Issuu on Google+

F R E E

C O P Y

I S S U E

คน-ถ่าย-ภาพ

6 6

/

M A Y

2 0 1 2


QEAC Qualified Education Agent Counsellor

Suite 807, 365 Little Collins Street Melbourne VIC 3000 Telf:(03) 8676 0575, 8676 0578 Email: education@icorpinter.com www.icorpinter.com

   

    PPublic ublic Notary Notary         

 !

  ! ! ! "  " ## $ $% % & &' '  ( ) ) * * TThe he only one who has Immigration Lawyer and Public Notary in place, with a team of migration specialists

Free! first consultation

Call now 03 8676 0575 Migration Services       #$%& )* <=9>8?@ABACDEFGDECCADFG@BBEBDH 12334$%&IJKLL3M=KO2QRKST

<IJKLL9UU3UUV3TRW:>WX>H YZUKT3UU[KUQFI\SZU3[KUQFIRZM3TRM3\3TM3TR[KUQF ]8IW>I=IW=>:W99:W^SZ2RQ\\3QLU

Education Services Business Services "/%&F YZUKT3UUXLQT / _)!'/!&" ,"('`d ! ,"!0! )*

 +%&, "$ )$-, ),./" /!0 (" 12334 , "$ #0!' '5 , "$ (0,0 /!0"6 $' '/!$ " "/, )*&"/7 899:;


65

Affiliated Newsmagazine for the Thai Society

Level 8, 807/365 Little Collins St. Melbourne VIC 3000 Tel Fax Email

!"#"# !"#" : info@antsnews.com.au : antsnews@gmail.com website : www.antsnews.com.au

C O N T E N T AN T S Society

22

Events News AN T S Guru

24 32 26 29 Cov e r P h o g ra p h e r Cont ributors A d v e r t i s i n g Enquirie s Media Re p re s e nt a t i v e

05 12

Education Immigration Mail box Aussie's Slang

40 41 49 51

AN T S Chill out

43

ANTS Tips 19 Lifestyle and travel 29 Eat Guide 32 AN T S Underground

Fashion

22

AN T S Tistic

From cover 24 From cover special 26 Mythipedia 52 AN T STertainment

Calendar Movies Music Gossip ANTS Stalker

  Classifieds Horo

16 17 18 42 43  48 54

Bhavin, Wirut, Kalunyoo and Wanlapa Alan Wong / Linlada Ward / Parkpoom Chaisiriprasert / Tammy / Tus karnchanapa / Witharya Punephontharwelap / 04 0104 2588, 03 8676 0574 or sales@antsnews.com.au Leba Ethnic Media / Allan Kaufman

Disclaimer Newsmagazine for the Thai Society is published 12 times a year. The views expressed in this publication are not necessarily endorsed by the editor or by ANTS. While every effort has been made to ensure the accuracy of the information in this publication is correct at the time of printing, the publishers accept no responsibility or liability for any errors, omission or resultant consequences arising from the information in this publication. All material in ANTS is copyrighted and may not be reproduced in part or in whole without written permission from the publishers. Copyright Š 2010 Affiliated Newsmagazine for the Thai Society ANTS. All rights reserved. 4


S O C I A L E V E NTS

ANZAC Day 2012

   !"#$!%& '()*!+, + $)-!%! !./& 01 2+% * % 3% $-& *!* %!-!+!(*-!)42'' +.+

. /1-5).% $(6 ! (3 

("%*!*+- * %/7$.(-!8(2' +. 4$ 7


SOCIAL EVENTS

SSS badminton camp and SSS-MUTSA BBQ

/!9 :;9 )<<<=>?@-'(!/,/!3AB$.($0$+.' ! '!$ ! ) /+/2 9CDEFGHIJK !*!!9 (+L $% 4,/+/0%!'( 4!$.(-!MN) L'(*8! '! OP=JP=)HQ<R' #4 +.' 4 2 ,BST 4/!9 4/ !+.* % ! !639 $.(UUV!. . L !WAX>YDEZZ YGKFJ4 +./!9 4/!+.* %1-!3%' !#4 ' ! -!'19L$.(/ L 9[[[ 8\ 4-!. 8N 2- 91(* (**+ *

6


S O C I A L E V E NTS

Mask Off 2nd Anniversary

 *8

.% HD]^IZZ_JKJJP`FGDGaUDD bI?JYF - ( 

*!!L c! /, d efRgC/7 !. B 2 ' )0!

*!!

-B/L

.(! /B /, hXhbUi

.( )! '8( QJj>?Y !L8k 4)% 12+%+.7- - "# RlPPYlE

 !L_^T8k . 

7


SOCIAL EVENTS

ทําบุญไหว้พระที่วัด Box Hill วันสงกรานต์

 !,5 + % / )B * - !. B 2  )B S: !W ! '!,51,5)) *+%( ./ 14(!4+/9) $*

%7+! 3

! 7

.( / - $* %'% 4 * % 0'( 1*8' 6L4 

.(29%2 ,5)*8 R< FmDnYoPJF ,p! ,5 L 7,7- /c,

8


S O C I A L E V E NTS

Funds from King’s Birthday Function summary Balance Sheet for 5th December 2011 Final April.’12 Income

Sponsors Singha Beer Tangola Melbourne Zoo Futuris Maxpak Royal Thai Consulate Melbourne From ticket sales 600 @$10 Donations mentioned in presentation brochure Pledge U)JV+ Auction ~)>+<JV<K+*(<=;?+=&-?; Interest from Bank to date Total

$10,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $4,250 $6,000 $1,900 $13,519 QZZ}] $7,800 QZ}]] $569 $76,288

Expenses

Gratuity to stars 4 x $1000 Invited guests plus sponsors, stars etc 27 people @ $90 Table for Thai Airways International 7 x Airline tickets ID75 @ $965.70 inclusive of taxes

Little Bourke St.

Bourke St.

Swanston St.

Elizabeth St.

Lonsdale St.

$4000 $2430 $1000 $6760

Incidental expenses for GMM Grammy Hotel over and above Hyatt concession $1200 Meals on Sunday 4th $230 Compulsory Health Insurance $168.15 %&()*+-&(;*);&<=)>;?<B-?D&()J++(K+*+K)&D+O Q Printing of tickets, booklets and posters $1488 Tickets $307 for 600 SAW printed further 27 Brochures $700 U)JV+;&XY+;(Q"Z [<(;+*()=OV\+*(QZ] Lighting and sound $8906 Camera man $1000 Miscellaneous expenses Photography Flowers Khun Laksana $704.55 Khun Dum $489.36 Dinner boxes on 5th Dec x 15 from Thai City $150 Sundry items 1 x hotel room for d’Arry Osborn $215 Melbourne Jazz Ensemble $500 Total $29,646.06 = Profit of $46,641.94


E di t or ia l Tal k q $.(--* %!p/.**82 9/ )B * %- *8)( '-.' + L.2)% * %3%* % +0 !L*2 !8r'', 4 2 % s c!+/ 4 !W) 7 -! 8\ 32 $).("  $.(L9 c,Bc!9)  B/! 9 !+,- #4 .+% 9%$.(. L 1 1442 14'L 14$.( 14 -0! L 7 9)9) 8 8\ / !L* 4 -L$+. $%' ( )0!*8 %-!+.+.2+%9! 4 /!/, p)2 ![+L2  4 ! !+% 14 7%!8()37, 1 %( 8t

8u862 )'+ $)$ 7-!8(2'/3/, 0-L 4!)%  ,  L4 Mvw ' 2' 8\ / +B * !.%3 !L - *$.( !L* 2 / ) q !* % +0 4-!-$.(-! 8. $8.+. 8( -!-2+% -!AB %!AB- "# L$.( -!'1 7 !  9 -3 +.L!*84)% 2 ! . 14 / )B 92+!.1 14 $!. %2+5! L+!- ',% 07p . 14 !+ +%( 2)%) % .133 0) !+ /7 14  ,% / !' 14$*)8.$.( L 7 *! 8. Wx ' !L *0.L *+.*8* %/7*!+L+ !! 3-(/ -! 8. $8. 4 0!!pp q() !L2+57, y3 0)

92+!!' / /%% $.(-2+!7!!% $( 2 $+.9088Nw "3$8 8. 8\ % 8 2 +% q * % 3 -,$.(! )+.7- !L*$.%* % +0 -!#2'9 )/ 2+5!-! 8\ 3 -! ! 29%$.(!-!/, )!) -L8( 0 /1-5 !-!+! 1.! $.(' 414 )L .L!*8!/ , 2 ' B _SzW9!M,).-3! , .$.( + 0  *% // L/!* %9 0 %p/2 !L*  ') * % .$.%*8 ' 2 (-( ฼ิŕ¸&#x2122;฼ŕ¸&#x201D;า วอรŕš&#x152;ŕ¸&#x201D; / ŕ¸&#x161;รรŕ¸&#x201C;าŕ¸&#x2DC;ิภาร

I had a chance for a holiday with family and some friends during Songkran Festival this year. We travelled to many parts of Thailand. We explored and experienced the real Thai culture, different languages, authentic food, lifes in different areas, both in very modern and old styles, and all with beautiful nature and sceneries. It is said that Thailand is one of a real favored destination for tourists because of its varieties. The most unforgettable Â&#x2020;+Â&#x2020;<*&+(<JÂ&#x2026;?)&>)=O)*+;?+(Â&#x2020;&>+;?+\X)>>B(Â&#x2021;Â&#x2C6;~Â&#x2030;Â&#x2021;)=OÂ&#x2C6;J ~Â&#x2020;&>+};?+Â&#x201E;+)B;\<J&;(X<B=;*\(&O+})=O;?+J*&+=O>\Â&#x2020;&=O(K&;? ;?+&*K+>X<Â&#x2020;&=-K)*Â&#x2020;?<(Â&#x160;&;)>&;\Â&#x2039;Â&#x152;+Â?Â&#x160;+*&+=X+OÂ&#x17D;*(;?)=O<=Â&#x2020;\ return, there were a number of things that were changed and some remained unchanged. Those that never change and stay in our memories for life like the emotional ones given by the Â&#x201E;*&-?;\+>><KV<K+*(Â&#x201E;><((<Â&#x2020;&=-OB*&=-;?+~<=-Y*)=Â?+(;&D)>} ;?+ Â&#x2020;&>>&<= <J Â&#x17D;*+V&+( B=O+* ;?+ ;*++ )><=- Â&#x2018;)+Y><=- U&D+*} ;?+Â&#x17D;(?+*Â&#x2020;)=Â&#x201E;<);&=+)*>\Â&#x2020;<*=&=-&=;?+*&D+*};?+Â&#x201E;+)B;&JB> beaches in Phuket. The changes include the number of property developments around the big cities of Thailand, the development of shopping centers in many cities. Gladly, there are still a lot of tourists in Thailand. I also had chances to talk and look into the eyes of many Thai people. I found the feelings of satisfaction. Â&#x2018;<(;<J;?+Â&#x2020;?)D+*+)(<=)Â&#x201E;>+>&J+(}?)D+)Â&#x2019;<Â&#x201E;}+)*=&=-(BJÂ&#x17D;X&+=; income to live and importantly, they are happy despite the hot weather... and thatâ&#x20AC;&#x2122;s what matters to us all here. Please be reminded that you are invited to join the Charity football and dinner with Thai Airways on Monday, 21 May 2012. Thinking of Thailand, please help some unfortunate children in our home country. Looking forward to seeing you at Sawasdee Thai Restaurant on the day. L inl ada Ward / Edit o r

Commun C Co Com omm mm mu un n it i y Cont C ntt a cts Con ctts Ro Royal R oyaall T Thai hai Emb E Em Embassy mbas basssy s sy / 1 111 1 Empire 11 Emppire Circuit, Cirrcuitt YYarralumla, arraalum mla, ACT ACT 2600 26000 / Tel:(02) Tel:(02 Tel: (02) 66206 620 20 0100 Royal Roy yal Tha Thai aii Cons C Consulate onssula ulaate te Gen General nera er aall / Suit Suit 301, 301, 566 566 St. St Kilda K Rd., Rdd Melbourne M bourne VIC 3044 Melb 3044 / Tel:(03) T Te 9533 9100 T Thai Air Airways Airw rway way ays ys Inte IInternational nteerna rnaatio tio onal na l / 3rd 33rd. Flo Floor, oor, 250 250 CColli Collins ns St., S Me Melbourne lbouurne VI VICC 33000 0000 / Tel:(03) Tel: Tel e :(03 (03)) 8662 8 2266

