Page 1

Videochat Legal, 600Euro bonus angajare, posibilitate cazare, castig garantat 1000- 3000Euro, http://www.secretchat.ro, Tel: 0786238785

Agent curãþenie - Firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net 650-800ron, Tel: 0722763974, 0729005137, Fax: 0212244658

COAFOR/COAFEZÃ ANGAJAM CU SALARIU NET 1500 LEI. INSCRIEREA LA INTERVIU SE FACE NUMAI CU TRANSMITEREA CV -ULUI LA E-MAIL BEAUTY2335@YAHOO.RO TEL: 0722308969 V id e o c h a t - A b s o lv e n te pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, enjoy4studio@yahoo.com, Tel: 0763156150, 0735674012

é DRUMUL TABEREI, TRICODAVA, PARTICULAR VAND AP. 3 CAM.DEC.ET. 1/4, 2 BALCOANE INCHISE, INTERIOR RENOVAT, IMOBIL STARE EXCEPTIONALA, ZONA VERDE, PIATA, PARC, SCOALA, CONTOR APA SI CALDURA. ACTE IN REGULA. ACCEPT CREDIT. EXCLUS AGENTII. NEGOCIABIL, 65.500 EUR, EMIL_POPESCU@YAHOO.COM, TEL: 0723314387

é Spãlãtor auto cu experienta, salariu, carte de munca, concediu, masa zilnica, bani transport, conditii de munca foarte bune, 6 zile/sapt. (sambata libera) seriozitate si corectitudine, 50% tapiserie+polish, 5 lei la fiecare degresare etc, 800 RON/luna, gavrilmario@yahoo.com, Tel: 0720777858

Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; www.selenstudio.ro Tel: 0734959924, 0760179243

AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Belgia pe înþelesul tuturor. Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (161) Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Recunoaºterea diplomelor ºi a calificãrilor în Belgia. Domnul Nicu C. L. din Câmpulung Moldovenesc, Judeþul Suceava, a absolvit liceul silvic, apoi a urmat cursurile unei facultãþi cu profil economic din România. A lucrat în Belgia 4 luni de zile, ca muncitor. Cei la care a lucrat l-au sfãtuit sã-ºi caute drepturile ºi sã încerce echivalarea studiilor, respectiv recunoaºterea diplomelor ºi calificãrilor obþinute în România. Ne întreabã dacã poate realize acest demers. Aceeaºi problem o preocupã ºi pe doamna Eugenia R. din Brãila, de profesie asistent medical. Le rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Dupã cum este bine cunoscut, posibilitatea de dobândire a recunoaºterii diplomelor ºi a calificãrilor unei peroane joacã un rol foarte important asupra migraþiei în scop de muncã de la nivelul UE. Desigur cã ºi pentru românii care au ales sã lucreze o anumitã perioadã de timp în Belgia - ca de altfel ºi în alte state europene - problema recunoaºterii diplomelor ºi a calificãrilor constituie un prim pas înainte de a se decide sã-ºi caute un loc de muncã potrivit calificãrii obþinute ºi mai apropiat de aºteptãrile sale material. La nivelul Uniunii Europene a fost necesarã dezvoltarea unui sistem european care sã garanteze recunoaºterea calificãrilor profesionale în diferite state membre, demers de care beneficiem ºi noi românii. Principiul de bazã avut în vedere a fost acela cã, un cetãþean european trebuie sã aibã posibilitatea sã-ºi practice în mod liber profesia, în oricare Stat Membru al UE. Aplicarea practicã a acestui principiu este din pãcate uneori impiedicatã de cerinþele naþionale care reglementeazã uneori accesul la anumite meserii în statul gazdã. Tocmai pentru ca acest lucru sã fie cu adevãrat posibil, UE a pus bazele unui sistem de recunoaºtere a calificãrilor profesionale. În cadrul acestui sistem se face totuºi distincþie între profesiile care sunt reglementate (profesii pentru care sunt solicitate calificãri specifice) ºi profesiile care nu sunt reglementate legal în statele membre gazdã. .... continuare in pagina 2


pagina 2 / oferte de muncã România

06 Decembrie 2011

n Colaboratori activitate stabilã, modernã, salariaþi, pensionari. Progresiv 1000 USD. Pensionare timpurie 500 USD, Tel: 0745234173, 0733084923 n Colaboratori. Firma paza cauta urgent colaboratori, oferim procent lunar din valoarea contractelor aduse. Angajam personal pentru zona Jilava, Tel: 0770950796 n Confecþioneri cu experienþã, Firmã confecþii damã angajeazã, salariu 800/1200 + tichete abonament, zona Sebastian, Tel: 0744217731, 0724913413 n Agenti Pazã atestati, varsta n Consultant tehnic, permis maxima 40 ani, din Bucuresti, categoria B, eventual studii tehnice. Tel: 830 RON, turcud68@yahoo.com, superioare 0745458832, Tel: 0727038610, Tel: 0765256471 0217251264 n Controlor calitate - Firma Palen Impex SRL angajeaza CTC-ist pentru baclavale, simit si produse cu specific turcesc. Trimiteti CV la n Agent Pazã (bodyguarzi) email, sertserhat@hotmail.com, Firma angajeaza, Tel: 0728357166 rafael_ro28@yahoo.com, Tel: 0784749575 Cosmetician cu studii medii si atestat - Coafor Exclusive 4you angajeaza in zona Salajan, bd é Agenti Vanzari Nicolae Grigorescu nr 48, Tel: 0728402001 angajam pentru

Casa de Moda, Tel: 0752199488 é Agenti Pazã barbati si femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca si salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551 é Ajutor Cofetar cu experienta pentru laborator in C o rb e a n c a , I l f o v , T e l : 0720179933

é Agenþi Pazã - angajãm urgent 30 agenþi pentru ºcoli ºi gradiniþe, Tel: 0213108660, 0212010567

é A g e n þi

Pazã - SC In te rg u a rd Gru p S R L angajeaza urgent, in conditiile Legii 333/2003, agenti de paza, barbati cu domiciliul stabil in Bucuresti si varsta maxima 45 de ani. Se ofera contract de munca pe d u ra t a nedeterminata, scolarizare, echipament de lucru, decont transport. Relatii in intervalul orar 09.00-17.00, de luni pana vineri, la telefon 0757104575, Tel: 0219889, 0214115167

n Agenþi Pazã angajeaza urgent Societate de paza si securitate in conditiile Legii333/2003, pentru obiective in Bucuresti, Tel: 0785277252, 0758079906 Agenþi Pazã 50 posturi Societate paza angajeaza conf o rm p re v e d e ri l o r le g i i 333/2033, Tel: 0213271418

n Agenþi Pazã cu atestat, varsta 22-50 ani, barbati, office@u-e.ro, http://www.umoserv.ro, Tel: 0728978877

Ambalator (fete) pentru ambalat si etichetat, Tel: 0744700047, 0727524725 n Barman cu atestat, bucatar si femeie la spalat vase - Realia, restaurant, sos. Berceni 96, sect. 4, angajeaza, Tel: 0736112732 n Bonã 1.100lei, experienta, 9 ore, Crangasi, Dorobanti, Herastrau, Dristor, Bucurestii Noi, Pipera- Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403 n Bonã experienta, 1.400lei, 8-10 ore, Crangasi, Titan, Otopeni, Pipera, Obor, Pantelimon, Militari, Lacul Tei. Urgent, Tel: 0213107403 n Bonã Bucuresti, 1.000-1.200 lei, 8-10 ore, Tel: 0213107403 n Bone pentru familii din BUCURESTI, OTOPENI si MOGOSOAIA. Experienta, nefumatoare. In regim INTERN si EXTERN. Prin agentie fara comision, Tel: 0762075087 n Cadru medical - Cabinet medical cautã douã cadre medicale, asistenþi, doctori, terapeuþi, nutriþioniºti pentru colaborare part-time. 0766449126, Tel: 0723165658, 0766532080 n Casier/ã. cu experienta Restaurant central angajeaza, Tel: 0762051451 n Coafezã si cosmeticiana Angajez, detalii la telefon, Tel: 0728300330, 0213300330 n Coafezã ºi cosmeticianã zona Bdul Titulescu, Tel: 0212220790, 0726290292

