Page 1

Antwerpen, 5 augustus 2008 Intentieverklaring

Voor een Warm, Kansrijk en Succesvol St. Andries! De socialistische partij heeft een lange traditie van toonaangevende aanwezigheid in de “4de wijk”. Die aanwezigheid zal in het licht van de aan de gang zijnde maatschappelijke en sociale ontwikkelingen in deze warme, kleurrijke en gevarieerde wijk des te meer noodzakelijk op een krachtige, inspirerende en open manier dienen te worden aangepakt indien we als partij een richtingbepalende en vormgevende invloed willen blijven uitoefenen.

Een socialistische visie op wijkontwikkeling betekent een duidelijke keuze voor het structureel uitbouwen, versterken en verfijnen van het maatschappelijk- cultureel wijkweefsel waarbij aan de hand van sociaal geïnspireerde, concrete, en perspectiefvolle projecten gericht op verbetering van de kwaliteit van het publieke domein (sociale huisvesting, kwaliteitsvolle en laagdrempelige dienstverlening en ruimtelijke ordening met prioritaire aandacht voor open ontmoetingsruimte ,…) stapvoor-stap zichtbare resultaten worden bereikt. Een goed uitgebouwd publiek domein is immers een essentiële hoeksteen van een open, solidaire en tolerante samenleving.

Als kandidaat voorzitter van sp.a 4de wijk wil ik mij engageren deze visie om te zetten in 3 extern gerichte doelstellingen en 5 intern organisatorische prioriteiten:

1

Actief luisteren om beter te voelen wat de noden en verlangens zijn van de mensen in de wijk Als socialistische wijkkring staan wij het dichtst bij de mensen. Daarom meen ik dat we volop gebruik moeten maken van dit voordeel om actief te luisteren naar de behoeften en verlangens van de mensen uit de wijk op vlak van wijkgebonden sociale materie, openbaar welzijn en samenleven. Hierbij is het van belang goede contacten uit te bouwen met alle actoren die actief betrokken zijn bij de buurtopbouw.

2

Deze behoeften weten vertalen en kaderen in concrete projecten en initiatieven. Een stevig in de wijk geïntegreerde partijwerking heeft een cruciale hefboomfunctie om de legitieme aspiraties van de mensen te vertalen naar het ontwikkelen en ondersteunen van concrete wijkstimulerende projecten en


sociaal opbouwende initiatieven (beleidsniveau). Vanuit een socialistisch perspectief betekent dit een keuze voor projecten die het bevorderen van de dialoog en ontmoeting tussen de bewoners in het kader van het verhogen van de algemene sociale levenskwaliteit centraal stellen.

3

Deze projecten weten om te zetten in zichtbare resultaten voor de mensen Om deze initiatieven succesvol om te zetten in concrete en zichtbare resultaten dienen m.i. 3 prioritaire voorwaarden vervuld te worden: 1. De keuze voldoende middelen vrij te maken om effectief te investeren in het opwaarderen van het publieke domein 2. De participatiegraad van de buurtbewoners aan de vormgeving van de wijkgebonden projecten optimaliseren 3. Een doelmatige communicatie en terugkoppeling naar de wijkbewoners over de stand van zaken van deze wijkgebonden projecten

Een moderne partij met een rijke traditie in een warme en sociale buurt Om de interne werking van sp.a 4de wijk organisatorisch te versterken is het mijn intentie 5 prioriteiten samen met de nieuwe bestuursploeg uit te werken. 1. de samenwerking en dialoog met andere wijkafdelingen optimaliseren Voor de opbouw van de wijkafdeling kan het bijzonder nuttig zijn ervaringen uit te wisselen met bestuursleden van andere wijkafdelingen om te leren van elkaars ervaringen en te zoeken welke aanpak het beste werkt. Naast specifieke wijkgerelateerde elementen zijn er zeker voldoende gemeenschappelijke elementen waarrond concrete samenwerking mogelijk is. 2. de samenwerking met de district- en stadspartij versterken De district- en stadpartij vervullen een belangrijke bemiddelende en ondersteunende rol door het formeel organiseren van de communicatie en samenwerking op wijk-, district- en stadsniveau. 3. de samenwerking en dialoog met de verkozen mandatarissen versterken De verkozen mandatarissen op district, stedelijk en nationaal niveau uit de 4de wijk zijn essentiĂŤle schakels in het politieke realisatieproces. Het is dan ook belangrijk om op regelmatige basis contacten en wederzijdse informatie-uitwisseling te organiseren.


4. door een transparante interne dialoog een goede taakverdeling en uitvoering realiseren Om de slagkracht van de wijkafdeling te versterken is het noodzakelijk de vaardigheden en talenten van de bestuursleden optimaal in te zetten en te ontwikkelen. Een voorwaarde hiertoe is het hanteren van een open transparante werkwijze waarbij duidelijke afspraken worden gemaakt over een efficiĂŤnte taakverdeling en waarbij het samen werken in een open constructieve sfeer en verantwoordelijkheid opnemen centraal staan. 5. De participatiekansen van de bestaande leden aan de partijwerking verhogen en nieuwe leden aantrekken Ongetwijfeld hebben we tussen onze leden mensen die zeker interesse betonen om (terug) een actieve rol in de wijkwerking op te nemen. Het is dan ook wenselijk stappen in hun richting te zetten en hen de mogelijkheid te bieden zich naar best vermogen te engageren. In dit kader is de rijke socialistische traditie in St. Andries een waardevolle bron van inspiratie om te komen tot gefundeerde antwoorden op de hedendaagse uitdagingen. Daarnaast zal een actieve en zichtbare aanwezigheid in de wijk ook nieuwe mensen aanspreken die zich wensen te engageren voor een Warm, Kansrijk en Succesvol St. Andries!

Anton Geerts,

Kandidaat voorzitter sp.a 4de wijk.

intentieverklaring  

intentieverklaring

intentieverklaring  

intentieverklaring

Advertisement