Page 1

3300537 วิธีวทิ ยาการวิจัยทางเภสั ชศาสตร์ สังคมและบริ หาร แบบประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 1. รหัสวิชา (Course Number) 3300537 2. จํานวนหน่ วยกิต (Course credit) 2 (2-0-4) 3. ชื่ อวิชา (Course title) วิธีวทิ ยาการวิจยั ทางเภสัชศาสตร์ สังคมและบริ หาร 4. คณะ/ภาควิชา (Faculty / Department) เภสัชศาสตร์ 5. ภาคการศึกษา (Semester) ปลาย 6. ปี การศึกษา (Academic Year) 2554 7. คณาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบ รองศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินนั ท์ เอื้ออํานวย รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา กุลสมบูรณ์ รองศาสตราจารย์ สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. นิยดา เกียรติยงิ่ อังศุลี ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. รวงทิพย์ ตันติปิฏก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่ งเพ็ชร สกุลบํารุ งศิลป์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุ นทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์ โชค ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐณัฏฐา กิตติโสภี ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพดี ศิริสินสุ ข ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา ศรี วิริยานุภาพ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูรี อนันตโชติ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชยั ธี ระเรื องไชยศรี ผูป้ ระสานงานรายวิชา 8. เงื่อนไขรายวิชา (Condition) 9. สถานภาพของรายวิชา (Status) วิชาบังคับประจําสาขา 10. ชื่ อหลักสู ตร (Curriculum) เภสัชศาสตรบัณฑิต 11. วิชาระดับ (Degree) ปริ ญญาบัณฑิต 12. จํานวนชั่ วโมงทีส่ อนต่ อสั ปดาห์ (Hours/week) 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ 13. เนือ้ หารายวิชา (Course description) งานวิจยั ประเภทต่างๆ ได้แก่ การวิจยั พื้นฐาน การวิจยั ประยุกต์ รู ปแบบต่างๆของงานวิจยั ได้แก่ การวิจยั ทดลอง การวิจยั แบบไม่ทดลอง การวิจยั ตัดขวาง การวิจยั ระยะยาว การวิจยั เชิงปริ มาณ การิ จยั เชิงคุณภาพ การจัดทําโครงร่ างวิจยั คําถามการวิจยั การรวบรวมข้อมูลและการจัดสร้างเครื่ องมือ ในการ รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติและไม่ใช้สถิติ การอภิปรายและการสรุ ปผล การเขียน รายงานการวิจยั และการนําเสนอผลการวิจยั


14. ประมวลการเรียนรายวิชา (Course outline) 14.1. วัตถุประสงค์ ทวั่ ไป (Learning Objectives) 14.1.1. เพื่อให้นิสิตมีความรู ้ ความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการวิธีวจิ ยั สาขาเภสัชศาสตร์ สังคมศาสตร์ และบริ หาร 14.1.2. เพื่อให้นิสิตสามารถออกแบบโครงการวิจยั ได้ 14.1.3. เพื่อให้นิสิตสามารถเขียนโครงร่ างวิจยั ได้ 14.1.4. เพื่อให้นิสิตมีความรู ้ในเรื่ องสถิติที่ใช้ในงานวิจยั และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใน การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติได้ 14.1.5. เพื่อให้นิสิตสามารถเขียนรายงานการวิจยั เพื่อการนําเสนอข้อมูลได้ 14.1.6. เพื่อให้นิสิตเข้าใจ และให้ความสําคัญในจริ ยธรรมในการดําเนินการวิจยั 14.2. เนือ้ หารายวิชาต่ อสั ปดาห์ (ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13:00 -15:00 น.) ครั้งที่ 1