Femeie de Serviciu. Firmã de curãþenie angajeazã femei pentru curãþenie. Se oferã salariu avantajos, bonuri de masã ºi contract de muncã! Informaþii la telefon între orele 9:00-15:00, Tel: 0763848858 Frizer cu experienta pentru salon Stephanie (10 ani) sos. Oltenitei 238 vzv. BRD, Tel: 0723460908, 0213324652

n Frizer

sau frizeriþã cu experienþã, zona Drumul Taberei, Tel: 0728955865, 0217785669 n Guvernantã - SC Ambasador SA angajeaza: „Guvernanta hotel”. n Cosmeticianã salon vis-a-vis de Conditii: domiciliul stabil in Plazza Romania, bd. Timiºoara, Bucuresti, absolvente liceu si curs calificare la THR Bucuresti, Tel: 0722258777, 0723329376 experienta in unitatile din turism. Relatii la telefon Croitor/easã cu 0213159080/1116,

experienta: scoatere tipar din reviste pana la realizarea prosusului final (costume dama pana la rochii de seara). Mic atelier croitorie, zona Banu Manta, angajeaza cu carte de munca, sunati intre 8-13 sau 16-20, Tel: 0771101657 Croitoreasa - Angajez la domiciliu, din Bucuresti, cu experienta, kriss.popa@ gmail.com, Tel: 0723239630

é Educator/toare cu minim 2 ani experienþã, angajeazã grãdiniþã particularã, zona Domenii, Tel: 0769636066, 0769634754 n Electrician auto cu experienta, salarizare deosebita - Service auto angajeaza Prelungirea Ghencea, Tel: 0761330212, 0721262047 n Electricieni cu experienþã. Societate comercialã angajeazã, salariu motivant, Tel: 0723027761 n Fatã pentru pregãtit- cusut, maºinistã ºi croitor feþe încãlþãminte cu experienþã, angajeazã S.C. Coryllus Prodimpex S.R.L. 0744.661.957, 0744.661.956, Tel: 0214204326

Hostess, promoter, DJ, MC, luminist - club in centrul istoric angajeaza, Tel: 0766811445

Lãcãtuº confecþii metalice ºi sudor (CO, electric ºi Argon), angajeazã Seba Industrial. Selecþia se face pe bazã CV transmis pe fax 0213183675 sau depus la sediul din Bd. Iuliu Maniu nr. 562, sector 6, Tel: 0213183669 Lucrãtor comercial (de sex feminin) cu varsta maxima de 30ani, Tel: 0753570387, 0753852788

n Manager Marketing, Proiectant

Ing. Constructii, program full-time si Proiectant Ing. Instalatii, program de 2 ore/zi, scoate la concurs SC Soft Construction n Îngrijitoare - Angajez doamna, SRL, Tel: 0749998667 minim 50 ani domiciliata in zona Berceni, pentru ingrijire persoana Manichiuristã Vrei sa varstnica, 4-6 ore zilnic (inclusiv L u c r e z i i n t r - u n s a l o n sambata si duminica), Tel: cochet, alaturi de o echipa 0722993531 tanara si dinamica? Green n Îngrijitoare - Angajez persoana D a y S p a a n g a j e a z a ingrijire doamna in varsta 4-6 ore m a n e c h i u r i s t a , zilnic (inclusiv sambata si pedichiurista, technician duminica) in zona Turda Domenii, u n g h i i f a l s e . O f e r i m Tel: 0722502230 conditii de munca foarte avantajoase, Tel: 0743189442, 0213165525 ÎN G R I J I T O A R E , F E M E I E NEFUMATOARE IN JUR DE 50 A N I P E N T R U IN G R I J I R E n Maseuze condiþii lux, comision BOLNAVA CARTIER MILITARI, 45%, venituri 1500-2000E, exclus TEL: 0723049946 sex, angajeazã Artemis masaj Cotroceni, n Instalatori cu experienþã. artemis_masaj@yahoo.com, Societate de construcþii angajeazã, http://www.artemis-masaj.ro, Tel: salariu motivant, Tel: 0766304099 0732855488 ....

é Masaj Erotic angajam fete cu varsta peste 18 ani, pt Salon Masaj Elite, dornice sa lucreze in conditii de lux, cu un aspect placut, vesele si comunicative. Oferim cazare pentru fetele din provincie la vila; massage.elite@ yahoo.com, Tel: 0762828276, 0743457481

é MASAJ EROTIC ANGAJAM URGENT CU FARA EXPERIENTA, PENTRU SALON DE MASAJ EROTIC CONSACRAT, MINIM 20 DE MASAJE PE ZI, CASTIGURI SUBSTANIALE MINIM 2000 € LUNAR, FORME LEGALE, CARTE DE MUNCA, CLIENTELA FORMATA, OFERIM CAZARE PTR FETE. S E R IO Z IT A T E M A X IM A ! 2.000 EUR/LUNA, INGANFATAREA@YAHOO. COM, TEL: 0721656563, 0760880292

continuare din pagina 1

Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (161) Astfel, la nivelul UE au fost propuse o serie de instrumente pentru a asigura o mai bunã transparenþã în procesul de recunoaºtere a diplomelor ºi calificãrilor: 1. Cadrul European al Calificãrilor – obiectivul sãu este de a crea legãturi între diferitele sisteme naþionale de calificare ºi sã asigure un transfer omogen ºi o recunoaºtere a diplomelor. 2. Centrele de informare cu privire la recunoaºterea academicã naþionalã (The National Academic Recognition Information Centres - NARICs) – furnizeazã sprijin in recunoaºterea studiilor efectuate în strãinãtate ºi a calificãrilor. 3. Sistemul European de Transfer al Creditelor (The European Credit Transfer System ECTS) – faciliteazã recunoaºterea studiilor efectuate în strãinãtate ºi vine în completarea programului de mobilitate pentru studenþi Erasmus. 4. Europass – este un instrument prin care se asigurã transparenþa aptitudinilor profesionale. Prin acest sistem aptitudinile ºi calificãrile sunt mai uºor de înþeles ºi recunoscut în diferite pãrþi ale Europei. Are la bazã cinci documente standardizate: a. Un curriculum vitae (CV). Existã model European. b. Un paºaport lingvistic. c. Un supliment la certificatul profesional d. Un supliment la diploma/ diplomele obþinute e. Un document de mobilitate europass. Concluzia care se desprinde din aceastã prezentare fãcutã pentru corespondenþii nostri, este aceea cã, dacã respectã întocmai procedurile (considerate uneori cã sunt birocratice, dar sã nu uitãm cã, în toate statele civilizate, respectarea întocmai a regulilor ºi procedurilor constituie ceva normal, nu birocraþie) au toate ºansele sã le fie recunoscute în Belgia, diplomele ºi calificãrile obþinute în România. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.


oferte de muncã România / info / pagina 3

06 Decembrie 2011

n Personal

Mecanic intretinere. Asociatie proprietari str Masina de Paine nr 69 bl od23 angajeaza mecanic intretinere din vecinatatea blocului. Adresa contact: cutia postala de pe scara B a blocului, Tel: 0765256054

é Mecanici auto, vopsitori

muncitor (femei) pentru fabricarea ambalajelor din hartie si carton. Informatii intre orele 8-16 de luni pana vineri, Tel: 031860048

é Montatori tâmplãrie - Firma NEW ACT angajaza cu contract de munca muncitori calificati montatori santier pentru pereti cortina, tamplarie aluminiu. Schuco, Metra, Reyners, Veka, newactsrl@ yahoo.com, Tel: 0729881767, 0213308049 Muncitori necalificati zona Clinceni Bragadiru, Tel: 0747755912, 0760358343

auto, electricieni auto, cu ex p e r i e n t a - S k o d a T e a m Services angajeaza, b i s c e a n u _ c r i s tina@yahoo. com, Tel: 0214202544

