Page 1

AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Belgia pe înþelesul tuturor. Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (155) Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni

é Agent curãþenie - Angajam personal curatenie pentru spitale, salariu + bonuri, Tel: 0726693792 Berceni - vand Urgent apartament 4 cam conf 1 termopan centrala g+f+p foarte curat nu necesita imbunatatiri. Rugam seriozitate, Berceni langa facultate, moll, 95.000 EUR, Tel: 0720588771

n Pipera, ocazie! Proprietar vând apartament 3 camere, 140mp, utilat, mobilat, parcare, boxã, 125.000 EUR + TVA, http://www.ibizasol.ro, Tel: 0723662751, 0723662155

SOFER DISTRIBUTIE COMPANIE NATIONALA CU PROFIL DE DISTRIBUTIE HRANA SI ACCESORII PT ANIMALE DE COMPANIE ANGAJAM SOFER CU EXPERIENTA. EXPERIENTA IN DOMENIU CONSTITUIE UN AVANTAJ. 1.300 RON/LUNA, ASTEPTAM CV LA E-MAIL, EDY.NEDELCU@ GLOBALPET.RO, WWW.GLOBALPET. RO, TEL: 0751095541

Vand (schimb) vila P+1, 210 mp, la rosu + teren 1280 mp, cu gaze si curent, in Ciorogarla, Ilfov, la doua minute de Bucuresti - Militari, vis-a-vis de Carrefour Sau schimb cu ap. 4 camere, dupa 1981 Bucuresti Sau schimb cu vila la munte cu curte si toate utilitatile, 70.000 EUR, mircea_radu@ yahoo.com, Tel: 0722670550

Vânzãtor ºi responsabil magazin, angajãm la Mall Bãneasa, 25-35 ani, studii superioare ºi cunoscãtori limba englezã. Vã rugãm trimiteþi CV la e-mail, office@top-tea-house.ro V id e o c h a t - A b s o lv e n t e pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, enjoy4studio@yahoo.com, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat Legal, 600Euro bonus angajare, posibilitate cazare, castig garantat 1000- 3000Euro, http://www.secretchat.ro, Tel: 0786238785 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

Sistemul de pensii în Belgia (partea I-a). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. În Belgia existã patru sisteme de pensii: 1.Sistemul pentru lucrãtorii salariaþi. 2. Sistemul pentru lucrãtorii independenþi. 3. Sistemul pentru angajaþii din sectorul public ºi 4. Sistemul pentru foºtii angajaþi din colonii ºi/sau dintr-un stat aflat în afara Uniunii Europene. Este vorba de sistemul public, de pensii de stat nu private. Reguli specifice sunt aplicabile pentru mineri, jurnalisti, profesionisti, piloþi. Plata pensiei este realizatã de: a. Oficiul Naþional de Pensii (ONP), dacã este vorba de un lucrãtor salariat sau lucrãtor independent; b. Serviciul Public Federal al Finanþelor, dacã este vorba de un funcþionar public. Fondul Naþional de Pensii este instituþia care gestioneazã sistemul pensiilor de stat din Belgia. Aceasta are un departament pentru „convenþii internaþionale” pentru solicitanþii de pensie, care au lucrat în cel puþin douã þãri. Pensia persoanelor care au lucrat în afara Uniunii Europene, Norvegiei, Islandei, Liechtensteinului sau Elveþiei ºi care au contribuit la sistemul de pensii, este plãtitã de OSSOM (Office de Securite Sociale d’Outre- Mer). Pensia se calculeazã in funcþie de trei parametri: cariera profesionalã, salariul ºi situaþia familialã. Vârsta legalã de pensionare este de 65 de ani. În funcþie de statutul profesional o persoanã poate ieºi la pensie anticipat, dacã îndeplineste o serie de condiþii: 1. Nu poate ieºi la pensie decât la o lunã dupã ce a implinit 60 de ani. 2. Bãrbaþii trebuie sã fi lucrat pentru cel puþin 35 de ani, iar femeile 30 de ani. Perioade care sunt luate în considerare când se calculeazã pensia pentru limitã de vârstã (perioade asimilate): - Perioadele de ºomaj ºi formare profesionalã; - Incapacitate de muncã (boalã, invaliditate, concediu maternal); - Accident de muncã sau boalã profesionalã; - Invaliditate; - Vacanþe, greve; - Întreruperi de carierã, maxim 60 de luni. .... continuare in pagina 4


pagina 2 / oferte de muncã România

28 Noiembrie 2011 n Asistentã personalã, frumoasã, n Casting general toate vârstele n Cosmeticiene fãrã experienþã, fãrã obligaþii. Rog seriozitate. Cazare lux, beneficii+salariu 700Euro/lunã. Poze+CV la: fitroyal09@gmail.com

Asistenta radiologie angajam, Tel: 0213265596 Automacaragiu - Societate comerciala angajeaza, Tel: 0756375842

é Agenti Vanzari cu sau fara experienta Roossa Books Srl angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare; tel 9.00-17.00, Tel: 0318004555

n Bonã 1.100lei, experienta, 9

ore, Militari, Dorobanti, Fundeni, Dristor, Voluntari, Floreasca, Pipera- Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403

n Bonã

experienta, 1.400lei, 8-10 ore, Crangasi, Titan, Otopeni, Pipera, Obor, Pantelimon, Militari, Lacul Tei. Urgent, Tel: 0213107403

é Agenþi

é Agenþi Pazã - angajãm urgent 30 agenþi pentru ºcoli ºi gradiniþe, Tel: 0213108660, 0212010567

Pazã - SC In t e rg u a rd G ru p S R L angajeaza urgent, in conditiile Legii 333/2003, agenti de paza, barbati cu domiciliul stabil in Bucuresti si varsta maxima 45 de ani. Se ofera contract de munca pe d u ra ta nedeterminata, scolarizare, echipament de lucru, decont transport. Relatii in intervalul orar 09.00-17.00, de luni pana vineri, la telefon 0757104575, Tel: 0219889, 0214115167

n Bonã

1.000-1.200lei, 0213107403

é A ju t o r

Cofetar cu experienta pentru laborator in C o rb e a n c a , I l f o v , T e l : 0720179933

Bucuresti, 8-10 ore, Tel:

n Bucãtar ºi dispeceri angajeazã

pizzerie (zona Ion Mihalache). Relaþii L-V 12-16, Tel: 0731027322

n Cadru

medical - Cabinet medical caut douã cadre medicale, asistenþi, doctori, n Ambalator fete pentru ambalat terapeuþi, nutriþioniºti pentru si etichetat, detalii la telefon, Tel: colaborare part-time. 0766449126, Tel: 0766532080, 0723165658 0744700047, 0727524725

pentru public spectator, searial TV la Prima ºi Antena 1. 130- 300 Ron/ziua, Tel: 0768462255, 0722496833 n Cipru. Firma autorizata cauta muncitori industrie, turism, agricultura, constructii, Tel: 0744623033 n Coafezã cu experienta, Salon Aviatiei angajeaza cu salariu + comision, Tel: 0212333220, 0723209894 n Coafezã si cosmeticiana Angajez, detalii la telefon, Tel: 0728300330, 0213300330 n Cofetar, patiser angajam cu experienta si creativitate pentru lant cofetarii- patiserii zona Mihai Bravu, Tel: 0722418845 n Companie intimã colega de camera cu/ fara experienta, aspect fizic placutcomision 50%, plata zilnic, posibilitate cazare, Tel: 0762567888 Consultant PR - Companie multinationala, cauta consultanti relatii cu publicul. Ofera oportunitati de castig nelimitate, posibilitati de avansare rapida in cariera, training gratuit, program flexibil; cerinte: studii medii, danulet.daniela@yahoo.com

cu experienþã minim 2 ani pentru salon înfrumuseþare. Salariu fix +comision, Tel: 0729342004 C R O I T O R E S E , CONFECTIONERE SACOURI DAMA COMANDA SI SERIE MICA, SALARIU AVANTAJOS, ZONA UNIRII, TEL: 0722142873, 0771125495

n Dispecer

urmarire contracte transport - Societate transport international angajeaza, oferim salariu motivant + bonuri de masa. Cerinte: limba engleza obligatoriu cunostinte calculator, persoana organizata punctuala eficienta. CV pe email sau fax, office@smartspedition.ro, Fax: 0214442496

n Dispecer.

