Page 1

Particular cumpar teren intravilan, zona cu utilitati curent, gaze, ofer maxim 15.000 Euro, Tel: 0726150207, 0736446482

Buc達tar angajam pentru societate de comert exterior (export). Cerinte: experienta si disponibilitate pentru deplasari in Irak. Pentru CV e-mail hr@ blackseagroup.com

Personal curatenie in centre comerciale pentru firma specializata in servicii de curatenie. Salariu net 650-800ron. 0212241302, Tel: 0729005137, 0212241312

辿 Videochat - Absolvente pentru activitate legal達, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

Videochat, Absolvente pentru activitate legal達, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

n VIDEOCHAT ANGAJAM MODELE DOAR FETE, CU SAU FARA EXPERIENTA PENTRU VIDEOCHAT. BONUS ANGAJARE, COMISION MIN 60% TOT SUPORTUL NECESAR, ZONA METROU BRANCOVEANU. NO TARGET, VEI FI INCURAJAT ZILNIC. AICI FACI BANI.! 3.000 USD/LUNA, STUDIONOVELLO@YMAIL.COM WWW.STUDIONOVELLO.RO, TEL: 0734259617


pagina 2 / oferte de muncã România

02 Octombrie 2012

é Ajutor Ospãtar - Restaurant cu

é Agenti Intervenþie é Agent Vanzari

cunoasterea limbii ruse constitue avantaj, salariu de la 1200ron, 0728650079

Administrator. Familie serioasa, zona rezidentiala- Baneasa, angajam administrator, bun la toate, pentru casa si gradina, muncitor, serios, posesor permis auto, Tel: 0212300808 Intervenþie cu n Agent experienþã, Tel: 0726676817, 0728800153 n Agent Pazã pentru companie securitate. 0749533502, Tel: 0769283938, 0214340052 Vanzari domeniul n Agent pieselor auto, pachet salarial atractiv, permis auto, Tel: 0745178666

cu permis categoria B angajam pentru Aba Security, Tel: 0213358420

é Agenþi securitate.

Societate paza angajeaza agenti securitate in conditiile legii 333/2003 pentru Bucuresti, salariul motivant, Tel: 0213152184

Bucãtar sushi experienta medie pentru firma de catering, Tel: 0726375118

é Agent Vanzari

cu/ fara experienta Roossa Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei + bonusuri, posibilitate rapida avansare, Tel: 0728650079 Agenti curãþenie angajam pentru societate productie cofetarie, patiserie, sectorul 6, Tel: 0722554851

é Agent Vanzari, conducatori auto, aistenti manageri angajam pentru clinicile medicale Plus. Va rugam trimiteti CV-ul la Fax: 0212104270

Agenþi Pazã urgent! Salariu 1000 lei net, Tel: 0760107633, 0213108660 n Agenþi Pazã cu atestat pentru Bucureºti ºi jud. Ilfov. Recomandarea de la vechiul loc de muncã constituie un avantaj, Tel: 0728800153

specific libanez (zona Parc Cismigiu) angajeaza, pentru detalii sunati intre 11:00-19:00, 25 RON, restauranttulin@yahoo.com, Tel: 0762212675, 0213144001 n Bonã interna sau externa, Corbeanca, ptr.copii de 1.5 si 8 ani, cu experienta, Pana in 60 ani, Salariu atractiv + 2 week-enduri libere, contact@bonapentrucopil.ro, Tel: 0726399202, 0762075087 n Bonã. Urgent, bona pentru 2 copii (1 si 3 ani) + menaj usor, progr. L-V: 15-20; S:9-13, zona Floreasca, 800 RON/luna, contact@bonapentrucopil.ro, Tel: 0726399202, 0762075087

n Bucãtar si ajutor bucatar pentru

é Agenti Pazã.

barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

é Agenti Vanzari. Studenti pentru firma de marketing. Oferim training gratuit, Tel: 0768632530

n Ajutor

Ospãtar (fete). Restaurant cu specific libanez (zona Parc Cismigiu) angajeaza, pentru detalii sunati intre 11:00-19:00. 0762212675, 0213144001, restauranttulin@yahoo.com, http://restauranttulin.ro

restaurant zona Iancului, Tel: 0212532321, 0760359907 n Casier/ã, vânzãtoare mezeluri, angajeazã supermarket zona Iancului, Tel: 0758108240 n Casting figuraþie Casa de productie Lumiere Artists organizeaza casting pt filme, reclame si emisiuni TV in str. Lunii nr2 et1 (langa rondul Izvorul Rece, cu programare telefonica) Plata intre 50-300 ron / ziua de filmare. Nu se percep taxe, casting@lumiereartists.com, Tel: 0213109152, 0755129475


oferte de muncã România / info / pagina 3

02 Octombrie 2012

AnunþAZ vã informeazã Românii - cetãþeni europeni

n Circularisti,

operator masina ABS, personal cu/ fara experienta in domeniul pal si accesorii mobilier, Tel: 0720228877, 0786625155

Sindicatul Românilor din Strãinãtate

é Confecþionere

în dialog cu românii de pretutindeni Politica Uniunii Europene în domeniul cooperãrii administrative (partea a- V-a). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Continuãm sã vã prezentãm informaþii despre coordonarea sistemelor de securitate socialã în cadrul statelor Uniunii Europene. Actul normativ la nivel european este Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European ºi al Consiliului European din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socialã. B. Categorii de prestaþii în cadrul sistemelor de securitate socialã. 4. Pensii pentru limitã de vârstã. Orice stat membru în care o persoanã a fost asiguratã trebuie sã acorde o pensie pentru limitã de vârstã atunci când persoana în cauzã atinge vârsta pensionãrii. Calcularea cuantumului prestaþiilor se face prin cumularea tuturor perioadelor realizate în alt stat membru. S-au prevãzut, de asemenea, dispoziþii referitoare la modul în care instituþiile competente trebuie sã calculeze prestaþiile ºi reguli de prevenire a cumulului. Dacã un lucrãtor are dreptul la prestaþii în mai multe þãri ale UE, cuantumul total al acestor prestaþii nu trebuie sã fie mai mic decât prestaþia minimã prevãzutã de legislaþia statului membru de reºedinþã. Acest lucru este valabil în cazul în care statul de reºedinþã dispune de un regim de pensii minime. În caz contrar, instituþia din statul de reºedinþã trebuie sã acorde o compensaþie. 5. Ajutorul de ºomaj. În ceea ce priveºte ajutoarele de ºomaj, instituþia competentã dintr-un stat membru trebuie sã þinã seama de perioadele de asigurare, de încadrare în muncã sau de activitate independentã ºi sã le considere ca ºi cum ar fi fost realizate în temeiul legislaþiei pe care o aplicã. O persoanã aflatã în ºomaj se poate deplasa într-un alt stat membru în cãutarea unui loc de muncã, pãstrându-ºi dreptul la ajutor de ºomaj timp de trei luni. Serviciile sau instituþiile competente pot prelungi aceastã perioadã pânã la maximum ºase luni. Dacã persoana aflatã în ºomaj nu se întoarce înainte de expirarea perioadei, aceasta îºi pierde orice drept la prestaþii. 6. Prestaþii de pre-pensionare. Beneficiarii regimurilor legale de pre-pensionare îºi pot primi prestaþiile ºi pot fi acoperiþi de regimul de asigurãri de sãnãtate ºi de prestaþii familiale într-un alt stat membru. Pe baza principiului egalitãþii de tratament, aceºtia trebuie sã beneficieze de aceleaºi drepturi ºi obligaþii ca cetãþenii statului respectiv. Dat fiind cã regimurile legale de pre-pensionare existã doar într-un numãr foarte limitat de state membre, regulamentul exclude regula cumulãrii perioadelor pentru dobândirea dreptului la aceste prestaþii. 7. Prestaþii familial. O persoanã are dreptul la prestaþii familiale în statul membru competent, inclusiv pentru membrii familiei sale care îºi au reºedinþa în alt stat membru, ca ºi când aceºtia ºi-ar avea reºedinþa în primul stat membru. În caz de cumul de drepturi, prestaþiile familiale se acordã în conformitate cu legislaþia desemnatã ca având prioritate. 8. Prestaþii speciale în numerar de tip necontributiv. Contrar regulii generale, aceste prestaþii nu pot fi exportate dacã sunt enumerate în anexa X ºi dacã îndeplinesc anumite criterii. Aceste criterii se aplicã, în plus, tuturor statelor membre, astfel cã prestaþiile similare beneficiazã de un tratament uniform. C. Instrumente de coordonare a sistemelor de securitate socialã. Regulamentul consolideazã principiul bunei administrãri. Astfel, instituþiile trebuie sã rãspundã tuturor solicitãrilor într-un termen rezonabil ºi sã comunice persoanelor în cauzã orice informaþie necesarã pentru exercitarea drepturilor conferite de regulament. De asemenea, în cazul unor dificultãþi de interpretare sau de aplicare a regulamentului, instituþiile în cauzã trebuie sã se contacteze reciproc pentru a gãsi o soluþie la solicitarea persoanei vizate. Regulamentul prevede mecanisme menite sã garanteze buna funcþionare ºi cooperarea sporitã între statele membre ºi instituþiile acestora în domeniul securitãþii sociale, ºi anume: - o comisie administrativã, responsabilã cu tratarea oricãrei chestiuni de interpretare care decurge din dispoziþiile regulamentului sau din orice acord ori înþelegere încheiatã în conformitate cu acestea; - o comisie tehnicã, constituitã în cadrul comisiei administrative, responsabilã cu colectarea documentelor tehnice relevante, studiile sau lucrãrile necesare; - o comisie de audit, care calculeazã costurile medii pentru rambursarea îngrijirilor de sãnãtate în statele membre; - un comitet consultativ, responsabil cu formularea avizelor ºi a propunerilor pentru comisia administrativã. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

é Coafezã cu

experienþã minim 3 ani pentru salon înfrumuseþare, salariu 1.200RON + comision, Tel: 0729342004

CTC, sala croit, calcat, comuna 1 Decembrie, Ilfov, transport gratuit. 0214687121, Tel: 0744497497, 0720226940 n Confectioneri / montatori PVC cu experienta, hala Popesti Leordeni, Tel: 0767396305

n Cofetar cu experienta preparatie, Tel: 0722558062

n Colaborare stabilã, modernã,

pe timp de crizã, câºtiguri progresive, 1000$, salariaþi, pensionari, pensie privatã, Tel: 0745234173, 0733084923

é Constructor

é Confecþioner

textile 6 ºi un Expert CTC, angajeazã Fabricã conf. textile damã/tineret, zona Piaþa Progresului. Program lucru 7.00-17.00, luni/vineri, oferim 1.600Ron, Tel: 0720340292

tipare, incadrare tipare, om la masina de calcat si confectioner cu experienta, sos. Viilor nr. 56, Tel: 0723021412 n Consultant vanzari showroom

Bucurestiimportator tapet angajeaza. Necesar: 2ani experienta in vanzarea de tapet, minime cunostinte de design, bune abilitati de comunicare si operare Pc, persoana dinamica si cu putere de convingere. Asteptam cv-urile la adresa de e-mail orienttapet@gmail.com, Tel: 0737738003 n Cosmeticianã sau închiriem post de lucru, salon Metrou Dristor, vad 11 ani, Tel: 0721204335 Cosmeticianã, Manichiuristã Pedichiuristã, Coafezã, Cu Experienþã. Angajez pentru Salon Înfrumuseþare nou deschis, Piaþa Gorjului. Anunþul valabil Doar pentru persoane serioase, Tel: 0728995453

é Confecþioner tipare, angajeazã Fabricã confectii textile damã/tineret, zona Piaþa Progresului. Program lucru 7.00-17.00, luni/vineri, oferim pânã la 3.000Ron, Tel: 0720340292 n Confecþioner/a pentru Atelier

creatie vestimentara. Responsabilitati: Cusut-masini de cu sut profesionale; Croit; Competente de tipar; Realizarea produsului cap coada; Realizarea finisaje deosebite. Persoana atenta la detalii, energica si receptiva, punctuala si serioasa, Office@simonaoprea.net, Tel: 0748280280

n Croitor/easã cu experienta in croitorie pentru atelier de creatie, produse de lux finite. Conditii de munca deosebite, mediu prietenos, salariu atractiv; Tel: 0724741104, 0746116256

é Curier, consultant si agenti de vanzari, cu sau fara experienta, pentru companie internationala, salariu motivant, Tel: 0728680079


pagina 4 / oferte de muncã România

02 Octombrie 2012 n Lucrator depozit, gestionar. n Masaj Angajam lucrator depozit, gestionar cu experienta, Tel: 021.345.31.11, 0720.565.495. n Lucrator gogosi covrigi Angajez personal pentru gogoserie-covrigarie, Tel: 0744484272, 0724316991

é Distribuitor cu

sau fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0768632530 n Distribuitor

Pliante. Firma publicitate cauta colaboratori distributie de pliante la cutiile postale sau stradal, Tel: 0213228784 n Distribuitori pliante, Livratori cu sau fara scuter personal, angajam cu program flexibil, salariu atractiv, 1.000 RON/luna, Tel: 0753411797 si muncitori n Electriceni necalificati, loredana87_lory@yahoo.com, Tel: 0721272676 n Electrician relaþii la, Tel: 0720535381 n Electricieni cu experienþã în domeniu, minim 5 ani. Trimiteþi Curriculum Vitae pe e-mail, niaguadrian@yahoo.com n Femeie de Serviciu. Firma de productie si distributie produse parafarmaceutice, situata in zona Bucurestii Noi, angajeaza femeie de serviciu, pentru birouri si hala productie, office@omega-pharma.ro, http://www.omega-pharma.ro, Tel: 0216687427, Fax: 0216687426 n Infirmier/ã pentru cãmin bãtrâni (de preferat internã), Tel: 0726451626

é Infirmier/ã. Centru de batrani angajeaza infirmiere cu rabdare si putere de munca, bordeianusorin@yahoo.com, http://www.casasfantamaria.ro, Tel: 0733956676 n Inginer horticol cu experienþã în domeniu, minim 5 ani.Trimiteti curriculum vitae pe e-mail, enegeorgeta68@yahoo.com n Inginer statie betoane, economist, paznici. Cv pe email buyconcrete@gmail.com, Tel: 0213213840 n Inginer. SC GEOROM INTERNATIONAL SA Bd. Ferdinand nr. 90, sector 2, Bucureºti, angajeazã prin selecþie, în urma unui interviu, 1 inginer pentru lucrãri de foraje ºi edilitare. Activitatea se desfãºoarã pe ºantiere. Depunerea CV-urilor ºi informaþii suplimentare prin e-mail sau la sediul societãþii, office@georom.ro, http://www.georom.ro, Tel: 0212525727, Fax: 0212525729 n ÎNGRIJITOARE COPII -GRADINITA PARTICULARA BLANDA, RABDATOARE, HARNICA, DE PREFERAT CU EXPERIENTA IN DOMENIU. GRADINITA CAMY, SECTOR 3; BUCURESTI, WWW.GRADINITA-CAMY.RO, TEL: 0723201197

Erotic&Nightclub Angajam fete pentru masaj si NightClub-Streaptease. Clientela straina. Cazare. Exclus servici sexuale. Detalii pe mail sau la telefon pentru interviu! blackdiamondmassage@yahoo.com www.blackdiamondmassage.ro, Tel: 0724862445

é Inspector Resurse Umane. Organizatie cu 250 angajati, cauta Inspector Resurse Umane cu experienta. Dorim persoana comunicativa, echilibrata, psiholog@mersel.ro, www.defne.ro, Tel: 0736707806

Instalator autorizat gaze naturale angajam, Tel: 0722373693, 0722370973 Instalatori cu experienta in domeniul instalatiilor sanitare si termice- Sc Lenese Construct Srl angajeaza, Tel: 0732642491

é Maseuze. pentru salon masaj

é Mãcelar cu experienta angajez, Tel: 0769340310 n Maistru, Electrician. Angajam

un Maistru calificat cu diploma si

n Instalatori. Societate comerciala 1 Electrician calificat. Sunati intre angajeaza instalatori pt instalatii termice si sanitare, zona sos Nordului Bucuresti, 0723258119 n Livrator scuter si auto personal sau fara, zona Piata Domenii, Calea Grivitei, comenzi@kungfie-pizza.ro, Tel: 0734140400

orele 8-18 de L-V salariu avantajos, grecrombussinesgroup@yahoo.com Tel: 0785070908 Manipulant marfa, studii medii, pentru depozit alimentar Doraly Afumati Casa de Gros, pavilionul E, salariu net 1000Ron cu bonuri de masa incluse. Relatii la adresa mentionata, Tel: 0000

cu/ fara experienta conditii deosebite locatie lux, castiguri substantiale, exclus contact intim, 5.000 RON/luna, sexy_angel_love_you@yahoo.com, Tel: 0760953880

Maºinist/ã fete la masã pentru pregãtit- cusut încãlþãminte ºi maºiniste cu experienþã, angajãm SC Coryllus Prodimpex SRL (Str. Iliada nr. 55). 0744661957, Tel: 0744661956, 0214204326 n Menajerã. Caut menajera din zona Brancoveanu, 0722404821

é Lucrãtor

bucãtãrie. Restaurant tip fast-food angajeaza lucrator bucatarie cu/fara experienta. Relatii de luni - vineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856

Tel:

M o n t a t o r c i r c u l a r i s t (p a l melaminat) si montator (in atelier) cu experienta, Tel: 0760055733

n Montator parbrize auto. Firma é Masaj Erotic colege cu aspect specializata in vanzarea si fizic placut, pentru companie intima si masaj erotic, ofer cazare, comision de 50-60% urgent, clienti din prima zi garantat, urgent, 4.000 EUR/luna, goodlive2009@yahoo.com, Tel: 0765602873, 0721952053

montarea de geamuri auto angajeaza montator parbrize auto cu experienta, permisul de conducere este un avantaj, experienta in domeniu este absolut necesara, Tel: 0722375740


02 Octombrie 2012

oferte de muncã România / pagina 5 n Personal

pentru spãlãtorie textile, zona Bd Constructorilor, Crangaºi- Giuleºti. Detalii la telefon 0731309988, 0725916130

é Ospãtar.

