Page 1

Personal tânãr, dinamic, Compania Editorialã Roossa angajeazã: agenþi vânzãri, reprezentanþi distribuitori, promoteri. Muncã de teren, program uºor flexibil, 1200 Ron+ c omis ioane, Tel: 0213151690, 0730566776

é Otopeni, proprietar vand fara comision ap 2 camere, decomandat, 60 mp, totul nou la cheie, centrala gaz, etaj 3, ap detine si un pod ce poate fi utilizat, parchet 12 mm, baie cu cada, 42.000 EUR, Bianca.iercu@yahoo.com, Tel: 0745750171

n Personal curatenie. Firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net 650-800ron. 0212241302, Tel: 0212241312, 0729005137 n Personal curatenie. Firma profesionala de curatenie MEDLINE angajeaza barbati calificati in curatenie pentru echipa mobila! Permis cat B obligatoriu! Asigurãm: salariu fix motivant, tichete de masã, dezvoltare profesionalã ºi carierã în echipã tânãrã, resurseumane@medline.com.ro Tel: 0733104222, 0726373687 n Personal. Firmã confecþii Militari angajeazã personal calificat, confecþionere cãlcat interfazic ºi final, salarii atractive, tichete, bonusuri, Tel: 0722392887

é Otopeni, vand ap 2 camere, constructie 2012, intabulat, termopane, totul nou, bucatarie si living mobilat, 45 mp, ap detine si un pod, ocupabil imediat, 40.000 EUR, Bianca.iercu@yahoo.com, Tel: 0745750171

é Universitate, Magheru, 3 camere renovat recent, foarte s paþios 98 mp, luminos, mobilat modern, utilat complet, terasa mare, termopane, c entrala termica, întreþinere mica, apropiere de metrou, 530 EUR/luna, Tel: 0735354582

é Acoperiºuri din tabla Lindab, tabla z inc ata, jgheaburi, burlane, dulgherie, orice reparatii. Bogdan, 0725863650

é Cãciulaþi, comuna Moara Vlasiei - sat Caciulati, langa autostrada Bucuresti-Ploiesti, vila de vanzare gresie, faianta, aer, conditionat, 4 balcoane, 4 dormitoare camere video, alarma, centrala termica, curte 500mp, poarta cu telecomanda, grad de beton iluminat, tamplarie pvc, gaze, canalizare, casa se afla la 10 minute de aeroportul Otopeni, 139.000 EUR, dobrica_daniel @y ahoo.c om, Tel: 0728805256, 0212663398

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012

é Videochat bonus 600$, VchatStudios angajeaza fete cu sau fara experienta pentru activitatea de videochat. Oferim salariu garantat 1.200$/luna, bonus de angajare 600$, program full sau part time, conditii excelente, se asigura training pentru modele incepatoare, intimitate si confidentialitate deplina. Locatii disponibile: Piata Romana, Universitate, Unirii, Crangasi, Obor, Iancului, 1.200 USD/luna, vchatstudios@yahoo .com, Tel: 0785378953, 0732229103 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, av ans 500E, v enit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243


pagina 2 / oferte de muncã România

09 Noiembrie 2012 Agenþi Pazã. Angajam agenti paza cu atestat, grecrombussines group@yahoo.com, Tel: 0722507907 é Agenþi Pazã ºi

dispeceri Roel, Paradox, Seka, angajeazã companie de securitate. 0769283938, Tel: 0754010154, 0214340052

citire contoare, n Agent studenti pentru citire repartitoare, sector 3, 5, 6, Tel: 0756678623 n Agent Pazã. angajam agenti paza baieti/ fete cu sau fara atestat pt obiective din Bucuresti, 0314252135

personala, n Asistenta Brasov / Constanta / Cluj-Napoca, exclusiv femei, cazare si masa asigurate. 10-20h/sapt. Gatit, curatenie, cumparaturi, lucru calculator. Engleza optional. 100$/sapt + 10$/sapt transport, laptop dupa 9 luni, 2500$ dupa 18 luni, douglasb5@q.com Casier/ã ºi vânzãtoare, raion mez eluri, pentru supermarket în Piaþa Iancului, sector 2, Tel: 0758108240

n Coafezã. Angajez coafezã zona Bucureºtii Noi, Tel: 0744551580

é Cofetar cu experienta decor martipan, sambata duminica liber, Tel: 0722558062 n Cofetar cu experienþã în torturi speciale angajez, ªos. Giurgiului, Tel: 0735353011

é Agenti Pazã.

é Agenþi Pazã urgent, salariul 1000 net, 0760107633, 0213108660

Ajutor Ospãtar, Restaurantul Lacrimi si Sfinti angajeaza full time sau part time. Pentru interviu sunati, Tel: 0725558286

barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

é Ajutor Bucãtar

é Agenþi Pazã,

dispecer operator Pc - angajam pentru Aba Security, Tel: 0213358420

femeie cu experienþã pentru Restaurant zona Berceni, Tel: 0721461236 n Ajutor Bucãtar. Cantina restaurat angajam lucrator bucatarie si spalator vase pentru Bucuresti, Tel: 0726384992

é Coafezã. Salon

zona Dorobanti inchiriem post coafor urgent conditii avantajoase, Tel: 0730657888, 0729005544

Confecþ ioner/a cu experienta liniara triploc si pentru calcat final, zona Pantelimon sect 2, Tel: 0760478013 n Confecþionere liniarã, Triplok ºi cãlcat, zona Pantelimon Baicului, Tel: 0767259842 n Confecþionere pe masini de cusut 1 ac, 2 ace si triplock. Angajam urgent in Sector 3, zona liceului IOR, Tel: 0213240333, 0735224455


09 Noiembrie 2012

oferte de muncã România / info / pagina 3

AnunþAZ vã informeazã

CONSILIER JURIDIC. SCOIETATE COMERCIALA ANGAJEAZA CONSILIER JURIDIC CU EXPERIENTA IN DOMENIU SI RESURSE U M A N E , B U Y C O N C R E T E @ G M A I L . C O M, WWW.BETOANEPAVELE. RO, TEL: 0213213840, FAX: 0213211080

Românii - cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Funcþionarea Curþii de Justiþie a Uniunii Europene (3). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. În Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene - Versiunea Consolidatã document publicat la data de 30.03. 2010 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene existã prevederi legislative precise ºi clar exprimate despre funcþionarea fiecãrei instituþii în parte. Continuãm astãzi prezentarea modului de funcþionare al Curþii de Justiþie a Uniunii Europene cu Art. 258 – 262 din tratatul menþionat, unde sunt precizate aspectele privind obligaþia statelor membre de a respecta obligaþiile care le revin în temeiul tratatelor europene, precum ºi sancþiunile la care se expun acestea dacã încalcã oricare dintre obligaþiile care le revin în temeiul tratatelor. Art. 258. În cazul în care Comisia considerã cã un stat membru a încãlcat oricare dintre obligaþiile care îi revin în temeiul tratatelor, aceasta emite un aviz motivat cu privire la acest aspect, dupã ce a oferit statului în cauzã posibilitatea de a-ºi prezenta observaþiile. În cazul în care statul în cauzã nu se conformeazã acestui aviz în termenul stabilit de Comisie, aceasta poate sesiza Curtea de Justiþie a Uniunii Europene. Art. 259. Oricare dintre statele membre poate sesiza Curtea de Justiþie a Uniunii Europene în cazul în care considerã cã un alt stat membru a încãlcat oricare dintre obligaþiile care îi revin în temeiul tratatelor. Înainte ca un stat membru sã introducã împotriva unui alt stat membru o acþiune întemeiatã pe o pretinsã încãlcare a obligaþiilor care îi revin în temeiul tratatelor, acesta trebuie sã sesizeze Comisia. Comisia emite un aviz motivat, dupã ce a oferit posibilitatea statelor în cauzã sã îºi prezinte în contradictoriu observaþiile scrise ºi orale. În cazul în care Comisia nu a emis avizul în termen de trei luni de la introducerea cererii, absenþa avizului nu împiedicã sesizarea Curþii. Art. 260. (1) În cazul în care Curtea de Justiþie a Uniunii Europene constatã cã un stat membru a încãlcat oricare dintre obligaþiile care îi revin în temeiul tratatelor, acest stat este obligat sã ia mãsurile pe care le impune executarea hotãrârii Curþii. (2) În cazul în care considerã cã statul membru în cauzã nu a luat mãsurile pe care le impune executarea hotãrârii Curþii, Comisia poate sesiza Curtea, dupã ce a dat statului în cauzã posibilitatea de a-ºi prezenta observaþiile. Comisia indicã cuantumul sumei forfetare sau al penalitãþii cu titlu cominatoriu pe care statul membru în cauzã trebuie sã le plãteascã ºi pe care îl considerã adecvat situaþiei. În cazul în care Curtea constatã cã statul membru în cauzã nu a respectat hotãrârea sa, aceasta îi poate impune plata unei sume forfetare sau a unor penalitãþi cu titlu cominatoriu. Aceastã procedurã nu aduce atingere articolului 259. (3) În cazul în care sesizeazã Curtea printr-o acþiune în temeiul articolului 258, considerând cã statul respectiv nu ºi-a îndeplinit obligaþia de a comunica mãsurile de transpunere a unei directive adoptate în conformitate cu o procedurã legislativã, Comisia poate indica, în cazul în care considerã necesar, cuantumul sumei forfetare sau al penalitãþii cu titlu cominatoriu care urmeazã a fi plãtitã de statul respectiv ºi pe care îl considerã adecvat situaþiei. În cazul în care constatã neîndeplinirea obligaþiei, Curtea poate impune statului membru respectiv plata unei sume forfetare sau a unei penalitãþi cu titlu cominatoriu, în limita valorii indicate de Comisie. Obligaþia de platã intrã în vigoare la data stabilitã de Curte prin hotãrârea sa. Art. 261. Regulamentele adoptate de Consiliu ºi cele adoptate în comun de Parlamentul European ºi de Consiliu în conformitate cu dispoziþiile tratatelor pot sã confere Curþii de Justiþie a Uniunii Europene competenþa de fond în ceea ce priveºte sancþiunile prevãzute de aceste regulamente. Art. 262. Fãrã a aduce atingere celorlalte dispoziþii ale tratatelor, Consiliul, hotãrând în unanimitate, în conformitate cu o procedurã legislativã specialã ºi dupã consultarea Parlamentului European, poate adopta dispoziþii prin care atribuie Curþii de Justiþie a Uniunii Europene, în mãsura stabilitã de Consiliu, competenþa de a judeca litigii legate de aplicarea actelor adoptate în temeiul tratatelor care creeazã titluri comunitare de proprietate intelectualã. Respectivele dispoziþii intrã în vigoare dupã ce au fost aprobate de statele membre în conformitate cu normele lor constituþionale. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

é Colaborator. Crosetezi sau tricotezi? Daca esti din Bucuresti, esti pasionata de crosetat sau tricotat si lucrezi bine si repede, s c r ie- ne! 1 RON, tricotajebucuresti@ gmail.com

é Confecþionere pentru industria textila, masini simple (liniare). Angajam Zona Timpuri Noi. Program L-J 8:00 - 16:30, V 8:00 - 15:00. Salariu atractiv, teodor@maroccodesign.ro, www.maroccodesign.ro, Tel: 0766466935, 0213204541 n Confectioneri. Angajez croitori cu experienta produs cap -coada. salariu 1200-1400 ron, 1.200 RON, Tel: 0762606860, 0213674963

