Page 1

AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Belgia pe înþelesul tuturor. Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (142) Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni

é Agent curãþenie - Angajam personal curatenie pentru spitale, salariu + bonuri, Tel: 0726693792

é F o t o m o d e l! A rtis t Fotograf caut model feminin pentru fotografie nud artistica. Pt modele deosebite ofer intre 200 si 300 RON/sedinta + DVD cu 10-30 imagini prelucrate. Garantez confidentialitate! Trimite e-mail cu CV + poze, fotoartmania@gmail.com, fotoartnude.blogspot.com/, Tel: 0733753116 V id e o c h a t - A b s o lv e n te pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, enjoy4studio@yahoo.com, Tel: 0763156150, 0735674012

é Anglia (UK). Cautam colaborari cu domnisoare discrete, pentru domni discreti. Clientela generoasa formata, venit minim 4.000 Lire/luna. Pentru mai multe detalii sunati, 4.000 EUR, Tel: 00447721412954 Programator - Angajam programator cu 3 ani experienta pe J2EE, din care 1 an design si 2 ani dezvoltare. Minim 2 ani experienta cu Relational Databases Oracle, MySQL and MS SQL Server, PostrgreSQL. Cunonstinte avansate de engleza, franceza si rus a, manuela.serban@qualitance.ro, http://www.qareers.ro

Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA OARA IN ROMANIA STANDARD STUDIO, STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU, ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574

Timpul de muncã în Belgia. Doamna Ionela N. din Topoloveni, judeþul Argeº, se intereseazã de modul cum este reglementatã în Belgia durata timpului de muncã, în general, precum ºi timpul de muncã pe timp de noapte, în special. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Prin timp de muncã se înþelege perioada de timp în care un lucrãtor se aflã la dispoziþia unui angajator. În Belgia, timpul de muncã legal nu trebuie sã depãseascã 8 ore pe zi sau 38 de ore pe sãptãmânã. Este interzis sã se munceascã: peste timpul legal de muncã, în afara programului stabilit, duminica, de zilele libere oficiale ºi pe timpul nopþii. În unele cazuri, sunt posibile excepþii în urma obþinerii unei autorizaþii corespunzãtoare ºi cu condiþia ca munca desfãºuratã sã nu depãºeascã 11 ore pe zi sau 50 de ore pe sãptãmânã. Angajatorul este cel care trebuie sã solicite aceastã autorizaþie. Sunt de asemenea posibile excepþii de la aceastã regulã, chiar dacã nu s-a solicitat o autorizaþie în acest sens. Timpul de muncã poate fi prelungit astfel la 9 ore pe zi pentru o sãptãmanã de muncã cu 5 zile lucrãtoare atunci cand regulamentul cu privire la timpul de muncã prevede o jumãtate de zi, o zi, sau mai mult de o zi de odihnã pe sãptãmanã, alta decât duminica. Timpul de muncã zilnic nu poate depãsi 12 ore pe zi pentru munca neintreruptã. În majoritatea situaþiilor de forþã majorã, nu existã nici o limitã. Dacã regimul de muncã include munca de noapte, trebuie sã fie încheiat un contract colectiv de muncã cu organizaþiile reprezentate în delegaþia sindicatelor. Acest regim de muncã poate fi introdus prin modificarea regulamentului de muncã. Timpul de muncã flexibil: nu trebuie fãcutã confuzie între timpul de muncã flexibil ºi timpul de muncã variabil. Acesta din urmã le permite lucrãtorilor sã-ºi aleagã ora de sosire ºi de plecare de la locul de muncã în mod liber. Timpul de muncã flexibil este stabilit prin convenþii colective, sau în absenþa acestora, de cãtre regulamentul de muncã. Prin acesta se poate autoriza desfãsurarea activitãþilor cu un program de peste 8 ore pe zi, dar fãrã a depãsi 9 ore ore pe zi ºi 45 de ore pe sãptãmânã. .... continuare in pagina 3


pagina 2 / oferte de muncã România

09 Noiembrie 2011 n Agent Pazã (bodyguarzi) - n Ajutor Bucãtar legume pentru Firma angajeaza, restaurant Regie, Tel: 0769808866 rafael_ro28@yahoo.com, Tel: 0784749575 n Agenþi Pazã angajeazã în Popeºti Leordeni firmã pazã. Relaþii luni - vineri, 9, 00-16, 00, Tel: 0741333918, 0212242969 n Agenþi transport valori, si agenti paza, Tel: 0725005861, 0764666663 é A ju t o r C o f e t a r c u experienta pentru laborator in C o rb e a n c a , I l f o v , T e l : 0720179933

n Absolvente pentru videochat, engleza mediu. Comision atractiv +Bonusuri. 0786125901, Tel: 076946149, 0766962449 n Administrator tehnic (gospodar +casier) societate de administrare imobile pentru locaþie fixã, asociaþie de proprietari sector-3. Serios, cunoºtinte tehnice, punctual, termen lung, implicare, varsta 40-60 ani, interviul are loc farã programare, vineri 11.11.2011 la adresa din Bucureºti, Aleea Barajul Iezeru, nr. 6A, bl. birouri Cedru, et. 1, biroul 127, sector-3 în intervalul 09.00-12.00,

Agent comenzi si vanzari. Firma: Fiore Collants. Atributii: intocmire comenzi de ciorapi, sosete, lenjerie, vanzare la stand en-gross. Obligatoriu experienta in efectuare comenzi si vanzari. Trimiteti CV pe e-mail sau pe fax, fiore@fiore.ro, Fax: 0318155656

é Agenþi Pazã - angajãm urgent 30 agenþi pentru ºcoli ºi gradiniþe, Tel: 0213108660, 0212010567

é A g e n ti V a n z a r i p e n tr u Roossa Books SRL cu sau fara experienta, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel: 0318004555

é Agenti Vanzari angajam pentru Casa de Moda, Tel: 0752199488

Asistent/a stomatologie Cabinet stomatologic modern in B u c u re s t i , zona Brancoveanu, angajeaza, ramteo@yahoo.com, Tel: 0721054814

n Asistentã personalã, frumoasã,

n Bonã

experienta, 1.400lei, 8-10 ore, Crangasi, Titan, Baneasa, Pipera, Bucur Obor, Pantelimon, Militari, Lacul Tei. Urgent, Tel: 0213107403 Bucuresti, n Bonã 1.000-1.200lei, 8-10 ore, Tel: 0213107403 n Bucãtar, caserita, ajutor de bucatar, ospatar, ospatarita si picoli cu experienta la specific libanez - Restaurant libanez angajeaza, Tel: 0769272710 n Casier/ã, bucatar, ajutor de bucatar, ospatar, ospatarita si picolite cu experienta la specialitati libaneze - Restaurant libanez angajeaza, Tel: 0769272710

fãrã experienþã, fãrã obligaþii. Rog seriozitate. Cazare lux, beneficii + salariu 700Euro/lunã. Poze+CV la: é Coafezã si Frizer/ita cu fitroyal09@gmail.com experienta. Salon Sarah din bd. Noi 70, cu vechime n Automacaragiu UMT 12.5 to - Bucurestii si vad format, angajeaza, saSocietate de constructii lon_sarah@yahoo.com, structuri metalice angajeaza, http://www.sarah-salon.ro, Tel: Tel: 0213452623, 0213452625 0722663416, 0768069753 n Bonã 1.100lei, experienta, 8-9 n Coafezã cu experienta, ore, Dr. Taberei, Colentina, aspect fizic placut - Salon Eva Aviaþiei, Fundeni, Voluntari, angajeaza in incinta Pipera- Bucuresti. Urgent, Tel: hipermarket Auchan, Titan, Tel: 0721328302 0213107403

n Coafeze cu experienþã minim 2

ani - Salon frumuseþe angajeazã, Tel: 0729342004 Confecþioner/ Retusier. Cerinte: experienta; seriozitate, abilitati de comunicare/ relationare cu publicul. Se ofera: stagiu de instruire, salariu atractiv+ comision; conditii de munca a v a n t a j o a s e , cocor@agnestoma.com, Tel: 0748023105

n Confecþionere hainã damã cu experienþã. Locaþie Jilava. Program 8 ore. Transport asigurat de la metrou Eroii Revoluþiei sau Gara Progresul la sediu, 0720004108

