Page 1

ANTIKORUPCIJA ISSN 1800 - 8712

Bilten Uprave za antikorupcijsku inicijativu (UAI), jul 2012. godine

KORUPCIJA

Broj 13


Sadržaj

Uvodna riječ dr Vesna Ratković, direktor

Uvodna riječ..................................................................................................................................................................................................3 Autorski tekst potpredsjednika Vlade i ministra pravde i ljudskih prava g. Duška Markovića............................ 4 Prijavi korupciju - uvijek postoji način................................................................................................................................................6 Očekivanja od IV runde evaluacije GRECO-a..................................................................................................................................8 III krug evaluacije za Crnu Goru...........................................................................................................................................................9 Evaluacija primjene UNCAC-a.............................................................................................................................................................10 Seminari o problemu korupcije..........................................................................................................................................................11 Integritet u lokalnoj samoupravi........................................................................................................................................................11 Podrška TAIEX-a u sprečavanju sukoba interesa......................................................................................................................12 Evropske vrijednosti za mlade.........................................................................................................................................................14 Razmjena iskustava.................................................................................................................................................................................15 Povećana upoznatost sa radom UAI...............................................................................................................................................16 Nove tehnologije za efikasniju borbu protiv korupcije......................................................................................................18

IZDAVAČ: Uprava za

ANTIKORUPCIJA Bilten Uprave za antikorupcijsku inicijativu (UAI), jun 2012. godine

WEB: www.antikorupcija.me

Broj 13

E-MAIL:

antikorupcijsku

aci@daci.gov.me

inicijativu

ADRESA: UREDNIK: dr Vesna Ratković

KORUPCIJA

TIRAŽ: 800 primjeraka

Rimski trg 46 Podgorica DIZAJN I ŠTAMPA: Ivpe - Cetinje

Poštovani čitaoci, Sa zadovoljstvom Vam predsta­ vljamo 13. broj Biltena „Antiko­ rupcija“. U ovom broju, kao i u pre­ thodnima, pokušaćemo da Vam približimo aktivnosti koje Uprava za antikorupcijsku inicijativu, kao i drugi organi, preduzimaju na anti­korupcijskom planu. Uprava je, u periodu između dva broja biltena, realizovala brojne aktivnosti, prije svega na preve­ ntivnom planu. Podsjećam npr. da je sprovedena kampanja pod nazivom „Prijavi korupciju-uvijek postoji način“. Osim promovisa­nja načina na koje građani mogu pri­ javiti korupciju nadležnim orga­ nima, cilj kampanje je i podsti­ canje većeg i efikasnijeg učešća građana u borbi protiv korupcije. U ovom periodu Uprava je preze­ ntovala i ponovljeno ispitivanje ja­ vnog mnjenja pod nazivom „Svijest javnosti o korupciji i upo­znatost sa radom UAI”. Ispitivanje je realizova­ no u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori, dok je ispi­tivanje na terenu sproveo CEED Consulting. Preporuke proistekle iz ispitivanja služe za definisanje mjera i poli­ tika usmjerenih na dalje podizanje nivoa javne svije­sti o štetnosti ko­ rupcije, kao i za definisanje daljih aktivnosti UAI na preventivnom planu. Na međunarodnom planu, po­ dsjećam da su evaluatori pri­ mjene UN Konvencije protiv ko­ rupcije (UNCAC) i predstavnici Sekretarijata Kancelarije UN za borbu protiv narkotika i kriminala (UNODC) posjetili Crnu Goru. Po­ sjetu je organizovao UNODC, uz podršku Uprave za antikorupci­

jsku inicijativu i Vrhovnog drža­ vnog tužilaštva. Tokom posjete evaluatori iz Velike Britanije i Jermenije razgovara­ li su sa predstavnicima crnogo­ rskih državnih institucija i NVO sektora o primjeni poglavlja III (inkriminacija i primjena zako­ na) i poglavlja IV (međunarodna saradnja) UNCAC-a u Crnoj Gori. Analizirani su pismeni prilozi koje je Crna Gora ranije poslala o tome kako su poglavlja III i IV UNCAC-a implementirana u domaćem za­ konodavstvu. Razgovaralo se i o nacionalnom institucionalnom antikorupcijskom okviru i strate­ škim antikorupcijskim dokumen­ tima. Očekuje se da izvještaj o pri­ mjeni UNCAC-a u Crnoj Gori bude sačinjen do kraja ove godine. Uprava ima i brojne druge akti­ vnosti. Predstavnici UAI su, odlu­ kom Vlade, članovi Radne grupe za pripremu pregovora o pristu­ panju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine EU koja se odnosi na pregovaračko po­ glavlje 23: Pravosuđe i temeljna prava. Učestvovali su na bilatera­ lnom sastanku sa predstavnicima

