Issuu on Google+

F R E E

C O P Y

" นั ก เ รี ย น "

I S S U E

6 4

/

M A R C H

2 0 1 2


ANTS.pdf 1 2/03/2012 6:52:44 PM

C

C

M

M

Y

Y

CM

CM

MY

MY

CY

CY

CMY

CMY

K

K

M

áË ¾Ã ´ŒÒ (M Fre

(Sk Bu EN


iCORP - FP (3).pdf 1 3/11/2011 12:41:12 AM

QEAC Qualified Education Agent Counsellor

Suite 807, 365 Little Collins Street Melbourne VIC 3000 Telf:(03) 8676 0575, 8676 0578 Email: education@icorpinter.com www.icorpinter.com

áË‹§à´ÕÂÇ·Õ่ÁÕ·¹ÒÂáÅÐ Public Notary »ÃШӡÒà ¾ÃŒÍÁ·ÕÁ§Ò¹ ¼ÙŒàªÕ่ÂǪÒÞ¡¯ËÁÒÂÍÔÁÁÔà¡ÃªÑ่¹ ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒàÃ×่ͧÇÕ«‹Ò·Ø¡»ÃÐàÀ·

C

M

Y

The only one who has Immigration Lawyer and Public Notary in place, with a team of migration specialists

Free! first consultation

CM

Call now 03 8676 0575

MY

CY

CMY

K

Migration Services áË‹§à´ÕÂÇ ·Õ่ÁÕ·¹Ò»ÃШӡÒà ¾ÃŒÍÁ·ÕÁ§Ò¹¼ÙŒàªÕ่ÂǪÒÞ ´ŒÒ¹¡¯ËÁÒ ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ·Ø¡»ÃÐàÀ· (MARN: 9252631, 0316623, 0955153) Free! ¤‹Ò»ÃÖ¡ÉÒ Skilled Migration

(Skill Assessment / TR / PR) Business visa, Spouse visa, Student dependent visa, ENS/RSMS / MRT / AAT / Court appeals

Business Services

ÃѺ»ÃÖ¡ÉÒ, ·Ó Business Plan ¨´·ÐàºÕ¹¸ØáԨËÃ×ͺÃÔÉÑ· ·ÓÊÑÞÞÒ«×้Í¢Ò¡Ԩ¡Òà áÅÐÊÑÞÞÒ¹ÔµÔ¡ÃÃÁ·Ø¡»ÃÐàÀ·

Education Services á¹Ðá¹Ç¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÊÁѤÃàÃÕ¹·Ø¡¤ÍÏʷءʶҺѹ ºÃÔ¡Òõ‹ÍÇÕ«‹Ò¹Ñ¡àÃÕ¹ Free! ÊÁѤÃàÃÕ¹ãËŒÞÒµÔáÅÐà¾×่͹¨Ò¡àÁ×ͧä·Â ÊÁѤÃÇÕ«‹ÒµÃ§¨Ò¡ÍÍÊàµÃàÅÕ ºÃÔ¡ÒèͧµÑ๋Çà¤Ã×่×ͧºÔ¹ÃÒ¤Ò»ÃÐËÂÑ´ ÃѺá»ÅàÍ¡ÊÒ÷ءÀÒÉÒ ÃѺÃͧâ´Â NAATI


64

Affiliated Newsmagazine for the Thai Society

Level 8, 807/365 Little Collins St. Melbourne VIC 3000 Tel : (03) 8676 0574 Fax : (03) 8676 0300 Email : info@antsnews.com.au : antsnews@gmail.com website : www.antsnews.com.au

C O N T E N T

26 30 34

40

ANTS Society Events

05

News

11

ANTS Guru Education

42

Immigration

43

Aussie's Slang

44

Mail box

45

ANTS Chill out ANTS Tips

20

Lifestyle and travel

30

Cooking

34

Shopping

35

ANTS Underground

28

Fashion

24

ANTS Tistic

50

From cover

26

From cover special

28

ANTSTertainment Technology

18

Entertainment

16

Calendar

15

เรื่องจริงผ่า(น)ดวง ปากตลาด

36

Classifieds

48

Horo

52

38

Cover Phographer Contributors

Kalunyoo Kongkatigumjorn / assistan / Bhavin Mettanant Alan Wong / Chulapong Yukate / Linlada Ward / Nootnaree Supaviruchbuncha / Parkpoom Chaisiriprasert / Saard Dee / Tammy / Tus karnchanapa / Wanwisa Romjumpa / Witharya Punephontharwelap / ขวัญ เพียงหทัย / พีรอนงค์ A d v e r t i s i n g E n q u i r i e s 03 8676 0574, 04 0104 2588 M e d i a R e p r e s e n t a t i v e Leba Ethnic Media / Allan Kaufman D i s c l a i m e r Newsmagazine for the Thai Society is published 12 times a year. The views expressed in this publication are not necessarily endorsed by the editor or by ANTS. While every effort has been made to ensure the accuracy of the information in this publication is correct at the time of printing, the publishers accept no responsibility or liability for any errors, omission or resultant consequences arising from the information in this publication. All material in ANTS is copyrighted and may not be reproduced in part or in whole without written permission from the publishers. Copyright © 2010 Affiliated Newsmagazine for the Thai Society ANTS. All rights reserved. 4


english college

Accredited by

AU S T R A L I A

ภาษาอังกฤษทั่วไป | Barista / Café English | ภาษาไทยภาษาอังกฤษสําหรับ Bartending ภาษาอังกฤษธุรกิจ | IELTS / การเตรียมการศึกษาวิจัยต่อไป FCE Cambridge | CAE Cambridge | ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ TESOL / TKT ทําไมต้องเลือก Impact? 1. ชัน ้ เรียนขนาดเล็ก -- เฉลีย ่ จํานวนนักเรียน 12 คน, สูงสุด 15 คน 2. ได้รบ ั การรับรองจากสถาบันรับรองการสอนภาษา เช่น -- ASQA, NEAS, และ English Australia 3. มีคณ ุ ครูมง่ ุ มัน ่ ทีจ ่ ะสอนด้วยความรัก (IELTS และ Cambridge Examiners) 4. ให้ความใส่ใจกับนักเรียนทุกคน และนักเรียนจะได้ เข้าคุยเป็นรายบุคคลกับครูประจําชัน ้ ทุก 5 สัปดาห์ 5. มีหลักสูตรหลากหลายให้เลือกเรียน 6. สามารถเข้าเรียนต่อวิทยาลัยได้เลยและหลังจากจบ

วิทยาลัยก็สามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ 7. เข้าใจความต้องการของนักเรียนอย่างถ่องแท้และจัด ระบบการเรียนการสอนเพือ ่ ตอบสนองความต้องการ ต้องการของนักเรียน 8. มีนโยบายให้นก ั เรียนพูดภาษาอักฤษเท่านัน ้ เพือ ่ เป็นการส่งเสริมการปฏิสม ั พันธ์กบ ั ชาติอน ่ื ๆ 9. มีการจัดตารางเรียนทีเ่ หมาะสมเพือ ่ ส่งเสริม ประสิทธิภาพในการเรียนรูท ้ ส ่ ี งู สุดของนักเรียน 10. มีกจ ิ กรรมและบทเรียนเพิม ่ เติมฟรีให้นก ั เรียนเข้า ร่วมทุกวัน 11. มีนก ั เรียนกว่า 320 คนและมีนก ั เรียนหลากหลาย

www.impactenglish.com.au | info@impactenglish.com.au | CRICOS Code: 02995B

เชือ ้ ชาติจากละตินอเมริกา, ยุโรปและเอเชีย 12. มีสถานทีต ่ ง้ ั ทีส ่ ะดวกมากเพียง 1 บล็อกจาก Southern Cross Station 13. มีสง่ ิ อํานวยความสะดวกรวมทัง้ มี ห้องรับรอง 2 ห้อง มีหอ ้ งครัวและอุปกรณ์ครบครัน,รวมทัง้ เตาอบ ่ งดืม ่ ไมโครเวฟ ตูเ้ ย็น และ ตูจ ้ าํ หน่ายขนมและเครือ มีหอ ้ ง ห้องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตไร้สายให้ ใช้ฟรี 14. มีคอฟฟีช ่ อป Impresso ซึง่ ดําเนินการโดยนักเรียน บาริสต้าของเราเอง 15. มีบริการจัดหาโฮมสเตย์และหอพักให้นก ั เรียน

acebook.com/ImpactEnglishCollege


S O C I A L EVENTS

Meet and Greet ตู่และแสตมป์ @ ล้านเล่า Commercial Road, South Yarra

ใครที่พลาดไม่ได้ใกล้ชิดกระทบไหล่กับสองนักร้องหนุ่มคุณภาพก่อนขึ้นคอนเสิร์ต งานนี้ทีมงานได้เอื้อสถาน ที่ให้พวกเราได้ไปถ่ายรูปคู่ยิ้มหวานกับศิลปินได้ครบทุกคน พร้อมกับบรรยากาศหลังร้านที่น่านั่งชิลๆ และ ฟังเพลง Groove เพลินๆ แถมยังจะมีช่วงระทึก Shot ละ $5 มาเรื่อยๆ ตลอดคืน ติดตามความเคลื่อนไหว ของงานต่อไปได้ใน ANTS facebook

ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 5 ผู้โชคดีที่ได้รางวัลบัตรคอนเสิร์ต ครั้งนี้ด้วยนะจ๊ะ อย่าพลาดกับกิจกรรมดีๆ แบบนี้ด้วยการ follow Facebook ของ ANTS ที่ http://www.facebook. com/ants.newsmagazine 1. Nalinee 2. On Thongpravati 3. Fuse Hatthaya 4. Kara Kamolrat 5. Sukanda Sumondis 6

i

ii

iii

iv

v


SOCIAL E VENTS

Valentine’s in love: Love us love the Earth ตู่ & แสตมป์ Live in Melbourne

ขอนับถือในการจัดคอนเสิร์ตที่น่าประทับใจและมีสีสันของทีมผู้จัดคุณ Ouddy & Tua เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาที่ได้นำ�ศิลปินมี คุณภาพจากค่าย LOVEiS อย่าง ตู่และแสตมป์มาร้องเพลงและสร้างความประทับใจให้กับชาวเมลเบิร์น ที่ได้ฟังการแต่งเพลงสดของแสตมป์อย่าง ที่เราเคยดูแต่ในคอนเสิร์ตของนักร้องคนอื่นๆ และพลังเสียงที่เป๊ะตลอดของตู่ นอกจากจะได้ฟังเพลงแล้วรายได้ส่วนหนึ่งที่เราจ่ายไปทางทีมงาน ก็ได้จัดสรรแบ่งปันให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ประเทศไทยอีกด้วย แน่นอน “เพราะโลกนี้ไม่ได้มีแค่เรา”

7


S O C I A L EVENTS

ในโอกาสที่ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เดินทางมาเข้ารับหน้าที่ในตำ�แหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา สถาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้เป็นเจ้าภาพจัดพิธีงานบุญและถวาย ภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 12 รูป ที่ทำ�เนียบเอกอัครราชทูต เมื่อวันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีเอกอัครราชทูตฯ และภริยา ทีมประเทศไทยในกรุง แคนเบอร์รา ครอบครัว และอุบาสกอุบาสิกาเข้าร่วมพิธี

AUSTR ALIAN OPEN TENNIS REPORT What a great event we have in Melbourne, where the eyes of the world are on us. 3 Thai players did well. DANAI UDOMCHOKE won through 3 rounds of qualifying, then lost to Frenchman Gilles Simon in the first round 1/6 6/3 7/6 3/6 2/6 TAMARINE (TAMMY) TANASUGARN lost to Russian Ekaterina Makarova in the first round 0/6 6/2 0/6, and paired with the Spanish girl Lino in the doubles where they lost in the first round 2/6 6/4 1/6 NOPPAWAN LERTCHEEWAKARN lost in round 1 of the qualifying 5/7 5/7 to American Alison Riske. Australians who performed very well, winning at least 1 round, were Olivia Rogowska, Casey Dellacqua, Jelena Dokic, Lleyton Hewitt, James Duckworth, Matthew Ebden and Bernard Tomic. Any interesting junior results will be reported in the next issue. NOTE: Do you want to help start a new sport in Thailand? Beach Tennis Thailand is looking for Thai Nationals who may be interested in starting discussions about possibly joining as business partners, or you may know someone in Thailand or Melbourne. Please email or ring Bruce on 0427226251 – brucei7@hotmail.com www.beachtennisthailand.com

8


Editorial Talk สวัสดี Autumn ค่ะ พวกเราที่อยู่เมลเบิร์นกันมานานเกินหนึ่งปีคงจะรู้ว่า บรรยากาศตอนฤดูใบไม้ร่วงที่นี่สวยงามเพียงใด ยามที่เราขับรถ "ตระเวน" ถ่ายรูปกันในวันหยุด บันทึกภาพเหล่าใบไม้ ทีผ่ ลัดเวียนเปลีย่ นผันเป็นหลาก หลายสี สวย..สวยจับใจ เดือนนี้มีสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของสังคมไทย คืองานเทศกาลอาหาร และวัฒนธรรมไทยที่ Federation Square ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนา งาน สำ�คัญที่ถือว่าเป็นหน้าตาและตัวแทนของชาติไทยก็ว่าได้ หากท่านว่างก็ ขอเชิญชวนให้ไปร่วมงานกัน งานนี้เปิดกว้างสำ�หรับทุกคนจริงๆ ค่ะ ส่วน ท่านที่ติดภารกิจก็คงต้องรอปีหน้า ยินดีต้อนรับคลื่นลูกใหม่ๆ ที่เพิ่งมาสู่นครเมลเบิร์น ขอให้เรียนและทำ�งาน กันอย่างมีความสุขนะคะ และขอฝากความห่วงใยใส่ใจไปยังนักธุรกิจและ ผู้ประกอบการไทย ที่หนักใจกับภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่เขย่าไม่ หยุด ขอเอาใจช่วยให้เข้มแข็งและฮึดสู้กันต่อไป เชื่อว่าวงการใดใดก็มีการ แข่งขันเป็นเรื่องธรรมดา หากไม่มีการแข่งขันก็คงไม่มีการพัฒนา ดังนั้นผู้ ทีค่ ดิ จะยืนหยัดอยูใ่ นวงการคงต้องทำ�การบ้านมากขึน้ ว่าจะชนะใจผูบ้ ริโภค อย่างไร ตรงนี้ต่างหากที่จะถูกเรียกว่าการแข่งขันอย่างมืออาชีพ ดิฉันดีใจ ที่ได้ทราบว่ามีนักธุรกิจไทยหลายท่าน ได้ดำ�เนินธุรกิจที่ออสเตรเลียที่ฉีก แนวไปในหลากหลายแนวทางและสร้างความแตกต่างน่���ประทับใจ ใน ขณะทีเ่ จ้าของร้านอาหารไทยหลายท่านก็ยกระดับขึน้ ไปสูก่ ารบริหารระดับ อินเตอร์มากขึ้นจนประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างดี ขอเชียร์และเอาใจช่วย สุดฤทธิ์ อย่าลืมว่าทุกอย่างต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หยุดคิดหยุดพัฒนา ก็มีสิทธิ์ตกรุ่นได้ มาช่วยกันบริหารสมอง คิด..คิด และหากลยุทธกันต่อไป ดีกว่า ดิฉันเชื่อว่าโลกนี้ยังมีสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆ อยู่เสมอตราบใดที่เรายังมี พลังงานในทางบวกกันอยู่ ขอขอบคุณที่คิดว่า ANTS เป็นศูนย์กลางเรื่องข้อมูลข่าวสารและต่อสายเข้า มาถามโน่น นี่ นัน่ กันไม่หยุดยัง้ ยินดีชว่ ยเหลือและเต็มใจตอบทุกคำ�ถามค่ะ ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร จะทุกข์หรือสุข เราจะรออยู่ตรงนี้เสมอ ที่หมายเลข 8676 0574 ค่ะ

Hello ‘Autumn’….Anybody who has lived here for longer than one year would have memorized how beautiful Melbourne autumn can be. You will never forget the enjoyable time when you travel and take great photos of colorful falling leaves and all the shades of autumn around the town… What a beauty? Welcome to Melbourne for all you newcomers. We hope that you enjoy studying and working here, one of the most beautiful and livable cities in the world. Our love and care are also sent to all the Thai business managers and entrepreneurs who have faced difficult times due to economic and political situations. We hope you remain stable and confident. It is believed that there will be little or no development without competitions. As long as there are fair and professional competitions, everything should be achievable and always challenging for innovative business owners. I personally admire a number of Thai entrepreneurs who have successfully made varieties of business profitable, and also Thai restaurant owners that have developed businesses to reach an international benchmark, and become very successful. Keep up your good work. Let’s exercise our brain by thinking and discovering new strategies for the better days to come, with our positive energy and autumn beauty!! Thanking you for your trust, constant contacts and phone calls asking for all sorts of information. We feel honored and are willing to assist and answer every question. We are always right here waiting no matter how or who you are, on 8676 0574. Linlada Ward / Editor

ลินลดา วอร์ด / บรรณาธิการ

Community Conta c t s Royal Thai Embassy / 111 Empire Circuit, Yarralumla, ACT 2600 / Tel:(02) 6206 0100 Royal Thai Consulate General / Suit 301, 566 St. Kilda Rd., Melbourne VIC 3044 / Tel:(03) 9533 9100 Thai Airways International / 3rd. Floor, 250 Collins St., Melbourne VIC 3000 / Tel:(03) 8662 2266

สมาคมไทยแห่งรัฐวิคทอเรีย / คุณจุลพงศ์ อยู่เกษ / Tel: 0432 429 889 สมาคมออสเตรเลีย - ไทย / คุณ Robert Taylor / Tel: (03) 9426 9128 วัดไทยนครเมลเบิร์น (Box Hill) / Tel: (03) 9899 0883

วัดธรรมรังษี (Forest Hill) / Tel: (03) 9878 6162 วัดป่าโพธิวัน (Warburton) / Tel: (03) 5966 5999 วัดธรรมาราม (Sunshine) / Tel: (03) 9352 5509

“ A b e t t e r m a g a z i n e for the Thai Community” Visit us online: www.antsnews.com.au 9


