Page 1

n Brãneºti Comuna, un capãt la DN 3 ºi celãlalt la pãdure, vând 5.000mp teren industrial, 20 EUR/mp, Tel: 0742092417 n Ialomiþa, Comuna Balaciu, sat Crãºani, vând 5, 20 ha teren agricol, 10.000 RON, Tel: 0742092417

é Dj nunta,

é Parchetar, raschetez, chituiesc, lacuiesc, montez, reconditionez, toate tipurile de parchet: laminat, clasic, dusumele, lambriuri. Masini profesionale cu aspirator, timp de executie scurt, calitate, profesionalism, pret bun, 12 RON/mp, bia_glinschi@yahoo.com, http://www.parchetar-montat-ra schetat.ro/, Tel: 0722773366, 0743457184

é Make Up Artist, machiaj professional pentru orice ocazie la domiciliul tau: Bucuresti si provincie; machiaj mireasa, machiaj nasa, machiaj soacra, machiaj domnisoara de onoare, machiaj de zi, foto, de seara sau petreceri cu tematica, Produse de make-up exclusiv profesionale: Mac, Make Up For Ever, Clinique, Lancome, Sephora, 150 RON , bostina.gabriela@gmail.com, Tel: 0747302392

é Reprezentant vanzari, distribuitori, angajam pentru companie internationala, salariu de la 1500 + bonusuri, posibilitate avansare rapida, Tel: 0318004555

Organizari Evenimente, primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoare, videoproiector pentru poze, totul cu SIENSII; dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul tau: dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success, ai nevoie de DJ Siensii! djsiensii.weebly.com, Tel: 0726129782

é SECRETARA. MEITAV EUROPA SRL ANGAJEAZA SECRETARA CU EXPERIENTA IN DOMENIU, STUDII SUPERIOARE, VORBITOARE DE LIMBA ENGLEZA SI ALTE LIMBI EUROPENE, MADALINA3011@ YAHOO.COM, TEL: 0757777746 Videochat legal, contract + asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50%+ bonusuri. Avans 500$. Cazare, enjoy4studio@yahoo.com, http://www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012 Videochat Studio, salariu fix 800$+ c omis ion 50% +bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, 0734959924, 0760179243 n Cadastru si intabulare apartamente, terenuri, case in Bucuresti si Ilfov. dezmembrari comasari, apartamentari, actualizari documentatii, trasari limite proprietate cu GPS, ridicari topografice, trasari axe, 250 RON, www.cadastrist.ro, cadastrist@gmail.com, Tel: 0722739234, 0746662984


pagina 2 / oferte de muncã România

03 Aprilie 2013 Manager. n Asistent Societate comerciala angajeaza asistent manager cu contract de munca pe perioada nedeterminata, varsta minma 21 ani, experienta in vanzari constitue un avantaj, Tel: 0724021090, 0730617641 n Bonã internã. Aangajez urgent bonã internã, fãrã obligaþii, diponibilã la cãlãtorii, englezã fluent, cu vârsta pânã în 40 de ani, dispusã sã lucreze 3 weekend-uri pe lunã, pentru o fetiþã superbã de 1 an jumãtate. Salariu avantajos. Vã rugãm sã trimiteþi CV însoþit de poza dumneavoastrã pe email secretariat@psvorg.ro Tel: 0758110831

Agent Vanzari cu/fara experienta pentru companie internationala, posibilitate avansare, salariu de la 1200lei + bonusuri, Tel: 0728650079

é AGENT VANZARI. HYPE ENERGY ROMANIA ANGAJEAZA AGENTI VANZARI CU EXPERIENTA, PENTRU BUCURESTI. SE OFERA SALARIU FIX BONUSURI DE PERFORMANTA, OFFICE@HYPE.COM.RO, HTTP://WWW.HYPE.COM.RO, n Agent Vanzari/ achizitii TEL: 0215280777 experienta, utilizator calculator, permis auto, angajeaza firma Ajutor Bucãtar, de ambalaje din lemn, Tel: ospatari, barmani, 0785055359

Agenti de securitate calificati, din Bucuresti, Tel: 0213152184

casieri pentru restaurant central, Tel: 0756596635

é Bucãtar, ajutor bucãtar, dispecer, agajeazã pizzerie (zona Ion Mihalache) relaþii L-V 12.00 - 17.00, Tel: 0731027322

é Bucãtar. Hanul

Dragodana din Judetul Dambovita Cauta Bucãtar cu inalta experienta in arta culinara, oferim Salariu Foarte Atractiv, hanuldragodana@ yahoo.com, Tel: 0722520303

é Bucãtari si ospatari. Hotel in statiunea Neptun angajeaza bucatari si ospatari cu experienta. CV la e-mail hotel.recif@yahoo.com, Tel: 0722320408

Bucatareasa / Menajera: Pregatirea pranzului pentru 15 persoane si efectuarea curateniei (cladire birouri); Salariu motivant; Conditii de lucru ultra moderne, cristina.stanciu @gbsystem.ro, Tel: 0753333002

é Cãlcãtor. Curãþãtorie c himic ã ec ologic ã angajeazã cãlcãtorese textile ºi calandru, muncitoare nec alific ate pentru specializare cãlcãtorese în Bucureºti, Tel: 0755200012

Coafezã manichiuristã pedichiuristã, salon 12 ani vechime, persoanã serioasã, c arte munc ã, Tel: 0762180822 n Coafezã cu experienta minim 3 ani, pentru salon situat pe Sos Fundeni, Tel: 0761672480, 0722249588 Coafezã si cosmeticiana. Angajez coafeza si cosmeticiana cu e x p e r i e n t a , gazo74@gmail.com, Tel: 0762155858 Angajãm n Confecþioner/a. avantajos confecþionere cu experienþã în maºinile de cusut liniare ºi douã ace. Complex Tamilia, Tramvai 41, Ghencea. 0217467723, Tel: 0214134478, 0722586983 n Confectionera. Urgent angajam confectionera textile dama. Atelier Bucuresti, zona Piata Alba Iulia, Tel: 0743554746


oferte de muncã România / info / pagina 3

03 Aprilie 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Solidaritatea între generaþii (5). Continuãm rãspunsul pentru doamna Emilia R., nãscutã în România, dar care s-a stabilit de peste 30 de ani în Italia, în prezent pensionarã, care ne-a rugat sã abordãm ºi teme care privesc persoanele de vârsta a 3-a, mai cu seamã cã anul 2012 a fost anul european al îmbãtrânirii active ºi al solidaritãþii între generaþii. Astãzi despre legislaþia privind egalitatea de gen. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Egalitatea dintre femei ºi bãrbaþi este una dintre valorile comune pe care este întemeiatã Uniunea, iar tratatele includ promovarea acesteia printre sarcinile Uniunii. Articolul 23 al Cartei drepturilor fundamentale a UE prevede cã „egalitatea dintre femei ºi bãrbaþi trebuie asiguratã în toate domeniile, inclusiv în ceea ce priveºte încadrarea în muncã, munca ºi remunerarea. UE a adoptat mai multe directive specifice privind egalitatea între femei ºi bãrbaþi care contribuie la realizarea obiectivelor de îmbãtrânire activã. Directivele realizeazã acest lucru prin abordarea unor domenii-cheie ale inegalitãþii de gen care limiteazã accesul la oportunitãþile de încadrare în muncã ºi de educaþie ºi formare pe tot parcursul vieþii. O directivã este un act legislativ al UE prin care li se impune statelor membre adoptarea unor prevederi legale pentru atingerea unui anumit obiectiv, fãrã a prevedea însã cu exactitate forma ºi mijloacele de implementare. În ceea ce priveºte combaterea discriminãrii în ceea ce priveºte accesul la bunuri ºi servicii, Comisia Europeanã a adoptat o propunere pentru o directivã de interzicere a discriminãrii pe motiv de vârstã (printre alte motive) în ceea ce priveºte accesul la bunuri ºi servicii, protecþia socialã ºi educaþia. Aceastã directivã ar finaliza cadrul legislativ al UE referitor la egalitatea de tratament pe motiv de vârstã. Comisia Europeanã analizeazã posibilitatea elaborãrii unui nou Act european privind accesibilitatea, în vederea îmbunãtãþirii accesibilitãþii bunurilor ºi a serviciilor pentru consumatori. Actul s-ar concentra asupra consumatorilor potenþial vulnerabili, cum ar fi persoanele cu dizabilitãþi ºi persoanele mai în vârstã. O consultare publicã pe aceastã temã s-a încheiat în februarie 2012. Dintre actele legislative privind egalitatea între femei ºi bãrbaþi, o relevanþã deosebitã pentru îmbãtrânirea activã o au directivele privind: a. Punerea în aplicare a principiului egalitãþii de ºanse ºi al egalitãþii de tratament între bãrbaþi ºi femei în materie de încadrare în muncã ºi de muncã (2006/54/CE). Aceastã directivã reformulatã încorporeazã directivele aplicabile anterior privind: remunerarea egalã (75/117/CEE); tratamentul egal referitor la accesul la încadrarea în muncã, la formarea profesionalã ºi la promovare, precum ºi la condiþiile de muncã (76/207/CEE, directivã modifi catã prin 2002/73/CE); regimurile de securitate socialã în plan ocupaþional (86/378/CEE, directivã modifi catã prin 96/97/CEE). b. Aaplicarea treptatã a principiului egalitãþii de tratament între bãrbaþi ºi femei în domeniul securitãþii sociale (79/7/CEE); c. Aplicarea principiului egalitãþii de tratament între bãrbaþii ºi femeile care desfãºoarã o activitate independentã (2010/41/ UE). Din august 2012, aceastã directivã abrogã directiva anterioarã (86/613/CEE); d. Implementarea principiului egalitãþii de tratament între bãrbaþi ºi femei în ceea ce priveºte accesul la bunuri ºi servicii ºi furnizarea acestora (2004/113/CE). La aceste directive se adaugã acþiunile fãrã caracter legislativ din contextul strategiei UE pentru egalitatea între femei ºi bãrbaþi 2010-2015 ºi finanþarea acordatã în baza programului UE de ocupare a forþei de muncã ºi solidaritate - „Progress”. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

é Cantaret. Restaurantul Meze Taverna din Centrul Vechi é COAFEZÃ. – Str Nicolae Tonitza nr 6, SECRET BEAUTY cauta student grec interSALON, ANGAJAM pret (de preferat voce + COAFEZA - HAIR chitara si/sau bouzouki) STYLIST, sau interpret grec, cu EXPERIENTA pasiune pentru repertoriul MINIM 4 ANI. traditional grecesc EXPERIENTA IN (Kalamatiano, Hasaposerviko, APLICARE Zeimekiko, Zorba, etc) EXTENSII pentru a crea spiritul (MICRORING SI petrecerilor grecesti in CHERATINA) locatia noastra. CONSTITUIE UN Programul artistic va fi AVANTAJ, organizat in serile de SALON@SECRETvineri si sambata, cu BEAUTYSALON.RO posibilitate de extindere si WWW.SECRETin alte zile ale saptamanii, gtomulescu@divangroup.ro BEAUTYSALON.RO, TEL: 0765468046, www.mezetaverna.ro, 0765242450 Tel: 0757115669


pagina 4 / oferte de muncã România

03 Aprilie 2013 n Croitor/easã angajez pentru n Femeie la vase pentru lenjerie usoara. Rog restaurant in Centrul Istoric, Tel: 0735861685 seriozitate, Tel: 0763844855 n Croitor/easã cu experienta in confectionarea hainelor si crearea tiparelor. Coordoneaza programul de productie, croit, probe, eventuale corecturi, fise tehnice. Punct de lucru Lacul Tei. Salariu atractiv + bonusuri, Tel: 0762854272 é CONFECÞIONER/A C U E X P E R I E N T A IN MASINA SIMPLA, TRIPLOC SI O M LA CALCAT. ANGAJEAZA FABRICA CONFECTII CU ACTIVITATE DE PESTE 10 ANI, SOS VIILOR NR. 56, TEL: 0724515514

Confecþionere. Atelier croitorie angajeaza croitorese, zona sos. Giurgiului, metrou statia Eroii Revolutiei. Program flexibil, conditii deosebite, 1.000 RON/luna, Tel: 0744384443

é Cosmetician. Salon zona Drumul Taberei, angajeaza, Tel: 0734257903 n Cosmeticianã, angajam pentru Japan Stone Spa, zona piata Domenii, Tel: 0212243237

Dansatoare si animatoare, cu sau fara experienta, pt. Night Club. Oferim salariu +comision, Tel: 0763301380, 0721117033

n Inginer.