Societate pazã, angajãm dispecer cu experienþã Seka, Paradox, Roel, Tel: 0754010164, 0749533502 Distribuitori cu sau fara experienta Roossa Books Srl angajeaza, salariu de la 1200lei bonusuri in functie de realizari; tel 9.00-17.00, Tel: 0318004555

n Consultant Oriflame part-time n Distribuitor pliante - Cautam

inscriere gratuita, cadouri persoane tinere, dinamice, pentru pliante, Tel: pentru perseverenta, Tel: distributie 0746510115, 0769405140 0212128838


oferte de muncã România / info / pagina 3

28 Noiembrie 2011 n Electrician auto cu experienta, salarizare deosebita - Service auto angajeaza Prelungirea Ghencea, Tel: 0761330212, 0721262047 n Fatã pentru pregãtit- cusut, maºinistã ºi croitor feþe încãlþãminte cu experienþã, angajeazã S.C. Coryllus Prodimpex S.R.L. 0744.661.957, 0744.661.956, Tel: 0214204326 n Femei de Serviciu - angajez 1 agent curatenie pentru liceu zona Piata Domenii, Tel: 0730320388 n Frizer ºi manichiuristã cu experienþã - Angajez in zona Splaiul Unirii 58, Pod Marasesti vis a vis Camera de Comerþ, Tel: 0785032589 n Hostess angajeazã Restaurant Hanu Berarilor, str. Poenaru Bordea nr. 2, Tel: 0727201803 croºetã-andrea, n Lucrãtoare experienþã muncã la domiciliu. Deplasare sãptãmânalã la firmã Bucureºti, luni- vineri, 14.00-17.00, tttextile@yahoo.com, Tel: 0762045912 n Lucrãtor comercial de sex feminin cu varsta maxima de 30ani, Tel: 0753570387, 0753852788 Lucrãtori depozit - Chitila, angajeazã Farmexpert, firmã de distribuþie produse farmaceutice. Pachet salarial oferit: 1025 lei net, tichete de masã ºi decont transport. Cerinþã: experienþã 6 luni în activitatea de depozit. Tel: 0741011520, adrese email: lbadea@sud.farmexpert.ro, leftimie@dci.farmexpert.ro si tel: 0 2 1 4 0 7 7 7 1 2 , cghita@dci.farmexpert.ro, Tel: 0742266295, 0756097907, Fax: 0214077701

n Masaj Erotic - Salon de masaj erotic consacrat, angajam fete cu fara experienta, minim 2000 euro lunar, forme legale, clientela formata, oferim cazare fetelor din provincie, Tel: 0721656563, 0760880292 n Maseuzã masaj erotic cu/ fara experienta angajeaza salon masaj erotic Bucuresti, Unirii, oferim specializare, 3000lei, contact@vip-obsession.ro, Tel: 0754663361

n Maseuze condiþii lux, comision 45%, venituri 1500-2000E, exclus sex, angajeazã Artemis masaj Cotroceni, artemis_masaj@yahoo.com, http://www.artemis-masaj.ro, Tel: 0732855488 utilaj n Mecanic (buldoexcavator, încãrcãtor frontal) cu permis de conducere cat.C, angajeazã SC Euroconstruct, Tel: 0214506280, Fax: 0214504330 Menajera cu recomandari. Program 8 ore/zi L-V la familie cu copil mic in comuna Berceni, Tel: 0724320957

n Modele, reclame pentru toate

vârstele (copii, adulþi, vârstnici). Activitãþi modelling tineret. Bucureºti + provincie. 0213156581, 0767080619, model@sequoiamodels.ro, Tel: 0722397039 n Montatori ascensoare calificati, autorizaþi. Trimiteþi CV pe e-mail, office@romversis.ro n Muncitori Constructii: montatori fatade ventilate, rigipsari si zugravi calificati. ROM-GHEVES SRL angajeaza, se asigura salariu avantajos si conditii optime de munca, Tel: 0729184226 n Muncitori necalificati pentru sortare si balotare deseuri reciclabile. SC Urban Comprest Recycling SRL angajeaza. Cerinte: fara antecedente; punctualitate, seriozitate. Detinere permis conducere B reprezinta avantaj, office@urbancr.ro, Tel: 0771576126 pentru ambalat n Operator produse alimentare ºi preparat salate - Restaurantul Wu Xing angajeazã, Tel: 0316900247 n Ospãtar, picol, menajera, electrician, manager marketing, Tel: 0725872302, 0785069974 n Ospãtari ºi bucãtari vorbitori de limba englezã sau italianã, pentru restaurant central. Condiþii avantajoase, salariu negociabil, Tel: 0758101040 n Persoane toate vârstele pentru emisiuni TV public spectator. Remuneraþie considerabilã, 200300 Ron/zi. Plata imediat, Tel: 0784704928, 0720608154

n Personal

curãþenie (spitalbirouri) aspect fizic plãcut, dornic de muncã ºi afirmare profesionalã, punctual, dinamic, pozitiv, zona metrou Aurel Vlaicu. Program ture-zi ºi noapte, Luni-Duminicã, salariu 800 lei, office@nocclean.ro, Tel: 0752319814

é Personal Fabrica prajituri angajeaza personal pentru procesul de productie si ambalare incinta Faur sect 3 Bucuresti, Tel: 0758239700

Reglor mase plastice - SC Electromagnetica angajeazã Reglor mase plastice cu experienþã de lucru la maºini cu i n j e c þi e m a s e p la s tic e º i montarea matriþelor pe maºinile de injecþie mase plastice. Relaþii la sediul nostru din Calea Rahovei 266-268 ºi la telefon, Tel: 0214042120

é Reprezentant vânzãri directe angajeaza Roossa Books SRL, cu sau fara experienta, salariu in functie de realizari, Tel: 0728650079 n Secretarã avand cunostinte pc

- SC First Class Design SRL angajeaza, Tel: 0756100541 ªofer taxi Angajeaza n n Personal pentru manichiurapedichiura, coafor, frizerie - dispecerat Pelicanul, 12/h, 65 ron, Abbate Salon angajeaza, Tel: sector 4, Tel: 0766666650 0755998953 n Personal covrigarie - Angajam ªofer distribuitor - Firma de personal + vanzatoare pentru distributie cu profil veterinar covrigarie si gogoserie, Tel: angajeaza sofer, posesor permis conducere cat. B de minim 2 ani, 0755035702, 0761723682 n Personal feminin pentru e x p e r i e n t a in d o m e n i u l videochat. Procent minim 50% distributiei de minim 3 ani. CV la pânã la 80% sau salariu fix e-mail office@salvavet.ro, 1.200$. Bonus 300$, avans 500$, program part-time. ªofer distributie Garantãm realitatea anunþului, Tel: 0731214102, 0760357692 Firma angajeaza sofer Proiectant gaze - Dorim colaborare inginer proiectant gaze pentru lucru la domiciliu, contact@grandgaz.ro, http://www.grandgaz.ro, Tel: 0724221193

pentru distributie; se cere carnet categoria B. CV la e-mail centro_marius@ yahoo.com

n Reglor Relee cu o foarte bunã n ªoferi taxi cu atestat (facilitãþi capacitate vizualã, angajeazã SC Electromagnetica SA. Relaþii la telefon ºi la sediul din Calea Rahovei 266-268, Tel: 0214142120

obþinerea atestatului) - Compania de taximetre Bageti angajeazã, închiriem licenþe taxi, Tel: 0214560387, 0762008061, Fax: 0214560298


pagina 4 / oferte de muncã România

28 Noiembrie 2011 n VIDEOCHAT TINERE PENTRU

AGENTIE, VIDEOCONFERINTA, CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL, 1000-3000E/ LUNA, WWW.STUDENT-JOBS.RO, TEL: 0720818129, 0314250001

n Videochat Tinere dragute minim 18 ani. Salarizare deosebita, incepand cu 1200E, http://www.camchat.ro, Tel: 0720818129 n Videochat fete doamne 300$

