Page 1

Submersible motors of 4” (100 mm) diameter according to NEMA standard, with water cooled motor.

Õðïâñõ÷éá ìïôåñ äéáìåôñïõ 4” (100 mm) óõìöùíá ìå ôá NEMA standard, ìå õäñïøõîç.

Constructional features: Inner and outer case in stainless steel AISI 304. Shaft in stainless steel AISI 420. Double radial bearing in graphite. Axial bearings in stainless steel AISI 304. Upper and lower mountings in brass. Optional, in stainless steel AISI 304.

Êáôáóêåõáóôéêá ÷áñáêôçñéóôéêá: Eóùôåñéêï êáé åîùôåñéêï êáëëçìá áðï áíïîåéäùôï áôóáëé AISI 304. Áîïíáò áðï áíïîåéäùôï áôóáëé AISI 420. Äéðëá óôåãáíá áðï graphite. Áîïíéêá óôáãáíá áðï áíïîåéäùôï áôóáëé AISI 304. Ðáíù êáé êáôù âáóç áðï ïñåé÷áëêï Åðéëåêôéêá , áðï áíïîåéäùôï áôóáëé AISI 304

Asynchronous, two poles. IP 68 protection. Class F insulation. Continuous operation. Single phase motors up to 1,1 kW built-in thermal protection.

Áóõã÷ñïíï, äõï ðïëùí Ðñïóôáóéá IP 68. Êëáóç ìïíùóçò F. Óõíå÷çò ëåéôïõñãéáò. Ìïíïöáóéêá ìïôåñ ìå÷ñé 1,1 kW ìå åíóùìáôùìåíç èåñìéêç ðñïóôáóéá.

4” (100 mm) Unterwassermotor, wassergefüllt, NEMA-Anschlüsse Baumerkmale: Innen- und Außenmantel aus rostfreiem Stahl AISI 304. Welle aus rostfreiem Stahl AISI 420. Segment-Axiallager Graphit/ rostfreier Stahl AISI 304. Flansch aus Messing, alternativ aus rostfreiem Stahl AISI 304.

Wassergefüllter Spaltrohrmotor. Schutzart IP 68. Isolationsklasse F. Dauerbetrieb. Einphasig ist bis 1,1 kW ein Thermoschutzchalter eingebaut. Dreiphasig ist der Motorschutz vom Kunden vorzunehmen.

TEC 2313

11/01

×ñçóåéò: Ãéá åöáñìïãç ìå 4” õðïâñõ÷éåò áíôëéåò ìå óõíäåóç óõìöùíá ìå ôa Nema standard. Applications: Pour le montage avec pompes immergées 4”, avec système d’accouplement conforme aux normes Nema. Einsatzgebiete: Zum Anbau von Unterwassermotorpumpen mit 4” NEMA-Flansch und Kupplung.

A4


Ôá ìïíïöáóéêá ìïôåñ åéíáé ìïíéìá óõíäåäåìåíá ìå ðõêíùôç. Ìðïñïõí íá ëåéôïõñãçóïõí ìïíï ìå åíá ðõêíùôç. Áìá äåí ÷ñçóéìïðïéçèåé åíá standards êïõôé óõíäåìïëïãéáò äåí ÷ñçóéìoðïéçèåé åíá èåñìéêï ðñåðåé íá åãêáôáóôáèåé.

Single phase motors are permanent split capacitor motors (PSC). They can thus work with only one capacitor. If, anyway, our standard control box is not used, a thermic relay for the protection should be installed.

A4

Einphasen-Motoren benötigen nur einen Betriebskondensator. Ein Anlaufgerät ist nicht erforderlich. Falls unser Standard-Schaltkasten nicht verwendet wird, muß unbedingt ein thermischer Motorschutz vorgesehen werden.

B A

Feeding cable selection 4” motors. Selection du câble électrique pour moteurs 4”. Kabel für 4” Motoren.

