Page 1

n Personal curatenie. Firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net 650-800ron. 0212241302, Tel: 0212241312, 0729005137 Personal. Angajãm personal pentru distribuþie ºi vânzare zona Bucureºti. Cerinþe: minim studii medii, abilitate comunicare, muncã de teren. Salariu de la 1400 Ron, Tel: 0213151690, 0730566776

é Programator. Angajam programator php/mysql, c unos tinte SEO/SEM disponibiliate la un program de 4-8 ore/ zi pt diverse proiecte noi si in curs; salariu atractiv in functie de cunostinte; asteptam CV-ul chiar acum, 1.000 $/luna, contact@alertjob.ro, Tel: 0786171425

é Ingrijire, menaj bolnavi. Familie serioasa oferim ingrijire, menaj, curatenie, gatit, aprov iz ionare persoane in varsta, bolnavi, mihaigujba@yahoo.com, Tel: 0745659733, 0765565649

é Trans port marfa materiale de constructii, mobila, etc la preturi de criza cu Iveco 3.5t. Disponibil de Luni-Duminica, in Bucuresti s i oriunde in tara, florinchitzu@yahoo.com, Tel: 0766698253, 0723649530

é Realizez site-uri de prez entare ( s tatic e/ dinamic e), magaz ine virtuale, design-uri pentru orice tip de site (psd- uri), logo-uri, bannere. Mai multe detalii pe site, 90 EUR, dana_alina_marcu@yahoo .ro, marcu-dana-alina.com, Tel: 0728129497

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, av ans 500E, v enit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, 0734959924, 0760179243

é VIDEOCHAT FETE PENTRU VIDEOCHAT PLATA ZILNIC SAU SALARIU FIX 2500 RON/LUNA POSIBILITATE CAZARE SI CARTE DE MUNCA, APROPIERE METROU RATB CONDITII EXCEPTIONALE PROGRAM FLEXIBIL. YM ANGAJARI22, 2.500 RON/LUNA, MODELSLIVE@ YAHOO.COM, WWW.VIDEOCHAT -ANGAJARI.RO, TEL: 0764822425


pagina 2 / oferte de muncã România

08 Ianuarie 2013 n AGENT VANZARI. MEITAV EUROPA SRL ANGAJEAZA PERSONAL CALIFICAT IN DOMENIUL MASELOR PLASTICE CU O VASTA EXPERIENTA IN VANZARI SI UN BUN CUNOSCATOR AL PIETEI PLASTICELOR. VARSTA CUPRINSA INTRE 30 - 40 DE ANI SI CUNOSCATOR AL LIMBII ENGLEZE. SALARIU ATRACTIV PLUS ALTE FACILITATI, TEL: 0757777741, 0757777742

Actriþã film adulti. Firma de casting selecteaza doamne/domnisoare, cu si fara experienta pentru productii pentru adulti cu difuzare exclusiv externa. Scurta descriere si date de contact insotite de fotografii sugestive, fara limita maxima de varsta si/sau greutate, 1.500 €, orion_casting@yahoo.ro n Agent Intervenþie. Alistar Security angajam agenti interventie, agenti de paza (fete si baieti) si operator dispecer video, salarizari 1000, 1200, 1500ron, Tel: 0737544009

Agent Intervenþie. Soc. paza angajeaza agenti de interventie, din Bucuresti, cu atestat, constitutie atletica, permis categoria B, Tel: 0213129035 n Agent Vanzari, Livrator. Firma de catering angajeaza agenti de vanzari si livrator scuter. CV cu poza pe e-mail, excedentbucuresti@yahoo.com Tel: 0734140400 vanzari. Meitav n Agent Europa SRL angajeaza personal calificat in domeniul maselor plastice cu o vasta experienta in vanzari si un bun cunoscator al pietei plasticelor. Varsta cuprinsa intre 30 - 40 de ani si cunoscator al limbii engleze. Salariu atractiv plus alte facilitati, Tel: 0757777741

é Agenþi Pazã

urgent, salariul 1000 net, Tel: 0760107633, 0213108660 Agenþi Pazã. Soc.paza angajeaza agenti de securitate calificati, din Bucuresti, Tel: 0213152184

n Casier/ã Minimarket zona Garii de Nord, Tel: 0730376118

é Agenti Pazã.

barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551 Asistent Medicina si Bucatar. Pensiune Camin de batrani situat in Bucuresti angajeaza, mirelacottea@ yahoo.com, Tel: 0736655101 Asistente Farmacie, urgent angajare la farmacia de lângã Podul Fundeni, sect. 2, carmiconcept@gmail.com, Tel: 0734253781

é Bonã interna angajez, varsta 25-35 ani preferabil studii pedagogice, posibilitate calatorii Europa, masa casa incluse, Tel: 0728111363 n Bonã. Fam serioasa cautam bona pentru o fetita de 10 luni, Tel: 0744629814

é Casier/ã. Restaurant tip fast-food angajeaza casier/a cu/fara experienta. Relatii de luni - vineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856

n Bucãtar

Fast Food ºi vânzãtoare cu experienþã, zona Republica, salariu motivant, Tel: 0724036136

Cãlc ãtores e tex tile, calandru ºi croitorese retuº, angajeaz ã c urãþãtorie chimicã-spãlãtorie, Tel: 0755200012

Casier/ã pentru Minimarket zona Gorjului (metrou), Tel: 0749755893

é Casting Film Erotic. Esti o pers oana des c his a, placuta, comunicativa si iti doresti sa apari in lumina c amerelor de filmat? Trebuie doar sa ne trimiti 4 poze pe mail si-ti dam detalii. cautam: fete si cupluri, 750 USD, mugurporn@yahoo .com, Tel: 0036304327044


oferte de muncã România / info / pagina 3

08 Ianuarie 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Creºterea economicã ºi ocuparea forþei de muncã - prioritãþile Uniunii Europene pentru 2013. Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Comisia Europeanã îºi prezintã programul de lucru pe 2013, vizând în special revenirea Uniunii Europene la creºterea durabilã ºi îmbunãtãþirea gradului de ocupare a forþei de muncã. Comisia Europeanã va prezenta, în cursul anului 2013 ºi în prima parte a anului 2014, circa 50 de noi iniþiative. Acestea vor veni în completarea propunerilor aflate deja în lucru. Principala prioritate rãmâne ieºirea din criza economicã, alãturi de revenirea la creºterea durabilã. Pentru aceasta, se vor lua mãsuri de stimulare a economiei, de reformare a sistemului financiar ºi de consolidare a Uniunii Europene. Noile iniþiative ºi propuneri propuneri vor viza, printre altele: 1. Consolidarea stabilitãþii, transparenþei ºi a protecþiei consumatorilor în sectorul financiar, în special pe baza proiectului privind o uniune economicã ºi monetarã realã. 2. Stimularea competitivitãþii prin intermediul pieþei unice ºi al unei politici industriale coordonate; reducerea costurilor pentru întreprinderi în domenii cum ar fi TVA-ul ºi facturarea, încurajarea parteneriatelor public-privat în domeniul cercetãrii ºtiinþifice ºi dezvoltãrii tehnologice. 3. Îmbunãtãþirea conexiunilor dintre diferitele zone ale Europei, prin liberalizarea reþelelor de enegie, stimularea investiþiilor în infrastructura pentru internetul în bandã largã ºi modernizarea transporturilor ºi a logisticii. 4. Sprijin pentru ºomeri, prin îmbunãtãþirea serviciilor publice de ocupare a forþei de muncã ºi favorizarea incluziunii sociale. 5. Energia, resursele ºi mediul - aplicarea unor politici de creºtere durabilã, acoperirea necesitãþilor energetice, formularea unui rãspuns corespunzãtor la problema schimbãrilor climatice, îmbunãtãþirea calitãþii aerului ºi a gestionãrii deºeurilor. 6. Construirea unui climat de siguranþã ºi securitate în Europa - instituirea Parchetului European, instituþie care ar urma sã stopeze fraudarea ºi folosirea necorespunzãtoare a fondurilor Uniunii Europene; combaterea traficului cu arme de foc; sporirea beneficiilor cetãþeniei europene. 7. Promovarea intereselor ºi a valorilor europene la nivel mondial, prin încheierea de noi acorduri comerciale, prin acþiuni specifice de cooperare cu þãrile învecinate ºi prin consolidarea rolului de lider pe care UE îl are în prezent în domeniul ajutorului pentru dezvoltare. De asemenea, Comisia Europeanã va urmãri punerea în aplicare a mãsurilor deja adoptate. Instituþia va colabora îndeaproape cu Parlamentul European ºi parlamentele naþionale, cu liderii statelor membre, reuniþi în cadrul Consiliului, ºi cu pãrþile interesate, pentru a le oferi cetãþenilor europeni rezultate concrete. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

cosmeticianã, n Coafezã, manichiuristã. Salon Panduri -Academia Militarã, închiriazã post lucru coafor, cosmeticã, manichiurã pentru persoanã cu clientelã formatã. Preþ negociabil, Tel: 0765207252 n Coafeza. Salon Kristine situat in zona Real Vitan angajeaza coafeza cu experienta, pasionata de acest job. Se ofera si se cere seriozitate. Salariu atractiv, carte de munca, 10 EUR, alprim2010@yahoo.ro, Tel: 0721588692, 0768505392 activitate n Colaboratori, stabilã, modernã, pe timp de crizã, câºtiguri progresive, 1000$, salariaþi, pensionari, pensie privatã.Trandafir. 0213162381, Tel: 0745234173, 0733084923 n Confecþioner/a haine dama, serie mica, cu experienta. Locatie Jilava. Asiguram transport de la metrou Eroii Revolutiei sau capat Gara Progresu, Tel: 0722554591, 0720004108 n CONFECÞIONERE. ANGAJAM CONFECTIONERE CU EXPERIENTA. SALARIU ATRACTIV, TRANSPORT PLATIT INCLUSIV PENTRU COMUNELE DE LANGA BUCURESTI. ADRESA: STR. FIZICIENILOR NR 50, SECTOR 3. AUTOBUZE RATB: 102, 202, 135, 123, OFFICE@STARCONFEX.RO n Confecþionere. Angajam confectionere pulovere la masinile kett, triplok, OV, singer, sector 3, Tel: 0733077668, 0770924232 n Constructor tipare. Firmaconfectii dama angajeaza urgent constructor tipare cu experienta salarizare 2.500 Lei/luna zona Cutitul de argint, Tel: 0720548668 n Contabil expert. Societate cauta expert contabil vorbitor de limba Italiana (avansat). Pentru detalii apelati, doru@kpk-trading.ro, Tel: 0741038406, 0039335258654

é Croitor. Atelier de creatie rochii de mireasa si ocazie angajeaza croitoreasa cu experienta. Oferim salariu si mediu de lucru atractiv, 1.500 RON, mail@rochiidemireasa.biz, http://www.alice-design.ro, Tel: 0733254254 Croitor/eas ã. Angajez croitoreasa cu experienta, salariu atractiv, mihaela.galaxy@gmail.com, Tel: 0765446922 n Dispecer. Soc. paza angajeaza dispecera pentru dispecerat sisteme tehnice de alarmare, cu experienta, din Bucuresti, Tel: 0213129035 n Dispecera pentru dispecerat sisteme tehnice de alarme, cu experienta, din Bucuresti, Tel: 0213129035

n FEMEI DE SERVICIU. FIRMA CURATENIE SECTOR 5 ANGAJEAZA FEMEI DE SERVICIU. CARTE DE MUNCA, 40 ORE PE SAPTAMANA, 700 LEI NET+ TICHETE, 700 RON/LUNA, LAURA.CIUCIUC@ HRSOLUTIO.RO, WWW.HRSOLUTIO.RO, TEL: 0721631653 n Femeie de Serviciu. Firmã de curãþenie angajeazã femei pentru curãþenie– punct de lucru Bucuresti. Se oferã salariu avantajos, bonuri de masã ºi contract de muncã. Informaþii la telefon intre orele 9:00-15:00, Tel: 0729785801 Societate n Gestionar. comerciala angajam lucrator gestionar (vanzator) cu experienta, pentru magazin alimentar in zona Salajan (Str.Stelian Mihale). Relatii la e-mail marketing@succesniccom.ro, Tel: 0213201925 n Inginer constructor civile ºi industriale, pentru Bucureºti ºi zone limitrofe. Relaþii L-V orele 8-16, teleelectron@gmail.com, Tel: 0214303390, 0217727952 Livrator scuter posesor si de permis c ategoria B angajeaza Restaurant Il Cantuccio, Tel: 0724744153 n Lucrãtor depozit. Angajam lucratoare depozit cu experienta, Tel: 0213453111, 0720565495

