Page 1

F R E E

C O P Y

I S S U E

Multiculturalism ความหลากหลายที่กลมกลืน

6 8

/

J U L Y

2 0 1 2


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

M

áË ¾Ã ´ŒÒ (M Fre

(Sk Bu EN

ANTS N


iCORP - FP (3).pdf 1 3/11/2011 12:41:12 AM

Suite 807, 365 Little Collins Street Melbourne VIC 3000 Telf:(03) 8676 0575, 8676 0578

QEAC

Email: education@icorpinter.com www.icorpinter.com

Qualified Education Agent Counsellor

áË‹§à´ÕÂÇ·Õ่ÁÕ·¹ÒÂáÅÐ Public Notary »ÃШӡÒà ¾ÃŒÍÁ·ÕÁ§Ò¹ ¼ÙŒàªÕ่ÂǪÒÞ¡¯ËÁÒÂÍÔÁÁÔà¡ÃªÑ่¹ ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒàÃ×่ͧÇÕ«‹Ò·Ø¡»ÃÐàÀ·

C

M

Y

The only one who has Immigration Lawyer and Public Notary in place, with a team of migration specialists

Free! first consultation

CM

Call now 03 8676 0575

MY

CY

CMY

K

Migration Services áË‹§à´ÕÂÇ ·Õ่ÁÕ·¹Ò»ÃШӡÒà ¾ÃŒÍÁ·ÕÁ§Ò¹¼ÙŒàªÕ่ÂǪÒÞ ´ŒÒ¹¡¯ËÁÒ ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ·Ø¡»ÃÐàÀ· (MARN: 9252631, 0316623, 0955153) Free! ¤‹Ò»ÃÖ¡ÉÒ Skilled Migration

(Skill Assessment / TR / PR) Business visa, Spouse visa, Student dependent visa, ENS/RSMS / MRT / AAT / Court appeals

Business Services

ÃѺ»ÃÖ¡ÉÒ, ·Ó Business Plan ¨´·ÐàºÕ¹¸ØáԨËÃ×ͺÃÔÉÑ· ·ÓÊÑÞÞÒ«×้Í¢Ò¡Ԩ¡Òà áÅÐÊÑÞÞÒ¹ÔµÔ¡ÃÃÁ·Ø¡»ÃÐàÀ·

Education Services á¹Ðá¹Ç¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÊÁѤÃàÃÕ¹·Ø¡¤ÍÏʷءʶҺѹ ºÃÔ¡Òõ‹ÍÇÕ«‹Ò¹Ñ¡àÃÕ¹ Free! ÊÁѤÃàÃÕ¹ãËŒÞÒµÔáÅÐà¾×่͹¨Ò¡àÁ×ͧä·Â ÊÁѤÃÇÕ«‹ÒµÃ§¨Ò¡ÍÍÊàµÃàÅÕ ºÃÔ¡ÒèͧµÑ๋Çà¤Ã×่×ͧºÔ¹ÃÒ¤Ò»ÃÐËÂÑ´ ÃѺá»ÅàÍ¡ÊÒ÷ءÀÒÉÒ ÃѺÃͧâ´Â NAATI

RMIT English Worldwide - Delivering Knowledge to the World

> English for Academic Purposes > IELTS Preparation (full-time & part-time) > IELTS Test Centre > CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults)

www.rmitenglishworldwide.com Facebook.com/RMITEnglishWorldwide ANTS Newsmagazine_14Hor_v2.indd 1

22/05/2012 11:16:05 AM


68

Affiliated Newsmagazine for the Thai Society

Level 8, 807/365 Little Collins St. Melbourne VIC 3000 Tel : (03) 8676 0574 Fax : (03) 8676 0300 Email : info@antsnews.com.au : antsnews@gmail.com website : www.antsnews.com.au

C O N T E N T

28

ANTS Society

Events News ANTS Guru

Education Immigration Aussie's Slang Mail box

22

05 11 40 41 43 49

ANTS Chill out

ANTS Tips 20 Lifestyle and travel 24 Eat Guide 28 ANTS Underground

38

C ov e r C o n t r i b u to rs Ad v e r t i s i n g E n q u i r i e s M e d i a Re p re s e n t a t i v e

32 52 24 34

Fashion

22

ANTS Tistic

From cover Mythipedia

34 52

ANTSTertainment

Calendar Movies Music ANTS Stalker เรื่องจริงผ่า(น)ดวง Classifieds Watch Story Horo

16 17 18 39 42 48 50 54

Zood Sansern Rianthong Alan Wong / Linlada Ward / Bruce Isaacs / ลลิล / หมอโอ่งแม่นเว่อร์ / น้องเหนือ / Troy the watch guy / Arisara / วาสนาหมาน้อย / บักหำ�ไม่น้อย / LiLy AnAn 04 0104 2588, 03 8676 0574 or sales@antsnews.com.au Leba Ethnic Media / Allan Kaufman

D i s c l a i m e r Newsmagazine for the Thai Society is published 12 times a year. The views expressed in this publication are not necessarily endorsed by the editor or by ANTS. While every effort has been made to ensure the accuracy of the information in this publication is correct at the time of printing, the publishers accept no responsibility or liability for any errors, omission or resultant consequences arising from the information in this publication. All material in ANTS is copyrighted and may not be reproduced in part or in whole without written permission from the publishers. Copyright © 2010 Affiliated Newsmagazine for the Thai Society ANTS. All rights reserved. 4


SOCIAL E VENTS

ASEAN Games Australia 2012

เป็นงานที่ได้จัดตั้งขึ้นมาจาก MASCA ซึ่งเป็นเหมือนกับสมาคมของคนมาเลเซียในรัฐวิคตอเรีย โดยจุดประสงค์ของการจัดงานนี้คือ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และมิตรภาพระว่างชาว ASEAN ที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียผ่านทางการเล่นกีฬา (basketball, badminton, futsal, netball, table tennis, tennis, swimming, ultimate frisbee and volleyball) โดยงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 25 กันยายน พ.ศ. 2555 หากผู้ใดสนใจ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม ที่ info@aseangamesaustralia.com.au หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.. facebook page: 'Asian Games Australia website: http://www.aseangamesaustralia.com.au

เปิดตัวร้าน “ติดลม” พร้อมประกาศผลการประกวดครั้งที่ 2 ของ Battle of The Unplugged และครั้งแรกของ Singing Contest by Thai Musician Association Melbourne

ชนะเลิศ = วง กันเอง อันดับ 2 = วง ค�ำเหลา อันดับ 3 = วง Are you sure Chef และขอแสดงความยินดีกับวง มั่ว ที่คว้ารางวัลขวัญใจสมาคมไปครอง งานนี้ทางกองประกวด ได้ถือโอกาสไปจัดกันที่ร้าน “ติดลม” ร้านไทยสไตล์เก๋าเก๋าร้านใหม่ ของ Melbourne ที่อยู่แถว ๆ ร้านไก่กามิสาขา1 ถือเป็นการเจิมร้านเลยก็ว่าได้ เพราะว่าเป็นวันแรกที่ร้านเปิดให้บริการ ที่ว่าเริ่ดก็ตรงที่ร้านเปิดถึงตี สามนี่แหละ ในคืนวันงานช่วงประมาณห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนคนก็หลั่งไหลเข้ามาเต็มร้านแบบว่ารับออเดอร์แทบไม่ทันกันเลยทีเดียว

5


S O C I A L EVENTS

ภาพบรรยากาศเมื่อวันวิสาขบูชาที่วัด Box Hill ที่ผ่านมา

6


SOCIAL E VENTS

ท่าน เอกอัคราชทูตและคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ได้ มาเยี่ยม Melbourne และได้ถือโอกาสนี้มาเยี่ยม วัดไทย ณ นครเมลเบิร์นพร้อมกันกับท่านทูต เพื่อ การประชาสัมพันธ์เรื่องการบูรณะ วิหารที่สถานที่ ประสูติของพระพุทธเจ้า ลุมพินิวัน ประเทศเนปาล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา

7


E d i t o r ial Talk ท่านผู้อ่านที่รักคะ มีความสุขกันดีใช่ไหมกับการอยู่ที่ออสเตรเลียโดยเฉพาะที่ เมลเบิรน์ เมืองทีต่ อนนีห้ นาวเหน็บและมีหลากหลายวัฒนธรรมให้เราได้ศกึ ษา และปรับตัว ดิฉันเชื่อว่าผู้ที่ตัดสินใจมาใช้ชีวิตที่ต่างประเทศคือผู้ที่มีความ กล้าและเชื่อมั่น เพราะชีวิตเกือบทั้งหมดต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยน สิ่งแวดล้อมที่เราเคยชิน เผชิญกับความแตกต่างมากมายรอบตัวเรา ไม่ว่าจะ เป็นอาหาร วัฒนธรรม ภาษา อากาศ การด�ำเนินชีวิต อาชีพการงาน เพื่อน และอะไรอีกจิปาถะ มีหลายคนถึงกับป่วยไม่ว่าทางร่างกาย หรือทางจิตใจที่ เรียกว่า Culture Shock แต่ท้ายที่สุดแล้วส่วนใหญ่ก็จะปรับตัวอยู่ได้เพราะ ชีวิตต้องสู้ มีเพียงส่วนน้อยที่ต้องฟูมฟายกลับบ้านไปก็เข้าใจ ไม่ว่ากัน ส่วนผู้ ที่อยู่ได้คือคนเก่ง และผู้ที่อยู่อย่างประสบความส�ำเร็จคือสุดยอด หากท่านมา อยูท่ นี่ แี่ ล้วประสบปัญหาแก้ไม่ตก หรือมีทกุ ข์ตอ้ งการความช่วยเหลือ ต้องการ โทรหาใครสักคนเพือ่ ระบายความอึดอัด พวกเรายินดีทจี่ ะรับโทรศัพท์จากคุณ ค่ะ ที่ (03)8676 0574

We hope you are all happy in Australia and in our City of Melbourne in this wet winter. Melbourne, to me, is always interesting with its unique weather and lifestyle. I believe that individual deciding to go and spend their lives overseas is so brave and confident since they must adjust themselves to many things: the new culture, new environment, language, food, weather, and so on. We always admire these people and we at ANTS are ready to support you. If you need some help or someone to talk to, please feel free to call us on (03) 8676 0574. You are not alone

ANTS ฉบับนี้ได้น�ำเสนอสาระเกี่ยวกับความหลากหลายวัฒนธรรม เพื่อย�ำ้ ถึงความเป็นจริงในสังคมที่เราอยู่ ณ ปัจจุบัน ทั้งน�ำบทสัมภาษณ์คุณ Kevin Louey ผู้มีตำ� แหน่งเป็น Councilor ของชุมชนเมลเบิร์น มาให้ได้อ่านกันเพื่อ ให้ท่านได้ทราบเกี่ยวกับนโยบายของทางเมลเบิร์นที่รองรับความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม และความคิดเห็นของบุคคลส�ำคัญในสังคมที่นี่ เพราะ ANTS คือสือ่ ของชุมชนไทยทีพ่ ร้อมทีจ่ ะเป็นสือ่ กลางเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ไม่เฉพาะ แต่ในชุมชนไทยของเรา แต่เราจะยังเชื่อมโยงชุมชนไทยกับสังคมโดยรวมของ ออสเตรเลีย เพื่อเป็นก้าวใหม่และมิติใหม่ของชุมชนไทยในรัฐวิคตอเรีย เราจะ ก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นใจค่ะ

In this issue of ANTS, we have brought you some topics and inspiration about the “multiculturalism” in Melbourne. We are also proud to present a very special interview of Councilor Kevin Louey of City of Melbourne. From the interview, you will know the city’s multicultural strategy and policy – giving you information about our Melbourne city from the top end. ANTS has always positioned ourselves as a media to connect not only the Thai community together, but also bringing Thai community to local Australian community: to promote the development, happiness and harmony in the society. We look forward to the better future, and we will step further together with you.

ลินลดา วอร์ด / บรรณาธิการ

Linlada Ward / Editor

Communit y Cont ac t s Royal Thai Embassy / 111 Empire Circuit, Yarralumla, ACT 2600 / Tel:(02) 6206 0100 Royal Thai Consulate General / Suit 301, 566 St. Kilda Rd., Melbourne VIC 3044 / Tel:(03) 9533 9100 Thai Airways International / 3rd. Floor, 250 Collins St., Melbourne VIC 3000 / Tel:(03) 8662 2266

สมาคมออสเตรเลีย - ไทย / คุณ Robert Taylor / Tel: (03) 9426 9128 วัดไทยนครเมลเบิร์น (Box Hill) / Tel: (03) 9899 0883 วัดธรรมรังษี (Forest Hill) / Tel: (03) 9878 6162

“A b et t e r m a g a z i n e fo r the Thai Communit y ” 8

วัดป่าโพธิวัน (Warburton) / Tel: (03) 5966 5999 วัดธรรมาราม (Sunshine) / Tel: (03) 9352 5509

Visit us online: www.antsnews.com.au


. FUTSAL . BADMINTON . TABLE TENNIS . ULTIMATE FRISBEE . TENNIS . BASKETBALL . VOLLEYBALL . NETBALL . SWIMMING

22ND - 25TH SEPTEMBER 2012 aseangamesaustralia.com.au


TE A M Linlada Ward Marketing Director

Harinat Siriwan Strategic Director

Cherrie Kromyindee Marketing Officer

Candice Boonjua Translator

Pranopporn Charoenphannathon Editorial team

Ruriya Singhay Editorial Team

Tus Karnchanapa Editorial Team

Withar ya Punephonthaewelap Editorial Team

Aninta Boonnotok Art Director

Sansern Rianthong Advertising Designer

Bhavin Mettanant Photographer

Kalunyoo Kongkatigumjorn Photographer

Wirut Khemnak Photographer

Prakolkij Wongphayabal Photographer

Katalee Krachangsaeng Social Journalist

Prin Chuenmeechow Ants Junior

Tharit Manakul Ants Junior

Nisathip Peeratrakul Ants Junior

Mimii Sumirattana Ants Junior

Tammasak Larpnikornkul Ants Junior

Issaraporn Chaiprasob Ants Junior

B r u ce Isaacs

Subhorn Limthongkul Journalist

Tida Boonpen Ants Junior

Follow us

10

International Co-ordinator


NE WS

N E WS

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษเสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธี สวนสนาม ของกองทัพ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 86 พรรษา อย่ า งเป็ น ทางการเมื่ อ วั น ที่ 16 มิ ถุ น ายนที่ ผ ่ า นมา โดยมี เจ้ า ชายฟิ ลิ ป พระราชสวามี ประทับอยู่เคียงข้าง หลังจากเมื่อ 2 สัปดาห์ ก่อนเจ้าชายทรงพัก รักษาพระอาการประชวรทีโ่ รงพยาบาล และไม่สามารถเสด็จฯ มาร่วมพระราชพิธี ฉลองพัชราภิเษกสมโภชในวันท้ายๆ ได้ เจ้าชายฟิลปิ ดยุคแห่งเอดินบะระ ทรงฉลองพระองค์สแี ดงและพระมาลาหนังหมี สีดาํ ตามพ ระยศพันเอกแห่งกองทหารราบรักษาพระองค์ (Grenadier Guards) ขณะที่พระองค์และสมเด็จพระ ราชินีนาถทอดพระเนตรพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ณ ใจกลาง กรุงลอนดอน จากนัน้ สมเด็จ พระราชินีนาถและเจ้าชายฟิลิปทอดพระเนตรการแสดงการบินโดย กองทัพ อากาศ และฝูงบินผาดโผน เรด แอร์โรว์ส ซึ่งปล่อยควันสีแดง ขาว และน�้ำเงิน ตามสีธงชาติ อังกฤษ เป็นทางยาวบนท้องฟ้า

“สภาพอากาศที่คาดเดาได้ยาก” สมเด็จพระราชินีนาถและพระราชสวามีจึง เสด็จพระราชดําเนินโดย รถม้าบุกระจกแทน โฆษกพระราชวังบักกิงแฮม แถลงเจ้าฟ้าชายชาร์ลสและเจ้าฟ้าหญิงแอนน์ ซึ่ง ทรงเป็นพระ ราชโอรสและพระราชธิดาองค์โต ทรงม้าเคียงข้างกับเจ้าชายวิล เลียม ซึ่งทั้ง 3 พระองค์ล้วนทรง ฉลองพระองค์แบบพิธีการ คามิลลา ดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์ และ แคทเธอรีน ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ ทรง ฉลองพระองค์สีเทาฟ้า และเสด็จฯโดยรถม้าพระที่นั่งมาพร้อมกับเจ้าชายแฮร์รี ทั้งนี้ เจ้าฟ้าชายชาร์ลส เพิ่งได้รับพระราชทานเลื่อนพระยศเป็นจอมพล 3 เหล่า ทัพ ซึง่ ได้แก่ จอมพล จอมพลเรือ และจอมพลอากาศ โดยองค์มกุฏราชกุมารแห่ง อังกฤษทรงรับราชการใน กองทัพเรือและกองทัพอากาศมาตลอดทศวรรษ 1970

กษัตริย์อับดุลเลาะห์ที่ 2 แห่งจอร์แดน และนายกรัฐมนตรี เดวิด คาเมรอน แห่ง อังกฤษ ซึง่ ทรงเคยรับและรับราชการในกองทัพอังกฤษเมือ่ ต้นทศวรรษที่ 1980 เจ้าชายฟิลิป ซึ่งทรงมีพระชนมายุครบ 91 พรรษาไปเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ได้เสด็จฯและเดินทางมาร่วม ชมพิธีสวนสนามด้วย ทีผ่ า่ นมา เสด็จฯ ออกจากโรงพยาบาลเมือ่ สัปดาห์กอ่ น หลังทรงเข้ารับการรักษา แม้วันพระราชสมภพที่แท้จริงของสมเด็จพระราชินีนาถจะตรงกับวันที่ 21 พระอาการพระวัตถิ(กระเพาะ ปัสสาวะ)อักเสบ ซึ่งทําให้ทรงพลาดพระราชพิธี เมษายน ทว่าตาม ธรรมเนียมแล้ว พระมหากษัตริย์อังกฤษจะทรงมีวันพระราช ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีใน 2 วันสุดท้าย หมาย กําหนดการก่อนหน้านี้ สมภพในช่วงฤดูร้อนด้วย เนื่องจาก สภาพอากาศเหมาะสมสําหรับจัดพระราช ระบุว่า ทั้งสองพระองค์จะเสด็จฯโดยรถม้าพระที่นั่งชนิดเปิดโล่ง แต่เนื่องจาก พิธีเฉลิมฉลองกลางแจ้ง 11


NE W S

N E WS

12

เจ้าชายนาเยฟ บิน อับดุลอาซิส อัล-ซุด มกุฏราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบีย และผู้ดาํ รงตําแหน่ง รัฐมนตรีมหาดไทยมาตั้งแต่ปี 1975 รัชทายาทแห่งอับ ดุลเลาะห์ ซึ่งทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นมกุฏราชกุมารในเดือนตุลาคมที่ผ่าน มาหลังจากการสิน้ พระชนม์ของพระเชษฐา ได้เสด็จสวรรคตแล้วในวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา ในพระชันษา 78 ปี

โรเบิร์ต เซลลิค ประธานธนาคารโลก (The World Bank) กล่าวเตือนว่า ยุโรปกําลังจะเผชิญ วิกฤติเหมือนครั้งที่วิญิชธนกิจ เลห์แมน บราเธอ ร์ส ของสหรัฐฯล้มละลาย และการล่มสลายของ สกุลเงินยูโรอาจลุกลาม จนกลายเป็นวิกฤติการเงินโลกครั้งใหม่ขึ้นได้ ซึ่งธนาคารโลกเตรียมหาวิธี ช่วยเหลือประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุด ในกรณี ที่เศรษฐกิจโลกตกตํ่าลง อีกครั้ง

