Page 1

é Contabil expert. Servicii contabile complete ºi audit, prima luna gratuit. 0214118164, 100 RON, Tel: 0720891226, 0766369750

é Anticariat cumparam carti orice domeniu, deplasarea gratuita. Plata pe loc, Tel: 0766518500, 0726207143

é Acoperisuri, mansarde, tabla zincata, izolatii interioare, mici reparatii, seriozitate, preturi avantajoase, 0725199860

éAutoplatforma Mercedes 407d, motor 2400cm, cauciucuri noi, motor facut, troliu 8, 5t cu telecomanda, platforma noua, masina este in stare de functionare foarte buna. Inmatriculata ro, volan stanga. Accept variante, 4.300 EUR, matei_invest @y ahoo.c om, Tel: 0726882482 Branº ament apã, canalizare, acte recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente 0760727231, 0720506819, 0214343276

é Domenii, apartament de lux, imobil 2012, un singur apartament pe nivel, vedere Parcul Copilului, 2 balcoane, bucatarie inchisa, dressing, finisaje de lux, mobilat si utilat de lux totul nou! 120.000 EUR, miriuta.gabriel@yahoo.com, Tel: 0761161444

Personal. Companie internaþionalã Roossa angajeazã personal: agenþi vânzãri, distribuitori, curieri, promoteri pentru filiala Bucureºti. 1200 Ron+ câºtiguri zilnice, Tel: 0730566766, 0213151690

é Videochat Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, av ans 500E, v enit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243


pagina 2 / oferte de muncã România

05 Decembrie 2012 Pazã bãrbaþi, n Agenti Bucureºti, obiective în Bucureºti. Seriozitate. Salarizare bunã, Tel: 0743656931, 0769495988

Agenþi Pazã, colaboratori, pentru paza imobil zona Aviatorilor, Tel: 0726570323

de securitate n Agent angajam, cu certificat si atestat, pentru obiective industriale din orasul Bucuresti si Cluj-Napoca. Permisul de conducere constituie avantaj, plata salarului se efectuiaza pe card bancar. Date de contact: office@mbm-datasecurity.ro, Tel: 0216670038, 0749089869 Agent Vanzari angajez, posesor carnet auto, Tel: 0728597602 n Agent Vanzari/Achizitii cu experienta, angajeaza firma producatoare si distribuitoare de ambalaje din lemn, Tel: 0769057401

Agent Vanzari cu/fara experienta pentru Roossa Books SRL salariu de la 1.200lei + bonusuri. Posibilitate de avansare, Tel: 0728650079

é Agenþi Pazã ur-

gent, salariul 1000 net, 0760107633, 0213108660

Bucãtari, ajutor bucatari si dispeceri cu experienta minim 1an angajeaza firma de catering cu livrare la domiciliu, Tel: 0729986271, 0722718831

Securitate. SC é Agenþi Caldo Privat Security angajeazã în condiþii avantajoase, preferabil Bucuresti program de lucru flexibil, Tel: 0757557067 n Ajutor

é Agenti Pazã. barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551 n Agenti Securitate 50, angajeaza societate paza in conditii avantajoase, conform Legii 333/2003, 0213271418

Bucãtar cu experienta energica priceputa angajeaza Trattoria Corona (Centura Tunari). 0212675507, Tel: 0723625703, 0725094285

é Ajutor Bucãtar, livrator scuter posesor permis cat.B si mesterul casei, pentru restaurant Il Cantuccio, Tel: 0724744153

é Asistent Manager. Firma paza angajeaza asistent manager persoana serioasa dornica de munca, salariu atractiv, Tel: 0748197365

Vanzari é Asistent angajez, fete serioase, nefumatoare, dragute, dinamice, in magazin imbracaminte z ona Universitate, salariu 1000 Ron+ 0.5% comision vanzari, Tel: 0741790546 Restaurant n Bucãtar, angajeaza, Tel: 0733500800 n Bucãtãreasã. Restaurantul Pisica Salbatica din sos. Alexandriei, angajeaza conform legii bucatari, numai femei, Tel: 0723340699

manichiurista, n Coafezã, tehnician gel, masaj, cosmeticiana - salon Marilena Iatan, zona Favorit angajeaza/ inchiriaza posturi de lucru in cadrul salonului. Rog experienta si portofoliu de client, Tel: 0727388321 Salon n Coafor/Coafezã. Infrumusetare Inchiriaza posturi coafura si frizerie complet utilate (salonul este in zona Brancoveanu), Tel: 0728798292 n Conducãtor firmã micã patron (girant) în afaceri, intermedieri ºi alte servicii comerciale - 1 post, pentru SC Green Day Interactiv SRL. CV la Fax: 0212120370 n Confectioner haine dama. Cautam confectioner haine dama cu experienta. Serii mici, Tel: 0722554591, 0720004108 Consilier financiar activitate bancara, experienta in vanzari, dorinascarlat@gmail.com, Tel: 0745048136 n Contabil Sef. Societate Comerciala angajeaza contabil sef cu experienta, buyconcrete@gmail.com, http://www.betoanepavele.ro, Tel: 0213213840


oferte de muncã România / info / pagina 3

05 Decembrie 2012

AnunþAZ vã informeazã

Frizeri ºi hairstiliºti cu experienþã, angajeazã pentru zona Militari Residence, Salon cosmeticã Janette Cosmetics, Tel: 0721757575

Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Combaterea fraudei în Uniunea Europeanã (2). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. În ediþia de ieri a ziarului nostru ne-am referit la rolul Oficiului European de Luptã Antifraudã( OLAF) în contextual actual, competenþele în materie de investigaþie de care dispune acesta pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene. Astãzi ne vom referi la unele exemple de activitãþi frauduloase, care produc pagube contribuabililor europeni, activitãþi pe care le are în vedere OLAF. Contrabandã cu þigãri, falsificarea monedei euro, sustragerea de la plata taxelor la importurile de încãlþãminte ºi îmbrãcãminte, subvenþii pentru culturi de portocale din ferme inexistente - toate acestea sunt exemple de activitãþi frauduloase care produc pagube importante contribuabililor europeni. În fiecare an, OLAF investigheazã sute de cazuri de fraudã în care sunt implicate sume care ar trebui sã ajungã la bugetul UE sau care demonstreazã o utilizare abuzivã a fondurilor europene. La unele date din aceste rapoarte ne vom referi în cele ce urmeazã. Principalul tip de fraudã se referã la utilizarea abuzivã a sumelor provenind din fondurile structurale ale UE, care finanþeazã agricultura ºi proiectele de politicã socialã ºi de dezvoltare regionalã. Datoritã Tratatului de la Lisabona, legislaþia europeanã în materie de combatere a fraudei a fost consolidatã, ceea ce faciliteazã acþiunile OLAF în lupta împotriva fraudei transfrontaliere. Una dintre funcþiile esenþiale ale OLAF este coordonarea. Situat în centrul reþelei de investigare, OLAF poate asigura continuitatea acþiunilor întreprinse de diferitele sisteme juridice ºi de investigare existente la nivel naþional. La Bruxelles existã un centru de coordonare în timp real a operaþiunilor vamale comune derulate de OLAF sau de administraþiile naþionale. Un exemplu îl constitue acþiunea din luna iunie 2010, când Centrul de coordonare OLAF a intervenit în operaþiunea „Sirocco”, având ca scop combaterea falsificãrii de þigãri. La operaþiune au participat autoritãþile vamale din cele 27 de state membre ºi din 11 þãri partenere, membre ale Uniunii Mediteraneene (Albania, Croaþia, Egipt, Iordan, Liban, Autoritatea Palestinianã, Muntenegru, Maroc, Siria, Tunisa ºi Turcia), care au beneficiat ºi de sprijinul oferit de Interpol, Europol ºi de Organizaþia Mondialã a Vãmilor. În timpul operaþiunii au fost confiscate 40 de milioane de þigãri de marcã falsificate, 1200 de kg de tutun rulat manual, 7000 de litri de alcool ºi alte 8 milioane de articole falsificate, inclusiv îmbrãcãminte, încãlþãminte, jucãrii sau aparaturã electonicã. Dacã nu ar fi fost descoperiþi, contrabandiºtii s-ar fi sustras, numai în cazul þigãrilor, de la plata a 8 milioane de euro reprezentând taxe vamale ºi accize. În aprilie 2011, autoritãþile vamale maghiare au organizat, în colaborare cu OLAF, operaþiunea „Fireblade”. În urma acesteia, au fost confiscate cantitãþi importante de produse textile ºi accesorii introduse ilegal în UE pe la frontiera din est, pe cãi rutiere. OLAF a mai participat ºi la alte operaþiuni comune, cum ar fi „Diabolo II”. Sustragerea de la plata accizelor ºi a taxelor vamale pentru þigãri, în general prin contrabandã, este unul dintre principalele domeniile de acþiune ale OLAF. În cadrul unei singure operaþiuni, derulate în aprilie 2011, în colaborare cu autoritãþile germane, lituaniene ºi poloneze, au fost confiscate aproximativ 70 de milioane de þigãri, care ar fi putut provoca pierderi în valoare de 6 milioane de euro. OLAF rãspunde, de asemenea, de administrarea Centrului tehnic ºi ºtiinþific european, organism cu sediul la Monetãria din Paris, care analizeazã monedele euro falsificate. Numãrul monedelor euro falsificate care au fost retrase din circulaþie în anul 2010 a crescut cu 8% comparativ cu anul anterior. Moneda falsificatã cel mai des este cea de 2 euro, reprezentând aproape 70% din totalul falsurilor înregistrate în anul 2010. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

n Gestionar cu experienta, cunoscator si utilizator al windows office 2007 si al lb engleze, pentru tipografie cu sediul in bd Metalurgiei é Contabilitate primara. (lanaga Metro Berceni). Relatii Rotiseriile Dines angajeaza la tel/ fax, operator PC av and secretariat@printpack.ro, Tel: cunostinte contabilitate 0214608399, 0214610859 primara si program SAGA, Persoana n Guvernantã. Tel: 0213353733, fizica, angajez guvernanta (cod 0730380381 COR 531102), vorbitoare de engleza, Tel: n Croitor/easã. Atelier creatie limba 0213154455 vestimentara angajeaza croitorese conditii avantajoase - colaborare. Urgent! office@cabinet-firme.ro, Tel: 0758258217 n Croitoreasã si brodareasa angajez, Tel: 0723685866 n Croitoreasa. Atelier creatie angajeaza croitoreasa cu é Inspector ITP, experienta produs cap-coada. Pregatitori si Salariu si conditii atractive, sectorul 3, zona piata Alba Vopsitori auto, Iulia, Tel: 0723460024 n Croitorese angajam, Bd. Timisoara, Bucuresti, sector 6, program 8.00-16.00, Tel: 0724021256 n Director Vânzãri pentru contracte prestari servicii angajam, Tel: 0737337341

Distribuitor cu/fara experienta pentru Rossa Books SRL, bonusuri in functie de realizari + salariu de la 1.200ron, Tel: 0768632530

é Femeie de Serviciu angajeaza firma paza pentru Bucuresti, program 8 ore, salariu atractiv. 0761282238, Tel: 0721296652, 0741589277 n Frizer. Salon Infrumusetare angajaza personal (cu experienta) pentru postul de frizerie in zona Brancoveanu, Tel: 0728798292 n Frizeri angajam pentru salon B Company din oras Pantelimon, Tel: 0744375758

Mecanici si Sef service relatii asigurari + parcuri, pentru service auto, Tel: 0722210956

é Instalatori gaze

pentru societate autorizata ANRE, Tel: 0745069814

é Lucrator comercial. Ideal Inox angajeaza lucrator comercial având cunostinte operare PC si limba engleza. Reprezinta un avantaj cunoasterea unui program de proiectare 2D/3D. CV insotit de o fotografie se trimite la adresa de e-mail office@idealinox.ro, http://www.idealinox.ro Manichiuristã angajez in salon de infrumusetare, cartier Militari, Tel: 0724851555, 0761866670

Manichiuristã cu experienta, zona Stefan cel Mare, Lizeanu, conditii avantajoase, Tel: 0728265661


pagina 4 / oferte de muncã România

05 Decembrie 2012

é Maseuzã ºi manichiuristã, angajeazã salon Beauty Studio, vis-a-vis de Plazza Romania, bd. Timiºoara, Tel: 0722258777, 0723329376 Maseuzã. Hotel Phoenicia Express angajeaza maseuza cu experienta, salariu atractiv + c omis ion din munc a prestata, program flexibil! nu rata ocazia de a te alatura echipei Phonicia Express! mariana.ionita@ phoenicia-express.ro, www.phoenicia-express.ro, Tel: 0749069785, 0314137500 n Mecanic ºi electrician auto, service zona Brâncoveanu, Tel: 0724390881, 0728305187 n Mecanic auto cu experienþã în domeniu de min. 5 ani, cunoscãtor tester pentru SC Albas Distribution SRL, Tel: 0760664238

é Mecanic Auto cu experienta, turisme sau autoutilitare, service@pancho.ro, http://www.pancho-service.ro, Tel: 0730748670 Menajerã pentru curatenie si bucatarie. Cerinte: prezentabila, serioasa, 30-45ani, cu domiciliul in Bucuresti, program 8ore/zi, 1200Ron. Relatii dupa 12, 0726789388

é MENAJERÃ. CAUT DOAMNA SERIOASA, MUNCITOARE, PENTRU MENAJ SI CALCAT LA O VILA SITUATA IN POPESTI LEORDENI, 3 ORI/SAPT, 8 ORE/ZI, ESTE DE PREFERAT SA AIBE REFERINTE, 700 RON, TEL: 0723740485 n Muncitor. Firmã de mobilier angajeazã ºlefuitor cu experienþã în domeniu, Tel: 0213504170

n Muncitori conditie fizica buna, cunostinte gestiune, angajeaza firma producatoare si distribuitoare de ambalaje din lemn pentru puncte de lucru Militari, Otopeni, Bragadiru, Tel: 0769057401 n Muncitori marochineri Firma Anna Rinaldi, cu sediul in Pantelimon la Metaloglobus, angajeaza muncitori marochineri. Sunati numai calificati, Tel: 0723271502 salã jocuri, n Operator angajeazã SC Admiral Trading, program de zi, numai pentru sectorul 2, 3, Tel: 0724272480