สลาาŕ¸&#x201E;ล สลาŕ¸&#x201E;ลออสŕš&#x20AC;ŕ¸&#x2022;รŕš&#x20AC;฼฾ สล ŕ¸&#x201E;ล ลออส ออส สŕš&#x20AC;ŕ¸&#x2022;ร ŕš&#x20AC;ŕ¸&#x2022;รรŕš&#x20AC;฼฾ ŕš&#x20AC;฼ย ย - ŕš&#x201E;ŕ¸&#x2014;ย ŕš&#x201E;ŕ¸&#x2014;  Â&#x201A;  Â&#x201A;Â&#x192;U<Â&#x201E;+*;Â&#x2026;)\><* Tel: U<Â&#x201E;+**; Â&#x2026;))\><<*  Tel: l (03) (03)) 94 (0 9426 9426 26 9128 9128 วŕ¸&#x201D; วู ŕ¸&#x201D;ŕš&#x201E;ŕ¸&#x2014; ŕš&#x201E;ŕ¸&#x2014;ยŕ¸&#x2122;ŕ¸&#x201E;รŕš&#x20AC;ล฼ŕš&#x20AC;ŕ¸&#x161;ิ ŕš&#x201E;ŕ¸&#x2014; ŕ¸&#x2014;ยŕ¸&#x2122;ŕ¸&#x201E; ยŕ¸&#x2122;ŕ¸&#x201E; ŕ¸&#x2122;ŕ¸&#x201E;รŕš&#x20AC;ล รŕš&#x20AC;ล ล฼ŕš&#x20AC;ŕ¸&#x161;ิ ฼ŕš&#x20AC;ŕ¸&#x161; ŕ¸&#x161;ิรŕš&#x152;ŕ¸&#x2122; (Bo ((Box oxx Hill) H ill)) / Tel: T (03 (03) (03) 99899 989 899 00883 8833 วูŕ¸&#x201D; วŕ¸&#x201D; ŕ¸&#x201D;ŕ¸&#x2DC;รร ŕ¸&#x2DC;ŕ¸&#x2DC;รรลรู รรรลรู ลรŕ¸&#x2021; ŕ¸&#x2021; ŕ¸&#x2021;ช฾ ช฾ ช ((For (Forest (F rest est Hi Hill) Hil ll)) / Te Tel: l:: (0 (03) ( 3) 9878 9878 6162 6162 616

â&#x20AC;&#x153;A b eett t e r m ag agazine gazzine gazi in e ffo for or t hee T ha i Co Com mm mmu munityâ&#x20AC;? 10

วูŕ¸&#x201D; วŕ¸&#x201D; ŕ¸&#x201D;ŕ¸&#x203A;ŕš&#x2C6; ŕ¸&#x203A;ŕš&#x2C6; ŕ¸&#x203A;าาาŕš&#x201A;ŕ¸&#x17E;ŕ¸&#x2DC;ิ ŕš&#x201A;ŕ¸&#x17E;ŕ¸&#x2DC;ิ ŕš&#x201A; ŕ¸&#x2DC;ิวูŕ¸&#x2122; ((Warburton) / Tel: (03) 5966 5999 ว ŕ¸&#x201D;ŕ¸&#x2DC;ŕ¸&#x2DC;รรลาราล วู ŕ¸&#x2DC;รรล รรล ลารา าราล ล ((S (Sunshine) Sun / Tel: (03) 9352 5509

V t us Visit us online: o ne: ww onli www.antsnews.com.au www.anntsnnewws.ccom m.au


Team

Linlada Ward Marketing Director

Harinat Siriwan Strategic Director

Cherrie Kromyindee Marketing Officer

Candice Boonjua Translator

Pranopporn Charoenphannathon Editorial team

Ruriya Singhay Editorial Team

Tus Karnchanapa Editorial Team

Withar ya Punephonthaewelap Editorial Team

Aninta Boonnotok Art Director

Itchaya Goaysomboon Graphic Designer

Sansern Rianthong Advertising Designer

Amnuaypond Hirunyaphan Photographer

Kalunyoo Kongkatigumjorn Photographer

Wirut Khemnak Photographer

Katalee Krachangsaeng Social Journalist

Subhorn Limthongkul Journalist

Tana Taechalertpaisarn Proof reader

Tharit Manakul Ants Junior

Nisathip Peeratrakul Ants Junior

Mimii Sumirattana Ants Junior

Tammasak Larpnikornkul Ants Junior

Prin Chuenmeechow Ants Junior

Tida Boonpen Ants Junior

Issaraporn Chaiprasob Ants Junior

Bruce Isaacs International Co-ordinator

Bhavin Mettanant Photographer

Follow us


NEWS

12

8(  9) -4T{A,8r *6 B' $ ' ^  #4 8(9 9,  $ %. .9, ,8$+ 3+L 48r 6# 8\ ! s c!$+9) ' 2+%* % .pq!.(. )/!/ s c! $.)

./1'-!- +0 ' c, '94 1'1  _| $+ * % 8N ! Wx /)B!-! 995'+ .2+% -($ $%8r5+ Wx 'x. 1p x! ) .WAB 9 ) * %-($ !$- T[}T '-($ )0! S; "L /)2 /) Wx /)B94 1/ 4 

/ ) .L ./ 6L4 -L *.p'!) ! M^T:'1 S_.1 ' W .0~)!B) *8_8k L 8(+  %$ $.%)%2+%8(!A8( .! ,.-4

99 ! 1.L Mt% 1 - )UH L 9 9 /1+* %+*8 -W. --!,B2'$.(- / +L 7 *8 L'"' )B UH 12+% ( !$0)-%3 4 p ).  8) ! 8\ ((

._8k$.%


.,! /.! /)B+.%- !) 2 !L )) 6#3 )( ) q2)%8/" L $/ -! 9 93$6, !(+B . 2 (- S 8k )$ 1+! .+ #.,!. (+B"3 /+

Wx/6 )!)) L* -_2 ' p 2+%!/ / $.( )$),2+% +!L !,8($.('(  $'zW*8 - B2 8k _;S| $)$  -%'(29%

-p p. .14/!/, 2 )W _S ). ' ( 1 $.( (-!8. ‚

)/*9L + # *$.( c, '*94 1$ + %$+ !L + %3/, 2 p.

!. B ' $ M,).$.( . B L ( !, + * %1,% 0 ) 3% 614 6% !3. c

c! 9 y2 (!938"!B 6#2 -4 4) ' *$.( % / )! L 4p q(p ' #4 2 _SzW-! 4A))-+ // */!"'' * %% L % pA% Ac % 1*% c +L) );€;S;€_:}}

zW )!) )4x 8 ,c + LB) ! )B+32.% p. ! 8N 8B  &rƒ)( , .  L W-! 8. (+$ „p. !8N_;S_

13


NEWS

'% 9 . . ! , - $+ -! 'B $.( (9$- c 9 9//B$+ -! 'B * %q. - //!/ 8\ / (-B+.'(9 c //!/ 2+5)()*8 !LS8k !6# !L 3% * %! '%+5 -) 4 9 (2'89

/L !* %' $Mt % L )L 2+%/-!/ 9p q( /*‚* % +0 -! 8 ) p '.,! 8t +!*8+5 /,-2+! 6) 48( 1.s *8/-!01. 8. *8!4  !2 /-!6# !'( .L 7*8 3 *!!) p ! +0 8\ / p% d6# +0 * %,7 14

$6- $MM p9B /  .%  ! ( p$! !~ B6 B

/ )B +. 14) $)$M ( )L4 ) !/!3AB$9!$M' * % !!

! ) %/9*) / 2' ! % $) .9 !^ / ) .  6  . $ p 4 -3   ! % .4W !$.(WzW

)!HReDP$.(lJF>e! 4 - .42 *$.( !

--9 !2 -p~' ! +B5 +.' '.3( .32+5+ T;; p . ! '1  _ .3 6, 3 !  +./ 8k 6# '%+ %. 8\ .3(  -L /+xy 4. L1.1. &…  !L-4/-!


 x ! )  (.  & 8(99 %2'-*M ! €; /)-B 

Wx /)B$.( c, '94 1*!2'2 +  x .  . WAB

(* %1)% , !#4 2 , % $)-$ )13 6#- 14! ˆ -*M -/ - )78)/34/ 4

/!-!/ 9L 9 6L4 $.(8(c ! + W. /9 / *'1 - AB ). " )B2 8k 4/!"

) p)* % T_^T}‰ (., S .% - $!%  - 14 ! $.(- -9 '(8 

 !#4 0)!

W6 x83 '% 2 8/" 8\ $+. ,6!(+B . $ 1

-L. (+B3%.."32+%$     $!%  3 % 1 !'("3 ., ! . (+B3Š0)!

. 8\ .BM ( B/1+ c/ !/ $+8k-3 9- )^,% /% p q( 9, '%/$. T$/ $) !%!9, '%$!%'( 3c! 7 $) + , ! 9- ) "/3 /, 4 4 /9, ' $ B I>=F†g@@J !3.- + _$/ !+.  7*! %+ % '%/ $"! 8. .,-+. 6B!$)! pd

p "LzWB!! 8N )/!BpM 2+! 2)%(8‡ ) p B/pM %! ,% €,% + 2'.,!.3-%,8( % 3% + 9LI]Pb?nP*8* %/ 2 8( *$ $))%29% .2 8 )/ #

 + / RlF <=GFn 6# 8\ . !/ )B 6 . 9 B B

0 B !,-B "38(!3.*8 %- SS‹[‹ .% ..B/+xT{;;.% ‚6#   8\ ' )  1 - 8(!3.* %/3/, 2 p. 15


W H AT ' S ON M AY

วันพระ đÿćøŤ

2012

5

Ăćìĉê÷Ť

×ċĚîǰǰÙŠĞćǰđéČĂîǰ

Thailand วันสําคัญของไทย

23 - 27 พฤษภาคม

ThaiFex – World of Food ASIA

Venue: IMPACT Exhibition Center, Bangkok www.worldoffoodasia.com or www.thaitradefair.com

1 พฤษภาคม

วันแรงงานแห่งชาติ/วันกรรมกรสากล

5 พฤษภาคม

Ăćìĉê÷Ť

13

ĒøöǰǰÙŠĞćǰđéČĂîǰ

ÝĆîìøŤ

20 28

ĒøöǰǰÙŠĞćǰđéČĂîǰ

×ċĚîǰǰÙŠĞćǰđéČĂîǰ

Melbourne events

4 May (Friday) 2012

Australian Office Professionals Day

13 May (Sunday) 2012

Mothers Day in Australia

23 May (Wednesday) 2012

วันฉัตรมงคล

State of Origin Game 1: in Melbourne at the Etihad Stadium

วันชดเชยวันฉัตรมงคล

26 May (Saturday) 2012

7 พฤษภาคม 9 พฤษภาคม วันพืชมงคล

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

Sorry Day


Movies

w o r d s / Ç°ĂŽĹĄÄ&#x201A;Ă&#x153;Ä&#x2018;Ä&#x20AC;ĂŽÄ&#x152;Ä&#x201A;

The Dic tator

Dark Shadows

-13 Â?).&*! -1 .Â&#x17D; 1.'("3.*8'-!- -,A $  - )B$ GnInFK L 4 '%93 % 1 0' 8( 2 .,!)( .!1, " L'(2+%(

 0'-3) *8$.($ 78( !+1 ' ! !' ( ++, 4(1 -%2+%'* %2- -* % 3 )B LUIGE !$.% )!')Â? L 4* % .-$) L 4' 32 +! S}Â? (-

( L4+-!, $Â? !LÂ&#x17D;-

"L 8\ . 2+!-4Â&#x152;IlJJFjj2 )B$ InFK L 4)%! 8\ -%B$ 0-3."3/8p $!! 2'%$.(*% +.%8k $.( !L -%+., !* %0)%! /)(3., p+. 1.8(/8r5+c, '  -%B 2 L 4'#)% 8. ' 3 .L ! 8\ ~p'(!3% --$.( c, ')(3. *%2+%* %$.($  0-L$!! 2'%0*!* %*8*+ *. $) c0-L '%c, '-3$  

The Avengers

MI B 3

2-7 8\ $M c,B$%)' - HG`F> InP=D . *!* %-

() 4 -%* % 1 +.~p'4 fGIJ HJÂ&#x2018; Â&#x2019;?>]Â&#x2018; RlIG $.( jEPJ nFGP= !!*%2 L  / ,$.(! /B! +$) )3)%'( 8\ 2-'(%' *+ "#)%29% +.~p!9 !! 4) )!9!* %-

8\ L8(+. 2'$.( 2'!37HFJPJU>=]0!-T! *!3% L43%)-$.( L4 L / 2' !L37/.-3+3P>> <nPEl0!"3 * % /9 )*8+.8k$.%12+%( ! %!

