Page 1

AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Belgia pe înþelesul tuturor. Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (141) Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni

é Anglia (UK). Cautam colaborari cu domnisoare discrete, pentru domni discreti. Clientela generoasa formata, venit minim 4.000 Lire/luna. Pentru mai multe detalii sunati, 4.000 €, Tel: 00447721412954

é F o t o m o d e l! A rtis t Fotograf caut model feminin pentru fotografie nud artistica. Pt modele deosebite ofer intre 200 si 300 RON/sedinta + DVD cu 10-30 imagini prelucrate. Garantez confidentialitate! Trimite e-mail cu CV + poze, fotoartmania@gmail.com, fotoartnude.blogspot.com, Tel: 0733753116 Personal curatenie - Firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net: 650-800ron. 0722763974, Tel: 0212244658, 0729005137

Videochat Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, enjoy4studio@ yahoo.com, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA OARA IN ROMANIA STANDARD STUDIO, STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU, ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574

Salarizarea în Belgia. Domnul Sava R. din Slobozia, Judeþul Ialomiþa, de profesie lucrãtor commercial, cu permis de conducere categoria B ºi C, ºi-a gãsit un loc de muncã în Belgia la o firmã de distribuþie produse alimentare. Doreºte sã afle mai multe detalii despre modul cum se realizeazã salarizarea la firmele private din Belgia. Am primit de la domnul prof. ec. Ion Voinea Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate rãspunsul cu reglementãrile privind salarizarea, dar ºi cele privind reþinerile din salariu. În Belgia, salariile nu sunt stabilite prin lege. În majoritatea cazurilor acestea sunt stabilite prin contracte colective de muncã. Contractele colective de muncã sunt înþelegeri încheiate între organizaþiile sindicale ºi angajatori, fie la nivel de întreprindere, fie la nivel de sector (în comisia paritarã competentã). Astfel, convenþiile colective variazã în funcþie de sectorul de activitate sau de importanþa postului. Prevederile convenþiilor se aplicã tuturor lucrãtorilor. Totuºi, legea a impus limite în ceea ce priveºte creºterea salariilor pentru a putea conserva competitivitatea internaþionalã a Belgiei. Astfel, salariile sunt stabilite conform unor standarde ºi sunt fixate salarii minime. Fiecare convenþie colectivã stabileste baremurile de bazã precum ºi modalitãþile de indexare a salariului ºi posibile bonusuri cum sunt: bonusurile primite la sfarºit de an, tichetele de masã, precum ºi bonusuri pentru munca în echipã, pentru munca de noapte ºi din week-end, etc. Bonusurile de vacanþã sunt însã stabilite prin legislaþia specificã. Salariul prevãzut în contractual individual de muncã este salariul brut. Aceasta însemnã cã reþinerile din acest salariu vor fi operate înainte de încasarea salariului net, care este suma pe care o primeºti efectiv (în manã sau într-un cont bancar sau poºtal). Principalele douã reþineri sunt reprezentate de: 1. Contribuþiile privind securitatea socialã (care se plãtesc la Oficiul Naþional pentru Securitate Socialã ONSS), sunt utilizate pentru finanþarea veniturilor de substituire (pensii, îndemnizaþii de ºomaj, etc.) ºi alte venituri suplimentare (rambursãri pentru serviciile medicale, alocaþii familiale, etc.). Reprezintã 13,07% din salariul brut al angajaþilor din sectorul privat. .... continuare in pagina 2


oferte de muncã România / info / pagina 3

08 Noiembrie 2011

n Asistent

Medicina. Clinica stomatologica, zona Piata Dorobanti angajeaza asistenta medicala (studii finalizate) cu cel putin 1 an si jumatate experienta pe stomatologie. Rugam seriozitate. Contact L-J 12:00-19:00, V: 09:00-14:00, Tel: 0212311324

n Coafezã

cu experienta, aspect fizic placut - Salon Eva angajeaza in incinta hipermarket Auchan, Titan, Tel: 0721328302 n Coafeze cu experienþã minim 2 ani - Salon frumuseþe angajeazã, Tel: 0729342004

Asistent/a stomatologie Cabinet stomatologic modern in Bucuresti, zona Brancoveanu, angajeaza, r a m t e o@yahoo.com, Tel: 0721054814

n Automacaragiu UMT 12.5 to -

n Colaboratori activitate stabilã, modernã, salariaþi, pensionari. Progresiv 1000 USD. Pensionare timpurie 500 USD, Tel: 0745234173, 0733084923 Agent comenzi si vanzari. Firma: Fiore Collants. Atributii: intocmire comenzi de ciorapi, sosete, lenjerie, vanzare la stand en-gross. Obligatoriu experienta in efectuare comenzi si vanzari. Trimiteti CV pe e-mail sau pe fax, fiore@fiore.ro, Fax: 0318155656

Agent Pazã (bodyguarzi) - Firma angajeaza, rafael_ro28@ yahoo.com, Tel: 0784749575

é Agenþi Pazã - angajãm ur-

Societate de constructii structuri metalice angajeaza, Tel: 0213452623, 0213452625 n Bonã - pentru zona Aviatiei program luni-vineri orele 17-23 si in week-end, 1.000 RON/luna, Tel: 0745121410 n Bonã 1.100lei, experienta, 8-9 é A g e n ti V a n z a r i p e n tr u ore, Dr. Taberei, Colentina, Roossa Books SRL cu sau fara Aviaþiei, Fundeni, Voluntari, experienta, salariu de la 1200lei, Pipera- Bucuresti. Urgent, Tel: posibilitate avansare, Tel: 0213107403 0318004555 n Bonã experienta, 1.400lei, 8-10 ore, Crangasi, Titan, Baneasa, Pipera, Bucur Obor, Pantelimon, Militari, Lacul Tei. Urgent, Tel: 0213107403 Bucuresti, n Bonã 1.000-1.200lei, 8-10 ore, Tel: 0213107403 n Bucãtar, caserita, ajutor de bucatar, ospatar, ospatarita si picoli cu experienta la specific libanez - Restaurant libanez é Agenti Vanzari angajam angajeaza, Tel: 0769272710 pentru Casa de Moda, Tel: n Bucãtar, pizzar, cu experienta 0752199488 in bucataria italiana - Restaurant ‘’ Horoscop’’ angajeaza, Tel: n Ajutor Bucãtar legume pentru 0213357265 restaurant Regie, Tel: 0769808866 n Casier/ã, bucatar, ajutor de bucatar, ospatar, ospatarita si picolite cu experienta la specialitati libaneze - Restaurant libanez angajeaza, Tel: 0769272710

é A ju t o r C o f e t a r c u experienta pentru laborator in C o rb e a n c a , I l f o v , T e l : 0720179933

n Ajutor cofetar, cofetar, cu experienþã, patiser. Salariu avantajos, Tel: 0722537326 n Asistentã personalã, frumoasã, n Agenþi Pazã angajeazã în fãrã experienþã, fãrã obligaþii. Rog Popeºti Leordeni firmã pazã. seriozitate. Cazare lux, beneficii + Relaþii luni - vineri, 9,00-16,00, salariu 700Euro/lunã. Poze+CV la: fitroyal09@gmail.com Tel: 0741333918, 0212242969 gent 30 agenþi pentru ºcoli ºi gradiniþe, Tel: 0213108660, 0212010567

....