Menajera cu recomandari. Program 8 ore/zi L-V la familie cu copil mic in comuna Berceni, Tel: 0724320957

n Modele

RECLAME pentru TOATE VÂRSTELE (copii, adulþi, vârstnici). Activitãþi modelling tineret. BUCUREªTI +PROVINCIE. 0767.080.619, 0722.39.70.39 model@sequoiamodels.ro, Tel: 0213156581

é Personal Fabrica prajituri angajeaza personal pentru procesul de productie si ambalare incinta Faur sect 3 Bucuresti, Tel: 0758239700 n Personal

n Menajerã - Family looking for housekeeper speaks english, to live in Domnesti, full time intern, experience minimum 2 years, Tel: 0746785877

é Operator xerox si carti de vizita obligatoriu experienta minim 2 ani, zona Romana. Minim 1100lei, Tel: 0725926728

é Muncitori calificaþi ºi necalificaþi - SC Construcþii angajeazã urgent! permanent, cu CM. Salarii avantajoase, Tel: 0734847568 Persoane cu cunostinte din cel putin unul dintre urmatoarele domenii: HTML, CSS, PhotoShop. Contract munca. Program in ture. Pentru p r o g r a m a r e in t e r v i u , T e l : 0785965101

pentru gratar, angajam urgent fete sau baieti, eventual permis cat. B, cautam persoane care doresc sa munceasca, rugam seriozitate, Tel: 0747385660, 0767464395 n Personal - Spalatorie auto angajeaza in Grozavesti, Tel: 0762679897, 0761637020 n Personal covrigarie - Angajam personal + vanzatoare pentru covrigarie si gogoserie, Tel: 0755035702, 0761723682 n Personal feminin pentru videochat. Procent minim 50% pânã la 80% sau salariu fix 1.200$. Bonus 300$, avans 500$, program part-time. Garantãm realitatea anunþului, Tel: 0731214102, 0760357692

Personal. Angajam urgent personal calificat instalatori, sudori, lacatusi, Tel: 0729996863 n Reglor Relee cu o foarte bunã

capacitate vizualã, angajeazã SC Electromagnetica SA. Relaþii la telefon ºi la sediul din Calea Rahovei 266-268, Tel: 0214142120 Reglor mase plastice - SC Electromagnetica angajeazã Reglor mase plastice cu experienþã de lucru la maºini cu i n j e c þi e m a s e p la s tic e º i montarea matriþelor pe maºinile de injecþie mase plastice. Relaþii la sediul nostru din Calea Rahovei 266-268 ºi la telefon, Tel: 0214042120 Secretarã angajeazã Lartek Grup. Vã rugãm trimiteþi CV prin fax sau pe e-mail. Pentru detalii sau mesaje SMS, cv@lartekgrup.net, Tel: 0760679777, Fax: 0214366187

n ªofer - Societate, cu sediul in

Bucuresti sector 1, angajeza Persoana Desemnata pentru transport rutier, obligatoriu vorbitoare de limba Franceza sau Spaniola, cu sau fara experienta, aurel.aurel6@gmail.com, Tel: 0034938142617 n ªofer taxi la 12 h, dispecerat Pelicanul, 65 ron, Tel: 0766666650 n ªofer distributie - Firma angajeaza sofer pentru distributie; se cere carnet categoria B. CV la e-mail, centro_marius@yahoo.com ªofer vidanja - SC Iamandbet Com SRL angajeaza, garaj in comuna Domnesti, Tel: 0724276821, 0766487972


pagina 4 / oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri / case

06 Decembrie 2011

n Videochat

é ªoferi tax i c u /farã experienþã (facilitãm obþinerea atestatului). Zilnic 9-18, str. Dealul Þugulea nr. 124 (Militari). 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

n Vânzãtoare - SC angajeaza vanzatoare patiserie zona Dragonul rosu, salariu atractiv, relatii orele 9-18, luni vineri, Tel: 0724373775 n Vânzãtoare pentru magazin Bio, salariu motivant, program flexibil, 0727336696, 0767709535 n Vânzãtoare serioasã vârsta 22-35ani, pentru magazin Outlet, zona Militari piaþa Gorjului, bd. Iuliu Maniu nr. 69, Tel: 0723501969 n Vânzãtoare la minibar/salã de jocuri, program douã zile cu douã, zona Militari, Tel: 0723436343

n ªoferi taxi cu atestat (facilitãþi obþinerea atestatului) - Compania de taximetre Bageti angajeazã, închiriem licenþe taxi, Tel: 0214560387, 0762008061, Fax: 0214560298 n ªoferi taxi - Închiriez licenþe taxi pe judeþul Ilfov. Ofer ºi cer maximã seriozitate, Tel: 0722311993 é Vânzãtori presa n ªoferi. Step One angajeaza angajez, preferabil soferi profesionisti categoriile B, C+E, minim 2 ani experienta; din zona Drumul relatii la telefon, Tel: 0730223413 Taberei, Tel: n Spãlãtor auto cu experienta 0766360521, Angajez in zona Militari, Tel: 0723529054 0734584411 n Spãlãtori auto, baieti cu experienta pentru spalatorie auto, n VIDEOCHAT TINERE PENTRU Tel: 0726768854 AGENTIE, VIDEOCONFERINTA, CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL, 1000-3000E/ LUNA, Sudor autorizat WWW.STUDENT-JOBS.RO, TEL: ISCIR pentru 0720818129, 0314250001

societate comerciala, Tel: 0722299102

é Sudor in argon, vopsitor in camp electrostatic, operator masina debitare si muncitor n e c a l i f i c a t a s a m b l a re s i impachetare - Fabrica de grile metalice d in Oto p e n i, angajeaza, CV la fax 0213503810/12, n Sudor/instalator

gaz pentru instalatii de gaz. Experienta minim 3 ani la o firma de gaz. Avantaj permis, contact@grandgaz.ro, http://www.GRANDGAZ.ro, Tel: 0724221193, Fax: 0318177642

Traducãtor se cauta doamna vorbitoare de limba Turca, care sa stie si contabilitate primara; pentru detalii sunati la Dl Tuncay, Tel: 0728345068 n Vânzãtoare

serioasa pentru magazin imbracaminte, zona sos. Pantelimon, Tel: 0720699612

fete cu/fãrã experienþã. Engleza conversaþional. Program la alegere. Venituri sigure 1.000-5.000$ lunar. Avans 500$ plus bonus la angajare, Tel: 0721865777, 0766290521 n Videochat pentru fete cu/fãrã experienþã. Avans 500$. Salariu fix 1.000$ sau procente 50–84%, traning asigurat, plata bilunar, bonusuri, posibilitate avansare, Tel: 0754931717, 0726496406

é Zugravi vopsitori,

gipsari, tencuitori (cu aplicatie mecanizata), numai cu experienta. 0722740935, baducosrl@yahoo.fr, http://www.baduco.ro Tel: 0726647714, 0747691761, Fax: 0214449188

n Tãrtãºeºti particular, 6 loturi n Berceni Drumul Dealul Bisericii intravilane intre 530-790mp, gaze, Nr. 38-40 sec. 4, langa Metro, teren 5000 mp, Utilitati in apropiere, Negociabil, 80 EUR/mp, primaigiena@yahoo.com, Tel: 0722707216

stalpi curent montati la fiecare lot, urbanism P+1 (2), vile construite pe loturile vandute si in vecinatati, 20 min de Pta Victoriei pe DN7 -4 benzi fara blocaje in trafic, intre 10.000-16.000 Euro/lotul, poze si detalii pe: www.terentartasesti.ro,

n Anglia.

