Page 1

AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Belgia pe înþelesul tuturor. Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (136)

Vânzãtoare cu experienta, urgent angajez pt magazin alimentar, zona Militari Apusului, salariu 1000-1200 program avantajos, traistarutrading@ yahoo.com, Tel: 0214343431, 0763680208

é Fotomodel!

Artist Fotograf caut model feminin pentru fotografie nud artistica. Pt modele deosebite ofer intre 200 si 300 RON/sedinta + DVD cu 10-30 imagini prelucrate. Garantez confidentialitate! Trimite e-mail cu CV + poze fotoartmania@gmail.com, fotoartnude.blogspot.com/, Tel: 0733753116

n Personal curatenie - Firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net: 650-800ron. 0722763974, Tel: 0212244658, 0729005137

V id e o c h a t - A b s o lv e n te pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, enjoy4studio@yahoo.com, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat Divino Studio îþi oferã posibilitatea de a câºtiga 3 0 0 0 E u ro / l u n ã . C o n d i þ i i high-class, b o n u s u ri, http://www.divinostudio.ro, Tel: 0737361297 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA OARA IN ROMANIA STANDARD STUDIO, STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU, ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574

Exercitarea dreptului de ºedere în Belgia (partea I-a). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Pentru exercitarea dreptului de ºedere în Belgia, cetãþenii strãini trebuie sã parcurgã obligatoriu anumite proceduri. Una dintre acestea este procedura de înregistrare. De la 1 ianuarie 2007, odatã cu aderarea României la Uniunea Europeanã (UE), cetãþenilor români le sunt aplicabile prevederile Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberã circulaþie ºi ºedere pe teritoriul statelor membre pentru cetãþenii UE ºi membrii familiilor acestora. De la aceeaºi datã, cetãþenii români au aceleaºi drepturi de acces ºi de rezidenþã pe teritoriul Belgiei, ca ºi cetãþenii celorlalte state membre ale Uniunii Europene, cu excepþia accesului pe piaþa forþei de muncã. De la 1 ianuarie 2007, cetãþenii romani nu au nevoie de vize pentru a intra în Belgia. Totuºi cetãþenii romani, ca ºi resortisanþii celorlalte state membre ale Uniunii Europene, trebuie sã prezinte la frontierã paºaportul sau cartea de identitate pentru a fi admiºi pe teritoriul Belgiei. Dreptul de rezidenþã pentru o perioadã mai micã de trei luni. Cetãþenii români care intenþioneazã sã rezide pe teritoriul Belgiei pentru o perioadã de pânã la trei luni, trebuie sã se adreseze autoritãþilor locale, în termen de 10 zile lucrãtoare de la sosirea lor în Belgia, prezentand paºaportul sau cartea de identitate. Acestea le vor elibera cetãþenilor români o „declaraþie de prezenþã”. În baza acesteia cetãþenii români au dreptul de a rãmane pe teritoriul Belgiei pentru o perioadã de pânã la 3 luni, fãrã a li se impune nici o altã condiþionare sau formalitate suplimentarã. Membrii de familie ai unui cetãþean al Uniunii care nu au cetãþenia unui stat membru, au dreptul de a rezida (locui) pe teritoriul unui alt stat membru pentru o perioadã de pânã la trei luni numai dacã îl insoþesc pe cetãþeanul UE ai cãrui membri de familie sunt. Dreptul de rezidenþã pentru o perioadã mai mare de trei luni. Un cetãþean român poate rãmane pentru o perioadã mai mare de 3 luni pe teritoriul Belgiei, dacã îndeplineºte una dintre urmãtoarele condiþii: 1. este angajat sau desfãºoarã o activitate independentã; .... continuare in pagina 2


pagina 2 / oferte de muncã România

01 Noiembrie 2011 n Agenþi Pazã - SC angajeaza

pentru magazine. Max 35ani. Salariu 1000- 1200lei, Tel: 0763102064

n Agenþi transport valori, si agenti paza, 0725005861, 0764666663

n Ajutor Bucãtar - angajam la é Agenþi Pazã - angajãm urgent 30 agenþi pentru ºcoli ºi gradiniþe, Tel: 0213108660, 0212010567

n Colaboratori activitate stabilã, modernã, salariaþi, pensionari. Progresiv 1000 USD. Pensionare timpurie 500 USD, Tel: 0745234173, 0733084923 Agent comenzi si vanzari. Firma: Fiore Collants. Atributii: intocmire comenzi de ciorapi, sosete, lenjerie, vanzare la stand en-gross. Obligatoriu experienta in efectuare comenzi si vanzari. Trimiteti CV pe e-mail sau pe fax, fiore@fiore.ro, Fax: 0318155656

n Agent Vanzari zona Bucureºti. Abilitãþi comunicare ºi negociere, spirit de competiþie, carnet cat B. CV la e-mail vanzari@vladexim.ro, n Agent Vanzari. Reprezentant autorizat al unor marci de prestigiu din Italia, import/distributie cafea, ciocolata calda, angajam Agent de vanzari HoReCa, cu experienta, profil antreprenorial, cu dorinta de a se implica si de a livra rezultate intr-o companie dinamica. Oportunitati cariera si dezvoltare personala, rezultatele exceptionale sunt recompensate pe masura, office@globtrade.ro, Tel: 0735700070 Agenþi de teren angajeaza firma de instalatii, in regim de colaborare. 0749017813, Tel: 0724458598, 0762138776

Agenþi Pazã pentru obiectiv în zona Bãneasa (Jandarmeriei) angajeazã firmã pazã. Relaþii luni - vineri 9,00-16,00, Tel: 0741051650, 0212242969

cafenea in complexul Unirea. Pentru mai multe detalii sunati, Tel: 0725885992 Asistent/a stomatologie - Cabinet stomatologic modern in Bucuresti, zona Brancoveanu, angajeaza, ramteo@yahoo. com, Tel: 0721054814

n Bona, 1.100lei, experienta, 8-9

ore, Panduri, Lac Tei, Aviatiei, Fundeni- Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403

n Agenþi Pazã angajeazã în Popeºti Leordeni firmã pazã. n Bona, experienta, 1.400lei, Relaþii luni - vineri, 9,00-16,00, 8-10 ore, Crangasi, Titan, Baneasa, Pipera, Bucur Obor, Tel: 0741333918, 0212242969 Pantelimon, Militari, Lacul Tei. Urgent, Tel: 0213107403 n Bona, Bucureºti, 1.000-1.200 lei, 8-10 ore, Tel: 0213107403

n Brutar - Brutarie noua cauta é A g e n ti V a n z a r i p e n tr u Roossa Books SRL cu sau fara experienta, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel: 0318004555

personal calificat. Salarii decente program bun de munca, 1.200 RON/luna, owner@personal.ro, Tel: 0754309473

n Bucãtar, pizzar, cu experienta

in bucataria italiana - Restaurant ‘’ Horoscop’’ angajeaza, Tel: 0213357265

....

continuare din pagina 1

Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (136) 2. este înscris într-o instituþie de învãþãmânt sau de instruire profesionalã sau este student ºi are o asigurare medicalã. De asemenea, asigurã autoritãþile naþionale ale statului belgian, printr-o declaraþie sau prin mijloace echivalente, cã nu va deveni o povarã pentru serviciile sociale; 3. este membru al familiei unui cetãþean al Uniunii (soþ, soþie, mamã, tatã, fiu, fiicã), chiar dacã nu are cetãþenia unui stat membru (procedura de reîntregire a familiei). Dacã un cetãþean român intenþioneazã sã rãmânã in Belgia pentru mai mult de trei luni, trebuie sã se adreseze autoritãþilor locale (primãriei), în intervalul acestor trei luni de ºedere, pentru obþinerea certificatului de înregistrare. În acest scop acesta trebuie sã prezinte autoritãþilor locale paºaportul sau cartea de identitate ºi declaraþia de prezenþã ºi sã completeze o cerere de înregistrare. Autoritãþile locale vor solicita de asemenea cetãþeanului român sã specifice motivul ºederii sale pe teritoriul Belgiei (lucrãtor salariat, lucrãtor independent, persoanã aflatã în cãutarea unui loc de muncã, student, cetãþean al unui stat membru al SEE ce deþine mijloace necesare de intreþinere sau membru de familie al unui cetãþean al unui stat membru al SEE). (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.


oferte de muncã România / info / pagina 3

01 Noiembrie 2011 angajez, n Bucãtãreasã fushfantz@yahoo.es, Tel: 0768992698 dispeceri curieri n Bucãtari (maºinã scuter propriu) angajeazã pizzerie zona Ion Mihalache Relaþii L-V 12-17, Tel: 0731027322

