Page 1

l and naj wi e ksz ymagaz ynf i l mowynaswi e ci e

1 /2036

* k r o t k a/ d l u g a k r yt yk a

k r i s t e n L ' h e u r eB l e u e J U D G ME N T C l as ho ft wowo r l d s T ab l eF o rT wo

* 1 0n aj l e p s z yc hak t o r e k we d l u gk i n o man i ak o w

* k o c h amt oc or o b i e r o b i e t oc ok o c h am

* wi e l k i p o wr o t k r o l o we j f i l mu ave yr o n s ac k vi l l e

c l ai r e " o s i " r e ve l l i e r

* 5mi nutz . . .

ad amh aye b ar t h o l o me wc u b b i ns s u j i n

* f i l mo wel e g e n d ywe d l u g . . . . c al l i e ad ams


n o w y n u m e r s c a n ! awn i m:

j u żj e s t !

S A R A N G : z wy c i ę ż c z y n i k o n k u r s u s c a n s t y l e P o l l yo nf i r e : w8p y t a n i a c h d a n n ys a u c e d o : d e b u tzk r a i n y t a l e n t ó w r a n k i n g : p a r u j e myg wi a z d y !

c o mi n gs o o n

p r o wa d z ą c y : j e s s ewi l l i a ms j u r y : n a n ao s a k i , a d a ml e v i n e , l i l yl e v i t t o u x u c z e s t n c y : a d a mh a y e , s h i r o wmi wa , r o b e r t or o s s i , c h r i s t o p h e rt e l l wr i g h t , a n g e l av e r d i , s y l v i ed e n i v e , n a d y a c u b b i n s , a u d r e yh o r n e , c a l l i ea d a ms , e r i c ac a r l s s o n , a u r a , a v e y r o ns a c k v i l l e , s a b r i n av e t s e r a


a v e y r o n s a c k v i l l e *

“ o dl a t p o d n o s z ę s o b i es a ma p o p r z e c z k ę ” mo vi e l and0 3


a v e y r o n s a c k v i l l e *

0 4mo vi e l and


a v e y r o n s a c k v i l l e *

mo vi e l and0 5


a v e y r o n s a c k v i l l e *

0 6mo vi e l and


a v e y r o n s a c k v i l l e *

mo vi e l and0 7


a v e y r o n s a c k v i l l e *

0 8mo vi e l and


a v e y r o n s a c k v i l l e *

mo vi e l and0 9


5 g r A N e ? * c o j e s t

p o t i l y z c s e i v o m

0 1 .

* p r o d u c e n t : A u d r e yh o r n e * g a t u n e k : d r a ma tp o l i t y c z n o p s y c h o l o g i c z n y * wy s t e p u j a : l u c ah a g e n , a l l e g r ama c h , b a r t h o l o me wc u b b i n s

0 2 .

* p r o d u c e n t : c h r i s t o p h e rt e l l wr i g h t * g a t u n e k : d r a ma t * wy s t e p u j a : e r i nma c h , d e a ns n y d e r , r e a c h e l b e r r y , n i c h o l a smc l a i r

o 3 .

* p r o d u c e n t : c a l l i ea d a ms * g a t u n e k : k o me d i ar o ma n t y c z n a * wy s t e p u j a : r i h a n n a , K a t h e r i n e eP i e r c e , B a r t h o l o me wc u b b i n s , me gh a l l , b r y a ng r a v e s

0 4 .

* p r o d u c e n t : a v e y r o ns a c k v i l l e * g a t u n e k : k o me d i ar o ma n t y c z n a * wy s t e p u j a : R o s eF a n n i g a n, Wi l l i a mS a c k v i l l e

0 5 .

* p r o d u c e n t : a d a ml e v i n e * g a t u n e k : k o me d i ar o ma n t y c z n a * wy s t e p u j a : c a r r i eb r a d s h a w, r i h a n n a , l i o n e l , A l l e g r ama c h , s a ma n t h ah a r r i s , b a r h mo l e wc u b b i n s

mo vi e l and1 0


5 g r A N e ? * c o j e s t

* p r o d u c e n t : n a n ao s a k i * wy s t e p u j a : t a y l o rmo ms e n , ma l v i n ,l i o n e l , i s o b e l s t e v e n s

p o t i l y z c s e i r e s v t

0 1 .

