Page 1

Agent curãþenie Firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net 650- 800ron. 0722763974, Tel: 0212244658, 0729005137 Videochat Legal, 600Euro bonus angajare, posibilitate cazare, castig garantat 10003 0 0 0Eur o, www.bestofvideochat.ro, Tel: 0786238785

Videochat Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

AGENT VANZARI SOCIETATE COMERCIALA ANGAJEAZA AGENT VANZARI PENTRU ZONA BUCURESTI. CERINTE: PERMIS CATEGORIA B, EXPERIENTA MINIM 3 ANI IN VANZARI. SALARIU ATRACTIV. ASTEPTAM CV LA EMAIL EDY.NEDELCU@ GLOBALPET.RO, WWW.GLOBALPET. RO Videoc hat, Abs olv ente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, c az are; www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é Cabinet Av oc at operatiuni Regis trul Comertului Bucuresti / Ilfov: gazduire, prelungire sediu social; prelungire mandat administrator, majorare / miscorare capital social, cesiune parti sociale, punct de lucru, infiintari societati comerciale, pfa. etc, 1 EUR, av.oprea.alina@gmail.com, Tel: 0745078898 n Dispecer telefon - Firma catering angajeaza fata, Tel: 0764723174 Distribuitor cu sau fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0318004555 Electrician avand cunostinte utilaje constructii si auto, obligatoriu permis min cat.B angajeaz a SC KRANZ EUROCENTER SRL, Oferim cazare, office@kranz.ro, Tel: 0214936349

é Germana, meditatii prescolari, scolari, liceu, bacalaureat si nivel avansat.Cunoscator limba germana din familie si studii, Zertifikat Deutsch si experienta in pregatire germana de 4, 5 ani cu copii diferite varste si adulti orice varsta, 50 RON/ sedinta 2 ore, 25 RON/ora, valentin_revelante@ yahoo.com, Tel: 0728058068 Instalator termic si sanitar cu experienta - SC Camserv SRL angajeaz a, Tel: 0213612924

éVIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA OARA IN ROMANIA STANDARD STUDIO, STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU, ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII) , STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA ,

HR@STANDARDSTUDIO.RO, WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

07 Februarie 2012 Arhivar f emei nefumatoare cu domiciliul in Bucuresti, pentru sortare, ordonare si ambalare dosare arhiva. Contract full-time. Sunati intre orele 9-17, L-V, Tel: 0721975587

n Agent Vanzari - SC angajeaza in domeniul Auto (vanzare anvelope). Rog CV la e-mail mircea.iacob@tire-fix.ro, Tel: 0726149872

Agent comercial Firma daneza cauta agenti comerciali, informatii la tel, Tel: 0757965211

Agent Vanzari cu/ fara experienta, salariu de la 1200lei+ bonusuri, Tel: 0730566776

intervenþie n Agenþi n Agent comercial - Firma Romprest Security angajeazã. daneza cauta agenti Condiþii: 1, 85-1, 90m, atestat, comerciali, Tel: 0757965211 carnet cat.B min. 2 ani, experienþã. Salariu motivant + Agent Vanzari cu/ bonuri, Tel: 0730712050, 0730712055

fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel: 0318004555

é Agenti Pazã barbati si femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca si salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

Agenþi Pazã. Societate securitate angajeaza agenti paza din Bucuresti, cu experienta, program de lucru: o zi da, una nu, Tel: 0213152184

Farmacie n Asistent angajeaza Spitalul Oxxygene Med Plus din Otopeni. Relatii la telefon de luni- vineri 11:0018:00, Tel: 0745230132 manager cu n Asistent experienta de minim 3 ani, cunostinte de limbi straine engleza si franceza, Microsoft Office - SC UMUC SA angajeaza, Tel: 021834137 Barman cu permis auto cat B, bucatar si femeie la spalat vase - Realia, restaurant, sos. Berceni 96, sect. 4, angajeaz a, Tel: 0736112732

é Agenþi Paz ã pentru obiec tiv e în z ona Bãneasa-Otopeni angajeazã firmã securitate. Relaþii luni vineri, 9, 00-16, 00, Tel: 0741051650, 0755128974 n Agenþi teren, reprezentanþi vânzãri casã de modã, salariul fix + comision, croitorulmeu@gmail.com, Tel: 0314059883, 0771125495

n Bonã 1.100lei, experienta, 9 ore, Militari, Bãneasa, Herãstrãu, Pipera. Urgent, Tel: 0213107403 n Bonã experienta, 1.400lei, 8-10 ore, Cotroceni, Aviatiei, Obor, Pantelimon, Crangasi. Urgent, Tel: 0213107403 n Bonã Mogosoaia, Straulesti, Buftea, 1.000-1.200lei, 8-10 ore, Tel: 0213107403


oferte de muncã România / info / pagina 3

07 Februarie 2012

AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Republica Irlanda pe înþelesul tuturor. Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (192) Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Exercitarea dreptului de ºedere ºi de acces pe piaþa muncii din Irlanda a cetãþenilor români. Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Republica Irlanda este o þarã insularã situatã în vestul Europei, care ocupã aproximativ 80% din insula Irlanda, cealaltã parte fiind ocupatã de Irlanda de Nord, parte a Regatului Unit. Republica Irlanda este cel mai vestic membru al Uniunii Europene, are o economie dezvoltatã ºi o populaþie de puþin peste de 4 milioane de locuitori. În Constituþia republicii, numele þãrii este doar Irlanda (Éire în irlandezã), dar numele Republica Irlanda este folosit pentru nu a se confunda cu Irlanda de Nord ºi cu întreaga insulã Irlanda. Capitala Republicii Irlandei este la Dublin. În prezentãrile noastre vom folosi denumirea din Constituþie, respectiv Irlanda, însã cititorii noºtri vor ºti cã este vorba doar de Republica Irlanda ºi nu de întreaga insulã. Trebuie precizat de la început cã, “Ghidul lucrãtorului român în Republica Irlanda” este elaborat de Biroul ataºatului pe probleme de muncã ºi sociale de la Londra ºi Ministerul Muncii, Familiei ºi Protecþiei Sociale din România, cu sprijinul Departamentului pentru Întreprinderi, Comerþ ºi Muncã, Autoritãþii Naþionale pentru Drepturile de Muncã, Departamentului pentru Afaceri Sociale ºi Familie, Departamentului pentru Venituri, Departamentului Sãnãtãþii ºi Copiilor, Departamentului pentru Educaþie ºi ªtiinþã ºi al Autoritãþii Naþionale pentru Calificãri din Irlanda. Exercitarea dreptului de ºedere ºi de acces pe piaþa muncii din Irlanda. De la 1 ianuarie 2007, odatã cu aderarea României la Uniunea Europeanã, cetãþenilor români le sunt aplicabile prevederile Directivei 2004/38 privind dreptul la liberã circulaþie ºi ºedere pe teritoriul statelor membre pentru cetãþenii Uniunii ºi membrii familiilor acestora. De la aceeaºi datã, cetãþenii români au aceleaºi drepturi de acces ºi de rezidenþã pe teritoriul Irlandei, ca ºi cetãþenii celorlalte state membre ale Uniunii Europene, cu excepþia accesului pe piaþa forþei de muncã. Printr-un comunicat al serviciului de presã al CE, am aflat cã: “Pânã la data de 31 decembrie 2011, 11 state membre nu au aplicat încã legislaþia UE referitoare la libera circulaþie a forþei de muncã cetãþenilor din România ºi Bulgaria, respectiv: Belgia, Republica Cehã, Germania, Irlanda, Franþa, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Austria ºi Marea Britanie. Dintre aceste 11 state membre, nouã continuã sã aplice restricþii în ce priveºte accesul liber pe piaþa muncii. Însã, în Italia ºi Republica Cehã, forþa de muncã din Bulgaria ºi România beneficiazã acum de prevederile legislaþiei comunitare în domeniul liberei circulaþii”. Se ºtie deja cã de la 1 ianuarie 2007, cetãþenii români nu mai au nevoie de vizã pentru a intra în Irlanda. Cetãþenii români, ca ºi resortisanþii celorlalte state membre ale Uniunii Europene, trebuie sã prezinte la frontierã doar paºaportul sau cartea de identitate pentru a fi admiºi pe teritoriul Irlandei. Similar reglementãrilor care existã si în alte state membre ale Uniunii Europene, nu este necesar ca cetãþenii români sã îºi înregistreze prezenþa în acest stat. Acest lucru se aplicã atât pentru cei nou veniþi dupã aderare, cât ºi pentru cei deja prezenþi în Irlanda. În consecinþã, nu va trebui ca românii sã plãteascã taxe pentru a-ºi exercita dreptul de ºedere pe teritoriul Irlandei. Membrii de familie ai cetãþenilor români care nu sunt cetãþeni aparþinând Spaþiului Economic European, trebuie sã se înregistreze în cazul în care intenþioneazã sã rãmânã în Irlanda pentru o perioadã mai mare de 3 luni. Cetãþenii români pot rãmâne în Irlanda pânã la 3 luni, necondiþionat. Pentru a vã exercita dreptul de ºedere pentru perioade mai lungi de 3 luni, va trebui sã vã aflaþi în una din urmãtoarele situaþii: 1. Aveþi un loc de muncã sau desfãºuraþi o activitate independentã; 2. Dispuneþi de suficiente resurse pentru a vã întreþine pe dumneavoastrã, precum ºi pe membrii dumneavoastrã de familie ºi aveþi o asigurare medicalã cuprinzãtoare pentru dvs. ºi pentru membrii de familie care vã însoþesc; 3. Urmaþi cursurile unei instituþii de învãþãmânt recunoscute din Irlanda (inclusiv cursuri de formare profesionalã) ºi posedaþi o asigurare medicalã cuprinzãtoare pentru dvs. si pentru membrii de familie care vã însoþesc; 4. Sunteþi membru de familie care însoþeste sau se alãturã unui cetãþean al Uniunii Europene, care îndeplineºte una sau mai multe din condiþiile prevãzute la punctele 1, 2 sau 3. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

n Bucãtar. Restaurant Milano angajeaza bucatar cu experienta in bucataria italiana, varsta maxim 40 ani, Tel: 0734318278 n Calcatoreasa, confectioner -asamblor, lucrator croitorie pentru atelierul de creatie, Tel: 0740768303 n Calcatoreasa, confectioner -asamblor, lucrator croitorie pentru atelierul de creatie, Tel: 0740768303 n Cameristã varsta 20-35 ani, ofer cazare si masa, Pensiune Fundata, Brasov, Tel: 0762910850

é Casier/ã pentru loc de joaca Mall Baneasa si Liberty Bucuresti, 850 RON/luna, mocea_marius2000@yahoo.com http://www.moceagroup.com, Tel: 0766779919, Fax: 0247467270

Coafez / Coafeza, Frizer / Stylist, pentru Salon situat in zona Drumul Taberei, minimum de experienta 2 ani, aspect fizic placut. Pentru mai multe detalii si informatii va rugam sa ne contactati, marius33_2004@ yahoo.com, Tel: 0744877066

n Contabil pentru contabilitate completã, cunoºtinþe win mentor obligatoriu office, zonã Pantelimon, CV, info@topk.ro, Tel: 0213502036

é Contabil. Ceragem SRL angajeaz a c ontabil c u experienta, cunoscator SAP. In vederea selectiei va rugam trimiteti CV pe e-mail romania@ceragem.ro n Contabil/ã cu experienta de minim un an pentru evidenta contabilitate fiscala - SC Standard Accounting angajeaza, Tel: 0724518396, 0216834137, Fax: 0214602329 manual pentru n Croitor încãlþãminte, cusut pregãtit masã (fete), tãlpuitor manual Atelier încãlþãminte angajeazã, Tel: 0728853574 Croitoreasa cu experienta in realizarea pe comanda a unui produs finit. Atelier croitorie z ona Militari, Tel: 0724581343

n Curieri pedestri in Bucuresti si Ilfov. - Total Post Services angajeaza, Tel: 0212321575, 0732222672 n Devizier construcþii cu experienþã ºi cunoºtinþe Windev, Tel: 0751134000 n Dispecer cu experienta minim 6 luni. Angajam pentru monitorizare video spatii n Colaborator - Firma mare comerciale, Tel: 0764666663 cu activitate in sistem MLM n Dispecer telefon - Firma cauta intreprinzatori, Tel: catering angajeaza fata, Tel: 0751976646 0764723174 n Colaboratori activitate stabilã, modernã, salariaþi, Distribuitor cu sau pensionari. Progresiv 1000 USD. Pensionare timpurie 500 fara experienta USD, Tel: 0745234173, pentru ROOSSA 0733084923

Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0318004555

é Confectionere

liniara, CTC, mester banda, sala croit angajam, zona Sura Mare, Eroii Revolutiei., Tel: 0722321565 n Confecþioneri textile Societatea comerciala angajeaza confectioneri salariu atractiv, transport gratuit, bonuri de masa, Tel: 0768994378, 0729602864 n Consilier pe probleme de sãnãtate, studii medii ºi superioare, Cãutãm 2 consilieri, progresiv 600 Euro, instruire gratuitã, 0730735115

Distribuitori cu/ fara experienta, salariu de la 1200ron, posibilitate reala de avansare, bonusuri saptamanal, Tel: 0730566776

é Educator/toare cu experienþã angajeazã grãdiniþã particularã (zona Domenii), Tel: 0769636066, 0769634754


pagina 4 / oferte de muncã România

07 Februarie 2012 n Electrician avand cunostinte utilaje constructii si auto, obligatoriu permis min cat.B angajeaza SC KRANZ EUROCENTER SRL, Oferim cazare, office@kranz.ro, Tel: 0214936349

n Livratori cu scuter. Pizza Dominium angajeaza. Cerinte: peste 18 ani, curs legislatie, Tel: 0760660967 n Manichiuristã- pedichiuristã+ unghii false, cu experienþã. Urgent, Tel: 0727441237