é Operatori Pc. Societa italiana di telecomunicazioni ricerca operatori PC per la sede di Bucarest. Si richiede una buona conoscenza della lingua italiana. Inviare CV all’indirizzo e-mail i.dadalau@comdata. it, Tel: 0213160524

call-center. n Operator Angajam personal call-center. Asteptam CV, european.proiect@yahoo.com, Tel: 0749257596 n Ospãtãriþã cu sau fãrã experienþã, urgent, pentru restaurant. Detalii la, Tel: 0729006006, 0788845854 n Patiser. Patiserie - simigerie angajeaza permanent modelator si vanzator cu minima experienta, Tel: 0722784408 n Patiseri. Patiseria Le Delizie angajeaza vanzatoare si ajutor patiser, Tel: 0727606666 n Persoanã serioasa caut pentru a o ajuta in obtinerea de venit suplimentar, part-time la inceput, dan.money4u@yahoo.com, Tel: 0767596971

é Personal masculin pentru functia de agent de securitate, calificat, din Bucuresti angajeaza societate de paza, Tel: 0213152184

Persoanã feminina pentru salon de bronzat/ part time, Tel: 0733304316 n Persoane toate vârstele pentru public spectator, reality, seriale TV, 100- 300 Ron/zi. Plata pe loc. Urgent, Tel: 0784704928, 0720608154 n Personal angajeaza firma paza pentru zonele Pipera, Berceni, inaltimea obligatorie minin 1.74, Tel: 0770950796 n Personal Restaurant. SC Ansamble Catering & Services Srl angajeaza pentru zona Mogosoaia, bucatar cu experienta. Detalii la telefon, contact@ansamble.ro, Tel: 0728052897, 0723956399

Reprezentanti vânzãri, distribuitori, merceologi pentru companie internationala. Salariu de la 1500lei+bonusuri. Posibilitate de avansare rapida, Tel: 0318004555 italian in n Secretarã, Romania cu afaceri angajeaza tânãrã draguta part time, eventual studentã, ofer 500 euro luna, sms, Tel: 0756060185


detalii la http://ec.europa.eu n 1. Erfahrener Kundenberater (m/w) Arbeitsort: Utting am Ammersee; Description: Wir stellen ab sofort oder spätestens zum Frühjahr 2013 eine/n erfahrene/n Kundenberater/in aus dem Garten-und Landschaftsbau ein. Aufgabenbereich: - Kundenbesuche - Kundenberatung zu Garten.Um-und Neugestaltung - Beratung zu Sichtschutz und Wasserspiele - Verkaufsgespräche im Haus, vor Ort und auf Messen - Betreuung und Gestaltung des Ausstellungsgeländes Voraussetzungen: - langjährige Berufserfahrung bevorzugt Ausbildung als Meister oder Techniker - fundierte PC Kenntnisse (KS21) - Grundkenntnisse Englisch - Führerschein Kl. B Arbeitszeit: Vollzeit, 40 Stunden Woche Bezahlung nach Vereinbarung und Qualifikation - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Source: BA, Public Employment Services, Germany; gartenbronder@t-online.de n 2. FAHRZEUGLACKIERER (W/M) Arbeitsort: Wetzlar; Description: Unsere Mitarbeiter - unser Kapital Wenn ein Unternehmen seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig ist, muss es dafür gute Gründe geben. Wesentlich daran beteiligt sind unsere Mitarbeiter. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht unseren Kunden und Partnern ein Optimum an Service und Leistung zu bieten. Dafür suchen wir zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Fahrzeuglackierer (w/m) Neben vorarbeitenden Tätigkeiten umfasst Ihr Aufgabenbereich die Beschichtung und Gestaltung von Fahrzeugen, Aufbauten und Spezialeinrichtungen mit Lacken, Beschriftungen, Signets, Design- oder Effektlackierungen. Sie schützen Oberflächen durch geeignete Konservierungsmaßnahmen oder setzen sie instand. Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung als Fahrzeuglackierer/in. Idealerweise verfügen Sie bereits über eine entsprechende Berufserfahrung. Haben Sie Interesse für uns tätig zu sein, so rufen Sie an! - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany; info@auto-schach.de n 3. Verfahrensmech.-Kunststofftechnik Arbeitsort: Weira; Description: Cabka ist führender Hersteller von Produkten aus recyceltem Kunststoff, vor allem Paletten und Boxen für die Transport- und Lagerlogistik. Fast 400 Kollegen arbeiten dafür rund um die Uhr in Deutschland, USA und weiteren Ländern. Damit wir weiter wachsen können, brauchen wir bestens ausgebildete und motivierte Verstärkung an unserem Produktionsstandort in Weira in Thüringen. Wir suchen ein/e Verfahrensmech.-Kunststofftechnik/in Sie planen die Fertigung von Formteilen anhand von Auftragsdaten bzw. Kundenanforderungen. Hierzu wählen Verfahrensmechaniker/innen für Kunststoff- und Kautschuktechnik der Fachrichtung Formteile geeignete Verarbeitungsverfahren wie Spritzgießen, Blasformen, Schäumen und Thermoformen sowie Werk-, Zuschlags- und Hilfsstoffe aus. Sie bestimmen Verarbeitungsparameter wie Temperatur, Zeit und Druck und richten dementsprechend die Produktionsmaschinen und -anlagen ein. Die Verfahrensmechaniker/innen überwachen den gesamten Produktionsablauf und greifen bei Fehlern und Störungen ein. Zudem überprüfen sie die Qualität der hergestellten Erzeugnisse. In der Be- oder Nachbearbeitung wenden Verfahrensmechaniker/innen für Kunststoff- und Kautschuktechnik der Fachrichtung Formteile spanlose oder spanende Verfahren an, tempern und konditionieren Formteile und behandeln deren Oberflächen nach. Auch verpacken, transportieren und lagern sie Formteile fachgerecht. Des Weiteren stellen Verfahrensmechaniker/innen für Kunststoff- und Kautschuktechnik der Fachrichtung Formteile die Betriebsbereitschaft der für die Produktion und Bearbeitung erforderlichen Werkzeuge, Maschinen und Anlagen sicher. Sie stellen Materialien bereit und dokumentieren Arbeitsabläufe. Sie haben > mindestens 3-5 Jahre Berufserfahrung in einem der genannten Berufsfelder und bringen Branchenkenntnisse mit > Lust, sich weiterzuentwickeln und auch mal Verantwortung zu übernehmen > bereits im Schichtdienst gearbeitet > gute Deutschkenntnisse Wir bieten zuverlässigen Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz in Thüringen in einem wachstumsorientierten Unternehmen. Damit das Einleben leichter fällt, ist eine Unterkunft bereits vorhanden - zusätzlich zu einem attraktiven Lohn. Ein Fahrdienst holt Sie montags früh ab und fährt Sie und Ihre Kollegen freitags abends nach Hause. Bei Interesse senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an folgende E-Mail-Adresse: human.resource@cabka.com - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany; Employer Name: Cabka GmbH; Information: Novella; Address: Anne-Frank-Str. 1, D-07806 Weira, Deutschland; Phone: +49 36484 6450 n 4. Fachkraft für Arbeitssicherheit (m/w) Arbeitsort: Hameln; Description: Wir betreuen als überbetrieblicher sicherheitstechnischer Dienst mit unseren Kompetenzen aus knapp 20 Jahren Erfahrung bundesweit kleine und mittlere Unternehmen mit innovativen Ideen rund um Sicherheit und Gesundheitsschutz. Zur Verstärkung unseres Teams in unserer Zentrale in Hameln suchen wir eine Fachkraft für Arbeitssicherheit (m/w) - Ingenieur/in mit Fachkunde nach ASiG Techniker/in mit Fachkunde nach ASiG - Meister/in mit Fachkunde nach ASiG Ihre Aufgabe ist vor allem die Betreuung unserer Kunden im hiesigen Raum. Zur Durchführung Ihrer Tätigkeit sind auch Reisen erforderlich. Ihre Bewerbung senden Sie bitte an Herrn Michael Kloth michael.kloth@ssundp.de Safety Service + Performance KG Bahnhofstr. 21 31785 Hameln www.ssundp.de - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Source: BA, Public Employment Services, Germany; michael.kloth@ssundp.de n 5. Bauingenieur/in (Dipl.-Ing. / M.Eng. / B.Eng.) Arbeitsort: Rotenburg (Wümme); Description: Wir sind ein überregional tätiges Architektur- und Ingenieurbüro mit einem großen Leistungs- und Auftragsspektrum an interessanten Bauvorhaben im gesamten norddeutschen Raum. Wir suchen ab sofort für den Bereich Straßenbau / Tiefbau / Siedlungswasserwirtschaft eine/n Bauingenieur/in (Dipl.-Ing. / M.Eng. / B.Eng.). Ihre Aufgaben: - Planung von Maßnahmen im Bereich Straßenbau, Tiefbau, Siedlungswasserwirtschaft - Ausschreibung und Vergabe dieser Leistungen - Bauleitung Erstellung und Bearbeitung von Kanalkatastern und Generalentwässerungsplänen Unsere Anforderungen: - Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Straßenbau, Tiefbau, Siedlungswasserwirtschaft - Kenntnisse im Bereich Bauvertrag & Vergabe - Fundierte EDV-Kenntnisse (CAD, AVA) Unser Angebot: - Eine vielseitige und verantwortliche Tätigkeit in einem etablierten Planungsbüro - Die Vergütung erfolgt branchenüblich - Beginn: ab sofort Für Fragen steht Ihnen Hr. Dipl.-Ing. H.-H. Gerken unter 04261 9293-0 zur Verfügung. Wir haben Ihr Interesse geweckt? Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an: Planungsgemeinschaft Nord GmbH Dipl.-Ing. H.-H. Gerken Große Straße 49 27356 Rotenburg (Wümme) Incoming Kennung ZAV131 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany; hhg@pgn-architekten.de

Eures Advisers, Germany

n 6. Mechatroniker/in Arbeitsort: Weira; Description: Cabka ist führender Hersteller von Produkten aus recyceltem Kunststoff, vor allem Paletten und Boxen für die Transport- und Lagerlogistik. Fast 400 Kollegen arbeiten dafür rund um die Uhr in Deutschland, USA und weiteren Ländern. Damit wir weiter wachsen können, brauchen wir bestens ausgebildete und motivierte Verstärkung an unserem Produktionsstandort in Weira in Thüringen. Wir suchen ein/e Industrieelektriker/in Betriebstechnik Industrieelektriker/innen der Fachrichtung Betriebstechnik montieren elektrische Betriebsmittel und schließen sie an. Sie messen und analysieren elektrische Systeme und beurteilen deren Sicherheit. Zudem halten sie die Anlagen und Systeme instand. Anlagen einrichten und prüfen Sie verlegen Kabel und Anschlüsse, bringen Schalter an und installieren Antriebe. Sie richten Steuerungen für automatisierte Systeme ein, konfigurieren, programmieren und testen sie. Schließlich installieren Industrieelektriker/innen der Fachrichtung Betriebstechnik Sicherheitseinrichtungen und alle Systeme, die für die Überwachung der Anlage erforderlich sind, und überprüfen sie sorgfältig. Um sich selbst zu schützen, tragen sie z.T. Sicherheitskleidung. Falls Leistungen von anderen Unternehmen erbracht werden, überprüfen Industrieelektriker/innen der Fachrichtung Betriebstechnik deren Tätigkeit aus elektrotechnischer Sicht und wirken bei der Abnahme der Systeme mit. Sie nehmen Anlagen in Betrieb und weisen die künftigen Nutzer in die Bedienung ein. Sie haben > mindestens 3-5 Jahre Berufserfahrung in einem der genannten Berufsfelder und bringen Branchenkenntnisse mit > Lust, sich weiterzuentwickeln und auch mal Verantwortung zu übernehmen > bereits im Schichtdienst gearbeitet > gute Deutschkenntnisse Wir bieten zuverlässigen Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz in Thüringen in einem wachstumsorientierten Unternehmen. Damit das Einleben leichter fällt, ist eine Unterkunft bereits vorhanden - zusätzlich zu einem attraktiven Lohn. Ein Fahrdienst holt Sie montags früh ab und fährt Sie und Ihre Kollegen freitags abends nach Hause. Bei Interesse senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an folgende E-Mail-Adresse: human.resource@cabka.com Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany. n 7. Berechnungsingenieur/in Arbeitsort: Laupheim; Description: Für ein international tätiges Unternehmen suchen wir eine/n Berechnungsingenieur/in Statik & Gewicht. Ihre Aufgaben: Berechnung und Nachweisführung Statik: Auslegen von Innenausstattungskomponenten im Flugzeugbau und erstellen der zugehörigen Nachweisführung - Berechnen und auslegen von Innenausstattungskomponenten im Flugzeugbau. - Erstellen der notwendigen Zulassungsunterlagen für den Kunden. - Koordinieren, anfordern und auswerten von Versuchsreihen. - Ermitteln und überprüfen der Gewichtssituation. - Erarbeiten optimierter Lösungsvorschläge in Zusammenarbeit mit dem Konstrukteur und Fachspezialisten Ihr Profil: Fachhochschul- oder Hochschulstudium in Ingenieurswesen - Maschinenbau, Luft- & Raumfahrttechnik oder vergleichbares - Kenntnisse in den Berechnungstools Patran/ Nastran/Hyperworks - MS Office - Team- und Kommunikationsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen und Konfliktmanagement - gute Deutsch- und gute Englisch-Kenntnisse in Wort und Schriftt Wir bieten Ihnen Freiraum für selbstständige Entscheidungen und attraktive Konditionen innerhalb eines expandierenden und innovativen Unternehmens. Wenn Sie das beschriebene Arbeitsfeld interessiert und Sie sich in dem Profil wieder erkennen, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Für Fragen steht Ihnen gerne Frau Buchholz zur Verfügung. Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany; buchholz@scengineering.de n 8. Trainee Programm - IT- / SAP-Consultant (w/m) Arbeitsort: diverse Arbeitsorte; Description: Trainee-Program - Your start in the Consulting Business CSC has been a leader in the IT industry for more than 50 years, and our clients? successes have been the benchmark of our business from the very beginning. Today we've grown to become one of the largest and most respected IT service providers in the world with revenues of nearly $16 billion and 96,000 professionals serving clients from every industry, all over the globe. Are you ready to start your career with CSC? We are searching for individuals for our teams in Wiesbaden, Munich, Münster, Halle, Dresden, Ratingen and Cologne (m/f). Apply now and take part in our 6-month-Trainee-Program in one of the following business areas: - Financial Services - Manufacturing - Technology & Energy - Public Sector - Business Intelligence In order to maximize your personal development, you will be supported by a mentor throughout this program. The first three month training phase will take place at our headquarters in Wiesbaden. What you can expect After an intensive period of trainings, you will start as a Consultant in one of our project teams. You will learn about the daily business of a consultant and have insights into the latest IT-technologies. You will be integrated into our challenging projects at our clients's sites in Germany. There you will experience several project phases, for example process analysis and optimization, concept design and implementation of solutions and final hand-over to our client. Your personal development will benefit from the combination of working in a highly motivated project team in projects with well-renowned clients and from the exchange with your experienced colleagues. In addition to a permanent contract and a competitive salary we support you in your personal development through yearly performance and career discussion to agree about your next career steps within CSC. What we expect? Diploma, Bachelor, Master, or equivalent degree in IT, Economics and Business Administration, Engineer - Open minded, communicative, motivated and enthusiastic - Ability to work in a team - Good German and English language skills are mandatory - Willingness to travel and to relocate to Germany We appreciate to learn more about you! Please apply online including application letter, CV, project history and certifications in a Word or Pdf-format, not exceeding 1.5 MB per document. Please indicate your earliest possible start date. For further questions please do not hesitate to contact us on +49.611.142.21250. Contact CSC Recruitment Centre Michael Helling Tel: +49.611.142.21250 Incoming Kennung ZAV131 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany


