Page 1

Agent curãþenie - Firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net 650-800ron, Tel: 0722763974, 0729005137, Fax: 0212244658

Berceni - vand Urgent apartament 4 cam conf 1 termopan centrala g+f+p foarte curat nu necesita imbunatatiri. Rugam seriozitate, Berceni langa facultate, moll, 95.000 EUR, Tel: 0720588771

V id e o c h a t - A b s o lv e n t e pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, enjoy4studio@yahoo.com, Tel: 0763156150, 0735674012

Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

COAFOR/COAFEZÃ ANGAJAM CU SALARIU NET 1500 LEI. INSCRIEREA LA INTERVIU SE FACE NUMAI CU TRANSMITEREA CV -ULUI LA E-MAIL, 1.500 RON, BEAUTY2335@YAHOO.RO, TEL: 0722308969

Consultant tehnic, permis categoria B, eventual studii superioare tehnice. Tel: 0745458832, Tel: 0727038610, 0217251264

é DRUMUL TABEREI, TRICODAVA, PARTICULAR VAND AP. 3 CAM.DEC.ET. 1/4, 2 BALCOANE INCHISE, INTERIOR RENOVAT, IMOBIL STARE EXCEPTIONALA, ZONA VERDE, PIATA, PARC, SCOALA, CONTOR APA SI CALDURA. ACTE IN REGULA. ACCEPT CREDIT. EXCLUS AGENTII. NEGOCIABIL, 65.500 EUR, EMIL_POPESCU@YAHOO.COM, TEL: 0723314387

é Spãlãtor auto cu experienta, salariu, carte de munca, concediu, masa zilnica, bani transport, conditii de munca foarte bune, 6 zile/sapt. (sambata libera) seriozitate si corectitudine, 50% tapiserie+polish, 5 lei la f i e c a re d e g re s a re e t c , 8 0 0 R O N / l u n a , gavrilmario@yahoo.com, Tel: 0720777858

ªofer - Societate, cu sediul in Bucuresti sector 1, angajeza Persoana Desemnata pentru transport rutier, obligatoriu vorbitoare de limba Franceza sau Spaniola, cu s a u f a r a e x p e r i e n ta , aurel.aurel6@gmail.com, Tel: 0034938142617

n ªofer taxi la 12 h, dispecerat Pelicanul, 65 0766666650

ron,

Tel:

Videochat Legal, 600Euro bonus angajare, posibilitate cazare, castig garantat 1000- 3000Euro, http://www.secretchat.ro, Tel: 0786238785

AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Belgia pe înþelesul tuturor. Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (160) Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Dreptul la prestaþii pentru resurse minime în Belgia (partea aII-a). Continuãm prezentarea rãspunsului solicitat de cãtre doamna Lucreþia R. din Târgoviºte, Judeþul Dâmboviþa, care a lucrat 15 luni de zile în Belgia, ca muncitor necalificat. Depãºind o anumitã vârstã - pe care nu o precizeazãdoamna Lucreþia nu mai gãseºte de lucru. Are reºedinþa în Belgia ºi doreºte mai multe detalii despre dreptul la prestaþii pentru resurse minime. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Cuantumurile lunare ale venitului de integrare. Aceste venituri se diferenþiazã, dupã numãrul membrilor de familie, dupã cum urmeazã: 1. Partener de convieþuire: 493,54 EURO; 2. Persoanã singurã: 740,32 EURO; 3. Persoanã care locuieºte împreunã cu o familie aflatã în întreþinere: 987,09 EURO. Prestaþia se plãteºte pe o perioadã nedeterminatã, atât timp cât sunt îndeplinite condiþiile de acordare.Aceste cuantumuri pot fi combinate cu prestaþiile familiale primite pentru copii. Dacã venitul familial este sub un anumit plafon, alocaþiile se acordã integral. Cuantumul alocaþiilor este redus cu cuantumul venitului care depãºeºte plafonul. Peste aceste plafoane, cu cât venitul creºte, cu atât cuantumul acordat scade. .... continuare in pagina 4


pagina 2 / oferte de muncã România

05 Decembrie 2011 n Agent Pazã (bodyguarzi) Firma angajeaza, rafael_ro28@yahoo.com, Tel: 0784749575 n Agenþi Pazã Romprest Security angajeazã agenþi pazã cu atestat pentru obiectiv situat în zona Bãneasa. Salariu motivant +bonuri, Tel: 0734668645 n Agenþi Pazã angajeaza urgent Societate de paza si securitate in conditiile Legii333/2003, pentru obiective in Bucuresti, Tel: 0785277252, 0758079906 n Agenþi Pazã cu atestat, varsta 22-50 ani, barbati, office@u-e.ro, www.umoserv.ro, Tel: 0728978877 Agenþi Pazã 50 posturi Societate paza angajeaza conf o rm p re v e d e ri l o r le g i i 333/2033, Tel: 0213271418

é Agenti Vanzari cu sau fara experienta Roossa Books Srl angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare; tel 9.00-17.00, 0318004555

Ambalator (fete) pentru ambalat si etichetat, Tel: 0744700047, 0727524725

Bonã experienta, 1.400lei, 8-10 ore, Crangasi, Titan, O to p e n i, P ip e ra , O b o r, Pantelimon, Militari, Lacul Tei. Urgent, Tel: 0213107403

n Bonã Bucuresti, 1.000-1.200 lei, 8-10 ore, Tel: 0213107403

n Asistentã personalã, frumoasã, n Bucãtar. Restaurant ‘’Horoscop’’ é Agenþi

é Agenþi Pazã - angajãm urgent 30 agenþi pentru ºcoli ºi gradiniþe, Tel: 0213108660, 0212010567

Pazã - SC In t e rg u a rd G ru p S R L angajeaza urgent, in conditiile Legii 333/2003, agenti de paza, barbati cu domiciliul stabil in Bucuresti si varsta maxima 45 de ani. Se ofera contract de munca pe d u ra ta nedeterminata, scolarizare, echipament de lucru, decont transport. Relatii in intervalul orar 09.00-17.00, de luni pana vineri, la telefon 0757104575, Tel: 0219889, 0214115167

é Ajutor Cofetar cu é Agenti Vanzari

angajam pentru Casa de Moda, Tel: 0752199488

experienta pentru laborator in Corbeanca, Ilfov, Tel: 0720179933

fãrã experienþã, fãrã obligaþii. Rog seriozitate. Cazare lux, beneficii + salariu 700Euro/lunã. Poze+CV la: fitroyal09@gmail.com n Asistenta cu experienta pentru cabinet medicina de familie, cerinte: recoltari probe sangvine; salariu atractiv. CV la, geobadd@yahoo.com n Asistenta radiologie angajam, Tel: 0213265596 n Bonã 1.100lei, experienta, 9 ore, Crangasi, Dorobanti, Herastrau, Dristor, Bucurestii Noi, Pipera- Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403

angajeaza ospatari si bucatar cu experienta in bucataria italiana, varsta max. 35ani, Tel: 0213357265 n Cadru medical - Cabinet medical cautã douã cadre medicale, asistenþi, doctori, terapeuþi, nutriþioniºti pentru colaborare part-time. 0766449126, Tel: 0723165658, 0766532080 n Coafezã si cosmeticiana Angajez, detalii la telefon, Tel: 0728300330, 0213300330 n Coafezã ºi cosmeticianã zona Bdul Titulescu, Tel: 0212220790, 0726290292


oferte de muncã România / info / pagina 3

05 Decembrie 2011 n Consultant tehnic, permis categoria B, eventual studii superioare tehnice. Tel: 0745458832, Tel: 0727038610, 0217251264 n Controlor calitate - Firma Palen Impex SRL angajeaza CTC-ist pentru baclavale, simit si produse cu specific turcesc. Trimiteti CV la email, sertserhat@hotmail.com, Tel: 0728357166 Cosmetician cu studii medii si atestat - Coafor Exclusive 4you angajeaza in zona Salajan, bd Nicolae Grigorescu nr 48, Tel: 0728402001

