Page 1

é Agent Vanzari cu/ fara experienta, Editura Roossa Books angajeaza. Salariu 1200ron+ comision zilnic, Tel: 0730655776

DRISTOR, INCHIRIEZ 2 CAMERE, DECOMANDAT, CONF 1, ARAGAZ, FRIGIDER, MASINA SPALAT, AER CONDITIONAT, GEAMURI TERMOPAN, USI DE BRAD NOI, MOBILA, TV, 10 MIN METROU DRISTOR. CONTACT: MARGARETA, 280 EUR, DORIN.BUMBARU @KERRY.IE, TEL: 0770365701, 0768405305

n Personal curatenie in centre comerciale pentru firma specializata in servicii de curatenie. Salariu net 650-800ron. 0212241302, 0212241312, Tel: 0729005137, 0722763974 n Personal Restaurant. Trattoria angajeaza bucatar, ospatar si barman, Tel: 0723625703 n Personal Restaurant: bucatari calificati, cu experienta minim 3 ani si femeie de serviciu, retributie atragatoare. Restaurant din zona Colentina angajeaza, Tel: 0726110694, 0766320569

é Personal.

Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: Distribuitor, Agent Vanzari, Curier, Asistent Manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200lei, Tel: 0728650079

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, av ans 500E, v enit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243 ...continuare in pagina 16

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

OARA IN ROMANIA, STANDARD STUDIO STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU - ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

02 August 2012 Ajutor Bucãtar restaurant cu specific pescaresc angajam ajutor bucatar si grataragiu, rugam seriozitate, Tel: 0213114606 n Ambalator/Montator

é Agent Vanzari cu/ fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel: 0728650079 Adminis trator Familie serioasa, zona rezidentiala Baneasa, angajam administrator, bun la toate, pentru casa si gradina, muncitor, serios, posesor permis auto, Tel: 0212300808 Agent vorbitor de limba francezã, pentru vânzãri telefonice, urgent, Societatea este situatã în ºos. Odãii nr. 73-77, sector 1, Bucureºti (linia de centurã zona Otopeni). CV pe email sau la fax 0213198808, personal @meeast.ro, Tel: 0213198802, 0730360884

é Agent de paza

AKA Group Security angajeaza pentru Bucuresti si Otopeni agenþi pazã calificati sau necalificati. Salariu atractiv, http://www.akagroup security.ro, Tel: 0213524567

é Agenti Pazã. barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

Firma Deco Plast angajeaza personal pentru montaj si confectie tamplarie pvc, office @decopvc.ro, www.decopvc.ro, Tel: 0724610617, Fax: 0213362222

Agenþi Broker de asigurari angajeaz a agenti de asigurari, pentru detalii sunati la tel, hr@romcredit.ro, Tel: 0766678901, 0728728628 DE PAZA n AGENTI ATESTATI, ANGAJAM NUMAI DIN BUCURESTI, TURCUD68@YAHOO.COM, TEL: 0767081818

n Agenþi Pazã cu atestat angajam pentru sediu firma n Agent imobiliar, indiferent de zona Floreasca- Dorobanti, sex sau varsta, cu sau fara lucru in ture de zi si de noapte. experienta. Rog seriozitate, Telefon luni-vineri de la 1 EUR, 9.00-17.30, Tel: 0212310904, euroinvestgrup@yahoo.com, 0212310905 Tel: 076729965, 0769875622

é Ajutor Bucãtar

é Asistent Man-

(femei), restaurant cu specific romanesc angajeaza ajutor de bucatar, cu Experienta, cu sau fara calificare, zona Berceni, 0213325146

ager. Restaurant tip fast-food angajeaza Asistent Manager cu experienta 2 ani. Relatii de luni –vineri, 10.00-20.00, Tel: 0737997856

é Asistenta

personala, frumoasa, open minded, supla, nefumatoare, fara obligatii. doar din provincie. ofer cazare superlux, salariu 1.500 Euro, rog seriozitate. CV+ minim 3 poze mari la e-mail fitroyal09@gmail.com Tel: 0733637319 1.200-1.400lei, n Bonã experienta, 8-10 ore, Dr.Taberei, Pantelimon, Dristor, Militari, Otopeni, Crangasi, Colentina, Muncii, Bucurestii Noi, Bucuresti. Urgent! Tel: 0213107403 n Bonã regim intern, 1.500lei, experienta, Bucuresti. Urgent! Tel: 0213107403


02 August 2012

oferte de muncã România / info / pagina 3

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Politici comune ale Uniunii Europene în domeniul transporturilor( partea I-a). Doamna Maria V. din Mangalia, Judeþul Constanþa, ne solicitã sã publicãm informaþii legate de legislaþia comunã din Uniunea Europeanã privind transporturile. Domnia sa a aflatde la televizor despre unele iniþiative legislative pe plan european, privind acest domeniu. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene - Versiunea Consolidatã - document publicat la data de 30.03.2010 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, abordeazã în Titlul VI, Art. 90- 100, politicile comune ale Uniunii Europene în domeniul Transporturilor. Astãzi vom publica prima parte a documentarului consacrat acestei teme. Art. 90. În ceea ce priveºte domeniul reglementat de prezentul titlu, se urmãresc obiectivele tratatelor în cadrul unei politici comune în domeniul transporturilor. Art. 91. (1) În vederea punerii în aplicare a articolului 90 ºi þinând seama de aspectele speciale privind transporturile, Parlamentul European ºi Consiliul hotãrând în conformitate cu procedura legislativã ordinarã ºi dupã consultarea Comitetului Economic ºi Social ºi a Comitetului Regiunilor, stabilesc: (a) norme comune aplicabile transporturilor internaþionale, efectuate dinspre sau cãtre teritoriul unui stat membru ori prin traversarea teritoriului unuia sau mai multor state membre; (b) condiþiile de admitere a transportatorilor nerezidenþi pentru a efectua transporturi naþionale într-un stat membru; (c) mãsurile care permit îmbunãtãþirea siguranþei transporturilor; (d) orice altã dispoziþie utilã. (2) În cazul în care se adoptã mãsurile prevãzute la alineatul (1), trebuie avute în vedere cazurile în care aplicarea lor ar putea afecta grav nivelul de trai ºi de ocupare a forþei de muncã în anumite regiuni, precum ºi exploatarea echipamentelor de transport. Art. 92. Pânã la adoptarea dispoziþiilor prevãzute la articolul 91 alineatul (1), exceptând cazul adoptãrii în unanimitate de cãtre Consiliu a unei mãsuri prin care se acordã o derogare, nici unul dintre statele membre nu poate adopta dispoziþii mai puþin favorabile, prin efectul lor direct sau indirect asupra transportatorilor celorlalte state membre în raport cu transportatorii naþionali, decât diferitele dispoziþii din domeniu în vigoare la 1 ianuarie 1958 sau, în cazul statelor aderente, la data aderãrii acestora. Art. 93. Sunt compatibile cu tratatele ajutoarele care rãspund necesitãþilor de coordonare a transporturilor sau care constituie compensarea anumitor obligaþii inerente noþiunii de serviciu public. Art. 94. Orice mãsurã adoptatã în temeiul tratatelor în domeniul tarifelor ºi condiþiilor de transport trebuie sã þinã seama de situaþia economicã a transportatorilor. Art. 95. (1) În transporturile în interiorul Uniunii, sunt interzise discriminãrile care constã în aplicarea de cãtre un transportator, pentru aceleaºi mãrfuri ºi pe aceleaºi rute de transport, a unor tarife ºi condiþii de transport diferite în funcþie de þara de origine sau de destinaþie a produselor transportate. (2) Alineatul (1) nu împiedicã adoptarea de cãtre Parlamentul European ºi Consiliu a altor mãsuri, în conformitate cu articolul 91 alineatul (1). (3) Consiliul adoptã, la propunerea Comisiei ºi dupã consultarea Parlamentului European ºi a Comitetului Economic ºi Social, o reglementare prin care asigurã punerea în aplicare a dispoziþiilor alineatului (1). Consiliul poate adopta, în special, dispoziþiile necesare pentru a permite instituþiilor Uniunii sã asigure respectarea normei enunþate la alineatul (1) ºi sã asigure cã utilizatorii beneficiazã pe deplin de aceasta. (4) Comisia, din proprie iniþiativã sau la solicitarea unui stat membru, examineazã cazurile de discriminare menþionate la alineatul (1) ºi, dupã consultarea oricãrui stat membru în cauzã, adoptã deciziile necesare în temeiul reglementãrii adoptate în conformitate cu dispoziþiile alineatului (3). (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

n Bonã angajez pt copil de 10 luni in zona Rahova-Petre Ispirescu, nefumatore si menaj usor (fara gatit), Pentru relatii: Elena; Program: L-V: 10:20, S: 10:17 Salariu: 1500 lei, elenahorhat@yahoo.com, Tel: 0721777398 n Bonã angajam pentru un copil de 1 an, in zona Baneasa. Programul este de la 8 la 16. Este necesara experienta, 1.000 RON/luna, andreeaivan@hrproject.ro, Tel: 0763083945 n Bucãtar cu experienta. Asiguram carte de munca, analize, transport, tips in fiecare seara, 2.000 RON/luna, restaurantnest@yahoo.com, http://www.restaurantnest.ro, Tel: 0722462827, 0214341828 n Bucãtar pentru grãdiniþã particularã zona Budapesta, Tel: 0723371724, 0721744588

é Bucãtãreasã pentru Firma de catering cu meniu traditional Romanesca. Motto-ul nostru este “mancare de casa la tine acasa”. Angajam bucatareasa cu experienta in bucataria traditionala Romaneasca, fara limita de varsta, nita.m.cristian@gmail.com, http://www.homemade-food.ro, Tel: 0724285766

é Bucãtari, ospatari, pizzari si femeie de serviciu. Terasa Sun Sensations Beach Club angajeaza. Terasa se afla la etajul 1 al complexului comercial Sun Plaza Shopping Center, Bucuresti, Tel: 0762121236 menajera n Cameristã, capabila sa puna mic dejun. Hotel angajeaza, Tel: 0722878512 n Casting film. Casa de productie Lumiere Artists organizeaza casting (figuratie si actori) pt film de lung metraj. Nu se percep taxe pt. inscriere, casting@lumiereartists.com, Tel: 0213109152, 0755129473 Colaborare s tabilã, modernã, pe timp de crizã, câºtiguri progresive, 1000$, salariaþi, pensionari, pensie privatã, Tel: 0745234173, 0733084923


pagina 4 / oferte de muncã România

02 August 2012

é Coafezã, cometicianã, manichiuristã, Salon Beauty Studio vis a vis Plazza România, vând solar vertical, saunã, vlasceni @yahoo.com, Tel: 0722258777, 0723329376

é Coafor/Coafezã, frizer/ita. Angajam in salon nou si modern, pentru zona Comuna 1 Decembrie, la 15 min de Berceni, in Cartierul Rezidential Green City. Minim 3 ani experienta. Salariu fix atractiv! Tel: 0723131962

é Director service, vopsitori pregatitori auto. Service auto angajeaza, Tel: 0722210956

é Dispecer. Companie de taxi Bageti angajeaza dispecerat taxi, soferi taxi cu atestate, vanzari auto, inchiriem licente taxi, Tel: 0762008061, 0214560298

n Fabrica sticla termoizolanta angajeaza personal muncitor cu experienta pentru sigilare hotmelt si inchidere sticla termopan. Globus Euroglass, sector 5. CV-uri pe adresa e-mail: globus@globuseuroglass.ro, Tel: 0731304155 n Fierari betonisti si muncitori necalificati pentru santier in Bucuresti, Tel: 0765350372 dulgheri cu n Fierari, experienþã ºi muncitori necalificaþi, exclus echipe, Tel: 0723500698 n Firma de paza angajeazã dispecer cu experientã. Salariu motivant, Tel: 0731306122, 0731306123, Fax: 0730032568

é Hairstylist

(experienþã minim 1an) ºi vânzãtoare, angajeazã societate comercialã. CV-ul se trimite la cariere @profihairshop.ro, Tel: 0730501360

é Inginer chimist cu

é Confecþioner/a.