é Traducãtor Frontdesk Transpose Group are looking for experienced Frondesk manager/ reviewers for his bucharest plant. Your mission is to establish a local network of quality translator (english, french, german, italian russian & chineese..), ensuring translation quality by giving feedback to translators and creating and maintaining glossaries and style guides. Below are some of the minimum requirements: Mother tongue speaker fluent in English, French or German; 2 years localization industry/finance experience as Frondesk or similar; 3 years freelance translation industry/finance experience; Proven record in delivering high quality translation through review; Proven capability to establish a strong translator network on the local market; Familiarity with translation tools & CRM dedicated like plunet; Undergraduate degree. Applicants will be asked to take a short test translation and sign a confidentiality agreement. Please note: Only qualified applicants will be contracted, job@transpose.ro, http://www.transpose.ro

....

Traducãtor se cauta doamna vorbitoare de limba Turca, care sa stie si contabilitate primara; pentru detalii sunati la Dl Tuncay, Tel: 0728345068 Vânzãtoare magazin alimentar zona ªos. Giurgiului Luicã – Jilava, oferim C.M. 0762085021; 0764979296, Tel: 0764415446, 0763388206 Vânzãtor ºi responsabil magazin, angajãm la Mall Bãneasa, 25-35 ani, studii s u p e r i o a r e º i c u n o s c ã to r i limba englezã. Vã rugãm trimiteþi CV la e-mail office@top-tea-house.ro

bonus angajare, salariu garantat +comision, cerem /oferim discreþie, activitate videochat, câºtiguri bune pe bune, Ella, Tel: 0767589321, 0736438121

n Videochat Studio angajeazã fete cu/fãrã experienþã. Venituri cuprinse între 1.000-4.800$ garantat lunar. Oferim avans 500$ ºi salariu fix, Tel: 0737536818, 0760160137

Videochat 11 Studiouri legale, strict feminin. Avans 700$ din prima zi, bonus 300$, salariu fix, program 5h/zi la alegere. Câºtiguri 2.300–7.800$/lunã. Plata instant. Sunaþi-ne cu încredere: 0731080888, Tel: 0768839893, 0755980550 n Videochat

é Vânzãtori presa angajez, preferabil din zona Drumul Taberei, Tel: 0766360521, 0734584411

fete cu/fãrã experienþã pentru videochat. Avans 300$. Bonus garantat 500$. Salariu fix, program flexibil, studiouri în zone centrale. Venituri sigure 1.000-4.200$/lunã, Tel: 0767611865, 0727067729

Videochat fete cu/fãrã experienþã. Câºtiguri 100% garantate. Salariu 1.000$/lunã. Oferim avans 600$ din prima zi, Tel: 0760950085, 0755645869 n Videochat activitate pentru fete. Câºtiguri 1.000–4.000$ lunar. Avans 600$, salariu fix, posibilitate promovare, Tel: 0785726082 V id e o c h a t fe t e c u /f ã rã e x p e ri e n þ ã . Engleza conversaþional. Program la a l e g e re . V e n i t u ri s i g u re 1.000-5.000$ lunar. Avans 500$ plus bonus la angajare, Tel: 0721865777, 0766290521

Videochat pentru fete cu/fãrã experienþã. Avans 500$. Salariu fix 1.000$ sau procente 50–84%, traning asigurat, plata bilunar, bonusuri, posibilitate avansare, Tel: 0754931717, 0726496406

n Germania.

Club adulti din Hamburg cauta personal peste 21 ani, oferim cazare, salariu atractiv, 004917637556917, 0762434505 Angajez 3 n Germania. dansatoare in club de noapte in Germany Club Berlin, castiguri subtsantiale intre 6000 si 10 000 euro lunar, pt mai multe detalii, contactati-ma la nr de telefon. Rog si ofer seriozitate, germany.club2222@yahoo.de, Tel: 004915781482534 Grecia. Selectam muncitori agricoli, Tel: 0784640065

n Italia.

Contracte munca: barmanita, ospatarita, cameriste, menaj, 0769875604, 700 EUR, http://www.epp-jobs.com, Tel: 0268415318, 0741100143

n Agent Pazã persoana serioasa

solicit urgent un loc de munca, Tel: 0728322874 n ªofer cat. B din 1993 doresc angajare. Disponibil program prelungit. Rog seriozitate, Tel: 0732370231

continuare din pagina 1

Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (155) Pentru contractele pe termen scurt nu se calculeazã drepturi de pensie. Dacã o persoanã lucreazã în Belgia pentru o perioadã scurtã de timp, dreptul dobandit astfel ar putea sã nu fie luat în considerarea în momentul calculãrii pensiei, dacã aceastã perioadã este mult prea micã pentru a fi subiectul compensãrilor internaþionale. O persoanã trebuie sã completeze o singurã cerere de pensionare în statul de rezidenþã, chiar dacã a lucrat în mai multe state membre ale SEE. Cu un an înainte de data la care trebuie sã iasã la pensie, persoana trebuie sã depunã cererea la Oficiul Naþional de Pensii (ONP). Cel mai bine este sã se ataºeze ºi copii ale dovezilor de angajare pentru o mai bunã recunoaºtere a tuturor perioadelor de contribuþie, inclusiv cele realizate in alte state. Alte sisteme de pensii sunt: - Sistemul privind pre-pensionarea convenþionalã anticipatã: în caz de concediu, acest sistem permite anumitor lucrãtori vârstnici sã beneficieze în plus faþã de îndemnizaþia de somaj, de o indemnizaþie complementarã din partea angajatorului sau a unui fond care acþioneazã in numele acestuia. Sistemul privind pre- pensionarea convenþionalã anticipatã nu reprezintã efectiv o pensionare anticipatã. - Un sistem fiscal specific este aplicabil fondului de economii pentru pensii: cotizaþiile plãtite anual dau dreptul la deduceri fiscale. Tot mai multe companii încheie asigurãri de grup cu companii comerciale de asigurãri, care pot asigura de asemenea plata unei pensii suplimentare. - Fondurile de securitate socialã, asigurã de asemenea plata unei mici pensii suplimentare. Salariaþii pot continua sã lucreze chiar ºi dupã implinirea vârstei de 65 de ani, dacã angajatorii sunt de acord. Funcþionarii publici sunt obligaþi sã se pensioneze la împlinirea varstei legale de pensionare. Liber profesioniºtii pot continua sã lucreze atât cât doresc,chiar ºi dupã împlinirea vârstei de 65 de ani. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.


