Page 1

Doresc colaborare cu firma sau persoana fizica pe termen lung. Sunt posesor permis cat.B din 1984, posesor de duba Iveco long cap. incarcare 19m3, va stau la dispozitie non-stop pentru colaborare sau transporturi diverse. Sunt antialcoolic, punctual si deosebit de s er ios , 10 R O N , Laurentiu1965@yahoo.com, Tel: 0740519197

Videochat legal, contract+ asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50%+ bonusuri. Avans 500$. Cazare, enjoy4studio@yahoo.com, http://www.enjoystudio.ro, T el: 0763156150, 0735674012 Videochat Studio, salariu fix 800$+ c omis ion 50% +bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é Instalator non stop Interventii non stop, Bucuresti si Ilfov reparatii tevi sparte, robineti, calorifere, baterii etc Momtaji obiecte sanitare. Reparatii centrale termice orice model, Tel: 0720692661

é GERMANIA. ANGAJAM FETE FRUMOASE

é Videochat, plata

é Proiectare arhitectura, structura si instalatii, proiecte de case; structura de lemn, beton, metal; preturi de la 5 eur/mp, 5 EUR/mp, contact@proiect-de-arhitectura. ro, Tel: 0732899507, www.proiect-de-arhitectura.ro,

é GERMANIA. 6M SALON MASAJ DE PRESTIGIU DIN GERMANIA ANGAJEAZA IN CONDITII LEGALE PERSONAL CU SAU FARA EXPERIENTA CU VARSTA CUPRINSA INTRE 25-40 ANI PENTRU TANTRA MASAJ SI BODY 2 BODY. 6M ISI DESFASOARA ACTIVITATEA IN KOLN SI DUSSELDORF. OFERIM CAZARE SI GARANTIA CASTIGURILOR LUNARE SUBSTANTIALE, PERFECT_STRANGER_23@YAHOO.COM, HTTP://WWW.6M-MASSAGEN.DE, TEL: 004915163470377

zilnic, posibilitate cazare si carte de munca, apropiere Metrou si RATB. conditii exceptionale, 2.500 RON/luna, modelslive@ yahoo.com, www.xmodels.ro, Tel: 0764822425

PENTRU VIP’S! PENTHAUS, LUXSERIOS SI EXCLUSIV (PISCINA, SAUNA, WIRLPOOL, JACUSSI, PRIVAT) DIN DÜSSELDORF, CAUTA SPRE COLABORARE FETE FRUMOASE SI MANIERATE, IN CONDITII LEGALE, CHIAR SI PENTRU PERIOADE SCURTE DE TIMP. CASTIGURI LUNARE PESTE 15000 EURO. OFERIM SI PRETINDEM SERIOZITATE MAXIMA. (RUGAM POZE RECENTE) ID. MESS: TRAUMOASE.DUSSELDORF, 15.000 EUR/LUNA, TRAUMOASE.DUSSELDORF@YAHOO.DE, TEL: 004915773704009


pagina 2 / oferte de muncã România

05 Iunie 2013 Ajutor Buc ãtar pentru bucãtãrie (tranºat carne, preparat s alate, c u ex perienþã), femei de serviciu (vârstã 20-35 ani), angajeaz ã Fas t-Food Chic k en G rill, Tel: 0734225024

Familie n Administrator serioasa, zona rezidentiala Baneasa, angajam administrator-sofer, pentru curte si gradina, muncitor, serios, Tel: 0212300808 n Agent curãþenie. Angajam personal curatenie cu experienta, pentru piscina si sala fitness, Tel: 0730900031

Agent Vanzari pentru produse alimentare, locatie Popesti-Leordeni. Relatii la telefon sau e-mail andreea.negrulescu @succesniccom.ro, Tel: 0756139945

Agent Vanzari mase plastice, necesara experienta, capacitatea de comunicare, full-time, operare PC, engleza, permis auto, Romtatay angajeaza, bruo@romtatay.ro, Tel: 0212522584

é Agenþi Pazã angajãm urgent, salariul 1000 net, Tel: 0760107633, 0213108660

Ajutor de bucatar si bucatar, pentru restaurant zona Ianc ului, Pac he Protopopescu, 0212532321

cu experienta n Bucãtar minima angajam pentru restaurant. Sunati la telefon intre orele 11.00 - 13.00, Tel: 0721755455, 0752022594 n Bucãtar cu domiciliul in sectorul 3, Tel: 0751088049 é Ajutor tinichigiu auto ºi ajutor vopsitor auto, pentru service auto situat în zona Tunari, Ilfov , Tel: 0726141378 é Cãlcãtor si croitor. Curatatorie angajeaza personal pentru postul de calcator (cu experienta din croitorie) si croitor (retusuri) pentru zona Pipera (metrou). Relatii de luni pana vineri, telefon intre orele 9-15, Tel: 0765079019 n Cameristã, ingrijitori spatii Hotel Ramada Bucharest North angajeaza cameriste si ingrijitori spatii hoteliere. Va rugam sa trimiteti CV-urile la adresa de e-mail: daniela.badiu@ramadanorth.ro. Pentru programari interviu sunati la: Tel: 0214075235

é Asistent

é Agenþi securitate.

é Agenþi de securitate din Bucuresti pentru societate de paza, Tel: 0213152184

SC Bidepa Grup SRL angajeaza agenti securitate cu atestat, relatii la telefon, Tel: 0212321415, 0725259405

manager, formez pentru companie multinationala domeniul Wellness. Formare si instruire incluse. Recunoastere europeana. Venit imediat, Tel: 0752.900.304

é Bucãtãreasã cu referinte si multa experienta, pentru hotel 5 stele, Tel: 0723603647

Coafezã manichiurista / pedichiurista, cu experienta, angajeaza salon cu vad sector 6. Se ofera salarizare, Tel: 0721725891


oferte de muncã România / info / pagina 3

05 Iunie 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii - cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Libera circulaþie a mãrfurilor în Uniunea Europeanã (4). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Dupã cum am menþionat în ediþia de ieri a ziarului nostru, Comisia Europeanã - prin Direcþia Politicã de Reglementare ºi Direcþia Generalã Întreprinderi ºi Industrie – a elaborat în anul 2010 un Ghid de aplicare a prevederilor Tratatului privind Funcþionarea Uniunii Europene (TFUE), referitoare la libera circulaþie a mãrfurilor. Ghidul reflectã legile ºi jurisprudenþa în vigoare la 31 decembrie 2009. În ceea ce priveºte definirea mãrfurilor, despre care am amintit ieri, Articolele 34 ºi 35 TFUE acoperã toate tipurile de importuri ºi exporturi de mãrfuri ºi produse. Gama mãrfurilor acoperite include toate bunurile existente care au valoare economicã: „prin mãrfuri, în înþelesul tratatului..., se înþeleg produse evaluabile în bani ºi care pot face, ca atare, obiectul tranzacþiilor comerciale”. În hotãrârile sale, Curtea de Justiþie a clarificat, în câteva rânduri, denumirea corectã a unui anumit produs, distincþia produselor faþã de mãrfuri sau de servicii. Iatã câteva exemple, considerãm noi a fi relevante. Lucrãrile de artã sunt considerate mãrfuri. Monedele ieºite din circulaþie, bancnotele ºi cecurile la purtãtor se încadreazã în definiþia mãrfurilor, dar nu ºi donaþiile în naturã Deºeurile sunt considerate mãrfuri chiar ºi în cazurile în care nu sunt reciclabile, dar fac obiectul unei tranzacþii comerciale. Electricitatea ºi gazele naturale sunt incluse în categoria mãrfurilor, dar nu ºi semnalele de televiziune. Ultimul exemplu subliniazã importanþa de a face o distincþie din punct de vedere juridic între mãrfuri ºi servicii. În timp ce peºtele este fãrã îndoialã o marfã, drepturile de pescuit ºi permisele de pescuit la undiþã nu sunt acoperite de principiul liberei circulaþii a mãrfurilor, ci constituie „prestare de servicii” în sensul dispoziþiilor tratatului referitoare la libertatea de a presta servicii. În conformitate cu formularea sa, articolul 34 TFUE se aplicã obstacolelor în calea comerþului „între statele membre”. Prin urmare, un element transfrontalier impune evaluarea unei cauze în funcþie de prevederile acestei dispoziþii. Mãsurile strict naþionale, care afecteazã doar mãrfurile comercializate pe plan intern, nu se încadreazã în domeniul de aplicare al articolelor 34-36 TFUE. Condiþiile de îndeplinire a cerinþei transfrontaliere sunt simple. Este suficient ca mãsura în chestiune sã afecteze indirect sau potenþial schimburile comerciale în interiorul UE. Implicit, necesitatea unui element transfrontalier demonstreazã faptul cã dreptul UE nu împiedicã statele membre sã discrimineze propriile produse interne în favoarea importurilor („discriminare inversã”). Aceastã problemã va apãrea rar în practicã, statele membre neavând nici un interes în a discrimina mãrfurile produse pe propriul teritoriu. Deºi articolul 34 TFUE se aplicã atunci când un produs intern pãrãseºte statul membru, dar este importat înapoi (reimport), nu se aplicã ºi în cazurile în care singurul scop al reimportului este de a eluda normele interne. Cerinþa transfrontalierã poate fi îndeplinitã ºi în cazul în care produsul doar tranziteazã statul membru în cauzã. Curtea a precizat cã libera circulaþie a mãrfurilor necesitã existenþa unui principiu general al liberului tranzit al mãrfurilor în spaþiul Uniunii Europene. Indiferent dacã sunt fabricate în interiorul sau în exteriorul pieþei interne, toate mãrfurile beneficiazã de principiul liberei circulaþii dupã ce sunt introduse în circulaþie pe piaþa internã. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

é Coafezã, cosmetician, manichiurista. Salon coafor angajeaza in zona Crangasi, Drumul Taberei, Tel: 0734257903 n Coafeza, manichiurista + extensii unghii, si cosmeticiana, cu aspect placut si amabila cu clientii, experienta minima 3 ani, cu recomandari, Salon de infrumusetare de lux, rog seriozitate, Tel: 0730425970 Cofetar, ajutor cofetar cu experienta. Angajam in Zona C-tin Brancoveanu, Tel: 0727868167 n Colator, ºofer montator, tâmplar în MDF si electrician pentru compania Alto cu sediul in oras Pantelimon, productie@altodisplay.ro, Tel: 0733662213 n Confecþioner montator fatade si tamplarie aluminiu PVC, Bucuresti-Ploiesti, majexim@gmail.com, Tel: 0740829969, 0318046854

é Constructor tipare

confectii dama. Experienta obligatorie in multiplicare si executie prototip. Oferim conditii excelente de munca si salariu atractiv, zona Tineretului, Tel: 0372716925

é Constructor tipare. Firma de confectii textile, angajam urgent mester/croitor (constructor tipare). Salariu atractiv. Zona Parcul Carol, Tel: 0720548668


pagina 4 / oferte de muncã România

05 Iunie 2013 primar, n Contabil supermarket angajeaza contabil primar cu experienta, relatii la telefon, Tel: 0753209503, 0786091872 conditii n Contabil/a, obligatorii: studii de specialitate si experienta in domeniu si in programul Saga, operare PC office, lb. engleza. Punct de lucru in zona Nicolae Caramfil, sector 1, Tel: 0215693694, 0747160809 n Croitor. Atelier de retus, angajeaza croitor specializat in confectii pentru barbati, Tel: 0720660669

/ é CROITOR CROITOREASA. A N G A J A M CROITOR/CROITOREAS A CU EXPERIENTA IN DOMENIU. CONDITII DEOSEBITE. ROG SERIOZITATE, TEL: 0724792900 n CROITOREASA CU EXPERIENÞÃ; ANGAJEZ LA UN ATELIER DE CREATIE PROPRIE. CONDIÞII EXTRAORDINARE DE MUNCA, IN BUCURESTI, 1.500 RON, TEL: 0764900126 n Dansatoare-animato

are. Club de noapte situat in Centrul Bucurestiului angajeaza dansatoare-animatoare. Oferim comision si bonificatii atractive, o colaborare bazata pe profesionalism si seriozitate. Posibilitate cazare, Tel: 0762150865, 0724221146

é Dispecer operator PC pentru ABA Security, Tel: 0213358420 n Dispecer(ã) cunoºtinþe minime de calculator, program în ture, salariu 800 lei net, Tel: 0213111888 Distribuitori ºi curieri pentru Bucureºti, maxim 50 ani, SC angajeaz ã- 4 loc ur i disponibile, pentru interviu la telefon, Tel: 0755352689

cu/ fara n Distribuitor experienta pentru companie internationala. Programari interviu, Tel: 0768632530

é Economist, angajeaza Lartek Grup Va rugam trimiteti CV-urile dvs. pe e-mail angajari@ lartekgrup.net

é Fochist masinist,

cãlcãtorese textile calandru, muncitoare necalificate, angajeazã spãlãtorie lenjerie în Bucureºti, zona Iuliu Maniu, Tel: 0755200033 n Frizer ºi coafezã cu experienþã, Tel: 0722151893 n Gipscartonisti Montatori gips-carton, cu experienta, firma SC Rom-Gheves SRL angajeaza, Tel: 0733931972 n Infirmier/ã. Camin batrani angajeaza infirmiera cu experienta, Tel: 0733979061 n Inginer constructor cu experienta in statii Peco si inginera, arhitectura in constructii ofertare, devize pt. birou, angajeaza AM&T Constructii Metalice, Tel: 0212555601, 0722251058 n Instalatori, frigotehnist, electricieni, echipa tanara in formare, varsta maxima 40 ani, Tel: 0748034885

n Manichiuristã cu experienþã unghii gel acril, salariu fix sau procent, rog seriozitate, zona Iuliu Maniu, Militari, Tel: 0725826521

Erotic, tinere, é Masaj clientela formata, comision 50%, plata zilnic, vila, Tel: 0755310194, 0784425505 n Mecanic auto si electrician auto, cu experienta, angajam cu contract de munca full time, salariu 2.000 lei NET, Tel: 0733012453

é Mecanici si electrician auto. Service auto Lauriongrup angajeaza mecanici si electrician auto, cu experienta, varsta max. 45 ani, comision, conditii avantajoase, 2.500 RON/luna, lauriongrup@yahoo.ro, Tel: 0744500456 n Menajerã angajam, Tel: 0213265596 n Muncitori calificati in domeniul constructiilor angajam, Tel: 0727505444, 0764206085 n Muncitori calificati izolare. Firma de constructii cu sediul in Bucuresti angajeaza muncitori cu experienta in termosistem, 1 EUR, sistemedil_construct@yahoo.com Tel: 0730892013