* p r o d u c e n t : a v e y r o ns a c k v i l l e * wy s t e p u j a : c a l l i ea d a ms , l i l yl e v i t t o u x , mi l ak u n i s , n i c h o l a smc l a i r , c h r i s t o p h e rt e l l wr i g h t

0 2 .

* p r o d u c e n t : a v e y r o ns a c k v i l l e * wy s t e p u j a : A l e s s a n d r aMi l i t o , Wi l l i a mS a c k v i l l e , V e r o n i q u eR e v e i l l e r

o 3 .

* p r o d u c e n t : h o n e yh o n o r a t as k a r b e k * wy s t e p u j a : n a d y ac u b b i n s , b r u n oma r s ,

0 4 .

* p r o d u c e n t : c l e me n t * wy s t e p u j a : mi l ak u n i s , o s i , r u t h , g a s p a r dc h a n c e l l o r , ma r i a hc a r e y

0 5 .

1 1mo vi e l and

1 1


5 m i n u t z . . . *

a d a m h a y e

* Dr og iAda mi e ,s k ą dpr z y s z e dłCidog ł owypomy s ł pr oduk owa ni af i l mów?Ma ł oi c hwk i na c h?

* Wt a k i mr a z i enaj a k i ef i l myma j ąt e r a zoc z e k i wa ć Twoif a ni ?Pomy s ł ynaa mbi t ne f i l myk i e dy śs i ę s k ońc z ą …

* J e s t e ś poc z ą t k uj ą c y m pr oduc e nt e m. J a k i e umi e j ę t noś c iz a br a ł by śod k i l k u ba r dz i e jz na ny c h a r t y s t ówzt e j br a nż y ?

* Kt ór yf i l m os t a t ni e jde k a dyna j ba r dz i e jz a s k oc z y ł Ci ępomy s ł owąf a buł ą ?

byave y ro ns ac kvi l l e

mo vi e l and1 3


S u j i n 5 m i n u t z . . . * * Az j a t y c k iś wi a tf i l mowyni ej e s tpopul a r ny wv ś wi e c i e ,moż naby ł obyna we tś mi a ł o s t wi e r dz i ć ,ż ej e s tonba r dz oa l t e r na t y wny w por ówna ni u z ma i ns t r e a mowy mi pr oduk c j a mia me r y k a ńs k i c hie ur ope j s k i c h t wór c ów. Coa z j a t y c k i ef i l myws obi ema j ą , c z e g o ni ez na j dz i e myw i nny c hpr oduk c j a c h?

1 4mo vi e l and

byave y ro ns ac kvi l l e


S u j i n 5 m i n u t z . . . *

* Kt owe dł ugCi e bi ez a s ł ug uj enawi ę k s z a uwa g ę ?I ,c owa ż ne ,z a s t a nówmys i ę ,dl a c z e g o ni e k t ór z y ws pa ni a l ia r t y ś c ini es ą doc e ni a ni … Dl a c z e g oc z a s e m pr a wdz i we pe r e ł k iz ni k a j ąw ś wi e c i ef i l mowy m,c hoć t owł a ś ni eonepowi nnyby ćj e g oi k ona mi , a ni edz i e s i ą t k i i nny c h?