é Cofetar si Patiser Cofetaria Istanbul angajeaza pentru laboratorul din Sos. P ip e ra -T u n a ri, n r. 4 9 A , tastanlar@clicknet.ro, www.cofetaria-istanbul.ro/, Tel: 0725370978, 0212316024 Confecþioner/ Retusier. Cerinte: experienta; seriozitate, abilitati de comunicare/ relationare cu publicul. Se ofera: stagiu de instruire, salariu atractiv+ comision; conditii de munca a v a n t a j o a s e , cocor@agnestoma.com, Tel: 0748023105

n Confecþionere hainã damã cu

experienþã. Locaþie Jilava. Program 8 ore. Transport asigurat de la metrou Eroii Revoluþiei sau Gara Progresul la sediu, Tel: 0720004108 calcatorese, n Confecþionere, gradator pentru plotter, cu experienþã pe Sistem Gemini, angajeaza Staff-Colecttion. Asigurãm transport. CV/fax: 021.305.32.84, Tel: 0740768303

Confecþionere cu experienta, program 8 ore, conditii avantajoase. Croitorie angajeaza, 1.000 RON/luna, Tel: 0744384443 n Confecþionere. Confecþii textile

é Coafezã si Frizer/ita cu experienta. Salon Sarah din bd. Bucurestii Noi 70, cu vechime si vad format, angajeaza, salon_sarah@yahoo.com, http://www.sarah-salon.ro, Tel: 0722663416, 0768069753

pentru femei, zona Metro Militari, angajeazã: confecþionere experienþã minim 2 ani; modeliere experienþã minim 3 ani; ctc-ist confecþii textile experienþã minim 3 ani. Domiciliul (de preferat) cartierele: Drumul Taberei, Militari, program Luni-Vineri 7-16, contract de muncã, tichete de masã, decontare transport 50 ron, Tel: 0374027941

continuare din pagina 1 Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (141)

2. Impozitul pe venit – reprezintã impozitul reþinut în fiecare lunã din salariu. Se calculeazã în conformitate cu salariu brut impozabil (salariul brut indicat în contractual de muncã minus contribuþiile privind securitatea socialã). Variazã în funcþie de circumstanþele familiale ºi de alte elemente foarte complexe. Dacã nu sunt stabilite anumite niveluri salariale, lucrãtorul are dreptul la salariul minim garantat lunar. Acest nivel minim este stabilit printr-un contract colectiv de muncã intersectorial. Lucrãtorii trebuie sã beneficieze necondiþionat de salariile lor, iar angajatorii trebuie sã respecte aceastã libertate a lucrãtorilor. Salariile trebuie plãtite cel puþin o datã pe lunã. Pentru muncitori salariile se plãtesc de douã ori pe lunã. Salariile trebuie plãtite în cel mult 4 zile lucrãtoare dupã perioada respectivã, cu excepþia situaþiei în care un contract colectiv de muncã sau un regulament de muncã, stabileste o altã perioadã (de maxim 7 zile lucrãtoare). Orice discriminare salarialã este ilegalã. Angajatorul poate fi penalizat pentru crearea sau menþinerea unor astfel de discriminãri salariale. Inspectoratul de legi sociale monitorizeazã aceste convenþii pentru a-i putea proteja pe angajaþi. Sindicatele si internetul reprezintã surse de informare cu privire la salarii ºi alte probleme cu privire la legislaþia muncii ºi la contractele de angajare. Serviciile publice de muncã pun la dispoziþie persoanelor interesate adrese ale sindicatelor. Un sondaj statistic efectuat de Direcþia Generalã pentru statistici ºi informaþii economice din cadrul Serviciului Economic Public Federal, a arãtat cã: - 10% dintre salariaþi câºtigã sub 1701 euro pe lunã, salariu brut. - 10% dintre salariaþi câºtigã cel puþin 4109 euro pe lunã, salariu brut. Managerii de companii sunt cei care câºtigã cel mai mult, iar menajerele ºi în general personalul de întreþinere câstigã cel mai puþin. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.


pagina 4 / oferte de muncã România - strãinãtate n Confecþioneri maºinã simplã, cãlcat final ºi inter fazic, CTC final confecþii. Angajeazã SC Mode Clean Optim SRL, Tel: 0736640972 n Confecþioneri liniara si sef de productie angajam pentru atelier mic de croitorie, zona Crangasi, Tel: 0212212011, 0722929772 n Confecþioneri, salariu 800/1200, tichete abonament, angajeazã fabricã confecþii damã, zona Sebastian, Tel: 0744217731, 0757030086 n Contabila experienta minim 3 ani contabilitate primara. CV la fax, clas.interprod@gmail.com, Tel: 0786745138, Fax: 0214442805

Covrigar, Modelator cu experienta minim 3 ani. Locatia este in Rahova, str. Pucheni, 400 EUR, lucian.ruse@ yahoo.com, Tel: 0724001101 Croitor feþe încãlþãminte, fatã p e n t r u p r e g ã tit - c u s u t º i m a º i n i s tã c u e x p e r i e n þã angajeazã SC Coryllus Prodimpex SRL, Tel: 0744661957, 0744661956, Fax: 0214204326

n Croitor încãlþãminte ºtanþã, cusãtoare, montatoare, subþiatoare, zona Giurgiului angajez în condiþii foarte bune, Tel: 0728872176 n Croitor/easã cu experienta Angajam pentru atelier de creatie. Realizare produse de lux unicat, Tel: 0724741104, 0749136979

é Croitoreasã cu experienta, confectioneri retus, pentru magazin de modificari i m b r a c a m i n t e , bmihaela2@hotmail.com, Tel: 0755824940 n Distribuitori pentru Roossa Books SRL cu sau fara experienta, salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0318004555 n Distribuitori pliante la cutiile postale din Bucuresti; plata serviciului garantata si rapida. Suna intre 10.00-15.00. Inscrie-te acum! Tel: 0732545581 n Electrician calificati in constructii - SC angajeaza, Tel: 0723238852 n Femeie de Serviciu cu experienþã în industria alimentarã, sunaþi între oele 10-16, Tel: 0786745138 n Femeie la vase buna gospodina - Cantina Pipera, capat autobuz 135/112, statia CFR Constanta (service auto Nissan-Badsi) 8re/zi l-v, 7.00-15.00, 8mil/luna + o masa/zi, 800 RON/luna, recate_food@yahoo.com, http://www.faghito.ro, Tel: 0766426971, Fax: 0744804220

n Hostess, ospãtar, picoli, barman, bucãtari, ajutori bucãtari, spãlãtor vase angajeazã Restaurantul Hanu Berarilor. Bucureºti, sector 4, str. Poenaru Bordea nr. 2, remus.iacob@citygrill.ro, Tel: 0728113311 constructor cu n Inginer experienþã - Firmã de construcþii din Bucureºti angajeazã Aºteptãm CV la e-mail, secretariat@eolgeneralservice.ro Instalatori cu experienþã. S o c i e t a t e d e c o n s t r u c þii angajeazã. Salariu motivant, Tel: 0766304099

n Instructor Fitness si aerobic; Femeie pentru curatenie, rafael_ro28@yahoo.com, Tel: 0784749575 n Învãþãtor/toare Scoala primara privata Scolar As scoate la concurs pentru anul scolar 2012-2013 doua posturi de invatator. Cererea de inscriere la concurs/ scrisoarea de intentie se trimite pana la 11.11.2011 la adresa: office@scolar-as.ro, n Manichiuristã - societate cauta urgent pentru salon infrumusetare in complex rezidential, zona Pipera, flory_pro@yahoo.com, Tel: 0724232512 n Manichiuristã pedichiura, cu experienta - coafor angajeaza cu 1000RON; coafor 1500RON, zona Drumul Taberei, Tel: 0728303303 n Menajerã - Familie serioasa, zona rezidentiala, angajam doamna interna pentru menaj si gatit, nefumatoare, ingrijita, oferim cazare si masa, Tel: 0212300808 n Menajerã - angajez femeie pentru ajutor in bucatarie si curatenie, diverse, Piata M. Kogalniceanu, Tel: 0724725792 n Menajera pentru familie la ajutor curatenie, o zi pe saptamana, Bucuresti - Drumul Taberei, Tel: 0214137451 n Merchandiseri cu experienta pentru zona Militari si Colentina; programare interviu sunati la, Tel: 0213362858 n Modele, reclame pentru toate vârstele (copii, adulþi, vârstnici). Activitãþi modelling tineret. Bucureºti + provincie. 0213156581, 0767080619, model@sequoiamodels.ro, Tel: 0722397039 n Muncitor cu experienta in prelucrare sârmã, http://www.fibre-polipropilena.ro, Tel: 0212561208 n Muncitori necalificaþi cu minimã experienþã, pentru bucãtarie Restaurantul Wu Xing angajeazã, Tel: 0316900247, 0316900247 MUNCITORI NECALIFICATI SI CALIFICATI - ANGAJAM PENTRU PRODUCTIE TAMPLARIE PVC SI STICLA (ZONA AUTOGARA RAHOVA). ADRESA INTERVIU: STR.BARLEA, NR. 2B, TEL: 0214250925, 0214250926, FAX: 0213117188

