Page 1

Statut Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzezinach


Statut szkoły opracowany na podstawie : 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292), 2. Rozporządzenia MENIS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z 2003 r. Nr 104, poz. 965 i Nr 141, poz. 1362, z 2004 r. Nr 164, poz. 1716, z 2005 r. Nr 142, poz. 1191 oraz z 2006 r. Nr 36, poz. 250, Nr 86, poz. 595 i Nr 141, poz. 999), 3. Rozporządzenia MEN z dnia 20 lutego 2004 r.w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych(Dz. U. Nr 26, poz. 232), 4. Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych(Dz. U. Nr 83, poz. 562 i Nr 130, poz. 906) 5. Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych(Dz. U. Nr 156, poz. 1046)

Rozdział I Nazwa, typ i podstawowe zadania szkoły § 1. 1. Szkoła nosi nazwę : Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brzezinach. 2. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące mieści się w Brzezinach przy ul. Okrzei 1. 3. Typ szkoły : szkoła ponadgimnazjalna określona w art. 3.ust 15 ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

4. Szkoła ma prawo do posługiwania się okrągłą pieczęcią z orłem w otoku o treści : „ Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brzezinach”

2 Statut Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzezinach


5. Programy nauczania w Liceum są zgodne z ramowym planem nauczania określonym w odrębnych przepisach

§ 2. 1. Podstawowe cele i zadania szkoły dla dorosłych : 1) kształcenie słuchaczy, 2) rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, 3) dążenie do zapewnienia każdemu słuchaczowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, 4) przygotowanie słuchaczy do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, 5) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, 6) ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

7) umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kształcenia, 8) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zadań określonych w przepisach o oświacie, stosownie do warunków i wieku słuchaczy, 2. Liceum realizuje swoje cele i zadania, przyjmując za podstawę uniwersalne zasady etyki, w szczególności : 1) solidarności, 2) demokracji, 3) tolerancji religijnej, 4) sprawiedliwości i wolności.

Rozdział II Prowadzenie szkoły § 3. Osoba Prowadząca Szkołę : 1.

mgr Antoni Łosiak zamieszkały w Brzezinach przy ul. Przedwiośnie 13 m 15 3 Statut Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzezinach


§ 4. 1. Do kompetencji osoby prowadzącej szkołę należy : 1) 2) 3) 4)

powoływanie i odwoływanie dyrektora, ustalanie wysokości czesnego i innych opłat, zarządzanie majątkiem szkoły, zatwierdzanie preliminarza wydatków budżetowych szkoły,

Rozdział III Organy szkoły i ich zadania § 5. 1. Organami szkoły są : 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Słuchaczy. Kompetencje dyrektora

§ 6. 1. Dyrektor szkoły 1) Dyrektora szkoły powołuje osoba prowadząca szkołę. 2. Do obowiązków dyrektora należy : 1) opracowanie dokumentów organizacyjnych szkoły, 2) opracowanie zakresów obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, 3) dobór kadry pedagogicznej oraz jej zatrudnianie, 4) dobór kadry niepedagogicznej i jej zatrudnianie, 5) kierowanie całokształtem działalności szkoły a w szczególności : a) przyjmowanie słuchaczy, b) zapewnienie bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki, c) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli, d) dbałość o powierzone przez prowadzącego szkołę mienie szkoły oraz ścisłe przestrzeganie przepisów o ochronie przeciwpożarowej, e) wnioskowanie do prowadzącego szkołę w sprawie rozwoju bazy materiałowo – technicznej szkoły, f) opracowanie projektów wydatków, 4 Statut Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzezinach


g) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących h) okresowo (po zakończeniu semestru) informowanie prowadzącego

szkołę o wynikach działania szkoły i) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego

§ 7. 1. Dyrektor szkoły ma prawo do : 1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły, 2) zatrudniania i zwalniania pracowników po uprzednim uzgodnieniu z prowadzącym szkołę, 3) premiowania i nagradzania pracowników zgodnie z „Regulaminem Premiowania i Nagradzania”, a także udzielania kar zgodnie z Kodeksem Pracy z możliwością odwołania się pracowników od podjętej decyzji w trybie określonym przepisami zawartymi w karcie nauczyciela lub kodeksie pracy, 4) dokonywanie naboru słuchaczy na poszczególne semestry, 5) formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników, 6) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej funkcjonowania, 7) reprezentowania szkoły na zewnątrz, podpisywania korespondencji i dokumentów, 8) Dyrektor Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora liceum zaocznego, na wniosek zespołu.