วันที่ 15 ธ.ค. 54

เรื่อง แนะนํารายวิชา การวิจยั และกระบวนการวิจยั คําถามการวิจยั การกําหนดวัตถุประสงค์การวิจยั และการทบทวน วรรณกรรม 2 22 ธ.ค. 54 กรอบแนวคิดในการวิจยั ตัวแปร มาตรวัด และสมมติฐานในการวิจยั 3 29 ธ.ค. 54 ปฏิบัตกิ ารกลุ่ม 1: นําเสนอแนวคิด วัตถุประสงค์การวิจยั การทบทวน วรรณกรรม กรอบแนวคิด ตัวแปร และมาตรวัด (แยกการรายงานออกเป็ น 2 กลุ่ม) 10% 4 5 ม.ค. 55 รู ปแบบการวิจยั และการเลือกใช้ รู ปแบบการวิจยั เชิงปริ มาณ: การวิจยั เชิงทดลอง (Experimental research designs) 5 12 ม.ค. 55 รู ปแบบการวิจยั 2 (Non-experimental research designs) กีฬามหาวิทยาลัย 14-21 ม.ค. 55 (ไม่ งดการเรียนการสอน) 6 19 ม.ค. 55 รู ปแบบการวิจยั 3 (Qualitative Research) 7 26 ม.ค. 55 ประชากร วิธีการสุ่มตัวอย่างและการกําหนดขนาดตัวอย่าง สอบกลางภาค 30 ม.ค.-3 ก.พ. 2555 8 9 ก.พ. 55 ปฏิบัตกิ ารกลุ่ม 2: นําเสนอแผนการวิจยั ประชากร การสุ่มตัวอย่าง และขนาดตัวอย่าง (แยกการรายงานออกเป็ น 2 กลุ่ม) 10% 9 16 ก.พ. 55 การสร้างเครื่ องมือในการวิจยั การตรวจสอบเครื่ องมือ การเก็บข้อมูล ในการวิจยั 10 23 ก.พ. 55 จริ ยธรรมในการวิจยั 11 1 มี.ค. 55 ปฏิบัตกิ ารกลุ่ม 3: นิสิตนําเสนอโครงร่ างการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (รวม ห้อง 1 กลุ่ม) 15 %

ผู้สอน รศ.สถิตพงศ์ ดร.อนุชยั

ดร.รุ่ งเพ็ชร คณาจารย์

ดร.ภูรี

ดร. ภูรี ดร. รวงทิพย์ ดร. ฐณัฏฐา คณาจารย์ ดร. ฐณัฎฐา ดร. นิยดา คณาจารย์


ครั้งที่ 12 13 14

วันที่ 8 มี.ค. 55 15 มี.ค. 55 22 มี.ค. 55

เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิจยั :การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ 1 การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิจยั :การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ 2 การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิจยั :การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ 3, การ เขียนรายงานการวิจยั และการนําเสนอข้อมูลวิจยั สอบปลายภาค 2 เม.ย. – 12 เม.ย. 2555

ผู้สอน ดร. ฐิตินนั ท์ ดร. ฐิตินนั ท์ ดร. ฐิตินนั ท์ ดร. อนุชยั

14.3. วิธีการจัดการเรี ยนการสอน (Method) - การบรรยายภาคทฤษฎี และปฏิบตั ิการ - ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จากหนังสื อ เอกสารประกอบการสอน 14.4 การวัดผลการเรียน (Evaluation) - คะแนนปฏิบตั ิการ 35 % - สอบปลายภาค 65 % 15. รายชื่ อหนังสื ออ่ านประกอบ (Reading List) 15.1. ณรงค์ โพธิ์ พฤกษานันท์. (2551). ระเบียบวิธีวจิ ยั . “พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับสมบูรณ์”. กรุ งเทพมหานคร:เอ็กซเปอร์ เน็ท. 15.2. ธวัชชัย วรพงศธร. (2543). หลักการวิจยั ทางสาธารณสุ ขศาสตร์ . กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 15.3. ฐิตินนั ท์ เอื้ออํานวย. (2548). วิธีวทิ ยาการวิจยั กับ SPSS. กรุ งเทพมหานคร. 15.4. สํานักวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2551). คู่มือการทําปริ ญญานิ พนธ์. 16 การประเมินผลการเรียนการสอน 15.5. แบบการประเมินการสอนรู ปแบบมหาวิทยาลัย แบบประเมิน on-line 15.6. การปรับปรุ งผลการประเมินการสอนครั้งที่ผา่ นมา 15.7. การอภิปรายหรื อการวิเคราะห์ที่เสริ มสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย


