Page 1

é DRUMUL TABEREI, TRICODAVA, PARTICULAR VAND AP. 3 CAM. DEC. ET. 1/4, 2 BALCOANE INCHISE, INTERIOR RENOVAT, IMOBIL STARE EXCEPTIONALA, ZONA VERDE, PIATA, PARC, SCOALA, CONTOR APA SI CALDURA. ACTE IN REGULA. ACCEPT CREDIT. EXCLUS AGENTII. NEGOCIABIL, 65.500 EUR, EMIL_POPESCU@YAHOO.COM, TEL: 0723314387

é PARTICULAR VAND BAR PE LIPSCANI CU TOATE DOTARILE, INCLUSIV BUCATARIE 49.000 EURO. IN PREZENT FUNCTIONEAZA CA SPORTSBAR INSA E PRETABIL SI PENTRU CLUB DE NOAPTE, SALON MASAJ. CHIRIE MICA 1600 EURO/LUNA, 49.000 EUR, RADUVLDSV@YAHOO.COM, HTTP://WWW.HATTRICK-BAR. RO, TEL: 0734990099

é S p ã lã t o r a u t o c u experienta, salariu, carte de munca, concediu, masa zilnica, bani transport, conditii de munca foarte bune, 6 zile/sapt. (sambata libera) seriozitate si corectitudine, 50% tapiserie + polish, 5 lei la fiecare degresare etc, 8 0 0 R O N / l una, gavrilmario@yahoo.com, Tel: 0720777858

é Tratament la

Covasna Pensiunea Mofeta Banu*** te asteapta in fiecare zi la o cura de sanatate, cu aer curat, apa minerala, bai carbogazoase, mofete si masaje. Pe langa astea oferim cazare si masa. Nu uitati: “Sanatatea e mai importanta decat toate! ” Informatii la telefon, 50 RON, norby102007@ yahoo.com, Tel: 0767031110 V id e o c h a t - A b s o lv e n te p e n t ru a c t iv ita t e le g a lã , venit 1.000- 3.000E, CM, c a z a r e , enjoy4studio@ yahoo.com, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat Legal, 600Euro bonus angajare, posibilitate cazare, castig garantat 1000 - 3000Euro, http://www.secretchat.ro, Tel: 0786238785 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

OARA IN ROMANIA STANDARD STUDIO, STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU, ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


oferte de muncã România / info / pagina 3

09 Decembrie 2011

n Bonã 1.100lei, experienta, 9 n Cosmeticianã salon vis-a-vis de

Agenþi Pazã 50 posturi Societate paza angajeaza conf o rm p re v e d e ri l o r le g i i 333/2033, Tel: 0213271418

n Agenti Pazã atestati, varsta

maxima 40 ani, din Bucuresti, 830 RON, turcud68@yahoo.com, Tel: 0765256471 n Agenþi Pazã, salariu atractiv, angajeazã companie pazã, Tel: 0214340052, 0769283938

é Agenti Pazã barbati si femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca si salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

ore, Crangasi, Dorobanti, Herastrau, Dristor, Bucurestii Noi, Pipera- Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403 n Bonã experienta, 1.400lei, 8-10 ore, Crangasi, Titan, Otopeni, Pipera, Obor, Pantelimon, Militari, Lacul Tei. Urgent, Tel: 0213107403 Bucuresti, n Bonã 1.000-1.200lei, 8-10 ore, Tel: 0213107403 n Cadru medical - Cabinet medical cautã douã cadre medicale, asistenþi, doctori, terapeuþi, nutriþioniºti pentru colaborare part-time. 0766449126, Tel: 0723165658, 0766532080 n Cipru. Firma autorizata cauta muncitori industrie, turism, agricultura, constructii, Tel: 0744623033 cu experienþã n Coafezã angajeazã salon înfrumuseþare zona Berceni. Rugãm seriozitate, Tel: 0722597053, 0214610799 n Coafezã cu experienta - salon Aviatiei salariu + comision, Tel: 0212333220, 0723209894 n Coafeze cu experienþã minim 2 ani Salon înfrumuseþare angajeazã cu salariu fix plus comision, Tel: 0729342004

é Agenti Vanzari cu sau fara experienta Roossa Books Srl angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare; tel 9.00-17.00, Tel: 0318004555

Ambalator (fete) pentru ambalat si etichetat, Tel: 0744700047, 0727524725

é Confecþioner/a textilist (masinista) salariul atractiv, zona Militari Apusului. 0722434203, Tel: 0217605982, 0722434204 n Consilieri vestimentari angajam

pentru Casa de Moda, Bucuresti,

é Agenþi Pazã - angajãm urgent 30 agenþi pentru ºcoli ºi gradiniþe, Tel: 0213108660, 0212010567

n Agenþi Pazã cu atestat, varsta 22-50 ani, barbati, office@u-e.ro, http://www.umoserv.ro, Tel: 0728978877

n Asistenta radiologie angajam, Tel: 0752199488 Tel: 0213265596 n Consultant tehnic, Barman cu permis auto cat B, bucatar si femeie la spalat vase - Realia, restaurant, sos. Berceni 96, sect. 4, angajeaza, Tel: 0736112732

permis categoria B, eventual studii superioare tehnice. Tel: 0745458832, Tel: 0727038610, 0217251264 n Contabila, angajam pentru contabilitate primara si secretariat, Tel: 0744676608

Plazza Romania, bd. Timiºoara, Tel: 0722258777, 0723329376 n Dispecer cu experienþã Roel Paradox Seka, angajeazã companie pazã, Tel: 0749533502, 0754010164 Angajãm n Distribuitoare doamne pensionare pentru distribuire flyere. Promovare farmacie, Tel: 072770297 D is trib u i to ri c u s a u fa ra experienta Roossa Books Srl angajeaza, salariu de la 1200lei bonusuri in functie de realizari; tel 9.00-17.00, Tel: 0318004555