§ 8. 1. Dyrektor szkoły odpowiada przed prowadzącym szkołę za : 1) poziom wiedzy wykładanej w szkole, 2) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu, 3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły, 4) celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność szkoły, 5) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania, 6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych, 7) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów maturalnych przeprowadzanych w szkole, 2. Dyrektor może być odwołany zgodnie z przepisami kodeksu pracy lub na własną prośbę. 5 Statut Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzezinach


3. W przypadku nieobecności dyrektora, jego obowiązki pełni upoważniony pisemnie przez niego członek rady pedagogicznej. 4. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

Rada Pedagogiczna § 9. 1. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniu wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy. 2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 3. W posiedzeniu rady pedagogicznej mogą brać udział zaproszeni goście. Mają oni głos doradczy. 4. Uchwały rady pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania na zewnątrz spraw, które mogłyby naruszyć dobra osobiste słuchaczy, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 10. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 1) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy, 2) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy słuchaczy. 3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych. 4) zatwierdzanie planów pracy szkoły. 5) Rada pedagogiczna opiniuje : 1) organizację pracy szkoły tym rozkład zajęć 2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień 3) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych

Samorząd Słuchaczy § 11. 6 Statut Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzezinach


1. Samorząd słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze szkoły 2. Zasady wybierania i działania samorządu słuchaczy określa regulamin uchwalany przez ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organ samorząd słuchaczy jest jedynymi reprezentantem ogółu słuchaczy 3. Regulamin samorządu słuchaczy nie może być sprzeczny ze statutem szkoły 4. Samorząd słuchaczy może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły , w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw słuchaczy, takich jak: 1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce 3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem; 6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Rozdział IV Organizacja szkoły § 12. 1. Organizacja roku szkolnego w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Brzezinach realizowana jest na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 2. Liceum jest szkołą kształcącą słuchaczy w cyklu trzyletnim.

6) Podstawową jednostką organizacyjną Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych jest oddział. 7) Minimalna ilość słuchaczy w oddziale lub zespole międzyoddziałowym wynosi 5 osób. W przypadku zmniejszenia się liczby słuchaczy w oddziale poniżej limitu, zwiększa się czesne. 8) Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brzezinach kształci słuchaczy w formie zaocznej. 1) konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez dwa dni. Jednostka konsultacji zbiorowej wynosi 45 minut, 2) dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze, 7 Statut Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzezinach


3) organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą – wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą – przedegzaminacyjną. 9) Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach miedzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych słuchaczy. 10) Zajęcia edukacyjne z przedmiotów może odbywać się w zespołach międzyoddziałowych. 11) Dyrektor Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, w porozumieniu z radą pedagogiczną i samorządem słuchaczy, z uwzględnieniem zainteresowań słuchaczy oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych liceum zaocznego, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

Rozdział V Prawa i obowiązki pracowników szkoły § 13. 1. Nauczyciela zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów ogólnych prawa pracy, dyrektor szkoły. 2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji pedagogicznych. 3. Pensum godzin pracy nauczyciela określa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi nauczycieli w szkołach publicznych. 4. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły, związanych z organizacją procesu dydaktycznego. 5. Wynagrodzenie nauczyciela oblicza się na podstawie obowiązujących stawek wynagrodzenia zasadniczego w szkołach podobnych typów. Wynagrodzenie to może być zwiększone na wniosek dyrektora.

