Page 1

Productiehuis U


Productiehuis U GRONDGEDACHTE: Productiehuis U is een dynamische omgeving in de gemeente Uden waar werkgevers, ondernemers en werknemers elkaar ontmoeten rondom één enkel thema; werk. Productiehuis U bevat twee functies; 1. IncUbator voor ondernemers . 2. Uwerk voor aankomende werknemers, mensen die nog geen baan hebben.

IncUbator: Vooral voor startende of groeiende ondernemers of mensen met een klein bedrijf is een bedrijfsverzamelgebouw ideaal. Met de andere gebruikers deel je een pand en zo verdeel je de kosten. Met die andere ondernemers kun je ook verschillende diensten delen. Denk bijvoorbeeld aan schoonmaakdiensten, catering, secretariële dienstverlening of back-office diensten. Ook de diverse apparatuur en middelen die je in een kantoor gebruikt zoals een kopieermachine of een speciale printer kunnen eenvoudig worden gedeeld door meerdere ondernemers.

De gemeente Uden heeft een aanmerkelijk belang bij het ondersteunen van startende en/of groeiende ondernemers en wil een innovatieve en moderne IncUbator functie ondersteunen met de middelen die de gemeente daarvoor kan vrijmaken en/of ter beschikking kan stellen. Dat begint bij de bedrijfsruimte. De gemeente Uden beschikt momenteel over ruimte die ze gedurende een aantal jaren met een zeer gunstige regeling wil delen met ambitieuze ondernemers.

Ook de diensten ten behoeve van het onderhoud en de algemene ondersteuning van de gebruikers van IncUbator kunnen op een vernieuwende manier worden aangeboden, deels door hierbij gebruik te maken van de inzet van mensen die vanuit een uitkering in een leerwerktraject worden ingezet. De gemeente Uden zal ook zelf gebruik maken van het gebouw en de gemeenschappelijke voorzieningen en facilitaire infrastructuur. en middelen. Op die manier ontstaan korte en informele relaties en zal de afstand tussen gemeentelijke medewerkers en hun belangen en de belangen en ambities van ondernemers zo klein mogelijk worden. De achterliggende gedachte is eenvoudig: “Uden is elkaar een handje helpen”

Concept V.01: dinsdag 9 oktober 2012

Pagina | 2


Productiehuis U Elkaar een handje helpen kan eenvoudig worden gemaakt. Bijvoorbeeld door uitkeringsgerechtigden vanuit een leerwerktraject in te zetten. De kosten voor de diensten die ze leveren blijven daardoor uiterst laag. De ondernemer, als opdrachtgever en gebruiker van deze diensten kan daar een enorm voordeel mee hebben. Van de ondernemers wordt verwacht dat ze, indien ze vacatures hebben, ook gebruik maken van de mogelijkheden die door de gemeente Uden worden aangeboden. De mate van pressie die op de werkgever wordt toegepast om een startende werknemer in dienst te nemen dient Pagina | 3 door de gemeente te worden vastgesteld. Het mes snijd zo aan twee kanten. De ondernemer heeft een financieel en operationeel voordeel, de werknemer heeft perspectief op een baan. Vergeet daarbij ook niet dat de gemeente Uden actief werkt aan het verminderen van de werkloosheid van haar burgers.

Een van de richtinggevende principes van Productiehuis U is de dynamiek en beweeglijkheid. Voor de IncUbator betekend dat dat het een plek worden van komen en gaan; ondernemers die starten, groeien en uitstromen.

Uwerk Productiehuis U is vooral een open omgeving, meerdere instanties, organisaties en instellingen, profit en non-profit, privaat en publiek, maken gebruik van Productiehuis U voor het begeleiden van toekomstige medewerkers naar werk. Anders dan in de meeste leer/werkplaatsen wordt in Productiehuis U door de diverse gebruikers, organisaties die in het sociaal-maatschappelijk middenveld in Uden een maatschappelijke betekenis hebben samengewerkt. Het niet succesvol c.q. voortijdig afronden van een bepaald traject in bij één partij leidt dus niet tot een “terug-naar-af-situatie”, terug in de uitkering. Nee! Falen is geen optie in Productiehuis U . Gebruikers van Productiehuis U kunnen een cliënt van elkaar overnemen, binnen enkele uren en a.h.w. “op de vierkante meter” kan in dit gezamenlijke leerwerkbedrijf een cliënt langs een ander, misschien meer passend, traject naar participatie worden geleid. Waar in de traditionele situatie deze cliënt weer terug zou vallen, onbegeleid en zonder korte termijn uitzicht op participatie. Productiehuis U… falen is geen optie!

