Page 1

Bucãtar angajam pentru societate de comert exterior (export). Cerinte: experienta si disponibilitate pentru deplasari in Irak. Pentru CV e-mail hr@blackseagroup.com

Particular cumpar teren intravilan, zona cu utilitati curent, gaze, ofer maxim 15.000 Euro, 0726150207, 0736446482 Personal Compania Roossa angajeazã agenþi vânzãri, distribuitori, curieri. Salariu lunar + comision zilnic 1200 Ron, Tel: 0730566776

é Videochat Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é Distribuitor cu

sau fara experienta pentru ROOSSA Books SRL. Salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0768632530 Vânzãtoare cu experienta, angajez in zona BrancoveanuBerceni, salariu 900 Lei, Tel: 0722317986

é Vânzãtor fast-food. Restaurant tip fast-food angajeaza vanzator cu/fara experienta. Relatii de luni vineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856 ... continuare in pagina 16


pagina 2 / oferte de muncã România

01 Octombrie 2012

é Agent vanzari, cunoasterea limbii ruse constituie avantaj, salariu de la 1200ron, Tel: 0728650079 n Agent experienþã, 0728800153

Intervenþie cu Tel: 0726676817,

é Agent Pazã.

Societate securitate angajeaza agenti paza din Bucuresti, calificati; salariul 800-1000Ron, Tel: 0213152184

é Agent Vanzari cu/ fara experienta Roossa Books SRL angajeaza, salariu de la 1200 lei + bonusuri, posibilitate rapida avansare, Tel: 0728650079 n Agent

Vanzari domeniul pieselor auto, pachet salarial atractiv, permis auto, Tel: 0745178666

é Agent Vanzari, conducatori auto, aistenti manageri angajam pentru clinicile medicale Plus. Va rugam trimiteti CV-ul la Fax: 0212104270

Agenti Imobiliari angajam pentru agentie imobiliara, sector 4, Tel: 0723473030 n Agenþi Pazã cu atestat pentru Bucureºti ºi jud. Ilfov. Recomandarea de la vechiul loc de muncã constituie un avantaj, Tel: 0728800153

é Agenti curãþenie,

angajam in conditii legale, program de la 07:00 la 11:00 (4 ore). Conditii salariale motivante. Conditie obligatorie: cazier curat. CV la fax sau e-mail. Relatii la tel. intre orele 09.00 – 17.00, office @rsi-romprest.ro, Tel: 0740317495, Fax: 0212014856 Agenþi Pazã urgent! Salariu 1000 lei net, Tel: 0760107633, 0213108660

é Agenti Intervenþie cu permis categoria B angajam pentru Aba Security, Tel: 0213358420

é Agenþi Pazã Se

cauta agenti de paza pentru depozit zona Chiajna-Ilfov. Salariu motivant + tichete de masa. Bonusuri in functie de performante! office@ blackhawksecurity.ro Tel: 0744491198

é Agenti Intervenþie

din Bucuresti angajam pentru societate securitate, calificati, permis categoria B (minim 2 ani), constitutie atletica, Tel: 0213129035 Agenti Vanzari. Studenti pentru firma de marketing. Oferim training gratuit, Tel: 0768632530

é Agenþi Pazã urgent! Salariu 1000 lei net. 0760107633, 0213108660


oferte de muncã România / info / pagina 3

01 Octombrie 2012

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Politica Uniunii Europene în domeniul cooperãrii administrative (partea a-IV-a). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Continuãm sã vã prezentãm informaþii despre coordonarea sistemelor de securitate socialã în cadrul statelor Uniunii Europene. Actul normativ la nivel european este Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European ºi al Consiliului European din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socialã. A. Categorii de beneficiari. 1. Lucrãtorii transfrontalieri sunt afiliaþi organismului din þara în care lucreazã, deºi îºi au reºedinþa în alt stat membru al UE ºi au acces la serviciile de îngrijiri de sãnãtate ale celor douã state. S-au prevãzut dispoziþii speciale referitoare la prestaþiile în naturã acordate membrilor familiilor lor. 2. Persoanele care efectueazã o perioadã de ºedere într-o altã þarã a UE decât þara lor de reºedinþã, în special în vacanþe, trebuie sã poatã beneficia de prestaþiile medicale necesare pe durata ºederii lor. Legislaþia statului în care se desfãºoarã ºederea este cea care determinã condiþiile financiare de acordare a acestor prestaþii, dar costurile sunt suportate/rambursate de cãtre organismul de securitate socialã din þara de origine. Acest drept este certificat de cardul european de asigurãri sociale de sãnãtate, care poate fi solicitat de cãtre orice asigurat organismului de securitate socialã de care aparþine. 3. Membrii familiei unui lucrãtor pensionat au dreptul la anumite prestaþii în naturã. Acest lucru este valabil chiar dacã îºi au reºedinþa în alt stat membru decât cel al titularului pensiei. 4. Lucrãtori frontalieri pensionaþi. Aceste persoane asigurate pot beneficia de prestaþii în ultimul stat membru în care ºi-au desfãºurat activitatea profesionalã, în mãsura în care prestaþiile reprezintã o continuare a tratamentului medical început în statul membru respectiv. Aceste persoane ºi familiile lor continuã sã beneficieze de îngrijiri de sãnãtate în ultimul stat în care ºi-au desfãºurat activitatea profesionalã: a. fãrã restricþii, dacã au desfãºurat o activitate transfrontalierã timp de doi ani în decursul ultimilor cinci ani care preced pensionarea sau invaliditatea; b. cu condiþia ca statele membre vizate sã fi optat pentru aceastã formulã. B. Categorii de prestaþii în cadrul sistemelor de securitate socialã. 1. Prestaþii pentru accidente de muncã ºi boli profesionale. Persoanele care îºi au reºedinþa sau efectueazã o perioadã de ºedere într-un alt stat membru decât cel în care sunt afiliate la sistemul de securitate socialã, beneficiazã, totuºi, de regimul de asigurare în caz de accidente de muncã sau boli profesionale. Aceste prestaþii sunt acordate de instituþia de la locul de reºedinþã sau de ºedere, în conformitate cu legislaþia care i se aplicã. Instituþia din statul în care lucrãtorul este afiliat suportã costurile de transport pânã la locul de reºedinþã al acestuia. Instituþia trebuie sã-ºi fi dat acordul prealabil pentru un astfel de transport, cu excepþia situaþiilor în care este vorba de lucrãtori frontalieri. 2. Ajutorul de deces. În cazul în care persoana asiguratã sau un membru al familiei sale decedeazã într-un alt stat membru decât statul membru competent, decesul se considerã a fi survenit în statul membru competent. Instituþia competentã este obligatã sã acorde ajutorul de deces în temeiul legislaþiei pe care o aplicã, chiar dacã beneficiarul îºi are reºedinþa într-un alt stat membru decât statul membru competent. 3. Prestaþiile de invaliditate. În ceea ce priveºte prestaþiile de invaliditate, statele membre pot decide sã stabileascã cuantumul prestaþiilor în funcþie de durata perioadelor de asigurare sau de rezidenþã. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

é Agenti Pazã. barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

é Ajutor Ospãtar - Restaurant cu

specific libanez (zona Parc Cismigiu) angajeaza, pentru detalii sunati intre 11:00-19:00, 25 RON, restauranttulin@yahoo.com, Tel: 0762212675, 0213144001 n Alpinist Utilitar. Angajam urgent alpinist utilitar cu experienta in toaletari arbori. Trimiteti CV la e-mail angajari_personal_urgent @yahoo.com

Ambalator manual pentru d e p o z it de p ro d u s e cosmetice; zona Carrefour Militari, 2 sch imb u ri, angajeazã Adecco. Salariul se comunicã la interviu. Sunaþi între 9.00 ºi 17.30 la tel. 0731.036.502/ 0725.139.325/ 021.318.35.46/ 021.305.36.05 sau CV la adresa de email: andrei.afrim@adecco.com – rog seriozitate. ADECCO RESURSE UMANE SRL România, Bucureºti, sector 3, str. Halelor, Nr. 5, parter. Nr. ORCB J40/12364/2003, CUI RO15739037, Capital social subscris ºi vãrsat: 392.440 Lei, Nr. autorizaþie Agent de Muncã T e m p o ra rã : 17/2005, Au to riz a þie seria n r. B / 0000008/25.10.2005, Nr. Operator Date Personale: 15866, Tel: 004 021.318.35.46, Fax: 004 021.318.35.45, Web: www.adecco.ro, Tel: 0731036502, 0213183546

é Bone îngrijire vârstnici, menajere, angajeazã urgent, Agenþia BONA-MIA, program normal sau intern, 0213233966, Tel: 0314097807, 0743393576


pagina 4 / oferte de muncã România

01 Octombrie 2012 n Bonã. Urgent, bona pentru 2 copii (1 si 3 ani) + menaj usor, progr. L-V: 15-20; S:9-13, zona Floreasca, 800 RON/luna, contact@bonapentrucopil.ro, Tel: 0726399202, 0762075087

é Buldoexcavatorist

cu experienþã minim 3 ani. Relaþii între orele 10-16, Tel: 0786745138

é Bucãtar cu experienta, pentru restaurant Mogosoaia, posibilitati de promovare bucatar sef, Tel: 0744776775

Bucãtar sushi experienta medie pentru firma de catering, Tel: 0726375118 n Bucãtar si ajutor bucatar pentru restaurant zona Iancului, Tel: 0212532321, 0760359907

é Coafezã cu

experienþã minim 3 ani pentru salon înfrumuseþare, salariu 1.200RON +comision, Tel: 0729342004 Cofetar cu experienta preparatie, Tel: 0722558062

é Confecþioner tipare, angajeazã Fabricã confectii textile damã/tineret, zona Piaþa Progresului. Program lucru 7.00-17.00, luni/vineri, oferim pânã la 3.000Ron, Tel: 0720340292 n Confecþioner/a pentru Atelier

é Bucãtar, bucatareasa, restaurant zona Bd Timisoara, sector 6, cu sau mai putina experienta, Tel: 0761966435 n Bucãtar, ajutor bucatar, grataragiu, femeie la vase/curatenie. Restaurant Lotus (zona Grozavesti) angajeaza. Salariu atractiv, echipa prietenoasa, 1 EUR, office@restaurantlotus.ro, http://www.restaurantlotus.ro, Tel: 0764627116 n Bucãtar. Pensiune cu restaurant 25 locuri, Moeciu, angajam bucatar cu experienta pe buc. traditionala rom, perioada nedeterminata, cazare cu toate utilitatile+toate mesele incluse, Tel: 0723345644 BUCATAR/BUCATAREASA. PENSIUNE TURISTICA IN ZONA BRAN-MOECIU, ANGAJAM PE PERIOADA NEDETERMINATA BUCATAR/BUCATAREASA CU EXPERIENTA IN MANCARURI TRADITIONALE. PACHET SALARIAL ATRACTIV. EXCLUS COLABORARI SEZONIERE SI PERSOANE SUB 40 ANI. RUGAM SERIOZITATE, TEL: 0723345644

n Bucãtari ºi ajutor bucãtãrese, restaurantul “Cuibul Rândunelelor”, sector 5. Salariu ºi program motivat. Sunaþi dupã orele 13,00, Tel: 0214244218, 0720033444

é Confecþioner maºinã simplã, personal calificat masã croit, muncitor necalificat, Tel: 0727387435

é Confecþioner textile 6 ºi un Expert CTC, angajeazã Fabricã conf. textile damã/tineret, zona Piaþa Progresului. Program lucru 7.00-17.00, luni/vineri, oferim 1.600Ron, Tel: 0720340292 n Confecþioner

pentru atelier croitorie zona Filaret, Tel: 0735348541

n Confectioner

textile cu experienta, angajam la program 8 ore, zona piata Berceni, staiculescu_marian@yahoo.com, Tel: 0723164568

creatie vestimentara. Responsabilitati: Cusut-masini de cu sut profesionale; Croit; Competente de tipar; Realizarea produsului cap coada; Realizarea finisaje deosebite. Persoana atenta la detalii, energica si receptiva, punctuala si serioasa, Office@simonaoprea.net, Tel: 0748280280

é Confecþionere experienþã minim 2 ani, modeliere experienþã minim 3 ani. Domiciliul (de preferat) cartierele Drumul Taberei, Militari; program-Luni-Vineri 7-16; contract de munca; tichete de masã; decontare transport 50 Ron, angajeazã Confecþii textile pentru femei, zona Metro-Militari, Tel: 0374027941 n Confectioneri / montatori PVC cu experienta, hala Popesti Leordeni, Tel: 0767396305


01 Octombrie 2012

oferte de muncã România / pagina 5

é Constructor tipare, incadrare tipare, om la masina de calcat si confectioner cu experienta, sos. Viilor nr. 56, Tel: 0723021412 n Cosmeticianã, Manichiuristã Pedichiuristã, Coafezã, Cu Experienþã. Angajez pentru Salon Înfrumuseþare nou deschis, Piaþa Gorjului. Anunþul valabil Doar pentru persoane serioase, Tel: 0728995453 n Croitor/easã cu experienta in croitorie pentru atelier de creatie, produse de lux finite. Conditii de munca deosebite, mediu prietenos, salariu atractiv; Tel: 0724741104, 0746116256 n Croitoreasa cu experienta in modificat rochii de mireasa si de seara, cu viteza de lucru si finete. Angajam cu salariu atractiv, program de lucru lejer si mediu de lucru placut, 1.500 RON/luna, mail@rochiidemireasa.biz, http://www.rochiidemireasa.biz, Tel: 0733254254 Angajez n Croitoreasa. Croitoreasa sa execute produsul de la A-Z, Zona Centrul vechi, office@sharbektextil.ro, Tel: 0723680611, 0721116635 n Curier consultant si agenti de vanzari cu sau fara experienta, pentru companie internationala, salariu motivant, Tel: 0728680079

é Distribuitor cu sau fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0768632530 n Distribuitori pliante, Livratori cu sau fara scuter personal, angajam cu program flexibil, salariu atractiv, 1.000 RON/luna, Tel: 0753411797 Dulgher. Societate angajeaza dulgher cu experienta pentru zona Bucuresti, salariu 1600 lei, 1.600 RON, Tel: 0741273976

n Electriceni si muncitori necalificati, loredana87_lory@yahoo.com, Tel: 0721272676 Elec tric ian relaþii la Tel: 0720535381

n Electricieni cu experienþã în domeniu, minim 5 ani. Trimiteþi Curriculum Vitae pe e-mail, niaguadrian@yahoo.com n Electricieni. Firma angajeazã electricieni în construcþii, Tel: 0766324951

n Femeie de Serviciu. Firma de productie si distributie produse parafarmaceutice, situata in zona Bucurestii Noi, angajeaza femeie de serviciu, pentru birouri si hala productie, office@omega-pharma.ro, http://www.omega-pharma.ro, Tel: 0216687427, Fax: 0216687426 n Fierari betonisti si muncitori necalificati, 1 EUR, Tel: 0769461280 n Infirmier/ã pentru cãmin bãtrâni (de preferat internã), Tel: 0726451626

n ÎNGRIJITOARE

COPII -GRADINITA PARTICULARA BLANDA, RABDATOARE, HARNICA, DE PREFERAT CU EXPERIENTA IN DOMENIU. GRADINITA CAMY, SECTOR 3; BUCURESTI, WWW.GRADINITA-CAMY.RO, TEL: 0723201197

é Inspector Resurse Umane.