é Baby Sitter INTERNA pentru familie zona Herastrau, program intern (cu cazare, masa si salariul intre 300- 500 Euro/ luna). Dorim experienta c a b o n a m in im 1 a n ( n u n e a p a ra t c a m a m a ) s i recomandare, cunoscatoare de poezii si cantece pentru copil de 2 ani, in jur de 30- 45 ani, vesela si disponibila pentru a colabora pe termen lung cu familia, 500 EUR/luna, carmen@cleaningbabysitting.ro, www.cleaningb a b y s it t in g .ro , T e l: 0721796468, 0724501693, Fax: 0213135959

n Cizmari -Tãlpuitori, fatã pentru pregãtit- cusut, maºinistã ºi croitor feþe încãlþãminte cu experienþã, angajeazã S.C. Coryllus Prodimpex S.R.L. 0744.661.957, 0744.661.956, Tel: 0214204326 n Coafezã angajez in zona b-dul Titulescu, Tel: 0212220790, 0726290292 n Coafezã cu experienþã, angajeazã Salon Carita, Tel: 0723625704, 0214302175

é Coafezã si Frizer/ita cu experienta. Salon Sarah din bd. Bucurestii Noi 70, cu vechime si vad format, angajeaza, salon_sarah@yahoo.com, www.sarah-salon.ro, Tel: 0722663416, 0768069753 Coferar, patiser, si ajutor de cofetar. Experienta constituie avantaj. Salariu atractiv, office@magicroyal.ro, http://www.torturidenunti.ro, Tel: 0722195942

é Cofetar si Patiser Cofetaria Istanbul angajeaza pentru laboratorul din Sos. P ip e ra - T u n a ri, n r. 4 9 A , tastanlar@clicknet.ro, www.cofetaria-istanbul.ro/, Tel: 0725370978, 0212316024 n Confecþionere hainã damã cu experienþã. Locaþie Jilava. Program 8 ore. Transport asigurat de la metrou Eroii Revoluþiei sau Gara Progresul la sediu, Tel: 0720004108

n Confecþionere. Confecþii textile pentru femei, zona Metro Militari, angajeazã: confecþionere experienþã minim 2 ani; modeliere experienþã minim 3 ani; ctc-ist confecþii textile experienþã minim 3 ani.Domiciliul (de preferat) cartierele: Drumul Taberei, Militari, program Luni-Vineri 7-16, contract de muncã, tichete de masã, decontare transport 50 ron, Tel: 0374027941 n Confecþioneri, salariu 800/1200, tichete abonament, angajeazã fabricã confecþii damã, zona Sebastian, Tel: 0744217731, 0757030086 n Contabil/a cu experienta min 10 ani posesoare permis de conducere in sect 4, sunati numai intre orele 10.00-18.00, Tel: 0756539125 n Cosmeticianã cu experienta angajez in Drumul Taberei, Tel: 0762686027, 0722609552 n Croitor comanda, sa poata lucra dupa schita in colaborare cu designer (sau colaboratori, dupa orele de program unde se lucreaza deja). Atelier zona Romana, Tel: 0725142822

cu é Croitoreasã experienta, confectioneri retus, pentru magazin de m o d i f i c a r i i m b r a c a m in te , bmihaela2@hotmail.com, Tel: 0755824940

n Croitorese

cu experienta. Atelier creatie, locatie Sector 6. Nik Intrer Business SRL, Tel: 0724581343 n Distribuitori pentru Roossa Books SRL cu sau fara experienta, salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0318004555 Educatoare angajeazã Grãdiniþã particularã sector 4, calificatã sau în curs de calificare, Tel: 0722523458, 0768644189

n Electrician auto cu experienta,

salarizare deosebita - Service auto angajeaza Prelungirea Ghencea, Tel: 0761330212, 0721262047 Reprezentant n Gestionar. autorizat al unor marci de prestigiu din Italia, import si distributie de cafea, ciocolata calda, angajam tanara ordonata, responsabila si cu dorinta de a invata. Responsabilitati: gestiunea depozitului, operare calculator (marfa, inventare, NIR-uri, emitere facturi, operare incasari, rapoarte periodice). Beneficii: Salariu motivant, bonus de performanta, telefon, office@globtrade.ro, Tel: 0735700071 n Hidroizolator cu experienþã ºi domiciliul în Bucureºti angajeazã societate construcþii, Tel: 0722223398 n Hostess si promoter - Club&Bar angajeaza domnisoare tinere si dinamice pt postul, Tel: 0722924815, 0213104090 constructor cu n Inginer experienþã - Firmã de construcþii din Bucureºti angajeazã Aºteptãm CV la e-mail secretariat@eolgeneralservice.ro

n Inginera/subinginera

instalatii sau absolventa scoala tehnica avand cunostinte PC Word, Excel, Autocad - firma instalatii gaze angajeaza, gbadulescu@yahoo.com Tel: 0722288225 in depozit n Lucrãtori electrocasnice, vtc2005@yahoo.com Fax: 0372872972 n Lucrãtori Comerciali pentru ambalat ºi servit produse alimentare - Restaurantul Wu Xing angajeazã. Se cere experienþã în lucrul cu clientul, Tel: 0316900247 n Manichiuristã pedichiura, cu experienta - coafor angajeaza cu 1000RON; coafor 1500RON, zona Drumul Taberei, Tel: 0728303303 n Maseuze condiþii lux, comision 45%, venituri 1500-2000E, exclus sex, angajeazã Artemis masaj Cotroceni, artemis_masaj@yahoo.com, http://www.artemis-masaj.ro, Tel: 0732855488 n Maseuze cu/fara experienta cu aspect fizic placut, castiguri substantiale (60-100 ron/client, fara contact sexual). asiguram cazare, 2.000 EUR/luna, masajeroticirina.blogspot.com, Tel: 0767268900 n Maseuze - angajãm tinere pentru salon masaj cu salariu fix sau comision, Tel: 0762919189 n Mecanici auto experienta, turisme - 13 septembrie, Tel: 0769434665 n Menajerã - Familie serioasa, zona rezidentiala, angajam doamna interna pentru menaj si gatit, nefumatoare, ingrijita, oferim cazare si masa, Tel: 0212300808 n Modelatori covrigi, cu program de zi si de noapte, Tel: 0723569140


pagina 4 / oferte de muncã România - strãinãtate / cereri de muncã

n Danemarca Copenhaga: caut

Companie n Personal multinationala selecteaza personal pentru pregatire in servicii de sanatate - terapie alternativa. Inscrieri cu CV la e-mail, zepbusiness@yahoo.com

é Modele in reclame, job pentru toate vârstele (copii, adulþi, vârstnici). Activitãþi modelling tineret. Buc ureº ti + Provincie. 0722397039, model@sequoiamodels.ro, Tel: 0213156581, 0767080619 n Modele promotie nationala, castig deosebit. Cautam studenti/elevi, program part-time: Bucuresti, Galati, Craiova, Timisoara, Iasi, Rm. Valcea etc, proiecte@sequoiamodels.ro, Tel: 0722397039, 0761322310, Fax: 0213072028

é Operator Call Center - Firma de telecomunicaþii angajeazã operatori call-center pe limba românã, pentru clientul nostru, o companie de telefonie mobilã. Cãutam persoane cu bune abilitaþi de comunicare, claritate în exprimare, persuasiune ºi voinþã de a învaþa, perseverente ºi orientate spre rezultat, diplomã de bacalaureat ºi cunostinþe de l i m b a e n g l e z ã la u n n i v e l mediu/avansat. Aºteptãm CV la e-mail: i.dadalau@comdata.it, Tel: 0213160524 O p e ra t o r C a l l C e n t e r Asistenþã video call nivel conversational limba engleza si/sau franceza, cunostinte minime pc. Oferim salariu fix 1700LEI, cu posibilitatea de a ajunge la 3000LEI lunar. Locuri limitate! 1.700 RON/luna, Tel: 0734577403

n Operator xerox cu experienta angajez. Contact pana la ora 17:00, Tel: 0722605469 n Ospãtari cu experienta, varsta max. 35 ani, cunoscatori limba italiana, pentru restaurant ‘’Horoscop’’, Tel: 0213357265 n Ospãtãriþe si barmani - Club Dumars angajeaza, Tel: 0733386277 n Patiser cu experienta, Tel: 0723609881 n Persoanã vorbitoare de limba franceza. Societate franceza, sediu ultracentral, program flexibil. Trimiteti CV la e-mail consfranta@yahoo.com, Tel: 0746153608 Personal - SC Infra Group SRL companie cu specific de aviatie angajeaza urmatoarele categorii de personal: agent check-in; agent handling; sofer; mecanic; incarcatori descarcato. Trimiteti CV insotit de fotografie la OP Buc 52 casuta postala nr 11,

n Personal specializat pentru restaurant: spalator vesela 1, debarasor 1, curatator legume 1, servit linie 1. Varsta maxima 45 ani. Informatii intre orele 14.00-16.00, Tel: 0726188169 n Personal curatenie - Angajam barbati/ femei pentru curatenie in spitale, 550lei + bonuri, Tel: 0726693792