é Croitor confectii,

experienta. Societate francezã angajeazã pentru sucursala din Bucureºti un croitor confecþii cu experienþã pe mãsuri, douã croitorese cu experienþã montat produs cap-coadã, un croitor marochiner. Oferim salariu atractiv ºi avantaje, Tel: 0758029770

materiale n Distribuitori publicitare la cãsuþele poºtale din Bucureºti, angajeazã firmã serioasã. Plata garantatã pe bazã de contract de muncã. Pentru programare la interviu, sunã acum, luni-vineri între 10.00 ºi 15.00, la Tel: 0732545581 auto ºi n Electrician electromecanic pentru reparaþii auto, utilaje ºi diagnozã, angajeazã Societate de construcþii, Tel: 0214506280, 0724214836 n Electrician cu experienta in intretinere si reparatii utilaje si instalatii industria alimentara, Tel: 0213011567, 0722554851 n Electrician, Buldoexcavatorist - angajam electrician de jt, mt, it si buldoexcavatorist. Studii medii, certificat de calificare, constintop@yahoo.com, Tel: 0744992644, 0213453545, Fax: 0213453545 n Electricieni, SC angajeaza, Tel: 0766324952 n Femeie de Serviciu. Clinica veterinara angajeaza femeie de serviciu serioasa muncitoare dispusa sa lucreze in ture si week-end, Tel: 0213485020, Fax: 0213483469 n Frizer cu experienþã. Salon Stephanie (Oltenitei nr 238) angajeazã Frizer (frizerita) max 40 de ani, cu experienta, Stefy_seb@yahoo.com, Tel: 0723460908, 0213324652 n Frizeri angajam pentru salon B Company din oras Pantelimon, Tel: 0744375758

n Croitoreasa. Atelier de creatie cauta masinista, produs cap - coada, salariu avantajos, Sector 1, Bucureºti, luideea@yahoo.com, Tel: 0752144195, 0732079940 n Director Vânzãri pentru contracte prestari servicii é Instalator. Firma Gaze angajam, Tel: 0737337341 angajeaza instalatori/sudori in gaze cu experienta, contact@grandgaz.ro, http://www.grandgaz.ro, Tel: 0735666676, 0724221193 n Lucrãtor pentru fast food shaworma cu experienta, iuliamartinas@yahoo.com, Tel: 0745866810

Lucrãtor depozit. Angajam lucrator depozit cu experienta, Tel: 0213453111, 0720565495 n Lucrãtori tamplarie termopan. Detalii la telefon, 0737035842

éManichiuristã pedichiurista, tehnician unghii fals e. Angajam urgent, Tel: 0765935898 n Manichiuristã cu experienþã unghii gel ºi pedichiurã.Frizeriþã cu experienþã, salon zona Tineretului, Tel: 0744787615


pagina 4 / oferte de muncã România

09 Noiembrie 2012 n Operator minilaborator foto digital, cu experienþã Photoshop, aºtept CV la: nelukodak@yahoo.com, Tel: 0723370165

é Manichiuristã,

cosmetician, coafor/coafeza. Salon angajeaza, Tel: 0734257903

é Maºiniste ºi fete

pentru pregãtitcusut încãlþãminte, cu experienþã, angajãm, SC Coryllus Prodimpex SRL (Str. Iliada nr. 55), 0744661957, Tel: 0744661956, 0214204326 n Mecanic auto. Grupul de firme Dines angajeaza mecanic auto mici reparatii, posesor si de permis categoria B, Tel: 0724744153 n Mecanic-vulcanizator angajez, salariu + comision. Experienta minim 3 ani, Tel: 0723688484, 722600550 n Menajerã angajam. Telefon de L-V 9.00 - 19.00, Tel: 0213208818

é Menajerã interna, in

Corbeanca-Bucuresti, tanara, fara obligatii familiale (sot, copii), pt. familie. Cazare si intretinere gratis, carte munca, 250 EUR, uticafj@yahoo.com, Tel: 0763201512

n Menajerã. Alunisului sector 4. Menaj+ bucatarie obisnuit romaneasca 3-6 zile pe saptamana, 50ron/zi, 9 ore, varsta maxima 40ani, de preferat nefumatoare, Tel: 0724027500

é Montator pal melaminat cu experienta, zona Buftea, 0749043810

é MONTATORI TÂMPLÃRIE FIRMA NEW ACT ANGAJAZA CU CONTRACT DE MUNCA MUNCITORI CALIFICATI MONTATORI SANTIER PENTRU PERETI CORTINA, TAMPLARIE ALUMINIU. SCHUCO, METRA, REYNERS, VEKA, NEWACTSRL@YAHOO.COM, TEL: 0729881767 n Muncitor necalificat pentru fabrica de ambalaje, trei schimburi, 8 ore. Sunati dupa ora 10.00, Tel: 0746953171 necalificati. n Muncitori Angajam muncitori necalificati pentru ambalare si sortare legume, depozit 20km de Bucuresti. Oferim: salariu 900 ron+ contract de munca dupa perioada de proba, pentru persoanele din Bucuresti platim transportul, pentru provincie oferim cazare (conditii modeste), pachet saptamanal de legume, o zi libera pe saptamana, 2 ture program 9 ore, Tel: 0735537390 n Operator xerox: prindere, copiere, carti vizita. Experienta minim 2 ani in centre de copiere. Minim 1.300lei, Tel: 0725926727 n Operator. ITU Refrigeration SRL, str. ºos. Odãii nr. 73-77, sector 1 (linia de centurã zona Otopeni), angajeazã pentru atelierul de tinichigerie: 1 operator prelucrãri table-Abkant comandã numericã; 1 lucrãtor maºinã de perforat table; 1 operator linie fabricaþie. Relaþii la tel. 0213198802, Tel: 0213198803, 0213198807

Ospãtari, Club în zona Universitate angajeazã ospãtari cu experienþã (de club). CV cu pozã la e-mail mihailuca@barmania.ro

n Ospãtãriþe, barmaniþe ºi dansatoare pentru club piaþa Romanã. Salariu atractiv + comision din vânzare, Tel: 0721970921 cofetar, cu n Patiser, é Operatori Pc. experienta pentru fabrica de lipie libaneza in Mihailesti, Societa italiana di Giurgiu, Tel: 0722393321 telecomunicazioni n Persoana serioasa pentru ricerca operatori PC curatenie pentru Kocteil Bar. Program de noapte, Tel: per la sede di Bucarest. Si richiede 0721641745 n Persoane tinere, proactive, una buona dornice de afirmare si conoscenza della dezvoltare personala: agent marketing, consultant vanzari, lingua italiana. asistent manager, team Inviare CV manager pentru companie multinationala. Salariu de la all’indirizzo e-mail Tel: i.dadalau@comdata. 1.200ron+bonusuri, 0318004555 it, Tel: 0213160524 n Personal curatenie din Bucuresti pentru servicii de curatenie la prog. de 8 ore/zi, la schimbul I, II si III, pentru diferite obiective. Oferim salarizare, bonuri de masa si transport in functie de obiectiv. Detalii intre orele 9:00-16:00 de L-V, Tel: 0743222027 n Personal curatenie. Firma profesionala de curatenie MEDLINE angajeaza barbati é Ospãtar calificati in curatenie pentru echipa mobila! Permis cat B /ospãtãriþe cu obligatoriu! Asigurãm: salariu experienþã în fix motivant, tichete de masã, domeniu, ºi brutari dezvoltare profesionalã ºi în echipã tânãrã, pt. restaurant (zona carierã resurseumane@medline.com.ro Timpuri Noi- 5 min- Tel: 0733104222, 0726373687 ute metrou), Tel: n Personal. Firmã confecþii Militari angajeazã personal 0725794195 calificat, confecþionere cãlcat n OSPÃTARI ANGAJAM IN interfazic ºi final, salarii ZONA CENTRUL ISTORIC, atractive, tichete, bonusuri, Tel: 0722392887 TEL: 0733236189


09 Noiembrie 2012

oferte de muncã România / oferte de muncã strãinãtate / cereri de muncã / pagina 5 n Personal. Firma situata langa padurea Baneasa angajeaza colatori, montatori mobilier, lacatusi mecanici. Relatii la telefon, CV la e-mail secretariat@logospromo.ro, Tel: 0212508193, 0372709722 IT pentru n Programator programul “Yes It Is” cu minim 2 ani experienta pe program de 3 luni, SIMONE@X86fantini.it, Tel: 0761239110 Receptioner, Camerista, Curier, Electrician, Fochist. SC Ambas ador SA angajeazã: Recepþioner hotel. Condiþii: domiciliul stabil în Bucureºti, absolvent de liceu/ facultate, calificare recepþioner/ tehnician hotel, cunoscãtor a minim 2 limbi strãine, cunoºtinþe PC, ex perienþã în turis m; Curier-bagajist. Condiþii: domiciliul stabil în Bucureºti, absolvent liceu, cunoscãtor a minim 2 limbi strãine, permis auto categoria B; Cameristã hotel. Condiþii: domiciliul stabil în Bucureºti, absolvent liceu/ ºcoalã profesionalã, curs de calificare cameristã hotel, ex perienþã profesionalã în turism; Elec tric ian º i Foc his tautorizat ISCIR. Condiþii: domiciliul stabil în Bucureºti, absolvent liceu/ ºcoalã profesionalã de profil/ curs c alific are, ex perienþã profesionalã. Relaþii la telefon 0213159080/1116, n Reprezentant comercial. Producator ferestre si usi angajeaza reprezentant comercial expot, conditii eliminatorii: cunoasterea limbii franceze la nivel avansat. CV la email, florin.mangu@thermodesign. ro, Tel: 0735888088 n ªofer taxi cu atestat angajam, Logan full 2008, dispecerat AS, Tel: 0766490383 n ªoferi taxi 12h, Tel: 0761069130 n ªOFERI CATEGORIA B, C +E, CARD TAHOGRAF, EXPERIENTA MINIM 3 ANI, FARA ANTECEDENTE, DESFASURARE ACTIVITATE IN BUCURESTI. SALARIU AVANTAJOS, CARTE DE MUNCA, MR_DANUTZ85@YAHOO.CO M, TEL: 0768084497, 0768663977 Tãlpuitor Si fata la pregatire mas a firma noua, Tel: 0720726782 n Tâmplar matriþer în lemn masiv ºi vopsitor lemn, Tel: 0728011819 Tinichigiu auto angajez, Tel: 0725510644, 0766490696 n Valet Hotel. SC Tecadra Hotels angajeazã valet, vechime minim 3 ani, cunoºtinþe limba englezã, francezã, italianã, Tel: 0765542923

Vânzãtoare cu experienta min 2 ani la un loc de munca, operare casa marcat touch screen, pentru Fast Food zona 13 Septembrie-Petre Ispirescu, of f i c e @muratturism.ro, Tel: 0213165520, 0735515081

Vânzãtoare si covrigar. Angajez in patiserie, zona piata 16 Februarie Bucurestii Noi. Contact Dl Paul, 0766764386

Videochat Modele XXL. StarStudio angajeaza modele supraponderale (xxl) pentru jobul de performer adult videochat. Conditii varsta peste 18 ani, cunostinte de limba engleza. Salariul minim oferit este de 1000 usd, 1.000 USD, Tel: 0767797372 n Vulcanizator cu experienþã angajeazã Vulcanizare auto zona Tineretului. Salariu atractiv, Tel: 0763755034

n Vânzãtoare cu experienþã în sector 4, Straja, rog seriozitate, Tel: 0763683685

Vânzãtoare la dozator de lapte, angajez in zona Berceni, 0720426737 n Vanzatoare experienta minim 3 ani pentru Genica SRL, magazin alimentar, salariu atractiv, Tel: 0765303875 n Vânzãtor/oare cu experienþã în comerþ pentru pescãrie, Piaþa Gorjului, Tel: 0768849210, 0720545575 Videochat activitate videochat pentru fete cu/fãrã experienþã. Venituri 500-3000e salariu garantat 500$! Comision 50-70% + bonus angajare 400$, Tel: 0730872297, 0763089972 n VIDEOCHAT 1500-3000 EURO LUNAR STUDIO VIDEOCHAT LEGAL SITUAT CENTRAL, ANGAJAM CU CARTE DE MUNCA PERSONAL CU CUNOSTINTE LIMBA ENGLEZA. OFERIM PROCENT SI BONUSURI MARI 1500-3000E PLATA SAPTAMANAL, MAKE-UP, GARDEROBA, TRANING PERSONALIZAT, 3.000 EUR, MEDIAFUN2000@YAHOO. COM, WWW.MEDIACHAT.RO, TEL: 0723444577

n Caut de lucru in cartierul Berceni sau pe aproape, ceva usor eventual la domiciliu, Tel: 0743471646 n Îngrijitoare,

doamnã 55 ani Câmpulung Argeº caut loc de muncã regim intern pt îngrijire persoanã vârstnicã, experienþã în domeniu, posed recomandãri, Tel: 0743640040 n Menajerã 42 ani din Bucureºti, cu experienþã case, vile, cãlcat, aranjat masa, pregãtirea bagajelor, eventual deplasare cu familia. Fãrã cazier, cu recomandare, Tel: 0724489362