§ 14. 1. Do obowiązków nauczyciela należy : 1) Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego 2) każdy nauczyciel jest zobowiązany do sporządzania rozkładów materiałów z prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych. 8 Statut Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzezinach


3) realizacja programu nauczania. 4) doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności poprzez podejmowanie doskonalenia zawodowego. 5) udzielanie pomocy słuchaczom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych. 6) efektywne wykorzystanie czasu konsultacji i pomocy dydaktycznych. 7) dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne. 8) zapewnienie bezpieczeństwa słuchaczom w czasie trwania zajęć. 9) Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 10) Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 11) Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku słuchaczy, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych liceum zaocznego.

§ 15. 1. Nauczyciel ma prawo do : 1) realizacji programów nauczania zawartych w szkolnym zestawie programów nauczania, które są zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw oświaty zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2) decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach pracy, 3) oceniania słuchaczy zgodnie z ich wiedzą na zasadach opartych o ustalony wewnątrzszkolny system oceniania.

§ 16. 1. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za : 1) poziom nauczania, 2) bezpieczeństwo na zajęciach oraz wypadki wynikające z niedopatrzenia obowiązków w tym zakresie,

§ 17. Prawa i obowiązki słuchaczy 1. Słuchacz ma obowiązek : 1) Udziału w konsultacjach zbiorowych, solidnego przygotowania się do tych zajęć oraz właściwego zachowania w ich trakcie

9 Statut Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzezinach


2) W trakcie trwania konsultacji zbiorowych oraz wszelkiego rodzaju egzaminów nie może korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych 3) dbać o dobre imię szkoły i godnie ją reprezentować z godnością odnosić się do władz szkoły , nauczycieli i opiekunów tworzyć klimat życzliwej, koleżeńskiej współpracy wśród słuchaczy, koleżanek i kolegów. 2.

Słuchacz ma prawo do : 1) zapoznania się przedmiotów,

z

programem

nauczania

poszczególnych

2) możliwości korzystania z odpowiedniego wyposażenia dydaktycznego i materiałów w gabinetach przedmiotowych 3) egzekwowania godnych warunków nauczania 4) brania udziału w imprezach organizowanych przez szkołę i Samorząd Słuchaczy. 3.

W przypadku naruszenia praw zawartych w § 17.art.2 słuchacz ma prawo złożyć skargę pisemną w ciągu 3 dni do organu prowadzącego lub organu nadzorującego szkołę.

4. Słuchacze mają prawo do wyboru Samorządu Słuchaczy zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 5. Słuchacz może otrzymać następujące wyróżnienia: 1) pochwałę wychowawcy klasy, 2) pisemną pochwałę dyrektora szkoły, 3) świadectwo z wyróżnieniem (świadectwo z paskiem) za średnią 4,75 4) nagrodę książkową za średnią 4,0 i więcej, 5) list gratulacyjny, 6. Słuchacz może otrzymać następujące kary: 1)upomnienie wychowawcy klasowego, 2)pisemną naganę dyrektora szkoły, 7. Szkoła informuje pisemnie słuchacza o przyznanej nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze 8. Słuchacz ma prawo odwołać się pisemnie od kary w ciągu 3 dni od chwili jej otrzymania do wychowawcy klasowego, dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej i otrzymać pisemną odpowiedź w ciągu 7 dni. 9. Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii

Samorządu Słuchaczy, może skreślić słuchacza z listy. Słuchacz ma prawo 10 Statut Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzezinach


odwołania się od tej decyzji za pośrednictwem dyrektora szkoły, do Łódzkiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od taty doręczenia decyzji o skreśleniu.

10. Podstawą skreślenia jest : 1) dokonanie na terenie szkoły przestępstwa lub wykroczenia. 2) Wyrok sądowy skazujący danego słuchacza. 3) naruszeniem nietykalności cielesnej i godności osobistej albo groźby karalne względem innych słuchaczy, nauczycieli, pracowników obsługi oraz innych osób przebywających na terenie szkoły 4) zaborem lub zniszczenie mienia szkoły lub osób wymienionych w punkcie 3) 5) wywieraniem szkodliwego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne osób wymienionych w punkcie 3) 6) przebywaniem na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym i pod wpływem narkotyków oraz posiadanie, przechowywanie lub rozprowadzanie alkoholu lub narkotyków 7) świadomym i systematycznym naruszaniem obowiązków ucznia określonych w statucie 8) Opuszczenie powyżej 50% godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia, przewidziane w szkolnym edukacyjne planie nauczania 9) Nie zdanie przez słuchacza wszystkich egzaminów semestralnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Rozdział VI Przyjmowanie słuchaczy do szkoły § 18. 1. Do szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum i starej szkoły podstawowej o