)%+/L+-!' 2+%* % $.( 0-L % ..*82 ) L 8. $8. -) L'(66% $.(/ , )L )% 2 +%!. - 17


M u si c

words / LiLy AnAn

// L $+ /+ (*“““”•–”””2+%+ ( “+ ( “/  "% + % ('ˆ(~7777[[[ %“! 3.4! 'd7 L 4 . 

A r tist : Jack White

A r ti s t: Ka te M i l le r- H e i d ke

A l bum : B lu nd er bus s /( , )$.%9L+ ,!/!/ .7 Œ=] lPEF ) M B$! 3p0- ! RlFlPEF<EGPjFD-,A$'0- ) HFYlPEFp9B&k!L /- ' 12+%9LRlFlPEF<EGPjFD 8\ 3%' 2 /L .4&rƒ ! $.(zW ' -%. gGnn mGKD !-$.% %“‚ p )+ ,!$'ˆ- 4 ''( -! .8N 9L !$.%!!4RlF—I>>PJY<EIJFD‘ŒFZZUF=]‘>P=PiFD‘UI@ >J0 8\ /!9 0-/-LRlF—=IJEF?GD$.(RlFFK FElFG %

Album: Nightflight !"#+ # p  .8N /6!$/, L 4 %›"%2- 9$ / //7 -. 4!7+ % $) ./iEF HP>>>FG^’FPK]F*!1 2+% +$  “iEF///!/ 1.$'d ) p) !%! )$ hjFG•>DDP=>'# .! p . .4! ./, cPYlEœPYlE 8\ /)3 p.4!9, /$.%$.( 2 /8 +B$ 4 .4! 40#4 8\ S PR?JFD>@?nDlGED “$.( #4 8\ _ 9B)—fRIj:;>@?nD % 9 “““

./, +.'/!- /B $ ) !L )% 8k_;SS$.%+ ,! Œ=] lPEF % $) .$.(p8 6B % $/ + #)1$+ “‚ 0* %zWB . /)3 p.4!9, $) 9LU>?JKFG@?DD ! 8N )p ($/6  4.$bI`FfJEFGG?jEPIJŽ0.4! 4 % 8\ _—fRIj:;>@?nDlGE2 /8 +B$ “““ 9L-#-L 9 40-$M RlFlPEF<EGPjFD) )! + ,!- 4

+ $  ‚ %“.*8Mr 'd7RlFlPEF<EGPjFD$.(

9, $+ ,!- 4)!. -B338 4 p. RlFlPEF<EGPjFD<F`FJEPIJGnŽlEEj˜••I?E?[@F•;Œ_VK@F>n™ Œ=]lPEF<PšEFFJ<>EPJFDŽlEEj˜••I?E?[@F•DPšHK<=Qf .L6 

 4./'.4! 4!2+%.Mr (/ )9!6  4.$“‚ 8[.[+ ,!$'0-* %' ' )/—I>>PJY<EIJF2+% 8\ {; !L)B&k!L !/, ). . % ( › 6(*!!(“ 18

.4! 4*!!8( 6  4.*+ 8\ 6  4. 8\ $)/ -$ !2 M6,ˆ c$.%'("! / - p .—PKFRlPDXFF>PJYŽ$.( f>> lJYF ™I?G HPJKŽ ( [[[ 2-9L 9$ 40-. *8Mr .' .4! 7$.% ' !2+%Mr / . ('ˆ( RlFbDEhJCGElŽlEEj˜••I?E?[@F•ilV:DFjGD|Džžž./, . 4—F^CJEG. %!32 —fRIj:;<PJY>FDlGE+.' -*)#4 "# T!$.% %“žžž‚ IGKDŽlEEj˜••I?E?[@F•šIXXUhF] . 49/ )[[[ . 2+% 3$ 9›“˜‚ *ARIA = Australian Recording Industry Association   

แล้วฉบับหน้ากลับมาติดตามกันต่อว่าจะมีศิลปิน อัลบั้มหรือเพลงไหนน่าสนใจมา แนะนํากันนะจ๊ะ รอบนี้ไปก่อน~ อย่าลืม! รักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตกันดีๆ หัวเราะกันทุกวันล่ะ... รักนะ จุ๊บๆ!


ANTS Tips

   

  #$%%&'(  ! "

 )   *+% , 

¡Ă&#x2018;ʧĂ&#x2039;à ´šĂ&#x2022;ĂŠ Ă Ă&#x192;Ă&#x2019; 

GIT Australia can provide the following services to meet your needs: Provide RPL for qualifications to overseas cooks and chefs Issue Hospitality qualifications through Skill Recognition Provide training records to employers to meet the training benchmark requirement!

GI T

australia

ŕ¸&#x2022;ูŕ¸&#x201D;ญวาŕ¸&#x2122;ŕ¸&#x2039;ูภŕ¸&#x2122;ิŕ¸&#x201D;ŕš&#x20AC;ŕ¸&#x17E;มŕš&#x2C6;อŕ¸&#x160;฾วิŕ¸&#x2022;ŕ¸&#x2014;฾ŕš&#x2C6;ŕš ŕ¸&#x201A;ŕš&#x2021;ŕ¸&#x2021;๠รŕ¸&#x2021; ''!+ . Â&#x2014;HfR * %!1. 8 !A 14).2 + 9%6#! <JP^ EGP?nÂ&#x2019;F>ElJKF>>@FPJY?DEG>Pp !. ( 14)..p *!/.( /9) +!-!'1 8\ 9 )8('1 9 p B)Â&#x2018; Â&#x2018; 9//1 0'38Â&#x2018; + 9%Â&#x2018; !$.(+ 9% $ L'8 !A- *%p- + $/ !!#4 '#-  c '4 ( 8\ $%85 r ++ # (q( 4 +s /4 1 0' '(* %! +/1 0'38 2 %). !8 !A 14).. .$)-*%6#/9) *!12+%3%/#-!+ -,% - *8 412+%-! /2 + . . % ĂŹÄ&#x160;Ä&#x2122;ĂśÄ&#x2021;Ç°3.*5

I N T E R N AT I O N A L C O L L E G E

28-32 Elizabeth Street Melbourne, VIC 3000 Email: study@gurkhas.vic.edu.au Web: www.gurkhas.vic.edu.au

Contact us

03 03 9607 8676 1333 0578 807, 365 Little Collins Street, Melbourne, VIC 3000 email: info@icorpinter.com www.icorpinter.com


ANTS Tips

บริหารบั้นท้ายเพิ่มสมรรถภาพในการเล่นกีฬา

!+ .bRGI@F* % #W$.(-% +$.(, .%! L4$%!% '(9 / !/!"9.2 1.* % #4 ('( +0 * %' '' „Xb$ 8\ /!.,!-L.,!$ 8\ .,!!, ,/ .,!/, 7$) $-', 4 % 4 $.(.,!/, %*!* %, / 2 .-!$0$2 . .,! „, .%! L4$%!% '(!W( 2 (p * % .,! „, .%! L4,/ $.(.,!*!* %1 (* . % #W-4 412+%! +0 , ', 4 /!" !8(/ c -.L *+)%29%(9.p q(* % 8\  9 (p  $.( 14 + 6#*!* %'1 ( W(3% . 2 , 9 4$)2 ìĊęöćǰ-Bǰ5SPCFǰ6OJWFSTJUZǰ+PVSOBMǰPGǰ4USFOHUIǰBOEǰ$POEJUJPOJOHǰ3FTFBSDI

คุณรู้หรือไม่ว่า...ชุดชั้นในสีดํา...เสี่ยงมะเร็ง!

' #W )/Ÿ]I^RFDE2 8( ! 1 /9, 94 2 / 1_:)/!( 0 L'9, 94 2 / 1+%!/ -!/ 12 8 !A/36# 8\ )%//'( 8\ )!( 0 ( !L3%/!2/!

+L/ -!0'()/!12+% + * %/ -! )$.(! '((),% 2+% !( 0* % '/ -!/ 10/ )9L PFEl>lFš>jlEl>EFC’O‚6# 8\ )# 9, 9 4 2 /) )4  2 / )/+,p8(,*% ( 8\ /!( 0$.(

8\ /)%+%!/1+ 0 . $.(. )A B$)/7!9, 94 2 / 10 )2'' )%p 9, 94 2 / 1 43% 995* %$ ( 1+6L4 9, 94 2 / 1!0'()%6.%2+%/( .4 . 2/,-4 ìĊęöćǰMJTBǰ

20


5 วิธีแก้นอนกรน

¡$ ( 12+% )($-+L+ , +! 2+%/3#4 !_^T 4 '( #4 $.( %. ¡$ $8(4'!3'(942+%3'!3 .08) +L3'!3)) %#4 '#$%*  '+2'8* % ¡.*8 )$B (-Mr '(94*.$.(. 4 ! % + %12+%+2'* %-.#4 ¡+ / !.*8,$B+L %)''-.  +. 3 ¡$)"%-  %7-,A 8\ - $ ( 12+%8‡ ) 4 ^ % 8\ - $'(* %+./  '( ^ , +3'92+%-1 -L -,A .* %.+6L4 , +3'% 2.%% ^/, %0-L$+% /+-,A4/- %2' $+%'(*!/.%)-!/! cB-,A ìĊęöćǰÖćøéĎĒúÿč×õćóÝćÖǰÙĎŠĀĎđéĉîìćÜǰ


FA SHION

Bet ter in Mono chro m e words / Arisara

22

.!- 4 !3%'nIJI=lGInEP=ZDlPIJ ˆ([[ˆ([[! -L (* (*!-,% *+-1 4/1+$M9 /)%4+.'( 8\ -1 '1 -!2+!0* % (! -L/!2/ /L4%8( %p / $)--! =lP= /!" . q / $* %2 p / /!"

.L29%* %2 ,p /*!!. ! ) nIJI=lGInEP= ZDlPIJ 12+%-,Ap

 !-./* %*!/ ,/ nPšnEFGP>* %)!2'9 -,!/2+%32 p .L'( 8\ =IEEIJ/!mII>0* % +L'( $/7KFJPn0*! . /1+ +. *6 B B0!-.-.// /1 +z 32*!% 2+%32 - 608)B nIJI=lGInEP= +!L  1 -!$))L4  $.(L %! . / ,2 $M9 >FšJKFGJY 1 /@?GY?JK ! . L4  3 8k 14 .L 8\ ! $.(+ .!

