Page 1

Bratianu IC, proprietar, vand urgent, la cel mai bun pret al zonei, apartament ultracentral, acces din centrul istoric, vedere stradala Cocor, etaj 4 din 7, bloc linistit, curat, zona civilizata, semidecomandat, renovat, termopan, parchet, gresie si faianta, a/c, usa metalica. 43 mp, balcon spatios, Office@tucor.ro, http://Www.tucor-design.ro, Tel: 0722345797

é DRISTOR, VAND AP. 4 CAMERE PARTER DIN 8, 84MP, GRESIE. FAIANTA, PARCHET, TERMOPANE, BECI IN BALCON, PARCARE, RENOVAT, DRESING PE LUNGIMEA HOLULUI, USA METELICA, RULOURI, GRILAJE, 3 AERE CONDITIONATE, MERITA VAZUTA, 78.000 EUR, MELIMAR2001@YAHOO .COM, TEL: 0729313500

é Otopeni, vand ap 2 camere, constructie 2012, intabulat, termopane, totul nou, bucatarie si living mobilat, 45 mp, ap detine si un pod, ocupabil i m e d i a t , 4 0 . 0 0 0 E U R, Bianca.iercu@yahoo.com, Tel: 0745750171

Giurgiului apartament 2 cam, Confort 2 sporit, semidecomandat, constructie an 75’, etaj 4/10, vedere fata, loc verde, liniste, in zona la doi pasi aveti liceu, scoala, gradinita, restaurant, tramvai 7, metrou, piata, Lidl. Usa metalica, aer conditionat, termopane (reflexie solara), repartitoare, apometre, gresie, faianta, parchet, semimobilat, baie recent modernizata, pret negociabil, sunt persoana fizica! 39.000 EUR, Tel: 0760442655

é Otopeni, proprietar vand fara comision ap 2 camere, decomandat, 60 mp, totul nou la cheie, centrala gaz, etaj 3, ap detine si un pod ce poate fi utilizat, parchet 12 mm, baie cu cada, 42.000 EUR, Bianca.iercu@yahoo.com, Tel: 0745750171

Personal tânãr, dinamic, Compania Editorialã Roossa angajeazã: agenþi vânzãri, reprezentanþi distribuitori, promoteri. Muncã de teren, program uºor flexibil, 1200 Ron+ c omis ioane, Tel: 0213151690, 0730566776 n Personal curatenie, angajam in centre comerciale pentru firma specializata in servicii de curatenie. Salariu net 650-800 ron. 0212241302, Tel: 0729005137, 0212241312 n Personal curatenie. Firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net 650-800ron. 0212241302, Tel: 0212241312, 0729005137

é Calificari Ministerul Muncii: frizer-coafor, manichiuristpedichiurist, frizer, unghii false, machiaj, bucatar, cofetar, barman, electrician, instalator, inspector resurse umane, inspector SSM, etc. Contact: Calea Victoriei 12A, /www.cepecom.ro, Tel: 0729771707, 0213151446

é Instalator execut lucrari gaze, centrala termice, apa, canalizari, montez aragaze, obiecte sanitare, etc, Tel: 0734136661, 0786874095 ...continuare in pagina 16


pagina 2 / oferte de muncã România

06 Noiembrie 2012

é Agenþi Pazã urgent, salariul 1000 net, 0760107633, 0213108660

n Agent Pazã cu sau fara experienta, fete si baieti, salarizare de la 1000 lei net, Tel: 0764666663

Agent Vanzari cu/fara experienta pentru Roossa Books SRL salariu de la 1.200lei + bonusuri. Posibilitate de avansare, Tel: 0728650079 n Agenþi de vânzãri pentru comercializare produse cofetãrie- patiserie, salariu motivant, Tel: 0724404410

é Agenþi securitate.

Societate paza angajeaza agenti securitate din Bucuresti, program o zi da, una nu, Tel: 0213152184

é Agenti Intervenþie

din Bucuresti angajam pentru societate securitate, atestati, permis categoria B, cu experienta, Tel: 0213129035 Agenþi Securitate. SC Caldo Privat Security angajeazã în c ondiþii av antajoas e, preferabil Bucuresti program de lucru flexibil, 0757557067

é Agenti Pazã.

barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

é Ajutor Bucãtar

femeie cu experienþã pentru Restaurant zona Berceni, Tel: 0721461236

n Ajutor Bucãtar. Angajam fete pentru Fast-food in Auchan Militari. Salariu 1100lei in mana si mancare, program zi (9-22) cu una liberã, Tel: 0733980305 n Ambalatoare, angajam cu contract, femei pentru ambalat legume, Tel: 0213174320 si muncitori n Brutari necalificati in sectia de brutarie, cu domiciliul in sect. 2, 3, 4 Bucuresti sau in Loc. Pantelimon angajeaza Fabrica de paine Titan. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport asigurat, c.vata@titan.ro, Tel: 0785295454, 0212043826, Fax: 0212043829

Grãdiniþã n Bucãtãreasã particularã în zona Domenii angajeazã bucãtãreasã cu minim 2 ani experienþã, Tel: 0769636066 Coafezã cu experienþã pentru “Lucia Beauty Salon” cu vechime de 10 ani. Asigurãm carte muncã, zona Militari-Gorjului, 0766595160 manichiurista n Coafezã, (tehnician gel), cosmeticiana, salon Marilena Iatan, zona Favorit angajeaza- inchiriaza posturi de lucru in cadrul salonului, rog experienta si portofoliu de client, Tel: 0727388321


06 Noiembrie 2012

AnunþAZ vã informeazã Românii - cetãþeni europeni

oferte de muncã România / info / pagina 3 Salon n Coafezã. înfrumuseþare, ªos. Mãrgeanului nr. 38, angajeazã coafezã cu experienþã, Tel: 0762286304, 0722685778

Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni é Croitor confectii, Funcþionarea Comisiei Europene. Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. În Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene - Versiunea Consolidatã document publicat la data de 30.03. 2010 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene existã prevederi legislative precise ºi clar exprimate despre funcþionarea fiecãrei instituþii în parte. Dar iatã ce prevede Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene în Art. 244 250 despre funcþionarea Comisiei Europene. Art. 244. În conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din Tratatul privind Uniunea Europeanã, membrii Comisiei sunt aleºi printr-un sistem de rotaþie stabilit în unanimitate de cãtre Consiliul European, care se întemeiazã pe urmãtoarele principii: (a) statele membre sunt tratate în mod absolut egal în ceea ce priveºte stabilirea ordinii de rotaþie ºi aduratei prezenþei reprezentanþilor lor în cadrul Comisiei; în consecinþã, diferenþa dintre numãrul total de mandate deþinute de resortisanþii a douã state membre date nu poate fi niciodatã mai mare de unu; (b) sub rezerva dispoziþiilor de la litera (a), fiecare dintre Comisiile succesive este constituitã astfel încât sã reflecte în mod satisfãcãtor diversitatea demograficã ºi geograficã a statelor membre. Art. 245. Membrii Comisiei se abþin de la orice act incompatibil cu natura funcþiilor lor. Statele membre respect independenþa acestora ºi nu încearcã sã îi influenþeze în îndeplinirea sarcinilor lor. Pe durata mandatului lor, membrii Comisiei nu pot exercita nici o altã activitate profesionalã, remuneratã sau nu. La instalarea în funcþie, aceºtia se angajeazã solemn sã respecte, pe durata mandatului ºi dupã încetarea acestuia, obligaþiile impuse de mandat ºi, în special, obligaþia de onestitate ºi prudenþã în a accepta, dupã încheierea mandatului, anumite funcþii sau avantaje. În cazul nerespectãrii acestor obligaþii, Curtea de Justiþie, sesizatã de Consiliu, hotãrând cu majoritate simplã, sau de Comisie, poate hotãrî, dupã caz, destituirea persoanei în cauzã în condiþiile articolului 247 sau decãderea din dreptul la pensie ori la alte avantaje echivalente. Art. 246. În afara de înlocuirea ordinarã ºi de deces, funcþiile membrilor Comisiei înceteazã în mod individual prin demisie sau prin destituire. Membrul Comisiei care a demisionat sau a decedat este înlocuit pe perioada rãmasã pânã la încheierea mandatului de un nou membru având aceeaºi cetãþenie, numit de Consiliu, de comun acord cu preºedintele Comisiei, dupã consultarea Parlamentului European ºi în conformitate cu criteriile menþionate la articolul 17 alineatul (3) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeanã. Consiliul, hotãrând în unanimitate, la propunerea preºedintelui Comisiei, poate decide cã nu este necesarã înlocuirea, în special în cazul în care durata rãmasã pânã la încheierea mandatului membrului Comisiei este scurtã. În caz de demisie, de destituire sau de deces, preºedintele este înlocuit pentru restul mandatului. Pentru înlocuirea acestuia se aplicã procedura prevãzutã la articolul 17 alineatul (7) primul paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeanã. În caz de demisie, de destituire sau de deces, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe ºi politica de securitate este înlocuit, pânã la încheierea mandatului, în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeanã. În cazul demisiei tuturor membrilor Comisiei, aceºtia rãmân în funcþie ºi continuã, în perioada rãmasã pânã la încheierea mandatului, pânã la înlocuirea lor, sã gestioneze afacerile curente în conformitate cu articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeanã. Art. 247. În cazul în care nu mai îndeplineºte condiþiile necesare exercitãrii funcþiilor sale sau în care a comis o abatere gravã, orice membru al Comisiei poate fi destituit de Curtea de Justiþie, la plângerea Consiliului hotãrând cu majoritate simplã sau a Comisiei. Art. 248. Fãrã a aduce atingere articolului 18 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeanã, responsabilitãþile care îi revin Comisiei sunt structurate ºi repartizate între membrii sãi de cãtre preºedinte, în conformitate cu articolul 17 alineatul (6) din respectivul tratat. Preºedintele poate modifica repartizarea acestor responsabilitãþi în cursul mandatului. Membrii Comisiei îºi exercitã funcþiile atribuite de preºedinte sub autoritatea acestuia. Art. 249. (1) Comisia îºi stabileºte regulamentul de procedurã pentru a asigura funcþionarea sa ºi a serviciilor sale. Comisia asigurã publicarea acestui regulament. (2) Comisia publicã în fiecare an, cu cel puþin o lunã înainte de deschiderea sesiunii Parlamentului European, un raport general privind activitatea Comunitãþii. Art. 250. Hotãrârile Comisiei sunt valabil adoptate cu majoritatea membrilor sãi. Cvorumul este stabilit prin regulamentul de procedurã al acesteia. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

é Cofetar cu experienta decor martipan, sambata duminica liber, Tel: 0722558062 activitate n Colaborator, stabilã, modernã, pe timp de crizã, câºtiguri progresive, 1000$, salariaþi, pensionari, pensie privatã.Trandafir. 0213162381, Tel: 0745234173, 0733084923

experienta. Societate francezã angajeazã pentru sucursala din Bucureºti un croitor confecþii cu experienþã pe mãsuri, douã croitorese cu experienþã montat produs cap-coadã, un croitor marochiner. Oferim salariu atractiv ºi avantaje, Tel: 0758029770 pentru n Croitor/croitoreasa retusuri, cu experienta in domeniu, stanciuaurelia@yahoo.com, Tel: 0728118036

Distribuitor cu/fara experienta pentru Rossa Books SRL, bonusuri in functie de realizari + salariu de la 1.200ron, Tel: 0768632530

é Colaborator. Crosetezi sau tricotezi? Daca esti din Bucuresti, esti pasionata de crosetat sau tricotat si lucrezi bine si repede, s c r ie- ne! 1 RON, tricotajebucuresti@gmail.com