detalii la http://ec.europa.eu n 9. Servicekraft Arbeitsort: Dipperz; Description: Am 1. Dezember 2012 wird die Pizza Bar Marsala in Dipperz neu eröffnet. Hierfür suchen wir eine Servicekraft in Vollzeit, Teilzeit oder mehrere Personen auf 400,-Euro-Basis. Das Aufgabengebiet umfasst das Servieren von Speisen und Getränken und das Kassieren. Eine abgeschlossene Ausbildung im Gastronomiebereich oder entsprechende Berufserfahrung im Service wird erwartet. Freundlichkeit und Zuverlässigkeit runden das Profil ab. Bei Interesse vereinbaren Sie bitte einen Termin mit Herrn Fabio Gandolfo unter der Nr. 0179/1252233. Source: BA, Public Employment Services, Germany; n 10. Native English speaking nursery teacher m/f Arbeitsort: Teltow; Description: The EJF Organisation manages facilities and services for people of all ages who look for special personal or social support and care. In more than 100 years of service, the EJF Organisation is keeping facilities of children-, youth- and family support, help for people with special needs and for the elderly, as well as hotels and conference venues "Teltow Kids" bilingual kindergarten, Iserstraße 4, 14513 Teltow: http://www.ejf.de/kindertagesstaetten/alle-einrichtungen/teltow-kids.html The Kindergarten is in the midst of a complete renovation. The opening is planned for the 1st April 2013. Capacity: 120 places for children from 1 year of age to school age. Job advertisement For the kindergarten in Teltow (south of Berlin) we are looking for a Native English speaking nursery teacher m/f fulland part-time, from the 25th March 2013 Area of responsibility Your responsibilities will include the introduction and further development of the bilingual concept, which is based on the latest developments in the field of early language immersion learning. Together with a German teacher you will be responsible for a group of children, including both handicapped and non-handicapped children, between the ages of 1 and 3 or 4 and 7. Requirements - A qualified pedagogical education: Early Years Educator with a Degree in Early Childhood Education or a similar qualification - English native speaker C2 level - Basic German or the willingness to take part in a German course We offer: Support with finding accommodation, internal possibilities for further training, internal supervision, as well as collegial exchange and networking within the profession. Salary is based on the tarif AVR DWBO, which includes pension and other social contributions. Further information: www.ejf.de/stellenangebote/das-ejf-als-arbeitgeber.html. Please send your detailed letter of application - CV, coverletter, qualification certificates, transcripts of records and 2 references - per E-Mail until the 31.Dezember 2012 to: Friederike Kötz: koetz.friederike@ejf.de, phone: (030) 76 884-156 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany n 11. Servicetechniker/in Süddeutschland (Kennziffer: STm EL/12) Arbeitsort: diverse Arbeitsorte; Description: Wir sind ein stark expandierendes Unternehmen, das sich auf die bundesweite, gesetzlich vorgeschriebene Prüfung elektrischer Betriebsmittel, Anlagen und Maschinen spezialisiert hat. Zum weiteren Ausbau unseres Service-Netzes suchen wir für Süddeutschland, Ulm, München, Augsburg zum sofortigen Eintritt im Außendienst mehrere Elektriker (m/w) im Außendienst oder mit vergleichbarer elektrotechnischer Ausbildung (Kennziffer: STm EL/12) Ihre Aufgaben: - Überprüfung elektrischer Geräte, Anlagen und Maschinen - Für die Prüfungen werden Sie mit modernsten Messgeräten (Gossen Metrawatt) und Software (Elektromanager/ GEPI) ausgerüstet und geschult - Sie starten die Außendienstreisen von ihrem Wohnort aus (und haben Übernachtungsmöglichkeiten in Hotels) Ihr Profil: - Eine erfolgreich abgeschlossene technische Ausbildung im Elektrobereich oder vergleichbar - Selbstständiges und gewissenhaftes Arbeiten - Hohe Kundenorientierung und Teamfähigkeit - Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und Flexibilität Freundliches, sicheres Auftreten, Zuverlässigkeit und Kompetenz Reisebereitschaft - PKW-Führerschein - Englischkenntnisse von Vorteil Wir bieten: - Einen festen unbefristeten Arbeitsvertrag Umfassende Einarbeitung - Interne und externe Schulungen zur "befähigten Person" für Arbeitssicherheit - Einen krisensicheren und langfristigen Arbeitsplatz - Leistungsgerechte Bezahlung plus ein attraktives variables Gehalt - Stellung eines Firmenfahrzeuges, welches auch zur privaten Nutzung zur Verfügung gestellt wird Stellung von Notebook und Handy - Unterstützung vom techn. Leiter und techn. Regionalleiter - Hervorragende Entwicklungs- und Karriereperspektiven in einem wachsenden branchenunabhängigen Unternehmen Sie sind an dieser beruflichen Aufgabe in einem expandierenden, zukunftsorientierten und modernen Unternehmen interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Kennziffer, Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins gerne per E-Mail: bewerbungen@kps-gruppe.de Bei Fragen zu dem Stellenangebot können Sie uns gerne kontaktieren unter: KPS AG Personalabteilung z.Hd. Matthias Emmer Goldbeckstraße 5 69493 Hirschberg Tel.: 06201 / 8460-0 www.kps-gruppe.de Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Source: BA, Public Employment Services, Germany n 12. Ingenieur/in - Maschinenbau Arbeitsort: Laupheim; Description: Mit unseren Dienstleistungen sind wir in der Waitkus-Gruppe über einem Jahrzehnt für die Automobil-, Luftfahrt-, Verkehrsmitteltechnik, Marine un den Maschinenbau tätig. Dabei führt uns unser Erfindergeist zu permanent neuen Lösungen. Um unser Team und unsere Marktposition weiter auszubauen, benötigen wir für unseren Standort Laupheim zum nächstmöglichen Zeitpunkt leistungsstarke Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: eine/n Berechnungsingenieur/in Ihre Voraussetzungen sind: - abgeschlossenes Studium - Kenntnisse im Bereich Statik - Kenntnisse im Programm Patran/Nastran - zusätzliche Kenntnisse in den Programmen ABAQUS, ANSYS wünschenswert - mehrjährige Berufserfahrung wünschenswert Innovatives und unternehmerisches Denken sind das Ergebnis Ihrer Arbeit. Wie für uns, steht auch für Sie die Kundenorientierung, das Qualitätsbewusstsein und der Unternehmenserfolg im Mittelpunkt Ihres Handelns. Sie sind und Sie zeichnen sich durch eine effiziente und zielorientierte Arbeitsweise aus. Sie sind bereit ihr eigenes Wissen laufend zu erweitern und mit anderen auszutauschen. Durch die Leistung jedes Einzelnen ist der Gesamtprozess ein Leichtes und dies ist die Grundlage unseres Erfolges. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre detaillierten Bewerbungsunterlagen an unten stehende Adresse zu Händen Herrn Franz Waitkus oder an folgende E-Mailadresse. Waitkus FF5 GmbH Hähnlehofstrasse 71 88250 Weingarten franz.waitkus@waitkus-ff5.com - Geforderte Anlagen: aussagekräftige Bewerbungsunterlagen; Source: BA, Public Employment Services, Germany

n 13. Screendesigner / Junior-AD (m/w) Arbeitsort: Düsseldorf; Description: Screendesigner / Junior-AD (m/w) Als netzwerkunabhängige Kommunikations-Agentur berät add2 seine Kunden rund um die digitalen Medien. Ob Marken oder Vertriebskommunikation: die medienspezifischen Herausforderungen stellen uns vor ganz neue Aufgaben. Diese meistern wir, indem Spezialisten aus den Bereichen Media, Kreation und Technologie Hand in Hand arbeiten. Diesen Vorteil des engen Zusammenspiels unterschiedlicher Disziplinen wissen auch unsere nationalen und internationalen Kunden zu schätzen. So setzen u.a. eBay, Danone, Germanwings, Swarovski oder C&A auf diesen zukunftsweisenden Teamgedanken. Da wir weiter wachsen, suchen wir ab sofort Verstärkung. Wir suchen Screendesigner / Junior-AD (m/w) Deine Aufgaben: - Konzeption, Gestaltung und Umsetzung von Online-Werbemaßnahmen - Gestaltung von Landingpages, Microsites, Newsletter oder Facebook-Apps Das bietest Du uns: - Ausbildung im Bereich Mediendesign/Mediengestaltung oder eine vergleichbare Qualifikation - Typografisches Gespür und einen hohen Anspruch an die Gestaltung - Gute Kenntnisse in Adobe Photoshop, Flash und lllustrator - Kenntnisse in den Bereichen HTML, CSS sowie Javascript - Selbstständiges und motiviertes Arbeiten - Gewissenhaftigkeit und Engagement - Soziale Kompetenz und Teamfähigkeit - Englischkenntnisse Das kannst Du von uns erwarten: - Attraktive, internationale Kunden - Weiterbildung unserer Mitarbeiter/-innen im Rahmen des add2 Fortbildungsprogramms Selbstständiges Arbeiten mit flachen Hierarchien - Ein dynamisches und forderndes Agentur-Umfeld, in dem Kollegialität und Spaß an der Arbeit GROSS geschrieben werden Ausgewogene Work-Life-Balance Du fühlst Dich für diese Aufgabe berufen? Dann sende uns einfach Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellungen und möglichen Eintrittstermin an jobs@add2.de Für weitere Fragen stehen wir Dir gerne unter der Telefonnummer +49 (211) 540 380 (Ansprechpartnerin: Tanja Schinz, Office Managerin) zur Verfügung. Wir freuen uns auf Dich! add2 GmbH Graf-Adolf-Platz 1-2 40213 Düsseldorf Telefon: +49 211 54038 - 0 Fax: +49 211 54038 - 150 Mail: jobs@add2.de - Geforderte Anlagen: Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse. Source: BA, Public Employment Services, Germany n 14. Landschaftsplaner/Stadtplaner/Raumplaner als Bereichsleitung Arbeitsort: Halle (Saale); Description: Die Grontmij GmbH ist eine Planungs- und Ingenieurgesellschaft, die ihre Kunden in den Geschäftsfeldern Planung & Gestaltung, Transport & Mobilität, Wasser & Energie erfolgreich unterstützt und berät. In Deutschland sind wir seit über 50 Jahren fest in den Regionen verankert. Rund 700 Mitarbeiter an über 30 Betriebsstätten verfügen über hohe Kompetenz in ihren Aufgabenfeldern und arbeiten in interdisziplinären Projekten zusammen. Durch die Einbindung in die europäische Grontmij Gruppe sind wir auch international vernetzt. Zur Verstärkung unseres Bereiches Raumplanung & Umweltplanung Ost suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Standort Halle eine/n engagierte/n: - Landschaftsplaner / Stadtplaner oder Raumplaner als Bereichsleiter (m/w) Ihre Aufgaben: - Als Bereichsleiter/in (Landschaftsplaner/in / Stadtplaner/in / Raumplaner/in) steht die strategische Entwicklung des Bereiches und die Sicherung der erfolgreichen Akquisition und Bearbeitung von Projekten im Mittelpunkt Ihrer Aktivitäten - Sie erarbeiten eine Akquisitionsstrategie unter Beachtung der mit dem Vorgesetzten gesetzten Ziele - Sie unterstützen die Führungskräfte und Projektleiter bei der Gewinnung von neuen Projekten und beraten bei Kalkulationen, Angeboten und Verhandlungen mit den Auftraggebern - Als Bereichsleiter/in haben Sie die Verantwortung für die fachliche und disziplinarische Führung des Bereiches mit 60 Mitarbeitern, davon 6 Führungskräfte an 6 Betriebsstätten in den ostdeutschen Bundesländern - Das Verantwortungsgebiet umfasst Projekte aus dem gesamten Spektrum der Raumplanung und Umweltplanung - Zu Ihren Aufgaben gehört die Aufstellung der Jahresplanung und Prognosen über Kosten und Budgets und Überprüfung der Angaben der unterstellten Ressorts Ihre Qualifikation: - Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium als Landschaftsplaner oder Stadtplaner / Raumplaner - Wir setzen mehrjährige Berufserfahrung in der eigenverantwortlichen Projektleitung voraus - Sie haben erfolgreiche Erfahrung als Führungskraft, vorzugsweise auch in der dezentralen Führung von Teams - Als guter Bereichsleiter (m/w) besitzen Sie strategisches Geschick, übernehmen gern Verantwortung, bringen Ideen ein und fördern Ihre Mitarbeiter - Sie verfügen über ein souveränes Auftreten in Verbindung mit sehr guten kommunikativen Fähigkeiten und überzeugen durch Verhandlungsgeschick - Der Umgang mit den MS-Office-Programmen ist für Sie selbstverständlich, wünschenswert sind Kenntnisse in der Anwendung von ArcGis, Autocad oder ähnlichen Programmen - Eine überzeugende analytische Kompetenz gepaart mit Integrations- und Durchsetzungsvermögen sowie verhandlungssichere Deutschkenntnisse runden Ihr Profil ab. Wir bieten: - Spannende Verantwortungsbereiche Interessante und abwechslungsreiche Projekte - Motivierte Teams und engagierte Führungskräfte - Ein leistungsorientiertes Gehalt inkl. eines Firmenwagens - Ein gutes Betriebsklima in einem modernen, familienfreundlichen Unternehmen Besuchen Sie uns im Web unter www.grontmij.de Für Rückfragen steht Ihnen Herr Egon Barthel unter 0421 / 2032 756 gerne zur Verfügung. Als Einsatzort kommen wahlweise unsere Betriebsstätten Halle, Dresden oder ggf. Potsdam in Betracht. Wenn Sie an einer langfristigen Mitarbeit mit großen Zukunftsperspektiven und spannenden Projekten in einem erfahrenen, interdisziplinären Team aus Experten interessiert sind, dann richten Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin unter dem Stichwort - BL Raumplanung und Umweltplanung Ost? an: Grontmij GmbH Frau Ursula Topp Friedrich-Mißler-Straße 42 28211 Bremen E-Mail: personal.management@grontmij.de - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany n 15. Koch/Köchin Arbeitsort: Bad Reichenhall; Description: Willkommen im HÜNN's RESTAURANT - CAFE - BAR - in Bad Reichenhall! Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n versierte/n, motivierte/n und zuverlässige/n ~ Koch/Köchin. Eine entsprechende Berufsausbildung wird vorausgesetzt, idealerweise haben Sie bereits Berufserfahrung erworben. Zu Ihren Aufgaben gehört das Zubereiten und Anrichten der frischen Speisen und Beilagen in unserer Küche mit regionalen und internationalen Gerichten und Schmankerln, sowie die fachgerechte Lagerhaltung und die Lebensmittelhygiene. Wir bieten Ihnen eine unbefristete Vollzeitstelle, die Arbeitszeiten erfolgen nach Absprache und Dienstplan im Rahmen der Öffnungszeiten von ca. 10.00 Uhr - ca. 21.30 Uhr. Eine Personalunterkunft ist vorhanden. Sind Sie interessiert, dann melden Sie sich bitte telefonisch bei Herrn HAJRAJ, Tel. 08651-9059861. Wir freuen uns auf Ihren Anruf! Source: BA, Public Employment Services, Germany