okresie nauczania nie dłuższym niż 3 lata 2. Kandydaci ubiegają się o przyjęcie do szkoły w terminie do końca ferii zimowych na semestr wiosenny , do połowy września na semestr zimowy. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może przedłużyć termin ubiegania się o przyjęcie odpowiednio do końca lutego albo końca września . 3. O przyjęciu słuchaczy decyduje : 1) Dyrektor szkoły – gdy liczba kandydatów do klasy pierwszej ( na semestr pierwszy jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc , którymi dysponuje lub równa liczbie wolnych miejsc , którymi dysponuje szkoła i nie powołano szkolnej 11 Statut Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzezinach


komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej Dyrektor decyduje również o przyjęciu słuchaczy na semestry programowo wyższe . 4. Słuchacze przyjmowani są na podstawie : 1) złożonych dokumentów a)świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej b)podanie c) kwestionariusz osobowy 2) rozmowy kwalifikacyjnej i konkursu świadectw w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc. 5. Słuchacze mogą być przyjmowani do szkoły w ciągu trwania roku szkolnego pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych. Zakres oraz formę uzupełnienia tych różnic określają nauczyciele przedmiotu.

Rozdział VII §19 Wewnątrzszkolny system oceniania i promowania w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Brzezinach Podstawa prawna: Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych(Dz. U. Nr 83, poz. 562 i Nr 130, poz. 906)

§ 20 1. Ocenianiu podlegają: 1) Osiągnięcia edukacyjne słuchacza polegające na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 2. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się 3. Oceny bieżące i semestralne ceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali : 1) stopień celujący - 6, 2) stopień bardzo dobry - 5, 3) stopień dobry - 4, 4) stopień dostateczny - 3, 5) stopień dopuszczający - 2, 6) stopień niedostateczny - 1.

§ 21. 12 Statut Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzezinach


1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego tj. na pierwszych konsultacjach zbiorowych informują słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania podając sposoby, formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy 2. Oceny są jawne dla słuchacza. 3. Na prośbę słuchacza nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 4. Klasyfikowanie semestralne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych,

§ 22. 1. Przed semestralnym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować słuchacza o przewidywanych dla niego semestralnych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w terminie miesiąca przed zakończeniem semestru 2. Słuchacz jest promowany po każdym semestrze. 3. Oceny klasyfikacyjne według skali, o której mowa w § 20, ustala się po każdym semestrze i stanowią one podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.

4. Słuchacz kończy szkołę, jeżeli na zakończenie semestru programowo najwyższego uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 5. Na wniosek słuchacza sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania słuchacza są udostępniane do wglądu słuchaczowi 6. Semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 7. Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna

że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przeprowadza się sprawdzian wiadomości, nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń

13 Statut Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzezinach


8. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 1) w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych 9. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust 8, uzgadnia się z słuchaczem 10. W skład komisji wchodzą: 1) w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: a) dyrektor szkoły b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne; 11. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 10 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 12. Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, 13. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: a) skład komisji, b) termin sprawdzianu, c) zadania (pytania) sprawdzające, d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 14. Do protokołu, o którym mowa w ust. 13 dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 15. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 8, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 16. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych słuchacza, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 14 Statut Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzezinach


17. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. 18. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z zajęć z informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. 19. W przypadku zwolnienia słuchacza z zajęć z informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony". 20. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych słuchacza uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym, szkoła, w miarę możliwości, stwarza słuchaczowi szansę uzupełnienia braków.

Egzaminy semestralne § 23.