é Infirmier/ã. Centru de batrani angajeaza infirmiere cu rabdare si putere de munca, bordeianusorin@yahoo.com, http://www.casasfantamaria.ro, Tel: 0733956676 Inginer horticol cu experienþã în domeniu, minim 5 ani.Trimiteti curriculum vitae pe e-mail enegeorgeta68@yahoo.com SC GEOROM n Inginer. INTERNATIONAL SA Bd. Ferdinand nr. 90, sector 2, Bucureºti, angajeazã prin selecþie, în urma unui interviu, 1 inginer pentru lucrãri de foraje ºi edilitare. Activitatea se desfãºoarã pe ºantiere. Depunerea CV-urilor ºi informaþii suplimentare prin e-mail sau la sediul societãþii, office@georom.ro, http://www.georom.ro, Tel: 0212525727, Fax: 0212525729

Organizatie cu 250 angajati, cauta Inspector Resurse Umane cu experienta. Dorim persoana comunicativa, echilibrata, psiholog@mersel.ro, www.defne.ro, Tel: 0736707806 n Instalator retele apa/canal Angajez instalator pentru retele exterioare (bransamente) apa, canal. 0737.410.566, Tel: 0737410566 n Instalator. Angajez instalator pentru instalatii sanitare si incalzire, Tel: 0737410566

é Lucrãtor bucãtãrie. Restaurant tip fast-food angajeaza lucrator bucatarie cu/fara experienta. Relatii de luni - vineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856 n Lucrator depozit, gestionar.

Angajam lucrator depozit, gestionar cu experienta, Tel: 021.345.31.11, 0720.565.495.

Instalatori cu experienta in domeniul instalatiilor sanitare si termice- Sc Lenese Construct Srl angajeaza, Tel: 0732642491

n Italia

Nord plecari pentru Badante Restaurant. 00393270832879, Tel: 0314375705, 0763877240 n Livrator scuter si auto personal sau fara, zona Piata Domenii, Calea Grivitei, comenzi@kungfie-pizza.ro, Tel: 0734140400

é Mãcelar cu experienta angajez, Tel: 0769340310


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers, Germany n 1. Küchenhilfe in mexikan. Restaurant Arbeitsort: Bad

Griesbach i.Rottal; Description: Für das weithin bekannte mexikanische Restaurant "EL Sotano" in unserem First Class Hotel in Bad Griesbach suchen wir zum nächst möglichen Eintritt eine engagierte KÜCHENHILFE (m/w) oder eine/n Beikoch/Beiköchin.Ausb. z. Beikoch/Beiköchin Kenntnisse in der mexikanischen Küche sind von Vorteil, aber keine Bedingung: Einarbeitung erfolgt durch unseren Koch - Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit Si e zeigen Bereitschaft für branchenüblichen Wochenenddienst Arbeitsbedingungen/Zeitrahmen - Die Stelle ist in Teilzeit mit 35 Wochenstunden zu besetzen. - geregelte 5 Tage- Woche, Mo + Di Ruhetag - Die Arbeitszeit ist von 15:00 Uhr - 22:00 Uhr Neben einem guten Gehalt bieten wir unseren Mitarbeitern: - ganzjährige Beschäftigung mit Urlaubsmöglichkeit im Sommer - Kostenfreie Nutzung der Mitarbeiter-Hotel-Garage - Kostenfreie Nutzung von Innenpool, Sauna, Fitness-Raum (nach Absprache und zu bestimmten Zeiten) Äußerst günstige Mitarbeiter-Sonderpreise in unseren sieben COLUMBIA Hotels & Resorts (für Übernachtungen sowie Speisen u. Getränke) - Regelmäßige Schulungen im Hause (Produkt-Schulungen, Fortbildungen) - Auswärtigen Bewerbern stellen wir gerne auch eine vergünstigte Unterkunft zur Verfügung. - Aufstiegs-Chancen innerhalb des COLUMBIA Hotel Bad Griesbach und - auf Wunsch - Vermittlung in unsere Stadt- und Ferienhotels in Deutschland, auf Zypern, auf ein Luxus-Kreuzfahrtschiff (das von COLUMBIA gemanagt wird) oder in eines unserer Partnerhotels Interessiert Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche oder telefonische Bewerbung. Ihre Ansprechpartner sind Hoteldirektor Herr Dachs-Stoffel oder unser Servicechef Herr Wagner. Geforderte Anlagen: Bitte senden Sie uns am besten eine Kurzbewerbung unter Angabe Ihrer Telefonnummer zu.; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; Employer Name: COLUMBIA Hotel Bad Griesbach GmbH; Information: Roman Wagner; Address: Passauer Str. 39 a, D-94086 Bad Griesbach i.Rottal, Deutschland; Phone: +49 8532 3090; Fax: +49 8532 309155. n 2. SERVICEKRAFT [m/w] in Vollzeit Arbeitsort: Wackersberg bei Bad Tölz; Description: Der echt bayerische Gasthof im Herzen Oberbayerns liegt nur 3 km von Bad Tölz entfernt, inmitten des ländlich-idyllisch gelegenen Dorfes Wackersberg. Die Traditionsgaststätte lädt seine Gäste ein zu einer gemütlichen Rast oder zu Betriebs- und Familienfeiern (bis zu 200 Personen) im historischen Saal, der gemütlichen Stube oder dem schönen großen Biergarten, in gemütlicher bayerischer Atmosphäre. Das familiär geführte Haus ist bekannt für seine hausgemachten Kuchen und seine bayerische Schmankerlküche, in der Produkte aus der Region verwendet werden. Der Service hat in unserem Hause einen hohen Stellenwert und damit unsere Gäste freundlich und zügig bedient werden suchen wir ab sofort eine SERVICEKRAFT [m/w] in Vollzeit Sie passen am besten zu uns, wenn Sie bereits Erfahrung im Service vorweisen können. Die Ausbildung als Restaurantfachkraft ist zwar von Vorteil, jedoch nicht Bedingung. Wichtig ist uns, dass Sie auch in Stoßzeiten freundlich und zuvorkommend bleiben und die Gäste zügig und fachgerecht bedienen können. Sie besitzen gute kommunikative und rechnerische Fähigkeiten. Wegen der Erreichbarkeit unseres Gasthauses ist der Besitz des PKW-Führerscheines und eines PKWs für auswärtigen Bewerber/innen unabdingbar. Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem familiären Team sowie eine leistungsgerechte Vergütung. Bitte vereinbaren Sie mit Herrn Goldner einfach einen Vorstellungstermin unter 08041-4812 oder senden Sie Ihre Kurzbewerbung per Email an: altwirt-wackersberg@t-online.de Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!! Webinfo Altwirt: www.altwirt-wackersberg.de Webinfo Wackersberg: www. wackersberg.de - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Bewerbungsbogen; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; n 3. Junior Techniker HF-Technik Produktion m/w Arbeitsort: Roth, Mittelfranken; Description: Die LEONI Kabel GmbH ist Top-Anbieter von Kabeln und elektrischen Leitungen fu r die Automobilbranche und weitere Industrien. Als Kompetenzzentrum steuert sie unsere weltweit angesiedelten Fertigungsstandorte. Als Unternehmen der LEONI-Gruppe, mit mehr als 61.000 Mitarbeitern in 31 Ländern weltweit, bieten wir Ihnen alle Vorzüge eines Top-Arbeitgebers, der für eine hohe Weiterbildungskultur, interkulturelle Offenheit und Innovationskraft steht. Wir freuen uns auf Menschen, die neuen Herausforderungen mit Engagement und Teamgeist entgegentreten. Für den Standort Roth suchen wir einen Junior Techniker HF-Technik Produktion m/w. Ihre Herausforderung: - Durchführung von Typenprüfungen nach Prüfplan bzw. Normen oder Kundenspezifikation Betreuung und Weiterentwicklung der Hochfrequenzkabelmesstechnik Auswahl von geeigneten Prüfmethoden, Prüfeinrichtungen, Messtechnik und Standards sowie Wartung der Prüfanlagen - Fachlicher Ansprechpartner der Produktion - Bearbeitung von Sonderprojekten - Aktives Mitwirken bei der Produktionsoptimierung - Mitarbeit bei Qualitätsprüfungen bzw. fertigungsbegleitenden Prüfungen Ihre Qualifikation: - Abgeschlossene technische Berufsausbildung sowie Weiterbildung zum Techniker/-in bevorzugt im Bereich Elektronik oder Elektrotechnik oder entsprechende Berufserfahrung - Berufserfahrung im Bereich Hochfrequenzmessungen von Vorteil - gute EDV-Kenntnisse Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit - Geforderte Anlagen: Bitte übersenden Sie uns Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugniskopien unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen. Positionsnummer 1650; jenny.zschoernig@leoni.com

Restaurantfachmann/-frau Arbeitsort: Poppenhausen n 4. (Wasserkuppe); Description: Sie finden uns mitten im idyllischen Luftkurort Poppenhausen, umgeben von der zauberhaften Mittelgebirgslandschaft der Rhön. Tradition verpflichtet. Der Landgasthof befindet sich seit etwa 200 Jahren im Familienbesitz. Unsere Gästezimmer mit insgesamt 17 Betten sind modern und komfortabel eingerichtet und garantieren einen erholsamen Aufenthalt. In privater Atmosphäre bieten wir Ihnen Rhöner Gastlichkeit: ungezwungen und herzlich. Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Servicekraft (m/w) in Vollzeit. Die Arbeitszeiten bewegen sich im Rahmen der Öffnungszeiten zwischen 11:00 und 23.00 Uhr (Teil- und Schichtdienste). Das Aufgabengebiet umfasst das Servieren von Speisen und Getränken im A-la-Carte Service und das Kassieren. Eine abgeschlossene Ausbildung zum/r Restaurantfachmann/-frau oder Hotelfachmann/-frau oder alternativ entsprechende Berufserfahrung im Service ist zwingend erforderlich. Freundlichkeit und Zuverlässigkeit runden das Profil ab. Incoming - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; info@landgasthof-zum-stern.com

n 5. Wirtschaftsingenieur für Produktionscontrolling (m/w) Arbeitsort: Lemförde; Description: Wir sind das führende Chemieunternehmen der Welt, weil wir intelligente Lösungen bieten - für unsere Kunden und für eine nachhaltige Zukunft. Dazu vernetzen und fördern wir Menschen mit den unterschiedlichsten Talenten - weltweit. Das eröffnet Ihnen vielfältige Entwicklungschancen. Bei uns zählt Ihre Leistung ebenso wie Ihre Persönlichkeit. So werden aus Chancen Karrieren. Bei BASF. Als eines der führenden Unternehmen weltweit entwickelt, produziert und vertreibt die BASF Polyurethanes GmbH (Lemförde bei Osnabrück in Niedersachsen) maßgeschneiderte Polyurethan-Produkte und Problemlösungen. Erfolgreich eingesetzt werden unsere Spezialkunststoffe in der Automobilindustrie, der Bau-, Kühl-, sowie der Möbelindustrie. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Wirtschaftsingenieur für Produktionscontrolling (m/w) Was Sie erwartet: In Zusammenarbeit mit dem Vertrieb und der Produktion führen Sie Arbeitsablaufanalysen und Machbarkeitsstudien durch. Dabei haben Sie die Kostengesichtspunkte für neue Produkte stets im Blick. Hierzu zählt auch die Erstellung von Arbeitsplänen und der dazugehörigen Plandaten, sowie die Bearbeitung von und Mitarbeit bei Kalkulationsprojekten. Produktionskostencontrolling und die Bewertung von Investitionsmaßnahmen runden Ihr Aufgabengebiet ab. Was wir erwarten: Sie verfügen über ein abgeschlossenes Fachhochschulstudium oder Vergleichbares in der Fachrichtung Produktionstechnik bzw. Wirtschaftsingenieurwesen oder haben eine Forbildung zum Techniker erfolgreich abgeschlossen. Idealerweise haben Sie mehrjährige praktische Erfahrung in der Arbeitsvorbereitung und Kalkulation bzw. Kenntnisse von Produktionsabläufen, vorzugsweise in der Automobilzulieferindustrie. Dazu kommt Ihre Erfahrung in der Kosten- und Ergebnisrechnung. Sie zeichnen sich durch sehr gutes analytisches Denkvermögen, eine hohe Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit und eine selbstständige Arbeitsweise und Teamfähigkeit aus. Ihre guten englischen Sprachkenntnisse wenden Sie gern auf Ihren Dienstreisen an. Wir bieten: Ein anspruchsvolles Aufgabengebiet mit hoher Eigenverantwortung. Ihre Einarbeitung erfolgt "on the job" in einem engagierten, kompetenten Team. Attraktive Vergütung einschließlich betrieblicher Sozialleistungen sowie hervorragende Entwicklungschancen in einem internationalen Unternehmen. Erwarten Sie, überrascht zu sein und entdecken Sie berufliche Vielfalt bei BASF. Referenzcode DE52575306_BFA_2 Ihre Bewerbung erreicht uns online über www.basf.de/karriere oder schriftlich an BASF Services Europe GmbH Recruiting Services Europe Postfach 11 02 48 10832 Berlin, Deutschland Ihre Fragen beantworten wir gern: Tel.: 00800 33 0000 33 E-Mail: jobs@basf.com n 6. Experte (w/m) Fahrzeughomologation Arbeitsort: Wolfsburg; Description: Die TÜV NORD Gruppe berät, prüft, zertifiziert, entwickelt und qualifiziert. Unsere Dienstleistungen schaffen Sicherheit für alle. Daran arbeiten mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 70 Ländern. Unsere Kunden vertrauen auf eine 140-jährige Erfahrung und umfassende technische Kompetenz in den Geschäftsfeldern Industrie Service, Mobilität, Rohstoffe, Aerospace und Bildung. Unterstützen Sie uns, die Welt sicherer zu machen! Kommen Sie zu uns in die TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG am Standort Wolfsburg als Dipl.-Ing. (FH/TU) w/m Ihre Aufgaben: Prüfung und Prüfberichterstellung gem. nationalen und internationalen fahrzeugtechnischen Vorschriften mit den Schwerpunkten Gesamtfahrzeug Elektrische Sicherheit EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) Projektmanagement zur Unterstützung von Kundenprojekten im Rahmen der Abwicklung internationaler Typprüfungen Verfolgung der Entwicklung internationaler technischer Fahrzeugvorschriften und Umsetzung neuer Vorschriften in entsprechende Prüfverfahren Auf dem gebiet komplexer elektronischer Systeme in Fahrzeugen: Beurteilung der funktionalen Sicherheit und der Entwicklungsprozesse hinsichtlich der einschlägigen Normen Ihr Profil: Dipl.-Ing. (FH/TU), Bachelor oder Masterabschluss Elektrotechnik/Elektronik/Mechatronik Berufseinsteigern/-innen wird eine Chance gegeben Reisebereitschaft Selbstständige, analytische Arbeitsweise Kenntnisse Projektmanagement Gute Englischkenntnisse Interessiert Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins. Bewerben Sie sich bitte bevorzugt online unter www.tuev-nord.de/karriere (Referenzcode: TNM-748-2012). TÜV NORD Gruppe, Personalmanagement TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG, Am Technologiepark 1, 45307 Essen Ihre Ansprechpartnerin: Frau Heike Brauner, Tel. 0201/825-2266 www.tuev-nord.de/karriere - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich;