* Ag dy by śmi a ł az mi e ni ćj e dnąr z e c zw pr z e my ś l ef i l mowy m -c obyt oby ł o?

byave y ro ns ac kvi l l e

mo vi e l and1 5


5 m i n u t z . . . *

b a r t h o l o m e w c u b b i n s

ep r z e mi e n i .My ś l ę ,ż ej e s tt owz a j e mn a * Kobi e t y ,k obi e t y ,k obi e t y … a l e w ni z a l e ż n o ś ć . Z a c h w y c a j ą c e f i l m y p o t r z e b u j ą i f i l ma c h. J a k aj e s t Twoj a ul ubi ona ś w i e t n y c h a k t o r ó w i d o b r e g o s c e n a r i u s z a . boha t e r k af i l mowa ? * Wol i s zk obi e c e boha t e r k if i l mowe j a k o dr a pi e ż ne uwodz i c i e l k i ,s ł odk i e bl ondy nk i wk ome di a c hr oma nt y c z ny c h c z ymoż et a j e mni c z ea g e nt k iws e ns a c j a c h?Odpowi e dź-t oz a l e ż yodf i l mu z os t a ni eni e uz na na .

* J a k my ś l i s z ,s uk c e sL i l y ii nny c h z a c hwy c a j ą c y c h na sk obi e c y c h boha t e r e k ,z a wdz i ę c z a my g ł ówni e g r z e a k t or s k i e ja r t y s t k i ,k t ór ywc i e l as i ęw da nąr ol ęc z yt e żna j wi ę c e jz a l e ż yod s pos oby wy k r e owa ni a pr z e z s c e na r z y s t ęwi z e r unk uda ne j boha t e r k i ?

* W poc z ą t k owe jf a z i er oz woj uk i ne ma t og r a f i i pr oduc e nt k a mi by ł yw wi ę k s z oś c i k obi e t y . Te r a z , t o mę ż c z y ź ni z a c z y na j ąt wor z y ćf i l my , k t ór epr z e c hodz ądohi s t or i i .Wi dz i s z j a k ą śr óż ni c ęwk r e owa ni uś wi a t af i l mu pr z e zk obi e t y pr oduc e nt k i ,amę ż c z y z n -pr oduc e nt ów?

1 6mo vi e l and

byave y ro ns ac kvi l l e


ś w i e ż a k r e w *

wi l l i a m s a c k v i l l e

* mł o d y , u t a l e n t o wn y , a l e n i e s t e t yz a j ę t y !

t a kp o k r ó t c ep r e z e n t u j es i ęo s o b amł o d e g o , n i e z a l e ż o n e g oc z ł o n k ak l a n ur o d z i n y s a c k v i l l e . P o d c z a so g l ą d a n i ap r o d u k c j i , wk ó r e j wy s t ą p i łn i es p o s ó bn i ez a u wa ż y ćj e g o p r o f e s j o n a l n y c hu mi e j ę t n o ś c i a k t o r s k i c h j a ki r ó wn i e żu r o k uo s o b i s t e g o ! * j a kb r z mi wi ę k s z o ś ćg ł o s ó wk r y t y k ó w f i l mo wc y h ? “ T owł a ś n i eo nb ę d z i ed r u g i mr o b e r t or o s s i ! ”

* N i ep o z o s t a j en a mn i ci n n e g oj a kt y l k o ż y c z y ćd a l s z y c hs u k c e s ó ww s k o mp l i k o wa n y mś wi e c i ef i l mo wy m!

B i b l i o p h i l e&B i b l i o p h o b e mo vi e l and1 7


ś w i e ż a k r e w * * S h e ’ ss oa ma z i n g ! t y p o war e a k c j amę ż c z y z n , k ó t r z yz a u wa ż y l i j ą wp r o d u k c j a c hs a me g oh e r b e r t a ! Wi e l eo s ó bmo ż eb y ćz d z i wi o n et y m, ż ec z a r n o s k ó r aa k t o r k au r o d z i ł as i ęwj a p o n i , a l ej e j s a me j n i g d yt on i ep r z e s z k o d z i ł owz a d e b i u t o wa n i uwś wi e c i ef i l mu ! C owi ę c e j z d o b y ł as e r c e s a me g oh e r b e r t a , k ó t r ywwi ę k o s z o ś c i s wo i c h p r o d u c k j i o b s a d z awł a ś n i ej ą ! . * j a kb r z mi wi ę k s z o ś ćg ł o s ó wk r y t y k ó wf i l mo wc y h ? “ p e r ł k awś r ó di n n y c hł o d y c ha k t o r e k ” * P r o d u c e n c i ! t e r a zj u żwi e c i ek t oz a g r aw wa s z e j k o l e j n e j p r o d u k c j i !

