Page 1

REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA SVETI PETAR OREHOVEC Klasa: 400-02/14-01/01 Urbroj: 2137-44-14-02 Sveti Petar Orehovec, 08. siječnja 2014.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE SVETI PETAR OREHOVEC ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU

Uvažavajući odredbe Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12) i Upute za izradu prijedloga Proračuna Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.-2016. god. od 07. listopada 2013. god., a koje se temelje na Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2016. god., te stvarne potrebe Osnovne škole Sveti Petar Orehovec uprava OŠ Sveti Petar Orehovec napravila je prijedlog Financijskog plana OŠ Sveti Petar Orehovec za 2014. god. i projekcije za 2015. i 2016. godinu, a koji je uključivao i prijedlog operativnih planova za tekuće i investicijsko održavanje, kapitalnih i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini. Nakon izrade prijedloga Proračuna Koprivničko-križevačke županije i njegovog donošenja na Županijskoj skupštini, a temeljem odobrenih financijskih sredstava izrađen je ovakav Financijski plan OŠ Sveti Petar Orehovec za 2014. god. i projekcije za 2015. i 2016. godinu. I.

PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda i primitaka OŠ Sveti Petar Orehovec za 2014. god. i projekcija za 2015. i 2016. god. izrađen je na temelju ostvarenih prihoda u 2012. god., planiranih prihoda u 2013. god. te Uputa za izradu proračuna. Obuhvaća prihode od više izvora financiranja, i to za 2014. godinu kako slijedi: 1. Opći prihodi i primici iz Državnog proračuna u iznosu 5.446.200,00 kuna. 2. Opći prihodi i primici iz proračuna Koprivničko-križevačke županije u iznosu 1.627.940,00 kuna. 3. Namjenski prihodi iz proračuna općina Sveti Petar Orehovec i Gornja Rijeka u iznosu 124.400,00 kuna. 4. Ostali prihodi u iznosu 329.500,00 kuna. 5. Donacije u iznosu 10.000,00 kuna.


Ukupni prihodi za 2014. god. su planirani u iznosu 7.538.040,00 kuna što je 125.260,00 kuna ili 1,7% manje od planiranog prihoda u 2013. godini. Smanjenje se odnosi na prihode iz proračuna Koprivničko-križevačke županije (smanjenje na kapitalnim projektima decentraliziranih funkcija za 22.000,00 kuna i smanjenje na Županijskim javnim potrebama iznad zakonskog standarda za 86.000,00 kuna) i smanjenje ostalih prihoda za 17.260,00 kuna.

II.

RASHODI I IZDACI

Na temelju planiranih prihoda i primitaka napravljen je plan rashoda i izdataka koji u 2014. godini iznose 7.538.040,00 kuna, a po aktivnostima to izgleda ovako: 1. Rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenima koji se financiraju iz državnog proračuna iznose 5.446.200,00 kuna (A 5790001). 2. Materijalni rashodi Škole koji se financiraju iz zakonskog standarda u osnovnom školstvu, a iz proračuna Koprivničko-križevačke županije iznose 1.257.440,00 kuna (A100052) i na razini su planiranih rashoda za 2013. godinu. Najveći dio tih rashoda u iznosu od 967.740,00 kuna odnosi se na usluge, od toga čak 858.900,00 kuna za uslugu prijevoza učenika. Po veličini sljedeći su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 34.640,00 kuna, rashodi za usluge telefona, interneta i poštarine u iznosu 26.100,00 kuna, rashodi za komunalne usluge 19.000,00 kuna, rashodi za zdravstvene i laboratorijske usluge 14.900,00 kuna, rashodi za računalne usluge 4.900,00 kuna, rashodi za intelektualne i osobne usluge 4.200,00 kuna i rashodi za bankarske usluge 4.200,00 kuna. Ostatak od 289.700,00 kuna odnosi se na rashode za energiju u iznosu od 226. 900,00 kuna, rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 34.600,00 kuna, rashode za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu 10.700,00 kuna, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 3.000,00 kuna, rashode za sitni inventar 2.200,00 kuna te na ostale rashode koji su na 4. razini računskog plana manji od tisuću kuna. 3. Rashodi za kapitalne projekte unutar zakonskog standarda osnovnih škola iz proračuna Koprivničko-križevačke županije planirani su u iznosu od 23.000,00 kuna. Riječ je o programu K 100027 Opremanje škola. 4. Materijalni rashodi Škole koji se financiraju iznad zakonskog standarda iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije iznose 317.500,00 kuna (A100053). Od toga na rashode za energiju otpada 101.000,00 kuna, rashode za prijevoz učenika 156.500,00 kuna, rashode za intelektualne i komunalne usluge 4.000,00 kuna i rashodi za namirnice 4.000,00 kuna. Ostatak od 52.000,00 kuna odnosi se na pomoći iz proračuna općine Sveti Petar Orehovec za rashode sufinanciranja prehrane učenika, međuopćinskih natjecanja i darova za Sv. Nikolu. 5. Rashodi za kapitalne projekte iznad zakonskog standarda K100028 u iznosu od 30.000,00 kuna planirani su za završetak projektiranja sportske dvorane.