é Operator Call Center - Firma de telecomunicaþii angajeazã operatori call-center pe limba românã, pentru clientul nostru, o companie de telefonie mobilã. Cãutam persoane cu bune abilitaþi de comunicare, claritate în exprimare, persuasiune ºi voinþã de a învaþa, perseverente ºi orientate spre rezultat, diplomã de bacalaureat ºi cunostinþe de limba englezã la un nivel mediu/avansat. Aºteptãm CV la e-mail: i.dadalau@comdata.it, Tel: 0213160524 n Patiser sau patiserã Societate

08 Noiembrie 2011

n VIDEOCHAT TINERE PENTRU

é Reprezentant vanzari directe, Roossa Books SRL a n g a j e a z a c u s a u f a ra experienta, salariu in functie de realizari, Tel: 0728650079

angajeazã zona Drumul Taberei, Tel: 0722607178 n Paznic cu atestat. Telefon contact între orele 10-16, Tel: n ªOFER CATEG. C PENTRU 0786745138 CAMION DE 7.5 TONE, SOCIETATE COMERCIALA CU PERSONAL PENTRU ACTIVITATE IN DOMENIUL P O S T U L D E C A L C A T O R , TRANSPORTURILOR RUTIERE CURATATOR CHIMIC (CU DE MARFURI ANGAJEAZA, EXPERIENTA LA CALCAT DIN FATIH@CERENGROUP.COM, CROITORIE), E X C L U S TEL: 0730030591 BARBATI - CURATATORIE n ªofer BC, atestat transport FRANCEZA ANGAJEAZA, marfã ºi card tahograf, experienþã RELATII DE L-V INTRE ORELE transport frigorific, telefon contact 8,00-16,00, TEL: 0213107674 orele 10-16, Tel: 0786745138 n ªofer TIR, transport frig, carne n Personal calificat încalþãminte, pe cârlige, cu atestat, card pentru bandã, lipit tãlpi, tras parþi, tahograf, experienþã minim 10 ani, ciocãnit - Fabricã de încalþãminte disponibil curse lungi si repetate. angajeazã, zona Vitan, Tel: Telefon contact între orele 10-16, 0722741879 Tel: 0786745138 n Personal curatenie - Angajam n ªofer tir curse externe - Firmã barbati/ femei pentru curatenie de transport, Tel: 0722363485, in spitale, 550lei + bonuri, Tel: 0766400889 0726693792 n ªoferi taxi cu/fãrã experienþã n Personal muncitor (femei) (facilitãm obþinerea atestatului). pentru fabricarea ambalajelor din Zilnic 9-18/str. Dealul Þugulea, nr. hartie si carton. Informatii intre 124 (Militari), Tel: 0735846662, orele 8-16 de luni pana vineri, Tel: 0766509498, Fax: 0214309498 n Spãlãtor auto cu experienta 031860048 Angajez in zona Militari, Tel: 0723529054 n Spãlãtor covoare - Curãþãtorie ºi spãlãtorie angajeazã, office@magicsrl.ro, Tel: 0213000094 n Strungar CNC in zona Militari, Tel: 0745989709

é Personale. Societa italiana di telecomunicazioni ricerca impiegati per lavoro di back office. Si chiede: un buon livello della lingua italiana (medio/avanzato), conoscenze PC e seriozita. Per informazioni 0213160524 dalle 10.00 alle 19.00. Inviare CV all’indirizzo mail bucharest.comdata@gmail.com, n Reglor mase plastice cu

experienþã de lucru pe maºini cu injecþie mase plastice ºi montarea matriþelor pe maºinile n Operator calculator, angajam, de injecþie mase plastice. SC Electromagnetica SA angajeazã, Tel: 0213265596 recrutare@electromagnetica.ro, n Ospãtar, Bucãtar - SC Tel: 0214042120 Ambasador SA angajeazã “Ospãtar” condiþii: domiciliul stabil în Bucureºti, calificare, experienþã în unitãþile de alimentaþie publicã, cunoscãtor a unei limbi strãine; “Bucãtar” condiþii: domiciliul stabil în Bucureºti, calificare, experienþã Frizeri ºi manichiuristã pe unghii în unitãþile de alimentaþie publicã. fa ls e c u e x p e rie n þã , T e l: Relaþii la telefon 0213159080/1116, 0723977137 n Ospãtãriþe pentru restaurant in n Grataragiu Fast food Obor Comuna Afumati- cu domiciliul in experienta minim 1 an, seriozitate, zona. Relatii la telefon, Tel: Tel: 0724321633 0722434240

AGENTIE, VIDEOCONFERINTA, CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL, 1000-3000E/ LUNA, WWW.STUDENT-JOBS.RO, TEL: 0720818129, 0314250001 n Videochat Tinere dragute minim 18 ani. Salarizare deosebita, incepand cu 1200E, http://www.camchat.ro, Tel: 0720818129

é Videochat ChatWithLove STUDIO angajeaza fete si cupluri, de la domiciliu sau din studio, comision pana la 80%, bonusuri, plata bilunar sau zilnica la cerere, 10% in plus prima luna, angajarevideochat@yahoo.com, angajarestudiovideochat.ro/, Tel: 0723755457 n Videochat KGS Studio cauta

modele cu varsta intre 18 si 50 ani pentru activitate videochat. Se ofera 50%+bonusuri de pana la $3000. Se cere cunostinte de limba engleza si operare PC, 2.500 USD/luna, office@kgs.ro, http://www.kgs.ro, Tel: 0767436217 Videochat exclusiv fete minim 18 ani, cu/fãrã experienþã, procent variabil, program flexibil Ghencea, perfectforvchat@ yahoo.com, Tel: 0721531152

n Videochat - angajam fete si

baieti cu varsta minima 18 ani si cunostinte de limba engleza pentru activitatea de videochat. Bonusuri atractive! ID: studioboomx, http://www.boomx.ro, Vânzãtoare serioasa Tel: 0761705741, 0735659756 n Videochat Angajam fete pentru pentru magazin Adult sau Non-Adult. imbracaminte, zona Videochat Salariu 2500 RON + Bonusuri. Romana, 2.500 RON, sos. Pantelimon, Tel: Piata teen.studio@yahoo.com, 0720699612 http://www.teenstudio.ro, Tel: n Vânzãtoare pentru produse 0764767724, 0737336640 patiserie, salariu 800 lei + tichete masa + contract de munca, SC angajeaza, relatii intre orele 9-18 de L-V la telefon, Tel: 0720555129 n Vânzãtoare cu experienta pentru magazin alimentar, Militaripiata Veteranilor, Tel: 0745075102, 0214302123 n Vânzãtoare salã jocuri/bar, A n g l i a ( U K ) . S t u d i o zona Militari. Program 6-23, douã V i d e o c h a t a f l a t i n A n g l i a zile cu douã, Tel: 0723436343, cautam fete pentru videochat cu virsta cuprinsa intre 0765486755 (18-35) ani, cunascatoare de limba engleza la nivel medium. Va rugam nu ne mai contactati pentru escorta cititi anuntul bine aici se face doar VideoChat. Nu mai dati b i p u r i p e n tr u d e ta l i i d a c a doriti mai multe informatii si nu ne puteti suna contactati-ne pe id de yahoo (xxxdenysse), xxxdenysse@ yahoo.com, Tel: 447735564420