n 7. Projektleiter (M/W) Entwicklung Arbeitsort: Geisenhausen,

Niederbayern; Description: Die QESTRONIC ist ein junges, dynamisches Unternehmen mit internationaler Ausrichtung. Wir bieten Komponenten, Systeme und Gesamtlösungen, von digitaler Elektronik über Hochvolt-Energiespeicher bis hin zu kompletten E-Mobilitätslösungen. Unsere innovativen Produkte ermöglichen es uns, flexibel auf den sich ständig wandelnden Markt zu reagieren. Sie stecken voller Tatendrang und möchten viel bewegen in einem innovativen Team mit kurzen Entscheidungswegen Sie sind interessiert an neuen Technologien und Entwicklung im Bereich Elektromobilität Sie wollen Ihr Know-How vielfältig einsetzen Dann haben wir die richtige Herausforderung für Sie. Gestalten Sie die automobile Zukunft, indem Sie uns an unserem Standort in Geisenhausen/ Nähe Landshut bei der Softwareentwicklung für Elektro- und Hybridfahrzeuge unterstützen. Ihre Aufgaben: - Projekt- und Systemkoordination in anspruchsvollen Fahrzeugentwicklungsprojekten der E-Mobillität inklusive der Verantwortung von Kosten, Terminen und der Qualitätssicherung Verantwortlich für das technische Anforderungsmanagement sowie die Steuerung und Umsetzung des technischen Konzepts (Lasten-/Pflichtenheft) - Technische Verantwortung für alle Entwicklungsumfänge im Gesamtsystemdesign (Elektronik, Elektromechanik, Test) - Fachliches Führen des Entwicklungsteams sowie enge Abstimmung mit den internen Schnittstellenbereichen Präsentieren und Vertreten der Entwicklungsergebnisse beim Kunden Berichtswesen an den Leiter Programm Management Ihre Qualifikationen: Erfolgreich abgeschlossenes ingenieurwissenschaftliches Studium (Elektrotechnik oder vergleichbar), alternativ Ausbildung als - Elektrotechniker mit einschlägiger Weiterbildung und entsprechender Berufserfahrung - Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung, gerne Systemingenieure - Tiefes technisches Verständnis und Erfahrung in de Entwicklung des automotiven Umfelds - Ausgeprägtes Gesamtsystemverständnis sowie sicherer Umgang im Anforderungsmanagement - Sehr gute Präsentationsfähigkeiten sowie sicheres Auftreten - Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse Wenn Sie Gestaltungsfreiheit in einem schnellen, dynamischen Umfeld schätzen, bieten wir Ihnen den passenden Rahmen. Sie sind neugierig geworden; Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe von Eintrittstermin und Gehaltswunsch an uns. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; bewerbung@qestronic.de n 8. Fachmann/-frau - Systemgastronomie Arbeitsort: Zella-Mehlis; Description: Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams für unser Restaurant in Zella-Mehlis eine/n freundliche/n und motivierte/n Mitarbeiter/in. Zu Ihren Aufgaben gehören: - Aufnahme von Bestellungen und Kassieren - Zubereiten von Speisen nach Einweisung - Servieren von Speisen und Getränken - Abräum- und Reinigungsaufgaben im Bereich Produktion und Verkauf unserer Produkte Ihr Profil: - Freundlichkeit und gepflegtes Erscheinungsbild starke Kundenorientierung und Dienstleistungswille - Bereitschaft zu Schichtdienst - Zuverlässigkeit und sorgfältige Arbeitsweise Teamfähigkeit Ihre EInstellung erfolgt in Teilzeit mit 30 h/Woche. Mehrarbeit wird grundsätzlich vergütet!!! Wir feuen uns, Sie kennenzulernen! - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Employer Name: Uwe Kurth RestaurantbetriebsGmbH McDonalds Restaurant; Information: Reuss; Address: Industriestr., D-98544 Zella-Mehlis, Deutschland; Phone: +49 3682 484908; Fax: +49 3682 484910 n 9. Baumkletterer/in Arbeitsort: Lübeck; Description: Alles was mit Bäumen und Holz zu tun hat, ist unsere Leidenschaft. Auf Baumpflege und Forstservice versteht sich unser Fachpersonal. Wir sind spezialisiert auf das Bearbeiten von inländischen Naturhölzern. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir 1 Forstwirt/in bzw. Baumkletterer/in für alle anfallenden Arbeiten in der Forstwirtschaft. Sollten Sie im Besitz des Kletterschein A sein, wäre dies von Vorteil. Dieser kann aber auch bei uns erworben werden. Körperliche Fitness zum Baumklettern setzen wir voraus. Unterkunft kann bei Bedarf gestellt werden. info@howakuba.de n 10. Oberarzt/Oberärztin für Kinder- und Jugendmedizin /Neonatol. Arbeitsort: Rüdersdorf bei Berlin; Description: Ein Krankenhaus am östlichen Stadtrand von Berlin, der Akut- und Regelversorgung mit den Fachabteilungen: Innere Medizin, Palliativmedizin, Allgemeine Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Neurologie und Schmerztherapie, Kinder- und Jugendmedizin, Anästhesiologie und Intensivtherapie, Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Der im Herbst 2009 fertig gestellte Krankenhausersatzneubau schafft für die Zukunft ein modernes, attraktives und anspruchsvolles Arbeitsumfeld. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Oberarzt / Oberärztin für Kinder- und Jugendmedizin / Neonatologie (Rüdersdorf) Die Abteilung Pädiatrie hat 20 Betten, davon drei für Neonatologie. Sie deckt derzeit das gesamte Spektrum der Akut-Pädiatrie ab. Jährlich werden ca. 1.000 Kinder und Jugendliche stationär behandelt, 700 Geburten begleitet und eine Vielzahl von Patienten in der Rettungsstelle und in der allergologischen Sprechstunde versorgt. Es besteht eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachabteilungen mit guten diagnostischen Möglichkeiten, u. a. EEG, MRT, CT, sowie mit der Praxis für Kinder- und Jugendmedizin in der Poliklinik am Standort der Klinik. Sie haben ein offenes und freundliches Wesen die Fachkompetenz auch Teamgeist und sind belastbar und flexibel Wir bieten Ihnen: ein gutes Arbeitsklima individuelles Betätigungsfeld mit Weiterentwicklungsmöglichkeiten eine der Qualifikation angemessene Vergütung zusätzliche Altersversorgung; strausberg.323-arbeitgeber-service@arbeitsagentur.de


detalii la http://ec.europa.eu n 11. IT-System-Kaufmann/-frau Arbeitsort: Burgau, Schwaben; Description: Wir sind ab sofort auf der Suche nach einem IT-Systemkaufmann / -frau. Bringen Sie umfassende IT-Kenntnisse (vor allem im Bereich Netzwerktechnik) mit dann bewerben Sie sich bitte schriftlich rasch bei uns. Wir freuen uns auf Sie! Incoming Kennung ZAV131 - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; zink@etc-gmbh.de n 12. Qualitätsingenieur/in Arbeitsort: Betzdorf, Sieg; Description: Wir sind ein weltweit agierender Automobil-Steckverbinder- und Mechatronikbauteilhersteller. Unser Schwerpunkt liegt in der Realisierung kundenspezifischer Lösungen. Wir stellen an uns die höchsten Qualitätsansprüche und sind nach ISO/TS 16949 zertifiziert. Unsere innovativen Produkte für die Automobilindustrie werden global über unsere Konzernmutter vertrieben. Technikbegeisterten Fachkräften bieten wir interessante Karrierechancen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir motivierte Mitarbeiter, die sich gerne anspruchsvollen Aufgaben stellen und ihr Talent entfalten möchten. Qualitätsingenieur m/w Ihre Aufgaben: Innerhalb unserer Abteilung Quality Engineering sind Sie verantwortlich für die qualitätsseitige Begleitung unserer Produkte von der Planungs-/Angebotsphase über das Projektmanagement bis hin zur Serienbetreuung. Im Rahmen der Qualitätsvorausplanung setzen Sie die bekannten Qualitätswerkzeuge wie APQP, FMEA und SPC ein. Sie erstellen und pflegen Kontrollpläne und Arbeitsanweisungen sowie sonstige qualitätsbezogene Dokumente. Ihr weiteres Tätigkeitsgebiet beinhaltet auch die Bearbeitung von Kundenreklamationen und das Einleiten von Korrekturmassnahmen. Sie sind aktiv in der Analyse, Verfolgung und Koordination bei Qualitätsproblemen intern sowie bei unseren Lieferanten tätig. Dazu gehört auch die Durchführung von Audits (ISO/TS 16949, VDA 6.3). Ihr Profil: Sie sind Diplomingenieur/Techniker Qualitätssicherung, Maschinenbau, Kunststofftechnik oder Elektrotechnik. Idealerweise verfügen Sie bereits über praktische Erfahrungen innerhalb der Automobilbranche. Der Umgang mit den gängigen Qualitätstools ist für Sie selbstverständlich. Ihr offenes und fachkompetentes Auftreten gibt Ihnen die Möglichkeit, erfolgreich mit allen Fachabteilungen zusammenzuarbeiten. In Ihrer täglichen Arbeit überzeugen Sie durch hohe Eigeninitiative, Durchsetzungsvermögen, Organisationstalent und hohe Motivation. Teamfähigkeit, Flexibilität, Belastbarkeit, Reisebereitschaft sowie gutes Englisch in Wort und Schrift runden Ihr persönliches Profil ab. Sind Sie interessiert Eine abwechslungsreiche Aufgabe in einem zukunftsorientierten Unternehmen im internationalen Umfeld erwartet Sie. Senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung, per E-Mail an unsere Personalleiterin Frau Cornelia Schöneberg, schoenebergc@avx-elco.com - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich. n 13. Assistenzarzt/-ärztin Arbeitsort: Bad Camberg; Description: MEDIAN Kliniken ist ein deutsches Klinikunternehmen mit derzeit 42 Einrichtungen und etwa 8.500 Betten. Der Unternehmensverbund beschäftigt ca. 6.000 Mitarbeiter. Besondere medizinische Schwerpunkte sind die orthopädische, neurologische, kardiologische und psychosomatische Rehabilitation. Neben hochspezialisierten Fachkliniken gehören auch akutmedizinisch orientierte Einrichtungen und Krankenhäuser zum Unternehmensverbund. Das Unternehmen besteht seit mehr als 40 Jahren und hat seinen Sitz in Berlin. In der Rehabilitationsmedizin gehört MEDIAN Kliniken zu den marktführenden Klinikunternehmen; diese Position wollen wir dynamisch weiterentwickeln. Die MEDIAN Hohenfeld-Kliniken Bad Camberg sind Rehabilitationskliniken für Orthopädie und psychosomatische Medizin. Wir suchen für die MEDIAN Hohenfeld-Klinik für Orthopädie zum 01. Januar 2013 einen/eine Assistenzarzt Orthopädie m/w in Voll- oder Teilzeit wegen der Erweiterung des Tätigkeitsspektrums. In der Klinik behandeln wir das gesamte Spektrum der konservativen Orthopädie und führen Anschlussheilbehandlungen/Anschlussrehabilitationen nach orthopädischen Operationen und nach Operationen wegen Unfallverletzungen durch. Einen Schwerpunkt bildet die Osteologie. Die Klinik wurde als erste Rehabilitationsklinik in Hessen mit dem Zertifikat Klinisches osteologisches Schwerpunktzentrum DVO ausgezeichnet. Das zukünftige ärztliche Aufgabengebiet umfasst unter anderem die Betreuung der Patienten mit der Durchführung von Aufnahme- und Abschlussuntersuchungen, von regelmäßigen Visiten, Erstellung und Überwachung von Rehabilitationsplänen, Arztberichterstellungen und die Teilnahme am klinikübergreifenden Anwesenheits-Bereitschaftsdienst. Die Fachklinik für Orthopädie und Osteologie wird von der Deutschen Rentenversicherung, allen Krankenkassen und Privatkassen belegt. Die Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie betreut das gesamte Krankheitsspektrums psychischer und psychosomatischer Störungen, sofern in einer Rehabilitationsklinik behandelbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.median-kliniken.de. Für Auskünfte steht Ihnen auch der Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Herr Prof. Dr. med. Diethard M. Usinger, zur Verfügung (Tel. 06434-29-845 / Sekretariat Frau Reinhardt-Hoyer). Die MEDIAN Hohenfeld-Kliniken sind nach IQMP-Reha und KTQ zertifiziert. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des möglichen Eintritttermins und Ihres Einkommenswunsches an: Dorette Schless Personalreferat MEDIAN Hohenfeld-Kliniken GmbH & Co. KG Hohenfeldstr. 12-14 65520 Bad Camberg Telefon: 06434-29860 www.dorette.schless@median-kliniken.de - Geforderte Anlagen: Vollständige Bewerbungsunterlagen mit Angabe des möglichen Eintrittstermins und Ihres Einkommenswunsches.; Kenntnisse und Fertigkeiten: E-Mail-Programm Outlook (MS Office); Orthopädie (ärztlich); Patientenbetreuung.

