Page 1

é Confecþioner/a, retusier. Cerinte: experienta; seriozitate, a b i l it a t i d e c o m u n i c a r e / relationare cu publicul. Se o f e r a : s a l a r iu a t r a c ti v + comision; stagiu de instruire, conditii de munca avantajoase, Tel: 0748023105

é Agenti Vanzari. Societatea Verta Tel cauta agenti de v a n z a r i i n Bu c u r e s t i. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV pe adresa e - m a i l, 8 5 0 R O N/ l u n a , cristian.nadu@vertatel.ro/ Tel: 0737033646

é BULDOEXCAVATORIST. ANGAJAM MASINIST BULDOEXCAVATOR IN BUCURESTI NECESAR ATESTAT SI PERMIS DE CONDUCERE. SALARIU PESTE 2000 LEI/LUNA, 2.000 RON/LUNA, ady_bantz@yahoo.com/ http://b itruck .ro/ TE L: 0761613297, 0728317556

é Bucatar/bucatareasa.

Pensiune turistica din zona Bran-Moieciu, angajeaza bucatar cu experienta in bucataria romaneasca, pe perioada nedeterminata. Pachet salarial atractiv. Exclus colaborare sezoniera, Tel: 0723345644, 0723535904

é Cofetar. Angajam cofetar cu experienta si ajutor de cofetar, Tel: 0740439062, 0755018901

é Consilier vanzari.

Angajam doamne sau domnisoare, varsta intre (25-40 ani) cu experienta in comert cu amanuntul, confectii de dama, tesaturi si accesorii de lux, punctul de lucru este situat in zona centrala din Bucuresti, 2.000 RON/luna, angajari.job@ gmail.com/ Tel: 0729277835, 0771395045

é Consilier

vanzari. Angajam doamne sau domnisoare cu varsta intre (25-40 ani) cerem experienta in comert cu amanuntul, confectii de dama, tesaturi si accesorii de lux, punctul de lucru este situat in zona centrala din Bucuresti, 2.000 RON/luna, angajari.job@gmail .com/ Tel: 0729277835, 0771395045

é Croitoreasa/confectioner textile dama, realizarea unui produs intreg (cap-coada) textile Dama, maºina industrialã, artifexlohn.com/ experienþa, salariu 1200 lei. Fabrica in Crangasi (zona supermarket Auchan), sect. 6 Bucuresti, a l a r iu 1 . 2 0 0 R ON , anca@artifexlohn.com/ http://artifexlohn.com/, Tel: 072629983

é Ospatar, barman si hostess. Angajez urgent in Locatie noua, zona Herastrau. Salariul e s t e f o a rt e m o t iv a n t , c i r l a n c r i s t i n a m a r i a @ y ahoo.com/ Tel: 0756243744

é Videochat, angajam

é Op er a tor PC angajam, D e t a l ii l a te l e f o n , T e l : 0213208818

hostess online. Studio ultracentral, conditii lux, decoruri elegante, salariu garantat 2000 lei, posibilitate cazare, profesionalism si seriozitate. dispunem de un spatiu de lucru placut amenajat, dotat in intregime cu facilitati de inalta calitate si aparatura performanta. Echipa noastra tehnica asigura lejeritatea in munca si este foarte bine consolidata. Atuurile noastre fata de studiourile concurente se resimt nu doar pe plan financiar, cat si pe plan personal. contact@ studio-star.ro/ http://studio- star.ro/ Tel: 0728998999 Videochat. Fete cu/fãrã experienþã, pentru videochat. Program 5-7h/zi. Salariu fix 1200$. Procente 50-90%, bonus 500$, avans 600$ din prima zi. Studiouri în zonele Unirii, Universitate, Crângaºi, Obor, Victoriei, Alba-Iulia, Iancului. Anunþ real 100%, Tel: 0732656366, 0763380077


4 Iunie 2014

pagina 2 / oferte de muncã România

é Bucãtar. Restaurant Noblesse,

n Agent life si non life recruteaza societate de asigurare, asirom2013@gmail.com/ Tel: 0753301961 Agent Intervenþie. ABA Secur i ty a n g a j e a z a a g e n t i interventie cu permis cat. B si atestat, Tel: 0213358420

n Agent Pazã. Firma de paza si protectie, angajeaza agenti de securitate cu sau fara atestat in conditii avantajoase pentru Bucuresti, recrutare.arrow@gmail.com/ Tel: 0755683849

é Agent securitate cu atestat profesional, obiective Bucuresti si zonele limitrofe, rezistenti la stres si la program prelungit, c o n s t i tu t i e a tl e t ic a , f a ra antecedente penale. Urgent, paza@cosepa.ro/ http://www.cosepa.ro/ Tel: 0756039390

situat in Otopeni, angajeaza bucatar cu experienta in bucataria traditional romaneasca si internationala. Informatii la telefon, CV la e-mail, office@noblesseotopeni.ro/ Tel: 0766222738 angajeaza é Ajutor Bucãtar si menajera n Cameristã societate comerciala pentru angajeaza Restaurant Il spatii birouri, salariu avantajos, Cantuccio. Salariu atractiv, Tel: Tel: 0213300030 072454083 n Cameriste Hotel de 5 stele cameriste, condiþii n Arhitect peisagistica, inginer angajãm horticol si agent contractari si avantajoase, Tel: 0756200044 achizitii, angajam urgent. Relatii la telefon, enegeorgeta68@ yahoo.com/ Tel: 0757112137 n Arhivar, casier, portar, muncitor necalificat, ingrijitor. Universitatea de Arhitectura si Urbanism Bucuresti angajeaza, resurse_umane_uauim@ yahoo.com/ http://www.uauim.ro/ Tel: 0213077166 é C a m e r i s te . Hotel n Asistent(ã) Manager, contabil angajeazã cameriste, asigurã (ã), operator (oare) calculator, venituri de pânã la 1500 lei, Tel: angajãm pentru zona Doraly 0756200044 Afumaþi, program 08:30-18:00 ºi sâmbãta pânã la ora 14:00, salariul net 1200 Ron cu bonuri n Casier/ã pentru fast -food în de masã incluse, casadegros@ zona Drumul Taberei, Tel: 0725041461 gmail.com n Asistenta si infirmiera pentru n Coafezã angajez cu experienta camin de batrani, angajam, Tel: in salon cu clientele formata, Tel: 0724444454 0721014653 n Bucãtar angajam, cu minim 3-4 n Coafezã ºi Cosmeticianã, ani experienta, si femei curatenie, minim 2 ani experienþã, ºos. Alexandriei, Lukoil, Tel: Tel: 0766088707 0726234238, 0214201970, n Bucãtar, ajutor bucatar, livratori 0724539819 pentru restaurant Regie, Tel: 0724992762

n Bucãtar, ajutor bucãtar, livrator n Agent Vanzari, muncã de pe scuter, pizzar, preparator aluat teren cu/fãrã experienþã, salariu de la 1500 lei/lunã, Tel: 0371121961 A g e n t V a n z a r i m o b i l ie r . A n g a j a m t a n a r/ a l u c ra t o r comercial - vanzator mobila, m o b i l a c o m p . d o m n e l @ y ahoo .com / http://w ww. m o b i l a d o m n e l. r o / Tel: 0770698739

n Agenti de paza. Societate specializata in domeniul pazei si protectiei angajeaza agenti de securitate pentru Bucuresti in conditii avantajoase, hr.blue@yahoo.com/ Tel: 0731037638

pizzar, dispecer, casier/ vânzãtor, angajeazã Restaurant - Pizzerie, é Coafezã/Hairstilist, angajeaza Tel: 0736643931 saloanele Magic. Conditii n Bucatar, pizzar, ajutor bucatar. deosebite. Salariu fix sau comision Restaurant Green Garlic 25% + CM. Experienta minim 3 ani. Zona Dristor, Tel: angajeaza bucatar cu experienta 0768106512 pentru bucatarie cu specific italian, n Cofetar patiser cu experienta mediteranean; ajutor bucatar cu pentru prepararea cremelor si a Sos.Bucuresti experienta; pizzar cu experienta la prajiturilor. 22B, sector 1, cuptor cu lemne. Se cere Targoviste 1.500 RON, office@magicroyal.ro/ seriozitate, Zona este Baneasa, http://www.torturidenunti.ro/ Tel: langa Zoo, marynastase61@ 0722195942 yahoo.com/ http://www. n Confecþioner/a textil cu experienþã pentru atelier croitorie greengarlic.ro/ Tel: 0765899328 zona Piaþa Alba Iulia (rochii zi ºi ocazie), Tel: 0734510882 n Confecþionere Atelier confecþii damã angajeazã ajutor la sala de croit ºpam, curis ºi confecþionere maºinã liniarã, Tel: 0213306024, 0744605895 n Confecþionere damã, cu experienþã, pentru piaþa internã, zona Pantelimon, salariu atractiv, Tel: 0726311849, 0761179179

é Confecþionere. Ate lier croitorie din cartierul Berceni angajeaza confectionere text i le , T e l : 0 7 2 3 0 7 4 4 2 7 , 0216833000

