Page 1

Portable submersible pumps for the drainage of water without solids in suspension. Materials: Discharge cover, pump casing, motor casing and filter in stainless steel AISI 304. Impeller in elastomer plastic, reinforced with bichromate iron. Pump direction mounting and foot in glass loaded polypropylene. Motor shaft in stainless steel AISI 420. Mechanical seal in silicon carbidealumine oxide. O’rings in NBR. Motor: Asynchronous, two poles. IP 68 protection. Class F insulation. Continuous operation. Built-in thermal protection. Vigila SS: without float switch. Vigila SS N: built-in electronic level device.

Öïñéôåò, õðïâñõ÷éåò áíôëéåò ãéá ôçí áðïóôñáããéóç ôïõ íåñïõ ÷ùñéò ôá óùìáôéäéá äéáëõìåíá óå áõôï. Õëéêá : Êáëõìá êáôáèëéøçò, óùìá áíôëéáò, óùìá ìïôåñ êáé öéëôñï áðï áíïîåéäùôï áôóáëé AISI 304. Öôåñùôç áðo åëáóôïìåñçò ðëáóôéêï, åðéêáëõìåíï ìå bichromate ìåôáëëï. Åíäéáìåóï êáôåõèõíóçò áíôëéáò êáé óôçñéãìá áðï polypropylene ìå õaëïõ÷åò éíåò. Áîïíáò êéíçôçñá áðï áíïîåéäùôï áôóáëé AISI 420. Ìç÷áíéêïò óôõðåéïèëéðôçò áðo silicon carbide-alumine oxide. O' rings áðï NBR. Ìïôåñ : Áóõã÷ñïíï, äõo ðïëïé. Óõóôçìá ðñïóôáóéáò IP 68. Êëáóç ìïíùóçò F. Óõíåxçò ëåéôïõñãéá. Åíóùìáôùìåíç èåñìéêç ðñïóôáóéá. Vigila SS : ÷ùñéò äéáêïðôç öëïôåñ. Vigila SS N:ìå åíóùìáôùìåíç óõóêåõç åðéðåäïõ/ êëéìáêaò.

Tragbare Kellerentwässerungspumpen. Werkstoffe: Druckdeckel, Pumpen-Mantelrohr, Motor-Mantelrohr und Filter aus rostfreiem Stahl AISI 304. Laufrad aus Elastomerkunststoff mit Dichromateisen-Verstärkung. Leitelement und Pumpenfuβ aus Spezial-Noryl. Welle aus rostfreiem Stahl AISI 420. Gleitringdichtung aus Siliziumcarbid und aluminiumoxid. Dichtungen aus NBR.

Antrieb: Kurzschlussläufermotor Schutzart IP 68 Isolationsklasse F Dauerbetrieb Einphasig ist ein Motorschutzschalter eingebaut. Vigila SS: Lieferung Ohne Schwimmerschalter. Vigila SS N: Mit elektronische Niveauregelung.

TEC 2392

05/02

Applications: Drainage of infiltration water, empty swimming-pools, operation in decorative fountains and waterfalls. Applications: Relevage d’eaux d’infiltration, vidange de piscines, et fonctionnement des cascades et jets d’eau. Einsatzgebiete: Zur Förderung von klarem und leicht verschmutzem Wasser, zur Kellerentwässerung und zur Entleerung von Schwimmbecken usw.

Vigila SS


Vigila SS

U.S . g.p .m. 15 15 H Imp g.p .m. [ m]

30 25

20

45 30

35

40

45

60 50

75 55

60

65 H [ft ] 40

12

35 10 30 8 25 6

20 15

4 10

D

1250

2

1000

750 0

0 0

50

100 4

2

150

6

8

200 10

0 Q [l / 1']

250

12

14

A

5

Q [m 3 / h ]

16

P1 [K w/ St a g e ]

B

1 2 50

1 0.8

1000 0.6

750

0.4 0

η%

C

45 A

B

C

D

Kg

Vigila SS 750M

434

380

160

11/4”

8.7

Vigila SS 1000M

454

400

160

11/4”

9.6

Vigila SS 1250M

474

420

160

11/4”

11

35 25 15

750

1000

5

230 V 50 Hz

230/400 V 50 Hz

A 1~ 230 V

3~ 230 V 400 V

P1 (kW) kW 1~

HP

1250

l/min

25

50

100

125

150

175

225

275

m3/h

1.5

3.0

6.0

7.5

9.0

10.5

13.5

16.5

µF

3~

Vigila SS 750M

2.4

0.55

0.25

0.33

12

9,1

8,3

6,5

5,4

4,1

2,4

Vigila SS 1000M

3.5

0.8

0.5

0.75

12

11,1

10,5

9

8,2

7,1

6

2,6

Vigila SS 1250M

5.0

1.1

0.9

1.2

16

13,2

12,8

11,8

11,2

10,4

9,4

6,5

2,5

VigilaSS.gr  
VigilaSS.gr  
Advertisement