Maternitats - Maternities (2014)

Page 1Antoni Miquel Morro · Obra recent (2011-14)

á uestà at legàhaàestatà ealitzatàa à oiuàdeàl’e posi i à ele ada alàMuseuàdeàPo e esàelà o e eàdelà . á àag aï e tàaàl’áju ta e tàdeàPo e esàpelàfi a ça e tàdelà at leg, aàRaúlàGait àpe àlesàfotog afiesàdelàtalle iàaàlaà e aàfa íliaàpe àfe àdeà ià uiàso .A mon pare


À iesàoàllu aàd’a il à

álu i iàfosàiàfe o à à à à 2011Pluja à

álu i iàfosàiàfe o à à à à 2011Ballàdeà itàse e a à

B o zeàfos à à à à 2012Laà üesi à

Fe oàfos à à à à 2012F à

i

álu i iàfos à à à à 2012Esi a -teà sà iu eà à

álu i iàfosàiàfe o à à à à 2012

sTe aç,ào si ada à à

Fe oàfos à à à àPa do a à

G es,à o zeàiàfusta à à à à 2014

Ocell à

G esàiàfe o à à à à 2014Tan sols herba i terra à

Fe oàfos à à à à 2014“i il.la à

Fe oàfos à à à à 2014“upe o a à

Fe oàfos à à à à 2014Cu í ulu àa ísi á to iàMi uelàMo oàMas,à as utàaàPal aàdeàMallo aàelà

àdeàju àdeà

.

Lli e iatàe àBellesàá tsàpe àlaàU i e sitatàdeàBa elo aà UB . T i àe àFu di i àá ísi aàiàGal a opl siaàpe àl’Eá“DàLaàLlotjaàdeàBa elo a. Pla aà e :à .a to i i uel. o Co euàele t i :àa to i i ueles ulto @g ail. o Viuàiàt e allaàaàála à IllesàBalea s . O aàpú li a ·àFetaàd'hi e àIVà .àCasaàdeàCultu aàdeàFela it à Mallo a . ·àDo aàd’á t à .àPasseigàdeàlaàMa ,àCol iaàdeà“a tàPe eà á t ,àMallo a . ·àCallada,àCa il·laàatu adaà .àCode aàNa io al.àLaàHa a a,àCu a. ·àDo aàd’aiguaàVIà .àCe t eà ultu alàLesà asesàdelsà est es.à“a taàMa iaàdelàCa íà Mallo a . ·àTuà sà ulaà ueà aià .àCe t eà ultu alàCa' àGela e t.àBi issale à Mallo a . P e isàiàsi posiu s ·à“el.le io atàe àelàXXXIIàP e iàI te a io alàd'á tsàPl si uesàVilaàdeàBi issale à Mallo a ·àMe i àd'ho o àe àelàXXXIàP e iàI te a io alàd'á tsàPl si uesàVilaàdeàBi issale à . ·à“el.le io atàe àelàXXXàP e iàI te a io alàd'á tsàPl si uesàVilaàdeàBi issale à . ·àXàBie alàd'Es ultu aàMo u e talàdeàl'Ha a a,àCu aà . ·àIIà“i p siu àd'Es ultu aàPú li aà"Po tàdeàl'á istat"à á t ,àMallo a . ·àFi alistaàalà e t e àa ualàdelàCe leàá ísi àdeà“a tàLlu ,àBa elo aà .

.