ทาเคชิ ฟูจิมากิ พ่อมดการเงินชื่อก้องโลก อดีตที่ปรึกษาด้านการลงทุนของ จอร์จ โซรอส เผยว่า บรรดานักลงทุนควรซือ้ สินทรัพย์ดว้ ยสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ หรือสกุลเงินอื่นของประเทศที่ พัฒนาแล้วที่มีความแข็งแกร่งทาง ด้านเศรษฐกิจ ยกเว้นญี่ปุ่น เนื่องจากญี่ปุ่นอาจก้าวเข้าสู่ภาวะ ล้มละลาย ทางการเงิน จนสูญเสียความสามารถให้การชําระหนีใ้ นอีก 5 ปีนบั จากนีไ้ ป

รัฐบาลออสเตรเลีย โดยรัฐมนตรีต่างประเทศ บ็อบ คาร์ ประกาศมาตรการ คว�่ำบาตรชุดใหม่ต่อ ซีเรีย โดยมีผลครอบคลุมทั้งการค้าน�้ำมัน ปิโตรเลียม บริการทางการเงิน ระบบโทรคมนาคม และ โลหะมีค่า เพื่อให้ยุติเหตุนอง เลือดในประเทศซีเรีย


ผู้อํานวยการหน่อยข่าวกรองอังกฤษชี้ ตะวันตกกําลังเผชิญภัยคุกคามจาก การสอดแนมทาง ไซเบอร์อย่างหน้าพิศวง และทํากันอย่างเป็นล�่ำเป็นสัน อย่างระดับอุตสาหกรรม (การที่มีคนนับพันอยู่ เบื้อองหลังการจารกรรม ข้อมูลและการก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตโดนมีรัฐบาลบางประเทศ ให้การสนับสนุน) โดยโอลิมปิกลอนดอนเป็นเป้าหมายดึงดูดใจของกลุ่ม ก่อการร้าย

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงอนุมัติกฎระเบียบใหม่ อย่างเป็น ทางการว่าให้ดชั เชส แห่งเคมบริดจ์ (เคท มิดเดิล้ ตัน) ต้องถวายความเคารพ โดยการถอนสายบัวแก่เชื้อพระวงศ์สตรี ทุกพระองค์ทั้งในที่สาธารณะและ ที่รโหฐาน แม้จะมีสถานะเป็นถึงพระราชินีในอนาคต แต่ด้วย กําเนิดเป็น สามัญชน ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมที่ดีแท้ของราชวงศ์อังกฤษในยุคปัจจุบัน ไม่เสื่อม คลายตามกาลเวลา

กระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬาระบุเรื่องคําสั่งที่ส่งถึงสถานี โทรทัศน์เวียดนามและสื่อของรัฐจะต้องปฏิบัติตามว่าต่อแต่นี้ไปนักร้อง นักแสดง นางแบบ หรือใครก็ตามที่จะออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศน์ เวียดนามในรายการต่างๆ จะต้องแต่กายให้เหมาะสม สุภาพเรียบร้อย ไม่ แต่ง ยั่วยุ หรือสวมชุดกะรุ่งกะริ่งที่ดูไม่เป็นสุภาพชน และสถานีโทรทัศน์ เวียดนามทุกช่องจะต้องไม่แพร่ ภาพออกอากาศรายการที่นักร้องนักแสดง แต่งกายไม่เหมาะสม

ทีมนักประดาน�้ำาได้สํารวจเจอวัตถุลึกลับที่จมอยู่ก้นทะเลบอลติกระหว่าง สวีเดนและฟินแลนด์ใต้ ณ ความลึกที่ 300 ฟุต และเผยว่าอุปกรณ์อเิ ล็กทรอ นิกทุกชนิดของพวกเขาหยุดทํางานเมือ่ เข้าใกล้ วัตถุทรงแปลกประหลาดใน รัศมี 200 เมตร และพอห่างออกมากลับทํางานได้เหมือนเดิม เพิม่ เติม ความ น่าพิศวงมากขึ้นโดยไม่มีหน่วยงานใดออกมาแสดงความเป็นเจ้าของวัตถุนี้ ก่อข้อ สันนิษฐานเกี่ยวกับยูเอฟโอหรือสิ่งมีชีวิตนอกโลก 13


NE W S

N E WS

สเปนเซอร์ เวสต์ วัย 31ปี หนุ่มพิการไร้ขาชาว แคนาดาใช้เพียง 2 แขนที่มีอยู่ดึงตนเองขึ้นไป จนถึงจุดสูงสุดของเทือกเขาคีรีมันตตาโรในทวีป แอฟริกา โดยจุดประสงค์หลักของเขาคือการ ระดม ทุนเพื่อมูลนิธิ ฟรี เดอะ ซิลเตรน ซึ่งเป็น องค์กรที่สนับสนุนน�้ำดื่มให้แก่ชาวเคนยา และ เพื่อลบคํา สบประมาทของแพทย์ที่เคยบอกว่า เขาจะไม่ทําประโยชน์ใดๆ ให้แก่สังคมได้เลย

ไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็ดภายในระยะเวลา เพี ย งชั่ ว ข้ า มคื น ในมลรั ฐ โคโลราโด ส่ ง ผลให้ ประชาชนหลายหมื่ น คนต้ อ งละทิ้ ง บ้ า นเรื อ น ของตนและอพยพออกนอกพื้ น ที่ และแหล่ ง ท่องเที่ยว พักแรมยอดนิยมอย่าง ไพค์ส พีค ที่ ถูกยกย่องให้เป็นภูเขาที่มีผู้มาเยี่ยมเยือนมาก ที่สุดของ อเมริกาเหนือก็กําลังถูกคุกคามจากไฟ ป่าที่ลามเข้ามา 14

สือ่ ต่างประเทศหลายสํานักชืน่ ชมโฆษณาต้านบุหรี่ ของไทยเป็นอย่างยิ่ง

“บังกา มอนเต เด ปาสติ ติ เซียนา” ธนาคาร สัญชาติอิตาเลียนกําลังถูกรุมเร้าจากวิกฤตหนี้ สิน ครั้งเลวร้ายจนตอนนี้เกือบไม่รอด!! ธนาคาร ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกตอนนี้กําลังจ่อขอเงินช่วย เหลื อ เพื่ อ นํา มาเสริ ม สภาพคล่ อ งและนํา เงิ น มาชําระหนี้เงินยูโร

2012 แผ่นดินไหวถล่มออสเตรเลีย ครั้งใหญ่สุดในรอบ 15 ปี สํานักงานด้านธรณีวิทยารายงานว่า เมื่อ วันที่ 24 มีนาคม ออสเตรเลียเจอแผ่นดินไหวระดับ 6.1 มีศูนย์กลางอยู่ทางตอนกลางของ ประเทศใน ระดับความลึกประมาณ 3 กิโลเมตรใกล้เมืองเออร์นาเบลลาซึ่งเป็นศูนย์กลางศิลปะของ ชนพื้นเมือง และ เป็นที่อยู่อาศัยของชาวเผ่าอะบอริจินซึ่งอยู่ห่างจากอลิซ สปริงส์ไปทางตะวันตก เฉียงใต้ และเมื่อวันที่ 16 เมษายน ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาดปานกลางแรงสั่นสะเทือน 5.2 ริกเตอร์ เขย่าพื้นที่แถบเกรตแบร์ริเออร์ รีฟ โดยจุดศูนย์กลางอยู่ใต้ดินแถบเมืองทาวน์วิลล์ ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศในระดับความ ลึกประมาณ 10 กิโลเมตร แม้ไม่มีรายงานความเสียหาย หรือมีคําเตือนภัยสึนามิ แต่ก็ยังสามารถรับรู้สึก ได้ไกลถึงเมืองไครส์เชิร์ชบนเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ และครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ซึ่งได้เกิดแผ่นดิน ไหว 5.3 ริกเตอร์ ในรัฐ วิคตอเรียซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเมลเบิร์น โดยแรงสั่น สะเทือนของแผ่น ดินไหวกินเวลาประมาณ 30 วินาที ตามด้วยอาฟเตอร์ช็อกอีกกว่า 40 ระลอก ซึ่งเป็น แผ่นดินไหวที่ แรงมากที่สุดในรอบ 30 ปีของรัฐวิคตอเรีย และทั้งหมดนั้นถือเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุด ของ ออสเตรเลีย นับตั้งแต่มีการบันทึกเหตุแผ่นดินไหวเมื่อปี 1997


W HAT'S ON

J U LY

2012

วันพระ เดือนกรกฎาคม / เดือนสิงหาคม อังคาร

3

กรกฎาคม

ขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 8

พุธ

พุธ

พฤหัสบดี

พฤหัสบดี

กรกฎาคม

กรกฎาคม

กรกฎาคม

สิงหาคม

11 18 26

แรม 8 ค�่ำ เดือน 8

แรม 15 ค�่ำ เดือน 8

14 July (Saturday) 2012 the French national holiday celebrated on 14 July each year

20 June – 15 July 25 กรกฎาคม

วันภาษาไทยแห่งชาติ

2 สิงหาคม

วันอาสาฬหบูชา (วันหยุด)

3 สิงหาคม

วันเข้าพรรษา (วันหยุดราชการ)

12 สิงหาคม

วันแม่แห่งชาติ (วันหยุดราชการ)

13 สิงหาคม

ชดเชยวันแม่แห่งชาติ (วันหยุดราชการ)

2

10

ขึน้ 15 ค�ำ่ เดือน 8 (2)

แรม 8 ค�ำ่ เดือน 8 (2)

(วันอาสาฬหบูชา)

สิงหาคม

Melbourne events Bastille Day

Thailand วันสำ�คัญของไทย

ขึ้น 8 ค�่ำ เดือน 8

ศุกร์

2012 Circus Oz – From the Ground Up

www.circusoz.com.au Venue: Birrarung Marr Batman Avenue Melbourne VIC 3000 Wednesday :7:30pm-9:30pm Thursday : 7:30pm-9:30pm Friday : 7:30pm-9:30pm Saturday : 1:30pm-3:30pm, 7:30pm-9:30pm Sunday : 1:30pm-3:30pm

16 July (Monday) 2012

Start of Term 3 in Victorian Schools

6 – 27 July 2012

Docklands Winter Fireworks

Victoria Harbour will

come alive at 7pm on every Friday in July with a spectacular fireworks display viewable from vantage points around the harbour.

4 July, 18 July and 1 Wednesday

August 2012

at 7pm - 9pm

Winter Evenings of Chocolate

Koko Black takes guests on a journey of deconstructed desserts inspired by chocolate. Venue: Koko Black, 52 Collins Street Melbourne 3000 www.kokoblack.com/shop/events.html

2 – 19 August 2012

Melbourne  International Film Festival The Melbourne International Film Festival (MIFF) is the most significant screen event in Australia. The festival takes place in the heart of the city. www. miff.com.au/


Mov i e s

words /

น้องเหนือ

Amazing Spider Man

T h e Da r k K n i g h t R i s e s

อย่าเพิ่งสับสนนะครับเพราะนี่คือการน�ำไอ้แมงมุมกลับมาท�ำใหม่ไม่ใช่ภาค ต่อของ Spider Man ที่ผ่านมา โดยในภาคนี้ได้มีการเปลี่ยนตัวนักแสดงใหม่ ทั้งหมด ก็คงคล้ายๆ กับ 007 ที่น�ำมาท�ำซ�้ำแล้วซ�้ำเล่าน่ะครับ แต่อย่าเพิ่งถอด ใจไป ในภาคนี้เค้าได้ปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องและได้เพิ่มตัวร้ายตัวใหม่ที่น่ากลัว มากเหมือนกันครับ ก็สมกับค�ำว่า Amazing Spider Man ครับ

มีข่าวลือมาหนาหูว่าภาคนี้คือภาคสุดท้ายของ ฮีโร่อันดับที่หนึ่งในดวงใจของ ผม และภาคนี้ใครจะมาเป็นตัวร้ายให้มนุษย์ค้างคาวอย่างพี่ติ๊ก ชีโร่ เอ้ย บรูส เวนย์ ต้องมาก�ำราบอีกครั้ง และเค้าจะต้องต่อสู้กับความทรงจ�ำร้ายๆ ในอดีต ของเค้าได้อย่างไร ความตื่นเต้นที่ไม่เคยท�ำให้ผิดหวังในสองภาคแรกและใน ภาคนี้ก็คงอีกเช่นกันครับ

Ice Age Continental Dri f t

St e p U p Re vo l u t i o n

หนุ่มคนไหนที่อยากเอาใจสาวๆ หรือคุณพ่อคุณแม่ที่คงต้องควักเงินพาลูกๆ ไป ดูภาพยนตร์อนิเมชัน่ เรือ่ งเยีย่ มเรือ่ งนีใ้ นภาค 3 กับเรือ่ งราววุน่ ๆ ของสัตว์ในยุค น�้ำแข็ง ที่คราวนี้จะมาถึงยุคที่เปลือกโลกก�ำลังจะแบ่งตัวออกจากกันเป็นทวีป ต่างๆ ในปัจจุบัน นอกจากจะได้รับความสนุกแถมยังได้ความรู้กับสารคดีเชิง วิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ อีกต่างหาก รับรองครับว่าเรื่องนี้ไม่เสียดาย เงินแน่นอนครับคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลาย

เต้น เต้นเพื่ออะไร เต้นแล้วได้อะไร ทุกๆ ค�ำถามจากผู้ใหญ่ก�ำลังจะได้รับค�ำ ตอบที่สมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นกับภาพยนตร์เรื่องนี้ที่จะมาเปลี่ยนแนวความคิด ของคุณให้เข้าใจเสียใหม่ว่า ถ้าคุณคิดที่จะท�ำอะไรซักอย่าง มันย่อมเป็นไปได้ ถ้าคุณลงมือท�ำและไม่ยอมแพ้ มาดูกันครับว่าเด็กวัยรุ่นที่วันๆ เคยเอาแต่ชวน กันไปเต้นบีบอยกัน แต่เมื่อถึงเวลาพวกเขาก็ใช้การเต้นที่เป็นสิ่งที่พวกเขารัก ท�ำในสิ่งดีๆ ได้เหมือนกันครับ 17


Mu s i c

words / LiLy AnAn

ปิ๊งป่อง~~~ สวัสดีคุณพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลาย ไหนๆ ก็เขียนแนะน�ำเพลงสากลไปสามฉบับติดแล้ว กลัวว่าเด็กไทยจะฟังแต่เพลงที่นี่จนกลายเป็นกะเหรี่ยงหลัง เขา ไม่รู้ว่าเพลงไหนก�ำลังมาแรงบนชาร์ตประเทศอื่น จึงขอแนะน�ำเพลงใหม่แต่เจ๋ง! ของหลายเชื้อชาติทั้งอังกฤษ อเมริกา เกาหลีและญี่ปุ่นที่ก�ำลังฮิต ณ บ้านเราดังนี้... Top 10 บนชาร์ตเกาะอังกฤษและชาร์ตอเมริกาค่อนข้างเหมือนชาร์ต

ARIA ชาร์ตเพลงของออสเตรเลียที่ยังคงน�ำโด่งมาด้วย Call Me Maybe – Carly Rae Jepsen, Pay Phone – Maroon 5 featuring Wiz Khalifa และ We Are Young – Fun featuring Janelle Monae แต่สองซิงเกิ้ลโดนใจที่ต้องขอยก มาแนะน�ำให้ฟังให้ดูกันคือ...

Wide Awake – Katy Perry

Black Heart – Stooshe

จากแรกเริ่มเดิมทีที่เห็นวิวัฒนาการของสาวเปรี้ยวคนนี้ จากไม่ชอบกลายเป็น ชอบและชื่นชม (ส่วนตัว) ถึงความเก่ง มีพัฒนา สวยมั่น และน่ารักบ้าบอสุดๆ เลยไม่เคยผิดหวังกับผลงานหลังๆ ที่ออกมาของชีเลย!!! เพลง Wide Awake นี่ เรียกว่าแต่งกันขึ้นมาเพื่ออวยหนัง 3 มิติของชีที่ชื่อ “Katy Perry: Part Of Me” ทีจ่ ะฉายเร็วๆ นี้ (คิดดูวา่ ชีเยอะขนาดไหน…ท�ำหนัง 3 มิตเิ รือ่ งราวของตัวเองก็ได้ เอ้า!) และถือเป็นเพลงส่งท้ายอัลบั้ม Teenage Dream ของชี ที่จะท�ำรีแพ็คเกจ ออกมาขายในชื่อชุดว่า “Teenage Dream: The Complete Confection” ให้แฟน ๆ ที่อยากจะอุดหนุนชีได้ครอบครอง นอกจากเกือบทุกเพลงที่ปล่อย ออกมาเป็นซิงเกิ้ลจะคว้า #1 US Billboard ไปครองแล้ว MV เพลงนี้ปล่อยได้ ไม่กี่วันก็กวาดยอดชมไปกว่า 21 ล้านวิวแล้วนะจ๊ะ!!! มันสุโค่ยมว้ากกกกกอ่ะ... ช้านร้ากกกกกชี!^3^/* http://youtu.be/k0BWlvnBmIE

เพลงนี้บอกตรงๆ ว่าชอบส่วนตัวเพราะเป็นแนวป็อป-โซลไม่ได้ฮิฮะแบบทั่วไป สามสาวเก๋แนว R&B เสียงดีจริงจากเกาะอังกฤษ เปิดตัวด้วยเพลงแนวโม ทาวน์ให้ความรู้สึกย้อนยุคกับ MV ง่ายๆ กลิ่นอายของหนังเรื่อง Dreamgirls และ Hairspray บอกแล้วเพลงนี้ไม่มีอะไรมากแค่เรียบง่ายความหมายตรงตัวและอยากแนะน�ำ ให้ฟัง (เปิดใจหาแนวเพลงใหม่ๆ ใส่โสตประสาทบ้างนะ!...รักนะ จุ๊บๆ^~^)v http://youtu.be/RgbKKZWZuQo

18


ชาร์ตยุ่นปี่(ญี่ปุ่น) Ai Deshita – Kanjani8

ซิ ง เกิ้ ล ที่ 20 จากเจ็ ด หนุ ่ ม บอยแบนด์ ป็ อ ป-ร็ อ คชื่ อ ดั ง ของญี่ ปุ ่ น “คั น จานิ เ อท” ที่ท�ำยอดขายสัปดาห์แรกปาเข้าไป 262,000 แผ่น ขึ้นแท่นเป็นอันดับหนึ่งออริกอนชาร์ต ทันที!!! (นับเป็นซิงเกิ้ลเพลงที่ 7 แล้วของวงนี้ที่ครองอันดับ 1 ติดต่อกันมาตลอดบนชาร์ต นี้ อีกด้วย!^,^)d*

ชาร์ตเกาเหลา เอ้ย! เกาหลี

Like This – Wonder Girls

Electric Shock – f(x)

ปิดท้ายด้วยห้าสาวที่คงไม่ต้องพูดมากเพราะแค่ชื่อวงก็ไม่มีใครไม่รู้จักเกิร์ลกรุ๊ป วงนี้จากค่าย JYP (ค่ายเดียวกับ Rain และ 2PM) ที่สร้างกระแสเพลงดังทั่วโลก อย่างพวกชีเป็นแน่! เพลงนี้เป็นซิงเกิ้ลเปิดตัว EP ชุดที่สองที่ใช้ชื่อว่า “Wonder Party” ใครที่คาดหวังอยากเห็นเต้นเป๊ะ! เอ็กซ์นิดๆ ! ผิดหวังหน่อยนะ เพราะ รอบนี้พวกชีมาแนวแบ๊วสดใสๆ น่ารัก ๆ แค่พอหายคิดถึงน่ะ (แต่ส่วนตัวแล้ว เจ๊ว่าจืดไปนะ!!!~_~’), http://youtu.be/7EZTUYwjWBs