é BELGIA. SC IMSI SRL CAUTA SCHELARI SI I Z O L A T O R I CONSTRUCTII CIVILE CU EXPERIENTA PENTRU PROIECT DURATA 2 ANI, CAZARE, DIURNA, TRANSPORT ASIGURAT, OFFICE@IMSI.RO, HTTP://WWW.IMSI.RO, TEL: 0724441613 Cipru. Caut fete intre 20-30-35 ani pt lucru in Pub Berarie, plata convenabila. Pt. informatii detaliate sunati sau Informatii dati bip la 0035799435983. Rog seriozitate, Tel: 0763164279 n Italia. Contracte pentru: infirmiere, menajere, cameriste. Relatii 0368404046, 0747661527, 0771391543, http://www.epp-jobs.com, Tel: 0729772702, 0769875604

Menajerã. Doamnã tânãrã, nefumãtoare, caut familie la vilã, pentru curãþenie, cãlcat (fãrã gãtit), extern/intern, Tel: 0729352228 ªoferiþã prezentabilã, 41 ani, maºinã personalã, marca Nissan Qashqai, dotãri performante, pentru firmã, protocol, evenimente. Rog seriozitate (nu sunaþi pentru inconvenienþã), Tel: 0737312072


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers n 1. IT Engineer (Senior Position); Description: Delta V Batch programming for automation projects in Life Science industries. Design through to commissioning. Salary: 50,000 pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; Eilis.Casey@Zenithtechnologies.com n 2. Social Worker; Description: Arc Adoption is seeking to recruit a Social Worker with relevant experience and an interest in adoption, and in particular with experience and capabilities which are applicable to inter country adoption. Arc Social Workers will work with approved Irish applicants, assisting them to prepare applications, build their knowledge and understanding of adoption, and supporting these applicants through a highly emotional and stressful adoption journey. In addition, Arc Social Workers will be expected to conduct ongoing research and contribute to the development of best practice in the provision of adoption services, post-adoption supports, learning and development opportunities for applicants, and preparation for future information and tracing services. A degree of domestic and international travel will be required, as will flexibility in terms of working days and hours. Salary: 45,000pa Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; info@arcadoption.net n 3. Head Chef; Description: Head Chef required for busy Dublin 6 Restaurant. Immediate start for suitable candidate. Must have a minimum of 3 - 4 years experience as a Sous Chef or currently working in a similar role. Salary: 30,000 pa. Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; info@fjfrisby.ie n 4. Quantity Surveyor; Description: Quantity Surveyor (QS) required, with 5 years experience specialising in measurement of Mechanical, Electrical and Process systems (MEP). Ability to measure electronically using Bill Soft or CostX essential. MEP experience essential. Competent in use of Build Soft and CostX. Salary: 31,000pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; hr@bruceshaw.com

n 5. Technical Support (German Speaking - Cork); Description: Our Client is looking for 10 German speaking Executives. Role Criteria: Minimum of 1 years experience in a telesales/call centre environment. Fluency in 2nd European language - German. Excellent phone communication and IT systems skills. Excellent interpersonal and communication skills. Accomplished team player and leadership qualities. English language a must. Your Profile: self-motivated, ambitious, target-driven. Strong inside sales acumen in leading opportunities from generation to close. Consistent record of achievement of target. Strong communication skills. Ability to work as an overlay resource in a collaborative team environment. Salary: 22,000 pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; cork@manpower.ie n 6. Technical Support (Dutch Speaking); Description: The role will provide resolution to Help Desk service requests within a timely manner and to demonstrate technical expertise and exceptional customer service skills. The roles will require individuals who are highly motivated with a demonstrated ability to work under pressure by handling multiple assignments simultaneously as well as learning new skills and procedures. Experience Profile: Previous Helpdesk experience and/or IT background. Fluency oral and written in English and Dutch. Key Accountability s: Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support and problems solving abilities. Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints. Analyze customer problems and formulate plans of resolution. Utilize all technical resources to solve customer problems. Serve as a point of escalation for other Help Desk. Salary: 21,500 pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; cork@manpower.ie

n 7. Technical Support (Swedish Speaking); Description: The role will provide resolution to Help Desk service requests within a timely manner and to demonstrate technical expertise and exceptional customer service skills. The roles will require individuals who are highly motivated with a demonstrated ability to work under pressure by handling multiple assignments simultaneously as well as learning new skills and procedures. Key Accountability: Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support and problems solving abilities. Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints. Analyze customer problems and formulate plans of resolution. Utilize all technical resources to solve customer problems. Serve as a point of escalation for other Help Desk. Salary: 21,000 pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; cork@manpower.ie n 8. Bi-lingual Marketing Executive; Description: Irish Based Architectural Ironmongery company is looking to recruit a Bi-lingual Marketing Executive. The role involves working with senior management and the sales team to develop the business in both the home market and into new territories. Salary: 30,000 pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; samantha.moore@kccarchitectural.com n 9. Experienced Sample Sewing Machinist; Description: Duties to include to assemble garments to a high quality. There is an initial trial period. Must have previous experience. Salary: To Be Advised; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; ailruin@hotmail.com n 10. Supply Chain Manager (Chinese Language); Description: A Supply Chain Manager is sought for a leading sourcing solutions company, delivering solutions from China for companies worldwide. A senior and demanding role overseeing all aspects of product development: client enquiry, technical specification assessment, quality standards and safety requirements, sample production and auditing, manufacturer selection, quotation, credit conditions, terms of payment, international tax regulations, shipping and lead times, product production, factory auditing and inspection, delivery dates and deadlines, shipping inspections. Key to the role is the management of: Quality Control. Suppliers and specifications. The Inspection Team in China, reporting back to Irish HQ Compliance - business licences, certifications and inspections. Legal Requirements- IP, confidentiality agreements, purchase contract. Lead times & deadlines. Shipment management, inspection. Create new SCM procedures, technologies and systems. Lead procurement strategy and operations. Salary: 30,000pa. Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; ray@chirlsourcing.com n 11. Enterprise Support Advisor - German Speaking; Description: Remote support for Top-Issues acting as an additional escalation level, enabling 24X7 root cause analysis for problem identification and action plan definition together with the different SAP support backbone teams part of Active Global Support. Provide initial assessment or setup service including Enterprise Support readiness check. Continuous Quality Check service delivery planning in collaboration with Enterprise Support customers, including scheduling and delivery coordination. Provide SAP Enterprise Support Report or Service and Support Report. Perform remote primary certification of the SAP Customer Center of Expertise. Assist customer in enabling the End-to-End Solution Operations standards. Provide assistance to customers during critical project and operational milestones in the application lifecycle. Actively drive the communication and follow up with the customer on the functional and technical level. Salary: Competitive; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; careers.ireland@sap.com n 12. Enterprise Support Advisor - French Speaking; Description: Remote support for Top-Issues acting as an additional escalation level, enabling 24X7 root cause analysis for problem identification and action plan definition together with the different SAP support backbone teams part of Active Global Support. Provide initial assessment or setup service including Enterprise Support readiness check. Continuous Quality Check service delivery planning in collaboration with Enterprise Support customers, including scheduling and delivery coordination. Provide SAP Enterprise Support Report or Service and Support Report. Perform remote primary certification of the SAP Customer Center of Expertise. Assist customer in enabling the End-to-End Solution Operations standards. Provide assistance to customers during critical project and operational milestones in the application lifecycle. Actively drive the communication and follow up with the customer on the functional and technical level. Salary: Competitive; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; careers.ireland@sap.com

n 13. Cleaner - Portlaoise; Description: Evening cleaner required for local area. Applicant must be fit and healthy. Good English required. Salary: 9.50ph; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; info@teamweaver.ie n 14. Hair Stylist; Description: Experienced with a proven track record in all aspects of hairdressing. We have an established reputation and clientele and want you to join our team. You must have a friendly outgoing personality with fluent English. Salary: Neg DOE; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; baldybarber74@hotmail.com n 15. Contract Administrator (German Speaking); Description: Your team verifies whether customers work conform their software contract with our client. You will be responsible for dealing with customers based in the German speaking markets and your duties will include: Assist customers with executing software contract audits in their computer systems and ensure the submission of their audit results. Evaluate audit results and escalate your findings to the responsible department to ensure contracts are updated with any necessary changes. Answer customers contractual and technical questions by phone and liaise with internal departments such as sales, contract and technical teams in relation to your customers queries. Salary: 20,000 pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; dublin@bond-personnel.com n 16. Chef de Cuisine / Sous Chef; Description: Chef required for busy city centre restaurant. Immediate start for suitable candidate. Must have a minimum 3 - 4 years experience as a Sous Chef. Applicants for this position must have specific and extensive knowledge of working with Ethnic Mexican food. Salary: 30,000pa. Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; info@fjfrisby.ie n 17. Reseller Relationship Manager (German Speaking); Description: Our client is a successful multinational organisation in the software industry offering a rewarding long term career in a dynamic work environment and excellent benefits. Focusing on developing strong relationships with software resellers who target the SMB market on behalf of your company, your duties will include: Act as key point of contact for all resellers in your portfolio and proactively plan web-conference meetings with your resellers in order to enhance the relationship. Liaise closely with field sales and relevant internal teams to develop targeted reseller development plans and ensure the successful execution of same, aiming to increase resellers productivity thus ultimately adding to the companies growth. Facilitate resellers with advice in relation to the sales, marketing, implementation, training and support of software to their target market. Identify other areas of the resellers business that would benefit from your companies services and advise on same. Salary: Neg DOE; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; dublin@bond-personnel.com n 18. Skilled Slaughter-line Operative; Description: This position involves all aspects of slaughtering and processing cattle, sheep and pigs. Only those with previous knife experience and the required skills will be considered for these positions. Applicants will be required to pass a knife test. Applicants must have current experience and be working in this industry for the last 3 years. Salary: 10.00ph; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; mail@ballonmeats.ie n 19. Fish Filleter; Description: Fish Filleter required for wholesale fish company. Applicants should have at least 1 years previous experience in a similar position. A good command of the English language is essential. Salary: 10.00ph. Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; amckfish@indigo.ie n 20. Head / Senior Chef; Description: Seeking an experienced Head Chef to work on Main Course & Grill Section of busy North Kildare Restaurant. Should have an extensive knowledge and proven experience in quality restaurants, with a minimum 5 years experience in the Industry. Have knowledge & previous experience working with Spanish, Mexican & Argentinean Cuisines. Have a flair and passion, which will be reflected in your cooking. Have previous experience in a busy fast paced busy restaurant, especially during service hours. Have ability to cope well under pressure and manage a team of chefs/kitchen porters below you. Is well organised & self motivated. Can organise rosters in an efficient manner maintaining a budget ratio of kitchen wages to sales not exceeding 30%. Can control stock purchases from all suppliers such that a Gross Profit Margin between 75-85% is maintained at all times. Can demonstrate proven skills to create new dishes & menus on a regular basis to ensure that the content of all the menus is always fresh. Salary: 30,000 pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; picaderosrestaurant@gmail.com