é Electrician si montator usi, carnet auto cat. B - SC Alumatic SRL angajeaza, Tel: coafeze, é Manichiuriste, 0723371731, 0212554065 salariu fix + comision. Salon Femeie de Serviciu - înfrumuseþare angajeaza, Tel: SC Fildas Trading SRL 0729342004 Manipulant Legator de angajeaza femeie de n sarcina - Firma distribuitoare serviciu pentru sediul de produse metalurgice angajeaza pentru incarcarea si din str. Islaz (zona descarcarea marfurilor din Piata Domenii) sector depozit, office@kloeckner.ro, 1. Detalii la tel. sau CV http://www.kloeckner.ro, Tel: 0216830935, Fax: 0216830905 la fax sau e-mail, n Masaj Erotic Natasha salon resurse.umane@ angajeaza domnisoare cu aspect fizic placut pentru fildas.com, Tel: postul de maseuza, calificare 0741106666, Fax: gratuita, varsta minim 18 ani, oferim contract de munca, 0212204927 flexibil, de Serviciu program n Femeie serioasa, muncitoare, dispusa salariu+comision, sa lucreze in ture si week-end, salonnatasha@gmail.com, pentru clinica veterinara, Tel: http://www.natashaclub.ro, Tel: 0766264344 0213483469, 0213485020 n Femeie de Serviciu pentru n Maseuzã Vrei sa lucrezi Clinica stomatologica, Tel: intr-un salon cochet, alaturi de o echipa tanara si dinamica? 0723188663 Green Day Spa angajeaza n Femeie de Serviciu - maseuza. Oferim conditii de Angajam responsabil curatenie munca foarte avantajoase, Tel: (femeie serviciu). Sos Fundeni, 0743189442, 0213165525 nr 50 B, Intrarea Somnului, n Mecanic cu experienta pt sector 2. 900 RON, intretienere si reparatii masini n Fierari si necalificati - Firma unelte. Cunostiinte mecanica, de constructii angajeaza cu pneumatica, hidraulica. carte de munca, salariu Diploma de calificare motivant. Exclus colaborari cu (facultate, profesionala). SC echipe de fierari sau angajeaza, necalificati. Persoana de angajari.resurse.umane.ir@ contact ing. Dae Sebastian de gmail.com, Tel: 0722748649 luni pana vineri intre orele 09:00 18:00, 1.200 Mecanic auto RON/luna, Tel: 0731707540 n Florar/easã, decorator, cunoscator geometrie vanzatoare - Florarie sector 3 si electrician auto angajeaza, Tel: 0213200211 Ceaklyn Trading n Hostess -fete cu/ fãrã angajeaza, Tel: experienþã. Salariu fix 1500RON, sau comision. Ofer 0726350502, si cazare. Zona Marriott, Tel: 0728919151 0784472399 n Îngrijitori - Angajez familie n Mecanic auto - Service auto de pensionari pentru ajutor la angajeaza, Tel: 0722607301 gospodarie, contra locuinta la auto cu curte in Voluntari, n Mecanic (distributii, cmunteanu20025@yahoo.com, experienta treansmisii, articulatii, Tel: 0213513427 sisteme franare, utilizare n Îngrijitori - Oferim locuinta la texa si kts) - service auto curte contra ajutor angajeaza, Tel: 0769678186 gospodaresc in Voluntari. Preferam pensionari, n Menajerã - familie cu 2 cautam doamna cmunteanu20025@yahoo.com, copii, serioasa, 35-45 ani, pentru Tel: 0213513427 menaj si gatit. Program de Instalator termic si sanitar lucru l-v 9-17, salariu cu/ fara carte de munca, decontare cu experienta - SC Camserv transport cartier Curtea SRL angajeaz a, Tel: Domneasca, Domnesti. 0213612924 Cerinte: experienta in domeniu; referinte de la n Lãcãtuºi confecþii metalice ºi locurile de munca anterioare; sudor electric/CO2, angajeazã seriozitate, Tel: Seba Industrial. Cv la andrei@master-tech.ro, 0213183675, Tel: 0726370381 0753233405

Menajerã - Companie cu sediul in B ucuresti angajeaza menajera cu varsta intre 20 - 30 ani, pentru curatenie birouri si protocol, responsabila, serioasa, aspect fiz ic placut, program full time, contract de munca, salariu atractiv. Va rugam sa transmiteti CV la e-mail office@ccirt.ro, Tel: 0788771772

é Paznic cu atestat, telefon contact între orele 10-16, Tel: 0786745138 strict feminin n Personal pentru videochat. Procent 90%, avans 300$ din prima zi, salariul 1.000$ condiþionat de seriozitate. Locaþii în zonele: Meºterul casei Universitate, Crângaºi, Restaurant Il Cantuccio Unirii, Obor, Calea Victoriei, Tel: angajaza, Tel: 0784606572, 0733839026 n Personal pentru deservire 0724744153 Angajez bauturi acoolice - nealcoolice n Modelator modelator cu experienta si si supraveghetor jocuri. Sala vanzatoare pt. covrigarie, Tel: de jocuri din incinta Mall Vitan angajeaza. Relatii la telelefon 0723569140 dupa ora 12.00, Tel: 0731170849

é Modele R ECLAME pentru TOATE VÂRSTELE (copii, adulþi, vârstnici). Activitãþi modelling tineret. BUCUREªTI +PROVINCIE. 0 2 1 3 1 5 6 5 8 1 , model@sequoiamodels.ro, Tel: 0722397039, 0761322310 n Muncitor necalificat pentru bucãtãrie Restaurant angajeazã, Tel: 0316900247 n Muncitori. Firma constructii caut urgent echipa muncitori si masina pentru tencuiala mecanizata, santier Bucuresti. Urgent, Tel: 0733547647 n Online Job Buna! Mi-am tot cautat un job pe internet si cred ca am gasit cea mai simpla si banoasa metoda. Tot ce trebuie sa faci e sa trimiti cateva e-mailuri pe zi si poti castiga lejer 150 de euro pe saptamana, lucrand doar 2-3 ore pe zi. Cauti un job la domiciliu sau pur si simplu vrei sa iti suplimentezi veniturile? Iti ofer un job pe care poti sa il practici de la calculatorul tau, de acasa, fara prea mare efort. Nu ai nevoie decat de un calculator conectat la Internet si un minim de cunostinte legate de accesarea site-urilor on-line. Pentru informatii suplimentare, trimite un e-mail cu subiectul “INFO”, 600 EUR/luna, popescuandrada26@yahoo.com n Operator calculator si menajera angajam, Tel: 0213265596 Patis er - patis erie, gogoserie, sector 4 Berceni (Aparatorii Patriei) angajeaza personal calificat, program 8-14, Tel: 0731833800 n Personal numai calificat pentru fabrica de pungi: imprimare, extruder, role, valtehnicserv@yahoo.com, Tel: 0213611892

é Personal calificat

pentru pozitiile de: bucatar, ajutor bucatar, cofetar-patiser, brutar, lucrator bucatarie, hostess. Restaurant de lux angajeaza urgent. Telefon de luni-vineri 9-17, Tel: 0212088681 n Personal curãþenie pentru sediu banca, program zilnic luni-vineri 8:30-10:30 sau 17:00-21:00 si luni miercuri vineri 8:30 12:30; Firma curatenie angajeaza, rugam seriozitate, Tel: 0766633150

Personal curatenie cu experienta - Club sportiv Floreasca, Bd. Barbu Vacarescu, angajeaza, sunati intre 09.00-15.00, Tel: 0730900031 n Personal curatenie, program de lucru 07.00 12.00, luni - sambata, salariu 500 Lei, Tel: 0728002703 n Personal magazin - Royal Supermarket angajaza casier, vanzator, mezeluri lucrator comercial program 8 ore, beneficii bonuri de masa, zona Timpuri Noi, Tel: 0785843691


07 Februarie 2012

oferte de muncã România / pagina 5 magazin n Vânzãtoare non-stpo, domiciliul in sector 6, Tel: 0730508282 n Vânzãtoare pentru aprozar Drumul Taberei, zona Favorit, salariu +carte de muncã. Rog seriozitate, Tel: 0733117838, 0723234219 n Vânzãtoare bar-salã de jocuri, zona Piaþa Presei Libere, 0212244791, Tel: 0723436343, 0765486755

n Personal Restaurant: - SC Ansamble Catering&Services angajeaza: bucatar, ajutor bucatar, picol, ospatar, spalator vase pentru Bucuresti. Cerinte: experienta in domeniu. CV la e-mail contact@ansamble.ro, http://www.ansamble.ro, Tel: 0725543451, 0372769557 n Programator - Angajam programator cu 3 ani experienta pe J2EE, din care 1 an design si 2 ani dezvoltare. Minim 2 ani experienta cu Relational Databases Oracle, MySQL and MS SQL Server, PostrgreSQL. Cunonstinte avansate de engleza, franceza si rusa, manuela.serban@qualitance.ro, http://www.qareers.ro n Recepþioner comenzi piese, mecanici, vopsitori, pregatitori vopsitori pentru service auto zona Dudesti, Tel: 0724591498

Reprezentant vânzãri directe angajeaza ROOSSA Books SRL cu sau fara experienta, salariu in functie de realizari, Tel: 0728650079

é Reprezentant vânzãri - Sc angajeaza reprezentanti vanzari directe, bonusuri in functie de realizari, posibilitate avansare, Tel: 0730566776 n Secretarã pentru secretariat/facturare, tinichigiu auto, electrician / diagnoza auto, pregatitori / vopsitori auto. AUTO FIRST CLASS angajeaza, conditii avantajoase, danielnarcis@gmail.com, Tel: 0760693462

é Vânzãtori ambulanti pentru editura din Bucuresti, 8 persoane, Tel: 0730566776 é Secretarã. Sc angajeaza secretara cu/ fara experienta, salariu motivant, Tel: 0730566776

é ªef Turã domiciliat în Bucureºti, pentru interior Hipermarket zona Bãneasa, angajeaz ã firmã paz ã. Preferabil curs sau atestat agent securitate. Relaþii luni vineri, 9, 00-16, 00, Tel: 0741052419, 0755128956 n ªofer taxi CM + atestat la 24 ore, Tel: 0768562095 n ªofer trailer categoriile B, C, E, atestat ARL marfuri + agabaritic. SC KRANZ EUROCENTER SRL angajaza, oferim cazare, Tel: 0214936349 n ªoferi taxi sectoarele 2, 3, 4, la 12 ore, cu atestat, Tel: 0767000573 n Soferi profesionisti C+E pentru curse pe ruta Romania-Turcia-Romania. SC CEREN TRANSPORT angajeaza. Cerinte: pasaport, viza, seriozitate, experienta, lucian@cerengroup.com, http://www.cerentransport.com, Tel: 0730030595, Fax: 0314370005

é ªoferi taxi cu/fãrã ex perienþã ( fac ilitãm, obþinerea atestatului). Zilnic 9-18/str. Dealul Þugulea, nr. 124 (Militari). 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

n Videochat studio recrutãm fete cu/fãrã experienþã! Avans 600$ imediat! Procent 50-80% sau salariu fix începând cu 900$. Câºtiguri 1.400-4.300$! Site-uri neaccesibile România, Tel: 0730695422, 0761200361 TINERE n VIDEOCHAT PENTRU AGENTIE, VIDEOCONFERINTA, CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL, 500-4000E/ LUNA, WWW.ANGAJAREVIDEOCHAT .RO, TEL: 0720818129, 0314250001

Compania n Stivuitorist. Henkel angajeaza un stivuitorist pentru fabrica de adezivi din Pantelimon. Solicitam atestat de stivuitorist/ISCIR. Trimiteti CV la mail human.resources@ n Videochat Tinere dragute ro.henkel.com 0212086855 minim 18 ani. Salariz are deosebita, contract munca, studio, www.Studio-Bucuresti.ro, Tel: 0720818129

é Sudor in argon, vopsitor in camp electrostatic, operator masina debitare, muncitor necalificat asamblare si impachetare si tinichigiu confectii metalice cu experienta. Fabrica de grile metalice din Otopeni angajeaz a, CV la 0213503810, Tel: 0213503812 n Vânzãtoare de produse patiserie, SC Pavila SRL angajeaza in zona Dragonul Rosu, Relatii de luni-vineri, 9.00- 18.00 la telefon, Tel: 0724373775

n Videochat Activitate videochat legala angajeaza fete cu /fara experienta. Varsta min. 18 ani. Siteuri neaccesibile din Romania. Se cer cunostinte minime de lb. engleza. Castiguri reale 1000$2000$, Tel: 0760818492 n Videochat 4000RON lunar? Conditii de lux? Program flexibil? Contract de munca? Programeaza un interviu! 4.000 RON/luna, teen.studio@yahoo.com, http://www.teenstudio.ro, Tel: 0764767724, 0737336640 Videochat fete, cupluri cu/fãrã experienþã, program flexibil, procent 50-70% plus bonusuri, zona Gorjului, Tel: 0784555407