detalii la http://ec.europa.eu n 16. Moniteur d'encadrement/manager(h/f); Description: Bik Interim est a la recherche d'un "Moniteur d'encadrement". Notre client est un groupe d’asbl et d’entreprises a finalité sociale. Il accompagne les adultes handicapés dans leur projet de vie et soutient les personnes en situation de handicap ou exclues du circuit traditionnel du travail par la création d’emploi. Tâches: Responsabilités principales: - Encadrement – Suivi des travailleurs: Encadrer (c'est-a-dire diriger, gérer, former et motiver) activement le personnel de production en veillant a faire respecter les valeurs du Village; - Encadrement – Suivi de la production: Encadrer une ou plusieurs équipes de travailleurs sur une chaîne de production manuelle ou machine; - Matériel – Gestion en bon pere de famille: Gérer le matériel (c'est-a-dire l’outillage, les véhicules, les équipements, les machines etc.) en bon pere de famille; - Administration: Gérer avec précision l’administration nécessaire au suivi de la production, a la gestion des stocks et au suivi de travailleurs; - Optimalisation: Rechercher d’une maniere permanente a optimaliser la production de sa chaîne de production. Description du profil souhaité: Posséder une expérience en gestion d'équipe/management et et si possible une expérience en chaîne de production; Etre parfait bilingue français/ néerlandais; Avoir des compétences des logiciles de gestion (Navision, Excel, Word, Bopack, Codesoft); Etre en possession du Permis B, permis C et D est un atout; Etre doté d'un bon sens des relations humaines, savoir encadrer les travailleurs et susciter leur motivation; Avoir un brevet en électricité/mécanique; Savoir estimer le temps de travail nécessaire a la réalisation des tâches; Savoir plannifier votre travail et le travail d'une ou plusieurs équipes sur la ou les chaînes de production; Nous offrons : Un contrat d'Interim a temps plein, en vue d'un CD avec un horaire de pause 6h-14h/ 14h-22h/ 8h-16h30. Intéressé(e) - Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Mademoiselle D'hallewin a l'adresse mail : brussel2@bikinterim.be Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 17. Secrétaire marketing, (h/f) ACS temps partiel.; Description: Une ASBL du milieu sportif pour handicapés recherche un secrétaire marketing, (h/f). Tâches :entretenir les contacts avec les sponsors et en rechercher de nouveaux participer activement a l'élaboration de la communication tout au long de l'année, en relisant et en traduisant des textes français, néerlandais suivre différents projets. Profil :Diplôme : bachelier (niveau B). Bonne connaissance de l'anglais et du néerlandais. Savoir tres bien utiliser Windows, Word, Excel, Outlook, internet. Aimer rédiger des textes et les traduire facilement du français vers le néerlandais.Etre dans les conditions ACS: Etes-vous dans les conditions du programme ACS - Offre: Horaire mi-temps. Attention ! Concernant cette offre d’emploi, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation avec référence offre 172824 chez ACTIRIS aupres du conseiller Actiris Madame Bouzalgha via mail : lbouzalghacv@actiris.be. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 18. Call center agent, (h/f); Description: KBK, société spécialisée dans la vente de grands vins français aux particuliers, située a 1000 Bruxelles, recherche, pour entrée immédiate, un call center agent (h/f). Description du job : Vous prendrez des rendez-vous chez nos clients et prospects et organiserez l'agenda du responsable commercial. Nous avons actuellement 3500 clients en Belgique. Profil du candidat : Vous avez une expérience en tant que call center agent ou télévendeur de deux ans; Vous maîtrisez parfaitement le français, bonne connaissance orale du néerlandais; Votre élocution est excellente et votre voix est agréable au téléphone; Vous appréciez les contacts téléphoniques; Vous savez travailler de maniere autonome et etes une personne de confiance. Nous offrons : - un contrat temps plein (37h/semaine) a durée indéterminée; - salaire fixe plus commission sur les ventes; - horraire entre 9-18h. Intéressé ? Envoyer votre candidature par e-mail : mathbenkerroum@hotmail.frKBK, Rue de Huldenberg 2, 1000 Bruxelles. Attention ! Il n'est pas nécessaire de contacter ACTIRIS pour cette offre d'emploi. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium

n 19. Informaticien, (h/f).; Description: Un service public a Auderghem recherche un informaticien, (h/f). Fonction:Les tâches de la personne seront les suivantes:- HELP DESK résolution des problemes internes au CPAS - Dispenser des formations en interne sur les logiciels informatiques.- Analyser les ressources informatiques existantes et décider des choix a moyen et long termes en accord avec la direction - Concevoir et mettre en oeuvre un plan pluriannuel de modernisation le cas échéant en collaboration avec des ressources externes Concevoir et mettre en oeuvre la gestion documentaire du CPAS, ainsi que la plate forme externe de mise en commun de documents - Assurer le lien fonctionnel entre le CPAS d'Auderghem et le CIRB - Assurer le lien fonctionnel entre le CPAS d'Auderghem et les fournisseurs de matériels et de services informatique - Assurer la maintenance au quotidien du parc informatique et du réseau - Assister et conseiller les utilisateurs pour élaborer des documents de travail - Conseiller en sécurité de l'information (Banque Carrefour de la Sécurité sociale) - En concertation avec le Conseiller en Prévention, mise a jour des procédures et des reglements propres au SIPP. Profil:Graduat en informatique ou CESS pouvant justifier d'une bonne expérienceBonne connaissance du français et connaissance moyenne du néerlandais. Titulaire du brevet de bilinguisme niveau B.Bilingue français, néerlandais et titulaire d’un certificat niveau B de connaissance linguistique délivré par le Selor Selor: http://www.selor.be/languagecertificate.aspx Offre: Un contrat a temps plein. Intéressé? Attention ! Concernant cette offre d’emploi, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation avec référence offre 173869 chez ACTIRIS aupres du conseiller Actiris Madame Fabienne Allard : fallardcv@actiris.be Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 20. Infirmiere pour enseignement spécialisé T1-T8, (h/f).; Description: L'étoile du Berger, Rue de la Croix, 39 a 1050 Ixelles, enseignement spécialisé, recherche une infirmiere enseignement spécialisé T1-T8, (h/f).Pour 24 périodes (3/4 temps) - lundi - mardi - jeudi - vendredi, jusqu'au 30 juin 2013. Intéressé? Contactez l'école par téléphone au 02/512.63.29. Attention ! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 21. Télévendeur - Zaventem(h/f); Description: UNITED TALENT située a CORNELLEKESTRAAT 48, 1820 Steenokkerzeel recherche un Télévendeur - Zaventem(h/f) Tâches:Notre client est une société spécialisée dans l'offre des solutions en matiere de traitement de documents et de courants postaux. Ils jouissent d'une importance au niveau national, et sont connus pour leur fiabilité, qualité et stabilité. Team Vous entrez dans une équipe de jeunes talents et dynamique commerciale! Ils ont en plaisir quotidien dans la vente de produits/services par téléphone. Le team se consiste de 8 personnes qui sont divisées selon les régions. Vous travaillez en étroite collaboration avec les Account managers externes pour obtenir vos résultats. Fonction : Apres une formation courte et intensive vous serez responsable de la vente dans votre secteur. Vous etes responsable de la vente de vos produits/services aux clients et prospects. Vous analysez leurs besoins et s'ils ont un besoin de produits plus importants, vous pouvez passer 'le lead' a un vendeur externe afin qu'il puisse compléter la demande pour vous. Vous tiendrez un historique de vos ventes dans le systeme. Un environnement qui prend au coeur l'initiative, le développement personnel et le plaisir du travail. Un salaire fixe + commission + prime trimestrielle sur les ventes propres. Opportunités réelles de croissance a la fois dans les fonctions externes et internes .. Interessé? Envoyez nous votre CV : jobs@unitedtalent.be Expérience dans un call center, vente ou telesales est un atout. Vous etes un talent commercial Le téléphone est votre partenaire et vous aimez la prospection et conclure des ventes Vous pensez a long terme, et n'aimez pas le hard-selling De l'expérience dans le secteur des copieurs, faxes ou imprimantes est un atout Vous etes accrocheur en vente et en obtenir vos chiffres d'affaires Bilingue NL/FR Intéressé(e)? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Madame Janssens a l'adresse mail : jobs@unitedtalent.be Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium

n 22. Employé, (h/f) commercial - télévente logiciels, bilingue français, néerlandais.; Description: Une société située a Ixelles et spécialisée dans la vente de logiciels destinés aux laboratoires dentaires recherche un employé, (h/f) commercial télévente logiciels, bilingue français, néerlandais. Description: Prospection téléphonique aupres des responsables de laboratoires et cabinets dentaires dans toute la Belgique (60% du temps). Gestion et suivi du portefeuille client. Support téléphonique. Encodage des factures. Rédaction de courriers. Profil: Parfaite maîtrise du français oral et écrit. Tres bonne connaissance du néerlandais oral. Maîtrise de l'outil informatique de base.Posséder une premiere expérience professionnelle. Posséder des compétences commerciales. Etre persévérant, motivé et fiable. Excellente présentation. Offre: Contrat a durée indéterminée temps plein. Salaire fixe + possibilité de commissions sur les résultats. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium; Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a alievenscv@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n 23. Délégués commerciaux, (h/f).; Description: Depuis 10 ans, Coprim Plan permet aux artisans et commerçants de la France entiere de promouvoir leur activité localement sur des panneaux mobilier urbain de format 2m2 toujours positionnés a des emplacements stratégiques, n°1 de leur commune. Nous souhaitons apres ce succes en France, en faire bénéficier la région bruxelloise. En effet notre succes repose sur la qualité de notre offre permettant a nos équipes de s'épanouir dans l'ambiance dynamique et chaleureuse de notre entreprise familiale, tout en apportant les meilleures services a nos clients. Dans ce but, nous recherchons des Délégués commerciaux, (h/f). Profil : Vous etes spécialiste de la vente directe aux professionnels et autonome, dynamique, motivé, vous aimez conseiller, convaincre : rejoignez-nous. Permis de conduire et véhicule obligatoires !!! Notre offre : Rémunération: Minimum garanti + % sur CA + frais remboursés. Formation a l'intégration et accompagnement quotidien. Intéressé ? Veuillez envoyer votre CV a s.grimaud@coprimplan.fr Renseignements : 00334.93.33.25.15 - 00336.69.17.25.15 (France). Attention ! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 24. Aide menagere(m/v) / Poetshulp(h/f); Description: PROXI HOME SERVICES située a 1040 Brussel recherche un Aide menagere(m/v) Tâches: Nettoyage de la maison dans le secteur privé.Apparence soigné. Nous offrons: Un contrat a durée indéterminée. Intéressé(e) ? Veuillez vous présenter a l'adresse : , 1040 Brussel et demander Monsieur Louis Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 25. Secrétaire marketing, (h/f) ACS temps partiel.; Description: Une ASBL du milieu sportif pour handicapés recherche un secrétaire marketing, (h/f). Tâches:entretenir les contacts avec les sponsors et en rechercher de nouveaux participer activement a l'élaboration de la communication tout au long de l'année, en relisant et en traduisant des textes français, néerlandais suivre différents projets. Profil:Diplôme: bachelier (niveau B).Bonne connaissance de l'anglais et du néerlandais. Savoir tres bien utiliser Windows, Word, Excel, Outlook, internet. Aimer rédiger des textes et les traduire facilement du français vers le néerlandais. Etre dans les conditions ACS: Etes-vous dans les conditions du programme ACS - Offre: Horaire mi-temps. Attention ! Concernant cette offre d’emploi, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation avec référence offre 172824 chez ACTIRIS aupres du conseiller Actiris Madame Bouzalgha via mail: lbouzalghacv@actiris.be. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium


pagina 8 / oferte de muncã România / oferte de muncã strãinãtate

é Sender.