ซิงเกิ้ลล่าสุดของห้าสาวเกิร์ลแบนด์ของเกาหลี “เอฟเอ็กซ์” จากค่าย SM (ค่าย เดียวกับ ดงบังชิงกิ, Super Junior, Girls’ Generation) ทีเ่ ปิดตัวมินอิ ลั บัม้ (หรือ ที่เรียกกันว่า EP) Electric Shock ที่กลับมาพร้อมลุคแต่งตัวแปลกแหวกไม่ใช่ น้อย เสือ้ ผ้าหน้าผมฉูดฉาดได้ใจอยู่ พร้อมสไตล์เพลงอิเล็คทรอนิคส์แดนซ์สนุกๆ กับความหมายเพลงที่บอกถึงตอนตกหลุมรักเหมือนถูกไฟฟ้าซ็อต! ไม่เสียแรงที่ ออกมาช็ อ ตๆๆ เพราะกระแสตอบรั บ จากแฟนเพลงส� ำ หรั บ เพลง นี้ ดี เ กิ น คาด แค่ ส ามวั น ที่ ป ล่ อ ย MV ออกมาก็ มี ค นดู เ พลงนี้ ใ นยู ทู ป กว่า 6.5 ล้านคนเลยทีเดียว... นี่ถ้าไม่ติดว่าหมั่นไส้ส่วนตัวที่หนึ่งสาวในวงนี้ได้ เคยเป็นแฟนกับหนุ่มนิชคุณของเจ๊นะ จะปรบมือให้ดังๆ เลย~~~ (ยิ่งคิดยิ่ง อิจฉาวุ้ย!!!>.<)// http://youtu.be/n8I8QGFA1oM

ที่บอกกล่าวกันมานี่ไม่ได้เป็นหนังสือวิเศษกดแล้วมีเสียงลอยมาได้นะจ๊าาาาา… แทร็คไหนที่ไม่เคยได้ยินก็กดขออากู๋ (เกิ้ล) ตามไปฟังหรือจะแตะปุ่มยูทูปเข้าไป ดูเสริมบารมีกันสักหน่อยน่าาา ชอบไม่ชอบเพลงไหนอย่างไรหรืออยากแนะน�ำ ติชมเสนอความคิดเห็นก็ร่อนอีแมวมาบอกกันได้ที่ ants@antsmagazine. com ถ้าเขียนมาแบบมีสติและน่าสนใจจะรับพิจารณาไว้อ่านต่อนะจ๊ะ~~~ ไปละ…ฟิ้ว!!! 19


ANTS Tips ใส่ยีนส์สีอ่อนอย่างไรให้สวยเก๋ ความนิยมในกางเกงยีนส์สีซีดบนรันเวย์นานาชาติได้เริ่มคักคึก กันมาพักใหญ่ เท่าที่เราเห็นเสื้อผ้าสีอ่อน ที่เข้ากันกับเดรสน่า รักๆ กระโปรงเนื้อบางแบบพริ้ม หรือเสื้อไหมพรมถักเก๋ๆ ใน หน้าร้อน ตอนนี้กางเกงยีนส์เค้าก็เริ่มจับเอาสีอ่อนเชอร์เบต เหล่านั้นมาใส่ในความซีดของกางเกงแล้วนะคะ ฟังดูแล้วอาจ จะดูแปร่งๆ จะเข้ากันได้ไหม แต่ถ้าเราจับเอาสีเหล่านี้มาอยู่ ในเทรนด์ช่วงชุดหน้าหนาวด้วยและเล่นกับกางเกงยีนส์ การ ประกอบกันด้วยเสื้อโคทตัวเด่นสีโทนกลางต่างๆ แค่นี้ เราก็ ไม่ต้องใส่สีเข้มตลอดหน้าหนาว อีกทั้งยังเก๋ไม่เหมือนใครอีก ด้วยเจ้า 3

7. ช่วยท�ำให้การนอนหลับดีขึ้น 8. ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเด็กเล็ก 9. มีการประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยโรคตับ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคอ้วน โรคความดัน โลหิตสูง ข้อห้ามและข้อควรระวังการกินน�้ำผึ้ง

น�้ำผึ้งมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด (ตามต�ำราอาหารและยาจีน) สรรพคุณ

1. บ�ำรุงภาวะพร่องอ่อนแอ ผู้ป่วยตับอักเสบเรื้อรัง แผลกระเพาะอาหาร วัณโรค ปอด ฯลฯ 2. ลดความแห้งของปอด ท�ำให้ชุ่มชื่น เหมาะส�ำหรับอาการไอแห้งๆ ไม่มีเสมหะ ไอเรื้อรัง มักจะท�ำให้ชุ่มคอ อาจใช้ร่วมกับสมุนไพร ซาเซิน เซิงตี้ 3. ช่วยระบายท�ำให้อุจจาระนิ่ม เหมาะส�ำหรับคนสูงอายุ หญิงหลังคลอด ผู้ป่วย ฟื้นจากโรคที่มีอาการท้องผูก 4. มีฤทธิ์สมานแผล เหมาะส�ำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคแผลกระเพาะอาหาร หรือ ล�ำไส้เล็กอักเสบ ผู้ป่วยที่ระบบการย่อยอ่อนแอ ปวดท้องและมีแขนขาเย็น ลดการหดเกร็งเนื่องจากความเย็น 5. ขับพิษ - ท�ำลายพิษ สามารถลดพิษของ ยาสมุนไพรจีน ฟู่จื่อ อูโถว ใช้ทาแผล ภายนอกทีเ่ กิดไฟไหม้ น�ำ้ ร้อนลวก ฝีมหี นอง สามารถฆ่าเชือ้ และท�ำให้แผลหาย เร็วขึ้น 6. ใช้ในด้านความงาม ท�ำให้ผิวหนังนุ่ม และลดการอักเสบ 20

1. ผู้ป่วยเบาหวานห้ามกิน เนื่องจากน�้ำผึ้งมีปริมาณกลูโคส และฟรักโทสที่ สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ทันที จะท�ำให้ระดับน�้ำตาลในเลือดสูงอย่าง รวดเร็ว การหลั่งอินซูลินของตับอ่อนไม่พอ 2. ห้ามกินปริมาณมาก โดยเฉลี่ยวันละ 1-2 ช้อน ประมาณ 20 กรัม ในกรณี พิเศษอาจกินเพิ่มได้ แต่ไม่ควรเกิน 50 กรัม/วัน 3. คนที่ถ่ายเหลวหรือท้องเสีย เพราะจะท�ำให้ถ่ายมากขึ้น เนื่องจากน�้ำผึ้งจะดูด น�้ำท�ำให้ขับอุจจาระมากขึ้น 4. ผู้ป่วยที่มีอาการอาเจียน หรือมีผิวหนังอักเสบเรื้อรัง เนื่องจากภาวะความชื้น ตกค้าง 5. การผสมน�้ำอุ่นประมาณไม่เกิน 40 องศา ไม่ควรใช้น�้ำที่ร้อนจัดๆ เพราะจะ ท�ำลายคุณค่าของเอนไซม์ วิตามิน และกรดอะมิโน และสารที่มีคุณค่า ในฤดู ร้อนสามารถใช้น�้ำเย็นชงดื่ม แต่ควรจะผสมน�้ำขิงเล็กน้อย ป้องกันกระเพาะ อาหารกระทบความเย็น 6. ไม่ ค วรกิ น ร่ ว มกั บ เต้ า หู ้ เนื่ อ งจากเต้ า หู ้ มี ร สหวาน เค็ ม มี คุ ณ สมบั ติ เ ย็ น สรรพคุณขับร้อนกระจายเลือด เมื่อกินร่วมกันท�ำให้ท้องเสียง่าย อีกเหตุผล หนึ่งคือ เอนไซม์จากน�้ำผึ้งจะท�ำปฏิกิริยากับแร่ธาตุ โปรตีน สารอินทรีย์ของ เต้าหู้ จะท�ำให้คุณค่าทางโภชนาการด้อยไป 7. ไม่ควรกินพร้อมผักกุยช่าย เพราะ กุยช่าย มีวิตามินซีมาก จะท�ำปฏิกิริยากับ โลหะทองแดง และเหล็กในน�้ำผึ้ง เกิดออกซิเดชัน ท�ำให้คุณค่าด้อยลง อีก เหตุผลหนึ่ง น�้ำผึ้งท�ำให้ระบาย กุยช่ายมีเส้นใยมาก เมื่อกินร่วมกันจะท�ำให้ ท้องเสียง่าย 8. ไม่ควรกินร่วมกับหัวหอมและกระเทียม จะท�ำให้ฤทธิ์ของน�้ำผึ้งด้อยลง 3


สวยหรู ดูดี ราคาน่าให้อภัย ด้วย กระเป๋าย่ามนักเรียน ออกจากบ้านแต่ละทียังรู้สึกว่าจัดไม่ค่อยเต็ม เท่าไหร่ ลองคว้ากระเป๋าทรงแข็งย่ามนักเรียน มาห้อยดูซักที เรารับรองว่าเต็มแน่นอนส�ำหรับ หน้าหนาวนี้ค่ะ เริ่มมาจาก The Cambridge Satchel Company ที่ดันเปิดตัวกระเป๋าถือที่ ทรงละม้ายคล้ายกระเป๋านักเรียนเป๊ะ แต่สีปรี๊ด แยงตาคุณป้าถึงหน้าปากซอย ต่อจากนั้นมาก็ พากันผลิตกระเป๋าทรงนี้ออกตลาดเป็นเทรนด์ กันซะงั้น แต่ก่อนจะซื้อมาสะพายก็ดูสไตล์ตัว เองก่อนนะคะสาวๆ เพราะเค้ามีตั้งแต่สีนีออน สะท้อนแสง ยันสีน�้ำตาลแทนคลาสสิกให้เลือก เยอะแยะไปหมด 3

เรื่องของแผลเป็น ที่มาและลักษณะของแผลเป็นนั้นขึ้นอยู่กับสาเหตุบวกกับทั้งช่วงอายุ เพศ และลักษณะผิวด้วย อย่างเช่น ผู้หญิง ช่วงเด็กจนถึงวัยรุ่น คนผิวคล�้ำ จะมีโอกาสเกิดแผลเป็นได้มากกว่าคนที่มีลักษณะตรงข้าม เพราะ ฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วการรักษาเป็นสิ่งที่ส�ำคัญว่าแผลเป็นนั้นจะมีลักษณะเบาบางลงได้มากน้อยแค่ไหน ค�ำถามคือท�ำอย่างไรให้แผลหายเร็ว ค�ำตอบนั้นมีอยู่หลายข้อไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ การ ผ่าตัด หรือการปล่อยให้ร่างกายรักษาตัวเอง พูดถึงผลิตภัณฑ์นั้นที่ง่ายที่สุดเห็นจะเป็นครีมวิตามินอี รอง ลงมาและได้ผลดีขึ้นกับแผลใหญ่คือ แผ่นเจลซิลิโคน (silicone gel sheet) ซึ่งช่วยในแผลสีแดงสีคล�้ำ และนูน โดยจะใช้รักษาหลังจากที่แผลปิดแล้ว ส่วนการรักษาที่อยู่ในความควบคุมของแพทย์เห็นจะเป็น การผ่าตัดและการฉีดยาคอร์ติโคสเตอรอยด์ (Intra lesional corticosteroid) อย่างไรก็ตามส� ำหรับแผล เล็กๆ น้อยๆ ตามร่างกายเรานั้น แนะน�ำว่าให้ปล่อยให้หายเองจะดีที่สุดค่ะ ทั้งนี้การรักษาความสะอาด การอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น อากาศอุ่น ไม่ชื้น การรับประทานอาหารครบทุกหมู่ การงด บุหรี่ ออกซิเจนที่เพียงพอ รวมทั้งการรักษาระดับของวิตามินซีและธาตุสังกะสีของร่างกายให้อยู่ในระดับ ปกติ ภายในระยะเวลา 1 ปี ก็จะเห็นความแตกต่างในทางที่ดีขึ้นค่ะ 3


FA S H I O N

Multicultural Inspiration words / Arisara

22

ในฉบับนี้คงหนีไม่พ้นที่กล่าวถึง Multiculture หากพูดถึงแฟชั่นก็เป็นหัวข้อ หนึ่งที่สามารถหยิบยกมาเป็นแรงบันดาลใจให้เหล่าดีไซน์เนอร์ได้สร้างสรรค์ ผลงานน่ า ประทั บ ใจเช่ น กั น ความสนุ ก สนานของการผสมผสานของเหล่ า วัฒนธรรมต่างๆ การพบเห็นความหลากหลายจากการเดินทาง ท�ำให้หัวข้อนี้ มีชีวิตชีวามากมาย ดังเช่นงานของแบรนด์ดังอย่าง Givenchy น�ำเรื่องราวของ สาวชาวพเนจรมาเล่าเรื่องราวผ่านเสื้อผ้าโดยใช้โทนสีสดใส ฟ้า แดง ทอง และ ไม่ลืมที่จะเพิ่มความเข้มแข็งด้วยลวดลายกราฟฟิกขาวด�ำ ท�ำให้คอลเลคชั่นนี้


µÑÇ ËÒ¡¤Ø³¡ÓÅѧàµÃÕÂÁ75 ÊÁѤÃÇÕ«‹Ò·Ó§Ò¹ 4 ? ËÒ¡¤Ø³µŒÍ§¡ÒÃãËŒ áºº ENS? ¹Ò¨ŒÒ§Ê»Í¹à«ÎÃ

ËÒ¡¹Ò¨ŒÒ§¢Í§¤Ø³ ¡ÓÅѧÁͧËÒ ¡Òýƒ¡ÍºÃÁÅÙ¡¨ŒÒ§?

บ่งบอกถึงสาวที่รักสนุกแต่คงไว้ซึ่งความแข็งแรง หรือ แบรนด์นักกีฬาอย่าง Adidas ก็ยังเคยน�ำเอาคอนเซ็ปนี้ มาใช้ในงานแฟชั่น โดยใช้เทคนิคการพิมพ์ลวดลายพื้นเมืองลงบนผืนผ้า ท�ำให้ภาพลักษณ์ของเสื้อผ้าคอลเลคชั่นนี้ น่าสนใจและแตกต่างจากรูปแบบอื่นๆ ที่ Adidas เคยท�ำมา หรือแม้แต่งานเปิดตัว Mercedes-Benz ก็ยังมีการน�ำ หัวข้อนี้มาใช้ในการจัดแฟชั่นโชว์ รวมไปถึงแวดวงศิลปะก็ยังน�ำมาใช้ได้น่าสนใจ ตีความใหม่ๆ ออกมา ผลงานต่างๆ ของศิลปินเหล่านี้บ่งบอกถึงการยอมรับซึ่งกันและกันของ การจับมือกันของคนในหลากหลายชาติที่มา หลากหลาย วัฒนธรรม เราสามารถมองเห็นความน่าสนใจจากการผสมผสานสิง่ เหล่านัน้ โดยสะท้อนผ่านมุมมองของศิลปะแฟชัน่ ได้อีกทางนึง เป็นส่วนนึงของการ Mix & Match เสื้อผ้าได้อย่างสนุกและน่าสนใจอีกแบบนึง 3

·Ñé§ËÁ´¹Õé àÃÒ ª‹Ç¤س䴌 ! GIT Australia can provide the following services to meet your needs: Provide RPL for qualifications to overseas cooks and chefs Issue Hospitality qualifications through Skill Recognition Provide training records to employers to meet the training benchmark requirement!

GI T

australia

I N T E R N AT I O N A L C O L L E G E

28-32 Elizabeth Street Melbourne, VIC 3000 Email: study@gurkhas.vic.edu.au Web: www.gurkhas.vic.edu.au

Contact us

03 9607 8676 1333 0578 807, 365 Little Collins Street, Melbourne, VIC 3000 email: info@icorpinter.com www.icorpinter.com


L I F E ST Y L E & T R AV E L

Yarra Valle y

C

M

Words & Photo / Wirut Lee Khemnak

Y

CM

MY

CY

สวัสดีครับเพือ่ นๆ พบกันอีกครัง้ ครับกับฉบับนี้ ครัง้ นีผ้ มจะพาเพือ่ นๆ ไปเทีย่ วชม ธรรมชาติที่สวยงาม ระยะทางนั้นก็ใก้ลนิดเดียว ห่างจากตัวเมือง Melbourne แค่ประมาณ 50 กิโลเมตร ที่นั้นก็คือ Yarra Valley ที่นี่เต็มไปด้วย ภูเขาและ ธรรมชาติสองข้างทาง ภูเขาที่สูงใหญ่ ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมู่เมฆอันสวยงาม ปลิวไหวผ่านตาเราไป ผมได้นั่งรถไปกับเพื่อนผ่านทางถนนตัดภูเขาเส้นทางของ Black Spur สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ มีแสงร�ำไรส่องลงมากระทบ กับพื้นถนน (แต่วันนั้นหมอกลงเต็มที่) ได้อารมณ์เหมือนเราได้เป็นส่วนหนึ่งของ 24

CMY

K


ettason.pdf

7/6/12

10:19:05 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

25


L I F E ST Y L E & T R AV E L

ภูเขา (เว่อร์ไปไหม) ผมอยู่บนเส้นทางนั้นประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง ผมกับเพื่อน ก็ได้แวะลงที่ Maroondah Reservoir Park ที่นั้นเป็นสวนที่สวยงามครับ มีทั้ง น�้ำตก แม่น�้ำ ภูเขาและยังเป็นเขื่อนเก็บน�้ำขนาดใหญ่ มีนกมากมายหลายสาย พันธุ์ ที่นี่เพื่อนๆ เดินเที่ยวทั้งวันก็ยังไม่หมด เหมาะกับการปิกนิคกับครอบครัว หรือจะไปออกทริปถ่ายรูปก็นา่ สนใจ หลังจากนัน้ ผมและเพือ่ นก็ได้เดินทางไปอีก ที่หนึ่งที่นั้นก็คือ Yea ที่นี่เต็มไปด้วยภูเขาและฟาร์มครับ มีสัตว์น่ารักมากมายให้ ถ่ายรูป โดยเฉพาะ Wombat (ถ้าเจอนะ) ผมและเพื่อนเลยจอดรถแล้วกดชัด เตอร์ไปหลายใบเพราะไม่อาจห้ามใจกับสิ่งสวยงามที่พบอยู่ตรงหน้าได้ (แชะๆ) หลังจากนั้นผมก็ใช้เส้นทางของ King Parrot Road to Strath Creek เพื่อไปดู จุดชมวิวที่สวยงามอีกที่ ที่นั้นก็คือ Murrindindi จุดชมวิวนี้เราสามารถมองเห็น ภูเขาที่กว้างไกลเป็นคลื่นๆ ทับซ้อนกัน ได้บรรยากาศโรแมนติก (ถ้าไปกับแฟน นะ) ลมพัดผ่านน�ำกลิน่ ไอจากต้นไม้ ล�ำธาร เงียบจนรูส้ กึ ว่าได้ยนิ เสียงหายใจของ ตัวเอง มันสงบดีแท้ เหมือนได้เอาความทุกข์ไปโยนทิ้งใว้ในหุบเหวแห่งธรรมชาติ รู้สึกสบายใจ หลังจากนั้นเราก็ได้ขับรถไปอีกที่ ที่นี่เพื่อนๆ สามาถขึ้นบอลลูนชม ธรรมชาติได้ (แต่แพงอยู่) ที่นั้นคือ Dixons Creek จากนั้นเราสองคนก็ได้เดิน ทางกลับไป Melbourne ทริปนี้ผมใช้เวลาเดินทางทั้งหมด 100 กิโลเมตร แต่ ทว่าแต่ละกิโลทีผ่ มไปนัน้ กับเต็มไปด้วยความสุขและความสวยงามของธรรมชาติ ที่ไม่อาจลืมเลือนไปจากใจอีกนานเท่านาน (Thank you Jim for fantastic trip) แล้วพบกับใหม่ฉบับต่อไปครับ 3 26