é Dispeceri, operatori PC pentru Aba Security, Tel: 0213358420

Fabrica confectii dama angajeaza confectioner tipare, urgent! Conditii foarte avantajoase, Tel: 0727829094 n Contabilitate primara, magazin Mall Baneasa, orele 12:00-14:00, office@top-tea-company.ro, Tel: 0788257253 n Cosmeticianã angajeazã salon înfrumuseþare Drumul Taberei, vad format, Tel: 0727855524 n COSMETICIANÃ, COAFEZA, CU EXPERIENTA, ANGAJEZ IN ZONA SECTOR 3 APROAPE DE SUPERMARKET AUCHAN, TITAN, STIL.SALON@YAHOO.COM, 0769507227, 0731312822

Croitorese triplock, masina simpla dreapta, zona bd. Timisoara, sector 6, 0724021256, 0724326466

é Distribuitor cu

sau fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0728650079 n Educatoare pentru Grãdiniþã particularã. Relaþii la telefon: Tel: 0769057331, 0721744588 Electricieni si automatisti, s oc ietate c omerc iala angajeaza pentru intretinere cladiri, Tel: 0213025221 n Electricieni Angajam electricieni, Tel: 0731307022

experienta in vopsele, lacuri, diluanturi, grunduri industriale si auto pentru societate comercial din Pitesti in vederea deschiderii unei noi fabrici, resurseumane_iunie @yahoo.com, Tel: 0730433044 n Inginer autorizat ANRE Societate comerciala angajeaza inginer autorizat ANRE grad I D (gaze), ignat.mariana@yahoo.com, Tel: 0724576476 n Îngrijitoare pentru Grãdiniþã particularã. Relaþii la telefon: Tel: 0769057331, 0721744588 n Îngrijitori spaþii verzi. Sunati numai între orele 09.00-17.00, Tel: 0736635590 n Italia. Plecari urgente Doar Femei: Cameriste, ospatarite, bucatarese, menajere, ingrijire-batrani la particular, azil-batrani si necalificati industrie, job2000@ymail.com, Tel: 0213242444, 0786686985 n Lãcãtuº confecþii metalice, cunoºtinþe bune desen tehnic, sudurã Mig-Mag ºi electric, zona Militari, Tel: 0726370381

é Lucrãtori Comerciali. Caut fost conducator unitate, sau actual, cat si fost lucrator in bucataria Mc Donald’s, pentru colaborare in domeniul Fast Food, sau consultanta. Ofer buna remuneratie, Tel: 0722520303 tehnician n Manichiuristã unghii false angajeazã Magic Salon, 1200lei salariu, comision, CM, Denisa, http://www.magicsalon.ro, Tel: 0768106512 n Manichiuristã cu experienþã angajãm la Ela Salon Brâncoveanu, condiþii avantajoase, Tel: 0764057864 n Manichiuristã ºi coafezã pentru zona Berceni, Tel: 0762754056 n Masaj Erotic Angajam domnisoare pentru masaj erotic. Salonul este situat in Centrul Istoric. Flux mare de clienti straini. Comision 40%. Venituri substantiale. Conditii si mediu de lucru excelente. Seriozitate, 3.000 EUR, blackdiamondmassage@ yahoo.com, www.blackdiamondmassage.ro, Tel: 0768821223, 0724862445

é Maseuzã, cu salariu 1.200 RON si coafezã cu experienþã. Coafor Calea Moºilor 268 angajeazã, Tel: 0721991827, 0212109596 n Mecanici auto pentru service sectorul 5. Salariu începând cu 1500 Ron, Tel: 0722409408 n Mecanici

Skoda Team Services angajeaza mecanici auto cu experienta in zona Rahova, Tel: 0314329884 n Mecanici auto cu experienta, Skoda Team Services angajeaza in zona Rahova, Tel: 0214202544


02 August 2012

oferte de muncã România / pagina 5 n Menajerã angajam pentru societate comerciala, program de lucru 08:30-17:30, pauza de masa 1h. Contact: Bd Unirii nr. 9, bl. 2A, Tel: 0729495252 n Menajerã vila, minim 40ani, cazier si recomandari, orele 12-14, office@top-tea-house.ro, Tel: 0723333355

é Menajerã. Angajez pentru casa particulara, relatii la tel, Tel: 0748199674 n Montatori tâmplãrie aluminiu ºi lãcãtuºi mecanici, oanaplesea@gmail.com, Tel: 0768747420 n Montatori tamplarie pvc cu experienta minim 2 ani in domeniu ptr zona rahova-drumul taberii, office@gedaplast.ro, Tel: 0722442127 n Montatori Tamplarie PVC cu experienta, in Bucuresti, Apetrei_bogdan@yahoo.com, Tel: 0736200218 n Muncitor necalificat, SC Cibicolor SRL angajeaza pentru hala productie lacuri si vopsele zona Militari, Tel: 0725513116, 02131727185 n Muncitori specializaþi în producþie publicitarã angajeazã Lartek Grup. Pentru detalii sau mesaje: 0760679805. Trimiteþi cv-urile dvs. prin, office@lartekgrup.net, Fax: 0214366187 n Muncitori

calificaþi în construcþii. Contact între orele 09.00-17.00, Tel: 0736635590

n Muncitori in meseriile de zidari, tencuitori, zugravi Societate de constructii angajeaza, avem cazare in Bucuresti, Tel: 0748264274 n Muncitori calificati în pal melaminat, salariu 12000 Lei, Tel: 0765327956

n Operator. IMAS Marketing ºi Sondaje cautã operatori de interviu în Bucureºti ºi judeþul Ilfov. Munca de operator presupune realizarea de interviuri pe bazã de chestionar (sondaje de opinie). Cerinþe: vârsta minim 18 ani, studii medii sau superioare; disponibilitate pentru deplasãri în Bucureºti / Ilfov; telefon fix ºi/sau mobil. Pentru angajari trimiteþi un Curriculum Vitae la IMAS e-mail: office@imas-inc.com sau luaþi legãtura cu Gabriela Cîrnu, formator gabi@imas-inc.com Adresã: str. Sfinþii Apostoli nr. 44, sector 5, Bucureºti, Tel: 0213354500, 0744372783, Fax: 0213354508 Ospãtari, barman si bucatari cu calificare si experienta minim 2 ani in domeniu. R estaurant Piccadilly angajeaza, Str. Vonicului nr. 7, Bucuresti, sector 3. Sunati pentru detalii intre orele 10:00-16:00, restaurant_piccadilly@yahoo .com, http:// www.restaurantpiccadilly. ro, Tel: 0733737373, 0729881673 Cafeneaua n Ospãtãriþe Jessie’s Caffe situata in zona Drumul Taberei (Favorit) sector 6, angajeaza. Va rugam trimiteti CV si poza la e-mail, Pentru detalii sunati, contact@jessies.ro, Tel: 0763354197 n Personal pentrtu firma incaltaminte, angajam fata la finisat plata la pereche sau salariu, si fata la magazin vanzatoare, salariu avantajos+ comision, zona Big Berceni, Tel: 0726978371

n Necalificat, baiat 16-22 ani la hotel, curatenie curte, bagaje, curierat., Tel: 0722878512

é Reprezentant Avon, înscriem reprezentanti, câstiguri mari, produse cadou, cursuri gratuite, posibilitãti avansare, Tel: 0722930207, 0768321060 medicali n Reprezentanti cautam, cunostinte in domeniul protezarii, ortezarii, vanzari de produse ortopedice si dispositive medicale. Comision din vanzari.. 021.369.53.54, Tel: 0749066080 Responsabil aprovizionare, cunoºtinþe tehnice, PC Offic e, limba englez ã scrs/vorbit, permis cat.B. CV pe e-mail marian.chiriac @seba.ro, Tel: 0726370381 n Societate din Comuna Afumati angajeaza: sofer profesionist toate categoriile; gestionar macelar, Tel: 0724539338

é ªofer Livrator.

é Personal pentru salon de frumusete: manichiuristã pedichiuristã, cu experienþã, Tel: 0723977137 n Personal Restaurant. Trattoria angajeaza bucatar, ospatar si barman, Tel: 0723625703

éM U N C I T O R I NECALIFICATI. ANGAJEZ M U N C I T O R I NECALIFICATI IN CONSTRUCTII. ROG S E R I O Z I T A T E , IONEL.GALETEANU@GM AIL.COM, TEL: 0734473549

Restaurant: n Personal bucatari calificati, cu experienta minim 3 ani si femeie de serviciu, retributie atragatoare. Restaurant din zona Colentina angajeaza, Tel: 0726110694, 0766320569 cu experienta. n Pizzar Pizzeria “Miraj’’ angajeaza, str. Izvorul Rece nr. 20 sect. 4, Tel: 0724205859

é Personal, Firmã curãþenie angajeazã personal pentru spitale, 550 lei+ bonuri, Tel: 0726693792

Restaurant tip fast-food angajeaza sofer livrari cu /fara experienta. Relatii de luni –vineri, 10.00-20.00, Tel: 0737997856

cu experienta. n ªofer Angajam pentru aprovizionare restaurant, Tel: 0745999222 n ªofer categoria B. Angajez pentru distributie tara, salariu 1000 lei, Tel: 0758088925 n ªofer

pe 7.5 tone. Firma de transport international si intern din Bucuresti, angajeaza un sofer pentru Iveco Eurocargo euro3 carosat. Necesar pasaport si experienta, Tel: 0730030595

taxi angajez, n ªofer dispecerat Speed, Tel: 076159650, 0762504119 taxi cu/fãrã n ªoferi experienþã (facilitãm obþinerea atestatului). Zilnic 9-17, str. Piscul Crãsani nr. 29, Militari. 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 n Spãlãtor auto cu experienta, Tel: 0744344654 n Sudor sau lacatus mecanic angajam, Tel: 0214605166, 0214605167 n Sudor si instalator calificat angajeaza societate. Pentru detalii sunati la Tel: 0745994087 n Tâmplar calificat, cu experientã în mobilier curb, Tel: 0735673872 n Tehnician. Angajam operator reumplere cartuse laser cu minim de experienta, salariu minim atractiv plus bonusuri in functie de performante, madalina@tonere.ro, www.tonere.ro, 0754756258 Tipograf si ajutor masina plana, operator masina adunat si capsat, operator si ajutor masina de brosat, sortatoare si legatori manuali. Pentru detalii sunati la tel/fax de luni pana vineri intre orele 07:30-16:00, Tel: 0213154630, 0723230712 n Vânzãtoare magazin alimentar zona Auchan Titan, Tel: 0763865537, 0761445403


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers, pentru Austria n 1. Köche/Köchinnen; Description: Landgasthaus BONKA in 3413 Oberkirchbach 61 sucht: 2 Köche/Köchinnen für ein Lehrverhältnis mit Ausbildungsdauer von 3 Jahren. Gerne werden auch älte; bonka@aon.at Sekretär/in (Büro/Verwaltung); n 2. Description: Wir sind ein renommiertes Unternehmen im Bereich der Personaldienstleistung mit Sitz in Linz und suchen für einen Kunden in Enns 1 Sekretär/in (Büro/Verwaltung) . ANFORDERUNGSPROFIL: abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung (Lehre, Fachschule oder höhere Schule) - Praxis ist nicht erforderlich (gerne wenden wir uns an Schulabgänger/innen) EDV-Kenntnisse Ausländische Bewerber/innen nur mit Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt und mit ausreichenden Deutschkenntnissen in Wort und Schrift. * Aufgabenbereich: allgemeine Sekretariatstätigkeiten - Telefon - Korrespondenz Ablage *DV-Beginn: ab sofort * WIR BIETEN: Arbeitszeit/Ausmaß: Vollzeitbeschäftigung im Ausmaß von 38,5 Stunden pro Woche. Arbeitszeit nach Absprache. - Gehalt: nach Vereinbarung - Erreichbarkeit: ist mit öffentlichem Verkehrsmittel gegeben; KONTAKT: Dienstgeber: JOBFACTORY Personalservice GmbH & Co KG, Personalleasing, Gürtelstraße 34 - 36, 4020 Linz, Tel.Nr: 0732/665533. Bewerbung bitte nach telefonischer Terminvereinbarung. Das Mindestentgelt für die Stelle als Sekretär/in (Büro/Verwaltung) beträgt 1.700,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Employer Name: siehe Beschreibung; Information: Frau Sabine Pesl; Address: Linz; Phone: +43 732 665533 n 3. Lackierer/in; Description: Wir suchen für unseren Kunden in 4300 St. Valentin 1 Lackierer/in oder Lackiererhelfer/in *Ihre Tätigkeit - Lackieren von großen Maschinen / Indus; office@austrianjobs.at n 4. Kraftfahrzeugmechaniker/in; Description: Ein Kfz-Betrieb in Steyregg sucht: 1 Kraftfahrzeugmechaniker/in mit mehrjähriger Berufserfahrung. ANFORDERUNGEN: - entsprechende Berufserfahru; fj.wag@aon.at n 5. Küchengehilf(e)in; Description: Die Reiteralmhütte verstärkt sein Team und sucht 1 Küchengehilf(e)in Anforderung: * Praxis und Kochkenntnisse erwünscht * Motivation und Einsatzfreude * selbstständiges Arbeiten und Teamfähigkeit Wir bieten: * Saisonstelle mit einer Vollzeitbeschäftigung (6 Tage/Woche) * nur Tagesbetrieb Dienstgeber: Reiteralmhütte, Familie Trinker, Reiteralm 51, 8973 Pichl/Preunegg. Bewerbung: nach telefonischer Terminvereinbarung mit Herrn Trinker, Telefonnummer: 0664/9837607. Das Mindestentgelt für die Stelle als Küchengehilf(e)in beträgt 1.300,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Employer Name: siehe Beschreibung; Information: Herr Rudolf Trinker; Address: Pichl/Preunegg; Phone: +43 664 9837607 n 6. Kellner/in; Description: Wir suchen für unsere Martinsstube in der Trops-Arena St.Martin 1 Kellner/in . ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Praxis im Gastroservice; martinsstube@aon.at n 7. Fuhrwerksdisponent/in; Description: AMS - Wir verbinden Mensch und Arbeit. 1970 gegründet, zählt ACTUAL heute zu den führenden europäischen Komplettanbietern für Fenster, Türen und Sonnenschutz. Das AMS Traun sucht im Zuge einer Vorauswahl eine engagierte Persönlichkeit als 1 Disponent/in . ANFORDERUNGSPROFIL - WAS SIE AUSZEICHNET: - Sie sind zuständig für die Tourenplanung und interne Kundenbetreuung - Erstellung von Lieferdokumenten Organisationstalent Dispositionserfahrung Gute EDV-Kenntnisse Geboten wird Ihnen eine unbefristetes Vollzeit-Dienstverhältnis im Ausmaß von 38,5 Wochenstunden, genaue Arbeitszeit nach Absprache und attraktive Arbeitsbedingungen. Das unten angegebene Jahresbruttogehalt laut Kollektivvertrag würde bei EUR 18.900,- liegen, wird jedoch von ACTUAL bei entsprechender Qualifikation und Erfahrung deutlich überzahlt. Kontakt: Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen, vorrangig mittels E-Mail! Geben Sie bitte unbedingt die Auftragsnummer 5333690 im Betreff an, damit Ihre Bewerbung richtig zugeordnet werden kann. Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung vertraulich und gemäß den Bestimmungen des GlBG. AMS TRAUN - Service für Unternehmen Z. H. Herrn Mag. Gernot Grammer, MBA A: Christlgasse 3, 4050 Traun T: 07229 / 64264 (DW 30310) @: sfu.traun@ams.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Disponent/in beträgt 18.900,00 EUR brutto pro Jahr auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung.