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers n 21. Plant, Machinery & Commercial Vehicle Sales Specialist - B Licence; Description: Ganly Craigie is Irelands leading plant, machinery & commercial auctioneers and winners of the Great Place To Work Award 2012. We are now offering a unique opportunity for an exceptional individual to join our expanding sales team. The role of our Sales Team is to ensure that the customer buying and selling experience at Ganly Craigie is world class. We are committed to delivering exceptional choice and value to all our customers and we are the market leaders in plant, machinery and commercial auctioneering. We are proud to boast that we have an exceptionally talented Sales Team. The reason is, that we only recruit the best to work at Ganly Craigie. We are hiring an Experienced Plant, Machinery & Commercial Vehicle Sales Specialist with a hunger to succeed and drive to forge a successful management career. Salary: 25,000 pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; info@gc2000.ie n 22. Beauty Therapist - P/T; Description: At the Ciuin Spa and Wellness Centre Clients can experience the latest beauty and holistic therapies from around the world using Elemis products. With a state-of-the-art hydrotherapy Suite including traditional steam bath, herb sauna, salt grotto, adventure showers, floatation and Rasul chamber. Responsibilities of the Role: To communicate our facilities and treatments to guests as required. To ensure all procedures are adhered to with regard to the standards manual. To ensure all guests are greeted on arrival to the Spa with a warm, welcoming and friendly manner, ensuring you introduce yourself to the guest. To ensure all guest consultation forms are completed prior to giving the requested treatment. To ensure the standard of all treatments are carried out are consistent and relevant training followed, to ensure that all guests are satisfied with the service provided by the Spa. Max of Sales Opportunities. Experience with Elemis products desirable. Salary: Neg DOE; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; louise.maguire@slieverussell.ie n 23. Software Developer (Senior Position); Description: SmartBuilder Software is at the forefront of mobile technology and offer its staff the opportunity to work in a creative & innovative environment. The product is a web based PC and mobile SaaS system running on Android Tablets for use in construction and engineering with a focus on international markets. The technology infrastructure is based on Microsoft .NET 4.0 with ASP.NET/C#, JQuery and SQL Server 2008 for the server side and Android 2.2+ for the client side.We are seeking two highly skilled software developers who speak good English with a strong background in building scalable, high-quality software who are interested in being part of a young motivated company with a bright future ahead.You will be responsible for building, maintaining and enhancing multiple software development and integration projects and providing user support as necessary. Building new systems with .NET 4.0 / ASP.NET MVC / C# / SQL Server 2008 / WCF Web Services / MS Sync Framework / Android Java; Salary: 45,000+; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; info@smartbuilder1.com n 24. Chef - Chinese Cuisine; Description: Two Chefs required for Vietnamese/Chinese restaurant in Cavan Town area. Applicants must have previous experience and a knowledge of Vietnamese and Chinese cooking is essential. Salary: 30,000pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; farrell.tom@gmail.com n 25. Level 2 ISS Support Person (Dutch Language); Description: To provide first-line technical support to meet customer expectations. Dealing with enquiries which can vary from product features, specifications & repairs to complex installations and configurations. Taking full ownership of each customer case, using your independent judgment and experience to diagnose and troubleshoot problems or identify cases for escalation. Deliver individual performance based on metrics and related targets. Drive customer issue resolution. Responsible for delivering timely, accurate customer support & technical answers and providing a high degree of customer service satisfaction. Achieve and maintain service level statistics as defined. Track & document customer & problem information. Successfully complete training activities to maintain technical currency, and to broaden product knowledge. Participate in coaching and demonstrate commitment to personal improvement. Salary: 22,000 pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; Suzann.baker@Stream.com

n 26. Technical Support Person (Dutch Speaking); Description: Provide continuous customer service & technical support to Game Console Customers via telephone and other electronic mediums. Develop expertise in assigned clients line of business (LOB), V Hardware, Live, Billing, and/or Retention. Deliver individual performance based on Metrics and related targets. Drive customer issue resolution. Protect customer PII data (follow MS guidelines and requirements). Responsible for delivering timely, accurate customer support and technical answers and providing a high degree of customer service satisfaction. Achieve and maintain service level statistics as defined. Track & document customer & problem information. Demonstrates understanding and commitment to protecting customers privacy and information. Successfully complete training activities to maintain technical currency, and to broaden product knowledge. Participate in coaching and demonstrate commitment to personal improvement. Provide feedback. Salary: 22,000 pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; Suzann.baker@Stream.com n 27. Social Pedagogue; Description: The Galtee Clinic runs a social pedagogy pilot project in the Republic of Ireland. The project consists, currently, of one home attached to a small holding farm. The home is registered for up to four young people aged between 12 and 17. The young people are supported during the day in education and work experience by Activity Therapists. The project is designed and run by a Clinical Psychologist. We are looking for a couple to live in the home, alongside the young people to provide a family analogue setting for the young people for the evenings and the weekends. The couple are supported by a manager, the Activity Therapists and the Clinical Psychologist. Applicants must supply suitable character references and be prepared to complete a Garda vetting form. Salary: TBD; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; natasha.hh@galteeclinic.ie n 28. Confectioner; Description: Experienced Confectioner required for retail outlet in Athlone. Salary: Neg DOE; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; confectionerjob@gmail.com n 29. Fís Creative Manager; Description: Reporting to the Head of Creative Engagement or nominee, the FÍS Creative Manager will be responsible for managing the current suite of FÍS projects and initiatives, expanding the scale of these projects and leading and managing the strategic development of new initiatives within the FÍS brand. The appointee will work closely with personnel and students from the Faculties, the National Film School and relevant departments at IADT to assist in the development and delivery of its services. They will also work in close collaboration with a wide range of funders, partner organisations, suppliers and contractors and will be responsible for such staff as may be assigned from time to time. Salary: 60,811pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; recruitment@iadt.ie n 30. HGV Mechanic; Description: HGV Mechanic required to work in Scania workshop. Must have diagnostic experience and ability to problem solve. Clean drivers licence essential Full truck licence an advantage but not essential. Salary: Negotiable; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; mdalton@tnolans.com n 31. Stainless Steel Welder / Fabricator; Description: Duties to include all aspects of Stainless steel Tig welding and fabrication. Experience in polishing essential and also knowledge of operating a laser cutting machine desirable. Salary: Neg DOE; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; stainlesssupplies@eircom.net n 32. Slaughter-line Operative - Trainee Position; Description: This position involves all aspects of slaughtering and processing cattle, sheep and pigs. Previous experience an advantage but not essential as full training provided. Salary: 8.65ph; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; mail@ballonmeats.ie n 33. Quality Control Assistant - Trainee Position; Description: Duties: training, implementing BRC standard, An Board Bia and HACCP standards and ensuring records are maintained for company/audit purposes. Quality checks on production lines and products. Salary: 9.00ph; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; mail@ballonmeats.ie

n 34. Chef - Asian Cuisine; Description: Duties: preparation, presentation and cooking of Asian cuisine dishes for a busy Restaurant in Galway. Other duties will be to supervise the kitchen area. A minimum of 4 years experience is essential. Must have experience of working without MSG (Monosodium Glutamate). We are looking for someone who specialises in Nyonya cuisine. Salary: 30,000 pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; terrycommons@gmail.com n 35. Qualified Barber; Description: Qualified Barber required full or part time. Hot towel shaving an advantage. Salary: 8.65 ph; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland n 36. French or Spanish teacher; Description: Teacher required to teach afterschool children French or Spanish language. Applicants must be fluent in French or Spanish. Salary: 11.00. ph; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; jkckelec@eircom.net n 37. Consultant - Credit Management & Collections; Description: Dynamic person sought to join an experienced team delivering training and consultancy services to SMEs and multinational Companies. You must be experienced in Credit Management, Debt collection, Contract law, Court proceedings, etc. The successful candidate must be an excellent communicator in English and experienced within the industry. Salary: To Be Advised; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; austin@export-edge.com n 38. Qualified Barber; Description: Fully Qualified, experienced barber required to work full time. Very good package available for suitable candidate. Salary: Neg DOE; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; croccarroll@gmail.com n 39. Chef - Indian & Tandoori Cuisine; Description: Preparation of Indian Curries and Tandoori items Mis-en-place. Maintain hygiene standards. Presentation of starters. Good knowledge of Indian cuisine essential. Good working attitude is must. Hard working and honest. Salary: 30,000pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; dine@copperandspices.com n 40. Chef - Senior Position; Description: Dublin City Centre based Bar & Restaurant is seeking a full time Senior Chef for their restaurant specialising in traditional Irish cuisine, based in Temple Bar. Candidates are required to be professional and enthusiastic. Salary: 20,800 pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; martin@gogartys.ie n 41. Cook - Part Time; Description: Cook required to work in a busy Cafe kitchen, must be able to work on own initiative and be able to cook breakfasts and dinners. Weekend work involved on a rota basis with other Cooks. Good English required. Salary: To Be Advised; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; info@tlccafeteria.com n 42. Technical Support Representative - Swedish Speaking; Description: We are currently recruiting Swedish speakers for a multinational IT company in Ireland. Job Description: The objective of the Technical Support Analyst is to resolve remote users IT problems by means of a first time fix or by dispatching Customer Replaceable Units or initiating on-site support. The Technical Support Analyst responds to clients requiring technical support. Contacts reach the analyst via telephone, call handling systems or e-mail. Responsibilities: to log, validate and diagnose customer issues, on the full range of products and applications used on the customer site. Providing the customer with a solution through information gathering, analytical trouble shooting and problem research, or to route or escalate the call to the appropriate resolution group. Escalation and management of calls to agreed service levels. Excellent attendance and punctuality are required. Candidate Profile: Fluent Danish as well as English. Salary: 21,500 pa + bonus; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; info@ofarrellonline.de n 43. General Operatives - Meat Industry; Description: Our client is currently looking for General operatives for their busy factory. Immediate starts available. Previous factory experience an advantage not essential. Salary: 8.65 ph; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; info@oreillyrecruitment.ie n 44. Operations Team Leader; Description: Work in a fast paced quality focused production environment. Participate in the startup and implementation of new processes and equipment. Adhere to strict safety and quality practices. Be responsible for leading the team to improve processes and optimize efficiencies. Closely monitor track and control use of stock and consumables. Salary: 30,000 pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; geraldine.diamond@abbeyhealthcare.ie


pagina 8 / vânzãri terenuri / case-vile

09 Noiembrie 2012

n Sector 5, ªos. Bucureºti -Mãgurele, zonã metropolitanã, Cartier Florilor- Drãgan, str. Mãlinului, ofertã specialã 2x400mp sau la cerere din 161ha, 10.900 EUR, protar2004@yahoo.com, Tel: 0723733274 n Snagov sat Cioflinceni, 1000 mp teren intravilan, lângã pãdure. Pentru detalii, Tel: 0730460243

zona Piata é Decebal Alba-Iulia, Proprietar Vinde Vila 2004 S+P+E in 2004. Suprafata utila a casei 130 mp, 239.000 EUR, dezvoltatorimobiliar@gmail.com www.RateLaDezvoltator.ro, Tel: 0720262626

n Eroilor, Splai Independentei, 300mp, p+etaj+ mansarda, semineu marmura, 2 centrale, an constructie 2010, 285.000 EUR, Tel: 0761400930, 0725831904

é Bãneasa, Str

é Domneºti

Stegarului (langa Jandarmeriei) Sectorul 1, teren intravilan, doua loturi 804, 29mp (25, 51m deschidere), respectiv 1241, 52mp (31, 53m deschidere), 120 EUR/mp, bucur_andrei2k@ yahoo.com, http://www.az.ro, Tel: 0766280491

