Page 1

Agent curãþenie - Firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net 650800ron. 0722763974, Tel: 0212244658, 0729005137

AGENT VANZARI SOCIETATE COMERCIALA ANGAJEAZA AGENT VANZARI PENTRU ZONA BUCURESTI. CERINTE: PERMIS CATEGORIA B, EXPERIENTA MINIM 3 ANI IN VANZARI. SALARIU ATRACTIV. ASTEPTAM CV LA EMAIL EDY.NEDELCU@ GLOBALPET.RO, WWW.GLOBALPET. RO

é Germana, meditatii

é Cabinet Av oc at operatiuni Regis trul Comertului Bucuresti / Ilfov: gazduire, prelungire sediu social; prelungire mandat administrator, majorare / miscorare capital social, cesiune parti sociale, punct de lucru, infiintari societati comerciale, pfa. etc, 1 EUR, av.oprea.alina@gmail.com, Tel: 0745078898

prescolari, scolari, liceu, bacalaureat si nivel avansat. Cunoscator limba germana din familie si studii, Zertifikat Deutsch si experienta in pregatire germana de 4, 5 ani cu copii diferite varste si adulti orice varsta, 50 RON/ sedinta 2 ore, 25 RON/ora, valentin_revelante@ yahoo.com, Tel: 0728058068

Personal curatenie Firma privata angajeaza pentru curatenie spitale, salariu +bonuri, Tel: 0726693792 n Personal magazin - Royal Supermarket angajaza casier, vanzator, mezeluri lucrator comercial program 8 ore, beneficii bonuri de masa, zona Timpuri Noi, Tel: 0785843691 Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012

Videochat Legal, 600Euro bonus angajare, posibilitate cazare, castig garantat 10003000Euro, www. bestofvideochat.ro, Tel: 0786238785 Videoc hat, Abs olv ente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, c az are; www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

éVIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA OARA IN ROMANIA STANDARD STUDIO, STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU, ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII) , STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA ,

HR@STANDARDSTUDIO.RO, WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

08 Februarie 2012 manager cu n Asistent experienta de minim 3 ani, cunostinte de limbi straine engleza si franceza, Microsoft Office - SC UMUC SA angajeaza, Tel: 021834137 radiologie n Asistenta angajam, Tel: 0213265596

Agent Vanzari cu/ fara experienta, salariu de la 1200 lei+ bonusuri, Tel: 0730566776 Agent comercial - Firma danez a c auta agenti comerciali, Tel: 0757965211 n Agent Vanzari - SC angajeaza in domeniul Auto (vanzare anvelope). Rog CV la e-mail mircea.iacob@tire-fix.ro, Tel: 0726149872

Agent Vanzari cu/ fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel: 0318004555

é Agenti Pazã barbati si femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca si salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

é Agenþi Paz ã pentru obiec tiv e în z ona Bãneasa-Otopeni angajeazã firmã securitate. Relaþii luni vineri, 9, 00-16, 00, Tel: 0741051650, 0755128974 n Agenþi Pazã. Societate securitate angajeaza agenti paza din Bucuresti, cu experienta, program de lucru: o zi da, una nu, Tel: 0213152184 n Agenþi Pazã. Firma de paza angajeaza agenti de paza, barbati si femei cu domiciliul in Bucuresti sau Ilfov, Tel: 0751515402 n Agenþi teren, reprezentanþi vânzãri casã de modã, salariul fix +comision, croitorulmeu@gmail.com, Tel: 0314059883, 0771125495 n Asistent Farmacie angajeaza Spitalul Oxxygene Med Plus din Otopeni. Relatii la telefon de luni- vineri 11:0018:00, Tel: 0745230132

Barman cu permis auto cat B, bucatar si femeie la spalat vase - Realia, restaurant, sos. Berceni 96, sect. 4, angajeaz a, Tel: 0736112732

Barmaniþã - Salon Mya Caffe angajam barman (fete), cu experienta. Pentru detalii sunati, Tel: 0767179130 tanara, cinstita, n Bonã educata, energica. Angajez pentru doi copii Bucuresti, 1000lei lunar, 1.000 RON, Tel: 0753475625, 0722508529 n Bonã 1.100lei, experienta, 9 ore, Militari, Bãneasa, Herãstrãu, Pipera. Urgent, Tel: 0213107403 n Bonã experienta, 1.400lei, 8-10 ore, Cotroceni, Aviatiei, Obor, Pantelimon, Crangasi. Urgent, Tel: 0213107403 n Bonã Mogosoaia, Straulesti, Buftea, 1.000-1.200lei, 8-10 ore, Tel: 0213107403

Bucãtar grill si pizzer, zona 23 August, Bucuresti, Tel: 0722234991

n Colaborator - Firma mare cu activitate in sistem MLM cauta intreprinzatori, Tel: 0751976646

Calcatoreasa, confectioner -asamblor, lucrator croitorie pentru atelierul de creatie, Tel: 0740768303

é Confectionere

é Casier/ã pentru loc de joaca Mall Baneasa si Liberty Bucuresti, 850 RON/luna, mocea_marius2000@yahoo.com http://www.moceagroup.com, Tel: 0766779919, Fax: 0247467270

Coafez / Coafeza, Frizer / Stylist, pentru Salon situat in zona Drumul Taberei, minimum de experienta 2 ani, aspect fizic placut. Pentru mai multe detalii si informatii va rugam sa ne contactati, marius33_2004@ yahoo.com, Tel: 0744877066

liniara, CTC, mester banda, sala croit angajam, zona Sura Mare, Eroii Revolutiei., Tel: 0722321565 n Consilier pe probleme de sãnãtate, studii medii ºi superioare, Cãutãm 2 consilieri, progresiv 600 Euro, instruire gratuitã, 0730735115

é Contabil. Ceragem SRL angajeaz a c ontabil c u experienta, cunoscator SAP. In vederea selectiei va rugam trimiteti CV pe e-mail, romania@ceragem.ro


oferte de muncã România / info / pagina 3

08 Februarie 2012

AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Republica Irlanda pe înþelesul tuturor. Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (193) Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Accesul pe piaþa muncii din Irlanda a cetãþenilor români. Domnul Romicã E. din Oneºti, Judeþul Bacâu, se intereseazã de accesul pe piaþa muncii din Irlanda, a cetãþenilor români, în condiþiile în care se menþin restricþiile prezentate în ediþia de ieri a ziarului nostru. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Deºi au trecut mai bine de 5 ani de la aderarea þãrii noastre la Uniunea Europeanã, cetãþenii români au în continuare nevoie de un permis de muncã pentru a ocupa un loc de muncã în Irlanda. Este adevãrat cã, permisul de muncã este necesar doar pentru primele douãsprezece luni de angajare continuã în acest stat. La sfârsitul acestei perioade cetãþenii români sunt liberi sã lucreze în Irlanda, fãrã a mai avea nevoie de un permis de muncã. Angajatorii irlandezi vor trebui sã satisfacã cerinþele de pe piaþa muncii din cadrul Spaþiului Economic European (SEE) în primã instanþã ºi apoi, în cazul în care acest lucru nu este posibil, vor trebui sã acorde prioritate la angajare cetãþenilor români ºi bulgari, înaintea cetãþenilor din afara Spaþiului Economic European. În plus, mulþi cetãþeni români pot lucra în Irlanda fãrã permis de muncã, inclusiv cei care ºi-au stabilit resedinþa în acest stat înainte de ianuarie 2007 ºi sunt soþul, soþia, sau se aflã în întreþinerea unui cetãþean al Uniunii Europene, precum ºi cetãþenii români care desfãsoarã activitãþi independente în acest stat. În prezent, urmãtoarele categorii de cetãþeni români pot lucra în Irlanda fãrã permis de muncã: 1. Cetãþenii români care au fost rezidenþi în Irlanda pentru o perioadã neîntreruptã de cel puþin 12 luni în calitate de titulari ai unui permis de muncã, înainte de 31 decembrie 2006 sau ulterior acestei date. 2. Cetãþenii români, care au fost rezidenþi în acest stat înainte de 1 ianuarie 2007 ºi deþin statutul de soþ/ soþie / persoanã aflatã în întreþinerea unui cetãþean al UE, care nu are nevoie de un permis de muncã. Sunt inclusi în aceastã categorie soþul / soþia / persoana aflatã în întreþinerea unui cetãþean român, care nu are nevoie de un permis de muncã. 3. Cetãþenii români care au intrat în Irlanda la data de 1 ianuarie 2007 sau ulterior acestei date ºi deþin statutul de soþ /soþie / persoanã aflatã în întreþinerea unui cetãþean al UE, altul decât un cetãþean român sau bulgar (Un cetãþean român care este soþ / soþie / dependent al unui cetãþean român sau bulgar, care ºi-a exercitat dreptul de ºedere în Irlanda la data de 1 ianuarie 2007 sau ulterior acestei date, va avea nevoie de un permis de muncã pentru primele 12 luni). 4. Soþul / soþia ºi persoanele aflate în întreþinerea unui lucrãtor român care au locuit în Irlanda împreunã cu lucrãtorul român pentru o perioadã mai mare de 18 luni, dupã data aderãrii României la Uniunea Europeanã. 4. Cetãþenii români rezidenþi în Irlanda care desfãºoarã activitãþi independente. 5. Cetãþenii români care studiazã în Irlanda. Cetãþenilor români care urmeazã cursuri cu o duratã mai mare de un an la colegii înscrise în Registrul instituþiilor de învãþãmânt Internationalisation Register, li se permite sã aibã acces la ocuparea unui loc de muncã în regim part-time de pânã la 20 ore de muncã pe sãptãmânã ºi în regim full-time pe durata perioadelor de vacanþã. 6. Cetãþenii români care au obþinut aprobarea prealabilã din partea Ministerului Justiþiei, Egalitãþii ºi Reformei Legislative, sã rãmânã rezidenþi ºi angajaþi în Irlanda fãrã a trebui sã obþinã un permis de muncã. 7. Cetãþenii români care au absolvit programele unei instituþii de învãþãmânt superior din Irlanda, ºi au obþinut o calificare situatã cel puþin la nivelul 7 în Cadrul Naþional al Calificãrilor, nu vor mai avea nevoie de un permis de muncã dupã absolvire, dacã au lucrat pe durata studiilor cel puþin 12 luni ulterior datei de 1 ianuarie 2007. Pentru a verifica îndeplinirea acestor condiþii, viitorii angajatori pot cere dovezi privind nivelul de calificare obþinut, precum ºi formularele P60 ºi / sau P45, emise, de angajatorii anteriori. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

n Contabil/ã cu experienta de minim un an pentru evidenta contabilitate fiscala - SC Standard Accounting angajeaza, Tel: 0724518396, 0216834137, Fax: 0214602329 manual pentru n Croitor încãlþãminte, cusut pregãtit masã (fete), tãlpuitor manual Atelier încãlþãminte angajeazã, Tel: 0728853574 Croitoreasa cu experienta in realizarea pe comanda a unui produs finit. Atelier croitorie zona Militari, 0724581343 n Curieri pedestri in Bucuresti si Ilfov. - Total Post Services angajeaza, Tel: 0212321575, 0732222672 n Dispecer cu experienta minim 6 luni. Angajam pentru monitorizare video spatii comerciale, Tel: 0764666663 n Dispecer telefon - Firma catering angajeaza fata, Tel: 0764723174

Distribuitor cu sau fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0318004555

n Femeie de Serviciu Angajam responsabil curatenie (femeie serviciu). Sos Fundeni, nr 50 B, Intrarea Somnului, sector 2. 900 RON, n Galvanizatori si muncitori necalificati - Sal Company Import Export SRL angajeaza, relatii la telefon, Tel: 0213453503 n Hostess -fete cu/ fãrã experienþã. Salariu fix 1500RON, sau comision. Ofer si cazare. Zona Marriott, Tel: 0784472399 n Îngrijitori - Angajez familie de pensionari pentru ajutor la gospodarie, contra locuinta la curte in Voluntari, cmunteanu20025@yahoo.com, Tel: 0213513427 n Îngrijitori - Oferim locuinta la curte contra ajutor gospodaresc in Voluntari. Preferam pensionari, cmunteanu20025@yahoo.com, Tel: 0213513427 n Instalator termic si sanitar cu experienta - SC Camserv SRL angajeaza, Tel: 0213612924 n Lãcãtuºi confecþii metalice ºi sudor electric/CO2, angajeazã Seba Industrial. Cv la 0213183675, Tel: 0726370381 n Livratori cu scuter. Pizza Dominium angajeaza. Cerinte: peste 18 ani, curs legislatie, Tel: 0760660967

Distribuitori cu/ fara experienta, salariu de la 1200ron, posibilitate reala de avansare, bonusuri saptamanal, Tel: 0730566776 é Manichiuriste, coafeze, salariu fix + comision. Salon înfrumuseþare angajeaza, Tel: 0729342004

é Educator/toare cu experienþã angajeazã grãdiniþã particularã (zona Domenii), Tel: 0769636066, 0769634754 n Femei de Serviciu - angajez 1 agent curatenie pentru liceu zona Piata Domenii, Tel: 0730320388