é Educator/toare cu minim 2 ani experienþã, angajeazã grãdiniþã particularã, zona Domenii, Tel: 0769636066, 0769634754 n Electricieni

cu experienþã. Societate comercialã angajeazã, salariu motivant, Tel: 0723027761 n Farmacisti angajãm - vârsta nu conteazã - dacã sunteþi pensionarã, dar vã doriþi activitate vã asteptãm, Tel: 0727702971 n Femeie de Serviciu pentru Farmacie, Tel: 0727702971 n Femeie de Serviciu Asociatia de proprietari din strada Drumul Sãrii nr. 11-17, sector 6, Bucureºti, organizeazã concurs pentru ocuparea postului de femeie de serviciu, persoana fizicã, studii minimum 8 clase, domiciliul în Bucureºti. Documente necesare: cerere de înscriere, copie act de identitate, CV, cazier. Documentele se depun la sediul Asociaþiei, scara B, parter: miercurea, orele 12-14, ºi joia orele 18- 20. Termen 20 Decemrie. Concursul va avea loc pe 22 decembrie orele 18.00, Tel: 0722647810


pagina 4 / oferte de muncã România

AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Belgia pe înþelesul tuturor. Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (164) Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Aspecte privind viaþa privatã în Belgia. Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Acest articol mi-a fost sugerat de doi tineri români, care s-au prezentat familia Radu din Bucureºti, care lucreazã în Belgia de 5 luni, tânãra soþie urmând sã dea naºtere unui bãieþel, cel mai probabil în luna ianuarie 2012. Se aflã în þarã pentru petrecerea sãrbãtorilor de Crãciun ºi Anul Nou . Vor sã afle cât mai multe despre formalitãþile privind înregistrarea copilului la naºterea acestuia în Belgia, dar ºi alte aspect privind viaþa privatã. 1. Naºterea. În Belgia naºterea unui copil trebuie sã fie înregistratã la Regisrul de stare civilã în termen de 15 zile, în localitatea în care s-a nãscut copilul, de cãtre tatãl sau mama acestuia, de ambii pãrinþi, sau de o altã persoanã care a fost prezentã la naºtere. În acest sens, trebuie prezentate urmãtoarele documente: certificatul de naºtere, certificatul de cãsãtorie ºi cãrþile de identitate ale pãrinþilor sau a persoanei prezente la naºtere care inregistreazã copilul. Acesteia din urmã i se vor elibera urmãtoarele documente: certificate pentru asigurare ºi pentru alocaþia familialã (certificat pentru îndemnizaþia de maternitate, pentru femei însãrcinate ºi/sau indemnizaþie de odihnã), certificat pentru realizarea vaccinãrii impotriva poliomielitei, un extras din certificatul de naºtere la cerere ºi o dovadã a identitãþii. 2. Cãsãtoria. În Belgia douã persoane se pot cãsãtori dacã au implinit vârsta de 18 ani. Cãsãtoria se poate realiza in localitatea / oraºul în care unul dintre viitorii soþi este înscris, are reºedinþa. Viitorii soþi trebuie sã completeze o declaraþie de cãsãtorie care este înregistratã de cãtre ofiþerul stãrii civile din localitatea in care cel puþin unul dintre viitorii soþi este inscris. Documentele care trebuie atasate la aceastã declaraþie sunt: o copie autorizatã a certificatelor de nastere, cartea de identitate, dovada inregistrãrii in registrul populaþiei. Persoanele care au mai fost cãsãtorite, trebuie sã prezinte în plus, fie certificatul de deces al persoanei cu care a mai fost cãsãtorit/ cãsãtoritã, fie cel de divorþ. Cãsãtoria religioasã nu se realizeazã decat dupã cãsãtoria civilã. În Belgia, printr-o lege din 13 februarie 2003, s-a aprobat posibilitatea pentru douã persoane de acelasi sex sã se cãsãtoreascã. 3. Divorþul (separarea legalã) nu presupune terminarea mariajului, dar implicã împãrþirea proprietãþii. Datoriile fiscale sunt acoperite ºi în cazul separãrii ca ºi în cazul divorþului. În felul acesta separarea poate fi un pas spre divorþ. Existã douã forme de divorþ in Belgia: divorþul datorat unor diferenþe ireconciliabile ºi divorþul prin acordul ambelor pãrþi. Divorþul se pronunþã de cãtre un tribunal. Divorþul este valid de la data la care se efectueazã retranscrierea ordinului de pronunþare a divorþului, în registrul de stare civilã, din cadrul municipalitãþii în care s-a realizat cãsãtoria. 4. Coabitarea. Persoanele care doar locuiesc impreunã pot depune o declaraþie de coabitare la Registrul de stare civilã din localitatea/oraºul de rezidenþã. În aceastã declaraþie se regãsesc urmãtoarele: data la care s-a completat, nume, prenume, locul ºi data naterii pentru ambele persoane, adresa comunã, o declaraþie expresã din care sã reiasã cã ambele pãrþi doresc sã convieþuiascã în mod legal, iar acolo unde este cazul o referinþã la convenþia încheiatã între cele douã pãrþi. Coabitarea legalã înceteazã sã existe dacã una dintre pãrþi se cãsãtoreºte sau moare, sau prin acordul pãrþilor, ori printr-o reziliere unilateralã la iniþiativa uneia dintre pãrþi. 5. Decesul. Familia sau antreprenorul de pompe funebre (sau un prieten/vecin) trebuie sã notifice în cel mai scurt timp posibil producerea decesului la Registrul de stare civilã din localitatea/oraºul în care persoana a decedat, iar dacã este necesar se va informa ºi municipalitatea în cadrul cãreia aceasta va fi înmormantatã. La momentul notificãrii se va prezenta de asemenea: certificatul de deces eliberat de medic, actul de identitate al persoanei decedate, certificatul de cãsãtorie al decedatului. Un martor adult trebuie sã constate decesul. În cazul decesului survenit într-o locuinþã privatã, decesul trebuie sã fie constatat de cãtre doi martori adulþi, care sã fie preferabil rude sau apropiaþi. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

09 Decembrie 2011 n Femeie de Serviciu. Firmã de n Maseuze condiþii lux, comision n Personal curãþenie angajeazã femei pentru curãþenie. Se oferã salariu avantajos, bonuri de masã ºi contract de muncã! Informaþii la telefon între orele 9:00-15:00, Tel: 0763848858 n Frizer cu experienta pentru salon Stephanie (10 ani) sos. Oltenitei 238 vzv. BRD, Tel: 0723460908, 0213324652 Hostess, promoter, DJ, MC, luminist - club in centrul istoric angajeaza, Tel: 0766811445

n Îngrijitoare - Angajez persoana

ingrijire doamna in varsta 4-6 ore zilnic (inclusiv sambata si duminica) in zona Turda Domenii, Tel: 0722502230 n Îngrijitoare copii, angajeazã grãdiniþã particularã, zona Mogoºoaia, se asigurã transport, Tel: 0735215038