Heizungsund Sanitärmonteur/in; Description: n 8. HAUSTECHNIK STRASSER, jahrzehnte lang bekannt unter dem Namen Fa. Schurich in Braunau, beschäftigt sich im Bereich Einfamilienhaus, Wohnbau und Indust; office@ht-strasser.at n 9. Materialverwalter/in; Description: Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Schalchen suchen wir: 1 Materialversorger/in Ihre Aufgaben: - Ausgabe von Material für die Produktion; melina.pollhammer@promotech.at n 10. Rezeptionist/in; Description: Das 4-Sterne Familienhotel Lagant im Brandnertal bei Bludenz sucht zur Verstärkung des Teams engagierte und motivierte Mitarbeiter/innen. 1 Rezeptio; sf@s-hotels.com n 11. Lagerarbeiter/in; Description: hekro Personalservice - Mit uns in die Zukunft! Als renommierter Personalbereitsteller suchen wir ab sofort für unseren Kunden in Salzburg-Maxglan 1; s.raab@hekro.at n 12. Kellner/in; Description: Wunderschön gelegener Campingplatz mit Gastronomiebetrieb direkt am Ossiachersee sucht zur Verstärkung des Teams 1 Kellner/in ANFORDERUNGSPROFIL: Lehrabschluss bzw. Praxis erforderlich Arbeitsort: Ossiach Saisonstelle Arbeitszeit: nach Absprache Zusätzlich wird geboten: Zimmer und Verpflegung kostenlos KONTAKT: Bitte bewerben Sie sich nach telefonischer Terminvereinbarung bei Frau Matschnig. Gasthof-Camping Kölbl Familie Matschnig Ostriach 106 9570 Ossiach Tel.Nr: 04243/8223 Das Mindestentgelt für die Stelle als Kellner/in beträgt 1.350,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Employer Name: siehe Beschreibung; Information: Frau Matschnig; Address: Ossiach; Phone: +43 4243 8223 n 13. Elektroniker/in; Description: "Start People" ist ein Geschäftsbereich von USG People, eines der Top 4 Personaldienstleistungsunternehmen in Europa mit 8.000 internen Mitarbeitern; wels@startpeople.at n 14. Disponent/in; Description: FFRONIUS Batterieladesysteme - Schweißtechnik - Solarelektronik Wir schaffen neue Technologien und Lösungen zur Kontrolle und Steuerung von Energie. Und machen das möglich, was für andere unmöglich bleibt - indem wir die Grenzen des Machbaren verschieben. Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Sattledt suchen wir 1 Disponent/in im Einkauf Ihre Aufgaben: Als Disponent/in im Bereich Elektronik printbar beinhaltet Ihr Aufgabengebiet die Sicherstellung der Teileverfügbarkeit, die Durchführung von Planungsaktivitäten, Anfragen, Bestellungen und Lieferterminurgenzen. Weiters gehört zu Ihrem umfangreichen Tätigkeitsfeld die Bearbeitung von Reklamationen, die laufende Optimierung der Lagerbestände und die Wartung der Stammdaten. Als Mitglied im Einkaufsteam runden kontinuierliche Abstimmungen mit den Facheinkäufern, den technischen Einkäufern und den Nahtstellenpartner aus der Fertigung, der Arbeitstechnik und dem Forecast-Processing Ihr Aufgabengebiet ab. Sie verfügen über: Neben Ihrer kaufmännischen Ausbildung (HAK / kfm. Lehre) qualifiziert Sie Ihre Berufserfahrung in der Disposition und Ihr technisches Verständnis für diese Position. Als Mensch zeichnet Sie Ihre kommunikative, durchsetzungsfähige Persönlichkeit mit Engagement, hoher Genauigkeit und Eigeninitiative aus. Sie arbeiten gerne im Team und bringen auch Flexibilität mit. Verhandlungen in Deutsch als auch in Englisch zu führen setzen wir voraus. Kenntnisse einer zweiten Fremdsprache sowie in der ERP-Software BaaN sind von Vorteil. Für diese Position bieten wir Ihnen ein Gehalt von mindestens EUR 1.820,-- brutto pro Monat, je nach Ausbildung und Erfahrung ist eine Bereitschaft zur Überzahlung vorhanden. Möchten Sie Teil eines engagierten Teams werden und mit uns zum Sprung in eine erfolgreiche Zukunft ansetzen? Dann freut sich Frau Mag. Regina Rettig-Reisinger über Ihre aussagekräftige Onlinebewerbung. HIER ONLINE BEWERBEN https://careers.fronius.com/Vacancies/1058/Description/1?custom er= STANDARD Weitere Stellen bei Fronius finden Sie auf www.fronius.com/karriere Das Mindestentgelt für die Stelle als Disponent/in im Einkauf beträgt 1.820,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. n 15. Produktionsarbeiter/innen; Description: "Start People" ist ein Geschäftsbereich von USG People, eines der Top 4 Personaldienstleistungsunternehmen in Europa mit 8.000 internen Mitarbeitern; wels@startpeople.at n 16. Stubenmädchen/-bursch; Description: Inmitten der traumhaften Bergwelt Obertauerns. In ruhiger, sonniger Lage mit wunderbarem Ausblick liegt unser neu erbautes Apparthotel. 1 Stubenmädch; info@auerhahn-obertauern.at n 17. Chefs de rang (m./w.); Description: Für unser 4*s Wellness Hotel Warther Hof mit ausgezeichnetem a la carte Restaurant suchen wir in Jahres oder Saisonanstellung 2 Chefs de rang (m/w); roiderer@wartherhof.com

n 18. Elektrotechniker/in; Description: "Start People" ist ein Geschäftsbereich von USG People, eines der Top 4 Personaldienstleistungsunternehmen in Europa mit 8.000 internen Mitarbeitern; wels@startpeople.at n 19. Barmann/-dame; Description: WIR ERÖFFNEN am 3. August 2012 und suchen daher 1 Barmann/-dame ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Mit Barmixgetränkeerfahrung Aufgabengebiet Herrichten von Verkauf von Bargetränken Arbeitsort/Erreichbarkeit 4974 Ort 5 Arbeitsbeginn ab 3.8.12 WAS SIE AUSZEICHNET: Freundlichkeit, WIR BIETEN: Arbeitszeit/Ausmaß/Dauer Arbeitszeit: Vollzeit oder Teilzeit (Nächteweise)nach Absprache, Arbeitsbeginn ab 20:30 Uhr, Arbeitsende ab 4 Uhr von Mittwoch bis Samstag Zusätzlich wird geboten: Zimmer kostenlos KONTAKT: Bitte bewerben Sie sich nach telefonischer Terminvereinbarung bei: Frau Bettina Gholami Tel.: +43 650 5510747 Boom Disco Inh. Johann Meissner Ort 5 4974 ORT IM INNKREIS Das Mindestentgelt für die Stelle als Barmann/-dame beträgt 1.193,32 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. n 20. Aluminiumschweißer/innen; Description: Wir sind ein erfolgreiches Personaldienstleistungsunternehmenmit Standorten in Wien und St. Pölten. Unser Ziel ist es, als fairer Partner sowohl Unter; o.cicek@adamek.co.at n 21. Kraftfahrzeugmechaniker/in; Description: Reifen John in Wels sucht zum sofortigen Eintritt 1 Kraftfahrzeugmechaniker/in ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis abgeschlossene Beruf; wels@reifen-john.com n 22. Monteur/in (Metallwaren); Description: Seit über 20 Jahren planen und entwickeln wir hochwertigste Profiküchen-Lösungen in unterschiedlichsten Größen und Hygienestandards für die Hotelleri; martin.kaufmann@fhe.at n 23. Pharmazeut/in; Description: Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum ehestmöglichen Eintritt 1 Pharmazeut/in Anforderungen: abgeschlossenes Studium erforderlich, Erfahrung; engel_apotheke@aon.at n 24. Kontakter/in; Description: Für eine Kommunikationsagentur in Bregenz suchen wir 1 Kontakter/in oder PR-Assistent/in Aufgaben: * Kontakte zu Journalisten (insbesondere Nachbe; karin.illmer@ams.at n 25. Ärzt(e)innen; Description: Medicare ist ein Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen spezialisiert auf Personalfragen im Gesundheitswesen. Mit dem Vertrauen unserer Auftraggebe; markus.thannhaeuser@medicare.at n 26. Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe); Description: Eni Austria Tankstellenbetrieb GmbH Wir suchen für unsere Servicestation/Tankstelle in Suben 1 Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe) ANFORDERUNGS; 6055@netz.eniaustria.at n 27. Elektromonteurhelfer/in; Description: Als erfolgs- und mitarbeiterorientiertes Personalbereitstellungsunternehmen suchen wir für einen Kunden in Ennsdorf 1 Elektromonteurhelfer/in . * ANF; doris.kaufmann@jobmade.at n 28. Maschinenbautechniker/in; Description: Für unseren Kunden suchen wir folgende Besetzung: 1 Montageüberwacher/in Mechanik Referenznummer IBS: 2025_1 Unser Kunde ist ein renommiertes Unte; office@inno-versal.com n 29. Lkw-Lenker/innen; Description: Wir suchen für den Zustellverkehr in Oberösterreich 2 Lkw-Lenker/innen ANFORDERUNGSPROFIL: # Berufskraftfahrer oder Praxis erwünscht # Führer; josera@aon.at n 30. Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger/-schwester; Description: Als Niederösterreichs größter Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Gesundheit und Soziales bieten wir ein breites Angebot zur Unterstützung in der Pflege von älteren und kranken Menschen sowie in der Betreuung von Kindern und Familien. Wir suchen für den Einsatz im Raum Amstetten 1 Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger/-schwester Ihre Aufgabe: - In der mobilen Pflege und Betreuung erheben Sie Bedürfnisse, erstellen Diagnosen, planen und führen in Zusammenarbeit mit einem interdisziplinären Team Pflegemaßnahmen durch. Ihr Profil: - Diplom für allgemeine und / oder psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege Führerschein B - Flexibilität und Teamfähigkeit - keine Nachtdienste - Kilometergeld/Dienstauto Gehalt lt. BAGS-KV € 2.030,31 brutto (Basis Vollzeit, inkl. SEG Zulage). Weitere Informationen zum Tätigkeitsbereich finden Sie unter www.karriere-im-noe-hilfswerk.at. KONTAKT: Bitte bewerben Sie sich nach telefonischer Terminvereinbarung bei Frau Manuela Illibauer. NÖ Hilfswerk Ardaggerstr. 50 3300 Amstetten Tel.Nr: 0676-878713127 Das Mindestentgelt für die Stelle als Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger/-schwester beträgt 2.030,31 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung.; bl.amstetten@noe.hilfswerk.at


detalii la http://ec.europa.eu n 31. Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe); Description: Für unser 4* Hotel Alpenstern mit a la carte Restaurant suchen wir für die Sommersaison 2012 oder in Jahresanstellung 1 Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe) oder Jungkoch/-köchin Beschäftigung ab sofort oder nach Absprache Anforderungen: * Lehrabschluss * Praxis * zuverlässig * engagiert und kompetent Arbeitszeit. Vollzeitbeschäftigung Wir bieten eine attraktive Entlohnung, die über dem Kollektivvertrag liegt! Die genaue Lohnhöhe richtet sich nach Ihrer Tätigkeit, Qualifikation und Berufserfahrung. Hinweis: Das am Ende der Stellenausschreibung angeführte Mindestentgelt, muss aufgrund des Gleichbehandlungsgesetztes so angegeben werden! Zimmer und Verpflegung kostenlos; Bitte bewerben Sie sich nach telefonischer Terminvereinbarung bei: Herrn Bertram Bischof Tel.: +43 5510 513 Alpenstern Oberdamüls 191 6884 Damüls info@hotel-alpenstern.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe) beträgt 1.494,50 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung.; info@hotel-alpenstern.at n 32. Kellner/in; Description: HHerzlich willkommen in der Rohrmooser Erlebniswelt das Veranstaltungs& Unterhaltungszentrum von SCHLADMING - ROHRMOOS "ALLES unter einem DACH" ERLEBNIS - KNAPPENAlm "APRES SKI - DISCO - TANZ" Restauant-Cafe "DORFSTÖCKL" - das Restaurant der REGION mit nationalen und internationalen Gerichten SEMINARZENTRUM SCHLADMING - TAGUNGEN (jedliche Möglichkeiten für Ihre Veranstaltung) VERANSTALTUNGEN ALLER ART (Andrea Berg, Claudia Jung, Ursprung Buam, Die jungen Zillertaler, etc. ...) APRES SKI BAR - SALETTL direkt an der SKIPISTE PLANAI - HOCHWURZEN Wir suchen: 1 Kellner/in . Anforderung: * abgeschlossene Berufsausbildung und Praxis erwünscht * Motivation und Einsatzfreude * kundenfreundliches Auftreten Wir bieten: * Saisonstelle mit einer Vollzeitbeschäftigung * freie Unterkunft und Verpflegung Bewerbung und Information: AMS Gröbming, Elisabeth Sobotka, Telefon: 03685/22137-405. Dienstgeber: Erlebniswelt GesmbH., Rohrmooserstr. 215, 8971 Rohrmoos. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter: www.erlebniswelt.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Kellner/in beträgt 1.600,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung; n 33. Elektriker/innen; Description: Landauer Personalmanagement verbindet Menschen mit Arbeit durch langjährige Erfahrung und Engagement. Aktuell suchen wir 2 Elektriker m/w Anford; patrick.langsteiner@personalhotline.at n 34. Feinkostverkäufer/in; Description: Der SPAR-Konzern ist ein rein österr. Unternehmen mit derzeit über 33.000 Mitarbeitern. Zusammen mit SPAR-Organisationen in 33 Ländern bilden wir eine leistungsfähige weltweite Handelsorganisation. 1 Feinkostverkäufer/in mit einschlägiger Praxis und/oder abgeschlossener Ausbildung als Einzelhandelskaufmann/-frau für unsere Filiale in Salzburg Aiglhof ab sofort gesucht. Arbeitszeit: Vollzeitbeschäftigung bei einer 6 Tage-Woche. Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind Voraussetzung. Entlohnung: Monatsbruttogehalt basierend auf Vollzeit von € 1.350,-- (je n. konkreter Qualifikation u. Bundesland) Dienstgeber: SPAR Österr. Warenhandels AG, Zentrale Wörgl, Spar-Straße 1, 6300 Wörgl. Bewerbungen richten Sie bitte ausschliesslich schriftlich an die oben genannte Adresse z.H. Frau Anna Unterberger mit Angabe der Ausschreibungsnummer 5219 und Ihrer persönlichen Telefonnummer. Das Mindestentgelt für die Stelle als Feinkostverkäufer/in beträgt 1.350,00 EUR brutto pro Monat auf Basis. n 35. Hochschulassistent/in; Description: Ideenreich, Innovativ, International - mit 3.800 MitarbeiterInnen und rund 30.000 Studierenden bietet die Karl-Franzens-Universität Graz ein spannende; bewerbung@uni-graz.at n 36. Vertriebsleiter/in; Description: Führendes Industrieunternehmen in Vorarlberg sucht 1 Vertriebsverantwortung Asien IHRE HERAUSFORDERUNG Entwicklung des Vertriebsgebietes Umsetzun; frank.wicke@ams.at n 37. Elektroinstallationstechniker/innen; Description: Wir sind ein renommiertes Personaldienstleistungsunternehmen in 4470 Enns und suchen ab sofort für einen unserer Kunden in Salzburg 2 Elektroinstallat; christian.mitterhuber@studirach.at n 38. Uhrmachermeister/in; Description: Wir zählen in Westösterreich zu den ersten Adressen, wenn es um exklusive und hochwertige Uhren geht! Werden Sie Teil eines motivierten und fachlich; frank.wicke@ams.at n 39. Hochschulassistent/in; Description: Ideenreich, Innovativ, International - mit 3.800 MitarbeiterInnen und rund 30.000 Studierenden bietet die Karl-Franzens-Universität Graz ein spannende; bewerbung@uni-graz.at