PERSONAL PENTRU POSTUL DE CALCATOR, CURATATOR CHIMIC (CU EXPERIENTA LA CALCAT DIN CROITORIE), EXCLUS BARBATI - CURATATORIE FRANCEZA ANGAJEAZA, RELATII DE L-V INTRE ORELE 8,00-16,00, TEL: 0213107674 Personal. Angajam urgent personal calificat instalatori, s u d o ri, la c a t u s i , T e l : 0729996863

é Pe rsonale. Societa italiana di telecomunicazioni ricerca impiegati per lavoro di back office. Si chiede: un buon livello della lingua italiana (medio/avanzato), conoscenze PC e seriozita. Per informazioni 0213160524 dalle 10.00 alle 19.00. Inviare CV a l l ’ i n d i riz z o m a il b u c h arest.comdata@gmail.com, n Reglor mase plastice cu experienþã de lucru pe maºini cu injecþie mase plastice ºi montarea matriþelor pe maºinile de injecþie mase plastice. SC Electromagnetica SA angajeazã, recrutare@electromagnetica.ro, Tel: 0214042120 n Reprezentant vanzari directe, Roossa Books SRL angajeaza cu sau fara experienta, salariu in functie de realizari, Tel: 0728650079 n Rihtuitor - fete la masã cu experienþã în realizarea manuala de feþe încalþãminte, Tel: 0727840707 n Secretarã - domn italian angajeaza fata pt mic secretariat si menaj usor; ofer salariu eventual camera, Tel: 0749605804

Urgent fete pentru club, vârsta 18-30 ani. Transport, cazare asigurate, Tel: 0768312707, 00457169941

buna sãnãtate, certificat medical, preferabil maºinã proprietate, domiciliul Bucureºtii Noi, Chitila, Mogosoaia, alexiorgulescu@gmail.com, Tel: 0722408608

n ªoferi categoria B, C, C+E cu minim 3 ani experienþã în distribuþie, deþinãtori atestat profesional marfã ºi cartelã tahograf. Farmexpert, firmã de distribuþie produse farmaceutice, angajeazã Pachet salarial oferit: 1600 lei net, tichete de masã, cmincu@dci.farmexpert.ro, Tel: 0756097907, 0741053601, Fax: 0214077712 n ªoferi categ C+E, cu atestat. Societate comercialã din Bucureºti angajeazã pentru punct lucru Potlogi, jud Dâmboviþa, Tel: 0730017258, 0736937326

Danemarca, Randers. Angajez mecanic-tinichigiu auto, cu experienta. Cazare asigurata, contract de munca. Salariu 2000 euro. Cerinte: Limba engleza sau germana, permis de conducere, 2.000 EUR/luna, hspc@live.dk, http://www.hspc.dk, Tel: 004531331511, 004522262723, Fax: 004535106436

n ªoferi

marfã 20 Tone, experienþã transport intracomunitar, domiciliul în Bucureºti, angajeazã ITIA SPED, Tel: 0214440943 n ªoferi taxi cu/fãrã experienþã (facilitãm obþinerea atestatului). Zilnic 9-18/str. Dealul Þugulea, nr. 124 (Militari), Tel: 0735846662, 0766509498, Fax: 0214309498 n Spãlãtoare auto - fete pentru spalatorie auto interior, zona Baneasa, Tel: 0726026989 n Sudor in argon, vopsitor in camp electrostatic si operator masina debitare - Fabrica de grile cu sediul in Otopeni angajeaza, Tel: 02135038102 n Tâmplar SC. Termoplanet SRL angajeaza in vederea productiei de mobila la comanda din pal mdf si lemn, relatii dl.Alexandru, Tel: 0732339933 n Tâmplar pal melaminat atelier pal zona Colentina, 0745030754 n Tehnician dentar (proteze mobile) cu experienþã - Laborator tehnicã dentarã, Billa Titan, angajezã, Tel: 0213453160 Service auto n Tinichigiu angajeaza tinighigeri, vopsitori, electricieni auto, receptioner piese, inspector devize si inspector ITP, office@donlucanto.ro, 0311032820 n Vânzãtoare - angajez pentru IDM, Tel: 0723130921 n VÂNZÃTOARE MINI MARKET, ZONA 13 SEPTEMBRIE, TEL: 0763371333

n Danemarca. ªoferi profesionisti

é Videochat ChatWithLove STUDIO angajeaza fete si cupluri, de la domiciliu sau din studio, comision pana la 80%, bonusuri, plata bilunar sau zilnica la cerere, 10% in plus prima luna, angajarevideochat@yahoo.com, angajarestudiovideochat.ro/, Tel: 0723755457

vorbitori limba engleza. Lucratori ferma animale, royalhr.office@yahoo.com, Tel: 0736535186, 0751132785

n Videochat angajam fete pentru

Videochat Adult sau Non-Adult. Salariu 2500 RON + Bonusuri. Piata Romana, 2.500 RON, teen.studio@yahoo.com, http://www.teenstudio.ro, Tel: 0764767724, 0737336640

Videochat fete/baieti, cunostinte limba engleza / pc pentru activitate videochat zona Brancoveanu, fara stres, mediu foarte placut, cu/fara experienta, bonus angajare 100$, fulltime/partime, camera proprie, castiguri atractive, 2.000 USD/luna, Tel: 0727705530, 0766752294

é Germania. Club-

Privat cauta tinere Hostess Lady Escort (pt relatii intime) cu/fara experienta, aspec fizic placut, cazare asigurata, castiguri 3.500-6.000 €\luna, beep, a_marlyn@ yahoo.com, Tel: 004915773236419 n Germania. Medici (absolventi)

vorbitori limba germana, royalhr.office@yahoo.com, Tel: 0751132785, 0736535186 n SUEDIA, KRISTIANSTAD. URGENT MENAJERA, VIRSTA INTRE 20-32 ANI. (CURATENIE, Videochat exclusiv fete minim GATIT, SPALAT), ANALIZA 18 ani, cu/fãrã experienþã, MEDICALE (HIV, HEPATITA B SI Vânzãtori presa angajez, procent variabil, program flexibil C), 3H PE ZI PENTRU 3 LUNI, preferabil din zona Drumul Ghencea, perfectforvchat@ya- MASA, CAZAREA SI BILET DE Taberei, Tel: 0766360521, hoo.com, Tel: 0721531152 AVION DUS-INTORS (1200 EURO 0734584411 PE INTREAGE PERIOADA). VA n Vulcanizator cu experienta - ROG SA TRIMITETI 2 POZE SI n Videochat Activitate videochat Angajez in Zona Lujerului, Tel: VORBITI UN PIC DESPRE DVS, 400 EUR/LUNA, modele peste 18 ani, cu sau fara 0722453854 MMMM-16@MSN.COM, TEL: experienta, adult/ non-adult, 0046727727767 castiguri 1500-3000$, comision 50-70%, plata la zi sai bilunar, program flexibil, locatie centrala, Tel: 0784821773, 0736536026 Vânzãtor/oare comercial cu experienta in domeniul alimentar - DowClass Market angajeaza, marius.perta@dowclass.ro, Tel: 0741208090

n VIDEOCHAT TINERE PENTRU é ªofer cat B, pensionar, stare

01 Noiembrie 2011

AGENTIE, VIDEOCONFERINTA, CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL, 1000-3000E/ LUNA, WWW.STUDENT-JOBS.RO, TEL: 0720818129, 0314250001 n Videochat Tinere dragute minim 18 ani. Salarizare deosebita, incepand cu 1200E, www.camchat.ro, Tel: 0720818129 n Videochat Vrei sã faci bani? ºi nu ai locaþie, sunã-mã, Florin, Tel: 0763839438 n Videochat KGS Studio cauta modele cu varsta intre 18 si 50 ani pentru activitate videochat. Se ofera 50%+bonusuri de pana la $3000. Se cere cunostinte de limba engleza si operare PC, 2.500 USD/luna, office@kgs.ro, http://www.kgs.ro, 0767436217 n Videochat angajeazã fete, avans 500$, câºtiguri garantate 1.000-4.000$ lunar, cazare. Id mess: sakura.videochat sau sunã, Tel: 0784637656, 0736856061

n Anglia (UK). Studio Videochat

aflat in Anglia cautam fete pentru videochat cu virsta cuprinsa intre (18-35) ani, cunascatoare de limba engleza la nivel medium. Va rugam nu ne mai contactati pentru escorta cititi anuntul bine aici se face doar VideoChat. Nu mai dati bipuri pentru detalii daca doriti mai multe informatii si nu ne puteti suna contactati-ne pe id de yahoo (xxxdenysse), xxxdenysse@yahoo.com, Tel: 447735564420

n Administrator atestat in 2003,

doresc angajare ca: administrator, contabil, casier, cenzor. Preferabil cartierul Militari, manolevilcescu@yahoo.com, Tel: 0730323525 n Manager. Manageriez companii hoteliere, unitati de productie (Prahova-Bucuresti), Tel: 0721658590