é Confecþioner/a, constructor tipare, om la taiat span si om la masina de calcat, cu experienta. Angajam pentru fabrica confectii Sos Viilor nr 56, Tel: 0724515514 n Consilier vânzãri – tâmplãrie PVC – magazin Aplast, Tel: 0729438127 n CONSILIER JURIDIC. SCOIETATE COMERCIALA ANGAJEAZA CONSILIER JURIDIC CU EXPERIENTA IN DOMENIU SI RESURSE UMANE, BUYCONCRETE @GMAIL.COM, WWW.BETOANEPAVELE.RO, TEL: 0213213840, FAX: 0213211080

n Electrician. SC Alumatic SRL angajeaza absolventi specializarea electriceni pentru automatizari; Permis categoria B, bucuresti@alumatic.ro, http://www.alumatic.ro, Tel: 0723371731 n Femeie de Serviciu Angajez femeie de serviciu, Tel: 0749880286 calificati, n Fierar-betonisti firma constructii angajeaza, salariu atractiv, 0762732532 ºi montator n Frezor Alucobond. Salariu atractiv, Tel: 0766275002, 0722208313 n Frizeri. Angajez Urgent frizerita / frizer, aspect fizic placut, persoana serioasa cu experienta in domeniu in sectorul 5 zona Sebastian, Tel: 0724764239

é Instalator. Firma Gaze angajeaza instalatori/sudori in gaze cu experienta, contact@grandgaz.ro, http://www.grandgaz.ro, Tel: 0735666676, 0724221193 n Lucrãtori calificati pentru marochinarie: masa si imbracat tocuri angajam pentru societate comerciala, Tel: 0734340648 n Lucratori in constructii. Firma constructii angajeaza muncitori pt termosistem si lacatusi, salariu intre 1200-1500lei, Tel: 0762732532


pagina 4 / oferte de muncã România

06 Noiembrie 2012 n Operator dispecer video cu experienta pe spatii comerciale, salarizare de la 1200lei net, Tel: 0764666663 n Operator xerox: prindere, copiere, carti vizita. Experienta minim 2 ani in centre de copiere. Minim 1.300lei, Tel: 0725926727

Manichiuristã pedichiuristã, experienþã unghii tehnice, Tel: 0755051590, 0731142523 n Manichiuristã pentru salon frizerie-coafurã bd. Timiºoara vis a vis de Plazza Romania, sector 6, Tel: 0722258777, 0723329376

éManichiuristã pedichiurista, tehnician unghii false. Angajam urgent, Tel: 0765935898

é Medic Stomatolog cu experienta pentru clinica Dent-Expert Brancoveanu, www.dentexpert.eu, Tel: 0216363081, 0728138218

pentru sediu n Menajerã birouri, angajãm, Tel: 0213353706 n Menajerã 40-45 de ani, zona Colentina, numai cu recomandari. Telefon intre 12:00-14:00, Tel: 0788257253 n Menajerã. Familie angajam femeie energica, 2-3 zile/ saptamana pt curatenie, é Manichiuristã, calcat, intretinere curte, prefer din Otopeni sau sectorul 1, cosmetician, Tel: 0745157583 coafor/coafeza. Alunisului n Menajerã. Salon angajeaza, sector 4. Menaj+ bucatarie obisnuit romaneasca 3-6 zile Tel: 0734257903 pe saptamana, 50ron/zi, 9 n Masaj Erotic, fete cu aspect ore, varsta maxima 40ani, de fizic placut, pentru masaj preferat nefumatoare, Tel: erotic, ofer cazare + trening, 0724027500 comision de 50-60% urgent, clienti din prima zi garantat, Mesterul casei. Grupul de exclus sex, 1000 firme D ines angajeaz a ron/saptamana! 1.000 RON, mesterul casei cu experienta goodlive2009@yahoo.com, Tel: in zidarie, electrica, sudura, 0765602873, 0721952053 tamplarie, Tel: 0724744153 n Maseuze

pentru cel mai luxos salon de masaj erotic din Bucuresti varsta minima 18ani, aspect fizic placut. Castiguri garantate de pana la 3500E. Contactati-ne cu incredere! Tel: 0765744518, 0768468956

Modele XXL StarStudio angajeaza modele supraponderale (xxl) pentru jobul de performer adult videochat. Conditii varsta peste 18 ani, cunostinte de limba engleza. Salariul minim oferit este de 1000 usd, 1.000 USD, Tel: 0767797372

é MONTATORI TÂMPLÃRIE FIRMA NEW ACT é Maºiniste ºi fete ANGAJAZA CU CONTRACT pentru pregãtitDE MUNCA MUNCITORI MONTATORI cusut încãlþãminte, CALIFICATI SANTIER PENTRU PERETI cu experienþã, CORTINA, TAMPLARIE angajãm, SC ALUMINIU. SCHUCO, Coryllus Prodimpex METRA, REYNERS, VEKA, NEWACTSRL@YAHOO.COM, SRL (Str. Iliada nr. TEL: 0729881767 55), 0744661957, n Muncitor necalificat pentru fabrica de ambalaje, trei Tel: 0744661956, schimburi, 8 ore. Sunati dupa 0214204326 ora 10.00, Tel: 0746953171 n Mecanic auto pentru masini n Muncitori Necalificaþi, SC de epoca, cu domiciliul in angajeazã pentru construcþii. Rahova-Magurele, Tel: Doar Bucureºti, Tel: 0213690024 0788686262

é Operatori alimentare automate cafea cu permis auto, cu locuinþã în zonele Pipera, Voluntari sau Militari, pt. companie naþionalã, Tel: 0729342004

curatenie din n Personal Bucuresti pentru servicii de curatenie la prog. de 8 ore/zi, la schimbul I, II si III, pentru diferite obiective. Oferim salarizare, bonuri de masa si transport in functie de obiectiv. Detalii intre orele 9:00-16:00 de L-V, Tel: 0743222027 n Personal curatenie. Firma profesionala de curatenie MEDLINE angajeaza barbati calificati in curatenie pentru echipa mobila! Permis cat B obligatoriu! Asigurãm: salariu fix motivant, tichete de masã, dezvoltare profesionalã ºi carierã în echipã tânãrã, resurseumane@medline.com.ro Tel: 0733104222, 0726373687 IT pentru n Programator programul “Yes It Is” cu minim 2 ani experienta pe program de 3 luni, SIMONE@X86fantini.it, Tel: 0761239110

é ªoferi taxi

é Ospãtar /ospãtãriþe cu experienþã în domeniu, ºi brutari pt. restaurant (zona Timpuri Noi5 minute metrou), Tel: 0725794195 n Ospãtari cu sau fãrã experienþã pt. Restaurant Pub în zona Parcul Carol. Relaþii luni- vineri, între 10-17 la tel, Tel: 0757086161 n OSPÃTARI ANGAJAM IN ZONA CENTRUL ISTORIC, TEL: 0733236189 n Patiser, cofetar, cu experienta pentru fabrica de lipie libaneza in Mihailesti, Giurgiu, Tel: 0722393321 n Patiseri, personal necalificat patiserie, soferi cat B, zona Lujerului, telefon intre orele 10-12/16-18, Tel: 0766335053 n Persoana serioasa pentru curatenie pentru Kocteil Bar. Program de noapte, Tel: 0721641745 n Persoanã. Angajãm persoanã întreþinere- meºter 3 zile/ sãptãmânã, pensiune, restaurant Regie- Crângaºi, Tel: 0752295946 n Persoane tinere, proactive, dornice de afirmare si dezvoltare personala: agent marketing, consultant vanzari, asistent manager, team manager pentru companie multinationala. Salariu de la 1.200ron+bonusuri, Tel: 0318004555 n Personal pentru spitale angajeazã firmã de curãþenie, 550lei+ bonuri, Tel: 0726693792

cu/fãrã experienþã facilitãm obþinere atestat, acordãm ºi la rãmânere, condiþii avantajoase. Zilnic 9-18, Str. Dealul Þugulea nr. 124 (Militari). 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 n Strungari înaltã calificare, frezori comandã numericã, frezori clasic, bohrwerk-ist, lãcãtuº mecanic montaj, maistru prelucrãri mecanice, urgent! Tel: 0724313227 n Sudori. SC AM&T Constructii metalice angajeaza sudori, salariu atractiv, Tel: 0212555601, 0722251058

Tãlpuitor angajez zona Aparatorii Patriei, Tel: 0727335511 n Tinichigii, vopsitori ºi mecanici, cu experienþã, pentru service auto, Tel: 0769274259, 0769678186 n Tinichigiu auto, Vopsitor. Service auto zona Colentina angajeaza urgent tinichigiu cu experienta si vopsitor auto salariu atractiv, pia_claudiu@yahoo.com, Tel: 0726723411 n Vânzãtoare magazin alimentar pentru magazin zona Piata Mateche, Tel: 0742855211 n Vânzãtoare cu experienþã minim 2 ani pentru magazin cu decoraþiuni în centrul comercial Carrefour Orhideea, dumbravamariana@yahoo.com, Tel: 0769250139 n Vânzãtoare la bar-salã jocuri, Piaþa Presei Libere, 2 zile cu 2, 0212244791, Tel: 0765486755, 0723436343


06 Noiembrie 2012

oferte de muncã România / oferte de muncã strãinãtate / cereri de muncã / pagina 5 ACTIVITATE n Videochat videochat pentru fete cu/fãrã experienþã. venituri 5003000E SALARIU GARANTAT 500$! Comision 50-70 %+bonus angajare 400$, Tel: 0730872297, 0763089972

é Vânzãtoare

magazin alimentar Piata Alba Iulia, 1200 LEI, 0727699696

é Vanzatoare magazin de haine. Angajez vanzatoare cu experienta pentru magazin de haine de femei in Centrul Istoric. Persoana comunicativa si responsabila, cu un aspect ingrijit. Salariul se discuta in urma interviului, office@style247.ro, www.style247.ro, 0765861335 Angajam n Vânzãtor/oare vanzatoare cu experienta in zona Lacul Tei, sector 2, carte se munca, program de lucru, 7:30-22, 7 zile lucratoare, 7 zile libere, tel 0722600244, topkgaby@yahoo.com, Tel: 0722600244 n Vânzãtor/oare. Angajam vanzator/oare cu experienta pentru stand Dragonul Rosu. Sunt necesare cunostinte PC, Tel: 0213453111, 0720565495 VIDEOCHAT ANGAJAM DOAMNE SI DOMNISOARE SI CUPLURI, 0765946504

é Videochat fete, 50-70% Plata zilnic sau salariu fix 2500 Ron, cazare si carte de munca, Iancului, Bucur Obor YM: angajari22, modelslive@yahoo.com, www.videochat-angajari.ro, Tel: 0764822425

é Videochat fete angajam ac um ac eas ta es te rezolvarea ta financiara, conversatii online min18 ani, oferim bonus angajare 500 $ plata zilnic comision50-70 % premii, cm, cazare gratuita, training, experienta nu este necesara, 2.500 USD/luna, izabelarizstudio@yahoo .com, Tel: 0764815715

Videoc hat. Angajam doamne si domnisoare ptr conversatii pe pc cu sau fara experienta, se acorda conditii excelente de munca, contract de munca, progam flexibil, bonusuri si avans la angajare, Tel: 0765946504 n Vopsitor auto cu domiciliu in Rahova-Magurele, Tel: 0213690024 n Vulcanizator cu experienþã, salariu ºi comision, angajeazã firmã de comert anvelope, Tel: 0761321775 n Vulcanizator cu experienþã angajeazã Vulcanizare auto zona Tineretului. Salariu atractiv, Tel: 0763755034

n Anglia Italia, plecari urgente baby sitter, au pair, mother help, menaj, ingrijire batrani azil, job2000@ymail.com n Austria. Personal îngrijire bãtrâni la domiciliu recruteazã firmã Austria. Se cer cunoºtinþe germanã mediu/avansat. Nu se percep comisioane. 0765945246, Tel: 0314286359, 0727303283

n Cipru. Caut pizzar acrobat cu experienta, Tel: 35796736266 n Cipru. Caut fete intre 20-30-35 ani pt lucru in Pub Berarie, plata convenabila. Pt. informatii detaliate sunati sau Informatii dati bip la 0035799435983. Rog seriozitate, Tel: 0763164279 n Spania. Angajam fete pentru bar, Tel: 0763558766

n Ai nevoie de un sofer profesionist pentru deplasari in tara? Detin Ford Mondeo (2009). Rog seriozitate, Tel: 0769673118 n Menajerã, Cartier Berceni, fac menaj sau curatenie, Tel: 0727751720

n ªofer B, C, E, D, atestate+card tah. solicit angajere. Detin Ford Mondeo (2009) si pentru deplasari in tara. Rog seriozitate, Tel: 0769673118

