Page 1

rt óe

lkastetxeak / Centros esco/ares.

a

.\./

Bidegorria I Carril bici.

--\aa

Autoekin partekatutako galtzada I Calzada compartida con coches.

Babes banda galtzadan I Banda de proteccíón en calzada.

Oinezkoekin partekatutako eremua / Zona compartida con peatones.

Antoniano

\ J."*""" '*t¿l;íiii:,-]h_ S S

\dl

i

^//,1

- -'/

=-2

/ft l¡{greax r-,-------: / _--------g/ SALBIDE

tG*--l \1',*--l

?,

'?

GE¿rokriNcuEUA

rl

éb


"Zarauzko heriak mugikortasun iraunkorn bulEatu nahi du. Eta helburu hori lo¡tzeko, Zarautzek nagusiki, oinezkoentzako eta bizikletentzako henia izan behar du. Zarauzko Udalak bid¿ hori jorraEeko beharrezko baliabideak jarriko ditu."

Zanuzko Bidegonien eta B¡z¡kletabideen Sarearen proiektua gauzateko 1. unatsa

.

. .

.

"lcqstetxeeloroko Bizikhtobide Seguruok" osatzea da.

Bizitegi-gunea

(Oinezkoek dute lehentasuna).

B¡zitegi-gunearen amaiera.

Zona residencial (Prioridad peatonal).

Fin de zona residencial.

lkasleek ikastetxera bizikletan segurtasun osoz ioateko aukera izatea. Mugikortasun iraunkorra bultzatzea. Errepidean bizikletaz seguru ibiltzea Bizikleten, oinezkoen eta motordun ibilgailuen arteko bizikidetzo

lffil

sustatzea.

Biziklelo, ibilgoilu bot dq: dagokion erreiaren

Nasusiki

I estota egunetm I I l7:Ooak eÉe I

errepidetik joan behar du,

erdian kokatuta.

Autogidariek bizikletaren ¡bilera ERRESPETÁTU behar dute. Hiriguneko gehienezko il) km orduko abiadura benia enespetatuz. Bizikletarekiko posizio eta d¡stantz¡a errespetatuz. Biribilguneetan bizikletei autoen trataera beia emanez. Aparkalekuen saneran / irteeran árreta ipiniz.

Ziklo-bidexka:

Oinezkoekin partekatutako gunea (oinezkoek dute lehentasuna).

Senda ciclable:

Argi ibili, biziklelok Zorovzko edozein errepideton ourkituko cütugu! 'H municipio de Zarau2 quiere imputsar ta móvilidad sostenibte. Para conseguir dicho obietivo; ZarauE, debe ser sobre todo un municipio para peatones y bipicletas. El Ayuntamiento de Zanu2 pondá todos /os recusos necpsartos parc desanollar ese camino." El 1er paso en la ejecución del proyecto de la Red de Bidegonis y Vías Ciclistas de Zaraulz, es el de completar los "Cominos Escolqres

Seguros en bicicleto".

Zona de convivencia con peatones (prioridad peatonal).

Babes banda biz¡kletentzat: Motordun ibilgailuek kasu berezletan soilik zapal dezakete. Banda de protección para bicis: Los vehículos a motor sólo pueden pisarla excepcionalmente.

. . . .

H

Ziklo-biderka:

Debekatuta bizikletak aipatutako ordutegian izan ezik.

Senda ciclable: Prohibido bioicletas excepto en horario marcado.

Bidegorria: Bizikletek dute lehentasuna.

Carril bici: Prioridad bicicletas.

Que el alumnado tenga la posibilidad de ir a clase en biciclela con total seguridad. Fomentár h movilid¿ld sostenible. Poder circular en bicicleta por la calzada de un modo seguro. Pomover laconYivencio entre bicicletas, peatones yvehículos a motor.

[o bicichto, es un vehículo: Debe circular

principalmente por la

calzada. Posicionándose en el medio del carril.

Gehienezko abiadura Zar aulzen. (Gune batzuetan txikiagoa izan daiteke). Velocidad máxima en Zarautz, (En algunos puntos puede ser menor).

tffil

Bizikletentzako pasabidea.

Marca de paso para ciclistas.

Bespetando la nueva velocidad máxima urbana de 30 km/h. Respetando distancias y posición ante la bicicleta. En la rotondas tratando a las bicis como coches. Prestando atención a lá entrada

/ salida de aparcamientos. Kontuz, erne ibili,

iOio, en Zorsulz podemos enconirornos con b¡cicletos en cuolquier colzodo!

-D-

-';a:-i

Los demág conductores deben RESPETAR la mareha de las bicicletas.

b(¡rrindular¡ak inguruan. Peligro, circula con precaución,

proximidad ciclistas.

(Lurrean) Bizikletabidea adierazten du. (En suelo) lndica una vía cicl¡sta.

zarautzen_bizi  

zarautz antoniano

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you