Distribuitor cu/fara experienta, bonusuri dupa realizari, salariu de la 1200lei, Tel: 0768632530 Ordinul n Economist. Asistenþilor Medicali Generaliºti, Moaºelor ºi Asistenþilor Medicali din România angajeazã economist. Condiþii: studii superioare în domeniul economic, cunoºtinþe de limba englezã ºi franceza - nivel avansat, cunostinºe operare PC - nivel avansat, experienþã în domeniul afacerilor europene, cunoºtinþe legislaþie europeanã specifica domeniului sanitar, experienþã în atragerea de fonduri europene constituie avantaj experienþa în domeniul sanitar. CV-ul ºi scrisoarea de intenþie se pot depune pe adresa e-mail pânã la data de 05 aprilie 2013, secretariat_oammr@yahoo.com Tel: 0746041274

é Electrician, tinichigiu, vopsitor angajam pentru service auto, Tel: 0744799030

é CROITOR/EASÃ CU EXPERIENTA IN CROIREA (CAP-COADA) SI M O D I F I C A R E A ROCHIILOR DE SEARA (ATELIER DE DESIGN VESTIMENTAR DE LUX). OFERIM SALARIU ATRACTIV + TRANSPORT D E C O N T A T ! IULIAFIC@YAHOO.COM, TEL: 0763.099.909 n Croitor/easã cu experienta in realizarea produsului cap-coada, cu executarea tuturor operatiunilor specifice: tipar, croit, cusut, finisaje, asistenta proba. Zona Sala Palatului, salariu atractiv cu posibilitatea de crestere, Tel: 0767852304

é Frizer/ita canina. Salon de cosmetica si frizerie canina angajeaza friz er cu experienta, alina.nae@9695.ro, Tel: 0722364315, 0753479121

é Electrician. Metaiv Europa angajeaza electrician autorizat ANRE. Salariu atractiv, madalina3011@ yahoo .com, Tel: 0757777746 n Femeie la vase angajeaza Restaurant Piccadilly. Informatii telefon intre 10-17, Tel: 0733737373

Angajam inginer electro cu experienta in proiectare, globy.com@gmail.com Tel: 0736616184

é Inginer

legumicultor. Societate Comerciala cauta inginer in legumicultura cu experienta, sau tehnician cu experienta in legumicultura, sau cunoscator cu experienta in legumicultura, oferim remuneratie pe masura, Tel: 0722520303


03 Aprilie 2013

oferte de muncã România / pagina 5 Îngrijitoare internã, pentru ingrijire bolnavã la pat, Bucureºti, Tel: 0728686033 Îngrijitoare animale. Ofer cazare la þarã (40km de Buc), unei persoane (femeie) mai in varsta, in schimbul ingrijirii de animale, Tel: 0726796224 n Instalator. Firma de instalatii angajeaza instalatori calificati si necalificati. Nu necesita experienta, office@agv.ro, http://www.service-bosch.ro, Tel: 0731333730, Fax: 0214503309 n Legãtor/legatoare, Mecanic, angajam pentru tipografie cu norma intreaga, salariu 1100lei; Devizist preturi pentru tipografie, salariu 1500lei, Tel: 0731234717 n Lucrãtori calificati pentru atelier confectii textile, lucrator la masina Triplock si Uberdek, zona Timpuri Noi, 0784006305 calificati in n Lucrãtori masina liniara uberdek si triplock, angajeaza atelier croitorie, zona Timpuri Noi, Tel: 0784006305

é Magazioner, Lãcãtuº. Meitav Europa angajeaza magazioner si lacatus cu experienta. Salariu atractiv, madalina3011@yahoo .com, Tel: 075777746 n Maistru cu minim 10 ani experienta in confectii metalice si fabricare mobilier pal angajam pentru companie in dezvoltare, Bucuresti, Tel: 0732024407 n Maseuze cu sau fãrã experienþã pentru salon masaj erotic, carte de muncã, clientelã formatã, posibilitate cazare, Tel: 0763362722, 0737541724

é Mecanic sudor utilaje. Meitav Europa angajeaza mecanic full time. Salariu atractiv, Tel: 0757777746, madalina3011@yahoo.com,

é Muncitoare.

é MANICHIURISTÃ

- UNGHII FALSE. SECRET BEAUTY SALON ANGAJEAZA MANICHIURISTA / PEDICHIURISTA, TEHNICIAN UNGHII, APLICATIE UNGHII FALSE GEL, ACRYL, PICTURA UNGHII. EXPERIENTA MINIM 2 ANI. CONDITII AVANTAJOASE, BUTUC.VASILII@ HOTMAIL.COM, WWW.SECRETBEAUTYSALON.RO, TEL: 0765468046, 0765242450

Spãlãtorie lenjerie angajeazã muncitoare necalificate, cãlcãtorese textile, delegate, fochiºti în Bucuresti zona Iuliu Maniu, 0755200033

n Operator Pc si casa de marcat, angajam pentru Sc Cibicolor Imp Srl, Tel: 0725513117, 0213172785 barman, cu n Ospãtar experienta, pentru restaurant in Centrul Istoric, Tel: 0735861681 n Ospãtar/ita cu experienta, lb. italiana; Femeie de serviciu, varsta maxima 45ani. Angajator: Milano Caffe, bd. Dimitrie Cantemir 2, restaurant Horoscop. Sunati intre 08:00-16:00, Tel: 0213357265 n Ospãtari angajam pentru restaurant unguresc, Tel: 0727357586 n Os pãtari, ajutor de ospatari si ajutor de barman, pentru Trattoria Daimon, Tel: 0758818161 n Ospãtari. Restaurant cu specific romanesc angajeaza ospatari cu experienta, conditii si salarii atractive, Tel: 0754599655 Angajez n Ospãtãriþã. ospatarita cu experienta, diploma si cunostinte de limba engleza, pentru un bar bistro din centrul istoric.Rog seriozitate, laurentiu.braileanu@yahoo.com Tel: 0722732937 n Ospãtãriþã. Caut ospãtãriþã Hanul Gorjului, bd Iuliu Maniu, Militari, Tel: 0731696317 n Patiser cu experienþã, Tel: 0788404541 n Patiser - ajutor bucatar. Zona Sala Palatului - Cismigiu. Experieta minim 5 ani. Candidatul trebuie sa corespunda atributiilor de patiser, ajutor bucatar si vanzator. Accent pe curatenie, calitate si dinamism, nicu.gusu@gmail.com, Tel: 0752098844, 0721375170

é Paznic cu atestat, relaþii între orele 10-16, Tel: 0767080226

n Muncitor angajez pentru spalatorie auto si vulcanizare auto, Tel: 0786629626 n Persoane fara limita de varsta angajam pentru emisiuni tv, castiguri mari, foarte urgent, Tel: 0769268751, 0723413288 n Persoane toate varstele angajeaza Sc Gania Media, pentru reality show si reclame TV, salariu 2000Ron, Tel: 0723413288, 0769268751 n Persoane Câºtiguri mari, é Operatoare salã public spectator, reality, jocuri, zona figuraþie. Pânã la 500 Ron/zi. Nu conteazã vârsta, nici Voluntari ºi Chitila aspectul. Urgent. Plata la zi, (constituie un Tel: 0784704928, 0720608154 avantaj cele cu n Personal calificat montat experienþã în feþe incaltaminte la pereche, zona Rahova, Tel: barman, chelner, 0724526287, 0217764107 recepþionistã), n Personal curatenie birouri. depunere CV pe Salariu bun, bonuri de masa, decontare transport. Posturi adresa de email carte munca, program office@royalcash.ro fixe, luni-vineri, Tel: 0212523180

é Personal necalificat ºi calificat pentru bandã cusut: operaþii masã, maºinã de cusut 1 ac, 2 ace, personal croit pentru fabrica de încãlþãminte din Bucureºti. Informaþii la telefon, între orele 08,00-15,00, Tel: 0371040151

é Personal confecþii. Fabrica confectii cu activitate de peste 10 ani angajam constructor tipare cunoscator Gemini si om la masa de croitbanzicar, cu experienta, salariu foarte atractiv, Sos. Viilor nr. 56, Tel: 0724515514

é Personal. NISSA angajeazã pentru atelierul de creaþie constructori de tipare ºi modelieri. Se cere: cunoaºterea tehnologiei, ordinea operaþiilor, modul de lucru în care se îmbinã piesele; experienþã în realizarea produsului cap-coadã; precizie ºi rigurozitate în efectuarea operaþiilor specifice, atenþie ºi concentrare. Se oferã:condiþii salariale avantajoase, în funcþie de performanþe; un mediu de lucru plãcut; Zona Gara Obor. Program de lucru: 07.00-15.30. Ne puteþi contacta la nr. de telefon 0737437222 de luni pânã vineri între orele 09.00-17.30 sau la adresa de mail, office@nissa.ro, http://www.nissa.ro


Italia n 1. IT expert of web GIS software developing and programming; Description: This position is available at the GIS and Remote Sensing Unit, (PGIS@CRI-DBEM http://gis.cri.fmach.eu/), Biodiversity and Molecular Ecology department of the Research and Innovation Centre. Required duties of the Web GIS Developer will include creating and managing gisdata using OGC standards, and incorporating interactive geospatial visualization technologies throughout PGIS website interfaces to display data, as well as creating desktop tools for visualizing geospatial data using open-source OGC-GIS software. The applicant will also participate in developing tools for visualization that will be incorporated into internal and external web-based and desktop information systems including the HarvAssist website (http://harvassist.fmach.it/pica/web) Duties: Processing of raster (DEM-derived, MODIS-LST, bioclimatic indices maps) and vector (cadaster, points, polygons, etc.) GIS-data Creating and maintaining Web- and WebGIS sites, OGC services using Open Source software. Programming in PHP, Python, SQL, Mapserver, EXTJS, Json for the management of I/O services. Model building, test and validation, parameter estimation, analysis and interpretation. Requirements: Master degree in Computer science, geomatics, or equivalent relevant experience; Demonstrated experience developing and maintaining WEB & WEBGIS sites, programming (GRASS-GIS, PHP, Python, Mapserver, SQL) and managing geodata; Fluent in spoken and written English (C1). Knowledge of Italian will be considered a plus (B1); IT knowledge: GRASS-GIS, PHP, Python, MapServer, SQL; Capacity to work in a team and skills to handle independently the design and development of software solutions. Strong communication skills are also required. Project collaboration contract (Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto) until the end of the project, May 31, 2014 To apply for the position the applicants should send a message mentioning in the subject the recruiting code (123_CRI_WBIS) to the email account curricula@fmach.it including an up-to-date CV. Links to Web or Webgis services developed and mantained by the candidate, would be strongly appreciated. Finally, please add the following sentence to your CV otherwise your application will not be considered: “I consent to the use of my personal data in accordance with the provisions of decree 196/2003”. http://www.fmach.it/Servizi-Generali/Lavora-con-noi The deadline for the submission of the applications is April 11, 2013. Source: EURES Central Database n 2. Client Assistant - Kundenbetreuung; Description: Wir suchen CLIENT ASSISTANT für die Zone VINSCHGAU-Schlanders. Zur Betreuung unseres bestehenden Kundenstocks und Neukunden-Gewinnung suchen wir Mitarbeiter mit einem ausgeprägten Gespur für Kundenbedürfnisse und Beratung. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit auch als Teilzeitkraft eine finanziell attraktive Tätigkeit auzuüben. Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: handy: 328-2134261 Cerchiamo CLIENT ASSISTANT per le zone MERANO e VALLE VENOSTA. Per l'assistenza ai nostri clienti e per la aquisizione di nuovi clienti cerchiamo delle persone per la consulenza e sensibili per le esigenze dei clienti. Offriamo anche la possibilita a lavorare a part-time con una remunerazione interessante. Aspettiamo la Vostra candidature. Per ulteriori informazioni non esita a contattarci: cellulare 3282134261; Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services n 3. Friseurin ab sofort - Parucchiera da subito; Description: Saloon Claudia in Alta Badia sucht ab sofort eine Friseurin mit Berufserfahrung. Eventuell auch für die Sommersaison oder Jahresstelle. Unterkunft verfügbar. Saloon Claudia in Alta Badia cerca da subito una parucchiera con esperienza. Eventualmente per la stagione estiva o lavoro annuale. Si offre l'alloggio. Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services; Telephone EMPLOYER Contact: Signora Schrott; +39-338-4198845 n 4. Cuoco/cuoca - Koch/Köchin; Description: Für unser Restaurant-Pizzeria suchen wir einen zweisprachigen Koch/eine zweisprachige Köchin mit Berufserfahrung. Arbeitsbeginn ab März. Jahresstelle. Per il nostro Ristorante-Pizzeria cerchiamo un cuoco bilingue/una cuoca bilingue con esperienza pluriennale. Inizio lavoro a partire da marzo. Contratto di lavoro a tempo indeterminato. Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services; Contact: Herr Morandell Gerold - sig. Morandell Gerold; Schiesstandweg 10 - Via Tiro A Segno 10 39040-Tramin - Termeno

n 5. Postdoctoral researcher in macrobiome-microbiome interactions; Description: A postdoc position is available in the Biodiversity and Environment Group at the Department of Biodiversity and Molecular Ecology, in the Research and Innovation Centre. The Province of Trento has recently funded an incoming team project entitled ‘Worms and germs’: an ecological approach to understanding how gut bacteria (microbiome) interact with the parasitic helminths (macrobiome), or ECOBIOME. Within this larger study, the Post-doctoral scientist will use a host-parasite model (wild rodents - gut microbiome - intestinal worms) to conduct collaborative research on the microbiome of helminths in the gut of wild rodents (both pathogenic and non-pathogenic components). This is an ambitious project with potentially important implications for human health. The applicant will collaborate with an ECOBIOME PhD student and with collaborators at Cardiff University. The post will require mainly intensive laboratory and bioinformatics work, although limited field work may also be required. DUTIES: Organize collection and/or selection of helminth samples in collaboration with a PhD student; Characterize and quantify the community of gut bacteria (microbiome) of the gut helminths from wild rodents using appropriate metagenomic approaches and technology; Determine the role of parasitic helminths in introducing bacteria to the gut microbiome; Carry out the necessary molecular techniques, data generation, and bioinformatics and train the PhD student in these skills where necessary; Present scientific results (oral presentation) at at least one appropriate conference and prepare at least 3 scientific articles for high impact ISI peer-review journals. REQUIREMENTS: PhD in Genomics, (Molecular) Biology, Natural Sciences, Veterinary Medicine, or equivalent; Required experience: PhD with experience in molecular biology, NGS, bioinformatics and/or (meta)genomics, preferred. Experience in parasitology, small mammal trapping, wildlife disease, and/or rodent ecology would be an advantage. IT knowledge: Standard word-processing and database software. Preference may be given to candidates with experience in bioinformatics and specifically in development of pipelines for analysis of new-generation sequencing data; however, training will be provided where necessary. English (B1) or higher. Preference will be given to candidates who are able to draft their own research papers in advanced English. Enthusiasm for research questions and the approach addressed in the project; strong motivation for pursuing collaborative and independent research, a good track record in this field; capacity to work in a multi-disciplinary research team both in the laboratory and in the field; commitment to group activity in terms of publications and ideas. Project collaboration contract, 12 months (Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto). To apply for the position the applicants should send a message mentioning in the subject the recruiting code (124_CRI_EBM) to the email account curricula@fmach.it including an up-to-date CV (Please add the following phrase to your CV otherwise your application will not be considered: I consent to the use of my personal data in accordance with the provisions of decree 196/2003). Save your file in this way: Surname Name_cv.doc or .pdf; The deadline for the submission of the applications is April 28, 2013. http://www.fmach.it/Servizi-Generali/Lavora-con-noi; Source: EURES Central Database n 6. Sommerjob/Tirocinio Estivo - allgemeiner Hilfsarbeiter/ allgemeine Hilfsarbeiterin - operaio generico/operaia generica; Description: Wir suchen über die Sommermonate zur Mithilfe einen Studenten/ eine Studentin als Hilfsarbeiter/Hilfsarbeiterin, welche im Unterland ansässig ist. Cerchiamo per i mesi estivi come collaboratore/collaboratrice uno studente/una studentessa come operaio generico/operaia generica, residente in Bassa Atesina. Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services; Letter + CV to CONTACT EA; Contact: Frau/Signora Mirella Simeoni; Franz-Bonatti-Platz 2/3 - Piazza Franz Bonatti 2/3 39044-NEUMARKT - EGNA; Phone: +39-0471-824100