Manipulant marfa pentru depozit alimentar situat in Popesti-Leordeni. Relatii la telefon sau e-mail andreea.negrulescu @succesniccom.ro, Tel: 0756139945

Ospãtarita cu experienta pentru terasa Coltu’ Berarilor langa Polic linic a Malcoci-Petre Ispirescu salariu fix+bonusuri detalii tel, Tel: 0766301835

n Ospatarite, angajam Urgent full time, carte de munca, restaurant cartierul Militari, zona piata Veteranilor. CV la adresa de email; detalii la telefon dupa ora 11, manager@casacondor.ro, Tel: 0757233030, 0766376385 n Ospatarite. Terminus angajeazã ospatarite pentru club central, cu sau fara experienta. Va aºteptãm la interviu de luni-vineri orele 13-15 cu un CV la interviu, club Terminus strada George Enescu nr 5, carmen_mitu@hotmail.com, http://www.terminus.ro, Tel: 0730222555 Operator c alc ulator n Persoane fara limita de angajam, Tel: 0213265596 varsta pentru figuratie emisiuni sau roluri in diverse filme, n Optometrist (optician) si emisiuni, reclame, SC Gania agent vanzari cu experienta in angajeaza, Tel: 0723413288, optica medicala, Tel: 0769268751 0724668094

Lãcãtuº sudor in confectii metalice cu experienta, Tel: 0729328136, 0766816169 n Lãcãtuº. Angajam lacatus confectii metalice, Tel: 0722365847, 0784372172 n Lucrãtori constructii. Angajez personal in constructii cu permis categoria B, office@proservgrup.ro, Tel: 0722502035

é OSPATARI,OSPATARITE, BUCATARI, PENTRU ANGAJARE LA RESTAURANT ADMIRAL, CETATE SUCEAVA, COLABORARE DE SEZON SAU PERMANENTA, ADMIRAL.TRADING@YAHOO. COM, TEL: 0723311260, 0230551813 n Ospatari. Restaurant Riviera angajeaza ospatari cu experienta fete sau baieti salariu atractiv, restaurantul este situat langa Oraselul Copiilor, 600 RON, rivierarestaurant@yahoo.com, http://www.restaurant-riviera.ro, Tel: 0766512345

é Ospãtar, femeie

de serviciu (full-time) si pizzar (numai pentru week-end), angajeazã Restaurant zona Floreasca. Sunati dupã ora 12.00, Tel: 0729257351 n Ospãtar. Restaurant Il Cuore angajeaza ospatar calificat si bucatar pentru mic dejun. Zona Unirii. Salariu atractiv, ilcuoreristorante@yahoo.com, Tel: 0748033234

é Persoane. Companie privata selecteaza persoane la nivel national indiferent de varsta sau pregatire profesionala in vederea ocuparii rapide a unui loc de munca. Asteptam CV pe adresa noastra de email, administrativ@businessjob.ro, http://www.businessjob.ro, Tel: 0756077788 Personal Restaurant. SC Ansamble Catering & Services angajeaza: bucatar in zona Theodor Pallady, ajutor bucatar si spalator vase in Soseaua Pipera. Detalii la telefon luni vineri. CV la e-mail contact@ansamble.ro, http://www.ansamble.ro, Tel: 0726194279, 0725543451


05 Iunie 2013

oferte de muncã România / pagina 5 cu experienta, n ªofer categoria B, cutie hidramata, societate comerciala angajeaza, Tel: 0726105574, 0372933287 n ªofer vidanja, categoria C, zona I.M.G.B, Tel: 0723871647

é Personal calificat

în producþia publicitarã (electricieni, colatori, etc), angajeazã Lartek Grup. Detalii sau mesaje la telefon, trimiteþi CV la e-mail angajari@ lartekgrup.net, Tel: 0722434982

Restaurant, é Personal Popasul Pescarilor din Olimp se deschide si in Bucuresti, zona Herastrau, cu specific pescaresc-mediteranean. Angajam: bucatar-sef, bucatar, ajutor bucatar, sef-patiser, patiser, ospatar, piccol, barman, femei de serviciu. Pentru interviuri, trimiteþi CV la e-mail cherhana.ancora@yahoo.com

é ªOFER CU EXPERIENTA. ANGAJAM PENTRU CAMION MAN ABROLL KIPPER (CU CÂRLIG) SI REMORCA, 1.000 EUR/LUNA, METALSCRAPINVEST@ GMAIL.COM, WWW.METALSCRAPINVEST. RO, TEL: 0729084679

é Supervizor. Formez pentru companie multinationala domeniul Wellness. Formare si instruire incluse. Recunoastere europeana. Venit imediat, Tel: 0752900304

é Personal pentru

maºinã strobel, finisat ºi control, pentru fabricã încãlþãminte din Bucureºti, sector 4, cu experienþã de minim 3 ani în domeniu. Informaþii la numãrul de telefon numai între orele 8.00- 15.00, Tel: 0371040151 Personal bucatarie si personal servire fast-food angajeaza rotiseria La Dines, Tel: 0736627098

é Personal confecþii. Fabrica confectii cu activitate de peste 10 ani angajeaza confectioner (masina de cusut simpla, triploc, butoniera si calcat) si constructor tipare cunoscator gemini, cu experienta, Sos. Viilor nr. 56, Tel: 0757518235 P iz z ar . P iz z er ia G ili angajaz a piz z ar c u experienta. Zona Baba Novac Complex Rucar. Rog seriozitate, Tel: 0722218487

é Personal. Societate comerciala selecteaza pentru departamentele de vanzari si de distributie persoane active si ambitioase. Experienta nu este obligatorie. Venituri atractive, Tel: 0728650079

é Reprezentanti vanzari, Avon inscrie, castiguri mari, produse cadou, cursuri gratuite, posibilitati avansare, Tel: 0768321060, 0722930207 n Secretarã, italian in Romania cu afaceri angajeaza tânãrã draguta part-time, eventual studentã, ofer 500 euro luna, sms, 0756060185

ªef de magazin si lucrator comercial cu experienta pentru magazin alimentar, societate comerciala angajeaza. Relatii la telefon sau e-mail, andreea.negrulescu @succesniccom.ro, Tel: 0756139945

profesionist é ªofer distributie, Bucuresti, Mega Image: domiciliul sector 4, card, experienta, mecanica, 5:30 dimineata, 1.500 RON/luna, adycrystrans@yahoo.com, Tel: 0721609050

é Tehnician. Aba Security angajeaza tehnicieni sisteme de alarmare, interfonie, si CCTC cu permis categoria B, Tel: 0213358420 n Vânzãtoare pentru Minimarket zona Gara de Nord, Tel: 0730376118 n Vânzãtoare la gogoºerie, zona Crângaºi, metrou, Tel: 0720311093

é ªofer taxi cu atestat la plan 24h/zi oferim conditii bune si avantajoase masini dotate full, Tel: 0762505972 n ªoferi TIR. Bucuresti, Firma de transport international pe ruta Romania-Turcia-Romania angajeaza soferi cu experienta si cunostiinte pe acest traseu. Necesar obligatoriu viza Turcia! Tel: 0730030595 Sudor MIG - MAG, WIG (Argon) pentru sudare table subtiri (1.5-2.5mm din otel carbon, otel inox si aluminiu) si oxigaz, resurse.umane@automati ca.ro, www.automatica.ro, Tel: 0372058108, Fax: 0372058101

Sudor MIG - MAG si WIG (Argon) pentru sudare table subtiri (1.5-2.5mm din otel carbon, otel inox si aluminiu) si oxigaz, Tel: 0372058108

é Vanz atoare s tand c eai/c afea. Cautam persoane tinere, serioase, cu aspect placut si sociabile pentru stand zona Jollie-Ville (Pipera). Experienta vanzatoare. Va rugam trimiteti CV. Salariu + comision, office@globtrade.ro, Tel: 0735700071


Austria Source: AMS, Public Employment Services, Austria n 1. Tischler/innen; Description: Wir sind ein renommiertes Unternehmen in der Herstellung von Objektmöbeln und sind österreichweit tätig. Unser Spektrum reicht von Büroeinrichtungen über Wohn-, Kranken- und Pflegebereiche in Seniorenheimen und Krankenhäusern sowie Studentenheimen. Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir 2 Tischler/innen. ANFORDERUNGSPROFIL Qualifikation/Praxis: # Facharbeiterausbildung # handwerkliches Geschick # Berufserfahrung in der Holzbearbeitung von Vorteil # bei männlichen Bewerbern abgeleisteter Wehr- oder Wehrersatzdienst Aufgabengebiet: # verschiedene fachgerechte Tätigkeiten in der Serienfertigung von Objektmöbeln Arbeitsort/Erreichbarkeit: # 4121 Altenfelden Arbeitsbeginn: nach Vereinbarung WAS SIE AUSZEICHNET: # eigenständige und genaue Arbeitsweise, Teamfähigkeit, Einsatzfreude WIR BIETEN: Arbeitszeit/Ausmaß/Dauer # Dauerbeschäftigung auf Vollbasis # Arbeitszeit nach Absprache Entlohnung: nach Vereinbarung Schulung/Weiterbildung/Aufstieg # Eine umfassende Einschulung wird selbstverständlich angeboten. KONTAKT: Bitte bewerben Sie sich nach telefonischer Terminvereinbarung bei: Herrn Dieter Schweidler Tel.: 07282/5595-17 Möbel Kitzberger GmbH & CoKG. Böhmerwaldstr. 23 4121 Altenfelden Das Mindestentgelt für die Stellen als Tischler/innen beträgt 10,50 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. n 2. Tischler/in; Description: Wir sind ein renommiertes Unternehmen in der Herstellung von Objektmöbeln und sind österreichweit tätig. Unser Spektrum reicht von Büroeinrichtungen über Wohn-, Kranken- und Pflegebereiche in Seniorenheimen und Krankenhäusern sowie Studentenheimen. Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir 1 Tischler/in für ein Lehrverhältnis. Wir erwarten: positiven Pflichtschulabschluss - handwerkliches Geschick - Interesse Arbeitszeit: - Vollzeitbeschäftigung - branchenübliche Arbeitszeit Wir bieten ein gutes Betriebsklima und eine gute Ausbildung. Die Entlohnung erfolgt nach dem Kollektivvertrag. Unser Betrieb liegt direkt neben der Bundesstaße 127, mit öffentlichen Verkehrsmittel leicht erreichbar. Bei Interesse bewerben Sie sich bitte mit deinen schriftlichen Bewerbungsunterlagen bei: Möbel Kitzberger GmbH & CoKG Böhmerwaldstraße 23 4121 Altenfelden Tel.Nr.: 07282/5595 Ansprechpartner: Herr Stoiber oder Herr Kitzberger www.kitzberger.com Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Tischler/in beträgt 511,00 EUR brutto pro Monat. n 3. Kellner/in; Description: Kirchenwirt BERNDL Gemütliches Landgasthaus in St. Johann/Engstetten sucht 1 Kellner/in für zirka 16 bis 20 Wochenstunden. Teilzeitbeschäftigung (tageweise) abends von Donnerstag bis Samstag. Arbeitszeit: zirka 19 bis 23 bzw. jeden zweiten Sonntag von 9 bis 13 Uhr. Aufnahmevoraussetzungen sind: * Bevorzugt aus der direkteren Umgebung * Ausreichende/gute Deutschkenntnisse * Genaues und selbständiges Arbeiten * Schnelle Auffassungsgabe * Serviceerfahrung * KFZ von Vorteil * Kontaktfreudig Dienstgeber: Kirchenwirt BERNDL 3352 St. Peter/Au, St. Johann/Engstetten 101 Tel. 07477/42134, Fax 55 DW E-Mail: kirchenwirt.berndl@lichtgestalten.at Bewerbung: nach Terminvereinbarung mit Herrn Helmut Berndl. Das Mindestentgelt für die Stelle als Kellner/in beträgt 1.375,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung.