28 Noiembrie 2011

vanzari terenuri / case-vile / garsoniere / 2 camere / 3 camere / pagina 5

n Berceni Comuna, proprietar, teren 510-530mp, d-15m, toate actele, intravilan, construibil, é Petrãchioaia - Licitatie curent, drum de acces, Tel: Teren extravilan cu puz aprobat, 0761614440 n Bragadiru Ilfov teren intravilan, 108 Ha, data licitatiei - 8 suprafaþã 1200mp, deschidere decembrie 2011, CBL01955, 760.000 EUR, http:// 13m, Tel: 0768387401 Fundata teren, w w w . c b i m o b i l i a r e . r o , T e l : n Brasov intravilan, utilitati, 4200mp, (sau 0215280220, 0730177225 loturi de 1000mp); 3500mp, Tel: 0723391398 Centura, n Popeºti-Leordeni, proprietar, teren 15000mp, d-50m, toate actele, utilitati: canalizare, curent in apropiere, Tel: 0761614440 Ghencea, n Prelungirea Funigeilor lângã Grãdiniþa Mary-Land, vând teren preþul zonei, Tel: 0768471325, 0723519356 é Buftea - Licitatie Teren intravilan cu PUZ aprobat, 390634mp, data licitatiei - 8 decembrie 2011, CBL01952, 1.000.000 € www.cbimobiliare.ro Tel: 0215280220, 0730177225 n Corbeanca particular, teren 1000mp, intravilan, la soseaua principala, patrat, deschidere la 2 strazi, 200 EUR/mp, 0728994662 n Dâmbovita Tãrtãºeºti 22600mp, intravilan, 102m deschidere la drum acces. Curti, constructii. Cadastru, intabulare. La 1, 2 km de DN7. Drum de acces = de exploatare. Plan. Str. Mihai Viteazul. 2 E/mp tot - 3 E/mp loturi, 2 EUR/mp, covaci_angela83@yahoo.com, Tel: 0752918067 n Giurgiu Adunaþii Copãceni la 19km Bucureºti, vând teren + casã demolabilã, 25E/mp, Tel: 0728014583, 0763626514 n Giurgiului, proprietar, teren 1600mp, d-50m, toate actele, intravilan, construibil, utilitati apropiere, Tel: 0761614440 n Mãgurele -intravilan 5000mp, intravilan, 25/200m. La marginea padurii Cornetu, 400m de raul Arges, 2, 8km de E70 (Sos. Alexandria). Utilitati: energie electrica. Drum asfaltat+pietruit. 9 E/mp tot – 11 E/mp loturi. Super, 9 EUR/mp, covaci_angela83@yahoo.com, Tel: 0752918067 n Mogoºoaia intravilan 3015 mp, deschidere 30m la lac. Intre lac si CF Urziceni-Bucuresti. Intersectia Centura Buc. cu Soseaua Chitila, 350m de DN7. Orice utilitati f aproape, 250m. Drum betonat. 500m Baumax. Viitor metrou, 33 EUR/mp, covaci_angela83@yahoo.com, Tel: 0752918067

é Tãrtãºeºti 15 min Bucuresti, particular, intre vile noi, loturi intravilane 530-790mp, stalpi curent la fiecare lot, gaze, urbanism P+2, 20 minute de Victoriei, intre 10.000-16.000 Euro/ lotul, poze/ detalii pe: http://www.terentartasesti.ro, Tel: 0722677873, 0765555614

n Cãlãrasi, 65km Bucuresti, langa Lehiu, proprietar vand casa 2007, 87mp, teren-1.000mp, baie, bucatarie, 3 camere, 2 holuri, gresie, faianta, parchet, termopane, fosa septica, boiler, hidrofor, izolatie polistiren; discutabil, 33.000 EUR, cristian.mateescu@gmail.com, Tel: 0744506883 n Carol I Parc Dosoftei. Imobil, P+1, 5 camere decomandate, 3 grupuri sanitare, utilitati, schimb /vand, sandamihai1@yahoo.com, Tel: 0724058958, 0763300387 n Chiajna Com Rosu, vând vilã 6 camere, P+M, 140 mp, constr. 2007, 50.000 EUR, Tel: 0766600970 n Clinceni casã la gri, 90 mp (ampreta) + 900 mp teren, 75.000 EUR, Tel: 0723324111 n Constanta, 2 Mai, vand vila vis-a-vis de tabara circa 300mp locuibili, 30m pana la plaja, mobilata, dotata cu toate accesoriile. 00491771588230, 550.000 EUR, Tel: 004981587937, 0728568341 n Corbeanca vila, particular, teren-1400mp, piscina, gradina amenajata, sistem video, mobilata, etc, 300.000 EUR, Tel: 0728994662 n Dâmbovita Conþeºti Vand casa 4 camere+ 5000m teren pret 30000E negociabil, Tel: 0724149271 Clinceni, n Domneºti superoferta, vila P+1, langa Curtea Domneasca, utilitati, Sc-114mp, St-250mp, 3camere, cheie 64.000Euro, la rosu, 36.000 EUR, Tel: 0723530331 n Giurgiu Cosoba la 5 Km de Carrefour Militari, 60mp, P+M, 3 dormitoare, 1 living, 1 bucãtãrie, camerã tehnicã, fântânã, fosã, curte 250mp, Lindab, tâmplãrie PVC, la cheie, gresie, faianþã, parchet, uºi interior, 50.000 EUR, Tel: 0724341829, 0722325373 n Giurgiu Podu Doamnei comuna Clejani, casã p+1, curte 2000 mp, toate utilitãþile, zonã de pãdure, Tel: 0760725854

é Giurgiu Stãneºti la 15 km de Giurgiu, 900mp teren, 170mp construiti, BCA, 4 dormitoare, 2 holuri mari, bucatarie, baie, terasa 32mp, spatiu comercial 30mp, anexe 30mp, recent renovata, parchet, gresie, faianta, polistiren 5cm, 31.000 EUR, Tel: 0724501126 n Gurbanesti casa 5 camere, teren 1500mp, vand/ schimb cu garsoniera cf. 2 Bucuresti, 17.200 EUR, sandamihai1@yahoo.com, Tel: 0724058958, 0763300387

é B e l c i u g a t e l e (2 2 k m Bucuresti), vand vila mobilata, teren 1000mp, 300.000 EUR, adi6982@gmail.com, Tel: 0769288950 n Brâncoveanu lângã Orãselul Copiilor, vînd casã 7 camere, P+M, 50.000 EUR, Tel: 0766600970

n Crângaºi vizavi de stadionul

é Pipera cartier

Azur, vila superba, p+1+M, suprafata 200mp, gradina 80mp, amenajata modern, mobilata si utilata la cheie, disponibila mutare urgent, pret negociabil, 220.000 EUR, andrei_stefaniu2005 @yahoo.com, Tel: 0740031943 Prahova, Predeal, vand casa, suprafata teren 650mp, toate utilitatile, 8 camere, pret negociabil, 150.000 EUR, ruxandra_cernat@ yahoo.com, Tel: 0740400700 Tunari Ilfov, vand urgent casa cu teren. Exclus intermediari, canturela@yahoo.com, Tel: 0724886861

é Viilor Fabrica de Ciocolatã Bucureºti, vând casã, S+P+1, într-un cartier monarhic, construcþii interbelice, deosebite, suprafaþã construitã 270mp, 100mp curte individualã, compusã din 3 dormitoare, 2 livinguri, 3 bãi, balcon+ terasa, 2 dresinguri, bucãtãrie ºi cãmarã+ uscãtor, renovate în 2010. Preþul de vânzare: 350.000Euro. Contactaþi-ne pentru aceastã ofertã la numãrul de mobil: Tel: 0744604437

Giulesti, particular vand garsoniera decomandata, mobilata, et. 4/10. Exclus credit, exclus agentii. Pret negociabil 50000euro. Tel 722269377, 50.000 EUR, Tel: 0722269377 Targoviste n Dâmbovita Particular, vand/schimb cu autoturism garsoniera, parter, libera, fara imbunatatiri. Negociabil, 6.000 EUR, Tel: 0724058958, 0763300387 n Expozitiei Particular vand garsoniera imobil lux Monte Carlo Palace - langa hotel Ramada, Pajura, et. 1 complet mobilat, Exclus credit, exclus agentii. Pret 80000 Eur negociabil. 0752106666, 80.000 EUR, Tel: 0752106666 n Pajura confort 2, mobilatã, utilatã, negociabil, 30.000 EUR, Tel: 0723519825 Prelungirea Ferentari intersecie Toporaºi, bloc nou garsoniere, stradal, ultramodern, acceptãm prima casã, rate cu avans 35 mp, 38 mp 50 mp, 21.500 E -30.000 E discutabil, Tel: 0769780963

n Roºu

Chiajna, proprietar, garsoniera 42, 5mp, bloc 2010, etaj 1, la cheie, stradal, centrala proprie, 35.000 EUR, Tel: 0788395181 n Sector 4, persoanã fizicã, îmbunãtãþiri, intabulare, parter, discutabil, 28.000 EUR, Tel: 0723617052, 0785948752 n Victoriei Piata, Iancu de Hunedoara, g.f.t.p, etaj 4/8 contorizat, Tel: 0770218999 n 1 Mai (Mihalache) Vand garsoniera in vila 40 mp locuibil, 52 mp curte, 20 mp pivnita, zona 1 Mai, Emanoil Ionescu 19, 60.000 EUR, Tel: 0722450120