z a g r a n er o l e : l o v ei sf r e ea sj a n e wa t e r&a i rL u c y S wa l l o wt a i l B u t t e r l ya sA g e h a 1 3r e a s o n s[ S 0 1 E 1 3 ] a sR e i

1 8mo vi e l and

r e i


*

k r y t y k a

k r ó t k a d ł u g a

b y c l a i r e q u i n t o n Ki l k adnit e mudok i nt r a f i łde bi ut a nc k if i l ms podpi ór aCl a r i e Qui nt onpt .“ Kr i s t e n” .Os i e mna s t ol a t k aur a c z y ł ana s( j a kdl a mni e ) “ t y powy m dr a ma t e m” . 17l e t ni a Kr i s t e n, j e s t ok ł a my wa napr z e zr odz i c ów,r us z aw s z a l e ni eni e be z pi e c z ną podr óżis pot y k at a j e mni c z e g oRobe r t a ,w k t ór y ms i ęz a k oc huj e .Z ż y c i awz i ę t e !L i c z y ł a m nac ośor y g i na l ne g o,t ut a j dos t a j e myt y powydr a ma t , k t ór yj e s tni e z mi e r ni enudny . S oundt r a c ks k ł a da j ą c ys i ęzpi os e ne kdwóc hos ób?Nudz i mni e s ł uc ha ni ew k ół k ok i e ps k i c h pi os e ne k Da nny ' e g oS a uc e do. L e pi e js ł uc ha mis i ęz de c y dowa ni e Ka t he r i ne e Pi e r c e ,a l e ś c i e ż k adź wi ę k owamog ł a byby ćz de c y dowa ni el e ps z a . Duż y m pl us e mj e s tobs a daa k t or s k a .Ni es ąt oa ma t or z y ,a l e pr of e s j ona l nia k t or z y ,k t ór z yma j ąw t e jdz i e dz i ni eni e ma ł e doś wi a dc z e ni e .Zoba c z y mymi ę dz yi nny miVe r oni queRe v e i l l e r ,Ni c hol a s ' aMc l a i ride bi ut uj ą c ąL i l yVe i l l e uxk t ór aś wi e t ni e wc i e l i ł as i ęwr ol ęt y t uł owe j“ Kr i s t e n” .S z k odat y l k o,ż ewt a k nudny mf i l mi e , k t ór ypr z e j dz i ebe zwi ę k s z e g oe c ha …

3 / 5

b y J i mS t u r g e s s Kome di ar oma nt y c z nas podpi ór ani e j a k i e g oJ i maS t ur g e s s a , k t ór ados t a ł ama k s y ma l nąoc e nęodwi dz ów ik r y t y k ów,a l e mini epr z y pa dł adog us t u. F i l mj e s tnudny .J a kt or oma ns powi ni e nc hwy c i ćz as e r c awi dz ów,ni e s t e t yz a mi a s tpopł a k a ć s i ęz ewz r us z e ni a ,pr a wi ez a s nę ł a m.W ś wi e c i ef i l muma my duż ot a k i c hr oma ns i de łil i c z y ł a m nac ośnapr a wdędobr e g o, or y g i na l ne g o,c i e k a we g o.W r ol a c hg ł ówny c h:J e s s i c aS t r oup or a z Appoi nt e d,k t ór y we dł ug mni e ni e pa s uj e do r ol i “ uk oc ha ne g o”g ł ówne jboha t e r k i .Wy da wa łmis i ęs t r a s z ni e s pi ę t y ,g r a j ą cubok uJ e s s i c i .Pa niS t r oupś wi e t ni es i ęs pi s a ł ai z at opl us ! S oundt r a c kmóg łby ćl e ps z y .J i mac hy baby ł os t a ćnapi os e nk i np. Vi v i e nPa t r i dg el ubKe k ePa l me r ? L i c z y ł a m nac ośz upe ł ni el e ps z e g o,ni e s t e t ypr z e l i c z y ł as i ę . Ma mna dz i e j ę , ż ena s t ę pnyf i l mmł ode g opr oduc e nt a , bę dz i eo ni e bol e ps z y !