 !*8"#+ !.WA( % $.( 3$).U>nPJJKCnP>PIO?==P 1 MB$.(1!(+! . / 2'2 66 4 $)--,!p / 3!/*).B .(¢ * B !/!-$.% /$M9 4 +.-'( %2' %$.%2+%!!-./2 nIJI=lGInEP= ZDlPIJ$.% (3


Let me introduce you to the loveliness of Monochromatic fashion. Not familiar with it? Simple, it is a way of stylising yourself with a single toned colour, yet, still so chic. And! you can certainly do this with any colour as you like. Monochromatic fashion can make you stand out in a classy way. You can play with it by mixing different materials, whichever ones youâ&#x20AC;&#x2122;d prefer, as long as they are in the same shade of colour. It can either be cotton, wool or even denim. This year, many designers are also trying to bring out some colours in this autumn, in the concept of Monochrome. Some are experimenting with different types of texture and fabric, like Alexander Wang, who introduced a unique style of fashion where the fabric appears to be glossy and wet, in black and burgundy. Balmain and Emilio Pucci presented an interesting collection of fur and velvet with the monochromatic touch. I hope you get some interesting tips on how to stylise yourself this autumn, with class and monochrome. 3


FROM COVER

หนึ่งมุมมอง ในห้องแสดงศิลปะ กับคําที่ว่า

“ P h o t o ho l i c ” “คน+ถ่าย+ภาพ” S t o r y b y / óĊøĂîÜÙŤǰ ǰ photo/ Bhavin

/ /! #4 2 9 ) , #4 -4 "#$!%'(! #4 -.%'(614$)-B8(2 + #12+%)*8' ! 8\ $ ' 8\ / +),12+%! ,WB)4$)/! - /).- -% 8( WxB -L !L L'(''+( . 4 *%" 8(/AB)! ! "%+2+% !)% % "-L(* -'(c %-! "/!-!!$.( .8( %*8 %-1/ L $ -!+!* %"3 )%) 3AB''(*!-"% $)0!3/-!+!8(2'3%

 -L #$/ !L $/ 4 ')% )", 8\ -!+! * %  /,c £ ($/$.()",-L/ !3' $.( 12+%! ,WB3%)7 * %$!%2 .8($/ 8\ L/1-5p q( _! ) 8(   $.(A 4!"#" % ($/$.()",+ * %"3'!" /!3AB.)$.% 4 '(!!T! ) *!29

%.#$)!! ) * %*!'1 /, $) 2'3%9! / -1 $8.+ #-L #-!'1/L/ ' '12 9 . 4 ' (),% 2+%,- * %3%! 

!L s %*.92+%9 )! .L!#4 ' '1 %!*8 *!! '1 /, $.%$)2'! ,WB'(' ) )/ " *! -+, 6# 9L 9!$.(3% %"43%- 

24

. )$.(9+,8AB12+%-!'19 ' #4 8\ !,!! .8¤ * % +0 * %/!/$.(''+( 4 7! $*! .L "%+ # $ "%-1* %! -1 - "- 8\ .!

L!+!L 7 -1 -!!-!' !3*8)!c!9) $) $/$ +!(/! 4 '(!"#79 8\ 3% +0 ', 4 "#$!%

8\ /" ! . !0'(-.%"%+ . +!(/!!"#9

8\ 3%) / 2''( # +),AB 4 7+L*!-.%.*!%'+(/,$.( !3/4 , #4 )43$.( *8 4 8\ L' 9)% *$.('2+% ', ', ' )1$+ -B8(*2+%/ 2 2+%3+ %/ 2 2+%3 +. *+ '(9 ' *+ '( . 8\ zW¥+ # 8\ !29% 8\ L4 x "")",+ %9 8.2+%/$ .%! +.L3 . 8\ + #2 38$3% 9L 9!! (-! 8\ 38$

W ! +!L .! ,WB+.7- 9L 9/ + #/ 2 9 " )B +L$!%$)9L 92-/- " )B- 4 +L- 3% 4 0'(9 '  p  )%' 7/1+- - -% $.(- " " !* % /!L 2'[[[


3% 9 L 9"+L3% 8\ 9  / )!! / - .%7 -L!-! /3 L2+%* %-!!/! ,. / 2'/) $.(!"# / 7  / ,!!!, !)'- 7*8"# / 2' "%2+%. 870- +!L L L ! -* % * %Mr ) 0!!!$) 8. - .0/ ,$)) 0 9  "#2+%p'B $)-1)0!)$!%$)$ 8\ - $ 8\ c!9)  -.L *+!9 )+L$ 8\ )#/"8r)! *!* %*!!9 )$)' )2'"39/ / , / / !!*! -!2- 6142-94 9 8(/AB'(/L!2+% +0 9 2 . 12+%3% 9!3%/#* %. 4!/2 !'+('(p- / 2'!* %*! - L /!+.c!9) /%! -4!- +0 -4*!!-

+0 +.-4p9- "39 8\ - +0 $.( %2' 2+5-! $8r 93% 4 2+%3%L 7* % +0 * %!9L 9!*8-!L !B 4 -,A-!+!  2+5-19") 4 2'$.(" 2+%+.- * %!BL ! "%+-1 38.WAB $.( .WAB!-! ) 6 3 0 ''(/!"c * % -!)- 9"38 - 9" 8\ * / "3 " 4 '( . L* % .# )L4 / ,$-*+ -)%!-! 2+52'3%" $.(2'3%9L 9!

%*% % 


FROM COVER SPECIAL

р╕бр╕╕р╕бр╕бр╕нр╕Зр╕Чр╕╡р╣Ир╣Др╕бр╣Ир╣Ар╕бр╣Йр╕б !,!!$.( - -2 "$).(- 4 #4 3! +0 3%"$.(-!/!"2 " / +0 2+% 8\  "# L "q 4 0*!'( 1 L ..L 7$).#7'94 -! R<$.(! 3!$8r 2+%3% ! 3 6 -!$))) +0 4 ! !'(*

р╕зр╕▒р╕ер╕ер╕ар╕▓ р╕Хр╕▒р╕Щр╕Хр╕┤р╕Ыр╕гр╕░р╕кр╕Зр╕Др╣Мр╕Кр╕▒р╕в (р╕нр╣Йр╕нр╕в)

Wanlapa Tantiprasongchai (Oy) ─В─Н├░├Ц├╕├и┼дP]IJ┬Л; / )$.%*!! - -(* 8\ 

W "*8)!2' "p / )'(/ )$/ /% $.( , -4 " 38/ 2+5'( 8\ $ <EGFFE$.(<EP>> bPZF 9"2+%!$.%/!" . L  #4 2 A( 4 . L /" 4 7+L 3$.%2+%-!3%/#//2' 9 38c!9) 4+! 26


1

2

3 аЄБаЄ≤аЄ•аЄ±аЄНаЄНаЄє аЄДаЄЗаЄДаЄХаЄіаЄБаєНаЄ≤аЄИаЄ£ (аєВаЄЯаЄ•аєМаЄД)

Kalunyoo Kongkatigumjorn (Folk) ƒВƒН√∞√Ц√Є√®≈§JIJ:HG]ff$.(POlIJF ! 8\ - 9"(*2+% 8\ $/c!9) *!! - -(*

W! $- !! / A ) "0 I] $.%- $)/ + #)%!2  4 7-L)%/L!AB$.(-!+!/ "! 2+%!/, '(1* %"!/ !$.% 9"$ JKPK $.(OIGEGPE6(!-L'(*8!*!" ")",+LbJKD=jF .[[[ $+(7/ . /B929% 8\ 

W-L . /B XP¬Ъ- ( 8\ -!" / )$.(92 ..cB* %!

ƒВƒН√∞√Ц√Є√®≈§h>nj?DC^:;;P]IJ:;;;

!,!!"!0-L % !AB-*! '( % +!-! /,+L!-!/,!!!,!!2 "!!*!!(*))

.-'(+/ 2+!7!."! 0 3 7 7*!!0 3 %$.%$)12+%! !$*+ *!4 -%'( 8\ .8(+ - % // )! 8\ - 8) *!9$(* ($( "%*!29*8

 8\ RGPj$ 8\ / !"%! . "380+ .% -32'!6) # %! . /B+ #) $.%$)!AB 4 + (* !!-+L*!4 '0POlIJF $+.( .0 +!(!L/,

/*!* %#4 3!,8AB$$.%)%/! 3!,!!$.% " !S!29%( $0!) 8\ .!2+% + % . /B $.% 1 $  !) )!3$ !L 1*82/8N + % . /B$.%$/ % . /B'("3+.12+% 3 %!#4 _!29%$ 92 "$)-,A''(*!* %  . /BH=GI' 7/ T 8\

- -$.(2.%)! $ ) $ 9-,A* % $ $ /!") $//* %$.(/!" B/)¬И8* % % +!( . %Mt$.( / 14 8\ !

аЄІаЄіаЄ£аЄЄаЄРаЄХаєМ аєАаЄВаєЗаЄ°аЄЩаЄ≤аЄД (аЄ™аЄЩаЄЄаєКаЄБ)

Wirut Khemnak (Sanook)

27


FROM COVER SPECIAL

р╕ар╕▓р╕зр╕┤р╕У р╣Ар╕бр╕Хр╕Хр╕▓р╕Щр╕▒р╕Щр╕Ч (р╕зр╕┤р╕У)

Bhavin Mettanant (Vin) ─В─Н├░├Ц├╕├и┼д POlIJF ┬Л;┬Й┬С P]IJ {;; ┬Л┬Й ┬Ж L 7S┬Й !*! ! - - W OlIEIDlIj 0  !

- -' 7! '( 8\ .L$/ .L!,!

.L,8AB2+% +!(* %29%X>Dl /!$/c!9) .WA($.(!,!! !'()/ -!/ ) 9! +(* *!66% +-!.) $) 3 $.%2+%!(* - + ''( 8\ /% 

 +0 $.%.)/ +0 $.%0"6(+ 28


LI F E ST Y LE & TR AV E L

One day in Gippsland words and photo/ Wirut Khemnak

// - L 79R< 4 !* %!p/(p #4 " L 9zW*89L 9!c!9) /!$.%"38 /!!& - 7 !*8 4 % 4 )0!*8 %3 %Mt/! .8N $+9) !$)$)%! *%Â B*8*+!Â&#x201A;7!3 "# 4 0-LgPjjD>JKÂ 2/C=lI % (Â&#x201A;gPjjD>JK 4 +' !LHF>@I?GJF8(!A _9p!T; UG.*8) 2)%eP=EIGP! *8% L 7'(* % +0 /)B % 4 %!% % $.( %$(* %. * $.()% *!% ! 9 -. (* 4 7!*8', $2 gPjjD>JK 4 0-L/( IIÂŚFF 8\ /( *!%!, !) !*8"#0 %

.- (!)% *!%2+5+.%!!*%12+%" %*8 *!* % $)*+ 7 0!$.% .29%..!8A9 )% *!% 29


LIF E ST YLE & TR AVE L

 + ![[[ " %*8* % 9L*+!- p%p~/' 7!+!78-.,!/( *!%* % +!L !L / c* 4 .- . *8€$9(+.' 4 0* % *8', / 0-LHI?JEIGEl<EEFOG]p 29%" /% €_:C>>PJ@J]EIElFgGJK—PKYF—IK/!- ! +0 '/3 +0 3 8\ -.L 7 +!L 1. -.L *+9 4 !L ! 3)+ %%!/3 .!+2' % 7 ~¢[[ $+.( 29 .c!9) $ %' ' 4 !0+ .%-32 '' *8+.2 +.' 4 !$.( L 0(p #4 "*8+%  + /, 7‚ ', / ! !$( 4 0-L !LiIG?n@?GG !L 4 8\ !L .07!-%3 ) *8"#!0!+% + .- '% + #"32'!