Femeie de Serviciu SC Fildas Trading SRL angajeaza femeie de serviciu pentru sediul din str. Islaz (zona Piata Domenii) sector 1. Detalii la tel. sau CV la fax sau e-mail resurse.umane@ fildas.com, Tel: 0741106666, Fax: 0212204927 n Femeie de Serviciu serioasa, muncitoare, dispusa sa lucreze in ture si week-end, pentru clinica veterinara, Tel: 0213483469, 0213485020

n Manipulant Legator de sarcina - Firma distribuitoare de produse metalurgice angajeaza pentru incarcarea si descarcarea marfurilor din depozit, office@kloeckner.ro, http://www.kloeckner.ro, Tel: 0216830935, Fax: 0216830905 n Maseuzã Vrei sa lucrezi intr-un salon cochet, alaturi de o echipa tanara si dinamica? Green Day Spa angajeaza maseuza. Oferim conditii de munca foarte avantajoase, Tel: 0743189442, 0213165525

Mecanic auto cunoscator geometrie si electrician auto Ceaklyn Trading angajeaza, Tel: 0726350502, 0728919151 n Mecanic auto - Service auto angajeaza, Tel: 0722607301 n Mecanic auto cu experienta (distributii, treansmisii, articulatii, sisteme franare, utilizare texa si kts) - service auto angajeaza, Tel: 0769678186


pagina 4 / oferte de muncã România

08 Februarie 2012 n Menajerã - Familie serioasa, zona rezidentiala, angajam doamna interna pentru menaj si gatit, nefumatoare, ingrijita, Tel: 0212300808 n Menajerã - familie cu 2 copii, cautam doamna serioasa, 35-45 ani, pentru menaj si gatit. Program de lucru l-v 9-17, salariu cu/ fara carte de munca, decontare transport cartier Curtea Domneasca, Domnesti. Cerinte: experienta in domeniu; referinte de la locurile de munca anterioare; seriozitate, andrei@master-tech.ro, Tel: 0753233405 Menajerã - Companie cu sediul in B ucuresti angajeaza menajera cu varsta intre 20 - 30 ani, pentru curatenie birouri si protocol, responsabila, serioasa, aspect fiz ic placut, program full time, contract de munca, salariu atractiv. Va r ugam sa transmiteti CV la e-mail office@ccirt.ro, Tel: 0788771772

Meºterul casei Restaurant IL Cantuccio angajaza, Tel: 0724744153

é Modele R ECLAME pentru TOATE VÂRSTELE (copii, adulþi, vârstnici). Activitãþi modelling tineret. BUCUREªTI +PROVINCIE. 0 2 1 3 1 5 6 5 8 1 , model@sequoiamodels.ro, Tel: 0722397039, 0761322310 n Muncitori. Firma constructii caut urgent echipa muncitori si masina pentru tencuiala mecanizata, santier Bucuresti. Urgent, Tel: 0733547647 n Online Job Buna! Mi-am tot cautat un job pe internet si cred ca am gasit cea mai simpla si banoasa metoda. Tot ce trebuie sa faci e sa trimiti cateva e-mailuri pe zi si poti castiga lejer 150 de euro pe saptamana, lucrand doar 2-3 ore pe zi. Cauti un job la domiciliu sau pur si simplu vrei sa iti suplimentezi veniturile? Iti ofer un job pe care poti sa il practici de la calculatorul tau, de acasa, fara prea mare efort. Nu ai nevoie decat de un calculator conectat la Internet si un minim de cunostinte legate de accesarea site-urilor on-line. Pentru informatii suplimentare, trimite un e-mail cu subiectul “INFO”, 600 EUR/luna, popescuandrada26@yahoo.com n Operator calculator si menajera angajam, Tel: 0213265596

n Operatori (scot attendant) fete si baieti, sef sala (baieti) pentru sala jocuri casino, office.maximbet@yahoo.ro, Tel: 0784749575 patiserie, n Patiser gogoserie, sector 4 Berceni (Aparatorii Patriei) angajeaza personal calificat, program 8-14, Tel: 0731833800

n Personal pentru deservire bauturi acoolice - nealcoolice si supraveghetor jocuri. Sala de jocuri din incinta Mall Vitan angajeaza. Relatii la telelefon dupa ora 12.00, Tel: 0731170849

é Paznic cu atestat, telefon contact între orele 10-16, Tel: 0786745138 n Persoanã pentru ingrijirea vacilor. Sa stie sa mulga manual. Oferim cazare, masa si salariu, Tel: 0723494830 Persoanã pentru primire pac ienti angajam, Tel: 0213265596 strict feminin n Personal pentru videochat. Procent 90%, avans 300$ din prima zi, salariul 1.000$ condiþionat de seriozitate. Locaþii în zonele: Unirii, Universitate, Crângaºi, Obor, Calea Victoriei, Tel: 0784606572, 0733839026 n Personal numai calificat pentru fabrica de pungi: imprimare, extruder, role, valtehnicserv@yahoo.com, Tel: 0213611892

n Personal curãþenie pentru sediu banca, program zilnic luni-vineri 8:30-10:30 sau 17:00-21:00 si luni miercuri vineri 8:30 12:30; Firma curatenie angajeaza, rugam seriozitate, Tel: 0766633150 curatenie cu n Personal experienta - Club sportiv Floreasca, Bd. Barbu Vacarescu, angajeaza, sunati intre 09.00-15.00, 0730900031

é Personal curatenie Firma privata angajeaza pentru spitale, salariu+ bonuri, Tel: 0726693792

é Personal calificat

pentru pozitiile de: bucatar, ajutor bucatar, cofetar-patiser, brutar, lucrator bucatarie, hostess. Restaurant de lux angajeaza urgent. Telefon de luni-vineri 9-17, Tel: 0212088681

curatenie, n Personal program de lucru 07.00 12.00, luni - sambata, salariu 500 Lei, Tel: 0728002703

Personal magazin Royal Supermarket angajaza casier, vanzator, mezeluri lucrator comercial program 8 ore, beneficii bonuri de masa, zona Timpuri Noi, Tel: 0785843691


08 Februarie 2012

oferte de muncã România / pagina 5

Hotel: é Pers onal Recepþioner - conditii: domiciliul stabil in Bucuresti, absolvent de liceu/ facultate, c alific are r ec eptioner / tehnician hotel, cunoscator a minim 2 limbi straine, cunostinte PC, experienta in turism. Curier bagajist - conditii: domiciliul stabil in Bucuresti, absolvent liceu, cunoscator a minim 2 limbi straine. Camerista hotel conditii: domiciliul stabil in Bucuresti, absolvent liceu/ scoala profesionala, curs de calificare camerista hotel, experienta profesionala in turism. SC Ambasador SA angajeaza. Relatii la 0213159080/1116, n Programator - Angajam programator cu 3 ani experienta pe J2EE, din care 1 an design si 2 ani dezvoltare. Minim 2 ani experienta cu Relational Databases Oracle, MySQL and MS SQL Server, PostrgreSQL. Cunonstinte avansate de engleza, franceza si rusa, manuela.serban@qualitance.ro, http://www.qareers.ro

Reprezentant vânzãri directe angajeaza ROOSSA Books SRL cu sau fara experienta, salariu in functie de realizari, Tel: 0728650079

é Reprezentant vânzãri - Sc angajeaza reprezentanti vanzari directe, bonusuri in functie de realizari, posibilitate avansare, Tel: 0730566776 n Secretarã pentru secretariat/facturare, tinichigiu auto, electrician / diagnoza auto, pregatitori / vopsitori auto. AUTO FIRST CLASS angajeaza, conditii avantajoase, danielnarcis@gmail.com, Tel: 0760693462

Compania n ªoferi taxi sectoarele 2, 3, n Stivuitorist. angajeaza un 4, la 12 ore, cu atestat, Tel: Henkel stivuitorist pentru fabrica de 0767000573 adezivi din Pantelimon. Solicitam atestat de stivuitorist/ISCIR. Trimiteti CV la mail human.resources@ ro.henkel.com, Tel: 0212086855 n Tehnician pentru montare sistem alarma, Tel: é Secretarã. Sc angajeaza 0752360000 secretara cu/ fara experienta, é ªoferi tax i c u/fãr ã n Vânzãtoare de produse salariu motivant, Tel: ex perienþã (fac ilitãm, patiserie, SC Pavila SRL 0730566776 obþinerea atestatului). Zilnic angajeaza in zona Dragonul 9-18/str.Dealul Þugulea, nr. Rosu, Relatii de luni-vineri, 124 (Militari). 0735846662, 9.00- 18.00 la telefon, Tel: Tel: 0214309498, 0724373775 0766509498 magazin n Vânzãtoare non-stpo, domiciliul in sector taxi cu fãrã 6, Tel: 0730508282 n ªoferi experienþã, Bucureºti, facilitãm atestat, Tel: 0214309498, n Vânzãtoare pentru aprozar Drumul Taberei, zona Favorit, é ªef Turã domiciliat în 0766509498 salariu +carte de muncã. Rog Bucureºti, pentru interior Hipermarket zona ªoferi cu auto per- seriozitate, Tel: 0733117838, Bãneasa, angajeazã firmã sonal - Trenta Pizza 0723234219 pazã. Preferabil curs sau n Vânzãtoare bar-salã de angajeaza, Tel: atestat agent securitate. jocuri, zona Piaþa Presei R e l a þ i i l u ni - v ineri, 0751309898 Libere, 0212244791, Tel: 9,00-16,00, Tel: 0741052419, 0723436343, 0765486755 0755128956 n ªoferi tir, angajeazã firmã n Vânzãtoare pentru din Bucuresti, Tel: 0755058503 magazin alimentar pentru transport n Soferi profesionisti C+E branzeturi-mezeluri, n ªofer internaþional de marfã (tir). pentru Tel: curse pe ruta lexys_31@yahoo.com, Persoanã de contact Muhsin, Romania-Turcia-Romania. SC 0734794804, 0724044529 Tel: 0737225553 CEREN TRANSPORT n Vânzãtoare cu experienta n ªofer trailer categoriile B, C, angajeaza. Cerinte: pasaport, pentru artizanat si accesorii, E, atestat ARL marfuri + viza, seriozitate, experienta, program 3 zile lucratoare cu agabaritic. SC KRANZ lucian@cerengroup.com, 3 zile libere. Angajam in EUROCENTER SRL angajaza, http://www.cerentransport.com, magazinele din Bucuresti, 0730030595, Fax: Tel: oferim cazare, Tel: Tel: 0786861930, 0314370005 0214936349 0212552076


n Hair Dresser; Description: Our business is expanding and we are looking for someone to join our team. We require a Qualified Hair Stylist, coming from a hairdressing background. A minimum of 3 years experience is required. Starting Date: Immediate; Hours per week: 45; Contract type: PF - Full-Time; Experience required: Required; Employer Name: New Image Hair & Beauty Salon; Phone: 085 1484896; Email: humerayasir26@hotmail.com How to apply: Submit CV to: New Image Hair & Beauty Salon, 65/66 Lower Clanbrassil Street, Dublin 8. Tel No: 085 1484896 Last date for application: 02/03/2012 Date published: 01/02/2012; ISCO code: 5141 n Software Developer (MAC); Description: Successful applicants will be required to design, develop and test the next generation of NewBay s Desktop applications. They will work in a senior role in an international development team to produce performant, resilient and extensible products. Responsibilities: Develop and maintain applications for NewBay's Macintosh OS X product suite. Develop architecture and low-end designs based on external customer requirements and industry quality guidelines. Communication of designs and other development issues to developers and managers. Design, develop and manage automated unit and acceptance tests. Peer review of design code and tests. Participate in Agile development program. Bug Fixing. Requirements: Detailed knowledge of Objective C, the Cocoa APIs and the XCode 3+. Proven track record in delivering rich-client applications for OS X. In-depth experience of developing against RESTful web services. Proven ability to design and deliver mission-critical. Starting Date: Immediate; Hours per week: 39; Contract type: PF Full-Time; Education skills required: Degree in Computer Science or Maths; Experience required: Required; Employer Name: NewBay Software Ltd; Phone: 01 6350700; Email: jobs@newbay.com How to apply: Please send your updated CV to: jobs@newbay.com Last date for application: 02/03/2012; Date published: 02/02/2012; ISCO code: 2132 n Software Developer (.NET) Description: Successful applicants will be required to design, develop and test the next generation of NewBay s Desktop applications. They will work in a senior role in an international development team to produce performant, resilient and extensible products. Responsibilities: Develop and maintain applications for NewBay's .NET product suite. Develop architecture and low-end designs based on external customer requirements and industry quality guidelines. Communication of designs and other development issues to developers and managers. Design, develop and manage automated unit and acceptance tests. Peer review of design code and tests. Participate in Agile development program. Bug Fixing. Requirements: Detailed knowledge of Microsoft C#; Thorough understanding of .NET Remoting, Reflection, Web Services, threading, WCF and WPF; Proven track record in delivering rich-client applications for Windows operating systems; In-depth experience of developing against RESTf; Starting Date: Immediate; Hours per week: 39; Contract type: PF - Full-Time; Education skills required: Degree in Computer Science or Maths; Employer Name: NewBay Software Ltd; Phone: 01 6350700; Email: jobs@newbay.com How to ply: Please send updated CV to: jobs@newbay.com Last date for application: 02/03/2012; Date published: 02/02/2012; ISCO code: 2132 n Pizza Chef; Description: Pizza Chef required to work in a takeaway/fast-food premises in a small village. Own transport may be required due to location of post. Experience is essential. Starting Date: Immediate; Minimum salary: 8.65ph ; Hours per week: 39; Contract type: To Be Advised - Full-Time Employer Name: Cumali Aydin; Address: Chapel Street, Ballon, Co Carlow, IE; Phone: 059 9159846 or 086 4041326; Email: cumaliaydin2001@hotmail.com How to apply: Please telephone Jimmy at 086 4041326 OR EMAIL me at cumaliay2001@yahoo.com Last date for application: 14/02/2012; Date published: 01/02/2012; ISCO code: 5122 n Fast food / Counter Person - Part Time; Description: Duties will include taking food orders, dealing with customers, preparing and cooking of fast food. We are looking for someone who has previous fast food experience. Starting Date: Immediate; Minimum salary: 8.65ph; Hours per week: 25; Contract type: PP - Part-Time; Employer Name: Cumali Aydin; Address: Chapel Street, Ballon, Co Carlow, IE; Phone: 059 9159846 or 086 4041326; Email: cumaliaydin2001@hotmail.com How to apply: Please phone Jimmy - 086 4041326; Last date for application: 16/02/2012; Date published: 01/02/2012; ISCO code: 5122