Þegheº, 550 mp, deschidere 30m, lângã strada Castanilor, pãdure, aer curat, 20 km de Bucureºti, discutabil, 11.700 EUR, Tel: 0737312072

n Cernica,

Floarea Albastra, 1000mp, toate utilitatile, zona vile, liniste, 163 EUR/mp, Tel: 0765662740 n Clinceni Ordoreanu, lângã Cartierul Englez, vand teren 1300 mp tarla 48/2, deschidere 24 m lungime 54, 2 m, cadastru, intabulare, 17 euro/mp discutabil, Tel: 0737278888

Cornetu, Drumul Taberei Intravilan construibil 1470, 63 mp, deschidere 22m, com Magurele, acces utilitati, 15 EUR/mp, lupy_7@yahoo.com, Tel: 0722614914

n Frumuºani sat Orasti-Postavari, teren 4200mp, deschidere 27m la strada principala si la lac, extravilan, zona linistita, 17 EUR/mp, Tel: 0723034105

n Giurgiu Sãbãreni, urgent vand teren 4700mp, toate utilitatile: gaze, apa, lumina, 30.000 EUR, Tel: 0767098553

Militari zona Apãrãtorii Patriei, str. Aluviunii, teren 626mp, deschidere 12m la stradã, posibilitate construire 150mp minim, 350mp maxim, regim înãlþime p+1m, toate utilitãþile, Tel: 0742098609

n Pantelimon Oraº (in spate Selgros), creditare proprietar, teren 500mp, deschidere 20m, zona vile cu infrastructura noua, facilitati: canalizare, energie electrica, gaze naturale, PUZ, PUD, cadastru si autorizatie construire pentru S+P+1+M, Tel: 0722604017

Margeanului, n Antiaerianã, vand doua imobile in curte comuna, suprafata utila 250mp, teren 467mp, 230.000 n Moara Vlãsiei construcþie nouã din cãrãmidã, P+E, EUR, Tel: 0745189406 suprafþa 200mp+curte, colaborez cu agenþii, 130.000 EUR, Tel: n Buzãu Râmnicu Sãrat casa 0728850019, 0765893572 140km de Bucuresti, suprafata construita 200mp, plus anexe, multiple imbunatatiri, G+F+P, centrala termica, curtePantelimon casa la 1.650mp, vie nobila, pomi rosu, suprafata fructiferi pe rod, 95.000 EUR, Tel: 0238565382 construita 180mp, n Cantemir -Tineretului, 4 camere, 2012, 80mp amprentã, curte 70mp, particular, 2 nivele, renovat total. Accept schimburi cu auto sau apartamente, 140.000 EUR, Tel: 0722848678 n Cernica, langa centura, vand vila la rosu P+1, utilitati, 45.000 EUR, Tel: 0732125710 n Ciorogârla amprenta 212mp/etaj, ST=315mp, P+1, toate utilitãþile, finisatã în proporþie de 90%, 75.000 EUR, Tel: 0763847739 n Constanþa Costineºti vila p+1+m, zona primarie, constructie BCA, an 2005, 12 camere bai proprii, utilata, mobilata stil pensiune, 155.000 EUR, Tel: 0722305219

Constanþa, Almãlãu, casa cu 8 camere, anexe, vita-de-vie, curte 2000mp, apa curenta, 25.000 RON, Tel: 0766374432

n Domneºti, p+etaj+ mansarda, toate utilitatile, fosa septica, izolata termic, 70.000 EUR, Tel: 0725831904, 0761400930 n Dragomireºti-Deal Bâcu Militari, casã P+1, 4 dormitoare, living, 2 bãi, bucãtãrie, 160 mp, beci, piscinã, foiºor, gard beon, 51.000 EUR, Tel: 0721059692

doua doprmitoare cu baie si dresing, living, bucatarie, baie, terenul are suprafata totala de 1250mp, 50.000 EUR, Tel: 0726562922 Pipera Drumul Bisericii 46A/IV, vila de vanzare P+1+M, suprafata construita la sol 88mp, suprafata construita totala 264mp, teren libercurte 160mp, calea acces unde se poate parca auto, parter: living, baie, bucatarie, hol; etaj: dormitor matrimonial cu baie, doua dormitoare, baie; mansarda: open space pentru a fi amenajata cum se doreste. Se acepta plata in rate 4999Euro/luna timp de 4 ani fara avans sau orice alt tip de comision, Tel: 0727333050, 0728899122


09 Noiembrie 2012

vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / pagina 9 PRAHOVA BREAZA VILA P+1, 5 CAMERE, GARAJ, ANEXE, MOBILATA, LIVADA 1000MP, TOATE UTILITATILE, PRIVELISTE SUPERBA, 150.000 EUR, TEL: 0721422421 Ghencea, n Prelungirea Cartierul Latin, casa la rosu, sc 80mp, st 1000mp, 80.000 € Tel: 0761400930, 0725831904

Rahova Margeanului, garsoniera confort I sporit, renovata recent, gresie, faianta, termopane, 38mp, obloane, aer conditionat, p/8, usa metalica, persoana fizica, pret negociabil, cu/fara mobila, 31.000 EUR, barbye_2015@ yahoo.ca, Tel: 0765925565

n Tineretului particular, bloc mixt, et. 8/10, decomandatã, 35 mp, str. Viºana, negociabil, 41.000 EUR, Tel: 0765600424 é VITAN, VILA IN SPATE LA CASA D E PENSII, SUPRAFATA 500MP, DEMISOL + PARTER + E T A J + MA N S A R D A , P R I Z E IN T E R N E T IN FIECARE CAMERA, TELEFON, CENTRALA, ALARMA, INTERFON, 11 CAMERE (18 - 50 MP), 5 BAI, BUCATARIE MOBILATA. TEREN 140 MP, 550.000 EUR, HENTA12002@YAHOO .COM, TEL: 0742817548

n Voluntari, st 600mp, sc 100mp pe nivel, su 170mp, toate imbunatatirile, termopane Gealan, beton ampretat, 145.000 EUR, Tel: 0761400930, 0725831904

é Colentina -

Andronache garsoniera mobilata 36 mp, bloc 2004, 4 etaje, demisol, repartitoare, apometre, aer conditionat, sistem alarma, zona linistita Padurea Andronache, 3 min Carrefour Colentina, acces transport comun, pret nenegociabil, 30.100 € lupy_7@yahoo.com, Tel: 0722614914

n Vitan Real garsoniera 30mp etaj 3, 35.000 EUR, Tel: 0314101199, 0767717227

n 1 Mai (Mihalache) -Domenii, bloc nou, parter+4, lift, finisaje la comandã. Accept prima casa, 45.500 EUR, Tel: 0762343750, 0721805460

Taberei, Raul n Drumul Doamnei, proprietar, decomandat, confort 2, 9/10, imbunatatiri, gresie (si in camere), faianta, termopane, usa metalica, aer conditionat, mobila bucatarie, aragaz, frigider, 38.000 EUR, Tel: 0735908436

Strada é Berc eni, Gradistea Nr 5 Bl B5 Sc2 Et. 1 Ap 23 Vand 2 camere Pret 46.000 Euro, Totalitate Imbunatatiri Alarma, Aer Conditionat, Izolat Fonic si Termic, Certificat Energetic Clasa B Et 1 Din 4, 52 MP Locuibil, Hol mare, Balcon Inchis Termopane, 2 locuri de Parcare, Acte la zi, 4 6 . 0 0 0 E U R , fibrominstal@yahoo.com, Tel: 0744225820

Domenii -Grivita, bloc nou, parter+4, lift, la cheie, finisaje lux. Accept prima casã, 66.000 EUR, Tel: 0762343750, 0721805460

Drumul Taberei-Orizont proprietar, fãrã comision, liber, 1/4, 50mp, semidecomandat, zidãrie cãrãmidã, planºee beton, parchet masiv, contorizare apã, uºã metalicã, balcon mare ºi ferestrele spre parc, ºcoalã ºi complex comercial vis-a-vis, 52.000 EUR, Tel: 0723286085

n Eroii Revolutiei, 2 camere, parter/7, dec, 41.000 EUR, Tel: 0723619619, 0722744599

n Ferentari 1/4, 40mp, 22.000E reabilitat, 0722138113

Valtoarei, cf. 2, imbunatatiri, liber V.A.V Scoala, civilizat, Tel:

n Militari Roºu, proprietar, suprafaþã 71mp, etaj 1, stradal, bloc nou, preþ la cheie, 47.000 EUR, Tel: 0788395181, 0727525188


pagina 10 / vânzãri 2-3-4 camere / spaþii comerciale / imobile diverse

Mihai Bravu, Complex Vitan Residence, etaj 2/10, an constructie 2008, suprafata totala 73.55mp, acces metrou, 92.000 EUR, Tel: 0765706239 Militari Roºu, proprietar, duplex în bloc, 100mp, stradal, bloc nou, preþ la cheie, 60.000 EUR, Tel: 0788395181, 0727525188

n Obregia Mega Image, 2 camere, 2/9, 53 mp, renovat, termopan, liber, Tel: 0723619619, 0722744599

n Vitan Real, particular ap 2 camere, decomandat, 1/4, 55mp, îmbunãtãþiri, centralã de apartament, negociabil, 54.000 EUR, Tel: 0723618214, 0745084199 é Titan, 2 camere mobilat, usa metalica, usi interioare lemn, termopan, balcon deschis, parchet lemn masiv, gresie si faianta, 2- aer conditionat, centrala proprie; 3 min metrou; mobilat dormitor, bucatarie, baie, 66.900 EUR, crystynyka2001@yahoo.com, Tel: 0731200697 TRAPEZULUI, THEODOR PALLADY, PROPRIETAR, 2 CAMERE CONFORT 1, SEMIDECOMANDAT, FARA INBUNATATIRI, 8/10, LA GURA DE METROU 1 DECEMBRIE 1918, STRADAL, 52 MP, AN 1976, LIBER. ACCEPTAM PRIMA CASA, 46.000 EUR, MACSIMUS4U@YAHOO .COM, TEL: 0766107478, 0752113431

n Otopeni, proprietar vand ap 2 camere 60 mp decomandat, vedere pe 2 parti, la n Tulcea municipiu, et2, dec, gri, instalatii sanitare ultracentral, imbunatatiri, 48mp+ balcon facute, contor gaz si 20mp, vedere superba, curent, apartamentul 38.000 EUR, Tel: 0724693383 detine si un pod de 60 mp, 33.000 EUR, Bianca.iercu@ Ultracentral Eminescu, yahoo.com, Tel: proprietar, vand 0745750171 apartament 2 camere, 70mp, vila 2012, etj. 1/3, balcon 7mp, boxa n Prelungirea Ghencea 70mp subsol, bucatarie utili, Latin Residence, bloc nou echipata complet locuit, finisat la cheie, centrala proprie de apartament, comanda, conectat la toate utilitatile, loc 120.000 EUR, Tel: parcare inclus, 50.000E (TVA 5% inclus). 0766.272.949, Tel: 0744688806

0761436804

Theodor Pallady apartament nou tip duplex, 2 camere, 80mp, finisat, la cheie, gresie, faianþã, parchet, centralã proprie, 48.000 EUR, Tel: 0724588661, 0724588680

Unirii Dimitrie Cantemir 8, langa Restaurant Horoscop, 2 camere, et. 1/8, 55mp, renovat septembrie 2012, intrare si vedere stradala. Particular, negociabil, pentru birou/locuinta, 64.000 EUR, Tel: 0736557456 n Unirii Hristo Botev, proprietar, apartament 67mp in vila, curte, posibilitati parcare. Oferta soc, pret usor negociabil, 46.000 EUR, Tel: 0744662452

n 1 Decembrie 1918 Bd, Confort l, 54 mp, et 7/7, aproape de Auchan si scoala nr 22 Mexic. Urgent, 55.000 EUR, Tel: 0724545836