Croitor/easã cu experienta: scoatere tipar din reviste pana la realizarea prosusului final (costume dama pana la rochii de seara). Mic atelier croitorie, zona Banu Manta, angajeaza cu carte de munca, sunati intre 8-13 sau 16-20, Tel: 0771101657 Croitoreasa - Angajez la domiciliu, din Bucuresti, cu experienta, kriss.popa@ gmail.com, Tel: 0723239630 n Dispecer. Societate pazã, angajãm dispecer cu experienþã Seka, Paradox, Roel, Tel: 0754010164, 0749533502 n Distribuitor pliante - Cautam persoane tinere, dinamice, pentru distributie pliante, Tel: 0212128838

D i s trib u i to ri c u s a u fa ra experienta Roossa Books Srl angajeaza, salariu de la 1200lei bonusuri in functie de realizari; tel 9.00-17.00, Tel: 0318004555

n Îngrijitoare - Angajez persoana n Maseuze condiþii lux, comision ingrijire doamna in varsta 4-6 ore zilnic (inclusiv sambata si duminica) in zona Turda Domenii, Tel: 0722502230 ÎNGRIJITOARE, FEMEIE NEFUMATOARE IN JUR DE 50 A N I P E N T R U IN G R I J I R E BOLNAVA CARTIER MILITARI, TEL: 0723049946

n Instalatori

cu experienþã. Societate de construcþii angajeazã, salariu motivant, Tel: 0766304099

é Educator/toare cu minim 2 ani experienþã, angajeazã grãdiniþã particularã, zona Domenii, Tel: 0769636066, 0769634754 n Electrician auto cu experienta, salarizare deosebita - Service auto angajeaza Prelungirea Ghencea, Tel: 0761330212, 0721262047 n Electricieni cu experienþã. Societate comercialã angajeazã, salariu motivant, Tel: 0723027761 n Farmacist pentru Adria Farm, în Ilfov pe zona de Nord/Nord-Est, salariu 4000 lei, Tel: 0726116636 n Fatã pentru pregãtit- cusut, maºinistã ºi croitor feþe încãlþãminte cu experienþã, angajeazã S.C. Coryllus Prodimpex S.R.L. 0744.661.957, 0744.661.956, Tel: 0214204326 n Femeie de Serviciu. Firmã de curãþenie angajeazã femei pentru curãþenie. Se oferã salariu avantajos, bonuri de masã ºi contract de muncã! Informaþii la telefon între orele 9:00-15:00, Tel: 0763848858 n Frizer cu experienta pentru salon Stephanie (10 ani) sos. Oltenitei 238 vzv. BRD, Tel: 0723460908, 0213324652 Hostess, promoter, DJ, MC, luminist - club in centrul istoric angajeaza, Tel: 0766811445

n Îngrijitoare - Angajez doamna, minim 50 ani domiciliata in zona Berceni, pentru ingrijire persoana varstnica, 4-6 ore zilnic (inclusiv sambata si duminica), Tel: 0722993531

Lãcãtuº confecþii metalice ºi sudor (CO, electric ºi Argon), angajeazã Seba Industrial. Selecþia se face pe bazã CV transmis pe fax 0213183675 sau depus la sediul din Bd. Iuliu Maniu nr. 562, sector 6, Tel: 0213183669 n Lucrãtoare

croºetã-andrea, experienþã muncã la domiciliu. Deplasare sãptãmânalã la firmã Bucureºti, luni- vineri, 14.00-17.00, tttextile@yahoo.com, Tel: 0762045912 Lucrãtor comercial (de sex feminin) cu varsta maxima de 30ani, Tel: 0753570387, 0753852788

n Manichiuristã Vrei sa Lucrezi

intr-un salon cochet, alaturi de o echipa tanara si dinamica? Green Day Spa angajeaza manechiurista, pedichiurista, technician unghii false. Oferim conditii de munca foarte avantajoase, Tel: 0743189442, 0213165525 n Maseuzã masaj erotic cu/ fara experienta angajeaza salon masaj erotic Bucuresti, Unirii, oferim specializare, 3000lei, contact@vip-obsession.ro, Tel: 0754663361

45%, venituri 1500-2000E, exclus sex, angajeazã Artemis masaj Cotroceni, artemis_masaj@yahoo.com, http://www.artemis-masaj.ro, Tel: 0732855488

Mecanic intretinere. Asociatie proprietari str Masina de Paine nr 69 bl od23 angajeaza mecanic intretinere din vecinatatea blocului. Adresa contact: cutia postala de pe scara B a blocului, Tel: 0765256054 n Mecanici

auto, tinichigii, vopsitori, electricieni, receptie piese, inspector devize angajam pentru service auto, Tel: 0311032820

n Menajerã - Family looking for housekeeper speaks english, to live in Domnesti, full time intern, experience minimum 2 years, Tel: 0746785877

Menajera cu recomandari. Program 8 ore/zi L-V la familie cu copil mic in comuna Berceni, Tel: 0724320957 n Modelatori pentru covrigarie.

Salariu atractiv, Tel: 0723569140 n Modele, reclame pentru toate vârstele (copii, adulþi, vârstnici). Activitãþi modelling tineret. Bucureºti + provincie. 0213156581, 0767080619, model@sequoiamodels.ro, Tel: 0722397039


pagina 4 / oferte de muncã România

05 Decembrie 2011 n SC Ambasador SA angajeazã: n Spãlãtor

é Montatori

é Personal -

tâmplãrie - Firma NEW ACT angajaza cu contract de munca muncitori calificati montatori santier pentru pereti cortina, tamplarie aluminiu. Schuco, Metra, Reyners, Veka, newactsrl@ yahoo.com, Tel: 0729881767, 0213308049

Fabrica prajituri angajeaza personal pentru procesul de productie si ambalare incinta Faur sect 3 Bucuresti, Tel: 0758239700

Muncitori necalificati zona Clinceni Bragadiru, Tel: 0747755912, 0760358343

n Muncitori SC Geocotest SRL

angajeaza muncitori necalificati pentru foraj, tehnicieni constructori, ingineri, geologi, soferi, Tel: 0213157248

é Muncitori calificaþi ºi necalificaþi - SC Construcþii angajeazã urgent! permanent, cu CM. Salarii avantajoase, Tel: 0734847568

n Personal Societate angajam echipa constructii ptr termoizolatii fatade blocuri, rog seriozitate, ionutpp@yahoo.com n Personal covrigarie - Angajam personal + vanzatoare pentru covrigarie si gogoserie, Tel: 0755035702, 0761723682 n Personal feminin pentru videochat. Procent minim 50% pânã la 80% sau salariu fix 1.200$. Bonus 300$, avans 500$, program part-time. Garantãm realitatea anunþului, Tel: 0731214102, 0760357692 n Personal muncitor (femei) pentru fabricarea ambalajelor din hartie si carton. Informatii intre orele 8-16 de luni pana vineri, Tel: 031860048