01 Noiembrie 2011

vânzãri terenuri / case / garsoniere / 2-3-4 camere / spaþii / imobile diverse / pagina 5 Mari, Autostrada n Corbii Bucuresti-Pitesti Casa noua 1000mp, 5 cam, ere dec+baie+bucatarie, apa curenta +fosa (2006) 50 km urgent (eventual mobilata discutabil, Tel: 0763198717, Fax: 0786122001 Drumul Sãrii Vila D+P+"e+M in zona Drumul Sarii/ lt.col. Marinescu, 572mp construiti, 340000Euro, Tel: 0723990119

Ferentari, strada ND Cocea, capat tramvai 25, 3 camere, baie. bucatarie, canalizare, apa, 165mp, Tel: 0728691126

n Afumaþi 4500mp teren intravilan 70m deschidere la lac, zona foarte frumoasa, str. Trandafirului, Tel: 0768307232 A1 12500/33, n Autostrada Domneºti 10900/30, Vânãtorii Mici 4800/170, Urleta-Câmpina 9500/30, stradal-ocazie, Tel: 0722314445, 0722382402

n Autostrada Bucuresti Pitesti km 57, teren 12.500mp, aproape de Popasul Iancului, posibil aranjez intravilan, 3 EUR/mp, Tel: 0744532227 Berceni Comuna teren 500mp intravilan, central, zona noua, a s f a l t , g a z e , lu m i n a , t v , 45 EUR/mp, Tel: 0770505687

n Braºov zona Robinson, 555mp teren intravilan, utilitati, 500 EUR/mp, nitu_florina@yahoo.com, Tel: 0723703790 n Chiajna Crinului, particular, vand teren 800mp - 400mp, utilitati, 70 euro/mp, 70 EUR/mp, Tel: 0723210284, 0722562838 n Chitila-Ilfov, Sabareni, 1500mp, facilitati: gaze, curent electric, deschidere-17mp, la sosea; 8, 5E/mp, Tel: 0764567668 n Ciolpani Izvorani, 600mp intravilan, intabulat, proprietar, preþ normal stabilit, justificat de acces gaze, electric, asfalt, zonã vile, 30 EUR/mp, Tel: 0729794830 n Clinceni Domnesti, Prel. GHencea, loturi 650 mp, 5000 E, gaze, curent, apã, canal, Tel: 0723986735, 0761661448 n Dobroeºti, teren extravilan langa Dragonul Rosu, 6.667 mp, cadastru, intabulare, green_eyes1505@yahoo.com, Tel: 0744675412 n GIURGIU,

LETCA NOUÃ, TEREN 2.449 MP, LA 100 M DE STRADA PRINCIPALA, ZONA CU CASE, UTILITATI- CURENT LA 25 KM DE BUCURESTI. PRET 10.000€/LOT, 4 EUR/MP, IVANOV@RITZZBANCONSTRUCT .RO, TEL: 0723337654

n Ialomiþa vand teren arabil 1, 6ha Adamclisi si 7ha Ialomita, Tel: 0720459668 n Mãgurele Vand teren intravilan construibil in suprafata de 7500mp deschidere 46m utilitati. pret 50euro/mp. persoana de contact Tanase Bogdan 0728254261, 50 EUR/mp, Tel: 0728254261 n Militari Dreptãþii 1250mp, d 25m, + utilitãþi, posibil S+P+4E, 650 EUR/mp, Tel: 0769126176

n Gara de Nord, 2 camere, n Ghencea,

n Giurgiu, confort 1 decomandat, 2/4, 32 mp, gresie, faianþã, centralã, parchet, uºã metalicã, uºor discutabil, 25.000 EUR, Tel: 0733538292, 0768935619 VAND n MÃGURELE GARSONIERA MODIFICATA IN APARTAMENT CU 2 CAMERE. IMBUNATATIRI: PARCHET, GRESIE, FAIANTA, TERMOPAN, CENTRALA PROPRIE, AER CONDITIONAT, 35.000 EUR, TEL: 0730293095 Ion Chibrit n Mihalache garsoniera 20mp, in bloc reabilitat termic, centrala termica, termopane pret informativ, 25.500 EUR, Tel: 0723501441 n Militari Residence, decom. 35 mp - 45 mp, 1/5, predare la cheie, construcþie 2010, 31.500 EUR, Tel: 0723685471 n 1 Mai (Mihalache) vand garsoniera zona metrou 1 Mai imbunatatiri, cadastru pret 18500 euro negociabil, Tel: 0767854421, 0726623546