EK u Briselu krajem maja, kada je analizirana usklađenost crnogo­ rskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU za navedeno po­ glavlje. Uprava, takođe, realizuje i brojne obaveze kao Sekretarijat Nacio­ nalne Komisije za sprovođenje Strategije za borbu protiv koru­ pcije i organizovanog kriminala. S tim u vezi, Sekretarijat je pri­ premio III Izvještaj o sprovođenju mjera iz IAP koji je Vlade usvojila 25. aprila 2012. godine. Sekretari­ jat će uskoro početi da priprema i IV Izvještaj o sprovođenju IAP koji će se odnositi na period ja­nuarjun 2012. godine. Uprava će i nastaviti sa spr­o­ vođenjem preventivnih akti­ vnosti, kao i ispunjavanjem svojih obaveza kao centralnog tijela za prikupljanje podataka o antikorupcijskim aktivnostima i njihovom obradom u analitičke svrhe. O svim aktivnostima Upra­ ve za antikorupcijsku inicijativu, svakako ćemo Vas i dalje redovno informisati kroz naredne brojeve biltena „Antikorupcija“. 3


Autorski tekst g-din Duško Marković potpredsjednik Vlade i Ministar pravde i ljudskih prava

A

ntikorupcija – to je na­ jfrekventnija kovanica u crnogorskom politi­ čkom diskursu. Ona ozna­ čava kako genera­lno opre­ djeljenje, tako i pa­rtikularne politike u oblasti borbe pro­ tiv jednog od na­jvećih izazo­ va sa kojima se suočava naše društvo i država. Ne bih se složio sa tezom da te obave­ ze proizilaze iz naših spoljno­ političkih ci­ljeva - članstva u EU i NATO, već bih rekao da se borba protiv korupcije i kriminala nalazi u vrhu naših

unutrašnjih prioriteta, na­ jprije zbog toga što želimo zdravo društvo, zasnovano na evropskim vrijednostima i standardima. Ovaj tekst nastaje nekoliko sedmica prije sjednice Sa­ vjeta opštih poslova EU, na kojoj očekujemo odluku o otvaranju pregovora o čla­ nstvu Crne Gore u Evropskoj uniji. Tu odluku dočekujemo sigurni u sebe, makar kada je riječ o rezultatima posti­ gnutim u poglavljima 23 i 24,

kojima će biti otvoreni pre­ govori sa EU. Crna Gora je, to valja naglasiti, prva ze­m­ lja-kandidat koja pregovo­re otvara ovim poglavljima. Ali, dozvolite mi da podsjetim: svjesni da izazovima koji nas očekuju moramo ići u susret, aktivnosti u poglavljima Pra­ vosuđe i osnovna prava, kao i Pravda, sloboda i bezbije­ dnost, započele su mnogo ranije, čak i prije mišljenja Evropske komisije o aplika­ ciji za članstvo, koja nam je, sa druge strane, bila snažan

zamajac u tom procesu. Ko­ nkretno, možemo re­ći da je taj proces krenuo od obnove naše nezavisnosti 2006. go­ dine. To je bio novi po­četak Crne Gore, kada je va­ljalo postaviti temelje za novu drža­vnu arhitekturu: izgra­ diti institucije, izraditi strate­ gije, donijeti Ustav i zako­ne, definisati politike, krenuti u implementaciju i ubirati re­ zultate tog rada. I mada su ti rezultati vidljiviji i mjerljivi u oblasti borbe pro­ tiv organizovanog kriminala, nego na polju borbe protiv korupcije, ipak možemo reći da Crna Gora ima čime da se pohvali i kada je riječ o antikorupciji. Rezultate ću predstaviti u dva poglavlja: prevencija i represija. U oblasti prevencije, donijeli smo set anti-korupcijskih za­ kona, koji se uveliko imple­ mentiraju: Zakon o izmjena­ ma i dopunama Zakona o finansiranju političkih parti­ ja, Zakon o lobiranju, Zakon o izmjenama i dopunama Za­ kona o sprječavanju konflikta interesa, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu i Zakon o javnim nabavkama. Izmijenili smo i Krivični zako­ nik u dijelu prihvatanja pre­ poruka GREKO-a u odnosu na koruptivna krivična djela. Uprava za antikorupcijsku inicijativu sprovodi kontinu­ irane kampanje u javnosti, čiji je cilj podizanje svijesti o