Een van de richtinggevende principes van Productiehuis U is de dynamiek en beweeglijkheid. Het Productiehuis U moet een plek worden van komen en gaan; cliënten die in-, door- en uitstromen. Het is niet de bedoeling dat Productiehuis U een gesloten omgeving is waar cliënten duurzaam verblijven. Concept V.01: dinsdag 9 oktober 2012


Productiehuis U bedoeling dat medewerkers in Productiehuis U zich ontwikkelen tot waardevolle deelnemers aan het arbeidsproces en op termijn een loopbaan ontwikkelen buiten Productiehuis U.

Geregisseerde trajecten: IncUbator en Uwerk zijn aanvullend, 1 + 1 = 3! Door uitkeringsgerechtigden te begeleiden in leerwerktrajecten, ondermeer t.b.v. ondernemers, ontstaan aantrekkelijke voorwaarden voor de ondernemers, de uitkeringspartner en de werknemers.

Klanten zullen een zorgvuldig doordacht traject naar werk doorlopen. Participeren en werken naar vermogen is het uitgangspunt en doel. De gebruikers van Productiehuis U zullen met elkaar afspraken maken over de inrichting van optimale trajecten. Klanten/uitkeringsgerechtigden zullen echter niet in contact worden gebracht met ondernemers (gebruikers van IncUbator) zonder dat ze daar helemaal klaar voor zijn. Voor klanten die daar misschien nooit of pas na een lang traject klaar voor zijn zal gezocht worden naar mogelijkheden tot plaatsing hoger op de participatieladder, en dus misschien niet in de IncUbator.

Ondernemers kunnen gebruik maken van de diensten en middelen die in de Uwerk-omgeving kunnen worden aangeboden. Denk hierbij aan facilitaire diensten, administratieve/secretariĂŤle ondersteuning en eenvoudige werkzaamheden (bijvoorbeeld monteren, verpakken, verzendklaar maken) en diensten (bijvoorbeeld magazijnwerk e.d.)

Wat is Productiehuis U? Een karakteristiek, ruim opgezet en aantrekkelijk leer- en werkcentrum. Goed bereikbaar. Concept V.01: dinsdag 9 oktober 2012

Pagina | 4


Productiehuis U Het productiehuis biedt voldoende flexibiliteit om een diversiteit van werk- en ontwikkelsoorten te herbergen. Het productiehuis is een omgeving waar in diverse ruimten gelegenheid wordt geboden om “aan de slag” te gaan. Een centrum waar het begrip arbeidsvreugde nieuw élan krijgt. Waar het afmaken van een taak, het leveren van een bijdrage en het samen of alleen opleveren van een product prettig is. Een inspirerend centrum waar men elkaar ontmoet tijdens de pauzes en waar een duidelijke sociale cohesie en saamhorigheid bestaat. Het productiehuis is een mobiliteitscentrum dat Pagina | 5 perspectief op “nog beter” biedt; uitstroom naar werk, naar een volgende fase in de persoonlijke carrière. In het productiehuis kunnen coaching, zelfreflectie, leren, en zelfontplooiing worden aangeboden, in inspirerende en motiverende collectieve ruimten of in eigen (modulaire) ruimten. Werken aan jezelf is werken aan werk, werk is het middel. Uitzicht op maatschappelijke participatie, waaronder werk, dient hier centraal te staan.

Zorgvuldige regie: Binnen Productiehuis U vinden de diverse werkzaamheden die horen bij toeleiding naar een vast arbeidscontract op zorgvuldig geregisseerde wijze plaats. Partners hierbij de uitkeringspartner, de opleidingspartners, de reintegratiepartners, de werkgevers en tenslotte de toekomstige werknemers.

Gebruikers: De huurders van de tijdelijke ruimten zijn organisaties; professionals op het gebied van re-integratie en mens/arbeidsontwikkeling. Ruimten kunnen voor de duur van een bepaald project worden gehuurd, het benodigde vloeroppervlak “ademt” a.h.w. mee met de hoeveelheden cliënten die aan een bepaald traject deelnemen. Begeleiders en hun doelgroepen krijgen hun “eigen” werkgebied. Een werkgebied kan “kaal” worden opgeleverd of eventueel tijdelijk met modulaire, containerachtige, eenheden worden ingedeeld (flexibele units t.b.v. coaching, intake, opleiden en dergelijke).