é Manager. Restaurant tip fast-food angajeaza Manager/asistent manager cu experienta. Relatii de luni - vineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856 n Manichiuristã si cosmeticianã cu experienþã, angajeazã salon Drumul Taberei, clientelã formatã, Tel: 0722465285, 0768004141 n Manichiuristã. Închiriez spaþiu+masã manichiurã, în salon de bronzat, pentru fatã cu experienþã, preþ avantajos. Zona Militari-bd. Iuliu Maniu, Tel: 0765568717 n Maseuze fete pt salon masaj erotic, aspect fizic placut, varsta minim 18 ani, comisioane mari de la 40 L pana la 220 L + alte beneficii, oferim si cazare, exclus sex, contacteaza-ne nu ezita. Te asteptam, 3.500 EUR/luna, moulinrougemassage@yahoo. com, www.moulinrougemassage.ro, Tel: 0765744518


pagina 4 / oferte de muncã România

08 Ianuarie 2013 n Maseur, angajez in zona Bucureºtii Noi, Tel: 0744551580 n Mecanic Auto cu experienta in reparatia turismelor si utilitarelor, se ofera masa de pranz si bonusuri salariale. Transport ratb in apropiere. Detalii la tel, service@pancho.ro, http://www.pancho-service.ro, Tel: 0730748670, 0748800600 n Mecanic auto. Service auto Bucuresti, zona Mall Plaza -Bulevardul Timisoara, angajeaza mecanic auto cu experienta in domeniu, Tel: 0751102020, 0751120121 n Menajerã pentru curatenie si gatit, de preferat persoana singura fara nici un fel de obligatii, Tel: 0213164326, 0744432111 n Menajerã angajez pentru curatenie si bucatarie, 8ore/L-V+4ore/S, pt locuinta.cerinte: experienta si referinte, domiciliu preferabil in sect 5-6, virsta max 45 ani, detalii dupa 12:00, 1.200 RON/luna, Tel: 0726789388 Menajerã angajam. Telefon de L-V 9.00 - 17.00, Tel: 0213208818 n Merchandiser cu experienta pentru Bucuresti angajeaza SC Azad Enterprises SRL. Informatii la telefon sau CV la fax, Tel: 0213362854, Fax: 0213362855 n Muncitori necalificati in domeniul pal si accesorii mobiler, echipa circularisti operator masina abs, operator calculator, Tel: 0786625155 n Operatori tricotori (3), urgent!; contract de muncã+ salariul brut 850 ron+ BM+ decont transport public; se pot angaja ºi muncitori necalificaþi spre formare, în aceleaºi condiþii, pt. ADESGO Bucureºti, Calea ªerban Vodã nr. 220. Contactaþi personal serviciul Resurse Umane la sediul fabricii sau la int. 145cu tel, Tel: 0213366810 OSPATAR. RESTAURANT CU SPECIFIC INTERNATIONAL ANGAJEAZA OSPATARI, FETE SI BAIETI, CU SAU FARA EXPERIENTA, TEL: 0754203480 n Ospãtari ºi ospãtãriþe pentru Club Princess. Sunaþi dupã ora 12.00, Tel: 0766693340 Ospãtãriþã angajez, zona Colentina, Tel: 0752156560 n Patiser, angajam in zona Prelungirea Ghencea, salariu atractiv, Tel: 0721304499 n Personal curatenie. Angajam personal din Bucuresti pentru servicii de curatenie la program de 4 ore/zi, pentru diferite obiective. Oferim salarizare si transport in functie de obiectiv. Detalii intre orele 9:00-16:00 de L-V la telefon, dl. Dumitrache Antonio, Tel: 0758097688

n Recepþionerã pentru Salon Solar Eclips, zona Militari. Program 10-21, 2 zile cu 1 zi, salariu 1000 Ron, Tel: 0765568717 angajez la n Secretarã cabinet stomatologic, Tel: 0723670404

é Persoanã, doamnã pentru curaþenie, zona Militari, pentru gradiniþã privatã. Rog seriozitate, Tel: 0734540940 n Personal. SC Blue Evolution SRL sediul in Pantelimon-Ilfov, inregistrata la ORC-Ilfov, CUI 29544507, angajeaza prin concurs: Calculator pret cost, Magaziner, Lucrator controlor final, Functionar informatii clienti, Functionar in activitati comerciale, administrative si preturi. Conditii: studii medii, experienta in domeniu un an, limba chineza prezinta avantaj. Concursul consta in selectie pe baza de CV. Candidatii alesi vor fi anuntati telefonic. CV-urile se vor trimite pana la data de 14.01.2013 la e-mail yanzi13633851816@126.com, Tel: 0213119625

ªofer profesionist. Societate comerciala angajeaza soferi profesionisti pentru vidanja, experienta minima 5 ani, Tel: 0735213471 n ªofer

taxi. Angajez urgent ºofer taxi 24h, Logan 2010 GPL, Tel: 0766351740

é Secretarã, buna

cunoscatoare a limbii Engleze. CV la e-mail elissa_818@ yahoo.com, Tel: 0740295650, 0760096715

é ªoferi taxi cu/fãrã experienþã (facilitãm obþinerea atestatului). Zilnic 9-17, str. Dealul Þugulea, nr. 124 (Militari). 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

Italian in n Secretara. Romania cu afacere angajeaza fata pt mic secretariat si menaj usor, Tel: 0749605804 n ªef echipa. Angajez sef echipa pentru retele exterioare apa/canal, salariu avantajos, n Spãlãtor. Societate Tel: 0735131854 angajam personal pentru spalatorie auto, Tel: ªofer tir atestat + adr, Tel: 0758053875 0722647403 n Sofer Cat. C. Angajez sofer categoria C pe autospeciala vidanja, zona IMGB, salariu avantajos, Tel: 0735131854

Stilist cu experienta angajez, Tel: 0723236285


08 Ianuarie 2013

oferte de muncã România - strãinãtate / cereri de muncã / pagina 5

é ªoferi. Angajam

soferi taxi cu/ fara experienta (facilitam obtinerea atestatului), zilnic 9-17, Str. Dealul Tugulea, nr. 124 (Militari) 0766509498, Tel: 0735846662, 0214309498

é Spãlãtor auto.

Diamond Car Wash angajeaza, pentru locatiile din Bucuresti Mall si Plaza Romania, spalatori auto cu experienta, Tel: 0737512745

é Spãlãtor auto.

Personal cu experienta in domeniu angajam pentru spalatorie auto, zona Dorobanti, salariu 800Ron, Tel: 0763163617 n Tiparitor rotativa si plana, ghilotinist, legatorese pentru tipografie oras Pantelimon, Tel: 0741227999 n Vânzãtoare cofetãrie ºi cofetãreasã, ªos. Giurgiului, Tel: 0735353011 n Vânzãtoare pentru magazin alimentar, magazin legumefructe si Plafar, cu experienta si recomandare, Tel: 0723579219, 0767533430 n Vânzãtoare pentru magazin carne, zona Prelungirea Ferentari, bestfoodrahovacity@gmail.com, Tel: 0722200800 n Vânzãtoare cu experienta magazin alimentar Vitan Mall, nefumatoare, Tel: 0767304635 n Videochat Cunoscãtoare limbi strãine, legalitate, Unirii, 500-4000$ lunar.Cazare, bonus, Tel: 0747530013, 0729579287

é Videochat fete sau cuplu. Cauti un job sigur? Incearca Chatul este solutia, angajam cupluri si fete pt conversatii online, min 18ani, oferim bonus angajare 500$, plata, comision 50-70%, CM, training, premii, experienta nu es te nec es ara, 2.000 USD/luna, izabelarizstudio@yahoo .com, Tel: 0724943274, 0764127778 n Videochat angajãm fete cu/fãrã experienþã pentru VideoChat. Program 5-7h/zi. Salariu fix 1200$, Bonus 300$, Avans 500$ din prima zi.Studiouri în zonele: Unirii, Universitate, Crângaºi, Obor, Calea Moºilor, Romanã, Tel: 0732656366, 0763380077 n Videochat A&N angajeazã personal feminin cu/fãrã experienþã. Oferim 600$ bonus, avans 300$ imediat, salariu fix 1200$ ºi procente 50%-84%. Garantãm realitatea anunþului, Tel: 0731080888

Videochat 19 Studiouri Inovatoare angajeazã fete cu/fãrã experienþã. Caºtiguri garantate 2000$-5000$ lunar. Oferim 600$ bonus +500 lei cadou la interviu, Tel: 0768839893

é Videochat, angajam fete si cupluri, oferim conditii ex c elente de munc a, camere atent decorate intr-o v ila s patioas a. Bonus angajare 300 $, comision 50% - 70%, plata la zi sau bilunar, sistem de bonusare motivant, site-uri de top, cm, 3.000 USD/luna, office @virtualstarsstudio.ro, www.virtualstarsstudio.ro, Tel: 0721516830, 0763296676

Elvetia. Oferim locuri de munca in night club si studio cu posibilitati foarte bune de castig! Cazare inclusa, maxima seriozitate, ramonica512@ yahoo.it, Tel: 0041767105838

n Germania. Caut Macelar pt firma mica la o familie privata. Familia stie limba Romana. Munca este de toate pentru productie si un pic lucru pentru casa. Pentru durata lunga. Sunati la telefon dupa ora 19:00, 800 EUR/luna, Tel: Pregatitor cu rcs@rcs-systeme.de, n Vopsitor experienta, Skoda Team 00497812508740, Services angajeaza in zona 00497812508740 Rahova, Tel: 0214202544

é ANGLIA, ANGAJAM FETE CU ASPECT FIZIC PLACUT, INTELIGENTE, SOCIABILE, MINIM 18 ANI P E N T R U E S C O R T SI COMPANIE INTIMA CU PROCENT D E 50%, CAZARE ASIGURATA, PLATA ZILNICA, LOCATIE CENTRALA; RASPUND LA SMS, BEEP, VENUSESCORT@YAHOO .COM, TEL: 447424429905, 40764169055

n Agent Pazã si interventie calificat, atestat legea 333/2003, 40 de ani, 1.80m/95kg, cu vechime in munca 18 ani, cunostinte maxime in domeniul sistemelor de alarma, PSI, permis cat B, fost sportiv, familist, imi ofer serviciile celor interesati de Paza Proprie Profesionala. Cluburi, hoteluri, restaurante, magazine, scoli, gradinite, depozite marfa, sedii firme si case particulare, blocuri, santiere, spatii amenajate (parcari auto). Caracterizare loc de munca. Cazier curat. Foarte punctual si devotat postului de munca. Rog oferte serioase. Exclus firme de paza, Tel: 0765864504 ªofer cat. B doresc angajare sofer, rog seriozitate. Ofer seriozitate, sudor CO2, electric, mecanic utilaje grele, Tel: 0757108621


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers, France n 1. Manutentionnaire; Description: Vous travaillez dans un entrepot logistique, vous effectuez le dispatch de colis en suivant un rythme soutenu. Vous travaillez principalement de nuit a partir de 18h-20h. Vous etes flexible au niveau des horaires. Vous avez deja une experience dans la logistique. Salary: EUR 11 (Hourly); amelie.barant@asap.be n 2. Manutentionnaire; Description: Sur un plateau photo pour des catalogues, vous montez et démontez les stands. Vous travaillez en journée d e 8h a 17h. Vous devez etre polyvalent(e) et bricoleur(euse), ca r vous devez percer, clouer. Salary: EUR 9.65 (Hourly); amelie.barant@asap.be n 3. Danseur / Danseuse; Description: Pour un restaurant cabaret de spectacle, vous dansez le french cancan. Vous assurez environ 100 spectacles par an. Vous travaillez en majorite le week end. Les frais de deplaceme nt sont rembourses. Vous residez dans les villes frontalieres (dept 5 9/62), ou etes pret(e) a demenager - salaire: 100 euros par spectacle; ferraud.lopez@skynet.be n 4. Responsable des ventes; Description: notre client est actif ds le négoce de matériaux ds secteur du bâtiment. Afin de dynamiser ses équipes et son développement en région liégeoise, il est a la recherche d'1 responsable de magasin. Vs etes responsable de la gestion socciale & operationnelle du magasin; Salary: EUR 3000 - 4000 (Monthly); rrslieg@randstad.be n 5. Ingénieur / Ingénieure de projet d'affaires en industrie; Description: en tant que material project coordinator, vs avez pour mission d'agir comme responsable des opérations en terme de planning concernant les projets liés aux matieres 1eres. Vs travaillez en étroite collaboration avec les différents responsables de projets (interne& externes); Salary: EUR 3000 - 4000 (Monthly); rrsnamur@randstad.be n 6. INSTALLATEURS CAMERAS SURVEILLANCE(h/f); Description: Installateurs cameras surveillance (h/f) Option One Security est spécialisée dans le systeme informatique, la télésurveillance pour la sécurisation des biens, des personnes et des informations. Nous avons pour objectif le développement de ce concept de sécurité et le souhait de les rendre accessibles a tous. Aussi, dans le cadre de notre développement, nous sommes également spécialiste et fabricant des énergies renouvelables sur le plan international pour lutter contre la pollution nucléaire. Notre équipe est la pour vous aider a améliorer votre avec des offres sur mesures et garanties pour les clients. Nous recherchons deux installateurs vidéo-cameras surveillance IP et Alarme, détecteur d'incendie pour mener a bien les missions jusqu'a son terme. Täches: Objectifs: 4 installations/jour Missions: -Installation du matériel -Configuration IP -Formation des clients pour le systeme. -Installation du contrôle d'acces (Biométrie). •Installation vidéo-camera surveillance IP -Programmation:Alarme, détecteur d'incendie... Choix et avantages: 1. Employé: Votre salaire est de 1860€ brut/mois + commissions.... Voiture de société méritée apres un mois convaincant + carte d'essence + cheques repas + abonnement GSM.... 2. Indépendant (Free lance): Commissions: a partir de 250 €/contrat validé par notre systeme de vérification. Option one Security participe et investi pour les sociétés qui souhaitent avoir une opportunité d'affaire pour son propre développement. Description du profil souhaité: Posséder une expérience de minimum 2 ans; Etre en possession d'un certificat de 7eme année de perfectionnement ou de spécialisation - technique complémentaire en économique: tourisme, vente commerciale, droit. Avoir des connaissances en Français; Avoir des compétences bureautiques Logiciel de présentation (Powerpoint, Publisher, ...), Bases de données (Access, FileMaker, ...), Messagerie (Outlook, LotusNote, ...), Internet (Internet Explorer, Mozilla, Netscape, ...), Tableur (Excel, Calc, ...), Traitement de texte (Word, Writer, ...); Etre en possession du Permis B. Nous offrons: Un contrat a durée indéterminée a temps plein; Un travail le samedi; Un salaire de 1860 € brut/mois. Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Monsieur Michel Moukoumbi par mail/ m.andre@optionesecurity.eu Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu.