Sommerjob/Tirocinio Estivo -Kellnergehilfe / n 7. Kellnergehilfin-aiuto cameriere/aiuto cameriera; Description: Sie sind Student/Studentin ab sechzehn Jahren und möchten diesen Sommer als Kellnergehilfe/Kellnergehilfin im Service unseres Hotels mitarbeiten? Wir erwarten Ihre Anfrage! E studente/studentessa con sedici anni in poi e vorrebbe lavorare quest' estate come aiuto cameriere/aiuto cameriera nel nostro albergo? Attendiamo la sua richiesta! Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services; Letter + CV to CONTACT EA; Contact: Frau/Signora Mirella Simeoni; Franz-Bonatti-Platz 2/3 - Piazza Franz Bonatti 2/3 39044-NEUMARKT - EGNA; Phone: +39-0471-824100 n 8. Kellner/Kellnerin - cameriere/cameriera; Description: Kellner/Kellnerin mit Erfahrung, sowie guten Deutsch- und Italienischkenntnissen in Vollzeit ab sofort gesucht - eventuell in Jahresstelle Cameriere/cameriera con esperienza lavorativa e buona conoscenza della lingua italiana e tedesca a tempo pieno da subito - eventualmente contratto annuale; Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services; Chef; Address: Schlandersburg 39021-Latsch Laces; Phone: +39-329-7845315 n 9. Sommerjob: Studentin für den Verkauf - Lavoro estivo: studentessa per la venditá di frutta e verdura; Description: Obstund Gemüsefachgeschäft stellt über die Sommermonate Studentin ein, welche im Verkauf, Herrichten und Sortieren von Obst und Gemüse mithilft. Negozio di frutta e verdura assume per il periodo estivo studentessa per la venditá e l'assortimento. Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services; monika.klammsteiner@gmail.com n 10. Buchhalter/Buchhalterin - contabile; Description: Buchhalter/Buchhalterin mit Erfahrung als Mutterschaftsersatz in Vollzeit oder nach Vereinbarung auch Teilzeit, ab Mai gesucht - Bewerbungen an consulting@buerodienst.bz Cercasi contabile con esperienza lavorativa a tempo pieno oppure anche a tempo parziale a partire da maggio - candidatura a e-mail; Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services; consulting@buerodienst.bz n 11. Verkäufer/in Lehrling - apprendista commesso/a; Description: New Line Brixen, Kundendienst sowie autorisierter Wind Mobiltelefonhändler, sucht deutschsprachigen Lehrling. New Line Bressanone, centro assistenza specializzato e rivenditore autorizzato Wind, cerca apprendista commesso/a con ottima conoscenza del tedesco. Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services; info@new-line.it n 12. Sommerjob/Tirocinio Estivo - Küchenhilfe/ aiuto cucina; Description: Welcher Student/welche Studentin (Mindestalter fünfzehn Jahre) möchte im Sommer als Küchenhilfe bei uns mitarbeiten? Wir warten auf Ihren Anruf. Lei é uno studente/una studentessa con l'etá minima di quindici anni? Ne e interessato/interessata di collaborare d'estate come aiuto cucina? Attendiamo la Sua chiamata. Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services; Frau/Signora Mirella Simeoni; Address: Franz-Bonatti-Platz 2/3 - Piazza Franz Bonatti 2/3 39044-NEUMARKT - EGNA n 13. Gärtner deutscher Muttersprache - Giardiniere di madrelingua tedesca; Description: Wir suchen für unsere Erlebnisgärtnerei Reifer in Vahrn einen gelernten Gärtner mit sehr guten Deutschkenntnissen. Sie organisieren, koordinieren, haben Kundenkontakt, PC-Kenntnisse (Listen, Mails, Rechnungen schreiben). Mit Pflanzenkenntnissen. Senden Sie Ihren Lebenslauf mit Referenzen an info@reifer.it Cerchiamo per il giardinaggio Reifer a Varna un giardiniere qualificato con conoscenza perfetta del tedesco. Lei organizza, coordina, ha contatto con i clienti, conoscenze pc e buone conoscenze delle piante. Invia il suo CV con referenze a info@reifer.it Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services n 14. SOMMERJOB/TIROCINIO ESTIVO - Mithilfe im Seniorenheim/collaborazione casa riposo; Description: Welcher sozial gesinnte Student/welche sozial gesinnte Studentin ab siebzehn Jahren möchte diesen Sommer bei uns Erfahrungen sammeln? Ihr Tätigkeitsbereich erstreckt sich von der Freizeitgestaltung unserer Senioren über den Service und anderer Hilfsarbeiten (Auffüllarbeiten von Pflegematerial). Quale studente/studentessa con concezione sociale e l'eta minima di diciasette anni ne e interessato/interessata di collaborare quest'estate nella nostra casa di riposo? Il suo campo d'attivita comprende l'attivita del tempo degli anziani nonche l'aiuto nei vari servizi. Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services; Letter + CV to CONTACT EA Contact: Frau/Signora Mirella Simeoni; Franz-Bonatti-Platz 2/3 - Piazza Franz Bonatti 2/3 39044-NEUMARKT - EGNA


Italia n 15. BaristIn - barista; Description: HOTEL DIAMANT a SAN CASSIANO cerca dal 21 giugno un/a barista con esperienza professionale e conoscenza della lingua italiana, tedesca ed inglese. Si offre vitto ed alloggio. HOTEL DIAMANT in ST.KASSIAN sucht ab 21.06.13 eine/n Barist/in mit Berufserfahrung und guten Deutsch- Italienischund Englischkenntnissen. Unterkunft und Verpflegung im Betrieb. Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services; info@hoteldiamant.com n 16. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen Softwareentwickler in Vollzeit. Sehr gute Kenntnisse in PHP sind Voraussetzung.; Description: Wir sind ein Südtiroler Softwareunternehmen, welches zur Verstärkung unseres Teams einen erfahrenen Softwareentwickler sucht. Gute Kenntnisse in PHP und selbständiges Arbeiten sind von nöten. Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services; bergmeister@easymailer.it Erfahrene/r Servicemitarbeiter/in für n 17. Weihnachten/Silvester und ab Mitte März bis Mitte November 2013 gesucht.; Description: Für unser Restaurant (nur für Hotelgäste) suchen wir eine(n) motivierte(n) Servicemitarbeiter(in) mit Erfahrung. Sie unterstützen unsere Servicecrew, um unsere Gäste mit Gaumenfreuden aus Küche und Keller zu verwöhnen. Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit in einem dynamischen Team. Bitte mailen Sie uns Ihren Lebenslauf mit Referenzen zu. Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services; info@feldhof.com n 18. Wir suchen einen Arbeitsmediziner(m/w) in Vollzeitbeschäftigung für den Raum Südtirol.; Description: Die Arbeitsmedizinischen Visiten werden in den verschiedenen Betriebssitzen sowie beim Kunden vor Ort durchgeführt. Die Zulassung für die Ausübung der Tätigkeit in Italien wird vorausgesetzt. Die Mitarbeit kann im Angestelltenverhältnis, als Projektmitarbeiter oder Teilzeitunterstützung erfolgen. Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services; andreas.w@asamarbeitsschutz.it n 19. Disponente per carichi completi internazionali; escription: Siamo un'azienda internazionale di trasporti e logistica, con 20 filiali in Europa e Russia. Le nostre 6 business units sono carichi completi internazionali, distribuzione internazionale, logistics services, trasporti marittimi ed aerei e trasporti eccezionali internazionali. Per la nostra sede di Ora ricerchiamo un disponente per carichi completi internazionali. Il/la candidato/a dovra occuparsi della disposizione dei trasporti con il migliore impiego possibile dei vettori, dell'assistenza dei clienti e dei vettori e dell'individuazione del metodo di spedizione piu conveniente. Il/la candidato/a ideale ha idealmente una pluriennale esperienza lavorativa nel settore trasporti, parla tedesco, italiano ed inglese (e a titolo preferenziale slovacco e francese), capacita organizzativa, spirito imprenditoriale ed alto grado di flessibilita. Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services; jobs@gruber-logistics.com n 20. Bilanzbuchhalter/in; Description: Wir sind ein international operierendes Unternehmen mit 20 Niederlassungen in Europa und in Russland. Unsere 6 Bereiche sind Internationale Schwertransporte, Ladungsverkehre, - Distribution, Logistics Services, See- und Luftfracht. Wir suchen für unseren Hauptsitz in Auer eine/n Bilanzbuchhalter/in mit folgenden Aufgaben: Führung der Finanz- und Bilanzbuchhaltung, Mehrwertsteuerverwaltung, buchhalterische Monats- und Jahresabschlüsse, Führung und Überwachung der Kunden- Lieferanten- und Bankbuchhaltung, Überwachung der gesetzlichen Fälligkeiten, Erstellung Intrastat und Black List, Optimierung organisatorischer Abläufe, Kontakt zum Steuerberater usw. Der/die ideale Kandidat/in hat ein Maturadiplom oder ein BWL Studium und mindestens 3 Jahre Berufserfahrung bei einem Wirtschaftsberater oder in einer Revisionsgesellschaft oder in einer vergleichbaren Position in der Industrie oder im Handel. Organisatorische und unternehmerische Fähigkeiten und ein hoher Grad an Flexibilität runden das Profil ab. Fließende Italienischkenntnisse (Deutschund Englischkenntnisse sind von Vorteil); Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services; jobs@gruber-logistics.com

n 21. Akademiker - High Potentials; Description: Wir sind ein international operierendes Unternehmen mit 20 Niederlassungen in Europa und in Russland. Unsere 6 Bereiche sind Internationale Schwertransporte, Ladungsverkehre, - Distribution, Logistics Services, See- und Luftfracht. Wir suchen für unseren Hauptsitz weitere 2-4 Akademiker - High Potentials - für unsere Projekt Team. Dieses betreut im Auftrag der Geschäftsleitung Projekte in den Bereichen Vertrieb, Finanzen, Organisation, Tender Management, Kommunikation, Organisation usw., um nach 1-3 Jahren Managementpositionen im Unternehmen einzunehmen. Die Betreuung der verschiedenen Projekte soll die Möglichkeit geben, alle Bereiche des Unternehmens sowie die eigenen Stärken kennen zu lernen um anschließend geeignete Positionen bekleiden zu können. Der/die ideale Kandidat hat ein abgeschlossenes Studium in Wirtschaft, im Marketing oder Ingenieurwesen, eine 1-2 jährige Arbeitserfahrung (auch als Stage oder Praktikum) und die sehr gute Kenntnis der deutschen, englischen und italienischen Sprache. Zielorientierung, Eigeninitiative und Organisationstalent runden das Profil ab. Wir bieten einen Vertrag als Angestellter, Autonomie, Karrieremöglichkeiten und langfristige Perspektiven in einem exzellent positioniertem internationalem Unternehmen. Es werden nur Kandidaturen in Linie mit diesem Profil berücksichtigt. Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services; jobs@gruber-logistics.com

n 22. Wir suchen Berater (m/w) für Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik, Arbeitsschutzmanagement für die Betreuung unserer Kunden in Südtirol; Description: Wir beraten und begleiten Unternehmen im In- und Ausland und arbeiten in einem interdisziplinären Team. Wir legen großen Wert auf Ihre Sozialkompetenz. Sie haben eine technische Grundausbildung oder haben praktische Erfahrungen und suchen eine neue Herausforderung in einen der folgenden Aufgabenbereiche: Arbeitsschutz laut D.Lgs. 81/2008 - Gefährdungsanalysen und Risikobewertungen(Arbeitslärm, Vibrationen, ATEX, Brandrisiko) - Sicherheitstechnische Abnahmen und Überprüfungen Arbeitsschutzmanagementsysteme laut OHSAS18001 Schulungen Die Ausbildung zur Sicherheitsfachkraft, zum Leiter der Dienststelle für Arbeitsschutz oder gleichwertiges sowie eine Berufserfahrung werden vorausgesetzt. Die Details zu den angeführten Aufgaben können Sie unter folgendem Link einsehen: http://www.systent.it/content.asp?L=2&IdMen=294; Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services; andreas.w@asamarbeitsschutz.it n 23. Urgente Addetta Pulizie Biligue - San Vigilio (LANA); Description: Per struttura alberghiera con sede in San Vigilio ricerchiamo un'addetta alle pulizie per turno di notte. Richiesta: - ottima conoscenza della lingua tedesca e italiana disponibilita a lavorare durante i turni notturni domicilio/residenza nei dintorni orario di lavoro: mercoledi, giovedi, venerdi e sabato dalle 22:30 alle 7:30 circa; Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services; claudia.palmisani@adecco.it n 24. Einheimischer Elektrolehrling; Description: Wir suchen einen einheimischen Elektrikerlehrling aus näherer Umgebung. Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services; info@ratschiller.it