é C o n s i l ie r v a n z a r i. Angajam personal cu experienta in comert cu a m a n u n t u l , t e s a t u ri s i accesorii, confecti de dama, Showroom (magazinul) este situat in zona centrala din Bucuresti, 2.000 RON/luna, angajari.job@gmail.com/ Tel: 0729277835, 0771395045

é Constructori tipare Bazicar cu experienta, Con fec tioner pentru masina simpla si masini speciale (Stafir, Uberdeck, Triploc, butoniera, masina de nasturi) angajeaza fabrica confectii dama. Oferim conditii foarte bune. Salariu foarte atractiv, Sos.Viilor nr. 56, Tel: 0757518235 n Croitor/easã atelier de design vestimentar caut croitoreasã cu experienþã capabilã sã coasã produs cap-coadã dupã modele de design deja croite, Tel: 0744199345 n Croitor/easã cu experienta produs cap coada si calcatoreasa final. Salariu avantajos, transport decontat. Relatii la:, Tel: 0758029770, 0723342515 n Croitor/easã. Angajez croitoreasa de dama tinuta subtire cu contract 8h/zi. Zona de lucru Dorobanti, Tel: 0723570374 n Croitoreasã pt. Fabrica de Steaguri, Bd Timiºoara 84, Bucureºti. Program: luni–vineri, 8-16, Tel: 0728373055 Croitoreasã cãlcãtoreasã textile, personal primire-recepþie. Curãþãtorie angajeazã, Tel: 0755200012


4 Iunie 2014

oferte de muncã România / info / pagina 3 n Croitoreasa

calificata cu experienta in domeniu. Conditii bune de lucru, salariu atractiv, Sector 3, zona Faur - Republica. Finisarea materialelor textile (steagurilor) prin tivuire, cristimoco@gmail.com/ http://www.catarge-steaguri.ro/ Tel: 0740160150

é Croitoreasa cu experienta pe masina liniara si triploc, care sa stie sa execute un produs cap coada. Mediu de lucru foarte placut, locatie in centrul Bucurestiului, raluca_ionescu2@ yahoo.com/ Tel: 0784317582

n Fermieri. Caut personal cu n Manipulant

n Operator CNC debitare tabla,

experienta in legumicultura, preferabil familie. Ofer cazare. Locatia fermei este la 15 km de Bucuresti, Tel: 0760517646 n Floricultor cerinþe: obligatoriu studii medii de horticulturã, cunoaºterea bolilor ºi dãunãtorilor plantelor de interior, rezistenþã la efort susþinut, Tel: 0754030601 n Frizer, frizerita, coafeza, manichiurista cu experienta, zona Piata Vitan, Tel: 0724614203 n Frizeriþã cu experienta angajam, zona Otopeni, salon lux, salariu atarctiv, Tel: 0741236048 n Geamgiu cu experienta minim 5 ani angajeaza firma MTS Summer, Tel: 0720419353 n Infirmier/ã. Camin de batrani, cautam personal pentru postul de infirmiera, zona Pipera. Mai multe detalii la telefon, Tel: 0733455456 n instalator autorizat execut instalatii sanitare, termice, revizii centrale termice, fitingaraie, pompe hidrofoare, croco_22@yahoo.com/ Tel: 0727560300

SC angajeazã, Tel: 0788686261 n Operator contabilitate primara cu atributii de asistent manager, Afumati, Ilfov. Minim absolvent (a) bacalaureat, avantaj studii economice, capabil (a) sa-si organizeze activitatea in functie de prioritate, rezistenta la stres, disponibilitate pentru program prelungit. CV_urile se vor trimite la e-mail, recrutare.distributie@yahoo.ro n Ospãtari si ajutor bucatar in conditii avantajoase angajeaza restaurant zona Baneasa, Tel: 0216670211 n PARCHETARI-ZUGRAVI, CU DIPLOMA DE CALIFICARE ANGAJEAZA FIRMA DE CONSTRUCTII. PENTRU DEPUNERE CV LA FAX, ALTE INFORMATII LA TELEFON, TEL: 0741108702, FAX: 0317171711

é Croitoreasa.

Atelier creatie vestimentara pentru copii, angajeaza croitoreasa cu experienta. Produsele se fabrica in serie mica. Salariu atractiv, 1 EUR, cristina.simion@me.com/ Tel: 0735560689

n Livrator cu permis categoria B. Detalii la, Tel: 0720169835

é Croitorese confectii textile. Angajam croitorese/cusatorese cu experienta pt produs finit, m e s t e r a d e a te l i e r c u experienta, salariu motivant, 1 RON, Tel: 0724102054 n Distrib uitor c u / fãrã experienþã muncã de teren, salariu de la 1300 lei, Tel: 0764558788 Dulgheri si fierari. Firma constructii angajeaza pentru santier Bucuresti dulgheri, fierari si muncitori necalificati. Se ofera contract de munca si s a l a r iz a r e a t ra c t i v a , sysmaxdevelopment@gmail. com/ Tel: 0762490706

Livrator pe scuter. Experienta min ima pe un post sim i lar reprezinta avantaj. Permis de conducere categoria B sau a t e s t a t. P u n c t u a li t a te . Seriozitate. Livrarea produselor de tip fast-food la domiciliul clientilor. Se lucreaza in ture. Salariu atractiv. Fast-food in zona Piata U n ir i i, shaormaniaplus@gmail.com/ Tel: 0733222127

n Lucrãtor

Angajãm lucrãtor economic cu studii medii pentru depozit zona Doraly Afumaþi, program 08.30-18.00, inclusiv sâmbãtã pânã la ora 15.00. Salariul net 1200 Ron cu bonuri de masã incluse, 1.200 RON/luna, casadegros@gmail.com

n Femeie de Serviciu experienta domeniu si ajutor macelar preparator (fata) experienta domeniu angajeaza macelarie Dristor, Tel: 0760426692

n Femeie de Serviciu, foarte harnica si serioasa. Angajam intr-un centru de batrani din centrul Bucurestiului langa Parcul Carol. Experienta de cel putin 1 an constituie un avantaj. Dorim recomandari de la fostul loc de munca. Salariul 1200 RON, 8 ore si 4 zile libere pe luna, 1.200 RON/luna, casasuter@ gmail.com/ http://www.casasuter freewb.ro/ Tel: 0213373939

é Manager

Restaurant. SC Ansamble Catering&Services angajeaza. Cerinte: experienta in domeniu, limba franceza sau engleza, cunostinte operare PC, carnet de conducere categoria B. CV la e-mail, contact@ ansamble.ro/ http://www. ansamble.ro/ Tel: 0725928247, 0725543451

marfa cu/ fara experienta angajeaza SC Azad Enterprises SRL, Tel: 0754013444 n Masinist Triploc Bucuresti. SC Extreme Equipment angajeaza masinist cu experienta pe post liniara triploc uber si masini speciale, office@xeq.ro/ http://www.xeq.ro/, Tel: 0788474774, 0216274147 n Masinist-confectioner textile rochii dama; executa operatiuni de asamblare a produselor. Cerinte: experienta de minim 1 an in domeniul textil; abilitati de comunicare, atentie distributiva, responsabilitate, creativitate. Salariu 1500 ron, Tel: 0745440488

é Masinist-confectioner textile, rochii dama; Executa operatiuni de asamblare a produselor; Experienta minim 1 an in domeniul textil; Abilitati de comunicare, atentie distributiva, responsabilitate, creativitate; Salariu 1500 ron, Tel: 0745440488

é Paznic angajeaza Restaurant Il Cantuccio. Mai multe d e t a l ii l a te l e f o n , T e l : 0724540839 n Paznic de noapte. Restaurant angajeaza paznic de noapte pentru terasa, 800 RON/luna, Tel: 0744648288 n Persoana calcat rufe. SC Extreme Equipment angajeaza persoana calcat rufe, office@xeq.ro/ http://www.xeq.ro/, Tel: 0216274147, 0788474774

Mecanic auto, angajam mecanic auto cu experienta zona piata Domenii Sector 1. Salariul se discuta la interviu, http://anvelope-service.ro/ Tel: 0784291851

n Menajerã

pentru persoana cardiaca, 8ore/zi, 5zile/ saptamana, pentru aprovizionare, gatit, spalat, calcat, cusut, curatenie, udat gradina, tuns iarba, ingrijire catel, tanara energica, cinstita, nefumatoare, ofer 1600Ron, Tel: 0724388467 n Menajerã angajam urgent cu contract de munca pentru curatenie la club sportiv zona Pipera. Salariu motivant si bonuri de masa, Tel: 0212305622

é PER SONAL FEMININ CU/FÃRÃ EXPERIENÞÃ ANGAJEAZÃ 19 STUDIOURI VIDEOCHAT. OFERIM 500$ BONUS ANGAJARE, AVANS 800$, SALARIU 1200$-10000$ LUNAR, 800$, CONCEDIUL ANUAL, COSTUMAÞII + TRANSPORT GRATUIT, http://www.livemodels.ro/ TEL: 0761808808, 0731080888