17

วัตถุประสงค์ เชิ งพฤติกรรม

วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม เพื่อให้นิสิตสามารถ

1

2

3

- อธิบายความหมายของการวิจยั และระบุข้ นั ตอน ในกระบวนการวิจยั ได้ - กําหนดคําถามการวิจยั วัตถุประสงค์การวิจยั ได้ - ระบุวธิ ีการทบทวนวรรณกรรมและทบทวน วรรณกรรมของงานวิจยั ของกลุ่มได้ - อธิบายความหมายของกรอบแนวคิดในการวิจยั และวิธีการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจยั - อธิบายความหมายของตัวแปร ระบุประเภทตัว แปร ระบุมาตรวัดต่างๆตัวแปรในงานวิจยั - อธิบายความหมายของสมมติฐานในการวิจยั และ สามารถเขียนสมมติฐานการวิจยั ได้ - นําเสนองานวิจยั ของกลุ่ม และตอบคําถาม

ผลการเรียนรู้  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา  ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 1

2

3 4 5 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2

6

7

8

9

วิธีการสอน/ พัฒนา

วิธีการ ประเมิน

  

 

บรรยาย / ทํางานกลุ่ม

การเข้าชั้น เรี ยน / สอบ ปลายภาค

บรรยาย / ทํางานกลุ่ม

การเข้าชั้น เรี ยน / สอบ ปลายภาค

    นิสิตนําเสนอ งานกลุ่ม

การ นําเสนอตอบคําถาม / รายงาน


5

วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม เพื่อให้นิสิตสามารถ

4

5

6

7

ผลการเรียนรู้  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา  ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 1

2

3 4 5 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2

- จําแนกประเภทการวิจยั แลอธิบายรู ปแบบได้ - เลือกใช้รูปแบบการวิจยั ที่เหมาะสม - อธิบายรู ปแบบวิจยั เชิงทดลอง ระบุลกั ษณะสําคัญ และองค์ประกอบของการวิจยั เชิงทดลอง - อธิบายรู ปแบบวิจยั เชิงทดลอง ระบุลกั ษณะสําคัญ และองค์ประกอบของการวิจยั เชิงทดลอง

  

- อธิบายรู ปแบบวิจยั เชิงคุณภาพ ระบุลกั ษณะ สําคัญและองค์ประกอบของการวิจยั เชิงคุณภาพ

- อธิบายความหมายของประชากร กลุ่มตัวอย่าง - อธิบายวิธีต่างๆในการกําหนดขนาดตัวอย่าง

 

6

7

8

9

วิธีการสอน/ พัฒนา

วิธีการ ประเมิน

บรรยาย / ทํางานกลุ่ม

การเข้าชั้น เรี ยน / สอบ ปลายภาค

บรรยาย / ทํางานกลุ่ม

การเข้าชั้น เรี ยน / สอบ ปลายภาค

บรรยาย / ทํางานกลุ่ม

การเข้าชั้น เรี ยน / สอบ ปลายภาค

บรรยาย / ทํางานกลุ่ม

การเข้าชั้น เรี ยน / สอบ ปลายภาค

ประมวลการสอนรายวิชาวิธีวิทยาการวิ จัยทางเภสั ชศาสตร์ สั งคม หน้ า 5 จาก 11


6

วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม เพื่อให้นิสิตสามารถ

ผลการเรียนรู้  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา  ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 1

2

3 4 5 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2

- นําเสนอแผนการวิจยั ของกลุ่ม และตอบคําถาม

8

9

10

11

- ระบุประเภทเครื่ องมือในการวิจยั และการใช้งาน - อธิบายกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของ เครื่ องมือประเภทต่างๆ - อธิบายวิธีการเก็บข้อมูลในการวิจยั แบบต่างๆ

7

8

9

วิธีการ ประเมิน

นิสิตนําเสนอ งานกลุ่ม

การ นําเสนอตอบคําถาม / รายงาน

บรรยาย / ทํางานกลุ่ม

  

- นําเสนอโครงร่ างการวิจยั ของกลุ่ม และตอบ คําถาม

- อธิบายความหมายจริ ยธรรมในการวิจยั และระบุ ปั ญหาของจริ ยธรรมในการวิจยั ได้

6

วิธีการสอน/ พัฒนา

 

นิสิตนําเสนอ งานกลุ่ม บรรยาย / กรณี ศึกษา / อภิปราย

การเข้าชั้น เรี ยน / ผลงานกลุ่ม / สอบปลาย ภาค การ นําเสนอตอบคําถาม / โครงการ การเข้าชั้น เรี ยน / สอบ ปลายภาค

