Page 1

07/02 TEC 2526

Applications: Recycling of water in aquariums and fish hatcheries. Specially designed for operation with sea water and to be resistant to the fish’s excrements. Applications: Re-circulation d’eau d’aquariums et de piscifactoreries. Particulièrement conçues pour le fonctionnement avec eau de mer et pour être résistantes aux excréments des poissons. Einsatzgebiete: Schwimmbadfilteranlagen in den aquarium und Fischbrutplätzen. Besonders entworfen für Betrieb mit Meereswasser und gegen die Fische Ausscheidungen beständig sein.

Quiet running single-stage centrifugal pumps for the recycling of water in aquariums and fish hatcheries. Materials: Pump body, seal mounting, pump foot and motor mounting in glass loaded polypropilen. Impeller in glass loaded Noryl®. Mechanical seal in graphite and alumine. Metallic parts in stainless steel AISI 316. Shaft in stainless steel AISI 420. Motor housing in aluminium L-2521. O’rings in NBR. Motor: Asynchronous, two poles. IP 55 protection. Class F insulation. Continuous operation. With built-in thermal protection.

Áíôëéåò áèïñõâåò, ìïíoöáóéêåò, öõãïêåíôñåò ãéá ôçí áíáêõêëùóç ôïõ íåñïõ óå åíõäñåéá êaé é÷èõïêáëëéåñãåéåò. Õëéêá : Óùìá áíôëéáò, âáóç óôåãáíïõ, âáóç áíôëéáò êáé åíäéáìåóï áíôëéáò-ìïôåñ áðï glass loaded polypropilen. Öôåñùôç áðï glass loaded Íoryl. Ìç÷áíéêïò óôõðåéoèëéðôçò áðï graphite êáé alumine. Ìåôáëëéêá åîáñôçìáôá áðï áíïîåéäùôï áôóáëé AISI 316. Áîïíáò áðï áíïîåéäùôï áôóáëé AISI 420. Óùìá ìïôåñ áðï aluminium L-2521. Ï' rings áðï NBR. Ìïôåñ : Áóõã÷ñïío, äõï ðïëïé. Óõóôçìá ðñoóôáóéáò IP 55. Këáóç ìïíùóçò F. Óõíå÷çò ëåéôïõñãéá. Ìå åíóùìáôùìåíç èåñìéêç ðñïóôáóéá.

Piscis

Einstufige Kreiselpumpen besonders geräuscharm für die Schwimmbadfilteranlagen in den aquarium und Fischbrutplätzen. Werkstoffe: Pumpengehäuse, Rückwand, Pumpenfuss und Motorlaterne aus glasfaserverstärktem Polypropylen. Laufrad aus glasfaserverstärktem Noryl®. Gleitringdichtung aus Kohle und Keramik. Metallteile aus rostfreiem Stahl AISI 316. Welle aus rostfreiem Stahl AISI 420. Motorgehäuse aus Leichmetall L-2521. Dichtungen aus NBR. Antrieb: Kurzschlussläufermotor. Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Dauerbetrieb. Thermoschutzschalter eingebaut


D C H L

I

A

Piscis

H

I

B

G J E

Piscis 1

F

K

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Kg

125

94

90

305

115.5

88

8

38

32

100

122

124

6

C C

G G

F

H

H

A

A

H

H B

B

D

J

A

B

C

F

G

D

K I

E

H

E

D

E

I

J

Kg

Piscis 3 50 134.5 83.5 337

8

156

113 154.5 50

120

100

12

Piscis 3 70 134.5 83.5 337

8

156

113 154.5 50

120

100

12

Piscis 2

1

230 V 50 Hz

230/400 V 50 Hz

A 1~ 230 V

3~ 230 V 400 V

P1 (kW) kW 1~

HP

2

µF

3~

J I

F

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Kg

145

92

352

8

147

88

158

50

122

100

6

3 -70

3 -50

L/1’

20

60

100

120

160

200

220

260

m3/h

1.2

3.6

6

7.2

9.6

12

13.2

15.6

4,6

2,3

Piscis 1 M

1.0

0.22

0.08

0.12

6

5,1

3,7

1,1

Piscis 2 M

1.3

0.27

0.15

0.20

6

8,7

6,8

3,8

1,5

Piscis 3 50M

2.3

0.50

0.24

0.33

12

9,8

8,9

7,5

7,1

5

3

Piscis 3 70M

2.9

0,64

0.37

0.64

12

10,9

10

9

8,4

7,1

5,5

Piscis.gr  
Piscis.gr  
Advertisement