27


E AT G U I D E

Middle Fish

การผสมที่แตกต่างแต่ชัดเจนและลงตัว words / ANTS / Photo / Prin Chuenmeechow

C

M

Y

CM

MY

CY

วันไหนตื่นเช้าก่อนไปท�ำงานหรือเรียนหนังสือสิ่งแรกที่คิดถึงเห็นจะ เป็นกาแฟ...ก็แหม ด้วยความเย็นยะเยือกที่จะบังคับให้เปลือกตา มันปิดได้ทุกเวลา อีกทั้งยังอยู่ในเมืองที่มีแต่กาแฟเป็นหนึ่งในส่วน ประกอบของชีวิต มันก็ห้ามไม่ได้จริงๆ ที่จะจินตนาการถึงกลิ่นหอม กลิ่นนั้น ... ว่าแล้วก็ไปร้านใหม่ที่เค้าว่าเปิดใหม่อยู่ใกล้ ๆ ตลาด Victoria Market ที่ชื่อว่า Middle Fish เพราะเค้าว่าร้านน่ารักน่า นั่งจิบกาแฟชิวๆ บรรยากาศตอนที่เดินเข้าไปครั้งแรก เข้าใจว่าเป็น ร้านฝรั่งชัวร์ชัวร์ ด้วยความที่พนักงานบริการมีหลายเชื้อชาติ อีกทั้ง การประดับตกแต่งที่ใส่ใจกับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ แต่พอเห็นจานชาม ถ้วยน�้ำ ขวดน�้ำตาล นั่นแหละ... แอบยิ้มและภูมิใจเล็กๆ นะว่านี่คือ ร้านคนไทย พอไปถึงก็ตะลึงกับเมนูอาหารและบอกได้ค�ำเดียวว่า มี แต่อาหารไทย ล้วนๆ กรี๊ดด... แต่ช้าก่อนกาแฟน่ะแน่นอนว่ามี แถม มีกาแฟและชาไทยอีกต่างหาก แต่อาหารนี่สิ ไม่ว่าจะเป็น ขนมจีน น�้ำยาปู $14.50, ข้าวคลุกกะปิ $15.50, หอยทอด $16.50 หรือแม้ กระทัง่ ข้าวต้มปลา!! ได้มโี อกาสสนทนากับคุณปลาเจ้าของร้านแล้ว จึงได้ทราบมาว่า การตกแต่งร้านนั้นเกือบทั้งหมดเป็นฝีมือของนาง เอง และคุณเหิน ต่อลาภ ลาภเจริญสุข ที่มีผลงานติดตามามากมาย และที่น่าจะรู้จักดีเห็นจะเป็นร้าน iberry ของคุณอุดม แต้พานิช ที่ เชียงใหม่ เพราะฉะนั้นเวลาเรามาร้านนี้เพื่อรับประทานอาหารเมื่อ ไหร่ ก็เหมือนกับเราได้มาเสพศิลปะของเขาตามผนัง หน้าต่าง หรือ ข้างโต๊ะ อืมมม อร่อยย 3 28

CMY

K

Middle Fish

122 – 128 Berkeley Street Carlton VIC 3053 Tel: (03) 9348 1704 http://www.facebook.com/MiddleFishMelbourne Opening hour:

Mon - Fri:08:00-17:00 Sat - Sun:10:00-16:00


tangola chang.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

6/26/12

6:31:48 PM


SHOPPING

C

M

Y

CM

MY

c o r n e r

CY

CMY

K

Collar N e cklace $12ea More info :Â

https://www.facebook.com/agibi.shop

30


CFM - FP.pdf 1 6/29/2012 11:26:43 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


F RO S P EC MI ACLOVI NETRESRPVEC IEW IAL

บทสัมภาษณ์

Kevin Louey

สมาชิกสภาเมืองเมลเบิร์น

Interview: Kevin Louey, the Councillor of City of Melbourne

เช่น ร้านอาหาร คลับ ร้านค้า ก็เจริญขึ้น สถิติประชากรแสดงว่าเมลเบิร์นเป็นเมืองนานาชาติ สภาเมืองเมลเบิร์นจึง มีนโยบายสนับสนุนความหลากหลายทางวัฒนธรรม การจัดงานของแต่ละ ชนชาติจึงมีความหลากหลาย ต่างก็ต้องการนำ�เสนอความเป็นเอกลักษณ์ของ ชาติตน และงาน Thai Culture and Food Festival ก็เป็นหนึ่งในงานใหญ่ ที่สำ�คัญของเราเหมือนกัน เมืองเมลเบิร์นมีนโยบายที่จะพัฒนาชุมชนนานาชาติอย่างไร?

นโยบายหลักของเราคือการให้ความสำ�คัญกับทุกชุมชน เมืองเมลเบิร์นมีงบ ประมาณที่จะสนับสนุนงานหรือโครงการของแต่ละชุมชน ส่วนมากเราจะ สนับสนุนงานวันชาติ อย่างไรก็ตามเราสนับสนุนให้แต่ละชุมชนร่วมกันทำ�งาน ใหญ่ให้เป็นงานเดียวต่อปี เพื่อที่เราจะให้ความช่วยเหลือได้ดีกว่า ด้วยความที่ตัวเมืองเมลเบิร์นมีถนน Swanston เป็นจุดศูนย์กลางการคมนาคม เราพยายามที่จะสร้างสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่อทุกคน เรากำ�ลังเพิ่มช่องทาง คมนาคมและขยายพื้นที่ในส่วน Dockland เราต้องการที่จะทำ�ให้ตัวเมืองเมล เบิร์นครึกครื้นตลอดเวลา เราพยายามที่จะให้ทุกคนเข้ามา ทั้งเพื่ออยู่อาศัยและธุรกิจต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เรายังประสบปัญหาความแออัด และปัญหาที่เราไม่สามารถควบคุมในบางส่วน เช่น ค่าเช่าหรือค่าที่จอดรถ เราพยายามที่จะช่วยเหลือในการลดค่าใช้จ่ายบาง ส่วน และเรายังผลักดันนโยบายเพิ่มจำ�นวนนักเรียนต่างชาติอีกด้วย เราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงเมื่อท่านสมาชิกสภาเมืองเมลเบิร์น Kevin Louey มาร่วมงานกาล่าดินเนอร์ที่เราจัดขึ้น งานนี้นอกจากท่าน Kevin จะเพลิดเพลิน ไปกับงานแล้ว ยังเซอร์ไพร์สไปเต็ม ๆ กับงานที่มีคนมาร่วมงานมากมาย ในคืน ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมาคนออกมาอย่างวันจันทร์! จากประสบการณ์การทำ�งานเป็นหัวหน้าทีมงานให้กับนายกเทศมนตรีคนก่อน John So และประสบการณ์การทำ�งานในประเทศจีนและเอเชีย Kevin มีพื้น ฐานความเข้าใจในประเทศเอเชียเป็นอย่างดี เขามีตำ�แหน่งเป็นหนึ่งในสมาชิก สภาเมืองเมลเบิร์น ประธานโครงการ Future Melbourne เป็นหนึ่งในสมาชิก โครงการพัฒนา Dockland และเป็นตัวแทนของโครงการคมนาคมนครหลวง (Metropolitan Transport)

คุณมีแนวทางในการเป็นผู้น�ำอย่างไร?

ผมเรียนรู้จากผู้นำ�คนอื่น ผมเรียนรู้จากการทำ�งานเป็นหัวหน้าทีมงานให้กับ John So ท่านเป็นผู้สนับสนุนและที่ปรึกษาที่ดีเสมอ หลักการทำ�งานของท่าน ที่ผมนำ�มาใช้ คือการเปิดโอกาสให้กับทุกคน ทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะชนชั้นล่าง หรือชนชั้นสูง เราต้องปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ช่วยฝากอะไรถึงชุมชนคนไทยในเมลเบิร์นหน่อยค่ะ

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับชุมชนเอเชียในอนาคต?

การเข้าถึงได้เป็นสิ่งสำ�คัญที่สุดของเรา เราไม่ทำ�อะไรให้ยุ่งยากซับซ้อน เมือง เมลเบิร์นมีหน่วยงานที่คอยช่วยเหลือทุกคน ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ข้อมูลติดต่อ สามารถหาได้จากเว็บไซต์ ท่านสามารถอีเมลหรือโทรสอบถามข้อมูลได้ ผมสนับสนุนทุกกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเมืองเมลเบิร์น เราต้องการดึงคนเข้ามา ในเมือง ทุกชนชาติสามารถก่อตั้งกลุ่มของตนและลงทะเบียนอย่างถูกต้องตา มกระบวนการ เรายินดีที่จะสนับสนุนในทุกๆ ด้าน3

ชุมชนในตัวเมืองเมลเบิร์นเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ชุมชนคนเอเชียในเมล เบิร์นเริ่มเข้ามาจากการเป็นนักเรียนต่างชาติ และพัฒนาเป็นพลเมือง เมลเบิร์ นมีมหาวิทยาลัยอยู่ 9 แห่ง นักเรียนต่างชาติมีจำ�นวนประมาณ 180,000 คน จากหลายๆ ชาติ ทั้งไทย จีน ไต้หวัน ฯลฯ นักเรียนต่างชาติส่วนมากจะอาศัย อยู่ในแถบตัวเมืองเมลเบิร์น เมื่อมีนักเรียนมากขึ้น สิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ

Last month we were honoured that our Charity Dinner was joined by Councilor Kevin Louey and his team. Kevin was surprised seeing our event fully packed on Monday night. Well, that’s how we party!

32


Kevin worked as Chief of Staff to the former Lord Mayor John So for eight years and was working extensively in China market. He has an understanding of cultural and business etiquette in Asia. Kevin sits on all Council Committees, Chairs of the Future Melbourne, and Co-Chair of the Dockland Coordination Committee, and is the City of Melbourneâ&#x20AC;&#x2122;s representative on the Metropolitan Transport program. What do you see Asian community in the future?

Melbourne city community is still young and getting younger. Asian community starts from international students and develops from there. We have nine universities here. Other things develop to facilitate them like cafĂŠ, restaurants, night clubs, retails, etc. Most of them live in inner city or city fringe. Approximately 180,000 students come in and out inclusive of Thai, Chinese, Taiwanese, etc. City of Melbourne has significant multicultural strategy. Census shows that Melbourne is the hive of multicultural. A multicultural event, like Thai Culture and Food Festival, is one of the major events in Melbourne and going bigger. Events are more multicultural, not only public event but private ones too. What is your strategy of improving multicultural communities in Melbourne?

Our strategy is to embrace all communities. We have some budget that we fund national events for all communities or organizations. Normally national day is our highlight. We encourage each national community to do one large event so we can assist better. As a City of Melbourne, we are the hub. So we embrace every nationality, every culture, introducing food, culture, and lifestyle to the main stream. Geographically, Swanston Street is the hub, every tram or train comes in to the city. What we are working now is to provide a platform for every community to come in to city. We are providing more laneway and put more work into Dockland. We need to keep our city alive. As a hub, we also have to deal with increasing numbers of residential and commercial clash. We are trying to fit everyone in. However, we do not have control policy in some area like rent and parking fee. Although we are trying to cut back our revenue, but there is no guarantee that it will accommodate people. We are trying to keep the operating cost low. And we need to bring more international students. What is your strategy of a leader?

We learn from other leaders or other group of leaders. John So has been enormously great supporter and mentor. Working eight years as chief of his staff, Johnâ&#x20AC;&#x2122;s style is always about embracement. No matter which level you are on, whether you are grass root or from top end, we will treat them equally. It is about giving people a chance. Is there anything you would like to add to Thai Community?

Accessibility is the key, and nothing is difficult. We have departments working to assist everyone. People can write email or ring us for help. I am encouraging any activity in the City of Melbourne. This is to maneuver people into city. Any community can organise their group and activate themselves so we can assist them further. 3 Contact City of Melbourne: www.melbourne.vic.gov.au Tel: 03 9658 9658


F RO M C OV E R

M ulticult u ra l i s m ความหลากหลายที่กลมกลืน words / ANTS / Illustration / Zood Sansern Rianthong

ว่าด้วยเรื่องของขนบธรรมเนียม ต่างประเทศต่างที่มาก็แน่นอนว่าต้องมีการพัฒนาความเชื่อที่แตกต่างกันไป จุดที่น่าสนใจจนท�ำให้เราจับมาเป็นแก่นของฉบับนี้ เห็นจะ เป็นความแตกต่างทั้งหลายที่ต่างคนต่างชาติได้แบกขนมาจากประเทศของตัวเองและน�ำมาใช้แลกเปลี่ยนกันในต่างประเทศ ออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เรียกได้ ว่าเป็น Multicultural Country ที่มีผู้คนจากหลายประเทศโยกย้ายครอบครัวเข้ามาท�ำงานและอยู่กิน ดังนั้นเราจึงเห็นบางจังหวะที่ผู้คนที่เดินผ่านกันไปมาได้แลก เปลี่ยนความเป็นตัวเองที่หล่อหลอมมาจากวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมจากบ้านเกิดหรือจากครอบครัว ความน่ารักและเปิดกว้าง หรือแม้กระทั่งความไม่รู้ ก็น�ำมา ซึ่งสิ่งใหม่ที่เราสามารถเรียนรู้มันได้ทุกวันไม่มีวันหมด แม้ว่าเราจะไม่สามารถใส่ข้อมูลทุกอย่างจากทุกประเทศได้ในนี้แต่ลองมาดูกันว่าแต่ละประเทศนั้นมีอะไรที่ท�ำให้ เราแปลกใจได้บ้างค่ะ

ออสเตรเลีย แปลจาก http://www.convictcreations.com/culture/socialrules.htm • เมื่อออกไปดื่มข้างนอกหรือในผับ เป็นมารยาทส�ำคัญที่สมาชิกทุกคนต้องผลัด กันเลี้ยงจนครบทุกคน • การรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร การแบ่งจ่ายค่าอาหารถือเป็นการให้ เกียรติเพื่อนร่วมโต๊ะอาหาร เพราะทุกคนจะคิดว่าไม่มีใครอยากจ่ายให้ใคร และไม่มีใครอยากให้ใครออกค่าอาหารให้ • ว่าด้วยเรื่องการให้ทิปในร้านอาหาร ในแท็กซี่ หรือการบริการทั่วไป เราจะให้ หรือไม่ให้แล้วแต่ว่าการบริการนั้นดีแค่ไหน พนักงานบาร์ส่วนใหญ่จะไม่ได้ทิป ยกเว้นแต่ในกรณีที่ถูกจีบ • คนออสเตรเลียนิยมการสังสรรค์กนั ด้วยบาร์บคี วิ ในวันหยุดทีท่ อ้ งฟ้าโปร่งใส ดัง นัน้ หากถูกเชิญไปงานบาร์บคี วิ ทีบ่ า้ นไหน สิง่ ส�ำคัญทีต่ อ้ งติดมือไปคือเครือ่ งดืม่ เช่นเบียร์ (อย่างน้อยครึ่งโหล) หรือแอลกอฮอล์อื่นๆ หากเป็นคนไม่ดื่ม สลัด มันฝรั่งหรือขนมหวานก็อนุโลมให้ได้ • เมื่อได้รับการเชื้อเชิญไปรับประทานอาหารมื้อเย็น ไวน์ถือเป็นมารยาทที่เรา จะต้องน�ำไปฝากเจ้าบ้าน การเลือกไวน์ที่มีประวัติและรสชาติดีถือเป็นความ ใส่ใจต่อเจ้าบ้านและแขก โดยเฉพาะหากเราสามารถน�ำเสนอข้อมูลเหล่านั้น เวลาเปิดขวดได้ ข้อส�ำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การถามราคาไวน์ที่น�ำมานั้น เป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระท�ำ 34

เกาหลีใต้ แปลจาก http://www.asiarooms.com • เป็นข้อส�ำคัญที่จะต้องรอให้ถูกบอกว่าเราควรจะนั่งตรงไหนของโต๊ะอาหาร (ไม่ควรนั่งในที่ที่เราเห็นว่านั่งได้) • บนโต๊ะอาหาร ผู้สูงอายุที่สุดจะเริ่มรับประทานก่อน • อย่าวางตะเกียบไว้นอกถ้วยข้าวเพราะชาวเกาหลีถอื ว่าเป็นพิธกี รรมของงานศพ • อย่าใช้มือหยิบอาหารเป็นอันขาด • เป็นมารยาทที่เราจะรับประทานอาหารไม่ให้หลงเหลือบนจานและเมื่อรับ ประทานเสร็จแล้วเราควรวางตะเกียบไว้บนที่วางตะเกียบหรือบนโต๊ะ • หมั่นรินน�้ำให้ผู้อื่นเสมอเพราะถือว่าเป็นการดูแลผู้อื่น • เมื่อผู้สูงอายุรินเหล้าให้ เป็นมารยาทที่จะรับรินด้วยสองมือและดื่มโดยการหัน หน้าไปข้าง ๆ • เมื่อเข้าบ้านผู้อื่นต้องถอดรองเท้าเสมอ


จีน แปลจาก http://today.msnbc.msn.com/id/23615910/ns/today-travel/t/ chinese-etiquette-tips/ • เมื่อไปบ้านไหนเราจะได้รับชาเสมอ หากถูกถามว่ารับชาไหม แสดงว่าเขาเสนอ เครื่องดื่มอื่นนอกเหนือจากชาเพราะอยากแสดงการให้บริการ แต่เราก็ควรจะ เลือกชาตามมารยาท • ห้ามใช้ตะเกียบชี้หน้าผู้อื่น ห้ามใช้ตะเกียบเสียบอาหาร ห้ามเลียตะเกียบ และ ห้ามใช้ตะเกียบปักลงไปในถ้วยข้าว เพราะว่าชาวจีนจะใช้วธิ นี นั้ ในพิธกี รรมการ เคารพผู้ตายบนหลุมศพ • ชาวจีนเวลาสั่งอาหารเพื่อเลี้ยงเพื่อนฝูงหรือแขก จะสั่งมาเยอะมาก มากพอ จนกินเหลือเพราะชาวจีนถือว่าการเลี้ยงจนแขกอิ่มนั้นดีกว่าแขกรับประทาน ไม่เพียงพอ • ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ขอให้ยิ้มไว้เสมอ เพราะนั่นคือวิธีการเก็บอาการและ อารมณ์ทุกอย่างได้ดีที่สุด • การทิปแสดงถึงความพึงพอใจต่อการให้บริการและแสดงว่าเราจะกลับไปใช้ บริการอีกในคราวต่อไป

เวียดนาม แปลจาก http://www.ediplomat.com • หลีกเลี่ยงการใช้เสียงดังและการออกท่าทางในระหว่างสนทนา เพราะชาว เวียดนามถือเป็นการกระท�ำที่หยาบคาย • การใช้นิ้วมือชี้หรือหงายนิ้วมือชี้เพื่อเรียกขานเป็นการไม่สุภาพ หากจะต้องใช้ มือควรคว�่ำมือลง • ชาวเวียดนามไม่นิยมการแตะเนื้อต้องตัวกับเพศตรงข้ามในที่สาธารณะ • การค�ำนับ ถือเป็นการเคารพผู้ที่มีอายุมากกว่า • โดยปกติแล้วชาวเวียดนามมักไม่จับมือผู้ใหญ่ในการทักทาย หากจะต้องจับก็ จะจับโดยใช้มือทั้งสองข้าง • ผู้สูงอายุเท่านั้นที่จะสามารถจับหัวเด็กได้ • เมื่อมีการส่งผ่านสิ่งของ ชาวเวียดนามมักใช้มือทั้งสองข้างในการจับ • ตามมารยาทแล้ว การยืนโดยใช้มือจับที่สะโพกเป็นอากัปกิริยาแสดงว่าป่วย • การกอดอกหรือใช้มือข้างเดียวในการพาดอกถือเป็นท่าทางที่หยาบคายมาก