1 Mai (Mihalache), Maresal Averescu, vand apartament 2 camere, 63.500 EUR, Tel: 0751238353

n Berceni zona Constantin Brâncoveanu, intersecþia cu Izvorul Rece, proprietar, decomandat, cu îmbunãtãþiri noi, et. 5/10, discutabil, 65.000 EUR, Tel: 0728179294 n Berceni, Zona Grand Arena, ap 3 cam, cadastru si intabulare, pret negociabil, 62.000 EUR, Tel: 0745468904 n Brâncoveanu apartament nou tip duplex, 3 camere, 84mp, finisat, la cheie, gresie, faianþã, parchet, centralã proprie, 47.000 EUR, Tel: 0724588661, 0724588680

n Câmpia Libertãþii Basarabiei, p/4, balcon, liber, intabulat, prima casa, poze site, 56.000 EUR, http://www.continentalhouse.ro, Tel: 0728676350, 0767026609

Giuleºti Constructorilor, apartament 3 camere, confort sporit, 60mp, imbunatatit, termopan aluminiu, parchet, balcon inchis, 60.000 EUR, Tel: 0728420286

09 Noiembrie 2012

n Prelungirea Ghencea vand apartament 3 camere bloc 2008, Cartierul Latin, superb, 2 locuri parcare, pret negociabil, Tel: 0753662435 é G a ra d e N o rd , vis-a-vis de Gara, Bd. Dinicu Golescu, apartament 3 camere + dependinte; Arie construita: 67, 30 mp + balcon (3, 54 mp) = 70, 84; Arie utila = 60, 09 mp; Blocul construit in 1960 are 7 etaje si lift cu selectie automata comenzi, are structura in cadre si z idarie de caramida, plansee de beton armat, sistem de incalzire Radet, grup sanitar cu baie, instalatie electrica si bucatarie cu racordare la gaze (are apometre, nu are repartitoare in bloc). Spatiul este intretinut dar nu s-au realiz at imbunatatiri/ renovari. Datorita unei bune administrari costurile de intretinere sunt minimale iar confortul termic este asigurat in conditii optime pe toata perioada rece (Octombrie - Aprilie). Destinatia de baz a: apartament locuinta, destinatia actuala: sediu firma, birouri proiectare. Se poate cumpara de catre persoana fizica sau persoana juridica, eventual si predare societate cu sediul in apartament (2005). Locatie deosebita pentru contacte firme cu parcare comuna intre blocuri. Pret negociabil, 65.000 EUR, arhintex_arhinvest@ yahoo.com, Tel: 0727320025, 0213161319

Morarilor apartament tip duplex, 3 camere, 76mp, finisat, la cheie, gresie, faianþã, parchet, centralã proprie, balcon, parþial mobilat, 46.500 EUR, Tel: 0724588661, 0724588680

n Socului proprietar vând n Chiºinãu Bd, Diham, Ap 4 apartament 3 camere, confort cam parter ocazie, confort 1 1, 65.000 EUR, Tel: semidec, 86 mp utili, bloc 1980, adiacent, la 5 minute de 0788218172 2 parcuri, parter/8, bloc in proces de reabilitare, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, merita urgent, Titan Padurea EUR, Craiului, 3 camere, 64.000 iutzu80@yahoo.com, Tel: 77mp, decomandat, 0785699362

1/10, multe imbunatatiri, superfinisaje, cadastru, 96.000 EUR, Tel: 0721463547

Titan Policlinica, 4 cam, 1/4, 1969, 84mp, nec es ara renovare, cadastru, urgent, 44.000 EUR, Tel: 0723814153

n Titan Burdujeni, 4 camere, 78mp, 2/4, cadastru, fara n Unirii, Fantani, 3 camere, imbunatatiri, 45.500 EUR, Tel: 4/8, dec, vedere fata, 2 0725617329 balcoane, A/C, Tel: 0723619619, 0722744599

1 Mai (Mihalache) -Domenii, 2 apartamente, 3 camere, bloc nou, parter+4, lift, echipat la cheie, 110 mp / 96mp, 1.100 EUR/mp, Tel: 0762343750, 0721805460

n Ultracentral Eminescu, proprietar, vand apartament 4 camere, 136mp, etj. 2/3, vila 2012, terasa+ balcoane 27mp, parcare boxa subsol, bucatarie echipata complet comanda, 250.000 EUR, 0744688806

n Herãstrãu Nordului Bucuresti vand cladire birouri s+p+5+6 retras, suprafata totala-1078mp, teren-259mp, 4 locuri parcare, discutabil, 850.000 €, Tel: 0756512300 http://www.goo.gl/0DJfh,

n Bucurestii Noi Barlogeni, apartamente de lux 2 si 3 camere, finisari la alegere, constructie 2012, mijloace de transport la 10 minute, 54.000 EUR, Tel: 0765059186, 0766266938


09 Noiembrie 2012

închirieri oferte camere / case-vile / garsoniere / 2 camere / pagina 11 n Militari Autogarã, nemobilat, preferabil familie, Tel: 0749151689, 0752235625

n 1 Mai (Mihalache) metrou, 7/7, semidec, mobilat, termopan, pensionara primeste 1-2fete, cuplu 300-400 Ron/chiria+ 300Ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Militari, langa Politehnica, primesc in chirie o fata, Tel: 0214114060

Rahova, camera in apartament mare, zugravit, camera mobilata frumos, acces la dependinte, balcon, cablu, internet, salariate/studente, 215 RON, Tel: 0311065447

Plevnei particular, vilã 24 de camere, 700 mp, D+P+1+M imobil istoric restaurat în 2009, complet utilat, finisaje lux, parchet, marmurã, termopan, v itralii, aer condiþionat, centralã termicã, centaralã telefonicã 2011, linie fibrã opticã, 3 linii telefon, depozit, arhivã, salã aºteptare, circuit TV-satelit, c amere s uprav eghere, alarmã cu monitorizare, centralã alarmare incendiu automatã, salã ºedinþe, 4 grupuri sanitare, curte, parcare. Pretabil ambasadã/ multinaþionalã, Tel: 0733106680 n Unirii Alba Iulia, particular, închiriez ap. în vilã, mobilat, parchet, AC, videointerfon, alarmã, centralã proprie, Tel: 0724677886

n 1 Mai (Mihalache) Victoriei, Unirii, regim hotelier, mobilatã. aer condiþionat, calculator -internet, termen lung-scurt, 2h/60 Lei, 100 lei/zi, 60 RON, www.romsuites.ro, Tel: 0764826324 garsoniera n Alexandriei, mare, mobilata, terasa, toate cheltuielile incluse in pret, Tel: 0785358552 n Bucureºtii

Noi, Parc Bazilescu apartament 1 camera, 32 mp, decomandat, parter/P+3E, bloc nou 2012, utilata complet, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, metrou, parc, piata, centre comerciale (imediata apropiere), 250 EUR/luna, marcutiberiu@yahoo .com, Tel: 0722301203 Drumul Sãrii Garsoniera confort I, etaj 1/4, termen lung, 250 EUR/luna, Tel: 0722373693 n Drumul Taberei Al. Tincani, 40 mp, confort 1, G+F+P, mobilatã, parter, termen lung, 1+1 garanþie anticipat, 250 EUR/luna, Tel: 0726395121, 0217251172 n Giurgiului, zona piata Resita, proprietar inchiriez garsoniera cf. 3, exclus agentii, Tel: 0765747124, 0742936131 n Olteniþei nr. 394 A, la intrare in Popesti Leordeni, dupa unitatea militara; garsoniera confort I, mobilata, telefon fix, calculator, internet, tv, centrala termica proprie, etaj 4/4, bloc nou, stradal, negociabil, 200 EUR/luna, Tel: 0766468190

é Pipera Garsoniera situata in Cosmopolis, nemobilata si neutilata. Toate facilitatile unui complex nou, gradinita, mini market, centrala proprie, incalzire prin pardoseala, bucatarie inchisa. Complexul este situat la 10 min. de Scoala Americana, metrou Pipera. Anunt proprietar, 192 EUR/luna, andreea.mitru@ benevo.ro, Tel: 0730109005

é Pipera Garsoniera situata in Cosmopolis, mobilata si utilata. Toate facilitatile unui complex nou, gradinita, mini market, centrala proprie, incalzire prin pardoseala, bucatarie inchisa. Complexul este situat la 10 min. de Scoala Americana, metrou Pipera. Anunt proprietar, 274 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005 n Rahova, Petre Ispirescu, inchiriez garsoniera confort 1, mobilata, utilata, termopan, etaj 8/10, 180 EUR/luna, Tel: 0721579568 Sãlaj, particular, inchiriez garsoniera 200E/ luna+ 200E garantie. mobilata, utilata, g, f, um, t, centrala termica, Tel: 0728817313 n Vitan Real particular inchiriez garsoniera renovata, utilata si complet mobilata, 200 EUR/luna, Tel: 0722190720

é Dristor, 2 camere, mobilat si utilat complet, gresie faianþã, termopane, maºinã de spãlat, televizor, PC, aer condiþionat, balcon inchis, usa metalica, repartitoare, apropiere de metrou, 300 EUR/luna, Tel: 0735354582 n Drumul Taberei parc, 1/4, cf I, renovat, utilat, mobilat modern, liber, Tel: 0744994267, 0768171907 Taberei 1/10, n Drumul decomandat, mobila noua, utilat, curat, 1.000 RON, Tel: 0728005657, 0745055657

Decembrie Bd, é1 apartament 2 cam dec, renovat, mobilat modern, utilat, masina spalat, tv, baie cu cada, Mobexpert, bucatarie mare, A/C, g, f, usa metalica, et. 4, zona verde si linistita, 60 mp, vedere gradina blocului, 5 min metrou 1 Decembrie, piata, supermarchet, biserica, magazine, farmacie, etc, 350 euro, proprietar, 350 EUR, Tel: 0724656553 é Drumul Taberei, Valea Ialomitei, Aleea Baiut, Argeº Piteºti proprietar, inchiriez apartament municipiu, vis-a-vis 2 camere, 3/10, decomandat, mobila noua, usa metalica, de Spitalul Militar, zugravit, gresie, faianta, masina spalat, TV, cablu, inchiriez (sau conaragaz, aspirator, tract de comodat pe frigider, apometre, interfon, 200 EUR/luna, termen lung) dananet2005@yahoo.com, Tel: apartament cu 2 0723198868 camere. Etaj 3 din 4, n Giurgiului, staþia Dr. Gãzarului, decomandat, Tel: 0744221177, proaspãt renovat, îmbunãtãþiri, 0726722677 complet mobilat ºi utilat, chirie n Aviaþiei hotel Erbasu, convenabilã, Tel: 0730273207 apropiere metrou, ofer n Giurgiului, ocazie, curat, apartament 2 camere mobilat, mobilat, utilat, recent renovat, utilat, etaj 1/4, Tel: întreþinere inclusã, fãrã avans, 0744325588, 0768009342 200 EUR, Tel: 0720367690, n Baba Novac ofer 0724981366 apartament 2 camere n Militari 4/10, mobilat clasic, semidecomandat, mobilat, utilat, bloc reabilitat, utilat, usa metalica, recent 1.000 EUR, Tel: 0745055657, renovat, Tel: 0745189838 0728005657 n Militari Iuliu Maniu Lujerului Berceni inchiriez 8 din 10. Mobilat, utilat, apartament 2 camere, Etaj imbunatatiri (gresie, parchet, semi decomandat, aer conditionat, etc). La 3 4/10, complet utilat, minute de piata, Cora si Metrou si legaturi bune pret negociabil, Tel: Plaza. transport in comun. Liber. 0770260118 0740 908 366, 250 EUR/luna, n Crângaºi bucãtãrie ºi baie dr.tudor.marian@gmail.com, Tel: 0740908366 comune, Tel: 0766518104