Confecþionere cu experienta, program 8 ore, conditii avantajoase. Croitorie angajeaza, 1.000 RON/luna, Tel: 0744384443 n Confecþioneri maºinã simplã, cãlcat final ºi inter fazic, CTC final confecþii. Angajeazã SC Mode Clean Optim SRL, 0736640972

n Confecþioneri liniara si sef de

productie angajam pentru atelier mic de croitorie, zona Crangasi, Tel: 0212212011, 0722929772


oferte de muncã România / info / pagina 3

09 Noiembrie 2011 n Contabila experienta minim 3 ani contabilitate primara. CV la fax, clas.interprod@gmail.com, Tel: 0786745138, Fax: 0214442805

Covrigar, Modelator cu experienta minim 3 ani. Locatia este in Rahova, str. Pucheni, 400 EUR, lucian.ruse@yahoo. com, Tel: 0724001101 Croitor feþe încãlþãminte, fatã pentru pregãtit - cusut ºi maºinistã cu experienþã angajeazã SC Coryllus Prodimpex SRL, Tel: 0744661957, 0744661956, Fax: 0214204326

n Facturist/ã operator PC, contabil/ã. Salariu 1.000 ron. Relaþii în Complex Dorally, pavilion 117 Afumaþi sau, Tel: 0744353760 n Femeie de Serviciu cu experienþã în industria alimentarã, sunaþi între orele 10-16, 0786745138 la vase buna n Femeie gospodina - Cantina Pipera, capat autobuz 135/112, statia CFR Constanta (service auto Nissan-Badsi) 8re/zi l-v, 7.00-15.00, 8mil/luna + o masa/zi, recate_food@yahoo.com, http://www.faghito.ro, Tel: 0766426971, Fax: 0744804220 Frizeri ºi manichiuristã pe unghii false cu experienþã, Tel: 0723977137

n Croitor/easã cu experienta ospãtar, picoli, Angajam pentru atelier de creatie. n Hostess, Realizare produse de lux unicat, barman, bucãtari, ajutori bucãtari, spãlãtor vase angajeazã Tel: 0724741104, 0749136979 Restaurantul Hanu Berarilor. Bucureºti, sector 4, str. Poenaru Bordea nr. 2, remus.iacob@ citygrill.ro, Tel: 0728113311 n Ingrijitor curatenie - Asociatia de Proprietari Bloc 50 Calea Crangasi 50 angajeaza ingrijitor/femeie de serviciu cu respectarea Codului Muncii, 700 RON/luna, laur1959@yahoo.com, Tel: 0723665482, 0785244222 é Croitoreasã cu experienta, angajãm, Tel: confectioneri retus, pentru n Instalatori m a g a z i n d e m o d i f i c a r i 0728871027, 0732638140 cu experienþã. i m b r a c a m i n t e , n Instalatori bmihaela2@hotmail.com, Tel: Societate de construcþii angajeazã. Salariu motivant, Tel: 0766304099 0755824940 n Instructor Fitness si aerobic; Femeie pentru curatenie, Croitoreasã, retusiera pentru rafael_ro28@yahoo.com, Tel: atelier retus. Salariu si program 0784749575 avantajos, Tel: 0723254463 n Învãþãtor/toare Scoala primara privata Scolar As scoate la n Curieri pedestri in Bucuresti concurs pentru anul scolar angajeaza Total Post Services, 2012-2013 doua posturi de invatator. Cererea de inscriere la Tel: 0212321575, 0732222672 scrisoarea de intentie se n Dispecer urmarire contracte concurs/ transport - Societate transport trimite pana la 11.11.2011 la international angajeaza, oferim adresa: office@scolar-as.ro, salariu motivant + bonuri de n Manichiuristã pedichiura, cu masa. Cerinte: limba engleza experienta - coafor angajeaza cu obligatoriu cunostinte calculator, 1000RON; coafor 1500RON, zona persoana organizata punctuala Drumul Taberei, Tel: 0728303303 eficienta. CV pe email sau fax, n Maseuzã Salon de office@smartspedition.ro, Fax: infrumusetare si intretinere 0214442496 corporala angajeaza maseuza cu n Distribuitori pentru Roossa experienta, Tel: 0728626137 Books SRL cu sau fara n Menajerã - angajez femeie experienta, salariu de la 1200lei, pentru ajutor in bucatarie si bonusuri in functie de realizari, curatenie, diverse, Piata M. Tel: 0318004555 Kogalniceanu, Tel: 0724725792 n Electrician auto cu experienta, n Menajera pentru familie la salarizare deosebita - Service auto ajutor curatenie, o zi pe angajeaza Prelungirea Ghencea, saptamana, Bucuresti - Drumul Tel: 0761330212, 0721262047 Taberei, Tel: 0214137451 ....

n Merchandiseri cu experienta n Operatori pentru zona Militari si Colentina; programare interviu sunati la, Tel: 0213362858 covrigi, zona n Modelator Colentina, sector 2, Tel: 0726333513 n Modele, reclame pentru toate vârstele (copii, adulþi, vârstnici). Activitãþi modelling tineret. Bucureºti + provincie. 0213156581, 0767080619, model@sequoiamodels.ro, Tel: 0722397039 n Montator PVC profesionist angajez, Tel: 0722609201 n Muncitor cu experienta in prelucrare sârmã, http://www.fibre-polipropilena.ro, Tel: 0212561208 MUNCITORI NECALIFICATI SI CALIFICATI - ANGAJAM PENTRU PRODUCTIE TAMPLARIE PVC SI STICLA (ZONA AUTOGARA RAHOVA). ADRESA INTERVIU: STR.BARLEA, NR. 2B, TEL: 0214250925, 0214250926, FAX: 0213117188

Slot Attendant Mamibet angajeazã slot attendant) operatori salã jocuri) fete, rafael_ro28@yahoo.com, Tel: 0784749575 n Ospãtãriþe pentru restaurant in Comuna Afumati- cu domiciliul in zona. Relatii la telefon 0722434240 n Patiser sau patiserã Societate angajeazã zona Drumul Taberei, Tel: 0722607178 n Patiser, cofetar, vanzatoare cu experienta - SC Trestiana Cofetarie angajeaza, 0722287339 n Paznic cu atestat. Telefon contact între orele 10-16, Tel: 0786745138 PERSONAL PENTRU POSTUL DE CALCATOR, CURATATOR CHIMIC (CU EXPERIENTA LA CALCAT DIN CROITORIE), EXCLUS BARBATI - CURATATORIE FRANCEZA ANGAJEAZA, RELATII DE L-V INTRE ORELE 8,00-16,00, TEL: 0213107674

n Personal

muncitor (femei) pentru fabricarea ambalajelor din hartie si carton. Informatii intre n Operator (introducere date orele 8-16 de luni pana vineri, Tel: +contabiltate primarã) societate de 031860048 administrare imobile pentru departament contabilitate. Serioasã, cunoºtinþe bune contabilitate primarã, implicare, termen lung, vârstî pâna în 50-ani. Interviul are loc farã programare, vineri 11.11.2011 la adresa din Bucuresti, Aleea Barajul Iezeru, nr. 6A, bl. birouri Cedru, et. 1, biroul 127, sector-3 in intervalul é Personale. Societa 12.30-15.00, Tel: 00 italiana di telecomunicazioni n Operator calculator, angajam, ricerca impiegati per lavoro di Tel: 0213265596 back office. Si chiede: un buon livello della lingua italiana (medio/avanzato), conoscenze PC e seriozita. Per informazioni 0213160524 dalle 10.00 alle 19.00. Inviare CV all’indirizzo mail bucharest.comdata@gmail.com, é Operator Call Center - Firma de telecomunicaþii angajeazã n Recepþionerã Salon Angajam operatori call-center pe limba receptionera pentru un salon de românã, pentru clientul nostru, o bronzare in zona Pantelimon. companie de telefonie mobilã. Varsta maxima este de 25 de ani. Cãutam persoane cu bune Pentru detalii si programari pentru abilitaþi de comunicare, claritate un interviu va rugam sunati la în exprimare, persuasiune ºi numarul 0744110031, voinþã de a învaþa, perseverente n Reglor mase plastice cu ºi orientate spre rezultat, diplomã experienþã de lucru pe maºini de bacalaureat ºi cunostinþe de cu injecþie mase plastice ºi l i m b a e n g l e z ã la u n n i v e l montarea matriþelor pe maºinile mediu/avansat. Aºteptãm CV la de injecþie mase plastice. SC e-mail: i.dadalau@comdata.it, Electromagnetica SA angajeazã, recrutare@electromagnetica.ro, Tel: 0213160524 Tel: 0214042120