n 25. Junior Sales Manager (m/w); Description: GKN Driveline ist mit 21.000 Mitarbeitern an 49 Standorten in 31 Ländern der weltweit führende Anbieter von Antriebssystemen und Komponenten für die Kraftübertragung in PKW und leichten Nutzfahrzeugen. Seit über 45 Jahren ist unser Werk in Bruneck/Südtirol maßgeblich am Erfolg der Gruppe beteiligt. Wir suchen zum sofortigen Eintritt einen Junior Sales Manager (m/w). Sie arbeiten mit unseren Ingenieuren und Produktionswerken zusammen, um die Anforderungen unserer Kunden im Automotive Bereich zu erfüllen. Sie übernehmen die kommerzielle Betreuung unserer Kunden, mit dem Ziel unsere langfristigen Kundenbeziehungen zu pflegen und abzusichern. Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit sind: - Kommerzielle Betreuung der Kundenprojekte, - Verfolgung interner und externen Prozesse, Aufbereitung von Präsentationen und Berichtswesen, - Pflegen in den Systemen. Ihr Profil: - Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Wirtschaftsstudium bevorzugt mit Schwerpunkt Vertrieb und haben vorzugsweise bereits erste Berufserfahrung im Bereich Vertrieb/Verkauf, gesammelt. - Sie verfügen über sehr gute Deutsch-, Italienisch- und Englischkenntnisse. - Sie zeichnen sich durch Flexibilität und hohe Reisebereitschaft aus. Zu Ihren Stärken gehören Kreativität, Durchsetzungsvermögen und Kommunikationsfähigkeit. - Sie besitzen eine sehr gute Überzeugungs- und Argumentationsfähigkeit. - Sie arbeiten strukturiert und haben ein sicheres Auftreten. Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie uns doch Ihre Bewerbungsunterlagen. Wir freuen uns. Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services; tamara.gatterer@gkndriveline.com n 26. Betriebsjurist - Giurista d`impresa; Description: Wir sind ein erfolgreiches, international tätiges Industrie-unternehmen im Bereich Stahl- und Fassadenbau mit Sitz in Bozen und suchen eine/n: BETRIEBSJURIST/IN. Ihr Aufgabengebiet liegt in der Vertretung der juristischen Interessen der Firma, in der Koordination der rechtlichen Angelegenheiten der Abteilungen und in der Betreuung der Rechtsfälle mit unseren Beratern. Die Stelle ist dem Verwaltungsleiter direkt unterstellt. Idealerweise bringen Sie eine mehrjährige Berufserfahrung im rechtlichen Bereich, vorzugsweise im Industrie- und Bausektor mit, sind perfekt zweisprachig und verfügen über gute Englischkenntnisse. Wir erwarten uns eine verantwortungsbewusste und autonom arbeitende Person. Siamo un'azienda internazionale leader nel settore delle costruzioni metalliche e di rivestimenti di facciata e siamo alla ricerca di un: GIURISTA DI IMPRESA al quale affidare la gestione di tutte le questioni legali che investano i vari reparti aziendali e dei rapporti con gli studi legali. La ricerca e rivolta a candidati che, riferendosi al responsabile amministrativo, sappiano svolgere in piena autonomia e con responsabilita le proprie mansioni. E richiesta una pluriennale esperienza lavorativa in campo legale, preferibilmente in aziende operanti nello stesso settore, la perfetta conoscenza della lingua italiana, tedesca e preferibilmente anche di quella inglese. Sede di lavoro Bolzano. Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services; personal@stahlbaupichler.com n 27. Manutentore Meccanico Turnista; Description: Per azienda di Bolzano operante nel settore siderurgico ricerchiamo un Manutentore Meccanico con precedente esperienza. La figura selezionata verra assegnata al servizio manutenzione macchinari produttivi e servizi tecnici e lavorera su 3 turni con ciclio continuo 6+2. Sono richiesti: titolo di studio coerente, precedente esperienza di almeno 5 anni nella manutenzione meccanica di macchinari industriali, disponibilita al lavoro su turni ed a ciclo continuo. Salary: EUR 1500 - 1800 (Monthly). Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services; silvia.benussi@adecco.it n 28. Technischer Redakteur - redattore tecnico; Description: LEITNER ROPEWAYS SUCHT EINEN TECHNISCHEN REDAKTEUR (W/M) für den Standort Sterzing Ihre Hauptaufgabe ist die Abfassung und Zusammenstellung technischer Dokumente und Handbücher. Sie bauen im Team das CMS System auf und kümmern sich um die systematische Bearbeitung unserer Handbücher. Sie sorgen für die Übersetzung intern oder extern. Sie verfügen idealerweise über Erfahrung in der technischen Redaktion, oder möchten sich in den genannten Bereich einarbeiten. Sie bringen großes Interesse für hochtechnologische Lösungen mit und überzeugen mit Freude am Schreiben. Organizzera le traduzioni con risorse interne o esterne. Il candidato ideale dispone di esperienza nella redazione di testi tecnici, o e interessato ad inserirsi in questo ambito. Dimostra grande interesse per soluzioni tecnologiche di alto livello ed e portato per la redazione di testi. Dispone inoltre di ottime conoscenze di MS Office, della lingua tedesca e apprende rapidamente i correnti programmi informatici per l'elaborazione di documentazione tecnica. Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services; personal@leitner-ropeways.com


pagina 8 / oferte de muncã România

03 Aprilie 2013 n Personal curatenie. Firma curatenie angajeaza barbati pentru echipa mobila, cu experienta in curatenie mecanizata, program flexibil. Permis cat B obligatoriu. Asigurãm: salariu fix motivant, tichete de masã, resurseumane@medline.com.ro Tel: 0733104222, 0726373687 n Personal. Fabrica confectii cu activitate de peste 10 ani angajam om la masa de croit (incadrare+ taiat) cu experienta, Sos. Viilor nr. 56, Tel: 0724515514 n Picolita/ospatarita (fata) si ajutor de bucatar (baiat) pentru restaurant. Sunati intre orele 11-15, Tel: 0721755455, 0752022594

é Pizzar. Restaurant Il Cantuccio angajeaza pizzeri cu experienta si livrator scuter posesor si de permis cat B, Tel: 0724744153 n Secretarã asistent manager angajam, stil lucru suedez, part time/ full time, Tel: 0765344032 n Secretarã personala, prezentabila, nonconformista. Program flexibil. Salariu 1500 lei. Rog CV cu poze, steff05crist@yahoo.com, Tel: 0762738482 Secretarã, angajam pentru s oc ietate din Otopeni, perioada determinata de 1 an, studii medii, cunostinte MS Office, lb engleza scris, vorbit. 0213520979, Tel: 0213520978, 0724512713 n ªofer categorie CE, atestat, angajeaza firma ambalaje lemn Bragadiru, posibilitate colaborare program redus, Tel: 0785055359 n Sofer cu experienta. Persoana juridica angajeaza sofer cu 5 ani experienta, cunoscator limba engleza. Pachet salarial avantajos, andra@mpsro.ro, Tel: 0731324049 n Sofer transport persoane. Cerinte: Permis de conducere categoria B, D; Atestat transport persoane; Studii medii; Cunoasterea limbii engleze, nivel avansat; Cunoasterea a cel putin inca o limba la nivel avansat reprezinta un avantaj; Abilitati de comunicare, flexibilitate, deschis la sugestii; Persoana cu o gandire generala pozitiva; Buna organizare; Spirit de initiativa, proactiv precum si dornic de perfectionare continua; Nivel ridicat de concentrare. Beneficii Oferite: Pachet salarial atractiv, orientat catre performanta, bogdan@omnes.ro, http://www.omnes.ro n ªoferi pe taxi cu atestat la 12 ore, masini 2008, rog seriozitate, Tel: 0763358675

taxi cu/fãrã n ªoferi experienþã (facilitãm obþinerea atestatului). Zilnic 9-17, str. Dealul Þugulea, nr. 124 (Militari) 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 n Soferi cu experienta minim 3 ani in transporturi internationale, garajul Ciorogarla, Tel: 0213175132 n Spãlãtor auto cu experienta angajez, Tel: 0785358552 AUTO, n SPALATORI SPALATORIE BUDAPESTA, AUTO CENTRALA, NON STOP, ANGAJEAZA SPALATORI CU MINIM 3 ANI EXEPRIENTA IN DOMENIU, CONTRACT DE MUNCA, SALARIU, COMISION, TEL: 0756018341, 0756018342

é Stivuitorist. Meitav Europa angajeaz a stivuitorist cu experienta si cu permis autorizat ISCIR. Salariu atractiv, madalina3011@yahoo .com, Tel: 0757777746

n Sudori. mecanici, tamplari si menajera. Producator usi metalice angajeaza, Zona Popesti-Leordeni, office@confidentsteel.ro, Tel: 0725757149

é Tâmplar PVC calificat, necalificat, cristal.plast@yahoo .com, 0784377771 n Traducãtori cu studii juridice (diploma) si cu autorizatie de traducator, cautam pentru limbile: engleza, franceza, germana, spaniola, portugheza; 021.344.16.00/ 031.803.27.51/ 0721.427.908, Tel: 0769255760, 0731546366 n Vânzãtoare

magazin paine, modelator paine, modelator covrigi/ gogosi si patiser (cu experienta) Tel: 0213353706

n Sudor, lãcãtuº, personal izolãri locale, angajeaza companie multinationala Logstor, domeniu activitate: productie tevi preizolate, n Vânzãtoare, angajez pentru salariu motivant, Tel: minimarket, zona Gara de Nord, Tel: 0730376118 0214071035

é Videochat 19 Studiouri Inovatoare videochat angajeazã fete cu/fãrã experienþã. Caºtiguri garantate 2000$-5000$ lunar. Oferim 600$ bonus + 500 lei cadou la interviu, 0768839893

é Videochat angajam fete cu/fãrã experienþã pentru VideoChat. Program 5-7h/zi. Salariu fix 1200$, Bonus 300$, Avans 500$ din prima z i. Studiouri în zonele: Unirii, Universitate, Crângaºi, Obor, Calea Moºilor, Romanã, Tel: 0732656366, 0763380077


03 Aprilie 2013

oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9

n Videochat. Modele pentru sesiuni de videochat, angajeazã Glamour Ssstudio, avans, 100 USD, www.glamorouschat.com, Tel: 0761533932, 0724694232

é Vopsitori si pregatitori vopsitorie angajam pentru service auto zona Vitan, 0722210956 n Vulcanizator info@autoclinique.ro, 0733103948

n Popeºti-Leordeni particular, Intrarea Bateriei, intre case, 350-1050mp, utilitati in zona, n Gara de Nord, Hotel Nord, 125 EUR/mp, Tel: 0767417517 str. Polizu, vand teren 500mp, n Prahova, Breaza, vand deschidere 16m, Tel: teren in localitatea Breaza. 0737546836 Facilitati. Pret negociabil, vaduvaroxana@yahoo.com, Tel: 0729609998 n Progresul Gara, Dedeman, loturi 1500mp, 4765mp, toate utilitatile, drum asfaltat, 200 EUR/mp, Tel: 0745121478, 0213358801

Germania. Aveti un vis in viata? Va doriti sa locuiti si sa munciti in Germania dar va este frica de birocratie, legi si cerinte? Noi va sprijinim in vederea atingerii scopurilor dvs. Pentru informatii ne puteti contacta pe e-mail mihaela@borko-stgt.de n Italia contracte: infirmiere, menajere, cameriste. Relatii 0769424035, 0747661527, http://www.epp-jobs.com, Tel: 0769875604, 0729772702

Auto, Tel:

n Cãlãraºi, Belciugatele, 6 loturi x 1.000mp intravilan, terenuri pentru casã, 2ha intravilan, cu deschidere de 110m la lac, ideal pentru o microfermã, proprietar, Tel: 0740195222

é Uniunea

Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, liviu.badea @karavan.eu, Tel: 0722155565

é Franta, incarcator-descarcator marfuri/ materiale, avantaj experienta si permis CE, conditie fizica buna, 1.250 euro, contract 6 luni, cazare si transport asigurat, 1.250 EUR/luna, recrutare.manworking@gmail .com, www.manworking.ro, Tel: 0314380146, Fax: 0213135394

é Germania. Cas tig 3.000-8.000Euro pe luna. Cel mai elegant club de noapte din Munchen cauta dansatoare (incepatoare) aspect fizic placut varsta 18-36 ani. Se ofera cazare asigurata si acte legale. Facebook: clubredrose@yahoo.com, toto.doman@ymail.com, Tel: 0757919152

Doamna 55 de ani, serioasa, punctuala, harnica doresc sa ingrijesc batrani, menaj, case particulare, curatenie birouri, 8 ore, Bucuresti, Tel: 0730320297