  Team

Linlada Ward Marketing Director

Harinat Siriwan Strategic Director

Pranopporn Charoenphannathon Editorial team

Chollada Kromyindee Marketing Officer

Candice Boonjua Translator

Ruriya Singhay Editorial Team

Tus Karnchanapa Editorial Team

Withar ya Punephonthaewelap Editorial Team

Aninta Boonnotok Art Director

Itchaya Goaysomboon Graphic Designer

Sansern Rianthong Advertising Designer

Amnuaypond Hirunyaphan Photographer

Bhavin Mettanant Photographer

Kalunyoo Kongkatigumjorn Photographer

Wirut Khemnak Photographer

Katalee Krachangsaeng Social Journalist

Subhorn Limthongkul Journalist

Tana Taechalertpaisarn Proof reader

Tharit Manakul Ants Junior

Nisathip Peeratrakul Ants Junior

follow us on

Mimii Sumirattana Ants Junior

B r u ce Isaacs

Tammasak Larpnikornkul Ants Junior

International Co-ordinator

10

@antsnews


NE W S

พบร่าง “วิทนีย์ ฮุสตัน” ในอ่างนํ้า สันนิษฐาน “ซาแน็กซ์” คร่าชีวิต เผยส่งลูกสาวบําบัดหวั่นฆ่าตัวตายตามแม่เพราะทําใจไม่ได้

นครซูริคของสวิตเซอร์แลนด์ติดอันดับเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดใน โลกแทนที่กรุงโตเกียว สืบเนื่องจากภาวะค่าเงินแข็งในหลายประเทศ เช่น สวิตเซอร์แลนด์และ ออสเตรเลีย

สืบเนื่องจากข้อพิพาทเครื่องหมายการค้า iPad ที่บริษัทแอปเปิลแห่ง สหรัฐฯ แพ้คดีเมื่อปีที่แล้ว โดยศาลจีนได้ตัดสินแอปเปิลละเมิดสิทธิ เครื่องหมายการค้าที่จีนได้จดทะเบียนไว้เมื่อ 10ปีที่แล้ว ขณะนี้เจ้าหน้าที่พาณิชย์จีนได้ตรวจสอบและสั่งเก็บ iPad ลงจาก ชั้นจําหน่าย และขู่ปรับนับร้อยล้านหยวน พร้อมกับทั้งสั่งห้ามนําเข้า iPad ด้วยเช่นกัน

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ร่วมกับ เอไอเอส จัดแคมเปญ “เดิน ทางอย่างมีระดับ ในราคาอุ่นใจ กับบางกอกแอร์เวย์ส” สําหรับลูกค้า เอไอเอส มอบสิทธิพเิ ศษส่วนลดบัตรโดยสาร 10% ทุกเส้นทางการบิน ของบางกอกแอร์เวย์ส


NE W S

“Farm Design” (ฟาร์ม ดีไซน์) ร้านเบเกอรี่ชื่อดังจากฮอกไกโด ซึ่ง มีชือ่ เสียงในเรือ่ งการทําชีส เค้กทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะไม่เหมือนใคร รวมถึง รสชาติและดีไซน์ที่ชวนชิมได้เปิดสาขาในประเทศไทยแล้ว ที่โครงการ เดอะไนน์เซ็นทรัลพระราม9 และสาขา Terminal 21

ทุบสถิติประมูลทะเบียนรถเลขสวยกรมการขนส่งทางบก โดย ญญ 9999 โดนประมูลไป 11ล้านบาท

12

ฟิล มิคเคลสัน โปรกอล์ฟถนัดซ้ายชาวอเมริกัน ดับรัศมีคู่ปรับเก่า ไทเกอร์วูดส์ผงาดคว้าแชมป์ “เอทีแอนด์ทีเพ็บเบิล บีช เนชันแนล โปร-แอม” ที่รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นสมัยที่ 4

Angry Birds จะออกเวอร์ชั่นเฟซบุ้ค ซึ่งมีลูกเล่นใหม่ 4 แบบ


บริษัทผู้ผลิตตุ๊กตาบาร์บี้สร้างสรรค์ตุ๊กตาดยุคและดัชเชสแห่งเคม บริดจ์ออกมา เนื่องในวโรกาสครบรอบ 1 ปีงานอภิเษกสมรสของ เจ้าฟ้าชายวิลเลียมและพระชายาเคท

แพทยสภาเตรียมออกข้อบังคับ ตรวจเอดส์เด็กอายุ 15 ปีขึ้นไป โดย ไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ปกครอง

คณะกรรมการแห่ ง ชาติ กํ า กั บ การป้ อ งกั น และควบคุ ม การแพร่ ระบาดของไข้หวัดนกของเวียดนามแถลงว่า ที่ผ่านมาได้ค้นพบการ แพร่ระบาดของไวรัส H5N1 ซึง่ เป็นสาเหตุของไข้หวัดนก และตอนนี้ กําลังระบาดใน 21 อําเภอของ 11 จังหวัดทัว่ ประเทศเวียดนาม ซึง่ มี การสังหารสัตว์ปีกไปแล้วกว่า 4 หมื่นตัว และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 คน

ชาวสวีเดนวัย 45 ปีรอดชีวติ ปาฏิหาริยห์ ลังจากติดอยูภ่ ายในรถยนต์ หลงอยู่กลางป่าทางตอนเหนือของสวีเดน ซึ่งถูกปกคลุมด้วยหิมะ หนา โดยไม่มีอาหารตกถึงท้องและต้องกินหิมะประทังชีวิตมานาน ถึง 2 เดือน

13


NE W S

14

จีนเผยว่าปีนี้จะมีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงใหม่เพิ่มขึ้นอีก 3,500 กม. ซึ่งจะทําให้จีนมีรางรถไฟความเร็วสูงเกิน 10,000 กม. ทั่ว ประเทศ

ญีป่ ุน่ ขาดดุลการค้ามากเป็นประวัตกิ ารณ์ในเดือนมกราคม เนือ่ งจาก การนําเข้าเชื้อเพลิงสูงขึ้น เพื่อสนองความต้องการในการใช้พลังงาน หลังเกิดหายนะนิวเคลียร์ปีที่ผ่านมา ขณะที่ความต้องการสินค้าใน ภูมิภาคยุโรปซี่งประสบภาวะหนี้สินมหาศาลตกฮวบ

นิตยสารไทม์นํา “เจเรมี หลิน” การ์ดเอ็นบีเอ นิวยอร์ก นิกส์ที่กํา ลังดังเปรี้ยงปร้างในอเมริกันบาสเก็ตบอลอยู่ขณะนี้มาขึ้นปกฉบับ เอเชีย โดยสือ่ อเมริกนั โต้วา่ นิตยสารไทม์ฉบับเอเชียได้แหวกประเพณี ซึ่ง โคบี ไบรอัน หรือแม้แต่นักกีฬาอาชีพอื่นๆ ในปัจจุบันยังไม่เคยมี ใครได้รับเกียรติเช่นนี้

“อเดล” นักร้องสาวชื่อดังเดินหน้าตอบโต้ทางกฎหมายกับนิตยสาร ฝรั่งเศส ซึ่งปล่อยภาพฉาว โดยระบุว่าภาพดังกล่าวคือ เซ็กซ์เทปของ นักร้องสาวชื่อดัง แต่เจ้าตัวปฏิเสธแล้วว่าเป็นของปลอม และยืนยัน ว่าตนเองไม่มีเซ็กซ์เทป


W H AT ' S O N M A R C H 2 0 1 2 Thailand วันสำ�คัญของไทย มีนาคม

8 มีนาคม : วันสตรีสากล 22 มีนาคม : วันน�้ำของโลก 27 มีนาคม – วันกองทัพอากาศ

พุธ

พฤหัสบดี

พฤหัสบดี

ศุกร์

ขึ้น 15 ค่ำ� เดือน 4

แรม 8 ค่ำ� เดือน 4

แรม 15 ค่ำ� เดือน 4

ขึ้น 8 ค่ำ� เดือน 5

7 15 22 30

Melbourne event

8 March (Thursday)

18 March (Sunday)

Melbourne Events

Thai Culture and Food Festival

International Women’s Day  

Venue: Federation Square

30 March (Friday)

28 March - 1 April 2012

Melbourne International Flower And Garden Show Where: Royal Exhibition Building and Carlton Gardens

Victorian School Term 1 ends

12 March (Monday) Labour Day

Public Holiday Victoria Only

2 - 21 March 2012

Melbourne Food And Wine Festival

28 March - 22 April 2012

Melbourne International Comedy Festival

17 March (Saturday) St Patrick’s Day

15 - 18 March 2012

2012 Formula 1™ Australian Grand Prix

Where: Albert Park Lake, Melbourne

From

24 March

2012 Toyota AFL Premiership Season


Mov i e s

words / Gadesabye

A Separation (2011)

L i ke C ra z y ( 2 0 11 )

เรื่องราวของหญิงสาวชาวอิหร่านที่ต้องการฟ้องหย่ากับสามีและแยกทางกับ ทั้งลูกสาวและพ่อสามีแต่ประสบความล้มเหลว ในขณะที่สามีได้จ้างหญิงสาว คนหนึ่งมาดูแลบิดาและหวังว่าชีวิตของตนเองจะกลับไปเป็นสภาพปกติเหมือน เดิม แต่ทว่า เมื่อเขาค้นพบว่าหญิงสาวรับใช้ได้ปิดบังบางอย่างกับเขามาตลอด เขาได้ตระหนักว่ามันไม่ใช่แค่การแต่งงานเท่านั้นที่มันล้มเหลว A Separation เป็นภาพยนตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวของความล้มเหลวของการแต่งงาน และเป็น ที่สนใจของประเทศอิหร่านในขณะนี้ เป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองด้วย รางวัล Academy Award 2012 สาขา Foreign Language Film

หนั ง รั ก เรื่ อ งนี้ ส ามารถทำ � ให้ ผู้ ช มซึ ม ซั บ อารมณ์ ข องหนั ง ด้ ว ยการเล่ า ผ่ า น อารมณ์และร่างกายบวกกับประสบการณ์ที่เราล้วนแล้วแต่เคยเป็นมา ผู้กำ�กับ ได้ถ่ายทอดความหมายของรักแรกที่ทำ�ลายล้างทุกสิ่งเพียงเพราะความสุขที่เอ่อ ล้นกับความน่ากลัวที่เกิดขึ้นในเวลาพร้อมกัน เรื่องราวของเด็กนักเรียนสาวชาว อังกฤษที่ตกหลุมรักเพื่อนร่วมชั้นชาวอเมริกัน แต่แล้วจุดหมายในชีวิตก็เปลี่ยน ไปอย่างสิน้ เชิงเมือ่ ทัง้ สองต้องแยกจากกันเพียงเพราะการทำ�ผิดกฎของวีซา่ หนัง เรื่องนี้สะท้อนความเป็นจริงของความรักในมุมมองของทั้งคู่ ว่าการแยกจากกัน จะทำ�ให้ความรักคงอยู่ต่อไปหรือปล่อยให้ความรักทำ�ลายตัวมันเองตามเวลา

The Raid: Redemption (20 11 )

5 0 / 5 0 ( 2 0 11 )

เมื่อตำ�รวจฝีมือดีได้รับภารกิจในการบุกเข้าไปในตึก 30 ชั้น เพื่อทำ�ลายแก๊งและ ชิงตัวประกันทีละชั้นจนถึงชั้น 30 ซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้กำ�ลังและฝีมือเท่านั้นถึง จะผ่านด่านแต่ละชั้นไปได้ หนังแอ็กชั่นสายเลือดอินโดนีเชียที่ดูเหมือนจะไม่ ธรรมดาเสียแล้ว เมื่อผลโหวตของคอหนังแอ็กชั่นในวงการต่างก็ติดตามว่าเมื่อ ไหร่จะได้ออกฉายซักที

50/50 หนังที่ทำ�จากเรื่องจริงเกี่ยวกับมิตรภาพ ความรัก การมีชีวิตรอด ที่ สามารถเรียกอารมณ์ขนั อย่างปฏิเสธไม่ได้ เรือ่ งราวของเพือ่ นรักคูห่ นึง่ ทีค่ นหนึง่ ถูกวินจิ ฉัยว่าเป็นมะเร็งและมันทำ�ให้ชวี ติ เขาเปลีย่ นไปอย่างสิน้ เชิง การออกแบบ เพื่อเปลี่ยนคุณภาพชีวิตตัวเองก็กลายเป็นเรื่องที่น่าขำ� และจากประสบการณ์ ของเจ้าของเรื่องนั้นได้บอกผ่านหนังเรื่องนี้ว่า ไม่ว่าอะไรชุ่ยๆ จะเกิดขึ้นกับชีวิต คุณ มิตรภาพและความรักคือยารักษาที่ดีที่สุด

Art House & International, Drama

Art House & International, Action & Adventure

16

Drama, Romance

Drama, Comedy


The Last Blossom  (2011 )

2 L i n e s ( 2 0 11 )

หรืออีกชื่อ “The Most Beautiful Goodbye” เรื่องราวของความยากลำ�บาก ของผูห้ ญิงคนหนึง่ ในการบอกลาครอบครัวทีเ่ ธอรักและดูแลมาโดยตลอด สามีที่ ให้ความสำ�คัญกับงานมากกว่าครอบครัว ลูกสาวและลูกชายที่เริ่มจะหมางเมิน แม่ความจำ�เสื่อม และเมื่อทุกคนได้เรียนรู้ว่า อินฮี ผู้หญิงที่อยู่ตรงนี้เสมอเพื่อ ครอบครัว จะมีเวลาใช้ชีวิตเหลืออยู่เพียงไม่นาน ทั้งหมดได้เปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อเธอ อีกหนังที่งดงามจากผลงานเขียนของ Noh Hee-kyeong ที่มีรางวัลที่ 13 จาก Icheon Chunsa Film Festival พ่วงท้าย

เราต้องแต่งงานด้วยหรือ? เรื่องราวของคู่รักที่พบและรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียน มหาวิทยาลัยและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน จนเวลาล่วงเลยไป 10 ปี ผู้คนเริ่มตั้งคำ�ถาม ว่าทำ�ไมถึงยังไม่แต่งงานกันซักทีอายุก็ขนาดนี้แล้ว คำ�ตอบที่มีอยู่ในใจคือ ชีวิต ที่ผ่านมาก็มีความสุขดีพออยู่แล้ว และพวกเขาก็ไม่อยากที่จะเกี่ยวข้องกับกฎ เกณฑ์ที่น่ารำ�คาญ บางครั้งความคิดอยากจะมีลูกก็เกิดขึ้นมาในหัวแต่ก็เพียงแค่ ความคิด เพราะว่ามันหนักเกินสำ�หรับผู้หญิงคนหนึ่งที่หากินกับการทำ�สารคดี และผู้ชายที่เป็นอาจารย์บรรยายรายได้ต่อชั่วโมง จนกระทั่งมาถึงจุดทางแยก 2 เส้นของถนนที่ต้องตัดสินใจ เรื่องราวสารคดีเรื่องจริงเรื่องนี้อาจให้ข้อคิดกับ ชีวิตของวัยรุ่นเราในปัจจุบันหลายๆ คนอย่างน่าสนใจ

Drama, Family

Never Ending Stor y (201 2 )

Documentary

407

เที่ยวบินผี, Da r k f l i g h t 3 D

Drama, Melodrama, Romance

ภาพยนตร์ระทึกขวัญ 3D เรื่องแรกของประเทศไทย

ชายหนุม่ เงียบขรึมทีม่ ากไปด้วยความโรแมนติกและถูกลอตเตอรีแ่ ต่พบว่าตัวเอง เป็นโรคร้าย หญิงสาวทำ�งานธนาคารที่มีระเบียบแบบแผนในชีวิตที่วางไว้อย่าง ชัดเจนแต่ก็พบว่าตนเองป่วยเป็นโรคร้าย จึงล้มเลิกแผนการชีวิตและเตรียมจัด งานศพให้ตัวเอง เมื่อสองคนได้มาพบกันและรักกันจึงทำ�ให้ทุก ๆ วันเป็นวันที่ มีความรักและน่าจดจำ�ไปจนวันสุดท้าย หนังเรื่องนี้มีไอและแสงของความเศร้า แต่ทว่าการนำ�เสนอและบทของตัวละครทำ�ให้ดูสดใสและน่ารักอย่างประหลาด

ผลงานของผู้กำ�กับเรื่อง ลองของ 1 และ 2 ที่จะมาถ่ายทอดด้านมืดของมนุษย์ ผ่านระบบการถ่ายทำ�แบบ 3D โดยมีมาช่า วัฒนพานิช เป็นนักแสดงนำ�ของเรือ่ ง ในบทบาทของหัวหน้าแอร์โฮสเตสของสายการบินซึ่งต้องเจอกับเรื่องราวเหนือ ธรรมชาติที่รออยู่บนเที่ยวบินนี้ ติดตามได้พร้อมกัน 22 มีนาคมนี้


What's Hot?