Personal. Angajam urgent personal calificat instalatori, sudori, lacatusi, Tel: 0729996863

n Reglor Relee cu o foarte bunã capacitate vizualã, angajeazã SC Electromagnetica SA. Relaþii la n Operator calculator angajam, telefon ºi la sediul din Calea Rahovei 266-268, Tel: Tel: 0213265596 0214142120 n Ospãtari ºi bucãtari vorbitori de limba englezã sau italianã, pentru Reglor mase plastice - SC restaurant central. Condiþii avantajoase, salariu negociabil, Electromagnetica angajeazã Reglor mase plastice cu Tel: 0758101040 experienþã de lucru la maºini cu i n j e c þi e m a s e p l a s tic e º i montarea matriþelor pe maºinile de injecþie mase plastice. Relaþii la sediul nostru din Calea Rahovei 266-268 ºi la telefon, Tel: 0214042120

Ospãtãriþe cu experienta, prezentabile, sociabile, si serioase. Pachet salarial foarte atractiv, plus alte beneficii, contact@egoclub.ro, http://www.egoclub.ro, Tel: 0745093998 é

é Reprezentant vânzãri directe angajeaza Roossa Books SRL, cu sau fara experienta, salariu in functie de realizari; tel 9.00-17.00, Tel: 0728650079

“Bucatar si Bucatar- gestionar”Condiþii: domiciliul stabil in Bucuresti, calificare, experienta in unitatile de alimentatie publica. Relatii la telefon: 021.315.90.80/1116, Tel: 000 n Secretarã avand cunostinte pc - SC First Class Design SRL angajeaza, Tel: 0756100541 n ªofer - Societate, cu sediul in Bucuresti sector 1, angajeza Persoana Desemnata pentru transport rutier, obligatoriu vorbitoare de limba Franceza sau Spaniola, cu sau fara experienta, aurel.aurel6@gmail.com, Tel: 0034938142617 n ªofer taxi la 12 h, dispecerat Pelicanul, 65 ron, Tel: 0766666650 n ªofer distributie - Firma angajeaza sofer pentru distributie; se cere carnet categoria B. CV la e-mail, centro_marius@yahoo.com ªofer vidanja - SC Iamandbet Com SRL angajeaza, garaj in comuna Domnesti, Tel: 0724276821, 0766487972

é ªoferi

tax i c u /farã experienþã (facilitãm obþinerea atestatului). Zilnic 9-18, str. Dealul Þugulea nr. 124 (Militari). 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

n ªoferi taxi cu atestat (facilitãþi obþinerea atestatului) - Compania de taximetre Bageti angajeazã, închiriem licenþe taxi, Tel: 0214560387, 0762008061, Fax: 0214560298 n ªoferi. Step One angajeaza soferi profesionisti categoriile B, C+E, minim 2 ani experienta; relatii la telefon, Tel: 0730223413 ....

vase ºi lucrãtor bucãtãrie, Tel: 0730220077 n Spãlãtor auto cu experienta Angajez in zona Militari, Tel: 0723529054 n Spãlãtori auto cu experientã, contract de muncã si cazare (sector 6). Detalii la:, Tel: 0729942777 n Spãlãtori auto, baieti cu experienta pentru spalatorie auto, Tel: 0726768854

Sudor autorizat ISCIR pentru societate comerciala, Tel: 0722299102 n Sudor/instalator

gaz pentru instalatii de gaz. Experienta minim 3 ani la o firma de gaz. Avantaj permis, contact@grandgaz.ro, http://www.GRANDGAZ.ro, Tel: 0724221193, Fax: 0318177642

Traducãtor se cauta doamna vorbitoare de limba Turca, care sa stie si contabilitate primara; pentru detalii sunati la Dl Tuncay, Tel: 0728345068 n Vânzãtoare

serioasa pentru magazin imbracaminte, zona sos. Pantelimon, Tel: 0720699612

Vânzãtoare cu experienþã în panificaþie, zona Rahova, Tel: 768130133 n Vânzãtoare - SC angajeaza

vanzatoare patiserie zona Dragonul rosu, salariu atractiv, relatii orele 9-18, luni vineri, Tel: 0724373775 n Vânzãtoare pentru magazin Bio, salariu motivant, program flexibil, Tel: 0727336696, 0767709535

é Vânzãtori presa

angajez, preferabil din zona Drumul Taberei, Tel: 0766360521, 0734584411 n VIDEOCHAT TINERE PENTRU

AGENTIE, VIDEOCONFERINTA, CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL, 1000-3000E/ LUNA, WWW.STUDENT-JOBS.RO, TEL: 0720818129, 0314250001

n Videochat Tinere dragute minim 18 ani. Salarizare deosebita, incepand cu 1200E, http://www.camchat.ro, Tel: 0720818129 n Videochat 11 Studiouri legale, strict feminin. Avans 700$ din prima zi, bonus 300$, salariu fix, program 5h/zi la alegere. Câºtiguri 2.300–7.800$/lunã. Plata instant. Sunaþi-ne cu încredere: 0731080888, Tel: 0768839893, 0755980550 fete cu/fãrã n Videochat experienþã pentru videochat. Avans 300$. Bonus garantat 500$. Salariu fix, program flexibil, studiouri în zone centrale. Venituri sigure 1.000- 4.200$/lunã, Tel: 0767611865, 0727067729 fete cu/fãrã n Videochat experienþã. Câºtiguri 100% garantate. Salariu 1.000$/lunã. Oferim avans 600$ din prima zi, Tel: 0760950085, 0755645869 n Videochat activitate pentru fete. Câºtiguri 1.000–4.000$ lunar. Avans 600$, salariu fix, posibilitate promovare, Tel: 0785726082 n Videochat caut fete / doamne 300$ bonus la angajare, salariu fix +comision, cerem /oferim discreþie, câºtiguri bune pe bune, Ella, Tel: 0767589321, 0736438121

continuare din pagina 1

Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (160) În ceea ce priveºte alocaþiile de locuinþã ºi încãlzire, entitãþile federative oferã contribuþii pentru instalare, mutare ºi chirie. Acestea sunt disponibile numai la nivel regional. Existã, de asemenea, unele drepturi speciale de asistenþã medicalã. Venit garantat pentru persoane în vârstã. Cuantumurile lunare ale venitului garantat pentru persoane în vârstã variazã în funcþie de situaþia familialã: a. Rata pentru o persoanã singurã: 916,33 EURO; b. Rata pentru partenerul de convieþuire: 610,89 EURO; c. Rata per familie (pentru 2 beneficiari în regim de convieþuire): 1 221,78 EURO. Beneficiarul are, de asemenea, dreptul la asistenþã medicalã. Prestaþia este plãtitã atât timp cât sunt îndeplinite condiþiile de acordare. Alocaþie de înlocuire a veniturilor. Cuantumul lunar de bazã al alocaþiei este determinat de situaþia familialã a persoanei cu dizabilitãþi: Categoria A: 493,79 EURO; Categoria B: 740,68 EURO; Categoria C: 987,58 EURO. Deºi pentru calcularea acestei prestaþii sunt luate în considerare veniturile persoanei în cauzã ºi cele ale oricãrei persoane împreunã cu care formeazã o familie, anumite cuantumuri sunt deductibile. Dupã acordarea alocaþiei, dreptul la aceasta continuã sã existe atât timp cât nu este afectat de o modificare semnificativã a situaþiei persoanei cu dizabilitãþi. Venitul de integrare este acordat la nivel local de cãtre Centrele publice pentru asistenþã socialã pe baza unei examinãri a cererii. O anchetã socialã ºi evaluarea resurselor trebuie efectuate de cãtre asistentul social al CPAS. Solicitantul are dreptul de a fi consultat înainte de aceastã decizie. Consiliul pentru asistenþã socialã al CPAS trebuie sã ia o decizie în termen de 30 de zile de la depunereacererii. Dreptul este recunoscut începând cu data depunerii cererii. Prima platã trebuieefectuatã în termen de 15 zile de la adoptarea deciziei. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.