Casier/ é Vanzatoare/ Menajera/ tanara 26ani cat B prezentabila CASATORITA doresc angajare in vanzari casier luc.com, alimentar, menaj. accept 1.500lei /luna. menaj 100ron/zi. Exclus videochat, masaj, sex, etc. domiciliu zona Crangasi, 1.500 RON/luna, svalentins@yahoo.com, Tel: 0734945914


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers n 1. IT Engineer (Senior Position); Description: Delta V Batch programming for automation projects in Life Science industries. Design through to commissioning. Salary: 50,000 pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; Eilis.Casey@Zenithtechnologies.com n 2. Social Worker; Description: Arc Adoption is seeking to recruit a Social Worker with relevant experience and an interest in adoption, and in particular with experience and capabilities which are applicable to inter country adoption. Arc Social Workers will work with approved Irish applicants, assisting them to prepare applications, build their knowledge and understanding of adoption, and supporting these applicants through a highly emotional and stressful adoption journey. In addition, Arc Social Workers will be expected to conduct ongoing research and contribute to the development of best practice in the provision of adoption services, post-adoption supports, learning and development opportunities for applicants, and preparation for future information and tracing services. A degree of domestic and international travel will be required, as will flexibility in terms of working days and hours. Salary: 45,000pa Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; info@arcadoption.net n 3. Head Chef; Description: Head Chef required for busy Dublin 6 Restaurant. Immediate start for suitable candidate. Must have a minimum of 3 - 4 years experience as a Sous Chef or currently working in a similar role. Salary: 30,000 pa. Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; info@fjfrisby.ie n 4. Quantity Surveyor; Description: Quantity Surveyor (QS) required, with 5 years experience specialising in measurement of Mechanical, Electrical and Process systems (MEP). Ability to measure electronically using Bill Soft or CostX essential. MEP experience essential. Competent in use of Build Soft and CostX. Salary: 31,000pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; hr@bruceshaw.com

n 5. Technical Support (German Speaking - Cork); Description: Our Client is looking for 10 German speaking Executives. Role Criteria: Minimum of 1 years experience in a telesales/call centre environment. Fluency in 2nd European language - German. Excellent phone communication and IT systems skills. Excellent interpersonal and communication skills. Accomplished team player and leadership qualities. English language a must. Your Profile: self-motivated, ambitious, target-driven. Strong inside sales acumen in leading opportunities from generation to close. Consistent record of achievement of target. Strong communication skills. Ability to work as an overlay resource in a collaborative team environment. Salary: 22,000 pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; cork@manpower.ie n 6. Technical Support (Dutch Speaking); Description: The role will provide resolution to Help Desk service requests within a timely manner and to demonstrate technical expertise and exceptional customer service skills. The roles will require individuals who are highly motivated with a demonstrated ability to work under pressure by handling multiple assignments simultaneously as well as learning new skills and procedures. Experience Profile: Previous Helpdesk experience and/or IT background. Fluency oral and written in English and Dutch. Key Accountability s: Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support and problems solving abilities. Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints. Analyze customer problems and formulate plans of resolution. Utilize all technical resources to solve customer problems. Serve as a point of escalation for other Help Desk. Salary: 21,500 pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; cork@manpower.ie

n 7. Technical Support (Swedish Speaking); Description: The role will provide resolution to Help Desk service requests within a timely manner and to demonstrate technical expertise and exceptional customer service skills. The roles will require individuals who are highly motivated with a demonstrated ability to work under pressure by handling multiple assignments simultaneously as well as learning new skills and procedures. Key Accountability: Interact with customers via telephone, e-mail and the web, providing technical support and problems solving abilities. Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints. Analyze customer problems and formulate plans of resolution. Utilize all technical resources to solve customer problems. Serve as a point of escalation for other Help Desk. Salary: 21,000 pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; cork@manpower.ie n 8. Bi-lingual Marketing Executive; Description: Irish Based Architectural Ironmongery company is looking to recruit a Bi-lingual Marketing Executive. The role involves working with senior management and the sales team to develop the business in both the home market and into new territories. Salary: 30,000 pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; samantha.moore@kccarchitectural.com n 9. Experienced Sample Sewing Machinist; Description: Duties to include to assemble garments to a high quality. There is an initial trial period. Must have previous experience. Salary: To Be Advised; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; ailruin@hotmail.com n 10. Supply Chain Manager (Chinese Language); Description: A Supply Chain Manager is sought for a leading sourcing solutions company, delivering solutions from China for companies worldwide. A senior and demanding role overseeing all aspects of product development: client enquiry, technical specification assessment, quality standards and safety requirements, sample production and auditing, manufacturer selection, quotation, credit conditions, terms of payment, international tax regulations, shipping and lead times, product production, factory auditing and inspection, delivery dates and deadlines, shipping inspections. Key to the role is the management of: Quality Control. Suppliers and specifications. The Inspection Team in China, reporting back to Irish HQ Compliance - business licences, certifications and inspections. Legal Requirements- IP, confidentiality agreements, purchase contract. Lead times & deadlines. Shipment management, inspection. Create new SCM procedures, technologies and systems. Lead procurement strategy and operations. Salary: 30,000pa. Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; ray@chirlsourcing.com n 11. Enterprise Support Advisor - German Speaking; Description: Remote support for Top-Issues acting as an additional escalation level, enabling 24X7 root cause analysis for problem identification and action plan definition together with the different SAP support backbone teams part of Active Global Support. Provide initial assessment or setup service including Enterprise Support readiness check. Continuous Quality Check service delivery planning in collaboration with Enterprise Support customers, including scheduling and delivery coordination. Provide SAP Enterprise Support Report or Service and Support Report. Perform remote primary certification of the SAP Customer Center of Expertise. Assist customer in enabling the End-to-End Solution Operations standards. Provide assistance to customers during critical project and operational milestones in the application lifecycle. Actively drive the communication and follow up with the customer on the functional and technical level. Salary: Competitive; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; careers.ireland@sap.com n 12. Enterprise Support Advisor - French Speaking; Description: Remote support for Top-Issues acting as an additional escalation level, enabling 24X7 root cause analysis for problem identification and action plan definition together with the different SAP support backbone teams part of Active Global Support. Provide initial assessment or setup service including Enterprise Support readiness check. Continuous Quality Check service delivery planning in collaboration with Enterprise Support customers, including scheduling and delivery coordination. Provide SAP Enterprise Support Report or Service and Support Report. Perform remote primary certification of the SAP Customer Center of Expertise. Assist customer in enabling the End-to-End Solution Operations standards. Provide assistance to customers during critical project and operational milestones in the application lifecycle. Actively drive the communication and follow up with the customer on the functional and technical level. Salary: Competitive; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; careers.ireland@sap.com

n 13. Cleaner - Portlaoise; Description: Evening cleaner required for local area. Applicant must be fit and healthy. Good English required. Salary: 9.50ph; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; info@teamweaver.ie n 14. Hair Stylist; Description: Experienced with a proven track record in all aspects of hairdressing. We have an established reputation and clientele and want you to join our team. You must have a friendly outgoing personality with fluent English. Salary: Neg DOE; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; baldybarber74@hotmail.com n 15. Contract Administrator (German Speaking); Description: Your team verifies whether customers work conform their software contract with our client. You will be responsible for dealing with customers based in the German speaking markets and your duties will include: Assist customers with executing software contract audits in their computer systems and ensure the submission of their audit results. Evaluate audit results and escalate your findings to the responsible department to ensure contracts are updated with any necessary changes. Answer customers contractual and technical questions by phone and liaise with internal departments such as sales, contract and technical teams in relation to your customers queries. Salary: 20,000 pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; dublin@bond-personnel.com n 16. Chef de Cuisine / Sous Chef; Description: Chef required for busy city centre restaurant. Immediate start for suitable candidate. Must have a minimum 3 - 4 years experience as a Sous Chef. Applicants for this position must have specific and extensive knowledge of working with Ethnic Mexican food. Salary: 30,000pa. Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; info@fjfrisby.ie n 17. Reseller Relationship Manager (German Speaking); Description: Our client is a successful multinational organisation in the software industry offering a rewarding long term career in a dynamic work environment and excellent benefits. Focusing on developing strong relationships with software resellers who target the SMB market on behalf of your company, your duties will include: Act as key point of contact for all resellers in your portfolio and proactively plan web-conference meetings with your resellers in order to enhance the relationship. Liaise closely with field sales and relevant internal teams to develop targeted reseller development plans and ensure the successful execution of same, aiming to increase resellers productivity thus ultimately adding to the companies growth. Facilitate resellers with advice in relation to the sales, marketing, implementation, training and support of software to their target market. Identify other areas of the resellers business that would benefit from your companies services and advise on same. Salary: Neg DOE; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; dublin@bond-personnel.com n 18. Skilled Slaughter-line Operative; Description: This position involves all aspects of slaughtering and processing cattle, sheep and pigs. Only those with previous knife experience and the required skills will be considered for these positions. Applicants will be required to pass a knife test. Applicants must have current experience and be working in this industry for the last 3 years. Salary: 10.00ph; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; mail@ballonmeats.ie n 19. Fish Filleter; Description: Fish Filleter required for wholesale fish company. Applicants should have at least 1 years previous experience in a similar position. A good command of the English language is essential. Salary: 10.00ph. Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; amckfish@indigo.ie n 20. Head / Senior Chef; Description: Seeking an experienced Head Chef to work on Main Course & Grill Section of busy North Kildare Restaurant. Should have an extensive knowledge and proven experience in quality restaurants, with a minimum 5 years experience in the Industry. Have knowledge & previous experience working with Spanish, Mexican & Argentinean Cuisines. Have a flair and passion, which will be reflected in your cooking. Have previous experience in a busy fast paced busy restaurant, especially during service hours. Have ability to cope well under pressure and manage a team of chefs/kitchen porters below you. Is well organised & self motivated. Can organise rosters in an efficient manner maintaining a budget ratio of kitchen wages to sales not exceeding 30%. Can control stock purchases from all suppliers such that a Gross Profit Margin between 75-85% is maintained at all times. Can demonstrate proven skills to create new dishes & menus on a regular basis to ensure that the content of all the menus is always fresh. Salary: 30,000 pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; picaderosrestaurant@gmail.com