08 Noiembrie 2011 n Anglia. Studio videochat Anglia, cauta fete, oferim 50%, cazare + transport.detalii pe mess theshadoweyes sau la telefon +447925124338, 1.000 EUR, theshadoweyes@yahoo.com, Tel: 447925124338 n FRANTA. URGENT CAUT MENAJERA CUNOSTINTE MINIME LIMBA FRANCEZA, CAZARE, MASA ASIGURATA, TERMEN DE ANGAJARE 6 LUNI/1 AN, VARSTA 25- 30 ANI, ROG SERIZITATE, 500 EUR, GETA_GETUTZA@YAHOO.COM, TEL: 0033.628.125.297 Contracte munca n Italia. (shop-ist, menaj, infirmiere, cameriste); Salarizare 900euro. Informatii la telefon: 0268474435; 0741100143; 0729-772702, http://www.epp-jobs.com, Tel: 0747661527, 0769875604

UNIUNEA EUROPEANA. GLOBAL-ARTIST, DE 14 ANI IN TOPUL FIRMELOR DIN ROMANIA, SELECTIONEAZA DANSATOARE, ANIMATOARE PENTRU CELE MAI SELECTE CABARETE, NIGHT CLUBURI. CONDITII SI DETALII LA SEDIUL FIRMEI ZILNIC INTRE L-S 10-18. OFERIM SI CEREM SERIOZITATE. PENTRU O PRIMA IMPRESIE VIZITATI SITE, 2.100 USD/LUNA, OFFICE@ GLOBAL-ARTIST.RO, WWW.GLOBAL-ARTIST.RO, TEL: 0724222499, 0213115851

Îngrijitoare Am grija de batrani cu dreptul de a ramane in spatiu, Tel: 0721676793, 0767832299

oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri / case / garsoniere / 2-3 camere / pagina 5 n Militari apart.în vilã lux, 170mp, et. 1-2/2, constr. 2011, cãrãmidã, finalizatã, finisaje deosebite, ansamblu-exclusivist, TVA-inclus, loc parcare-bonus, 85.000 EUR, www.avangardegrandevillage.ro, Tel: 0744368835 n Pantelimon Oraº, duplex p+1, finisata, 140 mp, utilitati, accept variante auto, proprietar, Tel: 0760609294, 0762823385 n Popa Nan, Tepes Voda vand urgent casa si curte, zona centrala; pret negociabil, Tel: 0723886473

n Olt Corabia vand teren agricol. Terenul suprafata 10 hectare situat la marginea orasului Corabia (spre Celei). Pentru detalii, sunati, adi_bucuresti2006@yahoo.com, Tel: 0736016563 n Periº vând (închiriez) teren A1 12500/33, 3170mp, n Autostrada preþ avantajos. Domneºti 10900/30, Vânãtorii Mici 0726339323, Tel: 0753038895, 4800/170, Urleta-Câmpina 0765506154 9500/30, stradal-ocazie, Tel: 0722314445, 0722382402 Domnesti, Prel. n Clinceni GHencea, loturi 650 mp, 5000 E, gaze, curent, apã, canal, Tel: 0723986735, 0761661448 n Constanþa Eforie Nord, zona Acapulco, teren 660 mp, Tel: 0733397529 n Alba Iulia Piata Vand casa 2 n C o n s t a n þa M a m a i a - S a t camere, curte comuna, pret negociabil, 49.000 EUR, Tel: Mamaia-Nord, vand teren intravilan, 0745014189 220 mp, ultracentral, toate utilitatile, n Autostrada Bucuresti - Pitesti, d e s c h i d e r e 1 2 m , in t a b u l a r e , 25 km. de Bucuresti, casa 4 cadastru, 1 2 0 E U R / m p , camere, 35.000 EUR, 0762273584 gabrielaandreeab@gmail.com, Tel: n Brâncoveanu P+M, caramida, 3 0722535369 camere, P+M, 250mp, baie, etc, 155.000 EUR, Tel: n Corbeanca particular, teren bucatarie, 0721975839 1000mp, intravilan, la soseaua principala, patrat, deschidere la 2 n Cãlãraºi, Cuza Voda vand strazi, 200 EUR/mp, Tel: casa la cheie ideala casa de vacanta din caramida, 2000 mp, 0728994662 n Dâmboviþa, Crevedia - 4 camere, 2 debarale, sobe hambar, pret Samurcasi, Proprietar vand loturi teracota, Oana, 25.000 teren de 300 sau 500 mp, zona negociabil rezidentiala, apropiere lac, EUR/mp, Tel: 0740911294 deschidere 17m, strada asfaltata, n Chiajna particular vând vilã utilitati. zona linistita, 25 minute de construcþie 2011, 170mp construiþi, centrul Bucurestiului, 5 minute de 350mp teren, 95.000 EUR, Tel: Buftea /Mogosoaia. Pret 9, 000 0722365592 euro lotul de 300 mp, 15, 000 n Chitilei vila p+m Carefour euro lotul de 500 mp. La cerere Colosseum sct 1 toate utilitatile putem realiza planul de arhitectura renovata 2011 ultra lux, si constructia casei dvs, 95.000 EUR, Tel: 074146876 30 EUR/mp, adrian@mats.ro, Tel: n Ciorogârla vand casa 0722713640 n Dragomireºti-Vale Particular amprenta la sol 220mp, 4 focuri vand loturi casa/vila 584 mp gaze, lumina, apa, parter + etaj intravilanCC zona rezidentiala + pod, beci, Tel: 0722347925 privata acces asfalt utilitati la teren n Clinceni casã P+M, 170 mp, PUZ Urbanism Cadastru 17.500 apã, gaze, curent, canal, Tel: euro, 30 EUR/mp, 0761661448, 0723986735 stefanangler@yahoo.com, Tel: n Corbeanca vila, particular, 0745604567, 0741243400 teren-1400mp, piscina, gradina n Moara Vlãsiei, vand teren 5000 amenajata, sistem video, mobilata, mp, tarla 127, parcela 521, Tel: etc, 300.000 EUR, Tel: 0726235068 0728994662

Prahova Provita de Jos, vila P+M, Suprafata construita 110mp, 72 amprenta, An 2008. Gaze, electrica, put, fosa septica, 55.000 EUR, Tel: 0763025049

é

n Olteniþei nr 40-44 vis a vis de n Militari Residence, decom. 54 Parcul Tineretului. Vand garsoniera An 1980, semi decomandata confort 1. Sup. 32mp, Apometre, Termoficare, amplasata la parterul unui bloc de 10 etaje, foarte, foarte civilizat. La 3 minute Metroul Brancoveanu, 41.000 EUR, militarupetresorin@gmail.com, Tel: 0722733527 n Pajura conf3, centrala, et3, fara gaze, t, g+f, cadastru, intabulare, -18.000e; tel-0727696936, Tel: 0727696936 n Prelungirea Ghencea 43mp utili, apartamente noi finalizate, direct dezvoltator, finisaje incluse la alegerea clientului. TVA inclus, 40.000 EUR, Tel: 07612436804 n Rosetti Piata vand garsoniera 25mp, imbunatatiri, negociabil, 24.700 EUR, Tel: 0729225622 n Vitan Mall urgent, garsoniera confort I, 37 mp, 3/8, Tel: 0722722361

n Berceni Center Huedin 1/4, n Rahova vand casa 2 cam, conf. 2, fãrã îmbunãtãþiri, zonã

caramida, 60 mp, teren 140 mp, soba, put, termopan, mocheta, mobilata, apa+ gaze la poarta, cad+ intabulare, piata, scoala. Pret neg, 53.000 EUR, rzvn_i@yahoo.com, Tel: 0723919138 23august, n Republica Confederatiei, casa p+m, 4cam+ terasa, 112mp su, 72, 6mp amprenta, 207mp curte, 5 pomi fructiferi, 20 vite vie, partial finisata, 100.000 EUR, dorudeliu@yahoo.com, Tel: 0745635402 ULTRACENTRAL VILA BOIEREASCA DEOSEBITA 470MP, TEL: 0723254286