words / Parkpoom Chaisiriprasert

L i ve s crib e Digital Pen/Re corder >> เรียกได้ว่าน้องๆ คนไหนที่เรียนหนังสือกันอยู่ก็คงหนีไม่พ้นการจดเลกเชอร์กันอยู่ เป็นประจำ�ทุกๆ วัน Livescribe ��������������������������������������������������� Smartpen เป็นปากกาดิจิตอลที่ช่วยให้น้องๆ สามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเจ้า Livescribe สามารถ ช่วยในการจัดเก็บลายมือเขียนให้อยู่ในรูปของข้อมูลดิจิตอล ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่นั้น หากแต่มันสามารถแปลข้อความได้กว่า 20�������������������������������� ภาษาอย่างเช่น ภาษา Arabic, Mandarin, Spanish หรือ Swedish (เสียใจนะครับที่ยังไม่รองรับภาษาไทย) อีกทั้ง ยังใช้ในการเก็บบันทึกเสียงได้อีกด้วย ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บยังสามารถโอนย้ายไปยัง เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ตยูเอสบี ราคาเปิดตัวอยู่ที่ $149 สำ�หรับความจุ 1 GB และ $199 สำ�หรับความจุ 2 GB ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลเสียงได้ถึง 150 – 200 ชั่วโมง หรือ บันทึกข้อความได้ถึง 6 หมื่นหน้ากระดาษเลยทีเดียว 3 อ้างอิง :

http://theusanews.us/digital-pen-recorder-to-set-new-technol-

ogy-period/3211080/

<< Cent ral Park Sp or t Backp a c k ก็ถ้าหากการไปเรียนในแต่ละวันจ�ำเป็นที่จะต้องพกเครื่องไม้เครื่องมือไปกันให้ เต็มพิกัดแล้วล่ะก็ เห็นทีว่าจะต้องใช้กระเป๋าที่ช่วยในการจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถไปพร้อมกับเราได้ในแต่ละวัน กระเป๋าที่ว่านี้มีช่องแยกเก็บแล็ปท็อป ที่รองรับขนาดได้ถึง 17 นิ้ว มีช่องเก็บเอกสารขนาดใหญ่อีก 3 ช่อง อุปกรณ์ ขนาดเล็กต่างๆก็สามารถจัดเก็บให้เป็นระเบียบได้ด้วยแผงจัดเก็บอุปกรณ์แบบ มีสายรัด อีกทั้งยังมีช่องเก็บอุปกรณ์ส�ำหรับฟังเพลง เช่น ไอพอด พร้อมให้คุณ ฟังเพลงได้ขณะก�ำลังเดินทาง นอกจากนี้ยังถูกออกแบบมาตามหลักสรีรศาสตร์ ให้พอดีกับการรับน�้ำหนักของหัวไหล่ ที่ขาดไม่ได้ก็เห็นจะเป็นช่องเก็บน�้ำดื่มอีก 2 ช่องทั้งทางด้านซ้ายและขวา รูปทรงที่ดูทันสมัย มีให้เลือกถึง 4 สี ด�ำ น�้ำตาล เทา และ แดง ส�ำหรับราคา $79.99 ก็นับว่าไม่แพงจนเกินไปส�ำหรับกระเป๋าใส่ แล็ปท็อป 3 อ้างอิง :

ht t p : / / w w w. c o m p u t e r w o r l d . c o m / s / a r t i c l e / 9 2 1 9 2 1 4 / B a c k _ t o _ school_tech_guide_2011

18


<< LaCie Rugged Mini ex ternal hard drive การศึกษาในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากที่มีการ เก็บบันทึกข้อมูลลงกระดาษก็เปลี่ยนเป็นการเก็บข้อมูลในรูป แบบของไฟล์เอกสาร หรือไฟล์ภาพ จึงนับเป็นสิ่งจำ�เป็นอย่าง ยิ่งสำ�หรับนักเรียนยุคดิจิตอลที่ต้องมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ที่เพียงพอสำ�หรับการจัดเก็บข้อมูลการเรียนรู้จำ�นวนมาก LaCie Rugged เป็นฮาร์ดไดรฟ์พกพาที่สามารถรับส่งข้อมูล ความเร็วสูง ผ่านพอร์ตยูเอสบี 3.0 อีกทั้งยังมีขนาดเล็กพอที่ จะใส่ไว้ในกระเป๋าหลัง ซึ่งออกแบบมาในกล่องอะลูมิเนียมที่ ป้องกันรอยขีดข่วนพร้อมกันชนยางสามารถทนแรงกระแทก หากตกจากที่สูงในระยะ 1.2 เมตร ทนแรงกดทับได้ถึง 1 ตัน นอกจากนั้นยังทนฝนและความชื้นได้อีกด้วย กับราคา $99 ความจุ 500 GB และ $149 ความจุ 1 TB 3 อ้างอิง :

http://shopping.yahoo.com/85783001-la-cie-

lacie-rugged-hard-disk-hard-drive/


ANTS Tips

ว่าด้วยเรื่องสาวๆ ที่เรียกกันว่า

ตกขาว

w o r d s / Ta m m y V.

ขอขอบคุณ ฐาน���้อมูลจาก พ.อ.ผศ.น.พ.ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร

สาวๆ คงเคยได้ยินค�ำว่า ตกขาว กันมาบ้าง และโดยส่วนใหญ่สาวๆ เกือบทุก รุ่นก็พบอาการที่แตกต่างกันไป ฉบับนี้เรามาเรียนรู้การสังเกต และดูแลของ ระดูตกขาว เพื่อสาวๆ จะได้สวยได้อย่างมั่นใจทั้งภายในร่มผ้า และภายนอก ร่มผ้าได้อย่างดีค่ะ ตกขาว เรียกได้หลายชื่อ อาทิ ระดูขาว ประจ�ำเดือนขาว หรือ มุตกิต หมายถึง อะไรก็ตามที่ถูกขับออกทางช่องคลอดซึ่งไม่ใช่เลือด ไม่จ�ำเป็นต้องมีสีขาวเท่านั้น ค่ะ อาจเป็นสีเหลือง สีเหลืองปนเขียว หรือสีน�้ำตาลก็ได้ คือ ตกขาวปกติ และตกขาวผิดปกติ • ตกขาวปกติ พบในภาวะที่ปกติ ธรรมชาติเป็นส่วนผสมของสิ่งที่ขับออกจาก ต่อมต่างๆ ของระบบอวัยวะสืบพันธุ์ เช่น อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกช่องคลอด ปากมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูก รวมทั้งหลอดมดลูก การตกขาวตามปกติจะเพิ่ม มากขึ้นในสภาวะดังต่อไปนี้ เช่น ช่วงเวลาใกล้การตกไข่ประมาณวันที่ 13-14 ของรอบเดือน ก่อนมีระดู 2-3 วัน เป็นช่วงที่มีเลือดมาหล่อเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น ระหว่างการตั้งครรภ์จะมีการหลุดร่วงของเซลล์บุผนังช่องคลอดและน�้ำเมือก จากต่อมบริเวณปากมดลูกเพิ่มมากขึ้น และขณะร่วมเพศ การกระตุ้นหรือ ตกขาวแบ่งได้ 2 ลักษณะ

20

เล้าโลมทางเพศจะมีการสร้างน�้ำเมือกขาวใส ไม่มีกลิ่นออกมา นอกจากนี้ใน ทารกแรกเกิดเพศหญิงอาจพบการตกขาวภายหลังคลอด ซึ่งเป็นผลจากการได้ รับฮอร์โมนเอสโตรเจนจากแม่ • ตกขาวผิดปกติ จะมีปริมาณตกขาวมากขึ้นมีสีและกลิ่นผิดปกติ อาจมีอาการ คัน ปวดแสบร้อนบริเวณปากช่องคลอด หรือบริเวณใกล้เคียง ถ่ายปัสสาวะแสบ ขัด และมีอาการเจ็บขณะร่วมเพศ สาเหตุของการตกขาวผิดปกติเกิดจาก...

การติดเชื้อจากพยาธิในช่องคลอด (Trichomonas vaginalis) เชื้อรา เชื้อ หนองใน เชื้อแบคทีเรียต่างๆ ที่มักพบในเด็ก และเชื้อไวรัส ท�ำให้เกิดการอักเสบ บริเวณช่องคลอด และอวัยวะสืบพันธุภ์ ายนอก รวมทัง้ ในสตรีทหี่ มดระดูแล้วเยือ่ บุช่องคลอดบางลง มีความต้านทานต่อการติดเชื้อน้อย ท�ำให้เกิดการอักเสบได้ ง่าย บางรายปากมดลูกอักเสบ เป็นแผลมีสิ่งแปลกปลอมในช่องคลอด เช่น ส�ำลี กระดาษช�ำระ แทมปอน (tampon) หรือมีวัสดุที่คู่นอนใส่ไว้ในช่องคลอดขณะ ร่วมเพศ รวมทั้งพวกที่มีแผลที่ปากช่องคลอดและปากมดลูก มีเนื้องอกหรือ มะเร็งช่องคลอด หรือเนื้องอกและมะเร็งปากมดลูก


"แล้วรู้หรือไม่ว่า ยาปฏิชีวนะนี่แหละตัวดี!!"

บางคนเป็นหวัดเรื้อรัง หรือเป็นสิว ต้องกินยารักษาอย่างต่อเนื่อง ตัวยาจะไป ท�ำลายเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในช่องคลอดที่อาศัยอยู่อย่างสมดุล ท�ำให้มี โอกาสเป็นเชื้อราและมีปัญหาตกขาวเกิดขึ้น วิธีการสังเกตตกขาว O-O

ถ้ามีลักษณะเป็น เมือกใส ไม่มีกลิ่น ให้นึกถึงว่า มีไข่ตกหรือมีอารมณ์เครียด แต่ ถ้ามีลักษณะ เหนียวใสถึงขาวขุ่น มีกลิ่นคาวเหมือนปลาเน่า ให้นึกถึงการ ติด เชื้อแบคทีเรีย ถ้ามี สีเขียวปนเหลือง เป็นฟองมีกลิ่นเหม็นผิดปกติ มีอาการคัน ร่วมด้วย ให้นึกถึง พยาธิในช่องคลอด และถ้ามี สีขาวเกาะเป็นก้อนคล้ายแป้ง เปียก มีกลิ่นเหม็นอับให้นึกถึงการติดเชื้อราของช่องคลอด ซึ่งมักจะมีอาการคัน ร่วมด้วยเป็นๆหายๆ ในกรณีของเชื้อรานั้น สาเหตุส่วนหนึ่งอาจมาจากสามีเป็น เชื้อราแต่ไม่ได้รักษาเพราะไม่มีอาการ มีเพียงภรรยาที่มารักษาแต่ไม่หายเสียที สุดท้ายก็ต้องน�ำสามีมาตรวจรักษาด้วย ส่วนการรักษาตกขาวผิดปกติจะรักษาตามสาเหตุ

เมื่อใดก็ตามที่ตกขาวมีสีเปลี่ยน กลิ่นผิดปกติ ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย ไม่ควรไปซื้อยามากิน หรือมาเหน็บเอง เพราะอาจไม่ตรงตามอาการที่เป็น การ รักษาก็ไม่ได้ผล และไม่ควรปล่อยปละละเลยเพราะอาจท�ำให้เชือ้ โรคลุกลามเกิด การอักเสบ เป็นฝีที่ปีกมดลูกต้องผ่าตัดจนถึงขั้นต้องตัดมดลูก หรือปีกมดลูกทิ้ง ไปกันเลยทีเดียว ดั ง นั้ น การรั ก ษาโดยทั่ ว ไปแพทย์ มั ก จะให้ ย าเหน็ บ ช่ อ งคลอดหรื อ ยาไปรั บ ประทานต่อเนื่องสักระยะหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามมีโอกาสกลับมาเป็นซ�้ำอีกได้ จึงควรดูแลรักษาความสะอาดบริเวณจุดซ่อนเร้นอย่างสม�่ำเสมอ โดยเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดจุดซ่อนเร้นที่สามารถปกป้องและยับยั้งการเจริญ เติบโตของเชื้อโรค โดยไม่มีผลต่อเชื้อ Lactobacillus ซึ่งเป็นเชื้อประจ�ำถิ่น บริเวณจุดซ่อนเร้นและคืนความสมดุลให้กับบริเวณ แต่ก็มีหลายต�ำราจากต่าง ชาติ ถ้าเราต้องการป้องกัน หรือ ให้อาการผิดปกติทุเลาลง เค้าแนะน�ำกันมาว่า ต้องทานพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ หรือไม่ก็พวกโยเกิร์ตกันค่ะ 3

เช่น เป็นพยาธิในช่องคลอด ต้องน�ำคูน่ อนมารักษาด้วยและให้ยาในขนาดเท่ากัน ถ้าเป็นเชื้อราให้ยาสอดช่องคลอดหรือยารับประทานโดยควรรักษาคู่นอนด้วย มิฉะนั้นผู้ป่วยจะกลับเป็นซ�้ำอยู่บ่อยๆ ภาวะต่างๆ เช่น การตั้งครรภ์ เบาหวาน ภูมคิ มุ้ กันต�่ำ การเจ็บป่วยเรือ้ รัง การใช้ยาปฏิชวี นะ การให้ยาสเตียรอยด์ หรือยา เม็ดคุมก�ำเนิด เป็นเวลานานๆ คนอ้วนมากๆ มีส่วนช่วยให้เกิดเชื้อราระดูขาวได้ วิธีป้องกันการติดเชื้อในช่องคลอด

แนะน�ำว่า การท�ำความสะอาดทวารหนักนั้น ผู้หญิงทุกคนควรเช็ดจากหน้าไป หลัง เนื่องจากผู้หญิงมีช่องคลอดและทวารหนักอยู่ใกล้กัน จึงมีโอกาสที่จะติด เชื้อสูง เวลาที่เข้าห้องน�้ำสาธารณะ ถ้าไม่จ�ำเป็นไม่ควรใช้น�้ำฉีดท�ำความสะอาด หลังปัสสาวะเสร็จ แค่ใช้กระดาษทิชชู่ซับก็พอแล้ว กลับมาบ้านค่อยล้างออก แต่ ด้วยความเคยชินปัสสาวะเสร็จต้องล้าง เพราะคิดว่าสกปรกซึ่งไม่เป็นความจริง ปัสสาวะแค่ท�ำให้เกิดกลิ่นเท่านั้น การใช้หัวฉีดท�ำความสะอาด คนที่ใช้ก่อนหน้า นี้ไม่รู้ว่ามีการตกขาวหรือมีเชื้อโรคอะไร ถ้าจ�ำเป็นต้องใช้ควรฉีดน�้ำทิ้งก่อน และ การใช้น�้ำฉีดท�ำความสะอาดท�ำให้เกิดความอับชื้นมีโอกาสเป็นเชื้อราสูง ควรหลีกเลี่ยงการสวนล้างช่องคลอดโดยเด็ดขาด เพราะมีคนไข้บางคนท�ำความ สะอาดแบบหมดจดจริงๆ ล้วงเข้าไปท�ำความสะอาด หรือใช้นำ�้ ยาเข้าไปท�ำความ สะอาดในช่องคลอด ซึง่ เป็นการกระท�ำทีผ่ ดิ เพราะช่องคลอดมีความสมดุลในตัว อยู่แล้ว ท�ำความสะอาดแค่ภายนอกใช้น�้ำอย่างเดียวก็เพียงพอแล้ว เหมือนกับ การล้างหน้า ถ้ารู้สึกว่าหน้าเหนียวเหนอะหนะก็ล้างหน้า อาจเป็นวันละ 2 ครั้ง ก็พอแล้ว ส่วนใหญ่ที่แนะน�ำ คือ ท�ำความสะอาดตอนอาบน�้ำ โดยใช้น�้ำธรรมดา ไม่จ�ำเป็นต้องใช้น�้ำยาอะไร นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการใช้ผ้าอนามัยแบบสอด เพราะอาจท�ำให้เกิดการระคายเคืองติดเชื้อ แต่บางคนติดใส่ผ้าอนามัยแบบสอด มีไม่มีก็ใส่เอาไว้ก่อน ซึ่งความจ�ำเป็นที่ต้องใส่ทุกวันหมอว่าไม่มี

21


ANTS Tips ป่วยเพราะจับจ่าย จะไปช็อปปิ้งครั้งใดอย่าลืมพกผ้าเช็ดมืออนามัยไปด้วยทุกครั้งนะ! ผลการวิจัย จากมหาวิทยาลัย Arizona พบว่า 50% ของตะกร้าและรถเข็นช็อปปิ้ง มี E. coli และแบคทีเรียอื่นๆ อีกมากมายปนเปื้อนอยู่บนผิว ไม่ใช่แค่ตะกร้า ช็อปปิ้ง แต่ยังเป็นทั้งที่ห้องน�้ำสาธารณะ และที่อื่นๆ ซึ่งเป็นพาหะน�ำมาซึ่งโรค ทางเดินอาหาร ถึงแม้ว่าซุปเปอร์มาเก็ตจะจัดการกับระบบความสะอาดด้วย การจัดสรรผ้าเช็ดมืออเนกประสงค์ไว้ตามจุดต่างๆ ก่อนหน้าที่จะมีการค้นพบ ครั้งนี้ แต่เราก็ต้องรักษาความสะอาดอย���่เสมอทั้งตัวเองและลูกน้อยทุกครั้ง 3 For more information, please visit UANews.org.

ข้อเท้าสวยด้วยการลดเกลือ

กระเป๋าใบใหญ่ท�ำร้ายฉัน

ในขณะที่กระโปรงสั้นขึ้น และส้นรองเท้าสูงขึ้น มันไม่ใช่แค่ขาเท่านั้น ที่จะดึงดูดสายตาจากคนทั่วไป ข้อเท้าก็ส�ำคัญ และถึงเวลาแล้วที่เรา จะต้องลดความเค็มเพื่อไม่ให้ข้อเท้าบวม อย่างที่เรารู้กันว่าเกลือ เป็นสาเหตุท�ำให้เกิดการบวมน�้ำในร่างกาย เพราะฉะนั้นการบริโภค โซเดียมควรจะอยู่ที่ 2.3 กรัมต่อวัน ซึ่งเท่ากับ เกลือ 5.8 กรัม เลือก รับประทานอาหารทีม่ สี ว่ นผสมของเกลือน้อยกว่า 1.25 กรัม (โซเดียม 0.5 กรัม) โดยเช็คจากฉลากข้างผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นประเภทอบ, ซุป, อาหารส�ำเร็จรูปและอาหารเสริม ดื่มน�้ำในปริมาณมากเพื่อการ ชะล้างเกลือที่มากเกินพอในร่างกาย รับรองข้อเท้าหดภายในหนึ่ง สัปดาห์แน่นอนชัวร์! 3

เมื่อพูดถึงกระเป๋าส�ำหรับสาวๆ แล้วเราก็มักจะมีของเตรียมพร้อม ไว้ส�ำหรับทุกสิ่งอยู่เสมอ หมากฝรั่ง ลิป โทรศัพท์มือถือ กระเป๋าเงิน iPod กระเป๋าเครื่องส�ำอาง กุญแจ ปากกา สมุดจด หรือแม้จะกิ๊บ หนีบผม แต่ปัญหาคือจะบ้าหอบฟางไปไหม? การสะพายกระเป๋าใบ หนักไว้บนบ่าเล็กๆ ของเรานั้นเป็นตัวการท�ำให้ไหล่และหลังของเรา เมื่อยล้าและทรุดโทรมได้อย่างรวดเร็ว แต่การสลับข้างกันสะพายก็ เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่เลว แต่สุดท้ายแล้ว การแบกน�้ำหนักมากไป ก็จะท�ำให้ความสมดุลของสัดส่วนมีปัญหาซึ่งจะตามมาด้วยการเจ็บ ป่วยนะจ๊ะสาวๆ 3

For more information on how salt af fects the body, please v i s i t   C D C . g o v.