n 4. Maler/in und Beschichtungstechn. - Dekormaltechnik; Description: Wir suchen für unseren Malereibetrieb in Neufelden 1 Maler/in und Beschichtungstechniker/in für ein Lehrverhältnis Wir erwarten: - Leistungsbereitschaft und Einsatzwillen - gepflegtes Auftreten - Team- und Kooperationsfähigkeit - Zuverlässigkeit, Fleiß - Freude und Interesse am gewählten Beruf - positiver Pflichtschulabschluss Wir bieten: - Lehrverhältnis ab Schulende 2013 - Eine breit gefächerte Ausbildung mit interessanten Aufgabenstellungen Ein angenehmes Betriebsklima - Branchenübliche Arbeitszeit Familiäres Team - KV-Entlohnung Du klärst vor Deiner Bewerbung die Verbindung nach Neufelden ab Bei Interesse bewirb dich bitte schriftlich (mit Lebenslauf und Halb-/Jahreszeugnis 4. Klasse) bei Firma Haas Malerei GmbH Veldner Straße 3 4120 Neufelden Tel.Nr: 07282/6387 Ansprechpartner Herr Arnold Haas E-Mail: haas-malerei@aon.at web: www.haas-malerei.at Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Maler/in und Beschichtungstechniker/in beträgt 518,00 EUR brutto pro Monat. n 5. Einzelhandelskaufmann/-frau - Kraftfahrzeuge/Ersatzteile; Description: Das Autohaus Madlmayr ist seit 1975 im KFZ Bereich tätig und somit ein Familienbetrieb mit Tradition. Als Markenhändler der beiden rennomierten Hersteller Mitsubishi Motors und Suzuki, können wir eine große Auswahl an PKW und Allradfahrzeugen anbieten. Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir 1 Einzelhandelskaufmann/-frau Kraftfahrzeuge/Ersatzteile für ein Lehrverhältnis Wir erwarten: Leistungsbereitschaft und Einsatzwillen - gepflegtes Auftreten Team- und Kooperationsfähigkeit - Zuverlässigkeit, Fleiß, Pünktlichkeit - Freude und Interesse am gewählten Beruf positiven Pflichtschulabschluss - kaufmännische Kenntnisse eventuell Schulabbrecher aus kaufmännischen Schulen eventuell Führerschein Klasse "B" Wir bieten: - Lehrverhältnis ab September Oktober 2013 - Eine breit gefächerte Ausbildung mit interessanten Aufgabenstellungen - Ein angenehmes Betriebsklima - Branchenübliche Arbeitszeit - Familiäres Team KV-Entlohnung Bitte kläre vor Deiner Bewerbung die Verbindung zum Ausbildungsort ab Arbeitsort/Erreichbarkeit 4170 Schwackerreith KONTAKT: Bitte sende Deine schriftlichen Bewerbungsunterlagen (LL, Foto, Halb-/Jahreszeugnis 4. Klasse) zu Handen Herrn Manfred Madlmayr Autohaus KFZ-Werkstätte Manfred Madlmayr GmbH. & Co.KG. Schwackerreith 13 4170 Haslach E-Mail: manfred@auto-madlmayr.at web: www.auto-madlmayr.at Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Einzelhandelskaufmann/-frau - Kraftfahrzeuge/Ersatzteile beträgt 475,00 EUR brutto pro Monat. n 6. Spengler/in; Description: Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab Frühjahr 2013 1 Spengler/in. ANFORDERUNGSPROFIL Qualifikation/Praxis: - optimal Lehrabschluss als Spengler/in oder Dachdecker/in selbständiges Arbeiten - Praxis erforderlich - Führerschein B von Vorteil Aufgabengebiet: - übliche Tätigkeiten im angeführten Beruf mit Montage Arbeitsort/Erreichbarkeit Einsatzgebiet Bez. Rohrbach WAS SIE AUSZEICHNET: Teamorientiertheit - Einsatzfreude - körperliche Fitness WIR BIETEN: - Dienstverhältnis auf Vollzeitbasis - Arbeitszeit: nach Absprache - Entlohnung nach Vereinbarung KONTAKT: Bei Interesse bewerben Sie sich bitte schriftlich oder telefonisch bei: Lagerhausgenossenschaft Rohrbach reg.Gen.mbH. z.H. Herrn Martin Obernberger Scheibelberg 44 4150 Rohrbach Ansprechpartner: Martin Obernberger, Tel.Nr.: 0664/4457470 Email: mobernberger@rohrbach.rlh.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Spengler/in beträgt 11,51 EUR brutto pro Stunde. Bereitschaft zur Überzahlung. n 7. Tischler/in; Description: Wir sind ein renommiertes Unternehmen in der Herstellung von Objektmöbeln und sind österreichweit tätig. Unser Spektrum reicht von Büroeinrichtungen über Wohn-, Kranken- und Pflegebereiche in Seniorenheimen und Krankenhäusern sowie Studentenheimen. Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir 1 Tischler/in für ein Lehrverhältnis. Wir erwarten: positiven Pflichtschulabschluss - handwerkliches Geschick - Interesse Arbeitszeit: - Vollzeitbeschäftigung - branchenübliche Arbeitszeit Wir bieten ein gutes Betriebsklima und eine gute Ausbildung. Die Entlohnung erfolgt nach dem Kollektivvertrag. Unser Betrieb liegt direkt neben der Bundesstaße 127, mit öffentlichen Verkehrsmittel leicht erreichbar. Bei Interesse bewerben Sie sich bitte mit deinen schriftlichen Bewerbungsunterlagen bei: Möbel Kitzberger GmbH & CoKG Böhmerwaldstraße 23 4121 Altenfelden Tel.Nr.: 07282/5595 Ansprechpartner: Herr Stoiber oder Herr Kitzberger www.kitzberger.com Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Tischler/in beträgt 511,00 EUR brutto pro Monat.

n 8. Spenglerhelfer/in; Description: Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams ab Frühjahr 2013 1 Spenglerhelfer/in. ANFORDERUNGSPROFIL Qualifikation/Praxis: - optimal mit Erfahrung im Gewerbe, gerne auch interessierte und lernwillige Anlernkraft schwindelfrei und körperlich fit - Führerschein B von Vorteil ausreichende Deutschkenntnisse Aufgabengebiet: Mitarbeit auf verschiedenen regionalen Baustellen Arbeitsort/Erreichbarkeit - Einsatzgebiet Bez. Rohrbach WAS SIE AUSZEICHNET: - Teamorientiertheit - Einsatzfreude körperliche Fitness WIR BIETEN: - Dienstverhältnis auf Vollzeitbasis - Arbeitszeit: nach Absprache - Entlohnung nach Vereinbarung KONTAKT: Bei Interesse bewerben Sie sich bitte schriftlich oder telefonisch bei: Lagerhausgenossenschaft Rohrbach reg.Gen.mbH. z.H. Herrn Martin Obernberger Scheibelberg 44 4150 Rohrbach Ansprechpartner: Martin Obernberger, Tel.Nr.: 0664/4457470 Email: mobernberger@rohrbach.rlh.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Spenglerhelfer/in beträgt 9,83 EUR brutto pro Stunde. Bereitschaft zur Überzahlung. Programmierer/in; Description: Rebhandl n 9. BeratungsgmbH. mit Sitz im Bezirk Rohrbach sucht für namhafte Unternehmen im Grossraum Linz/Wels: 1 Programmierer/in. Aufgaben: * Anwendungsprogrammierung und Wartung * Konzeptionierung und Realisierung von Projekten Voraussetzungen: * abgeschlossene Ausbildung im IT-Bereich erwünscht (HTL, Fachschule, Lehre...) * Kenntnisse in folgenden Programmiersprachen:.NET, C+, C++, Java * Programmiererfahrung * Strukturiertes Vorgehen Angebot: * abwechslungsreicher Tätigkeitsbereich * Eigenverantwortung * Rahmenbedingungen eines erfolgreichen Unternehmens * sehr gutes Arbeitsklima * attraktive Entlohnung nach Vereinbarung * Entwicklungsund Aufstiegsmöglichkeiten werden geboten Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung schriftlich an: Herrn Karl Heinz Rebhandl Tel.: 0699/17201210 Rebhandl Beratungsges.m.b.H. Büro TDZ Donau-Böhmerwald Veldner Straße 29 4120 Neufelden E-Mail: office@tempman.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Programmierer/in beträgt 31.000,00 EUR brutto pro Jahr auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. n 10. Restaurantfachmann/-frau; Description: In unserem Lokal (ca. 1 km ausserhalb von St. Martin/Mühkreis mit ca. 75 Sitzplätzen) verabreichen wir bodenständige Küche und Pizzas. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 1 Restaurantfachmann/-frau und/oder Koch/Köchin für ein Lehrverhältnis (entweder Einzellehre oder Doppellehre WAS DICH AUSZEICHNET: möglich) Leistungsbereitschaft und Einsatzwillen - gepflegtes Auftreten - Team- und Kooperationsfähigkeit Zuverlässigkeit, Fleiß - Freude und Interesse am gewählten Beruf WIR BIETEN: Arbeitszeit/Ausmaß/Dauer Lehrverhältnis ab Schulende 2013 branchenüblicher Arbeitszeit nach Absprache familiäres Team Entlohnung lt. KV Arbeitsort/Erreichbarkeit nahe Zentrum von St. Martin/Mühlkreis (1 km ausserhalb) bitte kläre vor Deiner Bewerbung die Verbindung zum Arbeitsplatz ab KONTAKT: persönlich nach telefonischer Vereinbarung oder schriftlich (mit LL, Halb-/Jahreszeugnis 4. Klasse) bei: Herrn Heinrich Scheiblhofer Tel.: 0676 5700007 Gasthof Tenne Scheiblhofer Heinrich Kobling 7 4113 St. Martin mail: scheiblhofer.heinrich@a1.net web: www.dietenne.com Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Restaurantfachmann/-frau und/oder Koch/Köchin beträgt 574,00 EUR brutto pro Monat. n 11. Elektroinstallationstechniker/in; Description: Sie suchen eine lehrstelle??? Wir bilden ab sofort aus: 1 Elektroinstallationstechniker/in **** LEHRVERHÄLTNIS **** Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre Lehrbeginn: ab sofort möglich Anforderungen: * positiv abgeschlossene Pflichtschule * Leistungsgruppe nicht ausschlaggebend * als besonders wichtig gilt wirkliches Ausbildungsinteresse * Lerneifer und Durchhaltevermögen * ordentliches, höfliches Auftreten und gute Umgangsformen Arbeitszeit: Montag bis Freitag von ca. 7 bis 16 Uhr Lohn Lehrlingsentschädigung nach KV Dienstgeber: Schuster Norbert, Elektrotechnik, Hörndl 54, 5121 Tarsdorf Tel.Nr: 06278/874711 oder 0664/2611370 Bewerbung nach telefonischer Terminvereinbarung mit Herrn Norbert Schuster Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Elektroinstallationstechniker/in beträgt 541,00 EUR brutto pro Monat.


Austria n 12. Verkäufer/in (Einzelhandel); Description: Wir suchen für unsere Dorfsennerei Sibratsgfäll (Bregenzerwald) 1 Mitarbeiter/in für die Bereiche Verkauf und Verpackung Sie haben Praxis im Verkauf und schätzen den Kontakt zu unseren Kunden. Ihr Einsatzgebiet ist im Verkauf und der Verpackung unserer Waren. Arbeitszeiten Im Rahmen unserer Öffnungszeiten bieten wir ein Beschäftigungsausmaß von 70 bzw 80 Prozent Unsere Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 8.30 bis 11 Uhr und 18.30 bis 19.30 Uhr Bei Interesse an unserem Stellenangebot wenden Sie sich bitte direkt an Herrn Bereuter Tel: 0664 9147570 Unsere Entlohnung richtet sich nach Ihren Vordienstzeiten und Qualifikationen und orientiert sich am Vorarlberger Arbeitsmarkt. Im Sinne des GBG richtet sich diese Stellenausschreibung sowohl an weibliche als auch an männliche Interessenten. Das Mindestentgelt für die Stelle als Mitarbeiter/in für die Bereiche Verkauf und Verpackung beträgt 1.350,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. n 13. Koch/Köchin; Description: Happy im Schnee - auf nach Rohrmoos ins Hotel Schwaigerhof! Willkommen im kinderfreundlichen **** Hotel Schwaigerhof auf dem Rohrmooser Hochplateau mitten in der 4-Berge-Skischaukel Teil von Ski amadé! Wir verstärken unser Team und suchen: 1 Koch/Köchin für ein Lehrverhältnis. Anforderungen: * positiver Pflichtschulabschluss * kundenfreundliches Auftreten und Freude am Beruf werden vorausgesetzt * Nichtraucherhotel Unser Angebot: * Lehrverhältnis mit einer Ausbildungsdauer von 3 Jahren * Entlohnung lt. Lehrlingsentschädigung * kostenlose Verpflegung und Unterkunft * Schnuppertage sind nach Vereinbarung möglich Dienstgeber: **** Hotel Schwaigerhof, Schwaigerweg 19, 8971 Rohrmoos, Telefonnummer 03687/61422. Bewerbung: nach telefonischer Terminvereinbarung mit Herrn Gottlieb Stocker gerne auch per mail: info@schwaigerhof.at Nähere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage: www.schwaigerhof.at Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Koch/Köchin beträgt 574,00 EUR brutto pro Monat. n 14. Restaurantfachmann/-frau; Description: Happy im Schnee - auf nach Rohrmoos ins Hotel Schwaigerhof! Willkommen im kinderfreundlichen **** Hotel Schwaigerhof auf dem Rohrmooser Hochplateau mitten in der 4-Berge-Skischaukel Teil von Ski amadé! Wir verstärken unser Team und suchen: 1 Restaurantfachmann/-frau für ein Lehrverhältnis. Anforderungen: * positiver Pflichtschulabschluss * kundenfreundliches Auftreten und Freude am Beruf werden vorausgesetzt * Nichtraucherhotel Unser Angebot: * Lehrverhältnis mit einer Ausbildungsdauer von 3 Jahren * Entlohnung lt. Lehrlingsentschädigung * kostenlose Verpflegung und Unterkunft * Schnuppertage sind nach Vereinbarung möglich Dienstgeber: **** Hotel Schwaigerhof, Schwaigerweg 19, 8971 Rohrmoos, Telefonnummer 03687/61422. Bewerbung: nach telefonischer Terminvereinbarung mit Herrn Gottlieb Stocker gerne auch per mail: info@schwaigerhof.at Nähere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage: www.schwaigerhof.at Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Restaurantfachmann/-frau beträgt 574,00 EUR brutto pro Monat. n 15. Montagetischler/in; Description: Wir haben uns mit hochwertigen Holz/Alu-Wintergärten einen ausgezeichneten Ruf geschaffen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 1 Montage-Vorarbeiter/in Aufgabenstellung: Österreichweite Montage als Vorarbeiter/in eines Teams Voraussetzung: Idealerweise abgeschlossene Ausbildung zum Tischler oder Zimmerer oder praktische Erfahrung im Wintergartenbau, Talent in der Vorarbeiterrolle Bezahlung: Lt. KV mind. 10,34 €/Stunde - Überzahlung je nach Qualifikation und Erfahrung möglich Interessiert? Schicken sie ihre Bewerbung an: Endl Wintergarten GmbH, Hötzlarn 17 4770 Andorf oder office@endl.at oder 07766 / 411 17 www.endl.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Montage-Vorarbeiter/in beträgt 10,34 EUR brutto pro Stunde. Bereitschaft zur Überzahlung.