Concept V.01: dinsdag 9 oktober 2012


Productiehuis U Collectieve onderdelen van Productiehuis U zijn van facilitaire aard; de kantine, de beveiliging, de sanitaire voorzieningen enz. Gedacht wordt aan een voormalig industrieel complex. Nadere verkenning en een gezamenlijke definitie zijn nodig.

DOELGROEPEN:

Pagina | 6

Productiehuis U leent zich voor een grote diversiteit aan doelgroepen. Het is daarbij wel belangrijk dat er goed wordt nagedacht over de sociale hygiëne in de verschillende leerwerkomgevingen. Nadere verkenning is nodig

LOKATIEMOGELIJKHEDEN: De leegstand van fabriekshallen en voormalige industriële objecten is misschien vervelend voor de gemeente maar biedt geweldige mogelijkheden voor Productiehuis U. Bij voorkeur wordt Productiehuis U ingepast in bestaande plannen t.b.v. gebiedontwikkeling en/of herbestemmingsplannen van grote gebouwen. Aangezien Productiehuis U per definitie tijdelijk huisvesting biedt, voor de duur van specifieke reintegratietrajecten, aan begeleidende organisaties en professionals, kunnen tijdelijke huurovereenkomsten worden aangegaan. Het flexibele en modulaire karakter van de indelingsvarianten ondersteund bovendien een eenvoudige herallocatie. Nadere verkenning is nodig.

FLEXIBILITEIT: Aanbod en vraag goed op elkaar afgestemd. Geen wurgcontracten maar huurovereenkomsten voor de duur van een traject (waarbij een traject zelden meer dan 1,5 jaar duurt). Bepalend voor de aard van de ruimten en het benodigde aantal M2 zijn het aantal cliënten, de werksoorten en de kenmerken van de doelgroep. Mogelijk kan een formule worden uitgewerkt waarbij een tarief per cliëntdag kan worden gehanteerd? Nadere verkenning en een gezamenlijke definitie zijn nodig.

Vervolgstappen: De haalbaarheid van Productiehuis U dient onderzocht te worden. Bij dit onderzoek zal een fasering worden voorgesteld; Concept V.01: dinsdag 9 oktober 2012


Productiehuis U 1. Is het Ăźberhaupt haalbaar? a. Willen startende ondernemers dit? b. Willen de spelers in het maatschappelijk middenveld dit? i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

GGZ Opvang Re-integratiepartners Uitkeringspartner Onderwijs SW Etc.

c. Welke randvoorwaarden worden door de betreffende partijen gesteld? i. Sociale hygiene (samenstelling doelgroepen, consequenties van doelgroepcontacten e.d.) ii. Voorwaarden en kosten 2. Businessplan a. Wat zijn de kosten en de baten? b. Wat is het Sociaal Rendement Op Investering (SROI) c. De cumulatieve schadelastbeperking d. Effecten van Productiehuis U i. Verminderde uitkeringsafhankelijkheid gedurende de re-integratiefase ii. Kortere doorlooptijd iii. Het effect op uitvalskansen: 1. kleiner a.g.v. samenwerking door maatschappelijk middenveld op de gezamenlijke leerwerkvloer? 2. Minder diepe terugval (niet naar kaartenbak maar naar een collegiale instelling in Productiehuis U) e. Een raming van de financiĂŤle effecten van Productiehuis U op de interne bedrijfsvoering van de gemeente Uden.

Dit document is een concept. Het kan pas een definitieve status krijgen nadat zorgvuldig overleg heeft plaatsgevonden met de betrokken partijen waarbij aan te merken is dat de gemeente Uden hier het voortouw in moet nemen.

Concept V.01: dinsdag 9 oktober 2012

Pagina | 7


Productiehuis U Alvorens hier invulling aan wordt gegeven dienen goede afspraken te worden gemaakt met de gemeente Uden over de vervolgstappen; de haalbaarheidsanalyse, een businessplan (incl. berekening van het SROI) en de realisatie.

Pagina | 8

Wordle coalitieakkoord Uden 2010

Concept V.01: dinsdag 9 oktober 2012

Productiehuis Uden  

Samen aan het werk

Advertisement