22


พุงยื่นนั้นส�ำคัญไฉน โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ถือเป็นโรคอันดับต้นๆที่พร่าชีวิตของผู้คนสมัยนี้ไปอย่างน่ากลัว ในขณะที่ แพทย์ยังคงพยายามคิดหาวิธีที่จะตรวจพบความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนี้แต่เนิ่นๆ ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการ วิจัยและเผยแพร่ผลงานใน The Lancet ว่าค่าดัชนีมวลกาย BMI (Body Mass Index) ขนาดรอบเอว และอัตราส่วนรอบเอวกับสะโพก จริงๆแล้วไม่ได้มีส่วนช่วยในการวินิจฉัยความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแต่อย่าง ใด ข้อมูลจากการตรวจเลือด วัดความดันโลหิตและประวัติครอบครัวนั้นก็เพียงพอแล้วที่จะบ่งบอกถึงความ เสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเพรียว หุ่นดีหรือฟิตแค่ไหนก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน การ รักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการควบคุมอาหารและออกก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมอจึงเป็นวิธที ดี่ ที สี่ ดุ ในการลด ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจลง 3 For more information, please visit TheLancet.com.

ยุคของยา แก้ปวดกำ�ลัง จะหมดไป เมื่อมี ..... ใครจะรู้ว่าทุกครั้งที่เกิดอาการปวด เพื่อนสนิทที่สุดของคุณคือยาแอสไพรินมากกว่าหมอ ใครจะรู้ว่าทุกครั้ง ที่มองเวลาที่นาฬิกาปลุก เพียงเพื่อจะดูว่าถึงเวลาทานยามื้อต่อไปหรือยัง เหมือนกันกับการหลอกตัวเอง ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ไกลบ้านแล้วเกิดอาการปวดขึ้นมา เพียงเพราะว่ายาครั้งล่าสุดที่กินที่บ้านหมดฤทธิ์ไป แล้ว มันจะไม่เกิดขึ้นแน่ๆ ถ้าคุณพกมันมาด้วย! โชคดีที่เทคโนโลยีได้พัฒนาสิ่งที่เรียกว่า ActiPatch ซึ่งมีผล เช่นเดียวกันกับการทานยาแก้ปวด เพียงแค่แปะไปตรงบริเวณที่ปวดหรือบาดเจ็บ กระแสไฟฟ้าอ่อนๆ จะ กระจายไปในบริเวณนั้น ซึ่งส่งผลบรรเทาอาการปวดและยังเร่งระบบรักษาตัวและลดอาการบวมช�ำ้ ที่ส�ำคัญ เจ้า ActiPatch นี้มีอายุการใช้งานนานถึง 30 วันโดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเปลี่ยนเลย ขณะนี้ ActiPatch ได้ ถูกน�ำมาใช้ในการแก้อาการปวดหลัง ปวดส้นเท้า ปวดข้อมือ ปวดเข่า ปวดข้อศอก รวมทั้งปวดประจ�ำเดือน ซึ่งแน่นอนว่าสาวๆ ไม่จ�ำเป็นจะต้องพึ่งกระเป๋าน�้ำร้อนอีกต่อไป เฮ.. 3


FA S H I O N

Insp i VS Pres e n t a t i o n words / Arisara

หากจะพูดกันถึงงานออกแบบแล้ว ส�ำหรับนักเรียนด้านออกแบบ inspi เป็นสิ่ง ส�ำคัญในการสร้างผลงาน และที่ส�ำคัญไม่แพ้กันคือการน�ำเสนอผลงานดีไซน์ให้ มีความสมบูรณ์ ในเล่มนี้เราพูดถึงเรื่องของนักเรียน เลยน�ำเอางานต่างน่าสนใจ จากดีไซน์เนอร์หน้าใหม่ๆและที่เพิ่งจบกันหมาดๆ มาให้ดูพอเป็นกระสัยให้เหล่า นักดีไซน์ทั้งหลายน�ำไปสร้าง inspi และ present ผลงานการสร้างสรรค์ตนเอง ให้เป็นนักออกแบบมืออาชีพต่อไป เริ่มกันที่ Kirsty Mitchel มาโดยคอนเซปต์ wonderland โดยใช้การมองผ่านเลนส์สร้างอารมณ์ของชิ้นงานให้เหมือนอยู่ใน ความฝันและท�ำให้งานดูมเี สน่หน์ า่ ค้นหา แม้แต่บน Runway Spring/Summer Paris 2012 ก็ยังไม่ทิ้งการน�ำเสนองานได้อย่างสมบูรณ์ จัดจ้านกันด้วยดีไซน์ เนอร์ชาวฝรั่งเศส Alexis Mabille ที่สามารถสร้างโชว์ของเขาให้โดดเด่นด้วย การใช้พร็อพดอกไม้ดอกโตเทินกันบนหัวนางแบบซะเลย ต่อด้วยดีไซน์เนอร์

24


µÑÇ ËÒ¡¤Ø³¡ÓÅѧàµÃÕÂÁ75 ÊÁѤÃÇÕ«‹Ò·Ó§Ò¹ 4 ? ËÒ¡¤Ø³µŒÍ§¡ÒÃãËŒ áºº ENS? ¹Ò¨ŒÒ§Ê»Í¹à«ÎÃ

ËÒ¡¹Ò¨ŒÒ§¢Í§¤Ø³ ¡ÓÅѧÁͧËÒ ¡Òýƒ¡ÍºÃÁÅÙ¡¨ŒÒ§?

·Ñé§ËÁ´¹Õé àÃÒ ª‹Ç¤س䴌 ! GIT Australia can provide the following services to meet your needs: Provide RPL for qualifications to overseas cooks and chefs Issue Hospitality qualifications through Skill Recognition Provide training records to employers to meet the training benchmark requirement!

ชาวเนเธอร์แลนด์ Walter Van Beirendonck ในคอลเลคชั่น Men's Fall-Winter 2012/2013 ที่น�ำเสนอโชว์ได้อย่างสนุกสนานโดยจับนายแบบมาใส่หน้ากากเหมือน พวกป่วนเมือง ดูมันทั้งสีสันเสื้อผ้าและสไตล์ ฝั่งเอเชียก็ไม่น้อยหน้าโดดเด่นมาด้วยอิน เดียนดีไซน์เนอร์ Manish Arora ของ Paco Rabanne's Spring/Summer 2012 มา ด้วยคอลเลคชั่น ready-to-wear และสร้าง Highlights บน Runway Paris ได้อย่าง ครึกโครมด้วยเสื้อผ้าแนวแปลกแหวกแนว เรากลับมาที่ซิดนีย์กันบ้างมีงานนักเรียนน่า สนใจน�ำเอาศิลปะของชาวญี่ปุ่นมาตีโจทย์ใหม่ในการออกแบบแฟชั่นได้อย่างเก๋ไก๋ไม่ หยอก เอาละว่ากันมาเยอะแล้วเหล่านักเรียนหรือแฟชั่นนิสต้าที่อยากเรียนรู้ลองน�ำไป ปรับใช้ดูในการสร้าง inspi และ present ตนเองกันดูนะจ๊ะ เพื่อความสมบูรณ์ของผล งาน รับรองสนุกแน่ 3

GI T

australia

I N T E R N AT I O N A L C O L L E G E

28-32 Elizabeth Street Melbourne, VIC 3000 Email: study@gurkhas.vic.edu.au Web: www.gurkhas.vic.edu.au

Contact us

03 9607 8676 1333 0578 807, 365 Little Collins Street, Melbourne, VIC 3000 email: info@icorpinter.com www.icorpinter.com


F RO M C OV E R

หนึ่งมุมมอง ในห้องแสดงศิลปะ กับคำ�ที่ว่า

“โรงเรียน นักเรียน” S t o r y b y / พีรอนงค์ photo / Kalunyoo Kongkatigumjorn, Bhavin Mettanant

“โรงเรียนของเราน่าอยู่ คุณครูของเราแสนดี” เพลงที่เมื่อ หลายคนยังเป็นเด็กนักเรียนพร�่ำร้อง คุณครูก็สอนไป หลาย ครั้งฉันสงสัยว่า ถ้าหากไม่ได้เป็นดังเนื้อจะหยุดร้องหรือต่อ เติมดัดแปลงได้หรือไม่ ที่ถามใช่อยากขวางโลก แต่เพียงแต่ เป็นเด็กขี้สงสัย

26


เพื่อนๆ มากมายอยู่กับเราในห้องเรียน เมื่อเป็นนักเรียน ยิ่งเด็กยิ่งเป็นเพื่อนกัน ง่าย จ�ำได้ไหมข้อจ�ำกัดหรือข้อแม้ในการตัดสินใจคบใครในห้องมันง่ายสมบูรณ์ แบบ นักเรียนใส่ชุดเหมือนกัน รูปร่างหน้าตาไม่ใช่สิ่งส�ำคัญในการเลือกคบใคร กระเป๋านักเรียน ไม่ใช่สิ่งที่ไว้เพื่อแสดงออกถึงอะไรบางอย่าง ไม่ได้ดูกันที่ฐานะ การศึกษา หรือสิ่งสมมุติในสังคม นี่คงเป็นศิลปะแบบบริสุทธิ์ ที่ถ้าใจใครเปิดก็ จะเห็นความงามของมัน ช่างหอมหวานเหลือเกิน

ขี้เกียจบ้างได้ แต่ความจริงมองดูดีๆ จะเห็นอะไรในเบื้องลึก การเรียนเป็นอะไร ที่มากกว่านั้นมาก ลองนึก หากมีใครสักคนหนึ่งเป็นนักเรียนหมอ แล้วเกิดเขา อยากหยุดไปพัก หนึ่งวัน และวันนั้นเป็นวันที่มีการสอนในเรื่องที่ส�ำคัญ เขาไม่ เข้าเรียน ตอนสอบก็อ่านตรงส่วนนั้นน้อย ไม่จ�ำ เพราะไปจ�ำในส่วนอื่นที่ง่ายกว่า และดูจะเก็บคะแนนได้มากกว่า เรื่องคงไม่ได้จบแค่ค�ำตอบที่ว่า นักเรียนคนนั้น ขี้เกียจ แต่อาจส่งผลถึงชีวิต

โรงเรียนเปรียบเหมือนบ้านหลังใหญ่ ที่มีครูเป็นแม่และเพื่อนๆพี่น้อง บ้านที่มี ทุกอย่างขนาดใหญ่ ห้องขนาดใหญ่ โรงอาหารขนาดใหญ่ ทุกอย่างขนาดใหญ่ไว้ บริการคนมากมาย ซึง่ นัน่ เองก็สอนให้ฉนั ได้รจู้ กั กับค�ำว่า ใจใหญ่ดว้ ย ถ้าหากใคร มีใจที่ใหญ่ มีเพื่อนๆ อยู่ในใจมาก มีน�้ำใจมาก ผู้นั้นย่อมอยู่ได้อย่างเต็มที่ สุขใจ ในบ้านหลังนี้...โรงเรียน ถ้าหากคุณพูดค�ำว่าน่าอยู่ คงหมายรวมถึง ความงาม ความสะอาดที่มองเห็นความน่ารักและความขยันของเด็กในบ้านหลังนั้นและ ยังรวมไปถึงระบบงานข้างในของบ้านหลังนั้น การจัดการ นโยบายครูใหญ่ ครู บ้านที่ข้างในดี เด็กจะโตขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากทุกๆ คนที่นั่น

นักเรียนไทยเป็นหนึง่ ในประเทศทีม่ กี ารยืนร้องเพลงชาติทกุ วันก่อนเข้าห้องเรียน ซึ่งฉันได้มีการส�ำรวจจากเพื่อนๆ ในหลายๆ ชาติพบว่า พวกเขาไม่มีการเข้าแถว หน้าห้องเรียน หรือกลางสนาม จากข้อมูลนี้ อาจคาดได้วา่ ประเทศไทยเป็นหนึง่ ในประเทศอันดับต้นของโลก ทีม่ เี พลงชาติทถี่ กู ขับขานบ่อยครัง้ ทีส่ ดุ และและขับ ขานด้วยสัดส่วนคนต่อทั้งประเทศที่มากไม่แพ้ใคร และที่ส�ำคัญร้องอย่างน่ารัก ด้วยสายตาใสๆ ของเด็กวัยนักเรียน ที่จับจ้องธงไตรรงค์พาความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ขึ้นสู่ยอดเสา

โรงเรียนสมัยมัธยมเป็นโรงเรียนทีฉ่ นั ชอบ เพราะศิลปะทีเ่ รียกว่า เวลามันต่างจาก ที่อื่นๆ เวลามี 24 ชั่วโมงเท่ากันทั่วโลก แต่ในมุมมองของความสุข เวลาช่างผ่าน ไปเร็วเหลือเกิน และในโรงเรียนมัธยม ท�ำให้ได้รู้จักกับค�ำว่า เวลาเดินเร็ว แต่น่า สนใจตรงที่ว่ายิ่งมันเดินเร็วเพียงใด ยิ่งจดจ�ำลึกอยู่ในใจมากขึ้นเท่านั้น ในวัยหัว เลี้ยวหัวต่อ นักเรียนคนอื่นๆ มีผลอย่างมากในการตัดสินใจท�ำอะไร

การเป็นนักเรียนไทยในต่างแดน คงจะรู้ดีถึงความหมายที่มีมากกว่าภาษาที่ แปลกและต่างไปของคุณครูและเพือ่ น โรงเรียน มากกว่าสิง่ ก่อสร้างทีม่ หี อ้ งเรียน เพราะมันคือห้องของความต่างของวัฒนธรรม และสิ่งที่เป็นข้อดีของประเทศที่ ได้เข้าไปมีโอกาสเรียน และนอกจากนั้นยังได้เห็นชัดเจนข้อดีของประเทศบ้าน เกิดเรา...ประเทศที่นักเรียนหรืออดีตนักเรียนอย่างเราๆ ร้องเพลงชาติอยู่ทุก วันมาโดยตลอด

นักเรียนก็เป็นอีกแรงที่ส�ำคัญ การเป็นนักเรียนท�ำให้หลายคนได้รู้จักกับค�ำว่า เพื่อน แต่พอโตขึ้นการเป็นนักเรียน เป็นการท�ำให้ได้รู้จักสังคม มันคงจะดีไม่ น้อย หากสังคมนั้นท�ำให้ใครๆ ได้รู้จักกับค�ำว่า “เพื่อน” พร้อมๆ กัน

“โรงเรียนของเราน่าอยู่ คุณครูของเราแสนดี” ความจริงอาจจะไม่ต้องสงสัย ว่า จริงหรือเปล่า แต่อาจจะต้องสงสัยว่า นักเรียนอย่างเราจะท�ำอย่างไร เพื่อ ให้ข้อความนี้เป็นจริง 3

มีคนกล่าวไว้ว่า นักเรียนเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดหวังอะไรจากคุณมาก และจะ 27


F RO M C OV E R S P EC I A L

“คนจากปก”

Roc Landers หนุ่มน้อยมหัศจรรย์

words / ANTS Photo / Kalunyoo Kongkatigumjorn, Bhavin Mettanant

กำ�ลังทำ�อะไรอยู่บ้างคะ?

ผมกำ�ลังศึกษาอยู่ที่ RMIT University ชั้นปีที่ 2 คณะ Music Industry ตอนนี้ผมเป็นดีเจประจำ� ณ MothersMilk ย่าน Chapel Street ซึ่งจะเปิด เพลงในทุกๆ คืนวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.30 pm เป็นต้นไปครับ และเป็นดีเจเปิดเพลงที่คลื่นวิทยุ Kiss FM คืนวันอังคาร อาทิตย์เว้นอาทิตย์ เวลา 6.30 – 7.30 pm ฮะ นิยามของ Roc Landers?

“กรี๊ด!! เห็นหน้าตาเก๋ๆ อย่างนี้แล้ว หนุ่มน้อยมหัศจรรย์ Roc Landers หรือ น้องปาร์ค ที่มีอายุเพียง 22 ปีคนนี้ไม่ได้มีดีเพียงแค่หน้าตา และไม่น่าเชื่อว่า ความสามารถระดับพระกาฬ ที่คว้าตำ�แหน่ง Runner Up ในการประกวดดีเจ ของ Australia ภายใต้การแข่งขันที่มีชื่อว่า “Your Shot DJ Competition 2011” และยังได้รับคัดเลือกให้เป็นดีเจใน GROLSCH (A world pricey famous beer) Opening Night 2011 ว่าแล้วก็มาทำ�ความรู้จักกับเค้า กันหน่อยดีกว่า..

28

“ความแตกต่างของผมคือ การนำ�เอาแฟชั่น ดนตรี และศิลปะ มารวมอยู่ ด้วยกัน ประกอบกับแต่งแต้มจินตนาการที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ความรู้สึกและ ประสบการณ์ เกิดเป็นแนวดนตรีแบบใหม่ที่ทันสมัย สนุก และมีสีสันในแบบ ของ Roc Landers ครับ” จุดเริ่มต้นของความสำ�เร็จในวันนี้?

“ผมโชคดีที่พบว่าตัวเองชอบอะไรตั้งแต่อายุ 12 โดยมีพี่ชายเป็นแรงบันดาล ใจ เพราะคนเราพบในสิ่งที่ใช่สำ�หรับตัวเองในอายุที่ต่างกัน ความพยายามไม่ เท่ากัน ความสำ�เร็จจึงมาช้าเร็วต่างกัน ดังเช่นที่พี่ชายผมเคยพูดไว้ว่า ยิ่งพบ ว่าตัวเองชอบอะไรเร็วเท่าไหร่ ก็จะยิ่งประสบความสำ�เร็จเร็วเท่านั้น ..ซึ่งผม เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ”


“นอกจากนี้ ผมคิดว่าวันนี้เป็นบันไดอีกขั้น และพรุ่งนี้ก็เป็นบันไดอีกขั้น ซึ่งผมจะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆ วันนี้ก็ถือว่าประสบความสำ�เร็จครับ แต่ก็ยังเดินขึ้นไปเรื่อยๆ อยู่เสมอ” ทัศนคติต่อสิ่งที่ทำ�?