อินเดีย แปลจาก http://goindia.about.com/ • หลีกเลี่ยงใส่ชุดรัดรูปหรือเสื้อผ้าน้อยชิ้นโดยเพราะช่วงขา เพราะชาวอินเดีย เป็นอีกชาติหนึ่งที่ค่อนข้างจะหัวโบราณ • ถอดรองเท้าทุกครั้งเมื่อเข้าไปในทุกสถานที่ • ใช้เท้าในการชี้บุคคลอื่นถือเป็นการเสียมารยาทเป็นอย่างยิ่ง หากท�ำโดยไม่ ได้ตั้งใจควรขออภัยทันที การจับหัวหรือตาของตนเป็นภาษากายแสดงถึงการ ขออภัย หรืออีกวิธีคือการก้มไปจับเท้าของผู้มีอายุมากกว่า • ห้ามส่งผ่านอาหารหรือสิ่งของด้วยมือซ้าย ชาวอินเดียถือว่ามือข้างซ้ายเป็น ข้างที่สกปรก โดยคนส่วนใหญ่จะใช้มือข้างซ้ายในการท�ำความสะอาดเวลาเข้า ห้องน�้ำ • การถามข้อมูลส่วนตัวเป็นเรื่องธรรมดาที่ชาวอินเดียจะตั้งค� ำถาม เพราะ เนื่องจากชาวอินเดียไม่ค่อยปกปิดเรื่องส่วนตัว ดังนั้นอย่าแปลกใจหากคุณจะ โดนถามว่าได้รายได้เท่าไหร่จากการท�ำงานตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกัน หากแต่เรา ลองมองในแง่ดีและถามกลับ การสนทนานั้นก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรื่องราว ที่ดีระหว่างคุณและคู่สนทนาไปเลย

อิตาลี่ แปลจาก http://www.kwintessential.co.uk และ http://www.ediplomat. com/np/cultural_etiquette/ce_it.htm • การแนะน�ำตัวหรือแนะน�ำเพือ่ นควรจะขึน้ ต้นด้วยชือ่ สกุลและตามมาด้วยชือ่ จริง • การจับมือทักทายด้วยการสบตาพร้อมกับรอยยิ้มก็เพียงพอส�ำหรับการพบกัน ครั้งแรก • หากเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นการประกบแก้มทั้งสองข้างเป็นการทักทายที่ เหมาะสม และเริ่มจากด้านซ้ายเสมอ ทั้งนี้ผู้ชายจะทักทายด้วยการตบไหล่ และเริ่มด้วยด้านซ้ายเช่นเดียวกัน • ความประทับใจในครั้งแรกเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับชาวอิตาเลี่ยนเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้น การน�ำเสนอภาพพจน์ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย การพูดจา เราควรจะท�ำให้เหมาะสมที่สุด • ขณะทีส่ นทนากับชาวอิตาเลีย่ น ส�ำคัญมากทีต่ อ้ งมองตาตลอดเวลาไม่อย่างนัน้ พวกเขาจะคิดว่าเราพยายามปกปิดอะไรอยู่ โดยชาวอิตาเลีย่ นเป็นเชือ้ ชาติทถี่ กู เรียกได้ว่าใช้ body language มากที่สุดในโลก • บนโต๊ะอาหาร อย่าลุกออกจากโต๊ะอาหารจนกว่าทุกคนจะเสร็จ เวลารับประ ทานพาสต้า การม้วนเส้นควรจะม้วนที่ข้างๆ ของจาน ไม่ควรม้วนบนช้อน พยายามให้แขนอยู่เหนือโต๊ะอาหารเสมอไม่ควรวางแขนไว้บนตัก แต่ห้ามวาง ศอกบนโต๊ะ และหากไม่ต้องการไวน์เพิ่ม ให้รักษาระดับของไวน์ให้เต็มแก้ว มากที่สุด 35


F RO M C OV E R

หนึ่งมุมมอง ในห้องแสดงศิลปะ กับคำ�ที่ว่า

“หลากวัฒนธรรม” Story by /

พีรอนงค์

“โลกแคบลง” ตอนสมัยได้ยินค�ำกล่าวนี้ ฉันเคยไม่เข้าใจ แต่ยิ่งเวลาผ่านไป ฉันก็เริ่มเข้าใจมากขึ้น มากขึ้น... พอทุกอย่างแคบลง สิ่งต่างๆ ที่เคยคิดว่าอยู่ไกลก็เข้ามาอยู่ใกล้ คนที่ไม่เคยคิดว่าจะได้พูดคุยกันก็กลับมาสนทนากันอย่างออกรส หลายครั้งล่วงเลยจนถึง ผูกพัน พันผูก ความสัมพันธ์เริ่มก่อตัว สิ่งดีๆ ต่างๆ ที่เขามี ก็เริ่มอยากให้เรามีของดีๆ ที่เราเคยคุ้น ก็อยากให้เขาได้คุ้นเคย ให้ได้รู้จัก ให้เขาได้ใช้ด้วยเช่นกัน พอข้าวของเครื่องใช้รอบกายมาจากต่างที่ต่างทิศ วัตถุดิบที่หนึ่ง ความช�ำนาญในการผลิตอยู่อีกที่หนึ่งและผลผลิตสุดท้ายจากอีกประเทศหนึ่งมีให้เห็นกันทั่ว มาตรฐานการผลิตที่ดี จึงมีแพร่กระจายอยู่ทั่วโลก สิ่งที่ท�ำให้ความหลากวัฒนธรรมเกิดขึ้นได้มาก หนึ่งส่วนมาจากการศึกษา เมื่อมีเรื่องราวน่าสนใจ เปิดเป็นหลักสูตรสอน เป็นโรงเรียน เป็นมหาวิทยาลัย ซึ่ง ความช�ำนาญและความรู้เหล่านั้นมีบุคคลมากมายต้องการจะศึกษา ถึงแม้อยู่ต่างที่ ต่างถิ่น ต่างเมือง ต่างประเทศ ก็ยังดั้นด้นไปศึกษากันอย่างไม่ลดละ พอ มาร่วมกันศึกษา ก็ท�ำให้เกิดการรวมตัวกันของหลากหลายวัฒนธรรม ผลพลอยได้คือประโยชน์สูงสุดที่เรียกว่า มิตรภาพ ในหลายครั้งมีหลายคนพยายามหา ว่ามิตรภาพนั้นมาจากที่ใด ความเหมือนกันของวัฒนธรรมใช่ตัวความส�ำคัญหรือไม่ แต่ความจริงนั้นอาจมาจากความเข้าใจและเคารพในความต่าง ความหลากที่ลงตัว ท�ำให้ทุกอย่างพัฒนาไปไกล ให้โลกได้ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง การท�ำงานที่สะสมความหลากหลายของวัฒนธรรม กลั่นก่อเกิดความน่าสนใจ แบบไร้ข้อจ�ำกัด ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน หรือฝ่ายต่างๆ น่าสนใจเสมอ ความเชื่อ ความคิด สิ่งที่ต้องท�ำ สิ่งที่ควรท�ำ สิ่งที่ไม่ควรท�ำ และสิ่งที่ห้ามท�ำ มี อยู่อย่างมาก และในบางอย่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ต้องน�ำมาหาจุดร่วมกันยกใหญ่ หลายครั้งก็ต้องท�ำความเข้าใจว่า วัฒนธรรมเขาเป็นเช่นนี้เอง แต่เรื่อง ที่ลึกและมีจุดร่วมกันที่น่ามองน่าศึกษา คือเรื่องภาษา ส�ำนวน สุภาษิต ค�ำพังเพย ที่ทุกประเทศใช้กันมาแต่โบราณ เคยมีครั้งหนึ่งที่เพื่อนร่วมงานพูดส�ำนวน ขึ้นมา ต้องอธิบายกันนาน เพราะว่า ฟังครั้งแรก ถ้าคนที่ไม่มีประสบการณ์ร่วมมาก่อนยากที่จะเข้าใจ แต่เมื่อเขาอธิบายว่าอย่างไรถึงใช้สิ่งนี้แทนความหมาย แบบนั้น เกิดความสนุกสนานเหลือเกิน นี่แหละความน่าสนใจของความเหมือนที่ไม่เหมือน เรื่องที่ถือได้ว่าเป็นข้อดีชัดเจนของความเป็น Multicultural คือการได้แบ่งปันวัฒนธรรมของตัวเอง ในหลายๆ ครั้ง ความหลายของวัฒนธรรมท�ำให้ได้รู้สึก ภูมิใจในสิ่งที่เรามีและปลื้มใจในสิ่งที่เขาเชื่อและท�ำ ต่างสิ่ง ต่างความคิดเห็น ท�ำให้เกิดความแตกแต่ล้วนส่งความเป็นบวกให้กับโลกใบนี้ การกระท�ำบางอย่าง หรือวันส�ำคัญบางวันแม้แต่เจ้าของวัฒนธรรมนั้นๆ ยังมีการเลือนในความหมายของมัน อาจกลับถูกท�ำให้ชัดเมื่อมีเพื่อนจากต่างประเทศถามมันขึ้นมา เมื่อมี ผู้จับแตะต้องกับสิ่งนั้นๆ ผู้สนใจใคร่รู้ เรื่องราวที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาอาจเป็นเรื่องที่เราปฏิบัติตามผู้อื่น ผู้ที่เป็นหมู่มาก หรือคนใกล้ตัว แท้จริงแล้วลึก ๆ มันมี ความหมายกว้างใหญ่และมักจะเริ่มมาจากจุดมุ่งหมายที่น่ายกย่อง ครั้งหนึ่งเคยท�ำอาหารให้เพื่อนชาวต่างชาติทาน แล้วเขาก็บอกประโยคมาประโยคหนึ่ง พอ ฉันได้ถามว่าหมายความถึงอะไร ค�ำตอบที่ได้คือ ค�ำพูดนี้ไว้ใช้ในสถานการณ์ที่มีคนท�ำอาหารให้ทาน ฉันจึงถามต่อว่า แล้วแต่ละค�ำพูดออกเสียงอย่างไรและ แปลว่าอะไร เขาบอกว่า เขาไม่เคยแปลมาก่อน จะลองดู... และแล้วเขาก็บอกว่า น่าประทับใจมากเมื่อได้แปลเพราะเขาไม่เคยตระหนักหรือสนใจมันมาก่อน ค�ำแปลคือ “ขอให้พระเจ้าคุ้มครองมือของผู้ท�ำอาหารให้แก่ข้าพเจ้า” ความปรารถนาดีเอาไปเต็ม ลึกซึ้งและงดงาม นึกถึงผู้อื่นอย่างแท้จริง มีประเทศมากมายบนโลกใบนี้ และแม้แต่ในหนึ่งประเทศเดียวนั้น ก็ยังมีความต่างแยกย่อยลงไปอีก แต่ก็ผสมได้อย่างยอดเยี่ยมและลงตัว บ้านหลังใหญ่ที่ เรียกว่าโลก มีมุมเล็กมุมน้อยที่รอให้มนุษย์เข้าไปศึกษาสิ่งที่เขาสร้างต่อๆ กันมาอย่างไม่รู้จบ

สลัดอร่อยแก้เลี่ยนได้เพราะส่วนผสมหลายหลากชนิด ชีวิตที่มีเพื่อนต่างวัฒนธรรมก็เช่นกัน 3

36

Elizabeth St.

จากที่เกริ่นมาตั้งแต่ต้นว่า “โลกแคบลง” แต่ความจริงแล้ว คือง่ายที่จะใกล้ชิดกับหลาย ๆ สิ่งของโลกมากขึ้น แต่ไม่ว่าโลกที่คุณเห็นจะใหญ่หรือว่าแคบเพียง ใด แค่เพียงแค่เปิดตาเปิดใจให้กว้าง โลกมีความสุขและความสุขเต็มพื้นที่ในใจคุณแน่นอน


Little Bourke St.

Bourke St.

Swanston St.

Elizabeth St.

Lonsdale St.


ANTS St alker

ณัฐพงศ์ สังขวรรณ Nut tap o n g S u n g k h a w u n

ท�ำอะไรอยู่

Master of Business (Advanced Marketing) ที่ Monash University ครับ ตอนนี้ท�ำอะไรให้กับสังคม

จริงๆ ก็ไม่ได้ร่วมกิจกรรมที่ท�ำเพื่อสังคมจริงๆ จังๆ หรอกนะครับ แต่ตัวผมเอง ก็เริ่มจากการที่ท�ำตัวเองไม่ให้เป็นปัญหาของสังคม ผมว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้น ที่ดีให้แก่สังคมนะครับ ถ้าตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วพบว่าตัวเองกลายเป็นคนชาติอื่น สิ่ง ที่คิดว่า (อยากจะให้) ตัวเองเป็นคือเป็นคนชาติอะไร

งง... ก่อนเลย แล้วก็คงอึ้ง แต่ถ้าให้เลือกได้ก็คงอยากจะเป็นคนชาติไทยเหมือน เดิมอะครับ สิ่งที่น่าอิจฉาที่สุดในการได้มาเป็นคนไทยที่อาศัยและเรียนอยู่ที่ ประเทศออสเตรเลียคือ

อันนี้ยากเหมือนกันนะครับ... ถ้าให้เลือกก็คงเป็นเพลง ปาฎิหาริย์ที่รอคอย… เลยครับ

ได้เพื่อนที่ดีๆ และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เราไม่สามารถหาที่เมืองไทยได้

ที่ไหนที่เหมาะที่สุดในการร้องเพลง

สิ่ ง ดี ๆ ที่ คิ ด ว่ า เราติ ด มาจากการที่ เ ราโตที่ ป ระเทศไทย แล้ ว ติ ด เอามาใช้ จ นถึ ง ปั จ จุ บั น (ไม่ ว ่ า ตอนนี้ ห รื อ อนาคตจะอยู ่ ที่ ประเทศไทย)

เวลาร้องเพลงสังเกตว่าตัวเองชอบท�ำหน้าหรือท�ำตัวยังไง

นิสัยพูดตรงแล้วก็ไม่ชอบเอาเปรียบคนอื่นครับ

ถ้าให้ร้องเพลงในวันที่ฝนตก รถติด และปวดเข้าห้องน�้ำมากจะ เลือกร้องเพลง?

ห้องน�้ำเลย ฮ่าๆๆๆ เพราะเราได้ปลดปล่อยทุกอย่างได้เต็มที่ ฮ่าๆๆๆ ปล่อยไปตามท�ำนอง ความรู้สึกและอารมณ์ของเพลงเลยครับ

ถ้าได้มีโอกาสเจอลูกชายในอนาคตที่อายุน้อยกว่าเราประมาณ 5 ปี อยากจะบอกกับลูกชายของเราว่า

โอ๊ย!!!! ทักผิดคนแล้วน้อง.. ฮ่าๆๆๆ 3

39


E D U C AT I O N

Bachelor of Nursing words / Linlada r i n l a d a @ i c o r p i n t e r. c o m

เมื่อเร็วๆ นี้พี่ดาได้มีโอกาสไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลที่มีชื่อแห่งหนึ่งของเมล เบิร์น ได้ไปเห็นและแอบปลื้มกับบรรดาพยาบาลที่นั่นเลยมีแรงใจท� ำให้อยาก คุยถึงเรือ่ งคอร์สการพยาบาลขึน้ มากระทันหัน พยาบาลทีอ่ อสเตรเลียจะมีเครือ่ ง แบบต่างๆ กันแล้วแต่โรงพยาบาลแต่ละที่ แต่งานก็คล้ายคลึงกันคือท�ำหน้าที่ ช่วยเหลือดูแลเพือ่ นมนุษย์ในยามเจ็บป่วย นึกดูแล้วอาชีพนีน้ า่ จะเหมาะกับคนที่ น่ารัก ใสๆ และใจดี มุมมองนีอ้ าจเป็นเพียงการมองจากภายนอกเท่านัน้ ในความ เป็นจริงแล้วการเป็นพยาบาลไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยความอดทน และความ เป็นมืออาชีพเนื่องจากต้องดูแลผู้ป่วยในยามเจ็บไข้ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และในยามฉุกเฉิน ผู้ประกอบอาชีพพยาบาลจึงควรประกอบไปด้วยคุณสมบัติ ต่างๆ ซึ่งนอกเหนือจากความรู้ในด้านพยาบาลศาสตร์คือ การมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวม ถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีจิตใจเอื้ออาทร

หลักสูตรจะมุ่งเน้นในการปฏิบัติดูแลผู้ป่วยและรวมถึงการเข้ารับฝึกงาน โดยใน ปีแรกนักศึกษาจะเรียนวิชาชีววิทยา (bioscience) และความรู้พื้นฐานในด้าน พยาบาลศาสตร์ (foundational nursing care) และในปีสุดท้ายของหลักสูตร นักศึกษาจะมีโอกาสในการเลือกเรียนวิชาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่าง ๆ เช่น การรักษาผู้ป่วยหนัก (intensive care) การดูแลผู้สูงอายุ (aged care) กุมารเวชศาสตร์ (paediatrics) การดูแลมารดาและทารกแรกคลอด (maternal and infant care) การปฏิบัติดูแลรักษาผู้ป่วย (medical/surgical nursing) การพยาบาลสาขาสุขภาพจิต (mental health) และการปฏิบัติงานในห้อง ผ่าตัด ซึ่งที่นี่เรียกว่า Operation theater คอร์สนี้เรียนเต็มเวลา 3 ปีและ เนื่องจากอาชีพนี้เป็นที่ต้องการอย่างสูงเสมอมา จึงมีการเปิดสอนทั้งในระดับ University และTAFE เช่นที่ ACU, RMIT, La Trobe, Holmesglen TAFE, VU, Monash, Deakin ค่าเรียนอยู่ที่ประมาณ $16,000 - $28,000 ต่อปี

ในออสเตรเลียผู้ที่จะสามารถขึ้นจดทะเบียนพยาบาลจะต้องจบหลักสูตรการ ศึกษาในคอรส์ Nursing ในระดับ Certificate IV หรือ Diploma ซึ่งใช้ระยะ เวลาเรียนแบบเต็มเวลาเป็นเวลา 1 - 2 ปี หรือระดับปริญญาตรีซึ่งใช้ระยะเวลา เรียน 3 ปี โดยเมือ่ ส�ำเร็จการศีกษา นักศึกษาพยาบาลในรัฐ Victoria จะสามารถ ขึ้นจดทะเบียนวิชาชีพกับ Nurses Board of Victoria โดยทั่วไปผู้จบการศึกษา ในระดับ Diploma จะสามารถจดทะเบียนเป็น Division 2 nurse และผู้จบ Bachelor of Nursing และสอบภาษาได้ตามก�ำหนด ก็จะสามารถจดทะเบียน เป็น Division 1 nurse ในการท�ำงาน Division 2 nurse จะท�ำงานอยู่ภายใต้ ความดูแลของ Division 1 nurse

เนื่องจากการท�ำงานของพยาบาลมีหลายรูปแบบ พยาบาลจึงเป็นวิชาชีพหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ต้องการมากในออสเตรเลีย จบแล้วหายห่วงมีต�ำแหน่งว่างมากมาย มี งานรองรับเหลือเฟือไม่ว่าที่นี่หรือที่ไหน พยาบาลสามารถท�ำงานได้กับหลาย หน่วยงาน รวมทั้งองค์กรของภาครัฐบาลและเอกชน คอร์สนี้พี่ดารับรองว่าไม่ ยากเกินไปส�ำหรับคนขยันแน่นอน ช่วงนีห้ นาวมากฝนตกบ่อยๆ ชอบบรรยากาศ แบบนี้มากเพราะเป็นแบบตะวันตกดีเนอะ ไปไหนอย่าลืมพกร่มนะคะ แล้วพบ กันฉบับหน้าค่ะ 3

40


IMMIGR ATION

Pe r m a n e n t e m ployer s p o n s o re d wo rkers โครงการวีซ่าถาวรประเภทนายจ้างสปอนเซอร์ words / Allan Wong Lawyer/Notary Public/ Migration Agent (MARN 0316623) i n f o @ i c o r p i n t e r. c o m

เดือนที่แล้วผมได้เล่าให้ฟังไปบ้างแล้วเกี่ยวกับวิธีการใหม่ของอิมมิเกรชั่นที่เรียก ว่า SkillSelect ที่ก่อให้เกิดอาการหวาดผวา ที่จริงคือกระบวนการที่ใช้ในการ เลือกสรรผู้อพยพที่มีทักษะโดยน�ำระบบ “การแจ้งความสนใจ” ของผู้สมัครมา ใช้เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่ดีที่สุดและขณะเดียวกันก็ตรงกับความต้องการของตลาด แรงงาน จะว่าไปก็เป็นการช่วยผู้สมัครที่ไม่รู้ว่าจะหานายจ้างสปอนเซอร์ได้ อย่างไรด้วย วันนี้มาคุยกันถึงเรื่องรายละเอียดของวีซ่าถาวรที่มีนายจ้างสปอน เซอร์ประเภทที่ไม่ได้รับผลกระทบ และไม่ต้องไปยุ่งไปเกี่ยวกับ SkillSelect กันดีกว่า