é Muncã pentru studenti absolventi cu sau fara experienta, salariu de la 1200ron, Tel: 0747881931

Restaurant angajeazã ospãtar/ ospãtãriþã cu experienþã în domeniu ºi femei la bucãtãrie, Ion Minulescu (zona Timpuri Noi), la 5 minute de metrou, Tel: 0725794195

é Personal curãþãtorie chimicã, Soft Clean. Cerinþã obligatorie: minim 2 ani experienþã în domeniu, Tel: 0722226851, 0722190482

é Spãlãtor auto. Spalatorie auto zona Dorobanti angajeaza personal cu experienta in domeniu, salariu 900Ron, Tel: 0763163617

n Ospãtari cu experienþã ºi calificare, pt. Restaurant zona Tineretului, Tel: 0213306425, 0745525727 Ospãtãriþe si livrator scuter posesor permis cat B- restaurant Il Cantuccio angajeaza, Tel: 0724744153

é Muncitori cu experienþã industria alimentarã (cuptorist, preparator, operator maºinã ambalat, cofetar, mecanic întreþinere). Domiciliu apropiat Bragadiru-Ilfov, Tel: 0770313796, 0214106590

n Muncitori necalificati pentru ingrijire cladiri, angajam urgent pentru firma de curatenie, Tel: 0212305622

n Patiser cu experienta. relatii la telefon, Tel: 0740682911 n Patiser cu experienta. Angajez in Otopeni, program 06:00-15:00, weekend liber, salariu atractiv, Tel: 0765845704 n Patiser (cu experienta) si ajutor de patiser angajam. Relatii la telefon: 0213353706

n Personal. Atelier incaltaminte

angajam fata la finisat si masinista cu experienta, se lucreaza la pereche, zona Berceni, Tel: 0726978371

é Persoane é Operator carti de

vizita, pliante, brosuri, multiplicare, printare documente. Minim 1.500Lei. Nu sunati daca nu aveti experienta minim 3 ani, Tel: 0725926727

dinamice si tineri dornici de a se afirma intr-o companie internationala. Salariu 1200 + bonusuri, Tel: 0728680079

n Operator Pc - Select Studio angajeaza, 800 EUR/luna, select_studio@yahoo.com, http://www.select-studio.com, Tel: 0761945945

é Persoane tinere

é Ospatari, Barmanite. Locatie centrala cu restaurant si lounge/club angajeaza Ospatari/ospatarite cu Experienta si Barmanite (experienta reprezinta un avantaj). Preferabil cunoasterea limbii engleze, Tel: 0758101040

é Personal, Firmã curãþenie angajeazã personal pentru spitale, 550 lei+ bonuri, Tel: 0726693792

é Sudor, rectificator arbori cotiti, pompagiu injectii mecanice, Tel: 0749124478, 0769644684

si dinamice, dornice de afirmare si dezvoltare: agent vanzari, distribuitor, curier, asistent manager pentru companie multinationala. Salariu de la 1200 ron+bonusuri, Tel: 0318004555

Personal. Fabrica încãlþãminte angajeazã în condiþii avantajoase: cusãtoare, tragatori manuali si montatoare; zona ªos. Giurgiului, Tel: 0721213384, 0214510056 n Promoteri

pentru lucru cu instiitutiile scolare. Conditii: imagine ingrijita, abilitati bune de comunicare, Tel: 0728536273, 0767631880 n Secretarã, italian in Romania cu afaceri angajeaza tânãrã draguta part time, eventual studentã, ofer 500 euro luna, sms, Tel: 0756060185 n Secretara. Italian in Romania cu afacere angajeaza fata pt mic secretariat si menaj usor, Tel: 0749605804 n ªofer pentru autobasculanta 3.5T cu volan pe partea dreapta, program de la 08:00- 18:00, salariu 1500Ron, Tel: 0720894135 n Sortatori deseuri neferoase cu experienta si incarcatoridescarcatori. Sos. Giurgiului 27, Jilava, Tel: 0728024322 n Spãlãtor vase. Restaurant Prezzo pizza angajeaza spalator vase. Detalii la telefon intre orele 9-18. Persoana de contact dl. Mihai, Tel: 0785225000 n Spalatori Auto m/f, carte de munca, zona Obor Ferdinand, Tel: 0735551060

é Sudori, lacatusi confectii metalice si argon din toata tara, echipe de confectioneri metalici specialisti, tamplari si dulgheri din toate tara, echipe tamplari si dulgheri din toata tara, zidari, zugravi, muncitori necalificati. 0728101358, 0728101354, 0728101352, Tel: 0728101357, 0724545653 n Supraveghetor/oare

copii. Restaurantul Taverna Sarbului angajeaza supraveghetoare copii, experienta in domeniu, salariu 1800 lei, Tel: 0721353353, 0727353353

é Tâmplar cu experienþã în lemn masiv ºi furnir. Tel, Tel: 0723815533


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers, Germany n 1. Küchenhilfe in mexikan. Restaurant Arbeitsort: Bad

Griesbach i.Rottal; Description: Für das weithin bekannte mexikanische Restaurant "EL Sotano" in unserem First Class Hotel in Bad Griesbach suchen wir zum nächst möglichen Eintritt eine engagierte KÜCHENHILFE (m/w) oder eine/n Beikoch/Beiköchin.Ausb. z. Beikoch/Beiköchin Kenntnisse in der mexikanischen Küche sind von Vorteil, aber keine Bedingung: Einarbeitung erfolgt durch unseren Koch - Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit Si e zeigen Bereitschaft für branchenüblichen Wochenenddienst Arbeitsbedingungen/Zeitrahmen - Die Stelle ist in Teilzeit mit 35 Wochenstunden zu besetzen. - geregelte 5 Tage- Woche, Mo + Di Ruhetag - Die Arbeitszeit ist von 15:00 Uhr - 22:00 Uhr Neben einem guten Gehalt bieten wir unseren Mitarbeitern: - ganzjährige Beschäftigung mit Urlaubsmöglichkeit im Sommer - Kostenfreie Nutzung der Mitarbeiter-Hotel-Garage - Kostenfreie Nutzung von Innenpool, Sauna, Fitness-Raum (nach Absprache und zu bestimmten Zeiten) Äußerst günstige Mitarbeiter-Sonderpreise in unseren sieben COLUMBIA Hotels & Resorts (für Übernachtungen sowie Speisen u. Getränke) - Regelmäßige Schulungen im Hause (Produkt-Schulungen, Fortbildungen) - Auswärtigen Bewerbern stellen wir gerne auch eine vergünstigte Unterkunft zur Verfügung. - Aufstiegs-Chancen innerhalb des COLUMBIA Hotel Bad Griesbach und - auf Wunsch - Vermittlung in unsere Stadt- und Ferienhotels in Deutschland, auf Zypern, auf ein Luxus-Kreuzfahrtschiff (das von COLUMBIA gemanagt wird) oder in eines unserer Partnerhotels Interessiert Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche oder telefonische Bewerbung. Ihre Ansprechpartner sind Hoteldirektor Herr Dachs-Stoffel oder unser Servicechef Herr Wagner. Geforderte Anlagen: Bitte senden Sie uns am besten eine Kurzbewerbung unter Angabe Ihrer Telefonnummer zu.; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; Employer Name: COLUMBIA Hotel Bad Griesbach GmbH; Information: Roman Wagner; Address: Passauer Str. 39 a, D-94086 Bad Griesbach i.Rottal, Deutschland; Phone: +49 8532 3090; Fax: +49 8532 309155. n 2. SERVICEKRAFT [m/w] in Vollzeit Arbeitsort: Wackersberg bei Bad Tölz; Description: Der echt bayerische Gasthof im Herzen Oberbayerns liegt nur 3 km von Bad Tölz entfernt, inmitten des ländlich-idyllisch gelegenen Dorfes Wackersberg. Die Traditionsgaststätte lädt seine Gäste ein zu einer gemütlichen Rast oder zu Betriebs- und Familienfeiern (bis zu 200 Personen) im historischen Saal, der gemütlichen Stube oder dem schönen großen Biergarten, in gemütlicher bayerischer Atmosphäre. Das familiär geführte Haus ist bekannt für seine hausgemachten Kuchen und seine bayerische Schmankerlküche, in der Produkte aus der Region verwendet werden. Der Service hat in unserem Hause einen hohen Stellenwert und damit unsere Gäste freundlich und zügig bedient werden suchen wir ab sofort eine SERVICEKRAFT [m/w] in Vollzeit Sie passen am besten zu uns, wenn Sie bereits Erfahrung im Service vorweisen können. Die Ausbildung als Restaurantfachkraft ist zwar von Vorteil, jedoch nicht Bedingung. Wichtig ist uns, dass Sie auch in Stoßzeiten freundlich und zuvorkommend bleiben und die Gäste zügig und fachgerecht bedienen können. Sie besitzen gute kommunikative und rechnerische Fähigkeiten. Wegen der Erreichbarkeit unseres Gasthauses ist der Besitz des PKW-Führerscheines und eines PKWs für auswärtigen Bewerber/innen unabdingbar. Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem familiären Team sowie eine leistungsgerechte Vergütung. Bitte vereinbaren Sie mit Herrn Goldner einfach einen Vorstellungstermin unter 08041-4812 oder senden Sie Ihre Kurzbewerbung per Email an: altwirt-wackersberg@t-online.de Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!! Webinfo Altwirt: www.altwirt-wackersberg.de Webinfo Wackersberg: www. wackersberg.de - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Bewerbungsbogen; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; n 3. Junior Techniker HF-Technik Produktion m/w Arbeitsort: Roth, Mittelfranken; Description: Die LEONI Kabel GmbH ist Top-Anbieter von Kabeln und elektrischen Leitungen fu r die Automobilbranche und weitere Industrien. Als Kompetenzzentrum steuert sie unsere weltweit angesiedelten Fertigungsstandorte. Als Unternehmen der LEONI-Gruppe, mit mehr als 61.000 Mitarbeitern in 31 Ländern weltweit, bieten wir Ihnen alle Vorzüge eines Top-Arbeitgebers, der für eine hohe Weiterbildungskultur, interkulturelle Offenheit und Innovationskraft steht. Wir freuen uns auf Menschen, die neuen Herausforderungen mit Engagement und Teamgeist entgegentreten. Für den Standort Roth suchen wir einen Junior Techniker HF-Technik Produktion m/w. Ihre Herausforderung: - Durchführung von Typenprüfungen nach Prüfplan bzw. Normen oder Kundenspezifikation Betreuung und Weiterentwicklung der Hochfrequenzkabelmesstechnik Auswahl von geeigneten Prüfmethoden, Prüfeinrichtungen, Messtechnik und Standards sowie Wartung der Prüfanlagen - Fachlicher Ansprechpartner der Produktion - Bearbeitung von Sonderprojekten - Aktives Mitwirken bei der Produktionsoptimierung - Mitarbeit bei Qualitätsprüfungen bzw. fertigungsbegleitenden Prüfungen Ihre Qualifikation: - Abgeschlossene technische Berufsausbildung sowie Weiterbildung zum Techniker/-in bevorzugt im Bereich Elektronik oder Elektrotechnik oder entsprechende Berufserfahrung - Berufserfahrung im Bereich Hochfrequenzmessungen von Vorteil - gute EDV-Kenntnisse Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit - Geforderte Anlagen: Bitte übersenden Sie uns Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugniskopien unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen. Positionsnummer 1650; jenny.zschoernig@leoni.com

Restaurantfachmann/-frau Arbeitsort: Poppenhausen n 4. (Wasserkuppe); Description: Sie finden uns mitten im idyllischen Luftkurort Poppenhausen, umgeben von der zauberhaften Mittelgebirgslandschaft der Rhön. Tradition verpflichtet. Der Landgasthof befindet sich seit etwa 200 Jahren im Familienbesitz. Unsere Gästezimmer mit insgesamt 17 Betten sind modern und komfortabel eingerichtet und garantieren einen erholsamen Aufenthalt. In privater Atmosphäre bieten wir Ihnen Rhöner Gastlichkeit: ungezwungen und herzlich. Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Servicekraft (m/w) in Vollzeit. Die Arbeitszeiten bewegen sich im Rahmen der Öffnungszeiten zwischen 11:00 und 23.00 Uhr (Teil- und Schichtdienste). Das Aufgabengebiet umfasst das Servieren von Speisen und Getränken im A-la-Carte Service und das Kassieren. Eine abgeschlossene Ausbildung zum/r Restaurantfachmann/-frau oder Hotelfachmann/-frau oder alternativ entsprechende Berufserfahrung im Service ist zwingend erforderlich. Freundlichkeit und Zuverlässigkeit runden das Profil ab. Incoming - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; info@landgasthof-zum-stern.com