n Otopeni 23 August, intrarea Paltinului. Vand Urgent teren 750 mp, deschidere 30m la drum de servitute. PUZ, POT, gaze, curent la teren, constructii de jur-imprejur, toate utilitatile la usa, 68.000 EUR, Tel: 0756665309 n Titan, Pallady, Aleea Mizil, proprietar 300mp intravilan, urbanism+ fundatie, p+1+M, é Giurgiu Joiþa P+1, 180mp, 45.000 EUR, Tel: 0730469439 tencuitã interior, exterior, 500mp n VIDRA, TEREN LOTURI 500 curte, living, 3 dormitoare, 2 bai, MP, 200 M DE DRUM dresing, acoperit Lindab, garaj, PRINCIPAL, CADASTRU, INTABULARE, TOATE ACTELE Tel: 0765511779 LA ZI, LA 15 KM DE BUCURESTI, 8 EUR/MP, n Militari-Roºu, Crinului, P+2, IVANOV@RITZBANCONSTRUCT. 210mp, cãrãmidã, living, bucãtãrie, 5dormitoare, 4bãi, 2dressing-uri, RO, TEL: 0723337654 finisaje-lux, curte=350mp. Ansamblu exclusivist lux! De la 129.900E, n Argeº Câmpulung Semicentral, www.avangardegrandevillage.ro, cf. 1, 5/10, centrala, parchet, Tel: 0744368835 aproape autogara, vedere munte, fara imbunatatiri, liber, 26.000 EUR, Tel: 0730210791 n Cantemir decomandat, confort 1, 5/7, bloc curat, fãrã n Alba Iulia Piata Vand casa 2 camere, curte comuna, pret îmbunãtãþiri, vedere faþã, balcon negociabil, 49.000 EUR, Tel: mare, 49.900E. Ag.G.G, Tel: 0745014189 0728111415 n Berceni Comuna vînd casã în COLENTINA 2 CAMERE, CF. duplex 115 mp, p+m la cheie, é Pantelimon Oraº teren 230 mp, instalaþii udat, 1, ET. 5/10, ACCES SI VEDERE gazon, plante, Tel: 0722250562, teren 240 mp, S.U 240 STRADALA, LIBER, 63 MP, 0762689975 5 6 . 0 0 0 E U R / M P , mp, casa P+E+M, n Brâncoveanu P+M, 3 camere, ELLENNA1978@YAHOO.COM, caramida, 250mp, baie, bucatarie, amprenta 90 mp, 5 TEL: 0723427958 etc, 155.000 EUR, Tel: camere, 3 dormitoare, 2 0721975839 n Crângaºi particular, cf. I, bai, spatiu dressing, semidecomandat, n Cãlãraºi, Cuza Voda vand P/4, balcon, casa la cheie ideala casa de constructie caramida, imbunatatiri, Pret negociabil, Tel: 0744434145 vacanta din caramida, 2000 mp, 4 camere, 2 debarale, sobe tamplarie termopan, la n Drumul Taberei - Ghencea, 1/3, teracota, hambar, pret gri. Imobilul este situat decomandat, 80mp, caramida, negociabil Oana, 25.000 construit 2011, finisaje lux, tva aproape de Cora EUR/mp, Tel: 0740911294 inclus, accept credit, 56.000 EUR, Pantelimon. Are n Centura Vila P+M sector 1, Tel: 0767600804, 0722134720 Carefour OMV centura, toate cadastru, toate actele la n Drumul Taberei - Ghencea, utilitatile, mobilata, utilata ultra lux, ansamblu rezidential Avangarde, zi, 47.000 EUR, 95.000 EUR, Tel: 0741146876 P/3, 80mp+ gradina 100mp, loc n Chiajna particular vând vilã kriscojocaru@ parcare gratuit, Tel: 0767600804 construcþie 2011, 140mp construiþi, yahoo.com, Tel: 350mp teren, 90.000 EUR, Tel: 0722365592 0723363327, 0721889558 Drumul Taberei Ghencea, n Chitilei vila p+m Carefour n Pantelimon Oraº 5 camere, ansamblu rezidential Avangarde, Colosseum sct 1 toate utilitatile zonã nouã, toate utilitãþile, 2 locuri p/3, 60mp + 50mp gradina, renovata 2011 ultra lux, parcare, 85.000 EUR, Tel: constructie 2011. Deosebit! 49.900 EUR, Tel: 0767600804, 95.000 EUR, Tel: 074146876 0766612105 0722134720 n Ciorogârla vilã S+P+M, n Popa Nan, Tepes Voda vand amprentã sol 130mp, suprafaþã urgent casa si curte, zona utilã 200mp, teren 500mp, grãdinã centrala; pret negociabil, Tel: n Drumul Taberei stradal, conf. 2, etj. 3/10, decomandat, amenajatã, AC, toate utilitãþile, 0723886473 super dotãri, terasã exterioarã n Prahova Ploieºti - vand casa G+F+P+T+AC+UM, 50.000 EUR, 30mp, zonã nouã, negociabil, de vacanta la 15 km de Ploiesti Tel: 0729850934 200.000 EUR, Tel: 0723688292 n Drumul Taberei langa parc, cu utilitati, Tel: 0743046726 particular, vand apartament 2 Colentina, Soseaua Sportului, n Roºu Proprietar vand casa la camere, conf 1, decomandat an Rosu zona Magurele Varteju constructie 1981, foarte luminos, casa tip vila, zona deosebita constructie noua 333m pret spatios, 60mp, vedere catre parcul structura rezistenta, s.c. 100mp, 28000euro, Tel: 0727966626 Moghioros, statii RATB langa bloc. s.t. 350mp, toate facilitatile, C+I, n Titan cartierul 23 august, vand Dotari: gresie, faianta, parchet, libera, Tel: 0726304355 vila, parter, etaj, mansarda, geamuri termopan, usa metalica, 290mp, construibil 90 mp pe nivel, aer conditionat, apometre, partial n Clinceni casã P+M, 170 mp, 200 liber in curte, apa, gaze, mobilat utilat, 59.000 EUR, apã, gaze, curent, canal, Tel: canalizare, centrala proprie, marian.raul@gmail.com, Tel: 0761661448, 0723986735 220.000 EUR, Tel: 0720410982 0740074042

restaurat, aer conditionat, termopan, baie, bucatarie, etaj 3/8, 65.000 EUR, Tel: 0721318366 n Giuleºti URGENT 2 camere finisat îmbunãtãþiri 55.000 euro discutabil proprietar, 0741454179 80mp, et. 1, n Militari decomandat, 2 balcoane, constructie noua 2011, finisari lux, zona deosebita, ultrarezidential, http://www.avangardehome.ro, Tel: 0722356122 n Militari Iuliu Maniu, confort 1, etaj 2, bloc civilizat, metrou, piaþa Gorjului, super utilata, Tel: 0724268607 n Militari Pta Gorjului, proprietar apartament open space total, 55 mp, mobilat/utilat lux, 9/10, cadastru/ intabulare, parcare platita ADP, accept Prima Casa. Apartamentul se vinde mobilat/utilat, 57.500 EUR, office@papetarie-birotica.ro, Tel: 0730558014 n Militari Residence, decom. 54 mp - 68 mp, 1/5, predare la cheie, construcþie 2010, 48.600 EUR, Tel: 0723685471 n Prelungire Ferentari sector 5, apartament 2 camere, renovat complet, semidecomandat, 4/4 liber, urgent, 25.000 EUR, Tel: 0721662755 Vicina, vand n Rahova, apartament 2 camere, decomandat, 62mp, parter/4, multiple imbunatatiri, loc de parcare, negociabil, 59.000 EUR, Tel: 0723540115 strada Italiana n Rosetti intersectia cu Vasile Lascar, ap. 2 camere 65 mp, et 2/6, semi decomandat, vedere spre liceul Spiru Haret, 65.000 EUR, Tel: 0726344978 n Tineretului faþa spre parc, 4/10, gresie, faianþã, termopan, mobilat, utilat, 80.000E, Tel: 0213313993, 0726404756 n Universitate str Doamnei vand apartament semidecomandat 2 camere suprafata 41, 35 mp et 5 exclus credit, 52.000 EUR, Tel: 0753321927, 0744354674 n 13 Septembrie 133, Monitorul Oficial, etaj 8/8, zona super, 58.000 EUR, Tel: 0764642464

apartament 3 camere, parter/4, balcon, 2 grupuri sanitare, Tel: 0769283033 n Magheru -Romana, 3 camere, 110mp utili, bloc fara bulina. Proaspat renovat, pret: 110.000 Euro negociabil. Proprietar. Nu colaborez cu agentii imobiliare, Tel: 0724000700 n Militari Gorjului - strada Dezrobirii particular 1/4 balcon 15m/1m imbunatatiri pret negociabil, 70.000 EUR, manolevilcescu@yahoo.com, Tel: 0730323525 n Militari Apusului, urgent, confort 2 semidecomandat, in spate la restaurantul “Casa Roz”, pret negociabil, Tel: 0721517369, 0763109559 n Militari Residence, decom. 70 mp- 86 mp, 1/8, predare la cheie, constructie 2010, 63.000 EUR, Tel: 0723685471 n Otopeni Apartament 3 camere 98mp utili, toate utilitatile, finisaje executate, zona linistita, pret negociabil, curte individuala, str. Mesteacanului, 75.000 EUR, Tel: 0768307232 n Prahova Sinaia, trei camere, bloc nou, partial mobilat, Tel: 0740161360 n 1 Decembrie - Ilfov 3 camere conf. 1, 1986, et. 1, superîmbunãtãþiri, liber, mobilat, întreþinere proprie, ocazie, meritã vãzut, Tel: 0733613969

n Moºilor colt cu Eminescu, Vand

apartament 4 camere 4 /8 reabilitat termic, multiple imbunatatiri, fara intermediari, Tel: 0216105182 n Titan Billa confort II, decomandat, 10/10 fara probleme, f curat, gfpt, balcon mare, 65.000 EUR, Tel: 0213456519 n Universitate, Arhitectura, bloc Dunarea 3, oferta exceptionala, ap. 4 camere, constructie 1980, et2/6, 110mp, parcare, renovat, nemobilat, liber; oaza de liniste in centrul Bucurestiului, 199.000 EUR, dagricole@gmail.com, Tel: 0726344978

n Berceni Big, particular, 6/8, 1982, îmbunãtãþiri, lângã metrou, negociabil, 84.000 EUR, Tel: 0743555227 n COLENTINA NR 2, LANGA ALTEX OBOR, 3 CAMERE. EXCLUS AGENTII IMOBILIARE, EXCLUS SITE-URI DE PROMOVARE, 62.000 EUR, SORIN.ENACHE@GMAIL.COM, TEL: 0722311164

n Militari Dreptãþii la parter, bloc

“O” 10, suprafaþã totalã 105mp, Tel: 0769126176 n Prelungire Ferentari Vadul Nou, stradal, staþie de tramvai, vând spaþiu comercial 114 mp, 750 E / mp, 18 mp, 22 mp, Tel: 0769780963, 0786583677