4 Iunie 2014

pagina 4 / oferte de muncã / cereri de munca

é Personal cu experienta în pregatit cusut, finisat ºi meºterã pentru pregãtit cusut feþe, pentru Fabrica incaltaminte, Tel: 0730501000 PERSONAL BUCATARIE, CU EXPERIENTA, ANGAJAM PENTRU FAST FOOD, TEL: 0314328565, 0764788373 PERSONAL BUCATARIE, CU EXPERIENTA, ANGAJAM PENTRU BISTRO, TEL: 0314328565, 0764492183

n Personal

Clinicã privatã angajãm personal curaþenie, Tel: 0756200044 Personal calificat. Atelier de incaltaminte Po Alex, angajam personal calificat pt pozitiile: croitor man ual, cusatori, talpuitori manuali, personal pentru pregatit-cusut-masa si f i n is a t o r , alexandra@ p r o a l e x . r o / http://www.proalex.ro/ Tel: 0728279582, 0725414308

n Personal

echipa interventie curatenie. Disponibilitate program prelungit/flexibil. Oferim contract munca, castig in mana 1.200-1.500lei (bonuri de masa incluse) +decontare transport. Pentru baieti permis conducere obligatoriu, Tel: 0212523180

é Personal Restaurant. SC Ansamble Catering&Services angajeaza pentru Bucuresti: Bucatar, ajutor bucatar, casier, picol, spalator varse. Cerinte: e x p e r i e n ta i n d o m e n i u alimentatie publica. CV la e-mail, contact@ansamble.ro/ http://www.ansamble.ro/ Tel: 0722646299, 0722564812.

Personal. Salonul Glow Beauty Style angajeaza pentru posturile de frizerie, coafor, manichiura, pedichiura si cosmetica, cu experienta in domeniu. Trimiteti CV la e-mail sau sunati, glowbeautystyle@ yahoo.ro/ http://www.glowbeauty style.ro/ Tel: 0764370551 n Personal.

Firma paza angajeaza personal pentru zona Victoriei, Tel: 0314223494

n Spalatori auto. Spalatorie de n Videochat, lux angajeaza personal cu experienta. Se ofera conditii avantajoase si cazare, Tel: 0723073694 n Strungar, prelucrator prin aschiere, cu experienta, CSGauto.ro angajeaza, Tel: 0729898278 n Sudori ºi lãcãtuºi confecþii metalice, SC angajeazã, Tel: 0788686261 n Tãlpuitori manuali, pregatitori, fete masiniste, angajeaza firma de productie incaltaminte, Tel: 0727864578 n Tâmplar specialist maºinã de gaurit multiplu, circularist. SC Still Design Production SRL Bucureºti, Tel: 0744318750, 0727729994 n Tâmplari lemn, muncitori necalificaþi, tineri absolvenþi de liceu, Tel: 0722220660

Retuºier; Sofer. Curãþãtorie, angajãm retuºier confecþii ºi ºofer, Tel: 0755200012

n Sofer Taxi, doar cu atestat. Logan full. coleg 12 ore. Plan 65ron. Dispecerat Pelicanul, Tel: 0761394675, 0743160002 n Sofer Taxi, doar cu atestat. Logan. 24 de ore. Plan 90 ron. Dispecerat Pelicanul, Tel: 0762690913 n Sofer Taxi, doar cu atestat. Logan Laureat (aer, servo, geamuri electrice). 24 de ore. Plan 100 ron. Dispecerat Pelicanul, Tel: 0761394675, 0743160002 n ªofer. Angajam sofer categoria B+C, relatii la tel. 0758980000 sau CV la fax, Fax: 0214113251

é ªofe ri TIR. SC Romkayatur SRL, cu sediul în Bragadiru, jud.Ilfov, angajeazã ºoferi de TIR cu experienþã pe r e l a þi a T u r c i a + E u r o p a . Aplicanþii cu domiciliul pe o razã de 100km de Bragadiru au avantaj, cantacuz@ r o m k a y a t u r. c o m / T e l: 0214480250, 0736655295, 0736655294

é Vânzãtoare cofetarie, cu experienta, angajez, Tel: 0733021502, 0765550889 n Vânzãtoare si contabil Angajez

Alt Studio angajeaza fete serioase min. 18 de ani engleza mediu. Bonus angajare 300 Euro. Ocazia de a lucra intr-un mediu placut, lipsit de stres si intim. Posibilitate de castig real intre 2000-4000 $ lunar, procent 50%. Nu aplicam amenzi/penalizari. Nu oferim excursii sau pamant pe luna, ci garantam ca impreuna cu noi puteti atinge un minimum de 2000$ lunar, sumele mai mari se vor reflecta in seriozitatea dvs si in dorinta de a face bani, 4.000 EUR, altstudio@ yahoo.com/ http://www. 1altstudio.ro/ Tel: 0767560263, 0728336822

n Videochat

é Videochat, Super oferta, 300$ cadou la angajare. Kiss Stu dio angajeaza modele minim 18 ani cu sau fara experienta in domeniu. Oferim salariu minim garantat de 1 0 0 0 $ , c a r te d e m u n c a , posibilitate non-adult, asigurare m e d i c a l a , t r a in i n g d e specialitate, posibilitate de cazare. Zona ultracentrala si c o n d i t ii d e l u x , c o ntact@kiss-studio.ro/ http://www.kiss-studio.ro/, Tel: 0727201020, 0767607060

UK. Companie romaneasca angajam personal pentru 3 magazine. Conditii: limba engleza nivel conversational si permis conducere cat.B. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati, bargaine@yahoo.co.uk, Tel: 00447855001968 n Marea Britanie. Birmingham, UK. Angajam frizer sau frizerita pentru frizerie barbati Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati, bargaine@yahoo.co.uk, Tel: 00447810258816 n Singapore. Manager de Produs pentru Sediul din Singapore. Responsabilitãþi: Gestionarea întregului ciclu de viaþã a produsului ºi planificarea strategicã a activitãþilor tactice ale companiei; Atingerea obiectivelor strategice ºi pentru restul activitãþilor managementului local. Cerinþe: 5-10 ani experienta practicã în industria jocurilor de noroc on-line; Studii-superioare în domeniul economic sau comercial, bune cunoºtinþe de marketing; Cunoasterea Limbii Engleze la nivel Avansat, obligatoriu; Cunoasterea Limbii Chineze la nivel Avansat, obligatoriu, can@everymatrix.com/ http://everymatrix.com/ Tel: 0317101248

Videochat. Fete cu/fãrã experienþã, pentru videochat. Program 5-7h/zi. Salariu fix 1200$. Procente 50-90%, bonus 500$, avans 600$ din prima zi. Studiouri în zonele Unirii, Universitate, Crângaºi, Obor, Victoriei, Alba-Iulia, Iancului. Anunþ real 100%, Tel: 0732656366, 0763380077

vanzatoare si contabil, cu carte de munca, in sectorul 6, Tel: 0722291968 n Vânzãtoare. Angajãm vânzãtoare cu experienþã în domeniul alimentar, nefumãtoare, n Vopsitor pregatitor angajez, Tel: rog seriozitate, Tel: 0767304635 0725742411 n Vopsitori Service Auto, zona Tineretului, Eroii Revoluþiei, angajeazã pregãtitori, vopsitori auto cu experienþã, salariu atractiv, asigur ºi cazare, Tel: 0725564010, 0763755034 n Zugravi si instalatori, firma constructii angajeaza pentru lucrari Bucuresti, salariu intre 1600-1800 é Vanzator magazin piese ron, Tel: 0744973328 auto, sect 2 Bucuresti angajam Pro gram 8h/zi luni-vineri, sambata 4h. Salariu 1500 lei + comision. O b l i g a to r i u : experienta in identificarea de piese pe programe originale si de producator. Cunostinte de lucru pe calculator. Permis cat B. Persoanele interesate pot trimite CV la adresa de e-mail, 1 . 5 0 0 R O N, comenzi@ dispaco.ro Studio videochat adult/non-adult, cauta fete cu/fara experienta, 100$ bonus, contract de munca, 1.500 USD, kalipso.studio@yahoo.com/ http://www.kalipso-studio.net, Tel: 0762450386

n Marea Britanie. Birmingham,

n Germania. Curierat transport si servicii logistice in Erftstadt, Wuppertal, Duisburg si Dortmund. Se ofera: o luna de zile scolarizare; cazare asigurata de angajator; salariu 700 euro prima luna (scolarizare); 1300 euro din a doua luna; program de luncru in functie de performantele proprii. Se cauta: barbati cu varsta intre 25-40 ani; punctualitate, seriozitate si stare buna de sanatate; permis categoria B; permis categoria C, E, reprezinta avantaj. Avem plecari saptamanale, 1.200 EUR/luna, dan.viziteu@ europajobs.ro/ http://europajobs.ro/ Tel: 0752243220, 0752243208, 0231532098

n Germania.