Republica Irlanda

n Stablehand / Rider Description: Groom / Rider required for national hunt and racing stables. Must be a very capable rider and be under 10 stone weight. Applicants must have fluent English and a good psychology of horses. Must have clean HGV licence and permit to transport horses. Salary: 30,000pa; Employer Name: John Monroe Information: robgmonroe@yahoo.com Phone: 087 2839702; Email: robgmonroe@yahoo.com How to apply: To apply please email robgmonroe@yahoo.com or call Rob on 087-2839702; n Sales Advisor (with management responsibilities) Description: As part of the store management team, the Team Leader is responsible for assisting in the delivery of a first class service to ensure that profit and sales are maximised and agreed business targets are achieved. The Sales Team Leader is a key holder and has responsibility for opening/closing the store. The Team Leader must be people focused with the ability to manage, lead, coach, develop and motivate the store team. The successful candidate must be able to demonstrate: Customer focus; Excellent people management skills with the ability to coach others; enthusiasm and drive; knowledge and use of Key Performance Indicators; Leadership, teamwork and staff development; Honesty and integrity; Drive for results; A hands-on approach and be prepared to lead by example. Salary: 22,000pa Employer Name: Maplin Electronics - Dublin 15; Information: dublin.blanchards@maplin.co.uk Phone: 01 8215810 Email: dublin.blanchards@maplin.co.uk How to apply: Please apply through Maplin career website: www. maplinjobs.co.uk/ Click on SEARCH JOB then enter "Blanchardstown" in keyword field, then select vacancy and follow instructions. OR enter the following URL in your browser to go directly to job application: www. apointplus.com/maplin3/applicant/AppS1.aspx?ID=1335 Please do not send CV to shop email address. n Project Manager - Translation Services (German Speaking) Description: You will be responsible for the delivery of the companys translation projects, ensuring client expectations are consistently met or exceeded. Providing exceptional service, quality and cost efficiency on every project, you will develop and maintain relationships within a client-driven production environment. In this key position, you will enjoy a varied role in which you will liaise with both German and English speaking clients, determining complete project specifications. You will also consult clients on workflow processes and take ownership of the clients experiences. Whilst predominantly office based, on occasion you will be required to travel to client sites worldwide. Your duties will include: Ensuring the time and costs of each project are managed effectively. Leading project specific kick-off meetings. Managing project margins, ensuring profitability throughout the production process. Salary: 50,000 pa; Employer Name: Webrecruit Ireland; Information: response@webrecruit.ie Address: 409 Holywood Rd, Belfast, BT4 2GU, IE; Phone: 1890 67 80 80; Email: response@webrecruit.ie How to apply: Apply Here: http://www.webrecruitjobs.ie/site/ applynow.cfm?Apply=New&Vacid=306508&mid=51 n Technical Engineer (German Speaking) Description: The Client: CPL Managed Services provides outsourcing for a number of Multinational IT companies based around Ireland. In 2003 we started our partnership with Hewlett Packard, now based in Leixlip, Co. Kildare. Here we are responsible for the recruitment and overall operations of various international helpdesks. As a CPL employee working onsite in HP you will gain excellent experience in the field of technical support with access to a broad range of career opportunities over the period of your employment with us. Job Responsibilities German 2nd Level Support Agents are required to provide a high level technical service to business clients in a lab based environment. - Resolves customer issues using the tools and systems available Completes follow-on actions as appropriate, e.g. dispatch materials, send communications, escalate problems Retains ownership of each case until problem is resolved or resolution is identified - Protects confidential, sensitive information; Salary: 26,000pa; Employer Name: Cpl Integrated Services; Information: louise.lenehan@cpl.ie ; Address: Hewlett-Packard Ireland Limited, Barnhall Road, Liffey Park Technology Campus, Leixlip, IE; Phone: 016146078; Fax: 016147283; Email: louise.lenehan@cpl.ie How to apply: All applications will be treated with the strictest of confidence Please quote the following number in your application: JO-1201-241440 To apply or for further information please contact Louise Lenehan on +35316146078 or e-mail with you updated CV to Louise.Lenehan@cpl.ie Last date for application: 25/02/2012;

n Payroll Manager Description: Supervise all weekly/bi weekly and monthly payroll operations in the company ensuring all deadlines are met. Support and the ongoing selection and evaluation of 3rd Party suppliers that impact payroll e.g. pension providers, health insurers etc. Control and administer Flexible Benefits Schemes where applicable. Develop a detailed understanding of tax the requirements around international transfer or secondment of employees for all overseas assignments. Ensure compliance with current government regulations across all relevant international assignments. Develop and maintain documentation and controls for all payroll related activities and procedures. Responsible for day to day running of the payroll operation. Produce month end journals and reconciliations. Provide payroll information for all compliance and regulatory purposes. Ensure adherence to deadlines for statutory audits and tax returns. Provide employees with timely information with regards to all payroll queries. Salary: Minimum 30,000pa mployer; Name: Shanahan Engineering; Information: SE-recruitment@shanahaneng.ie Address: Beauparc House, 65 Monkstown Road, Blackrock, IE; Phone: 01 2809888; Fax: 01 2800952; Email: SE-recruitment@shanahaneng.ie How to apply: Apply via email to: mwalsh@shanahaneng.ie Last date for application: 25/03/2012 n Technical Support Agents - Italian & Spanish Speaking; Description: Candidates required with a combination of fluent oral and written Italian and Spanish for technical support role in a busy Limerick city based call centre. Excellent spoken and written English is essential. The over-riding objective of the position is to resolve technical support issues in a European inbound customer service environment and to enhance our customers experience by always exceeding their expectations. Main Responsibilities: Provide post-sales telephone and email support to the clients, customers and partners. Responsible for answering incoming telephone calls and emails and prioritising customers support needs. Provide 1st and 2nd level support on the clients software and hardware. Resolve technical support issues and provide customers with a solution, via troubleshooting techniques. Escalate technical issues as required. Complete documentation and follow up on all commitments and customer details. Adhere to the technical support policy. Salary: 19,000pa; Employer Name: Keltec; Information: tom@orlogix.com Address: Corcan Ree Business Park, Dock Road, Limerick, IE; Phone: 061 226582; Fax: 061 226710; Email: tom@orlogix.com How to apply: Send CV to: hr@orlogix.com Last date for application: 26/02/2012 n Lifeguard; Description: Lifeguard required for Bundoran Waterworld. Immediate start. Salary: Minimum wage; Employer Name: Bundoran Waterworld Limited; Information: info@waterworldbundoran.com Address: Seafront, Bundoran, Co Donegal, IE; Phone: 071 9841172; Fax: 071 9842168; Email: info@waterworldbundoran.com How to apply: Please do not send C.V. s ~ Application Form must be completed. Download from www.waterworldbundoran.com/jobs or call Waterworld Office on 071 9841172; Last date for application: 22/02/2012 n Complex Assistant; Description: Full job description available from Waterworld Office. Salary: Minimum wage; Employer Name: Bundoran Waterworld Limited; Address: Seafront, Bundoran, Co Donegal, IE; Phone: 071 9841172; Fax: 071 9842168; How to apply: Please do not send C.V. s ~ Application Form must be completed. Download from www.waterworldbundoran.com/jobs or call Waterworld Office on 07198 41172; Last date for application: 22/02/2012 n Complex Supervisor Description: Supervisor required for immediate start. Candidates must have previous experience in supervision, lifesaving etc. Employer Name: Bundoran Waterworld Limited; Address: Seafront, Bundoran, Co Donegal, IE; Phone: 071 9841172; Fax: 071 9842168; How to apply: Please do not send C.V. s ~ Application Form must be completed. Download from www.waterworldbundoran.com/jobs or call Waterworld Office on 07198 41172; Last date for application: 22/02/2012 n Treatment Therapist/Facility Operator; Description: Treatment Therapist/Facility Operator required for immediate start. Salary: Minimum wage Employer Name: Bundoran Waterworld Limited; Address: Seafront, Bundoran, Co Donegal, IE; Phone: 071 9841172; Fax: 071 9842168; How to apply: Please do not send C.V. s ~ Application Form must be completed. Download from www.waterworldbundoran.com/jobs or call Waterworld Office on 07198 41172; Last date for application: 22/02/2012


n Junior Systems Administrator; Description: This role is for a dynamic and enthusiastic consultant/systems administrator who enjoys working with customers and internal staff alike. She or he will be a solid team player and superb communicator who knows how to deliver excellence in both project and support work. Based within our Service Desk team this role is responsible for providing systems administration as well as working with customers to enhance current systems. The ideal candidate must be a self-starter looking to join a fast paced, multidisciplinary team that provides project, customer and internal support at Version 1. Key Requirements 1+ years Microsoft Server (2003, 2008) administration experience. Linux skills and experience. Excellent interpersonal and communication (verbal and written) skills. Documentation processes and procedures. Software experience with MS Exchange 2007, 2010, Office 365, backup products, IIS, SharePoint, Hyper-V, VMWare etc. Salary: To be discussed; Employer Name: Version 1 Software; Information: careers@version1.com Address: Millennium House, Millennium Walkway, Dublin 1, IE; Phone: 01 8657800; Fax: 01 8657801; Email: careers@version1.com How to apply: please email your CV quoting FAS PGSA0112 to: careers@version1.com Last date for application: 25/02/2012 n Tooling Engineer; Description: C & F Automotive is part of an Irish diversified manufacturing group. We design, develop and manufacture exterior trim components for the global automotive industry. We supply products throughout Europe, the Americas and Australia. Due to rapid expansion and new business acquisition, an opportunity has now arisen for a Tooling Engineer to join our dynamic team. This role presents an exciting opportunity to further your career in one of the most challenging industries with direct involvement in the development of new model programmes with customers including Bentley, Bugatti, Porsche, BMW, Volkswagen and Ford. Employer Name: C & F Automotive; Information: careers@cfautomotive.com Phone: 044 96 66600; Email: careers@cfautomotive.com; How to apply: Submit CVs to : careers@cfautomotive.com Last date for application: 26/02/2012 n Process Engineer Description: C & F Automotive is part of an Irish diversified manufacturing group. We design, develop and manufacture exterior trim components for the global automotive industry. We supply products throughout Europe, the Americas and Australia. We are currently inviting applications from Project Engineers interested in a position with us. Employer Name: C & F Automotive; Information: careers@cfautomotive.com Phone: 044 96 66600; Email: careers@cfautomotive.com; How to apply: Submit CVs to : careers@cfautomotive.com Last date for application: 26/02/2012 n Community Fundraiser (Dublin) Description: Threshold, the national housing charity, is recruiting an experienced full time community fundraiser, based in Dublin. Proven experience of raising funds and exceeding financial targets in a charity is a must. You will develop and implement a community fundraising strategy, which leads to new relationships being formed in the local community and results in increased volunteerism and revenue for the charity. We are looking for a good communicator & volunteer manager; confident, creative, energetic, with excellent project management and organisational skills, to join a small established fundraising team. Initially a 1 year contract, leading to a permanent position, upon successful completion of the probationary period and 1 year contract. Salary dependent on previous fundraising experience +OTE. Full clean driving license essential. A genuine interest in helping people in danger of homelessness is advantageous. Salary: 30,000pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland n Technical Support (German Speaking); Description: The role will provide resolution to Help Desk service requests within a timely manner and to demonstrate technical expertise and exceptional customer service skills. The roles will require individuals who are highly motivated with a demonstrated ability to work under pressure by handling multiple assignments simultaneously as well as learning new skills and procedures. Experience Profile: Previous Helpdesk experience and/or IT background. Fluency oral and written in English and Danish or German. Key Accountabilities: Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support and problems solving abilities. Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints. Analyze customer problems and formulate plans of resolution. Utilize all technical resources to solve customer problems. Serve as a point of escalation for other Help Desk. Salary: 23,000 pa; EmployerName: Manpower Ireland Ltd; Information: cork@manpower.ie Address: 67-69 Carbery House, South Mall, Co. Cork, IE; Phone: 021 4279733; Fax: 021 4279735; Email: cork@manpower.ie How to apply: Manpower Ireland Ltd, 67-69 Carbery House,, South Mall, Co.Cork, Fax No: 0214279735 E-Mail: cork@manpower.ie