GRECIA

n Waiters, Waiters GENERAL AND ASSISTANT; Description: ASSISTANT Waiters; Starting Date: 04/01/2012;Ending date: 13/02/2012; Education skills required: LYCEUM; Professional qualifications required: No; Experience required: Not required; Minimum age: 20; Maximum age: 40; Employer Name: MARIA PANAGIOTOPOULOU Ltd. Address: 10 13231 PETERSBURG Ag.Dimitriou PETROUPOLEOS Municipality (Headquarters:, GREECE; Phone: 210-5059185; How to apply: PHONE TO EMPLOYER; Last date for application: 13/02/2012; Date published: 04/01/2012; ISCO code: 5123 n Hairdressers, KOUREIS, BEAUTY AND ASSOCIATED PROFESSIONS ASKOUNTES; Description: RECRUITMENT ASSISTANT KOMMOTRIAS WAIT; Starting Date: 09/01/2012; Ending date: 18/02/2012; Minimum age: 20; Maximum age: 30; Employer Name: Maria Awad DB; Address: PHILADELPHIA 71 13671 Attica Municipality ACHARNON (Chair: Acharnes), GREECE; Phone: 2102466531; How to apply: APPOINTMENT OF THE PROJECT Regulated; Last date for application: 18/02/2012; Date published: 09/01/2012; ISCO code: 5141 Description: n PENTIKIOURISTES-MANIKIOURISTRIES; MANIKIOR-PEDICURE; Starting Date: 09/01/2012; Ending date: 18/02/2012; Employer Name: PAPPAS IF. PANAGIOTIS; Address: DIM K. Nassos 3B 16672 VARI VARI Municipality Voula - VOULIAGM, GREECE; Phone: 2108976330; How to apply: APPOINTMENT OF THE PROJECT Regulated; Last date for application: 18/02/2012; Date published: 09/01/2012; ISCO code: 5141 n Practice helps nurse INSTITUTIONS AND CLINICS; Description: NURSE; Starting Date: 10/01/2012; Ending date: 19/02/2012; Education skills required: LYCEUM; Minimum age: 25; Maximum age: 35; Employer Name: GHEORGHIOS DIMIROUDIS; Address: 2 AG.EIRINIS 81100 Lesvos Lesvos Municipality (Chair: Mytilini), GREECE; Phone: 2251022233; Last date for application: 19/02/2012; Date published: 10/01/2012; ISCO code: 5132 n NURSES, TEI GRADUATES OR OTHER SCHOOLS; Description: GRADUATE NURSE AEI-TEI (SPECIAL LAPT 2) HIGH DEMAND; Starting Date: 12/01/2012; Ending date: 21/02/2012; Education skills required: Degree; Professional qualifications required: No; Minimum age: 23; Maximum age: 38; Employer Name: BIOAXIS HEALTHCARE HELLAS AE; Address: Avenue 70 15233 PENTELIS HALANDRI FILOTHEIS Municipality - PSYCHICO (Chair, GREECE; Phone: 210-6100330, 210-6101330; Fax: 210-6101330; How to apply: LETTER AND RESUME TO Employers; Last date for application: 21/02/2012; Date published: 12/01/2012; ISCO code: 3231 n Wet-nurses (graduates TECHNOLOGY TRAINING INSTITUTES THE OTHER; Starting Date: 11/01/2012; Ending date: 20/02/2012; Contract type: FULL-TIME FIXED; Education skills required: APPRENTICESHIP; Minimum age: 18; Maximum age: 24; Employer Name: Simba DAY NURSERY; Address: ALEXANDER ZAIMI 9 9 18539 Attica Piraeus Municipality (Chair: Pei, GREECE; Phone: 2104538872; How to apply: PHONE TO EMPLOYER; Last date for application: 20/02/2012; Date published: 11/01/2012; ISCO code: 3231 n Dental assistant; Description: DENTAL ASSISTANT - HIGH DEMAND; Starting Date: 03/01/2012; Ending date: 12/02/2012; Contract type: FULL-TIME Unlimited; Minimum age: 18; Maximum age: 35; Employer Name: KAPETANAKI DESPINA; Address: 31 11521 Vournazou MUNICIPALITY OF ATHENS ATTICA (Headquarters: Athens), GREECE; Phone: 2106470502; How to apply: PHONE TO EMPLOYER; Last date for application: 12/02/2012; Date published: 03/01/2012; ISCO code: 3225 n OPTOMETRES AND VISION; Description: B. OPTICAL; Starting Date: 10/01/2012; Ending date: 19/02/2012; Contract type: FULL-TIME FIXED; Minimum age: 30; Maximum age: 35; Employer Name: GEORGE CH. KAPSETAKIS; Address: AG PANTELEIMONOS 14 18648 DR MUNICIPALITY KERATSINI DRAPETSONA, GREECE; Phone: 210-4634569; How to apply: PHONE TO EMPLOYER; Last date for application: 19/02/2012; Date published: 10/01/2012; ISCO code: 3224 n Physiotherapist AND RELATED OCCUPATIONS; Description: ASSISTANT Physiotherapist; Starting Date: 05/01/2012; Ending date: 14/02/2012; Education skills required: IEK WITH CERTIFICATION; Minimum age: 20; Maximum age: 25; Employer Name: SOUTZIDOU ANTHI; Address: 334 28th OCTOBER 67 100 Xanthi Xanthi Municipality (Chair: Xanthi), GREECE; Phone: 2541076990; Last date for application: 14/02/2012; Date published: 05/01/2012; ISCO code: 3226

n ASSISTANT Occupational Therapists; Starting Date: 11/01/2012; Ending date: 20/02/2012; Employer Name: MARIA TZIMOULI; Address: SOKRATOUS & KOLOKOTRONI 0 42 100 Municipality of Trikala (Chair: trick, GREECE; Phone: 2431024974; Last date for application: 20/02/2012; Date published: 11/01/2012; ISCO code: 3229 n Hairdressers MEN, WOMEN AND CHILDREN; Starting Date: 15/12/2011; Ending date: 24/01/2012; Contract type: FULL-TIME PERIOD; Minimum age: 18; Maximum age: 25; Employer Name: Georgios Proffer; Address: 1 STRYMONOS 62100 Serres Serres Municipality (Chair: Serres), GREECE; Phone: 2321025305; How to apply: PHONE TO EMPLOYER; Last date for application: 24/01/2012; Date published: 15/12/2011 n GEOLOGIST; Starting Date: 09/01/2012; Ending date: 18/02/2012; Contract type: FULL-TIME PERIOD; Education skills required: AEI; Professional qualifications required: Yes; Experience required: Not required; Minimum age: 55; Maximum age: 60; Employer Name: MUNICIPAL WATER & RETIREMENT CORPORATION; Address: 19th MAY 2 66 100 DRAMAS MUNICIPALITY DRAMAS (Drama), GREECE; Phone: 2521038260, 2521031118; How to apply: APPOINTMENT Regulated by THE LAB; Last date for application: 18/02/2012; Date published: 09/01/2012 n CLEANERS OFFICES, HOTELS AND OTHER; The Cleaner KATHARISTIS PROPERTY; Required languages: English; Starting Date: 12/01/2012; Ending date: 21/02/2012; Contract type: FULL-TIME PERIOD; Employer Name: A.D. IMPERIAL PALACE; Address: 13 54630 ANTIGONIDON THES.NIKIS MUNICIPALITY OF THESSALONIKI (Fundamental) GREECE; Phone: 2310 508300, 2310548698; Fax: 2310548698; How to apply: APPOINTMENT Regulated by THE LAB; Last date for application: 21/02/2012; Date published: 12/01/2012 n ASSISTANT ACCOUNTANT; Starting Date: 06/12/2011; Ending date: 15/01/2012; Contract type: FULL-TIME FIXED; Education skills required: TEI; Minimum age: 16; Maximum age: 24; Employer Name: KAMARA HRISOULA; Address: Agion Panton 59 54629 THES.NIKIS MUNICIPALITY OF THESSALONIKI (Thessaloniki) GREECE; Phone: 2310746200; How to apply: LETTER AND RESUME TO officials; Last date for application: 15/01/2012; Date published: 06/12/2011 n Elementary WORKERS; ERGATOTECHNITIS; Starting Date: 07/12/2011; Ending date: 16/01/2012; Contract type: FULL-TIME PERIOD; Education skills required: HIGH; Professional qualifications required: No; Minimum age: 20; Maximum age: 50; Employer Name: Dimitris Dimitriadis; Address: 57008 ANTISTASIS 4 IONIAS MUNICIPALITY OF DELTA (Sindos), GREECE; Phone: 2310788628; Last date for application: 16/01/2012; Date published: 07/12/2011 n COMPUTER PROGRAMMERS Starting Date: 10/01/2012; Ending date: 19/02/2012; Contract type: FULL-TIME PERIOD; Education skills required: TEE B INDEX; Employer Name: RHODES TELEMATICS SA; Address: 1st KM Rhodes-Lindos 0 85 100 DODEKANESE MUNICIPALITY OF RHODES, GREECE; Phone: 2241061031; How to apply: PHONE TO EMPLOYER; Last date for application: 19/02/2012; Date published: 10/01/2012 n SELLERS IN STORE; Salesgirl - WAIT RECRUITMENT; Starting Date: 09/01/2012; Ending date: 18/02/2012; Contract type: PART-TIME PERIOD; Education skills required: LYCEUM; Minimum age: 20; Maximum age: 35; Employer Name: Konstantinos TZAN.NAFTIS; Address: IR.POLYCHNEIOU 2 13 671 ATTICA MUNICIPALITY ACHARNON (Acharnes), GREECE; Phone: 210-2462047; How to apply: APPOINTMENT Regulated by THE LAB; Last date for application: 18/02/2012; n AGENT DE RESERVATION H/F POSSEDANT B TS TOURISME ET 2-5 ANS D'EXPERIENCE POUR ETOFFER NOTRE SERVICE BASE A H ERAKLION. HABITUDE DES SYSTEMES DE RESERVATION NECESSAIRE. IMPERATIF : PRATIQUE COURANTE DU FRANCAIS, ET LANG.ANGLAISE OU GRECQUES SOUHAITEES. CONTRAT LOCAL 6 MOIS,VOYAGE, LOGEM. - Salaire: SALAIRE A DEBATTRE SELON EXPERIENCE; Required languages: French-fluent, English-basic; Starting Date: 15/03/2012; Ending date: 14/09/2012; Geographical Information; Country: Greece Region: ELLADA; Salary / Contract; Hours per week: 40:00; Contract type: TEMPORARY + FULL-TIME; Education skills required: Advanced Technical Training; Experience required: Up to 2 years; How to apply: Envoi CV par courrier ADRESSER CANDIDATURE EN FRANCAIS A ERKK.MANNIK@POLE-EMPLOI.FR; Last date for application: 28/02/2012; Date published: 27/01/2012; ISCO code: 4221

n RECEPTIONNISTE EN ETABLISSEMENT TOURISTIQUE; Description: HOTE-HOTESSE D'ACCUEIL POUR TOUR OPE RATEUR AFIN DE RENFORCER NOTRE EQUIPE D'ACCUEIL EN CRETE OU A RHODE S. EXPERIENCE TOURIME RECEPTIF ET ACCUEIL DE 2 A 5 ANS DEMANDEE. PRATI QUE COURANTE DU FRANCAIS IMPERATIVE ET ANGLAIS OU GREC SOUHAITES.VENTE E XCURSIONS.VOITURE DE FONCTION+ LOGT. - Salaire : 650 A 800 EUR/M A NEGOCIER; Required languages: French-fluent, English-very good; Country: Greece Region: ELLADA; Hours per week: 40:00; Contract type: TEMPORARY + FULL-TIME; Experience required: Up to 2 years; How to apply: Envoi CV EN LANGUE FRANCAISE A ERKI.MANNIK@POLE-EMPLOI.FR ; Last date for application: 28/02/2012; Date published: 27/01/2012; ISCO code: 4222 / PLONGEUSE SUBAQUATIQUE; n PLONGEUR Description: 2 MONITEURS DE PLONGEE.1/07 AU 31/08. LOGE GRATUITEMENT EN HOTEL. FIXE(650 EUROS)+% SUR VENTES DE FORMATION. POSSEDER PADI DIVE MASTER OU ETRE PLON- GEUR (LOISIR) DE NIVEAU 3 CMAS(DANS CE CAS,SERA FORME AU MONITORAT). ANGLAIS EXIGE. - Salaire : 650+COMM ISSIONS + LOGEMENT; Required languages: English-fluent; Starting Date: 01/07/2012; Ending date: 31/08/2012; Country: Greece Region: ELLADA; Hours per week: 40:00; Contract type: TEMPORARY + FULL-TIME; Education skills required: Vocational Training / Apprenticeships; Experience required: Up to 1 year; Employer Name: EPIDIVE CENTER M. PASCAL GAGNEUR; Address: 21059 ARHAIA PORT EPIDAURE 21059 ARHAIA 57000; How to apply: Envoi CV par courrier CV+LM+PHOTO: EPIDIVE@EPIDIVE.COM ; Last date for application: 13/02/2012; Date published: 20/01/2012; ISCO code: 7216 n Hairdressers, KOUREIS, BEAUTY AND ASSOCIATED PROFESSIONS ASKOUNTES; through ASSISTANT KOMMOTRIAS WAIT RECRUITMENT; Starting Date: 09/01/2012; Ending date: 18/02/2012; Contract type: FULL-TIME PERIOD; Education skills required: TEE B INDEX; Minimum age: 20; Maximum age: 30; Employer Name: Maria Awad DB; Address: FILADELFEIAS 71 13671 Attica Municipality ACHARNON (Acharnes), GREECE; Phone: 2102466531; How to apply: APPOINTMENT Regulated by THE LAB; Last date for application: 18/02/2012; n EMPLOYEES RECEIVING AND SHIPPING CHARGES IN WAREHOUSE; FOREIGN EMPLOYEE TURNOVER; Starting Date: 28/12/2011; Ending date: 06/02/2012; Contract type: FULL-TIME PERIOD; Minimum age: 20; Maximum age: 40; Employer Name: NTELIKOS CHR.EFTYCHIOS; Address: 70 16562 ARCHIPELAGOUS GLYFADA MUNICIPALITY GLYFADAS (Glyfada) GREECE; Phone: 210-9638065, 6934446000; Last date for application: 06/02/2012; n Tourist guides, Guide, BUS DRIVER; Starting Date: 12/12/2011; Ending date: 21/01/2012; Contract type: FULL-TIME PERIOD; Minimum age: 30; Maximum age: 55; Address: M Antipas 114 16346 Attica Municipality ILIOUPOLEO GREECE; Phone: 9918749; Last date for application: 21/01/2012; n DISTRIBUTORS ADDRESS BY PUBLIC OR PRIVATE POST; DISTRIBUTOR; Starting Date: 07/12/2011; Ending date: 16/01/2012; Contract type: FULL-TIME PERIOD; Education skills required: LYCEUM; Minimum age: 45; Maximum age: 50; Employer Name: ANARGYROS ATHANASIOU; Address: 7 18 344 PLATO MOSCHATO Municipality MOSCHATO - Bulls (Mos) GREECE; Phone: 210-9404150; APPOINTMENT Regulated by THE LAB; Last date for application: 16/01/2012; Date published: 07/12/2011 n AnimateurInnen f端r den Miniclub; Description: CLAPS ricerca 10 animatrici miniclub con conoscenza della lingua tedesca. Requisti: Eta dai 18 ai 30 anni, con o senza esperienza, predisposizione al contatto con i bambini. CLAPS sucht 10 Animateure f端r den Miniclub mit sehr guten Deutschkenntnissen. Voraussetzung: Alter zwischen 18 und 30 Jahren, mit oder ohne Berufserfahrung, guten Umgang im Kontakt mit Kindern. Required languages: German-very good; Country: Greece Region: R3311; Salary / Contract; Salary period: Monthly; Contract type: TEMPORARY + FULL-TIME; Accommodation provided: Yes ; Employer Name: CLAPS SRL; Information: Romina; Address: Strada Rovereta 6 47891-Falciano; Phone: +39-0549-941025; Email: team@animatori-claps.com; How to apply: Letter + CV to EMPLOYER; Last date for application: 15/04/2012; Date published: 27/10/2011; Last Modification Date: 31/01/2012 ISCO code: 5111


07 Februarie 2012

Serviciile EURES prin Internet

oferte de muncã România - strãinãtate / cereri de muncã / pagina 7 http://ec.europa.eu/

Cât de des sunt actualizate bazele de date EURES? Baza de date EURES cu locurile de muncã vacante se actualizeazã zilnic. Informaþiile despre tendinþele de pe piaþa muncii ºi despre condiþiile de viaþã ºi de muncã se actualizeazã periodic de cãtre corespondenþii naþionali ai EURES. Ce fel de informaþii oferã portalul EURES? Portalul EURES oferã nu numai informaþii despre locurile de muncã vacante în Spaþiul Economic European ºi Elveþia, ci ºi informaþii despre tendinþele de pe piaþa muncii din toate þãrile ºi regiunile SEE, informaþii practice despre condiþiile de viaþã ºi de muncã în Europa, precum ºi o bazã de date on-line cu CV-urile solicitanþilor de locuri de muncã. Unde pot gãsi mai multe informaþii despre drepturile ºi obligaþiile pe care le am când mã stabilesc în altã þarã? Secþiunea portalului intitulatã „Condiþii de viaþã ºi de muncã” cuprinde detalii în legãturã cu numeroase chestiuni importante, cum ar fi gãsirea unei locuinþe, gãsirea unei ºcoli, impozite, costul vieþii, ocrotirea sãnãtãþii, legislaþia socialã, comparabilitatea calificãrilor etc. În ce limbi este disponibil portalul EURES? Portalul EURES pentru mobilitatea forþei de muncã este disponibil în cele 25 de limbi ale Uniunii Europene/SEE, respectiv: bulgarã, cehã, danezã, estonã, englezã, finlandezã, francezã, germanã, greacã, islandezã, italianã, letonã, lituanianã, maghiarã, maltezã, norvegianã, olandezã, polonezã, portughezã, românã, scoþianã, slovacã, slovenã, spaniolã ºi suedezã. Obiectivul nostru este de a oferi cât mai multe informaþii în toate cele 25 de limbi, dar cel puþin în limbile englezã, francezã ºi germanã. În prezent, informaþiile cuprinse în secþiunea „Condiþii de viaþã ºi de muncã” sunt disponibile în limbile englezã, francezã, germanã ºi în limba naþionalã a þãrii în cauzã.