“ผมพบว่าในทุกๆ วันของผมมีแต่ความสุข และเรื่องสนุกๆ ให้ทำ� ไม่ใช่ไปเรียนหรือไปทำ�งาน แต่ไปทำ�ในสิ่งที่ อยากจะทำ� จึงไม่รู้สึกว่าเหนื่อยหรือท้อ ผมเชื่อว่าถ้าคนเราทำ�ในสิ่งที่ตัวเองรักและลงมือทำ�มันอย่างเต็มที่ ไม่ ต้องรอจังหวะหรืออายุ เพียงแค่เรารู้สึกอยากทำ�มัน ก็ลงมือทำ�มันไปเลย รับรองว่าความสำ�เร็จอยู่ไม่ไกลเกิน เอื้อมครับ” สิ่งที่บอกกับตัวเองและอยากจะบอกกับทุกคนในทุกๆ วัน

For the past 5-6 years, the world has changed a lot. I would say the street scene stepped up to maturity. Under the guidance of its leaders, the scene fused its codes with those of fashion, luxury and art. It’s not a passion for a restricted club anymore. It has a huge influence on modern world. Fortunately, the economic crisis did not stop those who wanted to push the scene forwards, and ambition and creativity are still the keys. Furthermore, we need perspective to better understand our own country and our own place in the world." ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกที่มันแย่ลงไปทุกปีๆ เมื่อนับจาก 5-6 ปีที่แล้ว.... แน่นอนว่า คนเราทุกคนก็ต้องตึงเครียด และหาทางเอาตัวรอดก่อนที่จะมาแลดูถึงสิ่งอย่างอื่น ที่เรียกว่าศิลปะ (หมายถึงทุกแขนงเลยนะครับ).... วันนึง ถ้าโลกเดินไปด้วยรูปแบบนี้ เราจะไม่มีสิ่งสวยงามเหลือให้ชื่นชมทั้งสิ้นเพราะผู้คนก็จะแค่หาเงินและเอาตัวรอด อย่างเดียว.... แต่กุญแจสำ�คัญ ที่จะนำ�เรื่องราวศิลปะทุกแขนงเหล่านี้ เดินไปข้างหน้าได้คือ Creativity (ความ คิดสร้างสรรค์) และ Ambition (ความมุมานะ) 2 สิ่งนี้แหละครับ ที่จะหยุดคนอย่างพวกเราไม่ได้หรอก และจะดี เสียอีกที่คนเหล่านี้เองเนี่ยแหละ ที่จะทำ�ให้โลกเราสวยและน่าอยู่ขึ้น เพราะผู้คนจะชื่นชมซึ่งกันและกัน จากบทสนทนาประกอบกับการได้พูดคุยถึงทัศนคติเพียงไม่นาน ทำ�ให้ผู้เขียนเองถึงกับอึ้งและทึ่งในความคิด ความอ่านและไฟที่ลุกโชนอยู่ตลอดเวลาของหนุ่มน้อยยุคใหม่ไฟแรงคนนี้ ซึ่งผู้เขียนขออนุญาตแนะนำ�ผู้อ่าน ให้จับตาดูผลงานของเค้าให้ดีที่จะมีต่อไป กับดีเจ “Roc Landers” ติดตามผลงานของดีเจ Roc Landers ได้ที่ http://www.facebook.com/ROC.OFFICIAL


L I F E ST Y L E & T R AV E L

W i l l i a m s t ow n Words / Kitar / Photo / Kalunyoo

30


“ถ้ามีโจทย์อยู่ว่า “ มีเวลาครึ่งวัน อยากเที่ยวอย่างประหยัด ขอวิวสวยๆ ถ่ายรูปได้งามๆ และมีที่กินอร่อยๆ” (เอ่อ..ยากไปมั๊ย) แต่เราก็ใช้เวลาคิดเพียงชั่วครู่ แล้วก็มีชื่อหนึ่งผุดขึ้นมาในสมอง.. Williamstown..”

สนใจแล้วใช่มั๊ยล่ะ? งั้นอาบน�้ำแต่งตัวให้เก๋ๆ อย่าลืมแว่นกันแดดสุดชิค และ หมวกกันแดดใบใหญ่ ANTS จะพาคุณไปส�ำรวจเมืองที่ลมแรงที่สุดเมืองหนึ่ง และย่านที่ไอศครีมอร่อยที่สุดอีกย่านหนึ่ง ณ บัดนี้ค่ะ “เมืองของคุณ William” ทีว่ า่ นี้ เป็นติง่ ยืน่ เข้าไปใน Port Phillip Bay ซึง่ อยูท่ าง ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ Melbourne ตามประวัติศาสตร์จารึกของออสเตรเลีย นั้น เมืองนี้เริ่มต้นในปี 1835 เมื่อ Captain Robson Coltish ได้ใช้เมืองนี้เป็น ที่เทียบท่าขนของขึ้นฝั่ง จากนั้นต่อมาก็ได้มีผู้มาตั้งรกรากปักฐานกันยกใหญ่ และก็ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจาก Williamstown เป็นเมืองที่เหมาะแก่ การพำ�นักอาศัยและมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

ในส่วนของการเดินทางนั้น ท่านสามารถขับรถเพียง 20 นาทีจากตัวเมือง หรือ ถ้าอยากกินลมชมวิวก็แนะนำ�ให้นั่ง Train สาย Williamstown สุดสาย สะดวก สบายไร้กังวลจ้า ที่นี่เค้าขึ้นชื่อเรื่องวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เราจึงขอแนะน�ำให้ท่านเดินถ่ายรูปชม วิวตามอัธยาศัย หรือถ้าใครอยากจะปั่นจักรยานออกก�ำลังกายก็สามารถเช่นกัน โดยฝัง่ ถนน Nelson จะเป็นท่าเทียบเรือซึง่ ท่านจะมองเห็นวิวเมือง Melbourne ได้ไม่ใกล้ไม่ไกล และ ณ ที่นี้ เราก็ได้พบเพื่อนใหม่ตัวเล็กๆ สีขาวที่บินข้ามอ่าว มาทักทายเป็นระยะๆ ท�ำให้เวิ้งทะเลที่แน่นิ่งดูมีชีวิตชีวาอีกขึ้นเป็นกอง ส่วนอีก ฝั่งนึงของเมือง ด้านถนน Esplanade ก็จะมี Williamstown Beach ส�ำหรับ ผู้ชื่นชอบเล่นกีฬาทางน�้ำทั้งหลายด้วยจ้ะ ณ ฝัง่ ถนน Nelson แห่งนี้ ในช่วงปีใหม่นัน้ ทีน่ ีเ่ ป็นอีกทีห่ นึง่ ทีช่ าว Melbourne นิยมมา Countdown กันมากมาย เพราะเป็นด้านที่หันหน้าเข้าหาเมือง

31


L I F E ST Y L E & T R AV E L

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Melbourne ดังนั้นจึงสามารถเห็นพลุระยิบระยับประดับประดารอบๆ เมือง ผ่านเวิ้งทะเลได้ถนัดตาถนัดใจ ขอบอกว่าสวยงามมากจริงๆ ค่ะ เดินเล่นรอบๆ ถ่ายรูปกันจนพอใจแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำ�หรับการ มาที่นี่ นั่นก็คือ การหาของกินอร่อยๆ ตบท้ายด้วยไอศครีมหอมหวานเย็นชื่นใจ ย่ า นร้ า นอาหารและย่ า น shopping หลั ก ๆ จะอยู่ เรี ย งรายทางด้ า นถนน Ferguson ตั ด กั บ Nelson โดยอาหารก็ มี ม ากมายหลายเชื้ อ ชาติ ทั้ ง อิตาเลียน, เมดิเตอเรเนียน, จีน, อินเดีย, ญี่ปุ่น อีกทั้ง Pub Bistro, Cheap eats และร้านไอศครีมมากมาย โดยท่านสามารถเข้าไปดูร้านแนะนำ �ได้ที่ www.williamstowninfo.com.au ค่ะ ไฮไลท์ของการรับประทานอาหารที่นี่นั้น ขอแนะนำ�ให้ทำ�ตัวเป็นชาวออสซี่ นั่ง รับลมรับแดดด้านหน้าร้าน เพลิดเพลินกับวิวท้องทะเลและนกนางนวล พร้อม กับจิบกาแฟชั้นดีระหว่างชิทแชทกับเพื่อนฝูง ได้อารมณ์มากมายเลยล่ะคุณ เมื่อคนเราตกอยู่ในห้วงแห่งความสุข ก็มักจะพบว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ต้องขอยอมรับดังๆ เลยว่า Williamstown เป็นเมืองในฝัน ที่มากี่ครั้งก็ Chill ได้ทุกครั้ง คราวหน้าถ้าใครอยากมาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ Williamstown อย่าลืม morning call มาหากันด้วยนะคะ 3

32

K


Tangola - FP.pdf 1 28/02/2012 10:16:15 AM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


COOKING

St ud e n t W ra p Words / ANTS

ฉบับนี้ต้อนรับปีการศึกษาใหม่ที่กำ�ลังมาถึง ด้วยเมนูเด็ดเอาใจนักเรียนผู้พากเพียรทั้งหลาย ทั้งทำ�ง่าย อร่อย อิ่มท้อง ประหยัด และคุณค่าทาง อาหารครบถ้วน โฆษณาไปก็จะหาว่าคุย ไปดูกันเลยดีกว่าว่า จะเริ่ดอย่างที่บอกไปหรือเปล่าจ้ะ

ส่วนประกอบ (2 serves)

• Wrap 2 แผ่น (หาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป) • ไข่ไก่ 3 ฟอง • ไส้กรอกไก่ 2 ชิ้น • นมสด 1/3 ถ้วย • ผักชีซอยละเอียด 1 หยิบมือ • หัวหอมแดงหั่นเป็นลูกเต๋า 1 หยิบมือ (ถ้าไม่มีใช้ หอมใหญ่ก็ได้จ้ะ) • พริกขี้หนู 2 เม็ด • เนย 1 ช้อนโต๊ะ • เกลือและพริกไทยดำ�

วิธีทำ�

• ถ้ามีเวลาน้อย ก็นำ�ไส้กรอกเข้าไมโครเวฟประมาณ 3-4 นาที จนสุก ถ้าใครพอมีเวลา จะเอาไปย่างก็ได้จ้ะ จากนั้น นำ�มาหั่นเฉียงเป็นแว่นให้สวยงาม • ตอกไข่ใส่ชาม ตีไข่กับนมสดและเกลือกับพริกไทย ตั้งกระทะด้วยไฟอ่อน ใส่เนยลงไป พอเนยละลาย ให้ใส่ไข่ที่ตีไว้แล้วลงไป สังเกตพอไข่เริ่มสุกที่ขอบก็ให้รวนไข่เหมือนเวลาทำ� scrambled egg นะจ้ะ • เมื่อคนไข่จนได้ที่แล้วก็ใส่หอมแดง ผักชี พริกขี้หนู และไส้กรอก ตามลงไป คลุกเคล้าให้พอเข้ากัน • นำ� Wrap ไปปิ้งด้วยไฟอ่อนพอให้กรอบนอกนุ่มใน ประมาณด้านละ 1 นาที • นำ�ไส้ที่ผัดไว้แล้วใส่ไว้ตรงกลางแผ่น Wrap ให้เป็นแนวยาว แล้วม้วน โดยเริ่มจากทบซ้ายมาจนถึงกึ่งกลาง ทบขวามาจรดกัน จากนั้นม้วนจากปลาย ไปจนสุดแผ่น Wrap ตัดครึ่งตรงกลางด้วยมีด เราก็จะได้ Wrap ที่สวยงาม พร้อมรับประทานแล้วจ้า 34


SHOPPING

Sho p corner

iCamera case for iPhone4 / 4s

4 colours available at https://www.facebook. com/agibi.shop Price $20 each FREE SHIPPING IN AUSTRALIA DRESS

CODE : SS1118 Price : $35 Colour: Beige, Black, Ivory and Coral red Size : Free Size (Recommended for 6-8) http://www.facebook.com/shopswing TOP

CODE : SS1114 Price : $35 Colour: Peach and Yellow Mustard Size : Free Size (Recommended for 6-12) http://www.facebook.com/shopswing

DRESS “Baby Blooming” Headband

$19 http://www.facebook.com/shopswing

CODE : SS1122 Price : $35 Colour: Pink, Yellow and Grey Size : Free Size (Recommended for 6-10) http://www.facebook.com/shopswing


words /

วาสนาหมาน้อย

ว้าวๆๆ…วาเลนไทน์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้าง ไปฉลองสมรส เอ้ย ฉลองกับแฟนที่ไหนกันบ้าง หรือว่า แอบฉลองกันอยู่ที่บ้านเพราะวาเลนไทน์ปีนี้แดดร้อนเหลือหลาย กว่าจะค�่ำก็พาไปจะสามทุ่มแล้ว แหม เวลา ที่จะให้ฉลองกันสองต่อสองก็น้อยเต็มที ฉบับนี้เรายังอยู่กันที่คู่รักดารา ตามแบบฉบับคู่สมพงษ์ ใครจะได้ คะแนนเท่าไรไปดูกันเลย

คู่ที่ 1

พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ เกิดวันพุธที่ 15 ก.ย. 2525 กับ นาวิน เยาวพลกุล เกิดวันพฤหัสที่ 8 ก.พ. 2522 คะแนนคู่สมพงษ์ได้ 7.5 เต็ม 10 Comment: Dr.ต้าร์แฟนสวย

คู่ที่ 2

เจนนิเฟอร์ โปลิตานนท์ เกิดวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2525 กับ อั๋น ศราวุธ นวแสงอรุณ เกิดวันพฤหัสที่ 19 มกราคม 2521 คะแนนคู่สมพงษ์ได้ 7.5 เต็ม 10 Comment: ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์อั๋นและเจนนี่^^

คู่ที่ 3

น้อง กัสจัง จิรันธนิน พิทักษ์พรตระกูล เกิดวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2535 กับ โดม ปกรณ์ ลัม เกิดวันอังคารที่ 12 ก.ย. 2521 คะแนนคู่สมพงษ์ได้ 5.6 เต็ม 10 Comment: จะอยู่หรือจะไป

สนใจติชม เสนอแนะ หรือส่งเรื่องจริง ผ่า(น)ดวง ที่ คุณอยากจะเล่าให้เพื่อนๆ ที่ Australia ได้ฟังกันที่ vasanamanoi@yahoo.com.au

36

คู่ที่ 4

ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย เกิดวันที่ 30 พ.ค. 2522 กับ ก้อย รัชวิน วงศ์อาริยะ เกิดวันที่ 18 ม.ค. 2527 คะแนนคู่สมพงษ์ได้ 7.0 เต็ม 10 Comment: Concert ที่ Melbourne นี้ ก้อยมาด้วยเปล่า!


ปากตลาด words /

“ฒ”

สวัสดีครับ เพื่อนๆ ANTS วันนี้ผมบังเอิญเดินออกจากห้องเพื่อไปปิดก๊อกน�้ำ หลังจากให้มันว่ามาทั้งคืนว่า (Think think) เสียงหยดน�้ำอ่ะนะ ติ๊ง ติ๊ง ตอน ก�ำลังจะปิดก็เหลือบไปเห็นว่า ระหว่างที่มันหยดเนี่ย มันก็เกิดการกระเพื่อม ออกไปเรื่อยๆ พอตอนเดินกลับมาที่ห้องทีนี้ก็ผ่านห้องเพื่อน แวะเข้าไปดู ก็ไม่ พ้น Facebook บนหน้าจอคอมฯ ทีนี้ผมก็เลยคิดว่า เอาวะ ไหนๆ ก็โดนก๊อก น�้ำบอกให้คิดมาทั้งคืนละ วันนี้เราจะคุยกลยุทธ์ทางการตลาดที่เรียกว่า “ripple effect” หรือ ภาษาไทยก็คือ “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์แบบวงน�้ำ” กลยุทธ์ นี้เป็นที่น่าจับตามองอย่างมากในการตลาดโดยเฉพาะบน social network ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้กระแสของ social network ค่อนข้างมาแรง เนื่องจาก อุปกรณ์สื่อสารที่เมื่อก่อนเราใช้เพื่อโทรออกและรับสายเข้านั้นปัจจุบันมันได้ กลายเป็นปัจจัยที่ 5 เพือ่ การด�ำรงชีวติ ของใครต่อใครหลายคนไปแล้ว การพัฒนา ของเทคโนโลยี มีบทบาทอย่างมากต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวัน ไม่ว่าจะเป็น YouTube, Facebook, Twitter และอื่นๆ อีกมากมาย กลายเป็น สื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกันแบบ วินาทีต่อวินาที การตลาดก็เลยเกิดการ แข่งขันกันอย่างเข้มข้นไปโดยอัตโนมัติ

เพจของ สมาคมมุขเสี่ยวๆ ประสบความส�ำเร็จอย่างรวดเร็วจนปัจจุบันมีแฟน เพจมากกว่า แปดแสนคนเข้าไปแล้ว สิ่งที่น�ำความส�ำเร็จมาสู่เพจของสมาคมมุข เสีย่ วๆ ก็คอื กลยุทธ์ทางการตลาดทีเ่ รียกว่า ripple effect นัน่ เอง โดยทีพ่ วกเขา เชือ่ ว่าแรงกระทบจากจุดหนึง่ จะสร้างแรงกระเพือ่ มออกไปเป็นวงกว้างไปเรือ่ ยๆ การโพสต์ข้อความส่งต่อไปบนหน้าเพจ���องเพื่อน หรือในกลุ่ม สามารถท�ำได้ อย่างรวดร็วในเวลาเพียงไม่กี่วินาที อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่า ไม่มีสิ่งใดในโลกที่สวยงามเสมอ เหมือนกับเหรียญ ที่ มีสองด้านเสมอ จริงอยู่ที่กลยุทธ์ ripple effect สามารถกระจายออกไปได้เร็ว และกว้างขวาง แต่มันก็สามารถท�ำร้ายตัวเราได้ถ้าไม่รู้จัก ศึกษา วิเคราะห์ และ การน�ำไปใช้อย่างถูกวิธี สุดท้ายก็ขอฝาก ข้อคิดจากศิลปินนักร้อง ชื่อดัง Bob Marley กล่าวไว้ว่า One good thing about music, when it hits you, you feel no pain (ข้อดี อย่างหนึ่งของดนตรีก็คือ เวลามันตีคุณ คุณจะไม่เจ็บ) ก็ลองเอามาเป็นข้อคิด ทางการตลาดดูนะครับ 3