1.Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 2.W czasie trwania semestru słuchacz zobowiązany jest wykonać wymagane ćwiczenia i prace kontrolne. Tematy i zadania ćwiczeń i prac kontrolnych przygotowują nauczyciele prowadzący obowiązkowe zajęcia edukacyjne i wydają je słuchaczom do 15 października w semestrze jesiennym i do 15 marca w semestrze wiosennym. Słuchacz oddaje wykonane ćwiczenia i prace kontrolne nauczycielowi, w semestrze jesiennym do 15 grudnia, a w semestrze wiosennym do 15 maja (w przypadku semestru programowo najwyższego do 31 marca). 3. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w

15 Statut Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzezinach


terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, drugą pracę kontrolną. 4. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z przyczyn usprawiedliwionych na obowiązkowe konsultacje, jeżeli z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 5. Słuchacz szkoły dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 6. Termin dodatkowy, o którym mowa w ust. 4, wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia 7. W szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej 8. Słuchacz szkoły dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach, a z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 9. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu semestralnego. 10.Terminy egzaminów semestralnych wyznacza dyrektor szkoły. 11. Harmonogram egzaminów semestralnych powinien być podany do wiadomości słuchaczom co najmniej na dwa tygodnie przed terminem pierwszego egzaminu. 12.Na część pisemną egzaminu semestralnego z zajęć edukacyjnych, o których mowa przeznacza się 90 minut, a w przypadku tzw. egzaminów końcowych organizowanych w semestrze najwyższym 135 minut. 13. W ciągu jednego dnia słuchacz może zdawać egzaminy najwyżej z dwóch przedmiotów. 14. Egzaminy semestralne pisemne i ustne przeprowadzają nauczyciele określonych przedmiotów, prowadzący zajęcia dydaktyczne w danym 16 Statut Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzezinach


oddziale(klasie). W uzasadnionych przypadkach, dyrektor szkoły może wyznaczyć na egzaminatora innego nauczyciela danego przedmiotu. 15.Tematy (zestawy egzaminacyjne) na egzamin semestralny pisemny i ustny z zakresu podstaw programowych (materiału nauczania) obowiązujących w danym semestrze, opracowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne i przedkłada je (po opatrzeniu podłużną pieczęcią Szkoły) dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia, najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. 16.Wszystkie egzaminacyjne prace pisemne słuchacz wykonuje na wcześniej przygotowanych arkuszach papieru, opatrzonych podłużną pieczęcią szkoły. 17.Na egzaminie semestralnym pisemnym słuchacz może korzystać z tablic matematycznych, prostych kalkulatorów i słowników języków obcych oraz innych pomocy dydaktycznych ustalonych przez egzaminatora. Słuchacz, który zakończył pracę, oddaje ją egzaminatorowi i opuszcza salę. 18.Ocenione i zatwierdzone pisemne prace egzaminacyjne z dwóch semestrów programowo najwyższych, przechowuje się w Szkole przez 1 rok. 19.Na egzaminie semestralnym ustnym słuchacz losuje zestaw składający się z trzech pytań problemowych lub zadań do rozwiązania. Zmiana wylosowanego zestawu jest niedozwolona. Liczba zestawów powinna być większa niż liczba zdających. 20.Słuchaczowi przysługuje 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. 21.Egzaminator wpisuje oceny z egzaminu semestralnego do protokołu, indeksu słuchacza, dziennika lekcyjnego oraz arkusza ocen. 22.Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzania egzaminów semestralnych pisemnych i ustnych sprawuje dyrektor szkoły. 23. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 1) w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 24. W skład komisji wchodzą: 1) w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

17 Statut Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzezinach


25. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 26. Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego 27. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 1) w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: a) skład komisji, b) termin sprawdzianu, c) zadania (pytania) sprawdzające, d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a) skład komisji, b) termin posiedzenia komisji, c) wynik głosowania, . 28. Do protokołu, o którym mowa w ust. 27 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach słuchacza.

Egzaminy poprawkowe § 24.