Mobilitatea forþei de muncã

Italia. Professione Infermieri. Daca sunteti interesati sa lucrati ca asistent medical in institutiile de sanatate din Italia contactati-ne la telefon sau email, professioneinfermieri @ymail.com, Tel: 0212607635, 0772407219

Pot sã mã deplasez liber în altã þarã pentru a lucra acolo? Orice cetãþean al UE are dreptul de a lucra ºi a locui în orice stat membru, fãrã discriminãri pe bazã de naþionalitate. Libera circulaþie a persoanelor constituie una dintre libertãþile fundamentale garantate de Tratatul privind Uniunea Europeanã (art. 3, 39, 40) ºi de legislaþia comunitarã. Regulile comunitare privind libera circulaþie a lucrãtorilor se aplicã ºi statelor membre ale Spaþiului Economic European (Islanda, Liechtenstein ºi Norvegia). Elveþia a încheiat un acord bilateral cu UE privind libera circulaþie a persoanelor. Este important de reþinut cã, dupã extinderile UE din anii 2004 ºi 2007, se prevede o perioadã de tranziþie de maximum ºapte ani în care legislaþia comunitarã privind libera circulaþie a lucrãtorilor încã nu se aplicã pe deplin în UE lãrgitã. Mai multe informaþii se gãsesc în cadrul secþiunii „Condiþii de viaþã ºi de muncã”, „Libera circulaþie a lucrãtorilor”.

é Dubai. Daca va intereseaza sa munciti in Dubai, exista un ghid electronic destinat sa va ajute cu detalii despre vize, cazare, agentii de recrutare, exemple de cv-uri, etc. Vizitati site-ul pentru mai multe detalii. Noroc! De ce ar trebui cetãþenii europeni sã profite de avantajele mobilitãþii? enterdubai8@gmail.com, În UE existã circa 2-3 milioane de locuri de muncã neocupate, în timp ce rata ºomajului se situeazã în http://www.dubai-8.com De ce promoveazã Comisia Europeanã mobilitatea? Se considerã cã o mai mare mobilitate a forþei de muncã, atât cea dintre locurile de muncã (mobilitatea ocupaþionalã), cât ºi cea dintre þãri (mobilitate geograficã), contribuie la progresul social ºi economic, la un grad mai înalt de ocupare a forþei de muncã ºi la o dezvoltare durabilã ºi echilibratã. Aceastã mobilitate permite o adaptare mai uºoarã ºi mai eficientã a economiei europene, a gradului de ocupare a forþei de muncã ºi a forþei de muncã la condiþiile în schimbare ºi constituie un stimulent pentru schimbare într-o economie globalã concurenþialã. Un grad mai înalt de mobilitate între statele membre va încuraja ºi o mai strânsã integrare politicã în cadrul UE.

jurul a 10% (25% pentru tineri). Pe lângã aceasta, dintre ºomerii care migreazã, 59% îºi gãsesc un loc de muncã în termen de un an (faþã de 35% dintre cei care rãmân în þara lor). Europa oferã posibilitãþi extraordinare oricui doreºte sã se deplaseze pentru a progresa în carierã. Cu toate acestea, europenii sunt deosebit de statici. În anul 1999, 1,2% din populaþia UE a migrat dintr-o regiune în alta, în timp ce în SUA 5,9% din populaþie a migrat dintr-un stat într-altul. Numai 225 000 de persoane (0,1% din populaþia UE) a migrat între douã state membre UE în anul 2000. 0,2% din totalul populaþiei UE locuieºte într-o þarã ºi lucreazã într-alta. Din cele 34 de milioane de lucrãtori care locuiesc în regiunile frontaliere, 1,4 %, adicã 497 000 de persoane, lucreazã în altã þarã decât cea de origine (date din 1999). Ce avantaje prezintã migrarea în altã þarã? Se pot câºtiga multe lucruri în urma unei perioade de studii sau de lucru în strãinãtate: o schimbare adevãratã a mediului profesional, noi orizonturi personale, contacte zilnice cu o altã culturã, posibilitatea idealã de a învãþa o limbã strãinã, ºansa de a studia sau de a lucra împreunã cu persoane de formaþie diferitã, schimb de idei ºi compararea experienþelor.

Gãsirea unui loc de muncã în EURES Ce fel de locuri de muncã oferã EURES? Posturile disponibile în secþiunea EURES „Cãutarea unui loc de muncã” acoperã o gamã largã de ocupaþii ºi includ posturi permanente sau temporare. Secþiunea EURES „Cãutarea unui loc de muncã” cuprinde ºi posturi la instituþiile europene? Nu. Posturile vacante de la instituþiile europene sunt publicate pe site-ul Oficiului European pentru Selecþia Personalului (EPSO): http://epso.europa.eu Cum gãsesc un loc de muncã în secþiunea EURES „Cãutarea unui loc de muncã”? Secþiunea EURES „Cãutarea unui loc de muncã” are o interfaþã de cãutare uºor de utilizar. Pentru a gãsi un loc de muncã, solicitanþii pot alege, de exemplu, o þarã, o regiune, o profesiune, un tip de contract, sau pot combina mai multe tipuri de criterii. Posturile vacante sunt anunþate în toate limbile UE? EURES „Cãutarea unui loc de muncã” este disponibil în cele 25 de limbi UE/SEE, iar utilizatorii pot efectua cãutãrile în oricare dintre limbi. Reþineþi totuºi cã, deoarece posturile vacante anunþate pe portalul EURES sunt, în mare parte, importate direct din bazele de date naþionale de posturi vacante, textul anunþului (titlul ºi descrierea postului) sunt în general în limba naþionalã a þãrii sursã. Alte detalii privind postul, cum ar fi tipul de contract, experienþa ºi nivelul de studii cerute etc., sunt traduse în toate limbile. O cãutare dupã „Cuvinte cheie” într-una din limbi nu va face în mod necesar sã aparã toate posturile vacante din baza de date. Dacã, de exemplu, veþi utiliza cuvântul englezesc „waiter” drept cuvânt cheie, nu veþi gãsi, probabil, aceleaºi anunþuri ca în cazul cãutãrii pe baza cuvântului cheie din limba francezã „serveur”. Categoriile predefinite pentru opþiunile „profesiune”, „experienþã cerutã”, „loc” etc. acoperã, totuºi, toate versiunile lingvistice. Reþineþi, vã rugãm, cã fiecare angajator decide în ce limbã prezintã postul vacant în secþiunea EURES „Cãutarea unui loc de muncã”. Dacã un angajator este în mod deosebit interesat de a recruta pe plan internaþional, anunþul poate fi publicat într-una sau mai multe limbi diferite de limba naþionalã a angajatorului.

Pot utiliza EURES pentru a gãsi un loc de muncã, dacã nu sunt cetãþean al unui stat membru UE? Serviciile EURES on-line sunt liber accesibile oricãrui utilizator care are acces la Internet. Cu toate acestea, consilierii EURES fac parte dintr-o reþea care oferã asistenþã cetãþenilor din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum ºi din Norvegia, Islanda, Liechtenstein ºi Elveþia. În cazul în care sunteþi interesat sã locuiþi ºi sã lucraþi în Spaþiul Economic European ºi Elveþia, puteþi contacta ambasada ºi/sau oficiul (oficiile) de ocupare a locurilor de muncã ale þãrii în care vreþi sã ajungeþi. Ministerul Afacerilor Externe din þara dvs. oferã de multe ori surse utile de informaþii ºi link-uri cãtre aceste resurse. Astfel de centre de informaþii vã pun la dispoziþie informaþiile necesare privind cerinþele legale pe care trebuie sã le îndeplineascã un cetãþean al þãrii dvs. pentru a lucra în Europa (inclusiv permisele de muncã etc.). Gãsirea unui loc de muncã prin EURES nu modificã obligaþiile legale ºi procedurile administrative aplicabile unui cetãþean extracomunitar.

Belgia - constructii Angajam lucratori cu experienta in: constructii, intretinere si renovare acoperisuri; lucrari de etanseiz are si iz olatii acoperisuri /terase multistrat si monostrat, la cald/la rece (cu f olii hidroizolatoare cu bitum aditivat / membrana/ film de poli etan); montaj tigla; lucrari de acoperire /sarpante lucrari de sudu r a pentru tabla zincata, c o r n i s e , b u r l ane. Cunostinte de franceza, permis de conducere . Rugam trimiteti CV + p o z a + r e f e r int e, calidinamic@gmail.com, Tel: 0727338770 Germania. Castig intre 4000-8000 Euro club de noapte Hot Ambiente Rose din Munchen cauta doamne si domnisoare cu aspect fizic placut. Cazare as igurata, harti legale. Cerem si oferim seriozitate, toto.doman@ymail.com, Tel: 0757919152 Italia. Dansatoare stripteuze salariu fix+% local lap-Dance, raspundem la beep, Tel: 00393484539428

n Bonã - Doresc angajare in zona: Aviatiei, Baneasa, Floreasca, Pipera. Experienta la cele 2 fetite ale mele (3 ani si 6 ani), Tel: 0764665184 n Om bun la toate, cu credinta in Dumnezeu, necasatorit (instalatii sanitare/electrice, lacatus mecanic, inovatii, etc), Tel: 0768430439 Secretarã - Persoana serioasa cu diploma de Contabilitate primara si Operator pc, doresc angajare, Tel: 0757253267 n ªofer cat. B doresc angajare firmã de pazã-intervenþii, firmã papetãrie sau firmã de curierat rapid, Tel: 021260454, 0314371270 constructii, n Subinginer vasta experienta in executie caut angajament, Tel: 0740107784

Vânzãtoare caut de munca, 29 ani, absolventa 2010, 1.000 RON/luna, Tel: 0767383120


pagina 8 / vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere

é Corbeanca particular vila 4 camere 120mp constructie+ 250mp teren la cheie, utilitati incluse, 72.000 EUR, sfetcu_narcise@yahoo.com, Tel: 0724289066, 0721882541

n Prahova, Brebu Mânãstirei, teren intravilan 571mp, drept, gaze curent 380v si apa pe teren, deschidere 22m, perfect plan, zona vile, cadastru+ intabulare. Urgent, pretul nu e negociabil! 8.000 EUR, mgabi1980@gmail.com, Tel: 0724511838 n Alexandriei strada Teius, nr. 69B, colt cu strada Tecuci, n Snagov Ciofliceni, vand vand teren, Tel: 0744659873 2500mp, vis-a-vis padure, facilitatile zonei, cadastru, intabulare, dubla intrare, deschidere 29m la DN, Tel: Budimex, 0758232232 n Brâncoveanu teren+ casa batraneasca, 281 mp, toate utilitatile. 175.000 E, Tel: 0760449067 n Tei langa Bamboo, teren cu constructie demolabila 100mp deschidere 5m, 500 euro/mp, n Chiajna stadion Concordia, Tel: 0723270903 strada Drumul Garii, intravilan, n Titan Theodor Pallady, parcela 685mp, 25.000 EUR, 3300mp, stradal, posibilitati Tel: 0742219129 extindere, pret negociabil, Tel: 0724224755 n Frumuºani, sat Pasarea, vand teren 1000mp cu casa, 3 camere, hol, Tel: 0769276541

é Mihai Bravu in zona metrou, str Motilor, vand casa 119 mp ce necesita reparatie, pe un teren de 343mp; utilitati: gaze, canalizare, curent, apa, 188.650 EUR, serban.popescu@brom.ro, Tel: 0744389900

Prahova Comarnic teren 650mp, cota 700 si teren Baneasa str. Odai, sector 1, Tel: 0741040741, 0756267006

Prahova Telega zona Muzeul Doftana, vand teren 1500mp, 10 EUR/mp, teodorlamba@ yahoo.com, Tel: 0740028620

Cornetu -Padure vila, 1.000mp teren +casa 300mp +foisor 80mp +piscina, superfinisata, construita in 2010, utilata, 300.000 EUR, Tel: 0730633640

n Domneºti Vand vila P+M, sau schimb cu ap. + diferenta Bucuretsi, zona rezidentiala, 120.000 EUR, Tel: 0732518945

Giurgiu Cosoba 18 Km de la Carrefour Militari, P+M, 120mp, la cheie, teren 411mp, 47.000 EUR, Tel: 0722325373, 0724341829 n Giurgiu, Gãiseni, vand casa 4 camere si curte 1200mp baie, bucatarie, gresie, faianta, Tel: 0728530393

n Militari apart.în vilã lux, 170mp, et. 1-2/2, constr. 2011, cãrãmidã, finalizatã, finisaje deosebite, ansamblu exclusivist, TVA inclus, loc parcare bonus, 85.000 EUR, Tel: 0744368835 n Buftea curte 500 mp, foisor, garaj, balansoar, verdeata, rustic, Tel: 0762618395 n Pantelimon Oraº vilã tip duplex, 5 camere, 2 bãi, toate utilitãþile, la cheie, 85.000 EUR, Tel: 0766612105 n Carol I Parc vilã, arhitecturã modernã, curte proprie, garaj, Popa Nan, Tepes Voda, P+1+M, particular, 350.000 vand urgent casa si curte, EUR, Tel: 0742219129 z ona centrala; pret n Chiajna particular vând vilã negociabil, Tel: 0723886473 construcþie 2011, 170mp construiþi, 350mp teren, n Popeºti-Leordeni Vand vila 90.000 EUR, Tel: parter si etaj mansardat 0722365592 racordata la toate utilitatile, finisata interior si exterior, pret Ciorogârla intrare, negociabil, proprietar, Tel: 0722262484 vilã P+1, suprafaþa n Prahova Câmpina Vand construitã 224mp, casa 390 mp, utilitati, 1400 mp apã, gaze, curent, la teren, zona rezidentiala cheie, 85.000 EUR, Muscel, Tel: 0744545847