n 40. Hochschulassistent/in; Description: Ideenreich, Innovativ, International - mit 3.800 MitarbeiterInnen und rund 30.000 Studierenden bietet die Karl-Franzens-Universität Graz ein spannende; bewerbung@uni-graz.at n 41. Bauspengler/innen; Description: Wir sind ein renommiertes Personaldienstleistungsunternehmen in 4470 Enns und suchen ab sofort für einen unserer Kunden in Steyr 2 Bauspengler/innen; christian.mitterhuber@studirach.at n 42. Thekenkräfte (m./w.); Description: McCafé und McDonald's, das sind zwei Restaurants mit unterschiedlichen Konzepten unter einem Dach und deshalb nicht voneinander zu trennen! Im McCaf; at-store0079@restaurant.at.mcd.com n 43. Hochschulassistent/in; Description: Ideenreich, Innovativ, International - mit 3.800 MitarbeiterInnen und rund 30.000 Studierenden bietet die Karl-Franzens-Universität Graz ein spannende; bewerbung@uni-graz.at n 44. Maschinenbautechniker/in; Description: Als Ingenieurbüro suchen wir für Projekte in Zusammenarbeit mit unseren langjährigen Kunden: 1 Prozessentwickler (m/w) Gießereitechnik Wir biet; job@technik-service.at n 45. Raumpfleger/in; Description: Als Personalbereitsteller suchen wir für einen unserer Kunden in Obertraun 1 Raumpfleger/in . * ANFORDERUNGSPROFIL: - Erfahrung in der Reinigung; sonja.hartl@nuova.at n 46. Lagerarbeiter/in; Description: Wir sind ein international tätiges Personaldienstleistungsunternehmen mit hoher Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit und suchen für einen unseren Kund; grosssteiner@walterfachkraft.at n 47. Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe); Description: Unser Kunde ist eine luxuriöse Hotel-Residenz im Herzen Wiens, deren architektonische Besonderheit sechs Jahrhunderte Baugeschichte erlebbar macht. Tr; daniela.kozam@ams.at n 48. Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe); Description: Als erfolgsund mitarbeiterorientiertes Personalbereitstellungsunternehmen suchen wir für einen Kunden in Mauthausen 1 Koch/Köchin (Hotel- und Gastge; doris.kaufmann@jobmade.at n 49. CNC-Facharbeiter/in; Description: Als Personalbereitstellungsunternehmen mit Sitz in Linz suchen wir für einen unserer Kunden in Ried im Traunkreis 1 Laser-Stanzmaschinen-Bediener/in.; linz2@jobmade.at n 50. Betriebselektriker/in; Description: Als erfolgs- und mitarbeiterorientiertes Personalbereitstellungsunternehmen suchen wir für einen Kunden in LINZ 1 Betriebselektriker/in . * ANFORDERU; bewerbung@kiwork.at n 51. Weber/in; Description: Wir suchen für unsere Webfabrik im Webermarkt Haslach 1 Weber oder Werbermeister oder Schlosser (m/w) ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis; w.hackl@webfabrikhaslach.at n 52. Technisch(er)e Sachbearbeiter/in; Description: Die GIA Gruppe gehört im Bereich der Tankstellentechnik/Industrie zu den namhaften Dienstleistungsunternehmen der Branche in Zentraleuropa. Mit Nied; neuburgerh@gia.co.at n 53. Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe); Description: Das Biohotel ramsauhof ist ein 4-Stern-Hotel mit 27 Zimmern (Grüne Erde Suiten oder Zirbenvoll-holz Suiten), 60 Betten und liegt am Sonnenplateau Ramsau am Fuße des Dachteins. Als Biohotel leben wir aus Überzeugung unseren Gästen den nachhaltigen Gedanken vor. Im Hotel gibt es ausschließlich 100% biologische Lebensmittel, Getränke und Kosmetika. Arbeiten am Sonnenplateau Ramsau Als Biohotel arbeiten wir überzeugt mit 100% biologischen Produkten (Lebensmittel, Getränke und Kosmetika) und bieten unseren Gästen somit beste, hochstehende Qualität. Um auch eine gute Servicequalität bieten zu können, suchen wir noch ab Mitte Mai oder nach Vereinbarung Verstärkung für unser Team: 1 Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe) für die Sommer- und Wintersaison. Sie arbeiten gerne und sorgfältig mit Bio-Produkten? Dann sind sie bei uns genau richtig. Sie sind bei uns zuständig für das Angebot des Frühstücksbuffets, die Zubereitung der Mitarbeiterverpflegung sowie die Produktion und das Anrichten des 5-Gang-Abendmenus. Wir bereiten unsere Speisen geschmackvoll, innovativ und liebevoll ohne Mikrowelle sowie ohne Convenience-Anteil zu. Wir bieten Ihnen eine Entlohnung ab € 1.200,-- netto/Monat, sowie freie Unterkunft und Verpflegung. Bewerbung und Information: Arbeitsmarktservice Gröbming, Elisabeth Sobotka, Telefon: 03685/22137-405. Das Mindestentgelt für die Stelle als Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe) beträgt 1.599,50 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung.

n 54. Netzwerktechniker/in (Ing); Description: TIP Technik und Informatik Partner GmbH Wir sind ein unabhängiger und leistungsstarker Informatik Partner. Unsere Kernaufgabe ist es, für unsere Kunde; kurt.kees@tip.co.at n 55. Elektroanlagentechniker/in; Description: Als erfolgs- und mitarbeiterorientiertes Personalbereitstellungsunternehmen mit langjähriger Erfahrung suchen wir für einen Kunden 1 Elektroanlagentechniker/in . * ANFORDERUNGSPROFIL: abgeschlossene Lehre, Fachschule oder HTL für Elektrotechnik oder Elektronik - selbständiges Arbeiten - Führerschein der Gruppe B Ausländische Bewerber/innen nur mit Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt und mit ausreichenden Deutschkenntnissen in Wort und Schrift. * EINSATZBEREICH: Montage, Wartung und Instandhaltung von Brandmeldetechnikanlagen * Arbeitsbeginn: ab sofort * WIR BIETEN: - Arbeitszeit/Ausmaß: Vollzeitbeschäftigung im Ausmaß von 38,5 Stunden pro Woche. Arbeitszeit nach Absprache. - Entlohnung: 11,15 Euro brutto pro Stunde plus Montagezulage und Aufwandentschädigung; - Erreichbarkeit: ist mit öffentlichem Verkehrsmittel gegeben; KONTAKT: Dienstgeber: LIS Industrie Service GmbH Lunzerstraße 64 11. Stock, 4030 Linz Ihre Bewerbung richten Sie bitte an Herrn Lueger. Tel. Nr.: 0732/34 10 10 30. Email: e.lueger@lis-linz.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Elektroanlagentechniker/in beträgt 11,15 EUR brutto pro Stunde. Bereitschaft zur Überzahlung. e.lueger@lis-linz.at n 56. Feinkostverkäufer/in; Description: Installationsmeisterbetrieb in 1060 Wien sucht: 2 GWH-Installateur(e)/innen (m/w) mit abgeschlossener Berufsausbildung (Lehre) und einschlägiger Berufserfahrung. Führerschein B erforderlich. Thermenservicekenntnisse von Vorteil. Persönliche Eigenschaften: Pünktlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, selbständiges Arbeiten, Teamgeist, Belastbarkeit. Aufgaben: Installationen Arbeitsort: Wien Arbeitszeiten: 38,5 Stunden/Woche, Montag bis Donnerstag 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr, Freitag Frühschluß. Entlohnung: Das Mindestentgelt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) beträgt 1.858,71 EURO brutto pro Monat. Eine Überzahlung ist möglich. Interessierte Bewerber/innen senden bitte Ihre schriftliche Bewerbung an: office@koese-gmbh.at Köse Installationen GmbH, Gumpendorferstraße 137, 1060 Wien Das Mindestentgelt für die Stellen als GWH-Installateur(e)/innen (m/w) beträgt 1.858,71 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung.; office@koese-gmbh.at n 57. Metalltechniker/in Metallbearbeitungstechnik; Description: Wir sind ein Unternehmen, das sich in kurzer Zeit sehr gut am Markt positioniert hat, und bereits jetzt mit namhaften nationalen und internationalen Unternehmen zusammenarbeitet. Wir suchen zum sofortigen Eintritt 1 Metalltechniker/in - Metallbearbeitungstechnik . Aufgaben: Plan lesen, Mitarbeiter führen, Arbeit überwachen. ANFORDERUNGEN: - abgeschlossene Lehre oder HTL, Berufserfahrung, - Kenntnisse von: Glasfassade Rieder (Betonplatten) & Pfostenriegel, - Pünktlichkeit, genaues und selbständiges Arbeiten, - bei männlichen Bewerbern abgeleisteter Präsenzdienst bzw. Zivildienst. ARBEITSORT: Wien. ARBEITSZEIT: Vollzeitbeschäftigung. DIENSTGEBER: Hammerschmid-Völker Personal Service GmbH, Arbeitskräfteüberlasser, e-mail: alexander.kaluzik@vm-personal.at BEWERBUNG: NACH TELEFONISCHER TERMINVEREINBARUNG unter Tel.Nr.01/545-87-80. Bitte bringen Sie zu Ihrem Vorstelltermin folgende Unterlagen mit: 1) Reisepass 2) Meldezettel 3) gültige Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung 4) Lehrabschlusszeugnis (wenn vorhanden) 5) Dienstzeugnisse 6) Lebenslauf Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Das Mindestentgelt für die Stelle als Metalltechniker/in - Metallbearbeitungstechnik beträgt 12,79 EUR brutto pro Stunde. Bereitschaft zur Überzahlung.; alexander.kaluzik@vm-personal.at n 58. Fußpfleger/in; Description: Renommiertes Fußpflegeinstitut in 1090 Wien sucht aufgrund Betriebserweiterung 1 Fußpfleger/in für klassische und diabetische Fußpflege mit folgenden Kriterien: - Sie haben eine abgeschlossene Lehre als Fußpfleger/in - Sauberes Arbeiten und gepflegte Umgangsformen und gute Deutschkenntnisse setzen wir voraus. Gerne stellen wir auch ein/e Wiedereinsteiger/in oder eine ältere Kraft ein. Geboten wird Ein sicherer Arbeitsplatz in einem echten Vorzeigebetrieb in einem sehr kompetenten, angenehmen Team. - Gute Bezahlung! Über dem Kollektivvertrag! Eine Teilzeitbeschäftigung im Ausmaß von 20 bis 27 Wochenstunden nach Absprache. Dienstgeber: Fußpflege und Wundversorgung, 1090 Wien. Bewerbungen entweder per eMail an: podologie@gmx.at oder per Telefon unter 01/4796567 Die Angabe des Mindestentgelts für dieses Stellenangebot ist nicht verpflichtend, da die gesetzlichen Bestimmungen zur Entgeltangabe hier nicht zutreffen.; podologie@gmx.at


pagina 8 / oferte de muncã România - strãinãtate / cereri de muncã

02 August 2012

n Vânzãtoare angajez pentru minimarket, zona Gara de Nord, Tel: 0730376118 Vânz ãtoare pentru mezeluri in zona Colentina, Tel: 0721104666 Vânzãtoare angajam, zona Colentina, Tel: 0745151042, 0746349696 Vânzãtor/oare Restaurant tip fast-food angajeaza Vanz atoare c u /fara experienta. Relatii de luni –vineri, 10.00-20.00, Tel: 0737997856

é Vulcanizator de

preferat cu experienta angajez, 1 sau 2 persoane, Tel: 0722501711

n Germania. Caut inginer constructor, obligatoriu cunoscator limba germana sau sarba, rompeleti@gmail.com, Tel: 0740587614

gestionar, n Vânzãtor/oare, asambleur - SC Casa Rusu SRL angajeaza, bucuresti-vitantis@mobilacasar usu.ro, Tel: 0757076759 n Videochat Studio videochat cautam fete cupluri cu fara experienta venit lunar minim 2500$ salariu procentual 50/75 /plata la zi program flexibil de acasa sau studio Unirii vila seriozitate, Tel: 0785351397 Electricieni é Germania. pentru montaj Panouri foto-voltaice, varsta max 35-40 ani, salariu 1300 eur, cazare asigurata. Se cere calificare electrician. Program luni – vineri 10.00-17.00, 1.300 EUR/luna, office@divers-job.ro, http://www.divers-job.ro, Tel: 0724430646