continuare din pagina 1

Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (142) În situaþia aplicãrii în intreprindere a unui alt program de lucru decat cel normal, lucrãtorii trebuie sã fie informaþi cu 7 zile înainte de începerea acestui program. Timpul de odihnã suplimentar ºi orele suplimentare: în majoritatea cazurilor în care munca suplimentarã este autorizatã, fie in contextul desfãºurãrii normale a activitãþii sau în cel al efectuãrii unor ore suplimentare, acordarea timpului de odihnã suplimentar este obligatorie. Acesta trebuie acordat în aºa fel încât timpul de muncã sãptãmanal sã fie respectat ca medie într-o perioadã de referinþã. Munca suplimentarã este plãtitã cu 50% peste media normalã de platã, sau cu 100% în cazul în care activitatea este desfãºuratã duminica sau în zilele libere oficiale. În Belgia existã 10 sãrbãtori publice pentru care sunt aferente 10 zile libere, respectiv: 1 ianuarie (prima zi din an); prima luni dupã Paºte; 1 mai (ziua muncii); Înãlþarea Domnului (a ºasea joi dupã Paºte); 21 iulie (ziua naþionalã); 15 august (Adormirea Maicii Domnului); 1 noiembrie (ziua tuturor sfinþilor); 11 noiembrie (Armistiþiul de la 1918); 25 decembrie (ziua de Crãciun). Serviciul Public Federal de asemenea este închis în data de 15 noiembrie (ziua regelui). Munca în ziua de duminicã: este interzis prin lege sã se munceascã duminica. Totuºi, existã o serie de activitãþi care pot fi desfãºurate duminica: cand natura muncii desfãsurate în cadrul unei companii nu permite ca activitãþile sã poatã fi desfãºurate într-o altã zi a sãptãmânii, iar munca se desfãºoarã în anumite domenii (hotelier, catering ºi sãnãtate). Lucrãtorii care muncesc duminica au dreptul la o perioadã de odihnã compensatorie în cursul urmãtoarelor 6 zile. Munca de noapte: munca de noapte este interzisã între orele 8 p.m. ºi 6 a.m., însã existã unele excepþii. Aceste excepþii se aplicã indiferent de sex (atât pentru bãrbaþi, cât ºi pentru femei), cu condiþia sã aibã cel puþin 18 ani. Munca de noapte este autorizatã dacã natura muncii respective justificã acest lucru. Astfel, munca de noapte este permisã în hoteluri, firme de divertisment ºi jocuri publice de noroc, publicaþii, în domeniul sãnãtãþii, unitãþi profilactice ºi de igienã, pentru farmacisti, pentru munca în agriculturã, în panificaþie ºi în magazine cu produse de patiserie ºi în centre educaþionale, în firme care oferã servicii de cazare, etc. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.


pagina 4 / oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri / case

09 Noiembrie 2011

n Anglia. Studio videochat Anglia,

é Reprezentant vanzari directe, Roossa Books SRL a n g a j e a z a c u s a u f a ra experienta, salariu in functie de realizari, Tel: 0728650079 n ªofer BC, atestat transport marfã ºi card tahograf, experienþã transport frigorific, telefon contact orele 10-16, Tel: 0786745138 n ªofer TIR, transport frig, carne pe cârlige, cu atestat, card tahograf, experienþã minim 10 ani, disponibil curse lungi si repetate. Telefon contact între orele 10-16, Tel: 0786745138 n ªofer. Restaurant pizzerie angajeaza sofer livrator, Tel: 0723678030 n ªoferi SC Iamandbet Com SRL angajeaza soferi si muncitori vidanja, garaj comuna Domnesti, Tel: 0766487972, 0724276821 n Spãlãtor auto cu experienta Angajez in zona Militari, Tel: 0723529054 n Strungar clasic, frezor ºi strungar CNC, zona Viilor, Tel: 0722355240, 0729227747 n Strungar CNC in zona Militari, Tel: 0745989709 n Sudor in argon, vopsitor in camp electrostatic si operator masina debitare - Fabrica de grile cu sediul in Otopeni angajeaza, Tel: 02135038102 n Tâmplar cu experienta (prelaminat circular) si montatori pt.atelier cu experienta, zona Ghencea 134, Tel: 0720659065 n Vânzãtoare cu experienta magazin mobila zona Ghencea 134, Tel: 0720659065 n Vânzãtoare ptr. market nonstop, zona Piata Valea Ialomitei (Dr. Taberei) progr. 12/24. salariu 800 ron, c_cobai@yahoo.com, 0769916162 n Vânzãtoare serioasa pentru magazin imbracaminte, zona sos. Pantelimon, Tel: 0720699612 n Vânzãtoare cu experienta pentru magazin alimentar, Militaripiata Veteranilor, Tel: 0745075102, 0214302123 n Vânzãtoare salã jocuri/bar, zona Militari. Program 6-23, douã zile cu douã, Tel: 0723436343, 0765486755 n Vânzãtoare la dozator de lapte, angajez in zona Progresul ºi Berceni, Tel: 0760261260

n VIDEOCHAT TINERE PENTRU AGENTIE, VIDEOCONFERINTA, CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL, 1000-3000E/ LUNA, WWW.STUDENT-JOBS.RO, TEL: 0720818129, 0314250001 n Videochat Tinere dragute minim 18 ani. Salarizare deosebita, incepand cu 1200E, www.camchat.ro, Tel: 0720818129 n Videochat KGS Studio cauta modele cu varsta intre 18 si 50 ani pentru activitate videochat. Se ofera 50%+bonusuri de pana la $3000. Se cere cunostinte de limba engleza si operare PC, 2.500 USD/luna, office@kgs.ro, http://www.kgs.ro, 0767436217 n Videochat - angajam fete si baieti cu varsta minima 18 ani si cunostinte de limba engleza pentru activitatea de videochat. Bonusuri atractive! ID: studioboomx, http://www.boomx.ro, Tel: 0761705741, 0735659756 n Videochat Angajam fete pentru Videochat Adult sau Non-Adult. Salariu 2500 RON + Bonusuri. Piata Romana, 2.500 RON, teen.studio@yahoo.com, http://www.teenstudio.ro, Tel: 0764767724, 0737336640 n Zugravi profesionisti angajam 60ron/zi, proba de lucru obligatorie, cerem si oferim seriozitate, Tel: 0724021393

n Anglia (UK). Studio Videochat

aflat in Anglia cautam fete pentru videochat cu virsta cuprinsa intre (18-35) ani, cunascatoare de limba engleza la nivel medium. Va rugam nu ne mai contactati pentru escorta cititi anuntul bine aici se face doar VideoChat. Nu mai dati bipuri pentru detalii daca doriti mai multe informatii si nu ne puteti suna contactati-ne pe id de yahoo (xxxdenysse), xxxdenysse@yahoo.com, Tel: 447735564420 n Cipru. Caut fete pentru berãrie, 18- 30 ani, ofer salariu + comision, cazare transport gratuit, Tel: 0035797761930

cauta fete, oferim 50%, cazare + transport.detalii pe mess theshadoweyes sau la telefon +447925124338, 1.000 EUR, theshadoweyes@yahoo.com, Tel: 447925124338 n FRANTA. URGENT CAUT MENAJERA CUNOSTINTE MINIME LIMBA FRANCEZA, CAZARE, MASA ASIGURATA, TERMEN DE ANGAJARE 6 LUNI/1 AN, VARSTA 25- 30 ANI, ROG SERIZITATE, 500 EUR, GETA_GETUTZA@YAHOO.COM, TEL: 0033.628.125.297 n Germania. Recrutez personal tanar, calificat si necalificat, cu cunostinte de limba germana pentru McDonalds Germania, aloisiustimisoara@yahoo.com, Tel: 0723677929 Contracte munca n Italia. (shop-ist, menaj, infirmiere, cameriste); Salarizare 900euro. Informatii la telefon: 0268474435; 0741100143; 0729-772702, http://www.epp-jobs.com, Tel: 0747661527, 0769875604 n SUA. Îngrijitoare, doamnã, eventual cadru medical cu vizã SUA pentru îngrijire ºi supraveghere 2 bãtrâni. Se asigura cazare ºi masã, Tel: 0722405412