Tel: 0769300590 n Colentina, Andronache, vand casa demolabila, 200 mp, gaz, curent electric, canalizare, apa, strada asfaltata, 42.000 EUR, lexys_31@yahoo.com, Tel: 0734794804

Romanã, vand casa tip vagon 130mp, 5 camere, 180.000 €, Tel: 0247451482

07 Februarie 2012

Snagov vand casa la asfalt suprafata teren 1.500 mp, suprafata construita 190 mp utilitati: gaze, apa curenta, canalizare, lumina toate actele cadastru, intabulare, proprietar, 230.000 EUR, razvansimioana@ yahoo.com, Tel: 0744282829 n TULCEA, SULINA, CASA 2 DORMITOARE, HOL 20MP, BAIE, BUCATARIE, FOISOR, GRADINA, CONSTRUCTIE 2004, MOBILATA 2007, GRESIE, FAIANTA, PARCHET, TERMOPAN, ST 300MP, SC 100MP, 50 M DE DUNARE, APA, CURENT ELECTRIC, CANALIZARE, STRADA PAVATA, LINISTE, 30.000 EUR, BALMUSEMIL@YAHOO.COM, TEL: 0743066040

n Vâlcea Orleºti 2 case curte 640 mp, 11000mp teren, 35000e jud Valcea com Orlesti, Tel: 0745994438

13 Septembrie, Mariott, casã 4 camere, 90 mp, toate utilitãþile, curte comunã, 35.000 EUR, Tel: 0722966669

Baicului, cf.III, bloc mixt, reabilitat in totalitate de primarie, 4/4, mobilat, gresie, faianta, termopan, us a metalic a, boiler, aer conditionat; negociabil, Tel: 0214670522, 0727872822

n Cantemir - Domo stradal, 36mp, parter, gresie, faianta, termopan, bucatarie complet mobilata si utilata, AC, poze: http://www.fullimobiliare.ro, Tel: 0213300348, 0728875667

Central arter P+4, 30mp, vedere strada, toate imbunatatirile, Tel: 0722969471 Baicului, cf. III, bloc apartamente reabilitat in totalitate de primarie, 4/4, mobilat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, boiler, aer conditionat; negociabil; fara agentii, 24.000 EUR, Tel: 0214670522, 0727872822 Baicului, cf.III, bloc mixt, reabilitat in totalitate de primarie, 4/4, mobilat, gresie, faianta, termopan, us a metalic a, boiler, aer conditionat; negociabil, Tel: 0214670522, 0727872822

n Mihai Bravu dec, renovata, balcon, a/c, 10/10, cadastru si intabulare, proprietar, 40.000 e disc, Tel: 0768733112 n Militari str Timonierului, vand garsoniera conf 1, et 4/4, 28 mp, 28000 euro discutabil, Tel: 0766537733 Militari Preciziei, sector 6, lângã Coca-Cola, 18m, etaj 1, multiple îmbunãtãþiri, decentã ptr o familie, preþ negociabil, 17.000 EUR, Tel: 0744202010


07 Februarie 2012

vânzãri garsoniere / 2 camere / 3 camere / 4 camere / pagina 9

n Drumul Taberei Ghencea, Ansamblu rezidenþial “Avangarde”, p/3, 60mp + n Vitan Mall P/8, stradal, la 50mp grãdinã, constr. 2011. cheie, aprobare balcon, ideal Deosebit! 49.900 EUR, Tel: cabinet, birou, firma, poze: 0767600804, 0722134720 49.000 EUR, http://www.fullimobiliare.ro, Tel: 0722217638, 0213300347 1/8, 42mp, n Vitan-Mall amenajata lux, gresie, faianta, parchet, termopan, poze: www.fullimobiliare.ro, 43.000 EUR, Tel: 0213300348, é Pantelimon colt Chisinau, 0728875670 é Drumul Taberei 31mp decomandat, bloc mixt 1977, etaj 5/10, vedere spate, Militari, apartamente contorizat, nicio imbunatatire, noi - 2 camere. usa metalica, blocul se reabil. termic martie 2012, negociabil, www.blocklujerului.ro urgent, colaborez cu agentii, Apartamente noi – 2 28.000 EUR, Tel: 0729393698, camere si garsoniere. 0742010967 Apartamente noi - 3 n Pantelimon Rond, apropiere Iancului, confort I, 37 mp utili camere noi la demisol si reali, perfect decomandat, n Amzei Piaþã Stradal, et. conf. 1, 63mp, cu curte. Super pret! etaj 5/10, bloc 1979, usa 2/10, metalica, balcon, fara decomandat, an constructie www.blockcastrano imbunatatiri, accept credit, 1980, Imb: T+G+F+AC, Tel: va.ro, Tel: colaborez cu agentii, 0735342395, 0722657480 0732855161 35.000 EUR, Tel: 0729393698

é Pantelimon, vand garsoniera 3/4, confort 2, gresie, boiler, termopan, aer conditionat, mobilata si utiliata complet (frigider, masina de spalat, cuptor microunde etc), 18.000 EUR, Tel: 0734755338

n Berceni Secuilor, zona linistita, particular, 2/4, liber, recent renovat, gresie, faianta, termopane, liber, 55.000 EUR, Tel: 0758888569 n Bucureºti apartamente finalizate, ap. 2 camere 47.000E, garsoniere 28.900E, ap. 3 camere 57.000E. La cheie, Tel: 0766795708 n Bucureºtii Noi apartamente 2, 3 camere finisate Bucureºtii Noi, primul anunþ pentru aceastã construcþie 2012, Tel: 076500834, 0722346344

n Cantemirstradal, 1/7, amenajari de lux, parchet bambus, usi masive lemn glisante, termopan, poze: http://www.fullimobiliare.ro, Tel: 0213300348, 0722217638

é Sebastian Garsoniera Proprietar, bloc mixt, balcon inchis, G, F, UM, 25mp, cf 1, Et 5/8, 35.000 EUR, Tel: 0765713391

n Unirii –Tribunal, 1/9, 46mp, gresie, faianta, parchet, termopar, terasa 9mp, balcon, poze: http://www.fullimobiliare.ro, Tel: 0213300348, 0722217638

é Universitate Ion Ghica, lângã Cinema Pro, cu vedere Spital Colþea, mobilatã, utilatã lux, cu loc de parcare. preþ negociabil, 42.000 EUR, Tel: 0744202010

n Drumul Taberei etaj 3/10, confort 1, cadastru, stradal, accept credit, urgent, Tel: 0728005657, 0745055657

n Ferentari, Iacob Andrei Vand apartament 2 camere, parter, usa metalica, gresie in bucatarie, baie hol, 0748022621

n Giurgiului vand ap. 2 cam conf.I, decomandat, 2/7, 46 mp termopane, izolat, parchet, gresie, renovat, 49.000 EUR, Tel: 0722414964, 0722796781

n Iancului metrou, Mihai Bravu, 56mp, proprietar, ap. 2 camere, semidecomandate, 5/8, renovat recent, 0768570201

n Kogãlniceanu etaj 1, 2 camere, pretabil firma, gresie, parchet, termopane, cu vizibilitate la strada circulata, 55mp, 50.000 €, 0723140318

n Lacul Tei, apartament 2 camere, decomandat, etaj 7/10, constructie 1986, Curat, é Drumul Taberei renovat, locuibil imediat dupa apartament 2 camere etaj 1, semnarea contractului. circular, 54 mp, gresie, Suprafata 55 mp utili. Recent faianta, parchet, termopan, renovat, liber, locuibil imediat, A/C, balcon, open space, raman in apartament: mobila usa metal, instalatie el. din bucatarie, mobila dormitor, cupru, 5 6 . 0 0 0 EU R , mobila sufragerie, aragaz, camelia.f@gmail.com, Tel: frigider, cuptor cu microunde, televizoare, mocheta, 0723954829 termopan, usa metalica, aer conditionat, gresie si faianta in n Drumul Taberei Ghencea, bucatarie si baie, repartitoare 1/3, decomandat, 85mp, si apometre, 75.000 EUR, Tel: cãrãmidã, constr. 2011, finisaje 0722651065 lux, tva inclus, accept credit, 58.500 EUR, Tel: 0767600804, 0722134720 n Drumul Taberei Ghencea n Militari Cora Lujerului, 2 camere, Ansamblul Rezidenþial - particular, Avangarde, P/3, 85mp+ decomandat, st 73.88, g+f+t+ grãdinã 100mp, loc parcare um+ ac+ ap balcon inchis, gratuit, Tel: 0767600804, 62.000 EUR, Tel: 0744752452, 0766460565 0722134720

n Militari, Roºu, 85mp, et. 1, decomandat, 2 balcoane, constr. 2011, finisãri lux, zonã deosebitã, ultrarezidenþial, 57.900 EUR, Tel: 0722134720, 0767600804 n Militari - Rosu Ansamblu rezidenþial nou, 85mp, et. 1, 2 balcoane, constr. 2012, finisãri lux, zonã deosebitã, ultrarezidenþial, platã cash/credit, 57.900 EUR, é Victoriei Piata (in spatele http://www.avangardehome.ro, cladirii guvernului), strada Tel: 0722134720, 0722356122 Mexic nr. 2, bl. 1 - particular vand apartament 2 camere, balcon la living, suprafata 46 mp, 43 fara balcon. Etaj 4/4, bloc din 60 dar structura beton cu pereti din caramida, blocul este 100% ok din pct de vedere al sigurantei si uzurii. Parchet lemn (d-ala vechi, f bun, trebuie raschetat), balcon acoperit, izolat, gresie pe jos, termopane puse peste tot, Gardens baia refacuta, aer conditionat, é Orhideea apartament 2 camere, 78 mp apometre, repartitoare de utili, etaj 1, lux, video interfon, caldura, uscatorie pe etaj aer conditionat, paza, 127.000 (vis-a-vis de apartament). E EUR, gazo74@gmail.com, Tel: liniste (blocul nu este la sosea), vecini ok, curte mare 0765446844 in fata, curtea liceului Tonitza in spate. Sector 1, zona zero, 74.900 EUR, n Pantelimon Delfinului, 2 eugen.dinu1@gmail.com, Tel: cam, dec, 38mp, 9/10, 0724308033 gresie, faianta, reabilitat n Vitan Mall 2/4, 56mp, termic, termopane, storuri, decomandat, curat, intretinut, parchet, inst.sanitare noi, 1990, 65.000 EUR, Tel: bucatarie mobilata, zugravit, 0722217638, 0213300347 curat, la cheie. Proprietar, exclus intermediari, 41.500 EUR, bmarianm6@yahoo.com, Tel: 0724004758 n Pantelimon OMV, vand urgent ap 2 camere semidecomandat 10/11 stradal, Tel: 0733531888, 0760077355 n POPEªTI-LEORDENI DIRECT DEZVOLTATOR, n Drumul Taberei - Ghencea Avangarde APARTAMENTE 2 CAMERE, Ansamblul" Rezidenþial", ofertã MOBILATE SI UTILATE, APA, GAZ, CANALIZARE, 57 MP, promoþionalã, stoc limitat, PRET FARA COMISION, 2011, finalizatã, 1/3, 85mp, lux, disponibil 43.000 EUR, TEL: cãrãmidã, imediat, 61.900 EUR, 0755135033, 0745696225 www.avangarderezidential.ro, n Prahova, Breaza, langa Tel: 0744368835, 0722356122 liceul Aurel Vlaicu si Parcul Brancovenesc. Vand apartament 2 camere n Foiºorul de Foc apartament decomandate 3 cam. semidecomandat ne-reconditionate, parter din 2, 20.000 EUR, Tel: 0728157961 60mp, imbunatatiri, Tel: 0212221937, 0785400108 n Timpuri Noi Particular decomandat termopan, ac, imbunatatiri, 85000E negociabil, Tel: 0722297548

Fundeni New City Residence vã oferã garsoniere-28.900 EUR, apartamente 2 cam-49.500 EUR, apartamente 3 cam-60.500 EUR, la cheie, TVA inclus, Tel: 0766612105, 0766795708

Gorjului Particular vand 3 camere confort 1 Bdul Iuliu Maniu Piata Gorjului, Tel: 0763688714, 0740397376

n Militari apart.lux tip duplex, 170mp, et. 1-2/2, constr. 2011, cãrãmidã, finalizatã, finisaje deosebite, ansamblu-exclusivist, TVA-inclus, loc parcare-bonus, 85.000 EUR, www.avangardegrandevillage.ro Tel: 0744368835 n Militari Iuliu Maniu 94-100, langa Piata Veteranilor, Proprietar 3 cam, imbunatatit, metrou, 67.000 EUR, mihai.spiru@solvit.ro, Tel: 0735007724 n Militari Apusului, apartament 3 camere et. 2 din 4, sup. 74mp, ideal firma persoana fizica, 65.000 EUR, Tel: 0726829629

é Militari, Iuliu Maniu, Metrou Gorjului, 3 cam mob.et. 4/10, complet mobilat, imbunatatiri, parcare, 77.000 EUR, Tel: 0757057101

n Pantelimon Vand apartament 3 camere decomandat et. 1, doua grupuri sanitare, imbunatatiri, Delfinului, exclus intermediari, Tel: 0766191993

é Popeºti-Leordeni Drumul Fermei la Oratoriu Apart. 3 cam cu bucatarie open space etaj 1/4. SU apart.este 78mp constructie martie 2010. Finisaze cu gust, cadastru, liber, nelocuit.Scoala si gradinita gard in gard.Mijloace de transport la 5min, supermarket Carrfour si Piata Sudului. Pretul cu garaj de 19mp 73000 euro negociabil. Pretul fara garaj 67000 euro negociabil, 67.000 EUR, radu75dum@yahoo.com, Tel: 0729697797, 0216291421

BERCENI LA 1 MIN. DE METROU PIATA SUDULUI, VAND AP. 4 CAM, ET. 2, V E D E R E SI AC C E S STRADAL, 90 MP, SEMIDECOMANDAT, 7 9 . 0 0 0 E U R , ELLENNA1978@YAHOO. COM TEL: 0723427958, 0729876332


pagina 10 / vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile

n Dorobanþilor apartament 4 camere etej 3 din 5, decomandat, Tel: 0744362745 n Dristor Vand apartament 4 camere, anul construirii 1979, mobilat elegant, etajul 4/10 cu toate dotarile, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane in zona Dristor metrou, pret 95.000 euro discutabil, Tel: 0721257297

é Fizicienilor ap. 4 camere semidecomandat parter din 8, 83.000 EUR, melimar2001@yahoo.com, Tel: 0729313500

