Page 1

07/02 TEC 2231

Applications: Recycling and filtering of great pools. ×ñçóåéò: Áíáêõêëùóç êáé öéëôñáñéóìá íåñïõ óå ìåãáëåò ðéóéíåò Einsatzgebiete: Schwimmbadfilteranlagen von grosser Becken.

Quiet-running single-stage centrifugal pumps, self-priming, complete with pre-filter. Materials: Pump body, pump foot and diffuser in glass loaded polypropilen. Impeller in glass loaded Noryl®. Seal mounting in glass loaded Luranyl®. Motor shaft in stainless steel AISI 420. O’rings in NBR. Mechanical seal in graphite and alumine. Motor housing in aluminium L-2521. Windings impregnated with epoxy resin. Motor: Asynchronous, two poles. IP 55 protection. Class F insulation. Continuous operation. Single phase version built-in thermal protection.

Áèïñõâåò, ìïíïöáóéêåò, öõãïêåíôñåò áíôëéåò, ìå áõôoìáôç áíáññïöçóç, åôïéìç ãéá ëåéôïõñãéá ìå ðñïöéëôñï. Õëéêá : Óùìá áíôëéáò, âáóç áíôëéáò êáé äéáöñáãìá áðï ðïëõðñïðõëáéíéï ìå õáëïõ÷åò éíåò Öôåñùôç áðï Noryl ìå õáëïõ÷åò éíåò. Âáóç óôåãáíïõ áðï Luranyl ìå õáëïõ÷åò. Áîïíáò êéíçôçñá áðï áíïîåéäùôï áôóáëé AISI 420. O' rings áðï NBR. Ìç÷áíéêïò óôõðåéïèëéðôçò áðï graphite êáé alumine. Óùìá ìïôåñ áðï aluminium L-2521. Áäéáðåñáóôï ôõëéãìá ðåñéåëéîçò ìå åðïîåéäéêç ñõôéíç.

Ìïôåñ: Áóõã÷ñïíï, äõï ðïëïé. Óõóôçìá ðñïóôáóéáò IP 55. Êëáóç ìïíùóçò F. Óõíå÷çò ëåéôïõñãéáò. Ìïíïöáóéêï ìå åíóùìáôùìåíç èåñìéêç ðñïóôáóéá.

Tifon1

Einstufige SchwimmbadKreiselpumpen, selbstansaugend, mit Vorfilter und transparentem Deckel. Laufruhig. Werkstoffe: Pumpengehäuse, Pumpenfuss und Leitrad aus glasfaserverstärktem Polypropylen. Laufrad aus glasfaserverstärktem Noryl®. Rückwand aus glasfaserverstärktem Luranyl®. Welle aus rostfreiem Stahl AISI 420. Dichtungen aus NBR. Gleitringdichtung aus Kohle und Keramik. Motorgehäuse aus Leichtmetall L-2521. Motorwicklung mit Epoxydlackimprägnierung. Antrieb: Kurzschlussläufermotor. Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Dauerbetrieb. Einphasig ist ein Thermoschutzschalter eingebaut. Dreiphasig ist der Motorschutz vom Kunden vorzunehmen.


F H

G

B

D

Tifon1

E

C

A

Tifon1 50 Tifon1 75 Tifon1 100 Tifon1 150 Tifon1 200 Tifon1 300

U.S. g.p.m. H Imp g.p.m. 25 [m]

A

B

C

D

E

F

G

H

Kg

612 612 612 612 612 612

429 429 429 429 429 429

268 268 268 268 268 268

397 397 397 397 397 397

295 295 295 295 295 295

284 284 284 284 284 284

63 63 63 63 63 63

63 63 63 63 63 63

13 14 15 18 21 23

50

75 50

100

125 100

75

150 125

175 150

200 175 H [ft] 70

20 60 50

15

40 10 30 20 5

300

200 100 150 50 75

10

0 0 0

100 5

200 300 10 15 20

400 25

500 30

600 35

700 40

0 Q [l/1'] Q [m3/h]

η% 60 50 40 30

50

75 100 150 200 300

20 P1 [kW] 3

300

2.5

200 2

150 100

1.5

75 50

1 0.5

230 V 50 Hz

230/400 V 50 Hz

A 1~ 3~ 230 V 230 V 400 V

P1 (kW) kW 1~

HP

µF

l/min 3

m /h

3~

100

150

250

350

450

500

550

650

6

9

15

21

27

30

33

39

11.7

8.4

3.8

-

-

-

-

Tifon1 50 M

Tifon1 50

4.1

3.5

2

0.9

0.9

0.55

0.75

25

12.2

Tifon1 75 M

Tifon1 75

4.5

3.8

2.2

1.0

1.0

0.55

0.75

25

13.5

13

10

5.5

-

-

-

-

15.5

14.2

10

4

-

-

-

Tifon1 100 M

Tifon1 100

7

4.8

2.8

1.5

1.6

0.75

1.0

25

16

Tifon1 150 M

Tifon1 150

8.5

5.3

3.1

1.9

1.9

1.1

1.5

25

18.5

18.2

16.5

13

8.2

5.5

-

-

18.5

17.5

14.5

10.3

7.5

5

-

21.5

19.5

18

15

13

10

5

Tifon1 200 M

Tifon1 200

9.7

6.5

3.8

2.2

2.2

1.5

2.0

30

19

Tifon1 300 M

Tifon1 300

12.5

8.6

5

2.8

2.6

2.2

3.0

60

22

Tifon1.gr  
Tifon1.gr  
Advertisement