UNIUNEA EUROPEANA. GLOBAL-ARTIST, DE 14 ANI IN TOPUL FIRMELOR DIN ROMANIA, SELECTIONEAZA DANSATOARE, ANIMATOARE PENTRU CELE MAI SELECTE CABARETE, NIGHT CLUBURI. CONDITII SI DETALII LA SEDIUL FIRMEI ZILNIC INTRE L-S 10-18. OFERIM SI CEREM SERIOZITATE. PENTRU O PRIMA IMPRESIE VIZITATI SITE, 2.100 USD/LUNA, OFFICE@ GLOBAL-ARTIST.RO, WWW.GLOBAL-ARTIST.RO, TEL: 0724222499, 0213115851

n Îngrijitoare Am grija de batrani cu dreptul de a ramane in spatiu, Tel: 0721676793, 0767832299 n Menajerã - doamna serioasa, 50 ani, ofer servicii ca bona, menajera, ingrijitoare batrana, babyboo_dana86@yahoo.com, Tel: 0766951079

n Popeºti-Leordeni 515mp str. Astrelor 55E mp, Tel: 0744632301

n Berceni Comuna Fabrica de

Mobilã, 500mp teren intravilan, drum servitute, zonã vile, acte, 13.000 EUR, Tel: 0761604654 Domnesti, Prel. n Clinceni GHencea, loturi 650 mp, 5000 E, gaze, curent, apã, canal, Tel: 0723986735, 0761661448

n Constanþa Mamaia-Sat Mamaia-Nord, vand teren intravilan, 220 mp, ultracentral, toate utilitatile, d e s c h i d e r e 1 2 m , in t a b u l a r e , cadastru, 120 EUR/mp, gabrielaandreeab@gmail.com, Tel: 0722535369

é Sãftica DN1, 5000mp, D=33m direct la DN, intravilan, construibil, intabulare, CBL01917, 55 EUR/mp, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0213280220, 0730177266

n Corbeanca

particular, teren 1000mp, intravilan, la soseaua principala, patrat, deschidere la 2 strazi, 200 EUR/mp, 0728994662

é Snagov Ciofliceni, 1166mp, D=60m, acces usor, utilitati, padure doua laturi, zona rezidentiala, CBL01913, 45 EUR/mp, h ttp :// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0213280220, 0730177266 é Corbeanca lac, 586mp, D=24m, zona in dezvoltare, utilitati, cadastru, intabulare, CBL01914, 45 EUR/mp, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0213280220, 0730177266

é Tâncãbeºti DN1, 11490mp, D=50m direct la DN1, cadastru, intabulare, utilitati, CBL01918, 50 EUR/mp, h ttp :// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0213280220, 0730177266 é Corbeanca lac, 1070mp, D=22m, acces usor DN1, 600m pana la DN1, utilitati, CBL01911, 45 €/mp, www.cbimobiliare.ro, Tel: 0213280220, 0730177266 n Dragomireºti-Vale

Particular vand loturi casa/vila 584 mp intravilanCC zona rezidentiala privata acces asfalt utilitati la teren PUZ Urbanism Cadastru 17.500 euro, 30 EUR/mp, stefanangler@yahoo.com, Tel: 0745604567, 0741243400 n Ialomiþa vand teren arabil 1, 6ha Adamclisi si 7ha Ialomita, Tel: 0720459668 n Olt Corabia vand teren agricol. Terenul suprafata 10 hectare situat la marginea orasului Corabia (spre Celei). Pentru detalii, sunati, adi_bucuresti2006@yahoo.com, Tel: 0736016563

n Brâncoveanu P+M, caramida, 3

camere, P+M, 250mp, baie, bucatarie, etc, 155.000 EUR, Tel: 0721975839 n Cãlãraºi, Cuza Voda vand casa la cheie ideala casa de vacanta din caramida, 2000 mp, 4 camere, 2 debarale, sobe teracota, hambar, pret negociabil Oana, 25.000 EUR/mp, Tel: 0740911294 n Chitilei vila p+m Carefour Colosseum sct 1 toate utilitatile renovata 2011 ultra lux, 95.000 EUR, Tel: 074146876


09 Noiembrie 2011 vand casa n Ciorogârla amprenta la sol 220mp, 4 focuri gaze, lumina, apa, parter + etaj + pod, beci, Tel: 0722347925 n Clinceni casã P+M, 170 mp, apã, gaze, curent, canal, Tel: 0761661448, 0723986735 n Corbeanca vila, particular, teren-1400mp, piscina, gradina amenajata, sistem video, mobilata, etc, 300.000 EUR, Tel: 0728994662 n Drumul Sãrii particular, casã 4 camere, cãrãmidã, pivniþã, baie, bucãtãrie, ambele în faianþã ºi gresie, hol, vestibul, teracote la gaze, grãdinã cu flori ºi trandafiri, boltã de vie, teren 465 mp, deschidere 14, 5 ml, Tel: 0214100515 n Gara de Nord particular vind casa curte 2 camere cu toate utilitatile pret discutabil pret 39000 euro, Tel: 0767613467

é Giurgiu Joiþa P+1, 180mp, tencuitã interior, exterior, 500mp curte, living, 3 dormitoare, 2 bai, dresing, acoperit Lindab, garaj, Tel: 0765511779

é Giurgiului vila P+1+M, semifinisata 50%, an 2008, 185mp utili total, utilitatii pret negociabil, 80.000 EUR, dramarimob@yahoo.com, Tel: 0766661622

vânzãri case-vile / garsoniere / 2-3-4-5 camere / cumpãrãri imobile / pagina 5 n Prahova, Provita de Jos (Campina) constructie 2008, 110 mp utili, 500 mp teren, gaze (centrala proprie), curent, apa cu put si fosa septica, gratar din caramida si foisor de lemn, 55.000 EUR, paulsarmoiu@yahoo.com, Tel: 0722243345 n Rahova vand casa 2 cam, caramida, 60 mp, teren 140 mp, soba, put, termopan, mocheta, mobilata, apa+ gaze la poarta, cad+ intabulare, piata, scoala. Pret neg, 53.000 EUR, rzvn_i@yahoo.com, Tel: 0723919138 n Republica 23 August cartier, vând vilã urgent, 500mp locuibili, 190.000 EUR, Tel: 0744363138 23august, n Republica Confederatiei, casa p+m, 4cam+ terasa, 112mp su, 72, 6mp amprenta, 207mp curte, 5 pomi fructiferi, 20 vite vie, partial finisata, 100.000 EUR, dorudeliu@yahoo.com, Tel: 0745635402 VILA n ULTRACENTRAL BOIEREASCA DEOSEBITA 470MP, TEL: 0723254286

n Alexandriei Confort 1, parter/4,

stradal 2 iesiri toate facilitatile, 33.000 EUR, Tel: 0744891587, 0741553788 1984, etaj7, n Militari decomandata, 40metri patrati, termopan, libera. tel-0727696936/, 37.500 EUR, Tel: 0760240796 n Pantelimon-Chisinau Proprietar vand ap. 2 cam semidecomandat, Olteniþei nr 40-44 vis a vis de 55 mp, etaj 3/10, balcon 8mp, 9mp, liber, P a r c u l T i n e r e t u l u i . V a n d bucatarie contorizat, garsoniera An 1980, semi cadastru+intabulare, usa metalica, termopan.Pret decomandata confort 1. Sup. discutabil, 55.000 EUR, 32mp, Apometre, Termoficare, aureliaradoi@yahoo.com, Tel: amplasata la parterul unui bloc 0744501095, 0744513923 de 10 etaje, foarte, foarte civilizat. La 3 minute Metroul P ra h o v a P l o i e º t i s t r Brancoveanu, 41.000 EUR, Cameliei, vand apartament 2 militarupetresorin@gmail.com, camere semidecomandate, Tel: 0722733527 3 / 7 , 4 7 m p , 2 8 . 0 0 0 EUR,

n Prelungirea Ghencea 43mp

é Militari Apusului, 5 camere, P+1, an constructie 2009, 280 mp utili, 400 mp teren, mobilat-utilat lux, superba, negociabil, CBV03672, 285.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177276 n Otopeni particular, str. Oituz,

vila 300mp construiti, 6 camere, 5 bai, 2 terase, teren-500mp; negociabil, 250.000 EUR, Tel: 0740120079