Berceni PF vand apartament tip duplex cu 2 camere gresie, faianta, parchet, geamuri termopan, centrala proprie, izolat termic, constructie noua, exista cadastru si intabulare, pret avantajos, Tel: 0733987239

n Berceni Piata confort 1 etaj

Drumul Taberei Aleea Parva - proprietar vand URGENT 2 camere, decomandat, 2/4, 49mp, complet renovat, termopane, usa metalica, gresie, faianta, parchet, apometre, calorimetre, boxa- zona linistita, 53.900 EUR, Tel: 0726228411 n Drumul Taberei stradal, conf. 2,

decomandat, 3/10, G+F+P+T+AC+UM, 50.000 EUR, Tel: 0729850934 n Eroii Revoluþiei, Viilor, P/7, sd, gresie+ faianta, usa metalica, Tel: 0723619619, 0722744599 n Gara de Nord, 2 camere, restaurat, aer conditionat, termopan, baie, bucatarie, etaj 3/8, 65.000 EUR, Tel: 0721318366 n Giurgiului Mega Image, 4/7, dec, cf. 1, zona verde, liber, negociabil, Tel: 0723619619, 0722744599 n Kiseleff- 1 Mai 62mp, etaj 9/9, confort sporit, 73.000 EUR, Tel: 0742981516 n Obregia Straduintei, 2/9, 53 mp, renovat, termopan, liber, Tel: 0723619619, 0722744599 n Pantelimon, Parc Morarilor, 1/10, confort 2, balcon mare, termopan, um, parchet, 43 mp, intabulare, 35.000 EUR, Tel: 0762811467 n Roºu Chiajna, proprietar, 2 camere 60mp-45000Euro, 2 camere 72, 5mp-55000Euro, duplexuri in bloc 600E/mp (101mp si 113mp), si un penthouse 196mp, Tel: 0788395181 n Splaiul Unirii, Complex rezidential Confort City, particular vand ap. 2 camere bloc nou, 9/11, 47, 12mp, balcon inchis, gresie, faianta, parchet, accept si credit, 48.000 EUR, Tel: 0772227095 n Unirii Urgent, ap. 2 camere semidecomandat, et. 1, in vila mobilat, T+G+F+P40000 discutabil, Tel: 0740592156

Berceni PF vand apartament tip duplex cu 3 camere, gresie, faianta, parchet, geamuri termopan, centrala proprie, izolat termic, constructie noua, exista cadastru si intabulare, Tel: 0733987239

3/10 stradal constructie 1985 suprafata totala 57 mp, 53.000 EUR, Tel: 0732864809, n Berceni, Straja, vand 0769526936 apartament 3 camere, confort 1, decomandat, et. 2/4, intrare B e rc e n i , S e c u i l o r a p . 2 stradala, vedere mixta, gresie, camere, 2/4, zonã liniºtitã, faianta, parchet, termopan, usi l i b e r, re c e n t z u g rã v i t , interior schimbate, bucatarie termopane, uºã metalicã, par- open-space, cadastru, intabulare, ticular, 57.000 EUR, Tel: an constructie 1977, suprafata utila 67mp, 73.000 EUR, 0758888569 angibratu@yahoo.com, Tel: n Brâncoveanu metrou, particular, 0722453633 2 camere în vilã 2010, 51 mp n Ciºmigiu Particular vand / =56.000E, 70 mp =64.000E, inchirie apartament la 3 minute Parcul Cismigiu negociabil. Exclus agenþii, Tel: de semidecomandat 3 camere parter 0727864296 inalt centrala de bloc, apometre, n Cotroceni Academia Militara, recent renovat, usa metalica, apartament 2 camere, dependinte, alarma, termopane 2 aparate aer 3/4 balcon, termopan, um, p, g, f, conditionat complect mobilate ptr loc parcare, 70.000 euro, birou si/ sau lociut, Tel: 0731434749 negociabil, Tel: 0742914592


pagina 6 / vânzãri imobile / schimburi / cumparari imobile / inchirieri oferte imobile

GOLESCU, n DINICU PARTICULAR, VAND APARTAMENT 3 CAMERE, ETJ 3, LANGA GARA DE NORD, PRETUL ZONEI, 0722330409 Militari, Apusului, 3 camere, semidecomandat, 1/9, doua balcoane, partial imbunatatit, liber, 65.000 EUR, Tel: 0722217144 Militari, Piata Veteranilor, 3 camere, decomandat, doua bai, imbunatatiri, liber, 8/8, an constructie-1981, 60.000 EUR, Tel: 0722217144

n Ferdinand, particular, închiriez n Drumul

Amzei vand apartament 4 camere et. 4, 145mp, 4 balcoane, centrala proprie, usa metalica, parchet, 118.000 EUR, Tel: 0728212202 Septembrie, vand n 13 apartament 4 camere, 84mp, 10/10, negociabil, 58.000 EUR, victor.anghel@fatii.ro, Tel: n Urgent cumpar cu plata imediat 0743049946 garsoniera confort 1, 2 sau 3, 8 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936

n Urgent cumpar cu cash 2

camere confort 1 2 sau 3 indiferent zona, 8 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936

n Unirii Fantani, 7/8, dec, vedere mixta, termopan, Tel: 0723619619, 0722744599

Vânzare la licitaþie publicã în ziua de 5.12.2011 ora 12.00, dosar 1410/2008. Apartament 3 camere etaj 2, Bd. Burebista (Piaþa Alba Iulia), preþul de pornire 389.940RON, Tel: 0722656418, 0784887537, Fax: 0213302644

é BUCUREªTII

n Giurgiu Clejani vand douã hale de 650 mp ºi 700 mp, toate utilitãþile, Tel: 0760725854 Prelungirea Ferentari staþia Vadul Nou, sector 5, spaþii comerciale, stradal, pretabil supermarket, accesorii telefon, etc, 750 EUR/mp, Tel: 0769780963 -

hale Vand, 2 constructii CENTRALE/puncte TERMICE (Termsal) in orasul Tecuci, cca 400 mp fiecare. 1 Gara de Nord (str Nicoresti), 1 Zona Industriala (str Aleea Teilor). 22000 E/buc. cu TVA, 19.000 EUR, covaci_angela83@yahoo.com, Tel: 0752918067

n Schimb apartament 3 camere Braila langa Casa Alba cu 2, 3 NOI camere Bucuresti, Tel: CAMERE 0748174954, 0728823261