Se lucreza in constructii ca zidar, tencuitor, fierar betonist, dulgher, izolator, rigipsar, finisor, faiantar. Se ofera: contract cu perioada nedeterminata; salariu asigurat 1200 euro/luna; cazare asigurata. Se cauta barbati cu experienta in domeniu si varsta maxima de 50 de ani. Constituie un avantaj cunostinte de limba germane sau engleza, 1.200 EUR/luna, dan.viziteu@europajobs.ro/ http:// europajobs.ro/ Tel: 0752243208, 0752243220, 0231532098

é Germania club- cautam fete cu as pect fizic placut pentru companie intima si escort. Castiguri substantiale in functie de vointa fiecaruia.. mai multe detalii:, ge.club@yahoo.com/ http://www.auchaletdamour.de, Tel: 004915784265764 Germania. Zugrav, zidar, n Germania Maseuze pentru n faiantar, rigipsar pentru santier. masaj normal, terapeutic, Tel: Rugam seriozitate, Tel: 004915210192934 004915210192934

Germania. Club select, cauta tinere aspect fizic plãcut, cu/fãrã experienta, câºtiguri zilnice, cazare asiguratã, plata la zi, 5.000 EUR, ge.club@yahoo.com/ http://www.auchaletd amour.de, Tel: 004915784265764

Marea Britanie, Restaurant indian la Londra angajam urgent dansatoare (animatoare) numai pt dans. In fata meselor, in costume indiene, pe muzica indiana (Bollywood) varsta 18-30 de ani, aspect f iz i c placut, jhankaar2011@yahoo.com/ Tel: 0726340115, 00447958497774, 00447405630722

n Marea Britanie, Birmingham, UK. Angajam personal cu experienta in shaorma pentru fast food, bargaine@yahoo.co.uk, Tel: 00447855001968

Trinidad Tobago in Caraibe. Bucãtar si patiser cu experienþa. Contract pe durata limitat cu salariu avantajos. Obligatoriu limba englezã. Candidaþii pot trimite CV la e-mail, jadorepatisserie@y ahoo.com

n Croitoreasa.

Angajez croitoreasa cu experienta in croit dupa poza, fara tipar, 1.500 RON/luna, draguelena@yahoo.com/ Tel: 0769535341 n Doamna cu recomandare din Italia, doresc sa fac menaj sau ingrijire varstnici, Tel: 0762839285 n Experienta colantari, 8 ani in domeniuL publicitar, colantari, intins poliplan, montaj reclame firme luminoase. Doresc angajare, colan_aurel@yahoo.com/ Tel: 0763642819


vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / pagina 5

4 Iunie 2014 n Jilava,

n Prahova,

n Braºov

municipiu,

Buºteni, DN1, intravilan teren 136mp Gara Valea Alba - Centru. Ideal constructie spatiu comercial, utilitati. Vand urgent. Accept si schimb imobiliar cu Bucuresti, 37.000 EUR, bt_elena@yahoo.com/ Tel: Stupini, 0730231032

centru, teren 80mp, cu fundaþie efectuatã

180mp,

utilitãþi,

38.000 EUR,

2

beciuri, Tel:

0740815316

n Apãrãtorii

Patriei, P/m, 5 camere, 2 bai, centrala, 150mp, 55.000 EUR, Tel: 0721975839 n Baba Novac, Arena Naþionalã, 2 vile, una lângã alta, D + P + 2, construite una în 1997 ºi alta în 2005, sunt pretabile pentru hotel, clinicã ºi alte destinaþii comerciale, se pot vinde ºi separat, proprietar, Tel: 0740195222 n Braºov, Cristian, Vilã nouã la cheie, 7 camere, 2 bãi, beci, 4 terase, garaj, 300mp utili, parc amenajat, gazon, 50 pomi fructiferi, 159.000 EUR, Tel: 0740815316

é Bucurestii

Noi, Ciresoaia Stanilesti, 4 loturi, cadastru, intabulare, libere de constructii. 362mp deschidere 18m, 125.000Euro, 371mp desch. 18m 127.000Euro 730mp desch. 25m 185.000Euro; 464mp desch. 41m 135.000Euro, camuescu.razvan@yahoo.com/ Tel: 0722712770

n Cãlãraºi, Belciugatele, fermã pomicolã, 31.000mp, împrejmuitã cu 2.000 pomi fructiferi tineri, pe rod, îndependenþã energetic, cu anexe gospodãreºti, tractor, utilaje, 2 solarii, proprietar, Tel: 0740195222

n Cãlãraºi, Frumuºani, Postãvari, 72.000mp, tarla 8/1, 150m deschidere, DJ100, 2.5Euro discutabil, Tel: 0724845255 Cãlãraºi, Nana, vand teren extravilan 11, 39 ha negociabil, intre padurea Baba si Belciug, 6 0 0 0 e / H a , a le x z 7 9 @ y ahoo.co.uk, Tel: 0766529990, 0747077723

é Dâmboviþa, Gura

Foii comunã, vand casa caramida acoperita cu tabla, 4 camere, 2 holuri, bucatarie, garaj, pivnita. Casa este inconjurata de 2 livezi (pruni, meri, nuci, ciresi etc) pe o suprafata de 4500mp; in pretul casei este inclus si un teren arabil de 3, 25 ha, 100.000 EUR, mitroi.ruxandra@ yahoo.com/ Tel: 0722328220 n Frumuºani, Vand, schimb, casa

n DOMNEªTI,

ZONÃ VILE, OFERTÃ PROPRIETAR, VÂND TEREN LOTURI 601MP INTRAVILAN, CONSTRUIBIL, CURENT, GAZE ÎN APROPIERE, NEGOCIABIL, 15 EUR/MP, TEL: 0722586699

constructie 1975, caramida+ beton, 5 camere, acoperis refacut, 250mp+ 1400mp curte, schimb cu apartament Bucuresti, 49.000 EUR, Tel: 0736689247

n Giurgiu,

Comana, 115mp, 1500mp teren, 4 camere, ultramoderna, butelie gaz, n Giurgiu, Cosoba, la 23km centrala, hidrofor, baie, bucatarie, distanta de Bucuresti, 3000mp, Tel: 0741364171, 0784268331 zona urbanizata, utilitati, curent, Toporu, 60km gaze, asfalt, padure, negociabil, n Giurgiu, 5 EUR/mp, Tel: 0723459452, Bucuresti, 30km Giurgiu, vand in zona linistita. casa de caramida 6 0728954452 camere, hol, bucatarie, baie, garaj, curte 1700mp n Pantelimon Oraº, vând urgent dependinte, inconjurata de pomi fructiferi; teren, 500mp, preþ discutabil, merita vazuta, anul constructiei 15.000 EUR, Tel: 0760464670 1977, 16.000 EUR, mihaela_hody@yahoo.com/ Tel: n Popeºti-Leordeni, vand teren 0723663005 intravilan, 312mp, deschidere 9m, pretabil constructie casa, utilitati la Ialomiþa, Armãºeºti, casa poarta. Fara intermediari, caramida, teren 2000mp, Tel: 42.000 EUR, Tel: 0727556693 0764696318

Cartier, Aleea Dumbravei, vila P+M, 140mp finisata, 300mp teren. Accept prima casa sau variante. 55.000E discutabil, Tel: 0760595103 n Militari, Metro, P+1+POD, 200mp construiti, teren 250mp, constr2013, caramida, executie deosebita, toate facilitatile, asfalt, zona vile, TVA inclus, 89.900 EUR, Tel: 0767600804, 0722134720 n Militari, Metro, P+1+POD, 100mp construiti, teren 135mp, constr. 2013, caramida, executie deosebita, toate utilitatile, astfalt, zona vile, doua locuri parcare, TVA inclus, 64.900 EUR, Tel: 0767600804, 0722134720 n Popeºti-Leordeni, ultracentral, proprietar vilã, preþ discutabil, urgent, Tel: 0762688847 n Prahova, Buºteni, Zamora, vilã duplex, sc=103mp, mobilatã, vedere Cruce, suprafaþã curte 253mp., 85.000 EUR, Tel: 0724537493 n Salaj, Rahova, particular, casa constructie 2007, caramida, super finisata, 3 camere, baie, bucatarie, magazie, decomandate, mobilate si utilate modern, toate utilitatile. Zona linistita, 52.000 EUR, mytycafba@gmail.com/ Tel: 0722551176