3 / 5

byc ho erhe e

mo vi e l and1 9


*

k r y t y k a

k r ó t k a d ł u g a

b y e m i l y d i d o n a t o

Na j nows z apr oduk c j at odr a ma tpr z e ds t a wi a j ą c yż y c i e“ e l i t y ” zL osAng e l e s ,or a zos óbni ż s z e jr a ng izt e g os a me g omi a s t a . Nas a my m poc z ą t k u,f i l mj e s tc i e k a wy .Poz na j e mybog a t ą Ol i v i ęEv a ns( wt e jr ol ini e s a mowi t aEr i nL a r s e n)ij e jpa c z k ę . Póź ni e jf i l m“ r obis i ę ”ni e z r oz umi a ł y .Odnos z ęwr a ż e ni e ,ż e Emi l ypopr os t u“ ni ec hc i a ł os i ę ”dopr a c owa ćs c e na r i us z a , bo by ł az a j ę t a pr a wi dł owy m ode g r a ni e ms woj e jr ol i .Na j e j mi e j s c u,z a mi a s tz a t r udni e ni as i e bi e do s woj e g of i l mu, z a t r udni ł a by mk og ośzwi ę k s z y ms t a ż e m.Di dona t ona j l e pi e j wy s z ł anapl a k a c i e ,k t ór yit a kz os t a łpr z e r obi onypr z e z g r a f i k ów. Ś c i e ż k adź wi ę k owa ,mog ł a byj użby ćna g r a napr z e zs a mą Ka t he r i ne e Pi e r c e .Pr oduc e nt k a ,moi m z da ni e m c hc i a ł a wy pr omowa ćs i ęj a k o wok a l i s t k a ,w j a k i śs pos ób s i ę “ z a r e k l a mowa ć ”j a k oa k t or k ai pok a z a ćs i ęj a k opr oduc e nt k a . Ni e s t e t y , r a dz i ł a by mj e j s i ęs k upi ćnas c e na r i us z u… Pl us z af a nt a s t y c z ny pl a k a t ,k t ór e g o a ni mi s i ęś ni k ome nt owa ć .Powi e m t y l k o,ż eg r a f i c y Ta y l or Moms e n odwa l i l i k a wa ł dobr e j r obot y !

3 / 5 b y a u d r e y h o r n e

Gr a t ul uj ęAudr e yHor net a kś wi e t ne g of i l mu!Na r e s z c i ec oś nowe g ow ś wi e c i ef i l mu.Por z ą dny ,dopr a c owa nydr a ma t pol i t y c z nops y c hol og i c z ny .Br a k owa ł o mit a k i c h pr oduk c j i . Ak c j af i l mudz i e j es i ęw 1953r ok uw z i mne jRos j i .Mor de r s t wo,ni k c z e mnepl a ny .Pr oduk c j aj e s tba r dz oc i e k a wa ! Ni eda mr a dywy r a z i ćs we g opodz i wuwz a l e dwi ek i l k uz da ni a c h. Ś c i e ż k adź wi ę k owaj e s twr ę c zi de a l na , obs a daz na k omi c i e dobr a na . Cz e g oc hc i e ćwi ę c e j ?