APARTAMENT 4 SEMIDECOMANDAT, TERMOPANE, GRESIE, FAIANTA, 2 GRUPURI SANITARE, BALCON MARE, INTERFON, ZONA LINISTITA, ETAJ 4/4, 99.000 EUR, SANDOR2202@YAHOO.COM, TEL: 0769305695

n Pipera stradal, vila P+1, 5 camere, 3 bai, nemobilata, 390mp construiti, 800mp curte, 2.500 EUR/luna, Tel: 0722399360, 0722674647 n Plevnei particular, închiriez vilã n Antiaerianã, inchiriez o camera 24 camere, 700 mp, D+P+1+M,

la curte, Tel: 0724790203, 0762571473 n Drumul Taberei Inchiriem convenabil camera in apartament unei tinere dupa ora 18, Tel: 0217256631 n Giurgiului Drumul Gazarului, 6/10, decomandat, pensionara primeste o pers nefumator; 300ron/chiria+250ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Popeºti-Leordeni, Fabrica de Alcool, 2 camere+antreu, mobilata, incalzire lemne, pentru 2, 3, 4 persoane; 300-400ron/chiria + 200ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Prelungire Ferentari Toporaºi închiriez camerã 1+1 în vilã cu n Casa la tara la 30min de toate dependinþele, Tel: Bucuresti pe DN4 0762458789 Bucuresti-Oltenita, 8 camere, 200mp, 25.000mp, teren + anexe Vatra Luminoasã, pensionari gospodaresti, in sat Valea Rosie, închiriem o camerã din douã, la jud. Calarasi; schimb cu bloc, unei salariat/ã, student/ã, garsoniera sau apartament 2 chiria lunarã, Tel: 0769642679, camere plus diferenta 10.000E in Bucuresti, Tel: 0729296389, 0769417297 0736026627

n Tecuci

Schimb 1000mp, Fundata (BV) cu 1500mp, Mihailesti (GR), Tel: 0723391398

28 Noiembrie 2011

imobil istoric, restaurat în 2009, complet utilat, finisaje lux, parchet, marmurã, termopan, vitralii, aer condiþionat, centralã termicã, centralã telefonicã 2011, linie fibrã opticã, 3 linii tel, depozit, arhivã, salã aºteptare, circuit TV-satelit, camere supraveghere, alarmã cu monitorizare, centralã alarmare incendiu automatã, salã ºedinþe, 4 grupuri sanitare, curte, parcare, Tel: 0733106680

Taberei etaj 1/10, garsonierã complet mobilatã ºi mobilat clasic, utilat, 230 EUR, utilatã, Tel: 0769661849, Tel: 0745055657, 0728005657 0212522315 n Gara de Nord Apartament 2 camere, decomandat, etaj 1, Militari, Cora, decomandata, et. g+f+p+uºã metalicã, 0744436219 10/10, libera, mobilata, 200 EUR, n Militari Inchiriez apartament 2 Tel: 0722217144 camere, 200E pe luna, Tel: 0727672371 n Militari, zona Metro, bloc nou, n Militari Gorjului, etaj 6/10, cartier rezidential, 4/7, spatioasa, confort 1, mobilat, utilat complet, totul nou, mobilata modern, pret urgent, ocazie! 220 EUR, Tel: fix, 220 EUR, Tel: 0761600234 0728005657, 0745055657 semidecomandat, n Moºilor Rahova Sebastian, mobilat, 0727211470, 0720276836 Sector 5 Bucureºti închiriez particular, mobilata, n apartament 2 camere complet parter, imbunatatiri, mobilat, Tel: 0735940770 n ªtefan Cel Mare -Lizeanu, pret negociabil, apartament 2 camere, complet ªtefan, 1.000 EUR, mobilat ºi utilat, balcon închis, 250 EUR, Tel: 0745121478, Tel: 0760677377 0744367782 n Timpuri Noi 2 camere +hol, nemobilate, la curte, intrare separata+ gaze, max. 2 persoane, 900ron, 1+1, Tel: 0723024333 n Victoriei, nr 1 - bloc reprezentanta Ferrari, inchiriez doua apartamente a cate 2 camere fiecare, unul situat la etajul 4 si celalalt la etajul 7, cu Septembrie Petre vedere spre Calea Victoriei, n 13 Ispirescu, ap 2 cam conf. 1, sem, mobil+ util modern, Centrul Vechi si Dambovita. geam+ usi+ rul termop, Blocul are centrala proprie, baie+buc cu g+f, centrala term, complet mobilat si utilat - masina totul indiv, masina spalat+ frig+ de spalat rufe, AC, Tv, alarma, tv+ internet, loc parcare, 400 EUR/luna, Tel: 0760316360 convenabil la cheltuielile pt intretinerea casei, 280 EUR, anny_marry1981@yahoo.com, Tel: 0763685023

Aviaþiei Inchiriez 3 camere, mobilat, 380E, Tel: 0726318569

n Basarabiei Inchiriez apartament

n Alexandriei

Teiuº propietar, confort 1 decomandatã, 38 mp, balcon P/4, stradal, bloc reabilitat, 250 EUR, Tel: 0727878249 n Banu Manta 7/10, reabilitat, renovatã complet, apometre, igienizatã, G+F+P+T, cabinã duº, internet+cablu, mobilatã+utilatã (vânzare), negociabil, Tel: 0766399010

Brezoianu mobilat, utilat, liber, 350 EUR, Tel: 0732709486 n Decebal Mobilata modern, n City Mall vilã 175 mp, 4 gresie, faianta, mocheta,

camere, mobilat modern, finisaje termopan, usa metalica, de lux, 1250E/ lunã, Tel: conditionat, 290 EUR, 0722550475 0722846436, 0728778638

aer Tel:

3 camere, mobilat si complet utilat, termopane, gresie, faianta, é Baba Novac colt Campia foarte curat, 400 €, 0729349999 Libertatii, inchiriez apartament, 2 camere, semidecomandat, Drumul Taberei Inchiriez ap. 3 3/10, mobilat nou, gresie, camere +garaj mobilat complet, faianta, parchet lemn, termopan, foarte curat, particular, Tel: aer conditionat, usa metalica, frigider, masina spalat, tv/net, 0745184475 pret negociabil, 350 EUR/luna, http://www.vanzari-apartamente- n Kogãlniceanu Particular, spatii noi.com/apartamente-baba-novac birouri, locuinta, stradal, langa rond.Posibilitati preluare activitate Tel: 0788767777 turism, publicitate, Tel: n Bucureºtii Noi, Depou, 2/4, 0724058958, 0763300387 semidecomandat, g+f+p+t, tv, automata, u.m, centrala, mobilata, n Rosetti apartament 3 camere, 96mp, mobilat ºi utilat modern, 250Ex2; 230E/2+1, Tel: centralã proprie, 500 EUR, Tel: 0216442571, 0723713816 0745121478, 0744367782 n Crângaºi Inchiriez apartament 2 n Sudului Piaþã Apartament 3 camere, Crangasi parc, camere semidecomandat mobilat decomandat, etaj 1/8, semimobilat, complet, cablu cu net, 1400lei, Tel: 0722931248 Tel: 0737987976


28 Noiembrie 2011

n Romana, Caderea Bastiliei, parter, nemobilat, Tel: 0723619619, 0722744599

n Cotroceni apart. 5 cam. decom. nemob. sc 140mp, renovat integral, inclusiv instal. noi, toate dotarile, 900 EUR, chimerel_bogdan@yahoo.com, Tel: 0746351520 n Nordului -Parc Herãstrãu, duplex p+1, 254 mp, mobilat ºi utilat lux, inclusiv short-time, 1750 Euro, 250 Euro (short-time), Tel: 0745121478, 0744367782

inchirieri oferte imobile / auto-moto / electro / matrimoniale femei - barbati / pagina 7 n Decebal Inchiriez cafenea, Tel: 0744631240 n Drumul Taberei Bd. Ghencea 28, stradal, 91mp, vitrina 10m, Tel: 0212210267, 0212210270 n Magheru -Balcescu, spatiu comercial ultracentral, parter, 110mp, Tel: 0744523967 n Militari Bd Iuliu Maniu nr. 15, sector 6, închiriazã SC Legume Fructe Militari SA, la adresa de mai sus, spaþii de depozitare cu rampã de încãrcare- decãrcare, birouri ºi platformã betonatã pretabilã pentru parcarea autoturismelor pentru firmele de recuperare auto precum ºi spaþii comerciale în sectorul 1 ºi 6. Relaþii în intervalul orar 8-16, la telefon, Tel: 0722282808, 0214105453 n Militari magazin 32mp+140mp, bar, pizza, etc. discutabil, 700 EUR, Tel: 0761604430 Militari Piaþa Gorjului 60mp, 1300 Euro TVA inclus, Tel: 0734142323

n Prelungirea Ghencea închiriez teren apropriere Steaua, stradal, termen lung, 3 EUR/mp, Tel: 0731731596 1 Decembrie Bd Inchiriez n Unirii Zepter spatiu 240mp, s p a t i u c o m e rc i a l 2 5 m p parter, mezanin, Tel: 0744631240 Cascadelor, spatiu amenajat cu rafturi, Tel: n Valea comercial, 74mp, stradal, Tel: 0722314255 0212128844, 0723623613 n Antiaerianã spaþii birouri n Victoriei Piaþa, spaþiu birouri clãdire P+3, acces stradal, 147mp, 17 Euro/mp ºi spaþiu locuri parcare, 7E/ mp/ lunã, comercial 101mp, 20 Euro/mp, parcare, recepþie, zonã cu vad, Tel: 0213119983, 0722746436 Tel: 0745121478, 0744367782