n 14. Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w) - IOSB-2012-53 Arbeitsort: Ettlingen; Description: Fraunhofer Society is the largest organization for applied research in Europe. One of over 60 Fraunhofer Institutes, the Fraunhofer Institute of Optronics, System Technologies and Image Exploitation (IOSB) in Ettlingen (Germany) supports research in areas such as real-time image processing, pattern recognition, and performance optimization of electro-optical systems. Research activities in the Adaptive Optics Group at Fraunhofer IOSB revolve around imaging through turbulence (especially along horizontal paths and strong turbulence) and free-space laser communication. We are developing simulations, theoretical models, image processing software and adaptive optics systems. Imaging along horizontal paths has unique challenges, quite different from astronomical adaptive optics, and therefore we promote unconventional approaches to the problem. The AO group at Fraunhofer IOSB is one of very few research units in Europe where work is devoted to this topic. * *Wissenschaftliche Mitarbeiterin/wissenschaftlicher Mitarbeiter - Adaptive Optics Scientist* * Fraunhofer Institute of Optronics, System Technologies and Image Exploitation (IOSB) in Ettlingen, Germany, has an opening for an Adaptive Optics Scientist. The successful candidate will be responsible for running the adaptive optics (AO) laboratory. The tasks will include: (-)Implementation of new AO concepts,(-) (-)Measurements of turbulence strength (r0, t0) with the existing Shack-Hartmann-based AO system,(-) (-)Maintenance of the existing AO systems,(-) (-)Mentoring of, and collaboration with the students.(-) When compatible with the candidate s background, theoretical modeling of problems in imaging and laser propagation could also be undertaken in addition to laboratory work. He/she is also expected to publish papers and give presentations at international conferences. Minimum qualifications: (-)Degree in applicable field of Engineering or Physics (PhD preferred),(-) (-)Broad base of optics knowledge,(-) (-)In-depth knowledge of imaging through turbulence and adaptive optics, Fourier optics,(-) (-)Experience with at least one programming language; familiarity with LabView would be an advantage,(-) (-)Experience with building and testing of AO systems would be a strong advantage.(-) Expected start date: Early 2013. Salary and work conditions according to Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). The initial appointment is for three years and extendable depending on performance and available funding. Fraunhofer-Society is committed to a policy of equal opportunities for men and women. To apply send a CV and the names and contact information of two references to: Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB Kennziffer IOSB-2012-53 Gutleuthausstr. 1 76275 Ettlingen E-Mail: personal@iosb.fraunhofer.de Questions to this position will be answered by: Dr.-Ing. Szymon G adysz Telefon: +49 7243 992 120 E-Mail: szymon.gladysz@iosb.fraunhofer.de Information about the company: http://www.iosb.fraunhofer.de Incoming Kennung ZAV131 - Geforderte Anlagen: Schriftliche Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen mit Angabe der Kennziffer IOSB-2012-53. n 15. Mitarbeiter im Kundenservice (m/w) Arbeitsort: Frankfurt (Oder); Description: WIRKAUFENS sucht ab sofort engagierte Mitarbeiter im Kundenservice (m/w). Wer wir sind WIRKAUFENS ist DER Elektronikankauf im Internet! Wir bieten unseren Kunden den einfachsten, schnellsten und sichersten Weg, Elektronik zu Geld zu machen. Als junges, dynamisches und stark wachsendes Unternehmen im Bereich Re-Commerce, also der Wiederaufbereitung gebrauchter Elektronik und anschließender Wiederverwendung, leisten wir unseren kleinen Beitrag für eine nachhaltige Zukunft. Diesen fördern auch unsere Partner wie die Deutsche Telekom, OTTO oder blau.de. Wir setzen alles in Bewegung, um unsere Mitarbeiter beruflich weiterzubringen. Was wir Ihnen bieten - Ein tolles Team, das sich auf Sie freut - Ein marktgerechtes, leistungsorientiertes Gehaltspaket Familienfreundliche Arbeitszeitmodelle - Viel Verantwortung in einem schnell wachsenden Unternehmen Was Sie können sollten Sie beherrschen fließend Spanisch und Deutsch in - Sie treten unseren Kunden gegenüber freundlich und positiv auf und lassen sich in Stresssituationen nicht aus der Ruhe bringen - Idealerweise haben sie bereits Erfahrungen Diensten wie Google oder eBay Teamfähigkeit und Engagement stehen bei Ihnen im Vordergrund Erfahrungen im Umgang mit MS Office Was Sie tun werden Betreuung unserer Kunden am Telefon oder per Email Beantwortung von Kundenanfragen zu Shops - Sie tragen durch Ihre eigenen Ideen und Erfahrungen dazu bei Kundenservice ständig zu optimieren Bewerben Sie Sich jetzt: jobs@wirkaufens.de asgoodas.nu GmbH Ansprechpartner: Ferdinandstraße 15 15230 Frankfurt (Oder) Im Internet finden Sie uns unter www.wirkaufens.de - Geforderte n 16. Holzbearbeitungsmechaniker/in Arbeitsort: Kösching; Description: Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Holzbearbeitungsmechaniker-/in in Vollzeit. Anforderungen: Ausbildung zum Holzbearbeitungsmechaniker, Schreiner, Tischler oder Zimmerer, - Idealerweise Vorkenntnisse in der Holzbearbeitung, - Bedienung von Sägen, Fräsen und anderen Anlagen, - Verarbeitung des Rohstoff Holz zu Holzbauteilen, Sägen, Schleifen und Kontrolle von Holzelementen, Qualitätskontrolle, - Teamfähigkeit, Flexibilität und handwerkliches Geschick, - Bereitschaft zur Schichtarbeit. Der Arbeitsort ist nur bedingt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Bei Interesse und gegebener Eignung freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung telefonisch oder per E-Mail. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse. personal@binderholz.de

n 17. Projektmanager Export Industrie/Labor: Medizintechnik (w/m)

Arbeitsort: Planegg; Description: Wir sind eine mittelständische Unternehmensgruppe mit europaweit mehreren hundert Mitarbeiter(n)/innen. Mit innovativen Hightech-Anlagen und einem kompletten Dienstleistungsangebot sind wir einer der weltweit führenden Systemanbieter im Bereich Sterilisationund Desinfektionstechnik. Zur Verstärkung unseres Teams in unserer Hauptverwaltung am Standort Planegg bei München suchen wir Sie in Vollzeitanstellung als Projektmanager Export Industrie/Labor (w/m). ****Bundesweite Bewerbungen sind ausdrücklich erwünscht!*** Ihre Aufgaben: - Erstellung von länderspezifischen Angeboten für Industrieund Laborprojekte - Bearbeitung von Ausschreibungen Auftragsabwicklung und Fakturierung - Berücksichtigung von Ausfuhrbestimmungen - Projektmanagement - Sicherstellung der Prozessabläufe - Überwachung der Zahlungseingänge Ihr Profil: Erfolgreiches techn. Studium im Ingenieurbereich bzw. mehrjährige Berufserfahrung im Export-Vertrieb von Investitionsgütern - Gute Anwenderkenntnisse von SAP R/3 und MS Office - kaufmännisches und technisches Verständnis - Verhandlungssichere englische und französische Sprachkenntnisse, weitere Fremdsprache von Vorteil Wir bieten eine abwechslungsreiche, interessante Tätigkeit in unserer Unternehmensgruppe, Zukunftssicherheit sowie flexible Arbeitszeiten und attraktive Vertragsbedingungen. - Geforderte Anlagen: Wir freuen uns auf Ihre ausführliche Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin.; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; personal@mmmgroup.com n 18. Holzfensterbauer oder Schreiner Arbeitsort: Laupheim; Description: Hartmut Knaak Herstellung von Fenster und Türen ist ein Familienunternehmen in der 2. Generation, Wir suchen zum nächstmöglichen Eintritt eine/n engagierte/n Holzfensterbauer oder Schreiner oder einen Mitarbeiter mit vergleichbarem beruflichem Hintergrund oder Fensterbauhelfer, mit Wunsch nach einer langfristigen Anstellung. Voraussetzungen: * eine abgeschlossene Berufsausbildung in den oben genannten Berufsfeldern oder in ähnlichen Handwerksberufen * Sie sollten Interesse, Lernbereitschaft und handwerkliches Geschick mitbringen. * Erfahrungen und Kenntnisse im Aufmaß, Arbeitsvorbereitung, Holz und/oder Kunststoff wäre von Vorteil * Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. * ein gültiger Führerschein ist zum Erreichen des Arbeitsplatzes wünschenswert Unsere Baustellen und Auftraggeber befinden sich im regionalen Umkreis. Bewerber aus dem überregionalen Bereich unterstützen wir gern bei der Wohnungssuche! Sie sind motiviert und belastbar, dann nehmen Sie doch gleich heute noch telefonisch mit uns Kontakt auf: Ansprechpartner: Hr. Knaak Tel.: 07392/ 3566 Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; fensterbau-knaak@gmx.de n 19. Mitarbeiter/in im Haustechnik-Bereich Arbeitsort: Kirchham, Niederbayern; Description: Als einer der größten Gastronomie- und Hotellerie-Betriebe rund um das niederbayerische Bäderdreieck bieten wir unseren Gästen tägliche Spitzenleistung und kompetenten Service. Unsere Gäste schätzen vor allem die Freundlichkeit und Herzlichkeit unserer rund 440 Mitarbeiter, die hohe Qualität und die familiäre Atmosphäre des Unternehmens und seiner Bereiche, die Hotels und Wellness, Speise- und Unterhaltungsgastronomie, Veranstaltungen zu verschiedensten Themen und Museen, Einkaufsund Bummelmöglichkeiten umfassen. Unser Haustechnik-Team benötigt weitere Unterstützung, daher suchen wir zum nächst möglichen Eintrittstermin eine/n MITARBEITER/IN IM HAUSTECHNIK-Bereich. IHRE AUFGABEN Sehr abwechslungsreiche Aufgaben in verschiedenen Bereichen unseres Erlebnisparks - Schwerpunkte Ihrer Tätigkeiten sind Wartung und Reinigung, Störungsbehebung und Instandhaltung der haustechnischen und betrieblichen Anlagen sowie weitere Aufgaben aus dem Elektro-Bereich wie z.B. - Betreuung der technischen Einrichtungen. - Sie kontrollieren regelmäßig Räume, Gebäude, Außenanlagen und technische Einrichtungen. - Sie warten die Haustechnik und gewährleisten so die reibungslose Funktion von Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär-, Aufzug-, Schließ- und Alarmanlagen. ANFORDERUNGEN - abgeschlossene Ausbildung in einem elektronischen Beruf erforderlich - Berufserfahrung in einem handwerklichen Berufsfeld, vorzugsweise als Haustechniker, erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich - umfassendes handwerkliches Verständnis und Geschick - gepflegtes, freundliches Auftreten und Teamfähigkeit - Bereitschaft für Wochenenddienste und Arbeit im Wechselschichtsystem - Belastbarkeit und Zuverlässigkeit Einteilung von Montag bis Sonntag bei gelegentlichem Wochenendeinsatz mit entsprechenden Ausgleichstagen, bei geregeltem Dienstplan. WARUM ZU UNS Suchen Sie einen sicheren und dauerhaften/ganzjährigen Arbeitsplatz bei einem familienbewussten Betrieb, der nach sozialen Werten geführt wird Durch unsere Betriebsgröße haben Sie die Möglichkeit, in verschiedenste Arbeitsbereiche einzusteigen und abwechslungsreiche Tätigkeiten auszuführen. Gerne auch als Quer- oder Seiteneinsteiger. Wir können Ihnen verschiedene und flexible Arbeitszeitmodelle bieten. Wir arbeiten Sie professionell ein und Sie nehmen regelmäßig an Schulungen teil. Außerdem haben Sie gute Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in unserem Hause. Unseren Mitarbeitern bieten wir neben vielen Ermäßigungen und Vorteilen im Betrieb auch attraktive Sozialleistungen. Bei Bedarf sind wir Ihnen bei der Suche nach einer günstigen Unterkunft gerne behilflich. Bei Interesse richten Sie bitte Ihre vollständige schriftliche Bewerbung unter Angabe des möglichen Eintrittstermins an unsere Personalabteilung. - Geforderte Anlagen: Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen zu.; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Wünschenswert; personal@haslinger-hof.de


pagina 8 / oferte de muncã România

01 Octombrie 2012 n Maistru cusut, muncitor maºinã subþiat, cusãtori ºi montatori Muncã pentru pentru formarea unei benzi de studenti absolventi cusut, pt. fabricã de încãlþãminte. Detalii la telefon: Tel: 0371040151 cu sau fara n Maistru, Electrician. Angajam experienta, salariu un Maistru calificat cu diploma si 1 Electrician calificat. Sunati intre de la 1200ron, Tel: orele 8- 18 de L-V salariu avantajos, 0747881931 grecrombussinesgroup@yahoo.com Tel: 0785070908 n MUNCITORI NECALIFICATI SI CALIFICATI ANGAJEAZÃ FABRICA TAMPLARIE PVC (ZONA AUTOGARA RAHOVA). ADRESA INTERVIU: STR. BARLEA, NR. 2B. TEL: 0214250925/26,

é Manichiuristã Pedichiuristã cu experienþã (unghii false), Tel: 0723977137, 0723270851

Manichiuristã si coafezã Coafor angajeaza manichiurista si coafeza, Tel: 0729811610, 0728303302

Maºinist/ã fete la masã pentru pregãtit- cusut încãlþãminte ºi maºiniste cu experienþã, angajãm SC Coryllus Prodimpex SRL (Str. Iliada nr. 55). 0744661957, Tel: 0744661956, 0214204326 n Menajerã angajam, program L-V 9.00 - 19.00, Tel: 0213208818 n Montator parbrize auto. Firma specializata in vanzarea si montarea de geamuri auto angajeaza montator parbrize auto cu experienta, permisul de conducere este un avantaj, experienta in domeniu este absolut necesara, Tel: 0722375740

vizita, pliante, brosuri, multiplicare, printare documente. Minim 1.500Lei. Nu sunati daca nu aveti experienta minim 3 ani, 0725926727

é Ospãtar, barman, restaurant zona Bd Timisoara sector 6, cu experienta, Tel: 0761966435

n Operator calculator angajam,

é Muncitori cu experienþã industria alimentarã (cuptorist, preparator, operator maºinã ambalat, cofetar, mecanic întreþinere). Domiciliu apropiat Bragadiru-Ilfov, Tel: 0770313796, 0214106590 n Muncitori

necalificati in domeniul constructii funerare in zona Breceni cu drept de calificare proba de lucru. Salariu n Manipulant marfa, studii medii, 1200 lei, Tel: 0762934104 pentru depozit alimentar Doraly Muncitori necalificati. Firma de Afumati Casa de Gros, pavilionul E, salariu net 1000Ron cu bonuri constructii, angajeaza muncitori de masa incluse. Relatii la adresa necalificati. Salariu intre 40- 50 Ron la zi, Tel: 0733931974 mentionata,