n 7. Assistants(h/f); Description: Assistants(h/f) Option One Security, Engineering en Informatique:circuits électronic et électric partenaire agréer par Electrabel (Gaz-Electricité) et Sécuritas: Sécurité des biens, des personnes et des informations. Nous lançons un systeme innovateur de Lampadaire Solaire sans réseau:fils, cables pour permettre a chaque individu d'avoir l'éclairage public, jardin, piscine, terrain et habitation pour une durée de vie de plus de 25 ans sans rupture et sans facture d'électricité en Europe et en Afrique, pays du soleil. Cette énergie va permettre aux consommateurs d'acquérir l'électricité propre et sans interruption d'éclairage. Nous recherchons 2 assistants (e). Missions:Commerciale et Marketing Traitement des commandes, facturation, tenue du fichier clients, surveillance des stocks... l'assistant(e) commercial(e) assure tout le suivi des ventes. L'assistante commerciale assure les missions de secrétariat classique. Elle organise de plus des réunions avec la direction commerciale et participe aux opérations commerciales (envoi de courrier, action de promotion des ventes par téléphone). L'assistant (e)commercial (e) a en charge le suivi des aspects administratifs de la commande et de la facturation, des devis, des impayés, des livraisons… Réalise des tableaux de bord des résultats, met a jour les fichiers clients, surveille des stocks, fait le suivi des prévisions de vente. •Prospection: PME, l'industrie, des indépendants et les particuliers sur base des rendez-vous fixés préalablement par vous-meme. •Vous analysez les besoins et vous proposez nos services et notre savoir faire jusqu'a la signature du contrat de maintenance et entretien. Choix et avantages: 1. Employé: Votre salaire est de 1860€ brut/mois + commissions/contrat (les commissions sont payées apres 4 réalisations confirmées).. 2. Free lance ou des commerciaux en activité complémentaire:Commissions: a partir de 250 €/contrat validé par notre systeme de vérification. Description du profil souhaité:Posséder une expérience de minimum 2 ans. Etre en possession d'un certificat de 7eme année de perfectionnement ou de spécialisation - technique complémentaire en économique: tourisme, vente commerciale, droit. Avoir des connaissances en Français. Avoir des connaissances en Néerlandais; Avoir des connaissances en Anglais; Avoir des compétences bureautiques Logiciel de présentation (Powerpoint, Publisher, ...), Bases de données; (Access, FileMaker, ...), Messagerie (Outlook, LotusNote, ...), Internet (Internet Explorer, Mozilla, Netscape, ...), Tableur (Excel, Calc, ...), Traitement de texte (Word, Writer, ...). Etre en possession du Permis B. Nous offrons: 1: Employé: -Un contrat a durée indéterminée a temps plein -Un travail le samedi -Un salaire de 1860 € brut/mois -Cheques répas 2:Indépendant: -Convention -Commission de 250 a 500€/contrat Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Monsieur Moukoumbi a l'adresse mail: infos@optionesecurity.eu Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. n 8. Coordinateur Sécurité Santé, (h/f) / Coördinator (m/v).; Description: Un service public a Woluwé-Saint-Lambert recherche un Coordinateur Sécurité Santé, (h/f). Description de l'emploi: - Contrôler la sécurité des chantiers, assurer la collaboration des différents services. - Informer et conseiller les auteurs de projets et maîtres d'oeuvre sur les aspects de la prévention des risques. - Egalement responsable de la planification d'urgence: actualisation des plans d'intervention d'urgence, organisation d'exercices en situation d'urgence, évaluation des situations d'urgence et des exercices, établir un inventaire et analyse des risques, organisation de l'information sur la planification d'urgence. Profil:- Titulaire du diplôme d'ingénieur civil des constructions, architecte, d'ingénieur architecte, de bio-ingénieur ou d'ingénieur industriel (finalité construction), avoir satisfait a la formation complémentaire de niveau A imposée aux conseillers de prévention et répondre aux conditions de l'Arreté Royal du 25/01/2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles. - Connaissances linguistiques requises: Contacts réguliers avec le public en français et en néerlandais. Brevet de bilinguisme du Selor, niveau 1.- Bilingue français, néerlandais et titulaire d’un certificat élémentaire de connaissance linguistique délivré par le Selor Selor: http://www.selor.be/languagecertificate.aspxTitulaire du permis de conduire type B. Offre:- Horaire et conditions de travail: temps plein - Rémunérations: bareme légal; lvanlintcv@actiris.be n 9. Automaticien / Automaticienne chef de projet; Description: vs participez a ttes les phases du cycle de développement du systeme (définir les programmes néce ssaires, codes, tests, déblocages &d ocumentation) vs suivez le process applations du cycle développement & si nécessaire validez la qualité; Salary: EUR 3000 - 4000 (Monthly); rrsnamur@randstad.be

n 10. Agent commercial indépendant, (h/f) pour la France.; Description: Scheffers Chemic, une entreprise bruxelloise active dans le commerce de gros de produits chimiques industriels recherche des agents commerciaux indépendants, (h/f) pour sillonner la France. Fonction: Apres une formation a nos produits (destinés a la réparation et l'entretien de surfaces) et a nos méthodes de ventes, vous intégrerez une équipe dynamique et aurez en charge de développer la clientele dans votre région. Participation a de nombreux évenements apres la période de formation. Principales activités et responsabilités: Votre rôle sera de la prospection directe chez le client professionnel. - Vous serez préalablement informé afin de pouvoir correctement promouvoir les produits. - Vous trouverez vos clients potentiels de votre propre initiative en prospectant (fabricants et magasins de meubles, cuisinistes/salles de bain, entrepreneurs, architectes et menuisiers bois/PVC). Profil: Expérience dans la fonction souhaitée.Tres bonne connaissance du français (langue maternelle).Vous etes un vendeur-né aimant la prospection active, pret a etre sur le terrain.Vous argumentez de maniere claire et persuasive.Vous etes résistant au stress et pret a vous investir dans le job passionnant qu'est la vente aux professionnels, vous etes tres attaché aux résultats.Vous etes en possession du permis B.Vous devez obligatoirement posséder un véhicule, les frais de celui-ci seront a votre charge.Offre: Vous serez totalement autonome, donc vos gains seront en fonction de votre travail (commissions sur ventes). Type de contrat: indépendant. Régime de travail: temps plein.Salaire: commission sur chiffre d'affaires.Plusieurs postes sont a pourvoir. Lieu de travail: rue de Veeweyde 65 a 1070 Anderlecht. Intéressé ? Envoi de C.V. via email a l'attention de Monsieur Scheffers Stéphane: scheffers.chemic@skynet.beAttention ! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. n 11. Aide-Ménagere(h/f); Description: Aide-Ménagere(h/f); Pronet Clean est une société agréée titres services qui mise sur la qualitée et la satisfaction de sa clientele en proposant des services a la hauteurs de leurs attentes grâce a son savoir faire unique et forte de son exprérience de longue durée dans ce domain. Tâches: Dans le cadre des titres-services, vous effectuerez au domicile de particuliers de la région de Braine l'Alleud/Waterloo, des tâches ménageres qui concourent a l'entretien courant de la maison. Possibilité également de prestations sur place au service repassage dans l'agence.Dans le cadre des titres-services, vous effectuerez au domicile de particuliers de la région de Braine l'Alleud/Waterloo, des tâches ménageres qui concourent a l'entretien courant de la maison. Possibilité également de prestations sur place au service repassage dans l'agence.Dans le cadre des titres-services, vous effectuerez au domicile de particuliers de la région de Braine l'Alleud/Waterloo, des tâches ménageres qui concourent a l'entretien courant de la maison. Possibilité également de prestations sur place au service repassage dans l'agence. Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Monsieur Soumakie a l'adresse mail: infos@pronetclean.be Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter ACTIRIS pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. n 12. Couvreur, (h/f). Luxembourg et France.; Description: Turbolux recherche pour une entreprise de couverture située au Grand-Duché de Luxembourg un couvreur, (h/f) pour des chantiers au Luxembourg et a Thionville (France). Tâches: Pose de tuile ou ardoises, zinguerie selon compétences. Profil: - Formation de couvreur. - Au moins un an d'expérience comme couvreur. - Sérieux, autonome. Offre: - Contrat de 3 mois, reconductible ou contrat a durée indéterminée. - Salaire brut de 12 a 14 € par heure (a négocier selon qualifications). Panier et déplacements pris en charge pour chantier en France. Intéressé? Envoyez votre candidature par courriel a paquet@turbolux.lu


detalii la http://ec.europa.eu n 13. Moniteur d'encadrement/manager(h/f); Description: Bik Interim est a la recherche d'un "Moniteur d'encadrement". Notre client est un groupe d’asbl et d’entreprises a finalité sociale. Il accompagne les adultes handicapés dans leur projet de vie et soutient les personnes en situation de handicap ou exclues du circuit traditionnel du travail par la création d’emploi. Tâches: Responsabilités principales: - Encadrement – Suivi des travailleurs: Encadrer (c'est-a-dire diriger, gérer, former et motiver) activement le personnel de production en veillant a faire respecter les valeurs du Village; - Encadrement – Suivi de la production: Encadrer une ou plusieurs équipes de travailleurs sur une chaîne de production manuelle ou machine; - Matériel – Gestion en bon pere de famille: Gérer le matériel (c'est-a-dire l’outillage, les véhicules, les équipements, les machines etc.) en bon pere de famille; Administration: Gérer avec précision l’administration nécessaire au suivi de la production, a la gestion des stocks et au suivi de travailleurs; - Optimalisation: Rechercher d’une maniere permanente a optimaliser la production de sa chaîne de production. Description du profil souhaité: Posséder une expérience en gestion d'équipe/management et et si possible une expérience en chaîne de production; Etre parfait bilingue français/ néerlandais; Avoir des compétences des logiciles de gestion (Navision, Excel, Word, Bopack, Codesoft); Etre en possession du Permis B, permis C et D est un atout; Etre doté d'un bon sens des relations humaines, savoir encadrer les travailleurs et susciter leur motivation; Avoir un brevet en électricité/mécanique; Savoir estimer le temps de travail nécessaire a la réalisation des tâches; Savoir plannifier votre travail et le travail d'une ou plusieurs équipes sur la ou les chaînes de production. Nous offrons: Un contrat d'Interim a temps plein, en vue d'un CDI; avec un horaire de pause 6h-14h/ 14h-22h/ 8h-16h30. Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Mademoiselle D'hallewin a l'adresse mail: brussel2@bikinterim.be Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. n 14. Assistante administrative et commerciale (h/f) / Administratief en commercieel assistent, (m/v); Description: Fashion and Luxury selection a Uccle recherche un Assistant administratif et commercial, (h/f). Description de fonction: - Bras droit de la Direction: gestion quotidienne du bureau, courrier, mail, téléphone, accueil des clients importants, - Réservations de vols, trains et d'hôtels, préparation des réunions (tableaux, résumés, présentations), suivi des plans média, préparations des offres et tarifs, commandes. - Suivi commercial des clients nationaux et internationaux (prestations de services, livraisons de collections) et des commerciaux sur le terrain. - Suivi administratif des clients: facturations, paiements, mais aussi informations, conseils et solutions rapides. Profil: Bilinguisme français / néerlandais exigé + anglais (écrit et oral) - Débrouillarde, organisée, problem solver, commerciale, polyvalente, flexible - Sens des initiatives et des responsabilités - Tres bonnes connaissances de Excel et Powerpoint - Capable de travailler dans une petite équipe - Intéret pour la mode et le commerce. Offre: - Salaire: 2600 euros brut + CR - Temps plein Intéressé?- Cv a l'attention de Mme Marianne Fraeys - 32 (0) 497.189.172 - par mail: marianne@flselection.be - www.flselection.com n 15. Monteurs télécom, (h/f) / Telecom monteurs, (m/v).; Description: Efe Telecom, une société active en télécommunication a 3070 Kortenberg recherche 3 monteurs télécom, (h/f). Tâches: Vous assurez les installations Internet, téléphone, TV digitale chez les consommateurs et les professionnels. Les plus grands clients sont Telenet en Tmac. Profil:- Vous etes flexible, motivé et orienté client- Vous savez travailler de façon autonome- Apres 9 jours de formation, vous obtenez le certificat KI. - Vous avez le certificat VTA ou vous voulez l'obtenir.- Vous habitez de préférence Bruxelles ou le Brabant flamand- Bonne connaissance du français et du néerlandais- Vous etes titulaire du permis de conduiret type B. Offre:- Contrat a durée indéterminée, a temps plein.- Horaire en 2 équipes- Vous commencerez rapidement- Formation de 9 jours prévue- Vous travaillez 40 heures/semaine- En plus de votre salaire, vous aurez d'une voiture de société et d'un laptop.- Vous travaillez dans votre province: Brabant flamand ou Bruxelles-ville en fonction du planning. Intéressé?Envoyez votre candidature par mail a l'attention de Mr Akbulut en mentionnant: Bruxelles/Brabant flamandefe.uitzendbureau@planet.nl