Daca esti asistent medical si vrei sa muncesti in Anglia, intra pe site, iar noi te vom ajuta sa obtii in cel mai scurt timp posibil dreptul de munca. Rog seriozitate, crina75_2007@yahoo.com, http://www.asistenteinanglia.co.uk

n Videochat Tinere dragute minim 18 ani. Salarizare deosebita, incepand cu 1200E, www.camchat.ro, Tel: 0720818129 n Videochat 11 Studiouri legale, strict feminin. Avans 700$ din prima zi, bonus 300$, salariu fix, program 5h/zi la alegere. Câºtiguri 2.300–7.800$/lunã. Plata instant. Sunaþi-ne cu încredere: 0731080888, Tel: 0768839893, 0755980550 n Videochat fete cu/fãrã experienþã pentru videochat. Avans 300$. Bonus garantat 500$. Salariu fix, program flexibil, studiouri în zone centrale. Venituri sigure 1.000-4.200$/lunã, Tel: 0767611865, 0727067729 n Videochat fete cu/fãrã experienþã. Câºtiguri 100% garantate. Salariu 1.000$/lunã. Oferim avans 600$ din prima zi, Tel: 0760950085, 0755645869 n Videochat activitate pentru fete. Câºtiguri 1.000–4.000$ lunar. Avans 600$, salariu fix, posibilitate promovare, Tel: 0785726082 n Videochat caut fete / doamne 300$ bonus la angajare, salariu fix +comision, cerem /oferim discreþie, câºtiguri bune pe bune, Ella, Tel: 0767589321, 0736438121 n Videochat Studio angajeazã fete cu/fãrã experienþã. Venituri cuprinse între 1.000-4.800$ garantat lunar. Oferim avans 500$ ºi salariu fix, Tel: 0737536818, 0760160137 n Videochat acasa Angajam fete si cupluri pentru videochat. Acum poti lucra de acasa Valabil pentru toata tara, vstudio05@yahoo.com, Tel: 0748601131, 0767677659

P re lu n g ire a Ghencea, Funigeilor lângã Grãdiniþa Mary-Land, vând teren preþul zonei, Tel: 0768471325, 0723519356

é Germania ºi Israel. Angajez muncitori în construcþii: dulgheri, fierari, finisori ºi necalificaþi, Tel: 0723983908

é Italia. Cautam 25 sudori cu experienta asamblare otel beton, pentru deplasare in Italia. Asiguram transport si cazare. Prezentare CV mondoest@ymail.com

é Buftea - Licitatie Teren intravilan cu PUZ aprobat, 390634mp, data licitatiei - 8 decembrie 2011, CBL01952, 1.000.000 EUR, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177225

n Chiajna particular vând vilã

construcþie 2011, 170mp construiþi, 350mp teren, 95.000 EUR, Tel: 0722365592 n Domneºti Clinceni, superoferta, vila P+1, langa Curtea Domneasca, utilitati, Sc-114mp, St-250mp, 3camere, 64.000Euro, la rosu, Dâmboviþa comuna cheie 36.000 EUR, Tel: 0723530331 Doicesti, Aleea n Drumul Sãrii Vila D+P+2E+M, construiti, toate utilitatile, Sinaia DN 71, teren 572mp 330.000 EUR, Tel: 0723990119 intravilan, 2800mp, n Militari apart.în vilã lux, 170mp, et. 1-2/2, constr. 2011, cãrãmidã, 25E/mp, Tel: finalizatã, finisaje deosebite, 0721913492 ansamblu-exclusivist, TVA-inclus, loc parcare-bonus, 85.000 EUR, www.avangardegrandevillage.ro, Dãrãºti-Ilfov vand teren Tel: 0744368835 7000 mp, 70.000 EUR, n Olt, Balº, (str. Teis), casa /renovabila+ teren mihuancd@yahoo.com, demolabila 1400mp, deschidere 30m, toate facilitatile (curent, gaze, apa, Tel: 0758098248 canal), pret negociabil, 29.500 €, n Domneºti particular, sisestiland@yahoo.com, Tel: superofertã, teren în rate, Curtea 0745056376 Domneascã, Ciutaci, UM, Þegheº. variante auto, 15 EUR, Tel: Olt, Slatina (Palatul de 0723530331 Justitie-str Manastirii), n Giurgiu Adunaþii-Copãceni, zona rezidentiala cea intravilan, intabulat-6500mp, U380; 220, apã curentã, gard fier, 25km mai buna - Vila S+ P+1, de KM0. 0214303652, Tel: 372mp, teren 900mp. 0724541647, 0722701470

Eventual schimb cu imobil Bucuresti, 210.000 EUR, sisestiland@yahoo.com, Tel: 0740223989 n Otopeni

n Educator/toare - Doamna 52

ani, serioasa, studii superioare, doresc supraveghere copil lectii, menaj usor, piata pentru persoane ocupate, Tel: 0766669245

é Petrãchioaia - Licitatie Teren extravilan cu puz aprobat, 108 Ha, data licitatiei - 8 decembrie 2011, CBL01955, 760.000 EUR, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177225

în spate la Ambasad’or, 2 vile în oglindã P+M. Fiecare are 232mp construiþi+ 510mp curte+ garaj încãlzit, construite iulie 2011, Tel: 0722257867 n Popa Nan, Tepes Voda vand urgent casa si curte, zona centrala; pret negociabil, Tel: 0723886473


06 Decembrie 2011 Prahova, Predeal, vand casa, suprafata teren 650mp, toate utilitatile, 8 camere, pret negociabil, 150.000 EUR, ruxandra_cernat@ yahoo.com, Tel: 0740400700 Rahova zona Margeanului. Vand casa curte, Tel: 0763054764, 0766747806 n Teleorman Videle casa din

caramida 170mp, 5 camere, 2 holuri, toate utilitatile, gresie, parchet, curte si gradina anexe, Tel: 0785337662, 0786180695 n Vrancea Panciu oraº, vand sau schimb casa, 3 dormitoare, curte 1000mp, Tel: 0737062456

vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile / pagina 5

n Drumul Taberei - Ghencea ansamblu rezidenþial “Avangarde”, p/3, 60mp+50mp grãdinã, constr. 2011. Deosebit! 49.900 EUR, Tel: 0767600804, 0722134720

Drumul Taberei Aleea Parva - proprietar vand URGENT 2 camere, decomandat, 2/4, 49mp, complet renovat, termopane, usa metalica, gresie, faianta, parchet, apometre, calorimetre, boxa- zona linistita, 53.700 EUR, Tel: 0726228411 n Ghencea Drum. Cooperativei, 2cam. 111mp 65000E; 3cam. 115mp 73000E, gars. 52mp, bloc nou. Exclus siteuri promovare, Tel: 0735170042 n Giurgiului, Piata Progresu, cf 1 semidec 2/8 bloc stradal fara imbunatatiri 54mp balcon de 10m locuibil scara civilizata toate actele numai cu cash, 41.000 EUR, cristyanahouse@yahoo.com, Tel: 0722852863

n Drumul Taberei Particular vand garsoniera 37.87mp confort 1, decomandata, parter, Favorit, exclus intermediari. 0214402638, Tel: 0213102470, 0724387300 n Drumul Taberei Particular vand garsoniera 37.87mp confort 1, decomandata, parter, Favorit, exclus intermediari. 0214402638, Tel: 0213102470, 0724387300 n Drumul Taberei cf. 1/SD, Favorit, 33mp, G+F+P+T, urgent, 31.000 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 n Giurgiului ºosea, 32 mp, 2/4, gresie, faianþã, parchet, centralã termicã, 25.000 EUR, Tel: 0733538292, 0768935619 Giurgiului ºosea, 32 mp, g re s i e , f a i a nþã , c e n t ra lã termicã, termopan, confort 1, parter/4, 24.000 EUR, Tel: 0733538292, 0768935619

