Page 1

Submersible pumps, Vortex system for sewage water.

Õðïâñõ÷éåò áíôëéåò ìå óõóôçìá Vortex ãéá ëõìáôá.

Materials: Discharge body and upper mounting in cast iron. Impeller in brass with free passage of particles in suspension of Ø 32 mm. Double mechanical seal in silicon carbide and alumine. Motor housing and transport handle in stainless steel AISI 304.

Õëéêá:

Motor: Asynchronous, two poles. IP 68 protection. Class F insulation. Continuous operation. Built-in thermal protection. Drainex100: without float switch. Drainex100 A: supplied built-in float switch.

Ìïôåñ:

Óùìá êáôáèëéøçò êáé ðáíù óùìá áíôëéáò áðï ÷õôïóéäçñï. Öôåñùôç áðï ïñåé÷áëêï ìå åëåõèåñï ðåñáóìá óôåñåùí äéáìåôñïõ 34 mm. Äéðëoò ìåôáëéêïò óôõðåéïèëéðôçò áðï silicon carbide êáé alumine. Óùìá ìïôåñ êáé ÷åñïõëé ìåôáöïñáò áðï áíïîåéäùôï áôóaëé AISI 304. Áóõãxñïíï, äõï ðïëïé. Óõóôçìá ðñïóôáóéáò IP 68. Êëáóç ìïíùóçò F. Óõíå÷çò ëåéôïõñãéá. Åíóùìáôùìåíç èåñìéêç ðñïóôáóéá. Drainex100: ÷ùñéò öëïôåñïäéáêïðôç. Drainex100 A: åöïäéáóìåíï ìå åóùôåñéêï öëïôåñoäéáêïðôç.

Tauchpumpen mit Freistromlaufrad für Schmutzwasser. Werkstoffe: Druckgehäuse und Pumpenkopf aus Spezial-Grauguß. Laufrad aus Messing, maximale KorngroBe 32 mm. Doppelte Gleitringdichtung aus Siliziumcarbid/Aluminium. Motorhülse und Deckel aus rostfreiem Stahl AISI 304.

Antrieb: Kurzschlussläufermotor Schutzart IP 68 Isolationsklasse F Dauerbetrieb Einphasig ist ein Motorschutzschalter eingebaut. Drainex100: Lieferung ohne Schwimmerschalter. Drainex100 A: Lieferung mit angebautem Schwimmerschalter.

TEC 2117

11/01

Applications: Drainage of sewage and dirty water, operation in septic tanks and small purifying installations. Applications: Relevage d’eaux usées et chargées, fosses septiques et petites installations d’épuration. Einsatzgebiete: Zur Förderung von klarem und verschmutzem Wasser. Zur Entleerung von Becken und Gruben.

Drainex 100


Drainex 100

U.S . g.p .m.

30

H Imp g.p .m. [ m]

45

15

60

30

75

45

90

60

75

H [ft ] 30

8 25

20

6 B D

15 4 10 2 5

300

0 Q [l / 1']

18

Q [m 3 / h ]

0 0 A

0

50 2

100 4

6

150 8

200 10

12

250 14

16

C

P1 [K w / St a g e ]

η% Drainex 100

A

B

C

D

Kg

138

407

300

11/4”

11

1.10 0.90

30

P1

20

0.70

η

10

0.50

0

0.30 0.10

230 V 50 Hz

230/400 V 50 Hz

A 1~ 230 V

3~ 230 V 400 V

P1 (kW) kW 1~

HP

l/min

25

50

100

125

150

200

250

280

m3/h

1.5

3.0

6.0

7.5

9.0

12

15

16.8

µF

3~

Drainex 100M

3.4

0.75

0.75

1.0

12

7

6.7

5.9

5.5

5

3.7

2

1

Drainex 100M A

3.4

0.75

0.75

1.0

12

7

6.7

5.9

5.5

5

3.7

2

1

Drainex100.gr  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you