é Masaj Erotic colege cu aspect fizic placut, pentru companie intima si masaj erotic, ofer cazare, comision de 50-60% urgent, clienti din prima zi garantat, urgent, 4.000 EUR/luna, goodlive2009@yahoo.com, Tel: 0765602873, 0721952053

é Operator carti de

program L-V 9.00-19.00, Tel: 0213208818 n Operator. ITU Refrigeration SRL, str. ºos. Odãii nr. 73-77, sector 1, Bucureºti (linia de centurã zona Otopeni), angajeazã pentru atelierul de tinighigerie: 1 operator prelucrãri table - Abkant comandã numericã 0213198802, Tel: 0213198803, 0213198807 n Ospãtari cu experienþã pentru Club Princess. Sunaþi dupã ora 10.30, Tel: 0720535383, 0720535382

Ospãtãriþe si livrator scuter posesor permis cat B- restaurant Il Cantuccio angajeaza, Tel: 0724744153

é Ospãtar. Restau-

rant angajeazã ospãtar/ ospãtãriþã cu experienþã în domeniu ºi femei la bucãtãrie, Ion Minulescu (zona Timpuri Noi), la 5 minute de metrou, Tel: 0725794195


01 Octombrie 2012

é Ospatari, Barmanite. Locatie centrala cu restaurant si lounge/club angajeaza Ospatari/ospatarite cu Experienta si Barmanite (experienta reprezinta un avantaj). Preferabil cunoasterea limbii engleze, Tel: 0758101040 n Patiser cu experienta. relatii la telefon, Tel: 0740682911 n Patiser cu experienta. Angajez in Otopeni, program 06:00-15:00, weekend liber, salariu atractiv, Tel: 0765845704 n Patiser (cu experienta) si ajutor de patiser angajam. Relatii la telefon, Tel: 0728138544 n Persoane dinamice si tineri dornici de a se afirma intr-o companie internationala. Salariu 1200+bonusuri, Tel: 0728680079 n Persoane tinere si dinamice, dornice de afirmare si dezvoltare: agent vanzari, distribuitor, curier, asistent manager pentru companie multinationala. Salariu de la 1200 ron + bonusuri, Tel: 0318004555 n Personal pentru spãlãtorie textile, zona Bd Constructorilor, Crangaºi- Giuleºti. Detalii la telefon 0731309988, 0725916130 n PERSONAL. ANGAJEZ TINERI 19-28 ANI (FETE- BAIETI) SPECIALIZARE VANZARE FAST FOOD IN CENTRU VECHI, SALARIU F BUN, TEL: 0760925905

oferte de muncã România / oferte de muncã strãinãtate / cereri de muncã / pagina 9 PERSONAL SALON: COAFEZA, COSMETICIANA, MANICHIURISTA, FRIZER, TATUATOR, VANZATOARE, SUPRAVEHETOARE LOC JOACA, PERSOANE SERIOASE, SALARIU 700-1000, EXPERIENTA AVANTAJ - CENTRUL HUEDIN BERCENI, 700 RON, ALEXANDRESCUANTONIO@ Y A H O O . C O M , HTTP://WWW.CLEONAILS.RO, TEL: 0749065615

Personal. Fabrica încãlþãminte angajeazã în condiþii avantajoase: cusãtoare, tragatori manuali si montatoare; zona ªos. Giurgiului, Tel: 0721213384, 0214510056 Pizzar si ospatar/ita pentru Pizzerie zona BabaNovac, Tel: 0766534066, 0722365645 n Promoteri pentru lucru cu instiitutiile scolare. Conditii: imagine ingrijita, abilitati bune de comunicare, Tel: 0728536273, 0767631880

n Secretara. Italian in Romania cu afacere angajeaza fata pt mic secretariat si menaj usor, Tel: 0749605804 n ªofer taxi cu experienta, obigatoriu atestat, zona Berceni24h, dispecerat Leone, Logan in stare foarte buna. Telefon dupa ora 18:00, Tel: 0722498249

n Belgia. Baby sitter. Vrei o

é ªoferi taxi.

é ªofer de proto-

col, detinator de Visa SUA valida, fara cazier, fara probleme litigioase la alte locuri de munca, cu recomandari de la locurile de munca anterioare, divascu@mail7g.com Tel: 0722617859 TIR experienta, n ªofer seriozitate, semiremorca confectii textile 22t. Sediul firmei Bucuresti, curse Romania-Germania retur, Tel: 0722503850 n Sortatori deseuri neferoase cu experienta si incarcatoridescarcatori. Sos. Giurgiului 27, Jilava, Tel: 0728024322 n Spalatori Auto m/f, carte de munca, zona Obor Ferdinand, Tel: 0735551060

Companie de taxi angajeazã ºoferi cu atestat (facilitãm obþinerea atestatului) închiriem licenþe taxi, vindem autoturisme Dacia Logan, 0762008061; Tel: 0214560387, 0214560298 n Specialisti cauciucare sau zidire antiacida. Angajam pentru lucrari in tara si strainatate. Cunoasterea unei limbi straine constituie un avantaj. Interesatii pot sa ne contacteze pe fax la 0213169158 sau e-mail, personal@bteam.ro. copii. n Supraveghetor/oare Restaurantul Taverna Sarbului angajeaza supraveghetoare copii, experienta in domeniu, salariu 1800 lei, Tel: 0721353353, 0727353353

é Tâmplar cu experienþã în lemn masiv ºi furnir. Tel, Tel: 0723815533 n Tâmplar lemn angajam, Tel: 0723348554

é Tehnolog, retusier, croitoresa pentru retusuri, menajera, angajam pentru magazin in mall, 0755824940, 0314179195 n Tinichigii, vopsitori, mecanici auto cu experienþã pentru service auto Giuleºti. Progam L-V, 8.00-18.00. 0748.678.186, Tel: 0314285864, 0314381966

é Vânzãtor fast-food. Restaurant tip fast-food angajeaza vanzator cu/fara experienta. Relatii de luni vineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856

é Videochat Bonus

600$ VchatStudios angajeaza hostess, minim 18 ani, cunostinte operare pc. oferim salariu garantat 1.200 €/ luna, bonus de angajare 600$. conditii excelente, zona ultracentrala, training, program full/part time, 1.200 €, vchatstudios@ yahoo.com, Tel: 0785378953, 0732229103 Videochat Bucureºti. Super câºtiguri, cazare, angajeazã 50 de femei, cupluri, etc, adult, non-adult, comercial, Tel: 0722793065 n Videochat

studio angajeaza hostess. Bonusuri atractive, locatie centrala, aparatura ultra moderna, 0735325086 0761636318

de lapte sector 4, 0720426737

n Vânzãtoare cu contract de muncã, magazin alimentar, Big, str Pridvorului. Relaþii la telefon, Tel: 0722404553

n Vânzãtori si responsabili magazin de ceai si accesorii in Mall Baneasa. Telefon intre 12.00-14.00, marketing@top-tea-company.ro, Tel: 0788166861

n Germania Dansatoare Night Club angajãm legal fete ca dame de companie sau dansatoare (fãrã agenþie). Oferim ºi cerem seriozitate. 004915145349433 (Rãspund la bip), http://www.scenario.gch.de, Tel: 0040720551721 n Grecia. Dansatoare/hostess intre 20-30 de ani, zilnic 50E plus consumatie. transport si cazare gratuit. rog seriozitate, 1.500 €, alina_mahu83@yahoo. com, 0724957398, 00306984345952

n Norvegia. Persoane calificate,

pe posturile de bucatari, ospatari si pizzeri, vorbitori de limba engleza mai mult decat mediu, exclus din Bucuresti, de preferinta din Buzau sau din Moldova ori Ardeal, persoane serioase, curate, muncitoare, ascultatoare, supuse, cu alte cuvinte profesionistii. Se ofera pt bucatari si pizzeri salariu de 1.000 euro + tips care variaza de la 40 € la 120 € pe saptamana, o masa pe zi, transport, cazare cu totul inclus, inclusiv transportul din tara. Program de 8-10 ore max pe zi 6 zile pe sapt. Se ofera contract de 6 luni pt inceput (proba) care se va transforma in nedeterminat, in functie de seriozitate. Salariul va fi marit periodic din 6 in 6 luni. Salariul se va plati o data pe luna, primele 2 sapt vor fi oprite garantie in caz ca persoana respectiva nu este ceea ce spune ca este. Din acesti bani vor fi acoperite cheltuielile de transport si cazare. Se lucreaza in restaurante, este un lant de 5 restaurante, care se afla in orasul Stavanger, Norvegia. Nu se accepta persoane cu antecedente penale. Ospatari de preferinta fete cu experienta varsta. min 23 ani, salariu de 3.500 Lei plus tips si restul conditiilor ca si ceilalti, sa vb bine engleza. CV + poza la e-mail alex.norvegia@yahoo.com, Tel: 0726150148

n Frizeriþã caut de lucru în

n Vânzãtoare angajez la dozator

n Vânzãtoare cu experienta, angajez in zona BrancoveanuBerceni, salariu 900 Lei, Tel: 0722317986

vacanta de 1, 5 luni si 400 euro in plus? In Belgia? Ai grija de fata de 12 ani cind este acasa seara. Cazare si drum platit. Urgent! tourlouse@gmail.com, Tel: 40727324417

é Vopsitori Pregatitori, mecanici, director relatii asigurari si parcuri auto pentru service auto, 0722210956

apropriere de metrou, orice zonã (începãtoare), Tel: 0729866578 n Inginer horticol cu experienta caut loc de munca in domeniu cu CM sau colaborare, Tel: 0731393330 n ªofer profesionist, varsta 34 de ani, avand categoriile A, BE, CE, DE. Atestat: ADR, Agabaritice, Persoane si marfuri generale, Card tahograf (analize si cazier la zi). Cu experienta pe camioane de mare tonaj - Frig si Prelata si nu numai. Mentionez ca sunt din Bucuresti si disponibil pentru inceperea activitatii, ciunguadi@yahoo.com, Tel: 0722857108


pagina 10 / vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere

01 Octombrie 2012

n Nuci proprietar, 5000 2 EUR/mp, Tel: 0762642541

mp, n Chitilei, Cartier Chila sect. 1, Proprietar vand casa locuibila 3 camere incalzire lemne apa si wc in curte, 27.000 EUR, Tel: 0732331031 Centura, n Ciorogârla P+1, semifinisatã, n Popeºti-Leordeni 25.000mp intravilan, d=50m, teren 425 mp, negociabil utilitati apropiere, toate actele, Tel: 0728689461, 47.000 EUR, Tel: 0761614440 0743481141, 0765870811 n Prahova Comarnic - Proprietar, Teren Intravilan construibil, S=1300 mp, cadastru, intabulare, deschidere 20m, Utilitati: gaze, curent, apa, acces sosea. 15 Euro/mp Negociabil, 15 EUR/mp, bianka223@yahoo.com, Tel: 0723897575

n Cernica

strada Floarea Albastra, zona vile, 1000mp, 165 EUR/mp, Tel: 0765662740

n Argeº

Dobroeºti Fundeni nr.10 teren de vanzare, trei laturi fiecare 500mp, Tel: 0724654700

Câmpulung Muscel, Teren intravilan 6000mp langa Campulung Muscel. Exista curent electric tras si are posibilitati de bransare la apa, canalizare si n Domneºti, Sat Sarbi, 1730mp, gaze, 8 EUR/mp, Tel: 0766577360 T21, intravilan, utilitati la 5m, zona linistita, aer curat, la 15m Raul Ciorogarla (neinundabil), Tel: 0722566218

n Berceni

Comuna 800mp, gradina frumoasa, 17m deschidere, gaze si lumina, Tel: 0762571581, 0725527185 n Berceni Comuna louturi 500-550mp, d=15m, curent, drum acces, PUZ, Tel: 0761614440

Berceni Straja 80 mp, renovat, mobilat, gresie, faianþã, bucãtãrie nouã, uºã metalicã, PVC, 400 EUR, Tel: 0722243546

n Centura Drum intre Tarlale (zona A2) vand teren in suprafata de 650 mp zona acces tir, utilitati in zona, cadastru. Pret 88 euro mp discutabil, 88 EUR/mp, radulescugheorghero@yahoo.com, Tel: 0722309699, 0723305638

Prahova Telega Vand teren intravilan, 25.000mp padure si livada, langa lacurile sarate, 7 eur/mp negociabil, 2 7 5 . 0 0 0 E U R , oana.gheorghe1@gmail.com, Tel: 0724283942

n Snagov

proprietar, 500-1000 mp, 25 EUR/mp, Tel: 0762642541

n Snagov. Vand teren intravilan 395 mp. Pret negociabil, Tel: 0732402097, 0721169020 teren 800mp n Strãuleºti, stradal 24m, cu vie, pomi, grãdinã, casã de vacanþã 84mp verandã, garaj. Zonã asfaltatã cu gaze, apã, canal, luminã, Tel: Sarbi, Drumul n Giuleºti Sabareni, urgent teren 4700mp + 0216474716, 0744387366 vila 150mp amprenta la sol, 45.000 EUR, Tel: 0767098553 n Giurgiului Tiparnitei, 1600mp, nr postal 141, d=50m, utilitati apropiere, toate actele, Tel: 0761614440

Grãdiºtea-Ilfov Victoriei 24, vand teren 1000mp langa padure (pentru casa), 0744247037 n Gruiu proprietar, 8000 mp, la 700 m de autostradã, negociabil, 5 EUR/mp, Tel: 0762642541 n Gruiu - Lipia (Ilfov) - 6km Snagov, teren 2000mp intravilan pentru constructii, la sosea, gaze, apa, lumina, deschidere 23m. 23m apropiere Autostrada BucurestiPloiesti, Tel: 0213670581

n Moara Vlãsiei, vand 1000mp teren situat pe Sos principala, 20 €/mp, vio_mafia03@yahoo.com, Tel: 0726098894