é Lacul Tei Doamna Ghica, Tei, apartament 2 camere nou, in vila, calorifere aluminiu, geamuri termopan, obloane lemn, centrala termica individuala, usa metalica, aer conditionat, finisaje la alegere, n Obor Gara de Est, P/4 67.900 €, dpetre@webengnes.net decomandata, cf. 1, parchet, Tel: 0724246000 termopan, usa metalica, g+f, mobilata, utilata lux, libera, 27mp, Militari Vand apartament 2 31.500 EUR, Tel: 0722628256 camere cu imbunatatiri, zona metrou Pacii, Tel: 072667543

n Prahova Breaza langa liceul Aurel Vlaicu si Parcul Brancovenesc. Vand apartament 2 camere decomandate nereconditionate, 20.000 EUR, Tel: 0728157961 n Progresul Piaþa, 2 camere conf. 1 (mobilat sau nemobilat), preferabil firmã. Urgent, Tel: 0733586845, 0314187769 n Rahova Margeanului mobilat complet utilat, 64 m2 + 2 balcone, termopane aluminiu, gresie, faianta, 2 aer conditionat, bucatarie moderna, etj 1/8, stradal, scoala si gradinita vis-a-vis, loc parcare, 70.000 EUR, Tel: 0755023824 n Zeþarilor Sector 5, urgent, superâmbunãtãþit, 29.000 EUR, http://www.apartament-ieftin.com, Tel: 0721662755

n Berceni Vand apartament 3

camere decomandate confort 1 8/10 cu imbunatatiri, curat zona linistita, boxa, loc parcare, bucatarie mobilata, 62.000 EUR, Tel: 0747106436 n Cãlãraºilor Hiperion - vand apartament 3 camere parter mobilat complet, Tel: 0722432187 n Dr.Taberei-Ghencea Ansamblul"Avangarde Rezidenþial", ofertã promoþionalã, stoc limitat, constr. 2011 finalizatã, et. 1/3, 85mp, cãrãmidã, finisaje lux, disponibil imediat, 61.900 EUR, http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122 n Militari Gorjului, cf. 1, dec, 6/10, bloc 1984, termopan, 2 gr.sanitare, uºã metalicã, loc parcare ADP, 62.000 EUR, http://www.flanda.ro, Tel: 0314017774, 0720592299 n Militari apart.lux tip duplex, 170mp, et. 1-2/2, constr. 2011, cãrãmidã, finalizatã, finisaje deosebite, ansamblu-exclusivist, TVA inclus, loc parcare-bonus, 85.000 €, www.avangardegrandevillage.ro, Tel: 0744368835 n Militari Vand apartament 3 camere, sos. Virtuti, nr. 22, decomandat, sup. 85mp, pret usor negociabil, Tel: 0723300141, 0722298134 n Pipera, ocazie! Proprietar vând apartament 3 camere, 140mp, utilat mobilat, parcare, boxã, 125.000 € + TVA, www.ibizasol.ro Tel: 0723662751, 0723662155 n Titan Auchan, apartament 3 camere semidecomandat, zona verde si linistita, renovat recent, parchet masiv, gresie, faianta, etaj 4/4, balcon inchis, usa metalica, aer conditionat, vecini deosebiti. Liber, 0736449687

n Militari Iuliu Maniu, cf. 2/SD,

n Berceni Secuilor 2/4, liber,

particular, termopane, gresie, parchet. Meritã vãzut, 56.000 EUR, Tel: 0758888569 n Berceni Piata confort 1 etaj 3/10 constructie 1985 st 57 accepta credit, 52.500 EUR, Tel: 0732864809, 0769536936 n Drumul Taberei - Ghencea Ansamblul Rezidenþial Avangarde, P/3, 85mp+ grãdinã 100mp, loc parcare gratuit, Tel: 0767600804, 0722134720 n Drumul Taberei - Ghencea 1/3, decomandat, 85mp, cãrãmidã, constr. 2011, finisaje lux, tva inclus, accept credit, 58.500 EUR, Tel: 0767600804, 0722134720

balcon, G+F+P+T, urgent, 37.000 EUR, Tel: 0745055657, 0728005657 n Militari-Roºu, 85mp, et. 1, decomandat, 2 balcoane, constr. 2011, finisãri lux, zonã deosebitã, ultrarezidenþial, 57.900 EUR, http://www.avangardehome.ro, Tel: 0722134720, 0767600804 n Moºilor Pizza Hut, stradal, 3/4, termopan, parchet, usi de lemn noi, centrala proprie, 55mp, modificat 2 balcoane, 60.000 EUR, Tel: 0722628256 n Pajura Particular, parter semidecomandat, bloc 4 etaje, reabilitat 2010, apartament renovat total 2011, gresie, faianta antiardere parchet 12mm, izolatie 15cm, langa gradinita, exclus prima casa, rugam seriozitate, 68.500 EUR, Tel: 0766449527, 0741184892

n Militari apart.lux tip duplex, 170mp, et. 1-2/2, constr. 2011, cãrãmidã, finalizatã, finisaje deosebite, ansamblu-exclusivist, TVA-inclus, loc parcare-bonus, 85.000 EUR, www.avangardegrandevillage.ro, Tel: 0744368835 n Militari -Veteranilor, particular, vând 4 camere, confort 1, 6/8, 2 bãi, 2 balcoane, gresie, faianþã, negociabil, 78.000 EUR, Tel: 0742326442 n Pantelimon decomandat, 6/11, liber, imbunatatiri, 72000E discutabil, Tel: 072638923

Rahova Margeanului, sector 5 vand urgent crama 200mp, braserie 170mp, terasa 300mp, 11 camere cazare, 2 bucatarii, 6 grupuri sanitare, 2 bai, 250.000 EUR, Tel: 0767830354, 0762602352

n Cumpar urgent! cu plata cash 2

Tunari Otopeni, Stefanesti, Corbeanca, etc Cumpar loc de casa langa Bucuresti, buget 8-12000e, plata rapida, particular, Tel: 0764210140

camere confort 1, 2 sau 3, Bucuresti adiacent, Tel: 0732864809, 0769536936

n Cumpar urgent! cu plata cash 2

camere confort 1, 2 sau 3, Bucuresti adiacent, Tel: 0732864809, 0769536936

Grigorescu metrou, libera, conf.I, g, p, f, termopan, mobilata modern, utilata nou; 1+1 avans, 230 EUR/luna, Tel: 0786961591

Vand (schimb) vila P+1, 210 mp, la rosu + teren 1280 mp, cu gaze si curent, in Ciorogarla, Ilfov, la doua minute de Bucuresti - Militari, vis-a-vis de Carrefour Sau schimb cu ap. 4 camere, dupa 1981 Bucuresti Sau schimb cu vila la munte cu curte si toate utilitatile, 70.000 EUR, mircea_radu@ yahoo.com, Tel: 0722670550

Ispirescu 8/10, n Petre Brancoveanu, decomandatã, 40mp, renovatã, camera decomandata, mobilata, mobilatã, utilatã modern, utilata, in apartament cu 4 220 EUR, Tel: 0723117776 camere, 1-2 fete salariate. Proprietar, Tel: 0728259689 Rahova Sebastian, n Bucureºtii Noi Laromet, Laminorului, curte, intrare particular, mobilata, separata, acces dependinte, pensionara primeste 1/2 parter, imbunatatiri, persoane/cuplu fara copii, 400ron+ pret negociabil, 300ron/garantie, Tel: 0216442571, 0723713816 ªtefan, 1.000 EUR, n Drumul Taberei Timisoara Tel: 0760677377 Frigocom, p/10, decomandat, g+f+p+t, color, pensionara primeste 1-2 persoane/cuplu nefumatori; 300-400ron/chiria+300ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Tei, cuplu tineri proprietari, inchiriem 1 camera din 3 la 1-2 persoane serioase, Tel: 0766589862

n Brâncoveanu

A l e x a n d ri e i p a rt i c u l a r inchiriez 2 cam mobilat c o m p l e t re n o v a t 1 + 1 , 1.000 RON, Tel: 0721085076

n Berceni

Prahova Sinaia vilã 6 dormitoare +living, pentru perioada sãrbãtorilor, Tel: 0722110711 n Vatra Luminoasã închiriez vilã