05 Decembrie 2011

é Videochat Luxury&TeamVision Studio va asteapta in noua locatie de lux cu oferte senzationale: comision de pana la 70%, gama variata de bonusuri, training specializat, program flexibil, colectiv tanar! studioluxury@yahoo.com, http://www.luxurystudio.ro, Tel: 0785035606, 0757695830 fete cu/fãrã n Videochat experienþã. Engleza conversaþional. Program la alegere. Venituri sigure 1.000-5.000$ lunar. Avans 500$ plus bonus la angajare, Tel: 0721865777, 0766290521 n Videochat pentru fete cu/fãrã experienþã. Avans 500$. Salariu fix 1.000$ sau procente 50–84%, traning asigurat, plata bilunar, bonusuri, posibilitate avansare, Tel: 0754931717, 0726496406

é Zugravi vopsitori, gipsari, tencuitori (cu aplicatie mecanizata), numai cu experienta. 0722740935, baducosrl@yahoo.fr, http://www.baduco.ro Tel: 0726647714, 0747691761, Fax: 0214449188

é Germania ºi Israel. Angajez muncitori în construcþii: dulgheri, fierari, finisori ºi necalificaþi, Tel: 0723983908

n Germania, caut fete cu experienta intre 20-28 ani si transex pentru club xxl, an contract. pentru relatii sunati la tel 00491748279120, 0040730896091, 004915156909335

é Italia. Cautam 25 sudori cu experienta asamblare otel beton, pentru deplasare in Italia. Asiguram transport si cazare. Prezentare CV mondoest@ymail.com

oferte de munca / vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / 2 camere / pagina 5

Berceni Huedin, garsoniera conf 1, 33mp, p/4, g+f+p+t, complet mobilata, semiutilata, apropiere m i j l o a c e d e tr a n s p o r t , 36.500 EUR, ionescu.christina@ gmail.com, Tel: 0721323663

n Drumul Taberei Particular vand garsoniera 37.87mp confort 1, decomandata, parter, Favorit, exclus intermediari. 0214402638, Tel: 0213102470, 0724387300 n Obor Gara de Est, P/4 P re l u n g i re a G h e n c e a , decomandata, cf. 1, parchet, Funigeilor lângã Grãdiniþa termopan, usa metalica, g+f, mobilata, utilata lux, libera, 27mp, Mary-Land, vând teren preþul 31.500 EUR, Tel: 0722628256 zonei, Tel: 0768471325, Chiajna, proprietar, n Roºu 0723519356 garsoniera 42, 5mp, bloc 2010, etaj 1, la cheie, stradal, centrala n Splaiul Unirii Unirii Splai, Mihai proprie, 35.000 EUR, Tel: Bravu, 667mp construibil, P+4, n Bragadiru Ilfov teren intravilan, POT 75%, CUT 3, 0, eventual 2 0788395181 suprafaþã 1200mp, deschidere loturi 333mp, 450E, 0770412862 13m, Tel: 0768387401

n Cãlãrasi, 65km Bucuresti, langa Lehiu, proprietar vand casa 2007, 87mp, teren-1.000mp, baie, 3 camere, 2 holuri, é Buftea - Licitatie Teren bucatarie, gresie, faianta, parchet, intravilan cu PUZ aprobat, termopane, fosa septica, boiler, 390634mp, data licitatiei - 8 hidrofor, izolatie polistiren; decembrie 2011, CBL01952, discutabil, 33.000 EUR, 1.000.000 EUR, h t t p : / / cristian.mateescu@gmail.com, Tel: w w w . c b i m o b i l i a r e . r o , T e l : 0744506883 0215280220, 0730177225 n Constanta, 2 Mai, vand vila vis-a-vis de tabara circa 300mp locuibili, 30m pana la plaja, dotata cu toate Dâmbovita comuna mobilata, accesoriile. 00491771588230, Doicesti, Aleea 550.000 EUR, Tel: 004981587937, Sinaia DN 71, teren 0728568341 n Drumul Sãrii Vila D+P+2E+M, intravilan, 2800mp, 572mp construiti, toate utilitatile, 330.000 EUR, Tel: 0723990119 25E/mp, Tel: n Moºilor vila singur curte, 5 0721913492 camere, 3 bai, ct, ac, g+f+p, sc-200mp, 210.000 EUR, Tel: n Dãrãºti-Ilfov vand teren 7000 0722637990 mp, 70.000 EUR, mihuancd@yahoo.com, Tel: Prahova, Predeal, 0758098248 Giurgiu Plopºoru particular vand teren (2 loturi): Tarlaua 1 parcela 4, suprafata 47500 mp (4.75Ha), situat la periferia orasului Giurgiu, access la DJ504, langa canalul de irigare Giurgiu-Razmiresti; Suprafata 60000 mp (6Ha), situat la 35 km de Bucuresti (sat Plopsoru), access DN5. Pret negociabil, 8 EUR/mp, rp.popescu@gmail.com, Tel: 0725211521

é Petrãchioaia - Licitatie Teren extravilan cu puz aprobat, 108 Ha, data licitatiei - 8 decembrie 2011, CBL01955, 760.000 EUR, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177225

vand casa, suprafata teren 650mp, toate utilitatile, 8 camere, pret negociabil, 150.000 EUR, ruxandra_cernat@ yahoo.com, Tel: 0740400700 Rahova zona Margeanului. Vand casa curte, Tel: 0763054764, 0766747806

Teleorman Videle casa din caramida 170mp, 5 camere, 2 holuri, toate utilitatile, gresie, parchet, curte si gradina anexe, Tel: 0785337662, 0786180695