ถ้าเทียบกับเมื่อก่อน การติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าของสินค้ากับผู้บริโภคก็จะ ใช้กลยุทธ์ mass media เช่น โฆษณาผ่าน website โดยใช้ web banner หรือ e-mail marketing เป็นต้น ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงหรือครึ่งวันเลยทีเดียว ยกตัวอย่างที่ง่ายๆ และเห็นความส�ำเร็จแบบชัดเจนก็คือ เพจของ “สมาคมมุข เสี่ยวๆ” เชื่อว่าเพื่อนๆ คงรู้จักกันดี โดยเฉพาะผู้ชายที่ก�ำลังหามุกมาหยอดหญิง 38

a


13 7848 australia.gov.au/quitnow


S P EC I A L I N T E R V I E W

ตู่ และ แสตมป์ นักร้อง และ (คนเคยเป็น) นักเรียน Inter viewer / Nisathip Peeratrakul, Prin Chuenmeechow Photo / Kalunyoo

ตู่ และ แสตมป์ นักร้องและ (คนเคยเป็น) นักเรียน

ไม่ว่าใครก็เป็นนักเรียนมาก่อน เช่นกัน ไม่ว่านักร้องดังขนาดไหนก็เคยเป็น นักเรียน เห็นหน้าใสกิ๊กอยู่ข้างเวทีคอนเสิร์ตก็นึกว่านักเรียนที่ไหนเลยฉกมา สัมภาษณ์ ที่ไหนได้กลายเป็นพี่ตู่ ภพธร สุนทรญาณกิจ และพี่แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข ที่มาเล่นคอนเสิร์ตแห่งความรักให้เราฟังเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่าน มานี่เอง ไปดูกันซิว่านักเรียนรุ่นพี่สองคนนี้มีอะไรดีๆ ที่เราไม่เคยรู้ ทุกคนจะเห็นพี่ในภาพลักษณ์ของการเป็นนักร้อง นักดนตรีและนัก แต่งเพลง เลยอยากจะทราบว่าก่อนที่จะมาเป็นแสตมป์ในวันนี้ เคยท�ำอะไรที่ สนุกๆ ให้กับชีวิตมาบ้าง แสตมป์: ท�ำมาหลายอย่าง ไม่เคยสนุกเลย (หัวเราะ) ก็เป็นนักเรียนครับ เป็น นักศึกษานะ ละพอจบมาก็ได้ท�ำสิ่งเหล่านี้เลย เคยศึกษาอยู่คณะสถาปัตย์สาขา ออกแบบอุตสาหกรรมแต่เรียนไม่เก่งครับ ท�ำงานแล้วอาจารย์ก็ด่า ทุกวันนี้ เวลาออกแบบปกอะไรก็ไม่กล้าท�ำเองครับ กลัวอาจารย์จะมาดุ (หัวเราะ) เคย ANTS:

40

ฝึกงานอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ท�ำแอนิเมชั่นอยู่พักหนึ่ง แล้วก็เลิกไปในเวลารวดเร็ว (หัวเราะอีกรอบ) ANTS: เพราะว่าชอบแต่งเพลง ร้องเพลงมากกว่า? แสตมป์: จริงๆ ชอบ ชอบสิ่งเหล่านั้นมากแต่ว่าท�ำแล้วไม่ภาคภูมิใจในฝีมือ ตัวเองเท่าไหร่ ก็เลยมาท�ำในสิ่งที่เรามาท�ำได้ดีกว่า แต่ก็ยังชื่นชมในงานของ คนอื่นอยู่ ANTS: การเรียนสถาปัตย์มีอิทธิพลอะไรกับงานที่พี่ท�ำอยู่ไหมครับ แสตมป์: ผมว่ามันมีโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับจะให้อธิบายเป็นค�ำพูดคงยาก อาจ จะเป็นวิธีคิดบางอย่างที่เค้าปลูกฝังให้เราคิดเป็นเหตุเป็นผล ผมว่าสิ่งที่ได้มาก ก็คือเวลาที่เราจะออกแบบอะไรซักอย่างหนึ่งเนี่ย ในคณะนะครับ ต้องเสนอ อาจารย์ว่าต้องท�ำเพื่อใคร ใครเป็นคนใช้ ให้คนใช้เท่าไหร่ ส่วนสูงเท่าไหร่ ท�ำให้ ไม่ว่าเราจะท�ำอะไรต้องค�ำนึงถึงผู้บริโภคด้วย ส่งผลต่อการแต่งเพลงว่า อ๋อ เรา นึกถึงคนฟังว่าเค้าจะชอบอะไรแบบไหน อะไรพวกนี้จะมีส่วนเยอะเลย


ถ้าพี่ไม่ได้เป็นนักร้องนักแต่งเพลงแล้วพี่จะเป็นอะไรครับ แสตมป์: ก็คงอยู่ในวงการดนตรีล่ะครับท�ำงานห้องอัด หรือเป็นเด็กยกเครื่อง (หัวเราะ) ANTS: พูดถึงงานเพลงหลายงานที่ออกมาสะท้อนถึงปรัชญาและศาสนา พี่ แสตมป์ก�ำลังพยายามสื่อสารอะไรกับคนฟังครับ แสตมป์: จริงๆ แล้วไม่ได้เป็นคนที่คลั่งเคร่งอะไรขนาดนั้น ผมรู้สึกว่าเวลาที่แต่ง มาซักเพลงหนึ่งแล้วเรายึดติดกับมันได้นาน คือมันมีไอเดียอะไรเยอะมาก แบบ ว่าอะไรซักอย่างที่จะลงมือท�ำมันท�ำได้ยาก แต่พอเรามีอะไรที่มันเป็น แก่นความ คิดขึ้นมาแล้วมันเป็น fact จริงๆ โดยที่ไม่ว่ากี่วันไหนตื่นมาแล้วก็รู้สึกว่ามันจริง มันจริงมันจริง เราก็เลยมีเพลงแบบนี้ออกมาเยอะๆ ผมค่อนข้างจะฆ่าเพลงตัว เองค่อนข้างจะบ่อยแต่เพลงแบบนี้ไม่เคยตาย ANTS: เห็นว่างานของคุณแต่ละงานมีอารมณ์และแนวที่หลากหลาย คิดว่านั่น คืออีกด้านของพี่หรือเปล่า หรือว่าอยากร้องเพลง Rap แสตมป์: คือช่วงนี้ชอบเพลง Hip Hop เผอิญว่าได้ไปสนิทชิดเชื้อกับพวกเขา แล้วเค้าก็เป็นคนนิสัยดีกันมากๆ เวลาที่ได้ร่วมงานกับพวกเขาผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ เค้ามีกับสิ่งที่เรามีมันไม่เหมือนกันเลย คือการ featuring กันแล้วมันเปิดโลกดี ANTS: ทราบมาว่าทุกคอนเสิร์ต พี่แสตมป์จะแต่งเพลงสดเกือบทุกงาน อยาก ทราบว่าการมาเยือนเมลเบิร์นครั้งนี้ ได้เตรียมความสดนั้นมาฝากไหม แสตมป์: มันก็ต้องขึ้นอยู่กับหลายๆ อย่างนะ บางงานผมก็ไม่ท�ำเพราะมันไม่ น่าท�ำ บางงานคนที่มาดูก็ไม่เฮฮา แล้วอะไรที่เราท�ำเค้าก็ไม่สนุกด้วย ... ก็ต้อง ขึ้นอยู่กับคนดูล่ะครับ ANTS: ที่เราเห็นพี่ตู่คือคุณชายกลางนักเรียนนอก เนี้ยบนิ้ง ความสามารถเลิศ ... อยากจะเปลี่ยนตัวเองเป็นแบบไหนคะ ตู่: ไม่อยากเปลี่ยนครับจริงๆ ผมว่าเวลาคนทั่วไปมองผมก็จะแบบว่านิ่ง ๆ จริงๆ แล้วก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นตลอดเวลานะ ก็มีมุมอื่นบ้าง ANTS: ตื่นมาตอนเช้าพอจับโทรศัพท์มือถืออย่างแรกที่จะท�ำคืออะไร ตู่: อย่างแรกครับ เปิดเพลงระหว่างที่อาบน�้ำ นู่นนี่นั่นครับ เป็นคนติดเพลง ตลอดเวลา แต่ตอนนอนไม่ฟังเพลงนะครับไม่งั้นจะนอนไม่หลับ เพราะจะร้อง เพลงอยู่ในหัว คือไม่ว่าจะเปิดเบาแค่ไหนก็จะฟัง ANTS: IDOL ของพี่ตู่ที่เป็นนักร้อง R&B เป็นใครบ้าง ตู ่ : จริงๆ แล้วนักร้องหลายคนครับที่เราชอบมาก อย่าง Stevie Wonder, Michael Jackson หลาย ๆ คนที่เป็นแบบแรกเริ่มที่จะสร้างอะไรขึ้นมา อย่าง เช่นแบบ Al Green หรือว่า Marvin Gaye หรือว่าพวก Motown ทั้งหลาย เป็นคนที่เค้าท�ำให้เพลง R&B ดังขึ้นมาในประเทศที่เค้าเหยียดสีผิวอยู่ดังขึ้นมา ในหมู่คนส่วนใหญ่ได้ นอกจากเก่งมีความสามารถแล้วต้องมีความกล้าและแรง ANTS:

ที่จะต่อสู้กับการเหยียดสีผิว คนไทยส่วนใหญ่ก็จะท�ำเพลงป๊อปนะ ผมก็ท�ำแบบ นั้นแต่ว่าผมก็จะใส่กลิ่นและสิ่งที่ผมชอบลงไปด้วย ANTS: ได้ยินว่าพี่ตู่เรียนการท�ำการ์ตูนมาจากต่างประเทศ อยากทราบการ์ตูน โปรดของพี่ตู่คืออะไรคะ ตู ่ : โดราเอมอนครับ ชอบตั้งแต่เด็กแล้วครับ ผมคิดว่ามันเป็นการ์ตูนที่มัน สร้างสรรค์ มีจินตนาการดี ท�ำให้เด็กคิดอะไรได้เยอะดี แสตมป์: แต่ไอดอลในชีวิตของผมเป็นการ์ตูนมาเอดะเอซัง เป็นการ์ตูนเกี่ยว กับต่อยตีกัน แต่ว่าความฝันของมาเอดะคืออยากเป็นนักมวยนะ ANTS: แล้วถ้าเกิดเห็นโดราเอมอนนั่งดีดกีตาร์อยู่พี่จะท�ำอะไรคะ ตู่: คงเข้าไปขอถ่ายรูปครับแล้วบอกว่าผมเป็นแฟนเพลง (หัวเราะ) แสตมป์: ถ้าผมเห็นมาเอดะนั่งดีดกีตาร์นะ ผมจะเข้าไปขอถ่ายรูป แล้วขอลาย เซ็นด้วย (ถ้าเค้าไม่ต่อยผมนะ ... หัวเราะ) ANTS: ถ้าช่วงไหนพี่มีความสุขแล้วต้องมาร้องเพลงเศร้าพี่จะท�ำยังไงคะ ตู่: ก็ร้องได้นะฮะ จริง ๆ ถึงเวลาที่อยู่ในห้องอัดมันก็ต้องมาอยู่ในอารมณ์ ณ จุดนั้นนะ ตอนนั้น เราจะต้องร้องเพลง Happy แต่เรายังไม่มีครอบครัว มีเพลง เพลงหนึ่งชื่อเพลง Today ที่จะต้องขอผู้หญิงแต่งงานซึ่งเราไม่เคยท�ำ เราก็ต้อง นึกอารมณ์นั้น คือเราเป็นคนเล่าเรื่องเราก็ต้องสื่ออารมณ์ให้ได้ ANTS: พี่ตู่เชื่อในเรื่องพรหมลิขิตไหมคะ ตู่: ผมว่า มันอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้น คนเราเวลาเจอคนที่ใช่มันเจอได้หลาย ๆ ครั้ง นะ แล้วเวลาเราเจอเราก็จะอยู่กับคนคนนั้น ANTS: มีการเตรียมตัวอย่างไรกับเหตุการณ์ที่น้องปลาบู่คาดเดาไว้ ตู่: ตอนนี้ก็ท�ำเรือยักษ์อยู่ฮะ แต่ก็ไม่เตรียมตัวอะไรมากฮะ ถ้ามาก็มา ANTS: อยากจะบอกอะไรกับ Simsimi ตู่: อยากบอกให้เลิกเล่นกันเถอะครับ แล้วก็หันมาพูดกันกับคนรอบข้างบ้าง แสตมป์: เดี๋ยวนี้เค้ามีพูดไทยได้แล้วนะ ANTS: การเรียนมีอิทธิพลมากแค่ไหนกับสิ่งที่ท�ำตอนนี้คะ ตู่: ทุกอย่างในชีวิตมันมีผลกับสิ่งที่เราท�ำหมด แต่งเพลง เป็นนักร้อง ทุกอย่าง คือมันมาจากข้างในเรา ถ้าเกิดไม่มีอะไรในชีวิตเลยก็คงจะเขียนเพลงไม่ได้ จะ ถ่ายทอดอารมณ์อะไรคงยาก ANTS: ในฐานะที่เคยเป็นนักเรียนไทยในต่างแดน พี่ตู่อยากฝากอะไรถึงน้องๆ ที่มาเรียนต่างประเทศคะ ตู่: ก็อย่าลืมว่าเราเป็นไทยนะครับ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็อย่าลืมว่าเราเป็นใคร มาจากไหน ถ้ามาเรียนก็ตั้งใจเรียน แล้วก็อย่ามัวแต่ท�ำงาน เพราะผมรู้สึกว่าเด็ก ที่มาเรียน ป.ตรี ป.โท สุดท้ายจบที่ท�ำงานร้านอาหาร ไม่กลับเมืองไทยอะไรเงี้ย มีเยอะ ซึ่งมันเป็นทุกที่ ก็อย่าลืม Focus กับสิ่งที่เราท�ำ แล้วก็ความฝันที่เราตั้งใจ

41


E D U C AT I O N

Mas t e r of Business Administration words / Linlada r i n l a d a @ i c o r p i n t e r. c o m

เมื่อเดือนที่แล้วพี่ดาได้พูดถึงเรื่องผู้ที่จบปริญญาจะมีสิทธิ์อยู่ทำ�งานต่ออีก 2 ปี ขอเพิ่มเติมว่าต้องเป็นคอร์สระดับปริญญาโทขึ้นไปและเป็นหลักสูตรอย่างน้อย 2 ปี กฎนี้คงจะเริ่มนำ�มาใช้ในเวลาอันใกล้นี้นะคะ วันนี้มาคุยกันถึงคอร์สปริญญาโทสุดฮิตกันหน่อย MBA เป็นคอร์สที่มีผู้สนใจ ศึกษาเป็นจำ�นวนมาก ผู้ที่จบมาทางนี้ก็มักจะได้ทำ�งานในระดับผู้บริหารใน องค์กรขนาดกลางหรือใหญ่ หลายท่านก็นำ�ไปใช้ในกิจการของครอบครัวทำ�ให้ ประสบความสำ�เร็จมามากต่อมาก คอร์สนี้มีสอนอยู่แทบทุกสถาบัน เรียนตั้งแต่ ปีครึ่งถึงสองปี ค่าเรียนมีตั้งแต่ $21,000 ไปจนถึง $67,000 คอร์สนี้ให้ความรู้ ที่เป็นศาสตร์ของการดำ�เนินธุรกิจอย่างแท้จริง เพราะจะให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ระดับสูง จึงมักจะรับเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ 2 หรือ 3 ปีขึ้นไป สิ่งที่จะได้ เรียนไม่ใช่เฉพาะแค่ความรู้ทางด้านการบริหารเท่านั้นแต่จะรวมถึงการนำ�ความ รู้มาประยุกต์ใช้กับนวัตกรรมใหม่ๆ แนวความคิดใหม่ๆ ในทิศทางของการเป็น ผู้บริหารกิจการ ที่จะต้องคำ�นึงถึงความแตกต่างในเรื่องความรู้ เชื้อชาติและ วัฒนธรรมของกลุ่มผู้ทำ�งานและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความต้องการของตลาด โอกาสทางธุรกิจ และความผันผวนของสากลโลก วิชาที่เรียนจึงรวมถึงการ เป็นผู้นำ� เรื่องของบัญชีและการเงินที่ผู้บริหารต้องรู้เพื่อใช้ในการตัดสินใจ การ 42

ตลาด และการปฏิบตั งิ านในองค์กร สิง่ ทีข่ าดไม่ได้คอื ต้องเรียนรูเ้ รือ่ งการบริหาร บุคคล กลยุทธ์ทางธุรกิจและการเป็นผู้น�ำ ที่รับเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งเรื่องอุปกรณ์ และระบบข้อมูลข่าวสารมาประยุกต์ใช้เพือ่ ความลืน่ ไหลและประสิทธิภาพ ขณะ เดียวกันก็ต้องมีเรื่องของคุณธรรมและจรรยาบรรณในการบริหารมาเกี่ยวข้อง ด้วย น้องๆ คะการเป็นผู้บริหารจัดการนั้นต้องเรียนรู้เรื่องการศึกษาความ เสี่ยง การคาดการณ์และมองการณ์ไกลอย่างมีหลักการอีกด้วย และคอร์สนี้ยัง สอนเรื่องหลักการแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กร การให้คำ�ปรึกษา และการ ทำ�โครงการต่างๆ ในธุรกิจ ผู้ที่เรียนจบคอร์สนี้แล้วจะภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก และมักเชื่อมั่นว่าโลกของธุรกิจจะอยู่ในมือเราและไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะยาก เกินไป ...ปานนั้นเชียว.. จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำ�ไมคอร์สนี้จึงติดระดับท็อปเทน ของคอร์สสุดฮิตตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน อยากให้จำ�อย่างหนึ่งว่าความรู้นั้นอาจ เรียนทันกันหมด แต่ความปราดเปรื่องเฉพาะตัวบวกกับบุคลิกภาพและวิสัย ทัศน์เป็นคุณภาพสำ�คัญที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถ “แซงหน้า” คู่แข่งได้ ก็ คงต้องใช้กึ๋นตรงนี้เพื่อความเป็นต่อกันเอาเองนะคะ ขอให้น้องๆ ที่เลือกเรียน คอร์สนี้ได้พัฒนาเป็นผู้บริหารบิ๊กบิ๊กที่ประสบความสำ�เร็จดังที่ใฝ่ฝันกันทุกคน พบกันฉบับหน้าค่ะ 3