é Bragadiru, Cartierul Independentei particular, vand 1000 mp intravilan cu utilitati, gaz, curent, apa, deschidere 25 ml, 36 euro/mp negociabil, urgernt, acte la zi, 36.000 EUR, aseb5002@yahoo.com, Tel: 0764485784 Brãneºti teren 720mp, des c hidere 16m, toate utilitatile, asfalt la 20m, 14.900 EUR, Tel: 0745674724

n Menajerã 35 ani, nefumãtoare, fac curat + cãlcat la o familie. Experienþã Noi, Bd vile. Zona Militari, Pãcii, n Bucureºtii împrejurimi, Tel: 0729352228 Laminorului nr. 87 sector 1, Particular vand Teren 533 mp (pret 533 euro/mp), 18.10m n ªofer categoria B, la Bd Laminorului, 41 ani, serios, stabil, deschidere 29.45m lungime. Fundatiile si doresc angajare, Tel: stalpii turnati pe o suprafata de 225mp, planseul turnat pe 0729266097 75mp, toate utilitatile. Curtea n ªofer. Tanar 32 ani, fara betonata pe toata zona cazier, permis conducere din construibila. Fundatia se 1999, cunostinte operare pc, preteaza la o constructie de engleza bine, doresc P+4. Nu doresc sa colaborez angajare, cu agentii, 284.000 EUR, gambitrule@yahoo.com, Tel: terenlaminorului@yahoo.com, Tel: 0733610086 0722662035

Constanþa municipiu, str. Industriala nr. 9 (zona CET), vand teren industrial intravilan 2 loturi (Lot 1 – 3200 mp; Lot 2 – 7500 mp partajabil), vecinatati incinta Tapimob, Celco, utilitati (gaz, electricitate, apa, canalizare) la granita, cale ferata, pretabil hala productie, depozite: Lot 1 - pret 192.000 euro (60 euro/ mp); Lot 2 – pret 450.000 euro (60 euro/mp), octavia_barboi@ yahoo.com, Tel: 0726383551 n Dâmboviþa Gulia proprietar, vand teren intravilan 1600mp, cu toate utilitatile la poarta, imprejmuit, pret bun, Tel: 0722336514 n Dragomireºti-Vale, centura Chitilei langa fabrica de paine Spicul. Vand teren intravilan tarla 41/1, parcela 402/40. Deschidere 33, 05m, 10 €/mp, help.plant@yahoo.com, Tel: 0722207070

é Ghenc ea, Strada sergent major Cara Anghel nr 20, vand teren zona linistita, cadastru intabulare, pos ibilitate c ontruc tie casa/spatiu comercial de cartier, 300 EUR/mp, geo_paun@yahoo.com, Tel: 0765244698

Tãrtãºeºti sat Gulia 1000mp, toate utilitatile, langa padure, 30 EUR/mp, Tel: 0720792473

n Giuleºti (a doua statie de la stadion) vand teren 290mp, 54.000 EUR, Tel: n Vitan vand teren stradal S=552 mp, d 10m, cu casa, 0723661186 garaj, gradina si magazin inchiriat, 2.400.000 EUR, marilena_iacobescu@yahoo.com Tel: 0725927933

n 1 Decembrie - Ilfov vând urgent teren intravilan, negociabil, 10 EUR/mp, Tel: 0729070295

é Pantelimon Oraº

(in spate Selgros), teren 500mp, deschidere 20m, zona vile cu infrastructura noua, facilitati: canalizare, energie electrica, gaze naturale, PUZ, PUD, cadastru si autorizatie construire pentru S+P+1+M, Tel: 0722604017

n1

Mai (Mihalache) str. Hagi Ghita, 2x300mp, deschidere 2x10m, p+2+mansarda, rezidential, parc Regina Maria, negociabil, 750 EUR, i_c0stin@yahoo.com, Tel: 0728003709

Periº vand teren 6500mp, 20 EUR/mp, 0721866860 n Pipera, vizavi de Scoala Americana, vand teren intravilan, in spatele cartierului de vile Oxford, langa padure, 100 EUR/mp, help.plant@yahoo.com, Tel: 0722207070

Alexandriei, vand casa curte 3 camere, gaze, canalizare in poarta, Tel: 0767960129


pagina 10 / vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere

N oi, é B uc ur eº t ii proprietar, casa + teren 500mp, deschidere 24m, 5 c amere, garaj, toate utilitatile, casa necesita imbunatatiri, 140.000 EUR, mihaela.iacob33@yahoo .com, Tel: 0767698616, 0216686775

Cãlãraºi, Lupºanu, casa batraneasca 80 mp, teren 1100 mp, curent electric, cablu tv, 100m de sos. Bucuresti- Calarasi, 10 km de Lehliu gara, usor negociabil, 6.000 EUR, Tel: 0762603535 n Colentina Carrefour, vila P+1+M locuibila, constructie 100mp, pe nivel curte 150mp, d-12mp, 3 dormitoare, 2 dresing, 1 living 60mp, bucatarie 20mp, 2 bai, garaj, g+f+p+t, toate utilitatile, discutabil, 125.000 EUR, Tel: 0766796896, 0765716442 n Colentina, langa Kaufland, Casa 3 camere + living, toate utilitatile. Pret negociabil, 95.000 EUR, Tel: 0769348157

é Constanþa, 2 Mai, casa finisata complet interior si exterior, constructie 2012, bucatarie, living, hol, doua dormitoare, baie, dressing, spatiu tehnic. S 92mp, teren 350mp, utilitati, vecini foarte buni. negociabil, 42.000 EUR, octa0901@yahoo.com, Tel: 0744441227

é Domenii ap. 3 camere in casa P+1, pod mansardabil, curte. Renovat, balcon, parchet, centrala. Posibil birou. Negociabil, 135.000 EUR, gklimowicz@hotmail.com, Tel: 0745769377

n Galaºi municipiu, Micro 17, zona McDonalds, str Casin, vanzare casa 83 mp, teren 410 mp, 200 EUR/mp, oana_dinoiu@yahoo.com, Tel: 0743124017 n Giurgiu Bâcu casã la cheie din cãrãmidã, tocãrie PVC, camerã tehnicã, puþ, pivniþã, polistiren 10 cm, curte 500 mp, toate utilitãþile, negociabil, 62.000 EUR, Tel: 0722325373, 0724341829 n Giurgiu, comuna Cucuruzu, 60km de Bucuresti, 2 camere, bucatarie, tencuita toata casa, acoperis nou cu tabla, Puþ in curte, gard nou, pomi fructiferi 4500mp, pret usor discutabil, 5.000 EUR, Tel: 0760494189 n Giurgiu, Mihailesti, casa, paianta, 3 camere, 1420 m, 2 puþuri plus pompa, viþã 30% plus boltã, 30.000 EUR, petcumihai18@yahoo.com, Tel: 0720398494

Giurgiu, Sãbãreni, Bucureºti la 8 km, vila de vanzare, stradal, locuibila, toate utilitatile, Prima Casa, Tel: 0765313353 n Giurgiului Dedeman, P+1+M, an construcþie 2009, finisat parþial, locuinþã cuplatã, teren total 225 mp, schimb cu 2 camere+ diferenþã pentru birou în zona Tineretului, Brâncoveanu zona Giurgiului, Tiparniþei. Preþ 85.000E negociabil, Tel: 0722222013

é Ialomiþa, Ion Roatã, 500m de gara, Popovici cu Teodorescu nr. 4, 2 camere, hol, bucatarie, 2 intrari, 2 sobe teracota, beci, magazie, apa curenta, 600mp, fantana mare, cablu, internet, gaze in curs de instalare, proprietar, urgent, 12.000 EUR, Tel: 0762932013, 0766276141

n Muncii, vila d+p+1+m, 320mp utili, constructie 2005, imbunatatiri. Cristina, 300.000 EUR, Tel: 0213358801, 0745121477

n 1 Decembrie - Ilfov la 10 km de Bucureºti. Ocazie. Proprietar vând 2 case la curte la preþ de una. Vilã la roºu 100 mp amprentã +casã BCA 108 mp amprentã, total 841 mp teren deschidere 14m, toate utilitãþile, acte complete, preþ convenabil, Tel: 0764401498, 0733796081

-Metrou n Basarabiei C.Georian, 2/8 dec, balcon, ST-40, bloc mixt 1990. La cheie! neg. www.amdf-imobiliare.ro, 43.000 EUR, Tel: 0723602926, 0741107824

03 Aprilie 2013 Taberei, n Drumul Compozitorilor, decomandat, etaj 7/10, constructie 1980, semistradal, g+f+p+t+um, construit Trustul Carpati, acte, accepta credit, 49.900 EUR, Tel: 0744682007, 0725646382

n Vatra Luminoasã, particular, vand garsoniera confort I, semi - decomandata. Gresie, faianta, parchet, termopan, contorizata, aer conditionat, cadastru, intabulare, 35.000 € catalin.burtanete@yahoo.com, Tel: 0728927732 n Giulesti Prunaru, urgent, proprietar, P/4, sdec. mod/imbun, inst/usi schimbate, t/g/f/p/Ac, apometre, mob/ut, gradinita, zona verde, parcare uscatorie acept credit, pret disc, 47.000 EUR, cristina_lita@yahoo.com, Tel: 0724311042 é Vitan Olimpia, zona linistita, proprietar vand garsoniera spatioasa, luminoasa, decomandata, 37 mp, et 3/4, bloc din 1986, complet renovata, instalatii sanitare si electrice inlocuite, G, F, T, usa metalica, etc. Garsoniera se vinde mobilata si utilata complet, 42.000 EUR, fvalentin_rap@yahoo.com, Tel: 0724550567, 0765215041

n Pantelimon, Cora, ap. 2 camere, confort 3, et. 1/4, complet utilat, Tel: 0722540253

n Giurgiului pod, vand ap 2 camere, semidecomandat, et. 5/10, gresie, faianta, usor discutabil, 35.000 EUR, Tel: 0746265894, 0723259626

n Ghencea, etaj 9/10, bloc garsoniere, mobilata, balcon, 29.000 EUR, petcumihai18@yahoo.com, Tel: 0720398494

é Vitan, Olimpia, zona linistita, proprietar vand garsoniera spatioasa, luminoasa, decomandata, 37 mp, et 3/4, bloc din 1986, complet renovata, instalatii sanitare si electrice inlocuite, G, F, T, usa metalica, etc. Garsoniera se vinde mobilata si utilata complet, 42.000 EUR, fvalentin_rap@yahoo.com, Tel: 0724550567, 0765215041

é Giurgiului, ocazie unica! Garsoniera reamenajata elegant cu un spatiu generos la parterul blocului ideala pentru firme ori activitati comerciale. Complet mobilata poate servi si pentru o tanara familie. Relatii direct la proprietar, 31.000 EUR, officeideea@yahoo.com, Tel: n 1 Decembrie Bd, Auchan, vand garsoniera etaj 1/5, bloc 0762633831 reabilitat termic, toate utilitatile, 16.500 EUR, Tel: 0724039102 n Militari, Veteranilor, et. 10/10, îmbunãtãþiri, cadastru, intabulare, 35.500 EUR, Tel: 0767515749 n Militari, piaþa Gorjului, cf. 1, decomandatã, bloc 1982, 30.000 EUR, Tel: 0720960565, 0722610201

n Braºov, Predeal, apartament 2 camere, parter, decomandat, semi imbunatatit, 38.000 EUR, n Romancierilor, vand Tel: 0766815447 garsoniera confort 1, parter din n Braºov, Predeal, apartament 4, direct de la proprietar, vila 2 camere parter, posibil 33.000 EUR, Tel: 0724242428 vanzare doar garsoniera (20.000E) 30.000 €, 0766815447

n Crângaºi-Giuleºti 5 minute piaþa Crângaºi, stradã necirculatã, 3/4, conf. 1, parchet stejar+îmbunãtãþiri, proprietar, acte, discutabil, 47.000 EUR, Tel: 0761609081 é Traian, str. Valeriu Braniste 54-56, confort II, semidecomandata, an 1970, intabulare, toate utilitatile, parcare curte interioara, 23.000 EUR, nicoletapoteras2005@yahoo.com Tel: 0722282261, 0727998468

Giurgiu municipiu, vand apartament 2 camere decomandat, bloc p+1 caramida, renovat, langa Billa, negociabil, 28.000 EUR, Tel: 0765999567

Apãrãtorii é Oltenitei, Patriei, confort 1, decomandat, etaj 3/4, 53 mp, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, cadastru, intabulare, an constructie 1986, 56.000 EUR, cipioata@yahoo.com, Tel: 0745024710, 0742123794

n Drumul Taberei, Favorit, decomandat (circular), etaj 5/10, stradal, liber, bucatarie 9mp, constructie 1975, acte, accept credit, 47.000 EUR, Tel: 0744682007, 0725646382

Ialomiþa, Slobozia, la MB-uri, vand apartament 2 camere, etajul 4/4, centrala de apartament, termopane, balcon inchis. Blocul este construit intre 1985-1990, acoperisul din 2 ape cu tigla refacut total acum 1 an. Zona foarte linistita; in fata exista un parc cu foarte multe facilitati. Cutei Verginia, 35.000 EUR, kutzey47@yahoo.com, Tel: 0726152662 n Militari Gorjului, proprietar, semidecomandat, P/4, zonã verde, construcþie 1972, bloc reabilitat, boxã subsol, 48.000 EUR, Tel: 0788123448, 0788324254 n Militari vand urgent 2 camere, et. 3/9, pret negociabil, 52.000 EUR, Tel: 0784593316, 0784593317 n Militari 2 camere semidecomandate, etaj 3/9, aer conditionat, balcon inchis, Tel: 0784593316