Aviaþiei Borsa, proprietar vand apartament 2 camere 56mp, decomandat, termopane balcon inchis, P+F+G+AG+UM, orientat sud, 79.000 EUR, Tel: 0212324994, 0745351793 n Berceni Secuilor 2/4, liber, particular, termopane, gresie, parchet. Meritã vãzut, 56.000 EUR, Tel: 0758888569 n Berceni Piata confort 1 etaj 3/10 constructie 1985 st 57 accepta credit, 52.500 EUR, Tel: 0732864809, 0769536936 n Ghencea Drum. Cooperativei, 2cam. 111mp 65000E; 3cam. 115mp 73000E, gars. 52mp, bloc nou. Exclus siteuri promovare, Tel: 0735170042 n Militari Vand apartament 2 camere cu imbunatatiri, zona metrou Pacii, Tel: 072667543 n Moºilor Pizza Hut, stradal, 3/4, termopan, parchet, usi de lemn noi, centrala proprie, 55mp, modificat 2 balcoane, 60.000 EUR, Tel: 0722628256 n Pajura Particular, parter semidecomandat, bloc 4 etaje, reabilitat 2010, apartament renovat total 2011, gresie, faianta antiardere parchet 12mm, izolatie 15cm, langa gradinita, exclus prima casa, rugam seriozitate, 68.500 EUR, Tel: 0766449527, 0741184892 n Roºu Chiajna, proprietar, 2 camere 60mp-45000Euro, 2 camere 72, 5mp-55000Euro, duplexuri in bloc 600E/mp (101mp si 113mp), si un penthouse 196mp, Tel: 0788395181 n Vitan Olimpia, vand ap. 2 cam, et. 9/10, an 1980, sedec, 2 balc, 2 aer, renovat, propietar, pret disc, Dan 0763273030, 62.000 EUR, Tel: 0720280881, 0769411795 n Zeþarilor Sector 5, urgent, superâmbunãtãþit, 29.000 EUR, http://www.apartament-ieftin.com, Tel: 0721662755

n Berceni Vand apartament 3

camere decomandate confort 1 8/10 cu imbunatatiri, curat zona linistita, boxa, loc parcare, bucatarie mobilata, 62.000 EUR, Tel: 0747106436 Straja, vand n Berceni, apartament 3 camere, confort 1, decomandat, et. 2/4, intrare stradala, vedere mixta, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interior schimbate, bucatarie open-space, cadastru, intabulare, an constructie 1977, suprafata utila 67mp, 73.000 EUR, angibratu@yahoo.com, Tel: 0722453633 n Cãlãraºilor Hiperion - vand apartament 3 camere parter mobilat complet, Tel: 0722432187 GOLESCU, n DINICU PARTICULAR, VAND APARTAMENT 3 CAMERE, ETJ 3, LANGA GARA DE NORD, PRETUL ZONEI, TEL: 0722330409 n Ghencea vis-a-vis de unitatea militarã, semidecomandat, confort 1, termopan, gresie, faianþã, 2 bãi, stradal, etaj 8/10 sau schimb cu garsonierã +diferenþã, accept credit, discutabil, 65.000 EUR, Tel: 0766356601 n Militari Vand apartament 3 camere, sos. Virtuti, nr. 22, decomandat, sup. 85mp, pret usor negociabil, Tel: 0723300141, 0722298134 n Militari Proprietar vand 3 camere decomandate, parchet stejar, aer cond. 2 grupuri sanitare, 3 debarale, gresie, termopan, partial mobilat, constr. 1982, pret discutabil, 0722662168

Pipera, ocazie! Proprietar vând apartament 3 camere, 140mp, utilat mobilat, parcare, boxã, 125.000 EUR + TVA, http://www.ibizasol.ro, Tel: 0723662751, 0723662155 n Sebastian Parc decomandat,

78mp, et. 3/8, hol H, vedere mixta, gresie, faianta, termopane, centrala proprie, aer conditionat, balcon inchis, boxa, parcare. Mijloace de transport in comun in toate zonele (5 km/10 min de centru), 79.000 EUR, inascorpio@yahoo.com, Tel: 0744340045 n Titan Auchan, apartament 3 camere semidecomandat, zona verde si linistita, renovat recent, parchet masiv, gresie, faianta, etaj 4/4, balcon inchis, usa metalica, aer conditionat, vecini deosebiti. Liber, Tel: 0736449687

é Dristor, 4 camere foarte multe imbunatatiri (g, f, p, um, aer conditionat), 87 mp, mobila pe comanda, centrala termica, p/8, bloc 1986, zona si bloc linistite, 5 min metrou, loc parcare, impecabil, superpret, u rg e n t, d is c u ta b il, 73.000 EUR, Tel: 0728626828 n Militari -Veteranilor, particular,

vând 4 camere, confort 1, 6/8, 2 bãi, 2 balcoane, gresie, faianþã, negociabil, 78.000 EUR, Tel: 0742326442

Rahova Margeanului, sector 5 vand urgent crama 200mp, braserie 170mp, terasa 300mp, 11 camere cazare, 2 bucatarii, 6 grupuri sanitare, 2 bai, 250.000 EUR, Tel: 0767830354, 0762602352

n Schimb

1000mp Fundata (Brasov) cu 1500mp Mihailesti (Giurgiu), Tel: 0723391398

Vand (schimb) vila P+1, 210 mp, la rosu + teren 1280 mp, cu gaze si curent, in Ciorogarla, Ilfov, la doua minute de Bucuresti - Militari, vis-a-vis de Carrefour Sau schimb cu ap. 4 camere, dupa 1981 Bucuresti Sau schimb cu vila la munte cu curte si toate utilitatile, 70.000 EUR, mircea_radu@ yahoo.com, Tel: 0722670550


pagina 6 / cumparari case-vile / garsoniere / 2 camere / inchirieri oferte imobile / cereri Cãlãraºilor Hyperion, Inchiriez apartament 2 camere decomandat, etaj 3/7, 1 balcon, stradal. Recent renovat, gresie, faianta, parchet, usa metalica, aer conditionat, termopan, calorifere aluminiu, 400 EUR/luna, Tel: 0723659184

Zona limitrofa Bucuresti, Casa modesta 2-3 camere, maxim 20km, maxim 1000012000E, Tel: 0722540856

n Drumul Taberei Inchiriem convenabil camera in apartament unei tinere dupa ora 18, Tel: 0217256631 n Drumul Taberei ofer camera mobilata, acces dependinte, chiria anticipat 1 luna; discutabil, Tel: 0720471897

City Mall vilã 175 mp, 4 camere, mobilat modern, finisaje de lux, 1250E/ lunã, Tel: 0722846436, 0728778638 n Pipera stradal, vila P+1, 5 camere, 3 bai, nemobilata, 390mp construiti, 800mp curte, 2.500 EUR/luna, Tel: 0722399360, 0722674647

n Cumpar urgent! cu plata cash 2 camere confort 1, 2 sau 3, Bucuresti adiacent, Tel: 0732864809, 0769536936

n Cumpar urgent! cu plata cash 2 camere confort 1, 2 sau 3, Bucuresti adiacent, Tel: 0732864809, 0769536936

n Drumul Taberei Particular Inchiriez garsoniera in Drumul Taberei, zona Piata Moghiorosi, bloc realibiltat termic, cf 1, Etaj 1 din 10, complet utilata si mobilata, 30 mp, balcon inchis, termopan, aer conditionat masina spalat, frigider, aragaz, TV, usa metalica. Blocul este situat in vecinatatea mijloacelor de transport in comun si de asemenea este accesibila parcarea in fata blocului a auhovehicolului proprietate personala. Se platesc in avans 2 luni de chirie si o luna garantie. Disponibila numai pentru inchiriere pe termen lung, rog seriozitate, 270 EUR/luna, Tel: 0744209269 n Giuleºti zona Institutul Pasteur, inchiriez garsoniera, bloc nou, semimobilata, centrala proprie, exclus agentii imobiliare, 700 RON, Tel: 0733105757 Grigorescu metrou, libera, conf.I, g, p, f, termopan, mobilata modern, utilata nou; 1+1 avans, 230 EUR/luna, Tel: 0786961591

n Militari Ofer spre inchiriere garsoniera cf. 1, decomandata, mobilata, termen lung, Tel: 0728958408