45%, venituri 1500-2000E, exclus sex, angajeazã Artemis masaj Cotroceni, artemis_masaj@yahoo.com, http://www.artemis-masaj.ro, Tel: 0732855488 n Maºinisti KBA: masinisti masina lipit, capsat, brosat, faltuit; magazioner; sef sectie legatorie.Tipografie angajeaza, Tel: 0214050458 n Modele RECLAME pentru TOATE VÂRSTELE (copii, adulþi, vârstnici). Activitãþi modelling tineret. BUCUREªTI + PROVINCIE. 0767.080.619, 0722.39.70.39 model@sequoiamodels.ro, Tel: 0213156581

Reglor mase plastice - SC Electromagnetica angajeazã Reglor mase plastice cu experienþã de lucru la maºini cu i n j e c þi e m a s e p la s tic e º i montarea matriþelor pe maºinile de injecþie mase plastice. Relaþii la sediul nostru din Calea Rahovei 266-268 ºi la telefon, Tel: 0214042120

ÎN G R I J I T O A R E , F E M E I E NEFUMATOARE IN JUR DE 50 A N I P E N T R U IN G R I J I R E BOLNAVA CARTIER MILITARI, TEL: 0723049946 cu experienþã. n Instalatori Societate de construcþii angajeazã, salariu motivant, Tel: 0766304099 Lucrãtor comercial (de sex feminin) cu varsta maxima de 30ani, Tel: 0753570387, 0753852788

é MASAJ EROTIC ANGAJAM URGENT CU FARA EXPERIENTA, PENTRU SALON DE MASAJ EROTIC CONSACRAT, MINIM 20 DE MASAJE PE ZI, CASTIGURI SUBSTANIALE MINIM 2000 € LUNAR, FORME LEGALE, CARTE DE MUNCA, CLIENTELA FORMATA, OFERIM CAZARE PTR FETE. SERIOZITATE MAXIMA! 2.000 EUR/LUNA, INGANFATAREA@YAHOO. COM, TEL: 0721656563, 0760880292

calificat bucãtãrie (bucãtar, ajutor bucãtar) ºi casierã la o cantinã -restaurant cu autoservire, zonã centralã. Salariu atractiv, program de lucru avantajos, Tel: 0726757452, 0723337174 n Personal curãþenie spitale, salariu+bonuri. Începere activitate imediat! Tel: 0726693792 n Personal calificat manichiurã /pedichiurã, masaj. Experienþa solicitatã de minim 1 an, Tel: 0723348278, 0722526677 n Personal feminin pentru videochat. Procent minim 50% pânã la 80% sau salariu fix 1.200$. Bonus 300$, avans 500$, program part-time. Garantãm realitatea anunþului, Tel: 0731214102, 0760357692

é M u n c i t o r i c a l i f i c a þi º i necalificaþi - SC Construcþii angajeazã urgent! permanent, cu CM. Salarii avantajoase, Tel: 0734847568 n Operator calculator angajam,

Reprezentant Avon cautam reprezentanti vanzari castiguri mari, produse cadou, posibilitati avansare, cursuri gratuite, Tel: 0768321060, 0722930207

Tel: 0213265596

é Operator xerox si carti de vizita obligatoriu experienta minim 2 ani, zona Romana. Minim 1100lei, Tel: 0725926728

é R e p r e z e n t a n t v â n z ã ri directe angajeaza Roossa Books SRL, cu sau fara experienta, salariu in functie de realizari; tel 9.00-17.00, Tel: 0728650079 n SC Ambasador SA angajeazã:

“Bucatar si Bucatar- gestionar”Condiþii: domiciliul stabil in Bucuresti, calificare, experienta in n Ospãtari Restaurant unitatile de alimentatie publica. angajeaza, sunati intre orele Relatii la tel: 021.315.90.80/1116 9.00-20.00, Tel: 0724730252 Secretarã angajeazã Lartek Grup. Vã rugãm trimiteþi CV prin Persoane cu cunostinte din cel fax sau pe e-mail. Pentru detalii putin unul dintre urmatoarele sau mesaje SMS, domenii: HTML, CSS, cv@lartekgrup.net, Tel: PhotoShop. Contract munca. 0760679777, Fax: 0214366187 Program in ture. Pentru p r o g r a m a r e in t e r v i u , T e l : 0785965101 n Secretara. Domn italian angajeaza fata pt mic secretariat si menaj usor, Tel: 0749605804

n Secretarã. Firma angajez fata

é Masaj Erotic Angajam urgent fete cu fara experienta, pentru salon de masaj erotic consacrat, minim 20 de masaje pe zi, castiguri substaniale minim 4000 € lunar, plata se face zilnic intre 10-20 de mil, forme legale, carte de munca, clientela formata, oferim cazare ptr fete din provincie. Seriozitate maxima! 0760.880.292/ 0721.656.563/ 0754.785.596, 4.000 EUR/luna, inganfatarea@yahoo.com, Tel: 0721656563, 0760880292 n Maseuzã masaj erotic cu/ fara experienta angajeaza salon masaj erotic Bucuresti, Unirii, oferim specializare, 3000lei, contact@vip-obsession.ro, Tel: 0754663361

é Personal Fabrica prajituri angajeaza personal pentru procesul de productie si ambalare incinta Faur sect 3 Bucuresti, Tel: 0758239700 n Personal

pentru gratar, angajam urgent fete sau baieti, eventual permis cat. B, cautam persoane care doresc sa munceasca, rugam seriozitate, Tel: 0747385660, 0767464395

pentru activitati birou (notiuni contabilitate-secretariat), Tel: 0730096718 n ªofer - Societate, cu sediul in Bucuresti sector 1, angajeza Persoana Desemnata pentru transport rutier, obligatoriu vorbitoare de limba Franceza sau Spaniola, cu sau fara experienta, aurel.aurel6@gmail.com, Tel: 0034938142617 ªofer vidanja - SC Iamandbet Com SRL angajeaza, garaj in comuna Domnesti, Tel: 0724276821, 0766487972

ªoferi cat. D cu atestat ºi cartelã tahograf pentru transport interjudeþean, Tel: 0731400562, 0766656262