ºi curte pentru locuonþã, 2-3 ersoane, sau cabinet avocaturã, Tel: 0722648047

Particular inchiriez apatament 2 camere, Tel: 0751874078, 0734350736 Cãlãraºilor Hyperion, Inchiriez apartament 2 camere decomandat, etaj 3/7, 1 balcon, stradal. Recent renovat, gresie, faianta, parchet, usa metalica, aer conditionat, termopan, calorifere aluminiu, 400 EUR/luna, Tel: 0723659184

n Ciºmigiu

é Dristor, 4 camere foarte multe imbunatatiri (g, f, p, um, aer conditionat), 87 mp, mobila pe comanda, centrala termica, p/8, bloc 1986, zona si bloc linistite, 5 min metrou, loc parcare, impecabil, superpret, u rg e n t, d is c u ta b il, 73.000 EUR, Tel: 0728626828

n1

Mai (Mihalache) Turda garsonierã 1000ron/lunã, Tel: 0721538931 n Giuleºti zona Institutul Pasteur, inchiriez garsoniera, bloc nou, semimobilata, centrala proprie, exclus agentii imobiliare, 700 RON, Tel: 0733105757

apart 2 camere, mobilat si utilat curat, centrala proprie, pret discutabil, 300 EUR/luna, Tel: 0744649447 n Crângaºi proprietar etaj 2, decomandat, semimobilat, balcon inchis, apometre, repartitoare, usa metalica, gresie, faianta. Bloc reabilitat termic, langa parc, 5 minute de metrou. Fara avans, 250 EUR/luna, Tel: 0766669245 n Drumul Taberei cf. 1/Decomandat, mobilat, utilat, urgent, 230 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657


pagina 6 / închirieri oferte 2-3-4 camere / spaþii comerciale / cereri / auto-moto

n Giurgiului proprietar 2 camere, n Militari particular inchiriez ap 2 decomandat, îmbunãtãþiri, mobilat, cam, cf 1 decomandat, et 5/10, contorizat, mobilat, utilat, fara anticipat 2 luni, Tel: 0721863771 masina spalat, bloc linistit, curat, al 2-lea de la strada, 3 min metrou, 2 min autobuz, chirie + garantia, 240 €, fcorina70@yahoo.com, Tel: 0763670173

é Iancului, apartament renovat recent, mobilat modern, utilat complet, 350 EUR, Tel: 0213207070, 0733683445

n Militari Inchiriez ap 2 camere,

semidecomandat, mobilat si utilat complet, et 4/8. Este renovat si dotat cu parchet, gresie, faianta, loc parcare, aer conditionat, net, cablu. Se afla aproape de statie de ratb si metrou, Cora Lujerului si Piata Veteranilor, 300 EUR/luna, Tel: 0726256094

Militari Inchiriez apartament 2 camere, 200E pe luna, Tel: 0727672371

Basarabiei stadion, semidecomandat, 3 camere, 2 grupuri sanitare, usa metalica termopane, 85mp, mobilat utilat, zona parc, parchet aer conditionat, 350 EUR, popescu_holtzhauser@ yahoo.com, Tel: 0721032316, 0784901560

echipat, bloc n Mobilat termoizolat, liber 01 ianuarie, Tel: n Colentina, proprietar, închiriez apartament mobilat, Tel: 0746214604 0765276482, 0723699943 ROMANÃ PARTICULAR 2 n Militari Iuliu Maniu-metrou CAMERE, MOBILAT, METROU, Gorjului, particular, mobilat+utilat 400 EUR, TEL: 0744311547 ultramodern, preferabil cuplu, rog seriozitate, 350 EUR, Tel: n Timpuri Noi 2 camere+ hol, 0723167285 nemobilate la curte, intrare n ªtefan Cel Mare Central parc, separata+ gaze max. 2 persoane, 7/10, decomandat, lux, 160mp, 800ron, Tel: 0723024333 liber, disponibil imediat, 1.000 EUR, Tel: 0722628256

06 Decembrie 2011

n Porsche Sport, benzinã, 2003,

n Berceni

particular, inchiriez apartament 4 camere, mobilat, utilat, curat, zona buna, 400 e, Tel: 0768136298

103.000km, full, inmatriculat Bulgaria, acte in regulã, 11.000E sau 12.000+variante, 0727937957

n Audi 100 Quattro an 1990,

stare funcþionalã, 2500 lei, Tel: 0744519951

n Antiaerianã

spaþii birouri clãdire P+3, acces stradal, locuri parcare, 7E/ mp/ lunã, Tel: 0213119983, 0722846436 n Centrul Istoric ofer spatiu comercial contract de asociere 1 camera + dependinte, Tel: 0722432187 n Colentina Spatiu mic comercial parter, bloc, 25 mp, str. Maior Bacila, 2.000 lei/luna, Tel: 0721266551, 0722664293 ªtefan Cel Mare Proprietar n Crângaºi spaþiu de închiriat, ofer spre inchiriere ap. 3 cam. 22mp, Tel: 0726874909 semidecomandat, mobilat si n Militari Pþa. Veteranilor utilat complet, 350E/ luna, Tel: SC.Specialitãþi Tradiþionale SRL 0722697109 închiriazã spaþiu comercial (platou principal/vad) de la 15mp la n Titan Circa 13 7/10, 45mp, fãrã gaze, preþ nediscutabil. decomandat, cf.I, g+f+p+t, Pers.contact Adrian, 67 EUR/mp, mobilata, tv/automata; 300Ex2, Tel: 0744653601 Tel: 0216442571, 0723713816 n Militari Piata Veteranilor stradal deschidere Bdul Iuliu Maniu, 70mp, poate fi compartimentat si pretabil pentru fast-food, Tel: 0732985096 n Militari Piata Gorjului, stradal deschidere in Bulevardul Iuliu Maniu, suprafata 45mp si 18mp pretabil pentru fast-food, Tel: 0732985096

Dacia Logan Papuc an 2011 zero km benzina, convenabil, Tel: 0724044624

Militari Piata Veteranilor, particular, inchiriez ap. 2 camere, semid ecomandat, et 6/8, semimobilat, p ro a s p a t zugravit. Foarte aproape piata, metrou, ratb, Tel: 0721414685

Militari Inchiriez apartament 2 camere, 200E pe luna, Tel: 0727672371

Timpuri Noi inchiriez apartament 2 camere, Tel: 0723557828

13 SEPTEMBRIE STRADA ACVILA, ETAJ 1 DIN P+1, COMPLET UTILAT, 300 EUR, TEL: 0724194284

TIMPURI NOI- INTERSECTIE; SPATIU COMERCIAL 300MP, TOATE UTILITATILE, CU VAD, POSIBIL COMPARTIMENTARE TEL: 0744501185

n Solicit

pentru inchiriere garsoniera sau apartament orice zona in Bucuresti, Tel: 0732864809, 0769536936

piese noi, Tel: 0744221177,0726722677

n Accept: Acura, Dacia Cielo,

Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, 0212551102, 0721309765

é Dacia Papuc 1,9

diesel, 2 locuri carosat, 2005 - va rog sunati dupa ora 11, 2.000 EUR, Tel: 0728203007

é Vitan Mall par-

ticular 3 cam decomandat, impecabil, complet mobilat si utilat, et 6/8, 82 mp, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, usa metalica, alarma, 380 EUR, cma240563@ yahoo.com, Tel: 0749243763

é Rover 213 S cu

é Dacia Solenza galbenã din fabricã, 2005, benzinã, între 50000-90000 km, negociabil, 1.200 EUR, Tel: 0788009498 Opel Vectra B impecabilã, argintiu metalizat, 2000 DTI, full fãrã piele, consum mic, meritã v ã z u tã c a u c i u c u ri ia rn ã , maºina este din Austria, are n u m e re ro º i i , 2 3 5 0 , T e l : 0785704603

Auto Opel, Dacia, Skoda, peugeot, Daewoo, Renault, etc. Cumpãr cu plata pe loc, Tel: 0760545466 n Autoturisme

nefuncþionale+ accidentate (dezmembrat +casare). Radiere +transport. Cumpãr vouchere. (Numai Bucureºti +Ilfov), Tel: 0767903318

n Dezmembrez Opel, vand orice

piesa cu garantie ptr Astra H, Astra G, Zafira A, Zafira B, Vectra C, motorizare 1.3cdti, 1.7cdti, 1.9cdti, 1.7td, 1.7dti, 2.0dti, 1.6xep, elemente caroserie dupa cod culoare, livrare oriunde in tara din stoc prin curierat rapid cu deschiderea coletului inainte de achitarea rambursului, preturi fara concurenta, 10 EUR, vacuta2001@yahoo.com, Tel: 0769640586, 0769640586


