Page 1

2012ko oteltaren 2a,oiteguna ll

uEh¡str¡@h¡ts!ll V

HezkuntzaqA*upe*n e

Soclrk

imxe ffiwrxxñm$m ffips&ds Azkoitiko fralde karismaduna ! F

ra¡de kar'smaduna izan zen Joxe DomingoEpetde

(az-

koitia 187o-Zarautz 1956). 1 894 urtean egin zen frantziskotar, eta hainbat herritan ¡b¡li ondoren (Arantzazun eskolako zuzendarieta irakasle, eta Bermeon goardian), Zarautzen igaro zuen bere bizitzako zati handlena.38 urte egin zituen bertan, eta marka handia utzi zuen, berak bultzatu baitzituen Antonianotar Gaáeria elkartea eta An-

toniano lkastebGa Antoniano.lkastetxetik d¡otenez, h¡ru balore nagusikgidatu

hartu zuen,gara¡ hartan 600 zarauztar bildu baitz¡tuen elkar: teak- (Gizon kar¡smaduna izango zen, garai

hartanzilauebiz-

tanle gutxko hefi¡a baitzen; portzenta¡a ikaragarria zen

<<Gizon langile eta berritzailean izan zen

EpetdeAntoniano lkastetxekoentzat

rregatik darama b€re izenaAntoniano lkastetlearen f unda-

AntonianotarGazteria

zioakD.

etkartea buttzatu zuen,

zuten bere biz¡tza: (Bereerli¡iotasun sakonak; behanazutene¡ laguntza soziata emateko grinak; eta gazter¡a trebatzeko gogoakD. ( Gizon langile eta ber¡tzaF lea)) lzan zen, eta I 9ll. urtean Antonlanota¡ Gazteria sortu zuen. <Bere helburua herriko gazteentzat b¡tgune bat sortzea zen, bertan atde ertii¡osoazgain atde lud¡ko eta soziala lantzeko

Lanblde heziketa skalntzen dut€

asmoz), Elkarteak indar handia

Muruarentzat Antonianotar

eta60Ozarauáar

Gazteria elkartea izan zen hez-

bildu zituen bertan

kuntza arlokojardueren eta egungo ¡kastetxea¡en aurrekari. ( Mugimendua el¡zaren in8uruan sortu zen, baina gai desberd¡nen inguruan hitz eEiteko elkarEen z¡¡en, eta hortik hasi zen gainerakoa, Nahikoa segituan, mos'lkako eta marrazketako eskola eginzituzten, izanere. Has¡era hori guztia Joxe Domingo Epeldekeg¡n zuen))..

horl D, Anton¡ano lkasteb(eko zuzendari ltziar Muruarentzatlkastetxekbentzát, nabarmentzekoa da (herriko gazte asko

.

érákarr¡ z¡tuela eta oso maita-

tua izanzelaherrlanD. Ga¡neratu dutenez, (gaur, ho-

hüieÉtik

lgToeko harfiarkadan neskak batx¡[ergoa lkasGn héi ¿ren Antonianon, eta 1984tik aurrera ¡kasketak euska@ egiteko aukera $kainl zuten. Ht%

(lrud¡a l96oeko hamarkadakoa da). Gaur egun, Oteitza Ureoan aukeatu daiteke hainbat speziatiazloren artean. mNrNorwEDta

prentsako_agiria3  

PRENSA ARTICULO

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you