n Drumul Taberei - Ghencea, Ansamblul “Avangarde Rezidenþial”, ofertã promoþionalã, stoc limitat, constr. 2011 finalizatã, et. 1/3, 85mp, cãrãmidã, finisaje lux, disponibil imediat, 61.900 EUR, http://www.avangarderezidential.ro, n Bloc nou stradal, ultra modern, Tel: 0744368835, 0722356122 vând garsoniere plata în rate ºi n Drumul Taberei - Ghencea, prima casã, suprafeþe 50/ 38/ 35 mp, preþ 21.000 E-30.000 E, Tel: Ansamblul"Avangarde Rezidenþial", 0769780963, 0768583677 et. 1/3, decomandat, 85mp, n Colþar sufragerie, frigider, cãrãmidã, finisaje lux, 64.000 EUR, maºinã spãlat Zanusi, Ardo, birou http://www.avangarderezidential.ro, calculator. 0721761318, Tel: Tel: 0767600804 0764596053, 0757350622 n D r u m u l T a b e r e i , H a n u n Fundeni, New City Residence, 3 camere 57.800 EUR, 2 camere Drumetului, vand 3 camere cf 1, 7/9 48.900 EUR, garsonierã 28.900 curat zona linistita pret 69.900e, Tel: EUR, TVA inclus, Tel: 0769116611 0766612105


pagina 6 / cumpãrãri terenuri / 2 camere / închirieri oferte camere / case / imobile / cereri

n Berceni Inchiriez apartament 2

camere, mobilat nou, utilat, parchet, termopane, usa metalica, etaj 3/4, 200 EUR, ancuta_1982@yahoo.com, Tel: 0751402439

n IMGB cumpar teren 600-1200 mp, metrou, stradal, ofer 50-70 euro/mp, prosistem94@yahoo.com, Tel: 0745118008, Fax: 0213306287

n Cumpar urgent cu plata cash apartament 2 si 3 camere confort 1, 2, 3, urgent, rog seriozitate maxima! stillhouseimobiliar@yahoo.com, Tel: 0732864809, 0769536936

Gara de Nord Str Crisana nr camere 8 supr 330 mp vila noua (2011) s+p+2e+pod nemobilata, libera, curte, confort prefer birouri firma, pret 7 euro/mp, Tel: 0740611035

n Auchan, Titan, camera la curte, conditii bloc, cupluri, tineri casatoriti, studenti, studente, toate Mitropolie, d+p+e+m, utilitatile, Tel: 0761612298, 260- 280mp, 7 camere, 0727299322 n Berceni închiriez camerã discutabil, mobilatã la bloc, 1 – 2 fete 1.700 EUR/luna, Tel: serioase, Tel: 0727448255 n Militari inchiriez camera 0764642464 mobilata in vila 600lei cu cheltuieli n Proprietar casa 3 camere incluse, Tel: 0723727143 mobilate si utilate complet, gresie, faianta, parchet, termopan Militari autogara, camera incalzire centrala pe lemne, mobilata in apartament, fara carbuni, 300 EUR, Tel: 0751296640, 0723143900 p ro p ri e t a r, 1 fa t a , 4 0 0 RON/luna, Tel: 0763070130, 0747953488 Rahova, Liberty Mall, etaj+ mansarda, 120mp, n Militari, Moineºti, camerã la 500 EUR/luna, Tel: 0764642464 curte, mobilatã cu bucãtãrie, încãlzire lemne, Tel: 0771418533 n Rahova închiriez camerã decomandatã, mobilatã nou unei fete salariate, studente serioase, nefumãtoare, 450 RON, Tel: 0761846377 n Victoriei in zona Moxa, Inchiriez o camera mobilata unei fete, Tel: 0722761861, 0732693003

n Brâncoveanu camera curte, intrare separata, încalzire centrala, apa calda permanent, Tel: 0213323071, 0723772271

é Vitan Mall, inchiriez parter + etaj 1 - destinatia birouri, in bloc tip vila P+3E, util - 160 mp, 1.400 EUR/luna, Tel: 0722503888

n 1 Decembrie Bd proprietar închiriez garsonierã, cf. 3, mobilatã, exclus agenþii, Tel: 0742936131, 0765747124 n Baba Novac, Mihai Bravu, Posta, dec, 36mp, 3/8, u.m, mobilata deosebit, 210Ex2, Tel: 0216442571, 0723713816 n Berceni str Luica, inchiriez garsoniera 36mp, mobilata modern, centrala termica proprie, bloc nou, et1/4, 220 EUR/luna, Tel: 0768378150 n Domenii Inchiriez garsoniera vila 1, pta.Domenii, mobilata, cablu, Tel: 0727720299 n Drumul Taberei zona Plaza, inchiriez garsoniera stradal ptr spatiu comercial, accept modificari, parter, pret 1300 lei, Tel: 0723625423, 0723906819 n Militari garsoniera 6/10, utilata, mobilata, pozitie f buna. f. intermediari, 220 EUR/luna, Tel: 0747590419 n Militari centrala proprie, Exclus intermediari, plus garantie o luna, 200 EUR, Tel: 0721996726 n Olteniþei Particular inchiriez garsoniera, zona linistita, curata, mobilata, gresie, faianta, mocheta, televizor, cablu, aragaz, frigider, 200 EUR/luna, Tel: 0721260604 n Pantelimon Particular, 4/10, G+F+P+UM, mobilata modern, utilata complet, totul nou, 185 EUR, Tel: 0722605687 n Romanã Piata, garsoniera nemobilata, et. 4/7, 350 EUR, Tel: 0727758763 n Titulescu, apropiere metrou, garsoniera, imobil 2011, bucatarie mobilata/utilata complet, 40 mpu, 310 EUR/luna, Tel: 0753087787 n Universitate particular, 28mp, renovatã, mobilã nouã, utilatã, uºã metalicã, parchet, gresie, faianþã, liberã, curatã, Tel: 0722388563

Berceni, Secuilor 1/4, cf.I, semidecomandat, zugravit, tv/automata, um, mobilat, pentru 1-2 fete fara animale/copii; 200Ex2 (800ronx2), Tel: 0723713816, 0216442571

n Cantemir,

2 camere decomandate, 4/8, amenajat, mobilat, utilat, 350 EUR/luna, Tel: 0763070130, 0747953488 n Ciºmigiu apart 2 camere mobilat si utilat curat centrala proprie inchiriez pret negociabil, 300 EUR/luna, Tel: 0744649447 Raul Doamnei, n Colentina apartament conf.I, termopan, gresie, parchet, faianta; pentru studenti, Tel: 0722420880, 0722101070 n Floreasca, etajul 1, mobilat, utilat, complet, modern, 45 mp, renovat, 250 EUR, Tel: 0723117710 n Griviþei Pasaj Basarab, inchiriez apartament doua camere, Tel: 0212231911

n Baba

Novac Inchiriez apartament 3 camere - parter, decor lux, bucatarie open space, bar nevada, AC, usa metalica, gresie, marmura, complet utilat si mobilat, contorizat apa-caldura, 450 EUR/luna, cdradulescu@gmail.com, Tel: 0768073226, 0732410457 n Cartierul Francez, Str. Nicolae Caramfil, inchireiz duplex 200mp utili, finisaje clasa A, 2.500E neg, Tel: 0744582873 n Gara de Nord Inchiriez 3 camere demisol toate conditiile, Tel: 0726749493 n Otopeni bloc nou bucatarie utilata, rep+ap+g+f+t, centrala, boxa, loc parcare, acces direct DN1, 300 EUR, c.totolici@yahoo.com, Tel: 0723614260 Bolintineanu, n Rahova decomandat, 2/4, mobilat, gresie, faianþã, parchet, termopan, sector 5, 250 EUR, Tel: 0728181761

Petre Ispirescu particular, apartament 2 camere confort I, decomandat, 6/8, gresie, faianta, nemobilat, 250 EUR/luna, Tel: 0768027819, 0727691262

n Rahova Malcoci confort 2 et 4/4 mobilat utilat termopane usa metalica p+g+f, 200 EUR, Tel: 0723583739

n Sãlãjan

Nicolae Grigorescu (Billa), 2 camere decomandat 9/10 mobilat, utilat, 2 toalete, 2 balcoane, gresie, termopane, metrou, negociabil, 290 EUR/luna, gratianec@yahoo.com, Tel: 0729914703, 0213452963 n ªtefan Cel Mare, langa metrou Dinamo, apartament 2 camerebloc decent, repartitoare, parchet, termopane, 2 bai, renovat recent. Negociabil, Tel: 0212310927 n Unirii Horoscop, la curte, 48mp, parter, renovatã: um+g+f+p+ct, mobilatã, complet utilatã, negociabil, 350 EUR, Tel: 0742100492, 0723341381 n UNIRII, ALEEA NEGRU VODA, 2 CAM, 65 MP, ET 4/8, MOBILAT + UTILAT LUX, PAZNIC LA 450 EUR, n Amzei etaj 3, mobilat, utilat INTRARE, modern, semidecomandat, BUCUR_ANDREI2K@YAHOO.COM TEL: 0766280491 430 EUR, Tel: 0724213081 n Vitan posta, particular inchiriez Amzei mobilat, utilat modern, apt 2 camere imbunatatiri preferabil firma et 1, 1000 lei, Tel: 420 EUR, Tel: 0784600435 0721085076