4

štetnosti korupcije. Jačaju se kapaciteti organa nadležnih za prevenciju i represiju, kroz kontinuiranu edukaciju o novim rješenjima u crnogo­ rskom zakonodavstvu, kao i međunarodnim standardima u ovoj oblasti. U izvještaji­ ma Nacionalne komisije za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije najveći uspjeh bilježi se u ostvariva­ nju sljedećih strateških ci­ ljeva: Zaštita lica koja prija­ vljuju korupciju, Regionalna i međunarodna saradnja iz obl­ asti borbe protiv Organizova­ nog kriminala, Javne naba­ vke, Koordinacija i razmjena podataka, Državna imovina, Preve­ntivni mehanizmi za su­ zbijanje korupcije u policiji, Integritet i Javne finansije.

protiv korupcije u sudstvu, policiji, zdravstvu. Tužila­ čko-policijska istraga, koja u prosjeku traje 30 dana, daje zadovoljavajuće rezultate: predmeti zadovoljavajućom brzinom prolaze sve faze kri­ vičnog postupka, od izviđaja do presuđenja.

Istovremeno, jačamo profe­ sionalne kapacitete instituci­ ja za borbu protiv korupcije i kriminala, kontinuiranim obukama sudija, tužilaca i policajaca o novim instituti­ ma ZKP-a. Posebnu pažnju posvećujemo regionalnoj i međunarodnoj saradnji: na tom planu posebno su zna­ čajni ugovori o izručenju sopstvenih državljana, koje smo zaključili sa Srbijom, Hrvatskom, Makedonijom, U cilju povećanja otvoreno­ uskoro sa Bosnom i Hercego­ sti, transparentnosti i odgo­ vinom, a u doglednoj budu­ vornosti, Vlada Crne Gore ćnosti i sa Kosovom. se 2011. godine pridružila Partnerstvu otvorenih vlada. Poštovani čitaoci Biltena, Crnogorski Akcioni plan za ovu inicijativu sadrži mjere Na kraju želim da poručim: koje su već pohvaljene na anti-korupcija treba da bude, međunarodnom nivou, a prije svega, koordinirana dvije od ovih mjera – e-peti­ strateško-operativna i preve­ cije građana i zaštita zvižda­ ntivno-represivna aktivno­ ča - proglašene su među 10 st, čiji su nosioci državne najboljih mjera koje su vlade institucije, civilni sektor, aka­ članice ove inicijative navele demska zajednica, mediji i kao obaveze u budućem pe­ svi ostali društveni subjekti koji imaju stručni kapacitet i riodu. društvenu odgovornost. Ali, Na planu represije, track-re­ iznad svega, anti-korupcija cord u oblasti borbe protiv treba da bude – stanje svije­ korupcije već sadrži prvoste­ sti. To je naš krajnji cilj. pene presude zbog tzv. ko­ Srdačno, rupcije na visokom nivou, kao i presude u krupnim slu­ Duško Marković čajevima. Otvorili smo front 5


Kampanje

PRIJAVI KORUPCIJU - UVIJEK POSTOJI NAČIN Uprava za antikorupcijsku ini­cijativu je organ zadužen za prevenciju i između osta­ log sprovodi antikorupcijske kampanje usmjerene na po­ dizanje nivoa svijesti o proble­ mu korupcije i ohrabrivanje građana da korupciju prija­ vljuju nadležnim orga­nima. Uprava kampanje realizuje sa­

mostalno ili u saradnji sa dru­ cilj ka­mpanje je i podstica­ gim državnim institucijama i nje većeg i efikasnijeg učešća građana u borbi protiv koru­ nevladinim organizacijama. pcije. Trenutno je u toku kampanja pod nazivom „Prijavi korupciju U okviru kampanje pripre­ - uvijek postoji način“. Osim mljen je video i audio spot promovisanja načina na koje koji je emitovan na više TV građani mogu prijaviti ko­ i radio stanica u Crnoj Gori. rupciju nadležnim organima, Osim toga širom Crne Gore su distribuirani posteri i lifleti sa osnovnim informacijama o ko­ rupciji, načinima prijave, kao i svi brojevi otvorenih linija za pri­javu korupcije državnim insti­tucijama.