6. Rashodi za financiranje programa predškole planirani su u iznosu od 124.400,00 kuna. 7. Rashodi za financiranje troškova rada školske kuhinje financirane od roditelja planirani su u iznosu od 274.500,00 kuna, a za školske izlete i ekskurzije u iznosu od 55.000,00 kuna. 8. Rashodi za nabavu računala i računalne opreme od donacija u iznosu od 10.000,00 kuna.

III.

PROJEKCIJE FINANCIJSKOG PLANA OŠ SVETI PETAR OREHOVEC ZA 2015. I 2016. GODINU

Projekcijama su planirani ukupni prihodi, a time i rashodi za 2015. godinu u iznosu od 7.527.540,00 kuna, a za 2016. godinu 7.528.540,00 kuna, čime je zadržana razina financiranja iz 2014. godine. Planirana su dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 75.000,00 kuna za svaku godinu. Međutim, vidljivo je da nema financiranja opremanja škole ni kapitalnih ulaganja s ciljem ostvarivanja potrebnog pedagoškog standarda. IV.

ZAKLJUČAK

Iz Financijskog plana OŠ Sveti Petar Orehovec za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu vidljiv je nastavak trenda pada prihoda i rashoda OŠ Sveti Petar Orehovec i u 2014. godini, što traje od 2010. god. i zaustavlja se tek 2015. god. Samo su prihodi i rashodi za materijalne i financijske troškove u 2014. zadržani na nivou 2013. godine. Nažalost, to neminovno znači nemogućnost poštivanja brojnih zakona. Financijska sredstva nisu dostatna za brojna ispitivanja koja propisuju Zakon o zaštiti na radu i Zakon o zaštiti od požara kao što su ispitivanja ispravnosti kotlovnica, uređaja za zagrijavanje, plamenika, kosilica, hidrantskih mreža, protupožarnih aparata, instalacija struje, gromobrana, mikroklime; osposobljavanje ljudi za rad na siguran način, za rukovanje kosilicama, za nabavu zaštitne obuće i odjeće za tehničko osoblje, za izradu revizije procjene opasnosti na radu. Ukupno bi za sva potrebna ispitivanja trebalo oko 25.000,00 kuna, a u planu je svega 5.200,00 kuna. Time se smanjuje sigurnost rada u Školi, a velika je i vjerojatnost inspekcijskog nadzora te izricanje kazne radi nepoštivanja navedenih zakona. Također, tu je i nemogućnost provođenja Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji propisuje redovito stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika, a za što je OŠ Sveti Petar Orehovec potrebno minimalno 25.000,00 kuna godišnje. Iznos planiranih sredstava za područje službenih putovanja i stručnog osposobljavanja je svega 10.700,00 kuna. Odredbe o zdravstvenom sistematskom pregledu radnika jednom u 3 godine nismo ni prije provodili za što bi nam trebalo 10.000,00 kuna godišnje.


Razvojni programi nažalost nisu sastavni dio proračuna OŠ Sveti Petar Orehovec za 2014. god. niti projekcija za 2015. i 2016. god. jer nisu planirana u proračunu i projekcijama Koprivničko-križevačke županije u sljedećem trogodišnjem razdoblju. To znači da nema opremanja Škole nastavnim sredstvima i pomagalima ni uredskom i ostalom opremom. Jedino je u 2014. god. predviđen prihod u iznosu od 23.000,00 kune za nabavu namještaja i kosilica. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u 2014. god. nisu planirana sredstva, a u projekcijama su planirana po 75.000,00 kuna za 2015. i isto za 2016. god. Za kapitalna ulaganja u 2014. god. planirano je 30.000,00 kuna što bi trebalo pokriti trošak izrade izvedbenih projekata za sportsku dvoranu, a koji nisu napravljeni usprkos ugovoru o projektiranju iz 2010. god. U projekcijama za 2015. i 2016. god. nisu planirana sredstva za kapitalna ulaganja. S obzirom na osigurane prihode na nekim računima iz računskog plana svjesno stvaramo minus u poslovanju jer neke troškove ne možemo pokriti osiguranim prihodima. Primjerice, za odvoz smeća po cjeniku Komunalnog poduzeća Križevci nam treba 11.400,00 kuna godišnje, a planom za 2014. je osigurano 9.400,00 kuna. To znači da u startu znamo da je Škola u minusu 2.000,00 kuna. Tako je na mnogim računima iz računskog plana, a najviše na telekomunikacijama i električnoj energiji.

Ravnatelj: Stjepan Lučki

Predsjednica Školskog odbora: Đurđica Trakoštanec

Obrazloženje financijskog plana 2014  
Obrazloženje financijskog plana 2014  
Advertisement