n 16. Arzt/Ärztin; Description: Das Klinikum Wels Grieskirchen, eine Einrichtung der Kreuzschwestern und Franziskanerinnen, ist ein Schwerpunktkrankenhaus im OÖ Zentralraum mit einem breiten Versorgungsangebot und modernen Behandlungsstrukturen. Es leistet als größtes Ordensspital Österreichs mit seinen 28 Abteilungen bzw. Instituten, 2 Departments und einem Fachschwerpunkt sowie 1227 Betten an mehreren Standorten einen wertvollen Beitrag zur Gesundheitsversorgung der OÖ. Bevölkerung. Rund 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen durch ihre fachliche und menschliche Kompetenz wesentlich zum Erfolg des Klinikums bei. Wir suchen laufend für unsere Standorte in WELS und GRIESKIRCHEN 1 bzw. mehrere TURNUSÄRZTE/TURNUSÄRZTINNEN in Ausbildung zur/m Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin Ärztinnen und Ärzten wird eine rundum fundierte Ausbildung mit hohem Praxisbezug und Patientenkontakt mit auf den Weg gegeben. Da wir sehr großen Wert auf die Qualität der Ausbildung legen, haben wir in der letzten Zeit bereits einige wertvolle Verbesserungen erzielen können: zB Reduktion der Stehzeiten, Verlagerung von administrativen Tätigkeiten und Routineaufgaben an andere Berufsgruppen. Dienstschluss nach einem Nachtdienst um 10.00, attraktive Fortbildungszuschüsse pro Ausbildungsjahr und Übernahme der Kosten für den Notarztkurs. Wir bieten außerdem: * Internationale, medizinische Fortbildungen * ausreichend Fortbildungsurlaube und Bildungskarenz * Betriebskrabbelstube und -kindergarten * Haushalts- und Kinderzulage * Sonderfreizeiten für bestimmte familiäre Anlässe * Möglichkeit der Dienstfreiheit an Weihnachten oder Silvester bzw. Ostern oder Pfingsten * Dienstwohnungen in unmittelbarer Nähe zum Klinikum Für diese Position ist ein KV-Mindestgehalt von 2.672,10 zuzüglich Dienstabgeltungen, Ambulanz- und Sonderklassegebühren in variabler Höhe vorgesehen. Detaillierte Informationen über unsere Ausbildungsmöglichkeiten erfahren Sie unter www.turnusmitzukunft.at Bei Interesse freuen wir uns über Ihre online-Bewerbung auf unserer Jobbörse: www.klinikum-wegr.at Nähere Informationen erhalten Sie bei: Mag. Sandra Scheidl, Personalreferentin Tel.: +43 (0) 7242 415 93871 Das Mindestentgelt für die Stelle als bzw. mehrere TURNUSÄRZTE/TURNUSÄRZTINNEN beträgt 2.672,10 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. n 17. Hotel- und Gastgewerbeassistent/in; Description: Eingebettet in einen lichten Lärchenwald, vor der großartigen Kulisse des Dachstein-Tauern-Massivs liegt das 4-Sterne-Hotel Lärchenhof in Ramsau am Dachstein. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir: 1 Hotel- und Gastgewerbeassistent/in für ein Lehrverhältnis. Anforderungen: * positiv abgeschlossene Pflichtschule * Einsatzfreude und Motivation * Freude am Umgang mit Menschen Wir bieten: * Lehrverhältnis mit einer Ausbildungsdauer von 3 Jahren * Entlohnung: laut Lehrlingsentschädigung * kostenlose Unterkunft und Verpflegung * familiäres Betriebsklima Dienstgeber: ****Hotel Lärchenhof, Ramsau 174, 8972 Ramsau/Dachstein, Tel.Nr: 03687/81962. Bewerbung: nach telefonischer Terminvereinbarung mit Herrn Matthias Walcher oder per e-mail: info@hotel-laerchenhof.at Nähere Informationen über unser Hotel finden Sie auf unserer Homepage unter: www.hotel-laerchenhof.at Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Hotel- und Gastgewerbeassistent/in beträgt 574,00 EUR brutto pro Monat. n 18. Restaurantfachmann/-frau; Description: Eingebettet in einen lichten Lärchenwald, vor der großartigen Kulisse des Dachstein-Tauern-Massivs liegt das 4-Sterne-Hotel Lärchenhof in Ramsau am Dachstein. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir: 1 Restaurantfachmann/-frau. Anforderungen: * positiver Pflichtschulabschluss * Motivation und Freude an der Arbeit Wir bieten: * Lehrstelle mit einer Ausbildungsdauer von 3 Jahren * Arbeitszeit nach Absprache * Entlohnung nach Lehrlingsschema * Zusätzlich wird geboten: Zimmer und Verpflegung kostenlos Dienstgeber: ****Hotel Lärchenhof, Ramsau 174, 8972 Ramsau/Dachstein, Tel.Nr: 03687/81962. Bewerbung: nach telefonischer Terminvereinbarung mit Herrn Matthias Walcher oder per e-mail: info@hotel-laerchenhof.at Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter: www.hotel-laerchenhof.at Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Restaurantfachmann/-frau beträgt 574,00 EUR brutto pro Monat.

n 19. Hotel- und Gastgewerbeassistent(en)innen; Description: Wir suchen für unser 4* S Hotel in Zell/ Ziller ab sofort: 2 Hotelund Gastgewerbeassistent(en)innen oder Gastronomiefachleute (m./w.) ANFORDERUNGSPROFIL: Pflichtschulabschluss erforderlich Arbeitsort: Zell/Ziller WIR BIETEN: Zimmer und Verpflegung kostenlos Arbeitszeit/Ausmaß/Dauer: Lehrverhältnis, Ausbildungsdauer: 3 Jahre KONTAKT: Bitte bewerben Sie sich bei: Familie Egger Tel.: +43 5282 2286 Hotel Theresa Hotel GmbH. Bahnhofstrasse 15 6280 Zell am Ziller Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstellen als Hotel- und Gastgewerbeassistent(en)innen beträgt 591,00 EUR brutto pro Monat. n 20. Koch/Köchin; Description: Eingebettet in einen lichten Lärchenwald, vor der großartigen Kulisse des Dachstein-Tauern-Massivs liegt das 4-Sterne-Hotel Lärchenhof in Ramsau am Dachstein. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir: 1 Koch/Köchin. Anforderungen: * positiver Pflichtschulabschluss * Motivation und Freude an der Arbeit Wir bieten: * Lehrstelle mit einer Ausbildungsdauer von 3 Jahren * Arbeitszeit nach Absprache * Entlohnung nach Lehrlingsschema * Zusätzlich wird geboten: Zimmer und Verpflegung kostenlos Dienstgeber: ****Hotel Lärchenhof, Ramsau 174, 8972 Ramsau/Dachstein, Tel.Nr: 03687/81962. Bewerbung: nach telefonischer Terminvereinbarung mit Herrn Matthias Walcher oder per e-mail: info@hotel-laerchenhof.at Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter: www.hotel-laerchenhof.at Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Koch/Köchin beträgt 574,00 EUR brutto pro Monat. n 21. Gastronomiefachmann/-frau; Description: Eingebettet in einen lichten Lärchenwald, vor der großartigen Kulisse des Dachstein-Tauern-Massivs liegt das 4-Sterne-Hotel Lärchenhof in Ramsau am Dachstein. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir: 1 Gastronomiefachmann/-frau für ein Lehrverhältnis. Anforderungen: * positiver Pflichtschulabschluss * Motivation und Freude zum Beruf Wir bieten: * Lehrverhältnis mit einer Ausbildungsdauer von 4 Jahren * Arbeitszeit: nach Absprache * gutes Betriebsklima Zusätzlich wird geboten: Zimmer und Verpflegung kostenlos. Dienstgeber: ****Hotel Lärchenhof, Ramsau 174, 8972 Ramsau/Dachstein, Tel.Nr: 03687/81962. Bewerbung: nach telefonischer Terminvereinbarung mit Herrn Matthias Walcher oder per e-mail: info@hotel-laerchenhof.at Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter: www.hotel-laerchenhof.at Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Gastronomiefachmann/-frau beträgt 574,00 EUR brutto pro Monat. n 22. Druckvorstufentechniker/in; Description: Für unseren Kunden in Mauerkirchen suchen wir 1 Druckvorstufentechniker/in AUFGABEN: * alle Arbeiten der Druckvorstufe zur Vorbereitung des Druckes * erstellen von Arbeitsanweisungen für den Druck * Text-, Grafik und Bilderfassung und deren Bearbeitung ANFORDERUNGEN: * gute Kenntnisse Adobe Illustrator * zum Erstellen und Korrigieren von Texten und die Kommunikation mit Kunden ausreichende Deutschkenntnisse * selbständiges Arbeiten, Teamfähigkeit, Verlässlichkeit ARBEITSORT: * 5270 Mauerkirchen ARBEITSZEIT: * Teilzeit, ca. 20 Stunden pro Woche in Absprache mit Dienstgeber KONTAKT: SERICOMP GmbH, Kinogasse 6, 5270 Mauerkirchen Frau Hubauer Telefon: 07724/70920 Email: doris.hubauer@sericomp.com Das Mindestentgelt für die Stelle als Druckvorstufentechniker/in beträgt 1.596,96 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. n 23. Gastronomiefachmann/-frau; Description:Unser Familienbetrieb mit bodenständiger Küche ist Mitglied der "Tiroler Wirtshäuser" und liegt auf 890 m Seehöhe in zentraler, ruhiger Lage. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort 1 Gastronomiefachmann/-frau, Lehrverhältnis AUSBILDUNGSDAUER: 4 Jahre ANFORDERUNG: abgeschlossene Pflichtschule ARBEITSZEIT: Vollzeitbeschäftigung nach Absprache - Mittwoch Ruhetag ZUSÄTZLICH WIRD GEBOTEN: - freie Unterkunft - freie Verpflegung - Mitfahrgelegenheit eventuell vorhanden ARBEITSORT: Weissenbach am Lech / Tirol KONTAKT: Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen per Post oder E-mail an Herrn Rene Schweißgut. Hotel Gasthof Goldenes Lamm*** Oberbach 14 6671 Weißenbach Tel: 05678/5216 E-mail: info@goldenes-lamm.at www.goldenes-lamm.at Unser Highlight für Lehrlinge! Du hängst dich voll rein in deine Ausbildung und willst auch in der Schule glänzen? Wir unterstützen dich dabei und als Zuckerl obendrauf bezahlen wir dir die Internatskosten bei guten Leistungen! Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Gastronomiefachmann/-frau beträgt 574,00 EUR brutto pro Monat.


pagina 8 / oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri

05 Iunie 2013

Germania, 3.000-8.000Euro pe luna Club de Noapte Ambiente R os e c auta doamne, domnisoare si dansatoare cu aspect fizic placut. Cazare asigurata acte l e g ale, toto.doman@ymail.com, Tel: 0757919152

é Vânzãtor/oare full time, pentru comercializare n Italia, Spania, produse patiserie (gogosele inelus, cartof spiralat, Franþa, Suedia, popcorn, vata pe bat, Norvegia, Germania. inghetata) in casuta/rulota in Locuri munca: Parcurile A.I.Cuza (IOR) si Tineretului. Accept si part ambalare, muncitori time pt sambata si duminica, calificati/ necalificati. 1.000 RON/luna, Rugam seriozitate, marmiideea@yahoo.com, Tel: 0760800384 Tel: 0763412612, pregatitor n Vopsitor, 0758653702 vopsitor si mecanic foarte Italia. Contracte pentru: n bun pentru service auto, Tel: infirmiere, menajere, 0213461788, 0752976762 cameriste. 0769424035, 0268470183, 0747661527, Zidari si salahori. 0769875604, http://www.epp-jobs.com, Tel: Firma angajeaza 0368461642, 0729772702

zidari si salahori in Bucuresti.Salariu bun. Rugam seriozitate, Tel: 0729032579

n Zugravi cu experienþã, exclus echipe, Tel: 0723500698

é Germania. Club Rubin Germania cauta doamne si domnisoare cu aspect fizic placut, varsta minim 18 ani, preferabil cunostinte in limba engleza/ germana/ franceza. Castig intre 6.00010.000 E/luna. Cerem si oferim s erioz itate, fkkrubin@yahoo.ro, Tel: 0 7 6 7 6 0 9 7 8 2 , 0049078124540

é Germania. Escort Class selectioneaza modele (+18), cu fizic deosebit, ce doresc sa lucreze intr-un mediu ambiant select, fara stres, dar si castiguri substantiale zilnice: de la 400 euro in sus. Cazare inclusa, asig. transport, acte legale. Rasp. si la beep/ SMS ori pe messenger, 20.000 EUR/luna, brandenburg.deluxe@yahoo. com, Tel: 004915207163056

é Uniunea Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, resurse.umane @karavan.eu, Tel: 0722155565

n Bonã 50 ani, cu experienta, doresc angajare pentru ingrijirea unui copil 2 luni- 5 ani, menaj usor, recomandare, Tel: 0762134149 Menajer ã. Fac menaj: curatenie, spalat, calcat, Tel: 0723287567

é ªofer categoria B, cu experienta, pensionar, 55 ani, permis conducere categoria B cu masina proprie solicit loc de munca. Experienta in tara cat si in s trainatate, efec tuat comisioane, am dus copil la scoala, serios, ingrijit, disponibil oricand, fara obligatii familiare. Am lucrat in zona Pipera- TunariBaneasa carte de munca nu este obligatoriu, 1.000 RON, iulian_titel@yahoo .com, Tel: 0769442652, 0737245740

n Cãlãraºi, Frumuºani, sat Postãvari, vând teren extravilan, 47.000mp, 4 Euro/mp, Tel: 0724845255, 0770505875 n Cãlãraºi, Plãtãreºti, sat Dorobantu, vand teren 860mp, Tel: Soarelui, intravilan n Autostrada Manolache, 500 mp intravilan, 0725941897 zona vile noi. acces asfalt, toate utilitatile (apa, canal, electricitate, gaz, cablu, internet etc), deschidere 25m, 25.000 EUR, Tel: 0730284392

n Bãneasa, Garlei, casa demolabila, toate utilitatile, 2 deschideri, 187.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n BANEASA, STR. STEGARULUI, 804MP. ASEZAT LA 300M DE COMPLEXUL FELICITY, 100M DE PADURE, 200M DE CENTURA. NEGOCIABIL, 60.000 EUR, TEL: 0766280491 n Brâncoveanu, Oltenitei, McDonald, teren 335mp, intre case, zona foarte linistita, toate utilitatile, 134.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Brãneºti Islaz, teren 720mp, deschidere 16m, toate utilitatile, asfalt la 20m, 14.900 EUR, Tel: 0745674724 n Buftea, Urgent, proprietar, vand teren 6500mp curat, zona rezidentiala, apropiere padure, Am cadastru si intabulare, negociabil, 25 EUR/mp, Tel: 0726085605

é Cãlãraºi, Tamadau Mare, vand teren intravilan 420mp, cu toate actele la zi, la 20km de Bucuresti si 5km de Autostrada Soarelui, cu dubla deschidere 13m la DN3 si 11m la drum secundar, terenul este s i t u a t i n t r e c a s e . Pr et Negoc iabil, 8.000 EUR, frapexpunctro@gmail.com, Tel: 0769376253 n Cernica, Sat Tânganu, Ilfov, vand teren 1380mp, proprietar, intravilan, 18e/mp, negociabil, Tel: 0723244877

Chiajna - Acvilei, proprietar, vand teren intravilan 400mp, gaze, luminã, asfalt, negociabil, 30.000 EUR, Tel: 0733015060