D ru m u l T a b e re i, R a u l Doamnei, proprietar, inchiriez apartament pentru familie, s t u d e n t i, decomandat, t+p+g+f, utilat, semi-mobilat. 0722101070, Tel: 0722420880, 0743084458

01 Noiembrie 2011

Dristor - Ramnicu Valcea, Piata Albina, spatii comerciale 14mp, 28mp, pret promotional pentru primele trei luni, mihail_marinescu@ yahoo.com, Tel: 0745845468 n Drumul

Taberei Str Valea Oltului spatiu unica productie 14.5 m utilitati contorizare, parcare 700lei, Tel: 0732621340 n Floreasca inchiriez spatiu comercial vis-a-vis de Piata Floreasca, 35mp, vad foarte bun, 1.600E discutabil, Tel: 0722121450 n Giurgiului ºosea halã 400mp curte 400mp birouri, toate utilitãþile Acces Tir 4E/mp, Tel: 0745185528 n Moºilor Proprietar inchiriez spatiu comercial 17mp str. Viitorului 76 colt cu Eminescu sector 2, langa Liceul Cantemir, 450E, Tel: 0788182221, 0765508832

Roºu stradal, închiriez total / parþial, ST=1250mp, 625mp/nivel, utilitãþi, pretabilã birouri, producþie. Parcare betonatã, intarare TIR, negociabil, Tel: 0722258589 n Viilor SC Comerciala inchiriaza

spatiu comercial stradal 185 mp. 0722630193, Tel: 0722529957, 0213359160

n BABA

NOVAC INCHIRIEZ SPATIU COMERCIAL IN COMPLEX RUCAR, SUPRAFATA 75 MP, 9 M VITRINA, PARCARE PROPRIE, TOATE UTILITATILE, 2.500 EUR/LUNA, TEL: 0722218487, FAX: 0213242387 Berceni, centrul de sanatate Soldanului inchiriaza cabinete medicale pentru specialitatile dermatologie, pediatrie, medicina de familie, 50 EUR/luna, Tel: 0756539125

Sector 4, solicit inchiriere camera casa curte, termen lung, ofer 300– 400ron, 0745063299

n Solicit

sa inchiriez urgent garsoniera / apartament, mobilat sau nemobilat, orice zona, rog seriozitate maxima! stillhouseimobiliar@yahoo.com, Tel: 0732864809, 0769536936


01 Noiembrie 2011

auto-moto / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi - diverse / pagina 7

n Tikete Rabla, plata pe loc. Ne deplasãm dupã ele, seriozitate, 1.200 RON, Tel: 0723599888, 0763239955

n Daewoo Nubira verde albastru, anul 2000, pret negociabil, Tel: 0213162990

Vouchere Remat 2011, dosare complete, 1.300 RON, Tel: 0766511316

n Dezmembrez Dacia Renault,

é Mercedes-Benz utilitare UNIMOG U1200 si U1400 complet echipate dezapezire, stare foarte buna de functionare. Pret discutabil, 22.000 EUR, elgym_construct@yahoo.com, Tel: 0745049962 n Scutere vand doua bucati in stare de functionare urgent, pret foarte avantajos, 1200 ron, negociabil, Tel: 0764299474 n Skoda Fabia autoturism 2009, benzina, pret negociabil, 5.900 EUR, Tel: 0763690229 n Volkswagen Transporter - Bio Medica scoate la vanzare 5 autosanitare (ambulante), in buna stare tehnica, avand urmatoarele date: -VW Transporter, an fabricaþie 1999, 179.000km, motor Diesel 2500cmc; -VW Transporter, an fabricatie 1998, 240.000km, motor Diesel 2500cmc; -Mercedes Benz 711D, an fabricatie 1993, 155.000km, motor Diesel 4.000cmc; -VW Transporter, an fabricatie 1999, 197.000km, motor Diesel 2500cmc; -VW Transporter, an fabricatie 1999, 280.000km, motor Diesel 2500cmc. Toate sunt ambulante omologate, acreditate si dotate conform noilor cerinte, iar oferta de vanzare este intre 5.000Euro si 10.000Euro, in functie de masina si dotari, Tel: 0722338383, 0731018612

n Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765 A c c i d e n t a t e , a c ro º a t e , abandonate, defecte, neaccidentate, daunã totalã, indiferent stare, 1997-2011, ro m â n e º t i / s t rã i n e , T e l : 0723469301, 0765532467

n Maºini pentru programul Rabla, transport + radieri gratuit, 1.000 RON, Tel: 0723599888, 0751395749

Daewoo, BMW, Audi, VW. Ford, Volvo, Hyundai, Kia, Opel, Peugeot, Suzuky, Fiat, Alfa Romeo, Toyota,; Tel: 0723469301, 0765532467 n Tapiter auto la comanda execut tapiterii, confectionez, reconditionez din piele si textil (burduf de schimbator, volane, plafon, tetiere, cotiere, banchete, scaune, sei de motocicleta, scutere si atv-uri, tapiterii barci) asiguram demontare si montare gratuita, 10 EUR, tapiter_auto@yahoo.com, http://www.tapiterauto.ro, Tel: 0724805855

laptopuri, n Calculatoare, monitoare, imprimante, noi, second - hand, garantie, service. Vând. 0722213283, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0765476882, 0212600843 Frigider, aragaz, masina spalat automata, combina frigorifica, Alba Lux, tv, mobila, butelii, diverse, Tel: 0213323071, 0723772271

n Achiziþionez monitoare lcd computere laptopuri componente nefurate asigur transportul inclusiv weekend 0212201216; 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654

Aragaz, masina spalat, frigider, combina frigorifica, tv, mobila, butelii, congelatoare, Alba Lux, diverse, Tel: 0213323071, 0723772271

é Mihaela! Te voi astepta in costumatia din poze. La mine sau la tine?, Tel: 0720658879

é Ador analul, Dulce sexy, cu

forme apetisante, te invit alaturi de

n Calculator / Laptop si monitoare mine pentru a-ti arata cat de

LCD repar orice model, instalare igienica si de serioasa pot fi, la Windows, drivere, BIOS, mine ora este ora Sex total, devirusare, recuperare date, 150 RON/ora, Tel: 0768496526 configurare routere, RDS, etc, 50 RON/luna, pyanystul@uv.ro, http://www.reparatii-calculatoare.trei .ro, Tel: 0726054690, 0745666745, Fax: 0314244393 n Masini de spalat automate, reparatii la domiciliu, deplasare gratuita, ultrarapid, garantie, piese, Tel: 0731532310, 0768398545 n Reparam aragaze, inlocuim é Anunt real 100%! balamale, adaptari butelie si gaze, montari masini spalat. sunt fata pe care o 0769742775, Tel: 0213323071, cauti zilnic, discreta, 0723772271

curata si pasionala. Te astept, poze reale, Tel: 0733.549.576

é Reala

100%, seriozitatea, igiena, discretia si implicarea pe care o pun pentru a te face sa te simti special si relaxat, ma fac deosebita de celelalte fete, sex total: oral, normal, anal, 150 RON/ora, Tel: 0756587946

Matrimoniale bãrbaþi

n Dan, sagetator, 39/1, 75/80,

doresc cunostinta doamna pentru casatorie. Sunati sau dati SMS, Tel: 0769009377, 0744256062 n Domn 42 ani, îndeplinesc orice fantezie sexualã doamnelor, domniºoarelor, Tel: 0763839438 n Italian in Romania cu afaceri doresc sa cunosc o fata pentru prietenie si ajutor reciproc, Tel: 0764478574

Matrimoniale diverse é Service Pc & Laptop & GSM - Service PC: Instalari Software, Recuperari Date, Upgrade-uri. Retele Date; Service GSM: Decodari, Resoftari, Reparatii. ID Messenger: optimus30prime, Tel: 0764720736

é M a s a j e ro t ic b o d y s i relaxare, masaj tantric, g point, masajul prostatei, cadru intim si discret, cunnilingus, french kiss, seriozitate maxima, companie desavarsita, happy_end_touch@yahoo. c om, www. masajeroticirina.blogspot.com Tel: 0730468168