30


LI F E ST Y LE & TR AV E L

8\ )#pA,8(!AS_;!$.( L 0 *8/ +L 4 % 4 #ยง!ยข! (* 4 !//. * %! %! & -,A 9L*+!7 $)!  + 12'$.%!0 *8 ', / 0-LOlP>>PjfD>JK 4,7- -3%' $.%-!*8 -.9+ 2+%.!$7!8(( L !ย!!% ( *!29.%!ย‚' 4 0 .HF>@I?GJFp 29% /% ย€_;ย•Hย€_; UDDย’PYlm 2 8 429% ."*8$.(.8(!AT;; p. !) $) 8\ 8-!! )B.12+%!.*8 -4 $.%6#!6c!9) /!)  3


E a t Guid e T hai l i c i o u s :

ŕš&#x201E;ลŕš&#x2C6;ŕ¸&#x2022;ŕš&#x2030;อŕ¸&#x2021;ŕ¸&#x161;ิŕ¸&#x2122;ŕš&#x201E;ŕ¸&#x203A;ŕ¸&#x2013;ผŕ¸&#x2021;ŕ¸&#x203A;ระŕš&#x20AC;ŕ¸&#x2014;ศŕš&#x201E;ŕ¸&#x2014;ย ภŕš&#x2021;ญายŕ¸&#x201E;ิŕ¸&#x201D;ŕ¸&#x2013;ผŕ¸&#x2021;ŕ¸&#x161;ŕš&#x2030;าŕ¸&#x2122; words / ANTS

)%  %!% +*2 !L, #4 !+ #2+% * % *88( $%- "#% $*!)% *8* + *. (% 3) !,! CÂ&#x161;lP@PEPIJ<EeP=EIGP<E  -(% +*/*).B d 1 /!$+ 4 !9LRlP>P=PI?D 8\ % /$.()$) .* 7 %!/ , 1!1 ! 301!'( WGF==>F$.(MN 7 % 4* %/!/2 ") !8u( 2 / !$)$.%0).8.2'1%

* %-!.( .$)% $.(/9) )% +#4 ! '( !' L 4$ 7 ! 3 *8 8N! ! 3$0-L/%!)183-/ 0 1. )!-L,%,,% /% ,% -%2+5 5' 7$'(.% +!% L4,% ,!*!/,! ' *8$.(,% /% + 1. )% %d )Â?*),d 9!2+5*! 2 /.!.!$.(*.(.2 8-( ! 3/ 2+5% 4'(

2'

8\ ! 3+-. 9 *.3 Â&#x2018;)%!$6+!3!Â&#x2018;d )Â?.,/ % 4! +. %!4b?J=lDjF=P> = ,' '($"!M -L L!S$%$.(9% 8N 2+!PJJFGDjF=P>'($"!M J + S"% %[[[pÂ&#x2C6;(*!)%$8.2'9 4 '( 90- % 4 73 32

ThaiLicious Authentic Thai Restaruant&Bar

355 Exhibition St, Melbourne Phone: 03 9639 1888 www.thailiciousonline.com.au


SHOPPING

Special deal for ANTS เพียงแค่ใส่ COUPON CODE : ANTS ฟรี registered post ส่งให้ถึงบ้าน

Sh op corner

Lolita - Grey

Price : $18 each pair ,, 2 pairs for $30 5 colours available https://www.facebook.com/agibi.shop

Pandora - Brown

Price : $18 each pair, 2 pairs for $30 4 colours available https://www.facebook.com/agibi.shop 34

Bambi Series

Price : $25 each pair 4 colours available https://www.facebook.com/agibi.shop


เพียงแค่ส ม ปี เราจัด ัครสมาชิกกับ AN ส่งถึงบ้า นทันทีทุก TS ราย เดือน!

6 months (6 issues) AUD$25.00


E DUCATION

M aster of F i nan ce an d Bankin g

words / Linlada r i n l a d a @ i c o r p i n t e r. c o m

%7  -( !L) 3!c! '1* %!'B + #*% Mr- !'(! 8t+!9 )) *8$)2 / ) $.%'(!9 ) *!*!' $)- %Ž~ $ [[-'(8‡

/c * % ) 4 8\ / /1-59 )! ,WB'()% 1!29%$. 8. 8r'''1 8\ +.72 9 )  4 !L! 9 %+  9 %Wp-0)% !9 % %/  c - ! 8\ / ! % +!L * *   4 9XPJJ=FUJ]PJY '#!/ -3 $)/" '/ 7 8\ HDEFGIZXPJJ=F+L 29%9LHDEFGIZU?DPJFDDXPJJ=FJKUJ]PJY‚0$.%$) p 2-! *! p / 2+5-B/ +. 4'(2+%-!3%( /3   c - $.('( +!(  !'8( s 40

 2+% 8. $8. 0 %/3( Wx ')43 L4 x ). /!2+!6#!"#8( * %3% '/ 4!'( * %1 % $.(/"  

9 8\ '%+ %  W)7 '%+ %c - &…/ 9L XPJJ=P> O>JJFG‘ X?JKDHJYFG[[+L!4 !![[Mr$.%$/ '(p%' 7 .(! 3 6  9 %3 +  !Lp8)% !(*%+.70-L 9 Wx /)B 9 4/1+ - ! -L!$)/1+- +!L +   3*% 8+! -( ' 4 0 9 /1+-Bc, ' +.59 ., %)  + ( /3'1.38$$.(8( ! /" (

 -B U?DPJFDDHIKF>PJYJKJ>DPD *8 4 )%

 L +/"   4-( L!  - ) p) *8 8\ 3%' c -8(!A 4 [[ 0!-! 8\ *8* %$+.( ( *! 9L .+.3 %‚ +-! /). , $.( 9 ( /.-( -B/ 4 8(!A8k-# "#/8k-  ! 8 (!A8k.(¨__‘;;;# 4 *8 !+ ./ 2 x -) -L bRGI@FQJP`FGDPE‘<mPJ@?GJF‘ —HfR‘eQ‘HIJDl‘QJPIZHF>@I?GJF‘F]PJ[[! L,$+$+.( -( ( 8\ + # 2 -B/~ ) +!L  L '$)*+ $)*!+.3+.

 '* %1 2 /"  0 8\ -!-3! 2'2+5 +.-,A-,A$!p $% $)- '%*.*8 4 -L*8 8\ 3% +., ) +L--/%-!/1 0'* % 9L 9! *0)! / / , - 2&…3%  $.( 1-!3%*829%* %' 2 8‡ ) 2+%8(/-!/1 0' 2&…&r (-(3


I M M I G R ATIO N

Ch a n g e s in St u d e nt Vi sa

ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องวีซ่านักเรียน words / Allan Wong Lawyer/Notary Public/ Migration Agent (MARN 0316623) i n f o @ i c o r p i n t e r. c o m

+.' !!

9 * %! L  )9) 2 / ) .$.( L6  0* %! 8. $8.2 L 6  32 -!/ 2'+.7&…+ #0-L3%/!-'( )%!-,A/!) 8\ gFJ?PJFRFnjIGGCJEGJEgRC‚0-L'( )%$/ 2+% +0 3%/!-)42'' 7 '(32 / ) .2 x ( 

8\ 9- 4 6#0 8\  !#4 ' !)%$/ -,A/!)

 8\ ©gFJ?PJFDE?KFJE-L 8\  $%' 0 +0 9 7.(-/   ! # 4 (./ '4 (!.12+%/!-6  $/ 05# 4 *8 -1©  $%' 0-L3%)42''(8(/-!/1 0'2  $.( )%!8r''L 7 '(12+%!p/8(/-!/1 0'* % 8r''/1-529% 'A0-L L-!3%L4 x WzW  8()  ,$.(-!)4 2'' (1)!¥6  - L ! 3- (- / 2+! gRC 6#* %"3 1!29%2 L z '  ! 4 L 9 !3 L'A2 p-6  $.(* %"329%2 2 6 ! $.% ปัจจัยที่จะนํามาพิจารณาในเรื่องของ GTE0 ) 9 ˜ ¡ ! +),. -+L*!* ! 2 -B/ ! / 32 8( ) ¡ !/ 3 $.('32'2+%.*88( ) +L*! 9 --/-! '% ¡ /" Wx '3/% !- 8\ / '32'2+%.8( +L*!' !*8"# L /" AB 8(  3$ .(8( / ) . % ¡ 2 L A B+6#' 8\ 8r''+ #12+%  *! .8( 

¡ /" AB !L*!! - '! c .2+%  +!3 / ) ." ¡ / 3 2 / ) ."L 8\ / '32'/ 1-5 12+%  )%3 "2 / ) .6#!*8"#5) %--2 / ) . 4 !5) 3 +.- '#*!29/  /!*8 (- ¡ 6  4 '("329% L32 / ) .)*8 L7+L*! ¡ +3%/!- 8\ -3) )! +!%//!-!/! cB 4 

L2+%&…* %6 4-3'"3 'A*!!-,A/!) gRC . 0* % (- ¡ 3%/!-)%3% L*8 3 -B/ ) p  L 

!) !L4 x %$.('(92+% -B/2+!8(/ ./1 0'+L*! ¡  )'(92 L* % 1 +L1 2 )1$+  #4 +L*! / -!)42'2 L 8. / 0 8\ +),.+ # 8\ !* % ¡ -! %-B/  !$.(2 -) ¡ !"38‡

/c6 %/ ) .+L8( L +L*! ¡ !8‡ ) )!¥6 !+L*! gRC 4'("329%3%/!-6  4+! 'A'4+.x 2+%$.('/!WAB % !-1"!!3 L7 (--B/(* $.%/!"/!- 8\ . !L/ ) .p 29%W(* % (/!-+.' ' $.( !!

9 0* %14 /! 8\ - .( L *!!8( 3% ''(!-,A/!) -'(* % 8\ . !L" (p8$! g<H 0! 8. $8.3 L72+% +!(/!-!)% Wx ' / ) . (-3 41


GOSSIP

р╕кр╕▓р╕зр╣Ар╕кр╕гр╕┤р╕Яр╕Хр╕▒р╕зр╕гр╣Йр╕▓р╕в р╕Бр╕▒р╕Ър╣Ар╕Ир╣Йр╕▓р╕Щр╕▓р╕вр╕бр╕лр╕▓р╕ар╕▒р╕в w o r d s / ╟░├а┼б─В─Т├Я├╕─К─Щ╟░─Т├Щ├Я─У─В├о├║─К─Щ

/ / B M ) % 2 q 4 0 "L  8\ q 1 .0  * % ($9 0 !  !! ) $.( * % )0! ! * %!+.'* % )0! + $.( )0!-.! B 4! L8k

* % /)8 / !(!*8 !. B ┬Н3%2- -.! B 4 '( %$)(!)┬О-,A!-([[[6%0 .L6 *8$Mr3% -.! /)B*8

06(' + $)0 )!* %+.-4+.- $)-4/, %'(8N q0'( L  $ 6 . p- ~ -.! B/ / BM)% '% !+ 4 *!* %/

/ !2+% . (-( $)/ 6%!'(0-L- 2 /-!!4 $.( . '%% 0)%3% , 2+!7- (* '(p p*8+! ) 02+!70 9 0-'( 3 % - --!%'8  ┬з /,' B '%% $.%!12+%) *!p 8

(8r ' ',  '% % + 7 0 ! $) $ '(  + * %    !L   2 8( *[[["%87  4$.%*! %2' 02+%. + %)*8* % .-( (6%*! $-BmIG>K2 2 4+! 4/ 4

+.( 46%08N q/!$.(. /% % - -  63 ! L 0 .(  , - )%-(9L !/,.  3 !.  B $.( !L* '%% 0- 3 !L* % (-( L% p -%'(* %'%!L8v *8 0"3"%'(2+% '%% 0-088kw/8B) $.( 36 %0 -( $)-*!"#)%L /1 ( % +-( (! 8\ // ) ┬Б$)!% 2+52 !L -%/1 ( % % ( c ) $- '┬И -%'( *% B)3% 0 ┬В #W !L* $.(1. #W(* / ) ./  '%% '(3% -0 L $. '(3  *+! ( 0- ! . +.L $-/ L $)!1 6L4,'9.% .! / BM1[[[ %73%!┬з-(! / .