Uprava će nastaviti da realizuje antikorupcijske kampanje u cilju jačanja nivoa javne svijesti o štetnosti korupcije i ohrabrivanja građana da je prijavljuju nadležnima. Tokom 2012. godine, u okviru IPA 2010, planirana je realizacija dvije kampanje: Cilj prve kampanje biće skretanje pažnje javno­ sti na aktivnosti koje sprovodi UAI, kao i da se pre­dstavi projekat IPA 2010 “Podrška impleme­ ntaciji Strategije za borbu protiv korupcije i AP”;

Druga kampanja će početi krajem godine. Na osno­vu rezultata prve kampanje UAI će, u sara­ dnji sa ekspertima, osmisliti i sprovesti ka­mpanju koja će biti usmjerena na podizanje svijesti ja­ vnosti o važnosti borbe protiv korupcije. U okviru projekta planirana je i treća kampanja za narednu godinu u periodu mart - april 2013. koja će takođe biti usmjerena na podizanje svijesti javnosti o važnosti borbe protiv korupcije.

Prijave korupcije UAI je tokom 2012. godine dobila ukupno 53 prijave. S obzirom na to da je UAI u prvom redu

preventivni organ, sve prijave su proslijeđene drugim državnim organima na dalju nadležnost.

Kako bi se osiguralo da info­ rmativni materijal bude dostu­ pan što većem broju građana, Uprava je pozvala i druge orga­ne, među kojima i one čiji su brojevi telefona za pri­ javu korupcije objavljeni u info materijalu, da se uključe u kampanju i distribuiraju liflete i postere u svojim područnim jedinicama, ispostavama, fili­ jalama, opštinskim organizaci­ jama, kao i da taj materijal postave na mjestima gdje građani mogu vidjeti postere i preuzeti liflete. Uprava je kampanju pokrenu­ la 9. decembra 2011. godine, na Međunarodni dan borbe protiv korupcije. 6

7


GRECO dr sc. Marin Mrčela predsjednik GRECO-a i sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

U

OČEKIVANJA OD IV RUNDE EVALUACIJE GRECO-A

četvrtom ocjenjivačkom krugu GRECO, kao stalno stručno tijelo Vijeća Europe koje čine predsta­ vnici 49 zemalja, nastavlja borbu pro­ tiv korupcije kao jednog od najvećeg zla koje predstavlja prijetnju vladavini prava u demokra­tskim i civilizacijskim društvima. Prethodna tri kruga, kroz preporuke i nadzor nad provedbom tih preporuka koje predstavljaju anti­ korupcijske standarde, smjestila su GRECO u jedno od najvažnijih čimbe­ nika u borbi protiv korupcije. U prvom ocjenivačkom krugu GRECO je obradio antikorupcijske standarde koji se odnose na neovisnost pravo­ suđa. Drugi ocjenjivački krug razma­ trao je i primjenu antikorupcijskih sta­ndarda u javnoj upravi i izvršnoj vlasti, a u trećem ocjenjivačkom kru­ gu GRECO je izdao brojne preporuke u području sprječavanja korupcije u odnosu na zastupnike u parlame­ ntima država čla­nica (transpare­ ntnost financi­ra­nja političkih strana­ ka). Če­tvrti krug logičan je na­stavak tako započetog posla. On obra­đu­je sprje­čavanje korupci­je u odnosu na člano­ve pa­rlamenta (zastupnike) te u odnosu na su­ce i tužitelje (državne odvjetnike). Svaka od 49 država čla­ nica GRECO proći će već započeti četvrti ocjenjivački krug i to najprije odgovaranjem na upitnik, nakon ko­ jeg slijedi posjet ocjenivačkog tima te potom razmatranje, ocjenu stanja i davanje preporuka državama članica na plenarnom zasjedanju. Upitnik je podijeljen u dva dijela: dio A odnosi se na članove nacionalnog parlamenta, a dio B na suce i tužitelje. 8

U odnosu na oba dijela postoji dio koji se tiče osnovnih informacija koje tre­ baju pomoći razumijevanju sustava određene države članice. Upitnik je prilično detaljan te traži i takve odgo­ vore. U odnosu na temu A, traži se opis parlamentarnog sustava, transpa­ rentnost zakonodavnog postupka, te primanja i ekonomske pogo­dnosti koje uživaju parlamentarci. Nadalje, potrebno je odgovoriti na pitanja o etičkim načelima koja vrijede za pa­ lamentarce, kako se sprječava sukob interesa, postoje li zabrane ili ogra­ ničenja određenih aktivnosti, jesu li, kako i kada parlamentarci dužni objaviti svoje imovno stanje, priho­ de, te fina­ncijske interese koje možda imaju. S tim u vezi, GRECO će obratiti pozornosti i na to postoje li pravila, te na koji način se primjenjuju u odno­ su na sprječavanje sukoba interesa i objave imovinskih ka­rtica kao i nači­ ne na koji su parlamentarci upoznati sa svojim obvezama i pravima u tim područjima.