é Videochat angajam cupluri, fete, cazare gratuita, camere individuale lux, aparatura ultraprofesionala, bonus angajare 400$, comision 50-70%. Convinge-te! www.abcvideochat.ro Tel: 0727587999, 0784666766

é Videochat Modele fete cu/ fara experienta pentru s es iuni de v ideoc hat adult/nonadult. Salariu de la 500$/ luna, procent de la 50%. C as tiguri 100% garantate, Contactati-ne pentru a va convinge, 3 . 0 0 0 U S D / luna, jobs@samira-chat.ro, 0786426257, 0726997089 n Vopsitor-pregatitor, tinichigiu, demontator, mecanic, angajam zona Militari, Tel: 0755819722

é Germania. Asistenti medicali, salarii motivante+ bonusuri ore suplimentare, contracte minim 5 ani, fara comision. Cunoastere limba germana, 1.200 €/luna, office@divers-job.ro, http://www.divers-job.ro, Tel: 0311012309

é Irlanda. Ospãtãriþe salariu min 1000 eur+ tips, cazare asigurata. Contract min 6 luni cu prelungire. Cunostinte limba engleza, varsta max 30-32 ani, 1.000 EUR/luna, office@divers-job.ro, http://www.divers-job.ro, Tel: 0763162243

OSPÃTÃRIÞE (CU SAU FARA EXPERIENTA) ANGAJAM URGENT PENTRU HOTEL SHERATON KURDISTAN. TRIMITETI CV INSOTIT DE POZA LA EMAIL. CONDITII FOARTE AVANTAJOASE, BUCURESTI + PROVINCIA. RUGAM SERIOZITATE MAXIMA. 1, 1 EUR, CRISTIANABADOIU @YAHOO.COM, TEL: 0788073431

SPÃLÃTOR AUTO CU EXPERIENTA, ANGAJEZ CU SALARIU, CONTRACT SI OFER COMISIOANE. ZONA OTOPENI! TEL: 0745467207


02 August 2012

vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9 n Giurgiu, Ghimpaþi, situat la 35 km de Bucuresti si la 150 m de DN, vand 5, 4 ha teren arabil, 20.000 EUR, Tel: 0764476801

Iancu Nicolae loturi 760mp deschidere 17.60m sau 3800mp tot (deschidere 88m), Tel: 0728845154

n Cornetu, vand 4000mp, deschidere 22m la sos. Alexandriei, constructie 50mp, curent 220-380, proprietar, 35 EUR/mp, cristinamontana72@yahoo.com Tel: 0729828186, 0722766948

Soarelui Teren n A2 deschidere 164 la Drumul European Alexandria Bucuresti, zona A2 Al. parcelabil, 16E/mp, Tel: 0762209200

Dâmboviþa, Rãcari, teren 2000 mp, 55.000 EUR, Tel: 0721481411, 0724236252

n Dâmboviþa, Viforâta, comuna Aninoasa, vand teren intravilan suprafata 1100 mp, utilitati in apropiere, 14.000 €, 0721613701, 0213170081 n Domneºti Clinceni, n Clinceni 580 mp, intravilan, particular, Superoferta, teren in Curtea Domnesca, deschidere 18, adâncime 22, rate, drum servitute 80, 30 E/mp, Unitatea Militara, Teghes, Ciutaci, utilitati, variante auto, Tel: 0721572764 12 EUR, Tel: 0723530331 n Bragadiru Haliu, strada Neamului- Plugarului, particular teren 450mp, discutabil, 27.000 EUR, Tel: 0762696485

n Clinceni teren intravilan de vanzare, 470mp, utilitati in apropiere, drum de acces, 14.000 EUR, Tel: 0743335584

Constanþa, Medgidia, între gara Medgidia ºi canalul Dunãre, teren 3ha, intravilan, 0755334683, 20 EUR/mp, Tel: 0766758919, 0733674738

n Ghencea urgent vând teren 11000mp parcelart drum servitute, Tel: 0722366064 Giurgiu Greaca urgent! vand teren la 56km Buc - zona linistita, curent, apa, acte, pret discutabil, 9 EUR/mp, iry_bnd@yahoo.com, Tel: 0784745173 n Giurgiu Singureni Superoferta, Singureni, 30km de Bucureºti, 2.000mp, d=25, asfalt, curent, livadã, ultracentral, bonus: casã, 461mp intravilan, 2.000 extravilan, toate gratuit, 23 EUR/mp, Tel: 0723688750

Ghencea n Prelungirea 106-110 vand terenuri, 2x700mp sos. Alexandriei, str. Celofibrei 4x1000mp, Tel: 0723311462 n Prelungirea Ghencea nr. 159 sector 6, cu PUD aprobat, 1420 mp (28x50), posibil parcelare, direct proprietar, Tel: 0722209953

n Rahova Teius, vand teren de casa, Tel: 0744659873, 0721171763 Rahova, visavis Cora, pretul zonei negociabil, exclus curiosi si firme de reclama, Tel: 0760906646

Bragadiru proprietar, vand vila duplex P+E+M, amprenta 85 mp, constructie beton si caramida, suprafata construita 255 mp. Imobilul finisat la exterior si gri la interior, 99.000 EUR, cepragaflorin@gmail. com, 0752323027

n Mãgurele Ilfov, 1000mp, D-22ml, intravilan, mp, 20 EUR, Tel: 0768984926 n Mãgurele Ilfov, 400mp, D-20ml, intravilan, casa, zona linistita, 10.000 EUR, Tel: n SNAGOV VAND PARCELE 0768984926 TEREN INTRAVILAN ZONA SNAGOV COMITETUL n Mãgurele Ilfov, OLIMPIC POSIBILITATI DE 1100mp, D-18m, casa CONSTRUCTIE PRET 60EUR MP, TEL: 0722397050 demolabila, toate é Cãlãraºi, comuna Vâlcelele, vand casa la rosu 220mp, utilitatile, stradal, 39 €, teren 2000mp, curtea toata Tel: 0768984926 inconjurata de peste 100 de n Tãrtãºeºti la 25km de n Mãgurele 2800mp, D-34m, Bucuresti, vand teren arabil salcami, gard beton, aprox 100 km de Bucuresti, industrial, accept variante, 2ha si teren intravilan 20.000 EUR, 39 EUR, Tel: 0768984926 2.300mp, Tel: 0722172394 mitza4rusik@yahoo.com, Tel: soseaua n Mãgurele, 0762059964 Bucuresti - Magurele, pana n Chiajna particular vând vilã in pasarela, vis a vis de construcþie 2011, 170mp cimitir! vand teren intravilan construiþi, 350mp teren, 4000mp, in 7 loturi de casa, 90.000 EUR, Tel: 0722365592 intre 460 si 700mp, cu deschidere de 18 si 25m, tarlaua 53, planul 2, astept oferte! n Domneºti Clincenilucastyle2007@yahoo.com, ansamblu vile lângã Cartierul Tel: 0744585874, 0763582771 Curtea Domneascã, P+1, n Mihai Bravu Pod, str. n Afumaþi, Petrachioaia, la 118mp, teren= 250mp, gaze, Rosu, Vila termopane, curent curent, baile utilate, centrala, Intrarea Tarcau. Particular + instalatie electrica, teren 330 acceptam credit “Prima Casa”, 600 mp sector 3, Tel: mp, suprafata constructie 67.000Euro la cheie, la rosu, 0724539338 p=85mp, et 1 =77mp+ 31.000 EUR, n Mogoºoaia Jud. Ilfov, str. mansarda, pret negociabil http://www.vileduplex.ro, Tel: Dornei, 1000mp, intravilan, toate actele, 39.000 EUR, Tel: 0723530331 D-25ml, curent, apa, poate fi 0767310935 dezmembrat, mp discutabil, 60 EUR, Tel: 0734565957 n Mogoºoaia str. Luceafarului, n Berceni vand vila in comuna Giurgiu, Cãlugãreni, colt cu Martha Bibescu. vand Berceni 4 camere living, 2 bai, casa 5 camere, an teren intravilan 510mp, Utilitati bucatarie, 390mp, curte, foisor, curent, gaze, apa, asfalt, Tel: 076940527 constructie 1997, discutabil, 95 EUR, Tel: n Berceni, metrou Dimitrie teren 1700 mp, 0734565957 Leonida, complex 55.000 EUR, Tel: MetropolitanResidence.ro, 0723662566 P+1E+pod, construcþie 2012, living + 3 dormitoare + 3 bãi, Sãbãreni casã Prahova Urlaþi vând teren curte +bonus loc parcare, n Giurgiu finisate, utilitãþi, 180mp, teren 1100mp, 3 intravilan, 1.000mp, viþã de complet dormitoare, 2 bãi, living, vie, acces utilitãþi, preþ 75.000 EUR, terasã, Tel: negociabil, Tel: 0724218880 www.metropolitanresidence.ro, bucãtãrie, 0723341063 Tel: 0734317672

é Giurgiu, Mârºa, la 45 km de Bucuresti, casa cu etaj, 5 camere: baie, bucatarie, mobilata si utilata complet, garaj, pivnita, gresie, faianta, termopan, usi metalice, teren 1000mp, 40 pomi fructiferi, instalatie de apa curenta, 3 surse de apa, gard de lemn pe structura de beton cu stalpi metalici, 35.000 EUR, steft34@yahoo.com, Tel: 0720340002 n Giurgiu, Valea Plopilor, 30 km de Bucuresti, casa batraneasca locuibila, teren 1.812mp, d 58m DN6, 57m drum comunal. negociabil, 25.000 EUR, Tel: 0723589672

é Giurgiului, Piata Progresul, vand casa 3 camere, bucatarie, 2 bai, 113mp, centrala pe gaze, termopane, izolatie 100mm, teren 295mp, intrare separata dezmembrare din imobil 600 mp (totul separat). Se pot vinde si inpreuna, 95.000 EUR, Tel: 0769247601

n Ialomiþa Radulesti Proprietar casã 82mp/teren-1800mp plus încã un teren adiacent de 1650mp/intravilan în comuna Rãduleºti (fostã BraziiIalomiþa), situatã la 60km de Bucureºti sau 18km de Snagov. 25000 euro negociabil, Tel: 0763999899, 0726930031

Militari Ciorogârla, 5 minute de Carrefour-Militari, SC=224mp, P+1, gaze, luminã, apã, condiþii lux, Tel: 0765601550


pagina 10 / vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere n Militari, Ansamblu de lux, exclusivist! P+2, 200mp, teren=350mp, mobilat, echipat aparatura lux, finalizat pt. persoane pretentioase, 149.900 EUR, http://www.avangardegrandevill age.ro, Tel: 0744368835, 0722356122 n Militari-Rosu, Ansamblu de lux exclusivist! Apartament 4 camere in vila, 180mp+teren, finalizat pt.persoane pretentioase! 89.900 EUR, Tel: 0722134720, 0767600804

Prahova, Cornu de Jos, vand casa veche, toate utilitatile + teren 1.087 mp, Tel: 0751046566

Tãriceni, 4 é Prahova, camere, 1 baie, pivnita, 150 mp, curte 2.350 mp, gradina de legume, renovata 2007, termosistem, gresie, faianta, parchet, sobe teracota, gaze la poarta, fosa septica, semimobilata, vanzare sau schimb cu apartament Bucuresti si diferenta. Urgent! 52.000 EUR, Tel: 0727929630, 0749067938

n Sebastian Vand casa la curte 360mp, front stradal 9, 5m, casa 60mp, gaze, centrala termica, apa curenta, 115000 negociabil, Tel: 0735232370

n Unirii Mitropolie, vila singur curte, suprafata utila 380mp, 14 camere, curte 180mp, 275.000 EUR, Tel: 0729436467 Unirii Mitropolie, vila singur curte, suprafata utila 380mp, 14 camere, curte 180mp, 1.400 EUR/luna, Tel: 0729436467

Rahova, dezvoltator vand garsoniera 33mp-29.000E, apartament 65mp-45.000E, Tel: 0763536616

é Baicului,

Garsoniera Confort 3 Decomandat Reabilitat termic 2011, 18 mp, g+f, termopan, p. laminat, individuala apa, buc. termopan Al, gaze, centrala+ calorifere baie+ buc+ camera, A/C, 20.000 EUR, Tel: 0723204041

é Titan complex Rasarit de Soare, vand urgent garsoniera, parter, decom. 30 mp. buc. mobilata+ utilata, dresing mobilat, 37.000 EUR, demisaramet@yahoo.com, Tel: 0758618450