n 5. Wirtschaftsingenieur für Produktionscontrolling (m/w) Arbeitsort: Lemförde; Description: Wir sind das führende Chemieunternehmen der Welt, weil wir intelligente Lösungen bieten - für unsere Kunden und für eine nachhaltige Zukunft. Dazu vernetzen und fördern wir Menschen mit den unterschiedlichsten Talenten - weltweit. Das eröffnet Ihnen vielfältige Entwicklungschancen. Bei uns zählt Ihre Leistung ebenso wie Ihre Persönlichkeit. So werden aus Chancen Karrieren. Bei BASF. Als eines der führenden Unternehmen weltweit entwickelt, produziert und vertreibt die BASF Polyurethanes GmbH (Lemförde bei Osnabrück in Niedersachsen) maßgeschneiderte Polyurethan-Produkte und Problemlösungen. Erfolgreich eingesetzt werden unsere Spezialkunststoffe in der Automobilindustrie, der Bau-, Kühl-, sowie der Möbelindustrie. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Wirtschaftsingenieur für Produktionscontrolling (m/w) Was Sie erwartet: In Zusammenarbeit mit dem Vertrieb und der Produktion führen Sie Arbeitsablaufanalysen und Machbarkeitsstudien durch. Dabei haben Sie die Kostengesichtspunkte für neue Produkte stets im Blick. Hierzu zählt auch die Erstellung von Arbeitsplänen und der dazugehörigen Plandaten, sowie die Bearbeitung von und Mitarbeit bei Kalkulationsprojekten. Produktionskostencontrolling und die Bewertung von Investitionsmaßnahmen runden Ihr Aufgabengebiet ab. Was wir erwarten: Sie verfügen über ein abgeschlossenes Fachhochschulstudium oder Vergleichbares in der Fachrichtung Produktionstechnik bzw. Wirtschaftsingenieurwesen oder haben eine Forbildung zum Techniker erfolgreich abgeschlossen. Idealerweise haben Sie mehrjährige praktische Erfahrung in der Arbeitsvorbereitung und Kalkulation bzw. Kenntnisse von Produktionsabläufen, vorzugsweise in der Automobilzulieferindustrie. Dazu kommt Ihre Erfahrung in der Kosten- und Ergebnisrechnung. Sie zeichnen sich durch sehr gutes analytisches Denkvermögen, eine hohe Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit und eine selbstständige Arbeitsweise und Teamfähigkeit aus. Ihre guten englischen Sprachkenntnisse wenden Sie gern auf Ihren Dienstreisen an. Wir bieten: Ein anspruchsvolles Aufgabengebiet mit hoher Eigenverantwortung. Ihre Einarbeitung erfolgt "on the job" in einem engagierten, kompetenten Team. Attraktive Vergütung einschließlich betrieblicher Sozialleistungen sowie hervorragende Entwicklungschancen in einem internationalen Unternehmen. Erwarten Sie, überrascht zu sein und entdecken Sie berufliche Vielfalt bei BASF. Referenzcode DE52575306_BFA_2 Ihre Bewerbung erreicht uns online über www.basf.de/karriere oder schriftlich an BASF Services Europe GmbH Recruiting Services Europe Postfach 11 02 48 10832 Berlin, Deutschland Ihre Fragen beantworten wir gern: Tel.: 00800 33 0000 33 E-Mail: jobs@basf.com n 6. Experte (w/m) Fahrzeughomologation Arbeitsort: Wolfsburg; Description: Die TÜV NORD Gruppe berät, prüft, zertifiziert, entwickelt und qualifiziert. Unsere Dienstleistungen schaffen Sicherheit für alle. Daran arbeiten mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 70 Ländern. Unsere Kunden vertrauen auf eine 140-jährige Erfahrung und umfassende technische Kompetenz in den Geschäftsfeldern Industrie Service, Mobilität, Rohstoffe, Aerospace und Bildung. Unterstützen Sie uns, die Welt sicherer zu machen! Kommen Sie zu uns in die TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG am Standort Wolfsburg als Dipl.-Ing. (FH/TU) w/m Ihre Aufgaben: Prüfung und Prüfberichterstellung gem. nationalen und internationalen fahrzeugtechnischen Vorschriften mit den Schwerpunkten Gesamtfahrzeug Elektrische Sicherheit EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) Projektmanagement zur Unterstützung von Kundenprojekten im Rahmen der Abwicklung internationaler Typprüfungen Verfolgung der Entwicklung internationaler technischer Fahrzeugvorschriften und Umsetzung neuer Vorschriften in entsprechende Prüfverfahren Auf dem gebiet komplexer elektronischer Systeme in Fahrzeugen: Beurteilung der funktionalen Sicherheit und der Entwicklungsprozesse hinsichtlich der einschlägigen Normen Ihr Profil: Dipl.-Ing. (FH/TU), Bachelor oder Masterabschluss Elektrotechnik/Elektronik/Mechatronik Berufseinsteigern/-innen wird eine Chance gegeben Reisebereitschaft Selbstständige, analytische Arbeitsweise Kenntnisse Projektmanagement Gute Englischkenntnisse Interessiert Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins. Bewerben Sie sich bitte bevorzugt online unter www.tuev-nord.de/karriere (Referenzcode: TNM-748-2012). TÜV NORD Gruppe, Personalmanagement TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG, Am Technologiepark 1, 45307 Essen Ihre Ansprechpartnerin: Frau Heike Brauner, Tel. 0201/825-2266 www.tuev-nord.de/karriere - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich;

n 7. Projektleiter (M/W) Entwicklung Arbeitsort: Geisenhausen,

Niederbayern; Description: Die QESTRONIC ist ein junges, dynamisches Unternehmen mit internationaler Ausrichtung. Wir bieten Komponenten, Systeme und Gesamtlösungen, von digitaler Elektronik über Hochvolt-Energiespeicher bis hin zu kompletten E-Mobilitätslösungen. Unsere innovativen Produkte ermöglichen es uns, flexibel auf den sich ständig wandelnden Markt zu reagieren. Sie stecken voller Tatendrang und möchten viel bewegen in einem innovativen Team mit kurzen Entscheidungswegen Sie sind interessiert an neuen Technologien und Entwicklung im Bereich Elektromobilität Sie wollen Ihr Know-How vielfältig einsetzen Dann haben wir die richtige Herausforderung für Sie. Gestalten Sie die automobile Zukunft, indem Sie uns an unserem Standort in Geisenhausen/ Nähe Landshut bei der Softwareentwicklung für Elektro- und Hybridfahrzeuge unterstützen. Ihre Aufgaben: - Projekt- und Systemkoordination in anspruchsvollen Fahrzeugentwicklungsprojekten der E-Mobillität inklusive der Verantwortung von Kosten, Terminen und der Qualitätssicherung Verantwortlich für das technische Anforderungsmanagement sowie die Steuerung und Umsetzung des technischen Konzepts (Lasten-/Pflichtenheft) - Technische Verantwortung für alle Entwicklungsumfänge im Gesamtsystemdesign (Elektronik, Elektromechanik, Test) - Fachliches Führen des Entwicklungsteams sowie enge Abstimmung mit den internen Schnittstellenbereichen Präsentieren und Vertreten der Entwicklungsergebnisse beim Kunden Berichtswesen an den Leiter Programm Management Ihre Qualifikationen: Erfolgreich abgeschlossenes ingenieurwissenschaftliches Studium (Elektrotechnik oder vergleichbar), alternativ Ausbildung als - Elektrotechniker mit einschlägiger Weiterbildung und entsprechender Berufserfahrung - Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung, gerne Systemingenieure - Tiefes technisches Verständnis und Erfahrung in de Entwicklung des automotiven Umfelds - Ausgeprägtes Gesamtsystemverständnis sowie sicherer Umgang im Anforderungsmanagement - Sehr gute Präsentationsfähigkeiten sowie sicheres Auftreten - Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse Wenn Sie Gestaltungsfreiheit in einem schnellen, dynamischen Umfeld schätzen, bieten wir Ihnen den passenden Rahmen. Sie sind neugierig geworden; Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe von Eintrittstermin und Gehaltswunsch an uns. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; bewerbung@qestronic.de n 8. Fachmann/-frau - Systemgastronomie Arbeitsort: Zella-Mehlis; Description: Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams für unser Restaurant in Zella-Mehlis eine/n freundliche/n und motivierte/n Mitarbeiter/in. Zu Ihren Aufgaben gehören: - Aufnahme von Bestellungen und Kassieren - Zubereiten von Speisen nach Einweisung - Servieren von Speisen und Getränken - Abräum- und Reinigungsaufgaben im Bereich Produktion und Verkauf unserer Produkte Ihr Profil: - Freundlichkeit und gepflegtes Erscheinungsbild starke Kundenorientierung und Dienstleistungswille - Bereitschaft zu Schichtdienst - Zuverlässigkeit und sorgfältige Arbeitsweise Teamfähigkeit Ihre EInstellung erfolgt in Teilzeit mit 30 h/Woche. Mehrarbeit wird grundsätzlich vergütet!!! Wir feuen uns, Sie kennenzulernen! - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Employer Name: Uwe Kurth RestaurantbetriebsGmbH McDonalds Restaurant; Information: Reuss; Address: Industriestr., D-98544 Zella-Mehlis, Deutschland; Phone: +49 3682 484908; Fax: +49 3682 484910 n 9. Baumkletterer/in Arbeitsort: Lübeck; Description: Alles was mit Bäumen und Holz zu tun hat, ist unsere Leidenschaft. Auf Baumpflege und Forstservice versteht sich unser Fachpersonal. Wir sind spezialisiert auf das Bearbeiten von inländischen Naturhölzern. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir 1 Forstwirt/in bzw. Baumkletterer/in für alle anfallenden Arbeiten in der Forstwirtschaft. Sollten Sie im Besitz des Kletterschein A sein, wäre dies von Vorteil. Dieser kann aber auch bei uns erworben werden. Körperliche Fitness zum Baumklettern setzen wir voraus. Unterkunft kann bei Bedarf gestellt werden. info@howakuba.de n 10. Oberarzt/Oberärztin für Kinder- und Jugendmedizin /Neonatol. Arbeitsort: Rüdersdorf bei Berlin; Description: Ein Krankenhaus am östlichen Stadtrand von Berlin, der Akut- und Regelversorgung mit den Fachabteilungen: Innere Medizin, Palliativmedizin, Allgemeine Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Neurologie und Schmerztherapie, Kinder- und Jugendmedizin, Anästhesiologie und Intensivtherapie, Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Der im Herbst 2009 fertig gestellte Krankenhausersatzneubau schafft für die Zukunft ein modernes, attraktives und anspruchsvolles Arbeitsumfeld. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Oberarzt / Oberärztin für Kinder- und Jugendmedizin / Neonatologie (Rüdersdorf) Die Abteilung Pädiatrie hat 20 Betten, davon drei für Neonatologie. Sie deckt derzeit das gesamte Spektrum der Akut-Pädiatrie ab. Jährlich werden ca. 1.000 Kinder und Jugendliche stationär behandelt, 700 Geburten begleitet und eine Vielzahl von Patienten in der Rettungsstelle und in der allergologischen Sprechstunde versorgt. Es besteht eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachabteilungen mit guten diagnostischen Möglichkeiten, u. a. EEG, MRT, CT, sowie mit der Praxis für Kinder- und Jugendmedizin in der Poliklinik am Standort der Klinik. Sie haben ein offenes und freundliches Wesen die Fachkompetenz auch Teamgeist und sind belastbar und flexibel Wir bieten Ihnen: ein gutes Arbeitsklima individuelles Betätigungsfeld mit Weiterentwicklungsmöglichkeiten eine der Qualifikation angemessene Vergütung zusätzliche Altersversorgung; strausberg.323-arbeitgeber-service@arbeitsagentur.de


detalii la http://ec.europa.eu n 11. IT-System-Kaufmann/-frau Arbeitsort: Burgau, Schwaben; Description: Wir sind ab sofort auf der Suche nach einem IT-Systemkaufmann / -frau. Bringen Sie umfassende IT-Kenntnisse (vor allem im Bereich Netzwerktechnik) mit dann bewerben Sie sich bitte schriftlich rasch bei uns. Wir freuen uns auf Sie! Incoming Kennung ZAV131 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; zink@etc-gmbh.de n 12. Qualitätsingenieur/in Arbeitsort: Betzdorf, Sieg; Description: Wir sind ein weltweit agierender Automobil-Steckverbinder- und Mechatronikbauteilhersteller. Unser Schwerpunkt liegt in der Realisierung kundenspezifischer Lösungen. Wir stellen an uns die höchsten Qualitätsansprüche und sind nach ISO/TS 16949 zertifiziert. Unsere innovativen Produkte für die Automobilindustrie werden global über unsere Konzernmutter vertrieben. Technikbegeisterten Fachkräften bieten wir interessante Karrierechancen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir motivierte Mitarbeiter, die sich gerne anspruchsvollen Aufgaben stellen und ihr Talent entfalten möchten. Qualitätsingenieur m/w Ihre Aufgaben: Innerhalb unserer Abteilung Quality Engineering sind Sie verantwortlich für die qualitätsseitige Begleitung unserer Produkte von der Planungs-/Angebotsphase über das Projektmanagement bis hin zur Serienbetreuung. Im Rahmen der Qualitätsvorausplanung setzen Sie die bekannten Qualitätswerkzeuge wie APQP, FMEA und SPC ein. Sie erstellen und pflegen Kontrollpläne und Arbeitsanweisungen sowie sonstige qualitätsbezogene Dokumente. Ihr weiteres Tätigkeitsgebiet beinhaltet auch die Bearbeitung von Kundenreklamationen und das Einleiten von Korrekturmassnahmen. Sie sind aktiv in der Analyse, Verfolgung und Koordination bei Qualitätsproblemen intern sowie bei unseren Lieferanten tätig. Dazu gehört auch die Durchführung von Audits (ISO/TS 16949, VDA 6.3). Ihr Profil: Sie sind Diplomingenieur/Techniker Qualitätssicherung, Maschinenbau, Kunststofftechnik oder Elektrotechnik. Idealerweise verfügen Sie bereits über praktische Erfahrungen innerhalb der Automobilbranche. Der Umgang mit den gängigen Qualitätstools ist für Sie selbstverständlich. Ihr offenes und fachkompetentes Auftreten gibt Ihnen die Möglichkeit, erfolgreich mit allen Fachabteilungen zusammenzuarbeiten. In Ihrer täglichen Arbeit überzeugen Sie durch hohe Eigeninitiative, Durchsetzungsvermögen, Organisationstalent und hohe Motivation. Teamfähigkeit, Flexibilität, Belastbarkeit, Reisebereitschaft sowie gutes Englisch in Wort und Schrift runden Ihr persönliches Profil ab. Sind Sie interessiert Eine abwechslungsreiche Aufgabe in einem zukunftsorientierten Unternehmen im internationalen Umfeld erwartet Sie. Senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung, per E-Mail an unsere Personalleiterin Frau Cornelia Schöneberg, schoenebergc@avx-elco.com - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich. n 13. Assistenzarzt/-ärztin Arbeitsort: Bad Camberg; Description: MEDIAN Kliniken ist ein deutsches Klinikunternehmen mit derzeit 42 Einrichtungen und etwa 8.500 Betten. Der Unternehmensverbund beschäftigt ca. 6.000 Mitarbeiter. Besondere medizinische Schwerpunkte sind die orthopädische, neurologische, kardiologische und psychosomatische Rehabilitation. Neben hochspezialisierten Fachkliniken gehören auch akutmedizinisch orientierte Einrichtungen und Krankenhäuser zum Unternehmensverbund. Das Unternehmen besteht seit mehr als 40 Jahren und hat seinen Sitz in Berlin. In der Rehabilitationsmedizin gehört MEDIAN Kliniken zu den marktführenden Klinikunternehmen; diese Position wollen wir dynamisch weiterentwickeln. Die MEDIAN Hohenfeld-Kliniken Bad Camberg sind Rehabilitationskliniken für Orthopädie und psychosomatische Medizin. Wir suchen für die MEDIAN Hohenfeld-Klinik für Orthopädie zum 01. Januar 2013 einen/eine Assistenzarzt Orthopädie m/w in Voll- oder Teilzeit wegen der Erweiterung des Tätigkeitsspektrums. In der Klinik behandeln wir das gesamte Spektrum der konservativen Orthopädie und führen Anschlussheilbehandlungen/Anschlussrehabilitationen nach orthopädischen Operationen und nach Operationen wegen Unfallverletzungen durch. Einen Schwerpunkt bildet die Osteologie. Die Klinik wurde als erste Rehabilitationsklinik in Hessen mit dem Zertifikat Klinisches osteologisches Schwerpunktzentrum DVO ausgezeichnet. Das zukünftige ärztliche Aufgabengebiet umfasst unter anderem die Betreuung der Patienten mit der Durchführung von Aufnahme- und Abschlussuntersuchungen, von regelmäßigen Visiten, Erstellung und Überwachung von Rehabilitationsplänen, Arztberichterstellungen und die Teilnahme am klinikübergreifenden Anwesenheits-Bereitschaftsdienst. Die Fachklinik für Orthopädie und Osteologie wird von der Deutschen Rentenversicherung, allen Krankenkassen und Privatkassen belegt. Die Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie betreut das gesamte Krankheitsspektrums psychischer und psychosomatischer Störungen, sofern in einer Rehabilitationsklinik behandelbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.median-kliniken.de. Für Auskünfte steht Ihnen auch der Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Herr Prof. Dr. med. Diethard M. Usinger, zur Verfügung (Tel. 06434-29-845 / Sekretariat Frau Reinhardt-Hoyer). Die MEDIAN Hohenfeld-Kliniken sind nach IQMP-Reha und KTQ zertifiziert. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des möglichen Eintritttermins und Ihres Einkommenswunsches an: Dorette Schless Personalreferat MEDIAN Hohenfeld-Kliniken GmbH & Co. KG Hohenfeldstr. 12-14 65520 Bad Camberg Telefon: 06434-29860 www.dorette.schless@median-kliniken.de - Geforderte Anlagen: Vollständige Bewerbungsunterlagen mit Angabe des möglichen Eintrittstermins und Ihres Einkommenswunsches.; Kenntnisse und Fertigkeiten: E-Mail-Programm Outlook (MS Office); Orthopädie (ärztlich); Patientenbetreuung.