09 Decembrie 2011

é ª o f e r i ta x i c u / f a rã experienþã (facilitãm obþinerea atestatului). Zilnic 9-18, str. Dealul Þugulea nr. 124 (Militari). 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 n ªoferi taxi - Închiriez licenþe taxi pe judeþul Ilfov. Ofer ºi cer maximã seriozitate, 0722311993

oferte de muncã / cereri muncã / vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / 2 camere / pagina 5

n Anglia. Daca esti asistent medical si vrei sa muncesti in Anglia, intra pe site, iar noi te vom ajuta sa obtii in cel mai scurt timp posibil dreptul de munca. Rog seriozitate, n Videochat 11 Studiouri legale, crina75_2007@yahoo.com, strict feminin. Avans 700$ din http://www.asistenteinanglia.co.uk prima zi, bonus 300$, salariu fix, program 5h/zi la alegere. Câºtiguri 2.300–7.800$/lunã. Plata instant. Sunaþi-ne cu încredere: 0731080888, Tel: 0768839893, 0755980550 fete cu/fãrã n Videochat experienþã pentru videochat. Avans 300$. Bonus garantat 500$. Salariu fix, program flexibil, studiouri în zone é Cipru, Larnaca, centrale. Venituri sigure 1.000-4.200 $/lunã, Tel: barmanita/ consumatie. 0767611865, 0727067729 Cazare avion asigurate, Videochat fete cu/fãrã experienþã. Câºtiguri 100% garantate. Salariu 1.000$/lunã. Oferim avans 600$ din prima zi, Tel: 0760950085, 0755645869

n Videochat activitate pentru fete. Câºtiguri 1.000–4.000$ lunar. Avans 600$, salariu fix, posibilitate promovare, é Sudor in argon, vopsitor in 0785726082 camp electrostatic, operator n Videochat Studio angajeazã masina debitare si muncitor fete cu/fãrã experienþã. Venituri între 1.000-4.800$ n e c a l i f i c a t a s a m b l a re s i cuprinse impachetare - Fabrica de grile garantat lunar. Oferim avans metalice d in Oto p en i, 500$ ºi salariu fix, Tel: a n g a j e a z a , C V l a f a x 0737536818, 0760160137 n Videochat câºtiguri foarte bune 0213503810/12, pe bune, 300$ bonus angajare, fix +comision, cerem n Sudor/instalator gaz pentru salariu /oferim discreþie, cãutãm fete instalatii de gaz. Experienta minim /doamne. Edy, Tel: 0767589321, 3 ani la o firma de gaz. Avantaj 0736438121 permis, contact@grandgaz.ro, http://www.GRANDGAZ.ro, Tel: 0724221193, Fax: 0318177642 n Vânzãtoare serioasã vârsta 22-35ani, pentru magazin Outlet, zona Militari piaþa Gorjului, bd. Iuliu Maniu nr. 69, 0723501969 n Vânzãtoare la minibar/salã de jocuri, program douã zile cu douã, zona Militari, Tel: 0723436343 n Vânzãtoare la dozator de lapte é Videochat - castiguri de 100-200 dolari pe zi, plata la zona Berceni, Tel: 0760261260 n VÂNZÃTOARE DE PRODUSE sfarsitul turei, posibilitate de PUI SI MEZELURI PENTRU cazare, vila lux, echipament MAGAZIN ALIMENTAR IN modern, site-uri exclusive in BUCURESTI PIATA 16 Romania, program flexibil, Tel: FEBRUARIE, TEL: 0765943032 0728905818 n Vânzãtor/are pentru sexshop, aspect placut, vorbitoare limba n Videochat fete cu/fãrã straina, SC CAMAD SRL. Engleza Bucuresti, 900 RON, nbp76bodo@ experienþã. conversaþional. Program la yahoo.com, Tel: 0763663443 Venituri sigure n VIDEOCHAT TINERE PENTRU alegere. AGENTIE, VIDEOCONFERINTA, 1.000-5.000$ lunar. Avans 500$ CONDITII DEOSEBITE, plus bonus la angajare, Tel: CENTRAL, 1000-3000E/ LUNA, 0721865777, 0766290521 WWW.STUDENT-JOBS.RO, TEL: n Videochat pentru fete cu/fãrã 0720818129, 0314250001 experienþã. Avans 500$. Salariu n Videochat Tinere dragute fix 1.000$ sau procente 50–84%, minim 18 ani. Salarizare deosebita, traning asigurat, plata bilunar, incepand cu 1 2 0 0 E , bonusuri, posibilitate avansare, www.camchat.ro, Tel: 0720818129 Tel: 0754931717, 0726496406

Menajerã ºi baby-sitter, 47 ani, cu experienþã, caut angajament serios la firmã sau privat, Tel: 0766599561

é DJ caut angajare, 11 ani experienta internationala (Anglia, Spania, Italia, Franta). Muzica proprie, demo mix, orice gen musical (exclus manele), remixuri proprii. Rog seriozitate! dj_bleau@yahoo.com, Tel: 0751267325, 0786970765

40 euro/zi + 3eur comision la fiecare bautura, program 19-2, contract 3 luni, patroni romani, colege romance; facebook Celica Bar Larnaca, 40 EUR, celicapub@yahoo.com, Tel: 0761964074

n Dubai si Doha (Qatar). Angajam personal hotelier, limba engleza obligatorie, experienta in domeniu, CV cu poza obligatoriu! Conditiile contractuale se vor discuta in urma interviului, office@flexywork.ro, http://www.flexywork.ro, Tel: 0731218223, 0771548872, Fax: 0213200386

é Germania ºi Israel. Angajez muncitori în construcþii: dulgheri, fierari, finisori ºi necalificaþi, Tel: 0723983908

n Germania, caut fete cu experienta intre 20-28 ani si transex pentru club xxl, an contract. pentru relatii sunati la tel 00491748279120, 0040730896091, 004915156909335

é Italia. Cautam 25 sudori cu experienta asamblare otel beton, pentru deplasare in Italia. Asiguram transport si cazare. Prezentare CV mondoest@ ymail.com

Prahova, Predeal, vand casa, suprafata teren 650mp, toate utilitatile, 8 camere, pret negociabil, 150.000 EUR, ruxandra_cernat@ yahoo.com, Tel: 0740400700 Rahova zona Margeanului. Vand casa curte, Tel: 0763054764, 0766747806

n Berceni Big Secuilor sector 4

n Brancoveanu

Vila 2006, Budimex, 5 camere, 3 bai, P+1+M, sup const utila 280 mp, teren 210mp, toate utilitatile, amenajata, zona linistita, merita vazut. Pret negociabil! Urgent! 255.000 EUR, Tel: 0741248432 n Cãlãraºi, 65km Bucuresti, langa Lehiu, proprietar vand casa 2007, 87mp, teren-1.000mp, baie, bucatarie, 3 camere, 2 holuri, faianta, parchet, n Militari Bucuresti sector 6, gresie, teren 300 mp, str. Boja nr. 1, termopane, fosa septica, boiler, hidrofor, izolatie polistiren; Tel: 0217250048 discutabil, 33.000 EUR, cristian.mateescu@gmail.com, Tel: P re l u n g i re a G h e n c e a , 0744506883 Funigeilor lângã Grãdiniþa n Ciorogârla centru, proprietar, Mary-Land, vând teren preþul constr. 2008, 1+M, suprafata z o n e i , T e l : 0 7 6 8 4 7 1 3 2 5 , 180mp, teren 600mp+100 mp 0723519356 drum privat, 4 camere, 2 bai, living spatios, structura beton, pereti BCA, izolatie de 10cm, curent, termopan, usi interioare, instalatie electrica si sanitara, put cu hidrofor, gard, studiu geo. NEGOCIABIL, 83.000 EUR, Tel: 0727038378