E posi io sài di iduals 2014 ·à"Mate itats".àMuseuàdeàPo e esà Mallo a . ·à Talle sàO e tsà ".àEspaisàd’á t,àPo leà“e à Ba elo a .à · Laàfo çaàdelàteuàesí ul .àCasaàdeàCultu aà“ole àiàPalet,àTe assaà Ba elo a . ·àI augu a i àd'Espaisàd'á t,àllo àdeà ea i àiàdifusi àdeàlaà e aào a.àBa iàdelàPo leà“e ,àBa elo a. 2012 · È ode .àCasaàdeàCultu aàdeà“a taàMa iaàdelàCa íà Mallo a . · á a a àià o e ça àdeà ou .à“i di atàdeàlaàCo fede a i àNa io alàdelàT e allà CNT àdeàTe assaà Catalu a . · Vi i ,àe à e efi iàdeàlaàFu da i àVi e teàFe e .àCasaàdeàCultu aàdeàl'áju ta e tàd'Ullast ellà Catalu a . · “e p eàplegats .àCol.legiàd'á uite tesàiàCol.legiàd'ápa ellado sàdeàTe assa. 2011 ·à"Es ultu aàiàEsta pa".àEs olaàdeàMúsi aàdeàLlu ajo à Mallo a . ·à"D'e ç à ueàte' à a esàa a ".àCasaàdeàCultu aàdeàFela it . 2010 ·à"U à ouà o e ça ".àCasaàdeàCultu aàCa' àGela e tà Bi issale ,àMallo a . ·à á uite tu aà i e al .àGale iaàd’á tàCa’ àJa e ,àI a. ·à No esàP es

ies .àGale iaàJoa àOli e à Ma eu ,àI a.


E posi io sà ol.le i es 2014 ·à “a ta a ie sàe àelà o e tàdelsàMí i s .à“a taàMa iaàdelàCa í,àMallo a. ·à Veusàe àOffà ʺ.àEs olaàd’á tàiàDisse àdeàTe assa. ·à"IªàT o adaàd'es ulto sàaàPlaçaàNa as.àá tàe àl'espaiàu ".àBa elo a. ·à á io sà .àI stal.la i à o ju taàa d'áia a s,àLlosetaà Mallo a .

àelàpi to àTo euàColl.àPalau

2012 ·à e àCo oiàd'á tàiàáutop odu i àdeàFa to àGlo alà Ca pos,àMallo a . 2011 ·àNitàdeàl'á tàaàFela it à Mallo a .à ·à"Ca àGela e tà - ".àBi issale à Mallo a . 2010 ·àCe t eàCultu alàs'ág í olaà Ma a o ,àMallo a . ·àXIIIàMost aàd'Es ultu aàVilaàdeà“a taàMa iaàdelàCa í. ·àFo sàd'a tàMo t la àBalea à Ca pos,àMallo a . ·àá i sàdeàlesàá tsà Te assa,àBa elo a . ·àXXXIàP e iàI te a io alàd'á tsàPl si uesàVilaàdeàBi issale . ·à Esà uesi

àdeàFe .àCasalà ultu alàLaàEs ui aà Pal a .

·àFu da i àRod íguez-á atàaàLesàOli esà Gi o a . ·àIXàMost aàd'Es ultu aàVilaàdeà“a taàMa iaàdelàCa í. ·àCasaàdeàCultu aàdeàCosit ,àMallo a. ·à"á tàJo eà "àaàlaàBis alàd'E po d à Gi o a . ·à"G upà“ lid".àá igaàesta i àdelàt e ,àá t . ·à ªàT o adaàd'Es ulto s.àFi aàdeàTa do àdeàCo sellà Mallo a . 2005 ·àFa ultatàdeàBellesàá tsà“a tàJo di. ·àVIIIàMost aàd'Es ultu aàVilaàdeà“a taàMa iaàdelàCa íà Mallo a . ·àCasaàdeàCultu aàCa àJau eàá to ià “a ta í,àMallo a . ·àáju ta e tàd'á d at à Mallo a . 2004 ·à"Pu oàái e".àFa ultatàdeàBellesàá tsà“a tàJo di,àBa elo a. ·àPalauàMa ellià Castell àd'E pú ies,àGi o a . , ·àFi alistaàalà e t

e àa ualàdelàCe leàá ísi àdeà“a tàLlu ,àBa elo a.

·àRe o egutàpe àdi e sesàGale iesàiàCe t esàd'á tàp i ats.