Page 1

é CUMPAR APARTAMENT 2 SAU 3 CAMERE ZONELE MILITARI, DRUMUL TABEREI, CRANGASI, PRETUL MAXIM 53.000 EURO. EXCLUS AGENTIE IMOBILIARA, INTERMEDIARI. EXCLUS PARTER SI ULTIMUL ETAJ, TEL: 0736446482, 0726150207 Dâmboviþa, Târgoviºte, apartam 2camere, decomandat, g+f+p+ct, izolat ext, 56mp, parter, posibilitati extindere, ideal si pt firma, zona linistita, lab. analize medicale, scoala, gradinita in apropiere, accept prima casa, 35.000 EUR, tysi.tysi@yahoo.com, Tel: 0722284552, 0729095157 Nerva Traian, str. Vasile Carlova, proprietar vand garsoniera 4/8 G+T+A/C usa metalica, pret n e g o c i a b i l , 5 0 . 0 0 0 E U R, octavianjigman@yahoo.com, Tel: 0720062640

Personal curatenie in centre comerciale pentru firma specializata in servicii de curatenie. Salariu net 650-800ron. 0212241302, 0212241312, Tel: 0729005137, 0722763974 é MANICHIURISTA

UNGHII FALSE. ANGAJAM MANICHIURISTA, PEDICHIURISTA, UNGHII FALSE GEL, MODELE UNGHII, EXPERIENTA 2 ANI MINIM. SE OFERA SALARIU + COMSION, SALON @SECRETBEAUTYSALON.RO WWW.SECRETBEAUTYSALON.RO TEL: 0765242450, 0723383631

é Transportam marfuri generale (non adr cu dube, camioane, intern si international, oriunde si oricand 24/24h, 7/7zile, la cele mai mici preturi. Nu ezitati sa ne contactati, pretul il faceti dvs, Tel: 0722368089

é Personal.

Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: Distribuitor, Agent Vanzari, Curier, Asistent Manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200lei, Tel: 0728650079

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

OARA IN ROMANIA, STANDARD STUDIO STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU - ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

05 Iulie 2012 Agenti Vanzari pentru Bucuresti, editura noua angajeaza, Tel: 0213151690

é Agenþi Pazã ºcoli,

grãdiniþe, salariul 1000 Ron. Urgent! Tel: 0213108660, 0212010567

n Ai studii superioare si cauti un n Bucãtar angajez pentru hotel loc de munca stabil si bine platit? Noi iti oferim posibilitatea unei cariere de succes, Tel: 0213151690 n Asistenta vanzari cofetarie de lux, salariu atractiv, Tel: 0763995159 1.200-1.400 lei, n Bonã experienta, 8-10 ore, Dr. Taberei, Militari, Primaverii, Dorobanti, Gara de Nord, Tineretului, Bucuresti. Urgent! Tel: 0213107403

*** zona Gara de Nord, Tel: 0761677717 Bucãtar ºi ajutor bucãtar salate pentru restaurant Regie, Tel: 0769808866

n Bucãtar cu experienta, angajez

pentru linie fast food, clareximpexsrl@yahoo.com, Tel: 0729856642

Bonã regim intern, 1.500 lei, experienta, Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403

n Bonã ajutor, caut doamna

é Agenti Vanzari (fete) casa de moda, formare gratuita, Tel: 0752199488 é Agent Vanzari cu/

é Agent Pazã. Societate securitate angajeaza agent paza cu domiciliul in Bucuresti, pentru sediu firma, farmacii; pachet salarial 800-1000 lei; program o zi da una nu, Tel: 0213152184

fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel: 0728650079 Agenþi Pazã, Societate paza si protectie angajeaza in conditiile Legii 333/2003, cu atestat paza pentru obiective in Bucuresti, Bragadiru. Contact Luni-Vineri, blue_sky2051@yahoo.com, Tel: 0785277252

n Agenti

é Agenti Pazã. barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

Vanzari. Companie multinationala in expansiune cauta personal pentru departamentul comercial. O noua campanie de produse si servicii pentru o companie de telefonie internationala destinata persoanelor juridice. Se cauta 15agenti de vanzari cu buna prezenta, chef de munca, sociabili, preferabil cu experienta si cunostinte ale limbii spaniole (nu este obligatoriu). Oferim: timp de lucru complet, training in cadrul firmei, posibilitatea de avansare, contract mercantil cu comisioane ridicate. Cei interesanti trimiteti CV actualizat cu poza la e-mail elena.fertu@bfgrupo.com, Tel: 0724134605

curata (nu solida) ingrijita, sa ma ajute cu fetita si la menaj, zona Politehnica, varsta35-55ani, geaninacirjan@yahoo.com, Tel: 0734431805, 40734431805, Fax: 40734431805 n Bonã interna. Agentia noastra cauta bona interna cu experienta, serioasa si cu recomandari pentru gemeni in zona Pipera. Dorim aspect ingrijit, nu fumatoare si iubitoare de copii, 1.400 RON/luna, contact@bonapentrucopil.ro, http://www.atics.ro, Tel: 0726399202, 0212360117 n Bonã, angajez in Gruiu (Snagov) program 8h/zi, educata, curata, nefumatoare, calma pentru 2 baieti de 3 si 8 ani. Prefer o persoana care sa locuiasca in zonele limitrofe, 1.100 RON/luna, amisescu@yahoo.com, Tel: 0724099433 n Bucãtar cu experienta in bucataria romaneasca, Tel: 0767955907

é Bucãtar. Restaurant de lux angajeaza urgent personal calificat, cu experienta in domeniu pentru pozitia de bucatar, stefan.ciobanu@ aeroservices.ro n Bucãtar/ospatarite

cu experienta si ospatarite. Angajez pentru cafenea restaurant in Drumul Taberii zona Favorit (sector 6). Ovidiu, Tel: 0752129222


oferte de muncã România / info / pagina 3

05 Iulie 2012

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Nediscriminarea ºi cetãþenia Uniunii Europene (partea a - II -a). Continuãm publicarea rãspunsului pentru doamna Gabriela C. din Suceava. Reamintim faptul cã domnia sa lucreazã în Germania de 4 ani ºi ne roagã sã publicãm prevederile legislative europene care interzic discriminãrile pe motiv de cetãþenie sau naþionalitate. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. În “Tratatului privind funcþionarea Uniunii Europene Versiunea Consolidatã” este prezentatã strategia Uniunii Europene în domeniul nediscriminãrii ºi cetãþeniei Uniunii Europene. Astfel, în art. 18 - 25 ale tratatului, sunt cuprise toate detaliile legislative care interzic cu desãvârºire orice discriminare pe motiv de cetãþenie sau naþionalitate în statele UE. Nu numai aceste discriminãri sunt interzise, dar ºi altele, dupã cum se va vedea din prezentarea ce urmeazã. Astazi publicãm partea a doua a rãspunsului pentru corespondenta noastrã. Art. 22. (1) Orice cetãþean al Uniunii care îºi are reºedinþa într-un stat membru ºi care nu este resortisant al acestuia are dreptul de a alege ºi de a fi ales la alegerile locale din statul membru în care îºi are reºedinþa în aceleaºi condiþii ca ºi resortisanþii acelui stat. Acest drept se va exercita în condiþiile adoptate de Consiliu, hotãrând în unanimitate în conformitate cu o procedurã legislativã specialã ºi dupã consultarea Parlamentului European; aceste norme de aplicare pot prevedea dispoziþii derogatorii în cazul în care probleme specifice ale unui stat membru justificã acest lucru. (2) Fãrã a aduce atingere dispoziþiilor articolului 223 alineatul (1) ºi dispoziþiilor adoptate pentru aplicarea acestuia, orice cetãþean al Uniunii care îºi are reºedinþa într-un stat membru ºi care nu este resortisant al acestuia, are dreptul de a alege ºi de a fi ales la alegerile pentru Parlamentul European în statul membru în care îºi are reºedinþa, în aceleaºi condiþii ca ºi resortisanþii acelui stat. Acest drept se va exercita în condiþiile adoptate de Consiliu, hotãrând în unanimitate în conformitate cu o procedurã legislativã specialã ºi dupã consultarea Parlamentului European; aceste norme de aplicare pot prevedea dispoziþii derogatorii în cazul în care probleme specifice ale unui stat membru justificã acest lucru. Art. 23. Orice cetãþean al Uniunii beneficiazã, pe teritoriul unei þãri terþe în care nu este reprezentat statul membru al cãrui resortisant este, de protecþie din partea autoritãþilor diplomatice ºi consulare ale oricãrui stat membru, în aceleaºi condiþii ca ºi cetãþenii acelui stat. Statele membre adoptã dispoziþiile necesare ºi angajeazã negocierile internaþionale necesare în vederea asigurãrii acestei protecþii. Consiliul, hotãrând în conformitate cu o procedurã legislativã specialã ºi dupã consultarea Parlamentului European, poate adopta directive care sã stabileascã mãsurile de coordonare ºi de cooperare necesare pentru a facilita aceastã protecþie. Art. 24. Parlamentul European ºi Consiliul, hotãrând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativã ordinarã, adoptã dispoziþiile referitoare la procedurile ºi condiþiile necesare pentru prezentarea unei iniþiative cetãþeneºti în înþelesul articolului 11 din Tratatul privind Uniunea Europeanã, inclusiv numãrul minim de state membre din care trebuie sã provinã cetãþenii care prezintã o astfel de iniþiativã. Orice cetãþean al Uniunii are dreptul de a adresa petiþii Parlamentului European, în conformitate cu dispoziþiile articolului 227. Orice cetãþean al Uniunii se poate adresa Ombudsmanului instituit în conformitate cu dispoziþiile articolului 228. Orice cetãþean al Uniunii poate sã se adreseze în scris oricãrei instituþii sau oricãrui organ prevãzut de prezentul articol sau la articolul 13 din Tratatul privind Uniunea Europeanã într-una din limbile prevãzute la articolul 55 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeanã ºi sã primeascã un rãspuns redactat în aceeaºi limbã. Art. 25. La fiecare trei ani, Comisia prezintã Parlamentului European, Consiliului ºi Comitetului Economic ºi Social un raport privind aplicarea dispoziþiilor prezentei pãrþi. Acest raport þine seama de dezvoltarea Uniunii. Pe aceastã bazã ºi fãrã a aduce atingere celorlalte dispoziþii ale tratatelor, hotãrând în unanimitate în conformitate cu o procedurã legislativã specialã ºi cu aprobarea Parlamentului European, Consiliul poate adopta dispoziþii care urmãresc sã completeze drepturile enumerate la articolul 20 alineatul (2). Respectivele dispoziþii intrã în vigoare numai dupã ce au fost aprobate de statele membre în conformitate cu normele lor constituþionale. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

n Buldoexcavatorist.

SC B&I Truck Service SRL angajeaza buldoexcavatorist cu experienta si carnet de conducere cat. B. Salariu intre 2000-2500 lei/luna. Puncte de lucru: Bucuresti si jud. Ilfov, 2.000 RON/luna, ady_bantz@yahoo.com, Tel: 0761613297, 0728317560 cu experienþã, n Casier/ã angajeazã urgent Chicken Deea in zona Rahova, Tel: 0768130133 n Casier/ã si gestionari, pentru supermarket zona Gorjului Militari, Tel: 0734318473

Casier/ã pentru supermarket în Piaþa Iancului, sector 2 din Bucureºti, Tel: 0758108240 n Casting figuratie. Casa de

productie Lumiere Artists organizeaza casting pt filme, reclame si emisiuni TV. Plata intre 50-300 euro / ziua de filmare. Nu se percep taxe pt. inscriere, casting@lumiereartists.com, Tel: 0213109152, 0755129475 n Casting film, Casa de productie Lumiere Artists organizeaza casting (figuratie si actori) pt film de lung metraj. Nu se percep taxe pt. inscriere, casting@lumiereartists.com, Tel: 0213109152, 0755129475 Coafezã si manichiuristã / pedichiuristã, cu experientã, pentru salon situat în Drumul Taberei, Tel: 0744877066

n Coafor/Coafezã

manichiurista/pedichiurista, maseuza si cosmeticiana. Salon Gul Studio angajeaza in zona Mosilor, salariu atractiv! Tel: 0721991827

n Colaborare stabilã, modernã,

pe timp de crizã, câºtiguri progresive, 1000$, salariaþi, pensionari, pensie privatã, Tel: 0745234173, 0733084923

Colaboratori. Oportunitate de afacere! Companie americana cu renume mondial, selecteaza colaboratori. Fii alaturi de cei mai buni! Pentru programari interviu, contactati-ne! ogdistribuitor@ yahoo.com, Tel: 0731431464 n Confecþioneri / montatori PVC cu experienta, hala Popesti Leordeni, Tel: 0767396305 n Consilier. Firma elvetiana de

aparatura medicala, cauta persoane - relatii cu publicul. Curs gratuit, program flexibil, venit atractiv, medicalinternationalromania@ yahoo.ro n Contabil program full-time, asteptam CV la e-mail, beatrice.florea@laboratoarelereme dia.ro, Tel: 0214028261, Fax: 0214028256 Contabilitate primarã Mall Bãneasa, magazin de ceasuri. Numai absolvenþi cu studii superioare, CV pe e-mail marketing@top-tea-company .ro


pagina 4 / oferte de muncã România

05 Iulie 2012 Manichiuristã, n Cosmeticianã pedichiurã (unghii false), angajãm persoane serioase, dinamice, prezentabile, în sectorul 5, P-þa Rahova- Petre Ispirescu, Tel: 0724764239, 0768168876 Angajez 2 n Croitorese. croitorese, cu experienta, confectii de dama, cunostinte croit, zona Lizeanu, kriss.popa@gmail.com, Tel: 0728343515

Curieri pedestri. Total Post Services angajeaza in Bucuresti si Ilfov, 0212321575, 0732222672 n Cusãtori. Fabrica încãlþãminte angajeazã în condiþii avantajoase muncitori calificaþi: cusãtoare, croitor manual, tragatori manuali si subtiatoare; zona ªos. Giurgiului, Tel: 0721213384, 0214510056 n Distribuire pliante, angajam persoane (fete) pentru impartit pliante, 4 ore pe zi in zona Universitatii, 5 RON/ora, esserprint @yahoo.com, Tel: 0724397435

n Electrician Angajez electrician n Instalator sanitare cu experienþã cu/ fara experienta nefumator, c.m, pregatire profesionala, tichete de masa, transport, cv la electricianm3@gmail.com, Tel: 0724001223 n Electrician autorizat categoria 2a si 2b, instalatii_ac@yahoo.com, Tel: 0765388756 n Femei pentru curatenie. Firmã de curãþenie angajeazã femei pentru curãþenie. Se oferã salariu avantajos, bonuri de masã ºi contract de muncã. Informaþii la telefon între orele 9:00-15:00, Tel: 0763848858 n Femei pentru curatenie. Firmã de curãþenie angajeazã femei pentru curãþenie. Se oferã salariu avantajos, bonuri de masã ºi contract de muncã. Informaþii la telefon între orele 9:00-15:00, Tel: 0729785801 n Femeie de Serviciu pentru restaurant în Centrul Istoric. Telefon, Tel: 0735861685 n Fierar betonist priceput la planuri si salahori cu experienta, Tel: 0727505888 n Infirmier/ã-Asistenta. Camin de batrani angajeaza asistenta medicala si infirmiera, http://www.casabuniciimaria.ro, Tel: 0762204916

ºi seriozitate ºi ajutor pentru zidar pt. societate de instalaþii în construcþii. Salariu motivant, Tel: 0214510395 n Instalator sanitar cu experienta, angajez in Bucuresti, 0724560500 calificati si n Instalatori sudor-instalator, societate angajeaza, Tel: 0745994087 n Instalatori, electricieni, fochiºti, constructori - calificãri, cursuri rapide, rate minime- Unirii; 0213262606, Tel: 0740306550, 0722209409 n Lucrãtoare angajãm urgent, pe maºini cusut industriale 2 ace, 1 ac, triplock, butonierã, cheiþã. Zona Liceu IOR, sector 3, Tel: 0735224455, 0372718148

n Distribuitori cu/ fara experienta pentru Bucuresti, Tel: 0730566776 n Economist contabil, facturare, cu notiuni de contabilitate primara cel putin - tipografie angajeaza pentru facturare, gestiune si recuperare debite, post permanent 8 h, 300 EUR, cecilia.plaiasu@yahoo.com, Tel: 0752999997

n Manichiuristã,

coafezã, cosmeticianã, pentru salon situat pe bd. Timiºoara vis-a+vis Plazza România, vlasceni@yahoo.com, Tel: 0722258777, 0723329376 Mecanic auto angajam, Tel: 0723533626

n Mecanic Auto pentru Service

Auto - Sos.Centura Popesti Leordeni (linie ratb), service@pancho.ro, Tel: 0748800600, 0724549181