3. The Agreement Stream ส�ำหรับผู้ที่อยู่ในข้อตกลงหรือสัญญาให้มา ท�ำงานในออสเตรเลียอย่างถาวร

โครงการนีอ้ อกแบบมาให้ตรงกับความต้องการทางเศรษฐกิจโดยตอบสนองอย่าง เร็วต่อความต้องการของบรรดานายจ้างและตลาดแรงงาน ซึ่งก่อนหน้านี้มีอยู่ 3 แบบคือ Employer Nomination Scheme (ENS), Regional Sponsored Migration Scheme (RSMS), และ Labour Agreements Program

The Temporary Residence Transition Stream แนวทางนี้ใช้กับผู้ที่ถือ วีซ่า 457 และนายจ้างประทับใจก็เลยอยากสปอนเซอร์ต่ออย่างถาวร ในส่วน ของนายจ้างต้องถูกพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ • งานและต�ำแหน่งที่จะจ้างต้องสอดคล้องกับของเดิมตอนที่ลูกจ้างถือวีซ่าอยู่ • ต้องจ้างต่ออย่างน้อย 2 ปี • เงื่อนไขการจ้างต้องไม่แตกต่างจากลูกจ้างที่เป็นประชากรออสเตรเลีย • อัตราจ้างต้องเท่ากับค่าจ้างที่จ่ายให้ลูกจ้างชาวออสเตรเลียในต�ำแหน่งและ ในท้องที่เดียวกัน • นายจ้างต้องมีคุณสมบัติครบตามข้อก�ำหนดรวมทั้งเรื่องการฝึกสอนงานอย่าง ใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ - มีการใช้จ่ายอย่างน้อย 2% ของค่าแรงในการสนับสนุนกองทุนการ ฝึกสอนงานในอุตหาหกรรมนั้นๆ - มีค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 1% ของค่าแรงทั้งปี ในการฝึกสอนงานแก่ลูกจ้าง ชาวออสเตรเลีย

แต่ตอนนี้มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลักๆ ก็คือ

ส่วนลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะครับ

ขอย�้ำว่าถ้าท่านมีนายจ้างที่จะสปอนเซอร์แล้ว ท่านไม่ต้องใช้ SkillSelect และ สามารถสมัครโดยตรงได้เลยนะครับ

- ให้ผู้สมัครมีอายุได้ถึง 50 ปี (จากเดิม 40 ปี) - ใช้บัญชีรายชื่ออาชีพเพียงฉบับเดียวให้หมดเรื่องหมดราว - วีซ่าถาวรที่มีนายจ้างสปอนเซอร์ถูกยุบให้เหลือแค่ 2 ประเภทคือ ENS subclass 186 และ RSMS subclass 187 และในสองประเภทนี้ มีแนวทางสมัครวีซ่าถาวรอยู่ 3 ทางคือ 1. Temporary Residence Transition Scheme – ส�ำหรับผู้ที่ถือวีซ่า 457 และท�ำงานกับนายจ้างมาแล้วอย่างน้อย 2 ปีแล้วนายจ้างต้องการจ้างต่อ อย่างถาวรในอาชีพเดิม 2. The Direct Entry Stream ส�ำหรับผู้ที่ไม่เคยท�ำงานในออสเตรเลีย หรือไม่เคยถือวีซ่า457 มาเป็นเวลา 2 ปี หรือผู้ที่สมัครตรงจากนอกประเทศ

• อายุไม่เกิน 50 ปี • มีความรูภ้ าษาอังกฤษ มีผลสอบ IELTS ได้ 5 ในทุกแบนด์ ยกเว้นผูท้ ถี่ อื วีซา่ จาก UK, USA, Canada, Republic of Ireland หรือ NZ หรือสอบได้ B ในแต่ละ ภาคของ OET หรือผู้ที่เรียนแบบเต็มเวลาในสถาบันที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 5 ปี หรือผู้ที่มีผลสอบที่ใช้ในครั้งก่อนที่ไม่นานเกิน 3 ปี ข้อดีคือผู้สมัครไม่ต้องท�ำการประเมินทักษะอีกเพราะถือว่าได้รับการจ้างและ การสปอนเซอร์มาแล้วนั่นเอง ฉบับหน้ามาคุยกันต่อถึงผู้ที่สมัครตรงจากนอกประเทศกันนะครับคิดว่าคงจะ โดนใจหลายๆ คนเป็นแน่ 3


เรื่องจริงผ่า(น)ดวง

แก้เคล็ด ปรับดวงชะตา words /

วาสนาหมาน้อย

หวานดี กิ้ น : ดีค่ะพี่หมอ หน้าหนาวที่ Melbourne ปีนี้หนาวจับใจจริงๆ

ค่ะ สงสัยจะเรียนหนักจนหาคู่ไม่เจอเลยค่ะ เพราะมีหมอดูเคยบอกว่าหนูเป็น ดวงอาภัพคู่ ระหว่างรอรับปริญญาที่นี่ พี่หมอมีวิธีลัดไหมคะ แบบว่าการเรียน รุ่ง ความรักโชติช่วง แบบว่าปรับดวงชะตาเสริมดวงแก้เคล็ดแบบไทยๆ อะค่ะ พี่หมอ: อืมม...หนาวเนื้อห่มเนื้อจึงหายหนาว เอ้า..จัดไป เค้าว่าคนหาคู่ยาก

พี่หมอ: หืออ...งานร้านไทยเคยขึน้ เงินให้ดว้ ยหรือ?!?! เอ้า..ให้ไปไหว้พระพรหม

และขอพรอธิษฐานจากท่านนะ หรือไปกราบไหว้พระที่วัดและหมั่นเติมน�้ำมัน ตะเกียงหรือบริจาคเงินช่วยค่าน�้ำค่าไฟของทางวัด หรือกราบไหว้เสด็จพ่อ ร.5 ด้วยกุหลาบสีชมพู และจุดธูป 9 ดอก แต่ที่ส�ำคัญต้องอย่าลืมหางานและตั้งใจ ท�ำงานที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วยนะ ไม่เช่นนั้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คงช่วยอะไรไม่ได้นะ

เพราะชาติปางก่อนไม่ได้ท�ำบุญมาร่วมกัน ให้ถวายของที่เป็นคู่ให้กับวัดนะ จะ เป็นแจกันคู่ เชิงเทียนคู่ หมอนคู่ก็ได้ หรือถ้ามีโอกาสก็เป็นเจ้าภาพท�ำบุญเลี้ยง พระให้กับคู่บ่าวสาวในวันแต่งงานโดยร่วมพิธีเลี้ยงพระตอนเช้า นั่นล่ะเป็นอัน ใช้ได้

สวยกว่าอาร์เอ็ม: เอาบ้างค่ะ เอาบ้าง ของหนูช่วงนี้ท�ำอะไรติดขัด การ

หวานดีกิ้น: อั๋ยย่ะ...แหล่มมากค่ะพี่หมอ แทงยู เวรี่มัน เอ้ย แท้งกิ้ว มากๆ ค่ะ

ปล่อยปลาไหลเป็นจ�ำนวน 9 ตัว ลงสู่แม่น�้ำใหญ่ ถ้าจะให้ดีให้ท�ำติดต่อกันทุก ๆ 10 วัน ติดต่อกัน 7 ครั้งด้วยนะ

สวยสวินเบิ้น: ถามบ้างค่ะพี่หมอ หนูสมัครงานก็ยังไม่ได้ งานที่ร้านเก่าเงินก็

ไม่ขึ้นเลยค่ะ แถมหนูท�ำผิดพลาดเยอะโดนให้ออกจากงานเลยค่ะ ท�ำอย่างไรได้ บ้างคะ ให้งานดีขึ้นน่ะค่ะ

42

งานการเงินไม่ดี ต้องมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่น ต้องท�ำอย่างไรบ้างคะ จึงจะดีขึ้น พี่หมอ: อืมม...แบบนี้เค้าเรียกดวงตก อย่างนี้ปลาไหลเท่านั้นจึงจะช่วยได้ ให้

สวยกว่ า อาร์ เ อ็ ม : แหม...พี่หมอขา...แบบนี้หนูปล่อยตัวเองลงแม่น�้ ำได้

ป่าวคะ... 3

สนใจติชม เสนอแนะ หรือส่งเรื่องจริง ผ่า(น)ดวง ที่คุณอยากจะเล่าให้ เพื่อนๆ ที่ Melbourne ได้ฟังกันที่ vasanamanoi@yahoo.com.au


MORE AU S S I E SL AN G S AND S AY I N G S words / Bruce Isaacs

INTERNATIONAL COST OF LIVING 2012

AUSSIE SL ANGS

KNEE-HIGH TO A GRASSHOPPER This phrase has been around since the 1850’s, and refers to someone’s youth. For example, I have known her since she was knee-high to a grasshopper. It means someone who is extremely young or small. เป็นประโยคที่ใช้เวลาพูดถึงความหลังหรือวัยเยาว์ ตัวอย่างเช่น ฉันรูจ้ กั เขามาตัง้ แต่เขายัง knee-high to a grasshopper มีความหมายว่า รูจ้ กั กันมาตัง้ แต่วยั เด็ก

Mercer, a global human resource consulting firm, puts out an annual ranking of the cost of living in cities. This year 214 cities were ranked, and among the items taken into account are transport, food, accommodation, clothing, household goods and entertainment. The whole list is not allowed to be published, but it can be purchased, and governments and major companies use the information to help with expatriate compensation. This year, Tokyo, Japan at no.1 is the most expensive city for expatriates, whilst Karachi, Pakistan is the least expensive at no. 214, being about 1/3 as expensive as Tokyo. Australian cities have all become more expensive, as has Bangkok slightly. Some interesting rankings are :-

บริษทั ทรัพยากรบุคคลระดับโลก เมอเซอร์ ได้ทำ� การปรึกษาและจัดล�ำดับค่า กินอยูข่ องหลายๆ ประเทศ ปีนไี้ ด้นบั ขึน้ มากถึง 214 เมือง โดยได้นบั ค่าใช้จา่ ย ในการเดินทาง อาหาร ค่าเช่าบ้าน เสือ้ ผ้า ข้าวของทีต่ อ้ งใช้ในบ้าน และการ สังสรรค์ตา่ งๆ ปีนี้ โตเกียวประเทศญีป่ นุ่ เป็นเมืองอันดับหนึง่ ทีม่ คี า่ กินอยูท่ แี่ พง ทีส่ ดุ ในโลก และ ปากีสถานเป็นอันดับสุดท้าย ออสเตรเลียได้ตดิ อับดับทีไ่ ม่สงู มากอยูส่ ามเมือง เช่นเดียวกับกรุงเทพฯ ส่วนในเมืองอืน่ ๆ ทีน่ า่ สนใจมีอยูเ่ ช่น

1. Tokyo 2. Luanda, Angola 3. Osaka, Japan 4. Moscow, Russia 5. Geneva, Switzerland 1. Singapore 1. Hong Kong 2. Sydney 13. Rio De Janeiro, Brazil 15. Melbourne (up from 21 last year) 17. Beijing, China 19. Perth 23. Canberra 24. Brisbane

25. London 27. Adelaide 33. New York 35. Yangon, Myanmar 37. Paris 42. Rome 56. Aukland, NZ (up from 118 last year) 81. Bangkok (up from 88 last year) 102. Kuala Lumpur 110. Chicago 154. Johannesburg, SA 165. Belfast 214. Karachi

NOTE: Do you want to help start a new sport in Thailand? 2012 AUSTRALIAN OPEN TENNIS REPORT No.2 In the Junior Boys Singles event, Thailand had one entrant – with perhaps the longest name in world tennis – Wishaya Trongchuroenchaikul. He lost in the first round 3/6 3/6 to Herkko Pollamen from Finland, and was also defeated in round one of the doubles. Of the 14 Australian entrants, Luke Saville won the whole event, so is now the Aussie champion. In the girls event, Australia had 10 of the 64 total entrants, and Thailand nil this year.

Beach Tennis Thailand is looking for Thai Nationals who may be interested in starting discussions about possibly joining as business partners, or you may know someone in Thailand or Melbourne. Please email or ring Bruce on 0427226251 – brucei7@hotmail.com see www.beachtennisthailand.com

Please

send in your ‘slang meaning’ requests to info@antsnews.com.au or brucei7@hotmail.com www.beachtennisthailand.com ถ้ามีศัพท์ หรือ ประโยค ไหนที่อยากรู้ความหมาย ส่งมาได้เลยที่ info@antsnews.com.au หรื อ brucei7@hotmail.com

43


ปากตลาด

B ea u t y M a r ket i n g

C

M

words /

“ฒ”

Y

CM

สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งกับการตลาดรอบๆ ตัวเรา ฉบับนี้ขออนุญาต หยิบประโยควาทะกินใจมาเริ่มต้นก่อนที่ว่า “คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่ จะเป็นได้” หรือ “You cannot choose your family but you can be what you want to be” ผมเชื่อว่าทุกคนต้อง “เลือก” และ “ตัดสินใจ” อยู่ ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนใหม่ และเพื่อให้เข้ากับคอลัมน์ที่ว่า เพศ ทางเลือก(ได้) ผมขออนุญาตหยิบยกเรื่องราวเกี่ยวกับการตลาดของธุรกิจ ความงามมาพูดคุยกัน เชื่อว่าทุกเพศทุกวัยสมัยนี้ให้ความสนใจกับการดูแลและ เสริมความงามกันมากขึ้น ตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ความงามเป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีอัตราการเจริญเติบโต แบบก้าวกระโดดสูงมากด้วยมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท และการส่งเสริม การขายในตลาดนี้ก็คงไม่พ้นเจ้าแม่และเจ้าพ่อของวงการบันเทิงที่ตบเท้าเดิน พาเหรดเข้ามาเป็นทั้งหุ้นส่วนและพรีเซนเตอร์ไปในตัว อย่างเช่น แอน-สิเรียม ที่ลาจอแก้วเพื่อมานั่งแท่นผู้บริหารเต็มตัวของสถานความงาม “สลิมมิ่งพลัส” ภายใต้สโลแกน “One Stop Service” ที่มีสาขาทั่วประเทศกว่า 13 สาขา และเนื่องจากทางบริษัทมีการเจริญเติบโตเป็น 3 เท่าของปี 2553 ทางบริษัท ยังเตรียมงบอีกกว่า 200-300 ล้านบาท เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่ายอีก 10 สาขาทั่วประเทศ อีกตัวอย่างก็คือ ตั๊ก-มยุรา ที่ส่งแบรนด์ “ยูร่า” ซึ่งอยู่ในตลาดมาแล้วกว่า 1 ปี โดยมุ่งเน้นไปที่ ไวเทนนิ่ง ซันสกรีน เซรั่ม และกลูต้าไทโอน นอกจากนั้น ผลิตภัณฑ์แบรนด์ ยูร่า ยังได้เตรียมงบประมาณเพื่อเปิดศึกสงครามทางการ ตลาด อีก 10-15 % ของยอดขายทั้งหมดอีกด้วย 44

นี่ก็นับเป็นความเข้มข้นของสงครามการตลาดของคนที่รักสวยรักงาม เนื่องจาก ความสวยความงามเป็นสิ่งที่ทุกเพศ ทุกวัย ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก มิฉะนั้น เราคงไม่เห็นความเข้มข้นของสงครามการตลาดบนความสวยความงามขนาดนี้ แต่อย่างไรก็ตาม...การตลาดเป็นแค่เครื่องมือที่มีไว้เพิ่มยอดขาย เพราะฉะนั้น ก่อนจะท�ำอะไรก็ควรท�ำความเข้าใจ และควรรู้ว่าอะไรคือหัวใจของสิ่งที่กำ� ลัง ท�ำอยู่ การส่งเสริมการขายไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือเดียวที่สามารถเพิ่มยอดขาย ได้ ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายก็ยังเป็นอีกทางเลือกเช่นกัน เห็นมั้ยว่าการตลาดมี มากกว่าการส่งเสริมการขาย ที่ส�ำคัญคือต้องรู้ว่าแบรนด์ของเราคืออะไร...อย่าง ที่อาจารย์ ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย อาจารย์ขาโหดแห่งวงการตลาดได้กล่าวไว้ ว่า “หัวใจส�ำคัญของ การท�ำธุรกิจ คือ การท�ำตลาด หัวใจของการท�ำตลาด คือ การ สร้างแบรนด์” คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า ธุรกิจความงามก�ำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นและเป็นเวลาแห่ง การกอบโกยก�ำไรเข้าใส่กระเป๋า แต่ก็ขอฝากสมการแง่คิดไว้อย่างว่า “ผลิตภัณฑ์ (บริการ) + ความพึงพอใจ = ผลก�ำไร” เชื่อว่าถ้าโจทย์ได้ถูกแก้อย่างถูกต้องแล้ว ผลลัพธ์ก็คงไม่พ้นผลก�ำไรอย่างแน่นอน... ท้ายสุดนี้ ก็อยากจะบอกว่า นักการตลาดที่ท�ำงานอยู่ในบริษัทเรียบร้อยแล้ว ไม่เคยก�ำหนดได้ตายตัวว่าจะได้ยอดขายเท่าไหร่ คงมีตัวเลขประมาณการจาก บริษัทเท่านั้นที่สามารถรับรู้ได้ แต่ท้ายที่สุดก็อยู่ที่นักการตลาดเองว่าจะเลือก กลยุทธ์ใดมาใช้เพื่อให้ถึงฝั่งฝัน และมัน ก็คงไม่ต่างอะไรกับการที่เราเลือกเกิด ไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้นั่นเอง 3

MY

CY

CMY

K


ANTS Subscribe page.pdf 1 3/11/2011 4:03:21 AM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

เพียงแค ่สม เราจัดส่ง ัครสมาชิกกับ A NT ถึงบ้านท ันทีทุกเด S รายปี ือน!

6 months (6 issues) AUD$25.00


ANT S Directory

ºÃÔ¡ÒÃ

ÊÔ¹àª×èÍ à¾×èÍ·Ø¡¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òâͧ·‹Ò¹ ÊÔ¹àª×èÍ·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑ ŧ·Ø¹ã¹ÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾ à¾ÔèÁǧà§Ô¹¡ÙŒ ´Í¡àºÕéµèÓ à§Ô¹¡ÙŒà¾×èÍ¡ÒÃŧ·Ø¹ã¹¸ØáԨ Personal Loan Car Loan

¤Ø³¹Ô´ ACL395056

0423 676 955 46

Translation แปลเอกสาร NAATI-accredited Professional (Level 3) Thai to English 0402 589 351 thaitranslation.com.au@gmail.com


47


CL A SSIFIE D Airport transfer

(Available time: Weekday after 7pm and anytime on weekend)

/ Moving house service (Available only weekend) Service by  a big  van. (Mercedes Benz - Sprinter) We have experiences in delivery and moving stuffs and on time no worry. Please contact: 0431 749 525 Pick up & Delivery

A qualified cook needed to work

Full Time. Extensive experience required. Fluency in English and Thai is essential. To register, please send your resume to E-mail : rhotchilli2@ gmail.com Full time cook with at least 3

ร้านอาหาร ในเขต regional area ต้องการรับสมัคร cook ที่มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี พูดภาษาอังกฤษได้ดี ส่งใบ ใบสมัครและ resume ไปที่ baan2011@ gmail.com ต้องการขายเก้าอีส้ �ำหรับร้านอาหาร

เป็ น หนั ง แท้ สี อิ ฐ โครงเหล็ ก สภาพดี นั่ ง สบายมากๆ มีประมาณ 60-70 ตัว ราคา ตัวละ $26 ถ้าซื้อเยอะต่อรองได้ สนใจ ติดต่อ 0429 956 036 Qualified cooks are needed for

Thai restaurants in New Castle, NSW. Good working conditions and attractive package salary. Extensive experiences in Thai cuisine and good command in English are required. Contact: Thanawan 0435778618

years experience are required  Thai restaurant in Northcote, please send resume to    thai2010restaurant@ gmail.com

ร้ า นอาหารไทย ย่ า น

ต้องการนักฟุตบอลฝีมือดีมาร่วม

Licenced Restaurant and Take Away for Sale. Melbourne, Western Suburburbs. Selling due to health problems. Genuine enquiries only. Call 0402 184 509 for appointment. Price will only be discussed during appointed inspection.