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers n 21. Plant, Machinery & Commercial Vehicle Sales Specialist - B Licence; Description: Ganly Craigie is Irelands leading plant, machinery & commercial auctioneers and winners of the Great Place To Work Award 2012. We are now offering a unique opportunity for an exceptional individual to join our expanding sales team. The role of our Sales Team is to ensure that the customer buying and selling experience at Ganly Craigie is world class. We are committed to delivering exceptional choice and value to all our customers and we are the market leaders in plant, machinery and commercial auctioneering. We are proud to boast that we have an exceptionally talented Sales Team. The reason is, that we only recruit the best to work at Ganly Craigie. We are hiring an Experienced Plant, Machinery & Commercial Vehicle Sales Specialist with a hunger to succeed and drive to forge a successful management career. Salary: 25,000 pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; info@gc2000.ie n 22. Beauty Therapist - P/T; Description: At the Ciuin Spa and Wellness Centre Clients can experience the latest beauty and holistic therapies from around the world using Elemis products. With a state-of-the-art hydrotherapy Suite including traditional steam bath, herb sauna, salt grotto, adventure showers, floatation and Rasul chamber. Responsibilities of the Role: To communicate our facilities and treatments to guests as required. To ensure all procedures are adhered to with regard to the standards manual. To ensure all guests are greeted on arrival to the Spa with a warm, welcoming and friendly manner, ensuring you introduce yourself to the guest. To ensure all guest consultation forms are completed prior to giving the requested treatment. To ensure the standard of all treatments are carried out are consistent and relevant training followed, to ensure that all guests are satisfied with the service provided by the Spa. Max of Sales Opportunities. Experience with Elemis products desirable. Salary: Neg DOE; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; louise.maguire@slieverussell.ie n 23. Software Developer (Senior Position); Description: SmartBuilder Software is at the forefront of mobile technology and offer its staff the opportunity to work in a creative & innovative environment. The product is a web based PC and mobile SaaS system running on Android Tablets for use in construction and engineering with a focus on international markets. The technology infrastructure is based on Microsoft .NET 4.0 with ASP.NET/C#, JQuery and SQL Server 2008 for the server side and Android 2.2+ for the client side.We are seeking two highly skilled software developers who speak good English with a strong background in building scalable, high-quality software who are interested in being part of a young motivated company with a bright future ahead.You will be responsible for building, maintaining and enhancing multiple software development and integration projects and providing user support as necessary. Building new systems with .NET 4.0 / ASP.NET MVC / C# / SQL Server 2008 / WCF Web Services / MS Sync Framework / Android Java; Salary: 45,000+; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; info@smartbuilder1.com n 24. Chef - Chinese Cuisine; Description: Two Chefs required for Vietnamese/Chinese restaurant in Cavan Town area. Applicants must have previous experience and a knowledge of Vietnamese and Chinese cooking is essential. Salary: 30,000pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; farrell.tom@gmail.com n 25. Level 2 ISS Support Person (Dutch Language); Description: To provide first-line technical support to meet customer expectations. Dealing with enquiries which can vary from product features, specifications & repairs to complex installations and configurations. Taking full ownership of each customer case, using your independent judgment and experience to diagnose and troubleshoot problems or identify cases for escalation. Deliver individual performance based on metrics and related targets. Drive customer issue resolution. Responsible for delivering timely, accurate customer support & technical answers and providing a high degree of customer service satisfaction. Achieve and maintain service level statistics as defined. Track & document customer & problem information. Successfully complete training activities to maintain technical currency, and to broaden product knowledge. Participate in coaching and demonstrate commitment to personal improvement. Salary: 22,000 pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; Suzann.baker@Stream.com

n 26. Technical Support Person (Dutch Speaking); Description: Provide continuous customer service & technical support to Game Console Customers via telephone and other electronic mediums. Develop expertise in assigned clients line of business (LOB), V Hardware, Live, Billing, and/or Retention. Deliver individual performance based on Metrics and related targets. Drive customer issue resolution. Protect customer PII data (follow MS guidelines and requirements). Responsible for delivering timely, accurate customer support and technical answers and providing a high degree of customer service satisfaction. Achieve and maintain service level statistics as defined. Track & document customer & problem information. Demonstrates understanding and commitment to protecting customers privacy and information. Successfully complete training activities to maintain technical currency, and to broaden product knowledge. Participate in coaching and demonstrate commitment to personal improvement. Provide feedback. Salary: 22,000 pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; Suzann.baker@Stream.com n 27. Social Pedagogue; Description: The Galtee Clinic runs a social pedagogy pilot project in the Republic of Ireland. The project consists, currently, of one home attached to a small holding farm. The home is registered for up to four young people aged between 12 and 17. The young people are supported during the day in education and work experience by Activity Therapists. The project is designed and run by a Clinical Psychologist. We are looking for a couple to live in the home, alongside the young people to provide a family analogue setting for the young people for the evenings and the weekends. The couple are supported by a manager, the Activity Therapists and the Clinical Psychologist. Applicants must supply suitable character references and be prepared to complete a Garda vetting form. Salary: TBD; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; natasha.hh@galteeclinic.ie n 28. Confectioner; Description: Experienced Confectioner required for retail outlet in Athlone. Salary: Neg DOE; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; confectionerjob@gmail.com n 29. Fís Creative Manager; Description: Reporting to the Head of Creative Engagement or nominee, the FÍS Creative Manager will be responsible for managing the current suite of FÍS projects and initiatives, expanding the scale of these projects and leading and managing the strategic development of new initiatives within the FÍS brand. The appointee will work closely with personnel and students from the Faculties, the National Film School and relevant departments at IADT to assist in the development and delivery of its services. They will also work in close collaboration with a wide range of funders, partner organisations, suppliers and contractors and will be responsible for such staff as may be assigned from time to time. Salary: 60,811pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; recruitment@iadt.ie n 30. HGV Mechanic; Description: HGV Mechanic required to work in Scania workshop. Must have diagnostic experience and ability to problem solve. Clean drivers licence essential Full truck licence an advantage but not essential. Salary: Negotiable; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; mdalton@tnolans.com n 31. Stainless Steel Welder / Fabricator; Description: Duties to include all aspects of Stainless steel Tig welding and fabrication. Experience in polishing essential and also knowledge of operating a laser cutting machine desirable. Salary: Neg DOE; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; stainlesssupplies@eircom.net n 32. Slaughter-line Operative - Trainee Position; Description: This position involves all aspects of slaughtering and processing cattle, sheep and pigs. Previous experience an advantage but not essential as full training provided. Salary: 8.65ph; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; mail@ballonmeats.ie n 33. Quality Control Assistant - Trainee Position; Description: Duties: training, implementing BRC standard, An Board Bia and HACCP standards and ensuring records are maintained for company/audit purposes. Quality checks on production lines and products. Salary: 9.00ph; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; mail@ballonmeats.ie

n 34. Chef - Asian Cuisine; Description: Duties: preparation, presentation and cooking of Asian cuisine dishes for a busy Restaurant in Galway. Other duties will be to supervise the kitchen area. A minimum of 4 years experience is essential. Must have experience of working without MSG (Monosodium Glutamate). We are looking for someone who specialises in Nyonya cuisine. Salary: 30,000 pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; terrycommons@gmail.com n 35. Qualified Barber; Description: Qualified Barber required full or part time. Hot towel shaving an advantage. Salary: 8.65 ph; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland n 36. French or Spanish teacher; Description: Teacher required to teach afterschool children French or Spanish language. Applicants must be fluent in French or Spanish. Salary: 11.00. ph; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; jkckelec@eircom.net n 37. Consultant - Credit Management & Collections; Description: Dynamic person sought to join an experienced team delivering training and consultancy services to SMEs and multinational Companies. You must be experienced in Credit Management, Debt collection, Contract law, Court proceedings, etc. The successful candidate must be an excellent communicator in English and experienced within the industry. Salary: To Be Advised; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; austin@export-edge.com n 38. Qualified Barber; Description: Fully Qualified, experienced barber required to work full time. Very good package available for suitable candidate. Salary: Neg DOE; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; croccarroll@gmail.com n 39. Chef - Indian & Tandoori Cuisine; Description: Preparation of Indian Curries and Tandoori items Mis-en-place. Maintain hygiene standards. Presentation of starters. Good knowledge of Indian cuisine essential. Good working attitude is must. Hard working and honest. Salary: 30,000pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; dine@copperandspices.com n 40. Chef - Senior Position; Description: Dublin City Centre based Bar & Restaurant is seeking a full time Senior Chef for their restaurant specialising in traditional Irish cuisine, based in Temple Bar. Candidates are required to be professional and enthusiastic. Salary: 20,800 pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; martin@gogartys.ie n 41. Cook - Part Time; Description: Cook required to work in a busy Cafe kitchen, must be able to work on own initiative and be able to cook breakfasts and dinners. Weekend work involved on a rota basis with other Cooks. Good English required. Salary: To Be Advised; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; info@tlccafeteria.com n 42. Technical Support Representative - Swedish Speaking; Description: We are currently recruiting Swedish speakers for a multinational IT company in Ireland. Job Description: The objective of the Technical Support Analyst is to resolve remote users IT problems by means of a first time fix or by dispatching Customer Replaceable Units or initiating on-site support. The Technical Support Analyst responds to clients requiring technical support. Contacts reach the analyst via telephone, call handling systems or e-mail. Responsibilities: to log, validate and diagnose customer issues, on the full range of products and applications used on the customer site. Providing the customer with a solution through information gathering, analytical trouble shooting and problem research, or to route or escalate the call to the appropriate resolution group. Escalation and management of calls to agreed service levels. Excellent attendance and punctuality are required. Candidate Profile: Fluent Danish as well as English. Salary: 21,500 pa + bonus; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; info@ofarrellonline.de n 43. General Operatives - Meat Industry; Description: Our client is currently looking for General operatives for their busy factory. Immediate starts available. Previous factory experience an advantage not essential. Salary: 8.65 ph; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; info@oreillyrecruitment.ie n 44. Operations Team Leader; Description: Work in a fast paced quality focused production environment. Participate in the startup and implementation of new processes and equipment. Adhere to strict safety and quality practices. Be responsible for leading the team to improve processes and optimize efficiencies. Closely monitor track and control use of stock and consumables. Salary: 30,000 pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland; geraldine.diamond@abbeyhealthcare.ie


pagina 8 / vânzãri terenuri / case-vile

06 Noiembrie 2012 Constanþa, Almãlãu, casa cu 8 camere, anexe, vita-de-vie, curte 2000mp, apa curenta, 25.000 RON, 0766374432 n Corbeanca vila noua, 5 camere (4 dormitoare +living), 3 bai, garaj, finisaje lux, 466mp curte, 800m de Hornbach, Tel: 0729181081 é Prahova, Valenii de Munte, Olteni Stubeiu (la 4.5 km de centru orasului Valenii de Munte), Proprietar vand teren 1000 mp racordat retea electrica, apa, asfalt, teren drept, deschidere 18 m, verdeata multa, zona deosebita.Casuta 40 mp. Merita vazut! 22.000 EUR, Tel: 0743081939

n Snagov sat Cioflinceni, n Apãrãtorii Patriei vand teren 360mp, deschidere 12m, toate é Frumuºani, Proprietar SC 1000 mp teren intravilan, utilitatile, Tel: 0722243779, vand loturi casa cu suprafete lângã pãdure. Pentru detalii, 0763911511 de la 423 mp, D=19 si preturi Tel: 0730460243 incepand cu 5000 euro+TVA. cahs sau in 2-4 rate. Loturile se afla la iesire Fumusani, in stanga peste lac pe drum Berceni Comuna pietruit (lat 12 m) la cca. 750 proprietar, 430mp, m de DN4 si 1000 ml de padure, intr-o zona f.f. puz aprobat, zonã frumoasa, 5.000 EUR/mp, office@premierbusiness.ro, vile, stâlpi curent, http://www.premierbusiness.ro, drum pietruit, Tel: 0722242053, 0761633019

urbanism, 5.900 €, Tel: 0721090150

n Giurgiu Sãbãreni, urgent vand teren 4700mp, toate utilitatile: gaze, apa, lumina, 30.000 EUR, Tel: 0767098553

Cernica strada Floarea Albastra 1000mp, toate utilitatile, zona vile, cadastru, 172.000 EUR, Tel: 0723430986 n Cernica str. Floarea Albastra, 1000mp parcelabil cu toate utilitatile, 187 EUR/mp, Tel: 0723430698 n Cernica Floare Albastra, 1000mp, gaz, curent, apa, canal, zona vile, 173 EUR/mp, Tel: 0723814927