Dâmboviþa comuna Doicesti, Aleea Sinaia DN 71, teren intravilan, 2800mp, 25E/mp, Tel: 0721913492

é Tãrtãºeºti, particular, 6 loturi intravilane intre 530-790mp, gaze, stalpi curent montati la fiecare lot, urbanism P+1 (2), vile construite pe loturile vandute si in vecinatati, 20 min de Pta Victoriei pe DN7 -4 benzi fara blocaje in trafic, intre 10.000-16.000 Euro/lotul, poze si detalii pe: http://www.terentartasesti.ro,

n DOBROEªTI URGENT VAND SAU SCHIMB CASA LA CURTE CU APARTAMENT 2 CAMERE, CONF 2, PLUS DIFERENTA, 35.000 EUR, TEL: 0763345044

Garsoniera confort 2 etaj 1, imbunatatiri: usa metalica, geamuri termopan, gresie, faianta Mobilata 26.000 - Nemobilata: 25.500, andreii92@yahoo.com, Tel: 0722468659, 0766222569 n Drumul Taberei Particular vand garsoniera 37.87mp confort 1, decomandata, parter, Favorit, exclus intermediari. 0214402638, Tel: 0213102470, 0724387300 Taberei P-ta n Drumul Moghioroº, particular, vînd garsonierã confort 1, semidecomandatã, Tel: 0722250557 n Titan zona Gh. Petrascu, parc Titan, Vand garsoniera parter, imbunatatiri multiple pretabil sediu firma sau societate comerciala, Tel: 0724562172, 0726608781

n Berceni Piata confort 1 etaj

3/10 constructie 1985 st 57 accepta credit, 52.500 EUR, Tel: 0732864809, 0769536936 n Brâncoveanu - Izvorul Oltului, confort II, 4/10, toate actele, negociabil, 35.000 EUR, Tel: 0786688926, 0720746737 Cantemir stradal, 1/7, mobilat, utilat de lux, preþ 85.000E, Tel: 0721927149

n Pantelimon, Baicului, 2 camere,

confort 1, decomandat, etaj 3/4, complet imbunatatit, constructie 1989, suprafata 63 mp, 49.500 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936 n Titan apartament 2camere în Drumul Sãrii Vila D+P+2E+M, spate magazin Titan etaj 8/10, 572mp construiti, toate utilitatile, 52mp decomandat 51.000euro, 330.000 EUR, Tel: 0723990119 Tel: 0740279980 n Vitan Mall 64 mp, bloc 4 etaje, gresie, faianþã, n Fundulea Ocazie imobil mixt îmbunãtãþiri, (locuinta si productie), utilitati, Tel: termopan, 0722.339.612, Tel: 0722339612 0722302602


pagina 6 / vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile

n Militari

n Zeþarilor Sector 5, particular, renovat complet, totul nou, schimbat la cheie, liber, urgent, 33.000 EUR, Tel: 0765524440 n 1 Mai (Mihalache) Turda, constructie 1982, bloc reabilitat, etaj 4, decomandat, GFTP, mobilat, accept credit, 68.000 EUR, Tel: 0724332271

n Militari Vand apartament 3 camere, sos. Virtuti, nr. 22, decomandat, sup. 85mp, pret usor negociabil, Tel: 0723300141, 0722298134

09 Decembrie 2011

Lacul Tei Opanez, 32 mp, decomandata, renovata, mobilata, u tilata, a /c , 2 5 E U R / l u n a , vladut.andreea@gmail.com, Tel: 0729830047

n Pipera

n Cumpar urgent! cu plata cash 2 camere confort 1, 2 sau 3, Bucuresti adiacent, Tel: 0732864809, 0769536936 n Griviþei, Pajura, Bucurestii Noi, Drumul Taberei. Particular cumpar garsoniera cf 1 et inferior liber, Tel: 0722565322, 0720288654

Cumpar urgent! cu plata cash 2 camere confort 1, 2 sau 3, Bucuresti adiacent, Tel: 0732864809, 0769536936

zona de Nord, complex rezidential, garsoniera, conditii optime (securitate, spatiu verde, piscina, sala de sport, supermarket, gradinita) Etaj 3 din 3, 350 €, 0730583195 n Stadionul National, garsoniera dotata, utilata confort 1, suprafata 35mp, Tel: 0749516862 particular, n Universitate garsonierã semidecomandatã, 28mp, recent renovatã, utilatã complet, mobilã nouã modernã, curatã, liberã, Tel: 0722388563

Piata Veteranilor, particular, inchiriez ap. 2 camere, semidecomandat, et 6/8, semimobilat, proaspat zugravit. Foarte aproape piata, metrou, ratb, Tel: 0721414685

Militari Inchiriez apartament 2 camere, 200E pe luna, Tel: 0727672371 n Pajura

Inchiriez apartament mobilat, 0752970408, Tel: 0723546642, 0764222421 n Timpuri Noi 2 camere+ hol, nemobilate la curte, intrare separata+ gaze max. 2 persoane, 800ron, Tel: 0723024333 Timpuri Noi inchiriez apartament 2 camere, Tel: 0723557828

n Titan Particular proprietar 2

camere langa metrou Titan, disponibil din ianuarie 2012, renovat, utilat, mobilat complet, 350E, Tel: 0744441406

n Pipera stradal, vila P+1, 5 camere, 3 bai, nemobilata, 390mp construiti, 800mp curte, 2.500 €/luna, 0722399360, 0722674647 n Berceni Particular închiriez 2

camere la curte, sector 4, la 2 fete sau bãieþi, Tel: 0729851393, é Dristor, 4 camere foarte 0785314510 Brancoveanu, multe imbunatatiri (g, f, p, um, n Brâncoveanu aer conditionat), 87 mp, mobila camera decomandata, mobilata, pe comanda, centrala termica, utilata, in apartament cu 4 p/8, bloc 1986, zona si bloc camere, 1-2 fete salariate. Proprietar, Tel: 0728259689 linistite, 5 min metrou, loc parcare, impecabil, superpret, n Drumul Taberei Tip-Top, caut colegã apartament confort 1 u rg e n t, d is c u ta b il, condiþii foarte bune, mobilat, TV, 73.000 EUR, Tel: 0728626828 internet, 100 EUR, Tel: 0746977409 n Militari -Veteranilor, particular, n Rahova, Complex Salaj, vând 4 camere, confort 1, 6/8, 2 camera curte la cuplu fara copii, bãi, 2 balcoane, gresie, faianþã, exclus rromi, 600 EUR/luna, Tel: negociabil, 78.000 €, 0742326442 0721384220 n Rahova, particular închiriez camerã la curte, Tel: 0767672109, 0767453233