n 14. Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w) - IOSB-2012-53 Arbeitsort: Ettlingen; Description: Fraunhofer Society is the largest organization for applied research in Europe. One of over 60 Fraunhofer Institutes, the Fraunhofer Institute of Optronics, System Technologies and Image Exploitation (IOSB) in Ettlingen (Germany) supports research in areas such as real-time image processing, pattern recognition, and performance optimization of electro-optical systems. Research activities in the Adaptive Optics Group at Fraunhofer IOSB revolve around imaging through turbulence (especially along horizontal paths and strong turbulence) and free-space laser communication. We are developing simulations, theoretical models, image processing software and adaptive optics systems. Imaging along horizontal paths has unique challenges, quite different from astronomical adaptive optics, and therefore we promote unconventional approaches to the problem. The AO group at Fraunhofer IOSB is one of very few research units in Europe where work is devoted to this topic. * *Wissenschaftliche Mitarbeiterin/wissenschaftlicher Mitarbeiter - Adaptive Optics Scientist* * Fraunhofer Institute of Optronics, System Technologies and Image Exploitation (IOSB) in Ettlingen, Germany, has an opening for an Adaptive Optics Scientist. The successful candidate will be responsible for running the adaptive optics (AO) laboratory. The tasks will include: (-)Implementation of new AO concepts,(-) (-)Measurements of turbulence strength (r0, t0) with the existing Shack-Hartmann-based AO system,(-) (-)Maintenance of the existing AO systems,(-) (-)Mentoring of, and collaboration with the students.(-) When compatible with the candidate s background, theoretical modeling of problems in imaging and laser propagation could also be undertaken in addition to laboratory work. He/she is also expected to publish papers and give presentations at international conferences. Minimum qualifications: (-)Degree in applicable field of Engineering or Physics (PhD preferred),(-) (-)Broad base of optics knowledge,(-) (-)In-depth knowledge of imaging through turbulence and adaptive optics, Fourier optics,(-) (-)Experience with at least one programming language; familiarity with LabView would be an advantage,(-) (-)Experience with building and testing of AO systems would be a strong advantage.(-) Expected start date: Early 2013. Salary and work conditions according to Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). The initial appointment is for three years and extendable depending on performance and available funding. Fraunhofer-Society is committed to a policy of equal opportunities for men and women. To apply send a CV and the names and contact information of two references to: Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB Kennziffer IOSB-2012-53 Gutleuthausstr. 1 76275 Ettlingen E-Mail: personal@iosb.fraunhofer.de Questions to this position will be answered by: Dr.-Ing. Szymon G adysz Telefon: +49 7243 992 120 E-Mail: szymon.gladysz@iosb.fraunhofer.de Information about the company: http://www.iosb.fraunhofer.de Incoming Kennung ZAV131 - Geforderte Anlagen: Schriftliche Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen mit Angabe der Kennziffer IOSB-2012-53. n 15. Mitarbeiter im Kundenservice (m/w) Arbeitsort: Frankfurt (Oder); Description: WIRKAUFENS sucht ab sofort engagierte Mitarbeiter im Kundenservice (m/w). Wer wir sind WIRKAUFENS ist DER Elektronikankauf im Internet! Wir bieten unseren Kunden den einfachsten, schnellsten und sichersten Weg, Elektronik zu Geld zu machen. Als junges, dynamisches und stark wachsendes Unternehmen im Bereich Re-Commerce, also der Wiederaufbereitung gebrauchter Elektronik und anschließender Wiederverwendung, leisten wir unseren kleinen Beitrag für eine nachhaltige Zukunft. Diesen fördern auch unsere Partner wie die Deutsche Telekom, OTTO oder blau.de. Wir setzen alles in Bewegung, um unsere Mitarbeiter beruflich weiterzubringen. Was wir Ihnen bieten - Ein tolles Team, das sich auf Sie freut - Ein marktgerechtes, leistungsorientiertes Gehaltspaket Familienfreundliche Arbeitszeitmodelle - Viel Verantwortung in einem schnell wachsenden Unternehmen Was Sie können sollten Sie beherrschen fließend Spanisch und Deutsch in - Sie treten unseren Kunden gegenüber freundlich und positiv auf und lassen sich in Stresssituationen nicht aus der Ruhe bringen - Idealerweise haben sie bereits Erfahrungen Diensten wie Google oder eBay Teamfähigkeit und Engagement stehen bei Ihnen im Vordergrund Erfahrungen im Umgang mit MS Office Was Sie tun werden Betreuung unserer Kunden am Telefon oder per Email Beantwortung von Kundenanfragen zu Shops - Sie tragen durch Ihre eigenen Ideen und Erfahrungen dazu bei Kundenservice ständig zu optimieren Bewerben Sie Sich jetzt: jobs@wirkaufens.de asgoodas.nu GmbH Ansprechpartner: Ferdinandstraße 15 15230 Frankfurt (Oder) Im Internet finden Sie uns unter www.wirkaufens.de - Geforderte n 16. Holzbearbeitungsmechaniker/in Arbeitsort: Kösching; Description: Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Holzbearbeitungsmechaniker-/in in Vollzeit. Anforderungen: Ausbildung zum Holzbearbeitungsmechaniker, Schreiner, Tischler oder Zimmerer, - Idealerweise Vorkenntnisse in der Holzbearbeitung, - Bedienung von Sägen, Fräsen und anderen Anlagen, - Verarbeitung des Rohstoff Holz zu Holzbauteilen, Sägen, Schleifen und Kontrolle von Holzelementen, Qualitätskontrolle, - Teamfähigkeit, Flexibilität und handwerkliches Geschick, - Bereitschaft zur Schichtarbeit. Der Arbeitsort ist nur bedingt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Bei Interesse und gegebener Eignung freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung telefonisch oder per E-Mail. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse. personal@binderholz.de

n 17. Projektmanager Export Industrie/Labor: Medizintechnik (w/m)

Arbeitsort: Planegg; Description: Wir sind eine mittelständische Unternehmensgruppe mit europaweit mehreren hundert Mitarbeiter(n)/innen. Mit innovativen Hightech-Anlagen und einem kompletten Dienstleistungsangebot sind wir einer der weltweit führenden Systemanbieter im Bereich Sterilisationund Desinfektionstechnik. Zur Verstärkung unseres Teams in unserer Hauptverwaltung am Standort Planegg bei München suchen wir Sie in Vollzeitanstellung als Projektmanager Export Industrie/Labor (w/m). ****Bundesweite Bewerbungen sind ausdrücklich erwünscht!*** Ihre Aufgaben: - Erstellung von länderspezifischen Angeboten für Industrieund Laborprojekte - Bearbeitung von Ausschreibungen Auftragsabwicklung und Fakturierung - Berücksichtigung von Ausfuhrbestimmungen - Projektmanagement - Sicherstellung der Prozessabläufe - Überwachung der Zahlungseingänge Ihr Profil: Erfolgreiches techn. Studium im Ingenieurbereich bzw. mehrjährige Berufserfahrung im Export-Vertrieb von Investitionsgütern - Gute Anwenderkenntnisse von SAP R/3 und MS Office - kaufmännisches und technisches Verständnis - Verhandlungssichere englische und französische Sprachkenntnisse, weitere Fremdsprache von Vorteil Wir bieten eine abwechslungsreiche, interessante Tätigkeit in unserer Unternehmensgruppe, Zukunftssicherheit sowie flexible Arbeitszeiten und attraktive Vertragsbedingungen. - Geforderte Anlagen: Wir freuen uns auf Ihre ausführliche Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin.; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; personal@mmmgroup.com n 18. Holzfensterbauer oder Schreiner Arbeitsort: Laupheim; Description: Hartmut Knaak Herstellung von Fenster und Türen ist ein Familienunternehmen in der 2. Generation, Wir suchen zum nächstmöglichen Eintritt eine/n engagierte/n Holzfensterbauer oder Schreiner oder einen Mitarbeiter mit vergleichbarem beruflichem Hintergrund oder Fensterbauhelfer, mit Wunsch nach einer langfristigen Anstellung. Voraussetzungen: * eine abgeschlossene Berufsausbildung in den oben genannten Berufsfeldern oder in ähnlichen Handwerksberufen * Sie sollten Interesse, Lernbereitschaft und handwerkliches Geschick mitbringen. * Erfahrungen und Kenntnisse im Aufmaß, Arbeitsvorbereitung, Holz und/oder Kunststoff wäre von Vorteil * Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. * ein gültiger Führerschein ist zum Erreichen des Arbeitsplatzes wünschenswert Unsere Baustellen und Auftraggeber befinden sich im regionalen Umkreis. Bewerber aus dem überregionalen Bereich unterstützen wir gern bei der Wohnungssuche! Sie sind motiviert und belastbar, dann nehmen Sie doch gleich heute noch telefonisch mit uns Kontakt auf: Ansprechpartner: Hr. Knaak Tel.: 07392/ 3566 Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; fensterbau-knaak@gmx.de n 19. Mitarbeiter/in im Haustechnik-Bereich Arbeitsort: Kirchham, Niederbayern; Description: Als einer der größten Gastronomie- und Hotellerie-Betriebe rund um das niederbayerische Bäderdreieck bieten wir unseren Gästen tägliche Spitzenleistung und kompetenten Service. Unsere Gäste schätzen vor allem die Freundlichkeit und Herzlichkeit unserer rund 440 Mitarbeiter, die hohe Qualität und die familiäre Atmosphäre des Unternehmens und seiner Bereiche, die Hotels und Wellness, Speise- und Unterhaltungsgastronomie, Veranstaltungen zu verschiedensten Themen und Museen, Einkaufsund Bummelmöglichkeiten umfassen. Unser Haustechnik-Team benötigt weitere Unterstützung, daher suchen wir zum nächst möglichen Eintrittstermin eine/n MITARBEITER/IN IM HAUSTECHNIK-Bereich. IHRE AUFGABEN Sehr abwechslungsreiche Aufgaben in verschiedenen Bereichen unseres Erlebnisparks - Schwerpunkte Ihrer Tätigkeiten sind Wartung und Reinigung, Störungsbehebung und Instandhaltung der haustechnischen und betrieblichen Anlagen sowie weitere Aufgaben aus dem Elektro-Bereich wie z.B. - Betreuung der technischen Einrichtungen. - Sie kontrollieren regelmäßig Räume, Gebäude, Außenanlagen und technische Einrichtungen. - Sie warten die Haustechnik und gewährleisten so die reibungslose Funktion von Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär-, Aufzug-, Schließ- und Alarmanlagen. ANFORDERUNGEN - abgeschlossene Ausbildung in einem elektronischen Beruf erforderlich - Berufserfahrung in einem handwerklichen Berufsfeld, vorzugsweise als Haustechniker, erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich - umfassendes handwerkliches Verständnis und Geschick - gepflegtes, freundliches Auftreten und Teamfähigkeit - Bereitschaft für Wochenenddienste und Arbeit im Wechselschichtsystem - Belastbarkeit und Zuverlässigkeit Einteilung von Montag bis Sonntag bei gelegentlichem Wochenendeinsatz mit entsprechenden Ausgleichstagen, bei geregeltem Dienstplan. WARUM ZU UNS Suchen Sie einen sicheren und dauerhaften/ganzjährigen Arbeitsplatz bei einem familienbewussten Betrieb, der nach sozialen Werten geführt wird Durch unsere Betriebsgröße haben Sie die Möglichkeit, in verschiedenste Arbeitsbereiche einzusteigen und abwechslungsreiche Tätigkeiten auszuführen. Gerne auch als Quer- oder Seiteneinsteiger. Wir können Ihnen verschiedene und flexible Arbeitszeitmodelle bieten. Wir arbeiten Sie professionell ein und Sie nehmen regelmäßig an Schulungen teil. Außerdem haben Sie gute Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in unserem Hause. Unseren Mitarbeitern bieten wir neben vielen Ermäßigungen und Vorteilen im Betrieb auch attraktive Sozialleistungen. Bei Bedarf sind wir Ihnen bei der Suche nach einer günstigen Unterkunft gerne behilflich. Bei Interesse richten Sie bitte Ihre vollständige schriftliche Bewerbung unter Angabe des möglichen Eintrittstermins an unsere Personalabteilung. - Geforderte Anlagen: Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen zu.; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; personal@haslinger-hof.de


pagina 8 / oferte de muncã România / oferte de muncã strãinãtate / cereri de muncã n Tâmplar lemn angajam, Tel: 0723348554 n Tâmplari PAL melaminat, cu experienþã, zona Berceni, Tel: 0733885666

é Tehnolog, retusier, croitoresa pentru retusuri, menajera, angajam pentru magazin in mall, 0755824940, 0314179195 n Tinichigii, vopsitori, mecanici auto cu experienþã pentru service auto Giuleºti. Progam L-V, 8.00-18.00. 0748.678.186, Tel: 0314285864, 0314381966 n Vânzãtoare cu experienta pt magazin alimentar, Militari Piata Veteranilor, Tel: 0723355422, 0745075102 n Vânzãtoare cu contract de muncã, magazin alimentar, Big, str Pridvorului. Relaþii la telefon, Tel: 0722404553 n Vânzãtoare cu experienta, angajez in zona BrancoveanuBerceni, salariu 900 Lei, Tel: 0722317986 n Vânzãtoare pentru magazin de paine in Obor, Tel: 0753195831 www.madexport.ro, n Vânzãtoare magazin alimentar. Program 8h/zi, 2 duminici libere, Tel: 0735674105 n Vânzãtoare cu experienþã la magazin non stop. De preferat cu domiciliul în sector 6. Magazinul se aflã în Militari, str. Apusului, Tel: 0764011340 n Vânzãtoare Fast Food, central, angajam fete vanzatoare, ajutor bucatar, 0742593870, 0725832037 n Vânzãtoare cu experienta zona metrou Anghel Saligny, Tel: 0724285833, 0723309941

é Vânzãtor fast-food.