02 August 2012 n Domenii /Turda, str Octav Cocarascu 81, proprietar vand urgent apartament doua camere, et 1, la casa curte, Pret avantajos, 25.000 EUR, Tel: 0732552356, 0722758819 Drumul Taberei Ghencea, Avangarde Rezidential, discount 10.000 Euro, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2011, caramida, finisaje lux, complet echipat, mobilat, utilat cu aparatura de lux, (tva inclus), stoc limitat, exclus agentii. 0767600804, 0722134720, 59.900 EUR, www.avangarderezidential.ro Tel: 0744368835, 0722356122 n Drumul Taberei stradal, 2 camere, conf. 2, etaj 3/10, decomandat, G+F+P+T+AC+UM, 48.000 EUR, Tel: 0729850934 Drumul Taberei Valea Ialomitei, Aleea Campul cu Flori bl od2 sc b ap 67. et 5. apartament 2 camere semi decomandat renovat 2011 termopane, parchet, gresie, faianta. pret discutabil, 52.000 EUR, tudor_marian84@yahoo.com, Tel: 0761674837, Fax : 0214360166

particular, vand n Unirii garsoniera, negociabil. 0744.396.738, 64.000 EUR, Tel: 0723054565 n Unirii, stradal, proprietar, renovat, utilat, excelent office, 41mp, intersectie Zepter, n Berceni Reºiþa, 2/4, conf. 3, discutabil, 85.000 EUR, liberã, particular, fãrã vandapartament@yahoo.com, îmbunãtãþiri, 17mp, cadastru, Tel: 0763200778 n Drumul Taberei - Ghencea vedere faþã, 15.000 EUR, Tel: Ansamblu rezidential, 1/3, 0728189620, 0761604654 decomandat, constr. 2012, finisari lux, plata cash, stoc limitat, 55.900 EUR, Tel: 0722134720, 0767600804 n Grigorescu Piata Minis metrou, confort I, an 1980, n Drumul Taberei cf1,circular, 8/10, p, g, f, um, 33.000 EUR, etaj 6/10, 50 mp, liber Tel: 0723775056 URGENT 41.000€, 41.000 EUR, euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: 0767299965, 0728429159 n Mãgurele Ilfov, curatã, é Victoriei, Sfintii Voievozi bucãtãrie mobilatã -utilatã, maºinã de spãlat, centralã Garsoniera dubla 37mp, et. 1, proprie, Tel: 0737365090, amenajata modern, vedere n Floreasca, 1/4 bloc frumoasa sud, complet utilata caramida 0723454307 49 mp total (TV, net, AC, MS, bucatarie n Militari garsonierã la cheie, echipata) + boxa + camera de imbunatatit! cadastru intabulare €, 61.000 EUR, confort 1, decomandatã, serviciu, 40.000 EUR, Tel: 61.000 euroinvestgrup@yahoo.com, gresie, fainþã, parchet, 0767816500 Tel: 0767299965, 0728429159 termopan, uºi, centralã, 30mp, discutabil, 28.000 EUR, Tel: Fundeni Newcity 0733304316

Militari Roºu, proprietar, 42mp etaj, bloc nou, la cheie, 35.000 EUR, Tel: 0788395181

P a n t e l i m o n Garsoniera Conf. 3, parter/3, curata, utilata, s emi-mobilata, inc alz ire R adet. C apat tramvai 14, linga Metrou Pantelimon, Cora, 17.000 €, mcozma@carnival.com, Tel: 0727849756

n Berceni particular, 2 cam, cf. 2, et. 2/4, semidec, 40 mp, imbunatatiri, 35.000 EUR, Tel: 0727091820

Berceni, Alexandru Obregia, vand apartament 2 camere, 55.000 €, Tel: 0786463121

n Dolj, Craiova municipiu, strada Imparat Traian, vand urgent, apartament 2 camere et 1 din 4 decomandat detalii n Rahova -Pecineaga, cf. 1/D, la telefon, pret usor discutabil, 3/4, g+ f+ p+ ct, 35mp, 35.000 EUR, 22.000 EUR, Tel: 0733538292, corina.ivan@daimler.com, Tel: 0744517833, 0251580169 0768935619

Residence, promoþie luna August, garsonierã 28.700 EUR, 2 camere 49.000 EUR, 3 camere 58.400 EUR, la cheie, un loc de parcare gratuit, preþurile includ TVA, 850 EUR/mp, Tel: 0766255483, 0766795708

n Giuleºti Podul Grand, sector 6, vand apartament doua camere, langa mega (statia Prunaru), Tel: 0760138027 n Giurgiu Mihãileºti vând urgent apartament 2 camere negociabil, 17.000 EUR, Tel: 0765906567

metrou n Grigorescu, Grigorescu, cartier Balta Alba, vand ap 2 cam, cf 1, semidec, 5/10, imbunatari, 54mp, 55.000 EUR, Tel: 0311005273

Liberty Mall str Nasaud nr 4, apartament parter decomandat renovat 2011 termopane gresie faianta parchet usi noi grilaj geamuri fara balcon, pret discutabil, 63.000 EUR, tudor_marian84@yahoo.com, Tel: 0761674837, Fax : 0214360166

2 camere é Pipera Cosmopolis, toate facilitatile unui complex nou, centrala proprie, parcare, paza, gradinita, mini market, piscina, sala de fitness, transport Cosmopolis-metrou Pipera. Anunt proprietar. Se accepta cash sau credit bancar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 52.500 EUR, 68mp+25mp andreea.mitru@benevo.ro, Tel: n Mãgurele, terasã acoperitã, 0730109005 decomandat, bloc nou, toate utilitãþile. Proprietar. Exclus intermediari. Negociabil, 45.000 EUR, Tel: 0722193223 n Rosetti piaþã, particular vând 2 camere, 44mp, 4/5, renovat n Mihai Bravu - Vatra recent, gresie, faianþã, AC, uºi Luminoasa vand apartament 2 înlocuite, electricã schimbatã, camere, etaj 1/10, semi parchet masiv, bucãtãrie decomandat, 55mp, recent complet utilatã, negociabil, renovat, gresie, termopane, 59.000 EUR, Tel: 0722383717 parchet, bloc supravegheat video pe fiecare etaj, reabilitat termic, parc de joaca pt copii, in apropiere de supermarket, n Splaiul Unirii Apartament banci, farmacii, politie, metrou, situat central, decomandat, transport in comun, piata, confort lux, 69 m2, din 1998, 65.000 €, vladdybest@yahoo.ro dotat cu toate utilitatile, Tel: 0723185060 95.000 EUR, irinageangu@yahoo.com, Tel: 0722545900 Militari Roºu,

proprietar, 100mp, etaj 2+M, bloc nou, 600 EUR/mp, Tel: 0788395181 n Militari, Apusului, 2 camere, etaj 4/8, langa scoala, zona cu verdeata, decomandat, conf. 1, termopane, 54mp, 58.000 €, andrei_gabriela33@yahoo.com, Tel: 0720490437 n Militari, Rosu Avangarde Rezidential, discount 10.000Euro, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2011, caramida, finisaje lux, complet echipat, mobilat, utilat cu aparatura de lux (tva inclus), stoc limitat, exclus agentii. 0767600804, 0722134720, 59.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122 n Militari-Rosu Ansamblu rezidential, 1/3, decomandat, constr. 2012, finisari lux, plata cash, stoc limitat, 55.900 EUR, Tel: 0722134720, 0767600804

ªtefan Cel Mare cf1,et 8/9 50 mp stradal 45.000 €, 4 5 . 0 0 0 E U R, euroinv es tgrup@y ahoo .com, Tel: 0767299965, 0728429159

é Tei, Lacul Tei, de vanzare apart 2 cam, decom, 7/10, 1986. Curat, renovat, locuibil imediat dupa semnarea contractului. 55 mp utili. Recent renovat, imbunatatiri: termopan, usa metalica, gresie si faianta in bucatarie si baie. Instalatia sanitara inlocuita, repartitoare si n Obor, Avrig, etaj 10/10, apometre, 66.500 EUR, Tel: confort 1 semidecomandat, 51 0722651065 mp, termopane, 1 balcon, 2 Timpuri Noi 3 camere, holuri, zona linistita, 75mp, bloc nou, 47.000 EUR, Tel: 0733021248 105.000 EUR, Tel: 0730106207 Pantelimon spital 2 cam, cf2, 38 mp, 9/10, cadastru intabulare; pret discutabil, 32.500 EUR, euroinv es tgrup@y ahoo .com, Tel: 0767299965, 0728429159

n Titan vand apartament 2 camere, semidecomandat, suprafata 52mp, etaj 8/10, 47.900 EUR, Tel: 0762087877


02 August 2012

vânzãri 2-3-4 camere / spaþii / schimburi / cumpãrãri garsoniere / 2-3 camere / pagina 11

n Titan - Ozana Apartament 2 camere, decomandat, aleea Buhusi. Negociabil, 49.500 EUR, altibiimob@yahoo.com, http://www.altibi.ro, Tel: 0763300387, 0724058958 n Titan Prisaca Dornei 2 camere, 10/10, negociabil. Urgent, 44.500 EUR, Tel: 0724058958, 0763300387 Vatra n Berceni-Obregia Dornei, bloc civilizat, doua apartamente pe nivel, 1/4, cf. 1/dec, 65mp, liber, fara n Unirii, Tribunal, 5/9, vedere imbunatatiri, intabulat, curte, utilat, renovat, 150.000 particular, 62.500 EUR, Tel: €, Tel: 0762938559 0726591918

n Vitan Mall, apartament 2 camere lux, 3/3, 45mp, la 400m de Mall, vedere stradala, 41.900 EUR, Tel: 0724354291

Vitan Vechi vis-a-vis de Stadionul Olimpia, particular vand apartament 2 camere, etajul 7/10, bloc prefabricate construit in anul 1978, suprafata totala 59 mp, imbunatatiri: gresie, faianta, termopane. Pret negociabil, 75.000 EUR, Tel: 0727723315

n Colentina proprietar, confort 1, 70 mp, discutabil, 65.000 EUR, Tel: 0785036004, 0728332298

Domenii particular vand apartament 3 camere, etajul 1/4, bloc construit in anul 1973 cu peretii exteriori din caramida, suprafata totala 70 mp, imbunatatiri: gresie, faianta, termopane. Pret negociabil, 100.000 EUR, Tel: 0745132600

Taberei Prel. n Drumul Ghencea, Avangarde Rezidential, apartament de lux, 300mp, P/3, gradina, finisaje lux, loc parcare. Deosebit! TVA inclus, 115.000 EUR, Tel: 0744368835 n Drumul Taberei, Avangarde Rezidential, discount 10.000 Euro, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2011, caramida, finisaje lux, complet echipat, mobilat, utilat cu aparatura de lux, (tva inclus), stoc limitat, exclus agentii. 0767600804, 0722134720, 59.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

Favorit 2 balcoane, zona foarte buna, etaj 6, vand sau inchiriez, Tel: 0722504102

Sebastian parc, vând sau închiriez, etaj 8/8 în bloc reabilitat, gresie, faianþã, parchet, aer condiþionat, termopane, 2 bãi, 2 balcoane, centralã termicã, 97 mp, 350 E nemobilat, 85.000 EUR, Tel: 0722486242

n Unirii sf Vineri,stradal 80 mp parter de bloc 160.000€ discutabil, 160.000 EUR, euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: 0767299965, 0728429159

I, Mãntuleasa, n Carol apartament 4 camere, în vilã, dependinþe +garaj +loc parcare. Acoperiº +centralã +calorifere +instalaþii n Tineretului vând apartament n Case apropiere Bucuresti! +termopane, Tel: 0721301649 4 camere, etaj 2/4, complet mobilat ºi utilat, preþ preturi mici intre 11.000-30.000 €, 11.000 EUR, convenabil, Tel: 0722721502 Rahova, euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: 0767299965, 0728429159 Mãrgeanului,

decomandat, 85 mp, 2 balcoane, 2 bãi, termopane, gresie, faianþã, centralã, construcþie 1984, 8/8, negociabil, 75.000 EUR, Tel: 0722259904

n Alexandriei Nr 90, Macelarie de inchiriat 100mp, 3 camere frigorifice, camera de transare cu aer conditionat, sala de vanzare cu 2 vitrine frigorifice, aer conditionat, perdea de aer la intrare, aparat cu ultraviolete contra insectelor, doua cai de acces, 0722505557 n Snagov urgent vând sau închiriez Restaurant dotat, lângã apã, 370mp, construcþie cu etaj, Tel: 0722366064 n Teleorman, Alexandria, vand spatiu 214 mp, 2 nivele, ultracentral, utilitati, teren 200 mp, 130.000 EUR, ema.lights@gmail.com, Tel: 0766215530

n Mihai Bravu decomandat, cf. 1, 92 mp utili, P/1, 53 mp curte, proprietar si 3 camere 1/3, 90 mp utili, 80.000 EUR, Tel: 0721167007 é Sãlãjan vanzare n Militari, Avangarde apartament 4 camere cf. 1 3 Rezidential, discount 10.000E, semidecomandat. (decomandate) etaj 1-2-3/3, decomandat, dormitoare 90mp, constr. 2011, caramida, etaj 7/8 suprafata 84 mp finisaje lux, complet echipat, const. 1983. str.Prevederii nr. mobilat, utilat cu aparatura de 4, Bl.D8, sc.A, etj. 7, ap. 46. lux, (tva inclus), stoc limitat, Proprietar 2 gr.sanitare 2 exclus agentii. 0767600804, holuri 2 balcoane inchise cu 0722134720, 59.900 EUR, termopan. um, g, f, t, p, 3 www.avangarderezidential.ro, aere conditionate. instalatii si electrice Tel: 0744368835, 0722356122 sanitare schimbate apometre si repartitoare, toate actele in regula, totul platit la zi. Bucatarie mobilata pe n Olteniþei Lunca comanda. Exclus agentii Bîrzeºti, 2/4, imobiliare sau promovari, Cumpar cu plata pe loc decomandat, 1984, 75.000 €, cornel@amgs.ro, n garsoniera cf 1, 2.3 eventual Tel: 0744638254 conf. 1, 2 balcoane, schimb, Tel: 0732864809, 0769526936 75mp, vedere mixtã, n Cumpar cu plata pe loc cadastru, 69.000 EUR, garsoniera confort 1, 2 sau 3 Tel: 0728189620, orice zona, Tel: 0766638972

n Grigorescu Piata, garsoniera cf.I, 8/10, p, g, f, um+diferenta - Schimb cu apartament 2-3 camere acces metrou, Tel: 0723775056 n Ofer casa 25 km Bucuresti si diferenta substantiala pentru apartament in Bucuresti ofer avans consistent din diferenta! si suport taxe, 1 EUR, euroinvestgrup@yahoo.com, Tel: 0767299965, 0728429159 apartament 2 n Schimb camere semidecomandate etaj 1, zonã centralã Constanþa cu 3 camere sau similar Bucureºti, zona Parc IOR, Baba Novac, Tel: 0723652249

Cumpar cu plata pe loc apartament 3 c amere indiferent confortul sau zona in care se afla eventual s c himb c u c as a c ur te Bucuresti sau imprejurimi sau apartement mai mic plus diferenta, Tel: 0732864809, 0769526936