n 16. Technicien ascencoriste(h/f); Description: Business Interim Kantoor située a Avenue Brugmann 24, 1060 Saint-Gilles recherche un Tâches: Notre client est a la recherche de techniciens pour travailler dans les différentes régions de la Belgique. Vous assurez la modernisation des ascenseurs. Description du profil souhaité: Posséder une expérience en montage-modernistation ascenceur, et/ou en électromécanique; Etre en possession d'un brevet A2 en électricité, électronique et/ou électromécanique. Parler le français; Etre en possession du Permis B, et avoir un véhicule personnel; Vous aimez apprendre, et souhaitez évoluer au sein de votre carriere. Vous avez l'esprit d'équipe mais appréciez de travailler de façon autonome. Nous offrons: Un contrat d'Interim a temps plein, en vue d'un CDI; La possibilité de travailler et d'évoluer au sein d'une sociéte de renom; Un salaire selon la CP 111. Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Mademoiselle D'hallewin a l'adresse mail: brussel2@bikinterim.be n 17. Un Référent Technique, (h/f) Unité Transport pour Kinshasa en République Démocratique Congo; Description: Médecins sans frontiere est une organisation non-gouvernementale d'aide humanitaire. Nous travaillons aujourd'hui dans plus de 60 pays ou nos volontaires apportent leur secours aux populations en détresse, aux victimes de belligérances, sans aucune discrimination de race, religion, philosophie ou politique. Pour soutenir ce travail, le Centre Opérationnel de Bruxelles recherche un Référent Technique, (h/f) RD Congo Unité Transport. Objectifs et Dimension: L'Unité de Transport Congo (UTC) est un projet établi afin de garantir une qualité de maintenance et de réparation, dont les 2 axes majeurs sont le service mécanique et la gestion du parc. Avec une stratégie de centralisation des ressources et expertises mécaniques a Kinshasa, il s'agit d'apporter un support de qualité aux équipes des projets en proposant les services suivants: service de dépannage, expertise technique du parc entier en RDC, aide a la gestion et commandes des pieces détachées, service de formation national et international, aide a la maintenance d'un parc, équipe de mécanos volants, support aide projet pour commandes trimestrielles et budgétisation. Le parc est notamment composé de 68 véhicules, plus de 80 motos, 3 camions, une flotte de moteurs hors bords, environ 80 générateurs et 20 motopompes. Principales activités (liste non-exhaustive): - Le responsable de l'Unité Transport en République Démocratique du Congo doit s'assurer d'une réponse optimale aux besoins en transport de biens et de personnes des opérations MSF de la mission Congo. - Elaboration et évaluation des objectifs de l'UTC pour l'année en cours et la prochaine - Définition de la stratégie de gestion, de maintenance et de déclassement du matériel d'investissement - Elaboration du budget transport pour l'ensemble de la mission RDC et est responsable du suivi budgétaire - Approvisionnement / Matériel Responsabilité de la gestion et du suivi des stocks pieces détachées sur l'ensemble du territoire - Validation des fournisseurs locaux et des demandes de besoins des projets en collaboration avec le département approvisionnement Supervision des garages de la mission MSF-B et dans les éventuelles ouvertures de projet et pour les urgences, Supervision de l'ensemble des ressources humaines de l'UTC Evaluation réguliere de la qualité des activités des différentes structures UTC en RDC - Assure les relations fonctionnelles et la gestion des ressources humaines de l'UTC Formation Attitude formatrice, conseillere, de transmission de connaissance au quotidien - Briefings techniques en relation avec leur poste aux personnes travaillant dans la mission Elaboration de la formation gestion transport, mécanique avancée, avec la collaboration du gestionnaire UTC, en concertation avec le référent transport et le logisticien - Assure la sécurité dans les transports et sur l'ensemble des structures de l'UTC - Protection des personnes face a leurs tâches, Assure la sécurité incendie, de la citerne gasoil et le déstockage carburant a Kinshasa - Rapport annuel de l'activité Transport de la mission RDC intégrant une analyse financiere Suivi des outils de gestion sur les bases et projets de la mission RDC, suivi de la gestion des pieces. Profil:Connaissances techniques en mécanique automobile indispensables, - Diplôme dans l'automobile souhaité, Expérience en gestion de garage et gestion d'un parc important, - Connaissance de la politique transport MSF et des standards associés - Expérience de terrain en pays en voie de développement - Français, Anglais - Gestion mécanique, gestion garage, connaissance mécanique en Afrique. Offre:Lieu de travail: Kinshasa RDC - Date estimée: ASAP Engagement: Si possible, 2 ans. Minimum 1 an. Intéressé? Votre candidature en ligne doit etre complétée a l'adresse suivante: http://www.msf-azg.be

Responsable Service Livraison bilingue n 18. Néerlandais/Français(h/f) / Een Verantwoordelijk Leveringsdienst Nederlands/Frans(m/v); Description: Le Groupe Parcours, leader indépendant de la location automobile longue durée en France, gere pour le compte de ses 2200 clients un parc de plus de 45000 véhicules. Avec 270 collaborateurs répartis au travers de son réseau de 24 agences, Parcours a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de plus de 250 millions d’euros. Pour accompagner son développement en France et en Europe, le groupe recrute au sein de ses 3 activités: la location longue durée, la vente de véhicules d'occasion et les services (entretien et réparation) et recherche aujourd’hui pour son agence d’Anderlecht (Bruxelles), un(e) Responsable Service Livraison bilingue Néerlandias/Français (H/F). Tâches:Au sein de l’agence composée de 5 personnes, directement rattaché au Directeur d’Agence, vous prenez en charge les tâches suivantes: - La gestion et le suivi des commandes de véhicules que vous avez préalablement passées aupres des fournisseurs: vous jouez le rôle d’interface entre les clients et les fournisseurs, - La prise en charge des démarches administratives qui sont liées a ces opérations: constitution des dossiers de livraison, demandes d’immatriculations, PV de livraison, fiches signalétiques de prises en main, fiches de restitution …, - La réalisation des livraisons et des restitutions de véhicules aupres de nos clients, - D’une maniere générale, la participation aux différentes activités de l’agence. Issu d'une formation supérieure (Bac + 2), vous justifiez d'une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans un poste alliant administratif et commercial, idéalement dans le secteur de la Location Longue Durée ou de l’automobile. Vous vous démarquez par votre sympathie téléphonique (empathie, sourire, écoute) et votre grand sens du service client. Organisé et rigoureux, vous savez faire preuve de réactivité, d’autonomie et de prise d’initiatives. Vous appréciez le travail en équipe et souhaitez partager nos valeurs: professionnalisme, disponibilité, satisfaction client. Permis B indispensable. Nous offrons: Un contrat a durée indéterminée a temps plein; Un salaire de 1900 € brut/mois. Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Mademoiselle RISOUTE a l'adresse mail: hr@parcoursbelgium.be n 19. Developpeur Web Master (h/f); Description: Developpeur Web Master (h/f) Option Security, spécialisée dans la sécurisation Informatique, Télésurveillance des biens, des personnes et des informations. Un seul bjectif, le développement de la sécurité par le biais de cameras, vidéo surveillance, alarme, détécteur d'incendie et le souhait de les rendre accessibles a tous. Aussi, dans le cadre de notre développement, nous sommes également spécialiste et fabricant des énergies renouvelables, notamment les pannaux solaires sur le plan international pour lutter contre la pollution. Notre équipe est la pour vous aider a améliorer vos compétences avec des offres sur mesures et garanties pour nos clients . Nous recherchons 1 Développeur Web master qui peut aussi configurer les cameras et vidéo surveillance. TACHES: OBJECTIFS: 4 rendez-vous/jour de qualité •Démonstration et présentation du systeme de sécurité de haute qualité qui a été développé spécifiquement pour des entreprises.Prospection et recherche des clients potentiels... •Création et dévelloppemnt de site Web, du contrôle d'acces (Biométrie et de télésurveillance). •Vous proposer nos services et notre savoir faire jusqu'a la signature du contrat de maintenance et entretien. •Gérez votre agenda. CHOIX ET AVANTAGES: 1. EMPLOYE: Votre salaire est de 1860€ brut/mois + commissions/contrat (les commissions sont payées apres 2 réalisations confirmées). 2. Indépendant (Free lance): Commissions: a partir de 250 €/contrat validé par notre systeme de vérification. Option Security participe et investit pour les sociétés qui souhaitent avoir une opportunité d'affaires pour son propre développement. Description du profil souhaité: Posséder une expérience de minimum 2 ans. Etre en possession d'un certificat de 7eme année de perfectionnement ou de spécialisation - technique complémentaire en économique: tourisme, vente commerciale, droit. Avoir des connaissances en Français. Avoir des compétences bureautiques Logiciel de présentation (Powerpoint, Publisher, ...), Bases de données (Access, FileMaker, ...), Messagerie (Outlook, LotusNote, ...), Internet (Internet Explorer, Mozilla, Netscape, ...), Tableur (Excel, Calc, ...), Traitement de texte (Word, Writer, ...). Etre en possession du Permis B Nous offrons: Choix et Avantages: 1:Employé: Votre salaire est de 1860€ brut/mois + commissions/contrat (les commissions sont payées apres 4 réalisations confirmées). 2. Indépendant (Free lance): Commissions: a partir de 250 €/contrat validé par notre systeme de vérification. Option Security participe et investit pour les sociétés qui souhaitent avoir une opportunité d'affaires pour son propre développement: Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Monsieur MOUKOUMBI a l'adresse mail: infos@optionesecurity.eu