é Cotroceni proprietar,

renovata complet, S+P+1+M– 10 camere, suprafata teren: 311mp, suprafata construita: 314mp, amprenta la sol: 116mp, pret negociabil, 550.000 EUR, Tel: 0212071710

n Ialomiþa, Grindu, casa curte mare, 1700mp, gaze, apa, negociabil, 22.000 €, 0769850732

n Jilava. Urgent! Ocazie! casa 4

é ªtefãneºti,

Particular vand Urgent vila suparafata construita 320 mp suparafata totala teren 1000mp, P+1+M. Parter = bucatarie, living, dormitor, baie, centrala. Etaj1 = 3 dormitoare, 2 bai, living. Mansarda = baie, mini bar. Construtie an 2009 nelocuita n Militari Autogarã, duplex scarã dar incalzita in permanenta casa interioarã, bucãtãrie stil american, este la cheie! 100.000 EUR, aer condiþionat, alarmã, Tel: salbatiq@yahoo.com, Tel: 0768318400 0736687164 n Militari West Park, vilã P+1+M, toate utiltãþile, aer condiþionat, G+F+P+T, Tel: 0768318400 camere 120mp, teren 1750mp, posibilitate extindere 5000mp, toate utilitatile, str. Odai, pret negociabil, 70.000 €, 0728472556

n Pantelimon Oraº vila P+1, zona foarte buna, 0768493326

60.000

E,

Tel:

n Roºu Chiajna, vand vilã 2006,

locuibilã, utilitãþi, 250 mp, pret avantajos, Tel: 0722442362

Teleorman, Vitãneºti, vând casã 4 camere, curte mare, ºoseaua Bucureºti Alexandria, pret negociabil, 12.000 EUR, Tel: 0722583370

n Dâmboviþa Moreni vand casa

noua cu faciliatati 450mp, linga padure, negociabil, 650.000.000 RON, Tel: 0727651001 n Dâmboviþa, Cojasca Comuna, la 40 km de Bucureºti, 2 construcþii, una cu 5 camere, baie, mansardã ºi alta cu bucãtãrie, dormitor, mansarda, teren 3500mp, renovate recent, totul nou, G+F+P+T+AC, fosã septicã. Investiþie finisaje 30000 Euro, 73.000 EUR, Tel: 0764412883

n Barbu Vãcãrescu Garsoniera,

proprietar, etaj 2/3, imbunatatiri, boxa, cadastru, intabulare, bloc reabilitat, merita vazuta, 45.900 EUR, florentinapurdescu@yahoo.com, Tel: 0727526120, 0726637555

n Giurgiu

Ghimpaþi caramida, acoperita cu tabla, 113mp teren, 800mp, renovata septembrie 2012, é ªtefan Cel Mare sector 2 0721.851.120, vis a vis parcul Circului, vand n Berceni Orãºelul Copiilor, 7 negociabil. casa la curte, suprafata camera 35.000 EUR, Tel: 0766790736 camere, P+M, constructii 2004, 27 mp, vestibul, bucatarie, baie, 162 mp total, 45.000 EUR, Tel: anexa depozitare in curte 15 mp, 0768605115 curte comuna 470 mp. Utilitati: centrala gaze, termopane, aer Bolintin-Vale, Giurgiu, vand conditionat, exterior placat cu poliestiren, in curte foisor 25 mp. casa, stradal, toate facilitatile, Includ si proiect de construtie compusa din teren 250mp (extindere), 36.000 EUR, Tel: care merge spatiu comercial, 0724089212 etaj 1 compus din 4 camere, 2 bai, bucatarie, mansarda, are placa aproximativ 150mp é Giurgiu municipiu, de vanzare ªtefan Cel Mare construita, la cheie, accept si 4 vile, 2 la rosu, iar celelalte 2 in Casa 35, Teren - 50 Prima Casa, 75.000 EUR, Tel: stare mai avansata de constructie pe un teren de 4200mp, mp. Camerã, vestibul, 0768958864 270.000 EUR, baie, bucãtãrie ºi n Brãneºti particular, P+1 rudolf.gabriela@yahoo.com, Tel: locuibilã imediat, 160mp, 4 0726202074 dormitor. Necesitã dormitoare, sufragerie, bucãtãrie, n Giurgiului Mixandrei, vilã nouã, îmbunãtãþiri, 23.000 bãi, teren 350mp, ne (mobilatã), d+p+e+m, 360mpc, teren 250, negociabil, 110.000 EUR, Tel: d-12.5, vând sau schimb + €, Tel: 0766320674 0766338222 diferenþã, particular, 0744575785

n Drumul Taberei bd. Timisoara

particular vand garsoniera parter, stradal, 24.000 EUR, Tel: 0752641487

n Militari Gorjului, 2/4, G+F+T,

38mp, balcon mare inchis, curat, 42.000 EUR, Tel: 0721866235 n Militari, Rosu, particular, vand garsoniere in bloc 2012, 33 mp, bloc 4 etaje, 27.000 EUR/mp, vochinelena@yahoo.com, http://www.e-apartamentenoi.ro, Tel: 0741273976

n Tineretului

str. Viºana, particular, bloc mixt, 35 mp, et. 8/10, foarte curatã, 42.000 EUR, Tel: 0213314861, 0765600424


01 Octombrie 2012

vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri terenuri / închirieri oferte imobile / pagina 11

n Titan Auchan str. Buhusi nr.1, confort I, 31mp, 5/10, usa metalica, geam termopan, libera, 35.000 EUR, Tel: 0726625874

n Tineretului, Aleea Trestiana, vanzare 2 camere, 57mp, particular, negociabil, 67.000 EUR, Tel: 0318142737

n 1 Mai (Mihalache) Domenii, constructie noua, cu lift, finisaje de lux, zona foarte linistita. Proprietar, pret accesibil, Tel: 0721805460, 0762343750

n 1 Mai (Mihalache) -Domenii constructie noua, proprietar, finisaje la comanda. Gresie, faianta si parchet la 10Euro/mp. Centrala proprie, echipat la cheie, 60mp, 70.000Euro, Tel: MARGEANULUI, é RAHOVA 0721805460, 0762343750 VAND APARTAMENT 3 CAMERE. APARTAMENT 3 CAMERE, ETAJ 4/8, DECOMANDAT, 2 BAI, 3 DEBARALE, IMBUNATATIRI, PARCHET, G-F, TERMOPANE, BALCON INCHIS, AER CONDITIONAT, COMPLET MOBILAT, UTILAT (ARAGAZ, HOTA, MASINA SPALAT AUTOMATA) SCARA CURATA SI n Brâncoveanu Particular, 3 MODERNIZATA, INTERFON, LIFT BLOC camere, decomandat, cu MODERNIZAT, imbunatatiri noi, et. 5/10, PROGRAMAT PENTRU IZOLARE intersectia cu Izvorul Rece, TERMICA IN MARTIE 2013 76 MP, negociabil, 56.900 EUR, Tel: SUPRAFATA. 62.000 EUR, TEL: 0744253799 0728179294 n Bucureºtii Noi 2 Cocosi, Complex Triumf, apartament decomandat in bloc nou construit, 3 camere, 2 bai, 2 n Sudului Piaþã, 3 camere, balcoane, finisaje lux, confort 1, semi decomandat, etaj 8/8, imbunatatiri, 68.000 EUR, Tel: 99.000 EUR, Tel: 0722307288 0732018118 n Buftea vand apartament in centru, langa Primarie, compus din 3 camere, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, suprafata utila vând urgent 73mp, suprafata locuibila 64mp, n Tineretului apartament 3 camere, Tel: etaj 2, Tel: 0744225641 0766529825 n Titan posta, vand 3 camere, 77mp, 2/10, super amenajat, n Drumul Taberei Favorit, zona termopane, parcare, instalatii noi, foarte buna, et. 6/8, urgent, Tel: constructie 1977, 78.000 EUR, Tel: 0765662608 0722504102 n Drumul Taberei, vand n Titan, Trapezului, Apartament apartament cu 3 camere, scara Imobil nou, D+P+2+M cu predare interioara (etj 5+6), an constructie in luna decembrie 2012, metrou, 2006, telefon dupa orele 18, 30, asfalt, liniste, 92 mp, la cheie, centrala proprie, geam tripan, Tel: 0745751899 polistiren de 10cm, se pot alege g, f, p, accept credit, 69.900 EUR, vasile.building@gmail.com, Tel: 0758090101 n Militari, Ghirlandei, semidec, confort 1, fãrã îmbunãtãþiri, et. 2/4, Turda, Super Oferta, Semi 59.000 E negociabil. Liliana, Tel: decomandat, confort I, construit 0736434129 1982, S = 77 mp, cadastru, imbunatatiri, termopan, A/C, 95.000 EUR, Tel: 0742024608 n Panduri str. Ion Urdareanu, bloc P 23, constr 1993, recent reabilitat termic, 3 camere, 78 mp, et 8/8, decomandat, total imbunatatit, 85.000 EUR, Tel: 0722617722 n Pipera, vand apartament 3 camere, bloc 2012, 75 mp utili, 1/4, deosebit, 60.000 EUR/mp, vochinelena@yahoo.com, http://www.e-apartamentenoi.ro, Tel: 0741273976

n Carol I Parc (Mitropolit Filaret), urgent apartament 2 camere la curte, 60.000 EUR, 0763506730 n Chibrit Lainici, apartament 2 camere semidecomandat, 50 mp, 7/7, termopan, parchet natural, Tel: 0722647350

n Liberty Mall, Strada Nasaud nr

4, zona centrala in spate la Liberty Center Mall. Colt cu Viilor. Super oferta! Apartament 2 camere parter decomandat 59mp. Renovat gresie, faianta, termopane, parchet, usa metal intrare, etc. Grilaj geamuri posibilitate pentru balcon, 57.000 € tudor_marian84@yahoo.com, Tel: 0761674837, Fax: 0214360166

é Mihai Bravu particular, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatie sanitara si electrica noi, renovat 2010, a/c, boxa, 70.000 EUR, georgescudaniela76@yahoo.com, Tel: 0735531142 n Militari Roºu, proprietar, super ofertã, la cheie, et. 1, ST=71mp, stradal, bloc nou, 2011, 43.000 EUR, Tel: 0727525188

n Regina Maria, B-dul George Coºbuc etaj 2/4, cadastru, intabulare, liber, 29.000 EUR, Tel: 0767445684

Sãlaj Petrom ultrafinisat, propietar, 64 mp, Tel: 0761294996, 0729698698

é Timpuri Noi, Central, str. Anastasie Panu, Proprietar, bloc 2000, 52 mp utili, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet laminat, tamplarie PVC, aer conditionat, interfon, loc parcare, paza bloc, 300m metrou, zona linistita, pret negociabil, 67.000 EUR, cosmin_albastrel@yahoo.com, Tel: 0766424445, 0766204441

é Unirii Str. Vulturilor nr. 51, et. 1, ap. 8, Sect. 3 (1, 6km Metrou Unirii). De vanzare apartament 3 camere, 45 mp. Renovat 2011, parchet, gresie, faianta, termopan, izolat termic, usa metalica, instaltie termica si electrica inlocuita, centrala temrica, 2 boxe subsol (16 mp), Bloc caramida, an fabricatie 1940, 45.000 EUR, nicugoanga@yahoo.com, Tel: 0722596454

n Constanþa municipiu, zona City Mall, 10 minute de masina, vand apartament 4 camere, 90mp, 69.000 EUR, Tel: 0735335103

(capitale) é Dorobanþilor Decomandat, 112mp, centrala proprie, incalzire prin pardoseala, renovat complet cu finisaje de rafinament, semi-mobilat, cu actele la zi, fara legea 112, retelele de apa si canalizare schimbate in 2012, 65.000 EUR, Tel: 0746267670, 0745202876 n Drumul Taberei Taberei, Parc Moghioroº, particular, decomandat, et. 3/4, 90mp, amenajat ºi mobilat lux, garaj lângã scarã+boxã, bloc reabilitat, grãdiniþã, ºcoalã ºi parc foarte aproape, foarte civilizat, 130.000 EUR, Tel: 0762696485, 0762696235 n Obor sos. Mihai Bravu 35, bl.P13, 85.000 EUR, Tel: 0740561065

Particular cumpar teren intravilan, zona cu utilitati curent, gaze, ofer maxim 15.000 Euro, Tel: 0726150207, 0736446482

n Berceni Emil Racoviþã, închiriez

o camerã în bloc, unei fete, Tel: Berceni, Piata Sudului, 200 m 0216841553, 0722723700 de metrou. Inchiriez vila 12 n Herãstrãu familie de profesori camere, formata din demisol+ ofer spre inchiriere camera acces p a rte r+ e t a j+ m a n s a rd a , la vila curte pt 1-2 stundente, fiecare nivel de 100 mp, curtea aproape de Facultatea Romana 200mp pretabila pentru orice Americana, Agronomie, ASE, Tel: afacere! 1.400 EUR/luna, 0761014580 gyabutterfly@yahoo.com, Tel: n Militari Politehnicã, una camerã 0744333463 în apartament douã camere, condiþii deosebite, acces utilitãþi, rog seriozitate, bãieþi, Tel: Giuleºti Inchiriez apartament ªtirbei Vodã, ultracentral, 0760975107 in vila, curat, elegant, a p a rt a m e n t 4 c a m e re , n Militari Gorjului inchiriez 1 pret r e z o n a b i l, semidecomandat, 4/8, logie si camera in apartament, pentru servo_constructorul@yahoo b a lc o n , n e g o c ia b il, 1fata, Tel: 0765802229 .com, Tel: 0752266172 70.000 EUR/luna, Tel: n Militari, zona Lujerului, Inchiriez 0720545872, 0746098439 Garsoniera libera in apartament 2 n Titan langa Billa sector 3, Casa camere, la 5 minute de metrou si curte 265 mp utili+ 1000 mp n Titan Policlinica, vand urgent 4 alte mijloace de transport, curte, Tel: 0723646109 camere, 78mp, 2/4, negociabil, supermarketuri, piete, etc. exclus intermediari, 48.500 EUR, Doamna serioasa ofer spre VITAN MALL PARTel: 0752617329 inchiriere o camera+ bucatarie+ baie+ zona servit masa, in TICULAR OFER Vitan Mall, p/4, apartament de 2 camere. Tin sa SPRE INCHIRIERE / ca raman foarte rar in 130mp, doua intrari, precizez cealalta camera a apartamentului! VANZARE VILA, pretabil birouri, 150 E negociabil, 150 EUR, TEL: 0722758289, Iulia20iuli@yahoo.com, Tel: 125.000 EUR, Tel: 0723314126 0722758297

0744630209

n Herãstrãu Nordului Bucuresti vand cladire birouri s+p+5+6 retras, suprafata totala-1078mp, teren-259mp, 4 locuri parcare. Pret 850.000E+TVA, Tel: 0756512300

Sebastian, inchiriez o camere 1/8 utilat si mobilata pentru doi baieti sau un cluplu pret negociabil, http://www.az.ro/node /128208/edit?destination=admin%2Fadsuf ragerie, Tel: 0735344912 é Iancului Metrou Decomandata