IMMIGR ATION

TR A D E S RECOGNITION AUST R A L I A (TRA) การประเมินทักษะ โดยTRA

(ตอนจบ)

words / Allan Wong Lawyer/Notary Public/ Migration Agent (MARN 0316623) i n f o @ i c o r p i n t e r. c o m

ผมได้กล่าวถึงเรื่องการประเมินทักษะของ TRA เพื่อวีซ่าถาวรและวีซ่า 457 ไปแล้วในฉบับก่อนๆ ขอคุยอีกฉบับถึงการประเมินหินๆ ที่สร้างความหนักอก ที่เรียกว่า Job Ready Program ซึ่งใช้ประเมินนักเรียนนานาชาติที่จะสมัคร เป็นผู้อพยพถาวรที่ยื่นในออสเตรเลีย วัตถุประสงค์ก็เพื่อจะเพิ่มทักษะของผู้ สมัครและความเชื่อมั่นจากนายจ้าง ซึ่งจริงๆ แล้วก็คือการช่วยผู้สมัครในตอน ยื่นใบสมัครขอ PR นั่นเอง สิ่งแรกที่ผู้สมัครควรทำ�คือตรวจสอบเสียก่อนว่า อาชีพที่ตนสมัครนั้นเป็นอาชีพที่จะต้องได้รับการประเมินทักษะโดย TRA นะ ครับ Job Ready Program (JRP) คือการประเมินทักษะ 4 ขั้นตอน อาจใช้เวลา ถึง 18 เดือน มีดังนี้: ขั้นตอนที่ 1 - การประเมินเบื้องต้น ใช้อย่างน้อยใบ Certificate III ในสายอาชีพ (trade) ประสบการณ์ 360 ชั่วโมง และภาษาอังกฤษที่ต้องสอบ IELTS ได้ 6 ทุกแบนด์ (ยกเว้นผู้ที่เป็น พลเมืองของอังกฤษ แคนาดา นิวซีแลนด์ อเมริกา และไอร์แลนด์ นะครับ) ก็จะผ่านได้และสามารถสมัครวีซ่า subclass 485 เพื่อที่จะอยู่ในประเทศ ออสเตรเลียและทำ�งานเป็นเวลา 18 เดือน ขั้นตอนที่2 – การได้รับการจ้างงาน คือการที่ได้รับการจ้างในอาชีพที่ใช้สมัคร เป็นเวลา 12 เดือน ทำ�แบบเต็ม เวลา (38 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 1,725 ชั่วโมง) และได้รับค่าจ้างใน ตลาดแรงงานออสเตรเลีย อาจทำ�งานมากกว่า 2 ที่เพื่อรวมกันให้เป็น fulltime ได้ และในช่วงนี้ก็ให้เรียนรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรมซึ่งรวมไปถึงการ สื่อสารกับเพื่อนร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ สิทธิและความรับผิดชอบ ซึ่ง รายละเอียดอยู่ในแบบบันทึกที่เรียกว่า Job Ready Journal ขั้นตอนนี้ต้อง ยื่นแบบฟอร์ม Employment Registration Form ต่อ TRA และควรจะยื่น ทันทีหลังจากเริ่มรับการจ้าง ทั้งนายจ้างและลูกจ้างต้องเซ็นชื่อในแบบฟอร์ม

ดังนั้นนายจ้างต้องรับทราบว่าบทบาทของเขาคือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและ ประสบการณ์ที่จะควบคุมดูแลผู้สมัคร และรู้ว่าจะได้รับการติดต่อจากเจ้า หน้าที่ของ TRA เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ขั้นตอนที่ 3 - การประเมินสถานที่ทำ�งาน คือการประเมินว่าผู้สมัครสามารถทำ�งานได้ในระดับของผู้ที่มีทักษะแล้ว ใบ สมัครขอประเมินควรยื่นหลังทำ�งาน full-time เป็นเวลา 6 เดือน เจ้าหน้าที่ จะมาประเมิน อาจให้สาธิตการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามคำ�สั่ง หรือการ วางแผนการทำ�งาน นอกจากนั้นอาจจะต้องแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ คำ� ศัพท์ที่ใช้ในงาน มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การแก้ปัญหาในงาน การสอบถาม การ ทำ�งานกับผู้อื่น และการใช้ทรัพยากรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งขั้นตอนที่ 2 และ 3 ทำ�โดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติจาก TRA ที่เรียกว่า RTO ขั้นตอนที่ 4 – การประเมินขั้นสุดท้าย ทำ�โดย TRA หลังจากทั้ง 3 ขั้นตอนเสร็จสิ้น ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครขอ ประเมินขั้นตอนสุดท้าย โดยทั่วไปต้องยื่น Job Ready Final Assessment Summary Page, บันทึก Job Ready Journal ของ 12 เดือนซึ่งเซ็นรับรอง โดยนายจ้าง ���ัวถ่ายใบรับเงินเดือน ใบสรุปค่าจ้างทั้งปี หรือหลักฐานอื่นๆ ที่ พิสูจน์การจ้างแบบ full-time เป็นเวลา 12 เดือน ขั้นตอนเหล่านี้อาจยุ่งยากนิดหนึ่งและที่สำ�คัญคือต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียม ในแต่ละขั้นตอนด้วย แต่ถ้าการประเมินประสบความสำ�เร็จ ผู้สมัครก็จะนำ�ผล ไปใช้ในการสมัครเป็นประชากรถาวรต่อไปนะครับ อดทนกันหน่อย 3

43


AU S S I E S L A N G S

MORE AU S S I E SL A N G S AND S AY I N G S words / Bruce Isaacs

President Barack Obama was recently visiting Australia, and a major part of his speech involved commenting on Aussie slang and sayings. Maybe he reads “ANTS”. He opened his speech by commenting that in the second world war, American soldiers wondered why Australians were always walking around saying “cheese”, until it was explained to them that the Aussies were greeting them with the word “cheers”. The 3 sayings he used in his speech are below.

EAR BASHING When you can’t stop someone talking to you incessantly, you can say that that person is giving you an “ear bashing”. They are an ear basher, or a bore. They may be nagging you about something with their non stop chatter, lecturing you about something or telling you off – but you can’t seem to get rid of them.

CHIN-WAG

Means to give something a try. It is possible that you may not succeed, but you will at least try. It may, or may not, work out, but hey mate, you might as well give it a burl. The word ‘burl’ once referred to something turning or spinning, and this was transferred to the spinning of a coin. So ‘give it a burl’ originated from betting on heads or tails from a coin spin. Also ‘burling along’ can also mean going fast or hurtling along.

Please send in your ‘slang meaning’ requests to info@antsnews.com.au or brucei7@hotmail.com

จบ

Elizabeth St.

GIVE IT A BURL

If you are having a conversation, chat or gossip with someone, you are having a “chin wag”. A chin-wag is good, as compared to an ear bashing. Eg. I had a good old chin-wag with my neighbour yesterday.

44

รับ


ซีอีโอวันๆ ท�ำอะไร?

M a i l Box นายลึก แต่ไม่ลับ

เรียนคุณลึก ดิฉันอ่านหนังสือพิมพ์เจอข้อมูลรายได้ของซีอีโอหรือผู้บริหารสูงสุด ของธนาคารเช่น Westpac และ ANZ และบริษัทใหญ่ๆ ที่นี่ท�ำไมถึง มีรายได้ถึงเดือนละ 5 แสนดอลล่าร์บ้าง ถึง 1 ล้านดอลล่าร์บ้าง วันๆ คนพวกนี้ต้องท�ำอะไรบ้างถึงมีรายได้สูงจนพุงปลิ้นอย่างนั้น จิตรา เมลเบิร์น เรียนคุณจิตรา ซีอีโอธนาคารหรือบริษัทใหญ่มักมีเงินเดือนสูงมากเหมือนๆ กัน ใน ออสเตรเลียยังไม่มีการส�ำรวจ แต่ผลส�ำรวจของฮาร์วาร์ด บิสิเนส สคูลที่สหรัฐอเมริกาได้ติดตามพฤติกรรมการท�ำงานและการใช้ชีวิต ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือซีอีโอของบริษัทธุรกิจ 500 แห่ง ทั่วโลกเพื่อศึกษาวิจัยวิธีการแบ่งเวลาและการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ให้แก่องค์กรธุรกิจที่ซีอีโอนั้นเป็นผู้บริหารพบว่า โดยเฉลี่ย ซีอีโอส่วน ใหญ่ท�ำงานวันละ 11 ชั่วโมงต่อวันใน จ�ำนวน 5 วันท�ำงาน โดยใน

อาทิตย์หนึ่ง ซีอีโอส่วนใหญ่ใช้เวลาในห้องประชุมถึง 18 ชั่วโมงและใช้เวลาไป กับงานจิปาถะเช่นนัดประชุม ออกก�ำลังกายและกิจกรรมอื่นๆ ประมาณ 20 ชั่วโมง รับประทานอาหารเพื่อธุรกิจ 5 ชั่วโมง ท�ำงานคนเดียว 6 ชั่วโมง คุย โทรศัพท์ ประชุมทางไกลผ่านสายโทรศัพท์และปรากฏตัวที่สาธารณะอย่าง ละ 2 ชั่วโมง ดูแล้วชีวิตวุ่นวายดีไหมครับ แม้ดูเงินเดือนสูงแต่สิ่งที่ตามมาที่ซีอีโอทุกคนต้อง เจอคือความวิตกกังวล ความเครียด โรครุมเร้า ยิ่งสังคมตะวันตกด้วยแล้ว ซีอีโออาจถูกปลดในเวลาแค่ข้ามคืนเช่นนายสตีฟ จ็อบส์ อดีตซีอีโอแอปเปิล ก็ เคยถูกปลดมาแล้ว เป็นซีอีโอที่บ้านดีแล้วครับ ผมเขียนไปก้มลงดูพุงตัวเองไป ก็อยากจะบอกกับคุณว่า คนพุงปลิ้น ไม่ได้มีเฉพาะคนรายได้สูงเท่านั้น นายลึก แต่ไม่ลับ

ขออ�ำลาท่านผู้อ่าน ฉบับนี้ ผมขอตอบค�ำถามท่านผู้อ่านฉบับสุดท้าย สาเหตุเพราะ...แฮ่ม... น�้ำท่วมครับ ว่าไปโน่น... ความจริงที่เขียนต่อไม่ได้

เพราะไม่มีเวลาจริงๆ ครับ ไม่ใช่ไม่อยากเขียน เอาไว้มีเวลาเมื่อใดและบก.ยังอนุญาตก็จะมาเขียนต่อครับ ส่วนค�ำถามที่ถามๆ กันมาและผมยังไม่ได้ ตอบ ขอส่งต่อให้บก. นายรัก แต่ไม่ลึก

จิบริงกโจารรับ-สงไทย เอ็ ก ซ เ พรส by... AAS Sydney ของกลับเมืองไทย

International Freight Forwarding Agent สงพัสดุดวน EXPRESS POST/COURIER เล็กใหญราคาเดียวกัน สงตรงถึงบานทาน ไมเสียภาษีเพิ่ม* มาตราฐาน DHL

$17 เทานั้น เริ่มตนที่

1 กิโลกรัม

สงสัมภาระใหญ FREIGHT & SHIPPING

$3.20/1

Little Bourke St.

Bourke St.

Swanston St.

Elizabeth St.

Lonsdale St.

JingJoe-Thai Express Office suite 701-702 Level7, 258 Little Bourke street (crn. Swanston & Lt. Bourke St.) Melbourne 3000, Australia

รับสงของกลับเมืองไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย

พิเศษ กิโลกรัม รับรองของไมถึงคืนเงิน* เริ่มตนที่ บริการเคลียของออกให กิโลกรัม ฟรีประกันภัย

60

E-mail: Chucharn_22@hotmail.com T: 0396 500518 M: 0402 319 454 (จี๊ป) , 0450 879 955 (โจ)


ANT S Directory

PRINTING Translation แปลเอกสาร

"ขนของกลั บ บ้ า น" ไทยและลาว

Business card Takeaway menu Sticker print

NAATI-accredited Professional (Level 3) Thai to English

0401 345 613

0402 589 351 thaitranslation.com.au@gmail.com

ºÃÔ¡ÒÃ

ÊÔ¹àª×èÍ à¾×èÍ·Ø¡¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òâͧ·‹Ò¹ ÊÔ¹àª×èÍ·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑ ŧ·Ø¹ã¹ÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾ à¾ÔèÁǧà§Ô¹¡ÙŒ ´Í¡àºÕéµèÓ à§Ô¹¡ÙŒà¾×èÍ¡ÒÃŧ·Ø¹ã¹¸ØáԨ Personal Loan Car Loan

¤Ø³¹Ô´ ACL395056

0423 676 955 46

นามบัตร $120


47


CL A SSIFIE D S Airport transfer (Available

time: Weekday after 7pm and anytime on weekend)

Pick up & Delivery / Moving house service (Available only weekend) Service by a big van. (Mercedes Benz - Sprinter) We have experiences in delivery and moving stuffs and on time no worry. Please contact: 0431 749 525

รับสมัครพนักงานซักรีดด่วน ย่าน

Kensington งานเต็มวัน 2- 3 วันต่อ สัปดาห์ ติดต่อ Ross 0412 338 582

ด่วน! ร้านอาหารไทย ย่าน

Caroline Springs รับสมัครพนักงาน เสริฟและในครัว รายได้ดี (รับส่งสถานี รถไฟหากไม่มีรถ) ติดต่อ 03 8358 5555

รับสมัคร พ่อครัว แม่ครัว (Full time Chef) ที่มีประสบการณ์ด้าน อาหารไทย สนใจติดต่อ ร้านโอชา ไทย 0433 709 399

Full time thai cook required, must have experience. Preston area. Please send resume to: sherk88@yahoo.com or call on 0403 128 692

A qualified cook needed to work Full Time. Extensive experience required. Fluency in English and Thai is essential. To register, please send your resume to E-mail : rhotchilli2@gmail.com

รับสมัครพนักงานนวดไทย หากมี

ประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ (ไม่มีประสบการณ์ก็สมัครได้) ร้านใหม่ ใกล้สถานีรถไฟ เพียง 20 นาที จากตัว เมือง Call: 9480 2434, 0408 735 718 email: info@chillthaimassage.com. au, www.chillthaimassage.com.au

Apartment For Rent In Kew

- 1 BR, 1 kitchen, 1 lounge, $1200/ month plus bills ติดต่อ 0414 732 223

48

ต้องการนักฟุตบอลฝีมือดีมาร่วม ทีมแข่ง League สมัครเล่น สนใจติดต่อ พี่อ้น 0434 081 519

รับสมัครพนักงานนวด ทั้ง ญ & ช

100% non - sexual (CBD, Melbourne) - ร้านเปิดตั้งแต่ 11am-10pm ทุกวัน - มีประสบการณ์หรือมีใบประกาศ จะ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ไทย น�้ำมัน เท้า) - ไม่มีประสบการณ์ ยินดีรับสอน พร้อม รับรองงาน ขอคนตั้งใจจริง - เดินทางสะดวก ร้านตกแต่งสไตล์ โมเดิร์น ร่มรื่นเหมาะแก่การทำ�งาน และพักผ่อนไปในตัว อยู่ด้วยกันแบบ ครอบครัว สบายๆ - $30/hr (negotiable)+ tips - วันละ 2 Shifts: 11am-4pm and 4pm-9pm สนใจติดต่อ The Garden Retreat Thai Massage (Contact Dream on 03 9671 3222)

ร้านอาหาร Khaosan road

รับสมัคร ด่วน! พ่อครัว แม่ครัวที่มี ประสบการณ์ ร้านตั้งอยู่ที่ 696 Mt. Alexander Rd, Monee Ponds, Vic. สนใจติดต่อคุณ Bee 0411 803 759

An excellent opportunity to

join an International company as a marketing specialist. The role requires: 1. At least 3 years’ experience in commercial marketing 2. At least 1 year experience in student education and migration in this matter. 3. Ability or skills to develop successful education marketing strategies and programs. 4. The ideal candidate must have marketing experiences in Thailand, Laos PDR and Vietnam region. 5. Fluency in English (At least vocational level English ability), Thai and Laos communication necessary. To register your interest in this position, please send your resume (in Word format) to e-mail: resume.icorpinter@gmail.com

ลงประกาศฟรี สำ�หรับคนที่หาบ้าน หางาน และบริการต่างๆ ส่งอีเมล์มาที่ classified@antsnews.com.au

A 5-Star Thai Restaurant is

seeking the services of a full-time qualified Thai Cook, ideally with 3 - 5 Years experience as a senior cook. Fluency in both English and Thai is essential Email CV to : thelake2010@gmail.com

Carpet Cleaning.