é Erotism, masaj erotic body,

relaxare, senzualitate, rafinament, discretie, pasiune, desavarsire.vino si tu! 130 RON, happy_end_touch@yahoo.com, masajeroticirina.blogspot.com, Tel: 0730468168


01 Noiembrie 2011

n Execut lindab acoperis, burlane n Pierdut legitimatie de serviciu

n Vând pui ciobanesc german linie de lucru, din pãrinþi selecþionaþi pentru pazã, Tel: 0766323402

é Vand 2 catei din rasa bichon frise (fem), jucause, dragalas, sanatoase. Pret 100e/ buc, Tel: 0764299474 n Vand doua juninci de 6 luni-150kg si respectiv 8 luni-250kg, pretul este 1500 ron si 2000 ron negociabil. Adresa sat Ploiestiori judet Prahova, stancudana21@yahoo.com, Tel: 0734646035

n Pierdut contract de vanzare-cumparare al locuintei, pe numele Stefanescu Georgeta. Il declar nul, n Pierdut legitimatie metrou seria 4792130618536 pe numele Dumitru Ion, o declar nula,

nr 2013 pe numele Barbuleasa Maria o declar nula, n Pierdut Proces Verbal Predare - Primire Anexã la Contractul de închiriere nr. 10659/2005, pe numele Zamfir Ioana Madalina. Il declar nul, n Pierdut certificat de inregistrare al societatii Ascom Asist seria B nr 0574155, in original. Il declar nul, Expres Management n SC declara pierderea politelor de asigurare medicale apartinand SC Euroins Sa cu nr. 700109, 714028, 714029, 714045, 714035. Se declara nule, n Sc Jeunesse Srl, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Lacul Tei, nr. 56, bl. 19, sc. 1, et. 1, ap. 3, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/15148/2005 avand CUI 17922404, pierdut Certificat de Inregistrare in Registrul Comertului si certificat constatator/ anexa sediu social. Le declar nule, n Subscrisa SC Schmitz Cargobull Romania Srl cu sediul in Bucuresti, sector 6, Bd. Timisoara nr. 92, CUI RO15575007, J40/9298/2003, declar nul/ pierdut certificatul constatator pentru punct lucru Timisoara: Bd. Tache Ionescu nr. 46B, jud. Timis si Cluj: Bd. Corneliu Coposu nr. 73A, jud. Cluj,

n Anticariat Cumpar carti noi,

vechi. Plata pe loc. Deplasare gratuita, Tel: 0731407474, 0213159704

é Anticariat. Cumparam carti din toate domeniile, d e p l a s a r e la d o m i c i l i u l clientului, plata pe loc, Tel: 0728599965, 0213140473

é REZERVOR PECO VAND, CAPACITATE DE 40.000 LITRI, NEFOLOSIT, PRET NEGOCIABIL, 4.000 EUR, IORDACHE.RAZVAN@GREEN EUROPERECYCLING.COM, TEL: 0757777742

n Facilitez

credite de nevoi personale ºi refinanþãri, fãrã n Mobila second hand, magazin garanþii materiale, simplu ºi rapid. Str. Valea Cascadelor 3-5, Rog seriozitate, Tel: 0786402177, 0736145332 Bucuresti, http://www.mobila-secondhand.ro, Tel: 0737520419 n Pianina Hooff&Co Berlin, placa bronz, corzi incrucisate acordata 2.000 roni (negociabil), Tel: 0213691928, 0748775011 n Vând canapea cu colþar, pick-up cu discuri, bicicletã n Vand Salon beauty amenajat ergonomicã, 4 scaune bucãtãrie, si utilat in zona Dorobanti masã rabatabilã cu scaune capitale. Contractul de inchiriere pliante, Tel: 0722614050 foarte avantajos, o afacere la n SC Pro Active Production SRL cu sediul in Bucuresti, str. Drumul n Vând Heidelberg GTO 46, Tel: cheie, pret negociabil, Tel: 0745401612 Sabarenilor nr. 42, cladirea E, 0722614050 biroul nr. 7, sector 6, J40/14113/2008, CUI RO24357532 este citata pentru termenul din 08.12.2011 ora 8.30 la Judecatoria sector 6 din Bucuresti str. Stirbei Voda nr. 115, sector 1 in calitate de parata in dosarul 2308/303/2011, avand ca obiect pretentii, in proces cu reclamanta SC Tida-Ro SRL cu mentiunea de a se raspunde la interogatoriu,

n Terapeut imi ofer serviciile unui

cabinet medical din Bucuresti. Tratez cu energia palmelor afectiuni foarte grave inclusiv cancerul la: sani, ovare, rinichi si ficat, Tel: 0727294370

n Cursuri calificare rapide: electricieni, instalatori, fochiºti, constructori, Unirii. 0722.209.409, 0740.306.550, 0742.565.442, 0727.332.114, 0760.192.606, Tel: 0213262606, 0213301288

é Tratament colesterol Krilloil-Omega 369 distruge colesterolul rau si trigliceridele. De 48 de ori mai puternic decat Omega 3, conwww.krilloil.ro, Tel: 0764477646

Matematicã, orice zonã, p ro f e s o r, re z u l t a t e excepþionale, succesul garantat, Tel: 0761929678

n Meditatii matematica, geometrie, limba romana, gramatica, recuperarea materiei, orice nivel, examene, bacalaureat, facultate, Tel: 0722936566, 0722199039

Ofer meditatii la Lb. Engleza si Germana, orice nivel. Facultatea de Lb. Straine. Specializarea Traducere si Interpretare. Curs Psihologie-Pedagogie. Atestate si diplome, 40 RON, meditatii_acasa@ yahoo.com, Tel: 0767647618 n Profesoarã meditez matematicã

clasele 9-12, bacalaureat, admitere, zona Drumul Taberei. Garantez rãbdare ºi tact pedagogic, Tel: 0722483942, 0214138830

Acoperisuri reparatii sau constructii noi, tabla lindab, tigla, dulgherie. Oferim garantie si s e r i o z i t a t e , 3 E U R / mp, aurelian.zamfira@yahoo.com, Tel: 0744317056

é Aer conditionat, deplasare constatare, montaj, vanzari, reparatii, incarcari cu freon, garantie experienta 10 ani, 30 RON, Tel: 0722721602 n Amenajari interioare/exterioare,

coturi tigla, vopsesc acoperis, reparatii, Tel: 0758272306 n Montez parchet laminat toate dimensiunile, calitate si perfectiune cu pretul clientului, 20 RON/mp, claudiu_hhh@yahoo.com, Tel: 0727321012 n Parchetar montez, raºchetez parchet clasic ºi modern. Deþin maºinã performantã cu aspirator, Tel: 0724448545 n Sobar specialist execut sobe, cãmine, ºeminee, reparaþii, curãþiri, Tel: 0212216699, 0745991298 n Vand balastru, Nisip (0-4m), Margaritar (4-8mm), Pietris (8-16mm), Piatra mare (16-31mm), Refuz de ciur (25-63mm), Balast (0-40 mm), 1 EUR, claudiu22_1989@yahoo.com, Tel: 0768479469

Închiriem Logan full options, 50Ron/zi 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

parchet, gresie, faianta, instalatii sanitare, electrice; rog seriozitate. 0730778007, Tel: 0723457296, n Transport marfã, mobilã, 0765118429 diverse în spaþiu închis (dubiþã). Preþ 1 Ron /km, 1 RON, Tel: Amenajari interioare gresie, 0723264647 faianta, rigips, parchet, glet, lavabila, la preturi avantajoase, Tel: 0762618625

n Branºament apã, canalizare,

separãri, recepþie+contract Apa Nova, înlocuiri branºamente vechi, lucrãri interioare, reparaþii 0761077013, Tel: 0721390290, 0214330604 n Branºament apa, racord canal, acte receptie Apa Nova, reparatii, inlocuiri bransamente, canalizari 0214343276, Tel: 0720506819, 0760727231 n Echipa parchetari, montãm, recondiþionãm, chituim, lãcuim toate tipurile de parchet. Deþinem scule profesionale cu aspirator, Tel: 0768586510

n Administratoare

cu atestat, vechime, preiau asociatii proprietari, asigur contabilitate, casierie, seriozitate, Tel: 0728802549 n Cadastru si intabulare firma autorizata apartamente 350ron, terenuri 650ron, urgenta 7 zile, normal 21 zile, Tel: 0753834102 n Execut tatuaje cosmetice, reconstructii, unghii cu gel; preturi minime, Tel: 0721658590

AnuntAZ 1 noiembrie 2011  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

AnuntAZ 1 noiembrie 2011  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Advertisement