Rahova Sebastian, particular, mobilata, parter, imbunatatiri, pret negociabil, ªtefan, 1.000 EUR, Tel: 0760677377

n Ciºmigiu apart 2 camere, mobilat si utilat curat, centrala proprie, pret discutabil, 300 EUR/luna, Tel: 0744649447 n Dristor Inchiriez apartament 2 camere, mobilat si utilat 350euro negociabil, Tel: 0730004082, 0723509082 n Drumul Taberei Compozitorilor, utilat ºi mobilat, Tel: 0726976189 n Gara de Nord Apartament 2 camere, decomandat, etaj 1, g+f+p+uºã metalicã, Tel: 0744436219 n Giurgiului proprietar 2 camere, decomandat, îmbunãtãþiri, mobilat, anticipat 2 luni, Tel: 0721863771

n Antiaerianã

spaþii birouri clãdire P+3, acces stradal, locuri parcare, 7E/ mp/ lunã, Tel: 0213119983, 0722846436 închiriez hale n Bragadiru industriale de 550 mp, 300 mp ºi spaþii birouri de350 mp, spaþiile sunt dotate cu apã, canalizare, n 13 SEPTEMBRIE STRADA acces tir, curte pãzitã, parcãri, ACVILA, ETAJ 1 DIN P+1, curent 220 ºi 380 trifazic, la preþul COMPLET UTILAT, 300 EUR, de 2E /mp ºi 1, 8 /mp, Tel: 0722243546 TEL: 0724194284 Novac Inchiriez n Baba Bragadiru, ªoseaua apartament 3 camere - parter, decor lux, bucatarie open space, Alexandriei, 109, judeþul Ilfov, SC bar nevada, AC, usa metalica, Vegras SA închiriazã spaþii de gresie, marmura, complet utilat si depozitare ºi producþie, depozit mobilat, contorizat apa-caldura, frigorific 160 mp, asigurã utilitãþi, 400 EUR/luna, Tel: 0722600800, 0728995581 cdradulescu@gmail.com, Tel: 0768073226, 0732410457 n Bratianu IC Spatii comerciale, stadion 46 respectiv 38mp, in spatele n Basarabiei semidecomandat 2 gr sanitare magazinului Cocor, Tel: mobilat utilat balcon mare 0212128844, 0723623613 imbunatatiri ac termopan zona parc, 350 EUR, Centrul Istoric ofer spatiu popescu_holtzhauser@yahoo.com, comercial contract de asociere 1 Tel: 0721032316 n ªtefan Cel Mare Central parc, camera + dependinte, Tel: 7/10, decomandat, lux, 160mp, 0722432187 liber, disponibil imediat, 1.000 EUR, Tel: 0722628256 n Colentina Spatiu mic comercial n ªtefan Cel Mare Proprietar ofer parter, bloc, 25 mp, str. Maior spre inchiriere ap. 3 cam. Bacila, 2.000 lei/luna, Tel: semidecomandat, mobilat si utilat 0721266551, 0722664293 complet, 350E/ luna, Tel: n Decebal Inchiriez cafenea, Tel: 0722697109 0744631240

é Iancului, apartament renovat recent, mobilat modern, utilat complet, 350 EUR, Tel: 0213207070, 0733683445

Magheru -Balcescu, spatiu comercial ultracentral, parter, 110mp, Tel: 0744523967

é Vitan Mall par-

é Iancului, apartament renovat recent, mobilat modern, utilat complet, 350 EUR, Tel: 0213207070, 0733683445 n Militari Inchiriez ap 2 camere, semidecomandat, mobilat si utilat complet, et 4/8. Este renovat si dotat cu parchet, gresie, faianta, loc parcare, aer conditionat, net, cablu. Se afla aproape de statie de ratb si metrou, Cora Lujerului si Piata Veteranilor, 300 EUR/luna, Tel: 0726256094

ticular 3 cam decomandat, impecabil, complet mobilat si utilat, et 6/8, 82 mp, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, usa metalica, alarma, 380 EUR, cma240563@ yahoo.com, Tel: 0749243763

n Militari Piata Veteranilor, particular, inchiriez ap. 2 camere, n Prahova Sinaia vilã 6 semidecomandat, et 6/8, dormitoare +living, pentru perioada semimobilat, proaspat zugravit. sãrbãtorilor, Tel: 0722110711 Foarte aproape piata, metrou, n Berceni particular, inchiriez ratb, Tel: 0721414685 apartament 4 camere, mobilat, utilat, curat, zona buna, 400 e, Tel: 0768136298 n Titan metrou Policlinica, Mega Militari Inchiriez oferim garsoniere, 3/10, p/10, g, f, p, t, mobilate, tv/automata; apartament 2 Militari Apusului, apartament 200Ex2, Tel: 0723713816, 4 camere, mobilat, etaj 2/10, camere, 200E pe 0216442571 Pret 350 euro/luna, anticipat o luna, Tel: luna, 350 EUR/luna, Tel: 0752561222, 0733694030 0727672371

13 Septembrie Sebastian parc, Str. Dumbrava Noua, et4/8 moderna, mobilata, aragaz, frigider, aer conditionat, 42mp. Particular, 230 EUR, Tel: 0724467191

n Militari Teatru Masca, decomandat, 1/4, centrala termica proprie, contorizat, g+f, 2 gr.sanitare, utilat, mobilat clasic, parcare, Tel: 0745055015 A l e x a n d ri e i p a rt i c u l a r inchiriez 2 cam mobilat c o m p l e t re n o v a t 1 + 1 , 1.000 RON, Tel: 0721085076

Timpuri Noi inchiriez apartament 2 camere, Tel: 0723557828

n Timpuri Noi 2 camere+ hol,

n Berceni Particular inchiriez nemobilate la curte, intrare apatament 2 camere, Tel: separata+ gaze max. 2 persoane, 800ron, Tel: 0723024333 0751874078, 0734350736

05 Decembrie 2011

1 Decembrie Bd Inchiriez s p a t i u c o m e rc i a l 2 5 m p amenajat cu rafturi, Tel: 0722314255

n Pantelimon Oraº nr DN 3, km

13, judeþul Ilfov punct de lucru SC Granitul SA închiriazã teren 10.000mp, din care hala 1.200mp. Pentru informaþii sunaþi la, Tel: 0212553030 TIMPURI NOI- INTERSECTIE; SPATIU COMERCIAL 300MP, T O A T E U T I L I T A T ILE, CU VAD, POSIBIL COMPARTIMENTARE, TEL: 0744501185

n Unirii Zepter spatiu 240mp,

parter, mezanin, Tel: 0744631240 Cascadelor, spatiu comercial, 74mp, stradal, Tel: 0212128844, 0723623613 n Vergului, SC Granitul SA închiriazã 400mp, spaþii birouri în ªos Vergului, nr 18, sector 2, Bucureºti. Pentru informaþii sunaþi la Tel: 0212553030

n Valea

Valea Cascadelor, teren betonat, imprejmuit, pazit + 100mp show-room, Tel: 0212128844, 0723623613 n Ghencea

teren 1.000 mp, 6.000 mp cu utilitãti, pãzit, posibilitate intrare camion TIR, n Militari Piata Veteranilor stradal curent 380V, etc, Tel: 0740868342 deschidere Bdul Iuliu Maniu, 70mp, poate fi compartimentat si pretabil pentru fast-food, Tel: 0732985096 Militari Piata Gorjului, stradal deschidere in Bulevardul Iuliu Maniu, suprafata 45mp si 18mp pretabil pentru fast-food, Tel: 0732985096

n Solicit

pentru inchiriere garsoniera sau apartament orice zona in Bucuresti, Tel: 0732864809, 0769536936