Cornetu, Drumul Taberei Intravilan construibil 1470, 63 mp, deschidere 22m, com Magurele, acces utilitati, 15 EUR/mp, lupy_7@yahoo.com, Tel: 0722614914

n Domneºti Clinceni, loturi de 500 mp, utilitati: gaze, curent, canal, apã. 6000 Euro/lot, Tel: 0723986735, 0761661448

n Jilava, Oferta Deosebita! - 30min Eroii Revolutiei Vand teren 5000mp ideal pentru constructie casa, hostel, benzinarie, depozit, livada etc. Curent, Canalizare, Cadastru, intabulare, parcelabil. Pret negociabil. Mai multe detalii la telefon, 17 EUR, madaciuca@ yahoo.com, Tel: 0744442552

Prahova Buºteni Valea Albã, vand teren 600mp, deschidere 22mp, toate utilitãþile, 250E/mp, proprietar, 0724254478, 0769607821

é TITAN ZONA DE VILE IN SPATELE MAGAZINULUI AUCHAN. VAND TEREN IN SUPRAFATA DE 500 MP, DESCHIDERE 20 M, TOATE UTILITATILE, STRADA ASFALTATA, TERENUL A FOST CUMPARAT IN ANUL 1989 SI ESTE PE CHITANTA DE MANA. ACCEPT VARIANTE PRETUL ESTE DISCUTABIL. PT MAI MULTE DETALII VA ROG SA SUNATI, 30.000 EUR, MARAN_MARAN23@ YAHOO.COM, TEL: 0720508345

ansamblul é Corbeanca, rezidential Aria. Vila V2 Gasiti detalii pe site-ul nostru, 108.000 EUR, mimi_radoi@yahoo.com, http://www.ariaresidences.ro, Tel: 0726781015

é Decebal zona Piata Alba-Iulia, Proprietar Vinde Vila 2004 S+P+E in 2004. Suprafata utila a casei 130 mp, 239.000 EUR, dezvoltatorimobiliar@gmail.com www.RateLaDezvoltator.ro, Tel: 0720262626

n Ferentari, particular, stradal, P+1, 160mp, 4 dormitoare, living, 2 bãi, bucãtãrie, toate dotãrile, teren 80 mp, d=10 m, 95.000 E, Tel: 0767117586

n Giurgiu Adunaþii Copãceni, 8 camere, 2009, 180mp, parter, mansardã, deschidere 14m, 1.000mp teren, urgent, negociabil, Tel: 0768263666, 0737175850

Giurgiu Joiþa, 170 mp, 4 camere, 2 bãi, centralã proprie, la cheie+500 mp teren, Tel: 0765511779

n Armeneascã vand apartament 111mp in vila etaj 1 si demisol 90mp, necesita n Gurbãneºti, Calarasi un lot reparatii, proprietar, Tel: casa 5 camere, teren 1500mp, vand/schimb cu garsoniera cf. 0745057800 2 Bucuresti. Negociabil, 14.500 EUR, sandamihai1@yahoo.com, Tel: n Ciorogârla amprenta 0724058958, 0763300387 212mp/etaj, ST=315mp, P+1, toate utilitãþile, finisatã în proporþie de 90%, 75.000 EUR, Tel: 0763847739 n Militari Ansamblu de lux P+2, 200mp, n Clinceni stradal, casã 400 exclusivist! mp construiti, gaze, curent, teren=350mp, finalizat pentru apã, canal, teren 1100 mp, persoane pretenþioase, 129.900€ 150.000 EUR, Tel: www.avangardegrandevillage.ro 0723986735, 0761661448 Tel: 0722134720, 0767600804


06 Noiembrie 2012

vânzãri case-vile / garsoniere / pagina 9 n Militari Metro P+1+POD, 200mp construiþi, teren=250mp, constr. 2012, cãrãmidã, execuþie deosebitã, toate facilitãþile, astfalt, zonã vile, pentru clienþi pretenþioºi, (Tva inclus), 89.900 EUR, www.avangardegrandevillage. ro, Tel: 0767600804, 0722134720

é Colentina -

Pantelimon casa la rosu, suprafata construita 180mp, doua doprmitoare cu baie si dresing, living, bucatarie, baie, terenul are suprafata totala de 1250mp, 50.000 EUR, Tel: 0726562922 PRAHOVA BREAZA VILA P+1, 5 CAMERE, GARAJ, ANEXE, MOBILATA, LIVADA 1000MP, TOATE UTILITATILE, PRIVELISTE SUPERBA, 150.000 EUR, TEL: 0721422421

n Snagov Parc (Ciolpani) casa si teren 1500mp. Detalii pe email, 137.000 EUR, bogdanmagheorghiu@yahoo. com, Tel: 0766220486

é Voluntari vila, teren= 450mp, ampr=136, sc=427mp, utili=360mp. S (buncar, camera cu barbeque) +P (buc, living-semineu, dining, camera, baie) + E (3 camere, 2 bai, 2 balcoane) + M (camera, living, baie, uscator), gard beton armat+ fiern forjat, usa cupru; toate utilitatile, cadastru si intabulare finisaje de lux (parchet bambus camere, marmura pe scari, holuri, bucatarie, living) la cheie zona buna, proprietar. Pret avantajos, urgent. Mai multe detalii la telefon, 1 EUR, xtrad3_2009@yahoo.com, Tel: 0784909577, 0760091915

Arena Naþionalã –Pescãruºului. Confort 1, etaj 1/4, gresie, faianþã, parchet, repartitoare, preþul zonei, Tel: 0746637991

Andronache garsoniera mobilata 36 mp, bloc 2004/4 etaje, demisol, repartitoare, apometre, aer conditionat, sistem alarma, zona linistita Padurea Andronache, 3 min Carrefour Colentina, acces transport comun, pret nenegociabil, 30.100 EUR, lupy_7@yahoo.com, Tel: 0722614914

Drumul Taberei Bd. 1 Mai, parter, complet renovatã, toate utilitãþile. 0724073800

Taberei 28, é Drumul Restaurant Dream, Particular 6/10, cf. 1, liberã, renovatã total, g+f+p, uºi interioare, ferestre termopan instalaþii, calorifere oþel, obiecte sanitare, corpuri iluminat, cadastru, intabulare, 37.000 EUR, Tel: 0735349145 n Drumul Taberei, Ghencea, 1/4, decomandatã, 43mp, balcon, constr. 2012, cãrãmidã, ansamblul “Avangarde Rezidenþial”, acces piscinã, loc de joacã, teren fotbal, pazã 24/24, (TVA inclus), Stoc limitat, 29.900 €, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

n Giurgiului (ªos.) -Luicã, cf. 1/dec, et. 4, g+f+t+p+ct, 32mp, 19.800 EUR, Tel: 0733538292, 0768935619

particular, n Pantelimon, 9/10, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, utilata nou, bloc mixt, 2 lifturi, libera moderna, discutabil, 27.000 EUR, Tel: 0721788350

Ghencea n Prelungirea 318-320 sector 6, ansamblul “Avangarde Rezidenþial”, 1/4, decomandatã, 43mp, balcon, constr. 2012, cãrãmidã, acces piscinã, loc de joacã, teren fotbal, pazã 24/24, (TVA inclus), Stoc limitat, 29.900 €, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

Rahova Margeanului, garsoniera confort I sporit, renovata recent, gresie, faianta, termopane, 38mp, obloane, aer conditionat, p/8, usa metalica, persoana fizica, pret negociabil, cu/fara mobila, 31.000 EUR, barbye_2015@ yahoo.ca, Tel: 0765925565

n Sãlaj

-Petrom, cf. 1/dec, etaj 4/5, g+f+p+t+ct, 35mp, 25.000 EUR, Tel: 0733538292, 0768935619


pagina 10 / vânzãri garsoniere / 2 camere / 3 camere

Unirii Regina Maria, particular, garsonierã dublã, decomandatã, îmbunãtãþiri multiple, renovatã recent, ocazie, 45.000 EUR, Tel: 0723447448 n Universitate -Tudor Arghezi, 48 mp, 49.000 €, 0722409518

n Giuleºti parc particular, apartament 2 camere, semi decomandat, etaj 4/4, imbunatatiri, pret negociabil, 45.000 EUR, Tel: 0767307842

Lacul Tei vand urgent apartament 2 camere, semidecomandat, p/10, loc de parcare si adapost ALA, 35.000 EUR, Tel: 0734418708, 0727481805

Urgent n Margeanului apartament 2 camere, decomandat, parter, toate imbunatatirile 60mp, 52.000 EUR, Tel: 0766236612 n Cãlãraºilor, Agricultori, 2 apartamente în vilã, et. 1/3, centralã proprie, termoizolaþie 20cm, compartimentãri cãrãmidã, superfinisate. Un apartament are 66 mp construiþi 55 util, celãlalt 59/49. Preþ 87.000E/ 77.000E, 0722569509

n Drumul Taberei, Ghencea, 1/4, decomandat, 85mp, 2 balcoane, constr. 2012, cãrãmidã, ansamblul “Avangarde Rezidenþial”, acces piscinã, loc de joacã, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (TVA inclus), Stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

Mihai Bravu, Complex Vitan Residence, etaj 2/10, an constructie 2008, suprafata totala 73.55mp, acces metrou, 92.000 EUR, Tel: 0765706239 n Militari ansamblu rezidenþial “Avangarde Rezidenþial”, etaj 1/3, decomandat, 85mp, constr. 2012, execuþie ireproºabilã, cãrãmidã, finalizat, disponibil imediat, acceptãm Prima Casã, zonã deosebit de selectã, Ultimele Unitati, 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122 n Militari Lujerului 54mp, toate utilitatile, 6/10, 62.000 EUR, Tel: 0722403572

é Giurgiului apartament 2 cam Confort 2 sporit, semidecomandat, constructie an 75\’, etaj 4/10, vedere fata, loc verde, liniste, in zona la é Obor, str. Avrig, bloc doi pasi aveti liceu, scoala, gradinita, restaurant, tramvai 7, reabilitat termic, confort metrou, piata, Lidl. Usa 1 semidecomandat, metalica, aer conditionat, fara imbunatatiri, termopane (reflexie solara), repartitoare, apometre, gresie, balcon, 10/10, 51mp, faianta, parchet, semimobilat, particular, 45.000 EUR, baie recent modernizata (4000 nico.bulgariu@ euro), pret negociabil, sunt persoana fizica! 39.000 EUR, gmail.com, Tel: filipoiugeo@yahoo.com, Tel: 0733021248 0760442655, 0768527578

decomandat, n Otopeni, ocupabil imediat, 60mp, etaj 3, constructie noua, intabulat, centrala gaz, direct de la proprietar, apartamentul detine si un pot de 60mp, termopane usa metalica, 42.000 EUR, Tel: 0745750171 n Otopeni, proprietar vand ap 2 camere 60 mp decomandat, vedere pe 2 parti, la gri, instalatii sanitare facute, contor gaz si curent, apartamentul detine si un pod de 60 mp, 33.000 EUR, Bianca.iercu@yahoo.com, Tel: 0745750171 n Otopeni, comision 0%, 2 camere, 15 min de centru, constructie 2012, 45 mp, termopane, centrala gaz, ocupabil imediat, baie cu cada, geam baie, apartamentul detine si un pod de 45mp, mijloace de transport, scoala, piata, zona foarte curata si linistita, 35.000 €, 0745750171 n Otopeni, proprietar vand apartament constructie 2012, la gri, instalatie sanitara executata, termopane, usa metalica, contor de gaz si curent, fara comision, 45mp utili, apartamentul detine si un pod ce poate fi utilizat ca si mansarda in suprafata de 45mp, 29.000 €, 0745750171 n Otopeni. Ocazie! apartament la gri, constructie 2012, instalatie sanitara executata, termopane, usa metalica, contor gaz si curent, 60mp utili, apartamentul detine si un pod de 60mp ce poate fi mansardat, direct de la proprietar, 33.000 EUR, Tel: 0745750171