Prahova Provita de Jos, vila P+M, Suprafata construita 110mp, 72 amprenta, An 2008. Gaze, electrica, put, fosa septica, 55.000 EUR, Tel: 0763025049

n Victoriei Piata, bloc reabilitat termic 2011, decomandat 64mp, imbunatatiri, 2 balcoane, centrala proprie, partial mobilat, boxa subsol. Direct proprietar, 110.000Euro negociabil, Tel: 0745016474, 0756016474 n 1 Decembrie Bd Vand 2 camere, confort 1, n Berceni Straja Lukoil, urgent apartament semidecom, imbunatatiri, g.f.p.t, ac conf. 2, 3/4, semi, fãrã in ambele camere, um, 10/10, fara îmbunãtãþiri, vedere spate, stradal, probleme terasa, acte regula. 32.000 EUR, Tel: 0761604654 43800e, Tel: 0216307407 decomandat, n Cantemir confort 1, 5/7, bloc curat, fãrã îmbunãtãþiri, vedere faþã, balcon mare, 49.900E. Ag.G.G, Tel: 0728111415 n Crângaºi particular, cf. I, semidecomandat, P/4, balcon, imbunatatiri, Pret negociabil, Tel: 0744434145 n Cãlãraºilor Hiperion - vand n Emil Racovita, Aleea Ciceu, apartament 3 camere parter semidecomandat, imbunatatiri, mobilat complet, Tel: 0722432187 gfpt, um, 53.000 EUR, Tel: Calea nr. 1 n Ferentari 0724220658, 0766525904 -Sebastian, stradal, n Gara de Nord, 2 camere, semidecomandat, etaj 3, restaurat, aer conditionat, îmbunãtãþiri, propietar, Tel: termopan, baie, bucatarie, etaj 0754857877, 0723131131 3/8, 65.000 EUR, Tel: 0721318366 n Olteniþei vis a vis Scoala de politie, in apropiere de Sun Plaza. Apartamentul are balconul inchis din termopan, 53.000 EUR, Tel: 0731568931 n Pantelimon, Delfinului, confort 2, 10/10, balcon, terasa fara probleme, 40 mp, toate actele, 30.000 EUR, Tel: 0762811467, é Griviþei Metrou 1 Mai, Piata 0723845418 Chibrit, semidecomandat, 6/7, n Pantelimon, parcul Morarilor, fara imbunatatiri, pret negociabil, confort 2 sporit, 1/10, balcon mare, g+f+p+t, 43 mp, toate C B R 6 6 8 5 5 , 5 5 . 0 0 0 E U R , actele, 36.000 EUR, Tel: http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0724298140 0762811467

bucuroiucameliatgv@yahoo. com, Tel: 0723719268

utili, apartamente noi finalizate, direct dezvoltator, finisaje Buzoieni, vand incluse la alegerea clientului. n Rahova TVA inclus, 40.000 EUR, Tel: urgent ap 2 camere zona verde si linistita, renovat recent 0751676802 G+F+P+T, usi interioare R a h o v a M i s c a P e t r e , schimbate, usa metalica, aer d e c o m a n d a t a , P / 8 , f a r a conditionat, loc parcare platit la Merita vizionat, imbunatatiri, pret negociabil, ADP. C B R 6 8 2 2 3 , 3 4 . 0 0 0 E U R , 53.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: w_bogdan_w@yahoo.com, Tel: 0766403642 0215280220, 0724298140

n Rahova Petre Inspirescu garsonierã conf. 1, 40mp, proprietar, negociabil, 38.500 EUR, Tel: 0765221645 n Rosetti Piata vand garsoniera 25mp, imbunatatiri, negociabil, 24.700 EUR, Tel: 0729225622 é Sebastian Parc, P/8, d e c o m a n d a t , re n o v a t , n u necesita investitii, 60mp, pret negociabil, CBR60264, 65.000 EUR, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0724298140

é

é 13 Septembrie Casa Poporului, decomandata, 1/8, 40mp, mobilata modern, ideala pentru investitie, negociabil, CBR09721, 55.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0724298140

n Vatra Luminoasã Maior Coravu 57 la intrarea in stadionul Lia Manoliu. Proprietar vand apartament 2 camere finisaje lux 64mp, terasa 11mp, boxa, 80.000 EUR, clenciumonica@yahoo.com, Tel: 0724174700

é Splai Independenþei 1/9, decomandat, 194mp construiti, an constructie 2008, loc de parcare subteran+boxa, negociabil, CBR50750, 168.000 EUR, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177276

é Unirii Splaiul Independentei (S5), 1/1, 63, 76mp, 1910, renovat, stradal, urgent, CBR65691, 65.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177069

é 13 Septembrie Marriot Casa Poporului, decomandat, 86mp, pret negociabil, CBR60450, 129.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0724298140

n Berceni Spiniº nr. 2, urgent,

liber, decomandat, conf. 1, vedere mixtã, cadastru, intabulare, contorizat, 62.000 EUR, Tel: 0761604654 n Pantelimon Magazinul Fiat, particular, etaj 6, decomandat, îmbunãtãþiri, 72.000 euro, Tel: 0726382923

Titan zona Salajan. Vand apartament 4 camere, p/8, 75.000 EUR, Tel: 0753959699

n Iancului 70mp, 3 camere, semidecomandat, intabulat, cadastru, 2/10, 75.000 EUR, Tel: 0723274329 n Magheru -Romana, 3 camere, 110mp utili, bloc fara bulina. Proaspat renovat, pret: 110.000Euro negociabil. Proprietar. Nu colaborez cu agentii imobiliare, Tel: 0724000700 n Militari (Gorjului - Uverturii) perpendicular pe Dezrobirii, particular, etaj 1 din 4, semidecomandat, pozitionat sud, 65 mp utili, constructie 1983, balcon 15m/1m, 2 bai, camara, usa metal, gresie, parchet, termopane, aer conditionat - geam baie, 68.500 EUR, manolevilcescu@yahoo.com, Tel: 0730323525 n Militari vand apartament 3 camere conf 1 circular dec mobilat utilat centrala 2/10 stradal metrou agentie, 65.900 EUR, 0753552551

é Unirii Tribunal, 1/4, 109mp, 1930, vedere stradala, cadastru, intabulare, negociabil, CBR67051, 90.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177069 n 13 Septembrie Rãzoare, cf. 1,

decomandat, hol H, 6/8, toate îmbunãtãþirile lux, 80mp, bloc 1989, parcare, accept credit, 78.500 EUR, Tel: 0734825602, 0768066440

Militari Vand apt 3 camere et. 4 din 8, suprafata 85mp, termopane, gresie, faianta Blv Virtutii, Tel: 0723300141

n Militari Apusului confort I, decomandat, p/4, 100mp, 2 balcoane, ideal spatiu comercial, farmacie, etc, 82.000 EUR, Tel: n Cumpar teren in zona: Busteni, 0736112722 Moeciu, Bran, Tel: 0786172133 n Otopeni 3 camere 98mp utili, toate utilitatile, curte 60mp, finisaje n Sector 2, 3, sau comuna executate, zona linistita, Pantelimon, particular cumpar teren intravilan, suprafata minim 70.000 EUR, Tel: 0768307232 100 mp sau cu casa demolabila, n Prelungirea Ghencea 80mp, cu utilitati, exclus agentii, plata pe apartamente noi finisate, direct loc, Tel: 0723845418, 0762811467 dezvoltator, finisaje incluse la alegerea clientului. TVA inclus, 64.000 EUR, Tel: 0761436804

