Page 1

07/02

×ñçóåéò: Áíáêõêëùóç êáé öéëôñáñéóìá ôïõ íåñïõ áðï ðéóéíåò ìåóáéïõ êáé ìåãáëïõ ìåãåèoõò.

TEC 2225

Applications: Re-circulation et filtration d’eau de moyennes et grandes piscines. Einsatzgebiete: Schwimmbadfilteranlagen von medianer und grosser Becken.

Quiet running single-stage centrifugal pumps, self-priming, complete with prefilter. Materials: Pump body, pump foot and diffuser in glass loaded polypropilen. Impeller in glass loaded Noryl®. Seal mounting in glass loaded polyamide. Motor shaft in stainless steel AISI 420. O’rings in NBR. Mechanical seal in graphite and alumine. Motor housing in aluminium L-2521. Windings impregnated with epoxy resin. Motor: Asynchronous, two poles. IP 55 protection. Class F insulation. Continuous operation. Single phase version built-in thermal protection.

Silen

Áèïñõâåò ìïíïöáóéêåò,öõãïêåíôñåò áíôëéåò, ìå áõôïìáôç áíáññoöõóç, ïëïêëçñïìåíåò, ìå ðñïöéëôñï.

Einstufige SchwimmbadKreiselpumpen, selbstansaugend, mit Vorfilter und transparentem Deckel. Laufruhig.

Õëéêá: Óùìá áíôëéáò,âáóç áíôëéáò êáé äéáöñáãìá áðï glass loaded polypropilen. Öôåñùôç áðï glass loaded Noryl. Âáóç óôåãáíïõ áðï glass loaded polyamide. Áîïíáò ìïôåñ áðo áíïîåéäùôï áôóáëé AISI 420. Ï' rings áðï NBR. Ìç÷áíéêïò óôõðåéïèëéðôçò áðï graphite êáé alumine. Óùìa ìïôåñ áðï aluminium L-2521. Áäéáðåñáóôá ôõëéãìaôá ðåñéåëéîçò ìå åðïîåéäéêç ñõôéíç.

Werkstoffe: Pumpengehäuse, Pumpenfuss und Leitrad aus glasfaserverstärktem Polypropylen. Laufrad aus glasfaserverstärktem Noryl®. Rückwand aus glasfaserverstärktem Polyamide. Welle aus rostfreiem Stahl AISI 420. Dichtungen aus NBR. Gleitringdichtung aus Kohle und Keramik. Motorgehäuse aus Aluminium L-2521. Motorwicklung mit Epoxydlackimprägnierung.

Ìïôåñ: Áóõã÷ñïíï, äõï ðïëïé. Óõóôçìá ðñïóôáóéáò IP 55. Êëáóç ìïíùóçò F. Óõíå÷çò ëåéôïõñãéá. Ìïíïöáóéêï ìå åíóùìáôùìåíç èåñìéêç ðñïóôáóéá.

Antrieb: Kurzschlussläufermotor. Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Dauerbetrieb. Einphasig ist ein Thermoschutzschalter eingebaut. Dreiphasig ist der Motorschutz vom Kunden vorzunehmen.


E

I J

Silen

B

D

F

Ø9

G

H C

A

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Kg

Silen 30

532

345

159

330

238

225

244

170

262

50

9.4

Silen 50

532

345

159

330

238

225

244

170

262

50

9.4

Silen 75

532

345

159

330

238

225

244

170

262

50

10.4

Silen 100

532

345

159

330

238

225

244

170

262

50

11.4

Silen 150

553.5

345

159

330

238

225

244

170

262

50

13.6

U.S. g.p.m. 20 H Imp. g.p.m. [m]

30

20

40 30

50

60

40

70

50

80

60

70

90

100

110

80

H [ f t]

90

60

50

15

40 10

150

30

100 75

20

50

5

30 10

0

0 0

100 3

200

6

9

300

12

15

18

400

0 Q [l/1']

24 Q [m3/h]

21

η% 60 50 40 30 20

30

10

50

75

100

150

P1[KW] 3

150

2.5 2

100 75

1.5

50

1

30 0.5 0

A 1~ 3~ 230 V 230 V 400 V

230 V 50 Hz

230/400 V 50 Hz

Silen 30 M

Silen 30

3

2,2

Silen 50 M

Silen 50

3,6

2,4

P1 (kW) kW

HP

µF

l/min

40

80

120 160 215 265 290

m3/h

2.4

4.8

7.2

1~

3~

1,3

0,7

0,7

0,44

0,6

16

11,7 11,2 10,2

1,4

0,8

0,8

0,44

0,6

16

13,6 13,2 12,6 10,9 6,7 15

325

9.6 12.9 15.9 17.4 19.5

400

21

24

8,4

5,1

8

Silen 75 M

Silen 75

5,1

3,3

1,9

1,1

1,0

0,55

0,75

16

15,2

Silen 100 M

Silen 100

5,8

3,8

2,2

1,2

1,2

0,75

1,0

16

16,9 16,5

12,5 13,1 9,9

12,9 10

8,4

5,9

Silen 150 M

Silen 150

7,1

4,8

2,8

1,6

1,6

1,1

1,5

25

18,6 18,2 17,7 16,9 15,1 13

11,9

10

16

350

15

6

Silen.gr  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you