0761604654

Vãcãreºti Tineretului, particular vand apartament 3 camere etajul 2/8, bloc construit in anul 1986 cu peretii exteriori din caramida de BCA, suprafata totala 68 mp, imbunatatiri: gresie, faianta. Pret negociabil, 90.000 €, Tel: 0745907487

n 1 Decembrie Bd 3 camere decomandat, 3/10, pret 38.000 discutabil, Tel: 0724637890, 0761418885

é Tei, Colentina,

Otesani, vand apartament 4 camere, G+F+P, parter/8, CF. 1, Semi-Decomandat, Aer Conditionat fiecare camera, Bucatarie Mobilata, Termopan, 2 bai, suprafata totala, suprafata 86 mp. Loc Parcare. Anul Constructiei 1986, 65.000 EUR, anthony4141@ yahoo.comTel: 0730679290

n Cumpar cu plata pe loc apartament 2 camere indiferent zona sau confortul, Tel: 0732864809, 0769526936 n Cumpar cu plata cash 2 camere confort 1, 2 sau 3 indiferent zona, Tel: 0766638972

Bucuresti sau imprejurimi cumpar cu cash 3-4 camere, 0727833139, 0765025527

é CUMPAR

APARTAMENT 2 SAU 3 CAMERE ZONELE MILITARI, DRUMUL TABEREI, CRANGASI, PRETUL MAXIM 53.000 EURO. EXCLUS AGENTIE IMOBILIARA, INTERMEDIARI. EXCLUS PARTER SI ULTIMUL ETAJ, TEL: 0736446482, 0726150207


pagina 12 / închirieri oferte camere / case-vile / garsoniere / 2-3 camere

02 August 2012 n Unirii inchiriez apartament 2 camere, mobilat, utilat, 310 EUR, Tel: 0724733503

n Giurgiului Toporaº închiriez camerã în vilã cu toate dependinþele, mobilatã, Tel: 0771108302 n Republica inchiriez camera la curte, mobilata, baie, bucatarie, centrala electrica, intrare separata, pret. neg, Tel: 0763327325

é Pipera garsoniera situata in Cosmopolis, se poate inchiria nemobilata si neutilata/ mobilata si utilta. Preturi incepand cu suma de 230 euro. Toate facilitatile unui complex nou, gradinita, mini market, centrala proprie, incalzire prin pardoseala, bucatarie inchisa. Complexul este situat la 10 min. de Scoala Americana, metrou Pipera. Anunt proprietar, 230 EUR/luna, n Dorobanþilor nr.173 etai 1, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: apartament in vila, 160mp, 5 0730109005 camere, bucatarie echipata, 2 Popeºti-Leordeni Inchiriez bai, pentru birou/ locuinta, Tel: garsoniere 35 mp, toate 0216441890 n Margeanului particular, vila utilitatile, 140 EUR/luna, P+2, 12 cam, an constructie duminicmaria@yahoo.com, 2011, pretabil firma, gradinita, Tel: 0726344615 clinica ayil de batrani, nemobilata. Negociabil, Tel: n Proprietar garsoniera confort 0723821639 1 decomandata 38mp balcon P/4 Alexandriei Teius curata nemobilata doar aragaz, bloc reabilitat, 800 RON, Tel: 0727878249

n Berceni vis-a-vis de Palatul Copiilor inchiriem garsoniera 35mp, mobilata, gresie, faianta, parchet, pret 1100Ron, Tel: 0788300014 n Central Inchiriem garsoniere si apartamente in Regim hotelier, zonele: Unirii, Romana, Universitate, Decebal, P-ta Alba-Iulia, Nerva Traian, Camera de comert. Preturi incepand cu 100lei/zi. Inchiriem si pentru cateva ore. Toate locatiile sunt mobilate complet, utilate, curate, discrete, stradale. Poze reale! Tel: 0728433200 n Chirigiu Trafic Greu garsoniera la curte, centrala, liniste, 550 RON, 0733937681 n Gara de Nord inchiriez garsoniera utilata, mobilata, libera, 220 EUR, 0786643062 n Militari Virtutii, inchiriez garsoniera confort 1, complet mobilata, faianta, gresie, tv, masina spalat, frigider, Tel: 0744334404

Roºu zona Padurea Rosu, proprietar, inchiriez garsoniera mobilata complet in bloc nou, toate facilitatile, Tel: 0724833030 ªtirbei Vodã colt cu Plevnei inc hiriez gars oniera mobilata/nemobilata, etaj 2/8, solicit 300E/luna plus garantie, pentru una sau doua persoane de preferinta studenti, Tel: 0213351883, 0727891141 n Titan proprietar inchiriez garsoniera Postavarului, stradal, langa Billa si Auchan Titan, mobilata, utilata modern, E+ 9/10, termen lung, 190E+ 1 luna garantie, Tel: 0722396396

Titan Auchan inchiriez garsoniera confort I, decomaqndata, g, f, p, um, t, Tel: 0727667640 n Universitate

é Militari Piata Gorjului metrou, conf 1 sporit, etaj 4/9, mobilata mobila noua, usa metalica, t + g + f + p, masina de spalat, frigider, Catv+ internet 1+1 garantie Merita Vazut! Tel: 0730745305

particular, garsonierã 38mp, mobilatã, dotatã (aragaz, frigider, televizor, maºinã spãlat, aer condiþionat), liberã, Tel: 0722388563

é ULTRACENTRAL URGENT! STATIA TRAIAN, INCHIRIEZ PE TERMEN LUNG SUPERBA GARSONIERA, CONF 1 SPORIT, ET. 2, C U UTILARE COMPLETE (MOBILA, FRIGIDER, MASINA DE SPALAT, AER CONDITIONAT, PARCHET, GRASIE, FAIANTA, BALCON). DISPONIBILA 1 AUGUST, 3 0 0 E U R , CHRISTINNE2000@ YAHOO.COM, TEL: 0722996286, 0248511887

é Eroilor inchiriez apartament - 2 camere decomandate, cu vedere panoramica la Parcul Eroilor si spre Academia Militara (Intersectie Calea Plevnei cu Stirbei Voda). Mobila la interior este noua, usa metalica la intrare, balcon la fiecare camera, conf. 1, gresie, faianta, termopane, aer conditionat (in fiecare camera). Bucataria are aragaz (separat), frigider, coltar 4 persoane. Exista paza permanenta si loc de parcare in spate. Negociabil, 450 EUR/luna, silviuinterfc@yahoo.com, Tel: 0721236903 n Iancului, Inchiriez 2 camere mobilat modern, curat, disponibil imediat, 280 EUR, Tel: 0764859558, 0765637663 Militari Inchiriez ap 2 cam, conf. II, nemobilat, zona Gorjului, Tel: 0722827289

n Mãrãºeºti Bd, ofer spre inchiriere apartament 2 camere, decomandat, et. 1 din 8, aer conditionat, mobilat, foarte aproape de Piata Unirii; pret Negociabil, 350 EUR/luna, paulbucur74@yahoo.com, Tel: 0767801804

1 Mai (Mihalache) 3 camere inchiriez apartament 2 bai zona Mega-Image confort 1 decomandat mobilat modern pret 650euro, Tel: 0736358152, 0722634254 n Berceni Piata Sudului, Oltenitei, mobilat complet, confort1 decomandat, masina de spalat, frigider, 2 tv, internet, stradal, vecinatati: Mega Image, BRD, Hotel -Restaurant Agnes, 5 min Sun Plaza, plata 1+1, disponibil imediat, 300 EUR, Tel: 0730978331

Berceni Obregia, 66mp, conf. 1, dec, 6/10, mobilat ºi utilat complet, poziþie excelentã, 330 EUR, Tel: 0721830312 n Dorobanþilor particular, 2 camere, decomandat, mobilat, 1/9, recent renovat, numeroase imbunatatiri, 360 EUR/luna, Tel: 0733308395

Lujerului Cora, n Militari mobilat, utilat, decomandat, urgent, 250 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 n Militari Residence, 2 camere ºi garsonierã, ieºiri proprii, ideal firmã, Tel: 0736472134 n Militari inchiriez ap. 2 camere, zona Militari, 200E, Tel: 0727650128

OLTENIÞEI IN SPATELE MALL SUN PLAZA (ALEEA SOLD BARBU NICOLAE), PERS FIZICA INCHIRIEZ AP 2 CAM IN VILA (3 ETJ), AN CONSTR. 2008, DECOMANDAT, UTILAT, MOBILAT NOU, 350 EUR/LUNA, ANAELENA_DARA DICI@YAHOO.COM, TEL: 0762205784

é Pipera, Apartament situat in Cosmopolis, se poate inchiria nemobilat si neutilat / mobilat si utilat. Preturi incepand cu suma de 330 euro. Toate facilitatile unui complex nou, gradinita, mini market, centrala proprie, incalzire prin pardoseala. Complexul este situat la 10 min. de Scoala Americana, metrou Pipera. Anunt proprietar, 330 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

é Prelungirea Ghencea ap. situat in complexul rezidential Primavara, nemobilat si neutilat, toate facilitatile unui complex nou, centrala proprie, paza, gradinita, loc de joaca pentru copii, piscina, anunt proprietar. Complexul este sit. in cartierul Drumul Taberei, in Prelungirea Ghencea, nr. 100, 300 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005 Apartament2 n Rahova camere, mobilat, 250 EUR/luna, Tel: 0766232136 Regina Elis abeta, inchiriez/vand apartament 3 c amere 97mp, etaj 1, renovat, fara bulina, Tel: 0727892162

UNIRII, PE BULEVARDUL UNIRII (LA BANCA FIRENTE) INCHIRIEZ APARTAMENT, 2 CAMERE, ETAJUL 5 DIN 7, SUPER MOBILAT, UTILAT FULL, TOATE CONDITIILE, LA CHEIE, SUPER APARTAMENT, 450 EUR, MARIUSSTROE@ YAHOO.COM, TEL: 0722772133

n Universitate Intercontinental, Bd. N.Balcescu, 2 camere mobilate, dotate, garantie, 350 EUR/luna, Tel: 0722412230 Posta inchiriez n Vitan n Sãlaj, pentru 2 fete si ofer apartament 2 camere posibilitatea de a lucra de semidecomandat, mobilat, acasa, 250 EUR/luna, Tel: contorizat, et. 2, Tel: 0721904276 0735874616 Noi proprietar, n Timpuri inchiriez apartament 2 camere, confort 1, curat, etaj 2, g+f+p+t, mobilat, utilat, usa metalica, modern, termen lung, exclus cetateni straini sau studenti, 2+1 garantie, 400 EUR/luna, Tel: 0720734421 n Basarabiei Rezidential n Titan, Trapezului, inchiriez 2 Hercesa (Arena Nationala) camere, nemobilate, confort 2, particular, 3 camere, mobilat, decomandate, fara utilat, lux, rog seriozitate, Tel: imbunatatiri, 800 RON/luna, 0765922580 Tel: 0766117560 n Unirii Piata, apartament 2 Berceni închiriez camere, stradal, confort sporit, apartament 3 62 mp, etaj 5/8, camere, mobilat, semidecomandat (circular), partial mobilat cu posibilitate utilat. 0721761318, de mobilare pt locuinta, imobil Tel: 0764596053, cu paza si supraveghere video, 450 EUR/luna, Tel: 0757350622 0749766928


02 August 2012

închirieri oferte 3 camere / spaþii / cereri / auto-moto / electro / pagina 13 n Unirii, inchiriez apartament 3 camere nemobilat, recent amenajat, aer conditionat, centrala termica proprie, etaj 1, in vila, suprafata 70mp, 400 EUR/luna, Tel: 0766143634

n Republica predau spatiu 15 mp in statie RATB, zona Republica, utilitati, chirie 600ron 5.000eur, Tel: 0763327325

Cumpãr auto Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz/Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, 0212551102, 0721309765

é Drumul Taberei,

Drumetul, cf. I sporit, et 2/10, particular, mobilat, utilat modern, modificari, UM, 2 balcoane, 320 EUR, Tel: 0752255250

n Berceni, cel mai tare vad comercial din Bucuresti, zona Big Berc eni, C omplex ul Comercial Aleea Castanilor, inchiriaza spatii comerciale, n Eroii Revoluþiei Vadul Nou, tarabe, la preturi exceptionale, 3 camere, centrala termica, Tel: 0722633919 aer conditionat, mobilat, 250 EUR/luna, Tel: n Gara de Nord, inchiriez 0722711839 spatiu pt cosmetica in salon Bravu, langa infrumusetare, 200 EUR, Tel: n Mihai Spectrum Center, inchiriez 0724371035 apartament 3 camere 9/10, n Lizeanu (zona) proprietar bloc reabilitat, toate utilitatile, inchiriez hala cu birouri P+1, avantajos, 400 EUR/luna, 400 mp/ nivel, lift marfa, 4, 5 razvan@expertdesignadv.ro, E/mp, Tel: 0744333322 Tel: 0726858116 inchiriez Spatiu n Militari comercial, 250mp, P+1, curte Obor, Bucur, 350mp, pret 1800E metrou, decomandat, nenegociabili, Tel: 0722600550 n Militari ofer spatiu comercial 75mp, utilat, mobilat, pt. birouri în vilã imbunatatiri, a/c, (parter+demisol), 200 mp + aferent 50 mp, parchet, 400 EUR, depozit 1.200 EUR, Tel: 0768459195 popescu_holtzhauser n Moºilor, 135mp sau respectiv @yahoo. com, Tel: compartimentabil 100mp si 35mp, Tel: 0721032316 0728845154

