Page 1

Blocs 1.

Continguts procedimentals/actitudinals

Introducció al material genètic. L´ADN, els gens, la cromatina i els cromosomes. El cariotip humà.

2.

Genoma, gens i cromosomes homòlegs.

3.

El cicle de vida d´una cèl.lula i les etapes del cicle

1.1. Interpretació del cariotip humà i d´algunes anomalies. 1.2. Anàlisi de gràfics sobre continguts d´ADN cel.lular 2.

els éssers vius i del genoma propi en cada espècie..

cel.lular. Evolució dels cromosomes al llarg del cicle

4.

cel.lular. Anomalies en la divisió cel.lular.

3.1. Reconeixement de les fases de la mitosi i citocinesi .

La mitosi i la citocinesi: Etapes. L´evolució dels

3.2. Observació i identificació de les etapes de la mitosi i de la citocinesi tan en cèl.lules animals com en vegetals.

elements principals de la cèl.lula al llarg de la mitosi. La mitosi i diacinesi en cèl.lules vegetals. 5.

Conscienciació de la importància de la divisió cel.lular en

La meiosi i el cicle de vida dels humans. Les etapes

3.3. Seguiment dels continguts del bloc unitat 2. 3.4. Relació entre les alteracions del cicle cel.lular i el possible

de la meiosi I i de la meiosi II. El fenòmen i la

origen del càncer.

importància de la recombinació genética.

6.

La reproducció dels organismes. Diferències entre la

3.5. Comprensió d´un document d´interés rellevant i actual com és la de les cèl.lules mare.

meiosi i la mitosi. Relació entre la variabilitat genética i la reproducció sexual. La reproduccció

4.

meiosi I i la meiosi II a través dels esquemes pertinents).

asexual vs sexual. La reproducció dels procariotes: La bipartició.

Identificació de les dues grans divisions meiòtiques (La

4.1. Disseny i construcció d´un mural o altre activitat plàstica sobre la mitosi i/o la meiosi. 5.

Realització de taules comparatives entre la mitosi i la meiosi; i també entre la reproducció sexual vs asexual.

6.

Valoració de la trascendència de la meiosi i els processos que comporta (recombinació) en la reproducció sexual i en la variabilitat genètica i l´evolució dels éssers vius.

Visual i plàstica

Llengua estrangera: Anglés

Matemàtiques

Amb els mitjans i materials adients, es

Amb un nivell bàsic d´anglés és

Amb una operativa matemàtica

pot dissenyar i confeccionar murals i

possible llegir i interpretar de forma

senzilla, es poden realitzar càlculs

altres activitats plàstiques en diferents

senzilla els procesos de mitosi i

amb valors numèrics, tot traçant i/o

formats sobre les etapes de la mitosi i

meiosi en la página web adequada.

analitzant gràfiques sobre continguts

de la meiosi

de material genètic en una cel.lula al llarg del seu cicle de vida.

Continguts  

blocs de continguts i continguts procedimentals/ actitudinals. Continguts en relació amb les connexions entre àrees

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you