1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. o w terminie do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do dnia 31 sierpnia

3. Słuchacz, który nie zdał lub nie przystąpił do egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy. Słuchacz ma możliwość powtarzania semestru jeden raz w okresie kształcenia, wyłącznie na jego wniosek, uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną. Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktycznych w 18 Statut Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzezinach


danym semestrze. W wyjątkowych przypadkach, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może wyrazić zgodę na powtarzanie przez słuchacza semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole.

4. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin zdaje się ustnie. 6. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono dodatkowy termin egzaminu klasyfikacyjnego. 7. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej, i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia. 8. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem nauki w szkole zdał egzaminy eksternistyczne z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie. 9. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się "zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia" oraz podstawę prawną zwolnienia. 10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 1) skład komisji; 2) termin egzaminu poprawkowego; 3) pytania egzaminacyjne; 4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach słuchacza. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza 11. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczne kończą się w styczniu nie później niż do końca marca. 12.Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i powtarza semestr.

19 Statut Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzezinach


13. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin poprawkowy zdaje się w formie ustnej. 14. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono dodatkowy termin egzaminu semestralnego oraz zajęć edukacyjnych, z których przystępuje on do egzaminu klasyfikacyjnego.

15 Rada Pedagogiczna, jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego, może podjąć decyzję o promowaniu na semestr programowo wyższy słuchacza, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć obowiązkowych edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są zgodne ze szkolnym planem nauczania realizowanym w semestrze programowo wyższym.

Egzaminy klasyfikacyjne § 25. 1. W celu przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego tylko w przypadku przyjmowania słuchacza z innego typu szkoły na semestr programowo wyższy dyrektor szkoły powołuje 3-osobową, komisję w skład której wchodzą: 1) nauczyciel przedmiotu 2) nauczyciel przedmiotu pokrewnego 3) dyrektor szkoły 2. Egzamin odbywa się w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z słuchaczem 3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego 4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 5. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla słuchacza, 20 Statut Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzezinach


skład komisji; 2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 7. Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach słuchacza. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza. 8. W przypadku nieklasyfikowania słuchacza z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany". 9. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 10. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

Egzaminy maturalne § 26. 1. Przebieg egzaminów maturalnych reguluje rozporządzenie MEN .

Rozdział VIII Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły § 27. Na fundusze szkoły składają się : 1. wpływy uzyskiwane z wpłat z czesnego, 2. dotacje budżetowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art.90 ust.3 3.darowizny itp.

Rozdział IX Opłaty za naukę w Liceum

21 Statut Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzezinach


§ 28. 1. Opłaty za naukę składają się z : 1) opłat miesięcznych (czesnego) 2. Czesne wpłacane jest od września do czerwca. W klasach maturalnych do maja włącznie. Wpłaty czesnego powinny nastąpić do 10 każdego miesiąca. Wysokość czesnego ustala organ prowadzący szkoły. O zmianach w wysokości czesnego dyrekcja jest zobowiązana zawiadomić słuchaczy na dwa miesiące przed terminem podwyżki. 3. Prowadzący Szkołę może ze środków finansowych szkoły ufundować stypendium, zwolnić z opłat lub zmniejszyć opłaty dla tych słuchaczy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. 4. W przypadku rezygnacji słuchacza z uczęszczania do szkoły lub skreślenia go z listy uczniów nie przysługuje zwrot wpłaconego czesnego. 5. Prowadzący Szkołę może w całości lub częściowo zwolnić słuchacza z czesnego z powodu jego trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział X Dokumentacja szkoły § 29. 1.

2.

Szkoła prowadzi i archiwizuje dokumenty zgodne z obowiązującymi przepisami. Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. Liceum używa pieczęci okrągłej z godłem i stempli według wzoru i zasad określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział XI Umowa o naukę § 30. 22 Statut Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzezinach


1. Umowa o płatnym uczeniu pomiędzy Liceum a słuchaczem powstaje z chwilą , zarejestrowania słuchacza w Księdze Słuchaczy .

Rozdział XII Likwidacja szkoły § 31. 1. Likwidacja szkoły może nastąpić zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z woli prowadzącego szkołę przy zachowaniu wymogów art. 84, ustawy o systemie oświaty.

23 Statut Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzezinach

statut  

zlobrzeziny