ทีมแข่ง League สมัครเล่น สนใจติดต่อ พี่อ้น 0434 081 519

ร้านอาหาร Khaosan road

รั บ สมั ค รด่ ว น! พ่ อ ครั ว แม่ ค รั ว ที่ มี ประสบการณ์ ร้านตั้งอยู่ที่ 696 Mt. Alexander Rd, Monee Ponds, Vic. สนใจติดต่อคุณ Bee 0411 803 759

รั บ ปรึ ก ษาการท� ำ รายงาน

ทุ ก สาขา ทุกวิชา ทุกระดับชั้น ติดต่อ Denny email: dennyjuan@hotmail.com

รั บ สมั ค ร พนั ก งานนวดไทย

หากมี ประสบการณ์ จ ะรั บ พิ จ ารณาเป็ น พิ เ ศษ (ไม่มีประสบการณ์ก็สมัครได้) ร้านใหม่ ใกล้สถานีรถไฟ เพียง 20 นาที จากตัวเมือง Call: 9480 2434, 0408 735 718 email: info@chillthaimassage.com. au, www.chillthaimassage.com.au A well-established Thai

restaurant in Geelong and Torquay are looking for qualified cooks. Fluency in English, and at least 3 years work experiences are required. Please email your resume' to thai2012restaurant@gmail.com 48

western suburb รั บ สมั ค รพนั ก งานเสริ ฟ หลาย ต�ำแหน่งและคนส่งโฮมที่มีรถของตัวเอง ติดต่อ 0428 183 423

รับสมัคร Cook ทีม่ ปี ระสบการณ์ เพือ่ ไปทำ�งานใน Regional Area ติดต่อ 0428 183 423

ร้าน Chaba Thai Massage and

Spa (Hughesdale station) รับสมัคร

พนักงานนวดไทยและนวดสปา ร้านให้ การันตี $60 ค่าแรงชม.ละ $30 (สำ�หรับ ผู้มีประสบการณ์) ร้านอยู่ใกล้สถานีคะ ทำ�งานตั้งแต่ 10am-9pm สนใจติดต่อ 0414415341 ปู

รั บ สมั ค รพนั ก งานนวดหญิ ง ไม่ มี ป ระสบการณ์ ก็ ส มั ค รได้ แ ต่ ถ ้ า มี ประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ plus เงินการันตี $100 ต่อวัน ร้านมี Tram & train ผ่าน สนใจติดต่อมาใด้ทุกเวลานะ คะ 03 9489 2919 หรือ 0402 198 913 www.tranquilelements.com.au Email; teresa@tranquilelements. com

ลงประกาศฟรี สำ�หรับคนที่หาบ้าน หางาน และบริการต่างๆ ส่งอีเมล์มาที่ classified@antsnews.com.au

ร้ า น

Pens Traditional Thai Massage: 321 Lyogon St,

Brunswick East - รั บ สมั ค รพนั ก งานนวด หญิ ง 100% non-sexual - มี ป ระสบการณ์ แ ละยั ง ไม่ มี ป ระสบ การณ์เพราะยินดีสอนนวดไห้ฟรี - การเดินทางมาร้านสะดวกมาก โดยรถ tram สาย 8,1 - ร้านเปิดตั้งแต่10am-10pm ทุกวัน - อยู่ด้วยกันแบบครอบครัวสบายๆ - มีค่าประกันมือ สนใจ ติดต่อคุณ วันเพ็ญ (เพ็ญ) Ph: 9381 0365, หรือคุณเอ้ 0479 170 968, aetoyou_@hotmail.com An Electronic Engineering

Company is seeking services of a full-time qualified CONTRACT, PROGRAM AND PROJECT ADMINISTRATOR. The main duties are to plan and undertake administration of contracts, organisational programs, special projects and support services, and train new staff. The successful applicant must have at least 3 year work experiences. Fluency in English is advantage. Send your CV to staff.axent@gmail. com

รับสมัคร Supervisor ดูแลร้าน

อาหารไทย noodle box style in Mebourne CBD ร้านเปิดจันทร์ ถึง ศุกร์ 9.30-5.30/6.30 pm. คุณสมบัติ - สามารถทำ�ได้ทั้งงานผัด, งานแกง, และ entree - มีความรับผิดชอบ, ขยัน, อดทน, มี ความเป็นผู้นำ� - มีประสบการณ์ทำ�งานร้านอาหารอย่าง น้อย 2 ปี *** จะพิจารณาเป็นพิเศษ ถ้ามีวีซ่าอย่าง น้อย 2 ปีหรือเป็น Permanent Resident รายได้ ต่ อ ชม.+ superannuation + holiday pay, รายได้ ขึ้ น อยู่ กั บ ความ สามารถและประสบการณ์ email your resume to rockthewok@ hotmail.com

รับติดตั้งผ้าม่านทุกชนิด หรือม่าน

กั้นห้องนวด และรับปูพรมทุกชนิด ร้าน อาหารหรือพรมบ้าน หรือร้านนวด ราคา เป็นกันเอง โทรติดต่อที่ 0468 889 737 Benz รับประกันคุณภาพ

Full time thai cook required,

must have experience. Preston area. Please send resume to: sherk88@ yahoo.com or call on 0403 128 692

รับแต่งหน้า

งานแต่งงาน งานปาร์ตี้ ติดต่อ คุณไท 0402 651 504

รับสมัคร พ่อครัว แม่ครัว (Full

time Chef) ที่มีประสบการณ์ด้าน อาหารไทย สนใจติดต่อ ร้านโอชาไทย 0433 709 399

รับสมัครพนักงานในครัวย่าน Footscray ติดต่อ 0421 039 574 email: thaiangelsrestaurant@hotmail.com

Regional Sponsorship Looking

for a chef with experience in Thai food for regional sponsorship in Bendigo. Diploma of hospitality & major in commercial cookery required. We are looking for a good, reliable chef. Accommodation available. Great working environment. Send resume to Jared: info@bunja. com.au

ร้าน ORA Thai ย่าน Port Melbourne รับสมัคร - พ่อครัว/แม่ครัว มือผัด 1 ต�ำแหน่ง (มี ประสบการณ์) - Kitchen hand 1 ต�ำแหน่ง - คนส่งโฮม 1 ต�ำแหน่ง (มีรถของตัวเอง พร้อมใบขับขี่) ติดต่อด่วน (03)9645 1335

Bulk - o

รับสมัคร มือผัด, มือแกง ส�ำหรับ

ร้านอาหารย่าน Warrnambool ปลาย ทางท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ ใช้เวลาขับรถจาก เมลเบิร์นประมาณ 3.5ชั่วโมง รับพิจารณาทั้งผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบ ถ้วนหรือยังอยู่ในการฝึกอบรม รายได้เริ่ม ต้นที่ $600/week ท�ำงานในบรรยากาศที่ เป็นกันเอง เราสามารถให้ความช่วยเหลือ ในที่ พั ก และเราจะพิ จ ารณาการให้ ก าร สนับสนุนน�ำไปสู่การยื่นขอวีซ่าอยู่ถาวรได้ Email resume’ to bud2@dodo.com. au or call 03 5561 3596. C

C

M

M

Y

Y

ขายร้านอาหารไทย TAKE AWAY & CM

DINE IN ทำ�เลดี FULLY LICENSE & BYO MAXIMUM 88 PATRON สามารถเปิดได้ทั้งกลางวันและ กลางคืน สนใจติดต่อ 0422660708

CM

MY

MY

CY

CY

CMY

CMY

K

K


บักหำ�ตอบหมาย ถึงพี่ห�ำ

สงสัยจังค่ะว่าผีไทยต่างกับผีฝรั่งตรงไหน หนูมาเรียนที่เมลเบิร์นมีสิทธิ์ถูกผีไทยตามมา หลอกไหมคะ น้องบัว

ตอบน้องบัวตามตรงนะครับว่าคงจะไม่ทราบอย่างชัดเจนว่าตรงไหนที่ต่างกัน เพราะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิญญาณศาสตร์ครับ แต่พูดถึงผีไทยแล้วเนี่ย น้องก็มีสิทธิ์โดนหลอกได้อยู่ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลก ครับ เพราะมีอยู่ทั่วไปตามชุมชนที่มีคนไทยอาศัยรวมกันอยู่ ตัวอย่างผีที่ผมจะยกขึ้นมาเล่านี้ผมพบเห็นและได้ยิน เรื่องราวอยู่บ่อยๆ ผีพวกนี้จะดูเหมือนคนไทยอย่างเราๆ ท่านๆ นี่ล่ะครับ มักจะออกมาหลอกเอาผลประโยชน์จากคน ไทยด้วยกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง โดยที่กว่าเหยื่อที่โดนหลอกจะรู้ตัวอาการก็สาหัสเสียแล้วก็มี ผีเหล่านี้ประกอบอาชีพ หลากหลายแตกต่างกันไป กลุ่มที่น่ากลัวที่สุดจะมีพลังและบริวารอยู่ภายใต้การปกครองครับ ที่ประเทศไทยเรานั้น บางกลุ่มมีพลังมากถึงขั้นสามารถขับเคลื่อนชุมชนหรือบางครั้งถึงขั้นล้างสมองคนกว่าครึ่งประเทศได้ แต่ในต่างแดน อย่างเมลเบิร์นนั้น กลุ่มผีที่ท�ำการหลอกเราๆ กันอยู่นั้นยังไม่มีพลังเข้มแข็งมากถึงขั้นนั้น ไม่ต้องกลัวกันไปครับ โดย มากผีเหล่านี้จะกระหายเงิน และทุกอย่างที่เปลี่ยนเป็นผลประโยชน์ได้ เหยื่อจะเสียเวลา ความรู้สึก และ สุดท้ายจะ ท้อแท้ต่อชะตากรรมของตนเอง แต่เหยื่อที่โดนหลอกโดยมากจะมีลักษณะนิสัยคล้ายกัน คือ กลัวการเผชิญหน้าและ ไม่กล้ายอมรับความเป็นจริง ถึงตอนนี้คงจะมีหลายคนระแคะระคายกันขึ้นมาบ้างแล้วสินะว่าก�ำลังโดนหลอกอยู่หรือ เปล่านะ ถ้ารู้ว่าใช่แล้วยอมให้มันหลอกต่อก็จงก้มหน้าก้มตาทนกันไปเถอะครับ ผมไม่เอาด้วยหรอก น่ากลัวครับ น้อง บัวครับถ้ากลัวเดี๋ยวพี่ห�ำจะไป(ผี)ปลอบนะครับ (เห็นไหมว่ามันมีกันเยอะจริงๆ) บักห�ำไม่น้อย

Bulk - oQP.pdf

7/8/12

11:46:03 PM

Bulk - QP.pdf 1 27/03/2012 4:43:33 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


Wat ch St o r y words / Troy the watch gu y

เก็บตกจากงานนิทรรศการนาฬิกาที่เมือง บาเซล ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ กัน ต่อนะครับท่านผู้อ่าน งานนี้แบรนด์ดัง (ที่เพิ่งเป็นข่าวที่เมืองไทย) โรเล็กซ์ ออก นาฬิกาตัวใหม่ของรุ่น Submariner (หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า Subby) มาให้แฟนๆ ได้ฮือฮา ด้วยตัวเรือนหนา 40 มิลลิเมตร ประกอบด้วยสแตนเลสเกรดเยี่ยม กระจกคริสตัลและไพลิน ขอบเซรามิค และตัวเกี่ยวแบบเลื่อน ที่ขาดไปไม่ได้ คือผ่านการรับประกัน “ความเที่ยงตรง”มาแล้ว ไม่แน่ใจว่าโรเล็กซ์ออกรุ่นนี้มา เพื่อให้ราคารุ่นท้ายๆ ของรุ่น Subby นี้น้อยลงหรือเปล่า แต่ผมก็ยังถือว่าเป็น รุ่นคลาสสิคที่แฟนโรเล็กซ์ไม่น่าพลาด ส่วนตัวผมแล้วรุ่นนี้อาจจะเล็กไปหน่อย แต่ก็ยังเป็นชิ้นมาสเตอร์พีซครับ โรเล็กซ์นั้นเป็นผู้ผลิตนาฬิกาของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ระดับต้นๆ ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 1905 โดยนาย Hans Wilsdorf และนาย Alfred Davis โรเล็กซ์ถือเป็น แบรนด์ทสี่ อื่ ถึงความหรูหราทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในขณะนี้ ผลิตนาฬิกาสองพันเรือนต่อวัน และยังคงเป็นยี่ห้อนาฬิกาที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลกอีกด้วย 3 Rolex releases a new model Submariner in Basel, Switzerland 2012. At last the crowd has something to be happy about, Rolex release a 40mm "no date" Subby (Submariner). Surgical 50

grade stainless steel, 300m, sapphire crystal glass, ceramic bezel, slide lock clasp, and of course, chronometer certified, which basically means "more accurate". I wonder if Rolex did this to keep their entry level price of the Subby down . Anyway, it’s a classic, must have, 40mm, a little small for me, but a clean crisp master time piece. Rolex... is a Swiss manufacturer of wristwatches and accessories founded in 1905 by Hans Wilsdorf and Alfred Davis. Rolex is the largest single luxury watch brand by far, producing over 2000 watches per day. Rolex is the best known and most sought after watch brand in the world. 3


MY THIPEDIA

รู้ให้จริงบูชาให้ถูกต้อง

พิธีกวนเกษียรสมุทร words /

น้องเหนือ

สวัสดีครับพี่น้องชาว ANTS ในฉบับนี้น้องเหนือขอน�ำเสนอเรื่องราวที่แปลกแต่ ได้ความรู้ต่างจากฉบับที่ผ่านๆ มานะครับ เรื่องมีอยู่ว่าขณะที่ผมก�ำลังรอเครื่อง กลับมาเมลเบิร์นที่สนามบินสุวรรณภูมินั้น ก็ได้เจอกับรูปปั้นงานศิลป์ที่สวย มากและเชื่อว่าทุกคนได้เห็นและต้องได้เคยถ่ายรูปมาบ้าง นั่นก็คือรูปปั้นของ กลุ่มเทวดาก�ำลังเล่นชักเย่อกับกลุ่มยักษ์อยู่ วันนี้น้องเหนือเลยน�ำความรู้มาให้ กระจ่างกันว่า ที่จริงนั้นเทวดาและยักษ์ไม่ได้ก�ำลังเล่นชักเย่อกันหรอกครับ แต่ เค้าก�ำลังท�ำพิธีกวนเกษียรสมุทรกันอยู่ครับ เรือ่ งของเรือ่ งมันมีอยูว่ า่ แต่แรกเริม่ เดิมที เทวดากับอสูรเคยอยูด่ ว้ ยกันบนสวรรค์ นีแ่ หละ แต่พวกอสูรถูกเหล่าเทวดามอมเหล้าแล้วก็โยนตกมาจากสวรรค์ไปอยูใ่ น นรกภูมิ ซึ่งนี่เป็นเหตุท�ำให้พวกอสูรทั้งหลายโกรธแค้นและคิดจะทวงคืนสวรรค์ ของตัวเอง จึงยกทัพมาท�ำสงครามกับเทวดาอยู่บ่อยครั้ง และมักจะชนะอยู่ เรือ่ ยๆ เพราะสวรรค์ทะลึง่ มีผนู้ �ำทีอ่ อ่ นแออย่าง "พระอินทร์" แต่ทจี่ ริงพระอินทร์ ก็ไม่ได้อ่อนแอหรอก แต่ไปถูกฤๅษีตนหนึ่งชื่อ "ทุรวาส" (ร่างแปลงของพระศิวะ) สาปไว้ว่าให้เป็นผู้แพ้ตลอดกาล จากเหตุการณ์ที่ฤๅษีตนนั้นได้น�ำดอกไม้ไปให้ พระอินทร์เพื่อคล้องคอให้กับช้าง เอราวัณซึ่งเป็นช้างทรงของพระอินทร์ แต่ ทว่า ช้างตัวนี้มันแพ้เกสรดอกไม้หรือกระไรก็มิทราบได้ พอได้ดอกไม้ปุ๊บ มันก็ เหวี่ยงดอกไม้ทิ้ง ไม่พอ ยังกระทืบซ�้ำอีกต่างหาก ฤๅษีเลยโกรธ สาปพระอินทร์ ไม่ว่าจะขอโทษ อ้อนวอนให้ถอนค�ำสาปอย่างไร ก็ไม่ยอม ดังนั้นใครเคยอ่าน รามเกียรติ์ หรือ อะไรก็แล้วแต่ ที่พระอินทร์ต้องออกไปสู้ ก็มักจะแพ้กลับมา อยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะแพ้ให้กับอินทรชิต (อินทรชิตแปลว่า ผู้พิชิตพระอินทร์ แต่ เดิมชื่อ รณพักตร์ เป็นลูกทศกัณฐ์) ทั้งๆ ที่มีฝีมือด้านการรบ อาวุธที่แข็งแกร่ง ช้างที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในสามโลกอย่างช้างเอราวัณ แต่ก็ นั่นแหละ แพ้ได้เรื่อยๆ

ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งคือ รูปร่าง เทวดาเขามีรูปร่างอ้อนแอ้น อรชร ส่วนพวกอสูร นั้น แม้ว่าหน้าตาในยุคแรกๆ จะหล่อเหลาสวยงามเอาการพอๆ กันก็เหอะ แต่ รูปร่างกลับบึกบึน แข็งแกร่ง ช�ำนาญการรบ ทั้งเวทมนตร์และการต่อสู้ เทวดา ทั้งหลายจะเอาอะไรไปสู้ล่ะทีนี้ เทวดาเหล่านี้ก็เลยต้องวิ่งแจ้นไปหาพระเอกของงานนี้ อย่าง "พระนารายณ์" ซึ่ง พระนารายณ์นนั้ ก็ออกความเห็นว่าให้กวนน�ำ้ อมฤต แล้วก็กนิ ซะ จะได้เป็นอมตะ และจะได้มฤี ทธิเ์ พิม่ พูนขึน้ ได้คำ� ดังนี้ เทวดาก็เลยเตรียมการด้วยการน�ำเขา "มัน ทรคีรี" ซึ่งเป็นภูเขาแห่งต้นก�ำเนิดเพชรพลอยแก้วนิลจินดานพรัตน์ทั้งหลาย มา เป็นเสาหลักกลางทะเล "กลสะ" ซึง่ อยูบ่ นสวรรค์ชนั้ ไวกูณฑ์ แล้วใช้ "พญานาควา สุกรี" พันรอบเอาไว้ แล้วก็จะใช้วธิ ฉี ดุ กระชากลากถูพญานาควาสุกรี ให้หมุนภูเขา มันทรคีรี (สรุป จะโม่แป้งกันใช่มั้ย) แล้วระหว่างนั้นก็โปรยพืชทิพย์ พืชสวรรค์ อันเป็นสมุนไพรวิเศษต่างๆ นานาลงไปใน ทะเลกลสะ (หลังจากการกวนแล้ว ทะเลก็มีสีขาวเหมือนน�้ำนม เลยเรียกชื่อใหม่ว่า ทะเลน�้ำนม หรือ เกษียรสมุทร) แต่อนิจจา กะอีแค่ร่างอรชรอ้อนแอ้นของเทวดา แรงน้อย อย่างนี้ จะไปฉุดจะ ไปโม่เขามันทรคีรไี ด้เร้อ ดังนัน้ จึงท�ำการสงบศึกแล้วออกอุบายให้พวกอสูรล�่ำบึก้ ทั้งหลายมาช่วยกัน ฉุดกระชากลากถูพญานาควาสุกรี ไม่พอ ยังออกอุบายให้ พวกอสูรไปดึงด้านหัวของพญานาค ส่วนเทวดาไปดึงด้านหาง เพราะเทวดาไป ออกอุบายว่า ผู้ซึ่งแข็งแรงกว่าควรจะได้รับเกียรติที่จะอยู่ด้านหัว อสูรทั้งหลาย ก็ทะลึ่งบ้ายอ เลยไปดึงด้านหัว และในระหว่างที่ฉุดกระชากลากถูชักกะเย่อกัน ไปมานั่นเอง พญานาควาสุกรีก็เกิดอาการเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัส รวม ทั้งอาจจะมึนเหม็นขี้เต่าของพวกอสูรด้วยล่ะมั้ง เลยเกิดการส�ำรอกพิษออกมา พวกอสูรที่อยู่ด้านหัว ก็รับกันไปเต็มๆ พิษที่ทั้งแสบทั้งร้อน อสูรทั้งหลายจึงมี