Particular cumpar casa sau apartament in vila, poate fi si Legea 112. Ofer maxim 500E/mp, Tel: 0727137835, 0736923141

n Giurgiu municipiu, zona Petrom vand apartament 4 camere decomandat, finisaje de lux, complet mobilat, 3/8 (sau schimb cu Bucuresti); negociabil, 58.000 EUR, Tel: 0722213200

n Iancului vand apartament lux 200 mp amplasat pe doua nivele + gradina 150mp, in constructie noua, de lux. Cladirea se afla in apropierea Garii Obor, 128.000 EUR, kermanycom@yahoo.com, Tel: 0742220631

n Militari apart.lux tip duplex, 170mp, et. 1-2/2, constr. 2011, cãrãmidã, finalizatã, finisaje deosebite, ansamblu exclusivist, TVA-inclus, loc parcare-bonus, 85.000 EUR, www.avangardegrandevillage.ro Tel: 0744368835

Germania, casa mare 960 mp, pretabil restaurant + hotel + azil, 650 eur/ mp, Tel: 0760160704

n Schimb (nu vand) in zona Crangasi, ap. 2 camere, suprafata 53mp, Conf 1, 1/8, 1982, imbunatatiri multiple, parcare Adp, plus diferenta rezonabila - doresc ap. 4 camere, 90/100 mp, etaj intermediar, in zona, exclus agentii, Tel: 0744778030

1 Mai (Mihalache) metrou, 7/7, semidec, balcon, pensionara primeste o persoana nefumatoare, 300ron/chiria+ 250ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571

n Cumpãr cu plata imediat garsoniera confort 1 2 sau 3 indiferent zona, Tel: 0732864809, 0769526936

PF cumpar n Obor apartament 3-4 cam in zona Obor, ElectroAparataj, Mihai Bravu, Victor Manu, Iancului, Tel: 0729208101

n Titan Mega Image 5/10, decomandat, gfpt, tv, mobilata modern pensionara primeste baiat nefumator; 350ron/chiria+ 250ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Titan Piata, Str. Becaþei, 5/10, decomandat, pensionara primeste fata nefumatoare; 300ron/chiria+ 250ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Vatra Luminoasã, pensionari inchiriem o camera din doua la bloc unui salariat/e, student/e, Tel: 0784415031, 0769642679

n Central camera in apartament centru inchiriez la n Antiaerianã, inchiriez o fata serioasa, 100 EUR/luna, camera la curte, Tel: Tel: 0744649447 0724790203, 0762571473 n Drumul Taberei Magazin Billa (Celibidache), parter din 4 et, o camera in apartament de 3 decomandat, dotat cu toate utilitatile, mobilat, masina de spalat; inchiriez unei tinere serioasa, 300 RON/luna, Tel: 0733231614 Iancului Pensionari inchiriem la bloc o camera cocheta curata, unui salariat-e, student-e, chiria lunar, Tel: 0769642679, 0784415031 n Popeºti-Leordeni, Fabrica de Alcool, 2 camere+antreu, mobilata, incalzire lemne, pentru 2-4 persoane; 350ron/chiria+ 200ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Prelungirea Ghencea Inchiriez camera in vila, pret 70euro/ luna, Tel: 0724167907 n Titan Auchan inchiriez o camera in apartament 4 camere conf. 1, mobilat, wireless pentru student, 130 EUR, Tel: 0730701936

é Bucureºtii Noi Ansamblu Rezidential, Vila Singur curte complet, mobilat echipat. Parter: ~ 100 mp vestibul, WC serviciu, living room, dining room, bucatarie; Etaj: 3 dormitoare, baie, acces terasa, dressing si baie; Mansarda: 2 camere open space hobby + garderobier + spatiu depozitare ~30 mp.; Aspirator centralizat, internet wireless, sistem de irigare. Paza 24/24, 1.150 EUR/luna, saizecisisase@gmail.com, Tel: 0745440240 Gara de Nord, Radiodifuziune, inchiriez vila noua confortabila, libera, nemobilata pentru birouri firma, 7 eur/mp, 0740611035

n Iancului str Victor Manu nr 61, inchiriez vila pret negociabil, 800 EUR, Tel: 0768308331 n Iancului Vatra Luminoasa, p+3, open space, multiple imbunatatiri, 160 mp/nivel, Tel: 0721984623 n Kiseleff 55, particular, 5 camere, 145mp, in vila, locuri parcare, demisol, Tel: 0753884884 n Unirii vila 6 camere, 2 bai, 1 buc, vestiar. semineu, receptie, complet utilata si mobilata. sistem alarma, internet mare viteza, wirless, centrala proprie, termopan aluminie, lux, 2.500 EUR/luna, Tel: 0723652135 n Vitan Mall inchiriez vila 300mp, p+1, curte 300mp, Tel: 0722308164

n Baba Novac Posta, 3/10, decomandat, 38mp, gfp, mobilata, utilata, color, usa metalica; 180Ex2, Tel: 0723713816, 0216442571 n Berceni, Lidl, confort 1, 1/10, mobilatã/ utilatã lux, 250 EUR, Tel: 0722758150 n Ciºmigiu, firma inchiriaza garsoniera, 27mp, utilata si mobilata, libera, 1.000 RON, Tel: 0788300014 Decebal, Str. Voronet, garsoniera 42mp, mobilatã, utilatã, parter din 4 etaje, apometre, particular, preþ discutabil, 220 EUR, Tel: 0740470148 n Dristor, particular, garsoniera cf.I, renovata, mobilata complet, moderna, Tel: 0762611094 n Giuleºti, garsoniera lux vila, 56mp, utilata, mobilata, balcon, loc parcare, paznic, cartier rezidential, 1.000 RON/luna, Tel: 0723290887 n Giuleºti, garsoniera lux vila, 56mp, utilata, mobilata, balcon, loc parcare, paznic, cartier rezidential, 1.000 RON/luna, Tel: 0723290887 n Lacul Tei particular, inchiriez garsoniera mobilata, utilata, Tel: 0722307875 n Militari Uverturii, proprietar, garsonierã spaþioasã, decomandatã, mobilatã, utilatã complet, 180 €, 0728075533 n Militari piaþa Veteranilor metrou, cf. 1, 4/10, mobilat, utilat, îmbunãtãþiri, bloc civilizat, zonã liniºtitã 0737061611, Tel: 0758525770, 0764834137 n Militari Valea Lunga, 1/4, decomandata, mobilata, utilata, centrala proprie, Tel: 0728005657, 0745055657 n Oltenitei Particular inchiriez garsoniera, curata, mobilata, confort 1, zona linistita - in apropiere de BRD, mochetata, televizor, cablu, masina de spalat, aragaz, gresie, faianta, 200 EUR/luna, 0721260604

n Rosetti ºi Unirii, în vilã, mobilatã, utilatã, intrare, contorizare, separatã, totul nou, Tel: 0722152813, 0724589048 Peco închiriez n Sãlaj garsonierã mobilatã, preþ avantajos, Tel: 0727844318 n Titulescu apropiere metrou, garsoniera, imobil 2011, bucatarie mobilata/ utilata complet, 40mp, 210 euro, plata lunar, Tel: 0753087787

Victoriei Piata Revolutiei, garsoniera renovata recent, mobilata si utilata lux, etj 7/9, 2 lifturi, paza, loc parcare, priveliste deosebita, diponibila, 400 EUR/luna, Oanas76@yahoo.com, Tel: 0722876258

n 13 Septembrie visavis hotel Marriott, 2 camere, mobilat, utilat, 2 balcoane inchise, 300 EUR, Tel: 0762176359 n 13 Septembrie, mobilat modern, utilat complet, usa metalica, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, 1+1, 330 EUR/luna, Tel: 0733022568 13 Septembrie- Sebastian, particular, 7/8, renovat, utilat, mobilat, îmbunãtãþiri, 300 EUR, Tel: 0744889953 n BABA NOVAC ZONA BLOC BELVEDERE, INCHIRIEZ APARTAMENT 2 CAMERE, ETAJ 9 DIN 13, COMPLET MOBILAT SI UTILAT ULTRA MODERN, 600 EUR/LUNA, OFERTARE.TERRA@GMAIL. COM, TEL: 0747019271, FAX: 0213246611 n Brâncoveanu Lamoteºti, particular, decomandate, recent zugrãvit, gresie, faianþã, termopan, aer condiþionat, 200 EUR, Tel: 0769523501 n Bucureºtii Noi inchiriez urgent apartament 2 camere conf 1, mobilat, izolat, Tel: 0722855235 n Bucureºtii Noi, Depou, 3/4, semidecomandat, g+f+p+t, u.m, centrala, mobilata, utilata, f.curata, 2-3 persoane, 210Ex2, Tel: 0216442571, 0723713816 n Cantemir Budapesta, 2/9, mobilat/ utilat complet, modern, G+F+T+P, poze: 400 EUR, http://www.fullimobiliare.ro, Tel: 0722217638, 0213300347

07 Februarie 2012

municipiu, é Cluj-Napoca ap decomandat, 2 camere, bucãtãrie, baie, antreu, hol, cãmarã spaþioasã. 50 mp. Încãlzire centralã, centralã proprie. Complet mobilat, 210 EUR/luna, mirceacrisbasanu@ yahoo.com, Tel: 0746110033 Inchiriez n Colentina apartament 2 camere nemobilat, pe termen lung, este situat aproape de scoala Arabeasca, Mc Donalds, Mega Image. De preferat familie, fara agentie, Tel: 0720243810, 0727414862 Inchiriez n Decebal apartament si camere la curte avantajos, Tel: 0722635700 n Decebal inchiriez ap 2 camere Bd Decebal et 1/8 complet mobilat si utilat, model occidental 500 e / luna usor negociabil, Tel: 0744349110 n Giuleºti apartament in vila, 73mp, mobilat mobexpert, utilat, gradina 30mp, loc parcare privat, paznic, 380 €/luna, andreidana82@yahoo.com, Tel: 0723290887 n Griviþei langa Pta Chibrit Inchiriez ap 2 cam, complet utilat mobilat recent renovat parter g.f.p.t, 330 EUR/luna, Tel: 0767429724 n Liberty Mall proprietar închiriez apartament 2 camere, nemobilat, 260E. Rog seriozitate, Tel: 0721878618, 0213351009 n Militari Gorjului metrou, lângã piaþã, cf. 1/sd, etaj 3/9, mobilat, utilat complet tineresc, îmbunãtãþiri, bloc civilizat 0737061611, 260 EUR, Tel: 0758525770, 0764834137 n Militari Lujerului 4/8, confort 1 mobilat clasic, utilat, urgent, 250 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 n Traian, hala Traian, Labirintului. Apartament 2 camere inchiriere confort 1, renovat, curte, parcari, 300 EUR, Tel: 0723332288 n Unirii complet renovat ºi mobilat modern pentru birouri, Tel: 0722365966 n Unirii, 6/8, complet mobilat si utilat, decomandat, g+f+ac; exclus agentii, 400 EUR, Tel: 0762176359 n Vitan Mall 1/4, decomandat, mobilat/utilat, AC, G+F+P+T, poze: 350 EUR, http://www.fullimobiliare.ro, Tel: 0722217638, 02133030348

n Ciºmigiu apart 2 camere mobilat si utilat curat centrale proprie pret discutabil, n Central str Alex Vlahuþã, 300 EUR, Tel: 0744649447 apartament 3 camere, 2/8, n Ciºmigiu Brezoianu etaj 2/7, complet utilat ºi mobilat, proprie, aer mobilat clasic, frigider, aer centralã condiþionat, urgent, 200 EUR, condiþionat, parchet, balcoane Tel: 0748959515, 0728005657 închise, 475 EUR, 0721101872


07 Februarie 2012

închirieri oferte 3 camere / 4 camere / spaþii comerciale / pagina 11 n Titulescu apropiere metrou, apartament 3 camere, imobil 2011, bucatarie mobilata/ utilata complet, 87mp, plata lunar, 410 EUR, 0753087787

é Drumul Taberei Aleea Compozitorilor, proprietar, apt 3 camere, etaj 3/4, mobilat si utilat, a/c, cablu tv, wi-fi, loc parcare, 420 EUR, Tel: 0722256802 n Mihalache Ion, inchiriez apartament 3 camere, renovat, mobilat, utilat modern, rog persoane de buna conditie, termen lung, nu colaboram cu firme de inchiriere, Tel: 0762356855 n Militari zona Veteranilor, Inchiriez ap 3 camere et 1 proaspat zugravit, geamuri termopan, nemobilat de preferat firma sau familie 400e, Tel: 0736397645, 0724014064 Panduri nr.1, inchiriez apartament 3 c amere proaspat zugravit, etaj 3/9, nemobilat; dotari: tv, aragaz, frigider, Tel: 0744571101

Particular, é Vãcãreºti inchiriez apartament complet utilat si mobilat, 3 camere, 2 bai, semi-decomandat, zona Vacaresti, in apropiere de mall Sun Plaza si la 25m de parc. Apartamentul dispune de 2 balcoane inchise, geamuri termopan (in sufragerie si unul din dormitoare), gresie si faianta impecabile, parchet in sufragerie si mocheta noua in dormitoare. Apartamentul este utilat cu aragaz, frigider nou, masina de spalat rufe si aer conditionat. Mobila este Neoset si Ikea. Consumul de apa si caldura este inregistrat individual prin apometre si repartitoare. Pretul este negociabil in functie de perioada inchierierii, 450 EUR/luna, Tel: 0746246313

Antiaerianã, halã 160mp, încalzire, trifazic, pretabil service, producþie, tipografie, depozit. Vând cuptor vopsit auto, Tel: 0746230693 é Libertãþii proprietar inchiriez 4 camere 120mp, etaj 6, CT, AC, panorama deosebita, ideal firma, 750 EUR/luna, annzaharia@yahoo.com, Tel: 0758033758, 0747134398 é Dorobanþilor ap. 4 camere et 1/3, semimobilat, imbunatatit, pretabil firma, 1.000 EUR, lucian.rusanu@yahoo.com, Tel: 0722229958

Tineretului inchiriere apartament 4 camere, mobilat, bloc 1995, etaj 3/7, 100mp, 2.000 RON, Tel: 0771024044, 031412253

é Constanþa, Neptun, Jupiter, Saturn, Mangalia - proprietar spatii comerciale autoservire, n 1 Decembrie Bd Inchiriez bar-restaurant, spatiu comercial 25mp, sector disco-club, magazin haine, incaltaminte, gogoserie, fast 3, Tel: 0722314255 food, cat si alte activitati dorite de dvs. Plata chiriei se face in ANTIAERIANÃ CLÃDIRE rate, 10.000 EUR/mp, B I R O U R I P + 3 , ª O S . mocea_marius2000@yahoo.com ANTIAERIANÃ 79C, http://www.moceagroup.com, FINISAJE LUX, SISTEM Tel: 0766779919, 0728879822, ALARMÃ, REÞEA VOCE Fax: 0247467270 DATE, AER CONDIÞIONAT. n Militari Inchiriez 2 posturi PRET: 7EUR/MP, TEL: coafor 250E 1 zi cu zi sau 0723156075, 0213119983 zilnic zona Lujerului, Tel: 072727530, 0722402685