06 Decembrie 2011

electro / matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 7

é Sex total, delicata, senzuala si

é Invitã-mã la tine! Daca vrei sa

laptopuri, n Calculatoare, monitoare, imprimante, noi, second-hand, garanþie, service. Vând. 0722213283, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0765476882, 0212600843 televizoare Philips n Vand diagonala 81cm si Philips 37cm stare impecabila; negociabil, Tel: 0741308432, 0728246184 n Vand camera video Sony hdr-ux9e 4megapixeli full hd cu cd si card telecomanda inclusa stare exceptinala 900 roni am dat 2400 de roni pe ea, 900 RON, Tel: 0764545351

n Achizitionez monitoare LCD,

computere, laptopuri, compunente nefurate, asigur transportul inclusiv weekend, Tel: 0723984654, 0768790654 n Aragaz, masina spalat, frigider, combina frigorifica, tv, mobila, butelii, congelatoare, Alba Lux, diverse, Tel: 0213323071, 0723772271 n Aragaz, masina spalat, frigider, combina frigorifica, tv, mobila, butelii, congelatoare, Alba Lux, diverse, Tel: 0213323071, 0723772271

ai parte de momente de tandrete si pasiune alaturi de mine, astept sa ma suni. Ofer sex total, oral neprotejat cu finalizare orala, cunnilingus, french kiss, 69 accept si cupluri, 150 RON/ora, Tel: 0730398643

Congelator, frigider aragaz, m a s in a s p a la t , c o m b in a , lad a /vitrin a frig o rifica. Functionale. Ofer 100-150. Frigider, congelator defect 50, Tel: 0213328599, 0722417915

é Calculatoare, Laptop instalam Windows 7, XP sau Vista in Bucuresti. Reparam calculatoare si laptopuri, inclusiv in week-end. Service Calculatoare Autorizat, Garantie 1 an, 10 RON, office@ instalez-windows.ro, http://www.instalez-windows.ro, Tel: 0760950313, 0720661758 n Masini de spalat automate, reparatii la domiciliu, deplasare gratuita, ultrarapid, garantie, piese, Tel: 0731532310, 0768398545 n Reparam aragaze, inlocuim balamale, adaptari butelie si gaze, montari masini spalat. 0769742775, Tel: 0213323071, 0723772271

é A d e v a ra t e l e p l a c e ri Delicii asa cum ti-ai dorit! V i s e l e ta l e a c u m le transformam in ealitate, 3 dive exotice dornice de cele mai nebanuite placeri intime interzise si fantezii nebanuite! Show-uri lesby reale! Free bar 0760880292, 200 RON/ora, Tel: 0754785596, 0721656563

é Escorta de lux, sunt exact ceea ce iti doresti. Plina de pasiune, atingeri catifelate, forme fine, senzatii nebanuite, clipe de extaz, placere si discretie. Sex total, 250 RON/ora, Tel: 0757473717

deosebt de rabdatoare, ofer clipe unice de amor sublim, fantezii si jucarii erotice, uro, dominare.. Doar pt pretentiosi. Pozele sunt reale si imi apartin garantat. Nu rasp la nr privat, 300 RON/ora, andadream@yahoo.com, www.lux-escort.eu, 0735616236

é Suna-ma! pot fi o companie é La domiciliul tau! Iti doresti

alaturi de tine o bruneta care iubeste sexul oral, normal si anal, sarut frantuzesc, sex oral neprotejat cu finalizare orala, toate aceste servicii te asteapta, disponibila la tine sau la hotel, 150 RON/ora, Tel: 0737115058

deosebita daca iti doresti sa petreci o ora, doua sau chiar mai multe alaturi de o tipa pasionala si sexy.Ador sexul total si pun pasiune in ceea ce fac.Disponibila la tine sau la hotel, 150 RON/ora, Tel: 0746963466

n Anilingus, cunilingus pana la finalizare, uro, pasiv, totul cu pasiune. Pt d-ne suple peste 30 de ani Exclus cu desavarsire barbatii Numai sms, 0761241755

é La tine sau la hotel ador sexul

si pe cei care stiu sa-l practice.Imi plac barbati care stiu sa se poarte cu o femeie. Daca intri in aceasta é Alexa, 32, 1, 75/65, ofer rasfat categorie suna-ma si cu siguranta ºi satisfactie domnilor manierati la vom petrece clipe frumoase locatia mea, Tel: 0736859982 é Escorta de lux, daca esti un impreuna. Sex total! 150 RON/ora, n Blondã sexy ofer relaþii intime barbat care se respecta si stie sa Tel: 0751658261 aprecieze o escorta de lux, nu la domiciliu, Tel: 0765171988 ramane decat sa imi dai un telefon..iti garantez ca nu vei regreta timpul petrecut in compania mea. Sex total! 250 RON/ora, Tel: 0757473717

é Dan, sagetator, 39/1, 75/80, doresc cunostinta doamna pentru casatorie. Sunati sau dati SMS, Tel: 0769009377, 0744256062 n Domn vãduv, situaþie foarte bunã, caut doamnã singurã 63-69 ani, Tel: 0213306506, 0729007554

é Bruneta senzuala. Iti doresti alaturi de tine o bruneta care iubeste sexul oral, normal si anal, sarut frantuzesc, sex oral neprotejat cu finalizare orala, toate aceste servicii te asteapta, disponibila la tine sau la hotel, 150 RON/ora, Tel: 0737387990

é Delicii asa cum ti-ai dorit! Visele tale acum le transformam in ealitate, 3 dive exotice dornice de cele mai nebanuite placeri intime interzise si fantezii nebanuite! Show-uri lesby reale! Free bar, new now non-stop, 200 RON/ora 0754785596, 0721656563

é Noua pe site! dar nu si in meserie, vino in compania mea unde fanteziile tale devin reale, 200 RON, Tel: 0768979434

é Invita-ma la tine! ofer clipe de placere intensa.Sex total, oral neprotejat cu finalizare orala, accept si cupluri, 150 RON/ora, Tel: 0730398643

é Oral, normal, anal, Ceva nou

si frumos, pun pasiune la oral cu finalizare, normal in orice pozitie vrei tu, se poate si anal si diverse fantezii, suna-ma, poze reale, zona centrala, apartament de lux, 150 RON, Tel: 0725622824


06 Decembrie 2011 n Vand automat cafea Saeco 200, perfecta stare, 900 EUR, Tel: 0734310368, 0762033739

n Facilitez

credite de nevoi personale ºi refinanþãri, fãrã garanþii materiale, simplu ºi rapid. Rog seriozitate, Tel: 0786402177, 0736145332

é Vand generator n Pierdut legitimatie de transport si carnet student eliberate de Facultatea de Teologie Ortodoxa Bucuresti Justinian Patriarhul, le declar nule, Proces Verbal n Pierdut primire-predare-recepþie, încheiat între ICVL sector 5, contract 925/5 ºi Dobricã Marin, Dobricã Ecaterina, la data de 11 Mai 1981. Îl declar nul, n Pierdut adresa ANAF prin care s-a emis numarul fiscal 502035, pentru casa de marcat Elka 743 VF MAXI, seria 400789, amplasata in punctul de lucru al SC LEONARDO SRL din Bucuresti, Calea Vitan 55-59, sector 3, Tel: 0723654145 n Pierdut certificat constatator 619057/17. 12. 2010 al SC Bucharest Professional Consulting & Research, CUI27827337, j40/12450/2010. Il declar nul, n Pierdut pasaport pe numele Nitoiu Laura- Gabriela- Ruxandra. Il declar nul,

n Subscrisa, Lex Company Ipurl in calitate de lichidator judiciar al Sc S.A.I.C. Bragadiru SA organizeaza licitatie publica cu strigare organizata in data de 09.12.2011, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Zizin nr. 3, bl.V75C, sc. 2, ap. 24, privind activele suprafete de teren situate in Orasul Bragadiru, Judetul Ilfov, proprietatea societatii debitoare. Caietul de sarcini poate fi cumparat de la sediul lichidatorului judiciar. Informatiile suplimentare se pot obtine la telefon, Tel: 0728171159

de curent cu motorinã 3, 5w, 3.000 RON, Tel: 0767095788, 0724939353

é Vand tuica prune

Tratament colesterol Krilloil-Omega 369 distruge colesterolul rau si trigliceridele. De 48 de ori mai puternic decat Omega 3, contact@krilloil.ro, http://www.krilloil.ro, Tel: 0764477646