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

52


ร่างกายที่เป็นตะปุ่มตะป�่ำ หมดสิ้นความหล่อเหลาที่มีมาแต่เดิม (จบเห่) แต่ก็ ยังฝืนทนดึงต่อไป พิษของพญานาคนี่ก็กำ� ลังจะไหลลงไปสู่โลกมนุษย์ ซึ่งถ้าลงไปจริง จะต้องท�ำให้ มนุษย์ทั้งหมดตายทันทีแน่ๆ เพราะพิษเหล่านี้มันมีอานุภาพและมากเพียงพอ จะท�ำให้เกิดไฟผลาญโลก "พระศิวะ" (ตัวต้นเหตุ) ก็เลยต้องยอมลงไปกลืนพิษ ทั้งหมดไว้กับตัวเอง และระหว่างกลืนพิษอันแสนร้อนแรงนี้เอง พระศอ(คอ)ของ พระศิวะจึงไหม้ไปกลายเป็นสีด�ำ พระศิวะจึงมีอีกชื่อว่า คอด�ำ (ขอร้อง อย่า ผวน ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความตั้งใจของผู้เขียน เพราะชื่อภาษาสันสกฤตก็มี แต่ ไม่อยากใช้) แต่ก็ยังมีพิษหลงเหลืออยู่บ้าง ที่ตกลงสู่โลกมนุษย์ และพวกสัตว์ เลื้อยคลานทั้งหลายก็กินเข้าไป โดยตัวแรกที่กินคืองูจงอาง จากเดิมสัตว์เหล่า นี้ไม่มีพิษ ก็เลยมีพิษขึ้นมา งูจงอางมากินก่อนเพื่อน เลยได้พิษที่มากที่สุด เป็น ราชาแห่งงูไปโดยปริยาย กวนไปกวนมา พระนารายณ์ พ่องาน เริ่มสังเกตว่า ภูเขานี่มันหมุน ๆๆ บด ๆๆๆ โม่ ๆๆๆ เข้าไปเรื่อย ๆ เกรงว่า สวรรค์จะทะลุไปถึงโลกมนุษย์แล้วกลัวว่าน�้ำจาก ทะเลนี่จะไหลท่วมโลก ก็เลยอวตาร (โคลนนิ่ง) ไปเกิดเป็นเต่าตัวนึง ซึ่งเต่าตัว นี้เป็นหนึ่งใน "พระนารายณ์สิบปาง" ชื่อ ปาง กูรมาวตาร (กูรมะ แปลว่า เต่า) โดยเอากระดองเต่าตัวนีไ้ ปคอยรองรับเขามันทรคีรี เพือ่ ไม่ให้มนั เจาะทะลุโลกไป ระหว่างนั้นก็ทะลึ่งไปจ๊ะเอ๋กับอสูรมัจฉาตัวหนึ่ง ที่ก�ำลังคอยกัดแทะแผ่นดินให้ เป็นรูโหว่ เพื่อที่เวลากวนเสร็จ น�้ำอมฤต จะได้ไหลลงทางรูนั้น แล้วมันก็จะชุบ มือเปิบ จะซดเองตนเดียว เก่งตนเดียว ไม่เผื่อใคร (โห นิสัย) พระนารายณ์ใน รูปเต่า เลยจัดการเจี๋ยนมันซะ การกวนเกษียรสมุทรด�ำเนินต่อมาจนครบพันปี จึงเกิดของวิเศษหลักๆ 14 อย่าง ซึ่งทั้งอสูรและเทวดาทั้งหลายก็แย่งชิงกันวุ่นวาย ดังนี้ 1. ดวงจันทร์ พระศิวะเห็นแล้วชอบ เลยจิ๊กไปท�ำปิ่นปักผม 2. พระลักษมี พระนารายณ์ถือว่าตัวเองใหญ่ เก่งเว่อร์ เลยฉุดไปท�ำภรรเมีย 3. เพชร เกาสตุภะ ยอดแห่งเพชรน�้ำเอก พระนารายณ์ก็ยังคงมือยาว สาวได้ สาวเอา (แหงสิ มีตั้ง 4 กร) เอาไปท�ำอุบะประดับอก 4. เทพีแห่งสุรา วารุณี 5. ช้างเผือกเอราวัณ 6. ม้า อุจฉัยศรพ พระอาทิตย์จิ๊กไปท�ำรถม้าทรง 7. ต้น ปาริฉัตร ไม่มีใครแย่งกัน พระอินทร์เลยพาไปปลูกที่ดาวดึงส์

8. โค สุรภี วัวตัวเมียผู้ให้ทุกอย่างที่ปรารถนา ยกให้พระวิสิษฐ์มุณีไป 9. หริ ธนู 10. เทพีอัปสรสวรรค์ ซึ่งกล่าวกันว่า โผล่มานับแสนเลยทีเดียว 11. สังข์ 12. พิษ ร้าย งู สัตว์เลื้อยคลาน ก็แย่งชิงกันไป บางส่วนตกไปที่พืชก็กลายเป็น พืชมีพิษไป 13. ธัน วันตริ หรือแพทย์สวรรค์ 14. นั่น คือ น�้ำอมฤต ที่ทุกคน เอ้ย ทุกตน เฝ้าปรารถนา นอกจากนี้ยังมีอาวุธ และ ทรัพย์สินต่างๆ เกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมาย เหล่า เทวดาและยักษ์ทั้งหลายก็แย่งกันพัลวัน โลภพอกัน พอน�้ำอมฤตมาแล้ว พระ นารายณ์ก็เล่นพรรคเล่นพวกทันที (หมดกันภาพลักษณ์พระเอก) จ�ำแลงกาย เป็นนางอัปสรที่แสนสวยงาม นามว่า "โมหิณี" โมหะแปลว่าความลุ่มหลงน่าจะ มาจากค�ำนี้แหละ หลอกล่อพวกอสูรให้ไล่ตามจีบ ซึ่งพวกอสูรนั้น ไม่สนสุราจาก เทพีแห่งสุราอยู่แล้ว เพราะเข็ดหลาบกับตอนที่ถูกมอมเหล้าแล้วโยนตกสวรรค์ ดังนั้น อสูร ก็คือ อสุรา คือ ไม่ดื่มสุรา นั่นแหละ แต่นิสัยอีกอย่างที่ตัดไม่ขาดคือ บ้าผู้หญิง นางอัปสรโผล่มาเป็นแสน ไม่พอ พระนารายณ์ยังมาแปลงร่างหลอก ล่อซะขนาดนี้ มีเหรอ จะไม่ไล่ตามไป พวกเทวดา ก็เลยได้ที เข้าคิวอย่างเป็น ระเบียบเข้าไปดื่มน�้ำอมฤตซะ แต่ใน บรรดาอสูร มีอสูรตัวหนึ่งซึ่งมีปัญญามาก นั่นคือ อสุรินทร์ ราหู รู้ทัน แผนพระนารายณ์ ไหนๆ พระนารายณ์ก็แปลงไปหลอกล่อพวกหื่นกามแล้ว ตัวเองก็ได้ทีแปลงเป็นเทวดาตัวน้อยๆ ไปเข้าคิวกับเขาด้วย แต่พระอาทิตย์กับ พระจันทร์สังเกตเห็นความผิดปกติของเทวดาน้อยราหู เลยไปกราบทูลพระ นารายณ์ พระนารายณ์ก็ ดับเบิลสแตนดาร์ด สองมาตรฐานเหลือขนาด เลยเอา จักรสุทรรศนะจินดา เอ้ย สุทรรศนะ ขว้างไปที่ราหูหมายปลิดชีวิต ซึ่งได้ผล ไป โดนเอากลางล�ำตัวราหูพอดีเป๊ะ ราหูรา่ งขาดเป็นสองท่อน แต่ขอโทษ ราหูมนั ได้ ซดน�้ำอมฤตไปแล้ว มันก็เลยไม่ตาย ครึ่งบนเลยหนีไปตั้งหลักที่แดนอสูร อีกครึ่ง กลายเป็นพระเกตุ ราหูเลยเจ็บใจพระจันทร์กับพระอาทิตย์มาก เลยหาโอกาส ไปกลืนพระอาทิตย์กับพระจันทร์อยู่เรื่อยๆ แต่กลืนไปก็เท่านั้น เพราะท่อนล่าง เปิดโบ๋เลย ก็เลยลอดออกทางรูที่ถูกจักรตัดขาดมาเรื่อยๆ จึงเป็นปรากฏการณ์ ราหูอมจันทร์ ราหูอมพระอาทิตย์ 3 Credit by เสียงร�่ำไห้ของผืนดิน http://www.animemangagame.com

A1.pdf 1 28/10/2011 6:44:24 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

การงาน การเงิน ความรัก ไพยิปซีมีคำตอบใหคุณได

0402 190 940 ทำนายโดย นภัง (พิมพ Box Hill)

บริการทำนายทางโทรศัพท ดวยการติดตอกลับโดยตรงหาลูกคา เมื่อชำระคาบริการผานระบบโอนเงินทางอินเตอรเนต


H O RO

JULY 2012 words /

หมอโอ่งแม่นเว่อร์ ongmanver@yahoo.com.au

ราศีมังกร 16 ม.ค. – 12 ก.พ. ความรักของชาวราศีมงั กรในเดือนนีด้ จู ะสดใสเป็นพิเศษ บุตรลูกน้องและบริวาร ยังคงเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ การเงินยังคงต้องหมดไปกับการเล่นหวยรวยเบอร์ เสี่ยงโชค อีกทั้งยังต้องใช้จ่ายไปในเรื่องของมัวเมาลุ่มหลงอบายมุข กลางเดือน ไปแล้วให้ระมัดระวังเรื่องค�ำพูดค�ำจา ให้คิดก่อนพูด Capricorn 16 January – 12 February Capricorn’s love life is looking brighter this month than usual. Family and relatives are being supportive and dependable. Money will be lost over gambling and partying around mid July. Try to be more careful of how you speak to people. ราศีกุมภ์ 13 ก.พ. – 13 มี.ค. ระวังหน้าที่การงานจะมัวหมอง ความรักและเพื่อนสนิทมีเหตุต้องผิดใจกันแต่ จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือทั้งด้านความรักและด้านการเงินคือญาติพี่น้องนั่นเอง Aquarius 13 February – 13 March Work and career is looking a little dim this month. There may be some disagreement with friends and loved ones. You may receive some support with your love life and finance. ราศีมีน 14 มี.ค. – 12 เม.ย. ต�ำแหน่งหน้าที่การงานหรือชื่อเสียงของตัวเราเองจะได้รับความช่วยเหลือจาก เพื่อนพ้องเป็นอย่างดี ความรักจะมีเพื่อนสนิทด้วยกันเองมาสารภาพหรือส่ง สายตานัยน์ว่าอยากเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนมาเป็นคนรัก ส�ำหรับคุณพ่อคุณ แม่ บุตร-ธิดา จะน�ำข่าวดีมาให้เป็นที่ชื่นอกชื่นใจ Pisces 14 March – 12 April You will receive some support from your family to help with your career and recognition. A friend may reveal deeper affection towards you. There may be good news from your parents. ราศีเมษ 13 เม.ย – 13 พ.ค. ระวังหน้าที่การงานและชื่อเสียงเกียรติยศของตัวเองจะหม่นหมอง การเงินยัง คงไปได้ด้วยดีมีเงินเก็บเป็นถุงเป็นถัง จะขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเรื่องอะไร จากเพื่อนแค่เอ่ยปากเป็นส�ำเร็จทุกเรื่อง คนรักยังคงเป็นผู้ช่วยเหลือทางด้าน การเงินที่ดี Aries 13 April – 13 May Career and recognition may suffer a blow this month. Money and savings is stable. Help will be available when you ask for it. Your lover continues to be financially supportive. ราศีพฤษภ 14 พ.ค. – 13 มิ.ย. ช่วงนี้เนื้อหอมเป็นพิเศษความรักมีมาให้เลือกเยอะแยะ แต่ให้ระวังคนที่ซ่อน กิ๊กจะถูกจับได้ ขนาดเข้าขั้นรักต้องเลือก สุดท้ายตัวเราเองจะต้องวุ่นวายและ ปวดหัวหากไม่เลือกเอาไว้สักคน จะต้องหายกันไปหมดแน่นอน ผลสอบและ การเลื่อนชั้นผ่านฉลุย ช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นของพ่อค้าแม่ค้าพูดอะไรก็เป็นเงิน เป็นทองไปเสียหมด 54

Taurus 14 May – 13 June You are Mr. or Miss Popular this month on the romance side. Many potential love partners will be coming your way. Those with hidden love affairs may be exposed. You may have to make the ultimate decision for who the number one girl would be. For those who are attending school, you will pass with ease. Business may suffer some losses this month. ราศีเมถุน 14 มิ.ย. – 14 ก.ค. สถานะทางการเงินกลับมาดูสดใสมากขึน้ เงินทองยังคงมีให้เก็บกันอย่างต่อเนือ่ ง ให้เลือกดูเพื่อนที่จะเข้ามากู้หนี้ยืมสินจากเราว่าไว้ใจได้หรือไม่ ถ้าท�ำสัญญาเงิน กู้ไว้บ้างก็ดี ความรักได้แต่ท�ำใจและปลง Gemini 14 June – 14 July Your finance and savings will be looking better this month. Be careful of who you lend your money to. You may want to consider making a clear agreement with them. Love life is a little bit dim at the moment. ราศีกรกฎ 15 ก.ค. – 16 ส.ค. เดือนนีต้ วั เราดูดเี ป็นคนมีเกียรติยศชือ่ เสียง แต่หน้าทีก่ ารงานระวังเพือ่ นร่วมงาน จะแอบแทงข้างหลัง และจะมีเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาช่วยท�ำให้สถานการณ์ นั้นแย่ลงไปอีก ความรักระวังจะโดนตีท้ายครัว Cancer 15 July – 16 August You will receive some respect and recognition this month. There may be some serious competitions between you and a co-worker, prompted by a group of colleagues. There might also be a love competition heading your way. ราศีสิงห์ 17 ส.ค. – 16 ก.ย. ให้รีบขยันเก็บเงินเก็บทองเพราะช่วงกลางเดือนไปจนถึงสิ้นเดือนลาภที่เคยมี จะน้อยลง การเงินจะต้องมีเรื่องที่จะต้องจ่ายออกเยอะมากกว่าเดือนที่ผ่าน มา บ้านที่อยู่อาศัยจะมีปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าไม่เพียงพอ อาจถูกรบกวนจาก กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ เช่น ควันบุหรี่ ขยะเน่า สุขภัณฑ์หรือห้องน�้ำโดนบุกรุก โดยเชื้อรา หน้าที่การงานโดดเด่น ผู้บังคับบัญชาให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอด เวลา กลางเดือนจะมีลาภก้อนใหญ่คอยดูสิเออ ความรักจะเกิดขึ้นจากเพื่อน ร่วมงานมาแอบมีใจให้ Leo 17 August – 16 September Best to focus on saving up and making money at this time, as your money situation may be looking a bit poor this whole month. You may have many expenses to take care of in July. There may be a problem with electricity at home. You might also have to deal with lack of cleanliness around the house. You will receive constant support from your employer and there may even be a surprise bonus. Keep an eye out of office romance.


Mor Ong -66.pdf 1 5/4/2012 2:35:37 AM

ราศีกันย์ 17 ก.ย. – 16 ต.ค. ช่วงนี้ให้หมั่นเข้าวัดท�ำบุญปล่อยปลาไหลในแม่น�้ำใหญ่จ�ำนวน 9 ตัว ทุก ๆ 10วัน เป็นจ�ำนวน 7 ครั้ง จะช่วยให้ปรับดวง ชะตาให้ดีขึ้น จะมีการเจรจาเรื่องการงานบ่อยขึ้นและมีเกณฑ์ว่าจะประสบความส�ำเร็จ การเงินยังคล่องตัวดี ระมัดระวัง เพื่อนฝูงจะชักชวนไปในสถานที่อโคจร งดการคบคนชั่วเป็นมิตร ความรักช่วงนี้ดูสดใสดีแต่ให้ยั้งคิด กระเป๋าแบนแฟนจะ ทิ้ง ควรเสริมเสน่ห์ด้วยความจริงใจซึ่งกันและกัน Virgo 17 September – 16 October You may want to collect good deeds, do some charity or visit a temple regularly around this time to improve your current situation. There may be a lot of discussions regarding your employment and a good sign of success. Your money is looking good but be careful with overspending on partying and night-outs. Be more mindful of who you befriend with. Love is also looking good but you may need a bit of a budget to make it go smoothly. Your romance will strengthen with honesty and sincerity. ราศีตุลย์ 17 ต.ค. – 15 พ.ย. ระวังชื่อเสียงเกียรติยศของตัวเองจะหม่นหมอง ผู้บังคับบัญชาและเจ้านายจะเพ่งเล็ง กลางเดือนล่วงไปแล้วหน้าที่การงาน จึงจะพอหายใจหายคอได้บ้าง อย่าเครียดมากเพราะจะต้องเสียเงินทองไปกับเข้าผับเข้าบาร์ เหล้า บุหรี่ ควรงดการเที่ยว เตร่กลางคืน ส่วนความรักนั้นคงต้องท�ำใจ Libra 17 October – 15 November Do your best to protect your reputations and your name. You may be watched closely by your employer at the moment, however, you will be allowed some room to breathe after mid July. Try not to stress over money as there might be many social events coming up that may cause you to spend a bit on going out and drinking. Your love life is looking dim this month. ราศีพิจิก 16 พ.ย. – 15 ธ.ค. เดือนนี้แนะน�ำเข้าวัดเพื่อสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงด้วยการปล่อยปลาไหลลงแม่น�้ำใหญ่จ�ำนวน 9 ตัว ทุก ๆ 10 วัน ติดต่อ กัน 7 ครั้ง เรื่องร้าย ๆ จะกลายเป็นเรื่องดี หน้าที่การงานยังคงพอไปได้ อย่าคิดเล่นหวยเดือนนี้จะเสียมากกว่าได้ หน้าหนาว นี้คนโสดเหงาใจได้พบเจอเนื้อคู่เป็นแน่แท้ แต่ให้รู้จักพอเพราะไม่เช่นนั้นกิ๊กที่มีอยู่จะถูกจับได้ Scorpio 16 November – 15 December You might want to do some good deeds to improve your current situation. Your career situation is manageable at the moment. Best staying away from gambling this month to avoid high potential of losses. As for your love life, you may meet the right person this winter. ราศีธนู 16 ธ.ค. – 15 ม.ค. หน้าที่การงานระวังจะมีปัญหาให้ระมัดระวังค�ำพูดให้มาก การเงินมีเกณฑ์ต้องจ่ายออกมากกว่าปกติ ความรักยังคงมีปัญหา ซึ่งกันและกันอยู่ คงต้องอาศัยการเจรจาและการปรับความเข้าใจกัน ช่วงกลางเดือนสถานการณ์ด้านความรักจึงจะคลี่คลาย ด้วยการหันหน้ามาพูดจากัน Sagittarius 16 Decmber – 15 January There may be some disagreement or problems at work, try to be mindful with what you say. There may also be more expenses to take care of than usual. Love life still seems problematic at this time. It will require further discussion and understanding. With better communication, your romance will look up by the middle of this month.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


ANTS Newsmagazine 68  

ANTS Newsmagazine 68, July 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you