ทำ�ความสะอาดพรมและพื้นกระเบี้อง - ย้ายเข้า - ย้ายออก (End of lease) Call: 0450 230 933       www.shiningfresh.com.au

รับถ่าย Engaged, Wedding, com-

ercail, special Event, Art, Montage สนใจติดต่อได้ที่ Yahya : 0431 843 641 หรือ วันเพ็ญ 0433 932 223 หรือทางอีเมล์ที่ idizimage@yahoo. com.au ใช้กล้อง Hasselblad H4D40 คุณภาพ สูงความละเอียด 40 พิกเซล ราคากันเอง

ร้าน Chaba Thai Massage and Spa (Hughesdale station) รับสมัคร พนักงานนวดไทยและนวดสปา ร้านให้ การันตี $60 ค่าแรงชม.ละ $30 (สำ�หรับ ผู้มีประสบการณ์) ร้านอยู่ใกล้สถานีคะ ทำ�งานตั้งแต่ 10am -9pm สนใจติดต่อ 0414415341 ปู

Restaurant for Sale +

accommodation: located in tourist area 45 minutes from Melbourne, good turn over and great condition $100,000 Contact 0448 993 112

กลับเมืองไทย...ขายราคาถูก

รถ Subaru Outback AWD 1990 สภาพเยี่ยม (Reg 09/12) ขาย $3,900 เตียง ฟูก ตู้เย็น เครื่องอบ และเครื่องซัก ผ้า และของใช้อื่นๆ มากมาย ราคาถูก Burwood East ติดต่อแคทเธอรีน 0432 167 707, 8802 7734

Looking for kitchen hand to work on Friday and Saturday night. In Newport area. Contact Katie on 0433466383

ร้านอาหาร ในเขต regional area

ต้องการรับสมัคร cook ที่มีประสบ การณ์อย่างน้อย 3 ปี พูดภาษาอังกฤษ ได้ดี ส่งใบใบสมัครและ resume ไปที่ baan2011@gmail.com

ต้องการขายเก้าอี้สำ�หรับร้าน

อาหารเป็นหนังแท้สีอิฐโครงเหล็ก สภาพ ดีนั่งสบายมากๆ มีประมาณ 60-70 ตัว ราคาตัวละ $26 ถ้าซื้อเยอะต่อรองได้ สนใจติดต่อ 0429956036

Qualified cooks are needed

for Thai restaurants in New Castle, NSW. Good working conditions and attractive package salary. Extensive experiences in Thai cuisine and good command in English are required. Contact: Thanawan 0435778618

Full time thai cook required, must have experience and waiter or waitress to work full time Preston area. Please send resume to: sherk88@yahoo.com or call on 0403 128 692 Full time COOK with at

least 3 years experience are required  Thai restaurant in Northcote, please send resume to  thai2010restaurant@gmail.com

Medical Information Officer

Successful Healthcare Company working within Pharma Industry. Life science graduates, nurses or equivalent science qualifications. Fluent in Thai and excellent English essential. You will be handling technical enquiries on medicines from health professionals and the public Good communication skills needed.  Full training given E-mail C.V. to jobs@pilglobal.com

รับสมัคร Cook ที่มีประสบการณ์

เพื่อไปทำ�งานใน Regional Area ติดต่อ 0428 183 423


$$


T H A I T R AV E L

Phu ke t , Pha n g N g a and K ra b i Words /

เด็กน้อย, แมวอ้วน /

Photo / Kalunyoo

ทริปนี้พวกเราได้หนีอากาศร้อนจาก Australia มาพักผ่อนที่เมืองไทยกันบ้าง เริ่มต้นด้วยการวางแผน วัน เวลา สถานที่และ เงินที่มีอยู่ในกระเป๋า ด้วยงบ ประมาณที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด จึงได้ข้อสรุปว่า ไปเที่ยวที่ ภูเก็ต พังงา และกระบี่ ทริปนี้พวกเราพักที่บ้านเพื่อนคนหนึ่ง ท�ำให้ประหยัดค่าที่พัก แถมยังได้ค�ำ แนะน�ำเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ และร้านอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดทั้งสาม เริ่มการเดินทางวันแรก พวกเราได้ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ ไปยังสนามบิน นานาชาติภูเก็ต ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชม. 10 นาที เนื่องจากเราได้พักที่ บ้านของคนท้องถิ่นแล้ว พวกเราจึงมีรถส่วนตัวเป็นผลพลอยได้มาด้วย หลังจาก จัดการของทุกอย่างเข้าที่พัก พวกเราตรงดิ่งไปยัง “ร้านหมี่ต้นโพธิ์” ซึ่งเป็นร้าน อาหารที่ขาย อาหารพื้นเมืองขอภูเก็ต ได้แก่ หมี่ฮกเกี้ยน, ห่อหมก, หมูสะเต๊ะ และอื่นๆ อีกมากมาย ร้านนี้เป็นร้านดังขนาดที่ได้ชื่อว่า “มาภูเก็ตทั้งทีต้องมา กินร้านหมี่ต้นโพธิ์” จากนั้นเราออกเดินทางไปที่ถนนถลาง และซอยรมณีย์ เพื่อ ชมบรรยากาศตึกเก่าสไตล์ชิโนโปตุกีส และ แวะกินขนมพื้นเมืองภูเก็ต คืออา โป้ง และ โอ้เอ๋ว (เป็นขนมมีลักษณะเป็นวุ้นใส ไม่มีสีนั้นท�ำมาจากกล้วยน�้ำว้า สุก เมล็ดสมุนไพรจีน มีฤทธิ์เย็น แก้ร้อนใน) จากนั้นเราแวะสถานที่ส�ำคัญต่างๆ ของภูเก็ตและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส�ำคัญของเมืองภูเก็ต คือ วัดฉลอง และพระ ใหญ่ (พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคาคีรี) และปิดท้ายวันด้วยการชมพระอาทิตย์ ตกที่แหลมพรหมเทพ แค่นี้ก็หมดวันซะแล้ว และปิดท้ายด้วยอาหารค�่ำที่ร้าน แหลมหิน seafood การเดินทางวันที่สอง ออกเดินทางแต่เช้า แผนที่วางไว้วันนี้ พวกเราซื้อทัวร์ น�ำเที่ยวไปด�ำน�้ำดูปะการังที่ อ่าวมาหยา, เกาะพีพี, และเกาะไข่ สภาพอากาศ ช่วงนี้เหมาะแก่การท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ส่วนมากมีแต่ชาวต่างชาติ อารมณ์ และความรู้สึกไม่ค่อยต่างกับตอนอยู่ Melbourne ซักเท่าไหร่เพราะจะคุยกับ ใครต้องใช้ภาษาอังกฤษ พอถึงอ่าวมาหยา เราได้พบกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ของเกาะกับน�้ำทะเลสีเขียวใส และลมทะเลเย็นๆ แม้จะเป็นเวลาเกือบเที่ยงวัน เป็นบรรยากาศของการพักผ่อนที่หาที่ดีจริงๆ ต่อมาเราได้เดินทางไปหมู่เกาะพี พีดอน และพีพีเล เพื่อด�ำน�้ำ และ นั่งพักริมหาดชิลๆหลังจากรับประทานอาหาร เที่ยง ส่วนที่สุดท้ายของทริปวันนี้ คือ ด�ำน�้ำดูปะการัง และให้อาหารปลาที่เกาะ ไข่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่นิยมมากของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ เกาะไข่เป็นเกาะ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

50


เล็ก มีร้านอาหารพร้อมที่นั่งชายหาดบริการในราคากลางๆ และเราสามารถเดิน เล่นด�ำน�้ำได้รอบเกาะครับ เมื่อโปรแกรมท่องเที่ยววันนี้จบลง ตอนเย็นเราได้ กลับเข้าตัวเมืองภูเก็ต ทานอาหารเย็นทีร่ า้ นข้าวต้มปากน�้ำ บริเวณวงเวียนม้าน�้ำ วันที่สามแล้ว ท�ำไมมันเร็วอย่างนี้ วันนี้เป็นโปรแกรมที่ชิลๆ หลังจากเราเหนื่อย จากกิจกรรมของเมือ่ วานนี้ พวกเราได้เดินทางเข้าจังหวัดพังงา ซึง่ ใช้เวลาเดินทาง จากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 1 ชม. กิจกรรมหลักของวันนีค้ อื การเทีย่ วชมหมูเ่ กาะ ในจังหวัดพังงา ก่อนเดินทาง พวกเราแวะเติมพลังด้วยติม่ ซ�ำ ทีร่ า้ นบุญรัตน์ ทีเ่ ค้า บอกว่าขึ้นชื่อของภูเก็ต เมื่อถึงพังงา การเดินทางวันนี้ใช้เรือหางยาว ลัดเลาะไป ตามอ่าว ชมเกาะน้อยใหญ่ตา่ งๆ สิง่ ทีน่ า่ สนใจของวันนี้ น่าจะเป็น ความสวยงาม ของอ่าวพังงาที่ไม่คิดว่า จังหวัดเล็กๆ เงียบๆ จะมีความสวยงามของธรรมชาติ ซ่อนอยู่ ให้เราได้ชมไม่น้อยเลยทีเดียว พอพวกเราได้นั่งเรือไปซักพัก ก็ได้แวะ พักที่เขาตะปู และเขาพิงกัน ถ่ายรูปเดินเล่น ต่อมาเราออกเดินทางต่อไปยัง เกาะปันหยี ความสวยงามและมหัศจรรย์ของที่นี่คือ เป็นเกาะที่มีชุมชนกลางน�ำ้ เมื่อ 200 ปีก่อนชาวอินโดนีเซียได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานและสร้างบ้านเรือน ผู้คน ในชุมชนนี้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ที่นี่ร้านอาหารอร่อยๆ พร้อมอาหาร ทะเลสดๆ ขอบอกว่าสดมากเพราะเค้าจับตรงนั้นท�ำกันตรงนั้นเลยทีเดียว หลัง จากนั้นพวกเราก็ได้เดินทางกลับภูเก็ต ระหว่างทางกลับพวกเราแวะที่ร้านครัว กลางดง เป็นร้านอาหารพื้นเมืองที่อร่อยมาก ขอแนะน�ำและราคาไม่แพงครับ วันที่สี่ วันนี้พวกเราออกเดินทางไปกระบี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. วัน นี้เราเหมา speed boat ส่วนตัว จากพีพีทัวร์เพื่อน�ำเที่ยวไปยังเกาะไก่ เกาะ

ปอดะ และชมความงามของทะเลแหวก ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็น Unseen Thailand ซึ่งการที่ชมทะเลแหวกได้ ต้องไปในช่วงเวลาที่เหมาะสม นั่นคือช่วงเวลาที่น�้ำลง ต�่ำสุดของวัน เนื่องจากเวลาน�้ำลด จะเกิดเป็นสันทรายเชื่อมระหว่างเกาะสาม เกาะ ท�ำให้เราสามารถเดินเชือ่ มจากเกาะหนึง่ ไปยังอีกสองเกาะได้ วันนีเ้ ราเลือก ทานอาหารกลางวันที่ทะเลแหวก เพื่อที่จะชื่นชมธรรมชาติอันสวยงามให้คุ้มค่า ก่อนที่จะต้องเดินทางกลับกรุงเทพฯในวันรุ่งขึ้น เราจบวันนี้ด้วยการรับประทาน อาหารเย็นที่ร้านสังกะสี ที่จังหวัดภูเก็ต ตามด้วยโรตีร้านเด็กซน ซึ่งเป็นขนมพื้น เมืองอีกอย่างหนึ่งของภาคใต้ วันสุดท้ายก่อนการเดินทางกลับ เราทานอาหารเช้าที่ร้านข้าวต้มถนนดีบุก ซึ่ง เป็นร้านข้าวต้มกระดูกหมูที่บริการเติมผักชีและ ขิงซอยไม่อั้น เป็นอีกหนึ่งร้าน ที่อยากแนะน�ำให้มาลองชิม หลังจากนั้นเราแวะซื้อของฝากที่ร้านพรทิพย์ ซึ่ง เป็นร้านที่มีของฝาก และ อาหารพื้นเมืองภายใต้แพ็คเกจน่ารักๆ มากมาย เรา จบมื้อสุดท้ายที่ภูเก็ตกันด้วยร้านหมี่จิรายุวัฒน์ สาขาสามกอง ซึ่งเป็นหมี่น�้ำกุ้ง หนึ่งในอาหารพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ต ทริปนี้เป็นอีกหนึ่งทริปที่เต็มไปด้วยความประทับใจ ซึ่งพวกเราหวังว่าจะได้มา เที่ยวทั้งสามจังหวัดอีกในอนาคต ส�ำหรับใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยว หวังว่าจะได้ ไอเดียเก๋ๆ กับที่ท่องเที่ยวโดนๆ อย่างภูเก็ต กระบี่ และ พังงา 3

A1.pdf 1 28/10/2011 6:44:24 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

การงาน การเงิน ความรัก ไพยิปซีมีคำตอบใหคุณได

0402 190 940 ทำนายโดย นภัง (พิมพ Box Hill)

บริการทำนายทางโทรศัพท ดวยการติดตอกลับโดยตรงหาลูกคา เมื่อชำระคาบริการผานระบบโอนเงินทางอินเตอรเนต


Mor Ong.pdf 1 1/03/2012 12:04:07 PM

H ORO

MARCH 2012

words /

หมอโอ่งแม่นเว่อร์ ongmanver@yahoo.com.au

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ราศีมังกร 16 ม.ค. – 12 ก.พ.

เรื่องเงินๆ ทองๆ จะได้ทรัพย์หรือเสียทรัพย์ขึ้นอยู่กับการฉลาดเจรจา บริวารรักใคร่สมัครสมานดีมากมาย แต่ช่วงนี้ขี้เกียจตัว เป็���ขน การงานยังห่วยเหมือนเดิม

ราศีกุมภ์ 13 ก.พ. – 13 มี.ค.

P

$200

$180

n romotio

/ดูดวง 3 เดือน

รับจองถึงวันที่ 30 เมษายน ศกนี้ เทานั้น! เอาใจคนชอบดูหมอ ดวย Package สุดคุม

"รักหมอดู"

ดูไดแบบจุใจไมจำกัดจำนวนครั้ง

**รับฟรีทันทีวัตถุมงคลเสริมดวงชะตาหรือ 5 2 สัญลักษณปนักษัตรแกชง

Ongmanver@yahoo.com.au

เดือนนีม้ เี พือ่ นดี มีชยั ไปกว่าครึง่ เดินทางกลับบ้านช่วงปลายเดือนนี้ พ่อแม่พีน่ อ้ งรอรับเราอยูด่ ว้ ยความรักและความอบอุน่ ความ รักจะเจอเนื้อคู่อย่างไม่คาดฝัน การงานถ้าไม่ชอบทำ�กลางคืนหรือในผับบาร์ก็ควรเปลี่ยนซะ

ราศีมีน 14 มี.ค. – 12 เม.ย.

เดือนนี้มีเกียรติยศชื่อเสียงในวงสังคม มีหน้ามีตาเป็นพิเศษ เดินทางไปไหนใน Melbourne มีแต่คนรู้จัก สติปัญญาในการหาเงิน เดือนนี้อยู่ในระดับที่ดีมาก ความรักไม่ดีมีอันต้องทะเลาะเบาะแว้ง


ราศีเมษ 13 เม.ย – 13 พ.ค.

ขยับขยายการลงทุน ทำ�มาค้าขาย เงินทองไหลมาเทมา ลุยอย่างเดียว เดือนนี้ การเงินสดใสสุดๆ ขอบอก แต่เรื่องความรักทำ�ใจเหอะ ลาภลอยหรือเงินรายได้ พิเศษเราต้องฉลาดพูดเข้าไว้

ราศีพฤษภ 14 พ.ค. – 13 มิ.ย.

คนโสดจะได้เนื้อคู่เดือนนี้แน่นอน ถ้ามีคู่อยู่แล้วความรักจะหวานชื่นเป็นพิเศษ เก็บเงินเก็บทองได้ดีจากภาระการงานที่ต้องทำ�

ราศีเมถุน 14 มิ.ย. – 14 ก.ค.

ระวังบริวารจะนำ�ความเดือดร้อนมาให้ คนรักยังนำ�พามาซึ่งลาภก้อนใหญ่ การ งานมีชื่อเสียงดี ความรักอย่าเพิ่งไปหวังอะไรในเดือนนี้

ราศีกรกฎ 15 ก.ค. – 16 ส.ค.

น้ำ�ขึ้นให้รีบตัก เดือนนี้เงินทองกำ�ลังไหลมาเทมา สอบถามข่าวคราวที่บ้านกัน บ้าง เพราะญาติพี่น้องคงยังไม่สบาย หรือให้เรื่องที่ไม่เข้าใจกันได้คลี่คลายลงไป ระวังการทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนฝูง

ราศีสิงห์ 17 ส.ค. – 16 ก.ย.

เดือนนี้ยังคงมีความขยันขันแข็งอย่างต่อเนื่อง เงินทองต้องอาศัยคนรักหรือหุ้น ส่วนเป็นคนเจรจาให้ซะแล้ว การงานมีความมั่นคงดีอยู่

ราศีกันย์ 17 ก.ย. – 16 ต.ค.

ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องเงินทอง เพราะการเงินยังคงชักหน้าไม่ถึงหลัง อย่าไป เที่ยวกับเพื่อนในสถานที่อโคจร ความรักเริ่มเห็นแสงสว่างอยู่รำ�ไร

ราศีตุลย์ 17 ต.ค. – 15 พ.ย.

ยังคงต้องระมัดระวัง อุบตั เิ หตุ เอกสารสัญญา ขับรถ ขับรา ด้วยความระมัดระวัง กันเป็นพิเศษ ควรเร่งทำ�บุญสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตา เรื่องร้ายๆจะได้ผ่าน พ้น การเงินก็ยังคงไม่สู้ดี

ราศีพิจิก 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.

เร่งระวังอย่าคบคนพาลเป็นมิตร ระวังเหตุการณ์ไม่ดีจะเกิดขึ้นกับตัว ถ้าจะให้ ดี ควรบูชาพระราหู ด้วยของดำ� 8 อย่างเรื่องร้ายๆจะบรรเทาเบาบางลง เนื้อคู่ จะได้พบเจอในช่วงสุดท้าย ปลายเดือนเป็นที่แน่นอน

ราศีธนู 16 ธ.ค. – 15 ม.ค.

ความรักในเดือนนี้ไม่ดีเป็นอริต่อกัน อย่าคิดเสี่ยงโชคมีแต่จะเสีย ในช่วงสัปดาห์ ที่ 2 ของเดือนเป็นต้นไปให้ระวังการเจรจากับเพื่อน จะมีการชิงไหวชิงพริบกัน เกิดขึ้น


ANTS Subscribe page.pdf 1 3/11/2011 4:03:21 AM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

เพียงแค่ส มัค เราจัดส่งถ รสมาชิกกับ ANT S ึงบ้านทันท ีทุกเดือน! รายปี

6 months (6 issues) AUD$25.00


0

P55 - ANTS 2.pdf 1 1/02/2012 2:17:45 AM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


KBOX.pdf 1 31/01/2012 4:14:59 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


ANTS Newsmagazine 64