15lei/litru, Tel: 0720994967 n Vand porci de carne ecologici,

n Caut

colaborare investitie service auto si magazin alimentar teren 1500mp zona vile IMGB, Tel: 0766399879

afacere productie cofetarie patiserie vad comercial n Curat de sarbatori si casa trafic intens (metrou liceu straluceste prin profesionistii Tel: 0736941516, firme), 0727439156, 0722558456 nostrii, 0769445882 n Intocmim proiecte din fonduri europene. Agricultura, turism, n Curãþenie generalã sedii ºi Apartament 2 resurse umane, instalarea tinerilor apartamente. fermieri, razvan.vastea@gmail.com camere – 60Euro, apartament 3 http://www.fonduristructurale.info, camere – 90Euro, etc. Relaþii: Tel: Tel: 0721639269 0765316730, 0770253826 instalatii n Efectuam electrice, sanitare si reparatii, Vand afacere avantajos, Tel: 0734310368, shaormerie Bucur 0762033739

Obor, oferta avantajoasa, Tel: 0736423319

Meditez engleza si franceza pentru copii in sectorul 2 la domiciliul acestora, 20ron, Tel: 0741946063

domiciliu, seriozitate ºi promptitudine, Tel: 0723615761, 0766298232

n Profesor

é Anticariat

cumpararm carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, Tel: 0731407474, 0213159704 n CUMPÃR DECIZII ªI TITLURI DE PLATÃ, DOSARE ANRP, ACÞIUNI FONDUL PROPRIETATEA, TEL: 0761058986

é Cedez salon coafura in centrul comercial Plaza Romania din Blv Timisoara 26. 98 mp, etj 2, mobilat (receptie, canapea, etc) si utilat (6 scaune coafura, 3 scafe, c o m b i n a tr a ta m e n t fa c i a l , masa manichiura, scaun pedichiura, masa pentru masaj/ cosmetica). Contract 5 a n i . U r g e n t ! 43.000 EUR, dana_visanescu@yahoo.com, http://www.hairstyleplaza.ro, Tel: 0730508274 n Doamna cumpar pictura romaneasca si straina, portelanuri, argintarie, obiecte din bronz si antimoni, mic mobilier, Tel: 0214113048, 0721491271 n Vand imbracaminte secondhand la 6lei/ kg, umerase si oglinda, Tel: 0721415920 n Vand vitrina frigorifica verticala 350L, perfecta stare, 800 RON, Tel: 0734310368, 0762033739

é Cursuri de calificare acreditate de Ministerul Muncii de: manichiurã- pedichiurã, unghii false cu gel ºi acril, machiaj, instructor autorizat, manager de proiect. Programãm m o d e l e la d o a r 1 0 l e i , www.kiriloff.ro Tel: 0213128072, 0769220026

Cursuri calificare rapide: electricieni, instalatori, fochiºti, constructori, Unirii. 0722209409, 0740306550,0742565442, 0727332114,0760192606, Tel: 0213262606, 0213301288

n Avocat, recuperare taxa auto

prima inmatriculare/taxa de poluare. Onorariu minimal. Infiintare firme, reprezentare in instanta civil, penal, dreptul muncii, etc, Tel: 0724364375, 0721299214 n RECUPEREZ TAXA DE PRIMA INMATRICULARE, RECUPEREZ CREANTE, CERERI UZUCAPIUNEA SI ACCESIUNEA PRIVIND PROPRIETATILE JURIST, TEL: 0727394414

n Cedez

Tel: 0720262255 n Vând grãsuni de 70-80 kg, Vand scoala auto (complet utilata), autorizatie august Ialomiþa, Tel: 0721381669 2016, zona Piata Gorjului, Tel: n Vand pentru adulti: cizme dama 0722767241, 0760249490 piele, cauciuc, manusi piele, tricotaje. Pentru copii: sosete, manusi, caciuli + fular, geci, n Vand afacere chiosc Unirii 2 chiloti, pijamale, tricouri. Manechin metrou 3, 5mp cu tot cu firma, dama, umerase, Tel: 0761555684 3.000 €, 0734310368, 0762033739

n Achiziþionãm cãrþi deplasare la

Cadastru pret redus, super oferta in luna decembrie: cadastru garsoniera si ap. 2 camere la 180 lei, 3+4camere 280 lei, cadastru teren 580 lei. Firma de cadastru si topografie, va asteptam sa ne contactati, 180 RON, ioana.dinu@ customsurvey.ro, Tel: 0724943293

matematicã, orice zonã. rezultate sigure, telefon 0727.809.907. Succesul garantat, Tel: 0727809907 n Românã: capacitate, bacalaureat, facultate, cetateni straini. Domiciliul solicitantului. Pret accesibil. Engleza, Franceza, elevi consolidare, Tel: 0216302662 n Visezi sa pleci in Dubai sau in tarile arabe? Ocazie unica sa inveti araba vorbita in scurt timp si la un pret convenabil. Prima sedinta e gratis, altimaprod@yahoo.com.

é Finisaje Interioare

Executam profesional: zugraveli, glet, faianta, gresie, parchet, gips-carton, slefuit, demolari, decopertari, tencuieli, vopsitorii, fatade, izolatii termice- hidrofonice, tavane casetate, instalatii electrice si sanitare. Garantam calitate, seriozitate si rapiditate! Executiile se fac mecanizat sau manual.Costuri promotionale! 1 EUR/mp, baducosrl@yahoo.fr, http://www.baduco.ro Tel: 0726647714, 0747691761, Fax: 0214449188 n Instalator

specialist execut instalaþii sanitare, încãlzire, autorizat gaze, servire rapidã, preþuri negociabil, garanþie, Tel: 0216346757, 0744342975

n Menaj de sarbatori si casa straluceste prin profesionistii nostri, n Amenajãri, zugrav ieftin, Tel: 0736941516, 0768445882 sunaþi-mã! Tel: 0742419991, 0770306322 n Sobar specialist execut sobe, n Bransament apã, racord canal, cãmine, ºeminee, reparaþii, curãþiri, acte recepþie Apa Nova, reparaþii, Tel: 0212216699, 0745991298 înlocuiri branºamente, canalizãri n Sobar: curãþ, repar sobele, 0214343276, Tel: 072050819, eventual montate, Tel: 0760727231 0762732328, 0730195570

n Contabil

expert, servicii contabile complete ºi audit. Prima lunã gratuit. 021.411.81.64, 0720.891.226, Tel: 0766369750 n Contabilitate completã, refaceri evidenþe, certificate, depuneri, ITM, consultanþã, certificare bilanþ, incepand de la 50 ron, Tel: 0723966893, 0771304450

é Contabilitate/Expert Unioncont Expert va ofera profesionalism, confidentialitate si garanteaza pentru serviciile de contabilitate, personal si salarizare executate. Incheiati cu noi contracte in lunile nov si dec si beneficiati de 20% reducere, contact@unioncont.ro, http://www.unioncont.ro, Tel: 0744368693, 0213185574

é Închiriem Logan full options 50L/zi. 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

n Administratoare

cu atestat, vechime, preiau asociatii proprietari, asigur contabilitate, casierie, seriozitate, 0728802549 n Cadoul celor iubitori si constienti: ofera celor dragi protectie contra efectelor mobilului si altor electronice, 0742218652 n Robe absolvire inchiriere, servicii complete organizare festivitati de absolvire si baluri de absolvire, valabil pt gradinite, scoala generala, liceu, facultate, master. Oriunde in tara! 15 RON, robe.alivision@hotmail.com, http://www.robeabsolvirepunct.ro, Tel: 0722279137, 0765513788 Vrei sa cunosti drumul catre Bogatie si Independenta Financiara? Contacteaza-ma la email financiaroffice@gmail.com

AnuntAZ 6 decembrie 2011  
AnuntAZ 6 decembrie 2011  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Advertisement