Valenii de Munte, Prahova, schimb vila constructie 2011, 143mp locuibili cu apartament 3 camere, garsoniera+ dif. auto, Tel: 0731233031, 0729761164

Prahova Sinaia vilã 6 dormitoare +living, pentru perioada sãrbãtorilor, Tel: 0722110711

n Ciºmigiu

apart 2 camere, mobilat si utilat curat, centrala proprie, pret discutabil, 300 EUR/luna, Tel: 0744649447 n Drumul Taberei Compozitorilor, n Titan 23 August, casa toate confort 1, Tel: 0726976189 utilitatile, mobilata, 2 camere, n Grãdina Icoanei str. Dumbrava holuri, baie, bucatarie, Rosie nr. 14, sector 2, ultracentral. 0720030718 Particular inchiriez apartament 2 camere in vila, parter, complet renovat (acum 1 luna de zile), arata impecabil, centrala proprie, bucatarie partial utilata, ideal firma, pret negociabil, 550 €/luna, florinpascu64@yahoo.com, Tel: 0722353635

n Dristor, Mc. Donalds, Mihai Bravu, nemobilata, necesita mici retusuri, spatioasa, confort 1 decomandata, ocazie, 150 EUR/luna, Tel: 0761600234 n Giuleºti zona Institutul Pasteur, inchiriez garsoniera, bloc nou, semimobilata, centrala proprie, exclus agentii imobiliare, 700 RON, Tel: 0733105757 n Grigorescu Piata Minis, n Berceni zona, persoana fizica inchiriez garsoniera 32mp, parter+ inchiriez vila 200 mp, complet balcon (inchis), mobilata, utilata, 230 EUR, Tel: 0726743478 utilata, Tel: 0758109808 Ciºmigiu Inchiriez vila noua (2011), s+p+2e+m, nemobilata, confortabila, disponibila imediat, Tel: 0740611035

A l e x a n d ri e i p a rt i c u l a r inchiriez 2 cam mobilat c o m p l e t re n o v a t 1 + 1 , 1.000 RON, Tel: 0721085076

Grigorescu metrou, libera, conf.I, g, p, f, termopan, mobilata modern, utilata nou; 1+1 avans, 230 EUR/luna, Tel: 0786961591

Grigorescu, etaj 6/10, semidecomant, mobilat, utilat clasic, curat, contorizat, cablu, internet, 220 EUR/luna, Tel: 0722686586

n Basarabiei stadion, semideco-

mandat, 3 camere, 2 grupuri sanitare, usa metalica termopane, 85mp, mobilat utilat, zona parc, parchet aer conditionat, 350 EUR, popescu_holtzhauser@yahoo.com, Tel: 0721032316, 0784901560

Beller Apartament 4 camere, et. 4/4, confort 1 decomandat, 2 bai, 2 balcoane. Frigider, aragaz, masina de spalat, mobilat. Plata 1+1, info@abcdellapubblicita.it, Tel: 0736158905

n Crângaºi spaþiu de închiriat, 22mp, Tel: 0726874909

n Giurgiului ªos. Giurgiului, halã

400 mp, birouri, utilitãþi, 4 EUR/mp, Tel: 0745185528 n Griviþei, Av. Popisteanu, Bvd. Expozitiei, parcare, paza Inchiriem spatii de depozitare, productie sau birouri, acces metrou, Tel: 0722222654 n Militari Piata Veteranilor stradal deschidere Bdul Iuliu Maniu, 70mp, poate fi compartimentat si pretabil pentru fast-food, Tel: 0732985096 n Militari Piata Gorjului, stradal deschidere in Bulevardul Iuliu Maniu, suprafata 45mp si 18mp pretabil pentru fast-food, Tel: 0732985096 n PANTELIMON ORAª BD BIRUINTEI, ZONA TUBORG, INCHIRIEZ SPATIU STRADAL 800MP PARTER + 800MP ETAJ, PARCARE ASFALTATA 1600 MP, TOATE UTILITATILE, TEL: 0722291309 n Rahova str. Mãrgeanului, spaþiu comercial cu vad, aproape staþie RATB, Tel: 0723258082 Ofer spatiu n Republica productie sau birouri in zona metrou Republica sector 3, 200mp, et. 1, trifazic, aer conditionat, gaze, centrala proprie, sala de mese +grupuri sanitare, particular, Tel: 0722288808 n Sectorul 4 închiriem spaþii de depozitare cu parcare, hala pentru service auto, etc, Tel: 0763911511, 0722243779 n ªtefan Cel Mare Stradal 190mp, finisaje+ dotari exceptionale, pretabil sediu banca, showroom, supermarket, restaurant, etc. vitrina 23ml. Avantajos! comercial@cocor.ro, Tel: 0213131403 TIMPURI NOI- INTERSECTIE; SPATIU COMERCIAL 300MP, TOATE UTILITATILE, CU VAD, POSIBIL COMPARTIMENTARE TEL: 0744501185

n Unirii - Alba Iulia. Inchiriez in n Militari Apusului, apartament 4 cladire de birouri, spatiu de 90mp, camere, mobilat, etaj 2/10, Pret 1050 euro/luna + 350 euro/luna, anticipat o luna, http://www.unirii.heights.ro, 350 EUR/luna, Tel: 0752561222, 0720049766 0733694030

é Iancului, apartament renovat recent, mobilat modern, utilat complet, pret negociabil, 320 EUR, Tel: 0213207070, 0733683445

n Antiaerianã

spaþii birouri clãdire P+3, acces stradal, locuri parcare, 7E/ mp/ lunã, Tel: 0213119983, 0722846436

n Solicit

TVA, Tel:

pentru inchiriere garsoniera sau apartament orice zona in Bucuresti, Tel: 0732864809, 0769536936