n PLC Controls Engineer - VB.NET (9 Month Contract); Description: If you have a good working knowledge of PLC software and programming machine controls using Visual Basic, this is a great opportunity to further your skills and gain experience with an established company. Based at a clients site, a medical devices manufacturer in Galway City, as a PLC Controls Engineer, you will develop PLC software for new and existing equipment. Your remit will include Visual Basic (VB.NET) programming for machine controls, including integrating VB with motion control, digital and analogue IO/PLCs and vision applications. In addition, you will assist validation engineers in writing and executing test protocols. Your key duties will include: Designing, developing and administering SQL databases to support manufacturing systems. Developing 21CFR part II compliant systems. Providing software support to equipment design, maintenance and manufacturing groups. Creating software design specifications and associated documentation for equipment and system. Salary: 40,000 pa; Employer Name: Webrecruit Ireland; Information: response@webrecruit.ie Address: 409 Holywood Rd, Belfast, BT4 2GU, IE; Phone: 1890 67 80 80; Email: response@webrecruit.ie How to apply: Apply Here: http://www.webrecruitjobs.ie/site/applynow.cfm?Apply=New&Vaci d=306890&mid=51 n Support Engineer for breakthrough technologies with Spanish / Portuguese; Description: Analyze the complex constellation of SAP solutions. Support the implementation and rapid deployment of the latest technologies. Embrace the functionality and technical capabilities of SAP product releases. Deliver onsite and remote assessment and optimization services. Demonstrate flexibility and adaptability for customer travel. Understand the needs and requirements of Solution Optimization, Dataflow security, Process automation and Solution High availability. Adopt the methodologies of Rapid Prototyping and execute the objectives. Develop core competencies to measure system performance and optimize business processes. Provide clear recommendations and guidance to promote the added value from a service. Training will be provided to facilitate specific product, basis and development expertise. On the job training will be provided to enhance core competencies and to extend responsibilities and ownership for critical customer engagements. Employer Name: SAP SCC (Ireland) Ltd; Information: careers.ireland@sap.com Address: Parkmore Business Park East, Galway, and, Citywest Business Campus, Dublin 24, IE; Phone: 1 800 818 505; Email: careers.ireland@sap.com How to apply: Please apply via www. careersatsap.com n Support Engineer for breakthrough technologies with German; Description: Analyze the complex constellation of SAP solutions. Support the implementation and rapid deployment of the latest technologies. Embrace the functionality and technical capabilities of SAP product releases. Deliver onsite and remote assessment and optimization services. Demonstrate flexibility and adaptability for customer travel. Understand the needs and requirements of Solution Optimization, Dataflow security, Process automation and Solution High availability. Adopt the methodologies of Rapid Prototyping and execute the objectives. Develop core competencies to measure system performance and optimize business processes. Provide clear recommendations and guidance to promote the added value from a service. Training will be provided to facilitate specific product, basis and development expertise. On the job training will be provided to enhance core competencies and to extend responsibilities and ownership for critical customer engagements. Employer Name: SAP SCC (Ireland) Ltd; Information: careers.ireland@sap.com Address: Parkmore Business Park East, Galway, and, Citywest Business Campus, Dublin 24, IE; Phone: 1 800 818 505; Email: careers.ireland@sap.com How to apply: Please apply via www.careersatsap.com n Hotel Head Chef Dublin; Description: Hotel Head chef required for 4* Dublin hotel, north city. 60 rooms. Bar, restaurant, functions and carvery. Good loyal team in place. This is an easily manageable kitchen for someone who is experienced in running a mid sized hotel or multi kitchen unit. Please only apply if you have a good employment history and the relevant experience. Temporary accommodation on offer if moving to area for first time. Salary: 45000; Employer Name: Hospitality Recruitment; Information: jobs@hospitality.ie Address: Mespil House, Sussex Road, Dublin 4, IE; Phone: 01 4117011; Email: jobs@hospitality.ie How to apply: Please email up to date CV to jobs@hospitality.ie or post to Hospitality Recruitment, Mespil House, Sussex Road, Dublin 4

n Manufacturing / Engineering Team Leader - Shift Work; Description: A superb opportunity has arisen for a Manufacturing / Engineering Team Leader to join our client, a maintenance outsourcing and asset management company. In this key role, you will be responsible for managing a team of technicians, including training and developing their technical skills. You will also manage technical issues, ensuring manufacturing plans are in place. As a Manufacturing / Engineering Team Leader, your duties will include: - Identifying and leading cost and technical improvements. - Providing key leadership into transformational process developments. - Project management, including providing timely and accurate reporting on project activities. New product introductions and product transfers. - Supporting the implementation of all engineering and plant strategic initiatives. Salary: 45,000 pa DOE; Employer Name: Hospitality Recruitment; Information: jobs@hospitality.ie Address: Mespil House, Sussex Road, Dublin 4, IE; Phone: 01 4117011; Email: jobs@hospitality.ie How to apply: Please email up to date CV to jobs@hospitality.ie or post to Hospitality Recruitment, Mespil House, Sussex Road, Dublin 4; n Software Engineer (Java, Linux, Big Data); Description: We are looking for somebody to join our team implementing high availability Internet service and mobile device software. Small team in expanding company using latest tools and varied, interesting work. Server side, we use a Linux cluster with a mixture of SQL and NoSQL to deliver scalable low latency service. Mobile devices (Windows Mobile and Android phones/tablets) gather large volumes of data: GPS, photos and wireless meter transponder data. Salary: 30,000 pa ; Employer Name: Temetra; Information: jobs2009@temetra.com Address: Gortnafleur, Clonmel, Co Tipperary, IE; Phone: (052) 612 2722; Email: jobs2009@temetra.com How to apply: Please email CV to: jobs2012@temetra.com n Field Service Engineer; Description: Field Services Engineer. Location: This role is predominantly based in Dublin however you may be required to work in other locations throughout Ireland. What is the role: As a Pitney Bowes Field Service Engineer You will provide a total field based service to our customers including Field Repairs, equipment installations and decommissioning as well as Preventative Maintenance and Customer Training. You will also have the opportunity to contribute to revenue generation through, chargeable labour and parts, customer training and consumable products. You will manage your own workload via PDA ensuring real time management of data. It will be your responsibility to build and maintain working relationships with your customers as well as work collaboratively with colleagues and team members. You must deliver a first class service; effectively and professionally communicate with internal and external customers and be proactive in your approach. Salary: 23,000 pa; Employer Name: Pitney Bowes; Information: sarah.hicks@pb.com Address: Unit E5 Calmount Park, Calmount Avenue, Ballymount, IE; Phone: 014608700; Email: sarah.hicks@pb.com How to apply: Please apply on line at www.pitneybowescareers.co.uk n Animation Production Manager (Temporary); Description: We are currently seeking a candidate to fill the position of Production Manager on a stereoscopic animation feature film co-production based in Galway city. The position will be for a 6 month period initially with a possibility to extend. The job will include the taking over the managing of the animation team and the production pipe-line including post production through to delivery. In addition there will be ancillary tasks within the company to assist the producer and will involve administrative duties. Salary: 24,000 pa; Employer Name: Magma Productions; Information: info@magmaworld.com Address: 1st Floor, Mayoralty House, Flood Street, Galway City, IE; Phone: 091569142; Fax: 091569148; Email: info@magmaworld.com How to apply: Please send your application for the above position to: niko2@gmail.com by February 2nd. n Deputy Hotel Manager; Description: We are recruiting for a hotel deputy manager position. 70 room hotel. You must have all around hotel departmental knowledge, and be especially strong in food and beverage, weddings and events. We are looking for a strong manager, motivator, and leader with an eye for detail, who will deputise for the GM and lead the hotel in his absence. Staff management experience is essential. Candidates must be legally entitled to work within Ireland and the EEA. Salary: 35,000 pa; Employer Name: Hospitality Recruitment; Information: jobs@hospitality.ie Address: Mespil House, Sussex Road, Dublin 4, IE; Phone: 01 4117011; Email: jobs@hospitality.ie How to apply: Please email up to date CV to jobs@hospitality.ie or post to Hospitality Recruitment, Mespil House, Sussex Road, Dublin 4


pagina 8 / oferte de muncã România - strãinãtate / cereri de muncã

Serviciile EURES prin Internet

08 Februarie 2012

http://ec.europa.eu/

Cât de des sunt actualizate bazele de date EURES? Baza de date EURES cu locurile de muncã vacante se actualizeazã zilnic. Informaþiile despre tendinþele de pe piaþa muncii ºi despre condiþiile de viaþã ºi de muncã se actualizeazã periodic de cãtre corespondenþii naþionali ai EURES. Ce fel de informaþii oferã portalul EURES? Portalul EURES oferã nu numai informaþii despre locurile de muncã vacante în Spaþiul Economic European ºi Elveþia, ci ºi informaþii despre tendinþele de pe piaþa muncii din toate þãrile ºi regiunile SEE, informaþii practice despre condiþiile de viaþã ºi de muncã în Europa, precum ºi o bazã de date on-line cu CV-urile solicitanþilor de locuri de muncã. Unde pot gãsi mai multe informaþii despre drepturile ºi obligaþiile pe care le am când mã stabilesc în altã þarã? Secþiunea portalului intitulatã „Condiþii de viaþã ºi de muncã” cuprinde detalii în legãturã cu numeroase chestiuni importante, cum ar fi gãsirea unei locuinþe, gãsirea unei ºcoli, impozite, costul vieþii, ocrotirea sãnãtãþii, legislaþia socialã, comparabilitatea calificãrilor etc. În ce limbi este disponibil portalul EURES? Portalul EURES pentru mobilitatea forþei de muncã este disponibil în cele 25 de limbi ale Uniunii Europene/SEE, respectiv: bulgarã, cehã, danezã, estonã, englezã, finlandezã, francezã, germanã, greacã, islandezã, italianã, letonã, lituanianã, maghiarã, maltezã, norvegianã, olandezã, polonezã, portughezã, românã, scoþianã, slovacã, slovenã, spaniolã ºi suedezã. Obiectivul nostru este de a oferi cât mai multe informaþii în toate cele 25 de limbi, dar cel puþin în limbile englezã, francezã ºi germanã. În prezent, informaþiile cuprinse în secþiunea „Condiþii de viaþã ºi de muncã” sunt disponibile în limbile englezã, francezã, germanã ºi în limba naþionalã a þãrii în cauzã.

Mobilitatea forþei de muncã Pot sã mã deplasez liber în altã þarã pentru a lucra acolo? Orice cetãþean al UE are dreptul de a lucra ºi a locui în orice stat membru, fãrã discriminãri pe bazã de naþionalitate. Libera circulaþie a persoanelor constituie una dintre libertãþile fundamentale garantate de Tratatul privind Uniunea Europeanã (art. 3, 39, 40) ºi de legislaþia comunitarã. Regulile comunitare privind libera circulaþie a lucrãtorilor se aplicã ºi statelor membre ale Spaþiului Economic European (Islanda, Liechtenstein ºi Norvegia). Elveþia a încheiat un acord bilateral cu UE privind libera circulaþie a persoanelor. Este important de reþinut cã, dupã extinderile UE din anii 2004 ºi 2007, se prevede o perioadã de tranziþie de maximum ºapte ani în care legislaþia comunitarã privind libera circulaþie a lucrãtorilor încã nu se aplicã pe deplin în UE lãrgitã. Mai multe informaþii se gãsesc în cadrul secþiunii „Condiþii de viaþã ºi de muncã”, „Libera circulaþie a lucrãtorilor”. De ce promoveazã Comisia Europeanã mobilitatea? Se considerã cã o mai mare mobilitate a forþei de muncã, atât cea dintre locurile de muncã (mobilitatea ocupaþionalã), cât ºi cea dintre þãri (mobilitate geograficã), contribuie la progresul social ºi economic, la un grad mai înalt de ocupare a forþei de muncã ºi la o dezvoltare durabilã ºi echilibratã. Aceastã mobilitate permite o adaptare mai uºoarã ºi mai eficientã a economiei europene, a gradului de ocupare a forþei de muncã ºi a forþei de muncã la condiþiile în schimbare ºi constituie un stimulent pentru schimbare într-o economie globalã concurenþialã. Un grad mai înalt de mobilitate între statele membre va încuraja ºi o mai strânsã integrare politicã în cadrul UE. De ce ar trebui cetãþenii europeni sã profite de avantajele mobilitãþii? În UE existã circa 2-3 milioane de locuri de muncã neocupate, în timp ce rata ºomajului se situeazã în jurul a 10% (25% pentru tineri). Pe lângã aceasta, dintre ºomerii care migreazã, 59% îºi gãsesc un loc de muncã în termen de un an (faþã de 35% dintre cei care rãmân în þara lor). Europa oferã posibilitãþi extraordinare oricui doreºte sã se deplaseze pentru a progresa în carierã. Cu toate acestea, europenii sunt deosebit de statici. În anul 1999, 1,2% din populaþia UE a migrat dintr-o regiune în alta, în timp ce în SUA 5,9% din populaþie a migrat dintr-un stat într-altul. Numai 225 000 de persoane (0,1% din populaþia UE) a migrat între douã state membre UE în anul 2000. 0,2% din totalul populaþiei UE locuieºte într-o þarã ºi lucreazã într-alta. Din cele 34 de milioane de lucrãtori care locuiesc în regiunile frontaliere, 1,4 %, adicã 497 000 de persoane, lucreazã în altã þarã decât cea de origine (date din 1999). Ce avantaje prezintã migrarea în altã þarã? Se pot câºtiga multe lucruri în urma unei perioade de studii sau de lucru în strãinãtate: o schimbare adevãratã a mediului profesional, noi orizonturi personale, contacte zilnice cu o altã culturã, posibilitatea idealã de a învãþa o limbã strãinã, ºansa de a studia sau de a lucra împreunã cu persoane de formaþie diferitã, schimb de idei ºi compararea experienþelor.