 '%% 6(' 7 8(/AB1  )!)-( ) )* 2//[[[ "%*!!8(/AB2 1 0*8 .*!!*!)% ' )$! 144+%$.%(* *! %02/*8' M,t *8/!- % +*$)*!!8(/AB . /() !4* %!$ 8(/AB$! B( !,┬З 9 $.)) ![[[ pc ' [[[ 

2/*82+% 3 $)6%0 17!.(*!4) .*!![[[ (6%-*!! . *8)$ 9!9!"# ~~8B)4 2 

)7 %7 [[['( W *+LWzW9(p+ %*8 32 % -( '%% 8\ -,A8t- *+L 8\ - )9) +L"%'(2+%$ 0 )!*8 ./W 4 -%"#'( )!)!%! /, % 4 '┬И$9 1 '-,A( 9 . .2+% %7  , 2+!7* % 2+%

'%% +** % 0 7 2+% 8┬З + B -'% 0* !/3#4 '/ 8k '+%/ * 0+%/ 4 [[[$.((-,A )/$ B2+%$9* %! p/* % ."#8(/AB $.($7 #4 2 9 )9( *- 4[[[-,A-(3

42


A N T S S t a lke r

วรินทร์พร อัมพรดนัย แนะนําตัว

 § B! ตอนนี้ทําอะไรอยู่

UPInFKP=PJFHF>@I?GJFQJP`FGDPE-( ตําแหน่งพ่วงท้ายเมื่อไม่นานที่ผ่านมา

!+. !. B -

ความรู้สึกตอนที่ได้ตําแหน่ง

- -(“p $.%$.%“*!3%'( (**8/3%HIJDl$) 9 (!0$ 2' #˜ ความรู้สึกแรกที่ได้จับของเล่นชิ้นนี้

0$8. -(*! - . .%MN.B!$ 4! $)09"38 3$.% ถ้ามีคนเห็นผลงานแล้วต้องการจ้างไปถ่ายนิตยสารเกย์แอนด์เลสเบียนระดับโลกจะทํายังไง

' 70 3! 2' (-("% 9L9!. $.( )/ ( p.!p/ 740)%-%3 $.%-(“ ใครคือตากล้องในดวงใจ

Hš?jPJ

ถ้าได้มีโอกาสไปเป็นตากล้องในรายการเทยเที่ยวไทย อยากจะแนะนําเจ๊ๆ ให้ไปเที่ยวที่ไหน

(/ ! . -(“ +),.*8 (*! -*8-(“~(77$)*8!/, $.% คําฮิตติดปากในขณะนี้

ª!ª~(777«‚

43


ŕ¸&#x203A;าภŕ¸&#x2022;฼าŕ¸&#x201D;

C rea tive Marketing w o r d s / ǰĜçġ

!p/* %3 -, L  % +.'*!* % '+ % ') ! /!-$.(/ 3%* %0-L! ) +!L ! ! ) !-L-! %2' -! %2'2 4+!"# / 7 ) ! 8. $8.3). .

(q( 4 -'( %2'2 / 8. $8.!$.(8!29%2+% 8(p9 B 3 "#) 4!% *8"#8(p- 0 '0- ./B ) 6p' .*%Â?lJYF@FZIGFI?l`FEIÂ&#x17D;+L$8. 8\ * 2 /1 ). Â? 8. - A , '("3-2+% 8. Â&#x17D;0)% -,A /1+ .12+%* %!/ $. 8. -!- 7 .( L2+% % - 608)Bq 4- Â?"Â?$.(8(p-Â?lJYF @FZIGFI?l`FEIÂ&#x17D; '0- ./B!- /3 ! 4 !3/ + # +!L 0-LÂ?-!- /%/-B2 . ). Â&#x17D;+L2 3% 2 .,cB). 0-LÂ?GFEP`FHG]FEPJYÂ&#x17D; 

 ! - L 4 /!"1+ 9()!) * %$)"% "32+% 8. 9()! '()32 !L- L  !+. W 8. $8..,cB). p )p'B.,!

8t+!/!-!- $ 8.2+!$.%8(/-!/1 0'!) W +0 9 ' 0-L '%<I=P>FEmIG] HG]?=]FG@FGY /!"/%/-B )! % 3 B.$. 8. -! - +0 38$.(%-!-!3%/# #- p. *. B/3 /)!+9 q 9 X=F@II] X=F@II] /!" ) p)* % 0 %-!- /%/-B8(,)B

8. $8. -p p.* % +!(/!$.(!s ) L 44

9 RPnF>PJF2 8r'', $)- ''(*!-,% -RPnF>PJF .' '(- ! ,$.(*! 8\ 8(p9 B - / )! $ ( 1 . 8N 2' 3$.(!+% ! $.%-,A'(/ ,! ) ,5)."#0-L !+ ., 6#1.p8p!)  )  8\ !+ . /% /-B 2)% <>IYJ   UJY]I] QJP`FGDPE RlF GFEP`F QJP`FGDPE p 2+%-!/1-5- 

 ! $.(.!L1!'( 8N )1+-!3% 0"L)p'B * %/!-/ / ! '(.,!, '( %! $.(* % (*!)1 0)%!) )! )*8'(/!")p'B$.( /%/-B* %! % *+ $.(4 _) !+ ! .0-L )-!/1 0'$.(-!% GFEP`FHG]FEPJY *0)!-!/%/-B0 +!L .3p8Â&#x2026;/-B c $.( $ *8 %' ) ( / -(+B-!- $.( !L *+! "3 8.! 0'(.*8' /, )$)0 $+.("%! "3 $  *8! 0'( $)$.(1%) 02+%.- ) )-/ 13 4 /%/-B+L! 8\ $--!&r 1% (! 2.% ! 0 +!L !)% 4%*% %8(p-$+(),% q 4 -13 CGElM.! ./3 Mr.( - â&#x20AC;&#x153;I know I am a dreamerâ&#x20AC;Śbut I am not the only one.â&#x20AC;?


เรื่องจริงผ่า(น)ดวง

ความฝันและลางสังหรณ์บอกเหตุ w o r d s / ǰüćÿîćĀöćîšĂ÷ǰ

น้องนักเรียนหญิง:// -(+!*! ' )4 8\ *%-( $( !+"!*"/,B /, + พี่หมอ: p - , $)3%$.%.( 4'(!

- / !+0+!% ! *"% )4$) 9%pA ''( 8\ 5) % L / +L-  + + *8  +L"%% *+ !$! : +! | pA'( 8\ 8!-.+%! .4$)"% !$.% ! )*8% 40 8\ . 3 ( น้องนักเรียนหญิง: $.%*[[[0 !L)(4"!'370! / p-! %!%+."+ 3!('+. 8\ ' p'%

$ '( 8\ +!+L$! 1(-(+!' p'%[[ * %(-(

พี่หมอ:3%B[[[' p'% . + 3 )B!7"% 8\ /)B9 " % +. 2+% '(8(/p9-."% 8\ /)B

) + %"' % !6%*! '( 8\ $)"%/)B) + %"!' % 6%*8'(p9- !9

น้องนักเรียนหญิง: 0 -(+B + 3*!+! $.% + 3'(p9- !.$.% +-( $)//! &r /(!

$.%0"33 % (-(

พี่หมอ: ~777 1.'(+! -(+B$.('(* %.. 8\ /)B/ % L4-3‚ ( pA *% "%&r +0 $M '(+! -(+B$.('(* %..p *!* %- +$.("%&r /(!0'(+! -(+B$.(+8…$.('(* %p9-. 9  ([[[/ 3 +L .L4! - p/ 0'( ' L4-3( + / 3 "% 8\ % 9 -+L L4 -30'( 8\ - x ( +L/3 £$)"%)1$+ )1 4 0'() %!$.% '1* %+L 8.-!&r #4 *+ น้องนักเรียนหญิง:&r !L-L /B ! 4 -(+! พี่หมอ:p[[["%&r -'( $!"%&r ,c'( ,)$.(-3-"%&r z+/ '( %-3 $.( L &3"%&r ,B'( %/)B .4$.("%&r /B$.%.(0'( %) +L3%&r p q(p[[[ $+!z 32*!%. 1.!$ 4*!)% +2'#4 EGn.% - $.% (+! น้องนักเรียนหญิง:$+!77[[['(! PJDjF=EIG ! 8\ L + 3+L*-(L!![[$)"%&r +0 3 - % !

'( 8\ -(+!¬­“““

สนใจติชม เสนอแนะ หรือส่งเรื่องจริง ผ่า(น)ดวง ที่คุณอยากจะเล่าให้ เพื่อนๆ ที่ Melbourne ได้ฟังกันที่ vasanamanoi@yahoo.com.au 45


A N T S Directory

PRINTING Ă&#x2014;ĂŽĂ&#x2014;Ä&#x201A;Ă&#x153;Ă&#x2013;ĂşÄ&#x2020; ĂŻ ĂŻĹĄ Ä&#x2021; ĂŽ Ä&#x2022;ÏáÄ&#x2019;ĂşÄ&#x2026;ĂşÄ&#x2021;Ăź

ŠĂ&#x2021;ÂśĂ&#x192;Ă&#x2C6;Ă ÂśĂ&#x2030;žĂ&#x201E;Ă&#x192; [7AZIFN?

Business card Takeaway menu Sticker print

      

0401 345 613

 

 

ÂşĂ&#x192;Ă&#x201D;ÂĄĂ&#x2019;Ă&#x192;

Ă&#x160;Ă&#x201D;šàªĂ&#x2014;èĂ?      !" #$%  & ' ()*+,-./!0,.1.*!0,.-

./18:;<=>

0423 676 955 46

ŕ¸&#x2122;าลŕ¸&#x161;ูŕ¸&#x2022;ร $120


47


CL A S S I FI ED "JSQPSUǰUSBOTGFS`P>@>F

EPnF˜FF]K®ZEFG®{jn®JK JEPnFIJmFF]FJK‚

OP=]?j†F>P`FG®•HI`PJYlI?DF DFG`P=F`P>@>FIJ>®mFF]FJK‚ <FG`P=F@®@PY®`J[®HFG=FKFD UFJo^<jGPJEFG‚ Fl`FFšjFGPFJ=FDPJKF>P`FG JKnI`PJYDE?ZZDJKIJEPnF JImIGG[ O>FDF=IJE=E˜;€TS{€‹:_:

øĆïÿöĆÙøǰóŠĂÙøĆüǰĒöŠÙøĆü

X?>>EPnFlFZ‚!8(/AB % +*/ 2') ) % p9*;€TT{;‹T‹‹

'VMMǰUJNFǰUIBJǰDPPLGF¯?PGFK‘

øšćîĂćĀćøǰ,IBPTBOǰSPBE

/!- “-$!-! 8(/AB % )43|‹|HE[>FšJKFG—K‘ HIJFFOIJKD‘eP=[ / 2') )-,AUFF;€SS};T{:‹

øĆïëŠć÷CJYYFK‘FKKPJY‘

=InFG=P>‘DjF=P>C`FJE‘GE‘ HIJEYF / 2') )* %™l˜;€TS}€T |€S+L 05;€TT‹T___T +L !.BPKPoPnYFalII[ =In[? 29%.%’DDF>@>K’€€;-,A /3-!.( €; 6. - 

n?DEl`FFšjFGPFJ=F[OGFDEIJ GF[O>FDFDFJKGFD?nFEI˜ DlFG]}}alII[=InIG=>>IJ ;€;TS_}|‹_

$VTUPNǰNBEF]PE=lFJ‘=@P^

"ǰRVBMJųFEǰDPPLJFFKFKEI

øĆïÿöĆÙø  *+!

mIG]X?>>RPnF[CšEFJDP`FFšjFGP^ FJ=FGF¯?PGFK[X>?FJ=PJCJY>PDl JKRlPPDFDDFJEP>[RIGFYPDEFG‘ j>FDFDFJKI?GGFD?nFEI C^nP>˜GlIE=lP>>P_aYnP>[=In

øšćîĂćĀćøĕì÷ mFDEFGJ D?@?G@/!- / M+. )1$+ $.(- /p~!!") ) );€_}S}T€_T êšĂÜÖćøîĆÖôčêïĂúòŘöČĂéĊ!! !$bFY?F/!- . / 2') ) % ;€T€;}S:S‹ øĆïÿöĆÙø 2 - 

XIIED=G) );€_S;T‹:{€ FnP>˜ElPJYF>DGFDE?GJEa lIEnP>[=In

48

JFED‘mGKGI@FZ?GJPE?GFOl˜;€S€ {T___TO?P‘;€;;|}||||RFGG

8(/AB'( 'A 8\ 

W *!!8(/AB0/!-* %‚% 2+! 2.%/" "*M _; ')

!L>>˜‹€};_€T€‘;€;}{T:{S} FnP>˜PJZIa=lP>>ElPnDDYF[=In[ ?‘mmm[=lP>>ElPnDDYF[=In[?

øšćîĂćĀćøǰ2 )GFYPIJ>GF

)%/!-=II]!8(/ AB %T8k3 WzW * % /22/!-$.(GFD?nF*8 @J_;SSaYnP>[=In

êšĂÜÖćø×ć÷đÖšćĂĊĚ/1+%

+ 8\ + $%/ xp- +.0/ /!7!8(!A|;^{;) -).(¨_|"%6L4 ()* % / 2') );€_‹‹:|;T|

.8( M/1+- +% + $.( )7 / !.B!=>DDP°FKaJEDJFmD[=In[?