05 Iunie 2013 Constanþa, Neptun, ocazie: persoana fizica vand teren intravilan construibil la intrarea in statiune; pret negociabil, 12.000 EUR, chmgrg@yahoo.com, Tel: 0727760233, 0762222842 n Corbeanca, sat Petresti, Parcele de padure de vanzare, Loturi, parcele de cate 1 ha. Pret de la 15 Eur/mp +TVA. Str. Caprioarei. Parcele de padure de 2600 mp. Pret de la 18 Eur/mp + TVA. Str. Mistretului. Acces direct din DN1. Pretabil Vile de Lux Zona Rezidentiala. Contact direct proprietar, 15 EUR/mp, mmusoiu@yahoo.com, Tel: 0788348602 teren 800mp n Cornetu ingradit, cu put si casuta de lemn, 8 EUR/mp, Tel: 0726724919

n Dorobanþilor, autorizatie de construire, suprafata 170mp, deschidere pe colt, 205.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482

Dragomireºti-Deal, vand teren intravilan, 1000mp, T40/P70, gaze, curent electric, 25 EUR/mp, Tel: 0728100592

vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / pagina 9

n Mãgurele, limita Sector 5 Bucureºti, urgent, cel mai nou cartier, proiect derulare, 300x3 lot, 4x400 lot, 6.000 EUR, Tel: 0722895090

n Ferentari, str. Armistiului, sector 5, casa 3 camere, utilitati, imbunatatiri, garaj, curte, 69.000 EUR, Tel: 0733024416, 0764391889

Militari Piata Veteranilor, intravilan, 700mp, toate utilitatile, liber, neafectat de retele publice, deschidere dubla, 19m, Tel: 0722217144

n Popeºti-Leordeni particular, Intrarea Bateriei, intre case, 350-1050mp, utilitati in zona, 125 EUR/mp, Tel: 0767417517

Prahova, Ploieºti, zona B, 1200mp, deschidere 15m, 2 corpuri casa degradate, utilitati, curent, 60.000 EUR, Tel: 0733028994

é Berceni Comuna, La Sosea Vila P+M, 250mp+350m teren. Exterior la cheie, 59.000 EUR, adycrystrans@yahoo.com, http://www.e-terenuriberceni.ro, Tel: 0721609050

n Cãlãraºi, Fundulea, casa de vacanta, living si 3 dormitoare, mansarda open space, piscina, teren de tenis, etc, 95.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Cãlãraºi, Nana, casa cu teren la 43 de km de la Centura Bucurestiului, n ªerban Vodã Teren-casa 16.000 EUR, demolabila, 480mp, deschidere florinmihaimorar@yahoo.com, 11m, toate utilitatile, urbanism Tel: 0721025424 P+4. 54o euro/mp, 540 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: Cernica, vand casa 0733683448

n Tãrtãºeºti, exact la intrare, 1000 mp, intravilan, utilitati, zona selecta cartier vile, urgent, 17 EUR/mp, Tel: n Eminescu, 260mp, 0766580384, 0756055534 deschidere 18m, POT 60%, CUT max 6, P+9, toate utilitatile, 220.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: Viilor, Parcul 0726882482

n Giurgiu Sãbãreni 11 Km de Centura, aproape de Padurea Raioasa, la 60m de DJ, 500mp Intravilan Construibil, curent, gaze, 8.500 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Giurgiu, Bolintin Deal, casã cu teren, ST=1000 mp ºi teren separat de 1000 mp, Tel: 0722176540 n Giurgiului Tiparnitei 24-34, 5278 mp, teren lotizabil, construibil, liber, toate utilitatile, 350 EUR/mp, Tel: 0049721817778, 0722270225

n Drumul Taberei Vila 5 camere, P+1+M, 170mp, 270mp teren, utilitati, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

Carol, Str. Hategana colt cu Str. Mitropolit Dosoftei, Teren 185 mp. cu casa caramida si magazie, demolabile. Deschidere aprox. 13x13 m; Utilitati. Cadastru. Particular. 83.065 euro, 449 EUR/mp, Tel: 0724946220

Giurgiu municipiu, vand casa 3 camere hol mare, magazie, dependinte, curte 300mp, dubla deschidere, zona linistita, unic proprietar. Pret negociabil, 21.000 EUR, frapexpunctro@gmail.com, Tel: 0769376253

Giurgiu, Joiþa, la 9 km de Carrefour Militari, casã la cheie, 100 mp amprentã cu 500 mp teren, 48.000 EUR, Tel: 0765511779, 0761182116

Giurgiu, Sãbãreni, 15 km de Cora Lujerului, vilã stradal, 500 mp teren, toate utilitãþile, direct proprietar, Tel: 0765313353

é Titan, Cartierul 23 August, vand vila P+1+M, casa este la cheie, 80.000 EUR, Tel: 0744363138

é Giurgiului, Luicã, proprietar vând casã ºi teren 400mp, negociabil, 120.000 EUR, Tel: 0742048508

n Ialomiþa, Sãlcioara, casa caramida, 3 camere, put, lumina, anexe, 1000 mp, acte, Tel: 0243317397

n Militari Apusului, P+1+M, 160mp utili, 240 mp supf. teren, 2007, cadastru, intabulare, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

batraneasca, teren 500 mp, pret 15.000E, Tel: 0758700200

n Dolj, Pleniþa, casa caramida 6 camere, pozitie centrala, dependinte, 14.000 EUR, Tel: 0742070267 n Domenii casa 3 camere, teren 168 mp, amprenta 84mp, P+pod, 1940, pret 168.000 euro.Trebuie finisata interior, 168.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Domenii, Sanatescu, vila noua, 300mp, living si 4 dormitoare, teren 150mp, 298.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Drumul Sãrii, stradal, 349mp, deschidere dubla, casa demolabila, pretabil imobil P+3, toate utilitatile, 315.000 €, Tel: 0733683446, laura@apulum94.ro,

n Giurgiu, Joiþa, casã la gata, toate utilitãþile, amprentã 100 mp, 47.000 EUR, Tel: 0765511779, 0761182116

é Vrancea, Tamboiesti, vand casa+teren arabil+vie in suprafata totala 6300mp. Terenul arabil si via se afla in spatele casei. Casa este dotata cu apa curenta si baie, 27.000 EUR, isailie@yahoo.com, Tel: 0722627654, 0721331411

Militari zona Rosu, stradal, particular, vand vile la cheie, parter+etaj, pret de la:80000 €, 100.000 €, 0725360950

é Giurgiu, Joiþa,

(Dragomireºti-Ilfov), vilã la cheie, 3 camere, amprentã 100 mp cu 500 mp teren, 48.000 EUR, Tel: 0765511779, 0761182116 n Giurgiu, Sãbãreni, 11 Km Centura, Vila P+1, 2012, la cheie, curte 500mp, asfalt, curent, gaze, 75.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

n Muncii, casã S+P+ET+M+ magazin 42 mp, d- 12, 5 M. Bravu, sc 175 mp, teren 157 mp, renovat interior, proprietar, 149.000 EUR, Tel: 0721266778

Strãuleºti, Doi Cocosi, particular, vila P+1+M, c u r t e 5 0 0 m p , utilitati, 125.000 EUR, Tel: 0733283450

n Bãneasa Bloc nou, Dobrogeanu Gherea, 35 mp, finisata la cheie, centrala de apartament, balcon, 39.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Basarabiei str. Bucovina Gloria, parter, bloc cu 1 garsoniera, apartament 2 camere, 3 camere, semidecomandat, parchet masiv, fara imbunatatiri, repartitoare, apometre, particular, 26.000 EUR, Tel: 0723634385


pagina 10 / vânzãri garsoniere / 2 camere

n Ciºmigiu, vand foarte urgent camera serviciu, et. 8, dus, wc, chiuveta, 5.000 EUR, Tel: 0724702249

05 Iunie 2013

n Magheru, Rosetti, amenajat, vedere spate, bloc fara bulina, 62.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Militari Iuliu Maniu, cf. 1, s.dec, 6/10, an 1989, st. 56mp, apropriere metrou, disc, numai cash, 45.000 EUR, Tel: 0720592299 n Moºilor, stradal, amenajat, modificat, vedere fata, 66.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

n Unirii, garsoniera amenajata, bloc1996, stradal, vedere spate, etaj 5, paza, 59.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

garsoniera 4/4, n Militari 20.32mp+ boxa 2mp, termopan, usa metalica, n Vitan Mall Garsoniera, 1/8, gresie, faianta, 18.000 EUR, decomandat, 40mp, finisat, Tel: 0755961450 mobilat, utilat, loc parcare, liber, pret 47500 euro, 475.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

garsoniera é Pantelimon, curata, zona buna. Cf 1 semidecomandata, 10/10 zona Cimitir Armenesc, intre obor si Iancului. Magazine, RATB. Curata, vedere stradala, bloc linistit, 2 lifturi. Mobilata. Usa metalica, apometre, termopan, gresie, faianta. Zugraveala, tapetul, parchetul, usile, sanitarele, electrice, bucatarie, toate noi. Tv, aer conditionat, masina de spalat. frigider, 39.000 EUR, Tel: 0723027525, crosvan@gmail.com, n Popeºti-Leordeni, complex rezidential Family, garsoniera dubla (camera de zi cu bucatarie deschisa si dormitor separat) 31mp, demisol, bloc 4 etaje terminat in 2012, 10 minute de statia de metrou Leonida (IMGB - Pipera). Garsoniera a fost achizitionata si finisata in februarie 2013. Aproape nefolosita. Zona in plina dezvoltare, 26.000 EUR, alex.gacichevici@yahoo.com, Tel: 0736072459 n Prelungirea Ghencea Bloc2013, amenajat complet, bucatarie mobilata si utlata, lift, parcare, 33.500 EUR, mariana@apulum94.ro, www.red-house.ro, 0733683447 n Prelungirea Ghencea, finisaje de calitate, bloc nou 2013, lift, decomandat, 33.300 EUR, matei@apulum94.ro, www.apulum94.ro, 0726882482 n Prelungirea Ghencea, Bloc 2012. Etaj 2 si 3, finisate: parchet, gresie, faianta, usa metalica, termopan, centrala. Bucatarie mobilata, utilata, 33.500 EUR, Tel: 0733683445, nicu@apulum94.ro,

n Titan Auchan vand garsoniera, et. 1, bloc reabilitat termic, 25 mp, UM, G, T, 25.000 EUR, Tel: 0740374812

1 Decembrie Bd, Aleea Baraj Bicaz, sect 3, propietar vand garsoniera cf 1 semi-decomandat etaj 3 cu balcon, 31.500 EUR, Tel: 0742460990, 0767843071

vanzare 2 n Cotroceni camere, 67mp din care 15mp terasa, etaj 1/2, complet renovat si utilat, gresie, faianta, parchet, centrala proprie, 75.000 EUR, dragos@apulum94.ro, http://www.apulum94.ro, Tel: 0749233924 parc n Cotroceni, Romniceanu, 3/5, decomandat, zona linistita, amenajat, vedere mixta, mijloace de transport, 63.000 EUR, Tel: 0733683446, laura@apulum94.ro, n Crângaºi str. Mihãilescu Vintilã, decomandat, 50mp, n Berceni, Str. Bagdasar 3/8, liber, fãrã îmbunãtãþiri, Arsenie, langa Piata Berceni, 50.000 EUR, Tel: 0762987738 apartament 2 camere, et. 1/10, 55mp, semi-decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon inchis, usa n Dorobanþilor, bloc stradal, parchet, gresie, metalica, centrala termica, loc renovat, de parcare, bloc din 1983, faianta, usa metalica, vedere 56.000 EUR, Tel: 0720072885 fata, et3, decomandat, bloc reabilitat termic, 88.000 EUR, n Bucuresti Noi Bloc nou din emanuel@apulum94.ro, Tel: caramida langa parc 0788364188 Bazilescu, finisat complet, et 1/3, 50mp, semidecomandat, Drumul Gãzarului, centrala de apartament, balcon, 50.000 EUR, vand apartament 2 emanuel@apulum94.ro, Tel: camere, confortf II, 0788364188 Tel: 0752783804 n Bucureºtii Noi Bloc nou, caramida, izolat termic, canalizare, finisat complet, et n Drumul Taberei Aleea Istru, 1, 50 mp, balcon, metrou la 5 52mp, etaj 4/4, renovat, bloc 50.000 EUR, minute, vav de parc Bazilescu, reabilitat, Tel: 45.000 EUR, Tel: 0788364188, dragos@apulum94.ro, 0749233924 emanuel@apulum94.ro, n Drumul Taberei (vis-a-vis Piaþa Moghioroº ºi Patrc), etaj 1, mobilat, bloc izolat termic, n Chitilei Bloc nou 2013, Tel: 0721381947 finisat complet, lift, balcon, n Drumul Taberei Favorit, stradal. apropiere metrpu, ratb, vanzare apartament 2 camere, parc, 64 mp, et 1/5. decomandat, 50mp, etaj 4/4, decomandat, 55.000 EUR, gresie, faianta, parchet, emanuel@apulum94.ro, Tel: repartitoare, apartamentul se 0788364188 vinde cu mobila de bucatarie. n Constanþa, Techirghiol, Zona linistita cu multa urgent, 60 mp, parter, verdeata, mijloace de îmbunãtãþiri, lângã lac, plajã, transport, etc, 45.500 EUR, sanatoriu, 45.000 EUR, Tel: dragos@apulum94.ro, Tel: 0745929929 0749233924