é Pipera, Apartament situat in Cosmopolis, mobilat si utilat. Toate facilitatile unui complex nou, gradinita, mini market, centrala proprie, incalzire prin pardoseala. Complexul este situat la 10 min. de Scoala Americana, metrou Pipera. Anunt proprietar, 358 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

é Prelungirea Ghencea Ap. situat in complexul rezidential Primavara, nemobilat si neutilat, toate facilitatile unui complex nou, centrala proprie, paza, gradinita, loc de joaca pentru copii, piscina. Exista posibilitatea sa se mobileze, pretul este de 400 euro. Anunt proprietar. Complexul este sit. in cartierul Drumul Taberei, in Prelungirea Ghencea, nr. 100, 300 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

é Prelungirea Ghencea Ap. situat in complexul rezidential Primavara, mobilat si utilat, toate facilitatile unui complex nou, centrala proprie, paza, gradinita, loc de joaca pentru copii, piscina. Anunt proprietar. Complexul este sit. in cartierul Drumul Taberei, in Prelungirea Ghencea, nr. 100, 350 €/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005


pagina 12 / închirieri oferte 2-3-4 camere / spaþii comerciale / cereri / auto-moto

09 Noiembrie 2012

Gardens -3 n Orhideea camere -10/11, mobilat lux, 115 mp, garaj, Tel: 0723619619, 0722744599

é Sudului Piaþã,

metrou, 2 cam. 54mp, etj. 2/4, renovat, mobilat, conf. 1, str. secuilor, termopane, balcon inchis in termopan, 1990, semi decomandat, 280 EUR/luna, elianda4@yahoo.com, Tel: 0721909966, 0763661872 Unirii Piata Naþiunilor Unite. 2 camere 70 mp, recent renovat, mobilat complet, utilat nou, termopane, maº inã de s pãlat, aer condiþionat, canapea si fotolii de piele, 250 EUR/luna, Tel: 0735354582 n Universitate doua camere mobilate, dotate, igienizate, garantii, 350 EUR/luna, Tel: 0722412230 n Vitan Mall, 68mp, particular, 1/4, de lux, utilat, centrala, jacuzzi, ac, 2 tv, etc, 450 EUR/luna, Tel: 0723374007

n Camil Ressu Particular închiriez ap. 3 camere, parter/4, situat la intersecþia B-dul Camil Ressu cu str. Fizicienilor. Este mobilat ºi dispune de loc parcare. Foarte pretabil ºi pentru firme, Tel: 0733495342 n DRUMUL TABEREI IN APROPIERE DE MALL PLAZA, PIATA CELIBIDACHE (FOSTA MOGHIOROS), PARC, CONTORIZAT, TERMOIZOLAT, MOBILAT, CURAT, UTILAT CU TOATE ECHIPAMENTELE NECESARE, LINISTE. TEL. DISPONIBIL DUPA ORA 18.00, 280 EUR, NIRAGRE@YAHOO.COM, TEL: 0728819965

é Drumul Taberei, lg piata Valea Ialomitei, particular apartament 3 camere, decomandat, conf 1, bl 3/4, mobilat clasic, gresie, faianta, usa metalica; 1 luna garantie, 260 EUR, Tel: 0729008732

B ãneasa, Penthouse Nord, 5/5, sc=250mp, constructie 2007, finisaje superlux (granit, marmura, parchet masiv), vedere superba lac, loc parcare, complet mobilat si utilat, 1.700 EUR/luna, Tel: 0744561746

é Pipera - Cosmopolis Ap. 3 camere sit. in complexul rezidential Cosmopolis, mobilat si utilat, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Anunt proprietar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 486 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005 n Antiaerianã, hala dotata pentru service auto, hale n Rahova Sos. pretabil productie, depozit accept agentii imobiliare, Tel: Alexandriei, statia 0746230693 Teius, inchiriez 3 Bravu 302-304, n Mihai camere decomandate, intersectie Dristor- Baba Novac, proprietar spatiu mobilate, etaj 6, discutabil, 250 €/luna, 85mp, Tel: 0721389302 n Sector 5-6 urgent, spaþiu Tel: 0720697356 comercial cu vad ºi stradal, 50 3 camere mp, Tel: 0733304316 n Tineretului -mobilat modern, renovat, n Theodor Pallady spaþiu mixt termopan, Tel: 0723619619, halã 250mp, birouri 200mp, 0722744599 curte 500mp, ultrafinisat, toate n Unirii Carrefour apartament facilitãþile, 4, 5 EUR/mp, Tel: 3 camere nemobilat, pentru 0722706905 firme, Tel: 0213229125

n Dacia 1310 in circulatie, é Seat Toledo 1,6 benzina, revizie tehnica, 72000km, 93.000 km, 2005, cumparata 13.000 RON, Tel: 0722412230 direct din Berlin, al doilea proprietar. Interior velur. Arata impecabil, 5.600 EUR, Tel: Hyundai Accent 0729550692

Coreea 2006, 1,4, 97CP, 41.000km, primul proprietar, 4.200 EUR, Tel: 0740356716

é Hyunday Accent, 2008, stare impecabila, 1, 4 cmc, neagra, benzina, negociabil, 5.300 EUR, Tel: 0733723930, 0765795350

é Titan, Visavis Parc IOR, bloc Belvedere, 25mp, momentan functioneaza un PetShop dar se preteaza pt. orice, loc parcare, alarma, monitorizare, etc, 450 EUR/luna, Tel: 0744829712 Victoriei str Frumoasa, inchirieri spatii comerciale, apartament parter vila, 3 camere, 80mp, nemobilat, renovat recent, loc parcare curte, zona ultracentrala, 500 EUR, Tel: 0729277799

n Traian 77-79 inchiriez garaj: incalzire, apa calda, Tel: 0723391398

n Berceni, Tineretului, Timpuri Noi, Nerva Traian, închiriez numai de la proprietar apartament, garsonierã, Tel: 0744600976, 0767123314

é Nissan Qashqai

roºu metalizat, benzinã cu consum acceptabil, 6/8, 32000 km (toate reviziile), primul proprietar, fãrã accidente, dotãri performante conform modelului Qashqai, securitate 5 stele, cauciucuri de iarnã (super), fabricat 2009, preþ negociabil, 12.500 EUR, Tel: 0737312072

é Subaru Forester, sg/sg5; an fabricatie 2007; km: 95.000; caroserie a/c break; nr. locuri 5; capacitate cilindrica (cm3) 1994; putere kw 116; benzina; tractiunea 4 x 4; culoare gri metalizat (originala). Dotari: proiectoare de ceata; geamuri electrice fata/ spate; inchidere centralizata; sistem antifurt electronic; aer conditionat (clima); trapa plafon; jante de aliaj usor; radio cd (cd changer si 7 boxe); anvelope 5 buc; nr. chei: 2; unic proprietar (persoana juridica); pret (in lei) negociabil, se adauga TVA, 7.000 EUR, arhintex_arhinvest@ yahoo.com, Tel: 0727320025, 0213161319

n Volkswagen Eos an 2007, 2000 cmc, 140 Cp, diesel, full, înmatriculat, stare excepþionalã, 11.800E negociabil, Tel: 0760558519, 0767556706 n Opel Vectra 2003, gri n Volkswagen Passat 1991, cmc, benzina, metalizat, avariat, pret 1800 negociabil, 2.200 EUR, Tel: inmatriculat si rulat Germania, 0722305219 1.200 EUR, Tel: 0743820891


09 Noiembrie 2012

pentru n Autoturisme dezmembrare+ casare. Asigur documente radiere+ transport. Valabil Bucureºti+ Ilfov, Tel: 0767903318

Cumpãr auto Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz/Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

é Dacia Renault cumpar autoturism anul 2000-2012, plata si actele pe loc, 0762642694, 0724798097

auto-moto / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 13

n Daewoo

Damas, vand 2 vehicule pentru piese (unul functional), Tel: 0756678623

é Miruna, Non stop speciala si senzuala, te invit la mine in noaptea aceasta sa ne rasfatam reciproc intr-un ambient intim si pasional! (poze facute azi - reala), 150 RON, Tel: 0733127275

é Ciocolate Calde dorim sa te rasfatam sa te alintam cum iti doresti tu te asteptam si te dorim langa noi pupici, 80 RON/ora, rubin.masaj@yahoo.ro, laptopuri http://www.vreaumasajerotic.ro, n Calculatoare, depanez, (re) instalez, vând, Tel: 0765505383 cumpãr, inclusiv wekeend, asigur transport. 0212201216, é O sa te cucerim incat sa 0723984654, Tel: 0746283201, nu faci altceva decat sa ne 0768790654 doresti sa ne visezi sa simti parfumul, 80 RON/ora, n Masini automate de masaje87@yahoo.ro, www.masaj-erotic-elegant.ro, spalat, reparatii la Tel: 0764343709

Vand pompe electrice alimentare benzina si diesel, in rezervor sau exterior, capuri distribuitoare, injectoare, pentru orice tip auto. Garantie, 0744852658

é Vand Cupla Jost

inaltator 23 cm. Demontat Volvo FH/2007, 550 €, 0771602565, flairg@yahoo.com

é Masini spalat, combine frigirifice, aduse din Anglia, 400-500-600 lei, 400 RON, Tel: 0767952453, 0737149924

n Cumpãr garantat electronice diverse: Aparat foto (obiective); Tabletã; Laptop; Tv-LCD (eventual defect); Camerã video; GPS; Calculator P4; Iphon; Jocuri; Magnetofon; Diverse obiecte unice preþioase, Tel: 0785699822

domiciliu, deplasare gratuitã, ultrarapid, garanþie piese, Tel: 0731532310, 0768398545

é Doar 80 RON Erotism, Pasiune si Soapte Fierbinti. Incita-ti imaginatia alaturi de trupuri apetisante si miscari lascive, 80 RON/ora, masaj.jovial@yahoo.ro, http://www.masajeroticsalon.ro, Tel: 0763581129

é Pasiune Elocventa, Suntem Multe Pasarici dar Multe, adica 7 atentie Sapte si suntem toate superbe, vino sa te convingi daca nu ma crezi! Si daca o sa vii cu siguranta o sa ai parte de o Surpriza Placuta! Non Stop, 150 RON, Tel: 0720787561, 0733127275

é Reparatii frigidere in Bucuresti, incarcari cu freon pentru orice model de frigidere. Se ofera garantie pentru lucrarile efectuate, 30 RON, florin.hodut@yahoo.com, http://www.reparatiifrigorifice.ro, Tel: 0745044132

é Bruneta din Militari, Ana 21 sexy frumoasa te invit la mine pt ati oferi sex total neprotejat fara graba poze reale, 100 RON/ora, Tel: 0760362866, é FotografiiI Reale 7 (sapte) 0723890551 Fete Acum, in Acest Moment, Te Asteapta sa te Incante cu Senzualitatea Lor de Nimfe Erotice, Vino Sa Traiesti Pasiunea La Punctul Culminant, Program: Non Stop, 150 RON / ora, 0733127275, 0734350224

Bruneta, 170/50/21/ iti pot oferi clipe de neuitat sex tolal + masaj = 100 ron ora, zona Mall Vitan. Te astept, Tel: 0763866436

é

é Blonda, 170/55/25/ si iti pot oferi clipe de neuitat sex tolal +masaj = 100 ron ora, zona Mall Vitan. Te astept, Tel: 0763866413

é Provoc dependenta. Ma consider o fire sociabila, fara inhibitii, fara fitze, si dornica tot timpul de ceva nou. Odata ce ma cunosti vei vrea sa ma vezi cat mai des, sex total, 150 EUR, Tel: 0732953635

Barbat 37ani, 1.80m, 80kg doresc sa cunosc doamna 35-40ani pentru prietenie/casatorie, Tel: 0765360756 n Domn 40 180 78 kg ador cuni-anilingus uro (activ) Pasiune seriozitate si satisfactie maxime garantate Exclus barbatii Astept sms, Tel: 0761241755


pagina 14 / animale / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / adunãri generale / medicale / afaceri