Lucrãtori Comerciali pentru magazin Shop&Go Mega Image in zona Pantelimon/Ritmului. Rog seriozitate! Apelabil intre orele 11:00-18:00, progressive_universal@yahoo.com, Tel: 0725348651

n Lucrãtori

Comerciali Acredo Romania recruteaza Lucratori Comerciali pentru retea de hypermarket-uri in zona Bucuresti, http://www.acredoromania.ro, Tel: 0371303309 n Maistrã bandã cusut feþe încãlþãminte, croitoare, pregãtitoare, cusãtoare, curãþenie, Militari- Uverturii, staþia Dezrobirii, Tel: 0725283975

é Distribuitor cu sau

fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0728650079

Manichiuristã ºi coafezã minim 2 ani experienþã, Calea Rahovei Sebastian, Tel: 0214250420

é Mecanici auto,

tinichigii auto ºi pregãtitori vopsitorie, obligatoriu experienþã, pentru service auto, zona Giuleºti, Tel: 0769274258, 0314285864 n Menajerã pentru menaj intern in

é Inginer chimist cu

experienta in vopsele, lacuri, diluanturi, grunduri industriale si auto pentru societate comercial din Pitesti in vederea deschiderii unei noi fabrici, resurseumane_iunie @yahoo.com, Tel: 0730433044

éManichiuristã, pedichiuristã + tehnician unghii false, se oferã 40% sau salariu fix + carte muncã (se l u c re a z ã c u m a t e ri a l e l e salonului ºi nu se opresc din salariu sau procentaj bani pe materiale ºi nici pentru cartea de muncã). Pentru vizionarea salonului accesati site www. salonhema.ro, 0766663406

Bucuresti, 2 W libere pe luna. Acceptam doar persoane ingrijite, cu f. multa exp. si recomandari. Varsta max. 50 ani, 1.500 RON/luna, contact@bonapentrucopil.ro, http://www.atics.ro, Tel: 0762075087, 0748656552 n Menajerã cu experienta. Angajam pentru firma in sectorul 5. Contract de munca, Lu-Vi7-16. Rugam seriozitate, Tel: 0214233646 n Modelatoare covrigi ºi gogoºi cu experienþã în Piata 16 Februarie, cu domiciliul în zonã. 0722225306, Tel: 0722481685, 0722450754


05 Iulie 2012

oferte de muncã România / pagina 5 n Montatori Tamplarie PVC cu experienta, in Bucuresti, Apetrei_bogdan@yahoo.com, Tel: 0736200218 n Motostivuitorist si Lacatusi. Firma de constructii cu sediul in Bucuresti sector4 angajeaza, detalii la telefon, ciprian_iordachescu@yahoo.com, Tel: 0214604464 angajez, Tel: n Muncitor 0314255326 calificat. Firma n Muncitor angajeaza muncitori calificati tencuiala mecanizata si finisaje, Bucuresti, Tel: 0372797683, 0728033105 angajez pentru n Muncitori constructii ofer cazare, Tel: 0767660019 n Muncitori. Angajam un muncitor necalificat si un sudor - in Bragadiru Ilfov, relatii la telefon, e-mail sau la sediul societatii in oras Bragadiru, Soseaua Clinceni nr. 70, judetul Ilfov, office@konkretline.ro, http://www.konkretline.ro, Tel: 0754235000 n Operator Date. Angajam fete pt magazin online. Cerinte: Domiciliul in Bucuresti, foarte bune abilitati de comunicare, atentie la detalii, creativitate indemanare, cunostinte operate PC, eventual cunostinte in domeniul bijuteriilor handmade. Salariu 800 - 1000 lei / lunar. Trimiteti CV si scrisoare de intentie pe e-mail, 1.000 RON, mihaelahrmargele@yahoo.com Pc. Societate n Operator comerciala angajeaza operatori PC; limba engleza avansat, termeni tehnici, photoshop si outllook, Tel: 0768420915, 0754040894 n Operator Pc. Birou notarial angajeaza operator calculator cu experienta minim 3 ani in notariat, Tel: 0213273716, 0741321631 n Ospãtar si ajutor bucatar, zona Piata Victoriei restaurant, Tel: 0721755455, 0752022594 n Ospãtari bucãtari, aj. bucãtari ºi pizzari, angajeazã Restaurant zona Berceni, Tel: 0761280642 n Ospãtari cu experienta. Angajam pentru evenimente, activitate part time, office@4gt.ro, Tel: 0784425585, 0734498493

n ªofer. Societate comerciala din

é Personal curãþenie pentru spitale, firmã curaþenie angajeazã, 550 lei+ bonuri, Tel: 0726693792 n Personal Curatenie. Caut personal curatenie pentru joi 5 iulie. Curatenie generala vila, posturi disponibile 4, munca in echipa, 50 ron / pers, catalin_dtm@ymail.com, Tel: 0765215529 n Personal hotel. SC Ambasador SA angajeaza: Receptioner hotel, conditii: domiciliul stabil în Bucureºti, absolvent de liceu/ facultate, calificare receptioner/ tehnician hotel, cunoscator a minim 2 limbi straine, cunostinte PC, experienta in turism. Ingrijitor spatii hotel (specializat in spalat mochete), conditii: domiciliul stabil in Bucuresti, absolvent liceu, experienta in unitatile de turism. Curier Bagajist, conditii: domiciliul stabil in Bucureºti, absolvent liceu, cunoscator a minim 2 limbi straine. Relatii la telefon: 02131590.80/1116,

é Personal Restaurant, restaurant Il Cantuccio angajeaza ajutor bucatari, pizzeri, menajere, Tel: 0724744153 n Personal Restaurant. Angajam baieti cu experienta la cuptor de facut lipii, femei cu experienta la gratar si ajutor de bucatar, zona Unirii, 0735810766, 0766920507 n Personal Restaurant. SC Ansamble Catering&Services angajeaza: bucatar, ajutor bucatar, pentru Ilfov - zona Stefanesti si Bucuresti zona Theodor Pallady. Cerinte: experienta in domeniu. CV la e-mail contact@ansamble.ro http://www.ansamble.ro, Tel: 0726194279, 0722646299 n Personal Restaurant: bucatar, ajutor bucatar, ospatar si picoli. é Ospãtãriþe. Restaurant central Restaurant Public House angajeaza, angajeaza. Experienta in Spania Tel: 0722242715, 0763528847 constituie un avantaj. Asteptam n P e rs o n a l salon CV la e-mail i n f ru m u s e t a re . Societate sorindenia@gmail.com, Tel: a n g a j e a z a c o a f e z e , friz e ri, 0722724808 cosmeticiene si manichiuriste cu n Patiser si patisera angajam, minim 3 ani experienta. Conditii Tel: 0723526253 deosebite de munca si salarizare. CV la fax sau p rin e-mail, Patiser cu experienta. Angajez, amalia_amal@yahoo.com, Tel: relatii la telefon, Tel: 0740682911 0747139948, Fax: 0212532279 n Patiser. Patiseria se afla in zona Agronomiei in sector 1, program de lucru de luni pana vineri. Salariu este atractiv. Pt mai multe informatii sunati, 1.800 RON, gabrielasingurasu@yahoo.com, Tel: 0784570903 n Persoane pentru vanzari directe carti, albume si enciclopedii ilustrate, castiguri deosebite, comision atractiv, Tel: 0730566776 n Personal pentru curatenie angajam pentru Centrul de Infrumusetare Silhouette. Conditii: persoana prezentabila si atenta la detalii, Tel: 0371049049

é Personal service auto: director servici, pregatitori auto, vopsitori, mecanici, Tel: 0722210956

Proiectant fiºiere vectoriale (grafician) angajeazã Lartek Grup. Trimiteþi CV pe e-mail office @lartekgrup.net, Tel: 0760679805 n Proiectant gaze cu experienþã

pt. firmã instalaþii gaze, Tel: 0722694056 n Reprezentant vânzãri cu/ fara experienta, Tel: 0755352689 Balastiera, Dragor; n ªef Angajam in Comuna Carpenisu, Jud.Giurgiu. Rog seriozitate, romcim.agregate@gmail.com, Tel: 0722207070

é ªofer cat B,

pensionar, stare buna sãnãtate, certificat medical, preferabil maºinã proprietate, domiciliul Bucureºtii Noi, Chitila, Mogosoaia, alexiorgulescu@ gmail.com, Tel: 0722408608

Bucuresti, punct de lucru Potlogi Dambovita, angajeaza soferi cat. C si D cu atestat, Tel: 0730017258, 0736937326 n ªoferi cat. BCE. Societate angajeaza din Bucuresti si provincie cu experienta pe cap tractor DAF, Tel: 0724232162 profesioniºti cu n ªoferi experienþã de minim 10 ani pentru camioane frigorifice de 20 TO, domiciliu în Bucureºti sau împrejurimi, Tel: 0744222622 n ªoferi taxi cu sau fara atestat in Bucuresti. Oferta avantajoasa. Marian Vasiliu, marian_technical@yahoo.com, Tel: 0766490383 n ªoferi taxi cu/fãrã experienþã (facilitãm obþinerea atestatului). Zilnic 9-18, str. Dealul Þugulea, nr. 124 (Militari) 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

é ªoferi taxi, cu

atestat, Bageti angajeazã (facilitãm obþinerea atestatului, închiriem licenþe, vindem maºini), Tel: 0214560298, 0762008061 n Sudori/instalatori

gaz cu experienta la instalatii gaz minim 3 ani, contact@grandgaz.ro, http://wwwgrandgaz.ro, Tel: 0735666676 confectioner si n ªofer delegat angajeaza firma, n Tâmplar montator tamplarie aluminiu si 021.224.73.81, Tel: 0769054051 pvc, cu experienta de minim 5 ani. Angajam pentru atelier tamplarie PVC+AL, 1.300 RON/luna, office@hbcc.ro, Tel: 0754330090 n Tâmplar pal melaminat, Firma producatoare de mobila la comanda angajeaza, adina.baraitaru@zebrastudio.ro, Tel: 0730000034

é ªofer livrari cu experienta. Restaurant tip fast-food angajeaza. Relatii de luni- vineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856

Tâmplar PAL, firma producatoare mobilier la comanda angajeaza, Tel: 0729939343

n Tâmplar. Atelier de mobila

exclusivist angajeaza tamplar, salariu motivant si posibilitate de avansare, zona Chiajna sect. 6, Tel: 0744674280, 0742085684


detalii la http://ec.europa.eu Search for Eures Advisers, Germany n 1. 10 ITALIAN TEST ENGINEERS; Description: Italian

TEST ENGINEERS are required by AEROTEC ENGINEERING. PROFILE: university degree as an Engineer, Physicist or Computer Scientist, testing experience within the industrial or research-oriented practice, ideally experience with the programming control devices or laboratory controlles (PLC, Labview, C++, ADS2, etc.), team oriented, highly motivated and flexible, very good English skills. TASKS: develop test strategies for implementation of testing at the component or system level, responsible for the planning and contruction of test environments in compliance with customer specifications, as well as general standards and regulations, support customers and internal project teams in the analysis and implementation of test tasks, accompany evaluation of test data and document the results according to the specifications. JOB LOCATION: North Germany. Aerotec offers Permanent contract. APPLICATION: send cover letter + CV in English (nothing in Italian) as a PDF file or a Word file to the following email address: eurespadova@provincia.padova.it, please refer on subject: "Test Engineer- Aerotec Engineering". Interviews in English will take place at the headquarters of Veneto Lavoro in Mestre (VE) – Italy at the end of May 2012 (the specified date will be communicated to eligible candidates selected both by EURES Padova and ZAV-Bonn). VALID up to 5th of May 2012. eurespadova@provincia.padova.it Facharzt (m/w) Innere Medizin WB Gastroenterologie; n 2. Description: Wir suchen im Auftrag eines Mandanten - ein Träger geführtes renommiertes Krankenhaus der Grund- und Regelversorung (220 Planbetten) mit Sitz in Süddeutschland (97 PLZ-Raum, Großraum Würzburg) einen Facharzt (m/w) Innere Medizin Schwerpunktbezeichnung Gastroenterologie (bzw.Assistenzarzt , der in 2012 die WB Gastroenterologie ablegt) für eine Oberarztfunktion mit Perspektive leitender Oberarzt /Chefarztvertretung. Die Abteilung für Innere Medizin (90 Betten, ca. 3700 stat. Patienten pro Jahr) hat die Schwerpunkte in den Bereichen Gastroenterologie mit breitgefächerter Diagnostik und Therapien der Endoskopie mit Broncho-, Gastro- und Coloskopie sowie ERCP, Kardiologie einschließlich Schrittmachertherapie, Onkologie sowie Intensivmedizin. Ihr Profil: • Facharzt/-ärztin für Innere Medizin • Schwerpunktbezeichnung Gastroenterologie • Mehrjährige Berufserfahrung als Facharzt /Oberarzt • Durchführung Funktionsdiagnostik, Endoskopie, Gastroskopie, Coleskopie sowie ERCP • Anleitung und Ausbildung von Assistenzärzten • Patientenorientiertes Handeln • Vertretung des Chefarztes. Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz, Mitarbeit in einem Team mit angenehmen Betriebsklima sowie eine leistungsgerechte Vergütung. Wenn Ihr Profil auf die skizzierten Aufgaben passt und Sie die Herausforderung in einer renommierten Klinik annehmen möchten, freuen wir uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit Einkommensvorstellung und früheste mögliche Verfügbarkeit an die beauftragte Personal-beratung zu mailen. Frau Kirsten Borkeloh steht Ihnen für Vorabinformationen gerne zur Verfügung. Absolute Diskretion ist selbstverständlich. Gerne erhalten wir auch ein Feedback, falls das Stellenangebot für Sie nicht in Frage kommt und Sie jemanden mit Interesse an der Aufgabe in Ihrem Umfeld kennen. Vielen Dank und Grüße aus Saarbrücken i. A. Kirsten Borkeloh; kirsten.borkeloh@w-st-pb.de

Facharzt (m/w) Psychiatrie und Psychotherapie n 4. (Facharzt/-ärztin); Description: Wir suchen für unseren Kunden - ein renommiertes Medizinisches Versorgungszentrum in einer großen Stadt der Westpfalz, zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Facharzt (m/w) für Psychiatrie/Psychotherapie (in VZ oder TZ) Es wir Ihnen ein vielfältiges und interessantes Aufgabengebiet mit der Option einer innovativen Gestaltungsmöglichkeit geboten. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit in der Schnittstelle von ambulanter und stationärer Versorgung neue Wege zu beschreiten. Inhaltliche Gestaltungsmöglichkeiten mit entsprechender Vergütungsperspektive sind ebenfalls vorhanden. Es wird Ihnen die Gelegenheit geboten, sich ganz und gar auf Ihre Patienten zu konzentrieren, und Sie erheblich von administrativen Aufwand sowie von jeglicher mit einer Praxisgründung oder –übernahme verbundenen wirtschaftlichen Risiken zu entlasten. Für die Position ist die Anerkennung als Facharzt (m/w) für Psychiatrie und Psychotherapie Voraussetzung: - ausgeprägte Sozialkompetenz - Engagement und Einsatzbereitschaft - Bereitschaft zur zielorientierten Zusammenarbeit Wir bieten Ihnen: Selbstverantwortliches Arbeiten im ambulanten Setting - eine attraktive Vergütung mit leistungsorientiertem Ansatz Flexible Arbeitszeitregelungen (zwischen 8-18 Uhr, keine Dienste) - innovatives, motiviertes und teamorientiertes Umfeld - Entlastung von administrativen Tätigkeiten - Nebentätigkeit für Gutachten möglich Beteiligung Privatliquidation - Anteil Igel-Leistungen Wenn Sie die skizzierte Aufgabe als Chance und Herausforderung für Ihren weiteren beruflichen und persönlichen Werdegang sehen, freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen kompletten Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte kurzfristig unter Angabe Ihrer Einkommensvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin an den unten stehenden Kontakt senden. Frau Kirsten Borkeloh und Herr Winfried Busche stehen Ihnen für Informationen gerne zur Verfügung. Absolute Diskretion ist selbstverständlich; kirsten.borkeloh@w-st-pb.de

n 5. SALES MANAGER; Description: A Italian Company of Verona, specialized in the production (both in the agricultural and agro-industrial sector) of biological deep frozen fruit to industrial use, is looking for a sales manager with experience in fruit and vegetable o/a alimentary market, to be in charge of the trade growth in the German area (Bavaria area would be preferred) The job will be in the German territory with irregular visits to the Italian seat. Requirements: Knowledge of Italian language, dynamism, flexibility and job organization. The search is direct to a person about 30-45 years old living in Germany, with strong technical background. Importante azienda di Verona , con un ramo di impresa specializzato nella produzione, sia a livello agricolo che agroalimentare, di frutta surgelata biologica per uso industriale. RICERCA figura commerciale con comprovata esperienza nel settore ortofrutticolo e/o alimentare, cui affidare lo sviluppo del mercato di lingua tedesca. Il lavoro si svolgera sul territorio tedesco, con visite saltuarie presso la sede in Italia. E’ richiesta la conoscenza della lingua italiana, dinamicita, flessibilita ed organizzazione del lavoro. La ricerca e rivolta ad una persona di circa 30-45 anni residente in Germania, con importante background tecnico- preferibile l'area bavarese, ma non sono escluse altre regioni. ricerca@iscom.it