Militari zona Valea Cascadelor nr 11, spatiu comercial stradal, pretabil magazin mixt, alimentar, saormarie, patiserie, pret negociabil, Tel: 0723656719 n MUNCII

INCHIRIEZ 200MP PARTER + SUBSOL VILA, PREFERABIL BIROU NOTARIAL, 1.300 €/LUNA, TEL: 0722703743 Obor, spatii pentru farmacie, bijuterii, amanet, case de schimb valutar, Tel: 0736654816 Cartier 23 n Republica August etaj 1 200mp, productie birouri, trifazic, centrala, ac, particular, 900 EUR, Tel: 0722288808


pagina 12 / închirieri oferte imobile / cereri / auto-moto / electro n Splai Independenþei. Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, str. Splaiul Independentei nr. 169, sector 5 pune la dispozitia celor interesati in regim de inchiriere un spatiu de 3, 60mp, avand ca destinatie prestari servicii de telemedicina si monotorizare medicala la distanta. Pentru mai multe informatii legate de modul de desfasurare a inchirierii va rugam sa va adresati in scris la Secretariat (et. 1, camera 4), Tel: 0213102192 n Titulescu bulevard, nr. 18, sector 1, închiriez spaþiu comercial 90 mp, 0722600800 nou, ºos. n Ultracentral Virtuþii, spaþii de închiriat pe etaje, construcþie terminatã 2011, finisaje moderne lux, preþ negociabil, vis-a-vis Cora Militari, 1100mp utili, 11 EUR/mp, Tel: 0744202010 n Unirii, ofer 80mp casa 4 camere, parter, pentru catering, birou, depozitare; negociabil, 1.000 EUR, Tel: 0760297977 n Vitan Mall Spatiu comercial, 86 mp. utili, vitrina, toate utilitatile disponibile, zona intens circulata, posibilitati parcare, finisaje moderne, atlantic.residence2011@gmail. com 0723565312, 0722597814 n Vitan Mall, inchiriez spatiu comercial sau birou 50mp, parter vila, Tel: 0722308164 n Zeþarilor Inchiriez/ predau spatiu comercial macelarie 61mp, gata utilat si modernizat +camera frig 7mp, vad creeat zona Zetari. Relatii la, Tel: 0722537326 n Zeþarilor Inchiriez spatiu comercial 60mp, amenajat modern, zona Zetari, 0722537326 n Zonã selectã Ofer spaþiu comercial birouri reprezentanþe zonã ºi condiþii selecte, Tel: 0770566944

n Militari proprietar confort 1 decomandat, acum renovat mobilat, utilat cu aer conditionat 7/8, 2 lifturi, fara comision proprietar pret 275euro, Tel: 0767864510, 0766638654

n Fara comision la proprietar, urgent inchiriem, cumparam garsoniere, case, apartamente mobilate/ nemobilate in Bucuresti, Tel: 0216442571, 0723713816

07 Februarie 2012

é Rover 213 S cu

piese noi, Tel: 0744221177, 0726722677

n Audi A3 Coupe 1.9 TDI, 2007, 31000 km reali, cumpãrat Porsche Romania echipare ambiente, Tel: 0727796399

Octavia 2003, n Skoda 130.000km, benzina, taxa platita, albastru metalizat, break, full, CD, inmatriculata é Fiat Punto benzinã, 2004, Ro, ITP, 4.600 EUR, 78000km, aer conditionat, gabrielantim@yahoo.com, Tel: servo city, geamuri electrice, 0784030245 banchetã rabatabilã, 8 roþi, 4.300 EUR, Tel: 0736423332, 0766514114

n BMW 318 (e 46), benzinã, 1999, gri metalizat, full option, 130.000 km, impecabil înmatriculat în 2008, pret 4.500 euro, Tel: 0721398362

é BMW X3 motor 3000cmc, benzina, an fabricatie 2004, inmatriculat 6.01.2010, 180000 km reali; pret negociabil, 11.500 EUR, Tel: 0722606629

é Dacia Solenza galbenã din fabricã 2005/benzinã, între 50000-90000k m, negociabil, 1.200 EUR, Tel: 0788009498

n Daewoo Matiz 2005 dec, pret 1700E, itp, val 2013, culoare gri met, Tel: 0728195371

é Hyundai ix35 diesel, an 2012, 0 km, style pachet, full electric, full servo, 5 ani garanþie, 19.000 EUR, Tel: 0736423332, 0766514114

Iveco Eurocargo, diesel, 2007, 280000 km, climã, webasto, trapã, licenþã, gata de lucru, 25.000 EUR, Tel: 0766514114, 0736423332

é Volkswagen Golf Plus 1.9 TDI, inmatriculata 2007, 207 000 km, culoare alb, carte s erv ic e, 6 000 euro negociabil, Pitesti, Tel: 0720202813

n Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

é Calculatoare, laptopuri, monitoare, imprimante, noi, secon-hand, garanþie, service. Vând. 0722213283, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0765476882, 0212600843 n Frigider mic, mediu, mare, congelator, aragaz, masina spalat, functionare buna 0721662755, Tel: 0765524440, 0754292078 n Frigider Arctic, congelator, masina spalat, functionare buna. 0721662755; Tel: 0765524440, 0754292078

n Achiziþionez monitoare lcd, computere, laptopuri componente nefurate inclusiv weekend 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654 n Congelator, frigider aragaz, masina spalat, combina, lada, vitrina frigorifica. Functionale. Ofer 100-150. Frigider, congelator defect 50, Tel: 0213328599, 0722417915 n Frigider, congelator, combina frigorifica, masina spalat, functionale 100- 150, defecte 50 ron, Tel: 0213328599, 0722417915

é Renault Laguna

diesel, 2009, full, binemom adaptive, keyletsgo, piele, cutie automatã, 17.000 EUR, Tel: 0736423332, 0766514114

é Piese auto import noi, dezmembrãri absolut orice marcã, Tel: 0744495564, 0722640080

n Reparatii TV Service specializat TV si monitoare LCD, TFT si Plasma la domiciliul clientului. Electronist cu experienta, repar Tv si monitoare la domiciliul clientului in Bucuresti si Ilfov cu garantie, ro.depanare@gmail.com, Tel: 0761916501

é Interventii rapide Rreparatii masini de spalat la domiciliu in Bucuresti si Ilfov. Deplasarea si constatarea gratuite, garantie intre 1-3 ani. Interventie in functie de programul clientului, contact@servicepro.ro, http://www.servicepro.ro, Tel: 0768506082, 0733919143

é Laptop Service si Reparatii, reparatii si piese de schimb pentru orice model de laptop sau netbook indiferent de producatorul acestuia. Solutiile oferite de divizia de service sunt servicii de tip post-garantie si se adreseaza atat firmelor cat si persoanelor fizice. Se asigura service la nivel de placa de baza si integrat: reballing video, reparatii placa video laptop, inlocuire mufe de alimentare, mufe USB, audio, refacere trasee intrerupte. 0372746151, office@servicelaptopuri.ro, www.servicelaptopuri.ro/, Tel: 0756283206, 0761928614, Fax: 0372872588

é Service Pc & Laptop & GSM - Service PC: Instalari Software, Recuperari Date, Upgrade-uri. Retele Date; Service GSM: Decodari, Resoftari, Reparatii. ID Messenger: optimus30prime, Tel: 0764720736


07 Februarie 2012

matrimoniale femei - bãrbaþi - diverse / pagina 13

é Non-stop Ana! Bruneta frumoasa te invita la ea acasa pt a-ti oferi masaj, sex oral si normal, 69, tot ceea ce tu iti doresti! Suna si nu vei regreta! nu ezita si suna-ma acum cu siguranta vei reveni, zona Decebal, lux, 200 RON/ora, satisfactie.garantata@yahoo.com Tel: 0720655906, 0736478763

é Escorta de lux. Sunt bruneta finuta, fara prejudecati, placerea mea este satisfactia ta. Sex Total! Disponibila la tine sau la hotel. Accept si cupluri, 150 RON/ora, Tel: 07574732717 é Alegerea ta perfecta doua domnisoare tandre si romtanice te asteapa sa descoperi cele mai ascunse fantezii ale tale poze reale zona piata Alba-Iulia lux, 200 RON, Tel: 0764865737

é Non-stop Karla bruneta pasionala, 25 ani, ofer servicii de calitate la locatia mea sau a ta, sex oral neprotejat, sex normal in orice pozitie iti doresti, masaj profesional. Suna si nu vei regreta! Decebal lux, 150 RON/ora, Tel: 0720664205

é Adevaratele pãceri, doua doamne 28 si 31 ani oferim companie intimima domnilor gnerosi; igiena si discretie maxima zona centrala, 200 RON, 0748704712, 0764865737

é Deschis - non stop, sapte fete pasionale si exotice iti ofera trupul lor, care freamata chemând pasiunea devoranta, izvorata din dorinta trupului tau incordat, suntem dulci, frumoase si dornice (fotografii recente) - zona Mosilor, 150 RON/ora, Tel: 0734164995, 0744202363

é La domiciliul tau! Sunt fata pe care o cauti, ofer servicii de calitate fara sa te grabesc, atenta la dorintele tale, pozele imi apartin, suna-ma daca esti interesat. Sex Total. Accept si doi barbati odata, 150 RON/ora, Tel: 0748777106

é La tine sau la hotel - Daca iti doresti sa petreci clipe pasionale si fierbinti alaturi de o fata sexy si finuta, atunci suna-ma si sigur nu vei regreta. Sex Total! 150 RON/ora, Tel: 0730398643

n Ady 180 78Kg 40 ofer gratis cunilingus pana la orgasm.anilingus, uro (pasiv) unei d-ne supla peste 30 de ani. Seriozitate maxima. Numai sms, Tel: 0761241755

é Amor total, pasional! Carla, satena nimfomana cu forme sexy, draguta la fata si corp, 23ani, 160, 50kg, te astept pt a te satisface total! Ofer oral neprotejat (cu finalizare) normal diverse pozitii, cunnil, 69, uro, dominare! Nu ezita, suna! 150 RON/ora, 0762920983

é Non stop - Bianca, impecabila fizic si psihic, ascultatoare si rabdatoare, o ora alaturi de mine iti va reda pofta de viata si zambetul in coltul gurii, poze garantat reale, 150 RON, 0734164995

é Invitã-mã la tine! Daca vrei sa simti adevarata placere, invita-ma la tine si nu vei regreta. Rafinata si stilata, experienta imi permite sa-ti ofer o ora de calitate si rasfat. Sex Total. Accept si cupluri, 150 RON/ora, Tel: 0748777098 é Carla - s ex total! Finalizare de vis alaturi de o satena nimfomana, draguta cu forme sexy, 23ani, 160, 50kg, ce te asteapta pt a te satisface pe deplin! Oral neprotejat (cu finalizare), normal, anal, cunnil, 69, fantezii! nu mai sta pe ganduri! suna! Poze reale! 100 RON, Tel: 0762920983, 0734710993

é Locuiesc singurica, pe mine nu mai avut? Incearca-ma, am mai multe de facut decat de spus, ma adresez domnilor carora le plac sanii naturali, Vei aprecia prestatia, igiena si discretia, la mine acasa loc de parcare, Decebal, 150 RON/ora, satisfactie.garantata@ yahoo.com, Tel: 0720655844, 0754301532

é Nu rata ocazia! Alice, bruneta s uper buna, bronzata, piele fina, 22ani, 170, 53kg, te astept pt o ora de vis alaturi de mine! Oral pasional, normal, pozitii noi, cunnil, 69, dominare, fantezii! Fac totul fara graba! Ma si deplas ez ! Poz e r eale, recente! 200 RON/ora, Tel: 0721896736

é Oral neprotejat. Rea? Cu cine merita. Buna? Cu cine trebuie. Tanara frumoasa si sexy, zic eu, dar gusturile voastre nu le stiu. Ma doresti? Da da, suna-ma! Sex total, 150 RON/ora, Tel: 0763930879

é Ana senzuala SEX! total, bruneta inalta, cu forme seducatoatre ofer domnilor selectivi companie intima. Sex oral cu fin. normal, anal in pozitii cat mai excitante, poze facute in locatie, zona Berceni, 150 RON/ora, Tel: 0724175818

é Non-stop Ana! Bruneta frumoasa te invita la ea acasa pentru a-ti oferi: masa, sex oral si normal, 150 RON/ora, satisfactie.garantata@ yahoo.com, Tel: 0764023266, 0734140695

é Sex total! Lucrez absolut singura pe cont propriu, pozele sunt ale mele. Doriti discretie, placere, relaxare, fara batai de cap, fara probleme, atunci contactati-ma. Normal, anal si oral, 150 RON/ora, Tel: 0731152484

é Sexexpertele tale - vino alaturi de noi sa petrecem 1h de placere, pasiune si te vom duce la extaz, te asteptam pe tine un domn generos sa te rasfatam asa cum nu ai fost niciodata, show lesby 100 %, Clima si parcare auto+free bar, 6 fete 4you, 80 RON/ora, placeri_interzise@yahoo.com, http://www.zonacismigiu.ro, Tel: 0730184418, 0742793417

é Blondã 35 de ani, draguta, sanii nr 5, inalta forme pline, ofer companie intima, nu ma grabesc si imi doresc sa te simti bine in compania mea. Zona Dimitrov-Obor, 100 RON, Tel: 0730843223