Romkayatur SRL angajeaza pentru activitatea de transport international ‘’sender’’ pentru marfa tir, experienta in probleme de marketing, cantacuz @romkayatur.com, Tel: 0214480250, 0736655295 n ªofer taxi cu atestat angajam, Logan full 2008, dispecerat AS, 0766490383 n Sofer taxi cu atestat, 100ron/24h la ramanere Logan 2006, dispecerat AS, 100 RON, Tel: 0722591833 n ªoferi taxi pe Clio 3, colantat Speed, sect 2 si 3, zona Pantelimon, Tel: 0762845508, 0722458195

é ªoferi tir.

Romkayatur SRL angajeaza soferi de tir cu 5 ani experienta pe ruta Europa-Turcia, cantacuz@ romkayatur.com, Tel: 0214480250, 0736655295

é Specialist cu

experienta angajam pentru atelier fabricatie lumanari diverse, 0723942512

é Vânzãtori hotdog. New York Hot Dog angajeaza vanzatori stand hotdog full time in aer liber. Sunati sau e-mail office@qfs.ro, Tel: 0722549233

05 Decembrie 2012

si macelar n Vânzãtoare cu experienta n Vânzãtoare pentru macelarie angajam, Tel: angajam pentru magazin 0722646852, 0722408390 alimentar Bucuresti. Oferim cazare cu toate utilitatile, Vânzãtoare cofetãrie ªos. varsta peste 40ani, salariu 900 Giurgiului, Tel: 0735353011 lei, 0765747910, 0737246709 n Videochat. Solutie rapida! Vrei bani acum? Nu conteaza aspectul fizic important e sa fii sociabila si serioasa Oferim 1000$ reali plus comision pana la 70% Suna acum Prioritatea noastra esti tu! 1.500 EUR/luna, studio.hotmodels@yahoo.com, Angajam Tel: 0769723741, 0736067399 é Vânzãtori. vanzatori ziare pentru chioscuri din Bucuresti. Pentru informatii sunati, Tel: 0785207877

é Verificator. Firma

multinationala de distributie angajeaza pentru locatia din Popesti Leordeni verificator si picker cu experienta in depozit, la pregatirea comenzilor si livrarea marfurilor. Cerinte: fara cazier, lucru in doua schimburi, experienta de lucru cu sistemul informatic. Persoanele interesate sunt rugate sa sune intre orele 09:00–17:00, Tel: 0213170319, 0372730495

é Videochat. Angajãm fete cu/fãrã experienþã pentru videochat. Program 5-7h/zi. Salariu fix 1200$, Procente 50-90%, Bonus 300$, Avans 500$ din prima zi. Studiouri în zonele: Unirii, Universitate, Crangasi, Obor, Dristor, Iancului, Calea Mosilor, Romana, Anunt real 100%, Tel: 0732656366, 0763380077 n Videochat de Acasa Te-ai saturat ca toate studiourile sa ofere acelasi lucru? Iti doresti mai mult?acum poti face videochat si de la domiciliul tau. una din cele mai avantajoase job-uri pentru fete si cupluri. Comisionul primit de model pentru videochat acasa este de 80%; 0767677659, vstudio05@yahoo.com

é Videochat. Studio Golddiam angajeaza modele pentru activitatea de videochat. Comision 50-90%. 4000$. Legal 100%. Cele mai inalte standarde. Mediu de lucru placut, relaxant, curat, 4.000 USD/luna, golddiam10@ yahoo.com, http://www.golddiam.ro, Tel: 0720144872, 0726130344, Fax: 40720144872

pregatitor, n Vopsitor vopsitorie auto cu experienta, angajeaza TMD Lasting Service, Tel: 0752976762

Vulcanizator cu experienta in sector 5, zona Pieptanari, Tel: 0723486785

Germania. Soc ietate Germano-Romana, angajam persoane vorbitoare de lb. germana care sunt interesate sa ingrijeasca persoane varstnice in Germania. Se ofera: salariu atractiv, cazare si masa asigurata. Ne puteti contacta la telefon, Tel: 0742082612


05 Decembrie 2012

vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / pagina 9 n Giurgiului Luica, vand vila P+1, 5 camere, 2 bai, buc, 2 balcoane, gaze, apa, canal, 73.000 EUR, Tel: 0767923339 n Glina, la 5km de Bucuresti vand casa 5 camere, 500mp teren, canalizare, Tel: 0730560147, 0756652279

n Pantelimon Oraº, vand vila p+1, 2 bai, balcon, portar, trebuie finisat, 56.000 EUR, Tel: 0767923339

Cãlãraºi comuna Dor Marunt, vand casa locuibila, Tel: 0730083450

é Chitila-Ilfov, de vanzare lot 420mp intre case, intabulare, cadastru, toate utilitatile.Pret 56700 euro/negociabil, 135 EUR/mp, marius.perta@gmail.com, Tel: 0721253840

n Frumuºani sat Orasti-Postavari, teren 4200mp, deschidere 27m la strada principala si la lac, extravilan, zona linistita, 17 EUR/mp, Tel: 0723034105

n Prahova, Cornu de Sus, teren intravilan, 700mp. Utilitati: gaze, apa curent, asfalt, cadastru, pret discutabil, 30 EUR/mp, israelhar@yahoo.es, Tel: 0034678234674, 0244367555

é Braºov, Predeal, Zona Cioplea. Proprietar Vinde Pensiunea Albina Predeal + 1.000 mp teren. Pensiunea P+2 cuprinde 7 camere duble cu baie proprie fiecare, bucatarie, living room, 320.000 EUR, silvia.popescu40@yahoo.com, http://www.PensiuneaAlbina.ro, Tel: 0723267355

n Cernica, langa centura, vand vila la rosu P+1, utilitati, 45.000 EUR, Tel: 0732125710

Constanþa, Almãlãu, casa cu 8 camere, anexe, vita-de-vie, curte 2000mp, apa curenta, 25.000 RON, 0766374432

é Corbeanca

Ansamblu Rezidenþial, vilã P+M, 3-4 camere, la cheie, preþ de la 73000 Euro, http://www. omnisresidence.ro, Tel: 0731080000

é Corbeanca, 200mp construiti, 4 dormitoare, 3 bai, 500mp teren, acces facil, oferta speciala de pret, 125.000 EUR, Tel: 0723102251

n Teleorman Draganesti-Vlasca vand casa 4 camere, 70mp, stare foarte buna, curte 1000mp, toate utilitatile, pomi fructiferi, vie sau schimb cu locuinta Bucuresti, 19.000 EUR, marius_daav@yahoo.com, Tel: é Corbeanca, Petresti, vila 0766154839 superba, 180 mp. utili, 5 camere, 3 dormitoare, birou, living, 3 bai, bucatarie, garaj, 2 terase. Finisaje de lux. Toate utilitatile, Drum betonat, La 800 m de Hornbach si de Mega Image, 466 mp. curte, 139.000 EUR, idurnescu@gmail.com, Tel: 0729181081

n Dâmboviþa, comuna Brezoaiele casa la curte din 3 camere, baie, bucatarie, 1 hol 10m + anexe, total construit + gradina 800mp, Tel: 0721663067 é 13 Septembrie, Sebastian-Prosper, proprietar, garsoniera 40 mp, conf 1, decomandat, etj 3/8, balcon, 1988, intabulare, cadastru, fara imbunatatiri, 37.800 EUR, san_cristi@yahoo.com, Tel: 0720621100 é Fundeni, Frunzanesti, vand casa cu teren 1000 mp, 3 camere plus baie si bucatarie, termopan, constructie noua 100 mp, 30.000 EUR, adrian_x20005@yahoo.com, Tel: 0733925258

Giurgiu Trestieni vand casa la curte, 25km de Bucuresti, 1000mp teren, 20.000 EUR, Tel: 0767923339

é Giurgiu, AdunaþiiCopãceni, casa 4 camere, 2 bai, bucatarie, camera tehnica, teren 1000 mp, constructie noua, materiale de calitate, parter plus mansarda, 55.000 EUR, Tel: 0730019673

é Centrul Istoric, Selari cu Lipscani. Proprietar, cladire consolidata, etaj 1/2, decomandata, AC, termopan, usa metalica, interfon. Toate actele in regula. Pretabil birou sau inchiriere regim hotelier. Accept credit, 33.000 EUR, Tel: 0761902202

n Floreasca, pe Calea Floreasca vis-a-vis de Spitalul de Urgenta, conf. 3, demisol, 28mp, pret negociabil, 18.000 EUR, Tel: 0723076309


pagina 10 / vânzãri garsoniere / 2-3-4 camere / spaþii comerciale / schimburi

n Ultracentral modest, zonã liniºtitã, apartament casã curte, tip vagon, bucãtãrie, anexã sanitarã (fãrã baie), utilitãþi, cadastru+intabulare, lângã RATB Eminescu ºi Fãinari, rog seriozitate, negociabil, 33.000 EUR, Tel: 0726305248 n Unirii D.Cantemir 8, langa Rest. Horoscop, 2 camere, et. 1/8, 55mp, renovat sept. 2012, modern, intrare si vedere stradala, particular, negociabil, 64.000 EUR, Tel: 0736557456

n Militari, Iuliu Maniu, metrou Pacii, vand garsoniera, confort 1 sporit, dec, g, f, t, suprafata 42.5mp, et. 8, eventual schimb+ diferenta, 36.000 EUR, Tel: 0720726207

Militari, paricular vand garsoniera confort 1, et 2/4, 40mp, bloc izolat, mobilata + utilata, gresie, faianta, apometre, termopane, balcon mare inchis, metrou Gorjului. Sabina, 40.000 EUR, mmfindia@ yahoo.com, Tel: 0721866235

n 1 Mai (Mihalache), Domenii, dubla, constructie noua, finisaje lux, 49mp. Acceptam prima casa. Negociabil, proprietar, Tel: 0762343750

é Militari, Apusului,

vanzare apartamente 2 camere imobil nou 2012, f aproape metrou Pacii, statii RATB, scoli, market-uri. Suprafete intre 55 si 67mpc, preturi intre 39.500 euro si 56.500euro, 51.500 EUR, office @blocapusului.ro, www.blocapusului.ro Tel: 0723094109

é Vitan Mall acces metrou Bloc 2009 langa metrou, etaj 13/15, finisaje foarte bune, centrala termica, 71 mp, 2 balcoane. Merita vazut! 75.000 EUR, Tel: 0731616312

terasa 50mp, 115.000 EUR, Tel: 0730106207 Berceni visavis de Spitalul Sf. Luca, apartament 3 camere decomandat, confort I, etaj 1, fara intermediari, Tel: 0722968423

n Domenii parc, constructie noua, parter+ 4+lift, 62mp finisaje lux, direct dezvoltator. Acceptam prima casa, 67.000 EUR, Tel: 0762343750

n Domenii -Grivita, 2 grupuri sanitare, 110mp, constructie noua, lift, finisaje lux. Direct dezvoltator, negociabil, Tel: 0762343750 n Drumul Gãzarului proprietar, 2/4, decomandat, liber, termopane, usa metalica, gaze, zugravit, 54.000 EUR, Tel: 0746821071, 0720234586

n Ferentari Tunsu Petre, vand apartament 2 camere, conf.II, et. 3/4, canal, 22.000 EUR, Tel: 0767923339

n Giurgiului particular apartament 2 camere, decomandat confort 1, 47mp, îmbunãtãþiri, accept prima casã, discutabil, 41.000 EUR, Tel: 0720550249

n Militari, Mãrgelelor, particular, etaj 3/3, decomandat, uºã metalicã, gresie, faianþã, parchet, aer condiþionat, centralã, termopane, boxã. Preþ negociabil, 52.200 EUR, Tel: 0766405440

é Titan Bloc Nou 2006 Ap cu usa metalica, usi lemn interioare, 2 ap aer conditionat, parchet lemn masiv, centr proprie, gresie/faianta Italia, mobilat bucatarie/baie. 5 min metrou. Direct proprietar, 64.000 EUR, crystynyka2001@yahoo.com, Tel: 0731200697