n 6. COMERCIAL; Description: En dependencia del Director Comercial, su misión consistirá en la prospección del mercado alemán, ampliar la cartera de clientes y el cierre de ofertas. El perfil idóneo responde a una persona con clara vocación comercial para vender en Alemania los productos JOCCA. Se necesita un profesional con perfil dinámico e introducido entre los compradores de la gran distribución alemana (pequeno aparato electrodoméstico) o a nivel de compradores de la Venta por n 3. Facharzt (m/w) Neurologie (Facharzt/-ärztin - Neurologie); Catálogo alemana. Se ofrece incoporación inmediata y estable y Description: Wir suchen für unseren Kunden - ein renommiertes retribución en función de valores aportados. Disponibilidad para viajar. bhevia@jocca.es Medizinisches Versorgungszentrum in Mitten der Pfalz, in der Nähe des Pfälzerwaldes - zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Facharzt n 7. DEVELOPMENT ENGINEER; Description: ADECCO selected (m/w) für Neurologie Es wir Ihnen ein vielfältiges und interessantes for major automotive sector and industry in general a Development Aufgabengebiet mit der Option einer innovativen Engineer for their plant in Germany with the aim of leading the Gestaltungsmöglichkeit geboten. Des Weiteren haben Sie die development of air filter systems, carry out the coordination of design Möglichkeit in der Schnittstelle von ambulanter und stationärer tasks to different depertments and optimize both internal and external Versorgung neue Wege zu beschreiten. Inhaltliche costs to ensure productivity and effiency. Skills required: a technical degree preferably with focus on plastics technology, engineering, motor Gestaltungsmöglichkeiten mit entsprechender Vergütungsperspektive vehicle engineering or process engineering. Excellent English and sind ebenfalls vorhanden. Es wird Ihnen die Gelegenheit geboten, German expandable. 1-3 years professional experience. Kowledge of sich ganz und gar auf Ihre Patienten zu konzentrieren, und Sie plastics production procedure. CATIA V5, 3D-Design, Assembly, erheblich von administrativem Aufwand sowie von jeglicher mit einer Surface, FEM, Modflow, CFD, SAP knowledge. Availability to reside in Praxisgründung oder –übernahme verbundenen wirtschaftlichen Germany. Salary: Euro 55000 (Annually); Risiken zu entlasten. Für die Position ist die Anerkennung als eures-zaragoza.garcia@sepe.es Facharzt (m/w) für Neurologie Voraussetzung: - ausgeprägte n 8. Auslieferungsfahrer/in Vollzeit (ca. 35h-Woche) Arbeitsort: Bad Sozialkompetenz - Engagement und Einsatzbereitschaft - Reichenhall; Description: Wir suchen für unsere Wäscherei zur Bereitschaft zur zielorientierten Zusammenarbeit Wir bieten Ihnen: - Erweiterung unseres Fuhrparkteams eine/n Auslieferungsfahrer/in: Selbstverantwortliches Arbeiten im ambulanten Setting - eine Aufgaben: - Sie holen Wäsche bei unseren Kunden ab und liefern attraktive Vergütung mit leistungsorientiertem Ansatz - 40 diese wieder aus. Es handelt sich um regelmäßig wiederkehrende Std./Woche - Flexible Arbeitszeitregelungen (zwischen 8-18 Uhr, Touren. - Lieferradius: BGL - Chiemgau - Salzburger Land keine Dienste) - innovatives, motiviertes und teamorientiertes Anforderungen: - Führerschein Klasse B (Sie fahren einen Mercedes Umfeld - Entlastung von administrativen Tätigkeiten - Nebentätigkeit Sprinter) - Es handelt sich um eine körperlich beanspruchende für Gutachten möglich - Beteiligung Privatliquidation - Anteil Tätigkeit, da die Wäsche (in Körben und/ oder Containern verpackt, Igel-Leistungen Wenn Sie die skizzierte Aufgabe als Chance und Gesamtgewicht ca. 150-200KG! Keine Wäschepäckchen!!) von Ihnen Herausforderung für Ihren weiteren beruflichen und persönlichen ins Fahrzeug mittels Auffahrtschienen ein- und ausgeladen wird. - Ein Werdegang sehen, freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen freundliches, sicheres und ordentliches Auftreten ist erforderlich, da Sie ab und zu auch Ansprechpartner für unsere Kunden sind. Wir bieten kompletten Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte kurzfristig unter Fahrsicherheitstrainings über die BG an. - Geforderte Anlagen: Angabe Ihrer Einkommensvorstellung und frühestmöglichem Lebenslauf, Arbeitszeugnisse Bitte beachten Sie: Keine Eintrittstermin an den unten stehenden Kontakt senden. Frau Bewerbungsgespräche ohne telefonische Terminverinbarung und Kirsten Borkeloh und Herr Winfried Busche stehen Ihnen für vorherige Ansicht der Bewerbungsunterlagen!; Führerscheine: Informationen gerne zur Verfügung. Absolute Diskretion ist Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; über www.arbeitsagentur.de selbstverständlich. kirsten.Borkeloh@w-st-pb.de

n 9.

Embedded Software-/Hardware Developers (m/f) Arbeitsort: Bönen; Description: Embedded Software-/Hardware Developers (m/f) in the research and development department Over 80 years' experience in the field of medical technology, future-orientated thinking and high quality standards have made us into what we are today: an internationally successful, medium-sized manufacturer of operating tables and equipment for hospitals and practices. For our premises in Bönen, North Rhine-Westphalia, Germany, we are looking for Embedded Software-/Hardware Developers (m/f) in the research and development department to start as soon as possible. As a product developer, if you are enthusiastic about common objectives and a large variety of products and thus can successfully develop your field of responsibility, then you are the right person for us for developing medical equipment. Your tasks: Development of hardware and software of medical equipment and further development of equipment which is already available Programming with the programming language Assembler Microcontroler for different product lines Taking over of the development and commissioning of electronic devices from digital and analogue technology Planning and executing of all necessary international certifications of products Leading projects independently and responsibly Your profile: Successfully completed studies in medical technology, electrical engineering or telecommunications Several years' experience in low-level programming of microcontrollers Good knowledge of software safety classification (Class C) Good knowledge in the field of product development (hardware and software) Good knowledge of digital and analogue technology Good knowledge of the current development tools Good knowledge of the English and willingness to study the German language What we are offering: We are offering you design freedom in a medium-sized, healthy and successful, international company. You can expect interesting remuneration as well as varied, challenging and responsible tasks. Relocation assistance will be offered. Have we awoken your interest Then send your application in English or German stating the reference number, the earliest possible date you can start and your salary expectations to the personnel consultancy company assigned by us. avitea GmbH, Erwitter Str. 105, 59557 Lippstadt, Germany Frau Anja Schnall, Telephone +49 (0) 2941 270-564, E-Mail: apply@avitea.de . - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; über www.arbeitsagentur.de n 10. Frontend-Webentwicklung/Programmierung (m/w) Arbeitsort: Hamburg; Description: Wir suchen dich! Denn wir haben ... eine Festeinstellung als Frontend-Webentwicklung / Programmierung (m/w) Paints Multimedia ist eine seit 1997 in Hamburg ansässige Online-Agentur mit internationalen Kunden im Bereich Internet, 3D-Animation und Mobile. Unsere Agentur zeichnet ein hoher Qualitätsanspruch aus, wobei bei uns Spaß an der Arbeit einen hohen Stellenwert genießt selbst wenn es einmal anstrengend wird. Das spiegelt sich auch in unserem guten Betriebsklima wider und darin, dass wir von unseren Kunden mit langjähriger vertrauensvoller Zusammenarbeit belohnt werden. Wir bieten: Festeinstellung als Frontend-Webentwickler (m/w) Deine Aufgabe: Als Frontendentwickler/in bist Du, in Zusammenarbeit mit dem Team, für die technische Umsetzung der Gestaltungsideen für bekannte Marken zuständig. Der Schwerpunkt Deiner Arbeit liegt dabei in einer browserübergreifenden, optimalen Umsetzung von Web2.0-Technologien. Dein Profil: Du hast ein abgeschlossenes Informatikstudium oder mehrjährige Erfahrung mit der Umsetzung von dynamischen Templates für CM-Systeme. Du bist routiniert in der Anwendung von Web2.0-Technologien und kannst Layouts browserübergreifend und suchmaschinenoptimiert umsetzten. Kenntnisse in PHP und Erfahrung mit dem CMS TYPO3 sind von Vorteil. Wenn Du Freude daran hast auch knifflige Aufgaben eigenständig zu lösen und Dich weiterentwickeln möchtest, dann wartet ein nettes Team mit freundlichen Kunden auf Dich. Bitte schicke uns Deine aussagekräftige Bewerbung ausschließlich digital und frühestmöglichen Eintrittstermin an: Stichwort: Frontend-Webentwicklung Ansprechpartner: Heiko Kromm job@paints.de Paints Multimedia GmbH Lange Reihe 29 20099 Hamburg Tel.: ++49 (40) - 27 808 285 Fax.: ++49 (40) - 27 808 286 Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; job@paints.de n 11. Krankenschwester/-pfleger Arbeitsort: Bad Soden-Salmünster; Description: Unser Haus ist eine hochqualifizierte Rehabilitationseinrichtung für Innere Medizin und Orthopädie mit AHB-Zulassung. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein/e Gesundheits- und Krankenpfleger/in. Anforderungen: Erforderlich ist eine abgeschlossene Berufsausbildung im oben genannten Berufsbild sowie die Bereitschaft zum Schichtdienst. Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme! Bewerber aus anderen europäischen Ländern sind eingeladen, sich sehr gerne ebenfalls auf dieses Angebot zu melden. Gute Deutschkenntnisse setzen wir voraus. - Geforderte Anlagen: berufsübliche Bewerbungsunterlagen; bretthauer@rhoenblick.de n 12. Stellvertretende Marktleitung m/w Arbeitsort: Saaldorf-Surheim; Description: Für unseren modernen Verbrauchermarkt in Surheim suchen wir eine/n - STELLVERTRETENDE MARKTLEITUNG m/w - Ihr Aufgabengebiet: Personalführung Gestaltung des Erscheinungsbildes des Marktes Warenpräsentation und Disposition Ihr Anforderungsprofil: handelsorientierte, kaufmännische Ausbildung mehrjährige Berufserfahrung im Lebensmitteleinzelhandel, idealerweise als Führungskraft Sie können Menschen motivieren und führen, arbeiten ziel- und ergebnisorientiert und verfügen über Kommunikationsstärke Haben wir Ihr Interesse geweckt Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte an: Edeka Stubhann, zu Hd. Herrn Tobias Stubhann, Schulstr. 1a, 83416 Surheim - Geforderte Anlagen: aussagekräftige Bewerbungsunterlagen; Address: Schulstr. 1 a, D-83416 Saaldorf-Surheim, Deutschland; How to apply: schriftlich


detalii la http://ec.europa.eu n 13. Lackierer m/w Arbeitsort: Lingen (Ems); Description: Für einen Kunden in Lingen suchen wir eine/n Lackierer/in für einen langfristigen Einsatz. Tätigkeiten: Lackieren von Metallteilen. Ihr Profil: abgeschlossene Ausbildung als Lackierer/in - Berufserfahrung erforderlich Wir bieten Ihnen: - einen unbefristeten Arbeitsvertrag in Festanstellung - übertarifliche Vergütung (IGZ/DGB-Tarifwerk) Weihnachts- und Urlaubsgeld - - Fahrtkostenbezuschussung ab 30 km Entfernung - gute Sozialleistungen - komplette Schutzausrüstung - die Sicherheit eines großen, renommierten Arbeitgebers - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; JWonner@service-personal.de n 14. Pflegehelfer m/w Arbeitsort: Köln; Description: Für Einsätze in renommierten und namhaften Kliniken und Altenheime für div. Städte suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere engagierte Pflegekräfte als: Pflegehelfer m/w im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung oder gegebenenfalls zur kostenlosen Vermittlung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis im Kunden-Unternehmen. Wir berücksichtigen Ihre Wünsche bezüglich des zukünftigen Arbeitsortes, auf eine wohnortnahe Arbeitnehmerüberlassung wird geachtet. Unsere Beschäftigungsmodelle sind grundsätzlich unbefristet und in Volloder Teilzeit möglich. Ihre Aufgaben umfassen: Planung, Durchführung und Dokumentation des Pflegeprozesses Vorbereitung von therapeutischen oder diagnostischen Maßnahmen Durchführung von präventiven und rehabilitativen Maßnahmen Eigenständiges Ausführen ärztlicher Anordnungen im Rahmen der Behandlungspflege Unterstützung der Patienten im Bereich der Grundpflege Eigenverantwortliche und bedürfnisorientierte Betreuung und Versorgung von Patienten Das bringen sie mit: eine Ausbildung im Bereich Alten-bzw. Krankenpflege oder entsprechende Weiterbildung erforderlich Berufsanfänger und Wiedereinsteiger sind ebenso willkommen wie Routiniers Freude an der Arbeit mit Menschen und ein gutes Einfühlungsvermögen Ausgeprägte Fach- und Sozialkompetenz Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit Engagement und Verantwortungsbewusstsein Das können wir Ihnen bieten: Die Medic-GmbH bietet Ihnen kontinuierliche Einsätze in renommierten und namhaften Kliniken. Dabei wird auf wohnortnahe Arbeitnehmerüberlassung geachtet. Ein weiterer Vorteil besteht in der Möglichkeit den Einsatzort wechseln zu können, ohne kündigen und einen neuen Arbeitgeber suchen zu müssen. Außerdem bieten wir Ihnen: Unbefristetes Arbeitsverhältnis mit übertariflicher Bezahlung und allen Sozialleistungen Mitsprache bei Arbeitszeiten und flexible Arbeitszeitmodelle: Vollzeit, Teilzeit oder als Minijob Zulagen und Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld, VWL und Fahrtkostenerstattung Interessante Fort- und Weiterbildungsangebote in unserer eigenen Medic-Akademie wie z.B. die Fachweiterbildung für den Operationsdienst oder die Intensivpflege Möglichkeit der Festeinstellung im Kundenbetrieb (Vermittlung) Eine fachlich qualifizierte Betreuung, durch ein Team das seine Mitarbeiter wertschätzt und Ihre Entwicklung fördert - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; m.horchler@medic-zeitarbeit.de n 15. Jungkoch/Jungköchin Arbeitsort: Bad Reichenhall; Description: Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie für den Standort Bad Reichenhall ab sofort eine/n motivierte/n ~ Jungkoch/Jungköchin Ihre Hauptaufgaben Kochen ist Ihre große Leidenschaft. Sie sind sehr daran interessiert, sich ständig weiterzubilden Ihr Profil Sie sind freundlich, engagiert und haben Spaß daran, serviceorientiert zu arbeiten. Sie haben Ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen Unser Angebot Unser Team freut sich darauf, Sie in Ihre Aufgaben einzuarbeiten. Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit und eine faire Bezahlung. Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an: AMBER RESIDENZ Bavaria Herrn Tommaso Di Renzo Am Münster 3 83435 Bad Reichenhall Telefon +49 8651 776-0 direnzo@amber-hotels.de Unsere oberste Maxime: Zufriedene Kunden! Wenn Sie dieses Ziel unterstützen wollen, melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung, gerne per Mail! direnzo@amber-hotels.de n 16. Handwerklich versierter Mitarbeiter m/w Arbeitsort: Ainring; Description: Wir suchen ab sofort einen handwerklich versierten Mitarbeiter zur Unterstützung bei Räumungs- und Umzugsarbeiten innerhalb des Grenzgebietes. Der Umzug findet zwischen Salzburg-Flughafen, Ainring und Bad Reichenhall statt. Sie sind eine Allroundkraft, die als Schnittstelle zwischen dem Umzugsunternehmen und der Geschäftsleitung fungiert. Handwerkliches Geschick, Organisationstalent und keine Scheu vorm Zupacken sollten Sie mitbringen. Gabelstaplerschein von Vorteil, aber nicht Bedingung. Beschäftigungszeitraum vorerst ca. 6 Monate. Führerschein Klasse B Voraussetzung. Sollten Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre schriftliche oder telefonische Bewerbung! NUR Bewerbungen aus dem Umkreis bis 40 km. Kontakt: HELOG Lufttransport KG, Andrea Burg, Telefon 08654/77990 oder andrea.burg@helog.de - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Gabelstaplerschein (Führerschein für Flurförderzeuge): Wünschenswert; andrea.burg@helog.de n 17. Kraftfahrzeugmechatroniker/in - Personenkraftwagentechnik Arbeitsort: Freilassing; Description: Wir suchen ab sofort oder später eine/n zuverlässige/n KFZ-MECHATRONIKER/IN Ihr Aufgabengebiet: Wartung, Reparatur, Instandhaltung von PKWs - Kundendienst Ihr Profil: - Abgeschlossene Ausbildung als KFZ-Mechatroniker/in Berufserfahrung von Vorteil, aber nicht zwingend - Führerschein Kl. B + PKW erforderlich Wir bieten: - eine unbefristete Vollzeitstelle Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Autohaus Wolfgruber GmbH; Gabriele Wolfgruber; Address: Pommernstr. 9, D-83395 Freilassing, Deutschland; How to apply: schriftlich