Restaurant tip fast-food angajeaza vanzator cu/fara experienta. Relatii de luni - vineri 10:0020:00, 0737997856 n VÂNZÃTORI FAST-FOOD. ANGAJEZ TINERI 19-28 ANI (FETE- BAIETI) SPECIALIZARE VANZARE FAST FOOD IN CENTRU VECHI, SALARIU F BUN, TEL: 0760925905

Videochat Bucureºti. Super câºtiguri, cazare, angajeazã 50 de femei, cupluri, etc, adult, non-adult, comercial, 0722793065

Videochat Angajam fete cu/fara experienta pentru videochat. Program 5-7h/zi. Salariu fix 1200$, Procente 50-90%, Bonus 300$, Avans 500$ din prima zi. Studiouri in zonele: Unirii, Universitate, Crangasi, Obor, Dristor, Iancului, Calea Mosilor, Romana, Anunt real 100%, 0732656366, 0763380077

é Videochat conversatii online acum aceasta este rezolvarea ta financiara, conversatii online min. 18ani, oferim bonus angajare500 $ plata zilnic comision50-70 %, premii, cm cazare gratuita, training, experienta nu este necesara, vino acum, 2.500 USD/luna, izabelarizstudio@yahoo.com, www.wix.com/izuka0710/rizstu dio, Tel: 0764127778

é Videochat Bonus

600$ VchatStudios angajeaza hostess, minim 18 ani, cunostinte operare pc. oferim salariu garantat 1.200 €/ luna, bonus de angajare 600$. conditii excelente, zona ultracentrala, training, program full/part time, 1.200 €, vchatstudios@yahoo .com, 0785378953, 0732229103

é Vopsitori Pregatitori, mecanici, director relatii asigurari si parcuri auto pentru service auto, Tel: 0722210956

n Norvegia. Persoane calificate,

pe posturile de bucatari, ospatari si pizzeri, vorbitori de limba engleza mai mult decat mediu, exclus din Bucuresti, de preferinta din Buzau sau din Moldova ori Ardeal, persoane serioase, curate, muncitoare, ascultatoare, supuse, cu alte cuvinte profesionistii. Se ofera pt bucatari si pizzeri salariu de 1.000 euro + tips care variaza de la 40 € la 120 € pe saptamana, o masa pe zi, transport, cazare cu totul inclus, inclusiv transportul din tara. Program de 8-10 ore max pe zi 6 zile pe sapt. Se ofera contract de 6 luni pt inceput (proba) care se va transforma in nedeterminat, in functie de seriozitate. Salariul va fi marit periodic din 6 in 6 luni. Salariul se va plati o data pe luna, primele 2 sapt vor fi oprite garantie in caz ca persoana respectiva nu este ceea ce spune ca este. Din acesti bani vor fi acoperite cheltuielile de transport si cazare. Se lucreaza in restaurante, este un lant de 5 restaurante, care se afla in orasul Stavanger, Norvegia. Nu se accepta persoane cu antecedente penale. Ospatari de preferinta fete cu experienta varsta. min 23 ani, salariu de 3.500 Lei plus tips si restul conditiilor ca si ceilalti, sa vb bine engleza. CV + poza la e-mail, alex.norvegia@yahoo.com, Tel: 0726150148

Elveþia. Agenþie elveþianã de escort oferã domniºoarelor posibilitatea de a lucra legal în Elveþia pe condiþii favorabile ºi salarii foarte bune (400-800 Euro/zi). Rugãm seriozitate. Pentru detalii contactaþi la telefon 004915783654874 n Germania

fara comision anticipat sau taxe suplimentare si fara intermediari.Rugam doritorii de chilipiruri de gen sa se abtina.Suntem firma recrutoare directa si nu dorim colaborarea cu nici un intermediar. Oferim seriozitate si cerem acelasi lucru in schimb. Prioritari sunt vorbitorii de limba germana. Alcoolicii sunt exclusi din start, deutschlandjob@yahoo.com, Tel: 0727023961, 0760835425

02 Octombrie 2012 n Grecia. Dansatoare/hostess intre 20-30 de ani, zilnic 50E plus consumatie. transport si cazare gratuit. rog seriozitate, 1.500 EUR, alina_mahu83@ yahoo.com, Tel: 0724957398, 00306984345952

é Operator utilaj

Manitou Firma constructii angajeaza operator Manitou (4 posturi disponibile). Cerinte: vorbitor de limba rusa, Tel: 0212521810, Fax: 0212520955

n Frizeriþã caut de lucru în apropriere de metrou, orice zonã (începãtoare), Tel: 0729866578 Inginer horticol cu experienta caut loc de munca in domeniu cu CM sau colaborare, Tel: 0731393330

n Licentiata in istorie- geografie,

cu experienta in invatamant, doresc angajare ca bona, menajera, educatoare, Tel: 0748462213 n ªofer profesionist, varsta 34 de ani, avand categoriile A, BE, CE, DE. Atestat: ADR, Agabaritice, Persoane si marfuri generale, Card tahograf (analize si cazier la zi). Cu experienta pe camioane de mare tonaj - Frig si Prelata si nu numai. Mentionez ca sunt din Bucuresti si disponibil pentru inceperea activitatii, ciunguadi@yahoo.com, Tel: 0722857108


02 Octombrie 2012

vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / pagina 9 n Giurgiu Ghimpaþi caramida, acoperita cu tabla, 113mp teren, 800mp, renovata septembrie 2012, negociabil. 0721.851.120, 35.000 EUR, Tel: 0766790736

é Cotroceni proprietar,

renovata complet, S+P+1+M– 10 camere, suprafata teren: 311mp, suprafata construita: 314mp, amprenta la sol: 116mp, pret negociabil, 550.000 EUR, Tel: 0212071710 n Nuci proprietar, 5000 2 EUR/mp, Tel: 0762642541

mp,

n Domneºti Clinceni, particular, Superoferta, in rate, Curtea Berceni Comuna, Domnesca, Unitatea Militara, Teghes, Ciutaci, utilitati, variante iesire, 4 camere, auto, 12 EUR, Tel: 0723530331 living, bucatarie, n Domneºti, Sat Sarbi, 1730mp, baie, curent, apa, T21, intravilan, utilitati la 5m, zona linistita, aer curat, la 15m Raul 40.000 EUR, Tel: Ciorogarla (neinundabil), Tel: 0766269457, 0722566218 n Dorobanþilor, Televiziune, 0736692577 600mp, deschidere 20m, ideal reºedinþã, Tel: 0723333203 n Brâncoveanu 3 camere caramida, baie, teren 281mp, toate utilitatile, 150.000E, Tel: 0767754976 n Giuleºti Sarbi, Drumul Sabareni, urgent teren 4700mp + vila 150mp amprenta la sol, n Chitilei, Cartier Chila sect. 1, 45.000 EUR, Tel: 0767098553 Proprietar vand casa locuibila 3 n Gruiu proprietar, 8000 mp, la camere incalzire lemne apa si wc 700 m de autostradã, negociabil, in curte, 27.000 EUR, Tel: 0732331031 5 EUR/mp, Tel: 0762642541 n Gruiu - Lipia (Ilfov) - 6km n Corbeanca p+1, faza la rosu

Snagov, teren 2000mp intravilan pentru constructii, la sosea, gaze, apa, lumina, deschidere 23m. 23m apropiere Autostrada Bucuresti-Ploiesti, Tel: 0213670581

din caramida, 260 mp desfasurat, teren 580mp, living, 3 dormitoare, d 2bai, birou, bucatarie, 2 terase, 60.000 EUR, mariniliviu@gmail.com, Tel: 0721969882

n Jilava. Urgent! Ocazie! casa 4 camere 120mp, teren 1750mp, posibilitate extindere 5000mp, toate utilitatile, str. Odai, pret negociabil, 70.000 EUR, Tel: 0728472556

n Mãgurele Ilfov, vilã p+1, 7 camere, suprafaþã teren 810mp, construit 140mp, toate utilitãþile, finisaje lux, negociabil, 155.000 €, Tel: 0766292603, 0727060858 n Militari Ansamblu de lux exclusivist! P+2, 200mp, teren=350mp, finalizat pentru persoane pretenþioase, 129.900 EUR, www.avangardegrandevillage.ro, Tel: 0722134720, 0767600804 n Militari Metro P+1+POD, 200mp construiþi, teren=250mp, constr. 2012, cãrãmidã, execuþie deosebitã, toate facilitãþile, astfalt, zonã vile, pentru clienþi pretenþioºi, (Tva inclus), 89.900 EUR, www.avangardegrandevillage.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

Teren - 50 mp. Camerã, vestibul, baie, bucãtãrie ºi dormitor. Necesitã îmbunãtãþiri, 23.000 EUR, Tel: 0766320674

é PIPERA, VAND VILA P+2, 350 MP, 400 MP, ARHITECTURA SUPERBA, IDEALA PENTRU SEDIU DE FIRMA SAU BIROURI CAT SI PENTRU LOCUINTA. ARE ACCES LA O STRADA PRINCIPALA ASFALTATA, POZITIE FOARTE BUNA, GAZE, CANALIZARE. VILA ARE 7 CAMERE, 4 BAI, TERASA 80 MP. SPATII DE PARCARE, CURTE AMENAJATA, BUCATARIE MOBILATA SI UTILATA LUX. POSIBIL SI SCHIMB CU TEREN IN PIPERA, MADA19781@GMAIL.COM, 0722409821, 0722589565

n Dâmboviþa Moreni vand casa noua cu faciliatati 450mp, linga padure, negociabil, 650.000.000 RON, Tel: 0727651001 n Dâmboviþa, Cojasca Comuna, Prahova, Valea la 40 km de Bucureºti, 2 Doftanei, casã construcþii, una cu 5 camere, baie, mansardã ºi alta cu bucãtãrie, vacanþã la roºu pe dormitor, mansarda, teren malul lacului, 3500mp, renovate recent, totul nou, G+F+P+T+AC, fosã septicã. proprietar, 35.000 €, Investiþie finisaje 30000 Euro, 73.000 EUR, Tel: 0764412883 Tel: 0749101012 Clincenilângã n Domneºti Cartierul Curtea Domneascã, P+1, 118mp, teren= 250mp, gaze, curent, centrala, acceptam credit “Prima Casa”, 67.000Euro, la n Rahova Complex, casã P+M cheie, la rosu, 31.000 EUR, Tel: n Pantelimon Oraº vila P+1, zona 120mp, 6 camere, 2 bãi, 2 0723530331 foarte buna, 60.000 E, Tel: bucãtãrii, living, teren 200 mp, 0768493326 toate utilitãþile, Tel: 0761767340

n Prahova Boldesti-Scaieni, 2500 mp intravilan/ extravilan, in apropiere locuinte, strada asfaltata, 8 EUR/mp, Tel: n Centura Drum intre Tarlale 0753087441 (zona A2) vand teren in suprafata de 650 mp zona acces tir, utilitati Prahova Telega Vand teren in zona, cadastru. Pret 88 euro intravilan, 25.000mp padure si mp discutabil, 88 EUR/mp, livada, langa lacurile sarate, 7 radulescugheorghero@yahoo.com, eur/mp negociabil, Tel: 0722309699, 0723305638 2 7 5 . 0 0 0 E U R , strada Floarea oana.gheorghe1@gmail.com, n Cernica Albastra, zona vile, 1000mp, Tel: 0724283942 165 EUR/mp, Tel: 0765662740 n Chitila-Ilfov (centura) vand teren intravilan 430mp, 21.50x 21, 50m, vis a vis de Mercedes, Tel: 0760055733 n Snagov proprietar, 500-1000 mp, 25 EUR/mp, Tel: 0762642541 n Snagov Ciopliceni, lângã pãdure, particular, 705mp, n Dâmboviþa Tãrtãºeºti, particular, deschidere 30m, la stradã, vand teren, zona vile, 1000mp, intravilan, urbanism, gaze, curent, deschidere 24m, 38.000 EUR, Tel: zonã super, gard beton, acces 0766580384 uºor, etc. Accept ºi variante cu n Dâmboviþa, Racari oras, Jeep dupã 2008 + diferenþã, 40 EUR/mp, Tel: Residence, loturi 700-1000mp, negociabil, utilitati, promotie, 15-18E/mp, Tel: 0768338076, 0722601675 é Domnesti str. Drumul Targului, 0721368105, 0724524022 Vila P+1, 500mp, 150 mp, 2008, 75.000 €, miconsysnet@yahoo.com Tel: 0722213868

Dobroeºti Fundeni nr.10 teren de vanzare, trei laturi fiecare 500mp, Tel: 0724654700

n Ialomiþa, Grindu, casa curte mare, 1700mp, gaze, apa, negociabil, 22.000 EUR, Tel: 0769850732

n ªtefan Cel Mare Casa 35,

n Ferentari stradal, particular, P+1, 160mp, 4 dormitoare, living, 2 bai, bucatarie, toate dotarile, teren 80mp, D=10m, 95.000 EUR, Tel: 0767117586

Giurgiu Bâcu 10 minute de Carrefour-Militari, casa caramida, la cheie, teren=500mp, tocarie PVC polistiren 10, lindab, 3 dormitoare+2 bai+1 bucatarie + camera de zi+camera tehnica, fantana, pivnita, 60.000 EUR, Tel: 0722325373, 0724341829

é Giurgiu municipiu, de vanzare 4 vile, 2 la rosu, iar celelalte 2 in stare mai avansata de constructie pe un teren de 4200mp, 270.000 EUR, rudolf.gabriela@yahoo.com, Tel: 0726202074

é Titulescu

Cuza proprietar, casa curte constructie 2007 P+M, 92mp, terasa 12mp, 3 camere, 2 bai, toate imbunatartirile si utilitatile, pivnita, 148.000 EUR, liviugrindes@hotmail.com, Tel: 0766522996

n Ciºmigiu

Vând Garsoniera, stradal, parter înalt/ 5, renovata, bucãtãrie mobilata, pretabil cabinet/ birou, 38.000 EUR, Tel: 0745151349, 0722560857


pagina 10 / vânzãri garsoniere / 2 camere / 3 camere

Blvd. Schitu é Ciºmigiu Magureanu nr. 3 (Izvor Kogalniceanu) Garsoniera - 24 mp, et. 4/4, proprietar, 26.000 EUR/mp, Tel: 0744102910

n Drumul Taberei bd. Timisoara

particular vand garsoniera parter, stradal, 24.000 EUR, Tel: 0752641487 n Drumul Taberei 28 Particular, Restaurantul Dream, 6/10, cf. 1, liberã, renovatã total, g+f+p, uºi interioare, ferestre termopan, instalatii, calorifere oþel, obiecte sanitare, corpuri iluminat, cadastru, intabulare, 37.000 EUR, Tel: 0735349145 n Drumul Taberei, Ghencea, 1/4, decomandatã, 43mp, balcon, constr. 2012, cãrãmidã, ansamblul “Avangarde Rezidenþial”, acces piscinã, loc de joacã, teren fotbal, pazã 24/24, (TVA inclus), Stoc limitat, 29.900 EUR, http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

n Prelungirea Ghencea 318-320 sector 6, ansamblul “Avangarde Rezidenþial”, 1/4, decomandatã, 43mp, balcon, constr. 2012, cãrãmidã, acces piscinã, loc de joacã, teren fotbal, pazã 24/24, (TVA inclus), Stoc limitat, 29.900 EUR, http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

n Militari ansamblu rezidenþial “Avangarde Rezidenþial”, etaj 1/3, decomandat, 85mp, constr. 2012, execuþie ireproºabilã, cãrãmidã, finalizat, disponibil imediat, acceptãm Prima Casã, zonã deosebit de selectã, Ultimele Unitati, 49.900 EUR, http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122 n Militari Roºu, proprietar, super ofertã, la cheie, et. 1, ST=71mp, stradal, bloc nou, 2011, SALAJ, é RAHOVA, n Titan Auchan str. Buhusi nr.1, 43.000 EUR, Tel: 0727525188 APARTAMENT 2 CAM, CF1, confort I, 31mp, 5/10, usa SEMI DECOMANDAT, ET 3/4, metalica, geam termopan, libera, GRESIE, FAIANTA, PARCHET, 35.000 EUR, Tel: 0726625874 n Olt, Slatina municipiu, str. DRESING, AC, CENTRALA INTERFON, 2 Ecaterina Teodoroiu (sens TERMICA, giratoriu), Vand Apartament 2 BALCOANE, LOC DE PARCARE camere, usa metalica, IN FATA SCARII, 49.000 EUR, termopane si balcon inchis, fara MIHAI_MARTINESCU@YAHOO. alte imbunatatiri, 30.000 EUR, COM, TEL: 0744351532 dragos18us@yahoo.com, Tel: 0722238758 n Carol I Parc (Mitropolit Filaret), urgent apartament 2 camere la curte, 60.000 EUR, 0763506730

n Drumul Taberei decomandat, liber, confort II, metrou, parter/10, 39.000 EUR, Tel: 0722217144 n Drumul Taberei, Ghencea, 1/4, decomandat, 85mp, 2 balcoane, constr. 2012, cãrãmidã, ansamblul “Avangarde Rezidenþial”, acces piscinã, loc de joacã, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (TVA n Giurgiului Luicã, particular, inclus), Stoc limitat, 49.900 EUR, conf. 1, 35mp, decomandatã, http://www.avangarderezidential.ro, neamenajatã, negociabil, Tel: 0767600804, 0722134720 29.000 EUR, Tel: 0724134657

Militari Roºu, superofertã, proprietar, ST=42mp, et. 1, stradal, bloc nou, preþ la cheie, 33.000 EUR, Tel: 0727525188, 0788395180

N e rv a T ra ia n , vand Garsoniera, 41mp, Conf1, 2/8, imbunatatiri, bloc 1990 suprf. 41mp, 49.000 EUR, Tel: 0727880776

n Pantelimon Particular, 4/10, semistradal bloc mixt, renovata recent, gresie, parchet usor metalica, 28.500 EUR, Tel: 0746144500