Baba Novac Complex Rucar, inchiriez spatiu comercial, stradal super vad. spatiul are 75mp, 9 m vitrina si toate utilitatile. Se poate compartimenta, pretabil ptr farmacie, pariuri sportive, banca etc, 30 EUR/mp, papy_catalina@ yahoo.com, Tel: 0724382075, 0749555555

n Valea Cascadelor, teren betonat, imprejmuit, pazit + 100mp show-room, Tel: 0212128844, 0723623613 n Aparatorii Patriei - metrou, inchiriez camera curte 1-2 fete, Tel: 0721482791

Ghencea teren 1.000 mp, 6.000 mp cu utilitãti, pãzit, posibilitate închiriez hale intrare camion TIR, curent 380V, industriale de 550 mp, 300 mp ºi spaþii birouri de350 mp, spaþiile etc, Tel: 0740868342 sunt dotate cu apã, canalizare, acces tir, curte pãzitã, parcãri, n Giurgiului Progresul, închiriez 1 curent 220 ºi 380 trifazic, la preþul camerã la curte, intrare separatã, de 2E/mp ºi 1,8 /mp, 0722243546 Tel: 0763855910 n Giurgiului -Dedeman, hale Bragadiru, ª o s e a u a industriale, 560- 700 mp, toate parcare, pazã Alexandriei, 109, judeþul Ilfov, SC facilitãþile, Vegras SA închiriazã spaþii de permanentã, 4, 5 Euro/ mp, Tel: depozitare ºi producþie, depozit 0745121478 frigorific 160 mp, asigurã utilitãþi, n Sãlaj închiriez camerã la curte, condiþii bloc, pentru o fatã, Tel: Tel: 0722600800, 0728995581 0765790362 n Bratianu IC Spatii comerciale, n Unirii - Domo (Budapesta), 46 respectiv 38mp, in spatele doamnã serioasã închiriez 1 magazinului Cocor, Tel: camerã la o fatã serioasã sau 2 fete, condiþii deosebite, Tel: 0212128844, 0723623613 0734622014

n Bragadiru

é Dristor bloc nou 2011, granit, perete cortina sticla, 2 minute metrou intre blocuri, posibilitate compartimentare parter 40+70 mp, vitrina 20 m pretabil magazin, oficiu postal, show-room, coafor, supermarket, after school, servicii, 15 EUR/mp, accord.marketing@yahoo.com, Tel: 0722260383

n Fara comision, proprietar, urgent inchiriem, cumparam, vindem garsoniere, case, apartamente mobilate/ nemobilate in Bucuresti, Tel: 0216442571, 0723713816 n Solicit urgent pt inchiriere garsoniera sau apartament, 8 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936

BMW 730i an-2004, benzina, full options, culoare negru; vand urgent, Tel: 0762317590

n Dacia Logan Papuc an 2011 zero km benzina, convenabil, Tel: 0724044624

n Renault Megane Urgent, 1,

Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765 Autoturisme de la proprietari, ofer 1200ron, Tel: 0766687339

5CDI, 2007, full option, auriu metalizat, stare buna, ITP 2005, n Autoturisme nefuncþionale+ 5700E discutabil, Tel: accidentate (dezmembrat 0721163156 +casare). Radiere +transport. Cumpãr vouchere. (Numai Bucureºti +Ilfov), Tel: 0767903318 n Cumpar autoturisme de la n Tichete rabla 2000ron, Tel: proprietari, ofer 1200ron, Tel: 0744632301 0744632301 n Vand tichete rabla 2000Ron, n Cumpar Rabla, ofer 1.750Ron, Tel: 0766687339 Tel: 0760295065

é Calculatoare laptopuri, monitoare, imprimante, noi, second-hand, garantie, service. Vând. 0722213283, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0765476882, 0212600843

é Vezi diferenta! Rafinata, finuta si cu o dulceata aparte si niste calitati care te vor face sa m a i re v i i , p r o m i t , T e l : 0734069865

Vand laptop Toshiba Sattelite L40- k12 display 15, 4’ procesor Intel Pentium 4 Dual Core 2 Ghz, 2 GB RAM, Hard disk 120 gb, placa video Intel GMA 950 de 256 MB, bateria tine 1 ora si 30 de minute, 1.250 RON, mrboby2004@yahoo. com, Tel: 0760311844

Achiziþionez monitoare lcd, computere, laptopuri componente nefurate asigur transportul inclusiv weekend, 0212201216, 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654

n Congelator,

frigider aragaz, masina spalat, combina, lada/vitrina frigorifica. Functionale. Ofer 100-150. Frigider, congelator defect 50, Tel: 0213328599, 0722417915

Masini de spalat automate, reparatii la domiciliu, deplasare gratuita, ultrarapid, garantie, piese, Tel: 0731532310, 0768398545 Reparam frigidere masini de spalat automate; orice marca, garantie 1-3 ani, la domiciliul clientului (Bucuresti Ilfov Giurgiu) 0737149924, adrianbogdan1972@yahoo. com, http:// reparatii-frigidere.eu, Te l : 0767952453, 0722241866

é Dan, sagetator, 39/1, 75/80, doresc cunostinta doamna pentru casatorie. Sunati sau dati SMS, Tel: 0769009377, 0744256062


28 Noiembrie 2011 n Matematica-

sotul 45 ani, romana- sotia 42 ani, V-XII experienta psihologica, 12 ani, meditatii, predare numai pe intelesul elevului. Nu luam banii degeaba ca altii pe care unii dintre dv, ii stiti deja! 20lei/ ora, Tel: 0766594255, 0722286920 Meditez engleza si franceza pentru copii in sectorul 2 la domiciliul acestora, 20ron, Tel: 0741946063

n Infiintari firme. Avocata, infiintez

societati comerciale sau Pfa, costuri minime, lutkalutka@yahoo.com, Tel: 0762277842

n Contabilitate incepand de la

120 lei. Bilant gratuit! Expert matematicã, orice contabil. Central, Tel: 0213209090 zonã. rezultate sigure, telefon n Vand loc de veci Popesti 0727.809.907. Succesul garantat, Tel: 0727809907 “Izvorul Nou”, Tel: 0767537690

n Profesor

é Vand iepuri pitici de angora si pitici cap de leu. Primul vaccin fa c u t. L o c a ti e B u c u re s ti , 60 RON, rtsnet_server@yahoo. com, Tel: 0764721113, 0213238512

n Asociatia de Proprietari bl 1 str Preciziei 14 sect 6 buc declar nul CIF 18746640 emis la data de 09.06.2006, n Pierdut decizia 1792/2002 pe numele Lila Iulian. O declar nula, n Pierdut act concesiune nr. 23 din 25 mai 1977 din Cimitirul Vesnicia Grivita, n Pierdut cartela de metrou nr. 4792130654787, o declar nula, n Pierdut carnet Student Regie Film UNATC Bucuresti, pe numele Horatiu Mihnea Rares. Il declar nul, n SC Zapi ChemicalsSRL Declar pierdut constatator pentru SC Zapi Chemicals Srl pentru sediu social fara activitate nr 541/07.01.2010 emis de ORC Ilfov, veperom@yahoo.com