Timpuri Noi 71mp, bloc 2008, la cheie, 100.000 EUR, Tel: 0730106207

é Iancului, Piata Iancului, Particular Vand 3 camere, et 3/8, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, termopan, usa metalica. Bloc reabilitat, aflat in proximitatea mijloacelor de transport in comun, 63.000 EUR, sonialubi@yahoo.com, Tel: 0720722785

n Drumul Taberei-Sector 6 bloc nou 2012, 98mp, et. 3, 2 gr.sanitare, toate n Vitan Real, particular vând utilitãþile, 59.000 EUR, Tel: apartament 2 camere, 0729806650 decomandat, 1/4, îmbunãtãþiri, centralã de apartament, preþul zonei, Tel: 0723618214, 0745084199 n Ferentari, Vadul Nou, vand n Mãrãºeºti Octavian Goga, apartament 3 camere, etaj 7/10, conf. 1, dec, vand apartament 3 camere, 51.000 EUR, Tel: 37.000 EUR, Tel: 0767923339 p/3, 0720857704 n Militari cf. 2 s.dec 2/10, gresie, faianta, 39.900 EUR, Tel: 0720592299

n Obor rond, proprietar apartament 2 camere, decomandat, imbunatatiri, 2 n 1 Mai (Mihalache), 2 balcoane, negociabil, camere etaj 4/4 stradal, 40mp, 69.900 EUR, Tel: 0748436743 imbunatatiri, termopan, vedere spate, cadastru, intabulare, 66.000 EUR, Tel: 0764028496 n Brâncoveanu Secuilor, apartament 2 camere 50 mp, 2/4, multiple îmbunãtãþiri, liber, Timpuri Noi 65mp, zonã liniºtitã. Particular, bloc 2008, la cheie, 55.000 EUR, Tel: 0754292078

n Colentina Doamna Ghica, stradal, conf. 1, decomandat, 7/8, bloc reabilitat, 2 balcoane, 58mp, loc parcare, 48.500 EUR, Tel: 0722568283

Drumul Taberei-Sector 6 Superocazie! 117mp, et. 2, 2gr.sanitare, bloc finalizat 2012, toate utilitãþile: Gaz, ApaNova, Canalizare, 65.000 EUR, Tel: 0729806650

05 Decembrie 2012

é Drumul Taberei, apartament 3 camere, p/4, g/f/p/t, aer conditionat, centrala, usi schimbate, vedere mixta, ipotec, aurgent, 57.500 €, marmarian22@yahoo.com, Tel: 0763608208

é G a ra d e N o rd , vis-a-vis de Gara, Bd. Dinicu Golescu, apartament 3 camere + dependinte; Arie construita: 67, 30 mp + balcon (3, 54 mp) = 70, 84; Arie utila = 60, 09 mp; Blocul construit in 1960 are 7 etaje si lift cu selectie automata comenzi, are structura in cadre si z idarie de caramida, plansee de beton armat, sistem de incalzire Radet, grup sanitar cu baie, instalatie electrica si bucatarie cu racordare la gaze (are apometre, nu are repartitoare in bloc). Spatiul este intretinut dar nu s-au realiz at imbunatatiri/ renovari. Datorita unei bune administrari costurile de intretinere sunt minimale iar confortul termic este asigurat in conditii optime pe toata perioada rece (Octombrie - Aprilie). Destinatia de baz a: apartament locuinta, destinatia actuala: sediu firma, birouri proiectare. Se poate cumpara de catre persoana fizica sau persoana juridica, eventual si predare societate cu sediul in apartament (2005). Locatie deosebita pentru contacte firme cu parcare comuna intre blocuri. Pret negociabil, 6 5 . 0 0 0 E U R , arhintex_arhinvest@ yahoo.com, Tel: 0727320025, 0213161319

n Orhideea Gardens, vand urgent in ansamblul rezidential, apartament 3 camere, nemobilat, etaj 10 suprafata-135mp, direct proprietar, 950 euro/mp construit, + tva, logistica@richproducts.ro, Tel: 0728990709

n Buftea apartament 4 camere vila, 1/1, 50mp+ pivnita 10mp, langa lac, 26.000 EUR, Tel: 0724594301

Rahov a Margeanului, s tradal, dec omandat, renov at rec ent, teras a 200mp, g, f, t, c.t, proprietar, Tel: 0768860190

n Fundeni, vand urgent spatiu comercial, cu suprafata552mp, din care suprafata construita120mp, pret 155.000euro + TVA, logistica@richproducts.ro, Tel: 0728990709

n Sãlaj Humulesti, vand aprtament 3 camere, conf. 1, 32.000 EUR, Tel: 0767923339

Timpuri Noi 80mp, bloc 2008, la cheie, 110.000 EUR, Tel: 0730106207

n Schimb apartament 3 camere conf. II sporit, finisat, zona Giurgiului pentru apartament 4 camere conf. I, ofer diferenþã sau variante, Tel: 0734818131


05 Decembrie 2012

é Tei, Aleea Teiul Doamnei, caut colega de apartament, inchiriez 1 cam in apart de 2, etaj 9/10, este dotat cu toate utilitatile, blocul reabilitat termic. Corina, 130 EUR/luna, corinavalentina26@gmail.com, Tel: 0724428557 n Vitan Mall camera cu balcon, ap. conf. 1, termopan, gresie, faianta, pentru o salariata, 600Ron cu cheltuieli, Tel: 0314217961, 0721647643

n Bacovia, vila, particular, P+2, 390mp+curte 185mp, 9 camere+2 bai, 3 grupuri sanitare, 3 balcoane, P+G+F, anticipat 3 garantii+2 chirii. Negociabil, eventual vanzare. Dupa ora 10.00, Tel: 0722351865, 0723529956 Berceni ansamblu rezidenþial str. Aurel Persu 132-158 (spate Sellgros), vilã de închiriat, pretabil birou, living +bucãtãrie, camerã termicã, 3 bãi, 3 dormitoare complet utilate ºi mobilate, 2 locuri de parcare, pazã non-stop, circuit închis, Tel: 0722694847

închirieri oferte camere / case-vile / garsoniere / 2-3-4 camere / spaþii comerciale / pagina 11

Plevnei particular, vilã 24 de camere, 700 mp, D+P+1+M imobil istoric restaurat în 2009, complet utilat, finisaje lux, parchet, marmurã, termopan, vitralii, aer condiþionat, centralã termicã, centaralã telefonicã 2011, linie fibrã opticã, 3 linii telefon, depozit, arhivã, salã aºteptare, circuit TV-satelit, camere supraveghere, alarmã cu monitorizare, centralã alarmare incendiu automatã, salã ºedinþe, 4 grupuri sanitare, curte, parcare. Pretabil ambasadã/ multinaþionalã, Tel: 0733106680 Prahova, Sinaia, vilã 6 dormitoare+ living, pentru perioada sãrbãtorilor, Tel: 0722110711

n 1 Decembrie Bd, Aleea Bicaz, inchiriez garsoniera, n Dorobanþilor str. Londra, Tel: 0762286462, 0769062712 apartament in vila 126mp, et. Berceni, Turnu Magurele, 1, intrare separata, 100mp inchiriez garsoniera cf 1, locuibili+ 2 terase 26mp, 4 mobilata si utilata nou, 2/10, camere, ideal firma, 200E+1, Tel: 0724495427 1.200 EUR/luna, Tel: 0729061538 n Cãlãraºilor Particular Hyperion 4/8 conf. sporit Drumul Taberei nr 1, 42mp, utilat si mobilat modern, liber, 350 EUR, Tel: zona Razoare 0756500050 Inchiriez Casa la n Drumul Taberei garsoniera curte 100 mp + confort I, 42mp, gresie, faianta, mobilier toate noi, dependinte, teren internet, Tel: 0727892009 250 mp, stradal, n Drumul Taberei, particular, pretabil firme, fost etaj 5/9, mobilata, parchet, usa sediu catering, metalica, balcon inchis, 500 EUR/luna, Tel: apometre, interfon, Tel: 0723631420 0722705904 n Drumul Taberei, parc n Pipera Azur, 5 camere, p+2, Celibidache (fost Moghioros) 150mp curte, 2x parcare, inchiriez garsonierã confort I, mobilata, 600 EUR/luna, Tel: renovatã total, 220 EUR, Tel: 0755483992 0762259165

n Favorit ofer spe inchiriere garsoniera confort I, utilata, fara intermediari, Tel: 0722416024 n Liberty Mall 10 min Unirii, garsoniera confort 1, 42mp, 4/10, mobilata, foarte frumoasa, 220 EUR, Tel: 0731922315 n Militari Gorjului, etaj 6/10, decomandatã, mobilatã modern, utilatã, G+F+T+AC, curata, 200 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 n Pantelimon Iancului, cf 1 SD 10/10 mobilatã, utilatã modern, gresie, faianþã, parchet, AC, liberã, 1+1, 190 EUR, Tel: 0728794559 n Popeºti-Leordeni, zona O, inchiriez doua garsoniere cu vedere la DN4, intrare separata, una etaj 1, una etaj 2, mobilat modern, izolate termic, centrale termice prin condensare, foarte economice, antena prin satelit, cablu internet, contorizat tot, pret negociabil, Tel: 0723213735, 0731325884 n Regina Maria garsoniera la curte, mobilata, utilata, centrala gaze, aer conditionat, 1+1, 210 EUR, Tel: 0748433412, 0745008041 n Sãlaj, particular, inchiriez garsoniera 200E/ luna+ 200E garantie. mobilata, utilata, g, f, um, t, centrala termica, Tel: 0728817313 n Sebastian, Motoc, ofer spre inchiriere garsoniera, 42mp, exclus agentii imobiliare, Tel: 0720011861, 0757086051 n Stirbei Voda, vav Tribunal 7/8 40mp, decomandata, mobilata modern, bucatarie utilata, aragaz, frigider, balcon termopan, vedere spate, fara agentii, 300 EUR/luna, Tel: 0727347502

n Berceni Aluniºului conf. 1, decomandat, 50mp, balcon, 2/7, mobilat, utilat, 0769.263.680, 190 EUR, Tel: 0732297708, 0743089535 Sun Plaza, n Berceni, apartament 2 camere, nemobilat, decomandat, faianta, gresie, parchet, aer conditionat. 0726209520, Tel: 0724034109, 0213107778 Secuilor, n Brâncoveanu apartament 2 camere, 2/4, liber, toate îmbunãtãþirile, nemobilat, metrou, 250 € + 1 garanþie, Tel: 0758888569 n Coºbuc Mariott particular inchiriez 2 camere mobilat lux, 320 EUR/luna, Tel: 0723040339 Taberei cf.I, n Drumul decomandat, 2/4, mobilat, utilat, zona linistita, 230 EUR/luna, Tel: 0744994267, 0768171907 n Drumul Taberei etaj 1, decomandat, mobilã nouã, utilat, urgent, 1.000 RON, Tel: 0728005657, 0745055657 n Drumul Taberei, Targu Neamt, decomandat, termopane, faianta, proaspat renovat, mobilat clasic, masina de spalat, aragaz, frigider, 200 EUR, Tel: 0734012834

é Drumul Taberei, zona Ramnicul Sarat Piata, particular 2 cam parter semi decomandat, avans 2 luni si o luna garatie, renovat 100% mobilat, masina de spalat, frigider, aragaz, televizor, termopane, cablu si internet, 250 EUR/luna, georgiana@transconstructgeo.ro Tel: 0722218937 n Gara de Nord inchiriez apartament 2 camere, Tel: 0722370559 Giurgiului langa Piata Progresu, in sectorul 5, inc hiriez apartament 2 camere semidecomandat. Are usa metalica, parchet, gresie, frigider, masina de spalat, canapea, sifonier. Avans 1+1, 180 EUR/luna, george_deaconescu@ y ahoo.c om, Tel: 0767942930, 0758716337

n Antiaerianã Petre Ispirescu, apartament 2 camere decomandat, confort 1, utilat, mobilat, t+g+f+um, curat, Tel: 0736049621, 0785459394 n Apãrãtorii Patriei, proprietar inchiriez ap 2 cam mobilat, utilat, centrala, cost intretinere redusa, negociabil, 220 EUR/luna, Tel: 0727302239, 0724290945 n BALTA ALBÃ, INTR. BADENI NR. 1, PARTICULAR, n Militari Lujerului, etaj INCHIRIEZ AP. 2 CAMERE 4/10, decomandat, COMPLET MOBILAT, ETJ. mobilat, utilat, 2/4, IN ZONA F. LINISTITA. IN APROPIERE SUNT 250 EUR, Tel: MAGAZINE, PIATA MINIS, 0745055657, PARCUL IOR. TRANSPORT: TROLEUL 79 SI METROUL 0728005657 MUNCII, 250 EUR/LUNA, n Panduri Academia Militara, CTSORIN@YAHOO.COM, 2 camere, 3/4, mobilat, utilat, TEL: 0721225215 proaspat zugravit, g+f, apometre, termen lung, Berceni inchiriez EUR/luna, Tel: apartament 2 camere, 300 0734805774 semi decomandat, n Titan proprietar, inchiriez 4/10, complet utilat, apartament 2 camere, mobilat, etaj 2/10, amplasament pret negociabil, Tel: curat, central, avantajos, imbunatatiri, Tel: 0735957933 0770260118

Billa, particular, n Titan inchiriez apartament 2 camere, mobilat, utilat, renovat, 250E negociabil+ 1 luna garantie, Tel: 0761685296

n Dorobanþilor 1/4, bloc nou, mobilat, 78mp utili, lift, centrala proprie, 900E/ minim 1 an, Tel: 0740191367

Trapezului, 3 minute Metrou 1 Decembrie 1918, Mega Image, 2 camere, CF 1, 50mp, Decomandat, 1/4, gresie, termopan, nemobilat, neutilat, bloc curat, civilizat, reabilitat termic, usor negociabil, 215 EUR/luna, dariahouse2006@ yahoo.com, www.dariahouse.ro, Tel: 0720121714, 0757471880 é