ประมวลการสอนรายวิชาวิธีวิทยาการวิ จัยทางเภสั ชศาสตร์ สั งคม หน้ า 6 จาก 11


7

วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม เพื่อให้นิสิตสามารถ - อธิบายการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการ วิจยั - สามารถเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ ข้อมูลในการวิจยั 12- สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติในการ 14 วิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ได้ - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการช่วยทํา บรรณานุกรมและนําเสนอผลการวิจยั ได้

ผลการเรียนรู้  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา  ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 1

2

3 4 5 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2

6

7

8

9

วิธีการสอน/ พัฒนา

วิธีการ ประเมิน

 

บรรยาย / สาธิต / ฝึ ก ปฏิบตั ิการ ทํางานกลุ่ม

การเข้าชั้น เรี ยน / สอบ ปฏิบตั ิ / สอบปลาย ภาค

ประมวลการสอนรายวิชาวิธีวิทยาการวิ จัยทางเภสั ชศาสตร์ สั งคม หน้ า 7 จาก 11


8

วิธีการสอนและรูปแบบการประเมิน วิธีการสอน/พัฒนา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ก ข ค ง จ ฉ

บรรยาย อภิปราย ฝึ กปฏิบตั ิการ สัมมนา สาธิต โครงการ/โครงงาน ภาคสนาม Tutorial group ระดมสมอง Problem Based Learning กรณี ศึกษา การสรุ ปประเด็นสําคัญ หรื อการนําเสนอผลของการสื บค้นที่ได้รับ มอบหมาย ฝึ กงาน กิจกรรม อื่น ๆ ระบุ ......................

1 2 3 4 5 6 7 8 9

รู ปแบบการประเมิน ไม่ประเมิน การสอบ บทบาทในการทํากิจกรรม การบ้าน รายงาน/โครงการ การนําเสนอปากเปล่า พฤติกรรม การเข้าชั้นเรี ยน อื่น ๆ

ประมวลการสอนรายวิชาวิธีวิทยาการวิ จัยทางเภสั ชศาสตร์ สั งคม หน้ า 8 จาก 11


9

18. แผนการสอนรายสั ปดาห์ สัปดาห์ ที่

เนือ้ หาทีส่ อน

1 แนะนํารายวิชา การวิจยั และกระบวนการวิจยั คําถามการวิจยั การกําหนดวัตถุประสงค์การวิจยั และการทบทวนวรรณกรรม

2

กรอบแนวคิดในการวิจยั ตัวแปร มาตรวัด และสมมติฐานในการวิจยั

3

ปฏิบตั ิการกลุ่ม 1: นําเสนอแนวคิด วัตถุประสงค์การวิจยั การทบทวน วรรณกรรม กรอบแนวคิด ตัวแปร และมาตรวัด

วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม เพื่อให้นิสิตสามารถ - อธิบายความหมายของการวิจยั และระบุข้ นั ตอน ในกระบวนการวิจยั ได้ - กําหนดคําถามการวิจยั วัตถุประสงค์การวิจยั ได้ - ระบุวธิ ีการทบทวนวรรณกรรมและทบทวน วรรณกรรมของงานวิจยั ของกลุ่มได้ - อธิบายความหมายของกรอบแนวคิดในการวิจยั และวิธีการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจยั - อธิบายความหมายของตัวแปร ระบุประเภทตัวแปร ระบุมาตรวัดต่างๆตัวแปรในงานวิจยั - อธิบายความหมายของสมมติฐานในการวิจยั และ สามารถเขียนสมมติฐานการวิจยั ได้ - นําเสนองานวิจยั ของกลุ่ม และตอบคําถาม

การมอบหมายงาน นิสิตจับกลุ่มวิจยั กลุ่มละ 3 คน นิสิตแต่ละกลุ่ม กําหนดคําถาม วัตถุประสงค์การวิจยั และทบทวน วรรณกรรม

นิสิตเขียนกรอบแนวคิดในการวิจยั ของ กลุ่ม กําหนดตัวแปร มาตรวัดและ สมมติฐานการวิจยั ได้

นิสิตนําเสนองาน ตอบคําถาม

ประมวลการสอนรายวิชาวิธีวิทยาการวิ จัยทางเภสั ชศาสตร์ สั งคม หน้ า 9 จาก 11


10 สัปดาห์ ที่

4

เนือ้ หาทีส่ อน รู ปแบบการวิจยั และการเลือกใช้ รู ปแบบการวิจยั เชิงปริ มาณ: การวิจยั เชิงทดลอง (Experimental research designs)

วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม - จําแนกประเภทการวิจยั แลอธิบายรู ปแบบได้ - เลือกใช้รูปแบบการวิจยั ที่เหมาะสม - อธิบายรู ปแบบวิจยั เชิงทดลอง ระบุลกั ษณะสําคัญ และองค์ประกอบของการวิจยั เชิงทดลอง - อธิบายรู ปแบบวิจยั เชิงทดลอง ระบุลกั ษณะสําคัญ และองค์ประกอบของการวิจยั เชิงทดลอง - อธิบายรู ปแบบวิจยั เชิงคุณภาพ ระบุลกั ษณะสําคัญ และองค์ประกอบของการวิจยั เชิงคุณภาพ - อธิบายความหมายของประชากร กลุ่มตัวอย่าง - อธิบายวิธีต่างๆในการกําหนดขนาดตัวอย่าง

6

รู ปแบบการวิจยั 2 การวิจยั ที่ไม่ใช่การทดลอง (Non-experimental research designs) รู ปแบบการวิจยั 3 การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

7

ประชากร วิธีการสุ่มตัวอย่างและการกําหนดขนาดตัวอย่าง

8

ปฏิบตั ิการกลุ่ม 2: นําเสนอแผนการวิจยั ประชากร การสุ่มตัวอย่าง และขนาด - นําเสนอแผนการวิจยั ของกลุ่ม และตอบคําถาม ตัวอย่าง การสร้างเครื่ องมือในการวิจยั การตรวจสอบเครื่ องมือ การเก็บข้อมูลในการวิจยั - ระบุประเภทเครื่ องมือในการวิจยั และการใช้งาน - อธิบายกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของ เครื่ องมือประเภทต่างๆ - อธิบายวิธีการเก็บข้อมูลในการวิจยั แบบต่างๆ ปฏิบตั ิการกลุ่ม 3: นิสิตนําเสนอโครงร่ างการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ - นําเสนอโครงร่ างการวิจยั ของกลุ่ม และตอบคําถาม

5

9

10

การมอบหมายงาน

- นิสิตเลือกรู ปแบบ การวิจยั ที่เหมาะสม พัฒนาโครงการวิจยั ของกลุ่มวิจยั

นิสิตกําหนดประชากร ขนาดตัวอย่าง และวิธีสุ่มตัวอย่างในโครงการวิจยั ของ ตนเอง นิสิตนําเสนองาน ตอบคําถาม นิสิตสร้างเครื่ องมือ และวางแผนการ ตรวจสอบเครื่ องมือในการวิจยั ของ โครงการวิจยั ของตนเอง นิสิตนําเสนองาน ตอบคําถาม

ประมวลการสอนรายวิชาวิธีวิทยาการวิ จัยทางเภสั ชศาสตร์ สั งคม หน้ า 10 จาก 11


11 สัปดาห์ ที่

เนือ้ หาทีส่ อน

11

จริ ยธรรมในการวิจยั

12

การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิจยั :การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ 1

13

การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิจยั :การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ 2

14

การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิจยั :การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ 3, การเขียนรายงาน การวิจยั และการนําเสนอข้อมูลวิจยั

วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม

การมอบหมายงาน

- อธิบายความหมายจริ ยธรรมในการวิจยั และระบุ ปั ญหาของจริ ยธรรมในการวิจยั ได้ - อธิบายการใชสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูล ในการวิจัย - สามารถเลือกใชสถิติที่เหมาะสมในการ วิเคราะหขอมูลในการวิจยั - สามารถใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลสถิติ ในการวิเคราะหขอมูลการวิจัยได - สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการ ชวยทําบรรณานุกรมและนําเสนอ ผลการวิจัยได

- นิสติ ฝกทักษะการใชโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะหขอมูลการ วิจัย - นิสิตเลือกใชสถิติในขั้นตอนการ วิจัยของโครงการวิจัยของตนเอง - นิสิตฝกทักษะการใชโปรแกรม คอมพิวเตอรในการทํา บรรณานุกรมและนําเสนอ

ประมวลการสอนรายวิชาวิธีวิทยาการวิ จัยทางเภสั ชศาสตร์ สั งคม หน้ า 11 จาก 11

3300537 วิธีวิทยาการวิจัยทางเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร  

3300537 วิธีวิทยาการวิจัยทางเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you