liniºtitã, civilizatã, cash, negociabil, 28.000 EUR, Tel: 0724119190

n Cantemir

decomandat, confort 1, 5/7, bloc curat, fãrã îmbunãtãþiri, vedere faþã, balcon mare, 49.900E. Ag.G.G, Tel: 0728111415 Cantemir particular, 1/7, decomandat, stradal, G+F+P, AC, mobilat, preþ 85.000Euro, Tel: 0721927149

n Crângaºi

particular, cf. I, semidecomandat, P/4, balcon, imbunatatiri, Pret negociabil, Tel: 0744434145

n Crângaºi Constructorilor, etaj

mp - 68 mp, 1/5, predare la cheie, construcþie 2010, 48.600 EUR, Tel: 0723685471 n Militari Maniu, 1975, 40mp, etaj intermediar, conf 2, semidecomandat, renovat recent (um, g, f, p, t, zugravit) liber. disc, 38.900 EUR, Tel: 0760240796 n Militari Gorjului, decomandat, etaj6, imobil 1980, 56mp, cu um, g, f, p, t, A/C.-, 55.500 EUR, Tel: 0760240796 n Militari-Roºu, 85mp, et. 1, decomandat, 2 balcoane, constr. 2011, finisãri lux, zonã deosebitã, ultrarezidenþial, 57.900 EUR, http://www.avangardehome.ro, Tel: 0722134720, 0767600804 Buzoieni, vand n Rahova urgent ap 2 camere zona verde si linistita, renovat recent G+F+P+T, usi interioare schimbate, usa metalica, aer conditionat, loc parcare platit la ADP. Merita vizionat, 53.000 EUR, w_bogdan_w@yahoo.com, Tel: 0766403642 n Universitate str Doamnei vand apartament semidecomandat 2 camere suprafata 41, 35 mp et 5 exclus credit, 52.000 EUR, Tel: 0753321927, 0744354674 n Vatra Luminoasã Maior Coravu 57 la intrarea in stadionul Lia Manoliu. Proprietar vand apartament 2 camere finisaje lux 64mp, terasa 11mp, boxa, 80.000 EUR, clenciumonica@yahoo.com, Tel: 0724174700 n Victoriei Piata, bloc reabilitat termic 2011, decomandat 64mp, imbunatatiri, 2 balcoane, centrala proprie, partial mobilat, boxa subsol. Direct proprietar, 110.000Euro negociabil, Tel: 0745016474, 0756016474 n 1 Decembrie Bd Vand apartament 2 camere, confort 1, semidecom, imbunatatiri, g.f.p.t, ac in ambele camere, um, 10/10, fara probleme terasa, acte regula. 43800e, Tel: 0216307407

intermediar, 52mp, parchet din lemn, gresie-faianta, usa metalica, semidecomandat, 49.000 EUR, Tel: 0727696936

n Drumul Taberei - Ghencea

Ansamblul Rezidenþial Avangarde, P/3, 85mp+ grãdinã 100mp, loc parcare gratuit, Tel: n Berceni Big, particular, 6/8, n Alexandriei Confort 1, parter/4, 0767600804, 0722134720 1982, îmbunãtãþiri, lângã metrou, stradal 2 iesiri toate facilitatile, negociabil, 84.000 EUR, Tel: n Drumul Taberei Ghencea 1/3, 33.000 EUR, Tel: 0744891587, 0743555227 decomandat, 85mp, cãrãmidã, 0741553788 constr. 2011, finisaje lux, tva n Cãlãraºilor Hiperion - vand G iu rg iu lu i c o n f o rt 1 inclus, accept credit, 58.500 EUR, apartament 3 camere parter mobilat complet, Tel: 0722432187 decomandat, et. 2/4, gresie, Tel: 0767600804, 0722134720 faianþã, termopan, centralã, n Drumul Taberei - Ghencea n Drumul Taberei - Ghencea, p a rc h e t , lu x , d is c u t a b il, ansamblu rezidenþial “Avangarde”, Ansamblul “Avangarde Rezidenþial”, 25.000 EUR, Tel: 0733538292, p/3, 60mp+50mp grãdinã, constr. ofertã promoþionalã, stoc limitat, 2011. Deosebit! 49.900 EUR, Tel: 0768935619 constr. 2011 finalizatã, et. 1/3, 85mp, 0767600804, 0722134720 cãrãmidã, finisaje lux, disponibil n Militari Residence, decom. 35 n Gara de Nord, 2 camere, 61.900 EUR, aer conditionat, i m e d i a t , mp - 45 mp, 1/5, predare la cheie, restaurat, construcþie 2010, 31.500 EUR, termopan, baie, bucatarie, etaj http://www.avangarderezidential.ro, 3/8, 65.000 EUR, Tel: 0721318366 Tel: 0744368835, 0722356122 Tel: 0723685471


pagina 6 / vânzãri 4 camere / cumpãrãri 2-3 camere / închirieri oferte imobile

n Drumul Taberei - Ghencea, Ansamblul"Avangarde Rezidenþial", et. 1/3, decomandat, 85mp, cãrãmidã, finisaje lux, 64.000 EUR, http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720 n Ferentari

Calea

nr. 1 -Sebastian, stradal, semidecomandat, etaj 3, îmbunãtãþiri, propietar, Tel: 0754857877, 0723131131 n Iancului 70mp, 3 camere, semidecomandat, intabulat, cadastru, 2/10, 75.000 EUR, Tel: 0723274329 n Magheru -Romana, 3 camere, 110mp utili, bloc fara bulina. Proaspat renovat, pret: 110.000 Euro negociabil. Proprietar. Nu colaborez cu agentii imobiliare, Tel: 0724000700 n Militari Residence, decom. 70 mp- 86 mp, 1/8, predare la cheie, constructie 2010, 63.000 EUR, Tel: 0723685471 n Militari Iuliu Maniu Bd, decomandat, ultralux, et 8 din 10, 90.000 EUR, Tel: 0721200017 n Militari Vand apt 3 camere et. 4 din 8, suprafata 85mp, termopane, gresie, faianta Blv Virtutii, Tel: 0723300141 n Militari Apusului, etaj7, semidecomandat, 71mp, termopan (partial) fara alte imbunatatiri, contorizat, accepta credit.tel-0760240796/, 58.000 EUR, Tel: 0727696936 Militari A p u su lu i, semidecomandat, etaj 1/9, lib e r, 2 b a lc o a n e , semiimbunatatit, 65.000 EUR, Tel: 0722217144 Militari Piata Veteranilor, 3 camere, decomandat, 2 bai, an constructie, 1980, etaj 8/8, 62.000 EUR, Tel: 0722217144

n Militari apart.lux tip duplex, 170mp, et. 1-2/2, constr. 2011, cãrãmidã, finalizatã, finisaje deosebite, ansamblu-exclusivist, TVA-inclus, loc parcare-bonus, 85.000 EUR, www.avangardegrandevillage.ro, Tel: 0744368835 n Otopeni 3 camere 98mp utili, toate utilitatile, curte 60mp, finisaje executate, zona linistita, 70.000 EUR, Tel: 0768307232 n Prelungirea Ghencea 80mp, apartamente noi finisate, direct dezvoltator, finisaje incluse la alegerea clientului. TVA inclus, 64.000 EUR, Tel: 0751676802 n 1 MAI (Domenii), ap. 3 camere, 10/10, semidecomandat, renovat termic, douã lifturi pe scarã. Particular. Preþ 82.000E discutabil, Tel: 0743337024, 0723575164