02 Octombrie 2012

15 Ultracentral, é Plevnei vanzare 2 camere, An 1959 Dec, Et 4, Mobilat, Utilat, Liber, 49.11mp, Curte interioara 1500mp din care proprietarul detine 20mp prin contract, Termopan, Gresie, Faianta, Parchet, 2 locuri parcare, Liber, 69.999 EUR, adrian.manea84@gmail.com, Tel: n Giuleºti Parc apartament 2 0754016116 camere, semidecomandat, etaj Prelungirea Ghencea 318-320 4/4, imbunatatiri, pretul zonei; Tel: sector 6, ansamblul 0767307842 “Avangarde Rezidenþial”, etaj 1, 2, 3/4, decomandat, 85mp, 2 b a l c o a n e , c o n s t r. 2 0 1 2 , cãrãmidã, acces piscinã, loc n Liberty Mall, Strada Nasaud nr d e j o a c ã , t e re n fo t b a l , 4, zona centrala in spate la Liberty Center Mall. Colt cu Viilor. agrement, pazã 24/24, (TVA Super oferta! Apartament 2 in clu s ), Sto c limitat, E U R , camere parter decomandat 59mp. 4 9 . 9 0 0 Renovat gresie, faianta, www.avangarderezidential.ro termopane, parchet, usa metal Tel: 0744368835, 0722356122 intrare, etc. Grilaj geamuri posibilitate pentru balcon, 57.000 EUR, tudor_marian84@yahoo.com, Tel: 0761674837, Fax: 0214360166

Militari Roºu, et. 1, ST=71mp, bloc nou, stradal, preþ la cheie, 45.000 EUR, Tel: 0727525188, 0788395180

é Prelungirea Ghencea, strada Valea Larga, Proprietar, apartamente noi in suprafata de 55 mp. imobil nou, P+2+M, Pret cu TVA si un loc de parcare inclus, 40.000 EUR, garsoniere_ghencea@yahoo.com, Tel: 0768071311

é Timpuri Noi, Central, str. Anastasie Panu, Proprietar, bloc 2000, 52 mp utili, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet laminat, tamplarie PVC, aer conditionat, interfon, loc parcare, paza bloc, 300m metrou, zona linistita, pret negociabil, 67.000 EUR, cosmin_albastrel@yahoo.com, Tel: 0766424445, 0766204441 n Tineretului,

Aleea Trestiana, vanzare 2 camere, 57mp, particular, negociabil, 67.000 EUR, Tel: 0318142737 n Ultracentral B-dul Unirii, stradal,

4/8, cf 1, decomandat, 3 balcoane, boxã, parcare, îmbunãtãþiri, negociabil, 98.000 €, Tel: 0723696659, 0767405792

é Unirii, George Georgescu, apartament 2 camere, semidec, p, in casa, 40mp, g, f, p, t, centrala, apom, bucataria in camera separata 8mp, spatiu in beci 15m, 45.000 EUR, vincze_izabela@yahoo.com, Tel: 0729519385

n Câmpia Libertãþii str. Ghe

Voluntari proprietar vind apartament 2camere in casa compusa din 3 apartamente constructie 2006 in apropierea Complexului Europa suprafata 60mp pret negociabil, 45.000 EUR, danxvaly1@yahoo .com, 0770814396, 0723908729

Petrascu, proprietar, vand apartament 3 camere, semidecomandat, 2/9, g+f+ac, alarma, loc parcare, preferabil exclus intermediari. 0751178289, Tel: 0213247866, 0722773685 n Cernica Balaceanca casa porotherm, 147 mp, 3 camere, 3 bai, 380v, put, fosa, teren 500mp sau 1000mp, bucatarie vara cu pivnita, la cheie, 80.000 EUR, Tel: 0763569039

n Drumul Gãzarului proprietar,

etaj 2/4, confort 1, decomandat, termopane, usa metalica, gaze, zugravit, 57.000 EUR/luna, Tel: 0746821071, 0720234586 n Drumul Taberei vand apartament 3 camere, confort 1, decomandat, 4/4, exclus intermediari, 53.500 EUR, Tel: 0722893797 n Drumul Taberei “Avangarde Rezidenþial”, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2012, cãrãmidã, finisaje lux, complet echipat, mobilat, utilat cu aparaturã de lux, Euro (tva inclus), stoc limitat, exclus agenþii. 0767600804, 0722134720, 59.900 €, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122 n Drumul Taberei Favorit, zona foarte buna, et. 6/8, urgent, Tel: 0722504102 n Drumul Taberei, 7/10, bloc termic, zona foarte buna, n Bucureºtii Noi 2 Cocosi, reabilitat intre Mall Afi Place si Mall Militari, Complex Triumf, apartament liber, Tel: 0722217144 decomandat in bloc nou construit, 3 camere, 2 bai, 2 balcoane, finisaje lux, 99.000 EUR, Tel: 0722307288 Buftea vand apartament in centru, langa Primarie, compus din 3 camere, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, suprafata utila 73mp, suprafata locuibila 64mp, etaj 2, Tel: 0744225641

é Gara de Nord Proprietar,

Crângaºi str. Vintila Mihailescu, Vanzare apartament 3 camere confort 1 semi decomandat, etaj 6/8, suprafata 72 mp, an constructie 1984, 2 grupuri sanitare, parchet, gresie, usa metalica, apometre, centrala, termopane, Accept schimburi, 72.000 EUR, curierul_mihai@ yahoo.com, Tel: 0720900400

apartament 3 cam 103mp, superb, complet mobilat, utilat, gata pentru mutare. Finisaje ultramoderne. Loc parcare ADP, 84.500 EUR, liviugrindes@hotmail.com, Tel: 0766522996

é Militari

zona Gorjului, str Ghirlandei, nr 1, Particular, vand apartament 3 camere, zona f linistita, verde. Ap 70 mp, termopane, parchet, gresie, faianta, loc de parcare in fata blocului. Florin, 63.000 EUR, Tel: 0722573780, 0721374716


02 Octombrie 2012

vânzãri imobile / cumpãrãri terenuri / închirieri oferte imobile / pagina 11

n Constanþa municipiu, zona City Mall, 10 minute de masina, vand apartament 4 camere, 90mp, MARGEANULUI, 69.000 EUR, Tel: 0735335103 é RAHOVA VAND APARTAMENT 3 CAMERE. APARTAMENT 3 CAMERE, ETAJ 4/8, DECOMANDAT, 2 BAI, 3 DEBARALE, IMBUNATATIRI, PARCHET, G-F, TERMOPANE, BALCON INCHIS, AER CONDITIONAT, COMPLET MOBILAT, UTILAT (ARAGAZ, HOTA, MASINA SPALAT AUTOMATA) SCARA CURATA SI MODERNIZATA, INTERFON, LIFT MODERNIZAT, BLOC PROGRAMAT PENTRU IZOLARE é Dorobanþilor (capitale) TERMICA IN MARTIE 2013 Decomandat, 112mp, centrala SUPRAFATA. 76 MP, proprie, incalzire prin pardoseala, 62.000 EUR, TEL: 0744253799 renovat complet cu finisaje de rafinament, semi-mobilat, cu actele la zi, fara legea 112, retelele de apa si canalizare schimbate in 65.000 EUR, Tel: n Socului proprietar vând ap 3 2012, camere, conf 1, 65.000 EUR, Tel: 0746267670, 0745202876 0788218172 n Drumul Taberei Taberei, Parc Moghioroº, particular, decomandat, et. 3/4, 90mp, amenajat ºi mobilat lux, garaj lângã scarã+boxã, bloc n ªtefan Cel Mare aleea Circului, reabilitat, grãdiniþã, ºcoalã ºi parc P/4, proprietar 3 camere, 65mp, foarte aproape, foarte civilizat, mobilat ºi utilat complet, toate 130.000 EUR, Tel: 0762696485, îmbunãtãþirile, renovat nou, vedere 0762696235 mixtã - parcul Circului, parcare, zonã aerisitã etc, 89.000 EUR, Tel: 0768338076, 0722601675

n Titan posta, vand 3 camere, 77mp, 2/10, super amenajat, termopane, parcare, instalatii noi, constructie 1977, 78.000 EUR, Tel: 0765662608 Turda, Super Oferta, Semi decomandat, confort I, construit 1982, S = 77 mp, cadastru, imbunatatiri, termopan, A/C, 95.000 EUR, Tel: 0742024608

n Titan Policlinica, vand urgent 4 camere, 78mp, 2/4, negociabil, exclus intermediari, 48.500 EUR, Tel: 0752617329

Unirii, Mitropolie, vand apartament 4 camere + 2 mansarde, pret negociabil, rog seriozitate, Tel: 0724744515

municipiu, urgent é Brãila proprietar spatiu comercial 73mp, renovat, contorizat, centrala proprie, situat linga biserica Sf Constantin, 56.000 EUR, Tel: 0767098447 n Herãstrãu Nordului Bucuresti vand cladire birouri s+p+5+6 n Vitan Mall, p/4, 130mp, doua retras, suprafata totala-1078mp, intrari, pretabil birouri, teren-259mp, 4 locuri parcare, é Drumul Taberei Romancierilor discutabil, 850.000 EUR, Tel: Particular, 4cam, 60 mp. utili, conf 125.000 EUR, Tel: 0744630209 0756512300 2, renovat, inst electrice si sanitare noi, parchet, termopan, apometre, contoare, gresie, faianta, usa metalica. Accept si “prima casa”, 56.000 EUR, Tel: 0722653838

n Liberty Mall particular vand

apartament 4 camere, decomandat, 2 balcoane, gresie, faianta, centrala proprie, 85.000 €, gabrielle26z@yahoo.com, Tel: 0722217037

é Unirii Str. Vulturilor nr. 51, et. 1, ap. 8, Sect. 3 (1, 6 km Metrou Unirii). De vanzare apartament 3 camere, 45 mp. Renovat 2011, parchet, gresie, faianta, termopan, izolat termic, usa metalica, instaltie termica si electrica inlocuita, centrala temrica, 2 boxe subsol (16 mp), Bloc caramida, an fabricatie 1940, 45.000 EUR, nicugoanga@yahoo.com, Tel: 0722596454

n Domenii in spatele serelor de

Giuleºti propietar vand casa 5 cam toate utilitatile 280mp, 7m deschidere, pret negociabil, 70.000 EUR, Tel: 0721926556

n Militari, Bloc nou: Gars. (40 mp util) - 34000e; Ap. 2 cam. (50 mp util) - 46000e; Ap. 2 cam. (56 mp util) - 48000e; Ap. 3 cam. (71 mp util) - 59500e. Accept credit, preturile includ TVA, Tel: 0720353677

la Agronomie, inchiriez pe termen lung camera 16mp la demisol in vila, bucatarie 6mp, acces baie, centrala proprie gaze- calorifere, camera mobilata, televizor, aragaz, frigider, masina spalat, prefer o studenta sau o fata tanara. 0216685030- seara, Tel: 0732935802, 0727775629 n Herãstrãu familie de profesori ofer spre inchiriere camera acces la vila curte pt 1-2 stundente, aproape de Facultatea Romana Americana, Agronomie, ASE, Tel: 0761014580 n Militari Apusului, metrou Pãcii, camerã la 2 studente, fete nefumãtoare, 350 Ron/lunar / fiecare, anticipat 2 luni, Tel: 0733174755 n Militari Politehnicã, una camerã în apartament douã camere, condiþii deosebite, acces utilitãþi, rog seriozitate, bãieþi, 0760975107 n Militari, zona Lujerului, Inchiriez Garsoniera libera in apartament 2 camere, la 5 minute de metrou si alte mijloace de transport, supermarketuri, piete, etc. Doamna serioasa ofer spre inchiriere o camera+ bucatarie+ baie+ zona servit masa, in apartament de 2 camere. Tin sa precizez ca raman foarte rar in cealalta camera a apartamentului! 150 E negociabil, 150 EUR, Iulia20iuli@yahoo.com, Tel: 0723314126

Sebastian, inchiriez o camere 1/8 utilat si mobilata pentru doi baieti sau un cluplu pret negociabil, http://www.az.ro/nod e/128208/edit?destination=admin%2 Fadsufragerie, Tel: 0735344912

Obor sos. Mihai Bravu 35, bl. P13, 85.000 EUR, 0740561065

ªtirbei Vodã, ultracentral, a p a rt a m e n t 4 c a m e re , semidecomandat, 4/8, logie si b a lco n , n eg o c iab il, 70.000 EUR/luna, Tel: 0720545872, 0746098439

Berceni, Piata Sudului, 200 m de metrou. Inchiriez vila 12 camere, formata din demisol+ p a rte r+ e t a j+ m a n s a rd a , fiecare nivel de 100 mp, curtea 200mp pretabila pentru orice afacere! 1.400 EUR/luna, gyabutterfly@yahoo.com, Tel: 0744333463 Giuleºti Inchiriez apartament in vila, curat, eleg a n t , p r e t r e z o n a b i l, servo_constructorul@yahoo .com, Tel: 0752266172

n Militari Erbaºu, vilã de lux, superfinisaje, super locaþie, 4 nivele, 900mp locuibili, 600mp curte, Tel: 073298596

Apãrãtorii Patriei Sos. Berceni, garsoniere totul nou, in vila, 250 EUR/luna, Tel: 0720507027 n Brâncoveanu stradal, aproape metrou, super finisatã, mobilatã modern, utilatã, p/4, discutabil, 250 €, 0216866573, 0722888942

é Domenii, ofer spre inchiriere

n Particular cumpar teren intravilan, zona cu utilitati curent, gaze, ofer maxim 15.000 Euro, Tel: 0726150207, 0736446482

Particular cumpãr teren sau teren cu casã, în sectoarele 1, 2, 3, 4 Ofer maxim 30.000Euro, Tel: 0749101012

garsoniera in vila, 40mp, incalzire culoar comun spre gradina, unei singure persoane, 240 EUR/luna, magdalenavasilescu@yahoo.com, Tel: 0723672365 n Drumul Taberei, Bld Timisoarei, garsoniera, 6/10, imbunatatiri, mobilat clasic, zugravit recent, doresc sa inchiriez unei familii, 650 RON, Tel: 021846151

é Tei, Str. Grigore Moisil, apt. cu centrala, 2 camere, una singura pt inchiriat, renovat integral 2010; gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 50mp, mobilat modern, et 1/10, semidecomandat, complet utilat: aragaz, frigider, masina de spalat, tv, net, 120 EUR/luna, bkl_einstein@yahoo.com, Tel: 0766737743


pagina 12 / închirieri oferte garsoniere / 2-3-4 camere / spaþii comerciale / auto-moto

02 Octombrie 2012

garsoniera, toate n Unirii conditiile, demisol vila nationalizata, centrala proprie, internet, cablu+ digital HD Dolce, 2 studenti sau studente, negociabil, 200 EUR/luna, Tel: 0721081363, 0766374313

é Iancului Metrou Decomandata Proaspat renovata, decomandata, etaj 3/8, mobilata si utilata complet modern, termopan, usa metalica, apometre, aer conditionat, libera, 285 EUR/luna, office@citydreams.ro, www.citydreams.ro, 0760114817

Cumpar auto Audi, Opel, Peugeot, Daewoo, Renault, Volkswagen etc, ofer pret maxim, Tel: 0760545466

é Decebal Inchiriez apartament 2 camere, confort 1, decomandat,

60 mp, mobilat si utilat lux, usa metalica, aer conditionat, jacuzzi, et 1/4, plata 1+1 luna garantie, liber. Exclus agentii, 499 EUR, Tel: 0736689680

é Lujerului

Particular, exclus agentii, garsoniera proaspat renovata, usa metalica, gresie, faianta, parchet, mobilata, aragaz, frigider, tv, masina de spalat. 2 min metrou lujerului, suprafata de 51, 3 mp din care terasa 16mp. bloc de apartamente, 240 EUR, razvanpk2000@yahoo.com, Tel: 0740856850

Militari proprietar inchiriez apartamente si garsoniere in bloc nou, zona Padurea Rosu, www.locuinteinrosu.ro Tel: 0724833030 n Militari proprietar, intrare proprie, parter, ideal firmã, Tel: 0736472134

é Prelungirea Ghencea, Ansamblul Primavara, Inchiriez garsoniera complet utilata, (aragaz, masina de spalat, frigider, mobilier noi) Bloc nou, 230 EUR, yo7lbx@gmail.com, 0733161763 n Titan, Policlinica Titan, Vedere parc, intrare bulevard, Garsoniera, etajul 3 curata, renovata, complet utilata, mobilata, usa metalica, termopane, 230 EUR/luna, madalina.butnariu@yahoo.com, Tel: 0730888742

é Voluntari, Garsoniera in complex Terra Residence - cu Predare Imediata. Constructie Februarie 2008, 50 mp, etj 5/6, mobilata, bucatarie complet utilata, centrala proprie, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, usa metalica, loc de parcare. Securitate 24 ore; loc de joaca. Poate fi locuita imediat! Localizata intr-o zona deosebita - aproape de padure, acces foarte usor catre Pipera, Afumati, Voluntari si Colentina, 260 EUR/luna, boaru.irina@gmail.com, Tel: 0731730550, 0745086332