C

Kg

A4 033

215,5

253,67

92,4

8

A4 050

235,5

273,67

92,4

8

A4 075

265,5

303,67

92,4

9,1

A4 100

285,5

323,67

92,4

10,1

A4 150

330,5

368,67

92,4

12

A4 200

346

384,37

92,4

13,9

A4 300

391

429,37

92,4

15,2

A4 400

411

449,37

92,4

20,4

A4 550

614

652

92,4

23,5

A4 750

684

722

92,4

26,8

A4 1000

730

768

92,4

29,3

HP

kW

A4 033 M A4 050 M A4 075 M A4 100 M A4 150 M A4 200 M A4 300 M A4 050 A4 075 A4 100 A4 150 A4 200 A4 300 A4 400 A4 550 A4 750 A4 1000

0.33 0.5 0.75 1 1.5 2 3 0.5 0.75 1 1.5 2 3 4 5.5 7.5 10

0.25 0.37 0.55 0.75 1.10 1.50 2.2 0.37 0.55 0.75 1.10 1.50 2.20 3 4 5.5 7.5

2

Cable section in mm 2 Diamètre du câble en mm 2 Kabelquerschnitt in mm

Maximum length cable in meters. Longueur max. du câble en m. Maximale Kabellänge in m.

B

Three phase Triphase Dreiphasen 400V. 50Hz

A

Single phase Monophase Einphasen 230V. 50Hz

C

Motor type Type moteur Motor

SINGLE PHASE - MONOPHASE - EINPHASEN 230V/ +5 -10% 50Hz

Power - Puissance Leistung

HP P2 KW

Rated AMP - Intensité Nennstrom Speed - Vitesse de rotation Drehzahl Locked rotor - Intensité rotor bloqué Anlaufstom

A

0.75 0.55

1 0.75

1.5 1.1

2 1.5

3 2.2

3.5

4.8

6.1

8.4

10.5

15.3

2.5

4

6

10

260 200 130 100 70 50 40 1350 920 680 500 350 250 190 140 110 53

450 320 220 170 120 90 60 2160 1480 1090 810 580 400 310 230 170 90

670 480 320 250 180 130 90 3240 2230 1640 1210 870 600 460 340 260 130

1130 810 550 430 300 230 150 5200 3780 2760 2000 1400 1050 730 500 410 210

A

µF

Power factor - Facteur de puissance Leistungsfaktor

25

THREE PHASE - TRIPHASE - DREIPHASEN 400V/ +5 -10% 50Hz

0.5 0.75 1 0.37 0.55 0.75 1.2

1.6

2.1

1.5 1.1

2 1.5

3 2.2

4 3

5.5 4

7.5 5.5

10 7.5

3

3.7

5.6

7.2

9.3

13.5

18.2

9.5

12.5

24

36

48

60

0.52

0.56

0.58

0.63

0.69

0.69

16

20

25

35

40

50

0.89

0.89

0.93

0.90

0.90

0.90

5.5

6.5

8

13

-

-

-

-

28

38

-

-

-

0.70 0.78 0.78 0.80 0.82 0.82 0.82

Nm

1.2

1.9

2.5

3.8

5

7.6

1.2

1.9

2.5

3.8

Starting torque - Couple de démarrage Anlaufmoment

Nm

0.9

1.3

1.6

2.6

3.1

4.3

3.6

4.2

5.8

8.5

N

16

0.64 0.68 0.68 0.67 0.72 0.71 0.74

Rated torque - Couple nominal Nennmoment

Axial thrust - Poussée axiale Axiallast

16

1750 2800 1250 1875 850 1290 670 1010 470 710 360 520 230 350 ----5200 --4380 --3200 4800 2240 3360 1600 2400 1100 1650 750 1125 610 910 320 483

RPM 2830 2840 2850 2840 2830 2810 2800 2810 2820 2820 2830 2830 2830 2830 2820 2820

Efficiency - Rendement Wirkungsgrad Capacitor - Condensateur Kondensator

0.5 0.37

1.5 170 120 80 60 40 30 20 810 560 410 300 220 150 110 80 60 32

5.1

7.6

10.1

11.2 19.5 25.5

44

62

83

0.76

0.78

0.77

-

-

-

0.80

0.80

0.80

14

19.1

26.4

33.5

42

54

1500 1500 1500 3000 3000 3000 1500 1500 1500 3000 3000 3000 6000 6000 6000 6000

Motor A4.gr  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you