Traian 7/9, n Nerva decomandat, bloc 1990, zona linistita, renovat, bucatarie Taberei mobilata si utilata, 78.000 n Drumul Romancierilor, vand apartament EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 2 camere, 5/10, 52mp, 2 lifturi, 0733683446 faianta, gresie, usa metalica, viitoare statie de metrou Romancierilor, 40.000 EUR, dana.dancu@yahoo.com, Tel: n Panduri 2 camere, 1/8, 0770798059 decomandat, finisat cu gresie, Taberei, piata faianta, parchet, termopan, n Drumul 1988, cadastru, Moghioros, 8/8, semidecomandat, 55mp, 81.000 EUR, apartament fara amenajari, intabulare, vedere fata, bloc curat, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 36.000 EUR, Tel: 0733683446, 0733683448 laura@apulum94.ro, Pantelimon Taberei, Raul n Drumul Doamnei, vand apartament 2 apartament 2 camere, 50mp, etaj 1/10, semi camere, decomandat, balcon, negociabil, 47.000 EUR, Tel: 0745612536 decomandat, 38mp, n Drumul Taberei, proprietar, mobilat, finisat, semi-decomandat, renovat in 43.000 EUR, Tel: totalitate, curat, spatios, 60mp, liber, bloc reabilitat recent, 0722351824 46.000 EUR, Tel: 0724245143, vpopescu04@yahoo.com,

n Floreasca, apartament 2 camere, 45mp, decomandat, et. 3, fara imbunatatiri, 60.000 EUR, Tel: 0722801627 n Floreasca, apartament decomandat, parter, renovat, bloc reabilitat termic, 67.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482

n Giurgiului, str. Vigoniei, apartament 2 camere mobilat, stradal, termopane, usa metalica, parchet, gresie, faianta, gaze, rep. + apometre, boxa mare, suprafata utila 45mp, an constructie 1972, 45.000 EUR, Tel: 0765232265

n Herastrau Bloc nou, renovat complet, semidecomandat, parter/5, 75 mp, zona linistita, apropiere ratb, parc, lac. Pret negociabil, 155.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

n Prelungirea Ghencea, Red House 3, bloc nou, Direct Dezvoltator, finisat la cheie, centrala de apartament, lift, stradal, bucatarie mobilata si utilata complet, 53.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 Ghencea, n Prelungirea stradal, bloc 2013, finisaje de calitate, bucatarie mobilata si utilata lux. lift, 49.500 EUR, matei@apulum94.ro, http://www.apulum94.ro, Tel: 0726882482 Ghencea, n Prelungirea Cartierul Latin, 2cam, 66mp utili, 2008, conf 1, 5/6, g, f, p, PVC, u.m, centrala, apometre. Bucatarie mobilata. Acces RATB (122), maxi-taxi, gradinita, cmi/pediatrie, piaþã. Particular, negociabil! 60.000 EUR, larisa_bgd@yahoo.com, Tel: 0741999053 n Prelungirea Ghencea, confort 1, 50 mp, G+F+P+U, 2A/C, 7/10, lux, la cheie, bloc Z, 48.000 EUR, Tel: 0725683634

n Rahova, Petre Ispirescu, vand apartament 2 camere decomandat, 52 mp, 4/4, g+f+p+t, renovat, proprietar, exclus agentii, 46.500 EUR, Tel: 0733300119 n Rahova, Buzoieni, vand apartament 2 camere, cf.I, semidecomandat, imbunatatiri, acte la zi, loc parcare, negociabil, 47.500 EUR, Tel: 0744381345

n Sfanta Vineri, Rosetti, apartament 2 camere, nerenovat, in vila, et. 1, curte, negociabil, 48.000 EUR, Tel: é Plevnei 15, Kogalniceanu, 0744662452, 0728052817 2 camere 1959 Dec, 4/6 Curte interioara 1500mp/20mp prin contract, Mobilat, Utilat, Liber, n ªtefan Cel Mare, Polona 49.11mp, G-F-T-P, 2 locuri Bloc 1982, reabilitat, intrare vedere spate, parcare, 61.000 EUR, stradala, decomandat, 56mp, etaj 6, adrian.manea84@gmail.com, intabulat, 72.000 EUR, Tel: 0754016116 nicu@apulum94.ro, Tel: n Prelungirea Ghencea Bloc 0733693445 2012, etaj 2/5, cu lift, stradal, vedere spate, finisat, bucatarie Italia, electrocasnice Wirpool, 49.000 EUR, n Timpuri Noi 1/4, 55mp, nicu@apulum94.ro, Tel: 1984, dec, renovat recent, 0733683445 g+f+p+t, aer conditionat, usa mobilat, balcon n Prelungirea Ghencea, Direct metalica, Dezvolator, Red House 3, dormitor, metrou, facultati, gradinita, Tel: finisat complet, centrala, lift, scoala, parcare, stradal, utilitati, 0722357170 canalizare, comision 0, 41.400 n Titan, Complex Noor, vand EUR, emanuel@apulum94.ro, apartament 2 camere, et. 8/11, Tel: 0788364188 Tel: 0744545847


05 Iunie 2013

é Timpuri Noi

apartament nou, bloc 2008, 65mp+50mp terasa, finisaj la cerere, 107.000 EUR, Tel: 0730106207

n Vãcãreºti 2 camere, finisat, 10/11, semidecomandat, 58mp, bloc 1985, langa parc, pret 75.000 euro negociabil, 75.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

é 13 Septembrie, BRD Marriott, particular vand 2 camere, et 7/8, stradal, vedere panoramica, renovat, a/c, 75.000 EUR, scorpio_tea@yahoo.com, Tel: 0725650717

vânzãri 2-3-4 camere / spaþii comerciale / cumpãrãri 3 camere / pagina 11

é Cantemir, zona Budapesta proprietar vand apartament in vila 3 camere 70mp, 74.000 EUR, tn.alexandru@yahoo.com, Tel: 0767229806

3 camere é Cornetu, decomandat, certificat energetic, mobilat, termopane, tamplarie al cu geam anti-efractie, plase tantari, centrala gaze, apometre, gresie, faianta, parchet, negociabil, 40.000 EUR, marianacret@yahoo.com, Tel: 0724055602

Bloc 2010, n Dorobanti Duplex, super lux, mobilat si utilat complet, et 6si7, terasa, vedere panoramica, 127 mp, 3 bai, 2 dormitoare, 175.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Dorobantilor, bloc 4 etaje, langa parc, semi decomandat, 2 bai, balcon, 88mp, fara inbunatatiri, zona verde, apropiere ratb, magazine, 149.000 €, Tel: 0788364188, emanuel@apulum94.ro, n Drumul Taberei, Cetatea Histria, vanzare 3 camere, decomandat, 65mp, etaj 4/4, gresie, faianta, parchet, repartitoare, aer conditionat, bloc reabilitat. Zona linistita, 57.000 EUR, Tel: 0749233924, dragos@apulum94.ro,

n Alexandriei bloc reabilitat termic, 5/10, semidecomandat, fara amenajari, doar termopan, vedere mixta, zona linistita, 55.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Alexandriei nr 86, vedere stradala, an constructie 1978, 67 mp, renovat recent. Imbunatatiri 5/10, particular. 1 minut statie RATB, é Giurgiului, Piata Progresul, 64.000 EUR, Proprietar, 6 min metrou Eroii Cotur_Serghei@yahoo.com, Revolutiei, ap. 3 cam circular, Tel: 0762733392 62 mp utili, cf. 1, et. 7/10, Aer conditionat, usa metalica, gresie, faianta, parchet, n Cotroceni, decomandat, P/2, Termopan+storuri, apometre, 90mp utili, curte proprie 80mp se vinde semi-mobilat, loc parc Tineretului, + spatiu depozitare, complet parcare, renovat si utilat, 135.000 EUR, Orasul Copiilor 10 min, 55.000 EUR, Tel: 0730448944 Tel: 0749233924

Bravu particular, n Mihai semi-decomandat, 2 gr. sanitare, 2/9, gresie, faianta, parchet laminat, geam termopan, curat, zona buna Kaufland, 1 loc parcare. Acces facil la metrou/autobuz, 77.000 EUR, Tel: 0721084422 n Militari Valea Lungã, 70 mp, aer condiþionat, uºã metalicã, G+F, parchet, termopane, 48.000 EUR, Tel: 0766293234, 0734733591 n Militari, Gorjului, 3 camere etaj1/8, 72 mp, contorizat separat gaze, caldura si apa, usa metalica, termopane, bloc in programul de reabilitare termica, la 20m de metrou, 72.500 EUR, simona.tirui@gmail.com, Tel: 0722555854

Parc, vand n Sebastian apartament 3 camere 75 mp, decomandat, 7/8, pret fix, proprietar, exclus agentii, 66.500 EUR, Tel: 0733300119 n Splaiul Unirii, et 2/8, vedere fata, renovat complet, parchet, gresie, faianta, usa metalica, decomandat, 2 bai, balcon, 80mp, 124.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

n 13 Septembrie 3 camere, langa Casa Poporului, decomandat, 6/8, neamenajat, 1984, vedere mixta, 105.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n 13 Septembrie, intre Marriott si Panduri, 3 camere, decomandat, 6/8, finisat, vedere mixta, 1994, loc parcare, 105.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Drumul Sãrii, 4/8 bloc 1988, decomandat, amenajat, centrala termica, zona linistita, aproape de mijloace de transport, 110.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Drumul Taberei, bloc 2013, apartamentul este amenajat complet, centrala termica proprie, lift, 79.000 EUR, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: 0733683447

n 13 Septembrie Novaci, 92mp utili, et 4/8, decomandat, imbunatatit, centrala proprie, 89.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n 13 Septembrie, Prosper, 7/8, bloc 1987, renovat, vedere mixta, loc parcare, aproape de mijloacele de 83.000 EUR, é Drumul Taberei, vand ap. 4 transport, Tel: cam particular, bloc reabilitat, laura@apulum94.ro, dec, conf 1, 90 mp, et 4, 0733683446 G+F+T+AC+UM, mobilat, 69.000 EUR, bogdandfulga@yahoo.com, Tel: 0722564050

n Nordului

é Otopeni, 3 camere, sup. utila 120mp, 2 bai, curte proprie, loc parcare, drum asfaltat, la 300m de Mega Image, zona deosebita, 80.000 EUR, Tel: 0761970500

n Aviatorilor, Aleea Modrogan, parter, 130mp utili, curte, zona deosebita, 225.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482

n Pantelimon Aleea Vergului, sector 2, vand apartament 3 camere, 3/10, semidecomandat n Calarasilor Stradal, etaj 5, Agricultori-Muncii. Bloc monolit Tel: 0740120107 1995, vedere spate si lateral, renovat, intabulat, Pantelimon, vand 118.000 EUR, ap. 3 camere nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 decomandat, etaj

9/10, gresie +faianta, termopane, preþ 53.000E usor negociabil, Tel: 0758700200

n Rahova

vand apartament 3 camere, Tel: 0732713282

n Rahova, str. Cap Ilina, parter/8, imbunatatiri: instalatii sanitare noi, geamuri termopan, usi interioare noi, gresie, faianta, parchet, 65.000 EUR, lory_bebe2000@yahoo.com, Tel: 0724536288

Decebal Dristorului, vând apartament 4 camere, 1/4, stradal, vedere mixtã, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, Tel: 0762111993 n Dorobanþilor renovat complet, parchet bambus, centrala proprie, 92 mp utili, parcare, 145.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Dristor, Ramnicu Valcea Bloc 1984, etaj 5/8, confort I, 88mp, 2 bai, 2 balcoane, fara imbunatatiri, intabulat, 76.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

n Unirii, Fantani, 5/8, bloc 1992, transformat in 3 camere, renovat complet, bucatarie mobilata si utilata, 195.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

Bloc nou, finisat ultra modern, mobilat si utilat complet, 3 bai, 2 balcoane, 2 locuri in subteran, bucatarie mobilata si utilata. 190 mp, et 3/5, 390.000 EUR, emanuel@apulum94.ro Tel: 0788364188 n Sãlãjan, Steriadi Apartament decomandat, etaj 1/4, renovat recent, superfinisat, centrala proprie, mobilat, utilat, intabulat, 76.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

Sebastian particular, 4 camere, cf.I, decomandat, p/8, imbunatatiri, liber; negociabil, 73.000 €, Tel: 0723821639

n Alexandriei Nr 90, Macelarie de inchiriat 100mp, 3 camere frigorifice, camera de transare cu aer conditionat, sala de vanzare cu 2 vitrine frigorifice, aer conditionat, perdea de aer la intrare, aparat cu ultraviolete contra insectelor, doua cai de acces, Tel: 0722505557

Prelungirea Ghencea, parter, 54 mp utili, stradal, pret discutabil. Direct dezvoltator, 57.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482

n Vand/ inchiriez garaj auto sector 1, str. Frumoasa, Piata Victoriei, demisol bloc, 10.000USD/ 130USD pe luna, Tel: 0727529349, 0727277841

Cumpar apartament 3-4 camere Bulevardul Sincai, Tel: 0726722421, 0314085507


pagina 12 / închirieri oferte case-vile / garsoniere / 2-3-4-5 camere / spaþii comerciale Aliorului, n Berceni decomandat, et. 8/10, curat, mobilat clasic, dispune de toate utilitatile, fara animale companie, Tel: 0723295511 n Berceni, Budimex, particular, n Fizicienilor, proprietar ofer mobilat, etaj 4/4, 210E, Tel: pentru inchiriere garsoniera 0762611357 mobilata si utilata, cu garantie si chiria lunar, sector 3, Tel: 07362627295 Septembrie, Posta n 13 Puisor, D+P+2+M, 12 camere, 400mp teren, 520mp construiti, 4 grupuri sanitare, 2.800 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Bãneasa Sos Sisesti, vila nou, singur curte, spatioasa, luminoasa, P+1, 250 mp, finisat lux, partial mobilata, 5 camere, 3 bai, bucatarie open space, curte libera 150 mp, 1.700 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Bãneasa, Sos Sisesti, vila nou, singur curte, spatioasa, luminoasa, P+1, 250 mp, finisat lux, partial mobilata, 5 camere, 3 bai, bucatarie open space, curte libera 150 mp, 1.700 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

Cotroceni metrou Eroilor, Costache Negri 18A, toate utilitatile, casa 50mp, gresie, faianta, nemobilata, curte 200mp, negociabil. Bosonea, Tel: 0744221625

é Fundeni, proprietar, stradal, garsoniere, etaj 3/5, 30mp, decomandata, internet prin fibra optica, frigider, aragaz, masina de spalat, TV, centrala proprie, apometru, 230 EUR/luna, Tel: 0723006974 n Lacul Tei proprietar ofer garsoniera bloc 1991, et2/4, decomandata, mobilata, nou renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, 45mp, avans 1 luna, garantie 2 luni, 250 EUR/luna, horia.toader@yahoo.com, Tel: 0744553828 n Titan, Piata Minis, str. Uzului, gradinita, Billa, 8/10, semi decomandat, g, f, p, um, mobilata modern, parchet, utilata; 800/chiria + 500/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Vatra Luminoasã, garsoniera confort I, 40mp, bloc 2008, complet utilata si mobilata modern, 300 EUR/luna, Tel: 0765679512 Vitan Mall, inc hiriez garsoniera parter, confort unu sporit, mobilata, multiple imbunatatiri, 0741783725