é Berceni inchiriez ap 2 camere complet utilat confort 2 la un cuplu, 250 EUR/luna, schmidt.velcovici@gmail.com, Tel: 0766769333 n Diham sector 2, inchiriez pe termen lung apartament 2 camere, semidecomandat, et. 1, liber, foarte curat, g, f, p, usa metalica. De preferat 1-2 studente sau angajate, exclus agentii. 250E/luna+1 garantie, 250 EUR/luna, Tel: 0765970369 n Dristor, New Town Residence 2 cam, 76 mp, bloc nou, decomandat, f, marmura, p, a/c in fiecare camera, termopan, complet mobilat si utilat, terasa, bucatarie open space, loc parcare subteran, 600 EUR, anda_solomon@yahoo.com, Tel: 0743738330 n Drumul Taberei et. 3/10, confort 1, mobilat (semimobilat), utilat, 250 EUR, Tel: 0748959515, 0728005657 n DRUMUL TABEREI, VALEA ARGESULUI, AP. 2 CAMERE, PERFECT PENTRU STUDENTI! ET. 10/10. MOBILAT COMPLET SI UTILAT CU FRIGIDER, ARAGAZ, MASINA SPALAT, AC, MICROUNDE. RENOVAT ANUL TRECUT CU GRESIE, FAIANTA, PARCHET, USA METALICA. LIBER! 250 EUR/LUNA, TEL: 0747062296

n Plevnei Casa Radio, confort 1, et. 5, semimobilat, locuinþã sau birou, Tel: 0721679301

é Sudului Piaþã, 2cam, et. 2/4, renovat, semi decomandat, mobilat modern, 300 EUR, elianda4@yahoo.com, Tel: 0721909966

Sebastian, 4 camere pt. 3 fete studente, zugravit gresie, faianta, termopane, centrala, aer conditionat, termen lung, garantie, 450 EUR/luna, Tel: 0735536643 ªtirbei Vodã, ultracentral, a p a rt a m e n t 4 c a m e re , semidecomandat, 4/8, prefer studenti, negociabil, 550 EUR/luna, Tel: 0720545872, 0746098439

n Maºini pentru programul Rabla,

é Renault Megane 2 an fabricatie 2004, 58.000km, benzina, motor 1, 6-16V, Tel: 0741333356 n Skoda Fabia 2001, benzina,

86000km, gri metalizat, 1.4MPI, aer conditionat, geamuri electrice, stare foarte buna, 3.400 EUR, Tel: 0784030245 n Skoda Octavia, 2003, benzina, gri metalizat, aer n Universitate apartament 4 134000km, conditionat, geamuri si oglinzi camere, 110mp, et. 6/8, renovat, 800 EUR/luna, Tel: electrice, 1.6, Tel: 0731334181 n Baba Novac Str. Reconstructiei, mobilat, Rucar, total mobilat, g+f+t. Caut 0722737710 familie sau persoane serioase, 400 EUR, Tel: 0735674105 n Camil Ressu la intersecþia cu str. Fizicienilor, ap. 3 camere, parter, suprafaþã 66 mp, mobilat, loc parcare exterior în spatele n Autoturisme pentru Rabla. blocului, boxã în subsol, 350 EUR, Asigur radiere+ transport. Valabil Tel: 0722110711 Bucureºti+ Ilfov, Tel: 0767903318 n Câmpia Libertãþii Str. Gh. Berceni Strada Iarba Petrascu, Proprietar, apartament Cumpãr auto Logan, Campului nr. 26, Ferdinand particular, semidecomandat, 2/9, loc Supernova, Dacia, parcare, ne/mobilat, termen Sector 4, Proprietar, inchiriez apartament lung, rog seriozitate. Cielo, Matiz/Tico, inchiriez spatiu Tel: 0213247866, 2camere, mobilat si 0751178289, 0722773685 Citroen, Chevrolet, aproximativ 100 mp, utilat complet, Tel: n Militari Uverturii, proprietar, etaj Renault, Opel, 3.000 RON, 3, decomandat, mobilat parþial, 0769661849 Skoda, Solenza, centralã, apometre. Liber cu 1 syanyworld@yahoo n Militari inchiriez unui cuplu Octombrie, Tel: 0723575824 Peugeot. Si mici .com, 0723225562 apartament 2 camere, et2/4 n Titulescu, direct proprietar defecte, Tel: mobilat, utilat, contorizat, curat, apartament 3 camere n Giuleºti Copºa Micã, aproape statie metrou, exclus decomandat, 5/14, acum 70mp+8mp demisol+curte 20mp, 0212551102, agentii, 250 8/luna, 0745025855 renovat, compus din living si 2 toate utilitãþile, 480 EUR, Tel: 0721309765 dormitoare, mobilat, echipat, 0726116881 n Militari Gorjului, cf. 1, termen lung, anticipat, prefer - Snagov, Închiriem mobilat, utilat, urgent, familie, 450 EUR/luna, Tel: sGruiu p a þ i i d e p o z i t a re 1 . 4 0 0 0722293742 250 €, 0728005657, n Unirii Coposu, et. 1, 90mp, mp/halã, 1, 5 Euro/mp, Tel: 0748959515 amenajat, nemobilat, ideal birou, 0726101522, 0721299205 stradal, Tel: 0721679301

é Militari, Viturtii, la 2 minute de Piata Veteranilor, Inchiriez apartament cu 2 camere, et 3/8, dotat cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bucatarie open space, balcon, aer conditionat, internet, cablu, utilat complet si mobilat mixt, 275 EUR/luna, Tel: 0723189053

n Brâncoveanu vis-a-vis metrou, inchiriez apartament 4 camere, nemobilat, contorizat apa, gaze, termopane, renovat, stradal, 380 EUR/luna, Tel: 0737549558 n Dorobanþilor in vila, inchiriez apartament 4 camere, parter, renovat, semimobilat, 1.400 EUR/luna, Tel: 0724722308, 0723159520

n Camin

studententesc privat, Vatra Luminoasa, inchiriez pentru studenti, camere in vila, conditii de lux, in regim de pensiune, cu trei mese/zi, 450euro/luna, Tel: 0740195222 n Pensiune turisticã, in Bucuresti oferã închiriere zilnic pentru 2- 3 ore la 55-70 lei. Zona Drumul Gãzarului. tel 0214504382, Tel: 0214504382

transport + radieri gratuit. Oferim seriozitate, plata pe loc, Tel: 0766511316 n Rable avariate, nu conteazã starea, pentru Rabla 2012, plata pe loc, 1.000 RON, Tel: 0768905007 n Rable pentru REMAT. Ne ocupãm de transport ºi radieri. Cu noi scapi de alergãturã, Tel: 0723599888

é Piese auto import

noi, dezmembrãri absolut orice marcã, Tel: 0744495564, 0722640080 Vand pompe electrice alimentare benzina si diesel, in rezervor sau exterior, capuri distribuitoare, injectoare, pentru orice tip auto. Garantie, Tel: 0744852658


02 Octombrie 2012

electro / matrimoniale femei - bãrbaþi - diverse / pagina 13

é Show erotic! punem pasiune in

tot ceea ce facem. Vino alaturi de noi intr-o ambianta discreta si intima. Garantam 2 finalizari explozive. Raspunde la provocarile noastre. Oral si normal in orice pozitie, 150 RON/ora, Tel: 0766785688

congelatoare, n Frigidere, combina, masina spalat, aragaz. Transport gratuit (Metrou Tineretului). 0721662755, 0754292078, 0765524440

n Achizitionam absolut orice laptop defect, model nou pentru piese, pret@cumpar-laptop.ro, http://www.cumpar-laptop.ro, Tel: 0735674844 Achiziþionez monitoare televizoare LCD, calculatoare, laptopuri, componente nefurate, asigur transport inclusiv weekend. 0723.984.654, Tel: 0746283201, 0768790654

Reparatii masini de spalat orice model si orice marca la domiciliu clientului, yo_adryan @yahoo.com, Tel: 0762135072 n Reparatii Electronice. Ultratech Int. ofera servicii de reparatii electronice si intretinere pentru echipamente si module industriale, medicale si fitness. Echipa noastra de tehnicieni cu experienta practica in electronica dedicata, se va asigura ca , indiferent de marimea sau de dificultatea lucrarii, acesta va fi facuta rapid si eficient. Specialitatile noastre includ atât reparatiile standard cat si cele unice. Pentru mai multe detalii vizitati site- ul nostru, 50 Ron / ora, 0752824319, contact@ultratech.ro, http://www.ultratech.ro

é Te atrag! Nu sunt genul de

é Bãrbat serios, cadru militari ISU, 40/1.80/88, doresc cãsãtorie cu doamnã drãguþã, serioasã. Rog seriozitate maximã. Bucureºti, Ilfov, 0735123908

escorta care sta cu ochii pe Ceas, Nu am insotitori, sunt draguta si manierata, Sex total, 150 RON/ora, Tel: 0756351379

é

Finalizare orala, sex total, sunt o escorta educata, manierata si cu mult bun simt, 150 RON / ora, Tel: 0756587946

é NON STOP, SUNTEM TOATE 8 LA “SERVICIU”, VA INVITAM BAIETI SI VA ASTEPTAM CU SPIRITUL DESCHIS SI POFTA DE PASIUNI EFEMERE FARA LIMITE, NON STOP PENTRU VOI, FOTOGRAFIILE NOSTRE SUNT FACUTE IN LOCATIE, EVIDENT REALE, 150 RON, TEL: 0720787561, 0744202363

é Francez origine romana, caut tanara draguta, 18- 30 ani, pentru relatie de prietenie, eventual casatorie, 0734708233 é Tipe sexy! Te plictisesti si tot

cauti pe net ca sa scapi de plictiseala, suna-ne, iti garantam clipe relaxante si placute, alaturi de 2 fete cu chef de sex, oral, normal, anal, (show lesby, real), 150 RON/ora, Tel: 0720344241

é Prezentabil, cadru militar ISU, 40/1.80/88, doresc cãsãtorie cu tânãrã drãguþã, serioasã, Rog seriozitate maximã, 0735123908 n Tanar

33, apartament Bucuresti, doresc relatie stabila cu tanara foarte simpla, sufletista. SMS/Tel. 0768151657

é Te atrag! Nu sunt genul de escorta care sta cu ochii pe Ceas, Nu am Insotitori, sunt draguta si manierata, Sex total, 150 RON/ora, Tel: 0756351379

é Destrabalare

totala, tinere salbatice lipsite de inhibitii si prejudecati, Tel: 0763455435, 0722999939

é Vrei sa fii Fotomodel? Fotograf caut Model Feminin pentru fotografie NUD. Ofer 400Ron/sedinta (4h). Confidentialitate! Trimite e-mail cu poze relevante si contact, 400 RON, fotoartmania@gmail.com é Finalizare Orala! Vino sa vezi realitatea, sigur acum ai facut alegerea perfecta, vino in locatia mea, sunt sigura ca aici vei gasi tot ceea ce ai cautat pana acum, vino, te astept, sigur vei mai reveni, sex total, 150 RON/ora, Tel: 0725073448

é Doar

80 RON Erotism, Pasiune si Soapte Fierbinti. Incita-ti imaginatia alaturi de trupuri apetisante si miscari lascive, 80 RON/ora, n Maseur execut masaje de orice masaj.jovial@yahoo.ro, http://www.masajeroticsalon.ro, fel la doamne si domnisoare Tel: 0763581129 generoase, 24\24! 0783028301


pagina 14 / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / adunãri generale / medicale / / afaceri

02 Octombrie 2012 n Vand orga korg sp 250 clape

tari stare foarte buna, 700 EUR, Tel: 0730944002 n Vând 12 automate cafea Venezia funcþionale la 550Euro/ buc TVA inclus, fãrã sisteme de platã, 0731313156, 0731313158

é Vrajitoarea Francisca, Singura in Romania care lucreaza cu magie neagra, nimeni cu nici o putere nu poate desface ce fac eu si iata ca acum vin in ajutorul dumneavoastra, pot rezolva orice problema atat in tara cat si in n Sucursala Shanghai- Fenhong strainatate, orice doriti sa obtineti Jewellry CO. LTD, Shanghai- puteti avea cu ajutorul meu, Tel: Sucursala Bucuresti, J40/1832/2011, 0741685643, 0769340236 CUI 28058509, sediul social: Bucuresti, sector 3, str.Baniei nr. 17, et. 1, ap. 4, declara pierdut si nul certificatul de inregistrare seria B 2438884/21.02.2011, n Pierdut carnet student pe numele Niþã Ioana, îl declar nul, n Pierdut act cimitir Mihaescu Haralambie, Cimitiru Buna Vestire, fig 13, rand 9 loc 106, Mitropolia Buna Vestire. Il declar nul,

n SC Ascensorul Super Service SRL, cu sediul în Str. Seceriºului, nr. 19, S4, Bucureºti, convoacã Adunarea Generalã a Acþionarilor Extraordinarã în vederea intrãrii de noi asociaþi. Adunarea va avea loc la sediul social, situat în Str. Seceriºului, nr. 19, S4, Bucureºti, orele 9.30, în data de 16.10.2012. În cazul în care nu va fi întrunit cvorumul, Adunarea se va relua în data de 17.10.2012, în acelaºi loc ºi la aceeaºi orã,

Pierdut legitimatie de transport student pe numele Maranda Ana Maria. Il declar nul,

n Pierdut legitimatie de serviciu pe numele Rosu Maria. O declar nula, n Pierdut legitimatie de student pe numele Sergiu Constantin. O declar nula, n SC Sana Print Business SRL J40/6365/2003 si CUI 15428367, declaram pierdut si nul certificatul constatator aferent sediului secundar de la adresa Bucuresti sect 3, Sos. Mihai Bravu nr. 475, camera 22 etaj si hala parter, Tel: 072125593

é Prezicatoare Ema deschide cartile de tarot, vede viitorul, rezolva boli, vindeca epilepsia, psoriazisul, alcoolismul, impotenta, dezleaga cununiile legate, apropie iubit de iubita, etc Sedinta de tarot este gratis, Tel: 0751858962

maseur execut n Tehnician masaje de relaxare, tonifiere, anticelulitic la domiciliul meu sau al clientei! Va rog maxima seriozitate, 50 RON/ora, 0737458639

n Cedez

Fast-food, zona 0, amenajat, utilat, supervad, staþie aglomeratã, vânzare foarte bunã, 4.000 EUR, Tel: 0748283667 n Cumpar ANRP hotarari legea 290 si 9, 55%. Decizii legea 10, actiuni, Tel: 0767685924, 0731849454