Gãsirea unui loc de muncã în EURES Ce fel de locuri de muncã oferã EURES? Posturile disponibile în secþiunea EURES „Cãutarea unui loc de muncã” acoperã o gamã largã de ocupaþii ºi includ posturi permanente sau temporare. Secþiunea EURES „Cãutarea unui loc de muncã” cuprinde ºi posturi la instituþiile europene? Nu. Posturile vacante de la instituþiile europene sunt publicate pe site-ul Oficiului European pentru Selecþia Personalului (EPSO): http://epso.europa.eu Cum gãsesc un loc de muncã în secþiunea EURES „Cãutarea unui loc de muncã”? Secþiunea EURES „Cãutarea unui loc de muncã” are o interfaþã de cãutare uºor de utilizar. Pentru a gãsi un loc de muncã, solicitanþii pot alege, de exemplu, o þarã, o regiune, o profesiune, un tip de contract, sau pot combina mai multe tipuri de criterii. Posturile vacante sunt anunþate în toate limbile UE? EURES „Cãutarea unui loc de muncã” este disponibil în cele 25 de limbi UE/SEE, iar utilizatorii pot efectua cãutãrile în oricare dintre limbi. Reþineþi totuºi cã, deoarece posturile vacante anunþate pe portalul EURES sunt, în mare parte, importate direct din bazele de date naþionale de posturi vacante, textul anunþului (titlul ºi descrierea postului) sunt în general în limba naþionalã a þãrii sursã. Alte detalii privind postul, cum ar fi tipul de contract, experienþa ºi nivelul de studii cerute etc., sunt traduse în toate limbile. O cãutare dupã „Cuvinte cheie” într-una din limbi nu va face în mod necesar sã aparã toate posturile vacante din baza de date. Dacã, de exemplu, veþi utiliza cuvântul englezesc „waiter” drept cuvânt cheie, nu veþi gãsi, probabil, aceleaºi anunþuri ca în cazul cãutãrii pe baza cuvântului cheie din limba francezã „serveur”. Categoriile predefinite pentru opþiunile „profesiune”, „experienþã cerutã”, „loc” etc. acoperã, totuºi, toate versiunile lingvistice. Reþineþi, vã rugãm, cã fiecare angajator decide în ce limbã prezintã postul vacant în secþiunea EURES „Cãutarea unui loc de muncã”. Dacã un angajator este în mod deosebit interesat de a recruta pe plan internaþional, anunþul poate fi publicat într-una sau mai multe limbi diferite de limba naþionalã a angajatorului.

Pot utiliza EURES pentru a gãsi un loc de muncã, dacã nu sunt cetãþean al unui stat membru UE? Serviciile EURES on-line sunt liber accesibile oricãrui utilizator care are acces la Internet. Cu toate acestea, consilierii EURES fac parte dintr-o reþea care oferã asistenþã cetãþenilor din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum ºi din Norvegia, Islanda, Liechtenstein ºi Elveþia. În cazul în care sunteþi interesat sã locuiþi ºi sã lucraþi în Spaþiul Economic European ºi Elveþia, puteþi contacta ambasada ºi/sau oficiul (oficiile) de ocupare a locurilor de muncã ale þãrii în care vreþi sã ajungeþi. Ministerul Afacerilor Externe din þara dvs. oferã de multe ori surse utile de informaþii ºi link-uri cãtre aceste resurse. Astfel de centre de informaþii vã pun la dispoziþie informaþiile necesare privind cerinþele legale pe care trebuie sã le îndeplineascã un cetãþean al þãrii dvs. pentru a lucra în Europa (inclusiv permisele de muncã etc.). Gãsirea unui loc de muncã prin EURES nu modificã obligaþiile legale ºi procedurile administrative aplicabile unui cetãþean extracomunitar.

é Vânzãtori ambulanti pentru editura din Bucuresti, 8 persoane, Tel: 0730566776

Videochat studio recrutãm fete cu/fãrã experienþã! Avans 600$ imediat! Procent 50-80% sau salariu fix începând cu 900$. Câºtiguri 1.400-4.300$! Site-uri neaccesibile România, Tel: 0730695422, 0761200361 n VIDEOCHAT TINERE PENTRU AGENTIE, VIDEOCONFERINTA, CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL, 500-4000E/ LUNA, WWW.ANGAJAREVIDEOCHAT .RO, TEL: 0720818129, 0314250001 n Videochat Tinere dragute minim 18 ani. Salariz are deosebita, contract munca, studio, www.Studio-Bucuresti.ro, Tel: 0720818129 n Videochat 4000RON lunar? Conditii de lux? Program flexibil? Contract de munca? Programeaza un interviu! 4.000 RON/luna, teen.studio@yahoo.com, http://www.teenstudio.ro, Tel: 0764767724, 0737336640 n Videochat fete, cupluri cu/fãrã experienþã, program flexibil, procent 50-70% plus bonusuri, zona Gorjului, Tel: 0784555407

Italia. Professione Infermieri. Daca sunteti interesati sa lucrati ca asistent medical in institutiile de sanatate din Italia contactati-ne la telefon sau email, professioneinfermieri @ymail.com, Tel: 0212607635, 0772407219

n Germania. Urgent angajez dame companie (animatoare) pt. Nacht Club, Vladescu_aurel@yahoo.com, Tel: 0723367637, 0723367637 n Germania. Dansatoare, fete, dame de companie angajãm legal Night Club. Oferim salariu + cazare + procente. Câºtig minim 3000-4000 Euro lunar Rãspundem la Bip (fãrã agenþie), Tel: 004915145349433, 0040720551721 Germania. Laura din Romania cauta colege de munca (masaj erotic) in apartamentul ei de lux, 18-40 ani. Rog si ofer seriozitate.Conditiile sunt foarte bune, iar cazarea este asigurata si gratuita. Ma puteti contacta la telefon, cu bip sau sms, Tel: 0040760453459, 004915784670179 n Italia. Dansatoare stripteuze salariu fix+% local lap-Dance, raspundem la beep, Tel: 00393484539428

é Dubai. D ac a v a intereseaza sa munciti in Dubai, exista un ghid electronic destinat sa va ajute cu detalii despre vize, cazare, agentii de recrutare, exemple de cv-uri, etc. Vizitati site-ul pentru mai m u l t e d e t a l i i . N o r oc ! enterdubai8@gmail.com, http://www.dubai-8.com Germania. Castig intre 4000-8000 Euro club de noapte Hot Ambiente Rose din Munchen cauta doamne si domnisoare cu aspect fizic placut. Cazare asigurata, harti legale. Cerem si o f e r i m s e r i o z i t ate, toto.doman@ymail.com, Tel: 0757919152

n Agent comercial cu portofoliu de clienti pe tara in domeniu carte doresc angajare, Tel: 0726107617 n Bonã - Doresc angajare in zona: Aviatiei, Baneasa, Floreasca, Pipera. Experienta la cele 2 fetite ale mele (3 ani si 6 ani), Tel: 0764665184

Meºterul casei pentru vile blocuri: instalatii sanitare zugraveli, amenajari doresc angajare full time & part time sau paza, Tel: 0726058866 n Om bun la toate, cu credinta in Dumnezeu, necasatorit (instalatii sanitare/electrice, lacatus mecanic, inovatii, etc), Tel: 0768430439 n Secretarã Persoana serioasa cu diploma de Contabilitate primara si Operator pc, doresc angajare, Tel: 0757253267


08 Februarie 2012

vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / 2 camere / pagina 9

é Pache Protopopescu vila p+1 (90+76mp) stradal, singur curte (40 mp), 4 camere parter si 3 camere etaj dintre care un pod mansardabil, pivnita 16mp. Toate utilitatile, A/C, 2 3 0 . 0 0 0 EU R , vasile_ally@yahoo.com, Tel: 0723000427 n Tei langa Bamboo, teren cu constructie demolabila 100mp deschidere 5m, 500 euro/mp, Tel: 0723270903 n Titan Theodor Pallady, 3300mp, stradal, posibilitati extindere, pret negociabil, Tel: 0724224755

Alexandriei strada Teius, nr. 69B, colt cu strada Tecuci, vand teren, Tel: 0744659873

Prelungirea Ghencea vand urgent vila lux S+P+1, 365mp, locuibil, sup. teren 1600mp, 220000E negociabil. Accept variante, proprietar, Tel: 0724167907

zona intre n Progresul Progresul si Pod Jilava - Vand casa curte suprafata 300mp, 3 camere latime 10mx30m lungime intabulare cadastru n Brâncoveanu Budimex, gaze+ canalizare in fata curtii teren+ casa batraneasca, 281 garaj auto put in curte 36.000 mp, toate utilitatile. 175.000 E, n Buftea curte 500 mp, foisor, euro, tel fix 0314102207, Tel: garaj, balansoar, verdeata, Tel: 0760449067 0726104680, 0723950329 rustic, Tel: 0762618395 n Corbeanca -Laguna Albastra, teren particular, 3 loturi 600, 500, 504, deschidere 16, 50 din care 3, 5 drum servitute, electricitate, gaze, canalizare, 68 EUR/mp, Tel: 0726435563

Colentina Rostar, strada Safirului nr 69, vilã nouã la cheie, 110 mp, 2 dormitoare, living, bucãtãrie, 2 bãi, balcon, terasã +curte 150, discutabil, 54.000 EUR, Tel: 0722356085

n Romanã, vand casa tip vagon 130mp, 5 camere, 180.000 EUR, Tel: 0247451482

n TULCEA, SULINA, CASA 2 DORMITOARE, HOL 20MP, BAIE, BUCATARIE, FOISOR, GRADINA, CONSTRUCTIE n Frumuºani, sat Pasarea, 2004, MOBILATA 2007, vand teren 1000mp cu casa, 3 GRESIE, FAIANTA, camere, hol, Tel: 0769276541 PARCHET, TERMOPAN, ST 300MP, SC 100MP, 50 M DE DUNARE, APA, CURENT ELECTRIC, CANALIZARE, Prahova Comarnic teren STRADA PAVATA, LINISTE, 650mp, cota 700 si teren 30.000 EUR, Baneasa str. Odai, sector 1, n Giurgiu, Bucºani, Particular, BALMUSEMIL@YAHOO.COM, Tel: 0741040741, Vând casã la curte 9.000mp, 4 TEL: 0743066040 0756267006 camere+ dependinþe, la 40 km de Bucureºti - com. Bucºani GR + loc de casã de Prahova Telega zona 1.300mp. Se poate un Vâlcea Orleºti 2 case Muzeul Doftana, vand schimb+diferenþã, 70.000 EUR, curte 640 mp, 11000mp Tel: 0721703809 teren 1500mp, teren, 35000e jud Valcea n Giurgiu, Gãiseni, vand casa com Orlesti, Tel: 10 EUR/mp, 4 camere si curte 1200mp 0745994438 teodorlamba@ baie, bucatarie, gresie, faianta, Tel: 0728530393 yahoo.com, Tel:

cf.III, bloc n Baicului, apartamente reabilitat in totalitate de primarie, 4/4, mobilat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, boiler, aer conditionat; negociabil; fara agentii, 24.000 EUR, Tel: 0214670522, 0727872822

n Central arter P+4, 30mp, vedere strada, toate imbunatatirile, Tel: 0722969471

n Mihai Bravu dec, renovata, balcon, a/c, 10/10, cadastru si intabulare, proprietar, 40.000 e disc, Tel: 0768733112 n Militari str Timonierului, vand garsoniera conf 1, et 4/4, 28 mp, 28000 euro discutabil, Tel: 0766537733

n Snagov Ciofliceni, vand 2500mp, vis-a-vis padure, facilitatile zonei, cadastru, intabulare, dubla intrare, deschidere 29m la DN, Tel: 0758232232

Giurgiului Luica, vand apartament duplex la cheie, centrala proprie, izolat, geamuri pvc, balcon, constructie noua 2011, confort 1 decomandat, Tel: 0733987239

13 Septembrie, Mariott, casã 4 camere, 90 mp, toate utilitãþile, curte comunã, 35.000 EUR, Tel: 0722966669

Berceni Secuilor, zona linistita, particular, 2/4, liber, recent renovat, gresie, faianta, termopane, liber, 55.000 EUR, Tel: 0758888569

n Bucureºtii Noi apartamente 2, 3 camere finisate Bucureºtii Noi, primul anunþ pentru aceastã construcþie 2012, Tel: é Pantelimon colt Chisinau, 076500834, 0722346344 31mp decomandat, bloc mixt 1977, etaj 5/10, vedere spate, contorizat, nicio imbunatatire, usa metalica, blocul se reabil. termic martie 2012, negociabil, urgent, colaborez cu agentii, 28.000 EUR, Tel: 0729393698, 0742010967

Pantelimon Rond, apropiere Iancului, confort I, 37 mp utili si reali, perfect decomandat, etaj 5/10, bloc 1979, usa metalica, balcon, fara imbunatatiri, accept credit, colaborez cu agentii, 35.000 EUR, Tel: 0729393698

0740028620 n Prahova, Mãgurele, vand teren intravilan 2000mp, zona construibila, pret negociabil, Tel: 0726697843

Universitate Ion Ghica, lângã Cinema Pro, cu vedere Spital Colþea, mobilatã, utilatã lux, cu loc de parcare. preþ negociabil, 42.000 EUR, Tel: 0744202010 é

é Sebastian Garsoniera Proprietar, bloc mixt, balcon inchis, G, F, UM, 25mp, cf 1, Et 5/8, 35.000 €, 0765713391