é Universitate Rosetti, 1/2, 130mp, 1937, renovat, izolatie termica exterioara, CBR64811, 120.000 EUR, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177069

n Pantelimon, Cora, cumpar 2 camere confort 3, cu/fara imbunatatiri, preiau si cu restante mari, eventual schimb + diferenta, exclus agentii, Tel: 0723845418, 0762811467 Tei cumpar apartament 2 camere, decomandat, et. 1-5; dupa 1977; sector 1, 2; exclus agentii; prima casa; d i s c u t a b i l , 5 0 . 0 0 0 EUR, rebreancristina@yahoo.com, Tel: 0729350612

n Rahova Amurgului, conf. 2, 45mp, gaze separat, 2/2, bloc civilizat, fãrã îmbunãtãþiri, 25.000 EUR, Tel: 0761604654 n Unirii Parter, excelent cabinet medical, birou sau alte activitati, n Drumul Taberei cumpar n Drumul Taberei cumpar 68000E discutabil, Tel: apartament 2 camere. Rog apartament 3 camere. Rog 0764440399 seriozitate, Tel: 0214448586 seriozitate, Tel: 0214448586


pagina 6 / închirieri oferte camere / case / garsoniere / 2-3-4-5 camere / spaþii comerciale

Norilor, 1/8, n Tineretului mobilata, renovata lux, totul nou, utilata, libera, particular, Tel: 0731307717 n Titan zona Auchan, Inchiriez garsoniera, confort 1, etaj 6, semimobilat, Tel: 0724243824 n Vitan Posta Vitan, particular inchiriez garsoniera conf. 1, prefer firma, recent renovata, nemobilata, Tel: 0721085076

n Drumul

n Petre Ispirescu, apartament 3 n Antiaerianã hale înalte dotate,

camere decomandat, 2/4, mobilat, zona linistita, 200 EUR, Tel: 0744863415 n Victoriei Buzesti ne camere 3 supr 135 inchiriere ultra central, apartament 3 camere 3/6 lift, paza n Dobroeºti comuna inchiriez permanenta, loc parcare, birouri camera in vila, utilata, mobilata pret 1200 eur, Tel: 0722375323 complet, intrare separat [, 140 é Unirii Udriste, 12camere, n Victoriei Muzeu Enescu 3 euro negociabil, Tel: 0749057608 D+P+2+M, 500mpu, renovat recamere inalte luminoase renoval, cent, lu x , p r e t a b i l n Berceni Inchiriez apartament 2 etaj 2, 75mp, boxa subsol 15mp, b i r o u r i / g r a d i n i t a , p a r c a r e camere, mobilat nou, utilat, parcare curte, Tel: 0216886285, subteran, negociabil, CBV06798, parchet, termopane, usa metalica, 0727704648 3/4, 200 EUR, 3.700 EUR/luna, h t t p : / / etaj Tel: w w w . c b i m o b i l i a r e . r o , T e l : ancuta_1982@yahoo.com, 0751402439 0730177276 n Brezoianu 55, ofer spre n Vila noua (2011) s+p+2e+m închiriere garsonierã mobilatã, Tel: ultra confortabila nemobilata, 0730709479 libera, curte, zona linistita pentru n Giuleºti (Prunaru), proprietar, firma pret 7e mp, 0740611035 inchiriez ap 2 camere, mobilat, n Berceni particular, inchiriez utilat, 1+1, Tel: 0762523124, apartament 4 camere, mobilat, 0726102090 utilat, curat, zona buna, situat in Berceni, 400 e, Tel: 0768136298

é 13 Septembrie Marriott Casa Poporului, 11camere, S+P+1+M, 900mpc, 10locuri parcare subteran, renovat recent, negociabil, CBV06958, 4.500 EUR/luna, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177276

é Bucureºtii Noi 7 camere, suprafata utila 472mp, suprafata teren-800mp, 2002, totul nou, nemobilata, garaj, CBV07345, 2.500 EUR/luna, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177069

Kiseleff Inchiriez parter vila 4 camere +2 demisol, 2 grupuri sanitare, 2 intrari nemobilat, etc.str Petofi Sandor (paralel Kiseleff), Tel: 0769974711

n Iancului închiriez garsonierã, mobilatã ºi utilatã, 230 EUR, Tel: 0723321404 n Militari Garsoniera mobilata etaj 4, zona Piata Veteranilor, 200 EUR, Tel: 0744587998 n Olteniþei Particular inchiriez garsoniera, zona linistita, curata, mobilata, gresie, faianta, mocheta, televizor, cablu, aragaz, frigider, 200 EUR/luna, Tel: 0721260604 n Tei garsoniera curata mobilata 250euro, Tel: 0765486968

é Tei, Lacul Tei. Gata sa te muþi! Ap. 1 camera decomandat, 42mp Gresie Faianta Parchet bambus renovat curat. Mobilat masina rufe. TV. Usa metalica. AC nou. Telefon. Internet. Loc parcare Primarie. Interfon, Scara curata sigura. Zona retrasa liniste. Acces RATB, Parcul Lacul Tei, 280 EUR/luna, aptei2011@gmail.com, Tel: 0729945007

Giurgiului Inchiriez ap 2 camere cf 1 decomandat 6/7, 200 EUR, Tel: 0724387075

n Mãrãºeºti zona Camera de Comerþ, particular, închiriez ap. 2 camere, 250 EUR, Tel: 0730709479 n Militari Inchiriez apartament 2 cam cf 1 decomandat 3/8, 300 EUR, Tel: 0724387075 n Militari mobilat, complet utilat (combina frigorifica, masina de spalat, aragaz), curat, liber; cuplu sau studente, 250 EUR/luna, Tel: 0742214482 n Rahova Malcoci confort 2 et 4/4 proprietar, mobilat, termopane, g+p+f usa met 200euro, Tel: 0723583739

é Unirii Casa Poporului, 3/8, 66mp, 1992, nemobilat, renovat, 2 balcoane, CBR61935, 400 EUR/luna, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177069

09 Noiembrie 2011

service auto, gaze, trifazic, toate aprobãrile, halã producþie, depozit, Tel: 0746230693

n Baba Novac Parc IOR lângã stradã, 20 m, spaþiul are 40 mp, toate condiþiile. Se preteazã pentru orice activitate, 400 euro/lunã, Tel: 0744829712

Taberei Str Valea Oltului spatiu unica productie 14.5 m utilitati contorizare, parcare 700lei, Tel: 0732621340 Inchiriere Spatiu n Dudeºti comercial. Zona: Calea Dudesti (vis-a-vis de Policlinica Vitan). 16mp, 35euro/mp, Tel: 0727376432 piata, spatiu n Gorjului comercial din termopan 60mp; 1.500E negociabil, Tel: 0734142323 n Mãrãºeºti Bulevard, spaþiu comercial 90 mp, utilitãþi centralã termicã, AC, deschidere la stradã 5m, Tel: 0745071080

Ghencea Inchiriez apartament 4 camere decomandate complet mobilate si utilate, recent renovat, 400 EUR, 0722510676

n Cotroceni

- Facultatea de Medicina, apartament de lux 5 camere in vila, 190 mp, vedere stradala, pod 68 mp, mobilat, utilat complet, finisaje si dotari superioare, garaj.Str Eroii Sanitari nr 73, 1.600 EUR/luna, diana.simion@virom.ro, Tel: 0735011042

é Cotroceni Opera Center, 1/2, decomandat, 150mp utili, renovat recent, nemobilat, pretabil birouri, locuinta, negociabil, CBR67848, 1.400 €/luna www.cbimobiliare.ro Tel: 0730177276

Bãneasa blv. Ion Ionescu de la Brad, nr. 5, Inchiriez cabinet in cadrul clinicii Sport Medical Center, carmen.mihalache@ sportmedcenter.ro, www.sportmedcenter.ro, Tel: 0769633739 Berceni zona Metro, spaþiu depozit 1200 mp, cu pod rulant, birouri 160mp, grup sanitar, p a rc ã ri , v a d c o m e rc i a l , 0213344457, Tel: 0722222654, 0723723723 Bragadiru, ªoseaua Alexandriei, 109, judeþul Ilfov, SC Vegras SA închiriazã spaþii de depozitare ºi producþie, depozit frigorific 160 mp, asigurã utilitãþi, Tel: 0722600800, 0728995581

n Brãila

municipiu, Cabinet medical superb, sala asteptare privata in policlinica pe malul Dunarii, doua cabinete, vestiar, office@dentalprogress.ro, Tel: 0747111221