09 Decembrie 2011

auto-moto / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 7

é Dacia Solenza galbenã din fabricã, 2005, benzinã, între 50000-90000 km, negociabil, 1.200 EUR, Tel: 0788009498

Opel Vectra B impecabilã, argintiu metalizat, 2000 DTI, full fãrã piele, consum mic, meritã v ã z u tã c a u c i u c u ri ia rn ã , maºina este din Austria, are n u me re ro º i i , 2 3 5 0 , T e l : 0785704603

n Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, 0212551102, 0721309765

Auto Opel, Dacia, Skoda, peugeot, Daewoo, Renault, etc. Cumpãr cu plata pe loc, Tel: 0760545466

nefuncþionale+ accidentate (dezmembrat +casare). Radiere +transport. Cumpãr vouchere. (Numai Bucureºti +Ilfov), Tel: 0767903318 n Tikete Rabla 2011, cu sau fãrã acte, plata pe loc, seriozitate, 1.500 RON, Tel: 0723599888, n Renault Megane DTI 1.9 0766511316 Motorina 101 CP Masina este full si arata impecabil, 2.650 EUR, Tel: 0724346386

n Chevrolet Kalos an fabricatie 2005, 48000km, benzina, aer conditionat, geamuri electrice fata spate, mp3 player, oglinzi electrice, impecabila, 3.600 EUR, Tel: 0722565615

é Dacia Papuc 1, 9

Dacia Logan Papuc an 2011 zero km benzina, convenabil, Tel: 0724044624

diesel, 2 locuri carosat, 2005 - va rog sunati dupa ora 11, 2.000 EUR, Tel: 0728203007 é Rover 213 S cu

piese noi, Tel: 0744221177, 0726722677

C a lc u la t o a re , la p t o p u ri, monitoare, imprimante, noi, second-hand, garanþie, service. Vând. 0722213283, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0765476882, 0212600843

n Achiziþionãm- acum: Tv-LCD; Laptop; Combinã Sony; GPS; Play-Station; PSP; Magnetofon; Aparat foto; Camerã video; Calculator P4; Diverse. Fabricaþie dupã 2000. Preþ maxim- transport gratuit, Tel: 0785699822

é Delicii asa cum ti-ai dorit!

n Autoturisme

Fiat Ducato dezmembrez, 2010 motor nou diesel (5000 km) de 2999 cm3 cu cutie de viteze 6 trepte si radiatoare, usi fata, punte, bord, capota, faruri, amortizoare, 1 EUR, craciunc2002@yahoo. com, Tel: 0757047510

Achizitionez monitoare LCD, computere, laptopuri, compunente nefurate, asigur transportul inclusiv weekend, Tel: 0723984654, 0768790654 n Congelator, frigider aragaz, masina spalat, combina, lada/vitrina frigorifica. Functionale. Ofer 100-150. Frigider, congelator defect 50, Tel: 0213328599, 0722417915

é Locuiesc singurica Descopera-ma! Sunt exact fata pe care o cauti! Ofer servicii de calitate fara sa te grabesc. Sex oral de vis cu finalizare orala, normal in orice pozitie, 150 USD, Tel: 0720765549

Visele tale acum le transformam in ealitate, 3 dive exotice dornice de cele mai nebanuite placeri intime interzise si fantezii nebanuite! Show-uri lesby reale! Free bar, new now non-stop, 200 RON/ora, Tel: 0754785596, 0721656563

é La tine sau la hotel Imi plac

barbati care stiu sa se poarte cu o femeie. Daca intri in aceasta categorie suna-ma si cu siguranta vom petrece clipe frumoase impreuna. Sex total! 150 RON/ora, Tel: 0751658261

é A d e v a ra t e l e p l a c e ri Delicii asa cum ti-ai dorit! V i s e l e ta l e a c u m le transformam in realitate, 3 dive exotice dornice de cele mai nebanuite placeri intime interzise si fantezii nebanuite! Show-uri lesby reale! Free bar 0760880292, 200 RON/ora, Tel: 0754785596, 0721656563

é NON STOP - SUNTEM CINCI

é Adevaratele placeri - Alege perfectiunea, in ciuda vointei tale imaginatia iti zboara mereu la noi, nu putem exprima in cuvinte placerile interzise ce le putem oferi, dar vino sa traiesti momente unice din viata ta, satisfactie maxima, free bar, 200 RON/ora, Tel: 0754785596, 0721656563

é Suna-ma! pot fi o companie

FETE PASIONALE SI EXOTICE, TRUPUL NOSTRU FREAMATA CHEMAND PASIUNEA DEVORANTA, IZVORATA DIN DORINTA TRUPULUI TAU INCORDAT, SUNTEM DULCI, FRUMOASE SI DORNICE SA TE FACEM FERICIT - POZE GARANTATE REALE, 100 RON, CLEOPATRAMASAJ@ YAHOO.COM, TEL: 0744202363, 0734350224

deosebita daca iti doresti sa petreci o ora, doua sau chiar mai multe alaturi de o tipa pasionala si sexy.Ador sexul total si pun pasiune in ceea ce fac.Disponibila la tine sau la hotel, 150 RON/ora, Tel: 0746963466

n Finalizarea 50 Ron! Super

servicii la pret de criza! Tel:

n Masini de spalat automate, 0784653700, 0721702250 reparatii la domiciliu, deplasare n Intelectuala doresc partener n Prezentabil, serios, 41/1.80/88,

gratuita, ultrarapid, garantie, 55-65 ani, cu situatie materiala doresc cãsãtorie cu tânãrã serioasã. Rog piese, Tel: 0731532310, foarte buna, serios, pentru drãguþã, 0768398545 prietenie, Tel: 0721304054 seriozitate, Tel: 0735123908