é Snagov Parc, Ciolpani, casa 5 camere + mansarda open-space unde se mai pot face 5 camere, teren 1.500mp, 127.000 EUR, Tel: 0766220486 ªtefan Cel Mare, metrou, vand imobil casa + teren 300mp, toate facitatile, centru, 930 EUR/mp, Tel: 0726789292

n 13

Septembrie, Marriott, particular, vând vilã, D+P+1+M, 356mp utili, teren 360mp, an construcþie 2007, finisaje deosebite, panouri solare, saunã, aer condiþionat, 360.000 EUR, Tel: 0761579522

n Drumul Taberei, Ghencea, 1/4, decomandata, 43mp, balcon, constr. 2013, caramida, Avangarde Rezidential, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal, paza 24/24, TVA inclus, 27.500 EUR, http://www.avangarde rezidential.ro/ Tel: 0767600804, 0727896938

n Giurgiului,

proprietar zona linistita acte la zi curat renovat mobilat accept credit usor negociabil, 28.000 EUR/mp, Tel: n Alba Iulia Piata, garsoniera vand garsoniera, cf2, curata, AC, 0766498981 (ne) mobilata, g+f+p, 21.500 EUR, n Militari, Metro, constructie 2013, alian_7@yahoo.com/ Tel: caramida, finalizat, finisaje lux, 0721262068 1/4, 48mp, balcon, ansamblu rezidential deosebit, parc 7.500mp, Spa, sala fitness, TVA Inclus, 25.900 EUR, http://www. avangarderezidential.ro/ Tel: 0729920624, 0722952779

n Prelungirea Ghencea, Sector 6,

é CÃLÃRAªILOR,

LANGA HYPERION. STRADAL, GARSONIERA FOARTE CURATA SI AERISITA, ZONA LINISTITA, AER CONDITIONAT, TERMOPAN, USA METALICA, GRESIE, FAIANTA, PROASPAT RENOVATA, 380V, CONSTRUCTIE 1994, CONFORT 1 DECOMANDAT, 42MP. PARTER/8. IDEALA BIROU SAU LOCUIT, 58.000 EUR, nicolaemanea78@gmail.com/ TEL: 0764188769, 0721989898

Avangarde Rezidential, 1/4, decomandata, 43mp, balcon, constr. 2013, caramida, acces piscina, loc joaca, teren fotbal, paza 24/24, TVA inclus, 25.000 EUR, http://www.avangarde rezidential.ro/ Tel: 0767600804, 0722134720

n Bãneasa,

proprietar, bloc reabilitat, renovat 2014, g+f, tamplarie PVC, usi interior, instalatii electrice+ termice, obiecte sanitare, corpuri iluminat, 78.000 EUR, Tel: 0725432724 n Colentina, Str. Ion Berindei, confort 1, decomandat, etaj 1 din 10, mobilat, utilat, suprafata 57mp, Tel: 0723153138

é CRÂNGAªI, VIS-A-VIS PIATA, PARTICULAR VAND APARTAMENT 2 CAMERE STRADAL, VEDERE FAÞÃ, RULOURI EXTERIOARE, CENTRALA PROPRIE, ALARMA, DOTAT, UTILAT ULTRA MODERN, 68.000 EUR, nicolaemanea78@gmail.com/ TEL: 0764188769, 0721989898

n Domenii, é C o º b u c , s t r. G e o r g e C o s b u c , l a n g a P ri m a r ia Sector4, 2 minute Piata Unirii, apartament 2 camere 58mp, la casa, etaj 1din2, utilat si mobilat de lux. Bonus: la vanzare se ofera si boxa de 26mp la d e m i s o l , c a r e p o a t e fi amenajata ca Garsoniera, 85.000 EUR, robert07win@yahoo.com/ Tel: 0721994787

2 camere, decomandat etaj 1/1, finisat, 67mp utili, balcon, 98.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro/ Tel: 0733683448

n Drumul Taberei, Ghencea, 1, 2, 3/4, decomandat, 85mp, 2 balcoane, constr. 2013, caramida, Avangarde Rezidential, acces piscina, loc joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, TVA inclus, 45.000 EUR, http://www.avangarde rezidential.ro/ Tel: 0767600804, 0727896938


pagina 6 / vânzãri imobile / cumparari imobile / închirieri imobile n Gara de Nord, vand urgent n Prelungirea

Ghencea, apartament 2 camere, Avangarde Rezidential, 1, 2, 3/4, imbunatatiri, g+f+ac+um+t, 8/9, decomandat, 85mp, 2 balcoane, semimobilat, proprietar direct, constr. 2013, caramida, acces 28.000 EUR, Tel: 0730005460 piscina, loc joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, TVA inclus, 45.000 EUR, http://www.avangarde rezidential.ro/ Tel: 0767600804, 0727896938 n Unirii nr. 43, apartament 2 camere, 105.000 EUR, vita2882@ yahoo.com/ Tel: 0037360255880

é 13 S e p t e m b r ie , M a r g e a n u l u i, 2 c a m e r e , semi-decomandat, 54mp, et. 3/10, 1984, confort 1, renovat, gresie, faianta, parchet, usa metalica, racord gaz 2 focuri, termopane (inclusiv balcon i n c h i s ) , a e r c o n d i ti o n a t , apometre, repartitoare, contor gaz, loc parcare. Se vinde complet utilat (masina spalat, aragaz, combina frigorifica) mobilat (dormitor, living, dressing hol, bucatarie). Ac cept credit. Negociabil, 47.900 EUR, gabi.dragota@gmail.com/ Tel: 0745774456

caramida, finalizat, decomandat, finisaje lux, 1/4, 85mp, balcon, ansamblu rezidential deosebit, parc 7.500mp, Spa, sala fitness, TVA inclus, 47.900 EUR, http://www.avangarderezidential.ro/ Tel: 0721368190, 0729920624 n Militari, Metro, constructie 2013, finalizat, caramida, decomandat, 2 grupuri sanitare, finisaje lux, 1/4, 95mp, ansamblu rezidential deosebit, parc 7.500mp, Spa, sala fitness, TVA inclus, 51.500 EUR, http://www.avangarderezidential.ro/ Tel: 0729920624, 0722952779 n Obor, Apartament 3 camere Compartimentari exterioare caramida Porotherm 25 si 30cm; Contorizare individuala a consumului pentru apa, gaze si lumina; Usa exterioara metalica; Gresie si faianta portelanata, rectificata, productie Italia; Parchet Lemn masiv; Proximitate fata de metrou, parc, centru agro-alimentar, 80.000 EUR, office@casaurbana.ro/ http://www. casaurbana.ro/ Tel: 0724246000 n Pantelimon Sos, vand apartament 3 camere, decomamdat, confort 1, etaj 4 din 10, 70mp, 2 balcoane, bloc reabilitat, parchet, faianta, termopane, stare foarte buna, 63.500 EUR, Tel: 0722320408 n Prelungirea Ghencea, decomandat, 90mp, balcon, constr. 2013, caramida, Avangarde Rezidential, acces piscina, loc joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, TVA inclus, 49.900 EUR, http://www.avangarde rezidential.ro/ Tel: 0767600804, 0727896938

n Bucureºtii Noi, strada Surorilor

é GORJULUI, PIATA

GORJULUI VAND APARTAMENT 2 CAMERE DECOMANDAT SUPRAFAÞA UTILA 55MP, MULTIPLE ÎMBUNÃTÃÞITI (GRESIE, FAIANTA, PARCHET, TERMOPANE, USA METALICÃ, CENTRALA TERMICÃ); 2 MIN DE STAÞIA DE METRO; ACCEPT SI PRIMA CASA, 51.500 EUR/MP, prestariservicii.danconu@ yahoo.com/ TEL: 0745188378, 0733337967

n Mihalache Ion, apartament 2

camere, semidecomandat, circular, 1/10, 49mp, modern, negociabil, 57.500 EUR, Tel: 0722808843 n Militari, Metro, constructie 2013, caramida, finalizat, finisaje lux 1/4, decomandat, 55mp, balcon, ansamblu rezidential deosebit, parc 7.500mp, Spa, sala fitness, TVA inclus, 32.000 EUR, http://www.avangarderezidential.ro/ Tel: 0721368190, 0729920624 n Militari, Metro, constructie 2013, caramida, finalizat, finisaje lux, 1/4, decomandat, 62mp, balcon, ansamblu rezidential, parc 7.500mp, Spa, sala fitness, TVA inclus, 35.900 EUR, http://www. avangarderezidential.ro/ Tel: 0722952779, 0721368190 n Militari, Rosu, Avangarde Home, 2/3, decomandat, 90mp, 2 balcoane, constr. 2013, caramida, finalizat, TVA inclus, Stoc limitat, 53.900 EUR, http://www.avangarde home.ro/ Tel: 0767600804, 0722134720 n Obor Penthouse 90mp, mobilat si utilat complet (masina spalat vase, plita, cuptor, frigider, masina spalat), baterii baie senzor, parchet lemn masiv, cortina sticla living, luminator living, incalzire pardoseala, centrala termica Ferolli, proximitate fata de metrou, centru agroalimentar, poze reale, 98.000 EUR, office@ casaurbana.ro/ http://www. casaurbana.ro/ Tel: 0724246000

nr 131, particular vand apartament 3 camere, foarte luminos, imobil 2012, caramida Porotherm, izolatie exterioara polistiren 10cm, finalizat, locuit, cu lift, etaj 2/3, S utila 72.14mp, S construita 84.29mp, 2 bai, 2 balcoane, centrala termica proprie, cadastru, intabulare. Se accepta credit, 69.900 EUR, ionut.fedeles@yahoo.com/ Tel: 0726285185 n Bucurestii Noi, Biserica Bazilescu, Andrei Saguna nr 14, i mobil 2013, locuit, etajul 2/P+3, 70mp utili, 84mp construiti = 63.500Euro; 75mp utili, 90mp construiti = 68.500Euro. Finisate complet, 2 bai, caramida Porotherm, centrala termica de apartament, cadastru intabulare, posibilitate credit prima casa sau ipotecar, 63.500 EUR, camuescu.razvan@yahoo.com/ Tel: 0722712770