Militari, Roºu, dezvoltator, etaj 2, 100 mp, 2 gr. sanitare, preþ la cheie, 48.000 €, Tel: 0788395181, 0727525188 n Militari, Lujerului, confort 1, decomandat, et. 1/10 cadastru ºi intabulare, îmbunãtãþiri, 57.000 EUR, Tel: 0767515749

é Popeºti-Leordeni, Drumul Fermei, vand apartament 2 camere, 60 mp utili, decomandat, finisaje la cheie, imobil tip vila, 2 apartamente pe nivel, P+2, Constructie din caramida, termosistem la exterior cu polistiren de 10 cm, compartimentare interioara din caramida, bucatarie inchisa, cu acces direct la unul dintre balcoane. Apartamentul dispune de 2 balcoane. foarte aproape de statia de metrou Dimitrie Leonida. Zona in continua dezvoltare. Strazi asfaltate, toate utilitatile. Constructie noua, martie 2013. Centre comerciale: Metro, Selgros, Carrefour, piete agroalimentare, Mega Image, mall, scoli, gradinite in apropiere. Promotie: la cumpararea apartamentului, primiti un voucher cadou pentru amenajarea locuintei cu perdele si draperii, 46.000 EUR, helgagroup@yahoo.com, Tel: 0724647871


03 Aprilie 2013

vânzãri 2-3-4 camere / spaþii / schimburi / cumpãrãri garsoniere / 2 camere / pagina 11

é Vitan Mall, proprietar vand apartament 2 camere, in zona extrem de linistita, in apropiere de scoli, gradinite, Mall Vitan, bloc din 1992, parter (P/4), semidecomandat, spatios, complet renovat (izolat fonic si termic in interior - pereti, tavan, podea - instalatii sanitare si electrice noi, G, F, T, usa metalica antiefractie, etc). Apartamentul se vinde mobilat si utilat, 82.000 EUR, fvalentin_rap@yahoo.com, Tel: 0724550567, 0765215041

é Prelungirea Ghencea, Ansamblul Premium Houses, 2 cam, finisat integral, la cheie, obiecte sanitare baie, centrala proprie, 48 mp, locuibil, posibilitate prima casa, asfalt, utilitati, acces stradal, 32.900 EUR, office @premiumhouses.ro, www.premiumhouses.ro, Tel: 0725752155

n Rahovei vand ap 2 cam decomandat, etj 3/10, 55 mp, 55.000 EUR, bezedececilia@yahoo.com, Tel: 0727116671

TIMPURI NOI, AP 2 CAMERE, FINISAT, LA CHEIE, ET 5 + 6, EXCLUS AGENÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 32.000 EUR, TEL: 0724588681

BRÂNCOVEANU, LAMOTEªTI, 3 CAMERE, FINISAT, LA CHEIE, 85MP, ET 5 + 6 EXCLUS AGENÞII, SE CCEPTÃ PRIMA CASÃ, 45.000 EUR, TEL: 0724588680

n Drumul Taberei-Sector 6 P/5, 86mp, bloc finalizat 2012, la cheie, zonã verde, posibilitate prima casã, 55.000 EUR, Tel: 0729806650

Noi 70mp, n Timpuri decomandat, etaj 8/8, bloc 1986, renovat complet, termopan, parchet, usi schimbate, se vinde mobilat, 2 bai cu geam, balcon inchis cu termopan, vedere libera, loc parcare, acces facil toate mijloacele de transport, 95.000 EUR, violeta_floria@minind.ro, Tel: 0723665351 n TIMPURI NOI, AP 3 CAMERE FINISAT 72MP LA CHEIE, ET 5 + 6 EXCLUS AGENÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 42.000 EUR, TEL: 0724588681

Dristorului, 4 n Decebal camere, et. 1/4, vedere mixta, stradal, Tel: 0762111993 n Decebal, Dristorului, vand apartament 4 camere, stradal, vedere mixta, etaj 1/4, Tel: 0762111993 n Decebal, Dristorului, vand apartament 4 camere, etaj 1/4, vedere mixta, stradal, Tel: 0762111993 n Drumul Taberei, Orizont, bloc Mapn. etaj 1/10, bloc n Unirii Budapesta, ap. in vila, reabilitat, constructie 1980, P/1, 70 mp, semidec, stradal, stradal, vedere lateral, curat, pretabil firma (locuit), 72.000E acte, credit, 89.000 EUR, Tel: discutabil, Tel: 0764820541 0744682007, 0725646382 n Vitan, vand ap 3 cam, cf 1, dec, etj 6/8, an 1984, renovat partial in 2012, G F P T UM AC, storuri, etc. Zona linistita, verde, luminata, curata. Aproape de Mall, Kauffland, Real, Metrou etc. Negociabil, 72.000 EUR, leonsweethart@yahoo.com, Tel: 0724529730

1 DECEMBRIE 1918 BD, THEODOR PALADY, METROU, LA CHEIE, 85MP, EXCLUS AGENÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 45.000 EUR, TEL: 0724588680

n Militari, Apusului, 3 camere, proprietar, gresie, faianta, termopan, usa metalica, centrala termica, aer conditionat, chico_cico@yahoo.com, Tel: 0723236501 n Militari, Apusului, conf. 1, 69mp, semidecomandat, etaj 4, îmbunãtãþiri, 61.000 EUR, Tel: 0722298372

n PANTELIMON, PARCUL FLORILOR, STR HÃÞIªULUI 78MP ET 5 + 6, EXCLUS AGENÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 42.500 EUR, TEL: 0724588681 n Prahova, Sinaia, zona Hotel Mara, vand apartament 3 camere semidecomandat, etaj 2, negociabil. 0768930089, n Vitan Mall, proprietar vand 40.000 EUR, Tel: 0726272010, apartament 2 camere, in zona 0736245794 extrem de linistita, in apropiere de scoli, gradinite, Mall Vitan, bloc din 1992, parter (P/4), semidecomandat, spatios, Rahova apartament 3 complet renovat (izolat fonic si camere, 1/11, bloc termic in interior - pereti, tavan, podea - instalatii proprietari, negociabil, Tel: sanitare si electrice noi, G, F, 0761829765, 0314376247 T, usa metalica antiefractie, etc). Apartamentul se vinde n Regie vilã 1/2, 110mp, 2 mobilat si utilat, 82.000 EUR, bãi, 2 balcoane, 2 debarale, fvalentin_rap@yahoo.com, Tel: toate îmbunãtãþirile, proprietar, 0724550567, 0765215041 Tel: 0766461838

Berc eni partic ular, apartament 4 cam, p/8, 2 intrari, intretinere asigurata + gradina 11mp, intabulata, negociabil, 79.000 EUR, Tel: 0785447090, 0725072310

n Obor, Mosilor, vand/schimb ap 4 cam, 100mp, p, g, f, t, cp, ac, parcare in curte, sau schimb cu 2 ap cf2 (ap 2 cam + dif, variante), 80.000 EUR, anicuta.nicolae@yahoo.com, Tel: 0721779170

n Rahova Barca, 92mp, semidecomandat, 1/8, centrala, izolat, imbunatatiri de calitate, recent renovat; discutabil, 70.000 EUR, Tel: 0766333093 n Rahova. Urgent, Margeanlui cu Barca, renovat 2012, et. 1/9, semidecomandat, scara curata si linistita, vedere spate, 85 mp utili, 2 gr sanitare, 1 balcon, usa metalica, AC 20.000 BTU, termopane, parchet lemn masiv, gr, f, apometre, 72.000 €, oana.manescu@ymail.com, Tel: 0724436278

n Vitan Mall, 4 camere decomandat, 2 bai, 2 balcoane gresie, faianta, termopan, usa metalica, etj 3/4, suprafata utila 96 mp, loc de parcare, Exclus Intermediari, pret negociabil, 113.000 EUR, Tel: 0784468963

é Apãrãtorii Patriei apartament 4 cam, 2 bai, partial mobilat si utilat (frigider, aragaz, masina de spalat), centrala de ap, et 1, geamuri de lemn triplu stratificat, parchet, gresie, faianta, usa metalica, 5 min metrou. pt poze dati mail, 76.000 EUR, avramiabogdan@yahoo .com, Tel: 0730166661

n Berceni Aparatorii Patriei, particular vand 4 camere, parter/8 cu 2 intrari, o camera spatiu comercial, discutabil, 85.000 EUR, Tel: 0785447090, 0724849347

Republica vand teren+ birouri+ magaz ii/hale. Cladirea cu birouri este compusa din: bucatarie, baie+ 3 birouri (2 x 15, 70mp; 1 x 7, 70mp), bucatarie (7, 70), baie hala 1: 60mp; magazie 2: 35mp; hala 3: 100mp; Pret negociabil. Utilitati: Apa, Electricitate. Acces tir, Cale rutiera. Dotari: Rampa, Ferestre / luminatoare, Iluminat, 147.000 EUR, bebe.voicu@ymail.com, Tel: 0722238084

n Vatra Luminoasã Maior Coravu proprietar, stradal, 70 mp, vitrina 6m, grup sanitar, acces fata-spate, pret discutabil, 140.000 EUR, sarina_luminita@yahoo.com, Tel: 0728928522

Uioara, n Brâncoveanu schimb apartament 2 camere confort 2, cu apartament 4 camere situat în zona Brâncoveanu, Orãºelul Copiilor, ªoseaua Olteniþei, Tel: 0723318047

Cumparam garsoniera, apartament sau inchiriez in Bucuresti, conf. I, II, III, rog si ofer seriozitate, Tel: 0765119407

n Brâncoveanu, schimb 2 camere conf. 2, dec, 4/10, îmbunãtãþiri + diferenþã pentru 2-3 camere zona civilizatã, Tel: 0769470881 Dau bloc si casa la curte s c himb c u o v ila, Tel: 0767960129 n Titan Parc schimb apartament 3 camere, parchet, centralã, bloc anvelopat 4/4, cu apartament 2 camere 1/4 - 3/4 aceiaºi zonã (plus diferenþa), Tel: 0727883430

n Particular cumpar apartament 2 camere, sector 2 sau 3, exclus parter si ultimul etaj, ofer 34.000 euro, Tel: 0723502712 n Central, particular cumpar apartament cu 2 camere, decomandat, max. etj. 3, an. constr. dupa 1977, zone centrale: Dorobanti, Cismigiu, Stirbei Voda, Stefan cel Mare pana la Circ, Exclus agentie sau intermediar. 0756201911


pagina 12 / închirieri oferte camere / case / garsoniere / 2-3-4 camere / spaþii comerciale

n Berceni Big inchiriez camera in apartament, 500 lei chirie si intretinere, Tel: 0728157211 n Bucureºtii Noi, Laromet, Laminorului, intrare separata, acces dependinte, microcentrala, mobilata, pensionara inchiriaza camera curte, fara copii, 400ron/chiria + 250ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 Noi, parc n Bucureºtii Bazilescu, 5/10, termopan, pensionara primeste o fata/ femeie nefumatoare. 350 Ron/chiria + 250 Ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 Taberei, bd n Drumul Timisoara, Frigocom, p/10, decomandat, gfpt, color, pensionara primeste 1-2fete, familie cu 1copil, nefumatoari, 400ron/chiria+ 250ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Ferentari inchiriez o camera la bloc mobilata unei studente, salariate, rog seriozitate, Tel: 0721602930 n Rahova, Sebastian, banca, 5/10, 3cam dec, g+f+p+t, mobilat modern, primeste in gazda baiat serios, fara proprietar, 400Ron chiria+ 400Ron garantia, Tel: 0216442571, 0723713816

n Central, Victoriei, Grivita, casa 6 camere, curte, actual restaurant, 800 EUR, i_c0stin@yahoo.com, Tel: 0728003709 n Domenii, Casin, inchiriez apartament in vila noua, etaj 1/P+1, 3 camere, S=160 mp, spatii de depozitare, fitness etc, gradina, parcare in curte, loc de joaca. mobilat lux, 1.300 EUR, Tel: 0724360247, marilena_iacobescu@yahoo.com n Obor, Kauffland, 2 camere, hol, bucatarie, baie, pivnita, curte comuna, nemobilat, neutilat, gfp, incalzire centrala, 230 EUR/luna, 0745989342 manolemagda@ymail.com,

Prahova Sinaia str. Mihail Kogaliniceanu, la 3 minute de hotel Internaþional, particular, vila 4 camere, 120mp, complet utilat ºi mobilat, parchet, termopan, gresie, faianþã, centralã termicã, toate noi, recent renovat, curte 150 mp, vedere excepþionalã spre munte, ideal pentru locuit sau casã de vacanþã, Tel: 0733106680

Piata Galati, n Dacia, Al.Russo, 3/4, semidecomandata, g+f+t+p, utilata, mobilata, microcentrala, termopan balcon, 200Ex2, Tel: 0723713816, 0216442571 n Dristor 2, metrou, 10/10, semidecomandata, utilata, mobilata modern, gresie toata casa, f+um+ac, jacuzzi, 200Ex2, Tel: 0723713816, 0216442571 ofer spre n Floreasca inchiriere garsoniera mobilata, Tel: 0770351596, 0765844500

n Rahova Teiuº, 3 camere, gaze, aer condiþionat, cablu internet, renovat, nemobilat, corp casã separat, firmã termen lung, contract, 1.700 RON, Tel: 0727369478 Unirii, Mitropolie, apartament in vila, singur c urte, 6 c amere, pret discutabil, 700 EUR/luna, Tel: 0764642464

n 1 Mai (Mihalache) Victoriei, Unirii, garsoniere moderne regim hotelier, cf. 1, calculator, internet, 2 h/60 L, 80 L/noapte, 100 L/zi, 60 RON, Tel: 0764826324, 0723518074 n BAICULUI, INCHIRIEZ GARSONIERA CF 3, MOBILATA UTILATA COMPLET, GAZE, CURATA SI LIBERA, ET 1/4, BLOC RENOVAT RECENT INTERIOR EXTERIOR, 150 EUR/LUNA, MIULESCU.SILVIU@YAHOO. COM, TEL: 0723188376 n Ciºmigiu, langa parc, ultracentral, proprietar, inchiriez camera mansarda, pentru atelier creatie, pictura, sculptura, mic mobilier, desen, croitorie, fotografie, design, etc. Mansarda are lumina naturala, apa curenta, caldura, curent electric, gaz, usa metalica, Tel: 0744191058 n Cluj-Napoca municipiu, cartier rezidential Iris, ap o camera decomandata, toate utilitaiile moderne, contorizare separata, 600 RON, dan_birsan@ymail.com, Tel: 07495266235