09 Decembrie 2011

n Pierderi acte S.C. COMNILIS TROD S.R.L. declara pierdut original DGFP referitor la aparatul casa de marcat, marca Sapel, model Smart 258, serie 1009E24076, il declar nul, Tel: 00 n Pierdut Polite BCR Seria 0438389- 0438392- 0440566, le declar nule, n Pierdut certificat constatator nr. 397758 din 11.09.2006 al EDUCOFIN SRL, cu sediul in Bucuresti sector 5, Aleea Salaj nr. 7 bl. Z5, sc B, et. 2, ap. 31, J40/3150/2002 si CUI 14585452. Il declar nul, n Pierdut certificat constatator suspendare activitate al S.C. Laridin Com S.R.L, cu sediul în Bucuresti, sect. 1, Calea Victoriei 101, bl.B, et. 8, ap. 48, inregistrata la nr.J40/5317/2005, C.U.I. 17382762. Il declar nul, n Sandu Florentin Romeo -pierdut certificat membru seria B, nr. 15976/26.10.2009. Il declar nul, n SC DECO LOGISTIC DISTRIBUTION SRL a pierdut certificat constatator deschidere punct de lucru, str. Ostrov, nr. 3, sect 5, Bucuresti. Declar nul,

n SC BURRANA QUALITY S.R.L. cu sediul în Sat Ciolpani, ºos. Bucureºti- Ploieºti, nr. 3, et. 2, biroul nr. 1, înregistratã sub nr.J23/850/2007, având CUI 21413522, este chematã la Tribunalul Bucureºti- secþia a VII-a Civilã, pentru data de 20.12.2011 în calitate de debitor în dosarul nr 50992/3/2011procedura insolvenþei.”,

n Matasa Cristina avand domiciliul in Caramidarii de Jos nr. 12, sector 4, Bucuresti titular al planului/programului PUZ Locuinta d+p+4e in str. Caramidarii de Jos nr. 12, sector 4, Bucuresti anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 08.12.2011 urmand ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Comentarii privund decizia etapei de incadrare se primesc in scris la sediul ARPM Bucuresti in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului,

n SC Allegro Invest SRL avand sediul/domiciliul in Bucuresti Calea Dorobanti nr. 127, et. 2, sector 1 titular al planului/programului PUZ ansamblu Locuinte amplasat in Snagov Ilfov T69 P542/289, 290, S cca 4, 0ha, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 7.11.2011 urmand ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Ilfov in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului. 021/4301523, Tel: 0214301402, 0746248440 n SC Allegro Invest SRL avand sediul/domiciliul in Bucuresti Calea Dorobanti nr. 127, et. 2, sector 1 titular al planului/programului PUZ ansamblu locuinte amplasat in Snagov, T161 P540/70, 72 nr. cad 5350, 5390, 4448, 4643, S 5, 4ha, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 7.11.2011 urmand ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Ilfov in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului. 021/4301523, Tel: 0214301402, 0746248440 n SC Allegro Invest SRL proprietar al terenului situat in comuna Snagov tarla T69, parcela P542/289, 290 in suprafata de 4, 0 ha, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului (de Oportunitate / Tehnic Consultativ / Favorabil) pentru documentatia PUZ/PUD Ansamblu Locuinte. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data 7.12.2011. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, str. Ghe. Manu nr. 18, sector 1, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt, Tel: 0212125693 n SC Hristofi Invest SRL titulat al planului/programukui PUZ ansamblu locuinte amplasat in comuna Gruiu T83, P380/1 lot 1, 2 nr. cad. 3095/2, 3095/1, S 15000mp, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 7.11.2011 urmand ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii / comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Ilfov in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului. 021/4301523, Tel: 0214301402, 0746248440 n SC Omonia Invest SRL titular al planului/programului PUZ ansamblu locuinte amplasat in comuna Gruiu T9 P68/1/22, 68/1 nr. cad. 2658, 3191, S 12233mp, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 7.11.2011 urmand ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Ilfov in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului. 021/4301523, Tel: 0214301402, 0746248440

n Achiziþionãm cãrþi deplasare la domiciliu, seriozitate ºi promptitudine, Tel: 0723615761, 0766298232

é Anticariat cumpararm carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, Tel: 0731407474, 0213159704

Cedez afacere productie cofetarie patiserie vad comercial trafic intens (metrou liceu firme), Tel: 0727439156, 0722558456 Vand afacere shaormerie Bucur Obor, oferta avantajoasa, Tel: 0736423319

de curent cu motorinã 3, 5w, 3.000 RON, Tel: 0767095788, 0724939353

LA DOMICILIUL DUMNEAVOASTRA. METODA MODERNA. GARANTAZ INSUSIREA MATERIEI, TEL: 0213137034, 0765620571

Meditez engleza si franceza pentru copii in sectorul 2 la domiciliul acestora, 20ron, Tel: 0741946063

de marfã, colaborez cu firme, aprovizionare magazine, Tel: 0735870898

é Acoperisuri, executam dulgherie mansarde, tigla metalica, jgheaburi, burlane, mici reparatii, Tel: 0727279470

Cadastru pret redus, super oferta in luna decembrie: cadastru garsoniera si ap. 2 camere la 180 lei, 3+4camere 280 lei, cadastru teren 580 lei. Firma de cadastru si topografie, va asteptam sa ne contactati, 180 RON, ioana.dinu@ customsurvey.ro, Tel: 0724943293 n Echipã

é Vand tuica prune

15lei/litru, Tel: 0720994967 Vand porci de carne ecologici, Tel: 0720262255

Avocat acord consultaþii, asistenþã ºi reprezentare în procese, Tel: 0732623122, 0744876606

n Dubã 1.5T transport orice tip

Vand scoala auto (complet utilata), autorizatie august 2016, zona Piata Gorjului, Tel: 0722767241, 0760249490

n CUMPÃR DECIZII ªI TITLURI DE PLATÃ, DOSARE ANRP, ACÞIUNI FONDUL PROPRIETATEA, TEL: n Vand sau inchiriez service auto 0761058986 nou 2010, 4 puncte de lucru, 3 elevatoare, geometrie, etc, cu statie itp, omologat in functiune, in zona Mihai Bravu - Piata Ramnicu-Sarat Bucuresti, 475.000 EUR, constantin.hagivreta@yahoo.com, Tel: 0723600633, Fax: 0212320436

é Vand generator

n MATEMATICA,

serioasã executãm montaj: gresie, faianþã, parchet, gleturi, lavabilã. Debarasãm molozul rezultat, Tel: 0735870898

Echipã pavatori: executãm montaj borduri ºi pavele, preþ minim, Tel: 0735870898

é Închiriem Logan full options 50L/zi. 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

Sevicii maºini de spãlat, orice model, la domiciliul clientului. G a r a n þie 1-3 a ni, T el: 0768911412, 0720433791

n Web design, realizare siteuri, magazine online, cataloage online, bloguri, forumuri, platforme la comanda, marketing online, social media, optimizare google, promovare online, design grafic web/print, productie publicitara cele mai bune preturi, 200 EUR, office@ plummedia.ro, www.plummedia.ro, Tel: 0733982759

AnuntAZ 9 decembrie 2011  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you