Pajura, (vis-a-vis de piata Pajura) particular vand apartament 2 camere, balcon la dormitor pe toata suprafata, bloc izolat termic acum 1 an de zile. Apartamentul este renovat complet anul trecut, instalatii sanitara si electrica schimbate, gresie, faianta, parchet termopane, usa metalica. Gradinite, piata, ratb, metrou, supermarket in imediata apropiere! Totul este nou in acest apartament, zona verde, extrem de linistita, la 5 min cu masina de piata Presei Libere, 10 min de piata Victoriei! 54.000 EUR, niculaliviu@yahoo.com, Tel: 0746250424

06 Noiembrie 2012 vand n Pantelimon apartament 2 camere, 50mp, etaj 1/10, cadastru, 62.000 EUR, Tel: 0723224310 n Prelungirea Ghencea 70mp utili, Latin Residence, bloc nou locuit, finisat la cheie, centrala proprie de apartament, conectat la toate utilitatile, loc parcare inclus, 50.000E (TVA 5% inclus). 0766.272.949, Tel: 0761436804

Ghencea n Prelungirea 318-320 sector 6, ansamblul “Avangarde Rezidenþial”, etaj 1, 2, 3/4, decomandat, 85mp, 2 balcoane, constr. 2012, cãrãmidã, acces piscinã, loc de joacã, teren fotbal, agrement, pazã 24/24, (TVA inclus), Stoc limitat, 49.900 €, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

piata, Vand n Rahova apartament comfort 1, semi decomandat, 55mp, etaj 3/10, stradal, G+F+P+T, usi interioare totul renovat, 50.000 EUR, gheorghe_dinca2008@yahoo. com, Tel: 0729093930

Timpuri Noi 2 camere 65mp + 50mp terasa, bloc nou, 115.000 EUR, Tel: 0730106207

é Titan, 2 camere mobilat, usa metalica, usi interioare lemn, termopan, balcon deschis, parchet lemn masiv, gresie si faianta, 2- aer conditionat, centrala proprie; 3 min metrou; mobilat dormitor, bucatarie, baie, 66.900 EUR, crystynyka2001@yahoo.com, Tel: 0731200697

é Titulescu, str CC Arion 14, sector 1, vand apartament in vila decomandat, spatios, etaj1 din3, centrala, imbunatatiri, boxa, neg, 83.000 EUR, Tel: 0747355808 TRAPEZULUI, THEODOR PALLADY, PROPRIETAR, 2 CAMERE CONFORT 1, SEMIDECOMANDAT, FARA INBUNATATIRI, 8/10, LA GURA DE METROU 1 DECEMBRIE 1918, STRADAL, 52 MP, AN 1976, LIBER. ACCEPTAM PRIMA CASA, 46.000 EUR, MACSIMUS4U@YAHOO .COM, TEL: 0766107478, 0752113431

Drumul Taberei dec, 85mp, 2balc, constr. 2012, caramida, ansamblu rezidential, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (tva inclus), stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarde rezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720 Taberei Mall, n Drumul Plazza, centrala termica, G+F+P, AC, UM, T, curat, mobilat, 10/10, pret negociabil, Tel: 0722288802

Unirii Dimitrie Cantemir 8, langa Restaurant Horoscop, 2 camere, et. 1/8, 55mp, renovat septembrie 2012, intrare si vedere stradala. Particular, negociabil, pentru birou/locuinta, 64.000 EUR, Tel: 0736557456 n Unirii Hristo Botev, proprietar, apartament 67mp in vila, curte, posibilitati parcare. Oferta soc, pret usor negociabil, 46.000 EUR, Tel: 0744662452 n Unirii, Biokarpet, 2/7, constr. 2003, liber, 75mp, living 40mp, bucãtãrie utilatã, termopan, parchet masiv, uºã metalicã, pazã, acte la zi, 108.000 EUR, Tel: 0728438518

n Drumul Taberei “Avangarde Rezidenþial”, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2012, cãrãmidã, finisaje lux, complet echipat, mobilat, utilat cu aparaturã de lux, Euro (tva inclus), stoc limitat, exclus agenþii. 0767600804, 0722134720, 59.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

é Floreasca vand apartament 3 camere la mansarda 70 mp, curte, pod, 110.000 EUR, medat_expertconstruct@ yahoo.com, Tel: 0764826280

Ghencea dec, 85mp, 2balc, constr. 2012, caramida, ansamblu rezidential, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (tva inclus), stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarde rezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720


06 Noiembrie 2012

é Gara de Nord, vis-a-vis de Gara, Bd. Dinicu Golescu, apartament 3 camere + dependinte; Arie construita: 67, 30 mp + balcon (3, 54 mp) = 70, 84; Arie utila = 60, 09 mp; Blocul construit in 1960 are 7 etaje si lift cu selectie automata comenzi, are structura in cadre si z idarie de caramida, plansee de beton armat, sistem de incalzire Radet, grup sanitar cu baie, instalatie electrica si bucatarie cu racordare la gaze (are apometre, nu are repartitoare in bloc). Spatiul este intretinut dar nu s-au realiz at imbunatatiri/ renovari. Datorita unei bune administrari costurile de intretinere sunt minimale iar confortul termic este asigurat in conditii optime pe toata perioada rece (Octombrie - Aprilie). Destinatia de baz a: apartament locuinta, destinatia actuala: sediu firma, birouri proiectare. Se poate cumpara de catre persoana fizica sau persoana juridica, eventual si predare societate cu sediul in apartament (2005). Locatie deosebita pentru contacte firme cu parcare comuna intre blocuri. Pret negociabil, 6 5 . 0 0 0 E U R , arhintex_arhinvest@ yahoo.com, Tel: 0727320025, 0213161319

n Iancului Piata particular vand 3 camere, et 3/8, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, usa metalica. Bloc reabilitat anul acesta, in proximitatea tuturor mijloacelor de transport, 65.000 EUR, sonialubi@yahoo.com, Tel: 0720722785

é Iancului, Piata Iancului, Particular Vand 3 camere, et 3/8, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, termopan, usa metalica. Bloc reabilitat, aflat in proximitatea mijloacelor de transport in comun, 63.000 €, sonialubi@yahoo.com, Tel: 0720722785

vânzãri imobile / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile / pagina 11

n Mihalache Ion (Domenii), apartament 3camere, semidecomandat, 64 mp, reabilitat termic, 2lifturi pe scarã. Preþ 61.000E discutabil. Urgent! Tel: 0743337024

é Militari, Gorjului, vand apartament 3 camere, 2 balcoane, semidecomandat, parter, stradal, pretabil firma. 68.000 euro discutabil, 68.000 EUR, mbrates@gmail.com, Tel: 0742130032, 0766717774

Pantelimon vând apartament 3camere, et. 9/10, stradal, decomandat circuit, îmbunãtãþiri, gresie+ faianþã. 67.000E negociabil, Tel: 0723733514 n Prelungirea Ghencea dec, 85mp, 2balc, constr. 2012, caramida, ansamblu rezidential, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (tva inclus), stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720 n Prelungirea Ghencea vand apartament 3 camere bloc 2008, Cartierul Latin, superb, 2 locuri parcare, pret negociabil, Tel: 0753662435

Sebastian Parc, particular, 4 camere, 2 bai, imbunatatiri, p/8, 96mp, 86.500 EUR, Tel: 0723821639

é ªtefan Cel Mare nr 60, Ap 4 camere, et 1 din 10, imobil 1983, 96 mp, decomandat, vedere mixta, complet renovat iulie august 2012, finisaje calitate superioara, mobilier la comanda, 2 bai, 2 balcoane, totul nou, liber, proprietar, 125.000 EUR, mihaela@andcase.ro, Tel: 0725538291

n Socului proprietar vând n Titan Burdujeni, 4 camere, apartament 3 camere, confort 3/4, 1969, 82mp, fara 1, 65.000 EUR, Tel: imbunatatiri, necesita renovare, 0788218172 43.000 EUR, Tel: 0723814213

n Titan magazin, 3 camere, decomandat, 1/10, 73mp, metrou, imbunatatiri, sauna, jacuzzi, 95.000 EUR, Tel: 0723916803

Titan Burdujeni, 83mp, urgent, constructie 1969, fara imbunatatiri, 39.750 EUR, Tel: 0723916950

n Titan Policlinica, 4 cam, 1/4, n Brâncoveanu metrou, la 1969, 84mp, necesara curte, 2 camere renovare, cadastru, urgent, semidecomandate, 1 camera 44.000 EUR, Tel: 0723814153 mobilata, g, f, p, t, buc separata utilata, acces baie, 750ron/chiria+ 500ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Giurgiului statia Bacovia, City Mall, camera casa, curte, renovata, totul separat, ca o garsoniera, instalatii noi, mobilata complet, pentru cuplu linistit, 1+1, 600 RON/luna, Tel: 0761600234 n Militari, langa Politehnica, primesc in chirie o fata, Tel: 0214114060

é Giurgiu munic ipiu, cladire P+3 structura in beton armat 5.000 mp, suprafata teren 10.000 mp. Utilitatile in zona. Destinatia ideala: azil de batrani, spital, sediu de firma cu/ sau produtie, hotel, 1 5 0 . 0 0 0 E U R , paolo.tocco1@yahoo.it, Tel: 0744189218

Noi Barlogeni, apartamente de lux 2 si 3 camere, finisari la alegere, constructie 2012, mijloace de transport la 10 minute, 54.000 EUR, Tel: 0765059186, 0766266938

n Bucurestii

Titan Padurea Craiului, 3 cam decomandat, 2/10, 74mp multe imbunatatiri, boxa, parcare, 97.300 EUR, Tel: 0723814156

n Cumpar cu plata pe loc casa curte Bucuresti sau imprejurimi, Tel: 0732864809, 0769526936 n Octavian Goga, Camera Comerþ, an 2002, confort 1, 3/8, ultraîmbunãtãþit, AC, centralã, 2 balcoane, preþul zonei, Tel: 0737103622

Cumparari - Garsoniere

n Cumpar cu plata imediat garsoniera confort 1, 2 sau 3, Tel: 0732864809, 0769526936

Drumul Sãrii, Margeanului, particular, p+2, 12 camere, 3 bai, 3 bucatarii, constructie 2011, pretabil firma, azil, gradinita, salon masaj, 1.650 EUR/luna, Tel: 0723821639

Cumpar cu plata imediat 2 camere confort 1 2 sau 3 eventual schimb cu casa sau garsoniera si diferenta, Tel: 0732864809, 0769526936

é Pache Protopopescu, inchiriere Parter Vila (90mp) format din 4 camere. De asemenea intreaga vila formata din P+1 (90+40mp) cat si curte (40mp), este de vanzare la un pret 165.000 euro negociabil, 650 EUR/luna, vasile_ally@yahoo.com, Tel: 0723000427

1 Mai (Mihalache) Victoriei, Unirii, regim hotelier, mobilatã. aer condiþionat, calculatorinternet, t ermen lung-scurt, 2h/60 Lei, 100 lei/zi, 60 RON, www.romsuites.ro, Tel: 0764826324, 0723518074