Proaspat renovata, decomandata, etaj 3/8, mobilata si utilata complet modern, termopan, usa metalica, apometre, aer conditionat, libera, 285 EUR/luna, office@citydreams.ro, www.citydreams.ro, 0760114817

n Militari, Bloc nou: Gars. (40 mp util) - 34000e; Ap. 2 cam. (50 mp util) - 46000e; Ap. 2 cam. (56 mp util) - 48000e; Ap. 3 cam. (71 mp util) - 59500e. Accept credit, preturile includ TVA, Tel: 0720353677 é Tei, Str. Grigore Moisil, apt. cu

n 1 Mai (Mihalache) -Domenii,

constructie noua, proprietar, finisaje de lux. Gresie, faianta si parchet la 10Euro/mp. Centrala proprie, 2 gr.sanitare, dressing, balcon, 115mp, ultralux, pret accesibil. Echipat la cheie, Tel: 0721805460, 0762343750

n Domneºti Ilfov, schimb casã

P+1, 200mp, 4 camere, 3 bãi, toate utilitãþile, curte 600mp, cu 2-3 camere, etaj 1, sectoarele 2 3 + diferenþã, Tel: 0724562596

2 camere, una singura pt inchiriat, renovat integral 2010; gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 50mp, mobilat modern, et 1/10, semidecomandat, complet utilat: aragaz, frigider, masina de spalat, tv, net, 120 EUR/luna, bkl_einstein@yahoo.com, Tel: 0766737743

Apãrãtorii Patriei Sos. Berceni, garsoniere totul nou, in vila, 250 €/luna, Tel: 0720507027 n 1 Decembrie Bd, la 3 minute

metrou. Proprietar, inchiriez garsoniera Etaj 5/ 10. Dotari moderne complete, mobilat, 200 EUR, ro_popa@yahoo.com, Tel: 0721205425, 0723905079


pagina 12 / închirieri oferte garsoniere / 2-3-4 camere / spaþii comerciale / cereri n Costin Georgian, particular inchiriez garsoniera utilata, mobilata recent, renovata, Tel: 0748507374, 0722460789 n Kogãlniceanu Piata inchiriez garsoniera mobilata, curata, termen lung. Rog seriozitate, Tel: 0216653507

Militari proprietar inchiriez apartamente si garsoniere in bloc nou, zona Padurea Rosu, www.locuinteinrosu.ro Tel: 0724833030

n Militari Uverturii, proprietar, etaj

3, decomandat, mobilat parþial, centralã, apometre. Liber cu 1 Octombrie, Tel: 0723575824 n Militari metrou, 1/4, dec, mobilat ºi utilat 0728689461, 300 EUR, Tel: 0743481141, 0765870811

n Antiaerianã, Ansamblul rezidential al armatei, Particular apartament 2 cam, liber, decomandat, balcon 10 mp, locuit sau birou, 400 EUR/luna, Tel: 0740955714

n Voluntari Hala 1000mp, birouri

150mp, 7.5m, toate facilitatile, deschidere DN2, constructie noua, 3.5E/mp, Tel: 0724286586

n Giurgiului str.Toporaºi, camerã

mobilatã în vilã, toate utilitãþile, Tel: 0771108302

n Bãneasa é Decebal Inchiriez apartament 2 camere, confort 1, decomandat, 60 mp, mobilat si utilat lux, usa metalica, aer conditionat, jacuzzi, et 1/4, plata 1+1 luna garantie, liber. Exclus agentii, 499 EUR, Tel: 0736689680

metrou P/4, n Militari decomandatã, 40mp, G+F+P+T, mobilatã ºi utilatã 0728689461, particiular inchiriez 200 EUR, Tel: 0743481141, n Billa, apartament doua camere, toate 0765870811 utilitatile, modern, Tel: 0724172633 n Diham sector 2, inchiriez pe termen lung apartament 2 camere, semidecomandat, et. 1, liber, foarte curat, g, f, p, usa metalica. De preferat 1-2 studente sau angajate, exclus agentii. 250E/luna+1 garantie, 250 EUR/luna, Tel: 0765970369 é Pipera Garsoniera situata in n Dristor, New Town Residence 2 Cosmopolis, mobilata si utilata. cam, 76 mp, bloc nou, Toate facilitatile unui complex nou, decomandat, f, marmura, p, a/c in gradinita, mini market, centrala fiecare camera, termopan, complet proprie, incalzire prin pardoseala, mobilat si utilat, terasa, bucatarie bucatarie inchisa. Complexul este open space, loc parcare subteran, situat la 10 min. de Scoala 600 €, anda_solomon@yahoo.com Americana, metrou Pipera. Anunt Tel: 0743738330 proprietar, 274 EUR/luna, n Drumul Taberei et. 3/10, confort andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 1, mobilat (semimobilat), utilat, 0730109005 250 EUR, Tel: 0748959515, n Titan, Policlinica Titan, Vedere 0728005657 parc, intrare bulevard, Garsoniera, n DRUMUL TABEREI, VALEA etajul 3 curata, renovata, complet ARGESULUI, AP. 2 CAMERE, utilata, mobilata, usa metalica, PERFECT PENTRU STUDENTI! termopane, 230 EUR/luna, ET. 10/10. MOBILAT COMPLET madalina.butnariu@yahoo.com, SI UTILAT CU FRIGIDER, Tel: 0730888742 ARAGAZ, MASINA SPALAT, AC, MICROUNDE. RENOVAT ANUL TRECUT CU GRESIE, FAIANTA, PARCHET, USA METALICA. LIBER! 250 EUR/LUNA, TEL: 0747062296 n Floreasca Chopin, proprietar, apartament dotat complet, contorizat, parchet, usa metalica, zugravit recent etc, 250 EUR/luna, é Voluntari, Garsoniera in Tel: 0765455725, 0744483067 complex Terra Residence - cu n Giurgiului, conf. 1, decomandat, Predare Imediata. Constructie curat, semimobilat, utilat, pe Februarie 2008, 50 mp, etj 5/6, termen lung, de preferat cuplu ori mobilata, bucatarie complet familie. 200 E + 1 garanþie, Tel: utilata, centrala proprie, aer 0746645288, 0768327562 conditionat, gresie, faianta, n Militari inchiriez unui cuplu parchet, usa metalica, loc de apartament 2 camere, et2/4 parcare. Securitate 24 ore; loc mobilat, utilat, contorizat, curat, de joaca. Poate fi locuita aproape statie metrou, exclus imediat! Localizata intr-o zona agentii, 250 €/luna, 0745025855 deosebita - aproape de padure, acces foarte usor catre Pipera, n Militari Gorjului, cf. 1, mobilat, Afumati, Voluntari si Colentina, utilat, urgent, 250 EUR, Tel: 0728005657, 0748959515 260 EUR/luna, boaru.irina@gmail.com, Tel: n Militari metrou, 3/10, 0731730550, 0745086332 decomandat, G+F+P+T+UM+AC, mobilat modern 0728689461, 270 €, Tel: 0743481141, 0765870811

Drumul Taberei langa parc Moghioros, Proprietar inchiriez ap. 2 camere disponibil imediat. Rog seriozitate, 250 EUR/luna, Tel: 0753230989

ªtirbei Vodã, ultracentral, apartament 4 camere, semidecomandat, 4/8, prefer studenti, negociabil, 550 €/luna, 0720545872, 0746098439

01 Octombrie 2012

é Militari, Viturtii, la 2 minute de Piata Veteranilor, Inchiriez apartament cu 2 camere, et 3/8, dotat cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bucatarie open space, balcon, aer conditionat, internet, cablu, utilat complet si mobilat mixt, 275 EUR/luna, Tel: 0723189053

Penthouse Nord, 5/5, sc=250mp, constructie 2007, finisaje superlux (granit, marmura, parchet masiv), vedere superba lac, loc parcare, complet mobilat si utilat, n Antiaerianã hale dotate service 1.700 EUR/luna, Tel: auto, halã înaltã pretabil tipografii, 0744561746 producþie, depozit, accept agenþii imobiliare, Tel: 0746230693

é Izvor, Splaiul Independentei, é Sudului Piaþã, 2cam, et. 2/4, proprietar ofera apartament 4

renovat, semi decomandat, mobilat modern, 300 EUR, elianda4@yahoo.com, Tel: 0721909966 Ansamblul n Tineretului, rezidential, Particular 2 cam, decomandate, complet utilate, 2 gr. sanitare, loc parcare, merita vazut..! 96 mp utili, 750 EUR/luna, Tel: 0740955714 Zepter, particular, n Unirii inchiriez apartament 2 camere, complet mobilat, utilat, zugravit, 450 EUR/luna, Tel: 0721371633, 0731865661

Alba Iulia Piata semidecomandat, 7/10, gresie, faianta, AC, bucatarie utilata, pazã, 480 EUR, Tel: 0760677638 n Buftea -închiriez 3camere (2 mobilate), g+f+p, UM, AC, utilat complet, 210E, Tel: 0722252112 n Câmpia Libertãþii Str. Gh. Petrascu, Proprietar, apartament semidecomandat, 2/9, loc parcare, ne/mobilat, termen lung, rog seriozitate. 0751178289, Tel: 0213247866, 0722773685 n Central inchiriez apartament 3 camere la curte central (primesc studenti), Tel: 0722635700, 0721325038 n Giurgiului Piaþa Progresu, apartament 3 camere nemobilat, Tel: 0761260531 n Giurgiului Piaþa Progresul, 3 camere decomandate, 2/10, gresie, faianþã, reabilitat termic, mobilat utilat, proprietar, Tel: 0722802755, 0765843802 n Mihai Bravu, Dimitrov, Apartament 3 camere proaspat renovat et. 4/10 complet mobilat si utilat, toate mijloacele de transport, 400 EUR/luna, dorin.chirea@yahoo.com, Tel: 0722525301

Berceni Strada Iarba Campului nr. 26, Sector 4, Proprietar, inchiriez spatiu aproximativ 100 mp, 3.000 RON, syanyworld@yahoo .com, 0723225562

camere, spatios si luminos, vedere panoramica fata/ spate, mobilat cu mobila de birou, neutilat, ideal birou sau locuit, 500 EUR/luna, ionn.stoian@yahoo.com, Tel: n Bucuresti, oferim spre inchiriere 0772361520 spatii de depozitare la sol cu 3, 2E/mp TVA inclus, paza proprie Sebastian, 4 camere 24h, acces tir. Contact Raluca, Tel: 0736395510, 0212525913 pt. 3 fete studente, n Giuleºti Copºa Micã, 70mp+8mp demisol+curte 20mp, zugravit gresie, utilitãþile, 480 EUR, Tel: faianta, termopane, toate 0726116881 centrala, aer n Militari, inchiriez Spatiu dotat cu faianta, tamplarie pvc, conditionat, termen gresie, sistem ventilatie, sistem supraveghere video, 2 grupuri lung, garantie, sanitare, centrala proprie, loc de 450 EUR/luna, Tel: parcare! 1.750 EUR/luna, lauriancareal@yahoo.com, Tel: 0735536643 0761629953, 0761630003

Ofer pentru inchiriere teren 250mp, strada Capitan Juverdeanu nr. 36, sector 2, Colentina, Tel: 0722660220

n Pensiune

turisticã, in Bucuresti oferã închiriere zilnic pentru 2- 3 ore la 55-70 lei. Zona Drumul Gãzarului. tel 0214504382, Tel: 0214504382

Dorim sa inchiriem pe termen lung teren (agricol) 3-4ha in zona de nord a capitalei-Otopeni, Balotesti, Saftica, cu acces usor, curent si apa, Tel: 0744561746


01 Octombrie 2012

auto-moto / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 13

n Acte auto Bulgaria, asigurari, ITP, Carte Verde, inscriere pe numele posesorului pe carte si talon, Tel: 0727872995

é Oral, normal, anal, atragatoare

n Opel Tigra, an 1995, benzinã,

175.000 km, negociabil, 1.600 EUR, Tel: 0766320921

n Skoda Octavia II, 2008, 40.000km, automatã, climã, neagrã, geamuri electrice fumurii, 1.9TDI, etc, 9.550 EUR, Tel: 0723127906

é Repar motor servodirectie Fiat Punto (si nu numai). Daca vi se é Dacia Renault aprinde martorul de servodirectie se misca foarte greu, cumpar autoturism siavetivolanul probleme cu servodirectia. anul 2000-2012, Probabil ca cea mai intalnita cauza este defectarea motorul plata si actele pe electric de servodirectie. Aceasta se poate rezolva prin repararea loc, Tel: motorul fara sa fie nevoie sa 0762642694, achizitionati unul nou sau sh. Este posibil ca la service sa vi se 0724798097 spuna ca trebuie sa schimbati n Rable avariate, nu conteazã toata coloana sau altceva (mii de starea, pentru Rabla 2012, plata ron), dar este destul de probabil pe loc, 1.000 RON, Tel: sa nu fie nevoie, 200 RON, blueman07@yahoo.com, Tel: 0768905007 0752188743 Rable pentru REMAT. Ne n Vand pompe electrice o c u p ã m d e t r a n s p o r t º i alimentare benzina si diesel, in radieri. Cu noi scapi de rezervor sau exterior, capuri alergãturã, T e l : distribuitoare, injectoare, pentru orice tip auto. Garantie, Tel: 0723599888 0744852658

é Tractor John Deere 5820 + plug An fabricatie 2006, cai putere: 100, 4*4, diferential, aer conditionat + plug reversibil cu 3 cormane, 25.000 EUR, costel.rebenciuc@gmail.com, Tel: 0756836187

si pasionala, te astept sa ne rasfatam intr-o ambianta placuta, discretie maxima te astept, sigur vei mai reveni, promit, pup; se poate si la tine daca doresti, 150 RON/ora, Tel: 0720702877

é Bunã rãu, realã, pustoaicã, senzualã te aºtept într-un cadru intim ºi discret pentru a petrece împreunã clipe de vis: sex oral, normal, anal în orice poziþie, te aºtept, sigur vei mai reveni, promit, 150 EUR, Tel: 0732953637

Maºini pentru programul Rabla, transport + radieri gratuit. Oferim seriozitate, plata pe loc, 0766511316

n Calculatoare laptopuri monitoare LCD depanez, (re)instalez, vând, cumpãr, deplasare inclusiv weekend. 021.220.12.16; 0723.984.654

é Pasarici Umede. O sa te é Maturã Hot, elevata, stilata,

é Masini spalat automate, deplasare gratuita, repar, garantie. Urgenta, seriozitate, Tel: 0212307206, 0722599271, Fax: 0214209371

plina de eleganta, ofer companie intima domnilor generosi si educati, conditii de lux, discretie maxima, locatie centrala, poze reale, 100 RON, Tel: 0762176472