n 18. Ingenieur/in - Maschinenbau Arbeitsort: Horb am Neckar; Description: Wir sind als mittelständisches Unternehmen eine Art TÜV für Werkzeugmaschinen. Unser Aufgabengebiet umfasst die Abnahme, Begutachtung und Optimierung der Maschinenge-nauigkeit über die CNC Steuerungen. Darüber hinaus beraten wir unsere Kunden über den Zustand ihrer Maschinen und welche Arbeiten an den Maschinen durchgeführt werden sollten. Ausserdem zertifizieren wir den Zustand und die Genauigkeit Ihrer Werkzeugmaschinen. Unsere Kunden sind der kleine 1 Mann - Betrieb bis hinauf zu den grossen Unternehmen aus Maschinen- und Automobilbau, der Luft- und Raumfahrt sowie Werkzeugmaschinen - Hersteller aus der ganzen Welt. Dementsprechend gross ist auch der Raum in dem wir tätig sind. Dieser reicht von Kalifornien im Westen bis hin nach Japan im Osten. Ausserdem halten wir Vorträge und Seminare über Abnahme und Optimierung von Werkzeugmaschinen. Genau so anspruchsvoll, wie unsere Kunden ist die Tätigkeit unserer Mitarbeitern. Entsprechend ist auch unser Ansehen bei unseren internationalen Kunden und in der Branche. Um unser Leistungsangebot fachgerecht weiter ausbauen zu können, suchen wir neue Mitarbeiter, die gewohnt sind zielstrebig, exakt und selbständig zu arbeiten. Zur Bewältigung dieser Aufgaben suchen wir: Maschinenbau - Ingenieure und Techniker Ihre Tätigkeit umfasst folgende Bereiche: Überprüfung von Werkzeugmaschinen Optimierung der Maschinenungenauigkeit über die Maschinenparameter Beurteilung und Begutachtung des Maschinenzustandes und der CNC Maschine allgemein Lösung maschinenspezifischer Messprobleme Vorteilhaft wäre es, wenn Sie folgende Vorausbildung und Fähigkeiten hätten: Ausbildung als Maschinenschlosser oder Werkzeugmacher Bereitschaft, selbständig und eigenverantwortlich zu arbeiten engl. Sprachkenntnisse Was uns auszeichnet ist, weltweit ein grosser Bekanntheitsgrad und eine 35 jährige Erfahrung. Dies verpflichtet uns, Sie 6 Monate lang auf diesem Gebiet einzuarbeiten, um Ihnen den Einstieg in dieses interessante Gebiet zu erleichtern. Neben einem entsprechenden Gehalt bieten wir Ihnen einen Mittelklassewagen oder Van, der von Ihnen auch privat genutzt werden kann. Wenn Sie in der Lage sind, rationell und auch einmal quer zu denken, dann sollten Sie sich bei uns bewerben. Wir sind auf alle Fälle an einer Zusammenarbeit mit Ihnen interessiert. Ausserdem sind wir bekannt, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen, in allen Wirtschaftskrisen der Vergangenheit keinen Mitarbeiter aus wirtschaftlicher Erwägung entlassen haben. Bewerber aus anderen EU - Ländern sind uns ebenfalls willkommen. Da Sie viel bei deutschen Kunden tätig sein werden, sollten Sie allerdings die deutsche Sprache beherrschen. Bei erfolgter, gründlicher Einarbeitung und entsprechender Eignung besteht die Möglichkeit, Führungsverantwortung zu übernehmen. Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte an: DREIER Lasermesstechnik GmbH Telefon : +49 (0)7486 - 96180 Römerstr. 6 + D - 72160 Horb - Bittelbronn Fax : + 49 - (0)7486 - 96185 Email: h.dreier@dreier-lasermesstechnik.de www.dreier-lasermesstechnik.de Incoming Kennung ZAV131 Geforderte Anlagen: Aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen.; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; h.dreier@dreier-lasermesstechnik.de n 19. Security Infrastructure Designer & Consultant (w/m) Arbeitsort: Lübeck; Description: Capgemini Outsourcing Services GmbH sucht für die Service Line Infrastructure Management ab sofort einen weiteren Security Infrastructure Designer & Consultant (w/m) Wir betreiben für unsere Kunden eine heterogene Security Landschaft und unterstützen die Kollegen aus den Bereichen Consulting und Application Management bei Themen der sicheren Anbindung an Kundennetze und bei übergreifenden Security Themen. Hier suchen wir Unterstützung für das bestehende Team. Sie bearbeiten in der Hauptsache Themen aus den Bereichen Infrastrukturdesign und Security Consulting, übernehmen aber auch Aufgaben aus dem Bereich der Security Operation. In der täglichen Administration werden die Aufgaben zusammen mit unseren indischen und polnischen Kollegen erbracht. Aufgaben: Design und Implementierung von Security Infrastrukturen im Bereich der Perimeter Security Incident-, Problem und Changebearbeitung im genannten Bereich Mitarbeit in Projekten und Ausschreibungen innerhalb des Aufgabenfeldes Zusammenarbeit bis hin zur fachlichen Koordination der Kollegen aus dem internationalen Rightshore Umfeld bezgl. Implementierungs- und Betriebsaufgaben Selbstständige Bearbeitung von speziellen Problembehandlungen aus dem Bereich des Infrastruktur Betriebes Intensive Zusammenarbeit auch fachbereichs-übergreifend Notwendige Fachkompetenzen: Tiefgehendes Wissen in der Implementierung und im Betrieb von VPN Infrastrukturen basierend auf Cisco ASA Tiefgehendes Wissen in der Implementierung und Betrieb von Firewall Infrastrukturen (Checkpoint, Fortigate, Cisco) Tiefgehendes Wissen im Betrieb von Proxy Systemen basierend auf Linux (Redhat, CentOS) und den Serverkomponenten Apache, Postfix und Squid Change Management - Entwicklung größerer Security Infrastrukturen im Perimeter Bereich - Dokumentation und aktiver Wissenstransfer zur Serviceübergabe an international aufgestellte Supportgruppen MS Office Wünschenswerte Fachkompetenzen: Erfahrung in Implementierung und Betrieb von Content Security Infrastrukturen (Ironport Web und Email Security Appliances, Bluecoat, Sophos Puremessage für Linux) Implementierung und Betrieb von Citrix Access Gateway auf Netscaler Basis Implementierung und Betrieb von F5-Loadbalancern Persönlichkeitskompetenz: Mehr als drei Jahre Berufserfahrung im angeforderten Fachbereich Verhandlungssichere Beherrschung der deutschen Sprache Sehr gute Englischkenntnisse (Schrift und Sprache) Reisebereitschaft (international) Bereitschaft am Wochenende, Feiertagen und zu Nachtzeiten tätig zu sein (7*24-Betrieb) Sozialkompetenz: Engagierter Teamplayer Aufgeschlossene und kundenorientierte Kommunikation Bereitschaft, Veränderungen aktiv zu begleiten Bereitschaft mit unterschiedlichen Kulturen zusammenzuarbeiten Wenn Sie diese anspruchsvolle und interessante Tätigkeit reizt, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an rosemarie.goedvree@capgemini.com oder per Post an: Capgemini Schweiz AG Outsourcing Services Human Resources Rosemarie Goedvree Leutschenbachstrasse 95 CH-8050 Zürich - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; rosemarie.goedvree@capgemini.com

n 20. Küchenchef/in Arbeitsort: Juist; Description: Du bist mit Leib

und Seele Gastronom Dein Bestreben ist es mit Professionalität und Leidenschaft Deine Gäste glücklich zu machen. Du willst Teil eines großen, kreativen Teams werden Dann melde Dich bei uns! Wir freuen uns auf Dich! Für das Restaurant "Hohe Düne" auf der Nordseeinsel Juist suchen wir eine/n kreative/ Küchenchef/in. Zum Aufgabengebiet gehören alle berufstypischen Tätigkeiten. Du arbeitest zielgerichtet und sicher, verfügst über excellente Fachkenntnisse und zeichnest dich durch eine effektive und saubere Arbeitsweise aus. Das Restaurant an der Juister Strandpromenade ist ganzjährig geöffnet und verfügt im Sommer zusätzlich über zwei großzügige Sonnendecks. Zum Restaurant gehört auch eine Schirmbar. Den Gästen wird neben einem exclusiven Ambiente eine frische, moderne Küche und eine sehr schöne Auswahl an internationalen Weinen und Cocktails geboten. Aufgaben und Tätigkeiten (Kurzform) Als Führungskräfte für das gesamte Küchenteam verantworten Küchenchefs und -chefinnen in erster Linie das Arbeitsergebnis der Küchenmannschaft - die Speisen: Sie kreieren neue Rezepte und dokumentieren diese, sodass jeder Koch bzw. jede Köchin im Küchenteam in der Lage ist, die Speisen selbstständig zuzubereiten. Zudem erstellen sie Speisepläne und -karten. Sie sind zwar auch selbst an der Zubereitung von Gerichten beteiligt, haben jedoch hauptsächlich die Leitung der Küche in der Hand. Gehen Bestellungen in der Küche ein, sagen sie die Tisch- und Speisenfolgen an und achten darauf, dass die Gerichte koordiniert und zeitnah die Küche verlassen. In der Küche überwachen sie die einzelnen Arbeitsschritte und -abläufe, greifen ggf. korrigierend oder steuernd ein und stellen so die Qualität der Arbeitsergebnisse sicher. Berufserfahrung in vergleichbarer Position ist wünschenswert - Es erwartet Dich eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Position in einem jungen, dynamischen Team. - Ein langfristiger und sicherer Arbeitsplatz mit guter Bezahlung. - Auf Wunsch erfolgt die Unterbringung in einem möblierten Appartement. - Geforderte Anlagen: Übliche Bewerbungsunterlagen; axelrippe@t-online.de Kunststoffchemiker/in m/w Arbeitsort: Waldshut-Tiengen; n 21. Description: Isolieren, Verbinden und Schützen in Nieder- oder Mittelspannung mit innovativen, vollständigen Systemlösungen: Von hochwertigen Produkten über kompetente Beratung bis hin zu anspruchsvollen Schulungen wir bieten mehr! Cellpack Electrical Products, ein Unternehmen der Behr Bircher Cellpack Gruppe, ist mit mehr als 250 Mitarbeitern international erfolgreich in Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Kabelgarnituren bis 42 kV. Zur Unterstützung unserer Abteilung Technik & Entwicklung suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Kunststoffchemiker/in m/w Ihre Aufgaben Beurteilung von thermoplastischen und elastomeren Rohstoffen im Hinblick auf Auswahl, Zusammensetzung, Charakterisierung, Verarbeitung und Eigenschaften des Endprodukts Beiträge zu und Leiten von Projekten zu den Themen Materialentwicklung; alternative Rohstoffe, Produkt- und Prozessoptimierung, neue Produkte, Qualitätssicherung, Schadensfälle Beratung des Leiters Materiallabor und des Sicherheitsbeauftragten zum Umgang mit polymeren Rohstoffen als Gefahrstoff nach REACH Durchführen von Materialprüfungen, Verarbeitungstests und Produktionsversuchen Erstellung von Materialund Produktspezifikationen Durchführung von Erstmuster- und Typprüfungen Fachberatung und Unterstützung von Kunden sowie Fachabteilungen Wir erwarten Ein abgeschlossenes Studium als Kunststoffchemiker/in (oder eine Ausbildung zum Kunststofftechniker mit relevanter Berufserfahrung im Bereich Compounds) Erfahrung in der Entwicklung und Verarbeitung von Compounds Gute Kenntnisse der Extrusions- und Spritzgusstechnik Kenntnisse im Bereich REACH, GHS Kenntnisse verschiedener Qualitätsmethoden (FMEA, KVP etc.) Mehrjährige Berufserfahrung Gute Kenntnisse in den Office Programmen, evtl. SAP R/3 Englischkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Sprachen von Vorteil Fachkompetenz und Durchsetzungsvermögen Organisationsfähigkeit, Belastbarkeit, Einsatzfreude, Teamfähigkeit Prozessorientiertes, abteilungsübergreifendes Denken Wir bieten Eine abwechslungsreiche, interessante Tätigkeit mit intensiver Einarbeitung Ein internationales Arbeitsumfeld mit angenehmen Arbeitsklima und großem Gestaltungsspielraum Eine leistungsgerechte Vergütung und gute Sozialleistungen ZAVIncoming - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; sandra.huber@cellpack.com n 22. Process Manager (m/w) Arbeitsort: Lübeck; Description: Capgemini Outsourcing Services GmbH sucht für die Service Line Delivery Process & Tools ab sofort einen / eine Process Manager (m/w) Aufgaben Effektive und effiziente Implementierung und Bereitstellung der Prozesse sowie deren kontinuierliche Kosten- und Qualitäts-Optimierung Weiterentwicklung der Service Prozesse und Tools, in Abstimmung mit Process- und Quality Management Zusammenarbeit und Integration mit anderen Delivery Center innerhalb Infrastructure Services Europe bzw. Global Umsetzung Rightshore Zusammenarbeit und Abstimmung mit anderen Bereichen zwecks gemeinsamen Vorgehens in Projekten Mitarbeit bei der Gewinnung von Neugeschäft Prozess-Implementierung bei Neukunden (Transitions) Mehrjährige Erfahrung Delivery-Management Erfahrungen im IT-Outsourcing Sichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift Gute Kenntnisse in MS Office- und Projektmanagementtools ITIL V3 Zertifikat Soziale Kompetenzen Gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten komplexer Lösungen und Dienstleistungen Gutes Dienstleistungsverständnis und Kundenorientierung Innovationsfreude, schnelle Auffassungsgabe gepaart mit Kreativität Teamfähigkeit und -motivation Pragmatismus und analytisches Denkvermögen Planungssicherheit Selbständige Arbeitsweise, Flexibilität, Einsatzbereitschaft, Zielorientierung Unternehmerisches Handeln Interkulturelles Verständnis Reisebereitschaft - auch international Wenn Sie diese anspruchsvolle und interessante Tätigkeit reizt, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an rosemarie.goedvree@capgemini.com - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; rosemarie.goedvree@capgemini.com


pagina 8 / oferte de muncã România - strãinãtate / cereri de muncã / vânzãri terenuri n Tâmplari lemn ºi muncitori n Vânzãtoare pentru minibar zona necalificaþi, Tel: 0722368599 Piaþa Presei, 800Ron+tips. 0212244791, Tel: 0723436343, 0765486755 n Vânzãtoare Minimarket, zona Gara de Nord, Tel: 0730376118 n Vânzãtoare sau vanzator cu experienta la florarie, salariu avantajos, Piata Veteranilor Militari, Tel: 0761589551, 0727273347 n Vânzãtoare pentru magazin alimentar zona Calea Vacaresti, Tel: 0740391277 n Vânzãtoare la dozator de lapte Piaþa Berceni, Tel: 0723525327, é Tehnician. Aba 0720426737 Security angajeaza n Vânzãtoare cu experienta. Angajez fata pentru shaormerie, tehnicieni sisteme conditii avantajoase, Tel: 0725238644 alarmare si Minimarket n Vânzãtoare, interfonie, angajeaza in zona Gara de Nord, reprezentant tehnic Tel: 0730376118 comercial si agenti n Vânzãtoare, restaurant fast-food pentru 2 posturi, relatii interventie cu permis, angajeaza la telefon sau CV pe e-mail maritimo@chopstix.ro, Tel: Tel: 0213358420 0729145551 n Tinichigiu auto, vopsitor auto, n Vânzãtor ambulant, patiseriemecanic auto. Service auto autorizat RAR angajeazã cu covrigãrie angajeazã pentru zona contract fulltime, Tel: 0784599880 Piaþa Sudului, Aleea Castanilor, Tel: 0722633919 Vânzãtoare cu experienþã magazin non-stop, sector 6. Rog Vânzãtor/oare. seriozitate, Tel: 0764011340 n Vânzãtoare cu experienta, angajez pentru magazin zona Militari. Salariu atractiv, 0763680208, Tel: 0769218834, 0214343431 n Vânzãtoare cu experienta, angajez pentru magazin alimentar (piata Valea Ialomitei) salariu 800ron, c_cobai@yahoo.com, Tel: 0769916162

Restaurant tip fast-food angajeaza Vanzator cu /fara experienta. Relatii de luni –vineri, 10.00-20.00, Tel: 0737997856

ºi responsabil n Vânzãtori magazin ceasuri, Mall Bãneasa. Numai absolvenþi cu studii superioare, cunoscãtori de limba englazã. Trimiteþi CV la e-mail marketing@top-tea-company.ro