é Chiºinãu

Bd, sector 2, apartament 3 camere confort 1, decomandat 60mp, etaj 1/8, mobilat si utilat modern si complet. Imbunatatirii: gresie, faianta, termopan, usa metalica. Loc de parcare, boxa subsol. Bloc curat. Zona linistita. Vecinatati: Mega Image, Carrefour, scoli, licee, National Arena, 60.000 EUR, Tel: 0767011789 n Drumul Taberei - Moghioros Mobilat ºi utilat lux, et. 5 din 10, 230 EUR/luna, Tel: 0722600760 n Drumul Taberei, decomandat, 90mp, balcon, constr. 2013, caramida, Avangarde Rezidential, acces piscina, loc joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, TVA inclus, 49.900 EUR, http://www. avangarderezidential.ro/ Tel: 0767600804, 0722134720

4 Iunie 2014

n Militari, Metro, constructie 2013, n Militari, Metro, constructie 2013, n Militari, caramida, finalizat, decomandat, finisaje lux, 1/4, 110mp, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, ansamblu rezidential deosebit, parc 7.500mp, Spa, sala fitness, TVA inclus, 59.900 EUR, http://www.avangarderezidential.ro/ Tel: 0722952779, 0721368190 n Primãverii, ocazie, 11 iunie, ultima zi în care se mai vinde apartamentul, Tel: 0729356899, 0726779926

Pãdurea Roºu, proprietar direct, închiriez garsonierã în bloc nou, complet mobilatã ºi utilatã, zona Militari-Pãdurea Roºu, Tel: 0724833030 n Obor Bucur, 2 min metrou, inchiriez garsoniera, finisaje lux complet utilata si dotata, aer conditionat, 300 EUR/luna, claudia7824@yahoo.com/ Tel: 0772093747 n Obor-Colentina Secþia 7, stradal, etaj 3 din 8, mobilatã ºi utilatã lux, 200 EUR/luna, Tel: 0722600760

é Eminescu n Traian

Hala, vand spatiu comercial 75mp, recent renovat, cadastru, intabulare, 150.000 EUR, Tel: 0724286114 n 13 Septembrie, stradal confort 1 decomandat, mobilat utilat complet, frigider, aragaz, masina spalat, liber din 04 iunie, pret negociabil, 270 EUR, Tel: 0720204522 n Baba Novac, ofer ap 2 camere 3/10, semi-decomandate, mobilat, n Tineretului, Sincai, Vacaresti, utilat, renovat, usa metalica, izolat particular cumpar urgent termic, Tel: 0745189838 garsoniera, etaj intermediar. Ofer n Drumul Taberei, ap 2 camere, plata cash, Tel: 0725432724 decomandat, etajul 8, constructie 1976, renovat recent, mobilat partial, termopane, balcon inchis, peretii dublati. Aprox 400-500m scoala generala, 2 licee, 2 gradinite, mall Plaza Bucuresti, proprietar, sunati zilnic dupa ora 15:00 , 250 EUR/luna, Tel: n Tineretului, Sincai, Vacaresti, 0745567476 particular cumpar urgent apartament, plata cash, Tel: n Militari, Apusului proprietar, închiriez apartament 2 camere, 0725432724 mobilat.Preþ negociabil, Tel: n Urgent cumpar 2-3 camere, 0786389546, 0786389526 direct proprietar, Iancului, Kaufland, Pantelimon, Parc Titan, n Obor, Bd. Ferdinand, inchiriez nemobilat, construit dupa 1990, apartament 2 camere, complet mobilat. 0769.661.849, Tel: stare buna, Tel: 0723043995 0769661849 n Pantelimon, inchiriere apartament 2 camere, mobilat, utilat, g/f/p/t, liber, 260 EUR/luna, maria.sterpan@bcr.ro/ Tel: 0730111850

Rahova, Margeanului 4 camere 8/9 86mp s t ra d a l 2balcoane+2bai gresie+faianta parchet+termopan usa.met+aer cond contorizat+RDS mobilat modern, 300 EUR, florentinaroxanna@yahoo.com/ Tel: 0729595540

n Chiajna,

proprietar direct, închiriez spaþiu comercial, 160mp utili, faþadã 13m la strada Rezervelor, Chiajna, Tel: 0724833030

n Gorjului

proprietar, închiriez spaþiu comercial zona Piaþa Gorjului, stradal, pretabil amanet excenge. Preþ negociabil, Tel: 0723150078, 0767756647

n Închiriez spaþii service auto cu

unei persoane camera mobilata la curte, Tel: 0213362043

toate dotãrile, 0728444740

n 1 Decembrie Bd, inchiriez 3

400mp,

Tel:

Militari, Piaþa Gorjului, spaþiu comercial 40mp, stradal, super vad, Tel: 0734540940

camere, decomandate, 10/10, semimobilata, aproape metrou, n Tineretului, metrou, spatiu n Griviþei, Inchiriez garsoniera cf scoala, gradinita, 250 EUR, Tel: 16mp cu vad, stradal, fost 1, 30mp, parter, bloc reabilitat, 0767556478 recent renovata, mobilata, n 13 Septembrie, Strada Novaci, service gsm, Tel: 0722261752 termopane, gresie, faianta, apartament 3 camere, n Traian Hala, inchiriez spatiu parchet, masina spalat, frigider decomandat, g+f+t+um, mobilat comercial 75mp, recent renovat, etc. Intre statiile de metrou Grivita 370 EUR, Tel: pretabil birou, magazin, cabinet, - 1 Mai, apropiere de RAR, RATB modern, foarte aproape. Fara agenti 0720313535 550 EUR, Tel: 0724286114 imobiliari. 200 E plus o luna n Berceni, inchiriez apartament 3 complex comercial avans, 200 EUR, g3orgy_2005@ camere, mobilat, zona Luica, n Vitan, yahool.com/ Tel: 0760506603 1.000 RON/luna, Tel: 0722434919 inchiriaza spatii pentru birouri in suprafata de 300mp, Tel: Damaroaia Lac apartament cu 0723203052 3 camere, 90m utili, dotat cu complex comercial bucatarie, nemobilat, bloc nou, n Vitan, spatiu comercial zona linistita, Sector 1, la 4 min- inchiriaza ute de Piata Presei Libere, Tel: (nealimentar) suprafata de 55mp, 0788462344 Tel: 0723203052

é Militari, str. Rasaritului,

é Dristor, apartament 4 camere decomandat p/8, bloc 1984, gfpt, 2 AC, izolat termic, alarma, parcare, beci 40mp acces din apartament, 5 min m e t ro u , 77.000 EUR, dinu.lupusoru@yahoo.com/ Tel: 0766502003

nr.79, inchiriez apartament 166mp ultra modern, este amenajat pentru personal ambasade sau consulate, chiria fiind pe masura, Tel: 0747488644

n Filaret, ofer pentru inchiriere

é Dristor, vand apartament 4 camere, suprafata utila 92mp, vedere a blocului fata-spate, confort 1, decomandat, spatios, etaj bun 4/10, nemodificat, suporta modificari, bucatarie, 2 bai cu aerisire comuna, 2 balcoane inchise, hol dublu, imbunatatiri gresie, faianta, 2 usi metalice, ferestre cu geam termopan/ tripan peste tot, izolat termic si fonic, aer conditionat, contorizat apa si caldura. An constructie 1983. Zona foarte buna aproape de metrou, scoli, licee, gradinite, aproape de o serie de centre comerciale Mega Image la parter, 10 minute de Auchan si Kaufland. Particular, 83.000 EUR, mirelapopa@flash.ro/ Tel: 0720586901, 0722341945

Damaroaia Lac duplex finisaj nou, cladire noua, 4 camere, loc de parcare, zona linistita, la 4 minute de Piata Presei Libere, Tel: 0788462344

zona linistita, plina de verdeata. 5 minute metrou Gorjului, RATB si piata. Garsoniera, Etajul 2/4, ofera liniste si intimitate. Complet renovata modificata (centrala proprie, mobila noua etc). Masina spalat, aragaz, frigider, TV Led - noi, cablu TV, Internet. Instalatia sanitara si electrica, schimbate. Izolata termic interior, 240 EUR/luna, Tel: 0768064129, 0729465630

n Panduri, Academie Etaj 1 din n Vitan,

complex spatiu 8, stradal, mobilat ºi utilat lux, inchiriaza renovat, a/c, termopan, (nealimentar) suprafata 330 EUR/luna, Tel: 0722600760 Tel: 0723203052 n Arena Nationala, Bd Basarabiei, n Vitan, complex str. Tina Petre, etj. 4/8, nemobilat, inchiriaza spatiu bloc 1986, reabilitat termic, (nealimentar) suprafata 100mp, 2 gr.sant, 2 balc, termopan, zugravit, parchet, Tel: 0723203052 gresie, faianta, bucatarie n Vitan, complex spatioasa, aragaz+hota, inchiriaza spatiu 350E/luna/1+1garantie, 350 EUR/luna, aurelburlan@ (nealimentar) suprafata Tel: 0723203052 gmail.com/ Tel: 0722729252

comercial comercial de 18mp, comercial comercial de 36mp, comercial comercial de 27mp,


auto-moto / electro / matrimoniale / animale / pierderi / citatii /

4 Iunie 2014

n Subsemnatul, Barbu Cristian,

n Vand cuptor vopsitorie auto, elevator 3.5T, lampã de uscat infraroºu, cal de tras auto + diverse scule pentru service auto, Tel: 0728444740 n Achiziþii, cumpãrãm garantat (funcþionale sau defecte): Tv; Laptop; Tabletã; Calculator P4; Aparat foto; Accesorii foto; Xbox 360; Boxe; Amplificator; Telefon; Diverse. Seriozitate, Tel: n Volkswagen Golf 5, 2008, 1.6 0785699822 benzinã, A/C, taxa plãtitã, negociabil, 6.500 EUR, Tel: 0722534461