é Dan, sagetator, 39/1, 75/80, doresc cunostinta doamna pentru casatorie. Sunati sau dati SMS, Tel: 0769009377, 0744256062 Intermediere germanã - Se cautã doamne atractive pentru parteneri. Suntem o serioasã agenþie matrimonialã de origine germanã de intermediere parteneri, care cautã doamne atrãgãtoare pentru academicieni ºi întreprinzãtori din Elveþia ºi Germania. Aveti intre 25-45 ani, sunteti liberã, cunoaºteþi bine limba germanã sau englez ã º i doriþi s ã v ã cãsãtoriti cu bãrbatul viselor in strãinãtate, atunci trimiteþi-ne un mesaj cu datele dvs de contact la e-mail. Vã vom contacta de îndatã. Serviciile noastre sunt gratuite pentru femei! Cãsuþa poºtalã Bucuresti: OP 72 Cazacu Mariana CP 71; Telefon Germania + 49 8282 8271 88, dreampartner@gmx.de n Serios, placut si manierat, ofer masaj profesional si companie intima domnilor educati. Zona maternitate Giulesti. George, 0727268111


pagina 14 / pierderi / magie / licitaþii / adunãri generale / medicale / decese / afaceri vânzãri

n SC Eforie 2000 Comimpex SRL, inmatriculata cu J40/11188/1993 CUI 3902393 este citata la data de 09.02.2012 la Tribunalul Bucuresti Sect. a VI-a Civila, c22 fond ora 8.30 in calitate de parata in contradictoriu cu SC Auto Plaza SRL si OTP Leasing in dosarul nr 36577/3/2010, n Pierdut originalul DGFP cu atribuire numãr de ordine ºi declaraþia de instalare, pentru casa de marcat marca Datecs model DP 50D, seria 13007226, nr. aviz de distribuþie ºi utilizare 0364/12-05-2009, numãr de ordine 013058/11-03-2010 al SC Bad Import Export Service SRL. Se declarã nule, n Pierdut legitimatie student pe numele Toma Dragos Dinut. O declar nula, n Pierdut atestat profesional de paza seria e07252 pe numele Banu Cornel, il declar nul, n Pierdut atestat transport marfa seria cpc 60340000 pe numele Mavrodineanu Tiberiu Cristian, il declar nul, n Pierdut, atestat taxi, pe numele Mincu Alexandru George. Atestat seria CPTx, Nr. 0071550 Il declar nul, Tel: 0743068653 n Sc Fabianus Agrement SRL, J40/5673/1991, CUI 2839786 declara pierdute certificatele emise in temeiul legii 359/2004 pentru punctele de lucru de la adresa din Calea Giulesti nr. 231, sector 6 si din Calea Giulesti nr 18, sector 6. Le declar nule,

é Horoscop personalizat, dragoste, sanatate, compatibilitate, previziuni, generalitati si lectii de viata, 70 lei sedinta, Tel: 071258658 Lic. Info. BV 1982 Ai absolvit Liceul de Informatica Brasov in 1982? Ne-am bucura sa reusim sa ne intalnim cu totii in 8 iunie 2012. In cazul in care doresti sa participi te rog sa ne contactezi: Adriana Vlad (Orez) tel: 0744656780 Daniel Sibis an tel: 0744440583 webs ite: sites.google.com/site/infobv8 2/ fac ebook : www.facebook.com/groups/1 0150125548815582/,1 RON, info82.brasov@gmail.com, Tel: 0744440583

n Asociatia Revolutionarilor din Decembrie 1989 Aversa prin reprezentant Catalina Marin, Vicepresedinte, convoaca Adunarea Generala pentru data de 24.02.2012, ora 9.00, in Bucuresti, Bd Liviu Rebreanu nr. 13a bl n20 sect 3, tel contact 0760.362.160. Ordinea de zi: 1. Alegerea consiliului de conducere; 2. Actualizarea statutului; 3. Probleme de organizare si reprezentare; 4. Excluderea membrilor care nu au platit cotizatia sau nu mai doresc sa mai faca parte din asociatie; 5. Schimbarea sediului; 6. Mandatarea unui reprezentant in vederea depunerii documentatiei la Judecatoria competenta in vederea operarii schimbarilor intervenite si hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale. Prezenta la adunare este obligatorie, membrii isi pot asigura prezenta si prin reprezentant sau mandatar conform dispozitiilor legale in vigoare. Prezenta este obligatorie,

n Masaj - Tanar, efectuez masaj de relaxare, anticelulitic! Ma deplasez la domiciliu, Tel: 0732455032, 0768222275

Tratament colesterol Krilloil-Omega 369 distruge colesterolul rau si trigliceridele. De 48 de ori mai puternic decat Omega 3, contact@krilloil.ro, http://www.krilloil.ro, Tel: 0764477646

é Anticariat Cumparam carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, Tel: 0731407474, 0213159704

é Doamna, cumpar pictura romaneasca si straina, portelanuri, argintarie, obiecte din bronz si antimoniu, mic mobilier, Tel: 0214113048, 0721491271

Loc de veci 3 cripte granit negru pe alee langa Capela, Tel: 0733295659 n Masina automata spalat rufe, frigider zil, soba metalica samotata 30/40/80, gaze, functiune, convenabil, Tel: 0726792338, 0212318200

Stoc limitat tabla inox 250/ l/ foaie, Tel: 0721674534

07 Februarie 2012

pretioase é Pietre semipretioase pentru bijuterii: safire, rubine, smaralde, ametist, citrin, turmalina, acvamarin, granat, peridot, topaz, www.MunteleComorilor.ro Tel: 0726603075 Turbomecanica Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu 244, sector 6 anunta vanzarea de: AMC-uri noi, in perfecta stare de functionare, import si romanesti, ambalaje originale: ceasuri comparator, micrometre, pasametre, sublere, truse masurat alezaje, trusa cale unghiulare, lere, linear, rigle, nivele, rugozimetre, etc. Pret 35% din pretul de catalog, negociabil. O noua lista de utilaje modernizate, in perfecta stare de functionare: centre prelucrare comanda numerica, masini gaurit in coordonate, masini frezat prin copiere, strung pentru filete, strunguri comanda numerica, strunguri conventionale SUI 40, SUI 50, SV18RA, SPA1000, freze conventionale si freze danturare comanda numerica PFAUTER, masini rectificat dantura GLEASON si REISHAUER, rectificat plan, slefuit cu banda abraziva, presa pneumatica PAI 16, masini control GLEASON, masina ascutit. Preturi negociabile. Relatii Dna Daniela Grigore, daniela.grigore@turbomec anica.ro, Tel: 0214340765, 0722732805


07 Februarie 2012

finanþãri-credite / afaceri firme / meditaþii / construcþii / pagina 15

n Parchetar, montez raºchetez paluxez parchet clasic modern deþin maºinã performantã cu aspirator, Tel: 0724448545

Meditez la matematica orice nivel prima sedinta gratuit - Piata Chibrit sedinta 2ore/ 40ron, Tel: 0722546240, 0769249804 Visezi sa pleci in Dubai sau in tarile arabe? Ocazie unica sa inveti araba vorbita in scurt timp si la un pret convenabil. Prima sedinta e gratis, altimaprod@yahoo.com.

canapea stofa n Vand extensibila 2 locuri 300 lei sector 3 Mall Vitan, Tel: 0723621028, 0768422152

é Calificãri

é Vand generator

de curent cu motorinã 3, 5w, 3.000 RON, Tel: 0767095788, 0724939353

é Vand stoc de marfa ce contine rochii si fuste de seara, topuri bluze pentru doamne, domnisoare, import Germania. Pret de achizitie 16.000 Euro, boboc_al_mic@yahoo.com, Tel: 0744822844

n Caut colaborare investitie service auto si magazin alimentar teren 1500mp zona vile IMGB, Tel: 0766399879 Vand scoala auto (complet utilata), autorizatie august 2016, zona Piata Gorjului, 0722767241, 0760249490

n Vand urgent cavou in cimitirul Ghencea 2 situat pe aleea principala, 0735538272

n Imprumut fara comision, fara intermediar, Bucuresti-provincie, garantie, siguranta, Tel: 0765642022, 0736524248

n Cadastru Gabriel Execut lucrari de cadastru si intabulare in Bucuresti si imprejurimi. Inginer Gabriel Stefanescu, gabriel_stefanescu2006@ yahoo.com, www.cadastrugabriel.xhost.ro, Tel: 0723736479, 0765251701

instalatori, electricieni, constructori, fochiºti, Unirii, 0740306550, 072209409, Tel: 0213262606, 0213301288

é Brutãrie inchiriez, complet utilata, functionala, productie asigurata, 1.500 buc, capacitate de productie 15.000 buc/ 24 ore, 2.500 EUR, Tel: n Curs Gratuit de Dans Sacru 0730657081, 0728092859 - Asociatia Venus va invita vineri 03.02.2012 ora 19:00, Cadastru intabulare, firma sambata 04.02.2012 ora autorizata, apartamente 19:00, duminica 05 02.2012 350 L, terenuri 650 L, ora 15:00 - strada Episcopiei urgenta 7 zile, normal 21 nr. 3, langa Bistro Atheneu, z ile. 0765782464, Tel: instructor Badila Anamaria, Tel: 0733183857 0730725621, 0753854102

é Vand Pub pe Lipscani utilat complet, inclusiv bucatarie profesionala, design ultramodern, situat la etaj, chirie convenabila 1700 euro/luna! Urgent! 39.000 EUR, raduvldsv@yahoo. com, www.hattrick-bar.ro, Tel: 0734990099

Limba si Literatura Romana, Lb. Engleza la domiciliul elevului; pregatire teme, Tel: 0724363069 Matematica admitere liceu si bacalaureat profesor -45 ani, experienta 12 ani meditatii. Am metode specifice fiecarui elev care asigura reusita astfel incat banii dv. sa fie cheltuiti cu folos. 20lei/ ora, Tel: 0722286920, 0766594255 n Matematica V-VIII profesoara experienta 10 ani meditatii, predare numai pe intelesul elevului, 20 lei/ora, domiciliu profesor, 25lei /ora domiciliu elev, 0720561395 n Meditez studenti Politehnica 40lei doua ore acasa la acestia, Tel: 0217772400, 0736423347

é Branºament apã, racord canal, acte recepþie Apa Nova, reparaþii, înlocuiri branºamente, canalizãri. 0214343276, Tel: 072050819, 076072723

é Acoperisuri, executam dulgherie mansarde, tigla metalica, jgheaburi, burlane, mici reparatii, Tel: 0727279470 Amenajari interioare de calitate si contracte, rigips, gresie, faianta, glet, zugraveli decorative, glafuri usi, ferestre, izolatii, sape etc, Tel: 0786888774, 0761984385

é Branº ament apã, canalizare, separãri, recepþie + contract Apa Nova, înlocuiri branºamente vechi, reparaþii. 0761077013, Tel: 0721390290, 0214330604

Cons truc tii, firma s pec ializ ata ex ec uta c o n s t r u c t i i , hidro-termoizolatii, renovare spatii interioare-exterioare, finisaje la preturi avantajoase si negoc iabile, nitulescu88@gmail.com, Tel: 0733880728, 0728038559 n Echipã parchetari montãm, recondiþionãm chituim lãcuim toate tipurile parchet, deþin scule profesionale cu aspirator, Tel: 0768586510

Executam zugraveli, montaj parchet, gresie, faianta, rigips, usi, mobila, instalatii electrice, sanitare, incalzire, Tel: 0756210688

é Pur N&D Construct. Firma de constructii serioasa, cu experienta, personal calificat, executam: finisaje, zugraveli, faianta, gresie, rigips , tenc uieli, s ape, termoizolatii, hidroizolatii, case la rosu sau la cheie, lucrari de consolidare. Ne deplasam oriunde in tara. Preturi r ez onabile, pur_nd_construct@yahoo. c om, Tel: 0726711311, 0728885928 n Sobar specialist execut sobe, cãmine, ºeminee, reparaþii, curãþiri, Tel: 0212216699, 0745991298

é Stucco venetian, execut lucrari decorative cu aspect marmorat; proba de lucru gratuita, materiale, deplasare; preturi negociabile, 10 EUR/mp, varasteanumarcel@ yahoo.com, Tel: 0722329226

Mobila la comanda execut la cele mai bune preturi, consultanta si transport gratuit, Tel: 0733279183

Sudor execut grilaje, porti, garduri si reparatii orice natura, Tel: 0720234564, 0213356906

n Montator usi garaj, rigips, gresie, izolatie, parchet, sape, zugraveala, saune umede super preturi, Tel: 0763624818

n Zugrãveli, zidãrii, gresie, faianþã, parchet, gled, ºapã, rigips, betoane, Tel: 0745975345, 0765350831


07 Februarie 2012

n Transport marfa 3, 5T, orice, oriunde, oricand. Asigur personal serios incarcat descarcat. Pret negociabil, Tel: 0763717455

é Firma contabilitate

CABINET INDIVIDUAL ACTE FIRMA: O F E R I M CONSULTANTA JURIDICA, INFIINTARI FIRME, SUSPENDARI, RADIERI, PUNCTE DE LUCRU, CESIUNI, PFA, MODIFICARE OBIECT ACTIVITATE, GAZDUIRE SEDIU SOCIAL. RAPID SI AVANTAJOS! 1 EUR, TEL: 0745078898, FAX: 0213117739 é

oferim servicii complete de contabilitate financiara, de gestiune si revisal, Tel: 0214112965, 0726182324

Închiriem Logan full options, 50 Ron/zi. 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

é Administrare imobile B uc ur es t i f ir ma a d m i n i s t r e a z a imobile/as oc iatii de proprietari; Administrare, Contabilitate si Cenzorat la preturi fara concurenta, office@techuv.ro, http://www.proadmin-imob.ro Tel: 0728784988

é Dj evenimente Servicii – Organizari Evenimente Bucuresti. Dj nunta dj botez dj petrecere sonorizari evenimente private: Dj nunta bucuresti, dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stoboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul Constanta, Bucuresti, Brasov, Ploiesti, Pitesti, Valcea, DJ SIENSII, siensii@yahoo.com, www.djsiensii.com, Tel: 0726129782

Cautam urgent inca doi asociati pentru a ne construi cate un apartament 4 camere dotari moderne in bloc vila in Caranfil Aviatiei, pret pe mp ca in Berceni; proiectantul si ceilalti asociati sunt profesori la Institutul de Constructii, exclus intermediari, Tel: 0788802270 n Colantari vitrine, magazin, auto, casete luminoase, printuri de mari dimensiuni, Tel: 0771304786, 0721302260

plasme Avis é Inchirieri Image Srl asigura spre inchiriere echipamente audio-foto-video pentru diverse evenimente: inchiriere videoproiector, inchirieri plasme Tv, inchirieri Lcd, inchiriere laptop, inchiriere sonorizare, inchiriere flipchart, inchirieriplasme@gmail.com, www.inchirierivideoproiectoare.ro Reparatii frigidere casnice si comerciale, congelatoare. Convenabil, garantie, Tel: 0722565401, 0728247631

é Echipa DTP ofera servicii de tehnoredac tare, iccdtp@yahoo.com, Tel: 0723641861

é Filmez , fotografiez ev enimente, preluc rez , editez, copiez pe DVD, BlueRay, Tel: 0722589053

é Reparatii centrale, executam reparatii la orice tip de centrale termice murale (centrale termice de apartament). Reparatii boilere electrice, gaz, serviciu non-stop, in maxim 3 ore va rezolvam problema, seriozitate; 30 RON, reparatii_centrale@yahoo.com, Tel: 0720692661, 0745938594

AnuntAZ 7 februarie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...