pagina 8 / vânzãri terenuri / case-vile

n 20. Agent de gardiennage, (h/f). / Bewakingsagent, (m/v); Description: Securitas offre des solutions orientées sécurité en matiere de gardiennage mobile, gardiennage permanent, gardiennage aéroportuaire et gestion des centrales d'alarmes. Nos clients sont présents dans les domaines les plus diversifiés et grâce a notre longue expérience nous faisons partie du top absolu dans notre secteur d'activité. Aujourd'hui nous comptons en Belgique plus de 5.500 collaborateurs passionnés. Vu que notre société est en constante croissance, nous sommes toujours a la recherche de nouveaux collaborateurs enthousiastes. Aujourd'hui, nous voulons renforcer notre équipe des ventes par un agent de gardiennage Bruxelles, (h/f). Fonction - Vous etes responsable de la zone de sécurité que l'on vous a attribuée, dans un environnement international. - Pendant que vous effectuez vos contrôles d'acces a l'entrée des bâtiments (garages et réceptions), personne ne passe sans que vous ne le remarquiez. - Vous accueillez les visiteurs et vous vous souciez que les procédures soient respectées. - Profil- Vous avez un grand sens des responsabilités et etes pret a évoluer dans un environnement « haute sécurité » - Relever de nouveaux challenges est une seconde nature pour vous - Vous avez l'esprit d'équipe. - Vous etes motivé et etes habitué a travailler en fonction de buts définis. - Vous maîtrisez l'outil MS Office. - Vous avez une grande capacité d'adaptation. - Vous etes résistant au stress et savez réagir de maniere appropriée en cas d'intervention d'urgence. - Vous etes précis, l'une de vos qualités principales est l'exactitude. - Vous parlez et écrivez couramment le néerlandais - Vous possédez votre propre véhicule (catégorie B). Offre- Un contrat temps plein et a durée indéterminée - Un job passionnant avec des responsabilités, des formations de haut niveau sont prévues - Un salaire attrayant, incluant des primes. - De réelles possibilités d'évolution. Localisation: Bruxelles. Intéressé(e)? Postulez via http://be-securitas.easycruit.com/?iso=fr n 21. IT Helpdesk Bilingue(h/f); Description: IT Helpdesk Bilingue(h/f)Notre client, premier groupe européen indépendant de gestion des infrastructures informa tiques et télécoms, est a la recherche d'un Agent IT Suuport/Helpdesk, pour la région de Halle. Tâches: . Vous réceptionnez les appels et les e-mails des utilisateurs concernant des demandes ou des incidents IT (hardware, software et autres) • Apres identification précise de la demande ou de la cause du probleme, vous résolvez l’incident dans la mesure du possible et si nécessaire, vous transmettez les incidents complexes vers l'équipe spécialisée • Vous suivez les dossiers qui vous sont affectés et traitez quotidiennement le back-log afin de garantir nos engagements contractuels. Description du profil souhaité: Posséder une expérience IT (service a la clientele dans le secteur informatique); Vous avez une bonne connaissance du hardware, des systemes d’exploitation Windows et des outils Microsoft Office et une base des réseaux et télécommunications (TCP/IP). Vous avez l’esprit logique et structuré afin de rapidement identifier les causes des problemes qui vous sont posés. Etre en possession du Permis B. Avoir une bonne relation clientele, sens du service (BtoB), vous aimez résoudre les problemes informatiques des autres. Etre flexible quant aux horaire (travail en shift 6h-20h + travail le samedi). Etre parfait bilingue Néerlandais-Français. Nous offrons : Un contrat d'Interim a temps plein, en vue d'un engagement fixe, dans une société de renom; horaire: du lundi au samedi, en shift 6h-20h. Un salaire avantageux, selon expérience, avec cheques repas. Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Mademoiselle D'hallewin a l'adresse mail : brussel2@bikinterim.be n 22. Chauffagiste(h/f); Description: Chauffagiste(h/f)Yellow Selectie, bureau de recherche et sélection, recherche pour son client Tâches: - Vous préparez et posez tous les éléments nécessaires a l'installation complete d'un équipement de chauffage. Vous effectuez le réglage et la mise en service des installations. - Vous effectuez couramment diverses activités telles que débiter des tubes métalliques ou plastiques, poser des canalisations, plier des tuyaux, placer des radiateurs, les assembler avec des accessoires préfabriqués (coudes, brides, vannes) sur base de plans. - Les appareils normalisés actuels vous sont familiers et vous restez ouvert aux dernieres évolutions technologiques du marché.- Avec de l'expérience dans le domaine Sachant parler le français parfaitement - La connaissance du néerlandais est un plus Possession du Permis B est un bon atout. Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Monsieur Favero a l'adresse mail: gaetano@yellowselectie.be n 23. Employé en ressources humaines secteur social, (h/f). ACS.; Description: Un service public a Bruxelles recherche un employé en ressources humaines secteur social, (h/f). Tâches: Organiser, planifier et participer aux procédures de recrutement et en assurer le suivi, mettre en oeuvre la procédure d'engagement et en assurer le suivi administratif, mettre en oeuvre la procédure d'accueil des nouveaux travailleurs, assurer la gestion administrative du personnel en lien avec le secrétariat social et les pouvoirs subsidiants.Assurer la guidance et l'accompagnement des ouvriers dans leur intégration a la vie professionnelle, assurer la construction d'un projet professionnel clair et réaliste ainsi que la préparation a la transition vers le marché de l'emploi ou le secteur de la formation en fin de contrat,participer a l'évaluation et au suivi des actions de formation des ouvriers, soutenir la Direction dans la coordination du projet, en particulier les volets sociaux, administratifs et financiers. Rédiger des rapports sociaux, rapports d'activités et comptes-rendus de réunion. Profil: Méthodique, rigoureux, dynamique, capable d'initiative et de souplesse pour faire face a l'imprévu quotidien. Sens des responsabilités et des contacts humains. Sensible a la dimension interculturelle et au contexte d'insertion socioprofessionnelle de son travail. Bonne connaissance des logiciels de bureau et de communication (Office, Outlook, Firebox, ...) Sont des plus : permis de conduire B minimum, brevet de secouriste, VCA valide. Bachelier (Gradué 2+) de préférence en gestion des ressources humaines, assistant social, bachelier en Insertion SocioProfessionnelle (ISP) avec quelques années d'expérience, ... Connaissance approfondie de la législation sociale et du travail et expérience dans ce type de fonction. bpontecaillecv@actiris.be n 24. Vendeur librairie, (h/f). Activa. / Verkoper boekhandel, (m/v). Activa.; Description: Une librairie tabac située en plein centre de Bruxelles recherche un vendeur, (h/f). Profil:Vous etes fiable, enthousiaste et motivé Tres bonne connaissance du français et avoir des tres bonnes connaissances du néerlandais (sinon s'abstenir!!). La connaissance de l'anglais est un atout. Vous avez une bonne présentation. Etes-vous dans les conditions du plan Activa? Vérifiez ici si vous correspondez aux conditions de la mesure d’emploi.Vous etes en possession d'un certificat de bonne vie et moeurs.Offre: Horaire a temps plein. Lundi : 12h a 18h, Mardi : 12h a 18h Mercredi : 12 a 18h, de Jeudi a samedi : de 12 a 19h. scassanocv@actiris.be n 25. Aide-soignante, (h/f).; Description: Cocoon, une maison de repos située avenue des croix de guerre, 173 a 1120 Neder-Over-Heembeek recherche une aide-soignante, (h/f) avec numéro de visa.Nous offrons:De bonnes conditions de travail.Un travail motivant.Horaires souples a convenir a mi-temps. Intéressé ? Veuillez prendre contact par téléphone avec Monsieur Moussaoui, responsable du recrutement du personnel au 0497/89.56.66.

08 Ianuarie 2013

Colentina urgent persoana fizica vand casa suprafata totala 200mp, constructii 110mp, rog seriozitate, doar pf, 75.000 EUR, Tel: 0763286993 Constanþa, Almãlãu, casa cu 8 camere, anexe, vita-de-vie, curte 2000mp, apa curenta, 25.000 RON, Tel: 0766374432

é Chitila-Ilfov, vand teren intravilan 420mp, intabulare, cadastru, toate utilitatile, 63.000 EUR, Tel: 0755480904

é Dâmboviþa, Pucioasa, cartier Diaconesti, vand teren intravilan suprafata 7000 de mp, deschidere 15 m. Beneficiaza de acces la toate utilitatile (apa, gaze, curent, cablu TV, telefonie, internet, canalizare). Terenul la 2 km de centrul orasului Pucioasa (statiune balneoclimaterica), in vecinatatea raului Bizdidel. Este locatia ideala pentru casa de locuit - vacanta. Proprietar persoana fizica, Pretul negociabil, 20 €/mp, gabriela84cerasela@gmail.com Tel: 0769164147

Jilava proprietar, teren intravilan 1360 mp, deschidere 14m la DN5, gaze, canalizare, curent electric, cablu, internet, 60.000 EUR, gazo74@gmail.com Tel: 0765446844

Argeº Dâmbovicioara casa de vacanta complet utilata, mobilata (2 cabane, separat sau impreuna) sau teren 1200mp cu autorizatie de constructie in Rezervatia Naturala Piatra Craiului langa Pestera Dambovicioara sau schimb cu proprietate in Bucuresti, liliana_vdv@hotmail.com, Tel: 0729936065

n CORNATELU, VILA LA ROSU, P+1, AN 2010, 4 CAMERE, LIVING, 2 BAI, BUCATARIE, TEREN 1500MP, 35MIN BUCURESTI, DISCUTABIL, 23.000 EUR, TEL: 0767255365

n Ferentari, vand casa curte, 3 camere locuibile, gaze, apa in casa. Canalizare, sosea asfaltata. Pretul este negociabil, 60.000 EUR, carmen_ancuta2003@yahoo.com Tel: 0768982900

Militari Ansamblu de lux exclusivist! P+2, 200mp, teren 350 mp, finalizat pentru persoane pretenþioase, 129.900 EUR, www.avangardegrandevillage.ro Tel: 0722134720, 0767600804 é Bragadiru, propietar vand casa cu toate facilitatile, suprafata totala 420mp, P+1+M / 320mp, 6 dormitoare, 2 livinguri, 4 bai, 4 terase, 3 dressing, confort 1, mobilat modern (negociabil!) Materiale constr: caramida poroterma, acoperis Lindab, an constructie 2006. Centrala, gaze, lumina, apa curenta, cadastru, intabulare, Utilat Modern, Ocazie! 209.000 EUR, georgiana.breaz@topo-land.ro, 0723007444, 0043664426360

é Braºov, Predeal, central, particular vand proprietate compusa din 2 case cu teren de 1.207 mp plat, toate utilitatile, centrala termica, garaj, constructie 2003, amprenta sol 133 mp, aproape de partie de ski, 130.000 EUR, peetre36@yahoo.com, Tel: 0727410168

n Militari Metro P+1+POD, 200mp construiþi, teren 250mp, constr. 2012, cãrãmidã, execuþie deosebitã, toate facilitãþile, astfalt, zonã vile, pentru clienþi pretenþioºi, (Tva inclus), 89.900 EUR, www.avangardegrandevillage.ro Tel: 0767600804, 0722134720

é PRAHOVA, BREAZA, CASA P+1, TREI DORMITOARE, LIVING, BAIE, BUCATARIE, TERASA, GARAJ IN CURTE, PIVNITA, GAZE, CANALIZARE, SITUATA IN CENTRUL ORASULUI BREAZA! CASA SE POATE VINDE SI COMPLET MOBILATA SI UTILATA. PRIMII PROPRIETARI. ROG SERIOZITATE! 100.000 EUR, STEREAALINA@YAHOO.COM TEL: 0723326833


08 Ianuarie 2013

vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / 3 camere / pagina 9

Regina Maria, Casa Poporului, stradal, particular, garsonierã dublã, decomandatã, îmbunãtãþiri multiple, renovatã recent, 45.000 EUR, Tel: 0723447448

é Rahova, vand casa la curte cu o suprafata de 140 mp, cu suprafata utila de 60 mp. Casa este din caramida, recent renovata, 2 cam, holuri, buc si debara, izolata partial, tabla, termopane, gaz, put, strada asfaltata si canalizare, n Sãlaj, Daco-Serv, g+f+p+ct, 18.000 EUR, Tel: 50.000 EUR, Tel: 0757777742 30mp, 0733538292, 0768935619

Drumul Taberei, Ghencea, 1/4, decomandatã, 43mp, balcon, constr. 2012, cãrãmidã, ansamblul “Avangarde Rezidenþial”, acces piscinã, loc de joacã, teren fotbal, pazã 24/24, (TVA inclus), Stoc limitat, 29.900 EUR, www.avangarderezidential .ro, Tel: 0767600804, 0722134720 n Pajura Cartier, Str. Presei nr 8, Bl. 6, Sector 1, Bucuresti 12 (douasprezece) garsoniere x 41.69mp din care 34.8mp suprafata utila in bloc de caramida P+2. Pret 24.800 Euro/unit. Necesita finisaje interioare. 8 (opt) spatii x 15.4 mp utili pretabile spatii comerciale, cabinete medicale, birouri. Pret 12.800 Euro/unit, Tel: 0372755580 n Prelungirea Ghencea 318-320 sector 6, ansamblul “Avangarde Rezidenþial”, 1/4, decomandatã, 43mp, balcon, constr. 2012, cãrãmidã, acces piscinã, loc de joacã, teren fotbal, pazã 24/24, (TVA inclus), Stoc limitat, 29.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

Berceni, Alexandru Obregia, pret negociabil, 52.000 EUR, Tel: 0764531455 Bratianu IC 44, 2 camere, 50mp, 70.000Euro negociabil suficient, mobilat total, Tel: 0740078280

n Titan, Gheorghe Petrascu Administratia Financiara Sector 3, stradal, parter, imbunatatiri multiple, AC, pretabil firma, apropiere parc IOR, Tel: n Bucureºtii NoiParc 0726608781 Bazilescu, Cristim, apartamente 2-3 camere, proprietar, fãrã TVA, finisaje la comandã, Tel: 0767657181 Vitan Mall, Piata Vitan, particular vand garsoniera decomandata, etaj 6/8, 10 Cantemir, decomandat, 50 min. de Piata U nirii. mp, parter, vedere spate, Suprafata totala 42 mp. Bloc linistit, renovat, 55.000 EUR, 1990, mixt, vedere parc, Tel: 0723938854 zona linistita, 46.900 EUR, Tel: 0727544958

é Vitan Mall, urgent garsoniera confort 1 decomandat etaj 8/8, persoana fizica negociabil usa metalica, parchet, termopan, gresie faianta baie, panorama, posibilitate de mansardare, an constructie 1988, accept si prima casa, 40.000 EUR, cristian.neda@gmail.com, Tel: 0762268151

é Decebal, Piata Muncii, apropiere Metrou, bloc tip vila, D+P+3, constructie 2012, Parter inalt cu balcon, garsoniera dubla - 51000E + etajul 1 - 2ap/2cam 70000E/ap, ultimile 3 apartamente, centrala termica proprie, termopan, usa metalica, zugravit, videointerfon, 51.000 EUR, aurelburlan@gmail.com, Tel: 0722729252

Taberei, vand n Drumul apartament 2 camere, bloc constructie 1986, stradal, complet utilat, gresie si faianta, termopan, balcon inchis, usa metalica, parchet laminat, 2 camere semidecomandat, 55 mp, confort I, et. 10/10 (cu etaj tehnic), recent renovat, sectorul 6, 55.000 EUR, dragos.lupascu@gmail.com, Tel: 0757372467 n Drumul Taberei, Ghencea, 1/4, decomandat, 85mp, 2 balcoane, constr. 2012, cãrãmidã, ansamblul “Avangarde Rezidenþial”, acces piscinã, loc de joacã, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (TVA inclus), Stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

Ghencea n Prelungirea 318-320 sector 6, ansamblul “Avangarde Rezidenþial”, etaj 1, 2, 3/4, decomandat, 85mp, 2 balcoane, constr. 2012, cãrãmidã, acces piscinã, loc de joacã, teren fotbal, agrement, pazã 24/24, (TVA inclus), Stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

Dãmãroaia, n Jiului apartamente de lux, 2, 3, 4, 5 camere, garsonierã, construcþie nouã 2012, Tel: 0766240912