2VBMJųFEǰDPPLTGFJFFKFK

ZIGRlPGFDE?GJEDPJFmDE>F‘ <[gIIKmIG]PJY=IJKPEPIJD JKEEG=EP`Fj=]YFD>G[ CšEFJDP`FFšjFGPFJ=FDPJRlP =?PDPJFJKYIIK=InnJKPJ CJY>PDlGFGF¯?PGFK[IJE=E˜ RlJmJ;€T:{{}|S}

'VMMǰUJNFǰDPPLmPElE>FDET

FGDFšjFGPFJ=FGFGF¯?PGFKRlP GFDE?GJEPJIGEl=IEF‘j>FDF DFJKGFD?nFEIElP_;S;GFDE?^ GJEaYnP>[=In

øĆïÿöĆÙøǰ$PPL!8(/AB

L*81 2 —FYPIJ>GF) ) ;€_}S}T€_T

"ǰXFMMFTUBCMJTIFERlP

GFDE?GJEPJgFF>IJYJKRIG¯? GF>II]PJYZIG¯?>P°FK=II]D[ X>?FJ=PJCJY>PDl‘JKE>FDE TFGDmIG]FšjFGPFJ=FDGF GF¯?PGFK[O>FDFFnP>I?G GFD?nF±EIElP_;S_GFDE?GJEa YnP>[=In

"ǰ,BSBPLFǰ#BSPJCDEFGJ <?@?G@PD>II]PJYZIGGF=FjEPIJPDE[ —F¯?PGFZ?JI?EYIPJYjFGDIJ>PE mPElYIIKO—D]P>>JK>P]FEI PJEFG=EmPEl=?DEInFGD™I?JY² T;JKjGFDFJE@>F‘YIIK =InnJKIZCJY>PDl¨T;jFGlI?G =InnPDDPIJRlF=IJE=EjFGDIJ PDRPn‘jlIJFJ?n@FG;€TTT{{ _S:‘=>>ZEFGTjn® øĆïÝšćÜìĞćøć÷Üćî,/

, 9,( 94 ) )FJJ FnP>˜KFJJ¦?JalIEnP>[=In

øĆïĒêŠÜĀîšćǰ $) 8B)4 ) )-,A*;€;_|:S:;€ ,BSBPLFǰ#BS )( )%—F=FjEPIJPDE!-!/!" 2 /L/$.(!! ,W/! cB !-!! 2'2 ) %- * % 4 L ! $.(.3-% ,-. ,*! T;8k) ) !;€TTT{{_S:+./!p! øšćîǰ$IBCBǰ5IBJHDDYFJK

<j’?YlFDK>FDEEPIJ‚/!-  *$.( /8% 2+% )¨|;-$9![.(¨T;/1+ 3%!8(/AB‚% 32.%/" -( 1 )4$)S;n^‹jn/ 2') ) ;€S€€S:T€S83

øšćîǰ1FOTRGKPEPIJ>RlPHD^ DYF˜T_SbIYIJ<E‘UG?JDmP=] CDE ^/!-  +5 S;;‰ JIJ^DFš?> ^!8(/AB$.(*!! 8(/AB ( / *+%M ^ !% /( !p " EGn/}‘S ^% 8N )4$)S;n^S;jn, ^3 % $--/7 ^!-8( !L ^/ 2') )-,A 05  05‚Ol˜‹T}S;T|:‘+L-,A

%;€{‹S{;‹|}‘FEII?³alIE^ nP>[=In -JDFODFEǰ3FTUBVSBOUJK

R]FmZIG<>F[ HF>@I?GJF‘FDEFGJ<?@?G@?G@D[ <F>>PJYK?FEIlF>EljGI@>FnD[ gFJ?PJFFJ¯?PGPFDIJ>[>>;€;_ S}€:;‹ZIGjjIPJEnFJE[OGP=F mP>>IJ>@FKPD=?DDFKK?GPJYj^ jIPJEFKPJDjF=EPIJ[


บักหําตอบหมาย +1-( +*/9) *$%7 *+ /, 2 !. B -( + 3'(* %*8 -,A. + %-( น้องเจี๊ยบ สวัสดีครับ น้องเจี๊ยบ

1 % '(/, ( (/9)

8, )!8  $)"%'( /*8 / 6L4 % .(0 ( '* %*8. !  $6' (*' % '§-)%+6L4) *8 % 9) *6 Bp $ (

8\ -1)/, %"%'( 8\ /%!)1+L+/ 2 !. B 0!-!+3%2+%*8888u8u <jGPJY`>F/ (() !L0!% !! $6$*$% * %% ! /9) *1* 7 .!0 7 3 0!3+.% +.7 % + +!L $ /9)

-0!+ *!  ( ( !/ +! / 14! + % / ' ( 2/$) / Ž+.% +. 4 ! *!8(/-B'( ! ( HFKP@J]'(*!=I`FG ปล."%2-*8 '*+ $6Ž' $6Ž0$ ( 1 !* %R<7'(*8 /3' B ('ˆ(3 บักหําไม่น้อย


M Y THIPEDIA

р╕гр╕╣р╣Йр╣Гр╕лр╣Йр╕Ир╕гр╕┤р╕Зр╕Ър╕╣р╕Кр╕▓р╣Гр╕лр╣Йр╕Цр╕╣р╕Бр╕Хр╣Йр╕нр╕З

р╕Бр╕▓р╕гр╕Ър╕╣р╕Кр╕▓ р╕Юр╕гр╕░р╕Ър╕гр╕бр╕Йр╕▓р╕вр╕▓р╕ер╕▒р╕Бр╕йр╕Ур╣М р╣Бр╕ер╕░ р╕Юр╕гр╕░р╕Ър╕гр╕бр╕гр╕╣р╕Ы

w o r d s / ╟░├о┼б─В├Ь─С─А├о─М─В

// - L 79R<,- (-q 4 % + L 1 / ,--. /1-5!/, ,--.+ #*!'(2 % 8() /)B* 8-

Wx '!"# 8. $8.-4/1-5/, 2 8() /)B* 0 -L . /29$.%-'( 8\ 2-*8*!* % '(/! 0'( ',.'! .% '%3+9.:  $) -% !/ +),1 2+% - * ! 39(/! 0'(',.'! .% '%3+ 9. :!' "# 2 8r'', 4 4 / + # !!'(-B/ (2 L 1+- -% /3)+)7'#12+% -%$! +'# * %! 1(!q.WAB !39 L 8\ ! -.-%, L

.-! 9L!"#% -%% +2 8r'', +$)39(-B 4 $%' 2+%.2 L-!!-, L$.(-!/1 0'2 ,7 % *!'( 8\ %  c, ')70-!*%39"L !- р╕Бр╕▓р╕гр╕Ър╕╣р╕Кр╕▓р╕Юр╕гр╕░р╕Ър╕гр╕бр╕Йр╕▓р╕вр╕▓р╕ер╕▒р╕Бр╕йр╕Ур╣М р╣Бр╕ер╕░ р╕Юр╕гр╕░р╕Ър╕гр╕бр╕гр╕╣р╕Ы

)4 (!q.WAB-32 )1$+ ) 1(,c38+L"%2- % ! L4-' !,!39$!)+'( +!(/!- )!. c c / 0 '  [:  4 -3 9 ,   - 6# 8\ q. ! (9 !W(-B$.( z+/ 8\ -3 52

р╣Ар╕Др╕гр╕╖р╣Ир╕нр╕Зр╕кр╕▒р╕Бр╕Бр╕▓р╕гр╕░р╣Гр╕лр╣Йр╕Цр╕зр╕▓р╕в

S[ 14!(% _[.% 14% T[+ ┬А[+ :[ |[6 B {[%-.,(8N }[ ,+./9!3

/1+3%39-4$2+%', c38S| / -4)*8', ┬Л -" 4 (-"39 55A / 0'9. :┬к (p!)//((-((p)( (+(p)/!!/!,c//(┬БT'┬В(/(!(! p(p ) ,c(/! 

) ((+/(+//((,pc (p!,c(8N(!(!( (p!,c (┬к┬Б.T-4┬В р╕Юр╕гр╕░р╕Др╕▓р╕Цр╕▓р╕Ър╕╣р╕Кр╕▓р╕Юр╕гр╕░р╕Юр╕╕р╕Чр╕Шр╣Ар╕Ир╣Йр╕▓р╕лр╕ер╕зр╕З$

┬к(/(!(! p (p ) ,c(/!  ) ((+ /(+//( ( ,pc (p! ,c(┬к +L$ )0! ┬к (p! )//( (-((p) ((+(p) /!!/!,c//(┬БT'┬В


 ) 8Np/

/ / 

/ /,c( ! 

! ,c()p/  p/),c( 8N) (/(!(! p(p ) ,c(/! ) ((+/(+//( (,pc (p!,c(!//(! ÂŞ ŕ¸&#x17E;ระŕ¸&#x201E;าŕ¸&#x2013;าอŕ¸&#x2DC;ิชŕ¸?าŕ¸&#x2122;ŕ¸&#x201A;อŕ¸&#x17E;ร$)+%! 

ÂŞ (p!)//((-((p)((+(p)/!!/!,c//( T'Â&#x201A; (/!(! p(p)),c(/! ) ((+(,pc (p! ,c( 8Np ! ,// ' 8\ ! ,WB$.( 4+. 8Np -(/!8r  ' -!! ,-/3/, 8Np +! (!,))(p! ' -!3%!1 ' %!++! '%'!  --, $.(- cB8N  (!! -!-! -! !))' 2 L % '%,/ $!%8. /% ! ÂŞ8N( !(!( (p! ,c(  : 'Â&#x201A; 9(&Â&#x2026;.(c,.( % (,c '%  /Â&#x201A;9L[[[ !/,.[[[)%2+%(-B 9 L[[[ ) 8Np/

/ / 

/ /,c( ! 

! ,c()p/ 

p/),c(8N)  8N(!(!( (p!,c(Â T'Â&#x201A;(,c '% % .% %(+!! 9(2+%,5!-B / 0'[:/3 7#4 $.($.% 7#4 ÂŞ3 Good day to all ANTS followers, this issue Iâ&#x20AC;&#x2122;d like to present one of the most significant figures of Thailand; whether it be in science, politics, economy and the biggest transition of Thailandâ&#x20AC;&#x2122;s history, I am talking about King Rama V also known as King Chulalongkorn. According to my recent research, one of the main reasons many Thais greatly admire King Rama V until this day is because of his passion in cooking and discovering new recipes. Many food businesses often place a portrait of King Rama V in their restaurants as a good luck charm and a symbol of success, which has continued until this day. 3

Ă&#x2013;Ä&#x2021;øĂ&#x153;Ä&#x2021;ĂŽÇ°Ă&#x2013;Ä&#x2021;øÄ&#x2018;Ă&#x153;Ä&#x2030;ĂŽÇ°Ă&#x2122;ĂźÄ&#x2021;ÜøÄ&#x2020;Ă&#x2013; Ä&#x2022;óŠáÄ&#x2030;Ă°Ă Ä&#x160;ĂśÄ&#x160;Ă&#x2122;Ä&#x2C6;ĂŞÄ&#x201A;ĂŻÄ&#x201D;Ä&#x20AC;ĹĄĂ&#x2122;Ä?èÄ&#x2022;ĂŠĹĄ

Ç°Ç° ĂŹÄ&#x2C6;ĂŽÄ&#x2021;áÄ&#x201C;ÊáǰÎþÄ&#x2020;Ă&#x153;Ç° ĂłÄ&#x2030;ÜóŤǰ#PYÇ°)JMM