5 / 5 2 0mo vi e l and

byc ho erhe e


*

k r y t y k a

k r ó t k a d ł u g a

b y c a l l i e a d a m s Nowapr oduk c j amł odz i ut k i e jr e ż y s e r k iCa l l i eAda mspowa l a nak ol a na !Ot r z y ma l i ś myba r dz odobr ą , dopr a c owa nąk ome di ę r oma nt y c z ną ,k t ór ąk a ż dy mus iobe j r z e ć !Mi ł oś ć ,humor i . . . k uc hni a .Na r e s z c i ek ome di a ,k t ór ani ez a nudz ina st a k ,j a k i nner oma ns i dł as podpi ór ai nny c h,ni e z na ny c hpr oduc e nt ów. Dobr z e ,ż eCa l l i ez a t r udni ł ama ł oz na ny c h,a l eba r dz out a l e nt owa ny c ha k t or ów, boj e s t e m wr ę c zz a s k oc z ona( poz y t y wni e ) g r ąKa t he r i ne ePi e r c eiMe gHa l l .Br a wadl apa niAda ms !Ci k t ór z yni ewi dz i e l i f i l mu, ni e c hs z y bc i ut k ona dr obi ąz a l e g ł oś c i !

byc ho erhe e

Kome di er oma nt y c z nea t a k uj ą !Al ez at ow j a k i ms t y l u!Cóż wł a ś c i wi et ow s t y l u Ada maL e v i ne .Tr z e bapr z y z na ć ,ż e c hł opa k wy k ona łs por o pr a c yz a mi e ni a j ą cs woj ąk a r i e r ę muz y c z nąnaś wi a tpr oduk c j if i l mowy c h.Ni epowi e m. . .do k i napr z y c i ą g nę ł amni epr z e dews z y s t k i m opr a wag r a f i c z na , c hoć pomi mo t e g o na da ls podz i e wa ł a m s i ę“ k omi c z ni e j ś mi e s z ne j k oe dy j k i r oma nt y c z ne j ” , noa l eni e s t e t y . . . L e v i nema ws woi c hpr oduk c j a c ht oc z e g obr a k uj ei nny m, c z y l i ś wi e ż oś ć ini e k onwe nc j ona l noś ć .Duż ypl usz adobórobs a dy ,mi ł o z nów s poj r z e ćnas e k s ownec i a ł o Br a ds ha w,at l eog l ą da c doda t k owoj e je k sL i one l ,pr z e mk nę ł amir ówni e żt wa r z“ bi g c omeba c k ”Ri ha nny ,ni ews pomi na j ą cos e k s owne jAl l e g r z e . Pr z y z na ms z c z e r z e ,ż emuz y k aby ł ai de a l ni ewpa s owa naw c a ł oś ćf i l mu,wi a domo I k ona s i ę pos t a r a ł a ,Os a k ic oś doś pi e wa ł a ,noij e s z c z es a m Robe r t oR,ws k oc z y łz es woj ą g i t a r ą ! bynanao s aki

5 / 5

b y a d a ml e v i n e

5 / 5

mo vi e l and2 1


k o c h a mt o c o r o b i Ä™ , r o b i Ä™ t o c o k o c h a m

*

2 2mo vi e l and

o s i


a c t r e s s * t o p t e n

we d l u g k i n o m a n i a k o w

a k t o r k i , a k t o r e c z k i . . .

p r z e g l a d a j Ą cd z i e s i Ą t k i t y s i e c yf i l mÓ wn i e s p o s Ó bn i et r a f i Ćn af i l m, wk t Ó r y mn i e u wi e d z i en a sk o b i e c es p o j r z e n i e . N i ewa Ż n e c z yj e s t e ŚmĘ z c z y z n ąc z yk o b i e t ai t a k p o d z i wi a s z( c h o ćwp r z y p a d k uk o b i e t u j u mu j e myt or a c z e j p o dp o s t a c i az a z d r o ś c i ) p r z e dwa mi r a n k i n gt o p1 0n a j p i ę k n i e j s z y c h a k t o r e kwś wi e c i ef i l mu ! mo vi e l and2 3


a c t r e s s * r i h a n n a 1 0 . t o p t e n

we d l u g k i n o m a n i a k o w

WY B R A N ER O L E :

b l u ei v yA Sk r i s t e n l e s b i a ns e xa sMa r i a hB e r r y p l a s t i cj u n g l ea sS h a n n o nWy a t t t a b l ef o rt woa sA d r i a n n a

p e r r y 9 . WY B R A N ER O L E :