é Kogalniceanu, ultracentral, vanzare / inchiriere 2 camere, An 1959 Dec, Et 4/6, Mobilat, Utilat, Liber, 49.11mp, Curte interioara 1500mp din care proprietarul detine 20mp prin contract, Termopan, Gresie, Faianta, Parchet, 2 loc uri parc are, baie buc atarie s i dormitor mobilate si utilate Liber. Pentru Chirie 325 EUR/Luna, 65.999 EUR, adrian.manea84@gmail.com Tel: 0754016116

n 13 Septembrie Prosper, particular, confort 1, decomandat, 64mp, etaj 3/8, mobilat, zona linistita, 62.000 EUR, Tel: 0729629044

Albã, Potcoava, é Balta str.Constantin Brancusi, Particular, vand apartament 3 camere zona verde, vedere stradala semidecomandat, etj. 4/9, sup. 64mp, imbunatatiri minime (gresie faianta, parchet, usa metalica, aer conditionat, 71.500 EUR, Tel: 0764452407 n Berceni Sudului, apartament 3 camere, semidecomandat, et2/4, fara imbunatatiri, exclus intermediari, 55.900 EUR, Tel: 0762331070 n Berceni, zona linistita, 3/4, decomandat, bloc 1987, amenajat recent modern, negociabil. Ocazie! 59.999 € Tel: 0741579051, 0733840424

é Titan Bloc Nou 2006 Ap cu usa metalica, usi lemn interioare, 2 ap aer conditionat, parchet lemn masiv, centr proprie, gresie/faianta Italia, mobilat bucatarie/baie. 5 min metrou. Direct proprietar, 64.000 EUR, n Brancoveanu metrou crystynyka2001@yahoo.com, proprietar, ap 3 Tel: 0731200697 camere, bloc nou n Titan metrou, 2 apartamente, parc, superbe, livrare feb 2013, sup. stradale, decomandate, an totala utila 82mp, 1984, 4/10, balcon, 69.000E, livrat la cheie, AC, celalant 65.000E, Tel: 0767715477 toate finisajele incluse:

n Unirii, Biokarpet, 2/7, 2003, 75mp, living=40mp, bucãtãrie utilatã, termopan, parchet n Militari ansamblu rezidenþial masiv, UM, pazã, acte, “Avangarde Rezidenþial”, etaj 99.000 EUR, Tel: 0728438518 1/3, decomandat, 85mp, constr. 2012, execuþie ireproºabilã, cãrãmidã, finalizat, disponibil imediat, n Vitan Ramnicu Sarat, 2 semidecomandat, acceptãm Prima Casã, zonã camere deosebit de selectã, Ultimele 55mp, et 8/10, t+g+p, usa Unitati, 49.900 EUR, metalica, cu/ fara mobilier, www.avangarderezidential.ro, negociabil, 57.000 EUR, Tel: Tel: 0744368835, 0722356122 0723671292

g, f, p, t, um, CT, contorizare separata, parc Tineretului, 99.500 EUR, contact@ apartamente-vila.ro, www.apartamente-vila. ro, Tel: 0730448944 n Bucureºtii Noi -Parc Bazilescu, Cristim, apartamente 2-3 camere, proprietar, fãrã TVA, finisaje la comandã, Tel: 0767657181


pagina 10 / vânzãri imobile / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile

n Drumul Taberei dec, 85mp, 2balc, constr. 2012, caramida, ansamblu rezidential, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (tva inclus), stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720 Drumul Taberei “Avangarde Rezidenþial”, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2012, cãrãmidã, finisaje lux, complet echipat, mobilat, utilat cu aparaturã de lux, Euro (tva inclus), stoc limitat, exclus agenþii. 0767600804, 0722134720, 59.900 EUR, www.avangarderezidential. ro, Tel: 0744368835, 0722356122

é Viilor, langa Lidl - Spataru Preda, vand apartament 3 camere, 2 bai, fara balcon, parter, usa metalica, termopane, repartioare caldura, apometre apa, const 1987. Zona curata si linistita, 62.000 EUR, corneliusbesliu@yahoo.com, Tel: 0765743166

n Ghencea dec, 85mp, 2balc, constr. 2012, caramida, ansamblu rezidential, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (tva inclus), stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, é Colentina, Raul Colentina, camere, confort 1, Tel: 0767600804, 0722134720 4 decomandat, etaj 1/11, bucatarie foarte spatioasa, gresie, faianta, baie+wc n Militari Lacul Morii, Sector 6, serviciu, 2 balcoane, vedere vanzare apartament 3 camere, fata / spate, stradal, 78.500 €, Etaj 3 / 4, Confor: 1, alexe_bobo@yahoo.com, Tel: decomandat, bucatarie, baie, 0721274436, 0726839097 balcon (inchis) Suprafata: 64 n Unirii, apartamentul este mp, Dotari: izolatie termica, situat pe Bulevardul Unirii, Geamuri termopan, Usa suprafata 128mp, mobilat si metalica, Aer conditionat, utilat, toate imbunatatirile, Parchet, interfon, 153.000 EUR, 0730758465 Cablu/Internet. Zona foarte linistita, Vedere la Lacul Morii, 62.000 EUR, alexandru.oncete@gmail.com, Tel: 0722532193

n Prelungirea Ghencea dec, 85mp, 2balc, constr. 2012, caramida, ansamblu rezidential, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (tva inclus), stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

n Unirii Budapesta, apartament 3camere în vilã, P/1, stradal, 70 mp. Pretabil afacere. 95.000E discutabil, Tel: 0764820541

n Cumpar urgent garsoniera cf. 1 in sect. 3 (Titan) sau in sect. 6 (Militari), prefer fara imbunatatiri plata la incheierea tranzactiei, Tel: 0732639664

08 Ianuarie 2013

n Apãrãtorii Patriei metrou, inchiriez sufragerie in apartament de doua camere, decomandat, mobilata; anticipat 3 luni, 500 RON/luna, Tel: 0764533521 n Militari particular, o camerã în apartament 2 camere, în vilã, mobilatã, gresie, faianþã, parchet, termopan, zona Militari, de preferat 2 fete, Tel: 0760298607 n Militari una camerã din patru, mobilat, utilat, aproape metrou, colega apartament, 100 EUR, Tel: 0737059617

é Rahovei, inchiriez casa la curte cu o suprafata de 140 mp. Casa este din caramida, recent renovata, 2 cam, holuri, buc si debara, iz olata partial, tabla, termopane, put in curte, rzvn_i@yahoo.com, Tel: 0757777742

n Foiºorul de Foc str. Zece Mese, cf. 1, 1930, 190mp, parter vila (P+1) compus din 5 camere+ dependinte, Tel: 0744676268 n Jiului -Hotel Parc, apartament 5 camere, lux, terasã, curte, garaj, subsol, n Banu Manta, aproape Ion construcþie nouã, 0766240912 Mihalache si sp. Sf. Maria, garsonierã 35 mp, construcþie 1982 reabilitatã termic, termopane, gresie+ faianþã, mobilatã, complet utilatã, garanþie, 1+1, fãrã intermediari, 260 EUR/luna, n Luica nr. 120 vand sau Tel: 0767879595 inchiriez spatiu comercial, Tel: 0722235195, 0722246890 Brâncoveanu proprietar, conf. 1, mobilatã, utilatã, îmbunãtãþiri, balcon, rds, rcs, termen lung, 200 EUR, Tel: 0731595444, 0314245785

Cumpar apartament 2-3 camere decomandat, sect. 1, 2, 3, Tel: 0765171891

n Decebal, inchiriez garsoniera lux, et3/8, paza, utilata si mobilata complet, 300 EUR/luna, Anca.borcea@agforex.ro, Tel: 0722878855 n Giurgiului inchiriez garsoniera conf. 1, gresie, faianta, parchet, usa metalica, partial mobilata, zona linistita. Telefon dupa ora 16:00, 700 RON/luna, Tel: 0723150780

n Regie Bulevard, P/4, 23mp, mobilatã, g+f+p+t+um, maºinã spãlat, aproape Carrefour + Bricostore, fãrã avans, garanþie 100E, 135 EUR/luna, Tel: 0740176368 Rahova, n Sebastian, Proprietar, Garsoniera comf 1, 44 mp, decomandata, 8/10, mobilata, utilata, Rog agentiile nu contactati, sunati dupa ora 14, 250 EUR/luna, fdorel4@gmail.com, Tel: 0762641997

inchiriez é Tineretului, garsoniera decomandata, 2 min metrou, 7/ 8, 40 mp, bloc 1986, utilata si mobilata clasic, parchet laminat + usa metalica + termopan, partial faianta si fara gresie. Disponibila imediat, 230 EUR/luna, matei.iote@yahoo.com, Tel: 0726757989 n Unirii etaj 8, utilatã, mobilatã, Tel: 0744396738

é Vitan (Stadion Olimpia). Urgent! Garsoniera 36mp, mobilata si utilata modern cu toate imbunatatirile aferente, libera. Radu, 230 EUR/luna, Tel: 0768568568

n 13 Septembrie Marriott, decomandat, et. 8, pretul zonei, decomandat (p, t, g, f, ac), Tel: 0723383177 n Baba Novac Parc IOR, 55mp, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, reabilitat termic, zona foarte linistita si civilizata, mobila rom, mobilat, utilat, 285 EUR/luna, violeta_emilian@yahoo.com, Tel: 0729743935, 0740655163

é Balta Albã, particular, inchiriez ap. 2 camere, complet mobilat, recent renovat, etj. 2/4, in zona f. linistita. In apropiere sunt magazine, piata Minis, parcul I.O.R. Transport: troleul 79 si metroul Muncii, 250 EUR/luna, ctsorin@yahoo.com, Tel: 0721225215


08 Ianuarie 2013 n Berceni Sun Plaza, 2 camere nemobilate, decomandate, faianta, gresie, parchet, aer conditionat. 02143107778, Tel: 0724034109, 0371106952 n Drumul Taberei Ghencea, 4/8, cf. I, decomandat, mobilat, finisat si utilat, ultra lux, centrala proprie, 350 EUR, Tel: 0721153441

Drumul Taberei, etaj 1/10, decomandat, mobilã nouã, aragaz, frigider, curat, 1.000 RON, Tel: 0748959515, 0728005657 n Drumul Taberei, vis-a-vis de Parcul Moghioros, lg Liceul Lovinescu si Carefour, Ap 2 Camere, conf 1, semidec, et1, nemobilat, neutilat (mobilat bucatarie) termopan, parchet, balcon, apometre, repartitoare, curat, liber. Particular, 250 EUR, Tel: 0729008732 Drumul Taberei, proprietar, 2 camere, 2/4, cf. 1, renovat proas pãt, modern, îmbunãtãþiri, buc ãtãrie utilatã, camere nemobilate, 240E, negociabil, garanþie, Tel: 0756914897 n Floreasca proprietar, zona linistita Parc GaribaldiKaufland, bloc 3 nivele gen vila, toate dotarile, 260 EUR/luna, Tel: 0744483067, 0765455725 n Kogãlniceanu Piataparticular, inchiriez apartament 2 camere ultracentral, semimobilat, bucatarie echipata. 300 Euro discutabil, Tel: 0722535464

închirieri oferte 2-3-4 camere / spaþii comerciale / auto-moto / pagina 11 n Obor, inchiriez apartament 2 camere renovat, toate utilitatile, et. 3/4, 250 EUR/luna, Tel: 0763662911 lângã Pãdurea n Roºu, Roºu- Militari, particular, urgent apartament 2 camere în imobil nou, Tel: 0724833030 inchiriez n Sebastian apartament la parterul blocului, la strada principala. Posibilitate pentru deschidere birou notariat, cabinet stomatologic, cabinet avocatura, etc. Se poate inchiria gol sau utilat. Are usa metalica, termopane, gresie, faianta, parchet, usi interioare schimbate si balcon, 300 EUR/luna, 0721144539, mihai_chitoi@yahoo.com, n Tineretului apartament 2 camere, decomandat, et. 2, zugravit, Tel: 0762198577, 0314115289 n Titan, zona Bila, 60mp, apartament mobilat nou cu toate utilitãþile, alarmã, loc parcare, et. 9 din 10, 350 EUR, Tel: 0743333363

n 13 Septembrie Inchiriez apartament cu 3 camere renovat (gresie, faianta, parchet, mobila noua de nucatarie) apartamentul are 90mp confort 1 sporit, 2 bai, bucatarie open space, etaj 1 din 8, pret 300E, 300 EUR/luna, Tel: 0727617285 n Drumul Taberei str.Valea Oltului, inchiriere ap 3 cam, bloc linistit, et. 3/4, decomandat, 67mp, mobilat, curat, Florin, 300 EUR, Tel: 0722535617

n Giuleºti, vis-a-vis stadion Rapid, mobilat complet, utilat, negociabil, 350 EUR, Tel: 0720251294 n Giurgiului 3 camere, comfort 1, decomandat, 2/10, doua balcoane, utilat, 260 EUR, raducu_dragnea@yahoo.com, Tel: 0725730905 n Iancului nr 1, ap 3 camere, etaj 5 decomandat, nemobilat, neutilat, cf 1 douã grupuri sanitare, vizavi metrou, Tel: 0762962900 Ghencea, n Prelungirea proprietar ap 3 camere 9/10, (statie autobuz Valea Oltului), 75 mp, decomandat, complet utilat si mobilat modern (mas spalat, plita, cuptor, frig, 2 x A/C, tv) foarte curat si spatios, interfon + 2 camere filmat casa scarii, loc parcare platit ADP sector 6, 350 EUR/luna, sebi_dragomir@yahoo.com, Tel: 0733109098, 0721364416 n Unirii, inchiriez apartament in regim hotelier zona Pret 200 lei/zi, roberto_cavally2000@yahoo.com Tel: 0761771771