ïøÄ&#x2030;Ă&#x2013;Ä&#x2021;øÏÄ&#x2C6;ĂŽÄ&#x2021;áÏÄ&#x2021;Ă&#x153;Ä&#x201C;ÏøýÄ&#x2020;óÏŤǰÊťßáĂ&#x2013;Ä&#x2021;øêÄ&#x2030;ĂŠĂŞĹ Ä&#x201A;Ă&#x2013;ĂşÄ&#x2020;ĂŻÄ&#x201C;ÊáêøĂ&#x153;Ä&#x20AC;Ä&#x2021;ĂşÄ&#x17D;Ă&#x2013;Ă&#x2122;ĹĄÄ&#x2021; Ä&#x2018;ĂśÄ&#x152;Ä&#x2122;Ä&#x201A;Ă&#x;Ä&#x2C6;øÄ&#x2026;Ă&#x2122;Ĺ Ä&#x2021;ïøÄ&#x2030;Ă&#x2013;Ä&#x2021;øùŠÄ&#x2021;ÎøÄ&#x2026;ĂŻĂŻÄ&#x201C;Ä&#x201A;ĂŽÄ&#x2018;Ă&#x153;Ä&#x2030;ĂŽĂŹÄ&#x2021;Ă&#x153;Ä&#x201A;Ä&#x2030;ĂŽÄ&#x2018;ĂŞÄ&#x201A;øŤÄ&#x2018;ĂŽĂŞ


HORO

MAY 2012

w o r d s / ╟░─А├╢─В─У─В┼а├Ь─Т├╢┼а├о─С├╝┼а─В├╕┼д╟░POHNBOWFS!ZBIPPDPNBV

р╕гр╕▓р╕ир╕╡р╕бр╕▒р╕Зр╕Бр╕г 16 р╕б.р╕Д. - 12 р╕Б.р╕Ю. +. . *8 . + % *!$"!' )(+

'' //55p ! L $.( -/ / , '(* % -!/1 0' - $.(+.' 4 ! A┬аB'(* % ' L4-3"32'$*! - &r 2+%( '(!,8/-3%/!-+L('( 2'

L ! $.( '% Capricornus January 16th - February 12th UF=GFZ?>mPElYn@>PJY┬С>?=]PDJIElFKPJYI?Gm[┬ЩI?mP>>@FYP`FJ D?jjIGEZGInZnP>JKZGPFJKDPJnEEFGIZ=Inn?JP=EPIJGFYGKPJY =InnPEnFJEDJK=IJEG=ED[┬ЩI?n┬░JKGInJ=FEJ?JF┬Ъ^ jF=EFKEPnF[IG]n@FKPZ┬░=?>EEElPDEPnF[HJnPDE]FDn I==?G┬СIGl`PJY=IJ┬ЬP=EDmPEl=I^mIG]FGDIGFnj>IFG[ р╕гр╕▓р╕ир╕╡р╕Бр╕╕р╕бр╕ар╣М 13 р╕Б.р╕Ю. - 13 р╕бр╕╡.р╕Д. ((+ % '(!+!+L! L)%12+% /9L / -! )% .3 %$.( 9 '#'(/1 0' +!  )% -!9 +.L'5) %*8 9 4 L $.(+,% / .,.%  $0 .,p. Aquarius February 13th - March 13th UF=GFZ?>mPElI?GGFDjIJDP@>FmIG]DPJ=FElFGFn@FDInF KPZ┬░=?>EPFDElEmI?>K=?DFI?@KGFj?EEPIJ[┬ЩI?mP>>JFFK D?jjIGEZGInZGPFJKDJK=┬п?PJEJ=FDEID?==FFKPJGInJ=F[ ┬ЩI?n>DIJFFKlF>jZGInZnP>mPEl┬░JJ=FD[┬ЩI?mP>>JFFK EI]FFj?jI?GFJEl?DPDn[RlFGFGFK`FJE?GFDmPEPJYZIGI? JKI?GZGPFJKD[ р╕гр╕▓р╕ир╕╡р╕бр╕╡р╕Щ 14 р╕бр╕╡.р╕Д. - 12 р╣Ар╕б.р╕в.  2+%2-L! 0 !+'( 8\ + 4 3 B) ) '' 60 / 1/55p ! L 1! A┬аB'(* % -!/1 0' -!- +!-! - 8\ pW,B Pisces March 14th - April 12th IJ┬ЭE>FJKnIJFEIJ@IKEElPDEPnF┬СI?nJF`FGYFEPE @=][PEllF>jZGInI?GZGPFJKD┬СJJFm=InnPEnFJEPD>P]F> EIYIDnIIEl>JK@FD?==FDDZ?>[bI`FPD>II]PJYYGPn[ р╕гр╕▓р╕ир╕╡р╣Ар╕бр╕й 13 р╣Ар╕б.р╕в - 13 р╕Ю.р╕Д. -!9 !W 3'(/!+'. )0! L &3 L 7

-%3 "#-3 2 2 L 4 ' L $.%'+ %!L 8\ +.!L . ('(! )38% '(!3%2+5-9 +.L "%*83%$-B0'(/1 0' 8\ $ $% Aries April 13th - May 13th ┬ЩI?GGInJ=FmP>>>II]?jmPEl>PEE>Fj?DlZGInI?GZGPFJKDJK >I`FKIJFD[┬ЩI?G>I`F>PZFPDDFFJPJjIDPEP`Fm@IElFGD┬С?J>P]F >DEnIJEl[DZIG=GFFG┬СI?nnFFEDInF=InjFEPEIGD[┬ЩI? mP>>@FD?jjIGEFK┬░JJ=P>>@I?GGF>EP`FD[

54

р╕гр╕▓р╕ир╕╡р╕Юр╕др╕йр╕а 14 р╕Ю.р╕Д. - 13 р╕бр╕┤.р╕в. "# . 8\  8\ 3%' !L/1+9 zW   #W ! A┬аB/ ) .L 94 q.,  ''(* %) !B2 L 4 8\ $   !/-.) ! (,)$.( '( 1-! L % !2+%-!0 3! !9. Taurus May 14th - June 13th ┬ЩI?n@F=InFGF=IYJPDFKJKZnI?DZIGDInFElPJY[XIGDE?KFJE┬С I?mP>>KImF>>PJI?GF┬ЪnD[┬ЩI?GIjPJPIJDmP>>@FjjGF=PEFKJK GFmGKFKElPDnIJEl[XPJJ=FPD>II]PJYYGFE[┬ЩI?G=lP>KIGI?JY GF>EP`Fn@GPJYKGnPJEII?G>PZF[┬ЩI?G>I`F>PZFPD>PEE>F =Inj>P=EFKJK?J=>FGElPDnIJEl[ р╕гр╕▓р╕ир╕╡р╣Ар╕бр╕Цр╕╕р╕Щ 14 р╕бр╕┤.р╕в. - 14 р╕Б.р╕Д. !$.%- - ?E?nJ 4*!)% + - (! A┬аB

8N 8()32' L 4.(- ! A┬аB* %  8\ 8\ 1*!- &r L % ' '!$$0 !! Gemini June 14th - July 14th RlFGFGFYIIKDPYJDPJI?GGInJ=FElPDnIJEl[┬ЩI?mP>>l`F YIIK>?=]mPElnIJF[┬ЩI?mP>>GF=FP`F>IEIZlF>jZGInZGPFJKD[ р╕гр╕▓р╕ир╕╡р╕Бр╕гр╕Бр╕О 15 р╕Б.р╕Д. - 16 р╕к.р╕Д.

L 4'(- AB(*! A┬аB'(/1 0'8(+ #/!" +0 +),AB .+ % * % .  !.3 *2/*8*!)%4( 8┬┤ ), ( L!AB '(! L*! %2' (+ L &3 ('( 2' - Cancer July 15th - August 16th XIGElPDnIJEl┬СI?mP>>@FD?==FDDZ?>mPElmlEI?lIjFZIG[ IG]lGKJKI?mP>>@FGFmGKFK┬░JJ=P>>[UFnPJKZ?>mPEl I?GFnIEPIJD┬СElFGFn@FDInFnPD?JKFGDEJKPJYmPElI?G ZGPFJKDJK>I`FG[ р╕гр╕▓р╕ир╕╡р╕кр╕┤р╕Зр╕лр╣М 17 р╕к.р╕Д. - 16 р╕Б.р╕в.

' '  $0 ) L/1+9 / +B  ! L ' ($)0*!29'(*!! %!6( .0 3'(3%M3┬Е3 (// 1,5! !$) L 7p q( L 1* %

W!2+% (/  p  '(* % .L 4 .L )1$+  2+!0! A┬аB) % 1 2 L 4 .(-! 3/ 2/ Leo August 17th - September 16th ┬ЩI?mP>>@FGF┬п?PGFKEIE]FElPJYDDFGPI?D>JKFJEl?DPDEP=>> ElPDnIJEl[RlFGFmP>>@FnJF┬ЪjFJDFD=InPJY?j┬СlImF`FG┬С I?mP>>>DI@FYFEEPJYDInFPJ=InF[┬ЩI?GmIG]mP>>DEJKI?E JK@FGF=IYJPoFK[RlFGFnF`FJ@FjGInIEPIJPJDPYlE[bI`F PD>II]PJY@GPYlEElPDnIJEl[


р╕гр╕▓р╕ир╕╡р╕Бр╕▒р╕Щр╕вр╣М 17 р╕Б.р╕в. - 16 р╕Х.р╕Д. $ ( 12+%1 c/( ( -(+B39( /B2+% L%1 .'( #4 . 8\ L   *8* % % -)%(( .( ( $% 2 +!3 L &3/ $.( *8 2 /" p-'- -- 2+%-!9 +.L/ / , Virgo September 17th - October 16th fEPDYIIKPKFEI`PDPEEFnj>FIGDFF]lF>jZGInElFDjPGPE?> mIG>KZGInEPnFEIEPnF[┬ЩI?G┬░JJ=FPDYIPJYDnIIEl>[RGEI `IPK=IJ┬ЬP=EDmPElZGPFJKDIGYIPJYEIPJjjGIjGPEFj>=FD[┬ЩI?G >I`FKIJF=IJEPJ?FDEIYP`FlIjFJKD?jjIGE[ р╕гр╕▓р╕ир╕╡р╕Хр╕╕р╕ер╕вр╣М 17 р╕Х.р╕Д. - 15 р╕Ю.р╕в. - '( 1* %

W!2+% $) -)%+! *8 L.,!+. ! ! % B '(1 ' (*)% L - !! A┬аB /1 0'8. p8 Libra October 17th - November 15th ┬ЩI?G>I`FjGEJFGmP>>@GPJYI?F┬ЪEGFGJPJY┬СlImF`FG┬СI?mP>> =IJEPJ?FEI>IDFnIJFI`FGKGPJ]PJYJKjGEPJY[fZI?j>JEI >II]ZIGJFm┬жI@┬СKIPEEElFDEGEIZElFnIJEl[

р╕гр╕▓р╕ир╕╡р╕Юр╕┤р╕Ир╕┤р╕Б 16 р╕Ю.р╕в. - 15 р╕Ш.р╕Д. *82 /" p-' - .-L '(12+%9 ) #4 (  '(* %-!9 +.L'- +L+,% /  - $0 Scorpio November 16th - December 15th `IPK`PDPEPJYKIKYj>=FD[┬ЩI?G>PZFmP>>DEGE>II]PJY?jIJ=FI? D>ImKImJZGInjGEPJY[┬ЩI?mP>>GF=FP`F┬░JJ=P>lF>jZGInI?G jGEJFG[┬ЩI?G=GFFGDjF=EDDEP>>GF┬п?PGFmIG]JK=IJ=FJEGEPIJ[ р╕гр╕▓р╕ир╕╡р╕Шр╕Щр╕╣ 16 р╕Ш.р╕Д. - 15 р╕б.р╕Д. ?E?nJ 4 ) ! *!% 9  2+5 +L $+ +!4 '-  * % .

(- p/ ! A┬аB* % ' L4-3 )4$))% L / - !-33$.% -! L 4- 3/ 2/ *!! ┬К!+!! +!L  HF>@I?GJF Sagittarius December 16th - January 15th gFEGFKEIGF=FP`FGInJEP=YFDE?GFZGInDInFIJF┬С=I?>K@F DInF┬ЬImFGDIGF`FJJFJYYFnFJEGPJY┬УRlIDFmlIGFDPJY>F mP>> nIDE >P]F> nFFE ElFPG DI?> nEF PJ ElF @FYPJJPJY IZ ElPD nIJEl[DZIGElIDFmlIGFmPElDInFIJF┬СElPJYDGF>II]PJY D?jFG@GPYlEJK=>FG┬С?J>P]FHF>@I?GJFmFElFG[ANTS Newsmagazine 66