Videochat angajam doamne si domnisoare cu varsta minima 18 ani si cunostinte de limba engleza pentru activitatea de videochat. Program flexibil, bonusuri atractive. ID:boomxangajari, Tel: 0761705741 Videochat program fix 3 ore pe zi, site personal nou. Salariu fix 1.100E, Tel: 0762010957

n Videochat angajam cupluri, fete, cazare gratuita, camere i n d i v i d u a l e lu x , a p a r a t u r a ultraprofesionala, bonus angajare 400$, comision 50-70%. Convinge-te! http://www.abcvideochat.ro, Tel: 0727587999, 0784666766 Videochat fete si cupluri pt. VirtualStars Studio oferim conditii excelente de munca, camere atent decorate, training specializat, bonus angajare 200$, comision 50% 70%, plata la zi sau bilunar, bonusuri zilnice, site-uri de top, cm, 2.500 USD/luna, office@virtualstarsstudio.ro, http://www.virtualstarsstudio.ro, Tel: 0721516830, 0763296676

n Vopsitor pregatitor auto - sevice

Bragadiru proprietar, terenuri parcelate (300 - 600 mp) puz aprobat, vindem teren sau construim pe baza de contract 2 tipuri de case (la vanzare se respecta modelul de case prevazut in proiectul ansamblului), Tel: 0733800030

auto (zona Colentina) angajeaza urgent, Tel: 0726723411 n Zidari, Firma angajeaza, pentru detalii sunati, Tel: 0762908348

n Italia. Sexy Disco n VIDEOCHAT VREI SA FACI impresari, intermediari

BANI FARA SA TE COMPROMITI. STII LIMBA ENGLEZA LA NIVEL CONVERSATIONAL SI AI 18 ANI IMPLINITI. NOI ITI ASIGURAM LOCATIA, TRAININGUL SI PANA LA 70 % PROCENT. OFERTA MAI BUNA NU EXISTA, 3.000 RON/LUNA, STUDIOLUXURY@YAHOO.COM, HTTP://WWW.LTVSTUDIO.RO, TEL: 0766517495, 0728343903

05 Iulie 2012

cauta pentru colaborare dansatoare, animatoare, fete imagine si hostess. Rugam maxima seriozitate, by_maxro@ yahoo.com, Tel: 00393478450304 n Austria. Personal îngrijire bãtrâni la domiciliu recruteazã Firmã. Se cer cunoºtinþe germanã mediu/avansat. Nu se percep comisioane. Detalii: 0314286359, Tel: 0765945246, 0727303283 n Cipru, angajam fete bar 40E zi, cazare asigurata, 0035799951998

é Uniunea Europeana. Acredo Romania selecteaza muncitori calificati si necalificati pentru locuri de munca in: constructii, hotelier, agricultura, industria carnii si auto, soferi, www.acredoromania.ro, Tel: 0371303309

é Agent Pazã calificat, atestat legea 333/2003, 38 de ani, 1.80m/94kg, cu vechime in munca 18ani, cunostinte maxime in domeniul sistemelor de alarma, atestat PSI, permis cat B, fost sportiv, familist, imi ofer serviciile celor interesati de PAZA PROPRIE la cluburi, hoteluri, restaurante, magazine, scoli, gradinite, depozite, sedii firme si case particulare, blocuri, santiere in lucru, spatii amenajate (parcari auto). Foarte punctual si devotat, apt postului de paza. Rog oferte serioase, Tel: 0765864504 n Bonã cu experienta varsta 40 ani imi ofer serviciile pentru ingrijire copil Bucuresti, Tel: 0741143289 n Croitor 40 ani, carnet auto, necasatorit, Dristor, imi ofer serviciile, Tel: 0768671877

é Braºov, Predeluþ,

teren 10000 mp intravilan in Tohanita intre Predelut si Zarnesti. Folosinta actuala: livada/faneata. Latime teren: 60m Lungime: 165 m. Trenul este imprejmuit, are poarta proprie acces. Curentul si gazul in apropiere. Apa din sursa proprie. De o parte si alta a terenului este cate un paraias. Loc linistit, strada principala la cca 50 100m. Pana in Bran centru 4 km, sosea asfaltata. Pret 14 euro negociabil, 14 EUR/mp, Tel: 0724615215 n Baloteºti,

teren 2 ha, deschidere lac- gaze- curentzona rezidentiala, Tel: 0723284438 n Berceni Comuna vand teren (langa balta) suprafata 1250 mp cu 2 intrari se pot obtine 3 parcele x 415 m pret negociabil, bog.dumitrescu@yahoo.com, Tel: 0721261338 n Berceni Comuna, particular, lot casã 430mp, urbanism, cadastru, zonã în construcþie, drumuri amenajate, 5.500 EUR, Tel: 0721090150 n Bragadiru particular, 1.000mp, deschidere 40m la linia de tren, zona vile, Tel: 0723390662

n Bragadiru teren îngrãdit gard

beton, 500mp, Pod Bragadiru în spate la Gealan, Tel: 0721616161

Buftea Mogoºoaia, particular, 500mp, stradal, Bucureºti-Târgoviºte, toate facilitãþile, Tel: 0766412462

Cãlãraºi com Frumuºani, 20km de Bucureºti, vând teren intravilan, între 5 - 10ha, cu deschidere la lac 800 - 1.000m, Tel: 0722600350, 0723600363

n Cãlãraºilor, Str. Budila, 553mp, deschidere 31m, Auto riz a tie C ons truc tie S+P+M+6E, proprietar, Tel: 0744501287 CHITILA-ILFOV, VAND TEREN INTRAVILAN IN ORAS CHITILA SITUAT PE SOS. BUCURESTITARGOVISTE 240MP, DESCHIDERE 8M, UTILITATI: C A N A L I Z A R E , ELECTRICITATE, APA, GAZE LA STRADA, 9.000 EUR, SASU_NICUSOR2000@ YAHOO.COM, TEL: 0766578567

n Ciorogârla intravilan, loturi 400-

650mp, utilitati, situat intre vile noi, P+4, proprietar, pret 17- 25euro, Tel: 0722591833 Ciorogârla teren intravilan, P+4, ultimele loturi 500- 700mp, toate utilitatile, pret 18-25E/mp, proprietar, Tel: 0722591833

n Ciorogârla 3 loturi deschidere la

doua drumuri toate utilitatile, intravilan, proprietar, 28 EUR, Tel: 0722591833


05 Iulie 2012

vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / pagina 9 n Militari-Rosu, Ansamblu de lux

Clinceni proprietar vand trei loturi: 0, 62 ha; 1 ha; 1, 46 ha pretul zonei, Tel: 0733800030

particular loturi n Domneºti 400mp, intravilan, langa padure, superbe, Tel: 0722416186

é DRAGOMIREªTI-DEAL 1 KM DE LA POD DRAGOMIRESTI-CHIAJNA CATRE RUDENI PE PARTEA STANGA, VAND TEREN 4000MP CU DESCHIDERE 44M LA LINIA DE CENTURA, ZONA DESTINATA PENTRU CONSTRUCTII INDUSTRIALE SI IDEALA PENTRU PECO, PRET 25 EUR/MP, 100.000 EUR, IMPORT_PARTS@YAHOO.COM, TEL: 0733624742 Dristor vand teren 220mp, casa demolabila, PUD P+2, 110.000 EUR, Tel: 0732120726

Pipera proprietar, lot 1 -1000 mp la sosea colt de strada + lot 2 - 800 mp in prelungirea primului lot (posibilitate dezvoltare retail tip Mega-Image, Lidl 1000+800) 390 eur/mp, teren 800+ 200 pe aceasi strada 220 eur/mp, teren 600 mp, planul doi (strada asfaltata) 150 eur/mp, teren 7000 mp (posibilitate parcelarecomplex case) strada asfaltata (100 m de sosea dinspre rond), Tel: 0733800030

Cãlãraºi com Frumuºani, 20km de Bucureºti, vând vilã la roºu, super utilã, 1.200mp cu teren 3 - 8ha, cu deschidere la lac, 1.000m, Tel: 0722600350, 0723600363

n Cãlãraºi, Curcani, vand locuinta 100mp, 4 camere, baie, bucatarie vara, teren aferent 2500mp cu livada pe rod, solar, magazii, construita in 2008 din caramida austriaca cu structura beton armat, acoperis tabla Lindab, geamuri termopan, incalzire cu centrala cu gazeficare, fosa, 100.000 EUR, john.mohora@gmail.com, Tel: 0735770080

é CÃLÃRAªI, FUNDULEA, n Rahova str. Teius, vand teren

de casa, posibilitati gaze, apa, electricitate, Tel: 0721171763, 0744659873 n Roºu Dudu, str. Orhideelor, 600mp, drum asfaltat+drum servitute, curent, gaze 50m, 750 €/mp, 0724747682, 0768394925

n Titan, langa Billa sector 3, vand n Fundeni zona rezidentiala, teren 500mp, toate facilitatile zona proprietar, vand teren intravilan vile, 0721044017, 0720891640 600mp, utilitati, pret 50000 euro, Tel: 0726840806 n Vidra Teren 482.71 mp, deschidere 21.59m, fundatie de n Giurgiu Bulbucata 30km de 98.55mp. Langa Dealul verde. Bucuresti, 1.000mp, loc de casa, Foarte Negociabil! 22.000 EUR, deschidere la asfalt, 10.500 EUR, Tel: 0721035681 Tel: 0745999632

CASA BATRANEASCA 3 CAMERE, IN G R A D I T A , CURENT, PUT. SITUATA LA 100M DE DN3. SUPRAFATA CURTE 380MP, TOATE ACTELE, 9.500 EUR, DJNIK19@YAHOO.COM, TEL: 0724294175

Chiajna particular vând vilã construcþie 2011, 170mp construiþi, 350mp teren, 90.000 EUR, Tel: 0722365592

n Ialomiþa Axintele casa si teren 2.000mp, Tel: 0721824723 é Colentina Vand Urgent Casa Batraneasca 248mp Front stradal: 12m, apa curenta, canalizare, posibilitate racordare g a z e . p e s tr a d a S p o r tu l u i vis-a-vis de scoala 32! Urgent! Nistor Razvan, pret negociabil, 64.000 €, kokane_ub2@yahoo .com, 0735029820, 0766280253

n Mogoºoaia particular, 510mp,

dechidere la DN, toate facilitãþile, între Mogoºoaia -Buftea, la nr. 27, Tel: 0766412462

Petrãchioaia (hotar Gradistea, Padurea Balamuceanca), proprietar, 100 ha, 1.9 eur/mp sau asociere, Tel: 0733800030 n Prahova, Predeal, Valea Rasnoavei, 1.000-1.800mp, deschidere DN73A, Paraul Rasnoavei, toate utilitatile. Proprietar, Tel: 0744501287 Prelungirea Ghencea Cartierul Latin, teren 620mp, cu toate utilitatile, Tel: 0722254639

n Prelungirea Ghencea, Valea

Cricovului, teren intravilan, 638mp deschidere la 2 drumuri 30 si 32, toate utilitatile, proprietar, 300 €, Tel: 0722591833, 0723671457

é BRAªOV, PREDEAL, PARTICULAR VAND CASA CU TEREN 1207 MP PLAT, SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL 133MP, 3 DORMITOARE, 2 BAI, 2 BUCATARII, TERASA, GARAJ, CENTRALA TERMICA, TOATE UTILITATILE, 130.000 EUR, PEETRE36@ YAHOO.COM, TEL: 0727410168

Dãmãroaia proprietar închiriez vilã constructie nouã D+P+1+2, 520mp, Curte 200mp modernã ºi curatã, pretabil firmã, birouri, laborator medical, 2.000 EUR, Tel: 0723993310 n Dâmboviþa Tãrtãºeºti Baldana (rond) vila p+e, situata stradal la drum national 71, constructie 2012, 6 camere, 2 bai, bucatarie, teren 510 mp, tabla tip lindab, termopan, camin hidrofor, izolatie 10 cm, casa la cheie, totul nou, maxi taxi in poarta, conditii bloc, vand sau accept schimb plus diferenta, accept agentii, proprietar, negociabil. urgent, 69.500 EUR, Tel: 0736393539 n Dâmboviþa, Mircea Voda, vand 2 case, 3000 mp teren, deschidere la soseaua principala Bucuresti-Targoviste, case din caramida, apa curenta, incalzire lemne, posibilitate instalare gaze, gradini, vie, hambar, grajd, curte pasari, 60.000 EUR, encaady@yahoo.com, 0720776005 n Domneºti vila P+1, toate utilitatile, balcon, 2 bai, 4 camere 80mp, curte, 60.000 EUR, Tel: 0744521906

n Fundeni particular vila lux, 420mp, vis-a-vis de Spitalul de Oncologie, 150.000 EUR, Tel: 0722416186

n Gorjului in spatele pietei, demisol, p+3, mansarda, 800mp utili, 300mp curte, cladire neterminata, fundatie f. solida, 550.000 EUR, Tel: 0749766193

Herãstrãu Ambasada China, proprietar vand imobil lux S+P+3, pentru detalii sunati, 1.400.000 EUR, Tel: 0733800030

Constanþa, Eforie, vila malul marii, toate imbunatatirile, 400 mp, primesc eventual apartament Constanta plus diferenta, 0751010091

Militari, Ansamblu de lux, exclusivist! P+2, 200mp, teren 350mp, mobilat, echipat aparatura lux, finalizat pt. persoane pretentioase, 149.900 €, www.avangarde grandevillage.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

agricol,

Tel:

Pantelimon Oraº vilã tip duplex, 5 camere, 2 bãi, la cheie, 85.000 EUR, Tel: 0766795708, 0766255483 n Pantelimon

Oraº proprietar, acte finalizate, 4 camere, livimg, 2 bãi, bucãtãrie, 75mp amprentã + 75mp etaj, teren 260mp, la roºu 35.000 EUR, la cheie 59.000 EUR, variante auto, 0764014804 n Polonã, Str. Paul Greceanu, vand urgent casa la curte, proprietar, 4 camere sup 200mp pret negociabil, Tel: 0724711381

Prahova, Cornu de Jos, vand casa veche, toate utilitatile + teren 1.087 mp, Tel: 0751046566

ªtefan Cel Mare Floreasca, str. Paul Greceanu, proprietar, vila deosebita P+1 suprafata utila 120 mp, curte 90mp, pentru inchiriere 1.800 eur /luna, 260.000 EUR, Tel: 0733800030

n Aleea Livezilor Vand garsoniera

in Aleea Livezilor, imbunatatiri cu intrare separat, pret discutabil, proprietar parter, 12.000 EUR, Tel: 0786620954

Fundeni apartamente finalizate, la cheie + 1 loc parcare gratuit, garsonierã 30.500 EUR, apartament 2 camere 49.000 EUR, apartament 3 camere 61.500 EUR, Tel: 0766795708, 0766255483

n Militari Roºu, str. 1Dec 1918

nr. 139C, 42mp, etaj 1, bloc nou, stradal, proprietar. Preþ la cheie, 36.000 EUR, Tel: 0788395181

n Pipera Cosmopolis Garsoniera,

plata in rate cu avans de 10%, toate facilitatile unui complex nou, centrala proprie, paza, gradinita, mini market, piscina, sala de fitness, transport Cosmopolis-metrou Pipera. Anunt proprietar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 42.000 EUR, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

toate facilitatile unui complex nou,

n Ialomiþa,

n COLENTINA, CASA DEMOLABILA DAR I-AM FACUT 2 CAMERE CONSOLIDATE CU PLASA DE BUZAU INT EXT CANAL IN CURTE CANAL PENTRU APA APA DE LA PUT SI CAMIN PENTRU PUT GAZE LA STRADA, 45.000 EUR, TEL: 0768469241

casa si teren 0745012253

Otopeni, Complex “Hope” scoate la vanzare ultimele doua apartamente din vila la preturi extrem de avantajoase, ana.oprea87@yahoo.com, Tel: 0742127700

é Pipera Cosmopolis Garsoniera, Jilavele, teren (600mp) 2 corpuri casa (65mp+55mp) garaj+ magazie (13mp); Deschidere DN Urziceni-Ploiesti (27m). Pret negociabil, Tel: 0762598021

n Dâmboviþa vand sau inchiriez

exclusivist! Apartament 4 camere in vila, 180mp+teren, finalizat pt.persoane pretentioase! 89.900 EUR, Tel: 0722134720, 0767600804

n Teleorman, Slãveºti, vand casa centrala proprie, paza, parcare, 3 camere +1852 mp cu gazon si pomi fructiferi, la 40km Alexandria si 79km de Bucuresti 0721131107, Tel: 0734069787, 0318073676

Unirii, Popa Nan, Tepes Voda, vand urgent casa si curte, zona centrala; pret negociabil, Tel: 0723886473

gradinita, mini market, piscina, sala de fitness, transport Cosmopolis-metrou Pipera. Anunt proprietar. Se accepta cash sau credit bancar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 42.000 EUR, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

n Rahova, Suvita, dezvoltator,

vand garsoniera confort 129.000E si apartament 2 camere, confort 137.000E, Tel: 0760482592, 0763536616

n Unirii zona 0, vand casa curte

70mp construiti, 80mp curte, utilitati apa curenta, canalizare, gaze, curent capacitate 380W, 135.000 EUR, danyganea@yahoo.com, Tel: 0749766193