Pantelimon, Ritmului, stradal, recent renovata si utilata, mobilata modern, aer conditionat, usa metalica, balcon inchis, gresie, faianta, parchet, termopan, contorizata, cablu, internet, 250 EUR/luna, Tel: 0722337043, 0723623872 é

n Progresul, Luica, particular inchiriez garsoniera confort II, utilata si mobilata, 150 EUR/luna, Tel: 0722171511, 0766247832 n Sebastian inchiriez garsoniera cf. 1 curata mobilata utilata contorizata stradal, 210 EUR, Tel: 0724891528, 0758504698

inchiriez n Margeanului, apartament 2 camere, confort 1, 1.000 RON/luna, Tel: 0762625603, 0762625340

é Vitan proprietar, inchiriez garsoniera decomandata, SU 37 mp, et 3/4, gresie, faianta, parchet, termopan, AC, internet, mobilata si utilata complet, 250 EUR, valentin.florescu@asseco-see.ro, Tel: 0724550567, 0765215041

bulevardul n Bãneasa Apicultorilor, in North Lane residence, 55mp, etaj 5/6, apt. 54, bloc 56, constructie 2011, Tel: 0769936503 n Berceni, Drumul Gazarului, ap. 2 cam, et. 1/4, 56mp, termen lung, direct proprietar, gresie, faianta, parchet, aer condiþionat, uºã metalicã, semimobilat, bloc reabilitat termic, zona verdeata, linistita, 1.100 RON, ionut.dinu@yahoo.com, Tel: 0722462644, 0736498833 n Berceni, Constantin Brancoveanu, Budimex, ap 2 camere, etaj 3/8, semi decomandat, 8 minute metrou Brancoveanu si Piata Sudului, mobilat, utilat complet, bucatarie mare, masina de spalat, cablu internet, curat liber, 900 RON/luna, Tel: 0743160974 n Brancoveanu, 2 camere semi decomandat modificat mobilat lux gresie, faianta, termopane, usa metalica, masina spalat, frigider, mini bar, 4/8 etc, 300 EUR/luna, cornel.lucino@gmail.com, Tel: 0723586835 Drumul Taberei etaj 1/8, decomandat, mobilã nouã, aragaz, frigider, 230 EUR, Tel: 0748959515, 0728005657

é Titan, Auchan, particular inchiriez garsoniera in vila intrari separate mobilata utilata nou avans 1+1, 850 RON, chirieieftin@yahoo.com, Tel: 0741956382 n Vitan, Real, 32mp, mobilat, proprietar, confort 1, Tel: 0766245929

03 Aprilie 2013

n Mihai Bravu, inchiriez ap 2 cam dec et 2/8 mobilat, termopane, gfp, usa met, masina spalat, comb. frig, aragaz, TV, internet, liber (langa Kaufland), 300 EUR/luna, Tel: 0749814696

n Balotesti, Ilfov, Str. Unirii, langa Filatura, apartament 3 camere, et 2, modernizat, Tel: 0766294929 n Berceni Izvorul Mureºului, proprietar, apartament 3 camere conf. 1, decomandat, mobilat, amenajat, utilat modern, aer condiþionat, tv, maºinã spãlat, frigider, recent renovat, contorizat, loc n Militari Gorjului, etaj 2/8, cf. parcare, aproape RATB ºi 300 EUR, 1/decomandat, mobilat ºi utilat metrou, sorin.mar@gmail.com, Tel: complet, urgent, 230 EUR, Tel: 0731551377 0745055657, 0728005657 n Colentina Andronache, 2 etaje, 220mp/etaj, 2 bai/etaj, Moºilor, Obor, Tel: 0723390827 60mp, etaj 3, 2 Taberei, Afi n Drumul decomandat, balcoane, termopan, Cotroceni, etaj 1/4, bloc special, utilat, mobilat lux, 2 100mp, stradal, amenajat modern, aer conditionat, Tel: utilat complet, liber, avans 1+1, 450 EUR/luna, Tel: 0766567481 0744682007, 0725646382 n Olteniþei 50mp, 3/8, parchet, mobilat clasic, contorizat, liber, negociabil, exclus intermediari, 230 €/luna, 0724149374, 0725533510

Rahova, Petre Ispirescu, proprietar ap 2 cam conf 1, semdec, etj 4/4, util+ mob modern, geam+ usi termop, rulouri electrice, baie+ buc cu g+f, centrala term, tv, mas spalat, frig, aragaz, totul indiv , c os t ur ile apartamentului mici, bloc izolat termic. Zona foarte linistita, rog seriozitate, 320 €, anny_marry1981@yahoo .com, Tel: 0763685023, 0766435874

n Rosetti, ultracentral, decomandat, etaj2, mobilat nou, modern, utilat, renovat lux, 2 balcoane, aer conditionat, cochet. merita vazut! n Drumul Taberei, Favorit, popescu_holtzhauser@yahoo. 65mp, cf. sporit decomandat, com, Tel: 0721032316 6/10, GFP, 2 lifturi, balcon inchis 11mp, mobilat si utilat, Voluntari ofer casa 50mp + contorizat, usa metalica, minim curte 100mp, 2 camere, 1 an, 300 EUR, Tel: baie, bucatarie utilata, 0723700775 mobilata, calorifere, n Giurgiului proprietar, termopane; 1 avans+2 inchiriez ap 2 camere mobilat, garantie, 900 RON/luna, etaj 1/4, 200 EUR/luna, Tel: Tel: 0763755272 0729907042, 0723495051

Militari, Lujerului Cora, etaj 3/8, confort 1 mobilat clasic, utilat complet, 230 EUR, Tel: 0748959515, 0728005657 n Militari, Cora Lujerului, inchiriez apartament 3 camere, utilat complet, etj 2 din 8, 300 EUR/luna, Tel: 0722509451

n Militari Pta Gorjului. inchiriez apt 4 camere, conf 1, semidecomandat, 2 gr sanitare, parter/4 Fara imbunatatiri, mobilat clasic, 300 EUR, http://www.antivodafone.ro/apar tament, Tel: 0761265128 n Militari Apusului, proprietar, închiriez cu 250 euro/luna mobilat ºi utilat sau vând 50000 euro, 250 EUR, Tel: 0723966893, 0771304450

n Cotroceni inchiriez pentru firma aproximativ 100mp. Contact dupa ora 16, Tel: 0214109532


03 Aprilie 2013

închirieri oferte spaþii / cereri / auto-moto / electro / matrimoniale / pagina 13

Crângaºi. IPROMET Imobili SA, oferã spaþii birouri în bd. Constructorilor nr. 20A, preþuri atractive, locuri parcare, suprafeþe între 30-644mp, Tel: 0746086679

é Dacia, Piata Romana, Spatiu Comercial, stradal, zona pietonala, parter/3, 65mp, pretabil cabinet, birouri, magazin, etc, grup sanitar, bucatarie, hol, decomandat, aer conditionat, parchet, firma luminoasa, liber, 700 EUR/luna, aurelburlan@gmail.com, Tel: 0722729252 productie n Giuleºti, alimentara 150mp activ si 120mp anexe (ofice, vestiar, gr. sanitar), intrari separate, camera de frig, cuptor pe gaze, la curte, 850 EUR/luna, Tel: 0766558339 n Iancului piaþã, închiriez spaþiu comercial, parter bloc, fix în staþie autobuz, super trafic, 29mp, vitrinã 4m, 750 EUR/luna, Tel: 0740228477 n Mihai Bravu, Maior Coravu, asociatie proprietari oferim spatiu depozitare la subsolul blocului, aproximativ 100mp, intre 8.00 - 9.00, Tel: 0744643037 n Militari bd. Iuliu Maniu, spaþiu cu super vad, pretabil opticã, carmangerie, etc. suprafaþã 50 mp, Tel: 0729036338 n Nordului Madgearu, spatiu birouri mobilat elegant, hoch parter/s+hp+5et, 82mp + terase, 1.000 EUR/luna, Tel: 0744367781

Pache Protopopescu, Plantelor Mântuleasa, demisol toate utilitãþile + 380 V, pretabil atelier, laborator, depozit, etc, Tel: 0723287531, 0213115243 n ªerban Vodã 140, inchiriez locatii birouri 200mp, etaj 1/5, cladire noua, contorizata independent (gaze, aer, electricitate), Tel: 0736358152, 0745907156

n Particular, doresc apartament 2-3 camere nemobilat pe termen lung, renovat, zona Unirii Fantani, 300 EUR/luna, 0771287973

é Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

Colector autorizat Programul Rabla 2013, 1 EUR, Tel: 0761847751 Logan é Dac ia autoutilitar, an 2008, 85.000k m, motorina, culoare alb, cauciucuri iarna-vara, 3.300 EUR, Tel: 0720792473 n Dacia Logan, full options, predau contract leasing expira noiembrie 2015, 5.000 RON, Tel: 0721230074, 0724275224

Cumparam orice auto, orice stare, inmatriculate sau neinmatriculate si volan dreapta, plata, actele pe loc, Tel: 0765119407

curatam, n Turbosuflante montam si comercializam intr-un service modern echipat cu un personal pregatit sa va remedieze orice defectiune si cu preturi mici la manopera si piese auto. Va asteptam, 200 Ron, Telefon: 0744553684, Fax: 0264591728, automert_cluj@yahoo.com, http://www.automert.ro

é Toyota Avensis primul proprietar, taxa achitata, An fabricatie 2007, Diesel 126 CP + anvelope de vara, 7.900 €, eduardcar@yahoo .com, Tel: 0723176722

é Tractoare Fiat: Tractor Fiat 640 - 4x4, motor nou, an 1984 - 6100eur; Tractor Case International 574 65CP - 1980 - 5500eur; Tractor Case International 585 4x 4 - 5600eur, 6.100 EUR, cicsaalexandru@gmail.com Tel: 0762258022

n Computer Pentium 4/2700, 1gb ram, 80hdd, cdrw 128, video monitor 17 lcd, tastatura, mouse, 299lei, Tel: 0768790654

n Sistem complet Amd Athlon monitor: LG LCD, w1934s, diag. 19"; unitate: hdd 80 gb Samsung ata, amd athlon 2400+ (2ghz), memorie 1, 5gb ddr, dvd- wr Asus, cd rom lg, placa video ati Radeon 9550 128 mb; tastatura + mouse; plus imprimanta HP 3550, necesita cartuse noi, 570 RON, pasatsandu@gmail.com Tel: 0766441929

é Poze realizate acum sapte, atentie 7 fete acum in acest moment si toate superbe absolut toate sapte, peste 170 cm inaltime suple, sani evidenti frumosi si tari, fundulet bombat, asa dupa cum singur poti vedea! 150 RON/ora, Tel: 0733127275, 0744202363

é Reala 100%, lucrez absolut singura pe cont propriu, Suna-ma. Sex Total, 150 RON/ora, Tel: 0731152484

é Blonda senzuala. Draguta si rafinata alaturi de care poti petrece clipe de neuitat, sigur vei reveni, 150 RON/ora, Tel: 0727507646

n Gratis ofer cuni-anilingus unei d-ne supla peste 30 de ani. Satisfactie si seriozitate maxime. Exclus barbatii. Numai sms, Tel: 0761241755

n Agentia de turism Romtour Adventure organizeaza in mod profesional excursii de weekend, la munte, mare, sejururi in Europa si croaziere speciale pentru persoanele singure, 0735046395, http://www.romtouradventure.ro n Problemist sah-mate, doresc nu doar convietuire, ci autodidacta, eventual atee, cu liceu, varsta apropiata, 78 ani, Tel: 0318006320 n Salon masaj erotic, te aºteaptã alãturi de 8 fete fierbinþi, într-o locaþie de lux, Tel: 0767163307, 0737541724


pagina 14 / animale / pierderi / citaþii-licitaþii / autorizaþii mediu / medicale / afaceri

é Ofer spre adoptie catelusa Teckel de culoare neagra, in varsta de 10 ani. Asigur hrana pentru tot restul vietii, Tel: 0763672207

é Scottish Fold de Vanzare Pisici Rasa Pura. Pisicutele au varsta de 9 saptamani sunt disponibile au primul vaccin trivalent si deparazitarea interna si externa efectuata. In plus pentru mai multa siguranta in ceea ce priveste starea de s anatate v a oferim asigurare medicala de s anatate pentru puii comercializati cat si “ o a doua parere ” adica - puteti verifica si la alt medic in afara de mine cand va trimit pisica daca aceasta este sanatoasa. Doua pareri sunt intotdeuauna mai bune. Obictiv principal: o pisica de rasa frumoasa si sanatoasa. Av antaj: Pot as igura transportul pisicii in tara in cele mai bune conditii pentru a evita stresul de transport la maxim. Program: L-D - 9-20. Cel mai bun prieten te asteapta la noi! D r. Vet. Bogdan Sintimbrean. Facebook: www.facebook.com/pisicivan zare 258 EUR, canisaro@gmail.com, www.pisici-de-vanzare.ro, Tel: 0733121226