n DRUMUL

n Tineretului

Norilor, 1/8, mobilata, renovata lux, totul nou, utilata, libera, particular, Tel: 0731307717 n Vitan Posta Vitan, particular inchiriez garsoniera conf. 1, prefer firma, recent renovata, nemobilata, n Auchan, Titan, camera la curte, Tel: 0721085076 conditii bloc, cupluri, tineri casatoriti, studenti, studente, toate utilitatile, Tel: 0761612298, 0727299322 n Crângaºi Inchiriez o camera la bloc, internet. 0212210398, Tel: 0748547290, 0740460542

n Amzei mobilat, utilat modern, 420 EUR, Tel: 0784600435

n Berceni Inchiriez apartament 2

Amzei vand apartament 4 camere et. 4, 145mp, 4 balcoane, centrala proprie, usa metalica, parchet, 118.000 EUR, Tel: 0728212202 n Militari apart.lux tip duplex, 170mp, et. 1-2/2, constr. 2011, cãrãmidã, finalizatã, finisaje deosebite, ansamblu-exclusivist, TVA-inclus, loc parcare-bonus, 85.000 EUR, www.avangardegrandevillage.ro, Tel: 0744368835 n Titan zona Salajan. Vand apartament 4 camere, p/8, 75.000 EUR, Tel: 0753959699

n Brâncoveanu camera curte, intrare separata, încalzire centrala, apa calda permanent, Tel: 0213323071, 0723772271 n Braºov Bran Moeciu, casa de inchiriat la cheie, mobilata si dot. pt. 15-20 pers, parcare, ping pong, 3 camere simple, 1 cu baie, 2 apartamente. semineu centrala, foisor, internet, etc. 5 zile Craciun 2000 euro, 5 zile Revelion 2700e, 2.700 EUR, bebe.voicu@ymail.com, Tel: 0726203469 n Vatra Luminoasã inchiriez vilã curte 2 persoane, 1200E, Tel: 0722648047

camere, mobilat nou, utilat, parchet, termopane, usa metalica, etaj 3/4, 200 EUR, ancuta_1982@yahoo.com, Tel: 0751402439 n Berceni Proprietar inchiriez ap 2 camere, Tel: 0734350736, 0751874078 n Cantemir Domo (Budapesta), 2 camere, 43 mp, 5/7, decomandat, mobilat, renovat, urgent, Tel: 0722722361 Drumul Taberei parc, confort I, etaj 1/10, mobila in stare buna, 250 EUR/luna, Tel: 0748977879

Particular inchiriez garsoniera, zona linistita, curata, mobilata, gresie, faianta, mocheta, televizor, cablu, aragaz, frigider, 200 EUR/luna, Tel: 0721260604 garsoniera curata n Drumul Taberei cumpar n Tei 250euro, Tel: apartament 3 camere. Rog mobilata 0765486968 seriozitate, Tel: 0214448586

TABEREI BD. TIMISOARA VIZAVI DE PLAZA ROMANIA. AP 3 CAMERE, PROASPAT RENOVAT, MOBILAT SI UTILAT COMPLET NOU. ET. 1, PRET NEGOCIABIL! 435 EUR/LUNA, LAURENTIU.HIRICA@YAHOO.COM TEL: 0727321012 n Otopeni bloc nou bucatarie utilata, rep+ap+g+f+t, centrala, boxa, loc parcare, acces direct DN1, 300 EUR, c.totolici@yahoo.com, Tel: 0723614260

Titulescu, Mega Image, 3 camere, 4/10, decomandate, semimobilatnemobilat, proprietar, termen lung, 350 EUR/luna, Tel: 0744214030 Victoriei Muzeu Enescu 3 camere inalte luminoase renoval, etaj 2, 75mp, boxa subsol 15mp, parcare curte, Tel: 0216886285, 0727704648

n Floreasca, etajul 1, mobilat,

utilat, complet, modern, 45 mp, renovat, 250 EUR, Tel: 0723117710 n Giuleºti (Prunaru), proprietar, inchiriez ap 2 camere, mobilat, utilat, 1+1, Tel: 0762523124, 0726102090 n Giurgiului Piata Progresul, Inchiriez apartament 2 camere decomandat, confort 1, stradal, et mobilat si utilat, n Iancului închiriez garsonierã, 2/8, mobilatã ºi utilatã, 230 EUR, Tel: 900 RON/luna, Tel: 0724886325 0723321404 n Militari mobilat, complet utilat (combina frigorifica, masina de Militari L u jeru lu i, spalat, aragaz), curat, liber; cuplu decomandata, Cora, metrou, sau studente, 250 EUR/luna, Tel: n Drumul Taberei cumpar mobilata, utilata, termen lung, 0742214482 apartament 2 camere. Rog l i b e ra , 2 2 0 E U R , T e l : seriozitate, Tel: 0214448586 0722217144

n Olteniþei

n Tei cumpar apartament 2 camere, decomandat, et. 1-5; dupa 1977; sector 1, 2; exclus agentii; prima casa; discutabil, 50.000 EUR, rebreancristina@yahoo.com, Tel: 0729350612

08 Noiembrie 2011

n Antiaerianã hale înalte dotate,

service auto, gaze, trifazic, toate aprobãrile, halã producþie, depozit, Tel: 0746230693

Bãneasa blv. Ion Ionescu de la Brad, nr. 5, Inchiriez cabinet in cadrul clinicii Sport Medical Center, carmen.mihalache@ sportmedcenter.ro, www.sportmedcenter. ro, Tel: 0769633739 Berceni zona Metro, spaþiu depozit 1200 mp, cu pod rulant, birouri 160mp, grup sanitar, p a rc ã ri , v a d c o m e rc i a l , 0213344457, Tel: 0722222654, 0723723723

n Centrul

Istoric Ofer spatiu comercial contract de asociere 1 camera + dependinte centrul istoric, Tel: 0722432187 n Giuleºti ofer spre închiriere hale depozitare, 200-500mp, preþul pieþei, Tel: 0730529815

n Moºilor

lângã Magazinul Otter, aproape de Bucur Obor, Spatiu comercial de inchiriat 22mp, pret 1500E, Tel: 0730005339 n Plevnei nr. 204-206, sector 6, spaþiu depozitare, producþie 125mp, Tel: 0744323783 P o p e º t i - L e o r d e n i s p a þiu comercial 40mp + curte 20mp, gr. sanitar, rafturi, curat, Tel: 0785387516

é 1 Mai (Mihalache) Inchiriez ap.

4 camere, mobilat si utilat, supraf ap. 100m2. decomandat, gresie, faianta, parchet, usa metalica, alarma, a.c. in camere, telefon, internet, cablu tv, 2 bai, 2 balcoane, et. 6/8. Bucataria n Berceni închiriez apartament 3 mobilata si utilata. Apartamentul liber, 700 EUR, n Camera camere mobilat utilat complet. este curte pentru 0721.761.318, Tel: 0764596053, gheorghe1407@yahoo.com, Tel: depozitare, sector 4, ofer 0722421998 0757350622 300–400ron, Tel: 0745063299


08 Noiembrie 2011

auto-moto / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 7

n Achiziþionez monitoare lcd, calculatoare laptopuri componente nefurate asigur transportul inclusiv weekend. 0212201216, 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654 n Peugeot 607 full option, motor 3000cmc, an fabricatie 2000, piese, dezmembrari. 0744.519.951, Tel: 0744519951

n Fiat Doblo 2008 full option, 60000km, benzina, fara evenimente, stare impecabila, singur proprietar, taxe la zi, 6.500 EUR, Tel: 0722475830 Pajero Unica n Mitsubishi proprietara, cumparata reprezentanta, 2007 noiembrie, carte service, 60280km, 3198cm, 170cp, negru, usi 2/3, trapa, camera marsarier, navigatie, pilot automat, pachet crom, full, diesel, 16.500 EUR, terra2001@k.ro, Tel: 0722729764