Moºilor lângã Magazinul Otter, aproape de Bucur Obor, Spatiu comercial de inchiriat 22mp, pret 1500E, Tel: 0730005339

n Plevnei nr. 204-206, sector 6,

spaþiu depozitare, producþie 125mp, Tel: 0744323783 n Republica. societate comerciala inchiriaza spatiu 350mp: birouri, depozit cu toate utilitatile, Tel: 0744753785 n ªtefan Cel Mare Ofer spre inchiriere spatiu pentru diferite cursuri- pictura, origami, L-V 8.00-12.00, S-D 10.00-14.00, zona Circul de stat, Tel: 0761328125

n Inchiriez

gratis camera separata in apartament unei doamne de 50 ani, contra menaj pentru doamna in varsta, Tel: 0720446657


09 Noiembrie 2011

auto-moto / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 7 n Opel Astra 2000km, 175000, diesel 1.7 dti, inmatriculata, 2+1 usi, consum 5%, pret neg, 2.800 EUR, Tel: 0731780792

n Autoturisme de la proprietar. Ofer 1050ron, Tel: 0744632301 n Cumpar autoturisme de la proprietari pentru programul rabla, ofer 1150ron, Tel: 0744632301 Renault Megane, 2008, 1.5 n Cumpar tichete rabla, ofer diesel, 6 viteze, full-option, unic 1250ron, Tel: 0744632301 proprietar, urgent, discutabil, n Tichete rabla 2011, ofer 1150L, 5.900 EUR, Tel: 0721163156 Tel: 0744632301 n Vand tichete rabla 2011, n Tichete rabla 2011, ofer 1250ron, Tel: 0766687339 1250ron, Tel: 0744632301 n Vand tichete rabla 1400Ron, Tel: 0744632301

BMW 318, an 2000, aproape full, 4.800Euro sau schimb Logan dupã 2006 +diferenþã, Tel: 0762317562, 0762019433

FiatDoblo2008fulloption, 60000km,benzina,fara evenimente,stare impecabila,singurproprietar, taxelazi,6.500EUR,Tel: 0722475830

é MITSUBISHI PAJERO 5 USI; FABRICATIE SEPTEMBRIE 2008, 74000KM; CARTE SERVICE LA ZI; NAVIGATIE; CAMERA MARSALIER; CUTIE AUTOMATA; TAPISERIE PIELE; 7 LOCURI; TRAPA MARE; GEAMURI ELECTRICE; CLIMATRONIC; OGLINZI CROMATE; APARATOARE USI CROMATE; GRILA RADIATOR CROMATA; APARATOARE NOROI ROATA SPATE; ESTE INTR-O STARE ESTETICA SI TEHNICA IREPROSABILA, 2 6 . 0 0 0 E U R , ADRIAN@ATUINTERNATIONA L.RO, TEL: 0722466863

n Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765 n Autoturisme de la proprietar pentru programul rabla, ofer 1150ron, Tel: 0766687339

n Angela simpaticã, serioasã, te aºtept la mine pentru câteva clipe intime. Pupici, Tel: 0763801906

4 bucati jante é Vand Volkswagen Passat 2011, 500 EUR, catalinflorea@yahoo.com, Tel: 0731523112

n Achiziþionez monitoare lcd, calculatoare laptopuri componente nefurate asigur transportul inclusiv weekend. 0212201216, 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654 n Frigidere, congelatoare, combine frigorifice, aragaz, masina spalat, functionale, Tel: 0213328599, 0722417915

é Calculatoare laptopuri, monitoare, imprimante, noi, second-hand, garanþie, service. Vând. 0722213283, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0765476882, 0212600843

Plasma LG 99 cm x 60 cm full HD noua, Bucuresti, 350 EUR, Tel: 0731523112

n Masini de spalat automate, reparatii la domiciliu, deplasare gratuita, ultrarapid, garantie, piese, Tel: 0731532310, 0768398545

é

n Achiziþionãm Laptop; Tv; GSM; Aparat foto digital; Camerã video; Combinã Sony; Magnetofon Akai; GPS; Calculator P4; PSP; Play-Station; Diverse fabricaþie dupã 2000, Tel: 0785699822

é Service Pc & Lap-

top & GSM - Service PC: Instalari Software, Recuperari Date, Upgrade-uri. Retele Date; Service GSM: Decodari, Resoftari, Reparatii. ID Messenger: optimus30prime, Tel: 0764720736

é Oral normal anal, Sexy! O adevarata dama de lux, ma adresez domnilor generosi si manierati. Pozele sunt reale si recente. Sex total. Ma si deplasez. Suna-ma, 150 RON/ora, Tel: 0768677248

é Diferitã, sunt o femeie frumoasa, iar stilul si calitatea serviciilor mele te vor face sa te reîntorci. Pozele sunt reale si imi apartin, 100 RON, Tel: 0726421443

é Mirela! Bruneta pasionala, discreta si jucausa plina de erotism, sunt doar cateva cuvinte care ma pot caracteriza. Sex oral neprotejat cu finalizare orala, normal in diferite pozitii, 150 RON/ora, Tel: 0734811449

é Sex-appeal! Bruneta jucausa

cu forme apetisante, iti ofer sex total, oral, normal si anal de calitate cu finalizare orala, diverse fantezii.Nu ezita sa ma suni pentru a ne simti amandoi bine si iti promit ca vei reveni, 150 RON/ora, Tel: 07686716020

é Vin si la tine, Seriozitatea,

igiena, discretia si implicarea pe care o pun, pentru a te face sa te simti special si relaxat, ma fac deosebita de celelalte fete. Sex total, 150 RON/ora, 0756587946

n Dan, sagetator, 39/1, 75/80,

doresc cunostinta doamna pentru casatorie. Sunati sau dati SMS, Tel: 0769009377, 0744256062 n Dragut, 29 ani, fara obligatii, cu locuinta la tara, doresc sa cunosc o fata foarte serioasa, pt o relatie de prietenie - casatorie, Tel: 0786830811 n Intelectual vaduv, nefumator, sanatos, placut, 67-1, 68/68, doresc o doamna serioasa, placuta, 58-60ani pentru tot restul vietii, 0722421227, 0769964500 é Mihaela! Te voi astepta in n Manager firma doresc relatie costumatia din poze. La mine sau casatorie, rog sms prezentare, la tine?, Tel: 0720658879 Tel: 0727326176


09 Noiembrie 2011

n Profesoarã meditez matematicã n Contabila cu studii superioare, clasele 9-12, bacalaureat, admitere, intocmesc

n Pierdut atestat taxi seria CPTX 0062277, pe numele Ilie Marius Emanuel. Il declar nul, n Pierdut carnet student pe numele Niculescu Lucian. Il declar nul, n Pierdut abonamentul lunar de metrou certificat handicap gradul 2. Il declar nul, carnet student, n Pierdut legitimatie student si permis de conducere pe numele Cristea Raluca. Le declar nule,