n Numita Margineanu MihaelaGheorghita este chemata in calitate de parata in cauza 3769/302/2011 ce are ca obiect divort, incredintare minor si obligare la plata pensiei de intretinere si revenire la numele anterior in ziua de 06.01.2012 la Judecatoria Sector 5, complet 3, ora 09:00,

n Anunt de solicitare Acord de mediu. SC Infra Plan SRL titular al proiectului: “Inlocuire conducte si bransamente gaze naturale presiune redusa pe B-dul Republicii, str. Liliacului, Narcisei, Crizantemei, Herculane, Buzias, Bazna, Felix din loc. Resita, jud. Caras Severin” pe amplasamentul din localitatea Resita, jud. Carsa Severin, anunta depunerea documentatiei in vederea obtinerii Acordului de Mediu al Agentiei de Protectia Mediului Caras Severin. Informatii privind potentialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caras Severin str. Petru Maior nr. 73, loc. Resita, zilnic intre orele 9-12 pana la data de (10 zile de la data anuntului), n Anunt de solicitare Acord de Mediu. SC Infra Plan SRL titular al proiectului: “Inlocuire conducte si bransamente gaze naturale presiune redusa pe str. Primaverii, Ciresului si str. Visinului din loc. Resita, jud. Caras Severin” pe amplasamentul din localitatea Resita, jud. Caras Severin, anunta depunerea documentatiei in vederea obtinerii Acordului de Mediu al Agentiei de Protectia Mediului Caras Severin. Informatii privind potentialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caras Severin str. Petru Maior nr. 73, loc. Resita, zilnic intre orele 9-12 pana la data de (10 zile de la data anuntului),

n Anticariat Aurora cumparam carti vechi si noi, pictura si grafica romaneasca, deplasare la domiciliu, plata pe loc, Tel: 0213135158, 0726527097 n Cãrþi din toate domeniile, asigurãm deplasarea la domiciliul dumneavoastrã, plata pe loc, seriozitate, Tel: 0769606256, 0213111904

é VÂND ATELIER CROITORIE: PRESA TERMOCOLAT, MASA CALCAT CU ABURI, TRIPLOC 5 FIRE, MASINA DE CUSUT DDL5550, 5.000 RON, TEL: 0721077845, 0751164727 n Cumpar hartie copiator A4, n Vand porci de carne ecologici, ofer cash 6lei/ top, orice Tel: 0720262255 cantitate, Tel: 0765500180 cumpar pictura n Doamna romaneasca si straina, portelanuri, argintarie, obiecte din bronz si antimoni, mic mobilier, Tel: 0214113048, 0721491271 n Fotoliu biorezonanþã german n CAUT ASOCIAT AFACERE pentru circulaþie ºi afecþiuni PROPRIETAR TEREN locomotorii, nou, preþ negociabil. ULTRACENTRAL ORAS Tel 0762.695.444, Tel: BRAGADIRU, 800 MP, VAD 0762695444 COMERCIAL, UTILITATI POARTA, POT 45%, CAUT AFACERE Vand generator de ASOCIERE RENTABILA, curent cu motorinã LSEBESTYENFILIMON@GMAIL. COM, TEL: 0724227373 3, 5w, 3.000 RON, n Cedez afacere productie Tel: 0767095788, cofetarie patiserie vad comercial trafic intens (metrou liceu firme), 0724939353 Tel: 0727439156, 0722558456 n Intocmim proiecte din fonduri n Motoare electrice vand 2 bucati de 17 si 22 kw, intrerupator USOL europene. Agricultura, turism, 630A, nichelina URSS, baterie resurse umane, instalarea tinerilor condensator 20 KVar-noua, fermieri, robinet tip sertar de 65 si 80 mm, razvan.vastea@gmail.com, rezistente electrice de 3 si 5 KW, http://www.fonduristructurale.info, calorifere fonta putin folosite, Tel: 0721639269 reductor turatie, 3 roti cu anvelope n Vand scoala auto (complet iarna 145/80/13, 5 jante Golf2, utilata) autorizatie august 2016 capace roata Logan! 10 EUR, Tel: zona Piata Gorjului, Tel: 0722896544 0722767241, 0760249490

Tratament colesterol Krilloil-Omega 369 distruge colesterolul rau si trigliceridele.De 48 de ori mai puternic decat Omega 3, contact@krilloil.ro, http://www.krilloil.ro, Tel: 0764477646

P ro f e s o r c u d e o s e b i t a e x p e ri e n t a meditez matematica fizica orice nivel, inclusiv Evaluare nationala cls a 8-a, Bac, admitere facultate si studenti! La cerere lucrez in toate vacantele si in week-end! ll632743@gmail.com, Tel: 0722456047

n Casã demontabilã -productie

Franta- la standarde europene, amplasabilã pe orice fel de teren fãrã fundatie, 24 mp, având 2 camere si 2 bãi, instalatii sanitare si electrice, mobilier. Pret 8.000 Euro, Tel: 0740868342

é Echipa de rigipsari, finisori, zugravi, faiantari, executam lucrari de amenajari case- vile, blocuri. Experienta in domeniu si recomandari. Cu firma si garantie. Acceptam proba de lucru, narcis_ulan@ yahoo.com, Tel: 0725454970 n Execut lucrãri de zugrãvealã,

parchet, rigips, de bunã calitate, Tel: 0767179730, 0762032071 n Montez, raschetez, paluxez, orice tip parchet, pret avantajos, 0721154997, Tel: 0214511051 n Parchetar, montam parchet masiv, trepte, balustri, mana curenta, plinte, pervazuri, raschetam si slefuim parchet masiv, cu scule profesionale, si fara praf, cu materiale ecologice de calitate, Tel: 0749117572

Absolventa Jurnalism ofer meditatii copii la domiciliu, engleza/ franceza, 50lei/ sedinta, Tel: 0766758254

n Cursuri coafor, cosmetica, manichiura, pedichiura, masaj, unghii gel/acril, http://www.deluxtalent.ghidul.ro, Tel: 0724125697

é Cursuri de calificare acreditate de Ministerul Muncii de: manichiurã- pedichiurã, unghii false cu gel si acril, machiaj, instructor autorizat, manager de proiect. Programãm m o d e l e la d o a r 1 0 l e i , http://www.kiriloff.ro, Tel: 0213128072, 0769220026

é Contabilitate/Expert Unioncont Expert va ofera p r o f e s i o n a l i s m , confidentialitate si garanteaza p e n tru serviciile de contabilitate, personal si salarizare executate. Incheiati cu noi contracte in lunile nov si dec si beneficiati de 20% reducere, contact@unioncont.ro, http://www.unioncont.ro, Tel: 0744368693, 0213185574

é Expert contabil membru CECCAR activ intocmesc contabilitate, salarii, declaratii electronice, bilant, gestiune-stocuri, fonduri europene, evaluare, expert judiciar, Tel: 0762599829, 0212333095 n Firma

contabilitate oferim servicii complete de contabilitate financiara si de gestiune si revisal, Tel: 0214112965, 0726182324

n Filmare, fotografiere, sonorizare

albume, foto carte, nuntã, botez, DVD, HDD, aparaturã profesionalã, super calitate, Tel: 0744344181

é Tot necesarul pentru realizarea unei nunti: dispunem de corturi de nunti pentru 150-400 persoane, inchiriem la cele mai mici preturi, vesela, mese, scaune, huse, esarfe, 3 E U R / m p , /www.casanuntilor.vrancea, Tel: 0763347307, 0768429146

n Casã demontabilã -productie n Avocat, recuperare taxa auto Franta- la standarde europene, prima inmatriculare/taxa de poluare.Onorariu minimal. Infiintare firme, reprezentare in instanta civil, penal, dreptul muncii, etc, Tel: 0724364375, 0721299214

amplasabilã pe orice fel de teren fãrã fundatie, 24 mp, având 2 camere si 2 bãi, instalatii sanitare si electrice, mobilier. Pret 8.000 Euro, Tel: 0740868342

AnuntAZ 28 noiembrie 2011  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...