é Alba Iulia Piata, Proprietar inchiriez garsoniera complet utilata si mobilata, etaj 1/3, imobil 2010, in rond la Pta Alba Iulia, exclus intermediari, 370 €/luna, florina_diculescu @yahoo.com, Tel: 0744521546 Hyperion, n Cãlãraºilor, inchiriez garsoniera confort sporit 42mp, 4/8 stradal, utilat si mobilat complect modern, liber, 375 EUR, 0756500050 n Drumul Sãrii Margeanului curte, garsoniera, corp separat de casa, centrala, facilitati, liniste, pentru 1-2 fete, pret 600ron cu facilitati, Tel: 0733937681 n Drumul Sãrii Garsoniera confort I, etaj 1/4, termen lung, 250 EUR/luna, Tel: 0722373693 n Drumul Taberei Al. Tincani, 40 mp, confort 1, G+F+P, mobilatã, parter, termen lung, 1+1 garanþie anticipat, 250 EUR/luna, Tel: 0726395121, 0217251172 n Filaret Parcul Carol, sector 5, etaj 2, balcon, 43mp, mobilatã, toate utilitãþile, loc parcare supteran, Tel: 0744778072 n Militari Roºu, la curte, 35mp, dormitor, baie, hol, bucãtãrie, mobilatã+utilatã, intrare separatã, centralã, 180Euro+800Ron garanþie, Tel: 0752261164 n Palatul Copiilor, mobilatã, 3/10, 200E negociabil. Telefon: Tel: 0752215181, 0213368737 n Rahova, Petre Ispirescu, inchiriez garsoniera confort 1, mobilata, utilata, termopan, etaj 8/10, 180 EUR/luna, Tel: 0721579568 n Tei, Maica Domnului, cuplu fara copii, animale, renovat, mobila veche, fara masina de spalat, 175 EUR/luna, Tel: 0746410222 n Universitate proprietar, închiriez garsonierã, mobilatã, utilatã modern. Preþ 400E negociabil, exclus agenþii, Tel: 0724996717, 0767128333

é Vitan Mall, proprietar inchiriez garsoniera modificata in 2 cam, 2/4, mobilata si utilata complet, totul nou modern, mobilier pe comanda, spatioasa, zona linistita, parcare, metrou Dristor la 6 min. Nu ofer comision agentiilor, 360 EUR/luna, Tel: 0725399008


pagina 12 / închirieri oferte 2-3-4 camere / spaþii comerciale / cereri n Argeº

Argeº Piteºti municipiu, vis-a-vis de Spitalul Militar, inchiriez (sau contract de comodat pe termen lung) apartament cu 2 camere. Etaj 3 din 4, Tel: 0744221177, 0726722677

n Vatra luminoasa, apartament 3 camere in vila, curat mobilat modern, zona linistita, 375 EUR/luna, Tel: 0740056700 n 11 Iunie, etaj mansarda, 60mp, curte, 350 EUR, Tel: 0726962077 Taberei Valea n Drumul Argesului, decomandate, 80mp, 3/10, gresie, faianta, termopane, usa metalica, centrala de apartament, aer conditionat, automata, mobilata tinereasca+ loc parcare, Tel: 0722712351

Taberei 1/10, n Drumul decomandat, mobila noua, utilat, curat, 1.000 RON, Tel: 0728005657, 0745055657 n Giurgiului ªoseaua, ocazie, curat, renovat, mobilat, utilat, întreþinere, inclusã, fãrã avans. 0720.367.690, Tel: 0724981366, 072036769 staþia Dr. n Giurgiului, Gãzarului, decomandat, proaspãt renovat, îmbunãtãþiri, complet mobilat ºi utilat, chirie convenabilã, Tel: 0730273207 n Lujerului Inchiriez ap. 2 camere mobilat, 250 EUR, Tel: 0722631762 n Militari Pacii 2 camere decomandate, P/10, decomandat, mobilat, utilat, é Drumul Taberei, lg piata 300 EUR, Tel: 0735537008 Valea Ialomitei, particular apartament 3 camere, Militari 4/10, mobilat clasic, decomandat, conf 1, bl 3/4, utilat, bloc reabilitat, mobilat clasic, gresie, faianta, 1.000 EUR, Tel: usa metalica; 1 luna garantie, 0745055657, 0728005657 260 EUR, Tel: 0729008732

n Aviaþiei particular inchiriez apart. 2 cam. decomand, spatios cu balcon/terasa, in bloc nou, et. 2/4 cu lift, mobilat si utilat modern, centrala, garaj subsol. 400 n Militari Iuliu Maniu Lujerului Euro/luna plus 3 luni garantie, Etaj 8 din 10. Mobilat, utilat, Tel: 0784148181 imbunatatiri (gresie, parchet, aer conditionat, etc). La 3 minute de piata, Cora si Plaza. Metrou si legaturi bune transport in comun. Liber. 0740 908 366, 250 EUR/luna, dr.tudor.marian@gmail.com, é Obregia 3 camere curat, Tel: 0740908366 complet mobilat, complet utilat, masina de spalat, microunde, aer conditionat, zona linistita é Costin Georgian Proprietar loc de parcare, 350 EUR, mobilat utilat Internet televizor d_e_vasilescu@yahoo.com, balcon calduros 2 luni avans Tel: 0747339949 luna cu luna, 300 EUR/luna, n Pantelimon apartement 3 iulianagavrila1962@yahoo.com, camere, 70mp, complet Tel: 0763448598 mobilat ºi utilat modern, 340 EUR, Tel: 0766489645 é Sudului Piaþã, metrou, 2 cam. 54mp, etj. 2/4, renovat, n Ultracentral Stirbei Voda, mobilat, conf. 1, str. apartament semidecomandat secuilor, termopane, balcon 109mp, mobilat clasic, fara 4/6, bloc inchis in termopan, 1990, imbunatatiri, semi decomandat, 280 interbelic, 400 EUR/luna, €/luna, elianda4@yahoo.com, Tel: 0746098439, 0720545872 Tel: 0721909966, 0763661872 é Dristor, Ramnicul Sarat, -Bila, închiriez particular inchiriez ap. 2 n Titan camere semi decomandat apartament 2 camere mobilate renovat 100%, parter/8, zona recent cu loc parcare, alarmã, linistita, parc copii vizavi, etaj 9 din 10, 350 EUR, Tel: dotari, mobilat, aragaz, frigider, 0743333363 masina de spalat, televizor, aspirator, apartamentul are Titulescu particular, gresie, faianta, parchet, decomandat, 5/9, termopane, 250 EUR/luna, mobilat modern, georgiana@transconstructgeo.ro Tel: 0722218937 numeroase Drumul Taberei parc, 1/4, cf I, renovat, utilat, mobilat modern, liber, Tel: 0744994267, 0768171907

îmbunãtãþiri, 410 EUR, Tel: 0733308395

n Drumul Taberei Valea Ialomiþei, proprietar, decomandat, gresie, faianþã, parchet, termopan, maºinã spãlat, aragaz, frigider, TV, uºã metalicã, 230Euro + 1 lunã garanþie, Tel: 0729744302, 0763648694

n Turda parc, pod Grant, apartament 2 camere, ultra confort, 350 EUR/luna, Tel: 0744368671, 0757672536 n Vitan Mall, 68mp, particular, 1/4, de lux, utilat, centrala, jacuzzi, ac, 2 tv, etc, 450 EUR/luna, Tel: 0723374007

é Colentina, Maior Bacila, particular, inchiriez apartament 4 camere, renovat modern, faianta, gresie, mobilat, 2 bai, 2 balcoane, usi interior din lemn masiv, geamuri termopan cu plase verticale, vedere lac, 500 EUR/luna, lucianion.radu@bcr.ro, Tel: 0767003761

Piteºti, Str Negru Voda, apartament 4 camere decomandate, langa spitalul militar, mobilat, utilat, contorizat, termopan, etaj 3, 300 EUR/luna, Tel: 0727756402

n Antiaerianã, hala dotata pentru service auto, hale pretabil productie, depozit accept agentii imobiliare, Tel: 0746230693 n Bãneasa, inchiriez birouri si depozite in zona de nord, Tel: 0722155334

é Bucureºtii Noi, proprietar persoana fizica, inchiriez spatiu comercial 120 mp, deschidere 16m, fost MIC.RO, cladire noua P+2, vizavi BCR Bucurestii Noi, 1.500 EUR/luna, cacoveanu_bogdan@yahoo.com Tel: 0723351427

06 Noiembrie 2012 zonã, Societate n Filaret Comercialã închiriazã spaþiu commercial stradal (magazin) 185mp, birouri, spaþii depozitare, producþie, ateliere. 0213359160; Tel: 0722630193, 0722529957

Militari Gorjului, predau contract de închiriere magazin alimentar 112 mp, vitrinã 15m+ agregate (vitrine frigorifice vericale ºi orizontale), Tel: 0722462657 n Sector 5-6 urgent, spaþiu comercial cu vad ºi stradal, 50 mp, Tel: 0733304316 n Theodor Pallady spaþiu mixt halã 250mp, birouri 200mp, curte 500mp, ultrafinisat, toate facilitãþile, 4, 5 EUR/mp, Tel: 0722706905

é Titan, Visavis Parc IOR, bloc Belvedere, 25mp, momentan functioneaza un PetShop dar se preteaza pt. orice, loc parcare, alarma, monitorizare, etc, 450 EUR/luna, Tel: 0744829712

Victoriei str Frumoasa, inchirieri spatii comerciale, apartament parter vila, 3 camere, 80mp, nemobilat, renovat recent, loc parcare curte, zona ultracentrala, 500 EUR, Tel: 0729277799

n Traian 77-79 inchiriez garaj: incalzire, apa calda, Tel: 0723391398

n Solicit in vedera inchirierii garsoniera sau apartament mobilate sau nemobilate, Tel: 0732864809, 0769526936

n Titan, familie serioasa dorim sa inchiriem apt 2cam utilat, mob in Titan, N.Grigorescu, 1 Decembrie. doar cu contract la circa financiara; pot oferi 900-1000 lei in fct de aspect, 200 EUR/luna, tavi_moise@yahoo.com, Tel: 0742306699


06 Noiembrie 2012

auto-moto / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 13

Autoturis me pentru dezmembrare+ casare. Asigur documente radiere+ transport. Valabil Bucureºti+ Ilfov, Tel: 0767903318

n Dacia Logan 1, 5 DCI berlinã, an fabricaþe 2006, Tel: 0744872113 n Dacia Super Nova an 2001, 86.000km, benzina, inchidere, alarma, radio, ITP 2014, rosu, 950 EUR, Tel: 0722692302

Renault Sedan, an fabricatie 2005, 105.000km, benzina, Tel: 0761531285, 0722824239

Cumpãr auto Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz/Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

é Piese auto import

noi, dezmembrãri absolut orice marcã, Tel: 0744495564, 0722640080 n Vand pompe electrice alimentare benzina si diesel, in rezervor sau exterior, capuri distribuitoare, injectoare, pentru orice tip auto. Garantie, 0744852658

é Subaru Forester,

é Fiat Ducato dublã 2, 3 JTD cabinã, 2008, necesitã vopsire - defecte optice CC 2300, HP 120, 180000 km, Tel: 0721785270 n Fiat Grande Punto, 1, 4 benzinã, 77CP, an 2006, 70000 km, 3.000 EUR, Tel: 0721785270

n Mercedes-Benz 817 camion 7, 5 tone, 1993, strae buna functionare, ITP+ verificare tahograf valabile, discutabil, 4.800 EUR, Tel: 0723726829

é Mitsubishi Outlander 2007, 10.500 EUR, Tel: 0726188362

é Opel Corsa 1.2, an 2007 38.000 km. Benzina. Cutie viteze manuala. Euro 4. ABS, airbag, oglinzi electrice, inchidere centralizata, geamuri electrice fata, Radio/CD, A/C, verde. 4 anvelope de iarna, 6.500 EUR, Tel: 0740083144

sg/sg5; an fabricatie 2007; km: 95.000; caroserie a/c break; nr. locuri 5; capacitate cilindrica (cm3) 1994; putere kw 116; benzina; tractiunea 4 x 4; culoare gri metalizat (originala). Dotari: proiectoare de ceata; geamuri electrice fata/ spate; inchidere centralizata; sistem antifurt electronic; aer conditionat (clima); trapa plafon; jante de aliaj usor; radio cd (cd changer si 7 boxe); anvelope 5 buc; nr. chei: 2; unic proprietar (persoana juridica); pret (in lei) negociabil, se adauga TVA, 7.000 EUR, arhintex_arhinvest@ yahoo.com, Tel: 0727320025, 0213161319