09 Noiembrie 2012

n Vrajitoarea Cristina apropie iubit de iubita, vindeca betia si boli in 24 ore, 100% garantat, Tel: 0785591005

certificat de n Pierdut inregistrare Sc Alto Expert Invest Srl sediu Aleea Buhusi nr. 3, bl. 5, sc. 4, ap. 125, sectorul 3, J40/19360/2007, CUI 22576293. Il declar nul, certificat de n Pierdut inregistrare Sc Rent Invest Srl, RO 19380156, J40/20022/2006. Il declar nul, n Pierdut certificat constatator de suspendare a activitþii, pe numele SC Roberto Solo SRL, CUI 12080739. Îl declar nul, n Pierdut certificat inregistrare in scopuri de TVA seria B nr. 719933/04.04.2008 pentru Cinema T.S. Professional Srl, CUI 23469350 cu sediul in str. é Vand 2 pisoi persani negri, Matei Basarab nr. 91, cam. superbi, deparazitati, 200Ron/ bucata, Tel: 0741242431, 12, sector 3. Se declara nul, 0213308707 Sc Claudia D&V Impex Srl cu sediul social in Bucuresti, Al Solidaritatii 7, bl M20, sc. 2, ap. 21, J40/8724/13.10.1995 declara pierdut registrul unic de control al punctului de lucru din sect 1, statia de n Pierdut contract de vanzare metrou Piata R omana, cumparare cu plata in rate nr. spatiul comercial 26, 30mp, 9201/19.11.1991. Il declar nul, CUI 7925217. Il declar nul, n Pierdut autorizatie de functionare in Romania nr. n SC Inteleco cu sediul in 1561/3 din data de 14.08.2012 Chitila IF, J23/1077/2007, CUI a reprezentantei Dr. Johannes 15138592 anunta pierderea Heidenhain GmbH cu sediul in cartii de interventie a casei de Brasov, str. Zizinului nr. 110, marcat seria 12183408, model judetul Brasov. O declar nula, Datecs MP 55. O declaram n Pierdut permis RATB pe nula, numele Serdaru Stela. O declar nula, n Pierdut atestat taxi seria CPTX, nr. 0085175, pe numele Rãdulescu Robert Nicolae, îl declar nul, n Pierdut card RATB pe numele Velescu Marin, îl n Facatoarea de minuni declar nul, Melania rezolva in 24 de ore n Pierdut card RATB, pe orice problema legata de numele Ardelean Paraschiva, îl farmece, 100% garantat, Tel: declar nul, 0768952523

Lichidatorul judiciar al SC Integral 2002 Trading SRL (in faliment), A.H&CO Expert Ins olv SPRL, anunta vanzarea in bloc la licitatie publica deschisa a stocului de marfa, gablonturi, seminte diverse plante, diverse produs e tax tile etc . apartinand societatii cu pretul de incepere redus cu 25% fata de pretul reevaluat. Lic itatia v a av ea loc saptamanal, in fiecare zi de miercuri orele 15.00 pana la v anz area integrala a bunurilor si se va tine la sediul lichidatorului din Bucuresti str. Mariuca nr. 4, bl. 121, sc. 1, ap. 42, et. 6, sector 4. Caietul de sarcini se poate c umpara de la lichidator, pret 50lei, Tel: 0213345760, 0740043329 n Numita Dobrica Emilia Mioara (fosta Popa) este chemata in calitate de parata in dosarul 9923/236/2012 pe data de 21.11.2012 la Judecatoria Giurgiu, n Sc Bruni Acm Srl, cu sediul in Bucuresti, str Turturelelor nr 2, sector 3, este chemata la Judecatoria Sector 2, camera 121, complet 30, in ziua de 21.11.2012, ora 8.30, in calitate de debitor, in proces cu Sc Nimrod Guard Srl, in calitate de creditor, n SC AQ CLASSIC SRL cu ultimul sediu cunoscut în Bucureºti, str. Voroneþ, nr. 16, bl.A15, sc. 2, etj. 1, ap. 24, sector3, este chemat în instanþã, camera 121, complet 6-C3, în ziua de 12.11.2012, ora 8.00, în calitate de intervenient în proces cu SC SKY TEHNOLOGY CONSULT SRL-reclamant ºi Toma Dobriþa-pârâtã, pentru fond-pretenþii în dosarul 12927/300/2011, aflat pe rolul Judecãtoriei sector 2 Bucureºti, bd. Unirii nr. 37, sector 3,

“Romanian n Asociatia Fulbright Alumni” convoaca pe membrii sai la Adunarea Generala pe data de 12 noiembrie 2012, sala Stoicescu, Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti, ora 19:00, mmbalasa@yahoo.com, Tel: 0746979072

PROD-VERG-AMn SC TERRA SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Demolarea constructiilor existente, realizare Complex Comercial D+P+2E+3r”, propus a fi amplasat in B-dul Nicolae Grigorescu nr. 51A, sector 3, Bucuresti. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.R.P.M. Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni-vineri intre orele 9:00-11:00, si la sediul B-dul. 1 Decembrie 1918 nr. 8, bl. M27, sc. 1, et. 4, ap. 19, sector 3, Bucuresti. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul A.R.P.M. Bucuresti,

é Cabinet Stomatologic. Vand dotare completa cabinet stomatologic modern, Super oferta! Tel: 0721240729, kramers_33@yahoo.co.uk, n Vand 5 flacoane solutie perfuzabila Albumina umana Albunorm 200g/l, 50ml, pret 100Ron/ flacon, 0722365552

é Anticariat cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704 n Cort Boon-Mariage 300 mp, 15/20 posibilitãþi multiple spãlãtorie auto parc, halã industrialã, etc, 0722441414 n Cumpãr garantat electronice diverse: Aparat foto (obiective); Tabletã; Laptop; Tv-LCD (eventual defect); Camerã video; GPS; Calculator P4; Iphon; Jocuri; Magnetofon; Diverse obiecte unice preþioase, Tel: 0785699822 n Vand masina cusut Gritzner, fabricata Germania 1900, perfecta stare, 950 RON, Tel: 0745189406 n Vand mobila lemn masiv sculptat, fabricata circa 1900, 15.000 RON, Tel: 0745189406 n Vand loc veci 3 mp (2 locuri) cimitirul Domnesti, langa administratie, fig. 19, loc 107 stanga, pret discutabil, 7.000 RON, Tel: 0729188838 n Vand boiler electric Ariston 100L, stare foarte buna, pret convenabil, Tel: 0727792525

é Vând role RCO, mãrimea 38, folosite numai de probã, cu toate accesoriile, negociabil, 120 RON, 0737312072

é Vând stepper lateral cu corzi, nou, cu ambalaj ºi instrucþiuni, negociabil, 100 RON, Tel: 0737312072

Organizator jocuri noroc caut baruri, spatii colaborare, ofer aparate de joc perfomante, Tel: 0760308070 n Predau urgent afacere la cheie, macelarie in piata, sector 6, pret negociabil, Tel: 0722673615


meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15

09 Noiembrie 2012

é Calificãri cursuri rapide: instalatori, electricieni, constructori, Unirii. Rate reduse. 0213262606, Tel: 0740306550, 0722209409

Cursuri acreditate naþional, recunoscute Uniunea Europeanã, pentru bone sau îngrijire bãtrâni, începeþi carierã nouã, 0213233966 n Invatatoare, profesoara limbi straine, pregatesc elevi after school, fac referate si lucrari licenta, Tel: 0724249085

é Matematica,

profesor, domiciliul elevului, rezultate rapide, succesul garantat, pret ORAR informativ circa 20 lei negociabil, imakeyhappy@yahoo .co.uk, 0761929678

é Calificari Ministerul Munc ii: friz er-c oafor, manichiurist-pedichiurist, frizer, unghii false, machiaj, bucatar, cofetar, barman, electrician, instalator, inspector resurse umane, inspector SSM, etc. Contact: Calea Vic toriei 12A, www.cepecom.ro, Tel: 0729771707, 0213151446

é Profesoarã cu

experienþã ofer meditaþii românã francezã orice nivel. Tel. 0726847832

n Acoperisuri, tinichigerie, Lindab, dulgherie, orice mici reparatii, 40% reducere, si in afara Bucurestiului, Tel: 0724716882, 0753709391 n Acoperiºuri, parazapezi, paz ie pentru protejarea scandurilor. Slt. Zaharia 8, Tel: 0728376624, 0740019171

é Acoperise din tabla, tigla metalica, reparatii mici, dulgherie, jgheab, Tel: 0720765366


09 Noiembrie 2012 n Jaluzele exterioare (rulouri), AL-280 Ron, PVC- 180 Ron, Tel: 0722766562 n Tapiter cu experienta lucrez tapiterie clasica, moderna, la preferintele clientului, Tel: 0728986403

n Acoperisuri,

tamplarie, tabla zincata, Lindab, mici reparatii. Promotie! Tel: 0740410857, 0722722743 n Acoperisuri, tinichigerie, Lindab, dulgherie, orice mici reparatii, 40% reducere, si in afara Bucurestiului, Tel: 0724716882, 0753709391

é Acoperisuri reparam, confectionam jgheaburi, burlane, aticuri, restaurari istorice, orice tip tabla, preturi mici, seriozitate, Tel: 0727049443

éA m e n a j a r i apartamente la cheie: gleturi, faianta/gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii, etc, Tel: 0767417284, 0744316918

Amenajãri Interioare, montãm parchet, gresie, gips carton, zugrãveli, construim case la roºu ºi la cheie, Tel: 0742528815

é Branºament apã, canalizare, asistenþã contract recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente, Tel: 0761077013, 0721390290

é Executam la comanda: mansarde lemn, case de vacanta, terase, pergole si orice fel de constructii din caramida si beton, Tel: 0729501936

n Cabinet avocatura, cadastru: consultanta, reprezentare juridica civil, penal, partaje. Expertize cadastru, Intabulare, altibiimob@yahoo.com, http://www.altibi.ro, Tel: 0213125602, 0724058958, Fax: 0342814071

n Transport marfa 3, 5t orice, oriunde, oricand. Asigur personal serios incarcat-descarcat. Pret negociabil, Tel: 0763717455

n Executãm învelitori toate tipurile tablã, reparaþii acoperiºuri, izolaþii+ materiale, Tel: 0744111939, 0732563623

é Acoperiºuri din

tabla Lindab, tabla zincata, jgheaburi, burlane, dulgherie, orice reparatii. Bogdan, Tel: 0725863650

é Branºament apã,

canalizare, acte recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente 0760727231, Tel: 0720506819, 0214343276

Instalator execut lucrari gaze, centrala termice, apa, canalizari, montez aragaze, obiecte sanitare, etc, Tel: 0734136661, 0786874095

é Trans port marfa materiale de constructii, mobila, etc la preturi de criza cu Iveco 3.5t. Disponibil de Luni-Duminica, in Bucuresti s i oriunde in tara, florinchitzu@yahoo.com, Tel: 0766698253, 0723649530

é Asigurari RCA, Casco, Locuinte. Idnes Asigurari va ofera cele mai bune preturi la asigurari RCA / Casco / locuinta / calatorii si alte tipuri de asigurari. Bd George Cosbuc, nr 67, Sector 5, Bucuresti. Asigura-te ca esti pe maini bune! La noi primesti discount real fata de pretul de pe c hitanta! 0734608148, 0763320660, Fax: 0213372298, office @idnesasigurari.ro, www.idnesasigurari.ro

Dj nunta O rganizari Evenimente Bucurestiprimirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII; dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stoboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII! djsiensii.weebly.com, Tel: 0726129782

AnuntAZ 9 noiembrie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...