é Unirii, apartament in vila 130 mp, etj 1 din 2, 4 cam, 2 bai, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala termica, aer conditionat, mobilat si utilat (masina de spalat, aragaz, hota, frigider, tv, internet etc.), renovat int./ext, 850 €/luna, matica23@yahoo .com, Tel: 0728507345, 0753705168

é Dacia, Piata Romana, Stradal, zona pietonala, Parter/3, 2 camere + bucatarie mobilata + grup sanitar, 65mp, pretabil cabinet, birouri, magazin, etc, aer conditionat, parchet, firma luminoasa, stradal, liber, 750 EUR/luna, aurelburlan@gmail.com, Tel: 0722729252 n Floreasca Piata, vad foarte bun, spatiu comercial 35mp+ etaj 1 pentru birouri- 80mp. 1.200Euro negociabil ambele, Tel: 0744582873 n MIHAI BRAVU STRADAL ARTERA PRINCIPALA, 73 MP, DUBLU ACCES, GRUP SANITAR, VAD, CONTRACT TERMEN LUNG, 1500 E+TVA, 1.500 EUR/LUNA, TEL: 0728928522, 0723186032

Militari Piaþa Veteranilor, 28mp, stradal, se poate ºi compartimenta, supervad, 0732985096 0734540940 Plantelor Mântuleasa demisol toate utilitãþile + 380 V, pretabil atelier, laborator, depozit, etc, Tel: 0723287531

é Combina Bourgoin de cules porumb pe 3 randuri cu tocator, ventilator, motor Perkinson in 6 pistoane, stare foarte buna de functionare, cauciucuri noi, buncar de 3 tone, pret neg, 12.500 EUR, alin_mc21@yahoo.com, Tel: 0746396876 n Dacia Logan si Fiat Albea negociabil, Tel: 0728118896

n Predau Restaurant utilat si mobilat complet, 130 mp, zona ultracentrala, chirie 1200 euro, pret 7500 euro. Restaurantul a functionat 12 luni. Relatii la, adi.oana@yahoo.com, é Dacia Papuc 1,9 diesel, www.restaurant-de-noapte.ro, 2 locuri carosat, 2004, Tel: 0769778644 negoc iabil, 650 €, n Sãlaj, complex Humulesti, 0726203005 inchiriez spatiu comercial 20 mp, stradal, 400 €, 0756500050 n Honda Civic Benzina, 1, 8 139 CP. Negru/bej. full VATRA LUMINOASÃ, BD option. Triptronic. MAIOR C O R A V U , Negociabil, 12.000 EUR, P R O P R I E T A R , 70 MP , nfghencian@yahoo.com, Tel: STRADAL, G R U P 0728995422 SANITAR, TERMEN LUNG, n Hyundai Accent unic 1000E + TVA/LUNA, proprietar stare perfecta 2009, 1.000 EUR, 0723186032 63.000 km, 5.000 EUR, Tel: 0740522776 n Mercedes-Benz Viano 3.0 diesel, fabr. 2008, 30.000Km, lung, full extra, þinutã garaj, automatã, navigaþie, accept variante auto, Tel: 0766240912

n Luica nr. 120 vand sau inchiriez spatiu comercial, Tel: é Vitan Mall, Anastasie Panu, 0722235195, 0722235195 Vitanul nou adiacent Splaiul Unirii - Metrou Timpuri Noi, Aviaþiei, Nicolae Caramfil - spatii birouri clasa A, 135 mp, duplex 200mp utili, lux, 2 terase, 2 grupuri sanitatre, b i r o u r i s a u l o c u i t . bucatarie mobilata, bloc nou, 2.000Euro negociabil, Tel: centrala termica proprie, 4 0744582873 aparate aer conditionat, paza permanenta, parcare, n Bucureºtii Noi, inchiriez 800E+tva, 800 EUR/luna, spaþiu comercial 20mp, Tel: aurelburlan@gmail.com, Tel: 0722729252 0744551580

é ªalupã Glastron

utilatã complet, motor Johnson 75 cp, Tel: 0723287531

é Cumpãr auto Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz/Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765 n Hyundai Tucson sau Santa Fe pânã la 2000cmc, fãrã accident, vopsea originalã, carte service, km. reali, 2005-2008, SUV 4x4 motorinã, Tel: 0213355292

é Piese auto import

noi, dezmembrãri absolut orice marcã, Tel: 0744495564, 0722640080 Vand pompe electrice alimentare benzina si diesel, in rezervor sau exterior, capuri distribuitoare, injectoare, pentru orice tip auto. Garantie, Tel: 0744852658 n Vand pompe electrice alimentare benzina si diesel, in rezervor sau exterior, capuri distribuitoare, injectoare, pentru orice tip auto. Garantie, Tel: 0744852658


pagina 12 / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi

08 Ianuarie 2013

é Doamna finuta, dulce, rabdatoare, foarte manierata é Finalizare orala, sex total, ofer companie intima la sunt o escorta educata, domiciliul meu domnilor manierata si cu mult bun simt, generosi si discreti, serviciile 150 RON / ora, 0756587946 de calitate te vor face sa revii, te astept, cu mare drag, 100 RON/ora, Tel: 0734191131

é Calculatoare, laptopuri, monitoare, imprimante, noi, second-hand, garantie, service. Vând, angeloangeloo @yahoo.com, www.e-strong.ro, Tel: 0722213283, 0765476882 n Masina de spalat Gorenje WA402 Folosita, stare foarte buna de functionare, intretinuta. Cuva si tambur inox, 85/60/60, cap 5 kg. Fara garantie, fara factura fiscala, cu manual de utilizare. Transportul nu e inclus. 170 Ron, 0721979076, risteaalina@yahoo.com

é Buna rau! Te astept intr-un ambient intim si discret pentru a fi ghidul tau pe culmile placerilor. Sex oral si normal in diferite pozitii, 150 RON/ora, Tel: 0762567888

é Telefoane Smartphone Noi in cutie, cu toate accesoriile, 199 RON, telefoanemobilenoi@gmail.com, http://www.olx.ro/userlistings/tel efoanemobilenoi, 0753312222

n Cumpar frigider, congelator, aragaz, maºinã spãlat. funcþionale 100- 150. frigidere defecte 50, Tel: 0213328599, 0722417915

é Amanta perfecta, sexy, senzuala, ofer clipe de vis domnilor cu pretentii si manierati, sex oral neprotejat cu finalizare, normal in orice pozitie vrei tu, 69, orice fantezie este permisa, 150 RON/ora, Tel: 0761174614

n Calculatoare laptopuri monitoare lcd depanez (re) instalez vând, cumpãr, inclusiv weekend. 0212201216, Tel: é Anal, anal, anal, ofer clipe 0723984654, 0746283201, de vis domnilor cu pretentii si manierati, sex oral neprotejat Fax: 0768790654 cu finalizare, normal in orice pozitie vrei tu, 69, orice fantezie este permisa, 150 RON/ora, Tel: 0766785688

blonda n Domnisoara apetisanta 22 de ani, dulce, tandra, finuta si educata, accepta invitatia unui domn matur la hotel/domiciliul pers.iti ofer clipe de neuitat si sex total.pozele sunt reale 100%, kiss, 150 EUR/ora, pustoaika_xxx@yahoo.com, /matrimoniale, Tel: 0784057802, 0734622283

é Doamna matura 35 de ani ofer companie intima domnilor manierati si discreti igiene si discretie maxima, 200 RON/ora, Tel: 0746975417

é Excentrice si dornice de a te intalni si a iti oferi momente unice, 80 RON/ora, masaj.jovial@yahoo.ro, é Vin la tine sau la hotel. http://www.masajeroticsalon.ro, Bruneta frumusica, par lung, Tel: 0763581129 sani fermi si fundulet bombat, 24 ani. Ofer cu placere oral cu final orala, pe corp, masaj, normal in ce poz doresti, cunnilingus, 69, saruturi! Pozele sunt reale si spun totul! 150 RON, 0736463733

é Seriozitate & igiena totala!.. Lucram absolut singure pe cont propriu pozele sunt ale noastre. Doriti discretie, placere, relaxare, fara batai de cap, fara probleme? Atunci contactati-ne. Sex total pupici, 150 RON/ora, 0731152484

é Caut Amanta, Manager 35, atletic, studii superioare, caut Amanta sexy & discreta in Bucuresti. Sprijin financiar 500 E/luna. Rog poze pe e-mail, 500 EUR/luna, xmihaix@gmail.com n Domn ofer gratis cuni-anilingus unei d-ne suple peste 30 de ani. Satisfactie si seriozitate maxime. Exclus barbatii. Astept sms, Tel: 0761241755 n Italian in Romania cu afaceri doresc sa cunosc o fata pentru prietenie si ajutor reciproc, Tel: 0764478574

é Anal, anal, anal,

ofer clipe de vis domnilor cu pretentii si manierati, sex oral neprotejat cu finalizare, normal in orice pozitie vrei tu, 69, orice fantezie este permisa, 150 RON/ora, Tel: 0763566840

é Discretie maxima! Imi place sa te scap de stres si sa transform timpul petrecut cu mine in momente de placere si extaz. Sex total, 150 RON/ora, 0756587946

é Denisa blonda draguta, 53 kg, 1.75 m, 22 ani, fara inhibitii, ofer companie intima la tine sau la hotel d-lor manierati si generosi, contact oral, normal in diferite pozitii, pozitia 69. Poze reale, kiss you, 1 5 0 R O N / o r a , pustoaika_xxx@yahoo.com, /matrimonial, Tel: 0784057802, 0734622283

é Prezentabil,

serios, finuþ, 40/1.80/88, doresc cãsãtorie cu tânãrã drãguþã, serioasã, rog seriozitate maximã, Bucureºti, Ilfov, 0735123908


08 Ianuarie 2013

n Declar pierdut carnet de student pe numele Farnoaga Smaranda la Facultatea de Psihologie UB. Il declar nul, Pierdut Certific at de inmatriculare vagon RATB 249 nr. inventar B 02790. Il declar nul, Tel: 0766442479 n Pierdut camera filmat Canon in trenul Brasov- Bucuresti. Recompensa oricat, Tel: 0741126678 n Pierdut certificat constatator pentru sediu social CUI 194565858 din 01.01.2007 nr 5 ordine in Registrul Comertului F40/152/2002 din 04.06.2002 Dinu Nicolaie Persoana Fizica Autorizata eliberat la 16.10.2008. Il declar nul, n Pierdut certificat constatator nr 418806/13.08.2009, eliberat pentru SC Expert Mob Design SRL, CUI 10447740, J40/3599/1998,

Pierdut Certificat Constatator nr. 383837 din 18.07.2008, punct de lucru: Apahida jud. Cluj, J40/7795/2008, CUI 23463101, emis in temeiul legii 359/2004, pe care il declaram nul,

n Achim Margareta, parata, ultimul domiciliu cunoscut Bucuresti str Sfanta Vineri nr 46 sector 3, este chemata la 23.01.2013 la Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti cu sediul Bucuresti str Ilfov nr 6 sector 5 in dosar 6829/301/2012 obiect divort complet 1 familie ora 08.30, in contradictoriu cu reclamantul Achim Florin Cristian cu domiciliul ales la Cabinet Individual de Avocat Vladu Valentin Victor cu sediul in Bucuresti bd 1 Decembrie 1918 nr 35 bl l14 sc 4 et 4 ap 149 sector 3,

pierderi / citaþii-licitaþii / decese / medicale / afaceri vânzãri-cumpãrãri / pagina 13

Administratorul judiciar numit in dos arul 3744/87/2012 – al Tribunalului Teleorman – sectia civila, debitoare Sc Rcf Com Srl, cu sediul in str. 1 Decembrie nr. 24, Rosiori de Vede, jud. Teleorman, inmatriculata la Reg. Com. sub numarul J34/861/1992, cod unic de inregistrare: 2447995, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, ORC Teleorman propunerea formulata, in sentinta civila nr. 790/12.12.2012, de intrare in procedura generala de insolventa, pronuntata de judec ator s indic , desemnandu-se ca administrator judiciar Best Insolvency Sprl, n Subscrisa, D&D INSOLVENCY IPURL, lichidator judiciar al SC ROMALIM INTERNATIONAL SRL, anunta vanzarea la licitatie publica, in data de 31.01.2013 ora 15:00, la biroul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. 1, et. 7, ap. 21, sector 3, interfon *5064, a urmatoarelor active ale debitoarei: 1. Activul situat in Bucureºti, Bulevardul Timisoara nr. 104B, sector 6, identificat cu nr. cadastral 224574 (teren), 224574-C1 ºi 224574-C2 (construcþii) înscris în Cartea Funciarã nr. 224574 a loc. Bucureºti, sector 6, compus din teren în suprafaþã de 3.089 mp ºi construcþiile edificate pe acesta, -C1– cabinã poartã cu o suprafaþã construitã la sol de 11mp; -C2– halã de producþie preparate din carne, cu o suprafaþã construitã la sol de 1.432mp. Pretul de pornire al licitatiei este de 300.000E fãrã TVA. In vederea participarii la licitatie este necesara achitarea unei cautiuni de 10% din preþul de începere al licitaþiei pentru activul respectiv, in contul unic de lichidare al debitoarei deschis la PIRAEUS BANK, IBAN RO32PIRB4203709690003000, cu precizarea “garantie de participare la licitatia pentru vanzarea activului din Bd. Timisoara, proprietatea SC ROMALIM INTERNATIONAL SRL” si depunea dovezii achitarii la lichidator cu 24 de ore inainte de licitatie, mihai.dutu@gmail.com, Tel: 0723598080, 021322.0306, Fax: 0213261222