Seat Leon, 2007, 59.000km, 2L, 200CP, istoric service Avia Motors, impecabilã, 9.750 EUR, Tel: 0741144982

Dacia Logan, Matiz, Cielo, Tico, Su per nova, Solenza, Skoda, Renault, Opel, Chevrolet, VW, Jeep, 4x4, etc, Tel: 0765119407

n Depanez TV Akai, Samsung, LG, Philips, Beko, Teletech, etc, garantie, Tel: 0723011575

n Best

n Andrei Cristina Viorica - PFA, CUI 27796486, F/40/5645/2010, str Nazarcea nr 19, sect 1, Bucuresti, pierdut certificat constator pentru punctul de lucru din str Cotesti nr 3, sect 1, Bucuresti. Il declar nul, andreicristina72@yahoo.com/ Tel: 0730459318 n Declar pierdut carnet de student pe numele Taka Evangelia - Universitatea de Arte Plastice Bucuresti, Anul I Master. Il declar nul. n Pierdut de catre SC Casi Plast Impex chitantier nr 4 din 60, seria CASI nr. 15401-15450. Se declara nul, info@casiplast.ro n Pierdut certificat constatator conform Legii 359/2004 al SC Dogmar.I.Mobile SRL cu sediul in Bucuresti, sector 5, Str. Pecineaga nr. 1, bloc 28C, scara 1, etaj 1, ap. 4, CUI 22310398, J40/15953/2007. Il declar nul. n Syngenta Agro SRL, cu sediul in Bucuresti, sos Bucuresti Ploiesti nr 73-81, Victoria Park, cladirea 3, et 4, sector 1, J40/1380/1995, CUI 7025525 declara nul ca urmare a pierderii certificatului constatator emis de ORC Bucuresti pt punctul de lucru al societatii situat in Codlea, str Campul Alb, nr 1, jud Brasov.

é Piese auto im port, noi, dezmembrãri absolut orice marcã, Tel: 0744495564, 0722640080

n Best

Insolvency SPRL, lichidator judiciar in Dosarul 28983/3/2010 Tribunalul Bucuresti, ce are ca obiect procedura falimentului debitorului SC Global Box SRL scoate la licitatie publica teren intravilan, suprafata 1.174mp, deschidere 12, 00m, dreptunghiular, plan, neinundabil. Adresa: oras Oltenita, cv. 3, P2, jud. Calarasi. Licitatia va avea loc in data de 04.06.2014 si se va relua in data de 18.06.2014. Pretul de valorificare este de 29.340 Lei fara TVA, Tel: 0213308399, Fax: 0213303372

n Best

Insolvency SPRL, lichidator judiciar in dosarul 309/1259/2012 Tribunalul Comercial Arges, ce are ca obiect procedura falimentului debitorului Ema Pit Extrafashion SRL scoate la licitatie publica 7 masini de cusut Brother. Echipamente complexe profesionale, pot executa multe operatii: cusatura zig zag, surfilat, coasere cu brat cilindric, cusatura intarire, ascunsa, cusut nasturi, butoniere, suveica orizontala. Licitatia va avea loc in data de 04.06.2014 si se va relua in data de 18.06.2014. Pretul de valorificare este 2.688 lei fara T.V.A. (384 lei /buc), Tel: 0213308399, Fax: 0213303372

n Best

n Vand pneuri vara 165/55/r13

n Baniasz

Debica Passio 165/55/r13, stare foarte buna - 4 bucati, 170 RON, dannymihu@yahoo.com/ Tel: 0762271175

Attila, cu ultimul domiciliu cunoscut in Ungaria, oras Budapesta, str. Forint nr. 12, ap. 2, este citat in calitate de parat la Tribunalul Harghita in dosarul nr. 2033/96/2012/a1 pentru data de 19.06.2014 orele 08:30 complet C2L, in proces cu reclamanta Best Insolvency SPRL, pentru fond cerere de angajare a raspunderii conform art. 138 din Legea 85/2006 modificata si republicata.

n Best

é Noua Superba, Non Stop, é Blonda Buna Rau ! Ofer Giulia Superba, Frumoasa, Super companie intima, sex oral deepthroat, normal, 69 si diferite fantezii pe care le ai, te invit intr-un apartament luxos, oral neprotejat cu finalizare. Sex Total. Ma Si Deplasez, 150 RON/ora, Tel: 0728339026 é Patru studente rebele dulci si pline de rasfat in ele, te asteapta-n paradis, ca sa iti ofere o ora de vis, tu la noi de vei veni, inima si ochii iti vei clati si cu siguranta vei mai reveni, te pupam cu generozitate; program 21-06, 150 RON, Tel: 0734350224, 0754596712

Insolvency SPRL, lichidator judiciar in Dosarul 5475/30/2011 - Tribunalul Timis, ce are ca obiect procedura falimentului debitorului Dromihete & Company SRL scoate la licitatie publica autoturism Dacia 1310 (Break). Licitatia va avea loc in data de 04.06.2014 si 18.06.2014. Pretul de valorificare este de 1.100 Lei fara TVA, Tel: 0213308399, Fax: 0213303372

Pasionala, Ochi Albastri Naturali, Corp Frumos dupa cum se Vede in Pozele Facute Aseara, 200 RON/ora, Tel: 0733203993

n Pensionar 65 ani, 1,70m inaltime, casa la curte, masina, Tel: 0766591786

Insolvency SPRL, lichidator judiciar in Dosarul 5474/3/2011 Tribunalul Bucuresti, ce are ca obiect procedura falimentului debitorului SC Texas SRL scoate la licitatie publica Teren intravilan, suprafata 3.678mp, deschidere 29,37m, dreptunghiular, plan, neinundabil, gard si cladire zootehnica. Adresa: com. Peciu Nou, sat Peciu Nou, jud. Timis. Licitatia va avea loc in data de 04.06.2014. Pretul de valorificare este de 171.080 Lei fara TVA, Tel: 0213308399, Fax: 0213303372

n Best

Insolvency SPRL, lichidator judiciar in dosarul 325/1259/2012 Tribunalul Comercial Arges, debitor SC Kabriolet SRL, scoate la licitatie publica imobil format din: teren intravilan in Capatanenii Pamanteni, com. Arefu, jud. Arges, suprafata 3.757mp, deschidere 70m, in gradit, cu utilitati si 3 baraci de lemn. Licitatia va avea loc in data de 04.06.2014, 18.06.2014 si 02.07.2014. Pretul de valorificare este de 260.400 lei fara TVA, Tel: 0213308399, Fax: 0213303372

executor judecatoresc, cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii, nr. 20, bl. 5C, et. 3, ap. 16, sector 4, anunt ca se va vinde la licitatie publica imobilu situat in Bucuresti, str, Calea Grivitei, nr. 186, bl.N, sc.A, et. 10, ap. 43, sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 251397-C1-U20 a Sectorului 1 Bucuresti, la pretul de 34.813 Euro (echivalent a 154.635lei). Licitatia va avea loc in data de 10.06.2014 la orele 10:00 in Bucuresti, Bd. Unirii, nr. 20, bl. 5C, et. 3, ap. 16, sector 4. Somez pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte executorul judecatoresc inainte de data stabilita pentru vanzare. Invit pe cei care doresc sa cumpere imobilul sa depuna, pana la termenul de vanzare o garantie reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei in contul nr. RO64 BREL 0002 0007 7550 0101 deschis la Libra Bank pe seama si la dispozitia Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Barbu Cristian si Maghiar Ana Maria, CIF 32328228 si sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat si ora stabilita, avand asupra lor actele de identitate precum si dovada consemnarii ce va fi atasata ofertei de cumparare.