Unirii particular vand garsoniera. Negociabil, 64.000 EUR, Tel: 0723054565


pagina 10 / vânzãri garsoniere / 2 camere / 3 camere

é 1 Decembrie Bd, Titan, metrou 1 Dec 1918, garsoniera mobilata, renovata. Conf 2, semidec, et 2/10, usa metalica, g+f+p, apometre. Particular. Exclus agentii si intermediari, 24.500 EUR, Tel: 0722663132

n Berceni Secuilor particular, ocazie, apartament 2 camere 2/4, îmbunatatiri, liber. 55.000 E, Tel: 0758888569 n Berceni Big, str. Secuilor, particular, vând urgent apartament 2 camere conf.I, et. 8/9, 45.000 EUR, Tel: 0788566131

langa Carrefour n Chitilei Colosseum, vand ap 2 cam 52m patrati garaj, pivnita, curte proprie in vila tip cfr pret 38000 eur, Tel: 0723933356 Mamaia vand n Constanþa apartament 2 camere, statiune Mamaia, ultracentral. luc, 82mp, 79.000 EUR, Tel: 0724107037 n Crângaºi Piata, semidecomandat, parter, toate imbunatatirile, aer conditionat, gresie, termopan, parchet, etc, particular, pret negociabil, Tel: 0744434145

é Dristor, Zona Ramnicul Sarat

(in spatele magazinului Mega Image), Apartament 2 camere scara ft curata, apt spatios, bine luminat, situat intr-o zona linistita cu verdeata si locuri de parcare.Baia este renovata complet (tevi si instalatie sanitara schimbate) gresie, parchet, aer conditionat, debara spatioasa, termopan (balcon inchis), usa metalica, apartament izolat termic, repartitoare si terasa in stare buna.In imediata apropiere a Hypermarketului Real si la 5 minute distanta de mijloacele de transport in comun, 69.000 EUR, Tel: 0724135385 n Drumul Gazarului 5 cf. 2, semidec, 38 mp, toate imbunatatirile, stradal, particular, Tel: 0767383404 n Drumul Taberei etaj 3, cf. 1, G+F+T, urgent, ocazie, 47.000 EUR, Tel: 0745055657, 0728005657 n Drumul Taberei - Ghencea Ansamblu rezidential, 1/3, decomandat, constr. 2012, finisari lux, plata cash, stoc limitat, 55.900 EUR, Tel: 0722134720, 0767600804

Drumul Taberei Ghencea, Avangarde Rezidential, discount 10.000Euro, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2011, caramida, finisaje lux, complet echipat, mobilat, utilat cu aparatura de lux, (tva inclus), stoc limitat, exclus agentii. 0767600804, 0722134720, 59.900 EUR, http://www.avangarde rezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122 D ru m u l T a b e re i, A le e a Campul cu Flori nr1 bl od2 scara B, sector 6, apartament 2 camere semid ecomandat renovat 2012 parchet faianta g re s i e te rm o p a n e a e r conditionat etaj 5 alarma i n t ra re , 5 5 . 0 0 0 E U R , t udor_marian84@yahoo.com, Tel: 0761674837, Fax: 0214360166

n Militari Roºu, proprietar, ocazie! duplex în bloc, 2+M+Terasã deschisã, 99mp (str. 1Dec. 1918, nr. 139C), bloc nou, stradal, preþ la cheie, 55.000 EUR, Tel: 0788395181

Militari, Rosu Avangarde Rezidential, discount 10.000Euro, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2011, caramida, finisaje lux, complet echipat, mobilat, utilat cu aparatura de lux (tva inclus), stoc limitat, exclus agentii. 0767600804, 0722134720, 59.900 EUR, www.avangarde rezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

05 Iulie 2012 Prahova Câmpina, apartament 2 camere, 3/4, decomandat, caramida, zona verdeata, Tel: 0720591593

n Vitan

zona Real, vand apartament 2 camere, confort 2, etaj 3/4, imbunatatit, propietar intabulat, 37.000 EUR, Tel: 0769747680

n Prelungirea

Ghencea bloc nou in ansamblu rezidential, locuit, Suprafata 85mp, decomandat, finisat la cheie, loc parcare, gratuit, TVA inclus, 0766.272.949, 0761.436.804, 54.000 EUR, Tel: 0761436804 n Prelungirea Ghencea Cartierul Latin, 100mp, etaj 1/3+ mansarda, constructie 2007, centrala proprie, contracte proprii apa si gaze, parchet natural, aer conditionat, sistem de alarma, toate utilitatile, Tel: 0722254639

é Vitan Mall particular, ap. 2

camere, 3/3, stradal, blv. civilizat, liber, 43.300 EUR, Tel: 0724354291

n ªtefan Cel Mare apart. 2

camere, et. 2/9, balcon pe toata suprafata apartamentului 9 mp, cu vedere la strada, la 3 minute de statia de metrou Obor, 53.000 EUR, alex.popes11@yahoo.com, n Romanã str. Caderea Bastiliei, Tel: 0721686284 vanzare apartament 2 camere Blocul este din caramida reabilitat termic, an 1955, etajul 2, 52 mp. semidecomandat, fara inbunatatiri fara finisaje. Pretul este 54.000 EUR, Ansamblu negociabil, n Militari-Rosu Tel: rezidential, 1/3, decomandat, lauradreams@ymail.com, constr. 2012, finisari lux, plata 0737539502, 0760132018 cash, stoc limitat, 55.900 EUR, Tel: 0722134720, 0767600804 complex n Militari-Roºu, rezidenþial, 1/3, dec, 85mp, n Sãlaj Petrom duplex, parter+1, constr.noua 2012, complet 2 balcoane, finisãri lux, bloc nou, Brâncoveanu zonã, mobilat/utilat la cheie, oferta Tel: 0729698698, 0761294996 vând apartament 3 limitata. 0767.600.804 / n Sãlaj îmbunãtãþiri, gresie, 0722.134.720, 59.900 EUR, Tel: faianþã, parchet, termopan, camere în vilã, Tel: 0767600804, 0722134720 25.000 EUR, Tel: 0765285050

0735896191

Fundeni, Str. Maior Bacila, apartament 2 camere stradal, et. 4/4, 60mp, G+F+P+AC, usa metalica, la cheie, 57000E neg, particular, Tel: 0723668146

Giurgiului Piata Progresul, vand urgent apartament 2 camere 8/9, imbunatatiri, proprietar, liber, 42.000 EUR, Tel: 0730005460, 0722240712 n Grecia, Athena, zonã liniºtitã, Tel: 0217696232

Nicolae Grigorescu metrou, etaj 6/10, vedere stradalã, termopan + usa metalica, curat, 49.500 EUR, Tel: 0737368386

é SÃLAJ, PARTICULAR, APARTAMENT SEMI DECOMANDAT, CF. 2, REABILITAT TERMIC INTERIOR SI EXTERIOR, RENOVAT CU G+F+P+T, USA METALICA, A/C, MOBILAT COMPLET, ZONA LINISTITA, NEGOCIABIL, 36.000 EUR, TEL: 0729077942 n Sãlaj, Aleea Pricopal, conf. 2, etaj 1, vedere parc, loc parcare, gresie, faianta, termopan, 30.000 EUR, Tel: 0747020546

é Pipera

Cosmopolis, toate facilitatile unui complex nou, centrala proprie, parcare, paza, gradinita, mini market, piscina, sala de fitness, transport Liberty Mall strada Nasaud Cosmopolis-metrou Pipera. Anunt zona sector 5 colt cu soseaua proprietar. Se accepta cash sau Viilor, apartament 2 camere credit bancar. Accesibil cu masina parter, decomandat, renovat dinspre Petricani sau 2012 parchet, termopane, gresie Pipera-Tunari, la 5 min cu masina faianta, 65.000 EUR, de Scoala Americana, 20 min cu tudor_marian84@yahoo.com masina de Pta. Obor, 52.500 €, T e l : 0 7 6 1 6 7 4 8 3 7 , F a x : andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0214360166 0730109005 n Pipera Cosmopolis, toate facilitatile unui complex nou, centrala proprie, parcare, paza, gradinita, mini market, piscina, de fitness, transport Mihai Bravu metrou, complex sala Vitan Residence, suprafata utila Cosmopolis-metrou Pipera. Anunt 66, 93mp, piatra naturala, proprietar. Se accepta cash sau credit bancar. Accesibil cu masina 98.000 EUR, Tel: 0748543251 dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina n Militari Roºu, proprietar, etaj 1, de Scoala Americana, 20 min cu 71mp, bloc nou, stradal (str. 1dec. masina de Pta. Obor, 52.500 €, 1918, nr. 139C), discutabil, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005 56.000 EUR, Tel: 0788395181

SEBASTIAN VAND AP. 2 CAM. CF 1 SPORIT, DEC, G/F/P/T/UM, BALCON. AN BLOC 1986, VEDERE SI ACCES STRADAL, LIPIT DE PARCUL SEBASTIAN, 65.000 EUR, ELLENNA1978@YAHOO.COM, TEL: 0723427958, 0729876332

é Titan, Piata Minis, cf 1, decomandat, fara imbunatatiri, debara, camara, balcon logie, 10/10, interfon, metrou 600m, negociabil, 50.000 EUR, fixthefix@gmail.com, Tel: 0722655191

Colentina, Alexandru cel Bun, cf. 1, zona linistita, particular, 2 grupuri sanitare, negociabil, accept credit, 77.000 EUR, Tel: 0728719198

Drumul Taberei Prel. Ghencea, Avangarde Rezidential, apartament de lux, 300mp, P/3, gradina, finisaje lux, loc parcare. Deosebit! TVA inclus, 115.000 EUR, Tel: 0744368835 n Drumul

Taberei, Avangarde Rezidential, discount 10.000Euro, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2011, caramida, finisaje lux, complet echipat, mobilat, utilat cu aparatura de lux, (tva inclus), stoc limitat, exclus agentii. 0767600804, 0722134720, 59.900 EUR, http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122 n Drumul Taberei, Romancierilor, particular vand ap. 3 camere, semidecomandat, stradal, et 2/4, bloc de caramida, parchet, gresie, faianta, termopane, usa metalica, aer conditionat, boxa. Cash, fara “Prima Casa”, 62.500 EUR, diamed_57@yahoo.com, Tel: 0722309251

Floreasca, Rossini, proprietar, apartament 3 camere amenajat (gresie, faianta, A/C, parchet lemn, alarma, termopan) 60 mp, partial mobilat (bucatarie Franke, mobilier baie Italia, dormitor), 83.500 EUR, Tel: 0733800030, 0722245004

é Gara de Nord, vis-a-vis de Gara, Bd. Dinicu Golescu, apartament 3 camere + dependinte; Arie construita: 67, 30 mp + balcon (3, 54 mp) = 70, 84; Arie utila = 60, 09 mp; Blocul construit in 1960 are 7 etaje si lift cu selectie automata comenzi, are structura in cadre si zidarie de caramida, plansee de beton armat, sistem de incalzire Radet, grup sanitar cu baie, instalatie electrica si bucatarie cu racordare la gaze (are apometre, nu are repartitoare in bloc). Spatiul este intretinut dar nu s-au realizat imbunatatiri/ renovari. Datorita unei bune administrari costurile de intretinere sunt minimale iar confortul termic este asigurat in conditii optime pe toata perioada rece (Octombrie Aprilie). Destinatia de baza: apartament locuinta, destinatia actuala: sediu firma, birouri proiectare. Se poate cumpara de catre persoana fizica sau persoana juridica, eventual si predare societate cu sediul in apartament (2005). Locatie deosebita pentru contacte firme cu parcare comuna intre b lo c u ri. P re t n e g o c ia b il, 70.000 EUR, Tel: 0727320025, 0213161319

é Gara de Nord, proprietar ap

103 mp, superb, complet mobilat, utilat, gata pentru mutare. Finisaje ultramoderne. Loc parcare ADP. Spatii generoase, camere inalte, luminoase. Centrala proprie, instalatie cupru. Instalatie electrica, sanitara noua, 94.500 EUR, liviugrindes@hotmail.com, Tel: 0766522996


05 Iulie 2012

vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile / pagina 11 Titan Prisaca Dornei, vând garaj auto, 28 mp, apã, luminã, cãldurã, 14.000 EUR, Tel: 0723278207

n Militari, Avangarde Rezidential,

discount 10.000 Euro, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2011, caramida, finisaje lux, complet echipat, mobilat, utilat cu aparatura de lux, (tva inclus), stoc limitat, exclus agentii. 0767600804, 0722134720, 59.900 € www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

n Obor

3 camere, 5/10, decomandat, renovat complet, vedere parc, 74900E, proprietar, Tel: 0764094504, 0216425559

é Ozana, str. Prevederii sector 3, vand apartament 3 camere, parter/4, decomandate, contorizat, liber, cadastru, intabulare, 55.000 EUR, bucur50@yahoo.com, Tel: 0724630019

n Prelungirea Ghencea bloc nou in ansamblu rezidential, locuit, Suprafata 85mp, decomandat, finisat la cheie, loc parcare, gratuit, TVA inclus, 0766.272.949, 62.000 EUR, Tel: 0761436804

n Victoriei

Piata ultracentral, particular, 3 camere decomandate, 1990, 79mp, boxa, parcare, 145.000 EUR, Tel: 0720732620

n 1 Decembrie - Ilfov 80mp, et. 3/3, cu utilitãþi, îmbunãtãþiri, fãrã administraþie, preþ, 36.000 EUR, Tel: 0723627232 n 1 Decembrie Bd, zona Piata Trapezului, sector 3, particular, vand ap. 3 camere, conf. 1, semidec, parter, 63 mp, termopan, g r e s i e , fa i a n t a , p a r c h e t , 59.500 EUR, gty@mail.com, Tel: 0741087373

casa aproape de metrou si de piata, toate facilitatile, 3 camere, intretinere foarte mica, chirie +avans, pret 300 euro, Tel: 0730252291

é Dacia, spaþiu comercial 220mp

parter+ 160mp mansarda+ terasa 30 mp, club, Restaurant, Cafe bar, Birouri, sau Inchirieri, 400.000 EUR, abdulalao@yahoo.com, Tel: 0722322430 n Tulcea municipiu, vand spatiu é Drumul Taberei, zona liceu comercial si teren, ST= 754mp, n Crangasi schimb ap 2 cam, 1/8, curat, diverse imbunatatiri, Lovinescu, ap. 4 camere, cf II, 65 Tel: 0757371928, 0746472532 parcare, plus diferenta rezonabila, mp, 2 gr. sanitare, proprietar, pentru ap 3-4 cam minin 80mp, parter, loc de parcare ADP, boxa etaj intermediar in aceeasi zona, 12mp, 1 min statie de autobuz, rog fara agentii, Tel: 0744778030 usa metalica, contor gaze, in curs de reabilitare termica, bloc din 1972, Elena, 65.000 EUR, Schimb apartament 3 camere, pepe_petrus@yahoo.com, Tel: bloc 1978 et 1 84 mp 2 bai 2 0742426387 balcoane, bucatarie mare, Veteranilor, vand n Militari, imbunatatiri- gresie, faianta, apartament 4 camere, confort 1 termopan, aer conditionat, usa decomandat etaj 8 din 8 terasa Herastrau apartament de lux, in metalica apometre, repartitoare, renovata recent, termopan, bloc nou, caramida rosie, finisaje contor gaz, zona Titan-Billa, cu parchet, gresie, 2 bai, loc parcare apartament 2 camere, plus pret discutabil 78.000 e, Tel: la alegerea clientului, intre 68170mpc, 1600E/ mpc, Tel: diferenta, particular, Tel: 0769440834 0722272873, 0728986913 0722324361 n Obor pasaj, apartament 4 camere decomandate, an constructie 1980, 82mp, vedere mista, etaj 6/11, 2 grupuri sanitare, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, alarma, loc parcare platit, cadastru, negociabil, 102.000 EUR, Tel: 0722394249, 0730559298 Sebastian Parc, 4 camere, confort 1, bloc reabilitat, et. 8/8, 2 b a l c o a n e (i n c h i s e in termopan), 2 bai, gresie, faianta, centrala termica, aer conditionat, hol H, 97mp, exclus i n t e rm e d i a ri, 85.000 EUR, Tel: 0732479073

n Sebastian Parc particular, vand apartament 3 camere, confort 1, decomandat, et. 1/8, hol H, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, termopan, usa metalica, constructie 1988, 76 mp, 70.000 EUR, Tel: 0720733431, n Titan dec, et. 3/4, 88, balcon, boxa, intabulare, termopane, izolat 0745423264 termic, exclus intermediari, 65.000 EUR, Tel: 0722209883 n Unirii Mitropolie, vila singur n Titan, zona Minis, proprietar curte, s.u 380mp, curte 180mp, 4 vand apartament 3 camere, camere, particular, 275.000 EUR, semidecomandat 2 pe 4, 70000E, Tel: 0729436467 Tel: 0726840806 n 13 Septembrie decomandat, hol n Titan, circa 13 Politie, H, 4/8, sau schimb 2 camere ºi particular vand apartament 3 diferenþã. Cadastru, intabulare, camere zona curata linistita, Tel: fãrã agenþie. Dorneasca14, Tel: 0727383445 0749040560