Amzei - Romana, intrare Victoriei, 1962, 30mp, 1/6, recent renovat, utilat, mobilat, 1+1, proprietar, 260 EUR, Tel: 0757947388

é Aviatiei, zona podului, strada Zeletin, particular, inchiriez garsoniera noua 36mp utili, mobilata si utilata modern. Bloc nou (2012), paza permanenta, centrala termica, aer conditionat, internet etc. Etaj 1/6, 350 EUR, vladusd@gmail.com, Tel: 0723585773 n Bucureºtii Noi, bld Gloriei nr. 67, particular, inchiriez garsoniera 36 mp, bloc nou, 4/4, mas spalat, frigider, centrala; in apropiere de metrou Jiului, Calea Grivitei, Parc Bazilescu, 250 EUR, Tel: 0722665642

é 13 Septembrie, bloc nou 2010 Inchiriere ap 2 camere bloc nou 2010, 13 Septembrie, Prosper, confort lux, 65 mp, etaj 13/14, terasa mare, vedere panoramica, finisaje lux, mobilat si utilat complet, lux, plita, cuptor, hota, masina de spalat, 2 x LCD, aer conditionat, centrala, loc parcare subteran, 500 EUR/luna, adrian@sincronimobiliare.ro, http://www.sincronimobiliare.ro, Tel: 0721471702, 0747581986 n Banu Manta, ap 2 camere cf. 1, semi-decomandat, et. 1/8, nemobilat, termopane, AC, usa metalica, liber, proprietar, 290 EUR, Tel: 0722364778

é Berceni, Emil Racovita, particular, renovat complet 2013, aer conditionat in fiecare camera, centrala termica, mobilat Ikea, electrocasnice A+, bloc Reabilitat Termic si Renovat. parchet fag, gresie, faianta, granit, usi lemn cires, Curat, costuri minime de intretinere, locuri parcare, 420 €/luna, dan-mladin.ro/casa, mladin.dan@gmail.com, Tel: 0722646375, 0722270225

n Militari, Iuliu Maniu 180, decomandat, semi mobilat, Tel: 0722274899 n Militari, Iuliu Maniu, etaj 5/10, mobilat, utilat complet, g+f+p+termopan, curat, urgent, 200 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657

é ªtefan Cel Mare, Str. Paul Greceanu, Proprietar, 2 c Parter, vis a vis de Dinamo, renovat, parchet, gf, AC, termopane, contorizat, superb, 500 €/luna, Tel: 0724368026, rdima2002@yahoo.com, langa metrou, n Titan particular inchiriez fara comision apartament 2 camere mobilat, utilat, renovat recent, urgent, negociabil, cdlupu@yahoo.com, Tel: é Dristor, Camil Ressu, 0744441406 proximitate metrou, particular inchiriez ap 2 camere semi-decomandate, 4/10, confort 1, 62mp cu terasa, 2 debarale, total renovat si reechipat masina de spalat, frigider, aragaz, bucatarie echipata, parchet, gresie, faianta, usa metalca, rds instalat, nu tv, agentiile sa se abtina, 200 EUR/luna, é Ultracentral: 13 Septembrie, comand27@gmail.com, Tel: 1 Mai, Alba Iulia, Universitate, 0720693638 Romana, Unirii, Decebal, n Drumul Taberei, Valea Apartamente si garsoniere Argesului, apartament 2 stradale, discrete, curate, camere, 50mp, complet mobilate si utilate complet, internet, computer la cerere, mobilat, Tel: 0722988738 inchiriem si pentru 2-3 ore, n Drumul Taberei, 400 m de Tel: 0727401622 Plaza Mall, 1/10, SD, proaspat Mall, particular, igienizat, reabilitat in 2012, n Vitan inchiriez 2 camere, mobilat decent (pat 1 pers, canapea, masina spalat, decomandat, mobilat, utilat, frigider, aragaz, TV). 1 luna 1/4, 57mp, negociabil. Urgent, avans+ 1 luna garantie. Se Tel: 0749174157 inchiriaza pana maxim la n Vitan, Real, N. Pascu, 3/4, 01.12.2014, 200 EUR/luna, semidecomandat, cf.II sporit, Tel: 0730423852, 0740177938 p, g, f, um, mobilata, utilata, n Drumul Taberei, Moghioros, balcon inchis; 225Ex2, Tel: 0723713816, 0216442571 cf I, decomandat, renovat recent, mobilat, utilat, liber, urgent, 220 EUR, Tel: 0744994267, 0768171907 n Giurgiului Luica, proprietar închiriez ap. 2 camere, 2/10, mobilat, utilat. Cristian, Tel: 0764097554, 0765427664 n Griviþei, metrou Basarab, inchiriez apartament 2 camere, p/11, 55mp, renovat, mobilat, utilat, 300 €/luna, 0723047574 n Militari 2 camere Str. Rosia Montana, proprietar, inchiriez pe termen lung apartament 2 camere, 6/8, complet mobilat, bucatarie utilata, gresie, é Baba Novac, particular, faianta, parchet, aer inchiriere 3 camere, conditionat, termopane. Pret mobilat/utilat lux, centrala negociabil. Exclus intermediari, proprie, izolat termic, 280 EUR/luna, 0722643140 parchet, termopan, usa Macon, aer n Militari, Iuliu Maniu, etaj 1/8, metalica decomandat, mobilat, utilat conditionat, renovat recent, complet, G+F+T, urgent, 230 € 425 EUR, Tel: 0735617269, Tel: 0748959515, 0728005657 ema7577@yahoo.com,

05 Iunie 2013

n Unirii Mitropolie, apartament in vila p+d, 6 camere, 600 EUR/luna, Tel: Stadionul 0722986939, 0764642464 é Basarabiei, National Arena, Aleea Codlea, inchiriez apartament 3 camere, 7/8, confort 1, decomandat, 2 grupuri sanitare, complet mobilat si echipat, inclusiv bucataria. Loc de parcare inclus. Zona este deosebita cu parcuri, cluburi sportive, n Centrul Istoric, Spatiu de de inchiriat la gradinite, scoli, etc, 390 birouri mansarda, 270 mp, Calea €/luna, prichindus@yahoo.com, Victoriei 16-20, pasajul Macca Tel: 0740014745 - Vilacrosse; Cladire exclusiv Techirghiol, birouri, n Constanþa, p+3+ mansarda. lângã lac ºi sanatoriu, preþ Accesul se face cu lift modern 180 lei sau 60 lei camera, Tel: din inox pana la et 3 si se urca pe scari un etaj la 0745929929 mansarda. Spatiul este open n Mosilor, Fainari, apartament space, mochetat in intregime, 3 camere in vila + mansarda cu finisaje rigips, vinarom si nelocuibila+ dependinte, loc grinzi aparente din lemn parcare, nemobilat/mobilat 1 lacuite. Spatiul este inalt si dormitor, aragaz, incalzire cu bine iluminat prin ferestrele de sobe pe gaz, aer conditionat, mansarda Velux cu transperante rulou. Spatiul are grup sanitar 250 EUR, Tel: 0744266019 particular, cu doua cabine si un mic spatiu n Tineretului bucatarie. Grupul sanitar are inchiriez apartament 3 camere, ptr gresie, faianta si obiecte semidecomandat, etaj 2/9, sanitare. Incalzirea se face cu mobilat, negociabil, CT proprie, iar climatizarea (aer 450 EUR/luna, Tel: conditionat) se face cu chiler 0728533006, 0722250872 industrial propriu si VCV-uri. Spatiul are curent 380V, gaze, apa, etc. Toate utilitatile sunt Titulescu, vedere contorizate cu contoare proprii. Piata Victoriei, 3 Se asigura mentenanta si pentru spatiile camere=1700ron sau curatenie comune, precum si control 2 camere din 3 (trei) acces in cladire. Pret total chirie: 1080 Euro/luna; Pretul nu =1400ron, include TVA’Garantie: constructie 1980, contravaloarea unei singure luni chirie. Contact direct 90mp, toate utilitatile, de proprietar, 4 EUR/mp, mmusoiu@yahoo.com, Tel: paza, reabilitat 0788348602

termic, 0723213603, 0768995940

é Unirii, Tribunalul Nou, particular, renovat 2013, curat, elegant, termopane, aer conditionat, totul nou, mobilat birou, locuinta sau nemobilat, parchet fag, travertin, usi stejar, faianta si sanitare toate noi, glasswand, portari non-stop, ideal pentru birou, stradal, locuri parcare, 730 EUR/luna, mladin.dan@gmail.com, http://dan-mladin.ro/casa, Tel: 0722646375, 0722270225 n Vitan, inchiriea apartament 3 camere, bloc 2008, loc parcare, utilat si mobilat modern, 500 EUR/luna, Tel: 0765679512

n Carol I, 4 camere, nemobilat, liber, inchiriez urgent, discutabil, 300 EUR/luna, Tel: 0767221203

n Centrul Istoric, Spatiu comercial de inchiriere, subsol, 257 mp, Ultracentral, in prezent functionand un club/pub, Pasajul Macca-Villacrosse, Calea Victoriei 16-20. Spatiul este situat la subsol, are acces din Pasajul Macca si dispune de garderoba la parter, iar la subsol spatiu de servire open space, grup sanitar cu 2 zone (femei si barbati), spatiu de depozitare, birouri, camera tehnica (pentru fosa), camera tehnica (pentru hidrofor). Utilitati: apa din doua surse – una de la Arlly International si alta de la Asociatia de Locatari, ambele avand contorizare proprie; canalizare cu fosa, cu pompa de ape uzate; gaze naturale cu centrala termica in comun cu alt chirias; electricitate 380 V, contorizare proprie Amenajari: parchet in spatiile de servire si birou; gresie in grupurile sanitare si bar; pereti combinatie caramida lacuita si tapet; usi celulare lemn pentru birou si grupurile sanitare; usi lemn la intrare si geam termopan fix; ventilatie cu Exhaustoare; scara acces subsol din lemn; aer conditionat – 2 unitati. Ideal pentru club sau pub; Pret total chirie: 3.855 Euro/luna Pretul nu contine TVA. Garantie: contravaloarea unei singure luni de chirie; Contact direct proprietar, 15 EUR/mp, mmusoiu@yahoo.com, Tel: 0788348602


05 Iunie 2013 n Camil Ressu nr. 64, sector 3, inchiriez spatiu comercial 37mp, Tel: 0723574505, florentinacirstocea@yahoo.com n Colentina (avion), inchiriez spatiu pentru birou 30mp plus spatiu de depozitare 70mp, 250 EUR/luna, Tel: 0722635847, 0757091907

n Drumul Gãzarului, Spatiu Comercial 100mp, strada Fãcliei nr. 1, intersecþia cu strada Soimus, negociabil, 650 EUR, Tel: 0723391161 zona George n Giuleºti Vâlsan (Profi), 6mp, Tel: 0766330950 inchiriez spatiu n Glina, comercial 100mp, utilat restaurant, 500 EUR/luna, Tel: 0732531376 Ialomiþa, Slobozia, inchiriez spatiu cu business - covrigarie din anul 2000. 60 mp, central, deschidere 6m, 1.700 €/luna, edward_cilinghir @yahoo.com, Tel: 0729762022

Lizeanu, inchiriez spatiu comercial 40mp, stradal, 2 vitrine, gresie, faianta, corp sanitar, 2.500 RON/luna, Tel: 0724233934

închirieri oferte spaþii comerciale / auto-moto / electro / matrimoniale / pagina 13 n Victoriei 16-20, Ultracentral, spatiu 162mp, stradal, dubla deschidere, 2 vitrine 25m, open space, spatiu de depozitare, posibiliate terasa, 3 grupuri sanitare, utilat si dotat complet, stare foarte buna, pretabil restaurant, pub, cafenea, magazin de haine, magazin de telefonie mobila, supermarket in regim Shop to Go. Pretul nu contine TVA Plata: Chiria se plateste lunar si, la semnarea contractului, se constituie depozit de garantie cu echivalentul unei chirii lunare, 50 EUR/mp, mmusoiu@yahoo.com, Tel: 0788348602

Vitan complex comercial inchiriem spatii comerciale cu suprafete intre 8-55 mp pentru diferite activitati, Tel: 0213261739, 0745206772 Vitan cladire de birouri, inchiriaza spatiu pentru birou cu suprafata de 400 mp, 0213261739, 0745206772

n Vitan, complex comercial inchiriaza spatii pt macelarie, mezeluri, bacanie, branzeturi. Telefon 021.326.17.39, Tel: 0745206772 n Vitan, Stadion Olimpia, inchiriez spatiu comercial la n Splaiul Independenþei nr. curte 136mp, 5 EUR/mp, Tel: 169, sector 5, sediul Spitalului 0722398750 Universitar de Urgenta Bucuresti pune la dispozitia celor interesati in regim de inchiriere o suprafata de 5mp, avand ca destinatie amenajarea unui spatiu comercial in incinta S.U.U.B. Pentru mai multe informatii n Dorobantilor, Tudor Vianu legate de modul de 38, 5 apartamente premium, desfasurare a inchirierii va absolut noi, foarte frumoase, rugam sa va adresati in scris bloc 4 etaje, lift, garaj, terase, la secretariat (et. 1, camera nemobilate, toate optiunile, 1.500 EUR/luna, 0722676652 4), Tel: 0213102192

Spark 2011, n Chevrolet model nou, aer conditionat, 6 airbaguri, radio cd, consum mic, 5.400 EUR, 0734376332

n Mercedes-Benz Vario piese din dezmembrarea unui vario 815 motor de Atego duba 6, 1x2, 4x2, 4, 1 EUR, gheorghe.eftimie@yahoo.com, Tel: 0723183324 ELECTRICE n POMPE ALIMENTARE BENZINA SI DIESEL, PENTRU ORICE TIP AUTO, CAPURI DISTRIBUITOARE, INJECTOARE, SONDE é Fiat Ducato frigo -20*C, 3.5 LITROMETRICE. GARANTIE, tone, 2008, congelare NEGOCIABIL. refrigerare cu termodiagrama, TEL: 0744852658 vopsea metlizata, tahograf, cu remorca klimatronic monozone, inchidere centralizata, geamuri electrice, proiectoare bonus remorca 2 tone util dublu axe sau variante cap tractor plus remorca plus diferenta, 15.000 EUR, Tel: 0721303753