Insolvency SPRL, lichidator judiciar in Dosarul 810/87/2008 Tribunalul Teleorman, ce are ca obiect procedura falimentului debitorului SC Dov Serv L&A SRL scoate la vanzare prin licitatie publica apartamentul situat in Turnu Magurele, Str. Taberei, Bl. V2, sc. 2, et. 4, ap. 38, judetul Teleorman, compus din doua camere si dependinte in suprafata utila de 46.88 m.p. Licitatia va avea loc in data de 04.06.2014 si se va repeta in data de 18.06.2014. Pretul de pornire este de 39.398 ron fara TVA, Tel: 0213308399, Fax: 0213303372

n Best

Insolvency SPRL, lichidator judiciar in Dosarul 65377/3/2011 Tribunalul Bucuresti, ce are ca obiect procedura falimentului debitorului SC SA Bravo Grup SRL scoate la licitatie publica mobilier Fast Food. Licitatia va avea loc in data de 04.06.2013 si se va relua in data de 18.06.2014. Pretul de valorificare este de 60.625 Lei fara TVA, Tel: 0213308399, Fax: 0213303372

n Subscrisa

Best Insolvency SPRL, lichidator judiciar in Dosarul nr. 25620/3/2012 al Tribunalului Bucuresti, ce are ca obiect procedura insolventei debitoarei SC Hummel Sport SRL, scoate la vanzare prin licitatie publica cu strigare bunurile mobile aflate in proprietatea falitei: -Autoturism Audi A3 SB, data PIF 2007, 160.000 km, pret 8.295 eur. Licitatia publica cu strigare va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Radu Voda 1, BL.B8, ap. 13, sector 4 in data 10.06.2014 ora 13.00, Tel: 0213308399

n SC Elegance Construct Srl, având sediul în Bd. Nerva Traian nr. 27-33, sector 3, localitatea Bucureºti, titular al planului/ programului PUZ Nerva Traian 27-33, localitatea Bucureºti, str. Nerva Traian nr. 27-33, sector 3, anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de obþinere a Avizului de Mediu pentru planul/ programul menþionat ºi declanºarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultatã la sediul Agenþiei Regionale pentru Protecþia Mediului Bucureºti din Aleea Lacul Morii nr. 1 (în spatele benzinãriei Lukoil), sector 6, de luni pânã vineri între orele 9:00-12:00. Observaþii/ comentarii ºi sugestii se primesc în scris la sediul APMB, în termen de 15 zile de la data publicãrii anunþului, Tel: 0214306677

n Terapeut

experimentat, acreditat, profesional, ofer sedinte de masaj si reflexoterapie la domiciliul meu. Prima sedinta este gratuita, cer seriozitate, asigur profesionalism, Tel: 0736475170


4 Iunie 2014

é Acoperiºuri, þiglã metalicã, t a b l ã z in c a t ã , jg h e a b u r i , burlane, dulgherie. Consultarea gratuitã, reducere 15%, Tel: 0740531268

n Vand Studio de bronzare, 2

é Anticariat Regal, cumparam carti vechi si noi (cu plata pe loc) arta romaneasca, icoane, portelan, argintarie. Deplasarea si evaluarea sunt gratuite, seriozitate maxima (studii de specialitate);, anticariatregal@yahoo.com/ Tel: 0766877843

é Anticariat, cumpãrãm cãrþi orice domeniu, deplasare g r a t u it ã . P la t a p e l o c , http://www.targulcartii.ro/ Tel: 0731407474, 0740088443, 0213159704 n Biblioteca cu masa si comoda televizor, coloare bej, in perfecta stare, 500 EUR, comsaanamaria@ymail.com/ Tel: 0720085772 n Cumpar cereale, societate din Ilfov achizitionam cereale (grau, porumb, orz, floare, soia, mazare etc). La cele mai bune preturi min. 25 tone, asiguram transport, brumatax@yahoo.com/ Tel: 0763798503 Magazin, vinde monumente funerare, marmurã, granit, str Drumul Gãzarului, nr 9, sector 4, Bucureºti, Tel: 0767950943, 0752228866

solare orizontal + 1 vertical Ergoline/Soltron, amenajat modern, tv, internet, 2 ac, camere supraveghere, masa manichiura, canapea piele, reclama luminoasa, receptie; sau vand solarele separat, Tel: 0764901833 n Vand afacere la cheie: spalatorie auto-shormerie complet utilata, vad format, zona Fundeni, Tel: 0767254823, 0721130304 n Vand afacere la cheie spalatorie autoshormerie complet utilata, vad format, zona Fundeni, Tel: 0767254823, 0721130304

Cursuri calificare 60 domenii, alimentaþie, turism, construcþii, instalaþii, autorizare ANRE, auto, înfrumuseþare, igiena, infirmiera, PSI, SSM, inspector personal, bucatar, ospatar, patiser-cofetar, brutar, macelar, comerciant, stivuitorist, macaragiu, maºinist pod rulant, mecanic trolist, îmbuteliator fluide, op er ator-imbuteliator GPL, fochist, sudor, lacatus, mecanic utilaje. Certificate recunoscute national si international, Tel: 0784238728

n Cursuri Calificare Organizam cursuri recunoscute UE pentru Masinist Masini Terasamente, Fierar Betonist, Dulgher-Tamplar-Parchetar, Inspector Resurse Umane, Formator. Plata si in rate, office@businessrs.ro/ http://businessrs.ro/, Tel: 0722281944 n Meditatii matematica, profesor matematica, sedinte individuale, domiciliul elevului, rezultate rapide garantat, sigur si comod, experienta, Tel: 0727809907

é R e m a t G re e n S R L colecteaza: fier, aluminiu, a l a m a , c u p ru , b a t e ri i s i a u t o t u ri s m e p e n t ru dezmembrare/ radiere, Tel: 0742273628 n Vand douã locuri de

veci cu 4 cripte în comuna Bobeºti - Glina, Tel: 0771632778, 0742369192

é Acoperiºuri, lindab, izolaþii, dulgherie, jgheaburi, a c c e s o r i i, v o p s i to r i i, reparaþii, % garanþie, Tel: 0722170004

é Acoperiºuri, tip lindab, m a n s a r d ã r i, o r ic e t i p d e ºarpantã, reparaþii, jgheaburi, burlane, izolaþii, polistiren, 10% reducere, Tel: 0722170039 n Amenajari interioare. Echipa profesionista executa zugraveli, g, f, gleturi, rigips, sape, tencuieli, parchet etc. instalatii sanitare si electrice la cele mai inalte standarde, antialcool, curatenie, cu sau fara materiale, ieftin, floscarlat@yahoo.com/ Tel: 0723492033, 0762975856 n Lucrari complete amenajari Interioare, exterioare, renovari apartamente. Zugraveli, rigips, glet, tencuieli, izolatii polistiren, gresie, faianta, parchet, instalatii electrice, placat cu piatra, marmura, constructii case. La cele mai avantajoase preturi. Oferim calitate, garantie, bicsedil@yahoo.com/ Tel: 0742135497 n Plase insecte, Reglaje. Echipa noastra se ocupa cu realizarea si distributia de plase insecte pe balamale, plase insecte fixe. Volumul mare de comenzi ne permite achizitionarea materiilor prime la un pret redus fapt ce a determinat Reducerea de 30% ptr plase insecte. Pentru a avea plasele montate in cateva ore, contactati-ne, 60 RON, tamplariepvc_img@yahoo.com/ Tel: 0766868905 n Tapiter cu experienta lucrez canapele, fotolii, toate tipurile, pret negociabil, Tel: 0728986403

Avocati specializati in litigii cu bancile pentru recuperare d o b a n z i s i c o m is i o a n e nelegale, Tel: 0722260444, 0721330743

n Vand 50 autorizatii taxi pe Bucuresti. cu masini sau fara masini, mai multe detalii la telefon, 4500eur/buc, Tel: 0724333304

n Mutari Mobila Servicii de Mutari Mobila, 79 RON, mutarimobila2014 @gmail.com/ http://mutarimobila bucuresti.com Tel: 0765009955

n Sofer cu experienta, ofer transport de orice fel in tara si in Europa, maximum 3.5t, belanu_92@yahoo.com Tel: 0731615628

n Transport

marfa (fructe, legume, mobila, etc) cu autoutilitara Ford Tranzit capacitate pana 3, 5 tone. Pretul este 1.00ei/km, in tara iar local 50 RON. Ajut si la manipulare, Tel: 072199937

é Contabil

autorizat, declaraþii lunare, salarizare, bilanþ, semnãturã electronicã, prima luna gratuit, 100 RON, Tel: 0720891226, 0766369750

n Transport - coletarie Austria. Efectuam transport de la adresa la adresa in toata Austria la preturi avantajoase. Plecari in fiecare luni si joi. Plecari din Resita si Timisoara. Oferim asigurarea de calatorie gratis. La fiecare 7 drumuri realizate cu noi al 8-lea este gratis. Pentru mai multe detalii sunati la telefon sau contactati-ne prin email, 60 EUR, rosanagency@gmail.com, Tel: 0722387784

n Happy

Pet Clinic, cabinet veterinar privat. Consultatii, vaccinari, deparazitari (interne, externe). Examene clinice anuale. Examinare geriatrica, medicina interna, dermatologie, cardiologie, urologie, neurologie, endocrinologie, boli de nutritie si metabolism, chirurgie, stomatologie, examene de laborator si altele, hpclinic08@ gmail.com, http://happypetclinic. blogspot.ro/, Tel: 0722277028, 0216665821

AnuntAZ 04 06 2014  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturi online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

AnuntAZ 04 06 2014  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturi online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Advertisement