Page 1

Submersible monobloc multi-stage centrifugal 4” (100 mm) pumps. Materials: Discharge body, outer casing, filter and motor casing in stainless steel AISI 304. Floating impellers in Noryl® and glass loaded polymer. Diffusers in glass loaded polymer. Motor shaft in stainless steel AISI 303. O’rings in NBR. Double mechanical seal, in graphite/silicon carbide and in graphite/alumine.

Motor: Asynchronous, two poles. IP 68 protection. Class F insulation. Continuous operation. Water cooled motor. Single phase version built-in thermal protection.

Mehrstufige Unterwassermotorpumpen mit Mantelkühlung für Brunnendurchmesser ab 4” (100 mm). Werkstoffe: Druckgehäuse, Aussenmantel, Einlaufsieb und Motormantel aus rostfreiem Stahl AISI 304. Fliegend gelagerte Laufräder aus Noryl® und GFK. Leiträder aus Spezial-Noryl. Welle aus rostfreiem Stahl AISI 303. Dichtungen aus NBR. Doppelte Gleitringdichtungen mit Ölzwischenkammer: KohleGraphit/Siliziumcarbid,KohleGraphit/Chromstahl.

Õðïâñõ÷éåò, ìïíïöáóéêåò, ìïíïìðëïê, öõãïêåíôñåò áíôëéåò 4'' (100 mm). Õëéêá: Káôáèëéøç, åîùôåñéêï ðåñéâëçìá, öéëôñï êáé ðåñéâëçìá ìïôåñ áðï áíïîåéäùôï áôóáëé 304. Ìåôáêéíïõìåíåò öôåñùôåò aðï Nïryl êaé glass loaded polymer. Äéáöñáãìáôá áðï glass loaded polymer. Áîïíáò ìïôåñ áðï áíïîåéäùôï áôóáëé AISI 303. Ï' rings áðï NBR. Äéðëïò ìåôáëëéêïò óôõðåéïèëéðôçò áðï graphite/silicon carbide êáé áðï graphite/alumine.

Ìïôåñ: Áóõã÷ñïíï, äõï ðïëïé. Óõóôçìá ðñïóôáóéáò IP 68. Êëáóç ìoíùóçò F. Óõíå÷çò ëåéôïõñãéá. Øõîç áðï ôá áíôëïõìåíá íåñá. Ìïíïöáóéêï ìå èåñìéêç ðñïóôáóéá.

Antrieb: Mantelgekühlter. Einphasen-Wechselstrommotor 230V. Mantelgekühlter DrehstromKurzschlußläufermotor 230/400V. Schutzart IP 68. Isolationsklasse F. Dauerbetrieb. Bei Einphasenmotoren ist ein Thermoschutzschalter eingebaut. Dreiphasig ist der Motorschutz vom Kunden vorzunehmen.

Applications: Irrigation, decanting and hydropneumatic sets. They can operate with sand in suspension up to 100 g/m3. Max. immersion level according to technical table, cod. 2240. ×ñçóåéò: Ðïôéóìá ,áäåéáóìá êáé Ðéåóôéêá óõãêñïôçìáôá.Å÷ïõí ôç äõíáôïôçôá íá ëåéôïõñãåé áêïìá êáé ìå áììï ìå÷ñé 100 g/m3.

TEC 2284

11/01

Einsatzgebiete: Wasserversorgung, Druckerhöhung und Beregnung. Sandförderung bis zu einem Anteil von 100 g/m3 Wasser. Max. zulässige Eintauchtiefe: Siehe Auswahltabelle No 2240.

Neptun fl 100


Neptun fl 100

C

U.S. g.p.m. 5 7.5 10 H Imp g.p.m. 5 7.5 [m]

12.5 10

15 17.5 12.5 15

20 22.5 25 17.5 20

H [ft] 450

120

120

400 350

90

90

300

A

250

60

60

200 150 100

30

50 0

0 0

20 0.5

1

1.5

2

40 2.5

3

60 3.5

4

4.5

5

5.5

P1 [kW/stage] 0.16

η%

B

0 Q [l/1'] Q [m3/h]

80

50 A

B

C

Kg

Neptun fl100 60

751

98

1”

14,5

Neptun fl100 90

878.5

98

1”

17

Neptun fl100 120

1217.5

98

1”

26

230 V 50 Hz

230/400 V 50 Hz

20

0.08

10

0.06

P1 (kW)

3~ 230 V 400 V

0.12 0.10

P1

30

A 1~ 230 V

0.14

η

40

kW 1~

3~

HP

l/min

10

20

40

50

60

70

80

90

m3/h

0.6

1.2

2.4

3.0

3.6

4.2

4.8

5.4

µF

Neptun fl100 60M Neptun fl100 60

4.9

3.5

2

1.1

1.1

0.8

1.1

25

61

59

53

49

43

38

29

22

Neptun fl100 90M Neptun fl100 90

7.8

6.4

3.7

1.7

1.7

0.9

1.2

25

90

88

80

75

67

57

45

32

Neptun fl100 120M Neptun fl100 120

9.8

7.9

4.6

2.3

2.3

1.5

2

50

122

117

104

98

89

68

62

45

Neptun100.gr  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you