Unirii Fântani, particular, 2 camere, vedere excepþionalã, 65 mp, et. 3/7, complet utilat ºi mobilat nou, lux, lãmpi cristal boemia, bucãtãrie franke, aer condiþionat, monitorizare alarmã, loc parcare, Tel: 0733106680

Vergului, intersectia Pantelimon, 10 minute de statia Costin Georgian, inchiriez apartament de 2 camere decomandate, etajul I, mobilat, 200 EUR/luna, nicpop@gmail.com, Tel: 0740199680 n Vitan, Real, Nicolae Pascu, 3/4, semidecomandata, g, f, p, semimobilata, 200Ex2, Tel: 0723713816, 0216442571

n Orhideea Gardens, inchiriez urgent in ansamblul rezidential, apartament 3 camere, nemobilat, etaj 10, direct proprietar, 1.500 euro + TVA, logistica@richproducts.ro, Tel: 0728990709 Titan inchiriez apartament 3 camere, mobilat, izolat termic , c urat, etaj intermediar, proprietar, Tel: 0722712328

n Cotroceni apartament 4 camere, demisol, renovat, pretabil firma contabilitate. Nicolae, Tel: 0722592200

n 1 Decembrie Bd nr. 7F, sector 3 inchiriez spatiu comercial, Tel: 0722314255 n Antiaerianã hala dotata service auto+cuptor vopsit, hale pretabil productie, tipografii, depozit accept agentii, Tel: 0746230693 n Cotroceni, inchiriez aproximativ 100mp pentru firma. Contact dupa ora 16, Tel: 0214109532 Fundeni, inchiriez urgent s patiu c omerc ial, c u suprafata de 552mp din care suprafata construita 120mp, pret: 850euro + TVA, logistica@richproducts.ro, Tel: 0728990709


pagina 12 / închirieri oferte spaþii comerciale / auto-moto / electro

05 Decembrie 2012

n Moºilor inchiriez spatiu comercial, Tel: 0723166144 n Timpuri

é Foisorul de Foc, Popa Nan, zona centrala, 45 mp, stradal, poate fi folosit pentru orice activitate comerciala bar, cafenea, farmacie, coafura frizerie, magazin alimentar, birouri, croitorie, lenjerie, centru calculatoare, diferite servicii, etc; chiria este de 695 euro/luna; contract de inchiriere pe o perioada de maxim 5 ani, rog seriozitate, 695 EUR/luna, itin@europe.com, Tel: 0744858282, 0752353636

Noi in piata, de inchiriat spatiu 15mp dedicat pescariei, cu camera frigorifica 10mp, Tel: 0213317670

n Volkswagen Passat 1991, 1800 cmc, benzina, inmatriculat si rulat Germania, 1.200 EUR, Tel: 0743820891

n Titan piata Minis artera pietonala aglomerata, 48mp, vitrina generoasa, amenajat 1250E, TItan Minis, 6mp, comision 0%, Tel: 0723511663, 0723511662

pentru n Autoturisme dezmembrare+ casare. Asigur documente radiere+ transport. Valabil Bucureºti+ Ilfov, Tel: 0767903318

n Dacia Logan 1400 Laureat, full options, fabricaþie 2006, 100000 km, ITP 2014, albastru, Tel: 0746642591 n Dacia Papuc an fabricaþie 2006, diesel, 1.950 EUR, Tel: 0762902955 Basarab 93, é Matei proprietar, inchiriez spatiu comercial imobil nou, parter, 110 mp, stare exceptionala, foarte vizibil, la strada, vitrina termopan, granit, centrala termica, grup sanitar, 2.000 EUR/luna, Tel: 0722758404, 0766299181 n Mihai Bravu nr 302-304, intersectie Dristor- Baba Novac, proprietar spatiu 85mp, Tel: 0721389302 n Militari inchiriez spatiu pentru manichiura cu masa si oja opi, in salon de bronzare, Tel: 0733304316

é Titan piata Minis, artera pietonala aglomerata, 48mp, vitrina generoasa, amenajat 1250euro; TItan Minis, 6mp, comision 0%, 350 euro, Tel: 0723511663, 0723511662 n Vitan inchiriez: spatiu 38 mp (Plafar dotat mobilier), spatiu 36 mp (pentru pescarie), spatiu 27 mp orice destinatie, spatiu 54 mp, spatiu 18 mp, spatiu macelarie, vad format + vitrine + camere frigorifice, spatiu produse traditionale, spatiu 100 mp mobilat pentru frizerie sau orice activitate, Tel: 0728088612

é FORD FIESTA 1.3 BENZINA, AN FABRICATIE 2004, ABS, RC, INCHIDERE CENTRALIZATA, ALARMA, AIRBAG SOFER + PASAGER, NR KILOMETRI 102.550, 2.650 EUR, EDUARD.CARAULEANU @CONSECOINT.RO, TEL: 0723176722

Cumpar autoturisme si autoutilitare neavariate sau avariate: Renault, Dacia, Peugeot, Daewoo, Opel, Ford, Toyota, Kia, Volkswagen, etc. Plata pe loc! 0760545466, auto20auto@ yahoo.com

é Cumpãr auto Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz/Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

pompe electrice n Vand alimentare benzina si diesel, in rezervor sau exterior, capuri distribuitoare, injectoare, pentru orice tip auto. Garantie, Tel: 0744852658

Hyundai Terracan an 2003, stare perfecta de functionare, Tel: 0742211515

n Nissan Terrano II diesel, 1998, 225000km, 1.500 EUR, Tel: 0744142592

é Dacia Papuc 1,9

diesel, 2 locuri carosat, 2004, 1.000 EUR, Tel: 0726203005

é Dacia Solenza an 2003, 1.4 mpi clima, unic proprietar, 94.000km reali, accept orice test, servo directie, geamuri electrice, alarma inchidere, jenti de iarna+ vara noi, 1.800 EUR, Tel: 0744829712

Daewoo Matiz an fabricatie 2001, toate optiunile in stare de functionare, 6.000 RON, Tel: 0724973491

n Ford Transit an 2003, 2.000 EUR, Tel: 0744638592

é Subaru Forester, sg/sg5; an fabricatie 2007; km: 95.000; caroserie a/c break; nr. locuri 5; capacitate cilindrica (cm3) 1994; putere kw 116; benzina; tractiunea 4 x 4; culoare gri - metalizat (originala). Dotari: proiectoare de ceata; geamuri electrice fata/ spate; inchidere centralizata; sistem antifurt electronic; aer conditionat (clima); trapa plafon; jante de aliaj usor; radio cd (cd changer si 7 boxe); anvelope 5 buc; nr. chei: 2; unic proprietar (persoana juridica); pret (in lei) negociabil, se adauga TVA, 7.000 EUR, arhintex_arhinvest@yahoo.com, 0727320025, 0213161319

n Camera Video Sony Handycam DCR-HC39E mini DV second hand 500 RON pret fix. Se afla in stare perfecta de functionare. Am realizat cu ea aproape 20 ore de filmare, restul a stat in cutie. Imaginile filmate cu aceasta camera au o calitate superioara fata de foarte multe camere de luat vederi. 0761124562, 0730110500, n Frigider, congelator, aragaz, maºinã spãlat, funcþionare bunã. Metrou Tineretului. 0721662755, Tel: 0765524440, 0754292078

n Achiziþii, cumpãrãm garantat: Tv-LCD (eventual defect); Laptop; Camerã video; GPS; Jocuri; Iphon; Tabletã; GSM; Magnetofon; Diverse, Tel: 0785699822 n Congelator, frigider, aragaz, maºinã spãlat, combinã, ladã frigorificã, funcþionale 100 -150. Frigider, congelator defect 50, Tel: 0213328599, 0722417915

Cumpar frigider, congelator, combinã frigorificã, aragaz, maºinã spãlat. funcþionale 100150. Frigider defect 50, Tel: 0213328599, 0722417915 n Cumpar frigider, congelator, combinã frigorificã, aragaz, maºinã spãlat. funcþionale 100150. frigider defect 50, Tel: 0213328599, 0722417915

é Masini spalat, combine frigirifice, aduse din Anglia, 400-500-600 lei, 400 RON, Tel: 0767952453, 0737149924

n Calculatoare, laptopuri, monitoare LCD depanez, re/instalez, vand, cumpar, inclusiv weekend. 0212201216, 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654


05 Decembrie 2012

matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 13

é Miruna, Non stop speciala si senzuala, te invit la mine in noaptea aceasta sa ne rasfatam reciproc intr-un ambient intim si pasional! (poze facute azi - reala), 150 RON, Tel: 0733127275 é Finalizare orala, sex total, sunt o escorta educata, manierata si cu mult bun simt, 150 RON / ora, 0756587946

é Vreau anal adanc oral neprotejat cu finalizare, normal, anal. Accept cunnilingus, 69. Ador sexul anal adanc, 50 RON, Tel: é Bruneta, 170/50/21/ iti pot 0764927274 oferi clipe de neuitat sex tolal é Vin la tine sau la hotel. + masaj = 100 ron ora, zona Bruneta frumusica, par lung, Mall Vitan. Te astept, Tel: sani fermi si fundulet bombat, 0763866436 24 ani. Ofer cu placere oral cu final orala, pe corp, masaj, normal in ce poz doresti, cunnil, 69, saruturi! Pozele sunt reale si spun totul! 150 RON, Tel: 0736463733 é Daniela escort Sunt Daniela 25 ani, satisfac placeri domnilor generosi in locatia mea, 100 RON/ora, danielaescort81@yahoo.com, Tel: 0762731321

é Pasiune Elocventa, Suntem Multe Pasarici dar Multe, adica 7 atentie Sapte si suntem toate superbe, vino sa te convingi daca nu ma crezi! Si daca o sa vii cu siguranta o sa ai parte de o Surpriza Placuta! Non Stop, 150 RON, Tel: 0720787561, 0733127275

é Discretie maxima. Imi place sa te scap de stres si sa transform timpul petrecut cu mine in momente de placere si extaz. Sex total, 150 RON/ora, 0756587946

é Bruneta din Militari, Ana 21 sexy frumoasa te invit la mine pt ati oferi sex total neprotejat fara graba poze reale, 100 RON/ora, Tel: 0760362866, 0723890551

iubirii, é Apartamentul excitatia zilei in apartamentul meu (locatie intima si discreta), corpul meu (freamata de dorinta), gura mea o asteapta pe a ta si daca nu te-am convins urmareste pozele mele si suna-ma, blonda si bruneta, 100 RON/ora, Tel: 0724485593

n Am 30 de ani tanar serios doresc sa cunosc o fata serioasa pentru relatie casatorie, astept sms, Tel: 0733220823

é Noua Nouþã, Azi Venita, Fara Experienta, Inalta, Frumoasa, Par Lung, Fotografii Realizate Acum 10 Minute, Daca Vii Acum vei Fi Primul Ei Client, Numele ei Raluca, 200 RON/ora, Tel: 0734164995

é Seriozitate & igiena totala!.. Lucram absolut singure pe cont propriu pozele sunt ale noastre. Doriti discretie, placere, relaxare, fara batai de cap, fara probleme? Atunci contactati-ne. Sex total pupici, 150 RON/ora, Tel: 0731152484

é SHOW LESBY REAL, SUNTEM 2 FATE CARE STIM SA FACEM DIFERENTA.ITI OFERIM SERVICII DE CALITATE FARA A FI GRABIT. BUNE RAU! SUNA-NE! 150 RON/ORA, TEL: 0734853548

é Provoc dependenta. Ma consider o fire sociabila, fara inhibitii, fara fitze, si dornica tot timpul de ceva nou. Odata ce ma cunosti vei vrea sa ma vezi cat mai des, sex total, 150 €, 0732953635

é Anal, anal, anal, senzuala, curata, discreta, glumeata si fara inhibitii, te astept la mine sa petreci o ora in compania mea in care te voi dezmierda si iti voi oferi placere garantata. Vin si la tine daca doresti, Deea 0763.068.349, 150 RON/ora, Tel: 0763068349

é Show lesby prietene intime, doua doamne mature, 35-45 ani, complet dezinhibate oferim clipe memorabile de placere dlor discreti, pretentiosi si stilati. Locuim in zona Baba Novac, amandoua acceptam fin orala, fantezii, 300 RON/ora, Tel: 0735675762

é Barbat

prezentabil, stilat, ofer companie intima doamnelor deceptionate sufleteste, generoase, indiferent, Tel: 0722156886 n Caut amanta. Manager 35 years, 1.77 m, 73 kg, handsome, serious, gentleman caut amanta frumoasa (also out of Bucarest), 18-25 years. Ofer ajutor financiar; 200 EUR, paul1977c@yahoo.it n Ofer cunilingus pasional gratis unei d-ne supla peste 30 de ani Satisfactie si seriozitate maxime garantate Exclus barbatii Astept sms, Tel: 0761241755 n Problemist sah-mate, 78 ani, doresc nu doar convietuire cu doamna de varsta apropiata, sa fim de invidiat, optimisti, insetati de matematica recreativa, spirituali; Tel: 0771542188, 0318006320


pagina 14 / pierderi / citaþii-licitaþii / medicale / afaceri vânzãri-cumpãrãri / finanþãri-credite