05 Decembrie 2011

auto-moto / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 7

é Dacia Solenza galbenã din fabricã, 2005, benzinã, între 50000-90000 km, negociabil, 1.200 EUR, Tel: 0788009498

Opel Vectra B impecabilã, argintiu metalizat, 2000 DTI, full fãrã piele, consum mic, meritã v ã z u t ã c a u c i u c u ri ia rn ã , maºina este din Austria, are n u m e re ro º i i , 2 3 5 0 , T e l : 0785704603

BMW 730i an-2004, benzina, full options, culoare negru; vand urgent, Tel: 0762317590

n Dezmembrez Opel, vand orice piesa cu garantie ptr Astra H, Astra G, Zafira A, Zafira B, Vectra C, motorizare 1.3cdti, 1.7cdti, 1.9cdti, 1.7td, 1.7dti, 2.0dti, 1.6xep, elemente caroserie dupa cod culoare, livrare oriunde in tara din stoc prin curierat rapid cu deschiderea coletului inainte de achitarea rambursului, preturi fara concurenta, 10 EUR, vacuta2001@yahoo.com, Tel: 0769640586, 0769640586

n Porsche Sport, benzinã, 2003, 103.000km, full, inmatriculat Bulgaria, acte in regulã, 11.000E sau 12.000+variante, 0727937957

é Dacia Papuc 1, 9

Dacia Logan Papuc an 2011 zero km benzina, convenabil, Tel: 0724044624

diesel, 2 locuri carosat, 2005 - va rog sunati dupa ora 11, 2.000 EUR, Tel: 0728203007

é Rover 213 S cu

piese noi, Tel: 0744221177, 0726722677

é Volkswagen Golf

IV 1, 9 TDi, 2000 cmc, gri metalizat, full option, 180.000km, impecabil, 3.800 EUR, Tel: 0721398362

laptopuri, n Calculatoare, monitoare, imprimante, noi, second-hand, garantie, service. Vând. 0722213283, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0765476882, 0212600843 n Vand camera video Sony hdr-ux9e 4megapixeli full hd cu cd si card telecomanda inclusa stare exceptinala 900 roni am dat 2400 de roni pe ea, 900 RON, Tel: 0764545351

n Achiziþionãm- acum: Tv-LCD; Laptop; Combinã Sony; GPS; Play-Station; PSP; Magnetofon; Aparat foto; Camerã video; Calculator P4; Diverse. Fabricaþie dupã 2000. Preþ maxim- transport gratuit, Tel: 0785699822 n Achizitionez monitoare LCD, computere, laptopuri, compunente nefurate, asigur transportul inclusiv weekend, Tel: 0723984654, 0768790654 n Congelator, frigider aragaz, masina spalat, combina, lada/vitrina frigorifica. Functionale. Ofer 100-150. Frigider, congelator defect 50, Tel: 0213328599, 0722417915

é Invita-ma la tine! ofer clipe de placere intensa.Sex total, oral é Acum 100 % Real! neprotejat cu finalizare Descopera placerile orala, accept si amorului de vis in adevaratul paradis alaturi cupluri, 150 RON/ora, Tel: 0730398643 de 3 dive excentrice, dornice de cele mai nebanuite fantezii intime si curiozitati interzise. Profita acum si tu de momente unice, lux, 300 RON/ora, Tel: 0754785596, 0721656563

é Oral, normal, anal, Ceva nou

Blondã sexy ofer relaþii intime la domiciliu, Tel: 0765171988

n Accept: Acura, Dacia Cielo,

Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

Auto Opel, Dacia, Skoda, peugeot, Daewoo, Renault, etc. Cumpãr cu plata pe loc, Tel: 0760545466

Calculatoare, Laptop - instalam Windows 7, XP sau Vista in Bucuresti. Reparam calculatoare si laptopuri, inclusiv in week-end. Service Calculatoare Autorizat, Garantie 1 an, 10 RON, offic e @ i n s ta l e z - w i n d o w s .r o , http://www.instalez-windows.ro, Tel: 0760950313, 0720661758

n Masini de spalat automate, reparatii la domiciliu, deplasare gratuita, ultrarapid, garantie, piese, Tel: 0731532310, 0768398545

é Escorta de lux, sunt exact ceea ce iti doresti. Plina de pasiune, atingeri catifelate, forme fine, senzatii nebanuite, clipe de extaz, placere si discretie. Sex total, 250 RON/ora, Tel: 0757473717

si frumos, pun pasiune la oral cu finalizare, normal in orice pozitie vrei tu, se poate si anal si diverse fantezii, suna-ma, poze reale, zona centrala, apartament de lux, 150 RON, Tel: 0725622824

é Dan, sagetator, 39/1, 75/80, doresc cunostinta doamna pentru casatorie. Sunati sau dati SMS, Tel: 0769009377, 0744256062 n Domn 55 ani, doresc sã

cunosc o doamnã de 40-45 ani, care sa locuiascã cu mine la þarã, Tel: 0761070794 n Italian in Romania cu afaceri doresc sa cunosc o fata pentru prietenie si ajutor reciproc, Tel: 0764478574

n Prezentabil, serios, 41/1.80/88,

doresc cãsãtorie cu tânãrã drãguþã, serioasã. Rog seriozitate, Tel: 0735123908


05 Decembrie 2011 n Echipã

n Vând fond economisire BCR locuinþe, în valoare de 6300 Ron, Tel: 0726976189, 0734919785

pavatori: executãm montaj borduri ºi pavele, preþ minim, Tel: 0735870898 n Efectuam instalatii electrice, sanitare si reparatii, avantajos, Tel: 0734310368, 0762033739

n Firma

contabilitate oferim servicii complete de contabilitate financiara si de gestiune si revisal, Tel: 0214112965, 0726182324

n Caut

colaborare investitie service auto si magazin alimentar teren 1500mp zona vile IMGB, Tel: 0766399879

n Pierdut original DGFP pentu casa de marcat marca Reltracte model A100p seria EA116090 pe numele firmei P.F Cernischi Dorel, Tel: 0722885940 n Pierdut act identitate, permis de conducere, talonul de masina pe numele Pitul Gabriel, le declar nule,