G a s p a r d ' sB e d d i n ga sp e r r y ' A l l o' A l l o ! a sMi c h e l l eD u b o i s X S E R I E S : T h eMa c h i n i s ta ss t e v i e I n d i a n aJ o n e sa sMa r i o nR a v e n wo o d

2 4mo vi e l and


a c t r e s s * I s o b e l 8 . S t e v e n s t o p t e n

we d l u g k i n o m a n i a k o w

WY B R A N ER O L E :

b l u ei v yA Sv e r o n i c a G a s p a r d ' sB e d d i n ga si s o b e l s t e v e n s p o s t e du pa sj e n n y H i g hH e e l si nN Ya si s o b e l s t e v e n

r u t h 7 . WY B R A N ER O L E :

P . S . I Wa n tY o ua sp r u b b yi ma n ' d r u g sa ss y l v i a L o v e ' sN o tH a p p i n e s sa sj o a n n e P o s t e dU pa sma g g i e

mo vi e l and2 5


a c t r e s s * V e r o n i q u e 6 . R e v e i l l e r t o p t e n

we d l u g k i n o m a n i a k o w

WY B R A N ER O L E :

p a r i s2 0 4 0A Sl i l y 1 3r e a s o n sa sv e r o n i q u er e v e i l l e r wh i t ec o l l a ra sr i t amo u l t r y l o v es o n ga sc a n d i c e

5 .

T a y l o r Mo ms e n

WY B R A N ER O L E :

b l u ei v ya si v y ' H i g hH e e l si nN Ya sl i l yc l a i r e Mr . &Mr s . L e v i t t o u x : L a s hO u ta sma r g a r e t t C u p i dB o y2a st a y l o rg r a n t

2 6mo vi e l and


a c t r e s s * A l l e g r a 4 . Ma c h t o p t e n

we d l u g k i n o m a n i a k o w

WY B R A N ER O L E :

G a s p a r d ' sB e d d i n gA Sa l l e g r ama c h J u d g me n t a si wi e t t ami c h a j i ł o w p o s t e du pa smr s . s mi t h b l u ei v ya smi l a

3 .

mi l a k u n i s

WY B R A N ER O L E :

R e a s o n sa sme g a n ' H i g hH e e l si nN Ya sS c a r l e t tJ o h n s o n Mi s sC o n g e n i a l i t ya sP e n é l o p eMa r h s a l l S h eMa k e sMeS mi l ea si v y

mo vi e l and2 7


a c t r e s s * l i l y 2 . l e v i t t o u x t o p t e n

we d l u g k i n o m a n i a k o w

WY B R A N ER O L E :

L ap l a n è t ed el ar o ma n c eA Sr o s a l i e Mi n i s t r yO f P l e a s u r ea sa n d r e a C o l dT o u c ha se v ep o l e b l u ei v ya sj e s s i c a

. 1 WY B R A N ER O L E :

P a r i s , J eT ' a i mea sf r a n c i n e Á g o r aa sh y p a t i a S u n s e tB o u l e v a r da sb e t t ys c h a e f e r H i g hH e e l si nN Ya sc h r i s t i n e

2 8mo vi e l and


m o v i e l a n d * r e d a k t o r z y : wy wi a d y : h o n o r a t a“ h o n e y ” s k a r b e k ” 5mi n u tz . . . : a v e y r o ns a c k v i l l e k r ó t k a / d ł u g ak r y t y k a : c h o er h e e r a n k i n g : o s i

o p r a wag r a f i c z n a : n a n ao s a k i +d z i a ł“ ś wi e ż ak r e w”

ws z e l k i ep o my s ł yz wi ą z a n ezn o wy mi d z i a ł a mi p r o s z ę wy s y ł a ćn awi a d o mo ś ćp r y wa t n ąd on a n yo s a k i


MovieLand 01/2036  

movieland, movie, land

MovieLand 01/2036  

movieland, movie, land

Advertisement