05 Decembrie 2012

n Parohia Jilava, adresa Sos Giurgiului, nr. 282, com.Jilava, jud.Ilfov, organizeaza licitatie pentru atribuirea lucrarilor funerare si adiacente in cimitirele Parohiei. Dosarul de participare se poate depune la Oficiul Parohial pana la data de 14.12.2012. Pentru detalii (caietul sercini) va adresati la Oficiul Parohial,

n Declar Pierdut carnet de student in jud.Bucuresti pe numele Cazacu Andreea-Viviana. Il declar nul, Tel: 0721918110 n Declar pierdute si nule politele OMN C 1087761- C 1087770, C 1087706- C 1087710, F 215606172156070, F 2156759, B 197743, 127607, G 838217 si vignetele HI 005302226- HI 005302250 (Omn Vig), n Declar pierdute si nule vignetele HI: 005057866005057870, 005057976005077990, 005057996005058000, 005058921005058925, 005058941005058945, 005114406005114410, 005114689005114700, n Declar pierdute si nule chitantele BCR 2673633, 2673646, 2738969, 2738974, 2738977, 2738991, 2738992, 2738996, 2739000, 8060010, 8087490,

Pierdut act concesiune cimitirul parohiei Buna Vestire Bellu, pe numele Cozma Vlad. Il declar nul, n Pierdut act vanzare cumparare pe numele Zubca Floarea- Zubca Teodosie. Il declar nul, n Pierdut carte de interventie pt seria 27487, 1 EUR/ora, Tel: 0768475916 n Pierdut certificat de inregistrare seria B nr. 242/465/20.08.2010 pe Sc Lorry General Trans Srl cu sediul social in Bucuresti str Buzoieni, nr. 2, bl PM76, sc. 1, et. 3, ap. 22, sector 5, J40/24027/2007, CUI 22964902. Il declar nul, n Pierdut carnet student pe numele Zodie Octavian Adrian. Il declar nul, Pierdut carnet de construire nr 3447/1967. Il declar nul, n Pierdut certificat de inregistrare Sc Wml Waste Management and Logistic Srl, J40/6501/2009, CUI RO25630931 sediu social in Bucuresti, sector 6, bvl.Ghencea, nr. 24, bl.C89, sc. 1, et. 5, ap. 19. Il declar nul,

n Pierdut certificat constatator al punctului de lucru din Bucuresti, str.Ramnicu Sarat, nr. 20, bl. 16A, sector 3 al societatii Tamo 2000 Impex Srl, cu sediul social in Bucuresti, sector 3, str.Aleea Baraj Iezer nr. 2, bl.M1A+B, sc. 4, et. 4, ap. 79, inregistrata la registrul Comertului sub J40/5501/14.07.1997, CUI 9607376. Se declara nul,

Ionescu Mariana cheamã în judec atã pe pâr âþii Tohãneanu Cãtãlin Viorel ºi Ionescu Aruna Ana Maria la data de 19.12.2012 la Tribunalul Bucureºti, Secþia a-IV-a Civilã, Complet F8, ora 8, 30, situat în Bucureºti, Bdul Unirii nr. 37, sector 3, în Dosarul nr. 7002/3/2012, având ca obiect rezoluþiune antecontract de vânzare cumpãrare, n Lichidatorul judiciar numit in dosarul 2119/96/2012– al Tribunalului Harghita– sectia civila, debitoare Sc All Round Srl, cu sediul in sat Goagiu, comuna Avramesti, nr. 81/A, jud. Harghita, inmatriculata la Reg. Com. sub numarul J19/1080/2006, cod unic de inregistrare: 19299036, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, ORC Harghita propunerea formulata, in sentinta civila nr. 4354/19.11.2012, de intrare in procedura simplificata a insolventei, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca lichidator judiciar Best Insolvency Sprl, n Numitii Baban Florin, domiciliat in Bucuresti, str. Prisaca Dornei nr. 8, bl.D6, sc. 2, ap. 193, sector 3 si Baban Gabriel Cristian, domiciliat in Bucuresti, str.Liviu Rebreanu nr. 25, bl.M11, sc. 2, et. 1, ap. 25, sector 3, in calitate de reclamanti, citam pe Popa Constantin, cu ultimul domiciliu cunoscut in Bcuuresti, str. Nitu Vasile nr. 60, sc.A, ap. 15, sector 4, in calitate de parat in dosarul nr. 11611/301/2011 aflat pe rolul Judecatoriei Sector 3, cu sediul in Bucuresti, str. Ilfov, nr. 6, sector 5 cod postal 70621, complet 13, camera 39, pentru fond- obligatie de a face, la data de 08.02.2013, ora 8:30,

Sc Floor Design 2 Impex Co. SRL - societate în faliment, cu sediul social în Mun. Bucureºti, str. Barierei, nr. 18, Sector 1, fiind înregistratã la ONRC cu nr. J40/13195/2005, având CUI 17820269, prin lichidator judiciar Cabinet Individual De Insolvenþã ‘‘Murariu Rãzvan Cons tantin’’, c onform Sentinþei Comerciale din data de 25.01.2012 în cadrul Dosarului nr. 1878/3/2012, aflat pe rolul Tribunalului Bucureºti, Secþia a VII-a Comercialã, organizeazã la data de 05.12.2012, orele 12:00-18:00, la sediul din str. Energiei, nr. 2, Com. Dobroiesti, jud. Ilfov, licitatie publica cu strigare, conform Legii nr. 85/2006, în vederea vânzãrii bunurilor mobile din patrimoniul societãþii falite. Printre bunurile mobile s c oas e la lic itaþie s e regãsesc: covoare, mochetã, uºi de interior, uºi de exterior, parchet, etc. Caietul de sarcini privind descrierea bunurilor ºi documentaþia necesarã se pot obþine de la sediul lichidatorului judiciar pânã cel târziu în ziua lic itaþiei, la preþul de 25RON+TVA. În cazul în care bunurile scoase la licitaþie nu vor fi adjudecate, se vor organiza licitaþiii la date: urmãtoarele 06.12.2012, 07.12.2012, 12.12.2012, 13.12.2012, 14.12.2012, 19.12.2012, 20.12.2012 si 21.12.2012, office@avocatmurariurazvan .ro, Tel: 0213231160, 0725923800

é Tratament Colesterol Krilloil-Omega 369. Scade colesterolul Rau (LDL) cu 32%, creste colesterolul bun (HDL) cu +44%, contact@krilloil.ro, http://www.Krilloil.ro, Tel: 0764477646

Vand 5 flacoane solutie perfuzabila Albumina umana Albunorm 200g/l, 50ml, pret 100 Ron/ flacon, Tel: 0722365552

cumpãrãm n Achiziþii, garantat: Tv-LCD (eventual defect); Laptop; Camerã video; GPS; Jocuri; Iphon; Tabletã; GSM; Magnetofon; Diverse, Tel: 0785699822 n Concesiune un loc de veci, Bellu Catolic, 600euro urg, Tel: 0721316959 aur, argint, n Cumpar antichitati, monede. Cel mai bun pret garantat! dinache_constantin@yahoo.com Tel: 0764847202, 0733423599

é Anticariat cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704

pretioase si é Pietre semipretioase pentru bijuterii: safire, rubine, smaralde, ametist, citrin, granat, etc, www.MunteleComorilor.ro, Tel: 0726603075

n Vand boiler electric Ariston 100L, stare foarte buna, pret convenabil, Tel: 0727792525 n Vand loc de veci in Voluntari 1 loc 240/240/.mp, urgent f. ieftin, numai 35 milioane, 3.500 RON, Tel: 0735668183

Vand marfa (imbracaminte) second-hand si oglinda pe rotile pentru magazin, pret negociabil, Tel: 0721415920, 0217774985

Ofer împrumut cu garanþie auto, plata pe loc, acte notariat. Cer seriozitate, Tel: 0762433445


05 Decembrie 2012

afaceri firme / meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15

n Benzinarie mobila. Statie mobila de carburant - 2009, un rezervor compartimentat: 6.000 litri (benzina) si 24.000 litri (motorina), sistem de gestiune, casa marcat, calculator, sistem de supraveghere video, toate avizele necesare, in functiune. Pret fara TVA, 44.500 EUR, Tel: 0726391341 n Vand Studio de bronzare (3 solare) Ergoline 600 Turbo Power, Total Bronze 60 tuburi, Soltron, N55, lampi noi, totul nou + 1 masa manichiura, Tel: 0733304316 n Vand Minimarket in zona Vacaresti (Tineretului), magazin dotat cu rafturi comerciale noi, tejghea si rafturi de expunere de ultima generatie, sistem de gestiune ultima generatie (POS touch screen+ BOS), imprimanta fiscala. Zona statie autobuz, statie metrou, fatada magazin moderna, aer conditionat, sistem alarma, gresie, spatiu depozitare 18mp, 15.000 €, 0741013996

n Absolventa litere, romana, engleza ofer meditatii la limba si literatura romana si la limba engleza, orice nivel, Tel: 0723582883 n Fizica-chimie pentru cei pe punctul de a reintra in sistem, dispus sa ajut (inclusiv profesori-liceu), Tel: 0729213052 n Invatatoare, profesoara limbi straine, pregatesc elevi after school, fac referate si lucrari licenta, Tel: 0724249085

é Calificari Ministerul Muncii: frizer-coafor, manichiurist-pedichiurist, frizer, unghii f alse, machiaj, bucatar, cofetar, barman, electrician, instalator, inspector resurse umane, inspector SSM, etc. Contact: Calea Victoriei 12A, www.cepecom.ro, Tel: 0729771707, 0213151446

é Matematica, Profesor, orice zona, pregatire supereficienta, rezultate rapide garantat, succesul sigur, pret orar negociabil informativ 20 lei, dgrsj@yahoo .com, 0761929678

n Acoperiºuri cu tablã lindab, zincatã, izolaþie cu carton ºi orice reparaþie la acoperiºuri vechi, oferim reducere 23%, Tel: 0765895113, 0731475464


05 Decembrie 2012 n Ieftin si rapid curatenie A-Z dupa constructor, de intretinere garsoniere, apartamente, case, vile, echipa profesionala, Tel: 0721748379, 0786692449

é Acoperisuri,

mansarde, tabla zincata, izolatii interioare, mici reparatii, seriozitate, preturi avantajoase, Tel: 0725199860

é Acoperiºuri, tigla

metalica, jgheab, dulgherie, burlane, reparatii mici, Tel: 0723868539 Amenajari, finisaje. Construim case din caramida, beton, bca, lemn. Efectuam amenajari interioareexterioare: zugraveli, placari cu polistiren, rigips, tencuieli, fatadedecorativa, gresie/faianta, parchet, mansarde, acoperisuri, zidarie, pavaje, garduri, fundatii, placi de beton, izolatii, scari interioareexterioare, instalatii sanitare si elec tric e, bbyconcept@gmail.com, Tel: 0723172623

é Acoperisuri, executam lucrari: tigla, tabla tiglata, izolatii si hidroizolati, revizii acoperisuri vechi, confectionam si montam parazapezi, jgheaburi si burlane, zugraveli interioare, gresie, faianta, parchet, oferim garantie, 1 EUR, ms_dyzzy@ yahoo.com, Tel: 0762176938

é Contabil expert.

AVOCAT INFIINTEZ, RADIEZ SOCIETATI C O M E R C I A L E , REPREZINT PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE IN INSTANTA, TEL: 0752024025, 0766762259 n Infiintare societate Gratis! Infiintari / modificari societati / fundatii / asociatii. pfa, majorare de capital social, deschidere/inchidere punct de lucru, numire / revocare administratori, adaugare coduri caen, schimbare sediu social, gazduire sediu social; traduceri; consultanta juridica / financiar-bancara, contabilitate gratis; recuperari creante, promovare google, office@cabinet-firme.ro, http://www.cabinet-firme.ro, Tel: 0733617920

Servicii contabile complete ºi audit, prima luna gratuit. 0214118164, 100 RON, Tel: 0720891226, 0766369750 contabila. n Evidenta Economist efectuez evidenta contabila computerizata. Ofer servicii complete de contabilitate, balanta, bilant, declaratii fiscale lunare si trimestriale, salarizare, decont TVA, ITM, obligatii de plata, registru de casa, refaceri acte contabile, resurse umane, la preturi avantajoase, 200 RON, renatta_mincu@yahoo.com, Tel: 0724130193 n Oferim servicii complete de contabilitate, resurse umane si psi, preturi incepand de la 100Ron, seriozitate si profesionalism, Tel: 0728549662, 0730479897

é Branºament apã,

canalizare, acte recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente 0760727231, Tel: 0720506819, 0214343276

n Cabinet Expert Contabil, economist, absolvent ASE-2001, membru CECCAR, inspector resurse umane, ofer servicii complete de contabilitate+ salarizare. Sect. 4, 50 Ron / luna, 0727742411, 0744666532, expertcont.andrei@yahoo.com

Transport marfa si mobila, ieftin, la pretul clientului, cu Ford Transit maxi inalt si lung, ofer seriozitate, Tel: 0766360482

n Doamna, 55 ani, prestez ingrijire varstnici, orice zona, apelati cu incredere, Tel: 0730320297

Iau in spatiu, sector 3 Bucuresti, ieftin 350 mil. urgent, Tel: 0735668183, 0721316959 Menajer ã 36 ani, nefumãtoare, fac curãþenie + cãlcat la o familie, exprienþã vile. L-V, 8-9 h/zi, 1200 lei, preferabil Militari, Tel: 0729352228 n Siteuri web la comanda, aplicatii, orice fel de site numai la comanda, Tel: 0749184984

Vrei sa vinzi aur la cel mai bun pret de pe piata? Contacteaza-ne, vei obtine un superpret 14K-110Ron/gr, 18K-140Ron/gr, Tel: 0758626086 n Vand brazi naturali en-gross pentru Craciun, specia Abies Alba, cu acte de provenienta! Pentru cantitati mai mari pretul se negociaza! Ofer transport gratuit pentru Bucuresti si imprejurimi ! Dimensiuni 1,5-3m, 45 Ron, 0748400260, dudauflorentin@yahoo.com

é Dj nunta

Organizari Evenimente Bucuresti- primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII; dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stoboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII! djsiensii.weebly.com, Tel: 0726129782

AnuntAZ 5 decembrie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you