Page 1

Submersible multi-stage pumps for open wells with a minimum diameter of 155 mm. Materials: Outer casing, motor casing, impellers and filter in stainless steel AISI 304. Motor shaft in stainless steel AISI 420. Diffusers in glass loaded polymer. Double mechanical seal in graphite and alumine. Pump base and discharge body in cast iron. Motor: Asynchronous, two poles. IP 68 protection. Class F insulation. Continuous operation. Water cooled motor.

Õðïâñõ÷éá ðïëõâáèìéåò áíôëéåò ãéá ãåùôñçóåéò êáé ðçãáäéá ìå åëá÷éóôç äéáìåôñï 155mm Õëéêá: Åîùôåñéêï êáëëõìá,êáëëõìá ìïôåñ, öôåñùôåò êáé öéëôñá áðï áíïîåéäùôï áôóáëé AISI 304. Áîïíáò ìïôåñ áðï áíïîåéäùôï áôóáëé AISI 420. Äéáöñáãìáôá áðï glass loaded polymer Äéðëïõò ìç÷áíéêïõò óôõðéïèëéðôåò áðï graphite êáé alumine. Âáóç áíôëéáò êáé óùìá êáôáèëéøçò áðï ÷õôïóéäçñï. Ìïôåñ: Áóõã÷ñïíï, äõï ðïëïé. Ðñïóôáóéá IP 68. Êëáóç ìïíùóçò F. Óõíå÷çò ëåéôïõñãéá. Õäñïøõêôï ìïôåñ.

Mehrstufige Unterwassermotorpumpen für offene oder Bohrbrunnen, für Brunnendurchmesser ab 155 mm. Werkstoffe: Aussenmantel, Motormantel, Laufräder und Einlaufsieb aus rostfreiem Stahl AISI 304. Welle aus rostfreiem Stahl AISI 420. Leiträder aus Polykarbonat. Doppelte Gleitringdichtung aus Kohle und Keramik. Lagerträge und Pumpenfuss aus Grauguss.

Antrieb: Mantelgekühlter Kurzschlussläufermotor. Schutzart IP 68. Isolationsklasse F. Dauerbetrieb.

TEC 2106

11/01

×ñçóåéò: Åéäéêá ó÷åäéáóìåíç ãéá ðïôéóìá êáé ðéåóôéêá óõãêñïôçìáôá. Applications: Spécialement conçue pour des applications d’arrosage, transvasement, lavage et surpression. Einsatzgebiete: Für allgemeine Wasserversorgung, Druckerhöhung, Waschanlagen und Beregnung

Acuaria30


Acuaria30

C

20

U.S . g.p .m.

30

40

20

H I mp g.p .m. [ m]

50

30

60

40

50

H [ft ] 270

80

240 70 210 60 180

6

50

150 40

4

120

A

30

90

20

60

10

30

0 0

20

0

1

40 2

60 3

80

4

5

100 6

120 140 160 7

8

9

180 200 220

10

11

12

13

0 240 Q [l / 1'] Q [m 3 / h ] 14

P1 [K w / St a g e ]

η%

0.7 0.6

60

B

50 A

B

C

Kg

Acuaria30 4

609

152

11/2”

25,5

Acuaria30 6

658

152

11/2”

29,5

0.5

η

40

0.4

P1

30

0.3

20

230 V 50 Hz

230-400 V 50 Hz

Acuaria30 4M

Acuaria30 4 Acuaria30 6

A 1~ 230 V 8.8

0.2

P1 (kW)

3~ 230 V 400 V 5.2

3.0

8.5

5.0

kW

HP

1~

3~

1.9

1.8

1.1

1.5

2.8

2.2

3

l/1’

17

33

50

83

117

150

183

217

m3/h

1

2

3

5

7

9

11

13

53

51

48

43

36

27.5

18

7

84

82

79

72

62.5

50

37

21

µF

30

Acuaria30.gr  
Acuaria30.gr  
Advertisement