é Vând cuptor de

covrigi pe gaze, 3.500 EUR, Tel: 0788395181

é Vand Jocuri Video Arcade

é Anticariat cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704

é Doamna, cumpar

pictura romaneasca si straina, portelanuri, argintarie obiecte din bronz si antimoniu, mic mobilier, etc, Tel: 0214113048, 0721401271

www.arcademania.ro, 10 EUR, dabarduba@yahoo.co.uk n Vand Loc de Veci la cimitirul Eternitatea pe bvd Metalurgiei, Bucuresti, 2.000 EUR, no_hope23 @yahoo.com, Tel: 0729650006

n Organizator jocuri noroc cauta

colaborare, asociere baruri, Tel: 0737130630

Citatii / Licitatii

n Lukoil Overseas Atash BV announces Tender No. R2012.03 for "3D Seismic Processing Services EX-29 Est Rapsodia and EX-30 Trident Blocks, Offshore Romania". Lukoil Overseas Atash B.V, a company

represented by its branch in Bucharest, Romania (hereinafter referred to as the "company"), as designated Operator under the Petroleum Concession Agreements is developing the EX-29 Est Rapsodia and EX-30 Trident Blocks under Petroleum Concession Agreements. Legal entities, domestic and foreign companies, having experience with the implementation of projects similar in nature to the subject of the Tender, which are allowed by the legislation of Romania and/or by their country of certification to perform their activities in Romania, may participate in the Tender. a) to have an average annual scope of performed work similar by nature to the subject of the Tender (processing of 3D offshore deep water seismic data) for the past three (3) years (2009-2011) in amount of not less than four thousand (4, 000) square kilometers per annum; b) to have relevant technical capacities to secure timely contract execution: computer of cluster-type with not less than 1000 clusters (calculation in monoprocessors (cores) ); c) to have state-of-the-art software for standard and special purpose processing of offshore seismic data. Processing package shall be a mandatory requirement: a) wavelet processor with appropriate source and receiver "ghosts" modeling; b) effective 3D SRME package - without velocity usage; c) 4D or 5D trace interpolation and offset regularization, required for adequate time and depth migrations and d) prestack time migration and depth Beam migration. d) to have expertise in this industry: to complete at least ten migration projects in 2009-2011 in equivalent conditions (3D, deep water). e) to have qualified personnel experienced in equivalent offshore projects in the last three years 2009-2011, and familiar with anisotrophy issues and their solutions; f) to appoint as Project Manager an experienced specialist whose duration of service in similar work and in same position is not less than 3 (three) years, with high geophysical or geological education; g to appoint as Team Leader, as Project Geophysicist an experienced specialists whose duration of service in similar work and in same position is not less than 3 (three) years, with high geophysical or geological education; h) to organize dedicated Processing group for Project accomplishing, which contains at least three persons - Team Leader, Project Geophysicist, Geophysicist - for whole duration of contract. To assign to Project: Project Manager, Time processing Supervisor, Depth Imaging Supervisor - for whole duration of contract; i) Processing center of Bidder shall be located in London, or in its vicinity, because this project will be supervised by work group of Lukoil Overseas UK. j) if work related to Contract performance refers to licensed activities, to have appropriate licenses; or to have a preliminary agreement to participate as Subcontractors of companies that have such required licenses; k) to have an opportunity to obtain required Bank Guarantees to secure the Bid, Contract performance and return of an advance payment under the Contract; l) to be able to complete the project within 10 months, work shall start immediately after the last delivery of field data to Processing center of Bidder (on condition field data is delivered no later than January 01, 2013). Please, be aware that facilities and computer capacity only of one Processing center of Bidder will be assessed. If a Bidder is a representative of a Consortium, its Leading Partner shall comply with the requirements set forth in items 1.4. a), b) c), d), e), f), j and k). Figures and criteria that characterize each Consortium partner are summed up to define the Consortium eligibility as per the minimum set of qualification standards listed in items 1.4. g) and h) only. A full set of the Tender Documentation may be obtained after submission of a written application along with sufficient information confirming that the company meets the minimum qualification requirements set out above (applications on letterhead signed by an authorized person shall be received before October 06, 2012) to Mr. Oleg Shurubor Oleg.Shurubor@lukoil-overseas.com; copy to Nikolay Komyshan nikolay.komyshan@lukoil-overseas.com. The written request of Bidder shall contain the following information: • Full name of company; mail address; telephone; fax; e-mail address; full name of contact person and their e-mail address. After submission of a written application as noted above, the Tender Documentation shall be sent by e-mail, without any responsibility by the company, for loss or late arrival. Envelopes with Bids shall be delivered to the address specified in Tender Documentation before 5:30 p.m. of November 02, 2012, n Lukoil Overseas Atash BV anunta organizarea Licitatiei Nr. R2012.03 pentru "Servicii de procesare a datelor seismice marine 3D pentru sectoarele EX-29 Est Rapsodia si EX-30 Trident, Romania". Lukoil Overseas Atash BV, este reprezentata prin sucursala sa din Bucuresti, Romania (denumita in continuare "compania"), in calitate de Operator desemnat, conform Contractelor De Concesiune Petroliera, si dezvolta sectoarele EX-29 Est Rapsodia si EX-30 Trident in conformitate cu contractele de concesiune petroliera. Persoanele juridice, companii locale si straine, cu experienta in implementarea proiectelor, avand caracteristici similare cu obiectul prezentei Licitatii si care sunt autorizate de catre legislatia in vigoare din Romania si/sau din tarile in care au fost inmatriculate sa isi desfasoare activitatea in Romania, sunt invitate sa participe la Licitatie. a) sa aiba o media anuala de lucrari efectuate, avand caracteristici similare cu obiectul prezentei Licitatii (procesarea datelor marine seismice 3D, de adancime), pe parcursul ultimilor trei (3) ani (2009-2011), in cantitate de minim patru mii (4.000) km patrati pe an; b) sa detina mijloace tehnice relevante care ar permite indeplinirea in termenele stabilite a obligatiilor contractuale: computer de tip cluster cu un numar de minim 1000 de clustere (calculatie monoprocesoare (nuclee) ); c) sa detina ultimele versiuni de soft pentru procesare standart si speciala a datelor marine seismice. Pachetul de procesare este o cerinta obligatorie: a) procesor de impuls (wavelet) cu sursa adecvata si receptor de modelare "fantoma"; b) pachet 3D SRME performant - fara utilizarea vitezei; c) urme de interpolare si regularizare echilibru 4D sau 5D, necesare in vederea efectuarii unei migrari in timp si in adancime d) migrarea in timp initiala si migrarea in adancime a undei d) sa detina competente in acest domeniu: sa fi terminat cel putin zece proiecte de migrare in perioada 2009-2011 in conditii similare (3D, ape adanci). e) sa aiba personal calificat, cu experienta in proiecte marine pe parcursul ultimilor trei ani, 2009-2011, si sa fie familiarizat cu aspecte legate de anizotropie si solutionari ale acestora; f) sa desemneze in calitate de Project Manager un specialist cu experienta, a carui vechime in munca similara si pe aceiasi functie sa nu fie mai mica de 3 (trei) ani, avand studii superioare geofizice sau geologice; g) sa desemneze in calitate de Sef de echipa si in calitate de Geofizician al Proiectului specialisti cu experienta, a caror vechime in munca similare si pe aceiasi functie sa nu fie mai mica de 3 (trei) ani, avand studii superioare geofizice sau geologice; h) sa organizeze un grup dedicat pentru procesare in vederea terminarii Proiectului, in care sa fie incluse cel putin trei persoane - Seful de echipa, Geofizicianul Proiectului si un Geofizician - pe intreaga durata a contractului. Sa repartizeze pentru Proiect: un Project Manager, un Supervizor pentru procesarea datelor legate de timp, un Supervizor pentru Imagistica de adancime - pe intreaga durata a contractului; i) Centrul de procesare al Ofertantului trebuie sa fie situat in Londra sau in apropierea acestui oras, deoarece acest proiect va fi supervizat de catre un grup de lucru al Lukoil Overseas UK. j) in cazul in care activitatile legate de indeplinirea prevederilor prezentului Contract necesita activitati licentiate, ofertantul va trebui sa detina respectivele licente; sau sa detina un acord preliminar de a participa in calitate de subantreprenor al companiilor care detin respectivele licente necesare; k) sa aiba ocazia de a obtine Garantiile bancare necesare, in vederea depunerii unei garantii de participare la Licitatie, Indeplinirea prevederilor Contractuale si restituirea avansului, conform prezentului Contract; l) sa incheie lucrarile la acest proiect in termen de 10 luni; activitatea va incepe imediat dupa ultima transmitere a datelor din teren catre centrul de procesare al ofertantului (cu conditia ca datele din teren sa fie transmise nu mai tarziu de 01 ianuarie 2013). Va rugam sa luati la cunostiinta ca vor fi evaluate instalatiile si capacitatea de procesare a calculatorului dintr-un singur centru de procesare al ofertantului. In cazul in care, ofertantuL este reprezentantul unui Consortiu, Partenerul conducator va trebui sa indeplineasca cerintele stabilite la 1.4. a), b) c), d), e), f), j si k). Cifrele si criteriile care caracterizeaza fiecare partener vor fi insumate pentru a defini eligibilitatea Consortiului in raport cu setul minim al standartului de de calificari indicate la 1.4. g) si h). Setul complet al documentatiei pentru Licitatie poate fi obtinut in baza unei cereri scrise, impreuna cu transmiterea unor informatii care sa confirme faptul indeplinirii de catre companie a cerintelor minime de calificare, mentionate mai sus (cererile vor fi transmise pe antetul firmei, semnate de catre o persoana autorizata si vor trebui sa fie primite inainte de 6 Octombrie, 2012) domnului Oleg Shurubor Oleg.Shurubor@lukoil-overseas.com; copie dlui Nikolay Komyshan nikolay.komyshan@lukoil-overseas.com. Cererea scrisa a Ofertantului va contine urmatoarea informatie: • Denumirea completa a companiei, adresa postala, telefon, fax, adresa de posta electronica, numele complet al persoanei de contact si adresa de posta electronica a persoanei respective. Dupa transmiterea cererii scrise, conform celor aratate mai sus, setul Documentatiei pentru Licitatie va fi transmis prin posta electronica, fara nici o responsabilitate din partea companiei pentru pierderea datelor sau primirea cu intarziere. Plicurile cu oferte vor fi trimise la adresa mentionata in Documentatia pentru Licitatie pana la ora 17, 30 data de 2 Noiembrie, 2012, n Numitul CRACANUS AUREL cu domiciliul in str.Topolovat nr. 6, bloc TD19, sc. 1, et. 7, ap. 47, sector 6, Bucuresti si domiciliu cunoscut in str.Targu Neamt nr. 26, bloc TD29, sc. 1, et. 1, ap. 7, sector 6, Bucuresti este chemat in judecata in calitate de parat in dosarul nr. 5566/303/2012, cauza succesiune, in data de 16.10.2012 la Judecatoria Sector 6, Bucuresti, n Se citeaza personal la interogatoriu numitul Marin Florian Valentin, cu ultimul domiciliu cunoscut in Bucuresti, str. Popa Sapca nr. 19, sector 5, in calitate de parat, reclamant fiind Iacob Nicolae, la Judecatoria Sector 5 Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 5, sector 4, in ziua de 25 octombrie 2012, ora 09:00, complet 2, in dosarul nr. 23862/302/2011, cauza avand ca obiect constatare vanzare autoturism,


afaceri firme / meditaþii-cursuri / pagina 15

02 Octombrie 2012

é Vand afacere sa-

lon infrumusetare, complet utilat, mobilat, in functiune, vad format, amplasat stradal, in vila, singur curte, Drumul Sarii catre Razoare, 13.500 €, carmentarsitu@ yahoo.com, www.sandrabeauty salon.ro, Tel: 0725330507 n Vand afacere Urgent! spatiu comercial in cadrul Complexului Comercial SIR, Spatiul este situat la parterul complexului, are deschidere de 2, 5m si 5, 16mp, 2.500 EUR, yony1973@yahoo.com, Tel: 0733018353, 0733018350

é Matematica (sotul,

n Meditatii Engleza, Franceza. Profesoara cu experienta, meditez limba engleza si limba franceza, orice nivel, copii si adulti, pregatire teste Cambridge, IELTS, TOEFL, DELF, DALF, interviu emigrare Canada (inclusiv Quebec), Australia, Noua Zeelanda. Seriozitate, convenabil. Zona Mihai Bravu - Vitan - Dristor, /htttp/%252Fmeditatiiengleza.blo gspot.com/, Tel: 0726211664 n Engleza atractiv, conversatie eficient, toate varstele, sector 2-3, 38ron/sedinta, Tel: 0728861916 n Englezã ºi greacã, scris ºi vorbit-numai Bucureºti, Tel: 0729866578

46), romana (sotia, 43), V-XII, experienta psihologica, 13 ani, meditatii. Nu luam banii degeaba (avem o eleva care a luat 10 la Bac), 20 RON/ora, Tel: 0722286920

é Calificari, cursuri

rapide: instalatori, electricieni, constructori, Unirii. Rate reduse. 0213262606, Tel: 0740306550, 0722209409

é Meditatii matematica clasele 5-12 (inclusiv evaluare nationala si bacalaureat) la domiciliul meu sau al elevului; solicit si ofer seriozitate si perseverenta, 30 RON/ora, telecristina@hotmail.com Tel: 0745985751

é Matematica, Profesor: pregatire eficienta la domiciliul elevului. Pretul afisat este informativ si negociabil 20 lei/ora, dgrsj@yahoo .com, 0761929678

Meditatii engleza Profesor, ofer meditatii la limba engleza, adaptand metodele si materialele de lucru in fct de varsta si nivelul elevilor. Zona Obor, Teiul Doamnei (la cerer, ma deplasez la domiciliul elevului). Durata sedintei este de doua ore, 40 RON, paulmihalache@gmail.com Tel: 0747899707

é Modulele EDUCare. Persoane deosebite oferim educatie, menaj, babysitting, admiteri. Pachet EDUCare infantil: limbi straine +activitati de joaca+ materii scolare+ utilizare PC, orice nivel. Selectarea si formarea pachetului conform dorintelor. Pret intre 10-25Eur/ora. Pachetul Deluxe complet 8 ore educatie+ menaj+ babysitting 200eur/zi, echipa completa. EDUCare, visam de mici, 10 EUR/ora, Tel: 0745300424 Profesoarã cu experienþã ofer meditaþii românã francezã orice nivel. 0726847832


02 Octombrie 2012

é Profesoarã cu

é Acoperiºuri tablã

experienþã ofer meditaþii românã francezã orice nivel, Tel: 0726847832

zincatã/ lindab, reparaþii, izolaþii+ materiale. Preþuri mici, 0744111939, 0732563623

deosebita n Profesor cu experienta meditez matematica fizica orice nivel, inclusiv Evaluare Nationala clasa a 8-a, Bac, admitere facultate si studenti ! La cerere lucrez in toate vacantele + week-end !! 0722456047, ll632743@gmail.com

n Sobar specialist execut sobe, cãmine, ºeminee, reparaþii, curãþiri, Tel: 0212216699, 0745991298

é Acoperisuri

tabla lindab si zincata, sisteme pluviale, dulgherie, izolatii, reparatii, montatori experti, Tel: 0726471500

é Branºament apã, canalizare, acte recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente 0760727231, Tel: 0720506819, 0214343276

é Contabil expert,

é Branºament apã,

é Amenajari apartamente la cheie: g l e t u ri , faianta/gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, i n st al at i i , et c, Tel: 0767417284, 0744316918

Arhitect cu echipa, executa lucrari de proiectare si constructii: structuri, finisari, amenajari interioare, 1 €, interactiv_proiect @yahoo.com, Tel: 0723138539 é

canalizare, asistenþã contract recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente, Tel: 0761077013, 0721390290

é Branºament apã, canalizare, acte recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente 0760727231, Tel: 0720506819, 0214343276 n Sobar specialist execut sobe, cãmine, ºeminee, reparaþii, curãþiri, Tel: 0212216699, 0745991298 n Tapiþer lucrez la domiciliul clientului, tapiþerie saltele, uºi capitonate, Tel: 0729226701

servicii contabile complete ºi audit, prima luna gratuit, 0214118164, 100 RON, Tel: 0720891226, 0766369750 n Contabilitate completa. Evidenta

contabila declaratii, raportari, bilant, inclusiv salarizare, activitati resurse umane, renatta_mincu@yahoo.com, Tel: 0724130193

Transport marfa 3, 5t orice, oriunde, oricand. Asigur personal s e ri o s in carcat-descarcat. P re t negociabil, Tel: 0763717455

n Transport marfa materiale de

constructii, mobila, etc la preturi de criza cu Iveco 3.5t. Disponibil de Luni-Duminica, in Bucuresti si oriunde in tara, 0766698253, 0723649530, florinchitzu@yahoo.com

é Transport marfa

si mobila absolut oriunde in tara asiguram transport de marfa si mobila cu un parc auto care asigura orice tonaj si volum. Casa noastra de expeditie asigura la orice ora din zi si noapte transportul marfii dvs, office@ transportmarfarutier. ro, www. transportmarfarutier. ro, Tel: 0727244420

Filme Blu-Ray originale/lic. V a n z a r e fi l m e o r i g i n a l e BLU-Ray, calitate max. Licente, format original. Calitate futuristica. Comenzi in 24H, pret 40 ron / disc. Discounturi, inc h irieri, 4 0 R ON, T el: 0745300424

n Ofer cazare in regim pensiune,

drumul la Chiajna, Giulesti, toate utilitatile incluse, ptr lucratori studenti etc, la cerere se asigura masa, seriozitate maxima, 250 RON/luna, Tel: 0723605645 Pensionara, 57 ani, caut sa duc si sa aduc de la scoala elev sau altceva, 4 ore, Tel: 0762875643

n Pensiune

turisticã, oferã închiriere zilnic pe 2- 3 ore la 5570 lei, zona Berceni, telefon 0214504382, Tel: 0214504382

AnuntAZ 2 octombrie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you