é Finalizare Orala! Vino sa vezi

realitatea, sigur acum ai facut alegerea perfecta, vino in locatia mea, sunt sigura ca aici vei gasi tot ceea ce ai cautat pana acum, vino, te astept, sigur vei mai reveni, sex total, 150 RON/ora, Tel: 0725073448

n Sunt un om de afaceri belgian é Provoc dependenta. Ma consider o fire sociabila, fara inhibitii, fara fitze, si dornica tot timpul de ceva nou. Odata ce ma cunosti vei vrea sa ma vezi cat mai des, sex total, 150 EUR, Tel: 0732953635

Masini automate de spalat, reparatii la domiciliu, deplasare gratuitã, ultrarapid, garanþie piese, Tel: 0731532310, 0768398545

0721309765

rasfatam sa te alintam cum iti doresti tu, te asteptam si te dorim langa noi, pupici, 80 RON/ora, rubin.masaj@yahoo.ro, Tel: 0765505383

é NON STOP, SUNTEM TOATE 8 LA “SERVICIU”, VA INVITAM BAIETI SI VA ASTEPTAM CU SPIRITUL DESCHIS SI POFTA DE PASIUNI EFEMERE FARA LIMITE, NON STOP PENTRU VOI, FOTOGRAFIILE NOSTRE SUNT FACUTE IN LOCATIE, EVIDENT REALE, 150 RON, TEL: 0720787561, 0744202363

é Doamna high classe. Doamna foarte finuta si discreta, sarutari si mangaieri, soapte dulci si un orgam de vis, asta iti pot oferi eu, locuiec singura, deci te astept, poze reale si recente, 100 RON, Tel: 0762151046

n Autoturisme pentru Rabla. n Achizitionam absolut orice Asigur radiere+ transport. Valabil laptop defect, model nou pentru pret@cumpar-laptop.ro, Bucureºti+ Ilfov, Tel: 0767903318 piese, http://www.cumpar-laptop.ro, Tel: 0735674844 Cumpãr auto Logan, n Achiziþionez monitoare Supernova, Dacia, televizoare LCD, calculatoare, laptopuri, componente nefurate, Cielo, Matiz/Tico, asigur transport inclusiv weekend. Tel: 0746283201, Citroen, Chevrolet, 0723.984.654, 0768790654 Renault, Opel, n Cumpar frigider, congelator, combina frigorifica, aragaz, masina Skoda, Solenza, spalat. functionale 100-150. Peugeot. Si mici frigider defect 50, Tel: defecte, 0212551102 0213328599, 0722417915

é Ciocolate calde, dorim sa te

cucerim intr-atat incat sa nu faci altceva decat sa ne doresti, sa ne visezi, sa simti parfumul, 8 0 RO N/o ra , m a s a j e 8 7 @ yahoo.ro, www.masaj-eroticelegant.ro, Tel: 0764343709

ºi vreau o tânãrã studentã, gentilã ºi subþire, pentru a merge la hotelul meu, varsta maxima de 23 de ani! Sunt in Bucureºti 12-13-14 octombrie. Daca esti interesatã poþi chiar ºi în Belgia! Am 31ani 79 kg 1.87m. Rãspund toate e-mailurile karting1@hotmail.fr

é Vrei sa fii Fotomodel? Fotograf caut Model Feminin pentru fotografie NUD. Ofer 400Ron/sedinta (4h). Confidentialitate! Trimite e-mail cu poze relevante si contact, 400 RON, fotoartmania@gmail.com


pagina 14 / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / autorizaþii mediu / afaceri / meditaþii

n Pierdut carnet student pe numele Niþã Ioana, îl declar nul, n Pierdut autorizatie exercitare functie electromecanic Dima Eugenia, seria 10/036093 eliberata 16.05.2008. Se declara nula, n SC Bautech General Construct SRL, cu sediul în Bucureºti, str Drumul Între Tarlale, nr 23, sector 3, înmatriculatã la Registrul Comerþului sub nr J40/2101/2007, CUI 20945530, declarã pierdut certificat de înmatriculare al societãþii, seria B nr 1326622, eliberat la data de 20.03.2009. Îl declar nul,

mostenitori ai n Eventualii defunctului Visan Niculae decedat la data de 16.05.2012 cu ultimul domiciliu in Bucuresti, str.Cernauti nr 50 sect. 2, sunt chemati la biroul notari Asociati Bucur si Asociatii, cu sediul in Bucuresti, bld.Chisinau, nr. 15, bl. A4, sc 2, parter, ap 46, sect 2, in data de 18.10.2012, ora 12.00 pentru a participa la dezbaterea procedurii succesorale. Daca succesibili citati nu isi exercita dreptul de a accepta in termenul prevazut de art. 1103 din Codul Civil vor fi prezumati ca renunta la mostenire, Numita Parvulescu Floarea, cu ultimul domiciliu cunoscut in B u c u re s ti s e c to r 3 , s tr. Alexandru Moruzzi Voievod nr. 76 este chemata in ziua de 18 octombrie 2012 ora 08.30 (camera 40, completul nr. 2 civil) in calitate de parata in cauza ce face obiectul Dosarului nr. 13419/301/2008 al Judecatoriei sector 3 Bucuresti in vederea redeschiderii judecatii,

é Clarvazatoarea

Olimpia va asteapta sa va rezolvati toate problemele de farmece, blesteme. Rezolvat garantat! Tel: 0726556977, 0761853955 n Persoana serioasa ghicesc bine in carti, pot rezolva unele probleme, Tel: 0721745929, 0763097976

n Sc Bruno Acm Srl cu sediul social in Bucuresti, str Turturelelor nr 52, sector 3, este citat pentru data de 04 10 2012, ora 08:30, la Judecatoria Sector 2 din Bucuresti, bd Unirii nr 37, sect 3, cam 113, complet 4, in calitate de debitor, in proces cu Sc Nimrod Guard Srl cu sediul in Bucuresti, str Zambila Ionita nr 4, sector 2, in calitate de creditor pentru fondsomatie de plata,

é Vand Jocuri Video Arcade www.arcademania.ro, 10 EUR, dabarduba@yahoo.co.uk n Vand lemne de foc (fag) chituci sau sparte (si pentru pizzerii), Tel: 0768432729, 0724904900 é Anticariat n Vand Loc de Veci la cimitirul cumparam carti Eternitatea pe bvd Metalurgiei, Bucuresti, 2.000 EUR, orice domeniu, no_hope23@yahoo.com, Tel: deplasare gratuita, 0729650006 n Vand masina de rectificat 600 x plata pe loc. 200 mm. Perfecta stare de 0213159704, functionare, 5.500 EUR, Tel: www.targulcarti.ro, marketing@wind94.ro, 0722260724 Tel: 0731407474, n Vand Strung SNU 380 0740088443 frecventa 50Hz, 1500 mm si 1000 mm intre axe. Perfecta stare de 2.000 EUR, n Cedez Fast-food, zona 0, functionare, Tel: amenajat, utilat, supervad, staþie marketing@wind94.ro, aglomeratã, vânzare foarte bunã, 0722260724 4.000 EUR, Tel: 0748283667 n Vând 12 automate cafea Venezia funcþionale la 550Euro/ buc TVA inclus, fãrã sisteme de platã, Tel: 0731313156, 0731313158

é Vând cuptor de

é Prezicatoare Ema deschide cartile de tarot, vede viitorul, rezolva boli, vindeca epilepsia, psoriazisul, alcoolismul, impotenta, dezleaga cununiile legate, apropie iubit de iubita, etc Sedinta de tarot este gratis, Tel: 0751858962

é Vrajitoarea Francisca, Singura in Romania care lucreaza cu magie neagra, nimeni cu nici o putere nu poate desface ce fac eu si iata ca acum vin in ajutorul dumneavoastra, pot rezolva orice problema atat in tara cat si in strainatate, orice doriti sa obtineti puteti avea cu ajutorul meu, Tel: 0741685643, 0769340236

n SC Vinifera Impex SRL din sector 4, bd. Tineretului nr. 45, bl. 54, sc. B, ap. 63, înregistratã la ORCTB cu CUI nr. 7102237, informeazã cã s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizaþiei de mediu pentru “Spalatorie Auto” din sector 3, calea Vitan nr. 273bis. Informaþii se pot solicita la A.P.M. Bucureºti din sector 6, aleea Lacul Morii nr. 1 (în spatele benzinãriei LUKOIL) între orele 9-12, de luni pânã vineri. Propuneri sau contestaþii se pot depune la A.P.M. Bucureºti în cel mult 10 zile de la data publicãrii anunþului,

covrigi pe gaze, 3.500 EUR, Tel: 0788395181 n Vand 2 masini injectie in perfecta stare functionare, electronica schimbata: MI 100 2000 euro; MI 250 - 2200 euro, marketing@wind94.ro, Tel: 07222607240 n Vand Freza CNC – HAAS, 000 X 400 X 400 mm – (4500 ore de functionare), 15.000 EUR, marketing@wind94.ro, Tel: 0722260724 n Vand Freza Universala FUS 25 (Infratirea Oradea) + accesorii. Perfecta stare de functionare, 3.500 EUR, marketing@wind94.ro, Tel: 0722260724

é Vand afacere

salon infrumusetare, complet utilat, mobilat, in functiune, vad format, amplasat stradal, in vila, singur curte, Drumul Sarii catre Razoare, 13.500 €, carmentarsitu@ yahoo.com, www.sandrabeauty salon.ro, Tel: 0725330507

é Cursuri acreditate naþional, recunoscute Uniunea Europeana, pentru bone sau îngrijire bãtrâni, începeþi carierã nouã, 0213233966

01 Octombrie 2012

Meditatii engleza Profesor, ofer meditatii la limba engleza, adaptand metodele si materialele de lucru in fct de varsta si nivelul elevilor. Zona Obor, Teiul Doamnei (la cerer, ma deplasez la domiciliul elevului). Durata sedintei este de doua ore, 40 RON, paulmihalache@gmail. com, Tel: 0747899707

n Engleza atractiv, conversatie

eficient, toate varstele, sector 2-3, 38ron/sedinta, Tel: 0728861916 n Englezã ºi greacã, scris ºi vorbit-numai Bucureºti, Tel: 0729866578

é Matematica, Profesor: pregatire eficienta la domiciliul elevului. Pretul afisat este informativ si negociabil 20 lei/ora, dgrsj@yahoo .com, 0761929678

é Meditatii matematica clasele

5-12 (inclusiv evaluare nationala si bacalaureat) la domiciliul meu sau al elevului; solicit si ofer seriozitate si perseverenta, 30 RON / ora, telecristina@hotmail.com, Tel: 0745985751

é Modulele EDUCare. Persoane deosebite oferim educatie, menaj, babysitting, admiteri. Pachet EDUCare infantil: limbi straine +activitati de joaca+ materii scolare+ utilizare PC, orice nivel. Selectarea si formarea pachetului conform dorintelor. Pret intre 10-25Eur/ora. Pachetul Deluxe complet 8 ore educatie+ menaj+ babysitting 200eur/zi, echipa completa. EDUCare, visam de mici, 10 EUR/ora, Tel: 0745300424

é Profesoarã cu

experienþã ofer meditaþii românã francezã orice nivel, Tel: 0726847832


meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15

01 Octombrie 2012

é Profesoare cu experienþã meditãm românã ºi matematicã, clasele V-VIII, Tel: 0723519833

Acoperiºuri executãm, dulgherie, reparaþii, jgheaburi, burlane, învelitoare, hidroizolaþie, Tel: 0722749192

é Acoperiºuri

executãm, dulgherie, reparaþii, jgheaburi, burlane, învelitoare, hidroizolaþie, Tel: 0740464600

é Acoperiºuri tablã

zincatã/ lindab, reparaþii, izolaþii+ materiale. Preþuri mici, 0744111939, 0732563623 Amenajari interioare ºi finisaje case la cheie, Tel: 0744316918, 0767417284

é Branºament apã, canalizare, asistenþã contract recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente, Tel: 0761077013, 0721390290

é Acoperisuri ta-

bla lindab si zincata, sisteme pluviale, dulgherie, izolatii, reparatii, montatori experti, 0726471500

é Amenajari apartamente la cheie: g l e t u ri , faianta/gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, i n s ta l a ti i , etc, Tel: 0767417284, 0744316918

é Branºament apã, canalizare,

acte recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente 0760727231, Tel: 0720506819, 0214343276


01 Octombrie 2012 n Evaluari imobile. ANEVAR -

ANUNTURI PREMIUM

n Transport marfa 3, 5t orice,

evaluator autorizat, ofer servicii de evaluare / reevaluare imobile (apartamente, vile, terenuri, spaþii com./ind.), 350 RON, bogdan@estimatorul.ro, http://www.estimatorul.ro, Tel: 0721325522, 0742463283

oriunde, oricand. Asigur personal serios incarcat-descarcat. Pret negociabil, Tel: 0763717455

é Contabil expert,

é Instalator autorizat montez instalatii sanitare termice, canalizari, masini spalat, aragaze, gauri beton, factura, garantie, Tel: 0722883229

servicii contabile complete ºi audit, prima luna gratuit, 0214118164, 100 RON, 0720891226, 0766369750

n Jaluzele exterioare (rulouri), aluminiu = 260 ron, PVC = 160 ron, Tel: 0722766562, 0756485992 é Transport marfa 3.5 T orice, oriunde, oricand, asigur personal serios incarcat-descarcat, pret negociabil, Tel: 0763717455

n Contabilitate completa. Evidenta contabila declaratii, raportari, bilant, inclusiv salarizare, activitati resurse umane, renatta_mincu@ yahoo.com, Tel: 0724130193

é Transport non-stop marfa, mobila, in Bucuresti si in tara, cu auto 2, 5 tone, 20mc, pret negociabil, 1 RON, jonparaschiv @gmail.com, Tel: 0722833323

é Dj nunta, Servicii é Transport marfa

si mobila absolut oriunde in tara asiguram transport de marfa si mobila cu un parc auto care asigura orice tonaj si volum. Casa noastra de expeditie asigura la orice ora din zi si noapte transportul marfii dvs, office@ transportmarfarutier. ro, www.transportmarfa rutier.ro, Tel: 0727244420

n Filme Blu-Ray originale/lic. Vanzare filme originale BLU-Ray, calitate max. Licente, format original. Calitate futuristica. Comenzi in 24H, pret 40 ron / disc. Discounturi, inchirieri, 40 RON, Tel: 0745300424 n Pensiune turisticã, oferã închiriere zilnic pe 2- 3 ore la 5570 lei, zona Berceni, telefon 0214504382, Tel: 0214504382

Organizari Evenimente Bucuresti- primirea perfecta cu mesele plimbarete,hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII . Dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase; dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII! 0726129782 www.djsiensii.ro

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA OARA IN ROMANIA, STANDARD STUDIO - STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU - ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574

AnuntAZ 1 octombrie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you