Page 1

TEC 2454

07/02

Applications: To work with clean water in domestic applications, irrigation, and pressure sets. With protection to prevent the pump from operation when dry. ×ñçóåéò: Ãéá áíôëçóç êáèáñïõ íåñïõ óå ïéêéáêåò ÷ñçóåéò,ðïôéóìá, êáé ðéåóôéêá óõãêñïôçìáôá .Ìå ðñïóôáóéá ãéá ðñïöçëáîç ôçò áíôëéáò áðï ôçí îçñá ëåéôïõñãéá. Einsatzgebiete: Zur Förderung von klarem Wasser, Hauswasserversorgung, Druckerhöhung und Beregnung. Mit einer Schutzvorrichtung, die verhindert, dass die Pumpe trocken läuft.

Quiet running horizontal multistage centrifugal pumps, with self-priming valve resistant to impurities and dry run protection. Self-priming up to 9 m. Materials: Pump body and impellers in stainless steel AISI-304. Motor shaft in stainless steel AISI-420. Diffusers in glass loaded Noryl®. Mechanical seal in graphite and steatite. Motor housing in aluminium L-2630. O’rings in EPDM/NBR. Motor: Asynchronous, two poles. IP 44 protection. Class F insulation. Continuous operation. Single phase version built-in thermal protection.

Tecnotec 25

Áèïñõâåò ïñéæïíôéåò Normalsaugende, mehrstufige, ðïëõâáèìéåò áíôëéåò, ìå horizontale Kreiselpumpen, âáëâéäá áõôïìáôçò besonders geräuscharm, mit áíáññïöçóçò ìå áíôï÷ç selbstansaugendem beständing óôá áêáèáñôá íåñá êáé gegen Verunreinigungen und ðñïóôáóéá îçñáò ëåéôïõñãéáò. trockener Durchlaufschutz. Áõôïìáôç áíáññïöçóç ìå÷ñé9mSelbstansaugend bis 9 m. Õëéêá: Óùìá áíôëéáò êáé öôåñùôåò áðï áíïîåéäùôï áôóáëé AISI-304. Áîïíáò áðï AISI-420. Äéáöñáãìá áðï Noryl® ìå õáëïõxåò éíåò. Ìç÷áíéêïò óôõðéïèëéðôçò áðï garniture êáé stéatite. Óùìá ìïôåñ áðï áëïõìéíéï L-2630. Ï-rings áðï EPDM/NBR. Mïôåñ: Aóõã÷ñïíï , äõï ðïëïé. Ðñïóôáóéá IP 44. Êëáóç ìïíùóçò F. Óõíå÷çò ëåéôïõñãéáò. Ìïíïöáóéêï ìå åíóùìáôùìåíç èåñìéêç ðñïóôáóéá.

Werkstoffe: Pumpenmantel und Laufräder aus rostfreiem Stahl AISI-304. Welle aus rostfreiem Stahl AISI-420. Leiträder aus Spezial-Noryl®. Gleitringdichtung aus Kohle/Steatit. Motorgehäuse aus Leichtmetall L-2630. Dichtungen aus EPDM/NBR. Antrieb: Kurzschlussläufermotor. Schutzart IP 44. Isolationsklasse F. Dauerbetrieb. Einphasig ist ein Thermoschutzschalter eingebaut. Dreiphasig ist der Motorschutz vom Kunden vorzunehmen.


Tecnotec 25

A

B

C

D

183.4 107.5 244.9

Tecnotec 25 2

267

E

F

G

190.5 148.5 196.3

H

I

J

K

Kg

88

9

1”

11/4”

6.5

107.5 271.5

267

190.5 148.5 196.3

88

9

1”

11/4”

7.2

Tecnotec 25 4

236.6 107.5 298.1

267

190.5 148.5 196.3

88

9

1”

11/4”

9.5

Tecnotec 25 5

263.2 107.5 324.7 288.5 190.5 148.5 196.3

88

9

1”

11/4”

11

210

Tecnotec 25 3

U.S.

5

H Imp [m]

7.5 5

10 7.5

12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5 30

32.5 35

10

27.5

12.5

15

17.5

20

22.5

25

30

H [ft] 225 200

60

175 150 40

5

125

4

100 75

3

20

50

2

25

120

0 Q [l/1']

7

Q [m3/h]

0 0 0

20 0.5

1

40 1.5

2

2.5

60 3

3.5

80 4

4.5

100 5

5.5

6

6.5

7.5

P1 [kW/Stage] 0.4

η% 50

0.35

P1

0.3

40

η

30

0.25

20

0.2

10

0.15

N.P.S.H. [m] 5 4 3 2 1 0

A

P1 (kW)

230 V 50 Hz

230/400 V 50 Hz

Tecnotec 25 2M

Tecnotec 25 2

4.3

2.9

1.7

0.9

Tecnotec 25 3M

Tecnotec 25 3

5.5

3.5

2

1.2

1

Tecnotec 25 4M

Tecnotec 25 4

6.8

4.3

2.5

1.5

Tecnotec 25 5M

Tecnotec 25 6

7.4

5.2

3

1.7

1~ 230 V

3~ 230 V 400 V

kW 1~

HP

0.85 0.55

L/1’

15

30

45

60

75

90

105

120

m3/h

0.9

1.8

2.7

3.6

4.5

5.4

6.3

7.2

µF

3~ 0.75

16

22,5

21

20

19

17,5

15

0.75

1.0

16

34

32

30

29

26

22

15

1.4

0.92

1.25

16

44

42

40

37

33

28

22

15

1.7

1.1

1.5

25

56

55

53

49

43

37

29

20

Tecnotec 25.gr  
Advertisement