Pierdut certificat de inregistrare al SC Extensive Media SRL Bd Basarabia nr 78 bl 36 ap 35 sect 2 Bucuresti CUI 25823657 J40/8280/2009. Il declara nul, n Reprezentantul legal al SC AKI PERSONAL AGENTUR SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 3, anunta pierderea certificatului de inmatriculare al societatii, cu numar de ordine in Registrul Comertului J40/3548/24.03.2011. Il declar nul, Tel: 0745173053

n Paun Ioana cu ultimul domiciliu cunoscut in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu, nr. 311-313, bl.SB1, sc. 2, ap. 67, sector 3 este citata pentru data de 24.11.2011 la Judecatoria sector 1, ora 08:30, C. 10, sala 201 in dosarul nr. 15948/299/2006 in calitate de parat- pentru partaj succesiune,

reprezentata prin asociat coordonator TANASA CONSTANTIN, in calitate de lichidator judiciar al SC CINEMAR CONSTRUCT SRL desemnat prin sentinta comerciala din data de 19.05.2011, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Comerciala in Dosar nr. 30544/3/2008, anunta scoaterea la vanzare a urmatorului bun constand din: imobil tip vila S+P+E+M, situat in comuna Berceni, Jud. Ilfov, in valoare totala de 819.525lei, exclusiv TVA, bun imobil identificat in averea debitoarei SC CINEMAR CONSTRUCT SRL, conform Raportului de evaluare aprobat in prezenta cauza si a Publicatiei de vanzare intocmita cu aceasta ocazie. Prima vanzare a bunului imobil apartinand societatii falite va fi organizata in data de 15.11.2011, ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare, licitatiile organizandu-se saptamanal, in fiecare zi de marti, la aceeasi ora si in aceleasi conditii, pana la valorificarea acestuia. Locul de desfasurare a licitatiilor este la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr. 78, bl.J2, sc. 2, et. 5, ap. 47, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 13.00. Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr. 78, bl.J2, sc. 2, et. 5, ap. 47, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este de 1.000lei. Taxa de participare la licitatie este in suma de 100lei. Achizitionarea caietului de sarcini si plata taxei de participare la licitatie sunt obligatorii pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la, Tel: 0213201484, 0722472733

evidenta contabila declaratii fiscale, balanta, bilant, semnatura electronica, Tel: 0721444299 n Contabilitate incepand de la 120 lei. Bilant gratuit! Expert contabil. Central, Tel: 0213209090 n Economist contabila- servicii de evidenta contabila completa pentru pfa-uri, firme mici si mijlocii. Rog seriozitate, Tel: 0760022496

n Vand pentru adulti: cizme zona Drumul Taberei. Garantez completa,

n Tanasa si Asociatii SPRL

dama piele, cauciuc, manusi piele, tricotaje. Pentru copii: sosete, manusi, caciuli + fular, geci, chiloti, pijamale, tricouri. Manechin dama, umerase, Tel: 0761555684

n Anticariat Cumpar carti noi, vechi. Plata pe loc. Deplasare gratuita, Tel: 0731407474, 0213159704 n Caut importator din China pentru a cumpara (colaborare) urmatoarele: Jeans barbati 2000 buc; Jacheta microfibra barbati 3000 buc; Vesta barbati 1500 buc, office@pierrestyle.ro, Tel: 0766633306, Fax: 0314213918 n Colþar sufragerie, frigider, maºinã spãlat Zanusi, birou calculator. 0721.761.318, Tel: 0764596053, 0757350622 n Târg second-hand: Prelungirea Ghencea 272-276 (autobuz 122, statia Primacom); Haine, incaltaminte, jucarii, biciclete si multe altele. Va asteptam sambata, 12 noiembrie 2011, intre orele 9:00 - 17:00, Tel: 0213134312 n Vand loc de veci Cimitirul Ghencea Civil in apropiere de capela 1300 euro, Tel: 0770218999 n Vand mobilier salon de infrumusetare: 2 posturi de coafor, scaun pedichiura, masa manichiura, pat cosmetica, vapofor, combina, decantor ceara traditionala/unica folosinta, stocuri Wella. Mobilierul este in stare foarte buna. Pretul este negociabil, Tel: 0737173481

n Cedez afacere de productie

cofetarie, plus patiserie, vad comercial, trafic intens, scoala, liceu, metrou, firme, Tel: 0727439156 Cesionez gradinita / cresa / afterschool, amenajata, complet utilata, vad format, website, reclama facuta. C o n t ra c t in c h irie re 1 9 0 0 euro lunar, spatiu constructie pe 3 nivele aprox 500 mp, curte mare 200 mp. Este o afacere la cheie, doar angajati personal si aveti gradinita mult v i s a t a , 1 0 . 0 0 0 E U R , sarah_kindergarten@yahoo. com, www.gradinita-sarah.ro, Tel: 0730414298

n Infiintari societati, cesiuni, sedii sociale, puncte lucru, suspendari activitate, modificari acte, obiecte activitate, Tel: 0723569172, 0767385192

rãbdare ºi tact pedagogic, Tel: 0722483942, 0214138830 n Utilizare computer in limba romana, engleza, franceza, la domiciliu, pentru elevi I-VIII. Sedinta 2ore/25lei, 25 RON/ora, gmpandelas@hotmail.com, Tel: 0763052596

Acoperisuri reparatii sau constructii noi, tabla lindab, t i g l a , d u l g h e rie . O f e ri m garantie si seriozitate, 3 €/mp, aurelian.zamfira@yahoo.com, Tel: 0744317056

n Amenajari interioare zugraveli,

gleturi, rigips, gresie, faianta, instalatii sanitare, bransari apa, canalizare, izolatii, hidroizolatii, Tel: 0786509805 n Branºament apã, canalizare, separãri, recepþie+contract Apa Nova, inlocuiri branºamente vechi, reparaþii. 0721390290, Tel: 0761077013, 0214330604 Cautam dealeri! Sibel Plast Impex va ofera tamplarie PVC Rehau la preturi foarte mici! Cautam colaboratori in toata tara! sibel_veteranilor@yahoo.com, Tel: 0752308101, Fax: 0214230559

n Echipã

parchetari, montãm recondiþionãm chituim lãcuim toate tipurile parchet. Deþinem scule profesionale cu aspirator, Tel: 0768586510 n Parchetar, montez, raºchetez, paluxez parchet clasic, modern deþin maºinã performantã cu aspirator, Tel: 0724448545

n Limba engleza la domiciliu elevi

n Cursuri: bucatar, imbuteliator fluide sub presiune, operator GPL, lacatus, operator MCN, operator calculator, expert achizitii publice, inspector resurse umane, Tel: 0213117621, 0761118564 n Evaluãri de competenþe profesionale: electrician, instalator, zidar, dulgher, zugrav, fierar, asfaltator, pavator, Tel: 0213117621, 0761118564 n Evaluãri de competenþe profesionale: lucrator comercial, ospatar, bucatar, cofetar- patiser, transator, vinificator, receptioner, manager turism, Tel: 0213117621, 0761118564 n Matematica domiciliul elevului, profesor rezultate excepþionale. Succesul garantat, 0754916860

I-VIII, business, emigrari, perfectionare. 2 ore/20lei, gmpandelas@hotmail.com, Tel: 0763052596 n Matematicã, orice zonã, profesor, rezultate excepþionale, succesul garantat, 0761929678 n Matematica- sotul 45 ani, romana- sotia 42 ani, V-XII experienta psihologica, 12 ani, meditatii, predare numai pe intelesul elevului. Nu luam banii degeaba ca altii pe care unii dintre dv, ii stiti deja! 20lei/ ora, Tel: 0766594255, 0722286920 n Meditatii Informatica. Vrei sa descoperi tainele calculatorului? Nu ºtii ce tip ce calculator sa iþi cumperi? Ofer meditatii pentru incepatori. Windows, Internet, Microsoft Office, E-mail. La domiciliul Dumneavoastrã sau la mine. Consultanta în achiziþionarea unui calculator/laptop. Instalare softuri windows, microsoft office, antivirus, etc, 80 RON, 0733156155

é Vidanjari-desfundari executam lucrari de vidanjare, desfundare, curatire a canalizarii cu autovehicule performante. Executam lucrari si in afara Bucurestiului si in toata tara. Putem incheia si contracte. Preturi minime, 10 RON/mp, flory_flory1986@yahoo.com, Tel: 0727217306, 0724905907, Fax: 0212220225

n Contabil

expert, servicii contabile complete ºi audit, prima luna gratuit. 021.411.81.64, 0720.891.226, 100 RON, 0766369750

Psiholog Laura Negut - Cabinet Psihologic ofera psihoterapie adultilor, adolescentilor, familiilor si cuplurilor. Preturi negociabile, zona centrala, cabinet@ psiholog-bucuresti.com, www.psiholog-bucuresti.com, Tel: 0744499004

é Vand Memorii PC - Orice memorie de desktop sau laptop. Memorii SDRAM DDR DDR2 DDR3 Desktop Laptop de la 15 lei, 15 RON, tipulcumemorii@yahoo.com, Tel: 0721702030

AnuntAZ 9 noiembrie 2011  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you