Giulesti, Drumul Sabareni, inchiriez teren 3700mp, front s tradal 45m, Tel: 0727892162 n Solicit in vederea inchirierii garsoniera mobilata sau nemobilata, Tel: 0732864809, n Renault Megane Sedan, 4 0769526936 uºi Septembrie 2004. Primul ºi unicul proprietar, cumpãrata de noua din Bucureºti de la dealerul IPSO. Sunt disponibile Cartea Service precum ºi toate documentele ºi dovezile lucrãrilor ºi reviziilor ce au fost efectuate in mod periodic caut urgent service-uri autorizate Renault. n Familie aprtament 2 camere, mobilat, Autoturismul arata ca nou; chirie lunar, garantie, esalonat, toate accesoriile si dotãrile sale sunt perfect funcþionale. discutabil, Tel: 0731403103 Maºina merge impecabil, NU n Solicit in vederea inchirierii exista vicii ascunse sau garsoniera sau apartament defecþiuni. Câteva detalii mobilate sau nemobilate, Tel: despre auto: - Motor Motorina 0732864809, 0769526936 1, 5 DCI; Putere 100 CP; Euro 4; - Sistem aer Solicit in vederea inchirierii condiþionat CLIMATRONIC garsoniera sau apartament (reglezi temperatura dorita); indiferent confortul mobilat Tapiþerie mixta (piele ºi textil); s au nemobilat, Tel: - Jenti aliaj originale; - Alarma omologata; - Consum mixt 0766638972 urban-extraurban 4, 9 L/100 KM; Consum extraurban 3, 9 L/100 KM; - Senzor ploaie pentru ºtergãtoare, de noapte pentru reflectoare; - Geamuri acþionate electric (uºi faþã ºi spate); - Oglinzi acþionate electric ºi încãlzite; - Culoare Albastru marin metalizat; Alte dotãri: ABS, ESP, 8 airbag-uri, comenzi volan, computer bord, închidere centralizata, proiectoare, radio CD, servodirectie. Maºina este ideala pentru programul zilnic acasa-serviciu-acasa, dar ºi pentru transportul pe distante lungi, motorul economic pe motorina oferindu-i o autonomie de peste 1200 km. Fotografiile sunt reale ºi au fost realizate în 27 IULIE 2012. În plus, la vânzare ofer GRATUIT Detector Radar SUA Incorporat nevizibil (bara faþã ºi bord) ºi bare acoperiº ideale pentru mãrirea capacitãþii de transport; Autoturismul poate fi vãzut zilnic în intervalul orar 08-21 în zona Cartier Tineretului, Bucureºti. Persoana de contact: Marin. Pentru mai multe detalii suna acum la 0723-232326! 4.990 EUR, georgemspace-info@yahoo.com Tel: 0723232326 n Audi A4 1.8, 1997, benzina, 125 cai, climatronic, geamuri oglinzi electrice, scaune incalzite, proprietar, 2.700 EUR, Tel: 0728069008 n BMW Altele 325 XI, 2006, 60.000km, full option, 15.000 EUR, Tel: 0214137143 n Dacia 1310 1997, 72.000km, 1.200 RON, Tel: 0722412230

é Nissan Patrol culoare rosie, 3000 cm /3, an fabricatie 2003 si Dacia Logan culoare albastru, 1600 cm/c, an fabricatie 2005, Tel: 0726188169 n Seat Ibiza 2006, 46000 km, primul proprietar, Tel: 0722297057 n Skoda Felicia 1.6, 1997, stare buna, itp 2013, alarma+ inchidere, 1300E negociabil, Tel: 0721876462

Volkswagen Transporter, an 2000, 1.9 motorina, locuri 6+1, primul prorietar, cumparata Porsche Romania, 15.000km reali, discutabil, 4.500 EUR, Tel: 0763200778

n Dacia Duster Logan, primul proprietar, 50.000km, Tel: 0769236384

n Executam lucrari electrica pentru camioane si utilaje testere pentru orice tip si aer conditionat, Tel: 0749124478

é Piese auto import

noi, dezmembrãri absolut orice marcã, Tel: 0744495564, 0722640080

Amplificator stage expert + boxe, detalii la telefon, pret discutabil, 2.000 RON, 0728537486

é Calculatoare laptopuri, monitoare, imprimante, noi second-hand, garantie, service, vând, angeloangeloo@ yahoo.com, Tel: 0765476882, 0722213283

n Montaj de aer conditionat, intervenim in 12 de ore de la confirmarea comenzii. Garantie si servis pentru toate aparatele de aer conditionat, Tel: 0769681318 n Reparaþii maºini spãlat, aragazuri, centrale, hidrofoare, instalaþii sanitare. Deplasare gratuitã, preþuri mici, Tel: 0765927201, 0730449721


pagina 14 / matrimoniale femei - bãrbaþi - diverse

02 August 2012 n Domn vãduv, 61 ani, 1, 63/76, fãrã obligaþii, casã, maºinã, doresc cunoºtinþã doamnã pentru prieteniecãsãtorie. Fãrã obligaþii, vârstã apropiatã, Tel: 0735862932

é Revolutionar salon de masaj! Brunete

focoase, blonde irezistibile, roscate apetisante, dornice de placeri intime nebanuite si fantezii nemaitraite, totul intr-o atmosfera unica de vis, show-uri lesbi reale si multe surprize fierbinti! Free bar, discretie maxima, 100 RON, inganfatarea@yahoo.com, Tel: 0769129129, 0721700655 é Artista in pat! frumoasa si senzuala, ofer servicii totale oral normal anal! 150 RON/ora, 0733827168

é Sex total 50 fin, ador sa fac dragoste, imi place la nebunie sexul oral neprotejat, normal, anal, 50 RON, Tel: 0764927274

Am 42 de ani, vãduvã, doresc cãsãtorie cu un domn max 46 ani; s ms , 0724714759

Finalizare orala sex total Doamna 38 de ani, ofer sex oral cu finalizare normal, anal, 100 RON, 0760110634

é Bãrbat cadru militar ISU, serios 40/1.80/88, doresc cãsãtorie cu tânãrã drãguþã serioasã. Rog seriozitate maximã, Tel: 0735123908 n Caut amanta studenta, cazare gratuita si alta avantaje materiale. Astept poze pe adresa de mail, MANYAX86@YAHOO.COM n Dan, sagetator, 39/1,75/80, doresc cunostinta doamna pentru casatorie. Sunati sau dati SMS, Tel: 0769009377, 0744256062

n Masaj Erotic, Body si Relax Servicii oferite de domnisoare la locatia salonului de pe str. Lipscani nr. 28 din Centrul Istoric sau la hotel. Locatie superba si discretie maxima. Fetele va asteapta! 199 RON/ora blackdiamondmassage@yahoo. com, www.blackdiamondmassage.ro, Tel: 0768821223, 0724862445 Qlady erotic massage nou !!! Nou !!! Nou !!! 3 noi fete cu forme foarte apetisante ni s-au alaturat. Descoperiti-le si veti avea parte de bonusuri explozive. Bd Unirii-Zepter, vila, minibar. 150 RON / ora, 0734584488, 0754646640, qlady _mas s age@yahoo .com


02 August 2012

animale / pierderi / medicale / citaþii-licitaþii / afaceri / meditaþii / construcþii / pagina 15

é Acoperiºuri tablã

medicala n Asistenta pensionara (autorizatie vizita) ofer ingrijire medicala unei doamne (injectie i. v. im. perfuzii, glicemie pe glucotest); 2 locuri veci, la nevoie ofer si mic ajutor n Vand alaturate, la Jilava, in curtea gospodaresc, 0749023220 bisericii, 1.200 EUR, Tel: n Vând pui ciobãnesc german 0734514117 ideal pentru pazã ºi companie, n Vând malaxor, friteuse, cu pedigree, Tel: 0766323402 mese lucru inox, hotã, vitrinã frigorificã, Tel: 0762642541 n Vând 2 ºifoniere din lemn nuc, sclupturã manualã, an SC MST General Instal 1900. T, Tel: 0729560740 n Vanzare Tarabe piata 1mp é CRUPIERI. PLATINUM SRL cu sediul in x 1mp, 70 E/bucata, Tel: CASINO ORGANIZEAZA n Pierdut actul casei pe Bucuresti, str. Huedin nr. 0724591498 SCOALA DE CRUPIERI, numele Cojoc Vasile. Il declar 6, bloc M1/2, sc. 2, et. 3, PERIOADA SE STABILESTE nul, Tel: 0740468503 IN FUNCTIE DE ap. 60, camera 2, sector NUMARUL/TIMPUL n Pierdut card avocat eliberat 4, cod postal 040915, de Baroul Bucuresti pe numele CERERILOR DEPUSE, TEL: Predeteanu Tudor cu numarul face achizitie de utilaje in 0724343444 de dosar 12828. Il declar nul, cadrul proiectului n SC Maxima Rent A Car&Tours SRL, ‘’Achizitie de utilaje la SC J40/4489/1998, CUI 10548958, MST General Instal sediu, Bucureºti, sector 1, str. AL.Constantinescu, nr. 3, SRL’’, pentru realizarea pierdut Certificat de urmatoarelor obiective: Inregistrare, seria B, nr. achizitie camera 1272504, îl declar nul,

Vand steroizi de toate felurile si toate firmele. Ofer consultanta si asistenta in domeniu, simion_alexandru22 @yahoo.com, Tel: 0767930767

termoviziune, achizitie anemometru, achizitie agregat electric de inghetat tevi, achizitie masina de curatat tevi, achizitie sistem de vizualizare. Termenul de solicitare a caietului de sarcini si de depunere a ofertelor este de 5 zile lucratoare de la data anuntului, iar criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut, 0374047474, 0374094636

zincatã/ lindab, dulgherie- izolaþieaticuri, toate tipurile/ reparaþii. Materiale. Preþuri mici, Tel: 0732563623

é Scoala de soferi cu instructori profesionisti, mereu in ajutorul vostru si mereu langa necesitatile clientului, 730 RON, contact@perfectautovyo.ro, http://www.perfectautovyo.ro, Tel: 0722419199

n Acoperis tigla metalica, dulgherie, zicata, lindab, tigla Todah, orice culoare, mansarda, reparatii placa polistiren, case la rosu, reducere 25%, Tel: 0742800803, 0720845143

é Matematica é Cedez afacere Salon beauty lux zona Calea Calarasi, in vila, 2 etaje, functional si cu clientela formata, aparatura de ultima generatie, stoc marfa, publicitate, chirie mica. 0745401612

Organizator jocuri noroc cauta colaborare, asociere baruri, Tel: 0737130630 n Vand vulcanizare, 6.000 Euro, Sos. Chitilei, nr. 148, Tel: 0216686669

(sotul, 46), romana (sotia, 43), V-XII, experienta psihologica, 12 ani, meditatii, predare numai pe intelesul elevului, sub nici o forma nu luam bani degeaba, fara rezultate (avem o eleva care a luat 10 la Bac), 20 RON/ora, Tel: 0722286920

é Branºament apã, canalizare, asistenþã contract apa Nova, racorduri interioare, reparaþii, Tel: 0761077013, 0721390290 n Electrician autorizat execut instalatii electrice complete pentru locuinte ori hale industriale. Preturi mici, deplasare gratuita! Tel: 0730377325 n Execut lucrãri de instalaþii, branºamente apã + racord canal + acte Apa Nova, Tel: 0763746070, 0744959881

é Acoperiºuri

executãm, dulgherie, reparaþii acoperiºuri, vopsit, jgheaburi burlane executãm, învelitoare tablã lindab zincatã, reparaþii, Tel: 0722749192

é Executãm jgheaburi, burlane, învelitoare tablã zincatã ºi lindab, reparãm acoperiºuri+ dulgherie, Tel: 0740464600


02 August 2012

n Închiriem Logan full options 70Ron/zi. 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

Executam lucrari de strungarie, frezare mortez are alez ari rectificare chiuloase, arbori cotiti si toate tipurile de rectificari, Tel: 0749124478

raºchetez, n Parchetar paluxez, montez, maºinã cu aspirator, Tel: 0762550893

é Executãm

învelitori toate tipurile tablã- izolaþii, aticuri acoperiºuri/ reparaþii+ materiale. Preþuri mici, Tel: 0744111939

é Instalator, reparatii sau inlocuire: robineti apa, tevi, baterii, chiuvete, vas WC, montaj cabina dus, calorifere sau tevi calorifere (pe cupru sau PPR), sifon pardoseala, scurgere, instalare masini de spalat si aragaz. Urgente: tevi sparte, racorduri, etc. Preturi accesibile, garantie. Instalator non stop Bucuresti, toate sectoarele. Seriozitate si professionalism, 0748209171

Sobar specialist execut sobe, cãmine, ºeminee, reparaþii, curãþiri, Tel: 0212216699, 0745991298

é Transport marfã,

mobilã, diverse în spaþiu închis (dubiþã), 1 Ron / km, 1 RON, Tel: 0723264647

é Contabil expert,

servicii contabile complete ºi audit, prima lunã gratuit. 0214118164, 100 RON, Tel: 0766369750, 0720891226

é Cumpãr hotãrâri

legea 290 ºi legea 9, Tel: 0721720260, 0761148910

ANUNTURI PREMIUM

é Masini de lux pentru eveniment. Inchiriez masini de lux cu sofer (Se Inchiriaza Doar Cu Sofer!) pentru evenimente speciale: nunti, botezuri, evenimente speciale, etc. Masini: Mercedes Benz GL 320, Audi Q7 3.0. Tarif 200 EUR cu 150 km inclusi. Ce depaseste acest kilometraj se negociaza separat. Pentru mai multe zile tariful este negociabil, si scade pe zi in functie de numarul zilelor. Disponibilitate 7 zile din 7. Masinile din fotografie sunt reale, 200 EUR, masiniptevenimente@gmail.com Tel: 0756162660 Reparam pompe hidraulice, distribuitoare si cilindri, sertizam furtune hidraulice de toate marimile si la comanda aducem piese pentru utilaje hidraulice, Tel: 0749124478

é VIDEOCHAT 3000 RON SALARIU GARANTAT, VIDEOCHAT IN CONDITII DE LUX, PESTE 8 ANI DE EXPERIENTA IN VIDEOCHAT, SITE-URI PARTENERE, CAMERE INDIVIDUALE, CAZARE GRATUITA, PROCENT PANA LA 70%, NUMAI PENTRU FETE 18-28 ANI. PROMOVARE GRATUITA SI EXCLUSIVITATE PE SITE-URI! OFFICE@STYLECHATSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STYLECHATSTUDIO.RO, TEL: 0730350800, 0762188903

AnuntAZ 2 august 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you