é Vand British Shorthair Blue Pisici Rasa Pura. Pisicutele au varsta de 9 saptamani sunt disponibile au primul vaccintrivalent si deparazitarea interna si externa efectuata. In plus pentru mai multa siguranta in ceea ce priveste starea de sanatate va oferim asigurare medicala de sanatate pentru puii comercializati cat si “o a doua parere” adica - puteti verifica si la alt medic in afara de mine cand va trimit pisica daca aceasta este sanatoasa. Doua pareri sunt intotdeuauna mai bune. Obictiv principal: o pisica de rasa frumoasa si sanatoasa. Avantaj: Pot asigura transportul pisicii in tara in cele mai bune conditii pentru a evita stresul de transport la maxim. Facebook: https://www.facebook.com/pisici vanzare Cel mai bun prieten te asteapta la noi! Program: L-D - 9-20. Dr. Vet. Bogdan Sintimbrean, 258 EUR, canisaro@gmail.com, http://www.pisici-de-vanzare.ro, Tel: 0733121226

n Declar pierdut carnetul de student pe numele Cazacu Diana. Il declar nul, n Pierdut carnet de student pe numele Oprea Alexandra. Il declar nul, n Pierdut card de identitate Ratb pe numele Ciocirlan Eugen Marian. Il declar nul, n Pierdut carnet student si legitimatie transport nume Cetea Ioan Alexandru emis de Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu. Le declar nule, n Pierdut acte firma. Firma Merjer IT Consulting SRL, CUI 29686994, J40/1282/2012, declar nule Certificatul de inregistrare, Certificatul constatator pentru sediul social si pentru activitati la terti, Tel: 0748034923

certificat de n Pierdut inregistrare seria B nr. 1647606 al Sc Cosmoline Com Srl CUI RO13706874, J40/1613/2001. Il declaram nul, n Pierdut Certificat de deces pe numele Ghibu Constanþa; Certificat cãsãtorie pe numele Ghibu Petre ºi Stanciugelu Constanþa; Contract Construire (duplicat) nr. 513/07.04.1975 între ICVL ºi Ghibu Petre; Proces Verbal (duplicat) FN/1975; Contract Împrumut nr. 109309/75 între Ghibu Petre ºi SCMB; Titlul de Proprietate nr. 2684/24.04.1979; Adeverinþã achitare CEC nr. 1043/10.05.2011; Certificat Fiscal Succesiune nr. 96446/2013; Certificat naºtere (duplicat) pe numele Ghibu Constanþa. Le declar nule, n Subscrisa, SC Stinvest Properties SRL, cu sediul în Bucureºti, Splaiul Independenþei nr. 7 bl. 101, sc. B. ap. 30, sector 5, având nr. de ordine în Registrul Comerþului J40/8154/2006 ºi CUI 18685632, declarã pierdut certificatul de înmatriculare seria B nr. 0873035. Certificatul este declarat nul, Tel: 0754078637

n Info-Dip Insolvency SPRL, Lichidator Judiciar al SC Gedral Company SRL organizeaza incepand cu data de 11.04.2013, in fiecare joi, ora 13:00, licitatie publica conform Lg 85/2006, pentru vanzare: 1) Terenuri extravilan – Buftea, 2 parcele: 4.750mp si 6.600mp, pret: 16E/mp. Terenurile sunt in Buftea si se afla la iesirea din Chitila spre Tartasesti, la cca. 400m de DN7, in apropiere de Padurea Raioasa si Statia CFR Sabareni, intr-o zona de terenuri libere si spatii industriale. Accesul se face din drum de exploatare neasfaltat, avand in apropiere curentul electric. 2) Terenuri intravilan Halchiu – 2 parcele: 11.376mp si 1.493mp, pret: ~8E/mp. Terenurile se afla la iesirea din localitate spre Feldioara, la cca. 100m de DN13, in apropiere de Fabrica de mezeluri Reinert si Terra Romania, intr-o zona de terenuri libere si spatii industriale. Accesul se face din drum de exploatare neasfaltat, avand curentul electric (la limita) si gazele la cca. 50m, infodip92@yahoo.com, Tel: 0268547255, 0722379082 n Numita Filimon Georgeta, domiciliata in Bucuresti, sector 3, str. Popa Nan nr. 144, este chemata in instanta in calitate de parata, in contradictoriu cu Tugui Ioana, in dosar nr. 21446/301/2012, avand ca obiect exercitarea autoritatii parintesti, cu termen de judecata la data de 18.04.2013, aflat pe rolul Judecatoriei Sector 3 Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, sector 5, str. Ilfov nr. 6, complet C2 familie, ora 08:30, camera 39,

03 Aprilie 2013

n Parohia Fundenii Doamnei organizeaza licitatie pentru atribuirea lucrarilor funerare in cimitirul parohial. Caietul de sarcini poate fi procurat de la Cancelaria Parohiala in perioada 03.04-12.04.2013, la sediul din satul Fundeni, com. Dobroiesti, jud. Ilfov. Data pânã la care se primesc ofertele este 15.04.2013, ora 15:00. Licitatia va avea loc in ziua de 18.04.2013, ora 12:30 la sediul Arhiepiscopiei Bucurestilor, intr. Miron Cristea nr. 9, sectorul 4, Bucuresti, Tel: 0744264637

Public privind n Anunt depunerea solicitãrii de emitere a Acordului de Mediu. Titularul proiectului SC Tulkaz Invest SRL, anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Instalaþie de distribuþie cu gaz petrolier lichefiat (GPL) la autovehicule cu un recipient sub presiune pentru stocare tip SKID”, propus a fi amplasat în jud. Ilfov, oraº Chitila, ºos Centura Chitila-Mogoºoaia nr. 5. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Ilfov din Bucureºti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 ºi la sediul SC Tulkaz Invest SRL, oraº Bucureºti, sector 1, bd. Ion Mihalache nr. 323, sc. 1, et. 1, apartament 8. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Ilfov,

é Vand salupa Glastron (6 pers) + motor Johnson 70cp, utilata complet; vand si separat, Tel: 0723287531, 0213115243

é Anticariat

cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704

é Cumpar decizii

ANRP (Fondul Proprietatea), Hotarari Prefectura, Legea 290 (Basarabia) Legea 9 (Bulgaria), Tel: 0743589934, 0728358786

n Maseuzã, masaj de relaxare, reflexoterapie, anticelulitic, cervical (nu sex, nu zone intime), la domiciliul meu Militari-Gorjului, program 09-20, 50 RON, Tel: n Fost Complex zootehnic 20 ha, grajduri, magazii cereale, 0725533751 cantar bascula 50 tone, activitate morarit, curent transformator propriu 250 kwa, gaze si apa curenta. Vanzare, inchiriere, colaborare etc. Garbovi Ialomita, Tel: 0722260512

é Tratament

Colesterol Krilloil-Omega 369. Scade colesterolul Rau (LDL) cu 32%, creste colesterolul bun (HDL) cu +44%, contact@krilloil.ro, http://www.Krilloil.ro, Tel: 0764477646

n Vand loc veci Cimitir Reinvierea si loc veci Cimitir Giulesti, Tel: 07484593317 n Vand loc veci, cavou suprateran, ultracentral, Sf. Vineri, Bucuresti. Negociabil, 3.000 EUR, Tel: 0742883509 n Vand loc de veci cimitirul Domnesti Ghencea 2, Tel: 0767960129 n Vand instalatie foraj puturi de apa MC-1200 an fabricatie1986, montata pe Autospeciala Tatra an fabricatie1989, 41.000 RON, Tel: 0722687784

Producator vinde utilaje care fabrica hartie igienica, prosop hartie, tub carton, servetele, prosop medical, etc, Tel: 0763839059

n Caut parteneriat pentru desfasurarea activitatii de instalare a echipamentului de telefonie mobila, cu experienta in domeniu, disponibilitati financiare si eventuale oportunitati contractuale. Detin societate cu activitate de 9 ani in aceasta bransa, auto 4x4 Mitsubishi L200, Echipament complet pentru o echipa si 2 angajati cu experienta (tehnician si alpinist cu atestat). Sunt dispus la orice varianta de colaborare. Rog contact pe mail. 0722630902, adrian.nicolaie@gmail.com n Realizare Web Design, site. StarWebs web design Bucuresti , servicii de web design , realizare site-uri de prezentare, magazine online, optimizare SEO, promovare google, promovare online, 0722406872, 0729114187, office@starwebs.ro, http://www.starwebs.ro


meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15

03 Aprilie 2013

Amenajam de la A la Z, case, apartamente, spatii comert, placare polistiren, gleturi, parchet, tencuieli, gresie, faianta, rigips, tapet, glafuri, usi. Preturi minime, Tel: 0213454129

Profesor matematica orice zona rezultate garantate, comod, eficient, succesul sigur, profesor, experienta, seriozitate, tarif orar informativ 20 lei, Tel: 0761929678

n Acoperisuri tabla lindab si tabla zincata, tigla reparatie orice tip si multe alte reparatii, jgheaburi, burlane, glafuri, opritori zapada la cererea dvs, doresc seriozitate, 0747991276

éA m e n a j a r i apartamente la cheie: gleturi, faianta/gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii, etc, Tel: 0767417284, 0744316918

placari n Acoperisuri, exterioare, orice lucrari de Echipa de n Amenajari. stat: scoli, licee, gradinite, Tel: meseriasi executam instalatii 0740410857, 0722722743 sanitare, electrice, glet, rigips, interioare gresie, parchet, lavabil, n Amenajãm exterioare case cheie, tencuieli, sape, mansarde etc, zugraveli, faianta, gresie, 1 EUR/mp, polestiren, pavele, tencuieli, niku_respekt@yahoo.com, Tel: totul negociabil, 0766531488 0727436981

n Amenajez (gresie, faianta, zugravit, parchet): garsoniera 3.000, 2 camere 4.000, 3 camere 5.000. Seriozitate, profesionalism, Tel: 0213454129, 0726215249 n Amenajez (gresie, faianta, zugravit, parchet): garsoniera 3.000, 2 camere 4.000, 3 camere 5.000. Seriozitate, profesionalism, Tel: 0213454129, 0726215249

é Cadastru / Intabulare / Topografie. O ferta promotionala: onorariul c adas tru pentru oric e apartament in Bucuresti / Ilfov 300 lei + taxa OCPI. Firma de topografie realiz am c adas tru, dezmembrari/alipiri, intarusari, planuri de situatie la preturi avantajoase, 300 RON, office @customsurvey.ro, www.customsurvey.ro, Tel: 0724943293


03 Aprilie 2013 si intabulare n Cadastru apartamente, terenuri, case in Bucuresti si Ilfov. Dezmembrari, comasari, apartamentari, actualizari documentatii, trasari limite proprietate cu GPS, ridicari topografice, trasari axe, 250 RON, cadastrist@gmail.com, http://www.cadastrist.ro, Tel: 0722739234, 0746662984 n Executam puturi apa mica si mare adancime, Tel: 0729782533 Executãm învelitori tablã zincatã/ lindab, aticuri, reparaþii, izolaþii+ materiale, Tel: 0744111939, 0732563623

Tinichigerie, parazapezi, jgheaburi, burlane, reparatii, vopsit tabla. Sediu: str. slt. Zaharia 8, Tel: 0728376624, 0374073595 é Tarife contabile speciale si servicii complete de contabilitate si salariz are, Conta Radulescu SRL, Piata Alba Iulia nr. 7, Tel: 0213209090 é Vand tigla ceramica tip Pitesti, Tel: 0723287531, 0213115243

n Executam oriunde in tara tinichigerie, lindab, tabla zincata, vopsim acoperisuri, promotie 40%, garantie 10 ani! Tel: 0724716882, 0753709391

é Inox, balustrade inox (49euro), fier forjat (39), porþi, structuri scãri, orice lucrãri. Experienþã, consultanþã, urgenþe, alden_profesional@hot mail.com, Tel: 0725094777 n Parchetar, raºchetez paluxez, montez, maºinã cu aspirator, calitate, preþ minim. Lucrãri ºi în provincie, Tel: 0736629210 n Tapiter cu experienta lucrez tapiterie clasica, moderna, la preferintele clientului, Tel: 0728986403

é Reparatii Flaut /

Piculina. Repar, restaurez, reconditionez profesional; ofer consiliere vanzari/cumparari. Consumabile. Garantie, Tel: 0722585689

n Închiriem Logan full options 50 ron/zi 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

é Contabil expert,

servicii contabile complete, salarizare, Bilanþ, declaraþii lunare, înfiinþãri firme, prima lunã gratuit. 0214118164, 100 RON, Tel: 0766369750, 0720891226

n Foto-video, oferim servicii pentru diverse evenimente. Preturi de criza, cipstanciu@yahoo.com, Tel: 0721264659, 0736358313

Menajera pentru 8 ore pe zi de luni pana vineri, menaj complet + calcat fara gatit. Persoana serioasa cu experienta in domeniu, salariu 1000 RON, kovacscatalina8@ yahoo.com, Tel: 0735324939

imprimante, é Reparatii reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl ofera copiatoare analogice si digitale, imprimante jet cerneala si laser, scannere, faxuri, multifunctionale. Intretinere si depanare aparate de birou; Vanzari echipamente periferice; Livrari consumabile originale ori compatibile; Consultanta de profil, training specializat. La re-utilizarea cartuselor, prin re-incarcare sau re-conditionare, acordam garantii similare elementelor originale. Telefon: 0722202055, Fax: 0214508399, industrial_birotica@yahoo.com

AnuntAZ 3 aprilie 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Advertisement