é MITSUBISHI PAJERO 5 USI; FABRICATIE SEPTEMBRIE 2008, 74000KM; CARTE SERVICE LA ZI; NAVIGATIE; CAMERA MARSALIER; CUTIE AUTOMATA; TAPISERIE PIELE; 7 LOCURI; TRAPA MARE; GEAMURI ELECTRICE; CLIMATRONIC; OGLINZI CROMATE; APARATOARE USI CROMATE; GRILA RADIATOR CROMATA; APARATOARE NOROI ROATA SPATE; ESTE INTR-O STARE ESTETICA SI TEHNICA IREPROSABILA, 2 6 . 0 0 0 E U R , ADRIAN@ATUINTERNATIONA L.RO, TEL: 0722466863

n Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, 0212551102, 0721309765 acroºate, n Accidentate, abandonate, defecte, neaccidentate, daunã totalã, indiferent stare, 1997-2011, româneºti/ strãine, Tel: 0723469301, 0765532467 n Dacia Papuc dupa 2000, benzina/ motorina/ GPL, 2 locuri, necarosata, de la proprietar. Ofer 1.500–2.000E, Tel: 0734376332

Aragaz, masina spalat, frigider, combina frigorifica, tv, mobila, butelii, congelatoare, Alba Lux, diverse, Tel: 0213323071, 0723772271

Congelator cumpar, frigider, masina spalat, aragaz, combina frigorifica, lada frigorifica, Tel: 0216340976, 0765523804 cumpar, n Electrocasnice functionale, frigider, aragaz, congelator, masina spalat, combina frigorifica, Tel: 0213328599, 0722417915 congelatoare, n Frigidere, combine frigorifice, aragaz, masina spalat, functionale, Tel: 0213328599, 0722417915

é Service Pc & Laptop & GSM - Service PC: Instalari Software, Recuperari Date, Upgrade-uri. Retele Date; Service GSM: Decodari, Resoftari, Reparatii. ID Messenger: optimus30prime, Tel: 0764720736

n Dezmembrez Dacia Renault, Daewoo, BMW, Audi, VW. Ford, Volvo, Hyundai, Kia, Opel, Peugeot, Suzuky, Fiat, Alfa Romeo, Toyota, Tel: 0723469301, 0765532467 n Angela simpaticã, serioasã, te aºtept la mine pentru câteva clipe intime. Pupici, Tel: 0763801906

é Vand 4 bucati n Opel Astra 2000km, 175000, Volkswagen Passat

diesel 1.7 dti, inmatriculata, 2+1 500 EUR, usi, consum 5%, pret neg, catalinflorea@yahoo.com, 0731523112 2.800 EUR, Tel: 0731780792

jante 2011, Tel:

é Ador analul! Dulce sexy, cu forme apetisante, te invit alaturi de mine pentru a-ti arata cat de igienica si de serioasa pot fi"La mine ora este ora", 150 RON/ora, Tel: 0768496526

Frigider, aragaz, masina spalat automata, combina frigorifica, Alba Lux, tv, mobila, butelii, diverse, Tel: 0213323071, 0723772271

n Masini de spalat automate, reparatii la domiciliu, deplasare gratuita, ultrarapid, garantie, piese, Tel: 0731532310, 0768398545 n Reparam aragaze, inlocuim balamale, adaptari butelie si gaze, montari masini spalat. 0769742775, Tel: 0213323071, 0723772271

é Calculatoare laptopuri, monitoare, imprimante, noi, second-hand, garanþie, service. Vând. 0722213283, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0765476882, 0212600843

é Diferitã, sunt o femeie frumoasa, iar stilul si calitatea serviciilor mele te vor face sa te reîntorci. Pozele sunt reale si imiapartin,100 RON,0726421443

é Oral normal anal, Sexy! O adevarata dama de lux, ma adresez domnilor generosi si manierati. Pozele sunt reale si recente. Sex total. Ma si deplasez. Suna-ma, 150 RON/ora, Tel: 0768677248

é SEX TOTAL, TE INVIT ALATURI DE MINE INTR-UN CADRU INTIM, TIMP DE O ORA PENTRU A-TI SATISFACE DORINTELE CELE MAI ASCUNSE, SEX ORAL NEPROTEJAT CU FINALIZARE ORALA, SEX NORMAL IN CELE MAI EXCITANTE POZITII, 150 RON/ORA, TEL: 0736454143

é SEX

TOTAL, DELICATA, SENZUALA SI DEOSEBT DE RABDATOARE, OFER CLIPE UNICE DE AMOR SUBLIM, FANTEZII SI JUCARII EROTICE, URO, DOMINARE.. DOAR PT PRETENTIOSI. POZELE SUNT REALE SI IMI APARTIN GARANTAT. NU RASP LA NR PRIVAT, 100 EUR/ORA, ANDADREAM@YAHOO.COM, TEL: 0734967560

é Vin si la tine, Seriozitatea,

igiena, discretia si implicarea pe care o pun, pentru a te face sa te simti special si relaxat, ma fac deosebita de celelalte fete. Sex total, 150 RON/ora, 0756587946

n Ady

21 ANI, é TANARA FRUMOASA SI DULCICA, PREZENTA PLACUTA, DISCRETIE MAXIMA, ADOR SA OFER PLACERE, NU SEX PE GRABA. SEX TOTAL! GARANTEZ RELAXARE SI SATISFACTIE TOTALA DORNICA DE NOI PROVOCARI, 150 RON/ORA, TEL: 0767000367

180/78kg/40 Ofer cunilingus pasional gratis unei d-ne supla peste 30 de ani. Seriozitate si satisfactie garantate. Exclus barbatii. Numai sms, Tel: 0761241755 n Caut ceva serios, om de afaceri in Romania si in strainatate, 39ani, caut sufletul pereche, eventual casatorie, viorgo@yahoo.com n Dan, sagetator, 39/1, 75/80, doresc cunostinta doamna pentru casatorie. Sunati sau dati SMS, Tel: 0769009377, 0744256062 n Domn vãduv, situaþie foarte bunã, caut doamnã singurã, 63-69 ani. 021.33065.06, 0729.007.554, Tel: 0213306506, 0729007554 n Tânãr 33, apartment in Bucuresti, doresc relatie stabila cu tanara simpla, sufletista, SMS/Tel, Tel: 0768151657


08 Noiembrie 2011 n Utilizare computer in limba

romana, engleza, franceza, la domiciliu, pentru elevi I-VIII. Sedinta 2 ore / 25 lei, gmpandelas@hotmail.com, Tel: 0763052596

n Economist contabila- servicii de

evidenta contabila completa pentru pfa-uri, firme mici si mijlocii. Rog seriozitate, Tel: 0760022496

Acoperisuri reparatii sau constructii noi, tabla lindab, t i g l a , d u l g h e rie . O f e ri m garantie si seriozitate, 3 €/mp, aurelian.zamfira@yahoo.com, Tel: 0744317056

n Amenajam apartamente, case:

n Vand pisoi persani, albi si negri, educati 2 luni, discutabil, 100 EUR, Tel: 0741242431, 0214570246

n Pe rolul Judecatoriei Sector 1, Bucuresti se afla dosarul civil nr. 14447/299/2010 cu termen de judecata 18. nov. 2011, sala 315, Complet 15 ce au ca parti reclamante Buhaescu Venera cu domiciliul in C.R.Motru 29, bl. 33, ap. 82, sector 4, Bucuresti si parata Hansen Michaela cu domiciliul in SUA, stat Missuri, oras Columbia, PMB 337, 503E, Nifong Bd, Columbia, n Pierdut CI si Pasaport pe MO65201-3717, numele Lazar D. Aurelia. Le declar nule, n Pierdut certificat constatator pentru suspendarea activitatii Sc Ma-do Dance Srl inmatriculata cu J40/5703/2008. Il declar nul, certificatul de n Pierdut inregistrare fiscala nr. 26444910 eliberat de AFP sector 5 pentru Cabinet Avocat Traistaru Nicoleta Maria. Il declar nul, n SC Bio Trans SRL cu sediul social in Bucuresti str Ostasilor nr7 ap2 sect 1 avind nr de inregistrare la ORC Bucuresti J40/3451/2002 si CUI RO14607917 declara pierdute certificatul de inregistrare si certificatele constatatoare cu privire la activitatile desfasurate de societate. Le declara nule,