VÃCÃREªTI PARTICULAR VAND AP. 3 CAM, AN BLOC 1986, DECOMANDAT, G/F/P/T/UM, PARTER, LA 1 MIN DE PARCUL TINERETULUI. ZONA SUPERBA, 87.000 EUR, ELLENNA1978@YAHOO.COM, TEL: 0723427958, 0729876332

n Crângaºi, particular inchiriez

n Cumpar cu plata cash garsoniera confort 1 2 sau 3 indiferent zona si starea de intretinere a imobilului, Tel: 0764716412, 0721907221 n Cumpar cu plata pe loc garsoniera confort 1 2 sau 3 orice zona, 0732864809, 0769526936

Cumpar cu plata cash garsoniera confort 1, 2 sau 3, orice zona, Tel: 0768558907

Cumpar cu cash 2 camere confort 1, 2 sau 3, orice zona, Tel: 0732864809, 0769526936

n Cumpar cu plata cash apartament 3 cam confort 1 2 sau 3 indiferent de zona si starea de intretinere, Tel: 0764716412, 0721907221

Cumpar cu plata imediat garsoniera confort 1, 2 sau 3, orice zona, Tel: 0732864809, 0768526936

n Militari Autogarã, duplex etaj 4 ºi 5, scarã interioarã, bucãtãrie stil american, numeroase îmbunãtãþiri, mobilat/nemobilat, Tel: 0768318400 n Militari Roºu, duplex în bloc, 2+M+Terasa, 198mp, stradal, bloc nou (str. 1Dec. 1918, nr. 139C), preþ la cheie discutabil, n Cumpar cu plata cash 600 EUR/mp, Tel: 0788395181 apartament 2 camere confort 1 2 sau 3 indiferent de zona si starea de intretinere a apartamentului, Tel: 0764716412, 0721907221 n Cumpar cu plata imediat 2 camere indiferent confortul zona sau modul de intretinere, Tel: 0732864809, 0769526936 n Drumul Taberei bd. Timiºoara, vis a vis de Rãdãcini SRL, garsonierã cu toate autorizaþiile de transformare în spaþiu comercial, cu acces din stradã, 48mp, 60.000 EUR, vlasceni@yahoo.com, Tel: 0723329376

Cumpar cu plata pe loc 2 camere confort 1, 2 sau 3, rog seriozitate, Tel: 0768558907

é CUMPAR

APARTAMENT 2 SAU 3 CAMERE ZONELE MILITARI, DRUMUL TABEREI, CRANGASI, PRETUL MAXIM 53.000 EURO. EXCLUS AGENTIE IMOBILIARA, INTERMEDIARI. EXCLUS PARTER SI ULTIMUL ETAJ, TEL: 0736446482, 0726150207

n Berceni -Metrou, ofer cazare în

camerã apartament, fãrã proprietar, mobilatã, utilatã, 60E/ persoanã, Tel: 0784070012, 0744271675 n Crângaºi casa aproape de metrou si de piata inchiriez camera cu toate utilitatile, conditii deosebite pentru salariat, chirie 1 luna +avans, pret 100 euro, Tel: 0730252291 n Giuleºti inchiriez 1 camera la etaj, la curte, baie, bucatarie proprie centrala, intrare separata, Tel: 0721351542 n Tei, Grigore Moisil, 4/10, decomandat, balcon, pensionara primeste o fata- 300ron, cuplu400Ron chiria+ 250ron garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Unirii inchiriez o camera 25mp, intrare separata cu toate conditiile la 1-2 fete, garantie 150E, 150 EUR/luna, Tel: 0213363453, 0724821183

é Intercontinental

Nicolae Filipescu, 4 camere cu doua holuri locuibile, 140mp, decomandat, finisaje lux, centrala proprie, contorizare separata, proprietar, 1.200 EUR, Tel: 0733817200

n Cãlãraºilor, Hyperion, particular

închiriez garsonierã confort I sporit, 40 mp utili, 4/10, mobilat, utilat complet, modern, liber, Tel: 0756500050 Dristor particular, garsoniera, exclus intermediari, 200 EUR/luna, Tel: 0722829838

n Centrul Istoric str. Paleologu, n Dristor, vila parter 6 camere, 2 grupuri, sanitare bucatarie, hol, vestiar, pentru firma sau locuit, Tel: 0213147034, 0723098057

Fizicienilor, garsoniera, p/8, mobilata modern, utilata, aer conditionat, gresie, faianta, 1+1, 230 EUR/luna, Tel: 0727837400


pagina 12 / închirieri oferte garsoniere / 2-3-4 camere / spaþii comerciale

é Decebal (Zvon Pub), I n c h i ri e z G a rs o n i e ra amenajata modern (zona de zi/de noapte) 2/4, 45 mp, complet mobilata, interfon, g, f, termopan, usa metalica, catv, a/c, masina de spalat, internet, l i b e ra . P a rti c u l a r. 1 + 1 , 280 EUR, Tel: 0723296270

n Drumul Taberei Zona Valea

Ialomitei, ofer spre inchiriere garsoniera decomandata, parter, confort 1 sporit, mobilata clasic, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina de spalat, aragaz, contorizare cu apometre si repartitoare de caldura, 200E/ luna, Tel: 0728020904 n Ferdinand, proprietar inchiriez garsoniera dubla mobilata clasic et 1/6 pret 250 euro, Tel: 0744569407 n Lujerului garsoniera confort 1, decomandata, utilata, contorizata, o persoana nefumatoare, Tel: 0722685942 Piata, Inchiriez n Reºiþa garsoniera, cf. 3, libera, exclus agentii, Tel: 0765747124, 0742936131

n Panduri, inchiriere apartament 2 camere confort 1, decomandat, mobilat, utilat, liber, 1+1, 300 EUR/luna, Tel: 0728159479 n Berceni zonã bunã, conf. 1, decomandat, mobilat, utilat, îmbunãtãþiri, 0769.263.680, 200 EUR, Tel: 0732297708, 0743089535 n Berceni -Brâncoveanu stradal, proprietar, decomandat, mobilat clasic, utilat, maºinã spãlat, 1+1, exclus agenþii, 200 EUR/luna, Tel: 0766764807 n Chibrit inchiriez ap 2 camere contorizat, anvelopat, balcon inchis retras, parchet Mihalache -Chibrit, Tel: 0720631997 n Dorobanþilor, apartament cu 2 camere in bloc nou, 102mp, 2 bai, 1.000 EUR, eugenpredescu@hotmail.com, Tel: 0734261524

Drumul Taberei Romancierilor, Inchiriez Urgent apartament cu 2 cam semidecomandat complet utilat si mobilat, g+f+p, termopan inclusiv balcon, usa metalica, curat, liber. Pret negociabil, 250 € / luna, 0740644555

é ªtefan Cel Mare Str. Tunari Inchiriez garsoniera la 3 min metrou Stefan cel Mare recent renovata 50 mp, nemobilata, parchet g.f.t + AC, centrala proprie, masina spalat, bucatarie complet utilata open space, 200 EUR/luna, paica_mihai@ yahoo.com, Tel: 0749241174

é Iancului intersectie cu Pantelimon, proprietar, inchiriez apartament decomandat, conf. 1, complet mobilat si utilat, g+f+p+t, a/c, tv, masina spalat, contorizat, bloc izolat termic, balcon mare inchis, liber, curat, et. 7/10, 280 EUR/luna, Tel: 0725832300 n Mihai Bravu intersectia cu Baba Novac, inchiriez apartament 2 camere, nemobilat, bucatarie utilata, plus masina de spalat rufe, 250 EUR/luna, Tel: 0752463111 n Mihai Bravu, Dimitrov, închiriez ap 2 camere, et 2, bloc civilizat, n Tineretului -particularmobilat, discutabil, garsonierã I, 3/8, decomandatã, complet utilatã, termen lung. 250E, Tel: 400 EUR, Tel: 0723513934 0724940541, 0213310252 n Militari Gorjului, cf. 1, dec. mobilat, utilat, urgent, 250 EUR, Titan metrou, Policlinica, cf. 1, Tel: 0745055657, 0728005657 1/10, semidecomandat, mobilat n Militari, Iuliu Maniu, confort 1, frumos, utilat, balcon inchis, semidecomandat, utilat, mobilat 800RON x2, Tel: 0216442571, clasic, parter, Tel: 0724384990 0723713816 n Unirii -Camera de comert, 5/10, 44mp, decomandata, amenajata modern, mobilata si utilata, 230 EUR, http://www.fullimobiliare.ro, Tel: 0722217638, 0213300348 n Vitan Mall, Str. Aghata Barsescu, proprietar, inchiriez garsoniera confort 1, mobilata, spatioasa, parter, fara balcon, 200 EUR, daniiher@yahoo.com, Tel: 0728554720

é Militari, Cora Lujerului proprietar, inchiriez ap. semi-decomandat, spatios, et. 1/14, mobilat/utilat complet, de lux, 400 EUR/luna, 0724511345

n Unirii Mitropolie, vila singur particular, inchiriez curte, s.u 380mp, curte 180mp, 4 apartament 2 camere, camere, particular, 1.400 EUR, decomandate, etaj4/8, mobilat si Tel: 0729436467 utilat. Parchet, faianta, gresie, termopan, aer conditionat, usa metalica, mobilat Ikea. Pentru avans mai mare se negociaza mai mult, 330 EUR/luna, octavianstrunila@yahoo.com, Tel: 0744432278

05 Iulie 2012

é Obor Bucur metrou, fostul é Vitan

magazin Flanco, 14/14, Ap 2 cam, dec, g f parchet, termopan, usa metalica, interfon, 2 aer cond, mobilat si utilat modern complet, 2 lifturi, banci, complex comercial, piata, scoli, transport, 370 EUR/luna, http://www.vanzari-apartamente-noi .com/apartamente-bucur-obor, Tel: 0788767777 Pantelimon Delfinului, 4/10, decomandat, mobilat clasic, utilat, balcon inchis, apometre si repartitoare, bloc civilizat, aproape de utilitati si mijloace de transport, 250 EUR/luna, tanase_louise@yahoo.com, Tel: 0730296006

n Pantelimon Delfinului - de inchiriat 2 camere Proprietar; mobilat, utilat, et. 7/10, liber, termen lung, preferabil familie, 250 EUR/luna, Tel: 0740101121 n Pantelimon, Fiat, Inchiriez 2 cam, et 10/10, utilat si mobilat, termopan, um, a/c, bloc curat, zona linistita 250euro 1+1, 250 EUR, nmicky13@yahoo.co.uk, Tel: 0729765735, 0722957987 n Rahova, curte, 2 camere cu hol si bucatarie, cismea, nemobilate, Tel: 0724254389

é Romanã Lascar Catargiu 24-26 (parter foarte inalt) Complet renovat vara 2010; 2 camere semidecomandate, partial mobilata, aprox 50mp; chicineta mobilata (mobila Ikea l a c ro s u ) , h o ta c u tu b d e evacuare, plita electrica, microunde, frigider; usa metalica SETUM; termopan + jaluzele exterioare; cabina dus - jet masaj, lumina int; calorifere noi; usi int furnir stejar; gresie, faianta; instalatia electrica si instalatia sanitara complet schimbata; parchet lemn, paluxat; scara intrarii in bloc marmura; 400 EUR/luna, carolinedobre@yahoo.com, Tel: 0744343444

nr 8, sect 2, particular ofer spre inchiriere depozit stradal exclusiv pentru depozitare marfa 110mp, pret 300 euro negociabil. Pers contact: Tedy, 300 EUR/luna, Tel: 0722237207, 0721282371

n Berceni Particular, inchiriez ap.

3 camere, semidec, mobilat, utilat str. Izvorul Crisului nr. 15, Tel: Ilfov, inchiriez é Afumaþi 0767602016 carmangerie, fabrica preparare n Centrul Istoric -Covaci, 3 produse din carne 550 mp, camere, etaj 1, 80 mp, 450 standard european, complet utilata si autorizata DSV, 6 camere Euro/luna, Tel: 0744501287 frigorifice, aer conditionat, curent trifazic, gaze, apa, canalizare, celule afumare, 3.000 EUR, popa_eugenalex@yahoo.com, Tel: 0726783563 n Alexandriei zona cap tramvai 32, cedez contract spatiu in activitate (bar cu terasa) stradal, 38.000 EUR, Tel: 0784660274 30mp, langa n Bragadiru primarie, Tel: 0745999632 é Drumul Taberei, n Cãlãraºilor suprafete de la Drumetul, cf. I sporit, 40-100 mp, 7E/mp, prima luna bonus, Tel: 0723292575 et 2/10, particular, n Fundeni Închiriez spaþiu mobilat, utilat comercial 80 mp, Spital Fundeni, troleibuz 66, Tel: modern, modificari, capãt 0744241700 UM, 2 balcoane, n MIHAI BRAVU STRADAL, 75 MP, GRUP SANITAR, ACCES 320 EUR, Tel: FATA-SPATE, TERMEN LUNG, 0752255250 1400 E+ TVA/LUNA, 1.400 EUR, TEL: 0723186032 n Militari Roºu, halã nouã Isopan, 110mp la ºoseaua principalã, pretabil service auto, vulcanizare, depozit, spaþiu comercial, Tel: 0767262601

é Pipera - Cosmopolis Ap. 3 camere sit. in complexul rezidential Cosmopolis, mobilat si utilat, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 430 €/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005 n Progresul

é ªerban Vodã, Diamond Park Tineretului, Complex rezidential nou etaj 3/ 10, 2 camere, centrala, gresie, faianta, parchet, t, balcon, bucatarie complet mobilata si utilata, vedere catre parc, p a rc a re s u b te ra n a , 350 EUR/luna, Tel: 0722819746

é Lacul Tei, strada Sfanta Ana

Nasaud, Penny, inchiriez 3 camere, etaj 1, 80mp, amenajat lux, 350 €, Tel: 0723206440 n Titulescu proprietar, 3 camere

decomandate, 4/10, Mega Image, gresie, faianta, parchet, semimobilat, utilat, termopane, repartitoare, 350 EUR/luna, Tel: 0744214030 n Unirii inchiriez apartament 3 camere curte, mobilat, Tel: 0722635700

Militari spatiu comercial 40mp sau 28mp la Piata Veteranilor cu deschidere la Bd Iuliu Maniu. Vad foarte bun, Tel: 0734540940, 0732985096 n Moºilor 55mp, vitrina termopan,

stradal, gr. sanitar, alarma, posibil curte, exclus intermediari, 700 EUR, Tel: 0732241141 n Rahova Sos Alexandriei Nr 90, Spatiu de inchiriat 100mp, 3 camere rigorifice, 2 vitrine frigorifice, A/C in sala de vanzare si de transare, perdea de aer la intrare, ultraviolete contra insectelor, Tel: 0722505557 n Sector 5 inchiriez spatiu comercial 27mp toate utilitatile grup sanitar apa, aer conditionat, alarma, vad comercial artera principala statie ratb pretabil amanet pret negociabil, Tel: 0762008071 n ªtirbei Vodã, str. Berzei, Spaþii birou 50mp, aer condiþionat, centralã termicã, parcare curte, Tel: 0721616161


05 Iulie 2012

închirieri oferte spaþii comerciale / cereri / auto-moto / electro / pagina 13

Societate n Vãcãreºti, comerciala medicala inchiriez spatiu pentru activitati medicale, aparatura tehnica dentara, medicina familie sau alte specialitati (fara dotare), Tel: 0213309750, 0213308040 n Vitan piata, spatiu comercial cu suprafata de 36 mp, diverse activitati (pescarie, pui, mezeluri), Tel: 0728088616

n Peugeot 407 primul proprietar, ABS+ESP, inchidere centralizata, senzori ploaie, jante aluminiu, climatronic, CD+MP3, tinuta in garaj, stare ireprosabila, 7.950 EUR, Tel: 0740091930

n Giurgiului zona Luicã, camerã

la curte mobilatã utilatã, Tel: 0767071905

n Locatii filmari Casa de productie cinematografica Lumiere Artists cauta locatii de inchiriat pentru filmari. Daca ai o casa, o ferma, un teren sau o cladire interesanta trimite-ne poze la e-mail. Mai multe detalii la 0213109152, locations@lumiereartists.com n Persoana fizica, inchiriez garsoniera utilata de la proprietar in orice zona cu metrou in apropiere. Rog seriozitate, 650 RON, Tel: 0724635607 n Solicit in vedea inchirierii garsoniera sau apartament mobilate sau nemobilat, Tel: 0732864809, 0769526936

n Cumpar masini remat, transport si radiere, ofer seriozitae, plata pe n Renault Clio itp valabil 2013, loc, 1.000 RON, abs, inchidere centralizata, aer virban_alexandru2000@ conditionat, consum mic, yahoo.com, 3.500 EUR, Tel: 0728114509 www.cumparmasinirabla.ro, Tel: 0757224238, 0785945740

é BMW 320 diesel

anul 2005 negru, tapitarie piele rosie, bord rosu, navigatie, clima, jante, inchidere centralizata, stare foarte buna, Tel: 0784150094, 0761446019

Solicit pentru inchiriere garsoniera sau apartament orice zona mobilate sau nemobilate, Tel: 0768558907