Tratament colesterol Krilloil-Omega 369 distruge colesterolul rau si trigliceridele.De 48 de ori mai puternic decat Omega 3, contact@krilloil.ro, http://www.krilloil.ro, Tel: 0764477646

n SC Sea Romania SRL avand sediul in str. Nucului nr. 6, é Vand tuica prune bl.V101, sc. 2, et. 6, ap. 37, 15lei/litru, Tel: sector 3, municipiul Bucuresti, titular al planului Urbanistic Zonal 0720994967 (PUZ), localitatea Popesti Leordeni, Soseaua Oltenitei nr. 181, judetul Ilfov anunta publicul n Vand porci de carne ecologici, interesat asupra depunerii Tel: 0720262255 solicitarii de obtinere a avizului de Vand mese de biliard mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei profesionale de la firma Sam si de incadrare. Prima versiune a loc de joaca pentru copii planului poate fi consultata la d im e n s iu n e m a re , sediul Agentiei Protectiei Mediului petrescuflorentina19@yahoo. Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1 com, Tel: 0763778294 (in spatele benzinariei Lukoil) sector 6 de luni pana joi intre orele 9.00-11.00. Vand pentru adulti: cizme Observatii/comentarii si sugestii se dama piele, cauciuc, primesc in scris la sediul APM Ilfov in termen de 15 zile de la manusi piele, tricotaje. data publicarii anuntului,

Pentru copii: sosete, manusi, caciuli + fular, geci, chiloti, pijamale, tricouri. Manechin dama, umerase, Tel: 0761555684

Cedez afacere productie c o f e t a rie p a t i s e ri e v a d comercial trafic intens (metrou liceu firme), Tel: 0727439156, 0722558456

n Intocmim proiecte din fonduri

europene. Agricultura, turism, resurse umane, instalarea tinerilor fermieri, razvan.vastea@gmail.com http://www.fonduristructurale.info, Tel: 0721639269

Vand afacere shaormerie Bucur Obor, oferta avantajoasa, Tel: 0736423319 Vand scoala auto (complet utilata), autorizatie august 2016, zona Piata Gorjului, Tel: 0722767241, 0760249490

n Vand afacere chiosc Unirii 2

metrou 3, 5mp cu tot cu firma, 3.000 EUR, Tel: 0734310368, 0762033739

n Dubã 1.5T transport orice tip

de marfã, colaborez cu firme, aprovizionare magazine, Tel: 0735870898

é Finisaje Interioare Executam profesional: zugraveli, glet, faianta, gresie, parchet, gips-carton, slefuit, demolari, decopertari, tencuieli, vopsitorii, fatade, izolatii termice- hidro- fonice, tavane casetate, instalatii electrice si sanitare. Garantam calitate, seriozitate si rapiditate! Executiile se fac mecanizat sau manual.Costuri promotionale! 1 EUR/mp, baducosrl@yahoo.fr, http://www.baduco.ro Tel: 0726647714, 0747691761, Fax: 0214449188

é Închiriem Logan full options 50L/zi. 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 n Sofer

Protocol, particular, prestez servicii cu autoturism personal clasa business, varsta 35 de ani, program full time, persoana serioasa cu experienta in domeniu si bun cunoscator al Bucurestiului, efectuez si curse in strainatate. Ma angajez si la contracte pe perioade mai lungi. Pretul se negociaza telefonic in functie de perioada/traseul solicitat, tabarles_ma@yahoo.com, Tel: 0722636180

n Administratoare

cu atestat, vechime, preiau asociatii proprietari, asigur contabilitate, casierie, seriozitate, Tel: 0728802549

n Cadoul n Avocat, recuperare taxa auto constienti:

Achiziþionãm cãrþi deplasare la domiciliu, seriozitate ºi promptitudine, Tel: 0723615761, 0766298232

é Anticariat cumpararm carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, Tel: 0731407474, 0213159704 n Convenabil TV Sony 72cm, tub trinitron, teletext, Tel: 0766718864, 0212521243 n Cumpar hartie copiator A4,

ofer cash 6lei/ top, orice cantitate, Tel: 0765500180

n CUMPÃR DECIZII ªI TITLURI DE PLATÃ, DOSARE ANRP, ACÞIUNI FONDUL PROPRIETATEA, 0761058986 n CUMPAR DECIZII ANRP (FONDUL PROPRIETATEA), TEL: 0733633217 n Vand loc de veci Cimitirul Ghencea Civil in apropiere de capela 1300 euro, Tel: 0770218999 n Vand imbracaminte secondhand la 6lei/ kg, umerase si oglinda, Tel: 0721415920 n Vand vitrina frigorifica verticala 350L, perfecta stare, 800 RON, Tel: 0734310368, 0762033739 n Vand automat cafea Saeco 200, perfecta stare, 900 EUR, Tel: 0734310368, 0762033739

P ro f e s o r c u d e o s e b i t a e x p e ri e n t a meditez matematica fizica orice nivel, inclusiv Evaluare nationala cls a 8-a, Bac, admitere facultate si studenti! La cerere lucrez in toate vacantele si in week-end! ll632743@gmail.com, Tel: 0722456047

é Cursuri de calificare acreditate de Ministerul Muncii de: manichiurã- pedichiurã, unghii false cu gel si acril, machiaj, instructor autorizat, manager de proiect. Programãm m o d e l e la d o a r 1 0 l e i , http://www.kiriloff.ro, Tel: 0213128072, 0769220026

Meditez engleza si franceza pentru copii in sectorul 2 la domiciliul acestora, 20ron, Tel: 0741946063 é Vand generator

de curent cu motorinã 3, 5w, 3.000 RON, Tel: 0767095788, 0724939353

n Profesor matematicã, orice zonã. rezultate sigure, telefon 0727.809.907. Succesul garantat, Tel: 0727809907 n Românã: capacitate, bacalaureat, facultate, cetateni straini. Domiciliul solicitantului. Pret accesibil. Engleza, Franceza, elevi consolidare, Tel: 0216302662

celor iubitori si ofera celor dragi prima inmatriculare/taxa de protectie contra efectelor mobilului poluare.Onorariu minimal. Infiintare si altor electronice, 0742218652 firme, reprezentare in instanta civil, penal, dreptul muncii, etc, Vrei sa cunosti drumul catre Tel: 0724364375, 0721299214 Bogatie si Independenta n RECUPEREZ TAXA DE PRIMA Financiara? Contacteaza-ma la INMATRICULARE, RECUPEREZ email financiaroffice@gmail.com CREANTE, CERERI UZUCAPIUNEA SI ACCESIUNEA PRIVIND PROPRIETATILE JURIST, TEL: 0727394414

n Contabil

Cadastru pret redus, super oferta in luna decembrie: cadastru garsoniera si ap. 2 camere la 180 lei, 3+4camere 280 lei, cadastru teren 580 lei. Firma de cadastru si topografie, va asteptam sa ne contactati, 180 RON, ioana.dinu@ customsurvey.ro, Tel: 0724943293 n Echipã

serioasã executãm montaj: gresie, faianþã, parchet, gleturi, lavabilã. Debarasãm molozul rezultat, Tel: 0735870898

expert, servicii contabile complete ºi audit. Prima lunã gratuit. 021.411.81.64, 0720.891.226, Tel: 0766369750 n Contabilitate completã, refaceri evidenþe, certificate, depuneri, ITM, consultanþã, certificare bilanþ, incepand de la 50 ron, Tel: 0723966893, 0771304450

é C ontabilitate/Expert Unioncont Expert va ofera profesionalism, confidentialitate si garanteaza pentru serviciile de contabilitate, personal si salarizare executate. Incheiati cu noi contracte in lunile nov si dec si beneficiati de 20% reducere, contact@unioncont.ro, http://www.unioncont.ro, Tel: 0744368693, 0213185574

AnuntAZ 5 decembrie 2011  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Advertisement