V

Anunt public privind decizia etapei de incadrare. SC MONTAJ ELECTRIC SRL, pentru SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA, titular al proiectului LES 110 kV FUNDENI-NORD SI FUNDENI-OBOR propus a fi amplasat in Bucuresti, sectorul 1 si 2, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre ARPM Bucuresti, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului: nu este necesara efectuarea studiului de evaluare a impactului asupra mediului pentru obtinerea acordului de mediu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul ARPM Bucuresti din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, in zilele de luni-vineri, intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.arpmbuc.anpm.ro.Publicul i n t e r e s a t p o a t e fo r m u l a cpmentarii/observatii - in scris - la proiectul deciziei de incadrare, in termen de 5 zile de la publicarea anuntului, pana la data de 12. noi. 2011,

Deces Familia Barboselu anunta cu adanca durere in suflet decesul celui ce a fost Barboselu Leon (Viorel) un bun sot, tata, bunic, unchi, socru, frate si cumnat ce si-a lasat cu adanca durere si jale in suflet rudele si apropiatii. Corpul neinsufletit al raposatului este depuse la capela cimitirului Metalurgiei urmand a fi condus pe drumul cel din urma azi 08.11.2011 ora 14:00. Nu te vom uita niciodata, odihneste-te in pace om drag! Tel: 0763604375

n Anticariat Cumpar carti noi, vechi. Plata pe loc. Deplasare gratuita, Tel: 0731407474, 0213159704 n Colþar sufragerie, frigider, maºinã spãlat Zanusi, birou calculator. 0721.761.318, Tel: 0764596053, 0757350622 n Importator imbracaminte second hand, vand colectia originala Anglia, Tel: 0722457952

finisaje, zugraveala, gresie, faianta, tencuiala, instalatii n Facilitez credite de nevoi sanitare si electrice, izolatii, personale ºi refinanþãri, fãrã hidroizolatii, Tel: 0762274531 garanþii materiale, simplu ºi rapid. Rog seriozitate, Tel: 0786402177, A m e n a j a ri in t e ri o a re 0736145332 zugraveli, gleturi, rigips, gresie, faianta, instalatii s a n i t a re , b ra n s a ri a p a , c a n a l i z a re , izolatii, hidroizolatii, Tel: 0786509805

n Branºament apa, racord canal, n Târg second-hand: Prelungirea n Cedez afacere de productie acte receptie Apa Nova, reparatii, inlocuiri bransamente, canalizari

Ghencea 272-276 (autobuz 122, statia Primacom); Haine, incaltaminte, jucarii, biciclete si multe altele. Va asteptam sambata, 12 noiembrie 2011, intre orele 9:00 - 17:00, Tel: 0213134312

n Vand loc de veci cimitirul Domnesti 2 cripte fara lucrare de suprafata. Pret negociabil, Tel: 0724215198 n Vand mobilier salon de infrumusetare: 2 posturi de coafor, scaun pedichiura, masa manichiura, pat cosmetica, vapofor, combina, decantor ceara traditionala/unica folosinta, stocuri Wella. Mobilierul este in stare foarte buna. Pretul este negociabil, Tel: 0737173481 n Vand pentru adulti: cizme dama piele, cauciuc, manusi piele, tricotaje. Pentru copii: sosete, manusi, caciuli + fular, geci, chiloti, pijamale, tricouri. Manechin dama, umerase, Tel: 0761555684

cofetarie, plus patiserie, vad 0214343276, Tel: 0720506819, comercial, trafic intens, scoala, 0760727231 liceu, metrou, firme, Tel: n Branºament apã, canalizare, 0727439156 separãri, recepþie+contract Apa Nova, inlocuiri branºamente vechi, Cesionez gradinita / cresa / reparaþii. 0721390290, Tel: a f t e r s c h o o l , a m e n a j a t a , 0761077013, 0214330604 complet utilata, vad format, n Cadastru si intabulare firma website, reclama facuta. Con- autorizata apartamente 350ron, tract inchiriere 1900 euro lunar, terenuri 650ron, urgenta 7 zile, spatiu constructie pe 3 nivele normal 21 zile, Tel: 0753834102 aprox 500 mp, curte mare 200 n Echipã parchetari, montãm mp. Este o afacere la cheie, recondiþionãm chituim lãcuim toate doar angajati personal si aveti tipurile parchet. Deþinem scule g ra d i n i t a m u l t v i s a t a , profesionale cu aspirator, Tel: 10.000 EUR, sarah_kindergar- 0768586510 t e n @ y a h o o . c o m , n Instalator specialist execut sanitare, încãlzire, www.gradinita-sarah.ro, Tel: instalaþii autorizat gaze, servire rapidã, 0730414298 preþuri negociabil, garanþie, Tel: n Infiintari societati, cesiuni, sedii 0216346757, 0744342975 sociale, puncte lucru, suspendari Jaluzele exterioare (rulouri) activitate, modificari acte, obiecte activitate, Tel: 0723569172, aluminiu - 250 L/mp; PVC - 160 L/mp; Tel: 0744102003, 0767385192 0722534353

Parchetar, montez, raºchetez, paluxez parchet clasic, modern deþin maºinã performantã cu aspirator, Tel: 0724448545 n Sobar specialist execut sobe, n Matematica- sotul 45 ani,

romana- sotia 42 ani, V-XII experienta psihologica, 12 ani, meditatii, predare numai pe intelesul elevului. Nu luam banii degeaba ca altii pe care unii dintre dv, ii stiti deja! 20lei/ n Cursuri calificare rapide: ora, Tel: 0766594255, electricieni, instalatori, fochiºti, 0722286920 constructori, Unirii. 0722.209.409, matematica, 0740.306.550, 0742.565.442, n Meditatii limba romana, 0727.332.114, 0760.192.606, Tel: geometrie, gramatica, recuperarea materiei, 0213262606, 0213301288 nivel, examene, bacalaureat, n Limba engleza la domiciliu elevi orice facultate, Tel: 0722936566, I-VIII, business, emigrari, 0722199039 perfectionare. 2 ore/20lei, gmpandelas@hotmail.com, Tel: n Profesoarã meditez matematicã 0763052596 clasele 9-12, bacalaureat, n Matematicã, orice zonã, admitere, zona Drumul Taberei. rãbdare ºi tact profesor, rezultate excepþionale, Garantez succesul garantat, Tel: pedagogic, Tel: 0722483942, 0214138830 0761929678

cãmine, ºeminee, reparaþii, curãþiri, Tel: 0212216699, 0745991298

é Vidanjari-desfundari executam lucrari de vidanjare, desfundare, curatire a canalizarii cu autovehicule performante. Executam lucrari si in afara Bucurestiului si in toata tara. Putem incheia si contracte. Preturi minime, 10 RON/mp, flory_flory1986@yahoo.com, Tel: 0727217306, 0724905907, Fax: 0212220225

n Efectuez transport marfã dubã

3, 5T lungã, înaltã, foarte avantajos. Ofer facturã. Accept colaborare, Tel: 0723269212 n Închiriem Logan full options, 50Ron/zi 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 marfã, mobilã, n Transport diverse în spaþiu închis (dubiþã). Preþ 1 Ron /km, Tel: 0723264647 Psiholog Laura Negut - Cabinet Psihologic ofera psihoterapie adultilor, adolescentilor, familiilor si cuplurilor. Preturi negociabile, zona centrala, cabinet@ psiholog-bucuresti.com, www.psiholog-bucuresti.com, Tel: 0744499004

é Vand Memorii PC - Orice memorie de desktop sau laptop. Memorii SDRAM DDR DDR2 DDR3 Desktop Laptop de la 15 lei, 15 RON, tipulcumemorii@ yahoo.com, Tel: 0721702030

AnuntAZ 8 noiembrie 2011  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you