é Colentina Ap. situat in complexul Rose Garden, la 10 min. de metrou Obor, langa Supermarketul Kaufland, Beneficiaza de toate facilitatile unui complex nou, contorizare individuala. Se accepta cash sau credit bancar, 54.800 €, andreea.madescu@benevo.ro, Tel: 0730109006

é Drumul Taberei Militari, apartamente noi - 2 camere. www.blocklujerului.ro Apartamente noi – 2 camere si garsoniere. Apartamente noi - 3 camere noi la demisol cu curte. Super pret! www.blockcastrano va.ro, Tel: 0732855161


pagina 10 / vânzãri imobile / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile n Iancului Vatra Luminoasa, p+3, open space, multiple imbunatatiri, 160 mp/nivel, Tel: 0721984623 n Kiseleff 55, particular, 5 camere, 145mp, in vila, locuri parcare, demisol, Tel: 0753884884

n Ferentari, Iacob Andrei Vand apartament 2 camere, parter, usa metalica, gresie in bucatarie, baie hol, Tel: 0748022621

n Giurgiului vand ap. 2 cam conf.I, decomandat, 2/7, 46 mp termopane, izolat, parchet, gresie, renovat, 49.000 EUR, Tel: 0722414964, 0722796781 é Militari, Iuliu Maniu, Metrou n Kogãlniceanu etaj 1, 2 Gorjului, 3 cam mob.et. 4/10, camere, pretabil firma, gresie, complet mobilat, imbunatatiri, parchet, termopane, cu parcare, 77.000 €, 0757057101 vizibilitate la strada circulata, 55mp, 50.000 EUR, Tel: 0723140318 Vand n Pantelimon apartament 3 camere decomandat et. 1, doua Cora Lujerului, grupuri sanitare, imbunatatiri, n Militari particular, 2 camere, Delfinului, exclus intermediari, decomandat, st 73.88, g+f+t+ Tel: 0766191993 um+ ac+ ap balcon inchis, 62.000 EUR, Tel: 0744752452, 0766460565 n Unirii, zona Horoscop, trei camere, semidecomandat, 6/10, mobilat; usor negociabil, 75.000 EUR, Tel: 0721169388

é Orhideea Gardens apartament 2 camere, 78 mp utili, etaj 1, lux, video interfon, aer conditionat, paza, 127.000 EUR, gazo74@gmail.com, Tel: 0765446844

n BERCENI LA 1 MIN. DE METROU PIATA SUDULUI, VAND AP. 4 CAM, ET. 2, VEDERE SI ACCES STRADAL, 90 MP, SEMIDECOMANDAT, 79.000 EUR, ELLENNA1978@YAHOO.COM n Pantelimon Delfinului, 2 TEL: 0723427958, cam, dec, 38mp, 9/10, 0729876332 gresie, faianta, reabilitat termic, termopane, storuri, parchet, inst.sanitare noi, bucatarie mobilata, zugravit, n Dorobanþilor apartament 4 curat, la cheie. Proprietar, camere etej 3 din 5, exclus intermediari, 41.500 decomandat, Tel: 0744362745 €, bmarianm6@yahoo.com, Tel: 0724004758 n Pantelimon OMV, vand n Giurgiu municipiu, zona urgent ap 2 camere Petrom vand apartament 4 semidecomandat 10/11 stradal, camere decomandat, finisaje Tel: 0733531888, 0760077355 de lux, complet mobilat, 3/8 (sau schimb cu Bucuresti); POPEªTI-LEORDENI DI- negociabil, 58.000 EUR, Tel: R E C T D E Z V O L T A T O R , 0722213200 APARTAMENTE 2 CAMERE, MOBILATE SI UTILATE, APA, GAZ, n Iancului vand apartament CANALIZARE, 57 MP, PRET lux 200 mp amplasat pe doua FARA C O M I S I O N , nivele + gradina 150mp, in 43.000 EUR, TEL: constructie noua, de lux. 0755135033, 0745696225 Cladirea se afla in apropierea Garii Obor, 128.000 EUR, n Prahova, Breaza, langa kermanycom@yahoo.com, Tel: liceul Aurel Vlaicu si Parcul 0742220631 Brancovenesc. Vand apartament 2 camere decomandate ne-reconditionate 20.000 EUR, Tel: 0728157961

08 Februarie 2012

n Cumpãr cu plata imediat garsoniera confort 1 2 sau 3 indiferent zona, Tel: 0732864809, 0769526936

Cumpar cu plata cash garsoniera confort 1, 2 sau 3, rog seriozitate, Tel: 0732864809, 0769526936

1 Mai (Mihalache) metrou, 7/7, semidec, balcon, pensionara primeste o persoana nefumatoare, 300ron/chiria+ 250ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571

n Cumpar cu plata pe loc 2 camere confort 1 2 sau 3 eventual schimb cu garsoniera si diferenta, Tel: 0732864809, 0769526936

PF cumpar n Obor apartament 3-4 cam in zona Obor, ElectroAparataj, Mihai Bravu, Victor Manu, Iancului, Tel: 0729208101

n Titan Mega Image 5/10, decomandat, gfpt, tv, mobilata modern pensionara primeste baiat nefumator; 350ron/chiria+ 250ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Titan Piata, Str. Becaþei, 5/10, decomandat, pensionara primeste fata nefumatoare; 300ron/chiria+ 250ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571

n Antiaerianã, inchiriez o camera la curte, Tel: 0724790203, 0762571473 n Central camera in apartament centru inchiriez la fata serioasa, 100 EUR/luna, Tel: 0744649447 n Drumul Taberei Magazin Billa (Celibidache), parter din 4 et, o camera in apartament de 3 decomandat, dotat cu toate utilitatile, mobilat, masina de spalat; inchiriez unei tinere é Bucureºtii Noi Ansamblu serioasa, 300 RON/luna, Tel: Rezidential, Vila Singur curte 0733231614 complet, mobilat echipat. n Drumul Taberei Bd. Parter: ~ 100 mp vestibul, WC Timisoara, str. Moineºti, serviciu, living room, dining camerã pentru o persoana, room, bucatarie; Etaj: 3 600Lei/luna cu cheltuieli, Tel: dormitoare, baie, acces terasa, dressing si baie; Mansarda: 2 0721217679 camere open space hobby + n Iancului Inchiriem o camera garderobier + spatiu depozitare din doua la bloc, unei singure ~30 mp.; Aspirator centralizat, persoane, Tel: 0784415031, internet wireless, sistem de 0769642679 irigare. Paza 24/24, 1.150 n Popeºti-Leordeni, Fabrica €/luna, de Alcool, 2 camere+antreu, saizecisisase@gmail.com, Tel: mobilata, incalzire lemne, 0745440240 pentru 2-4 persoane; 350ron/chiria+ 200ron/garantia, Gara de Nord, Tel: 0723713816, 0216442571 Radiodifuziune, inchiriez vila n Prelungirea Ghencea noua confortabila, libera, Inchiriez camera in vila, pret nemobilata pentru birouri 70euro/ luna, Tel: 0724167907 firma, 7 eur/mp, 0740611035 n Titan Auchan inchiriez o n Timpuri Noi Particular n Germania, casa mare 960 camera in apartament 4 n Iancului str Victor Manu nr inchiriez vila pret decomandat termopan, ac, mp, pretabil restaurant + hotel camere conf. 1, mobilat, 61, pentru student, negociabil, 800 EUR, Tel: imbunatatiri, 85000E + azil, 650 eur/ mp, Tel: wireless 130 EUR, Tel: 0730701936 0768308331 0760160704 negociabil, Tel: 0722297548

é Pipera Ap. 4 camere situat in complexul rezidential Cosmopolis, mobilat si utilat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar, 500 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109006, 0730109005 n Unirii vila 6 camere, 2 bai, 1 buc, vestiar. semineu, receptie, complet utilata si mobilata. sistem alarma, internet mare viteza, wirless, centrala proprie, termopan aluminie, lux, 2.500 EUR/luna, Tel: 0723652135 n Vitan Mall inchiriez vila 300mp, p+1, curte 300mp, Tel: 0722308164

n Rosetti ºi Unirii, în vilã, mobilatã, utilatã, intrare, contorizare, separatã, totul nou, Tel: 0722152813, 0724589048 n Solicit pentru inchiriere garsoniera confort 1, 2 sau 3, orice zona sau conditii, Tel: 0732864809, 0769526936

Titulescu apropiere metrou, garsoniera, imobil 2011, bucatarie mobilata/ utilata complet, 40mp, 210 euro, plata lunar, Tel: 0747490223 Victoriei Piata Revolutiei, garsoniera renovata recent, mobilata si utilata lux, etj 7/9, 2 lifturi, paza, loc parcare, priveliste deosebita, diponibila, 400 EUR/luna, Oanas76@yahoo.com, Tel: 0722876258

n 13 Septembrie visavis hotel Marriott, 2 camere, mobilat, utilat, 2 balcoane inchise, n Chiºinãu Bd. Pantelimon, 300 EUR, Tel: 0762176359 bloc stradal, 10/10, mobilata complet, fara masina spalat, curata, spatioasa, pentru 13 Septembrie, mobilat modpersoane modeste, ocazie, ern, utilat complet, usa 150 EUR/luna, Tel: metalica, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, 1+1, 0761600234 n Ciºmigiu, firma inchiriaza 330 EUR/luna, 0733022568 garsoniera, 27mp, utilata si mobilata, libera, 1.000 RON, n Academiei apartament 2 camere lux mobilat, cu Tel: 0788300014 bucatarie mobilata spatiu Tel: 0753067190, Decebal, Str. Voronet, firme, garsoniera 42mp, mobilatã, 0744855631 utilatã, parter din 4 etaje, n BABA NOVAC ZONA BLOC INCHIRIEZ apometre, particular, preþ BELVEDERE, discutabil, 220 EUR, Tel: APARTAMENT 2 CAMERE, ETAJ 9 DIN 13, COMPLET 0740470148 MOBILAT SI UTILAT ULTRA MODERN, 600 EUR/LUNA, n Dristor, particular, OFERTARE.TERRA@GMAIL. garsoniera cf.I, renovata, COM, TEL: 0747019271, FAX: mobilata complet, moderna, 0213246611 Tel: 0762611094 n Brâncoveanu Lamoteºti, n Giuleºti, garsoniera lux vila, particular, decomandate, 56mp, utilata, mobilata, balcon, recent zugrãvit, gresie, faianþã, loc parcare, paznic, cartier termopan, aer condiþionat, rezidential, 1.000 RON/luna, 200 EUR, Tel: 0769523501 Tel: 0723290887 n Bucureºtii Noi inchiriez Lacul Tei particular, inchiriez urgent apartament 2 camere garsoniera mobilata, utilata, conf 1, mobilat, izolat, Tel: 0722855235 Tel: 0722307875 n Bucureºtii Noi, Depou, 3/4, g+f+p+t, n Pantelimon Oraº (Biserica semidecomandat, Capra), particular, dec, u.m, centrala, mobilata, utilata, 2-3 persoane, mobilata, 2/10, confort 1 sporit f.curata, (mobile tineret+ pat de o 210Ex2, Tel: 0216442571, persoana cu saltea relaxa, 0723713816 canapea extensibila, aragaz, n Central, B-dul Dacia, (vecin frigider, tv, masina de spalat). institutul Francez) proprietar, 2 camere, 220X2 luni, 210X4 luni, închiriez 200X7luni, 190X12 luni, semidecomandate, amenajat, dupã orele 14.00, 350 EUR, gabriela_2508@yahoo.com, Tel: 0723221608, 0214234922 Tel: 0723254439


08 Februarie 2012

închirieri oferte 2 camere / 3 camere / 4 camere / pagina 11

Ciºmigiu apart 2 camere mobilat si utilat curat centrale proprie pret discutabil, 300 EUR, Tel: 0744649447 n Ciºmigiu Brezoianu etaj 2/7, mobilat clasic, frigider, aer condiþionat, urgent, 200 EUR, Tel: 0748959515, 0728005657 Inchiriez n Colentina apartament 2 camere nemobilat, pe termen lung, este situat aproape de scoala Arabeasca, Mc Donalds, Mega Image. De preferat familie, fara agentie, Tel: 0720243810, 0727414862 n Colentina Ap. mobilat si utilat, situat in complexul Rose Garden, la 10 min. de metrou Obor, langa Supermarketul Kaufland, Beneficiaza de toate facilitatile unui complex nou, contorizare individuala. Anunt proprietar, 490 EUR/luna, andreea.madescu@benevo.ro, Tel: 0730109006, 0730109005 n Decebal inchiriez ap 2 camere Bd Decebal et 1/8 complet mobilat si utilat, model occidental 500 e / luna usor negociabil, Tel: 0744349110 n Dorobanþilor,

str. Amman, inchiriez apartament 2 camere, semi-mobilat, 40mp, decomandat, Tel: 0722251195

é Drumul Taberei Tg. Neamt, confort 1, semidecomandat, etaj 7/ 10, suprafata 55mp, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopane, aer conditionat, usa metalica, mobilat si utilat modern, frumos, totul nou. Neg, 319 EUR/luna, bogdan.sirbu@imo-buc.ro, http://www.imo-buc.ro, Tel: 0748194084 Floreasca proprietar ap. zona linistita demisol inalt, parchet, toate dotarile, aproape Kaufland, Billa, 280 EUR, Tel: 0741184892 n Griviþei langa Pta Chibrit Inchiriez ap 2 cam, complet utilat mobilat recent renovat parter g.f.p.t, 330 EUR/luna, Tel: 0767429724 Militari Lujerului 4/8, confort 1 mobilat clasic, utilat, urgent, 250 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 n Pantelimon Inchiriez apartament cu 2 camere etaj 7, mobilate, zona Spital Sf. Pantelimon, chirie 200E, Tel: 0745037056