Lichidatorul judiciar numit in dosarul 34969/3/2012 – al Tribunalului Bucuresti – sectia a VII a civila, debitoare Sc Leda Star Srl, cu sediul in strada Popa Nicolae nr. 5, bl. 31, sc. 2, etaj 1, ap. 18, sector 2, Bucuresti, inmatriculata la Reg. Com. sub numarul J40/9670/2004, cod unic de inregistrare: 16517128, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC propunerea formulata, in sentinta civila din 18.12.2012, de intrare in procedura simplificata de faliment, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca lichidator judiciar Best Insolvency Sprl,

é Col(r) Ing Dumitru Simina. S-a stins col (r) ing Dumitru Simina. Inmormantarea are loc sambata 05.01, ora 12, Mausoleul Cimitirului Ghencea Militar. Dumnezeu sa-l odihneasca! julianbogdanvoda @yahoo.com, Tel: 0722818838

Ingrijim batrani pt. casa. Cuplu de tineri ingrijim batrani singuri in vederea cedarii casei, Tel: 0766777891

n Colectionar, cumpar tablouri, icoane, obiecte de argint si argintate, bijuterii aur si argint, sculptura (bronz, marmura, antimoniu), obiecte decorative din alama, bronz sau cupru, mobilier de mici dimensiuni, carti si reviste, rame vechi pentru pictura etc. Ofer preturi avantajoase si plata pe loc, seriozitate si discretie, 1 EUR, artstore29@yahoo.com, Tel: 0723709102

é Anticariat cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704

é CNC Felder la jumatate de pret CNC pentru prelucrare Lemn, PAL si MDF, marca Felder, achizitionat in 2007, foarte putin folosit, in perfecta stare de functionare, conservat din februarie 2008, http://www.oanashop.ro, 55.000 EUR, faurar@gmail.com, https://sites.google.com/site/cnc felder/, Tel: 0746947121 Acordeon Weltmeister S4! Vand acordeon profesional Weltmeister S4, pentru mai multe detalii, contactati-ma la telefon, 1.400 EUR, stategabryel@yahoo.com, Tel: 0745208885

é Loc de Veci, Cimitirul Tudor Vladimirescu, Bucuresti, Antiaeriana - sos. Alexandriei, loc de veci cu trei cripte suprapuse, situat pe aleea principala, placat cu marmura, acte la zi, 0722729252, 3.500 EUR, aurelburlan@gmail.com, Tel: 0772062390, 0744892761 n Vând urgent, centralã (gaze) Saunier - Duval, 700 RON, Tel: 0728519343

Vând lemn de foc la palet, H-1, 70 x1m x1, 2m, transport gratuit la domiciliu, 460 RON, Tel: 0723830428


pagina 14 / afaceri firme / meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / avocaþi-acte firmã

08 Ianuarie 2013

n Vand vitrine frigorifice noi, sigilate Carrier Multinor 2040, 2040/80 si Carrier Areor, Tel: 0760808584 n Vând pui ciobãnesc german pentru pazã ºi companie, preþ rezonabil, Tel: 0766323402

é Vând covoare

persane, dimensiuni 3x4m, stare buna, curate, Tel: 0723287531

n Cursuri rapide, Ministerul Muncii: instalatori, electricieni, rate, Unirii. 021.326.26.06, 031.426.34.70, Tel: n Vand Afacere tip Fast Food. 0722209409, 0740306550 Este complet utilat contine 2 frigidere, cuptor Pui Rotisor, Cuptor Panini, Cuptor cu Microunde, 2 friteuze, hota, masa inox, tavi inox, clesti innox, farfurii inox, mobilier, Chioscul are dimensiunea 3mx3m + copertina si acoperisul+ Expresor De é Germana Cafea, 4.000 EUR, Tel: 0741578153 pensionar, toate Vand linie brutarie completa, a functionat 6 luni, Tel: 0722235195, 0722246890

varstele, 60Ron/ doua ore, Militari, Crangasi, Drumul Taberei, Universitate, ciobanualexandru_2 004@yahoo.com, Tel: 0217602031, 0720518671

é VAND CUPTOR MOBIL DE PIZZA PE VATRA CU LEMNE. CAPACITATE DE 4-5 PIZZA. DESIGN ERGONOMIC SI CONSUM REDUS DE LEMNE, 1.500 EUR, TOMA_DGM@YAHOO.COM, TEL: 0720601789 n Vand prepelite ouatoare, pui si oua pt. consum si pt. incubat. Gabi, Tel: 0766292819

Bar, cafenea pizzerie, complet utilata, in functiune, cuptor de pizza pe lemne, magazinul Unirea, etaj 4 z ona food-court, pret negociabil, 35.000 EUR, Tel: 0723266508 n Cesionez SRL. Cesionez urgent societate comerciala infiintata 2009. Rog seriozitate, Tel: 0724130693

é Vând canapele

é PREDAU RESTAURANT UTILAT SI MOBILAT COMPLET, 130 MP, ZONA ULTRACENTRALA, CHIRIE 1200 EURO, PRET PREDARE AFACERE 7500 EURO. RESTAURANTUL A FUNCTIONAT 12 LUNI, 7.500 EUR, ADI.OANA@YAHOO.COM, WWW.RESTAURANT-DE-NO APTE.RO, TEL: 0769778644

é Vand Salon de infrumusetare in zona Berceni - Aparatorii Patriei, super ocazie! Salonul este utilat modern si complet, vad format, 2 posturi de coafor, 1 post de frizerie, manichiura / pedichiura, toata aparatura necesara, posibilitate cosmetica, chirie Foarte Mica! 4.000 EUR, salonrosemary@ yahoo.com, www.salonrosemary.eu Tel: 0742176337, 0762930333

n Limba spaniola, meditez copii si adulti, experienta meditatii, atestat, traducator autorizat, 35 ron/2h, Tel: 0730580309

Matematica, Profesor, la domiciliul elevului, rezultate garantate, pret Orar informativ circa 20 lei negociabil, 0761929678 n Romana, Franceza. Profesoarã, grad didactic II, meditez limba româna / limba francezã elevi clasele V-XII. Bucuresti - Sectorul 6, 50 RON, Tel: 0745752495

Ordinul n Arhitect, Arhitectilor, autorizatii construire, locuinte, vile, magazine, hale, consolidari, extinderi, supraetajari; 0213152081, Tel: 0724642436, 0213141996 n Echipa parchetari montez, raschetez, lacuiesc parchet toate tipurile.Detin scule profesionale cu aspirator, Tel: 07262836521

é Montaj parchet.

Oferim servicii de montaj parchet laminat la cele mai mici preturi si cele mai ridicate standarde. Montam orice tip de parchet laminat in cel mai scurt timp. Pret 6-10ron/mp, alinpislaru@ yahoo.ro, Tel: 0764854184 n Montaj acoperisuri. Firma profesionista si serioasa din Cluj Napoca efectuam acoperisuri, dulgherie, montaj invelitoare tigla metalica, tigla de orice fel, jgheaburi si burlane, pervaze si aticuri si multe alte lucrari de tinichigerie, etc, 0741921944, deaksandor74@yahoo.com

apartamente, é Renovari pentru birou sau echipa de zugravi executa casã, Tel: gresie, faianta, placari pereti gips carton, placari pereti 0723287531 polistiren, parchet laminat, zidarii, tencuieli, sape, tinci, instalatie sanitara, instalatie electrica, tavane false, tavane casetate, etc, 2 EUR/mp, renovari_2010@yahoo.com, Tel: 0735152075 n Reparatii termopane. Noi va putem ajuta oferindu-va urmatoarele servicii, prin specialistii nostri cu experienta si pregatire tehnica: reparatii tamplarie aluminiu si pvc; revizia de un an sau doi care este necesara pentru a nu ajunge la defectiuni grave; inlocuire garnitura (daca nu mai etanseaza corespunzator); modificare din deschideri simple in deschideri é Acte firme, oscilobatante; reparatii rulouri exterioare din aluminiu si pvc; infiintari, mentiuni, inlocuire manere si balamale defecte; inlocuire geamuri recodificare, cesiuni, obiect, sediu, termopane sparte; reparatii plase tantari; reparatii usi de consultanta juridica, garaj, 10 RON, reprezentare in termopane_reparatii@yahoo. com, Tel: 0722408934 instanta, Tel: n Sobar specialist execut 0722503454, sobe, cãmine, ºeminee, 0770305094 reparaþii, curãþiri, Tel: 0212216699, 0745991298 n Avocat acord asistenþã ºi reprezentare în procese civile, comerciale, insolvenþã, registrul comerþului în Bucureºti ºi judeþele limitrofe, Tel: 0724651579

é Þiglã ceramicã

tip Piteºti 1 lei / buc, 0723287531

é Vând bideuri vas

wc, etc, Tel: 0723287531

é Cadastru si intabulare, rezolvari rapide apartamente si terenuri pentru clienti multumiti. Ne recomanda seiozitatea, Tel: 0730725621, 0753854102


audit-contabilitate / transport / pagina 15

08 Ianuarie 2013

n Acte contabilitate financiarã completã în toate domeniile de activitate. Înfiinþãri SRL-uri ºi puncte de lucru. Bucureºti ºi Ilfov, Tel. 0722936709, 0767186075, Fax: 0314240863, crisnedcolect@gmail.com

é Contabil expert.

Servicii contabile complete ºi audit, prima luna gratuit. 0214118164, 100 RON, Tel: 0720891226, 0766369750

é Leeafin Consulting, societate de contabilitate si consultanta fiscala, infiintata in anul 2005, membra CECCAR din 2005 si CCF din 2007, ofera urmatoarele servicii, fara a fi limitative: intrastat; intocmirea si depunere electronica a declaratiilor stabilite de Ministerul Finantelor Publice; contabilitate pentru toate categoriile de entitati: societati (SRL, SA, IFN), ONG-uri, PFA-uri; profesii liberale, comercianti, CMI-uri; partide politice, Brokeri, As. Bloc; consultanta fiscala si contabila la infiintare si pe parcursul activitatii; verificarea / refacerea / aducerea la zi a contabilitatii; intocmirea / certificare / depunerea bilanturilor; certificarea / intocmirea declaratiilor anuale de impozit pe profit; personal - state de salarii, contracte de munca, acte aditionale, Revisal, 50 RON, leeafincont@yahoo.com, Tel: 0722384543, Fax: 0213200808

é Inchiriem Logan

Full Options 50 ron/zi. 0766509498, Tel: 0735846662, 0214309498

é Închiriem Logan full options 50 ron/zi. 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

é Inchiriez duba cu sofer Renault Master 3, 5 tone fabr 2009, 40 EUR, alexutzu_1983@yahoo.com, Tel: 0740269595

marfa é Trans port materiale de constructii, mobila, etc la preturi de criza cu Iveco 3.5t. Disponibil de Luni-Duminica, in Bucuresti s i oriunde in tara, florinchitzu@yahoo.com, Tel: 0766698253, 0723649530


08 Ianuarie 2013

é Asistenþã IT, Reparatii Calculatoare, Website la comanda, Mentenanta IT, Cablare si Software la comanda la cele mai avantajoare preturi de pe piata IT, office.samson @yahoo.com, Tel: 0748124581

é Inchiriez duba cu sofer Renault Master 3, 5 tone fabr 2009, 40 EUR, alexutzu_1983@yahoo .com, Tel: 0756612322 n Transport marfa si mobila absolut oriunde in tara asiguram transport de marfa si mobila cu un parc auto care asigura orice tonaj si volum. Casa noastra de expeditie asigura la orice ora din zi si noapte transportul marfii dvs. 0727244420, office@transportmarfarutier.ro

é Ofer transport

non stop marfa mobila diverse oriunde in tara cu duba Renault Master fabr 2009. Rog si ofer seriozitate, 50 EUR, alexutzu_1983@ yahoo.com, Tel: 0740269595

Realiz ez lucrari de licenta/disertatie originale, in scurt timp! Totul include si prezentarea PowerPoint, dar si consultanta in vederea intelegerii si sustinerii lucrarii! Succes garantat! 100 EUR, ana_mirea16@yahoo.com, Tel: 0769273871

é Ingrijire, menaj

bolnavi. Familie serioasa oferim ingrijire, menaj, curatenie, gatit, aprovizionare persoane in varsta, bolnavi, mihaigujba@ yahoo.com, Tel: 0745659733, 0765565649

é Realizez site-uri de prezentare (statice/ dinamice), magazine virtuale, design-uri pentru orice tip de site (psd- uri), logo-uri, bannere. Mai multe detalii pe site, 90 EUR, dana_alina_marcu@yahoo .ro, marcu-dana-alina.com, Tel: 0728129497

é Dj nunta Organizari Evenimente Bucurestiprimirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII; dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stoboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII! djsiensii.weebly.com, Tel: 0726129782

AnuntAZ 8 ianuarie 2013  
AnuntAZ 8 ianuarie 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Advertisement