é Ador anal. Tanara si frumusica dornica de sex ofer placeri totale oral normal si anal, 50 RON, Tel: 0764883946 n Brunetã 21 ani, manechin, ofer masaj erotic, normal, oral, zona Iancului, NON - STOP, Tel: 0736070700

n Congelator 4, 5 sertare, frigider, masina spalat semi-automata noua. Functionare buna. Metrou é Andra. Daca vrei sa-ti Tineretului, Tel: 0721662755, satisfaci fanteziile cu o bruneta nimfomana, cu fundulet 0765524440 apetinsant, amabila, rabdatoare, cu experienta, eu sunt alegerea potrivita, 250 RON/ora, Tel: 0760033065

é Tata Telcoline, prima inmatriculare 2011, taxa timbru platita, inmatriculata autoutilitara n1, impozit mic (300ron), Noua - Nefolosita, 1600km reali, sarcina max 2950kg, utila 1200kg, remorcabila 2000kg, ITP iunie 2014, 5.500 EUR, mladin.dan@gmail.com, http://www.tatamotors.com, Tel: 0722646375 n Volkswagen Passat 1.9 diesel, break, albastru, 101 cp. inmatriculat RO, Taxa mediu platita, stare tehnica ireprosabila, clima, fiscal la zi. RCA si ITP. Vopsea Originala, fara accident, 4.299 EUR, savian@gmail.com, Tel: é Calculatoare, 0723210790 service-reparatii la domiciliu, inginer IT repar, re-instalez windows, programe, drivere, antivirus, orice problema rapid, eficient; cumpar laptopuri si calculatoare, pot fi si defecte, 50 RON, mcb_70_b@yahoo.com, Tel: 0730496489, 0786921717

é Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

é Reparatii electrocasnice. Repar la domiciliu orice aparat electrocasnic (frigidere, masini de spalat rufe,masini de spalat vase, plite electrice, cuptoare electrice si cu microunde, etc), aer conditionat si incarcari A/C auto, la preturi avantajoase, 0769694606, 0728366241

te cheama! é Pasiunea Vreau sa te simt! Cum pulsezi cu vascularitatea ta masculina plina de dorinta si potenta nelimitata! Incearca-ma! Poze facute acum 5 minute, 150 RON/ora, Tel: 0733127275, 0744202363

é Roxana. Daca te-ai saturat de poze false, eu sunt alegerea perfecta, sex total alaturi de o pustoaica de 19 ani, 250 RON/ora, 0760031166

é Buna rau! Ma consider o fire sociabila, fara inhibitii, fara fitze, si dornica tot timpul de sex total, 150 RON/ora, Tel: 0723934502 é Doamna eleganta, senzuala si plina de pasiune te astept in locatia mea pt. o partida de dragoste cum nu ai mai facut, accept orice fantezie, sex total, finalizare dupa dorinte, n Gratis, domn 180 78Kg 40 Lux di discretie maxima, ofer cuni-anilingus unei d-ne 90 RON, Tel: 0764103067 supla peste 30 de ani din Buc. Satisfactie si seriozitate maxime. Numai sms, Tel: 0761241755 n Sunt baiat singur si caut o fata sa ma iubeasca si sa stie ce vrea de la viata, Tel: 0769850400

é Madalina. Eu sunt alegerea ideala daca ai fantezii cu o pustoaica skinny, perversa, gata cu pozele false si fetele n Casatorie, doresc cunostinta tanara in vederea neserioase, 250 RON/ora, Tel: cu casatoriei, Tel: 0768168718 0760031190


pagina 14 / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / autorizaþii mediu / afaceri / meditaþii / construcþii

Legitimaþie n Pierdere: membru I.P.A. cu seria RO 49508, pe numele Coconete Ilie- Marius (Bucureºti). O declar nulã, n Pierdut dovada inregistrare juridica Asociatia Reflect, eliberata la 12/2008. Se declara nula, n Pierdut certificat constatator pentru Bekaert Romania SRL, J40/5877/2009, CUI 23621180. Il declar nul, certificat de n Pierdut înmatriculare ºi certificat constatator de sediu, pentru Societatea Express Buildings SRL, J40/6788/2007, CUI 21503919. Le declar nule, n Pierdut certificat de înmatriculare ºi certificat constatator de sediu, pentru Societatea Active Buildings SRL, J40/5859/2005, CUI 17417437. Le declar nule, n Pierdut certificat constatator de punct de lucru al SC Good Fruits SRL, J40/2253/2011, CUI 28100387, situat în Bucureºti, sector 5 ªos Sãlaj nr 411 - 417 în incinta SC En - Gros Pucheni SRL ºi certificat constatator de sediu din Bucureºti str Plugarilor nr 36 sector 4. Le declar nule, n Pierdut certificat de înregistrare în scopuri de TVA al SC Suinfarm SRL, J21/787/2008, CUI 24703288, cu sediul în localitatea Dridu jud Ialomiþa. Îl declar nul, n Pierdut carnet de student si legitimatie pe numele Bocris Andreea Florentina. Se declara nule, no@email.ro

Consiliere astrologica. Ofer servicii de consiliere astrologica, harta natala, compatibilitate, previziuni, scop in viata, etc. Programari la telefon, 80 RON, Tel: 0732443768

Numitul Vasile Iulian din sectorul 5 este chemat in instanta in proces cu Bulbuc Dan Constantin la Judecatoria sector 5 Bucuresti in dosarul nr. 28926/302/2012 termen 17.06.2013, citeaza Danalache n Se Mihaela, cu ultimul domiciliu in sector 3, str. Romulus nr. 57, Bucuresti, la Tribunalul Bucuresti sectia V-a civila, camera 101, F15 in calitate de parata in dosarul nr. 42815/3/2012 in ziua de 18.06.2013, ora 13 in proces cu RA-APPS pentru nulitate act, n Se citeaza Danalache Ioan, cu ultimul domiciliu in sectorul 1, str. Fortunei nr. 7, et. 2, ap. 6, Bucuresti, la Tribunalul Bucuresti, sectia V-a civila, camera 101 F15, in calitate de parat in dosarul nr. 42815/3/2012 in ziua de 18.06.2013, ora 13 in proces cu RA-APPS pentru nulitate act,

é Anticariat,

cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704

n Cabina Vopsitorie auto + Cabina Pregatire Blowtherm. Dimensiuni utile: 7.000 x 4.000 x 2.780 H mm; Dimensiuni exterioare: 7.180 x 4.130 x 3.320H mm; Excavatie Centrala-Canal Betonat; 3 Randuri de gratare galvanizate, mm. 786 x 997 capacitate de incarcare 800 kg/roata (lungimea celor 3 randuri de gratare este de 6.000 mm); Unitate de termoventilatie: 2 x 7.5 Kw ventilatoare centrifugale 19.000 24.000 m3/h (termostate de siguranta); Arzator pe gaz megan: Model Blowtherm - GVPF 20 CE - o treapta, 7.500 EUR, expressautorun@yahoo.com, n SC Babol Exim SRL, cu Tel: 0741134983 sediul social Bucureºti, sector 2, strada Doamna Ghica, nr. Calculatoare 20, Bloc 4, Scara 1, Etj. 6, laptopuri, monitoare Ap. 19, Punct de lucru: Strada Victor Brauner, nr. 25, sector LCD, depanez, (re) 3, Bucureºti, înregistratã la instalez, vând, ONRC – ORCTB. cu CUI cumpãr, inclusiv RO68061453, J40/26883/22.12.1994, week-end, Tel: informeazã pe cei interesaþi cã 0723984654, s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizaþiei de mediu 0768790654 pentru activitatea - Cod CAEN: 1520 Fabricarea încãlþãmintei, n Tricicletã electricã pentru desfãºuratã în Strada Victor handicap, negociabil, Brauner, nr. 25, sector 3, 600 EUR, Tel: 0764831850 Bucureºti.Informatii se pot solicita la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Bucuresti din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii – în spatele benzinãriei Lukoil), între orele 9.00-12.00, de luni pânã vineri. Propuneri sau contestaþii se pot depune n Credite - Refinanþãri IFN la sediul APM Bucuresti în acreditat BNR cu garanþie termen de 10 zile de la data imobiliarã, acord maxim 2 zile, publicãrii prezentului anunþ, acte notariat, Tel: 0758111139

é Preluam firme cu

datorii in conditii legale prin Registrul Comertului. Asiguram schimbarea sediului, Tel: 0756578334 n Vând afacere cramã de vinuri, complet utilatã, zona Militari, Tel: 0722757909, 0721772912 Vand firma, Mini-market cedez spatiu in activitate Central, Tel: 0760127894

é VAND LINIE FABRICATIE UNELTE AGRICOLE (LOPETI, CAZMALE, SAPE, GREBLE, CHIRCI SI ALTE PRODUSE). ROG SERIOZITATE MAXIMA. PENTRU MAI MULTE INFORMATII CONTACTATI NUMARUL DE TELEFON, TEL: 0749142547

é Vand Pet Shop. Proprietar, cedez pet shop la cheie, complet utilat (mobilier, marfa, etc) in zona piata Norilor (Bd. Tineretului), 13 mp, grup sanitar cu apa calda-rece, 4.500 EUR, bogdan.lucaciu@yahoo.com, Tel: 0760145313

é Profesor matematica, asigur pregatire matematica, domiciliul elevului, individual, eficient, rezultate rapide garantat, sigur, comod, 0761929678

05 Iunie 2013

n Acoperisuri executãm lucrãri: þiglã, tablã þiglatã, izolatii si hidroizolatii, ºindrilã bituminoasã, tablã zincatã, revizii acoperiºuri vechi, jgheaburi ºi burlane, tubulaturã, coturi etc, 1 RON/mp, ms_dyzzy@ yahoo.com, Tel: 0762176938

Amenajari apartamente si case: rigips, gresie, faianta, sape, parchet, tencuieli, z ugrav eli, etc , Tel: 0785596159


05 Iunie 2013

construcþii-amenajãri / avocaþi-acte firmã / audit-contabilitate / pagina 15

é Amenajari. faianta, gresie, fatade, glet, tencuieli, decorative, Calitate la pret rezonabil, Tel: 0740760502

Execut lucrãri de construcþii vile la roºu ºi la gata, amenajãri interior exterior, negociabil. Rog seriozitate, ciofudaniel2000@ yahoo.com, Tel: 0742212334 acoperisuri n Executam invelitori tabla zincata, lindab, reparatii, izolatii + materiale, Tel: 0744111939, 0732563623

arhitectura, é Proiectare structura si instalatii, proiecte de case; structura de lemn, beton, metal; preturi de la 5 eur/mp, 5 EUR/mp, contact@proiect-de-arhitectura. ro, Tel: 0732899507, www.proiect-de-arhitectura.ro, n Tapiter cu experienta lucrez tapiterie clasica, moderna la preferintele clientului, Tel: 0728986403

é Echipa profesionala, execut lucrari de la centura pana la acoperis, amenajari interioare exterioare, apartamente, case, hale, canale, cavouri, la preturi de criza. Costi 0768311717

é Service interfoane. Firma Electrogrup Proinstal asigura reparatia si service-ul instalatiilor de interfon: Dios Eta, Interada, Electra, Selectron, Genway, ICPE, Resel, Tehnoton, etc. Interventii prompte asigurate de personalul tehnic. Numar nelimitat de interventii. Reviz ii periodice astfel incat instalatiile de interfon sa functioneze perfect. Imbunatatiri ale sistemelor de interfon cu cititor de cartela. Montaj yala electromagnetice si amortizoare hidraulice, 2 R ON/luna, office@ electrogrupproinstal.ro, www.electrogrupproinstal .ro, Tel: 0727097227

AVOCATI, INFIINTAM SOCIETATI COMERCIALE, GAZDUIRE PROVIZORIE SEDIU FIRME, ACTE ADITIONALE, CESIUNI, DIZOLVARI, CONTRACTE, ASISTENTA JURIDICA DOMENIUL COMERCIAL SI CIVIL, TEL: 0722353355

n Cabinet Expert Contabil autorizat CECCAR, inspector resurse umane, ofer servicii complete de contabilitate + salarizare (bilant certificat, declaratii, revisal), certificat digital. Prima luna gratuit. 0724306550, 0765527312, office@protectcontab.ro, http://www.protectcontab.ro


05 Iunie 2013

é Contabil expert,

é Asiguram servicii

servicii contabile complete, declaraþii lunare, salarizare, bilanþ, prima lunã gratuit. 0214118164, 100 RON, Tel: 0720891226, 0766369750

de transport marfa si mobila oriunde in tara si in Bucuresti efectuam transport de marfa si mobila cu un parc auto care asigura orice tonaj si volum, 1 EUR, office@ transportmarfarutier. ro, www.transportmarfa rutier.ro, Tel: 07247244420, 0767419106 n Execut transport in toata tara, cu Mercedes Sprinter (refrigerare 0-20°C) 3, 5 tone, Tel: 0726521471

é Doresc colaborare cu firma sau persoana fizica pe termen lung. Sunt posesor permis cat.B din 1984, posesor de duba Iveco long cap. incarcare 19m3, va stau la dispozitie non-stop pentru colaborare sau transporturi diverse. Sunt antialcoolic, punctual si deosebit de serios, 1 0 R O N, Laurentiu1965@y ahoo .com, Tel: 0740519197

é Transport intern international cu dube frigorifice 3.5 tone volum util 12mc dimensiuni utile 3.5x1.6x2 cu termodiagrama -20/+20 grade sau duba 2, 5 tone volum util 9mc sau duba 2, 8 tone volum util 16mc sau duba 3, 5 tone volum util 24mc, 1 RON, Tel: 0721303753

Full HD la é Filmari evenimentele speciale din viata dumneavoastra, 350 EUR, office@panmedia.ro, http://www.panmedia.ro, Tel: 0721940057

é Frigotehnist, reparatii frigidere, combine, lazi, congelatoare, vitrine, dozatoare, anyshor1972@ yahoo.com, Tel: 0764562524

Caut sa ingrijesc persoana ce se deplaseaza cu cadrul, max 60 kg, sau cu dementa, regim intern si 1000 ron urgent, 0743805669

n Executam amenajari interioare si exterioare, preturi competitive, calitate si seriozitate. 0725740713, n Verificari proiecte edilitare, asigura PFA atertat MLPAT domeniile A1, B9. Tarife minime, 0731347768, pfaing@yahoo.com

AnuntAZ 05 06 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

AnuntAZ 05 06 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Advertisement