é Prelungirea Ghencea Ap. situat in complexul rezidential Primavara, mobilat si utilat, toate facilitatile unui complex nou, centrala proprie, paza, parcare, gradinita, loc de joaca pentru copii, piscina, anunt proprietar. Complexul este sit. in cartierul Drumul Taberei, in Prelungirea Ghencea, nr. 100, 370 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005, 0730109006

Ap. situat in é Titan complexul rezidential Citadella, mobilat si utilat, beneficiaza de toate facilitatile unui complex nou, paza, parcare, gradinita. Este situat la 10 min. de metrou Titan, langa hipermarketul Auchan. Anunt proprietar, 334 EUR/luna, Tel: 0730109006

Ap. situat in é Titan complexul rezidential Citadella, mobilat si utilat, beneficiaza de toate facilitatile unui complex nou, paza, parcare, gradinita. Este situat la 10 min. de metrou Titan, langa hipermarketul Ap. situat in Auchan. Anunt proprietar, é Titan complexul rezidential 334 EUR/luna, 0730109006 Citadella, mobilat si utilat, beneficiaza de toate facilitatile unui complex nou, paza, parcare, gradinita. Este situat la 10 min. de metrou Titan, langa hipermarketul Auchan. Anunt proprietar, 334 EUR/luna, Tel: 0730109006 é Titan Ap. situat in complexul rezidential Citadella, nemobilat si neutilat, beneficiaza de toate facilitatile unui complex nou, paza, parcare, gradinita. Este situat la 10 min. de metrou Titan, langa hipermarketul Auchan. Anunt proprietar, 275 €/luna, andreea.madescu@benevo.ro, Tel: 0730109006, 0730109005

é Titan Ap. situat in complexul rezidential Citadella, nemobilat si neutilat, beneficiaza de toate facilitatile unui complex nou, paza, parcare, gradinita. Este situat la 10 min. de metrou Titan, langa hipermarketul Auchan. Anunt proprietar, 275 €/luna, andreea.madescu@benevo.ro, Tel: 0730109006, 0730109005

é Unirii intersectia cu Nerva Traian, Apt 2 camere 50 mp, etaj 7/9, bucatarie-living open space, recent renovat, complet mobilat si utilat, parchet, termopan, AC, usa metalica, paza non-stop, 450 EUR/luna, vali_atudorei@yahoo.com, Tel: 0732952591

n Unirii complet renovat ºi mobilat modern pentru birouri, Tel: 0722365966 n Unirii, 6/8, complet mobilat si utilat, decomandat, g+f+ac; exclus agentii, 400 EUR, Tel: 0762176359 n Vitan Piata Bobocica-Real, apartament 2 camere decomandat, nemobilat, cu termopane, 2/8, perioada nelimitata, 200 EUR, Tel: 0722234991

Dorobanþilor inchiriez apartament 3 camere, nemobilat, decomandat, renovat, 70mp, numai firma, Tel: 0722251195 n Mihalache Ion, inchiriez apartament 3 camere, renovat, mobilat, utilat modern, rog persoane de buna conditie, termen lung, nu colaboram cu firme de inchiriere, Tel: 0762356855

é Pipera ap. situat in complexul rezidential Cosmopolis, bucatarie mobilata, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari, 380 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109006, 0730109005 n Pipera Apartament situat in complexul rezidential Cosmopolis, mobilat si utilat complet, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Anunt proprietar, 442 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109006, 0730109005

é Prelungirea Ghencea Ap. situat in complexul rezidential Primavara, mobilat si utilat, beneficiaza de toate facilitatile unui complex nou, centrala proprie, paza, parcare, piscina, gradinita. Complexul se afla in cartierul Drumul Taberei Prelungirea Ghencea nr. 100, 410 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005, 0730109006

Titulescu apropiere metrou, apartament 3 camere, imobil 2011, bucatarie mobilata/ utilata complet, 87mp, plata lunar, 410 EUR, Tel: 0747490223

Particular, é Vãcãreºti inchiriez apartament complet utilat si mobilat, 3 camere, 2 bai, semi-decomandat, zona Vacaresti, in apropiere de mall Sun Plaza si la 25m de parc. Apartamentul dispune de 2 balcoane inchise, geamuri termopan (in sufragerie si unul din dormitoare), gresie si faianta impecabile, parchet in sufragerie si mocheta noua in dormitoare. Apartamentul este utilat cu aragaz, frigider nou, masina de spalat rufe si aer conditionat. Mobila este Neoset si Ikea. Consumul de apa si caldura este inregistrat individual prin apometre si repartitoare. Pretul este negociabil in functie de perioada inchierierii, 450 EUR/luna, Tel: 0746246313

Basarabiei Lucretiu Patrascanu, apartamente 4 camere, nemobilate, proaspat renovate, paza 24/24, preferabil societati comerciale, metrou Costin Georgian, 450 EUR/luna, marcel.balan@uniqa.ro Tel: 0728856800

é Dorobanþilor ap. 4 camere et 1/3, semimobilat, imbun a t a t i t , p r e t a b i l firma, 1 . 0 0 0 EU R , lucian.rusanu@yahoo.com, Tel: 0722229958 n Tineretului inchiriere apartament 4 camere, mobilat, bloc 1995, etaj 3/7, 100mp, 2.000 RON, Tel: 0771024044, 031412253


pagina 12 / închirieri oferte spaþii comerciale / cereri / auto-moto / electro

08 Februarie 2012

Titulescu bulevard, nr. 18, sector 1, închiriez spaþiu c omerc ial 90 mp, Tel: 0722600800

ANTIAERIANÃ CLÃDIRE B I R O U R I P + 3 , ªO S . ANTIAERIAN Ã 79C, FINISAJE LUX, SISTEM ALARMÃ, REÞEA VOCE DATE, AER CONDIÞIONAT. PRET: 7EUR/MP, TEL: 0723156075, 0213119983 n Antiaerianã, halã 160mp, încalzire, trifazic, pretabil service, producþie, tipografie, depozit. Vând cuptor vopsit auto, Tel: 0746230693 n Baba Novac Vis-a-vis bloc Bellvedere langa parc Ior, mansarda in vila intrare separata, 70mp, superb stradal loc parcare, alarma, merita vazut particular, 400 EUR/luna, Tel: 0744229712 n Crângaºi 74 ºi 50mp; Ghencea 35mp; Iuliu Maniu 59 (63 ºi 85mp); Bd. Uverturii 87 (76 ºi 212mp), Tel: 0212210267, 0212210270

Mihai Bravu, Matei Voievod, magazin 50mp, 900 EUR, Tel: 0744514488

Inchiriere spatiu n Unirii comercial stradal, zona Corneliu Coposu, 80mp, vitrina sml, 1.400 EUR, 0728728616

Unirii, ofer 80mp casa 4 camere, parter, pentru catering, birou, depozitare; negociabil, 1.000 EUR, Tel: 0760297977 n Vitan Mall Spatiu comercial, 86 mp. utili, vitrina, toate utilitatile disponibile, zona intens circulata, posibilitati parcare, finisaje moderne, atlantic.residence2011@gmail.c om, Tel: 0723565312, 0722597814 Vitan Mall, inchiriez spatiu comercial sau birou 50mp, parter vila, Tel: 0722308164

n Fara comision la proprietar, urgent inchiriem, cumparam garsoniere, case, apartamente mobilate/ nemobilate in Bucuresti, Tel: 0216442571, n Militari Inchiriez 2 posturi 0723713816 coafor 250E 1 zi cu zi sau zilnic zona Lujerului, Tel: 072727530, 0722402685 n Militari zona Valea Cascadelor nr 11, spatiu comercial stradal, pretabil magazin mixt, alimentar, saormarie, patiserie, pret negociabil, Tel: 0723656719 n Militari Rosia Montana, 1 camera 17 mp in apartament 2 camere, parter, intrare separata, alarma, acces la dependinte, 1.000 RON/luna, office@alistour.ro, Tel: 0723724424 n MUNCII INCHIRIEZ 200MP PARTER+SUBSOL VILA, PREFERABIL BIROU NOTARIAL, 1.300 EUR/LUNA, TEL: 0722703743

Obor, spatii pentru farmacie, bijuterii, amanet, case de schimb valutar, Tel: 0736654816 n Splai Independenþei. Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, str. Splaiul Independentei nr. 169, sector 5 pune la dispozitia celor interesati in regim de inchiriere un spatiu de 3, 60mp, avand ca destinatie prestari servicii de telemedicina si monotorizare medicala la distanta. Pentru mai multe informatii legate de modul de desfasurare a inchirierii va rugam sa va adresati in scris la Secretariat (et. 1, camera 4), Tel: 0213102192

é Dacia Solenza galbenã din fabricã 2005/benzinã, între 50000-90000k m, negociabil, 1.200 EUR, Tel: 0788009498

n Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, é Volkswagen Passat CC Skoda, Solenza, Supernova. Si Este luatã pe comandã de la mici defecte, Tel: 0212551102, Porsche Bucureºti Nord 0721309765 România 10.2009 58.880km, carte service, extra full option, Dacia Logan Accept Dacia panoramic, trapã, model Logan, sandero, solenza, highline, interior piele ALCANTARA, navigaþie mare + daewoo matiz, cielo, tico. DVD, dublu climatronic, Ofer pret max im, Tel: automatik - DSG 6+1, padele 0760545466 la volan F1, autohold, oglinzi rabatabile, scaune încãlzite, computer bord, pilot automat, senzori ploaie ºi lumini, senzori parcare faþã/spate, jante aliaj 18, ABS/ESP, geamuri spate fumurii, radio + CD + mag CD, comenzi volan etc, 20.000 €, n Autoturisme pentru aly_frumosu@yahoo.com, Tel: programul rabla. Ofer 900Ron, 0742452960 Tel: 0766687339

é BMW X3 motor

3000cmc, benzina, an fabricatie 2004, inmatriculat 6.01.2010, 180000km reali; pret negociabil, 11.500 EUR, Tel: 0722606629

n Daewoo Matiz 2005 dec, pret 1700E, itp, val 2013, culoare gri met, Tel: 0728195371

é Rover 213 S cu

piese noi, Tel: 0744221177, 0726722677

Skoda Octavia 2003, 130.000km, benzina, taxa platita, albastru metalizat, break, full, CD, inmatriculata Ro, ITP, 4.600 EUR, gabrielantim@ yahoo.com, Tel: 0784030245

é Volkswagen Golf Plus 1.9 TDI, inmatriculata 2007, 207 000 km, culoare alb, carte s erv ic e, 6 000 euro negociabil, Pitesti, Tel: 0720202813

é Calculatoare, laptopuri, monitoare, imprimante, noi, secon-hand, garanþie, service. Vând. 0722213283, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0765476882, 0212600843

é Laptop Service si Reparatii, reparatii si piese de schimb pentru orice model de laptop sau netbook indiferent de producatorul acestuia. Solutiile oferite de divizia de service sunt servicii de tip post-garantie si se adreseaza atat firmelor cat si persoanelor fizice. Se asigura service la nivel de placa de baza si integrat: reballing video, reparatii placa video laptop, inlocuire mufe de alimentare, mufe USB, audio, refacere trasee intrerupte. 0372746151, office@servicelaptopuri.ro, www.servicelaptopuri.ro/, Tel: 0756283206, 0761928614, Fax: 0372872588

Achiziþionez monitoare lcd, computere, laptopuri componente nefurate inclusiv weekend 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654

n Reparatii TV Service specializat TV si monitoare LCD, TFT si Plasma la domiciliul clientului. Electronist cu experienta, repar Tv si monitoare la domiciliul clientului in Bucuresti si Ilfov cu garantie, ro.depanare@gmail.com, Tel: 0761916501

é Service Pc & Laptop & GSM - Service PC: Instalari Software, Recuperari Date, Upgrade-uri. Retele Date; Service GSM: Decodari, Resoftari, Reparatii. ID Messenger: optimus30prime, Tel: 0764720736


08 Februarie 2012

matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 13

n Ady 180 78Kg 40 ofer gratis cunilingus pana la orgasm. anilingus, uro (pasiv) unei d-ne supla peste 30 de ani. Seriozitate maxima. Numai sms, 0761241755

é Escort, asculta-mi vocea, mangaie-mi trupul fin, alege experienta si vino sa ne iubim, 150 RON, Tel: 0737096697

é Nu rata ocazia! Alice, bruneta s uper buna, bronzata, piele fina, 22ani, 170, 53kg, te astept pt o ora de vis alaturi de mine! Oral pasional, normal, pozitii noi, cunnil, 69, dominare, fantezii! Fac totul fara graba! Ma si deplas ez ! Poz e r eale, recente! 200 RON/ora, Tel: 0721896736

é Oral neprotejat. Rea? Cu cine merita. Buna? Cu cine trebuie. Tanara frumoasa si sexy, zic eu, dar gusturile voastre nu le stiu. Ma doresti? Da da, suna-ma! Sex total, 150 RON/ora, Tel: 0763930879

é Blonda pasionala, vino sa descoperi adevarate placeri si fantezii erotice ascunse ofer companie intima domn generos si stilat, anal, oral deep, norm a l , f i s ting, 69, 200 RON/ora, Tel: 0760500200