é Volkswagen, Passat, anul 2006, de culoare negru, clima, jante, televizor in tetiere, inchidere centralizata, motor 1, 9 diesel, Tel: 0784150094, 0765601599

buc), galbenã din fabricã, km între 50000-90000, an fabricaþie 2005, negociabil, 0735846662, 8.000 EUR, Tel: 0214309498, 0766509498

é Volkswagen Passat variant DSG 170CP, 2007, inmatriculata, impecabila, DVD, jante 17, navigatie mare 9800km, Tel: 0763735886

n Calculatoare,

laptopuri, monitoare, imprimante, noi, second-hand, garantie, service. Vând. 0722213283, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0765476882, 0212600843 n Calculator MB ASV AMD Athlon 64 3000+ 8GZ, 1 GB RAM, video 256MB, GEFORCE FX 5500, retea floppy Dvd Rom+ CD Rom, monitor, tastatura, mouse, 0766797996 n Vand Televizor LCD Orion 40 inch (102cm) Full HD - PIF40B diagonala 102 cm, rezolutie full HD 1920x1080p, Dinamic contrast ratio: 30 000:1, USB 2.0, Touch buttons, Luminozitate: 550 cd/m2, Timp de raspuns 5 ms, OSD menu, 2xHDMI/PC/Scart connectivity, 200 program memory 0760298885, irimia_marilena@yahoo.com

é Instalez Windows la domiciliu,

repar, devirusez calculator/laptop, instalez orice tip de windows, drivere, imprimanta, antivirus, office, jocuri. Cel mai bun pret de pe piata, 1 EUR, instalariwindowsbucuresti@ gmail.com, www.instalariwindowsbucuresti.wor dpress.com, Tel: 0767679593, 0757346422

é Piese auto import

noi, dezmembrãri absolut orice marcã, Tel: 0744495564, 0722640080 n Vand

é Dacia Solenza (5

Solicit in vederea inchirierii garsoniera sau apartament mobilat sau nemobilat indiferent zona, Tel: 0721907221, 0764716412

Cumpãr auto Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz/Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

pompe electrice alimentare benzina si diesel, in rezervor sau exterior, capuri distribuitoare, injectoare, pentru orice tip auto. Garantie, Tel: 0744852658

Achiziþionez monitoare lcd calculatoare laptopuri componente nefurate asigur transportul inclusiv weekend. 0212201216, 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654

é Reparatii

calculatoare,laptop, orice problema, devirusare, instalez orice windows licentiat, la domiciliu. recuperez date, creez/optimizez siteuri, antivirus. Cele mai mici preturi. Disponibil inclusiv duminica, 1 RON, reparpclaptop@yahoo.com, http://instalariwindowsbucuresti.blo gspot.com, Tel: 0767679593, 0724848242

n Calculator / Laptop si monitoare

LCD repar orice model, instalare Windows, drivere, BIOS, n Frigidere, combine frigorifice, devirusare, recuperare date, masina spalat. Funcþionale 100- configurare routere, RDS, etc, 250, frigidere defecte 50, Tel: 0726054690, 0745666745, Fax: 0314244393, pyanystul@uv.ro 0216340976, 0766986674


pagina 14 / matrimoniale femei - bãrbaþi - diverse

05 Iulie 2012 n Barbat casatorit caut pentru

intilniri secrete sexuale, foarte discret, femei casatorite sau necasatorite la telefon doar pina la ora 15. Va rog inca o data, foarte discret, Tel: 747018623

n Ady

ofer gratis cunilingus pasional unei d-ne suple peste 30 de ani. Satisfactie si seriozitate maxime. Numai sms. Exclus barbatii, 0761241755 é Dan, sagetator,

é La mine sau la hotel, sexy

é Atractia verii! te provoc sa te topesti de placere alaturi de mine, servicii totale, poze reale, discretie si igiena maxima, A/C, 150 RON/ora, Tel: 0735971748

apetisanta si foarte pasionala in ceea ce fac. Suna-ma ca sa-ti satisfac toate dorintele. Poze é Te atrag! Daca sunteti in reale, igiena maxima, cautarea unei Profesioniste, 150 RON/ora, Tel: 0746963466 acesta este locul potrivit, nu sunt genul de escorta care sta cu n S t a p a n a o f e r s e d i n t e ochii pe Ceas, Nu am Insotitori, sado-maso de calitate sclavilor sunt draguta si manierata, Sex umili. Posed instrumente, Tel: total, 150 RON/ora, 0756351379 0761709372

é Bãrbat drãguþ, serios, 41/1.80/88, cadru militar-ISU, doresc cãsãtorie cu tânãrã drãguþã, serioasã. Rog seriozitate maximã, Tel: 0735123908

39/1, 75/80, doresc cunostinta doamna pentru casatorie. Sunati sau dati SMS, Tel: 0769009377, 0744256062 n Domn vãduv, 61 ani, 1, 63/76,

fãrã obligaþii, casã, maºinã, doresc cunoºtinþã doamnã pentru prietenie- cãsãtorie. Fãrã obligaþii, vârstã apropiatã, Tel: 0735862932 Intelectual, 44 ani, inalt, atletic, prezentabil doresc cunostinta d o a m n a v a r s ta a p r o p r i a ta Bucuresti, Tel: 0726919902

é Qlady Erotic Masaj

alegerea ideala pentru o aventura fierbinte o vei face venind la noi intr-o locatie de lux alaturi de 6 domnisoare sexy si dulci. La noi toate dorintele tale devin realitate. Garantam fidelizarea. Vila, bar, loc parcare, 150 RON/ora, qlady_massage@yahoo .com, www.qlady.ro, Tel: 0722999939, 0763455435


05 Iulie 2012

n Pierdut certificat constatator al societatii IOG A1 Industrial Alpha SRL J40/5191/2007, CUI 21348637, eliberat in data de 05.02.2009 emis de ORC Bucuresti. Il declar nul, n Pierdut certificat constatator al societatii IOG A1 Industrial Gamma SRL J40/5279/2007, CUI 21356273 eliberat in data de 05.02.2009 emis de ORC Bucuresti. Il declar nul, n Pierdut certificat constatator al societatii IOG A1 Industrial Beta SRL J40/5280/2007, CUI 21356265 eliberat in data de 05.02.2009 emis de ORC Bucuresti. Il declar nul, n Pierdut contract construire nr. 653 din 13.01.1975 pe numele de Oprea Vasile si Constanta. Il declar nul, n Pierdut Certificat Unic de Inmatriculare 18306070 Seria A nr. 733551. Il declar nul, n Rugby Club NMS cu sediul in Iasi, str. Vasile Lupu nr 108, bl.C3, sc.B, ap. 2, declara nul fiind pierdut certificatul de inregistrare sportiva cu nr de indentificare 126/A/24.07.2009. Declaratia de pierdere este facuta in scopul obtinerii unui duplicat de la autoritatile acreditate,

Camin de batrani ofera cazare si ingrijire pentru persoane in v a r s t a, www.casabuniciimaria.ro, Tel: 0762204916

n Vand oua de prepelita 0.30 lei/bucata (tratamente naturiste ideale pentru beneficiile medicale si gastronomice) si pui de prepelite, Tel: 0764563813

pierderi / citaþii / medicale / afaceri vânzãri-cumpãrãri / meditaþii / construcþii / pagina 15

n Administratorul judiciar numit in dosarul 2884/87/2012– al Tribunalului Teleorman– sectia civila, debitoare Sc Forum Invest Srl, cu sediul in comuna Smirdioasa, satul Soimu, jud. Teleorman, inmatriculata la reg. com. sub numarul J34/410/2008, cod unic de inregistrare: 23919829, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, propunerea formulata, in sentinta civila nr. 417/20.06.2012, de intrare in procedura generala de insolventa, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca administrator judiciar Best Insolvency Sprl, Lichidatorul judiciar numit in dosarul 1695/104/2012– al Tribunalului Olt– sectia a II a civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, debitoare Sc Venti Miglia Srl, cu sediul in c o m u n a M i l c o v , ju d . O l t , inmatriculata la Reg. Com. sub numarul J28/638/2004, cod unic de inregistrare: 16807989, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, propunerea formulata, in sentinta civila nr. 719/18.06.2012, de intrare in procedura simplificata de insolventa, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca lichidator judiciar Best Insolvency Sprl,

n SC Ventilatorul Real Estate STL cu sediul in Bucuresti str. Sergent Nutu Ion nr. 44, sector 5 in calitate de creditor in dosarul nr. 5148/302/2012 cheama in data de 30.08.2012 ora 9, completul C7 civil la Judecatoria sector 5 Bucuresti Splaiul Independentei nr. 5 sector 4, pe SC Carol Cristi SRL cu sediul in str. Valea Lunga, nr. 54- 56 camera 3 sector 6 in calitate de debitor pentru fond- somatie de plata,

n Calificari,

cursuri rapide: instalatori, electricieni, constructori, Unirii. Rate reduse. 0213262606, Tel: 0740306550, 0722209409

é Anticariat

cumparam carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, Tel: 0731407474, 0213159704

é CENTRALA TERMICA PE LEMNE ATMOS DC 50S ECHIPATA COMPLET, FOLOSITA 2 IERNI, GARANTIE, CAZAN, STARE FOARTE BUNA, 6.000 RON, TEL: 0246267600 n Filatura FONEAST vinde urgent: 1. utilaje uzate pentru productia de fire; 2. imobil industrial format din 2 hale din beton (suprafata totala de circa 27.000 mp) situate in orasul Oltenita - Calarasi, la 60km de Bucuresti, cu deschidere la DN4, aproape de port si calea ferata, georgiana.dragomir@foneast.com, Tel: 0728088864

é Vand aparat cafea Italia, NetCaffe 200P, cu cititor de fise 0, 5 lei, pret 350 euro, Tel: 0762837515 n Vand canapea extensibila grena Mobexpert, vechime 3 ani, 2.00x1.70x0.40m, confectionata din stofa si bumbac gros, Tel: 0733142246

é Vand aparate tratamente corporale Vacuum, Benexer, Profesional Combo; Aparat bronzat UW P90; Aparate cosmetice Reviderm, Combina Face Studio, Hydradermie, Guinot, Tel: 0744552207, 0744552207

Vand loc de veci cimitirul Damaroaia, pret negociabil, Tel: 0784378775 n Vand sala fitness Mosilor, 28 aparate Eleiko Panatta, 2 saune, biciclete, benzi, spatiu 190m (chirie 6.500Ron), vestiare, 65.000 EUR, http://www.praudfitness.com, Tel: 0723938484

Acoperiºuri toate tipurile, învelitori zincatã/ lindab, reparaþii+ accesorii, materiale. Preþuri mici, Tel: 0732563623

é Cursuri de coafura, cosmetica Scoala Internationala Estetika va ofera cea mai ampla oferta educationla. Sediile nostre din Oradea, Arad, Timisoara, sunt destinate doar Cursurilor si sunt dotate cu aparatura de ultima generatie pentru a putea deservi si cele mai exigente cerinte. Programele de la cursuri sunt structurate dupa modele si academii cu experienta in lume, cu care de altfel Scoala noastra colaboreaza. Diplomele sunt eliberate de Ministerul roman cu acreditare in Romania SI UE. Organizam cursuri de: coafor; manichiura; stilist protezist de unghii; maseur; cosmetica; make up; barman; ospatar, 500 RON, cursuriestetika@ yahoo.com, www. cursuri-manichiura-coafura-cos metica.ro/, Tel: 0743758036, 0736434921

é Matematica n Vand

salon remodelare corporalã zona Piaþa Alba Iulia, complet utilat ºi dotat, 5.500 EUR, Tel: 0720469086

(sotul, 46), romana (sotia, 43), experienta psihologica, 12 ani, meditatii, pregatire atenta, numai pe intelesul elevului. Nu luam bani degeaba, fara rezultate, 20lei/ ora, Tel: 0722286920

é Acoperisuri. Profesionalism. Executam terase, jgheaburi, burlane, aticuri, invelitoare tabla cererea clientului, restaurari istorice, biserici, Tel: 0724437118

é Amenajari

Interioare, zugraveli, gresie, faianta, instalatii sanitare si electrice parchet rigips modificari de orice tip, calitate deosebita preturi corecte, curatenie seriozitate, lego34ro @yahoo.com, Tel: 0723492033 Amenajari, finisaje echipa profesionista executa la cele mai mici preturi: glafuri, gleturi, rigips, lavabile, tapet, gresie, faianta, parchet, etc, Tel: 0767417284, 0744316918

n Branºament apã, racord canal, n Profesor matematica orice zona acte recepþie Apa Nova, reparaþii, rezultate rapide garantat, simplu, înlocuiri branºamente, canalizãri comod, sigur, tarif orar informativ 0720506819, Tel: 0760727231, 15 lei, Tel: 0761929678 0214343276


05 Iulie 2012

é Branºament apã,

canalizare, asistenþã contract recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente 0761077013, Tel: 0721390290, 0214330604

é Cadastru / Intabulare. Onorariu cadastru apartament in Bucuresti este 300lei. Firma de servicii topo-geodezice, realizam lucrari de cadastru/intabulare, trasari, planuri de situatie, scoateri din circuitul agricol la cele mai avantajoase preturi, 300 RON, ioanadinu@ customsurvey.ro, www.customsurvey.ro Tel: 0724943293

Echipa de meseriasi renovam apartamente, scari de bloc, birouri la cele mai bune preturi! Instalatii electrice si sanitare, montaj usi, gresie faianta, p a r c h e t, iz o l a tii p o l i s tir e n tencuieli sape betoane! niku_respekt@yahoo.com, Tel: 0727436981 învelitori tablã n Executãm zincatã/ lindab+ toate accesoriile, izolaþii, reparaþii acoperiºuri+ materiale, Tel: 0744111939

Executãm învelitori tablã zincatã/ lindab, reparaþii acoperiºuri+ toate accesoriile. Preþuri mici, Tel: 0722749192

acoperisuri tigla metalica, bulane, topogane, montam orice tip de tabla zincata si tigla metalica, Tel: 0754856911 n Sobar specialist execut sobe, cãmine, ºeminee, reparaþii, curãþiri, Tel: 0212216699, 0745991298

foraje puturi, n Executam denisipari si piloni, forajesiputuri@gmail.com, Tel: 0764675180 n Faianta gresie, zugraveli, instalatii electrice, sanitare, tencuieli, fatade, Pret rezenobil, Tel: 0764360969, 0740760502

n Firmã

executã jgheaburi, burlane, învelitori tablã zincatã/ lindab, reparaþii acoperiºuri+ dulgherie. Preþuri mici, Tel: 0740464600 n Hidroizolatii terase, termoizolatii,

zugraveli scari de bloc, amenajari interioare, faianta, gresie, parchet, dale beton in jurul blocului, Tel: 0726010164, 0213241003 n Instalator autorizat execut instalaþii, gaze termice, sanitare, canalizãri, Tel: 0767332294, 0748608880 n Jaluzele exterioare (rulouri) PVC ºi aluminiu. Pret promotional, Tel: 0722766562, 0756485992

é Dj nunta, Servicii

é Reparam

é Contabil expert,

servicii contabile complete ºi audit, prima luna gratuit, 0214118164, 100 RON, Tel: 0720891226, 0766369750

é Tinichigerie,

reparatii, tabla zincata, vopsiri, burlane, jgheaburi, acoperisuri, Tel: 0724716882, 0753709391 Amenajari Interioare, zugraveli, gresie, faianta, instalatii sanitare si electrice parchet rigips modificari de orice tip, calitate deosebita preturi corecte, curatenie seriozitate, lego34ro@ yahoo.com, Tel: 0723492033

n Închiriem Logan full options

70Ron/zi. 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 n Transport marfa 3, 5T, orice, oriunde, oricand. Asigur personal serios incarcat- descarcat, pret negociabil, Tel: 0763717455

Instalatii electrice, sanitare, termice. reparatii si montaj Filip, Tel: 0760285283, 0749838242

- Organizari Evenimente Bucuresti- primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII. dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase; dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII! www.djsiensii.ro, Tel: 0726129782

é Reparatii imprimante, reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl va ofera c o p i a t o a re a n a l o g i c e s i digitale, imprimante cu jet de cerneala si laser, scannere, faxuri si multifunctionale, precum si urmatoarele servicii: intretinere si depanare aparate de b iro u ; reincarcare-reconditionare cartuse consumabile pentru im p rim a n t e , c o p ia t o a re analogice si digitale, multifunctionale, etc; vanzari echipamente periferice; livrari consumabile originale ori compatibile; consultanta de profil, training specializat. La reutilizarea cartuselor, prin reincarcare sau reconditionare acordam garantii similare modulelor originale. Anuntul se adreseaza companiilor, institutiilor, PFA-urilor, etc, industrial_birotica@yahoo.com, http://www.i-birotica.ro, Tel: 0722202055, Fax: 0214508399

Traduceri autorizate. Tradland Consulting ofera servicii de traduceri autorizate in/din toate limbile, la preturi promotionale. Tel/fax: 0213119562, 0318157548

AnuntAZ 5 iulie 2012  
AnuntAZ 5 iulie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Advertisement