Automacara Roman 10 Tone, 6.000 EUR, Tel: 0721785270

é Noua nouþã, azi venita, fara experienta, inalta, frumoas a, par lung, fotografii realizate acum 10 minute, daca vii acum vei fi primul ei client, numele ei Raluca, 200 RON/ora, Tel: 0734164995

é Calculatoare, laptopuri, monitoare, imprimante, noi, second-hand, garantie, service. Vând, angeloangeloo @ yahoo.com, www.e-strong.ro, Tel: 0722213283, 0765476882 n Laptop e machines, procesor t4500, 2gb ram ddr3, 250gb hard, ecran 15, 6 hd, camera incorporata, geanta, putin folosit, 750 RON, vlad75radu@yahoo.com, Tel: 0760619618

n Cumpar frigider, congelator, combinã frigorificã, aragaz, maºinã spãlat. funcþionale 100150, frigider defect 50, Tel: 0213328599, 0722417915

n Calculatoare, laptopuri depanez, (re) instalez, vând, cumpãr, inclusiv wekeend, asigur transport. 0212201216, 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654 n Masini automate de spalat, reparatii la domiciliu, deplasare gratuitã, ultrarapid, garanþie piese, Tel: 0731532310, 0768398545

é Reparatii

frigidere in Bucuresti, incarcari cu freon pentru orice model de frigidere. Se ofera garantie pentru lucrarile efectuate, 30 RON, florin.hodut@ yahoo.com, www.reparatiifrigori fice.ro, Tel: 0745044132

n Avocat dragut, 40/180/80, bun simt, doresc cunostinta femeie draguta, scop relatie durabila, sinceritate, Tel: 0721161396 n Barbat 37ani, 1.80m, 80kg doresc sa cunosc doamna 35-40ani pentru prietenie / casatorie, Tel: 0765360756 n Om de afaceri Elveþian foarte bine situat, cu afaceri multiple în domeniul imobiliar, doreºte sã cunoascã tânãrã din România, cu aspect fizic plãcut, fãrã obligaþii, vârsta maximã 40 de ani, vorbitoare de limba englezã ºi/sau germanã, disponibilã pentru cãlãtorii în vacanþã ºi de afaceri în toatã lumea! Pentru detalii ºi contact: show.service@yahoo.com, Tel: 0041789712608 n Sunt Alex, ofer plãceri deosebite doamnelor XXL, Tel: 0760046308


pagina 14 / animale / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / decese / medicale / afaceri / meditaþii

é Vând Fermã

Cosmetice profesionale. Viziteaza-ne! Avem magazine in majoritatea oraselor importante din tara, insa vindem si on-line! 10 RON, sebi_marius@yahoo.com, www.cosmeticeprofesionale. ro, Tel: 0785272183

é Daruiesc pisoi 2-3 luni, f. dragalasi si jucausi, invatati la litiera si deparazitati, Tel: 0752230222

n Pierdut atestat taxi seria CPTX nr. 0071445, pe numele Marinescu Mihai. Il declar nul, n Pierdut carnet de student, Spiru Haret, Educatie Fzica si Sport. Il declar nul, n Sc Construct Estival SRL, J40/8595/2012, CUI 15527212, cu sediul in Bucuresti, str. Sevastopol nr. 13-17, sector 1, declara pierdut certificatul de inregistrare al societatii, certificatele constatatoare aferente sediului social si anexele la acesta. Le declaram nule,

Salariatii Institutului National de Statistica anunta cu profunda consternare trecerea in nefiinta a fostului lor coleg ILIE PLEVICHEANU, om de o deosebita noblete sufleteasca, statistician si economist apreciat si admirat pentru profesionalismul si devotamentul pus in slujba statisticii romanesti in intreaga sa viata. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!

n Facatoarea de minuni Melania rezolva in 24 de ore orice problema legata de farmece, 100% garantat, Tel: 0768952523

Se citeaza numitul Raducu Daniel in data de 19/11/2012, completul IMF. ora 08.30, la Judecatoria Sector 6, Bucuresti, in dosarul nr 20198/303/2012, in proces de divort cu copii cu numita Raducu Caudia,

é Anticariat cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704

Bijuterii la super pret! www.janin.ro Bijuterii calitative la preturi avantajoase, 10 RON, comenzi@janin.ro, http://www.janin.ro, Tel: 0767443447, 0725755355

é Moara, Batoza. Firma achizitii fier vechi vinde in stare perfecta la pret fier vechi x3 Moara moderna malai 800kg/h Toplet (valt 7, 5kw, tarar1, 5kw, sita 2, 2 kw, snec 1, 5 kw, tablou comanada); Uruitor 6000kg/h; Batoza porumb 5000 kg/h motor 5, 5 kw, 3.260 €, cadousaunu@ gmail.com, www.lidimport.ro/, Tel: 0727925555

é Calificãri cursuri

é Doamna, cumpar

é Cabinet Stomatologic. Vand dotare completa cabinet stomatologic modern, Super oferta! kramers_33@yahoo.co.uk, Tel: 0721240729

é Vand carmangerie la cheie, autorizatii, flux tehnologic, 3 camere frigorifice, sala transare/preparare sistem racire 8 grade, magazin de prezentare, masini livrari/agent, portofoliu clienti/furnizori, contracte in derulare, 35.000 €, calin.andrei@yahoo.com, Tel: 0730615245

n IATA / UFTAA curs. Cel mai mic preþ în 3 rate! Tel: 0724048417

n Cort Boon-Mariage 300 mp, 15/20 posibilitãþi multiple pretioase si spãlãtorie auto parc, halã é Pietre industrialã, etc, etc, Tel: semipretioase pentru bijuterii, www.MunteleComorilor.ro, Tel: 0722441414 0726603075 n Vand rochie ocazie finuta, deosebita (nunti, revelioane) numarul 52, Tel: 0762100405

pictura romaneasca si straina, portelanuri, argintarie obiecte din bronz si antimoniu, mic mobilier, etc, Tel: 0214113048, 0721401271

Zootehnicã complet echipatã ºi utilatã, Tel: 0722234464, 0723525327

06 Noiembrie 2012

n Vand afacere Amour cafe club (Crangasi nr 87) chiria pe luna este de 600 euro, toata aparatura si mobilierul se vand pentru suma de 10000 mii de euro; se poate deschide a doua zi complet utilat 140mp, 10.000 EUR, www.facebook.com/pages/ Amour-cafe-club/27538788921 0863, Tel: 0761915657

rapide: instalatori, electricieni, constructori, Unirii. Rate reduse. 0213262606, Tel: 0740306550, 0722209409

é Calificari Ministerul Muncii: frizer-coafor, manichiurist-pedichiurist, frizer, unghii f alse, machiaj, bucatar, cofetar, barman, electrician, instalator, inspector resurse umane, inspector SSM, etc. Contact: Calea Victoriei 12A, www.cepecom.ro, Tel: 0729771707, 0213151446

é Matematica, profesor, domiciliul elevului, rezultate rapide, succesul garantat, pret ORAR informativ circa 20 lei negociabil, imakeyhappy@ yahoo.co.uk, Tel: 0761929678

é Acoperise din tabla, tigla metalica, reparatii mici, dulgherie, jgheab, Tel: 0720765366


construcþii-amenajãri / pagina 15

06 Noiembrie 2012

é Acoperisuri reparam, confectionam jgheaburi, burlane, aticuri, restaurari istorice, orice tip tabla, preturi mici, seriozitate, Tel: 0727049443 n Acoperisuri, tinichigerie, Lindab, dulgherie, orice mici reparatii, 40% reducere, si in afara Bucurestiului, Tel: 0724716332, 0753709391 n Acoperiºuri, parazapezi, pazie pentru protejarea scandurilor. Slt. Zaharia 8, 0728376624 0740019171

éA m e n a j a r i apartamente la cheie: gleturi, faianta/gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii, etc, Tel: 0767417284, 0744316918

é Balustrade fier (40 E/mp), inox Italia (49), porþi (50), grilaje, scãri n Acoperisuri, tamplarie, copertine, elicoidale/drepte, orice tabla zincata, Lindab, mici structuri, preturi negociabile + reparatii. Promotie! Tel: imagini pe site, www.asgv.ro, Tel: 0725094777 0740410857, 0722722743

é Branºament apã, canalizare, acte recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente 0760727231, Tel: 0720506819, 0214343276

é Branºament apã, canalizare, asistenþã contract recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente, Tel: 0761077013, 0721390290

é Executam la comanda: mansarde lemn, case de vacanta, terase, pergole si orice fel de constructii din caramida si beton, Tel: 0729501936

é Instalator autorizat montez instalatii sanitare termice, canalizari, masini spalat, aragaze, gauri beton, fac tura, garantie, 0722883229


06 Noiembrie 2012

complete é Servicii proiectare. Obtineti autorizatia lucrari gaze, de construire apeland la o echipa cu experienta centrala termice, arhitecti, ingineri si colaboratori apa, canalizari, pentru cerintele conexe! Case, montez aragaze, vile, extinderi, mansardari, reabilitari termice, relevee, obiecte sanitare, amenajari interioare, constructii é Închiriem Logan etc, Tel: industriale, restaurari, full options, 50 intocmirea documentatiei 0734136661, pentru A/C, urmarirea lucrarilor ron/zi. 0735846662, 0786874095 pe santier etc. - totul intr-o Tel: 0214309498, n Jaluzele exterioare (rulouri), formula de exceptie: preturi 0766509498 + calitate AL-280 Ron, PVC- 180 Ron, atractive remarcabila! 6 EUR/mp, Tel: 0722766562 eclecticlaudine@yahoo.com, Lucrare in subantrepriza. Tel: 0741239629 SC constructii ofer lucrare de instalatii electrice in subantrepriza. Locatia Bucuresti, specialisthr_fbs@yahoo n Baby sitter de week-end. .com, Tel: 0785210934, Locuiesc in comuna Berceni, 0785210927 toate conditiile, imi ofer Cabinet avocatura, serviciile de baby sitter pentru n Sobar specialist execut week-end la mine acasa, sobe, cãmine, ºeminee, cadastru: consultanta, pentru copii mai mari de 1 an, reprezentare juridica civil, reparaþii, curãþiri, Tel: 60 RON, penal, partaje. Expertize 0212216699, 0745991298 cadastru, Intabulare, jarcau_ioana@yahoo.com, Tel: 0786863331 Tapiter cu experienta altibiimob@yahoo.com, lucrez tapiterie clasica, http://www.altibi.ro, Tel: n Ingrijesc bolnavi si batrani moderna, la preferintele 0213125602, 0724058958, non-stop, experienta Italia. Maria, Tel: 0732788269, clientului, Tel: 0728986403 Fax: 0342814071 0244366120

é Instalator execut

é Dj nunta Organizari

Evenimente Bucurestiprimirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII; dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stoboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ S I E N S II! djsiensii.weebly.com, Tel: 0726129782

ANUNTURI PREMIUM

é Videochat Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, av ans 500E, v enit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é Videochat bonus 600$, VchatStudios angajeaza fete cu sau fara experienta pentru activitatea de videochat. Oferim salariu garantat 1.200$/luna, bonus de angajare 600$, program full sau part time, conditii excelente, se asigura training pentru modele incepatoare, intimitate si confidentialitate deplina. Locatii disponibile: Piata Romana, Universitate, Unirii, Crangasi, Obor, Iancului, 1.200 USD/luna, vchatstudios@yahoo.com, 0785378953, 0732229103

AnuntAZ 6 noiembrie 2012  
AnuntAZ 6 noiembrie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Advertisement