é Locuiesc singurica, pe mine nu mai avut? Incearca-ma, am mai multe de facut decat de spus, ma adresez domnilor carora le plac sanii naturali, Vei aprecia prestatia, igiena si discretia, la mine acasa loc de parcare, Decebal, 150 RON/ora, satisfactie.garantata@ yahoo.com, Tel: 0720655844, 0754301532

é Escorta de lux. Sunt bruneta finuta, fara prejudecati, placerea mea este satisfactia ta. Sex Total! Disponibila la tine sau la hotel. Accept si cupluri, 150 RON/ora, Tel: 07574732717

é Non stop - Bianca, impecabila fizic si psihic, ascultatoare si rabdatoare, o ora alaturi de mine iti va reda pofta de viata si zambetul in coltul gurii, poze garantat reale, 150 RON, 0734164995 é Carla - s ex total! Finalizare de vis alaturi de o satena nimfomana, draguta cu forme sexy, 23ani, 160, 50kg, ce te asteapta pt a te satisface pe deplin! Oral neprotejat (cu finalizare), normal, anal, cunnil, 69, fantezii! nu mai sta pe ganduri! suna! Poze reale! 100 RON, Tel: 0762920983, 0734710993

é Invitã-mã la tine! Daca vrei sa simti adevarata placere, invita-ma la tine si nu vei regreta. Rafinata si stilata, experienta imi permite sa-ti ofer o ora de calitate si rasfat. Sex Total. Accept si cupluri, 150 RON/ora, Tel: 0748777098

é Blondã 35 de ani, draguta, sanii nr 5, inalta forme pline, ofer companie intima, nu ma grabesc si imi doresc sa te simti bine in compania mea. Zona Dimitrov-Obor, 100 RON, Tel: 0730843223

é Non-stop Ana! Bruneta frumoasa te invita la ea acasa pentru a-ti oferi: masa, sex oral si normal, 150 RON/ora, satisfactie.garantata@ yahoo.com, Tel: 0764023266, 0734140695

é Adevaratele pãceri, doua doamne 28 si 31 ani oferim companie intimima domnilor gnerosi; igiena si discretie maxima zona centrala, 200 RON, 0748704712, 0764865737

é Amor total, pasional! Carla, satena nimfomana cu forme sexy, draguta la fata si corp, 23ani, 160, 50kg, te astept pt a te satisface total! Ofer oral neprotejat (cu finalizare) normal diverse pozitii, cunnil, 69, uro, dominare! Nu ezita, suna! 150 RON/ora, 0762920983

é Dan, sagetator, 39/1, 75/80, doresc cunostinta doamna pentru casatorie. Sunati sau dati SMS, Tel: 0769009377, 0744256062 Intermediere germanã - Se cautã doamne atractive pentru parteneri. Suntem o serioasã agenþie matrimonialã de origine germanã de intermediere parteneri, care cautã doamne atrãgãtoare pentru academicieni ºi întreprinzãtori din Elveþia ºi Germania. Aveti intre 25-45 ani, sunteti liberã, cunoaºteþi bine limba germanã sau englezã ºi doriþi sã vã cãsãtoriti cu bãrbatul viselor in strãinãtate, atunci trimiteþi-ne un mesaj cu datele dvs de contact la e-mail. Vã vom contacta de îndatã. Serviciile noastre sunt gratuite pentru femei! Cãsuþa poºtalã Bucuresti: OP 72 Cazacu Mariana CP 71; Telefon Germania + 49 8282 8271 88, dreampartner@gmx.de n Serios, placut si manierat, ofer masaj profesional si companie intima domnilor educati. Zona maternitate Giulesti. George, 0727268111 n Tanar 33, apartm. Buc. doresc rel. stabila cu tanara foarte simpla, sufletista, (eventual mai plinuta). SMS/Tel, Tel: 0768151657 n Tanar 38\175\76 situatie foarte buna doresc cunostinta fata serioasa fara obligatii, darian_201071@yahoo.com, Tel: 0735613534


pagina 14 / pierderi / magie / licitaþii / afaceri vânzãri / afaceri firme

Print declara n Aramis pierduta cartea de interventii pentru casa de marcat euro -200 tx tvhkooo687, n Pierdere registre BAGIA LUCIAN - CABINET DE AVOCAT declara pierderea urmatoarelor registre: 1. Registrul de inregistrare a actelor juridice atestate de avocat 2. Registrul de evidenta a contractelor de asistenta juridica Registrele mai sus mentionate se declara nule, office@bagia.ro, http://www.bagia.ro, Tel: 0318241414 n Pierdut Cartela metrou handicap nr 4792131104262,

n Radu C.Vlad PFA declara pierdut certificat constatator sediu social F40/4935/2009, CUI 26075236, Bucuresti, sect. 3, Aleea Barajul Uzului, nr. 1, bl.Y14, sc.E, et. 3, ap. 93. Il declar nul, n Pierdut, atestat taxi, pe numele Mincu Alexandru George. Atestat seria CPTx, Nr. 0071550 Il declar nul, Tel: 0743068653 n Sc Fabianus Agrement SRL, J40/5673/1991, CUI 2839786 declara pierdute certificatele emise in temeiul legii 359/2004 pentru punctele de lucru de la adresa din Calea Giulesti nr. 231, sector 6 si din Calea Giulesti nr 18, sector 6. Le declar nule,

Pierdut Cartela metrou handicap nr 4791130072830, n Pierdut certificat de inregistrare al societatii A.V.N. Management & Consulting SRL cu sediul in Bucuresti, str Matei Elina Voievod nr 14 et 2 ap 3 sect 2 J40/6500/2000, CUI RO13191271, il declar nul, n Pierdut legitimatie servici cu acces in Aeroportul Otopeni pe numele Dumitru Vasilica. O declar nula,

é Horoscop personalizat, dragos te, s anatate, compatibilitate, previziuni, generalitati si lectii de viata, 70 lei sedinta, Tel: 071258658

Dicu Ana Maria, cu ultimul domiciliu cunoscut in Bucuresti, str Salva nr 32, sector 1, cnp 2770720421525, este chemata la Judecatoria Sector 4, Bucuresti, din str Gheorghe Danielopol 2-4, sector 4, Bucuresti, complexul 5 minori si familie, in data de 27022012 ora 0830, in calitate de parata, in dosarul 25437/4/2011, avand ca obiect divort cu copii, Tel: 0723615232

é FIE CA CEL DE-AL 39-LEA FIR DE TRANDAFIR PRINS IN FIRUL VIETII TALE SA-TI ADUCA MULTA SANATATE, BUCURII SI INDEPLINIREA TUTUROR DORINTELOR ALATURI DE CEI DRAGI. TE IUBIM SI ITI DORIM UN SINCER LA MULTI ANI! MAMI SI TONY!

08 Februarie 2012

é Vand convenabil chitara bas BC Rich Warlock Bronce, culoare neagra si amplificator Harley Benton HB-20b, 20w, nefolosite, achizitionate in mai 2011 din Germania, Tel: 0728824827

é Doamna, cumpar

é Anticariat Cumparam carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, Tel: 0731407474, 0213159704 n Anticariat Aurora cumparam carti vechi si noi din toate domeniile, pictura si grafica romaneasca, diferite obiecte vechi, deplasare la domiciliu, plata pe loc. 0726527097, Tel: 0213155158, 0755155787 n Cumpar autoturisme de la proprietari pentru programul rabla. Ofer 900L, 0744632301 n Cumpar decizii, toate legile, ANRP (Fondul Proprietatea), Tel: 0733633217

é Vand generator de curent cu motorinã 3, 5w, 3.000 RON, Tel: 0767095788, 0724939353

pictura romaneasca si straina, portelanuri, argintarie, obiecte din bronz si antimoniu, mic mobilier, Tel: 0214113048, 0721491271 n Masina automata spalat rufe, frigider zil, soba metalica samotata 30/40/80, gaze, functiune, convenabil, Tel: 0726792338, 0212318200

é Pietre pretioase semipretioase pentru bijuterii: safire, rubine, smaralde, ametist, citrin, turmalina, acvamarin, granat, peridot, topaz, etc, www.MunteleComorilor.ro, Tel: 0726603075 Stoc limitat tabla inox 250/ l/ foaie, Tel: 0721674534 n Vand SRL fara datorii 100R, Tel: 0744632301

é Brutãrie inchiriez, complet utilata, functionala, productie asigurata, 1.500 buc, capacitate de productie 15.000 buc/ 24 ore, 2.500 EUR, Tel: 0730657081, 0728092859 n Caut colaborare investitie service auto si magazin alimentar teren 1500mp zona vile IMGB, Tel: 0766399879 n Gradinita After- school, activitate, toate autorizatiile, bucãtãrie proprie, sector 4, 20.000E+ chirie lunarã 1800E. 0749.388.275, Tel: 0761566508 Vand scoala auto (complet utilata), autorizatie august 2016, zona Piata Gorjului, Tel: 0722767241, 0760249490


08 Februarie 2012

meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / avocaþi-acte firmã pagina 15

n Meditez studenti Politehnica 40lei doua ore acasa la acestia, Tel: 0217772400, 0736423347

Limba si Literatura Romana, Lb. Engleza la domiciliul elevului; pregatire teme, Tel: 0724363069 Matematica numai domiciliul elevului, rezultate sigure, profesor, Tel: 0754916860

Meditez la matematica orice nivel prima sedinta gratuit - Piata Chibrit sedinta 2ore/ 40ron, Tel: 0722546240, 0769249804

Visezi sa pleci in Dubai sau in tarile arabe? Ocazie unica sa inveti araba vorbita in scurt timp si la un pret convenabil. Prima sedinta e gratis, altimaprod@yahoo.com

é Acoperisuri, executam dulgherie mansarde, tigla metalica, jgheaburi, burlane, mici reparatii, Tel: 0727279470 Amenajari interioare de calitate si contracte, rigips, gresie, faianta, glet, zugraveli decorative, glafuri usi, ferestre, izolatii, sape etc, Tel: 0786888774, 0761984385

é Apometre! Montaj, sigilari, reparatii, instalatii sanitare, in cupru, polipropilena, masini spalat, autorizat, garantie, Tel: 0213323936, 0722141866

Constructii, firma specializata executa constructii, hidro- termoizolatii, renovare spatii interioareexterioare, finisaje la preturi avantajoase si negociabile, nitulescu88@ gmail.com, Tel: 0733880728,0728038559

Executam zugraveli, Cadastru Gabriel montaj parchet, Execut lucrari de gresie, faianta, rigips, cadastru si intabulare in usi, mobila, instalatii Bucuresti si imprejurimi. electrice, sanitare, Inginer Gabriel incalzire, Tel: 0756210688 Stefanescu, gabriel_stefanescu2006 n Sudor execut grilaje, porti, @yahoo.com, garduri si reparatii orice Tel: 0720234564, www.cadastrugabriel. natura, 0213356906 xhost.ro, Tel: n Zugrãveli, zidãrii, gresie, faianþã, parchet, gled, ºapã, 0723736479, rigips, betoane, Tel: 0765251701 0745975345, 0765350831

é CABINET INDIVIDUAL ACTE FIRMA: O F E R I M CONSULTANTA JURIDICA, INFIINTARI FIRME, SUSPENDARI, RADIERI, PUNCTE DE LUCRU, CESIUNI, PFA, MODIFICARE OBIECT ACTIVITATE, GAZDUIRE SEDIU SOCIAL. RAPID SI AVANTAJOS! 1 EUR, TEL: 0745078898, FAX: 0213117739


08 Februarie 2012

Contabil expert, servicii complete ºi audit. Prima lunã gratuit. 021.411.81.64, 100 RON, Tel: 0720891226, 0766369750

é Firma

contabilitate oferim servicii complete de contabilitate financiara, de gestiune si revisal, Tel: 0214112965, 0726182324

Închiriem Logan full options, 50 Ron/zi. 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 marfa, pret n Transport negociabil, Tel: 0762409901

Cautam urgent inca doi asociati pentru a ne construi cate un apartament 4 camere dotari moderne in bloc vila in Caranfil Aviatiei, pret pe mp ca in Berceni; proiectantul si ceilalti asociati sunt profesori la Institutul de Constructii, exclus intermediari, Tel: 0788802270

é Administrare imobile B uc ur es t i f ir ma a d m i n i s t r e a z a imobile/as oc iatii de proprietari; Administrare, Contabilitate si Cenzorat la preturi fara concurenta, office@techuv.ro, www.proadmin-imob.ro, Tel: 0728784988

Colantari vitrine, magazin, auto, casete luminoase, printuri de mari dimensiuni, Tel: 0771304786, 0721302260

é Dj evenimente Servicii – Organizari Evenimente Bucuresti. Dj nunta dj botez dj petrecere sonorizari evenimente private: Dj nunta bucuresti, dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stoboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul Constanta, Bucuresti, Brasov, Ploiesti, Pitesti, Valcea, DJ SIENSII, siensii@yahoo.com, www.djsiensii.com, Tel: 0726129782

é Echipa DTP ofera servicii de tehnoredac tare, iccdtp@yahoo.com, Tel: 0723641861

é Filmez , fotografiez ev enimente, preluc rez , editez, copiez pe DVD, BlueRay, Tel: 0722589053

é Reparatii c entrale, executam reparatii la orice tip de centrale termice murale (centrale termice de apartament). Reparatii boilere electrice, gaz, serviciu non-stop, in maxim 3 ore va rez olv am problema, s erioz itate; 30 RON, reparatii_centrale@yahoo. c om, Tel: 0720692661, 0745938594

AnuntAZ 8 februarie 2012  
AnuntAZ 8 februarie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Advertisement