su dio upitnika koji se odnosi na suce i tužitelje kao i njihove imovinske ka­ rtice. Naravno, razmatra se i način na koji su suci i tužitelji upoznati sa svim tim pravilima i kako se ista provode u praksi. Konačno, obratit će se pozo­ rnosti i na obrazovanje i usavršavanje sudaca i tužitelja vezano uz sprječava­ nje korupcije.

Opće informacije u odnosu na suce i tužitelje (tema B) uključuju prikaz sustava sudova i unutarnjeg ustro­ jstva tužiteljstava, kategorije sudaca, načelo neovisnosti sudaca i auto­ nomije tužitelja te postoji li i kako je određena mogućnost davanja uputa u pojedinačnim predmetima. Traže se detalji ulaska i napredovanja u pro­ fesiju sudaca i tužitelja, uvjeti službe, ali i upravljanje spisima predmeta unutar sudova. Etička načela, sukob interesa, zabrana ili ograničenja oba­ vljanja određenih aktivnosti također

Ovdje je dan samo kratki pregled upitnika, ali se ipak može uočiti da se radi o sveobuhvatnoj dubinskoj ana­ lizi antikorupcijskih standarda koji se odnose na pa­rlamentarce, suce i tužitelje. Kroz četvrti krug GRECO će postaviti i tražiti poštivanje antiko­ rupcijskih stadarda vodeći računa o pose­bnostima svake pojedine drža­ ve, a istovremeno i o nužnosti stalne borbe protiv korupcije. To se jednako odnosi na zastupnike u pa­rlamentima te na suce i tužitelje. Za sve njih treba­ ju vrijediti visoki standardi ponašanja

u obnašanju njihovih funkcija jer oni obnašaju državnu vlast te imaju izra­ van i svakodnevni učinak na život gra­ đana. Pri tome treba napomenuti da su u velikom broju država tužitelji dio izvršne vlasti pa zato na određeni na­ čin četvrti krug ocjenivanja obuhvaća sve tri grane državne vlasti: zakono­ davnu (zastupnici u parlamentu), sud­ benu (suci) pa i izvršnu vlast (tužitelji).

kazneni progon utemeljen na unapri­ jed postavljenim pravilima i neovisan od političkog utjecaja. No, najviši sta­ ndardi vrijede za suce jer oni u svojim odlukama dolaze kao zadnja mjera društva u borbi protiv korupcija, onda kada sve ostale u društvu nije uspjelo sprječiti korupciju. Suci se, kao zadnja mjera u borbi protiv korupcije, moraju kroz svoju neovisnost i nepristranost te zakonitost, savjesnost i poštenje u Pridržavanje antikorupcijskih sta­ svakodnevnom oba­vljanju posla, pa nda­rda za parlamentarce u njihovom i izvan posla, drža­ti najviši moralnih svakodnevnom poslu, a osobito u načela koja će isključiti i samu sumnju donošenje zakonski propisa, nužno na korupciju. Jer, ako se ne može vje­ je ne samo zbog građana već i zbog rovati sucu, kome se može vjerovati? njih samih jer o tome ovisi i dojam u javnosti o pravilnosti i zakonitosti Dosadašnja iskustva GRECO-a poka­ njihovog postupanja. To vrijedi i za zuju da je borba protiv korupcija sta­ tužitelje koji moraju pokazati da je lna, to je rat koji traje i u kojem treba

dobiti što je više moguće bitaka pri čemu nema države koja je dobila sve bitke, a u svakoj državi postoji po­ dručja u kojima je moguć napredak. Izda­ne preporuke svim državama to zorno pokazuju. Nema sumnje da će i u četvrtom ocjenjivačkom krugu biti tako. Pri tome treba težiti najvišim mogućim standa­rdima, ne samo zbog vjerodostojnosti GRECO-a i njegovih država članica, već i zbog građana kojima naša predanost i dosljednost u borbi protiv korupcije treba služi­ ti jer je društvo i država s najmanje mogućom mjerom korupcije ljudsko pravo. U tom smislu nema sumnje da će drža­ve članice kroz GRECO nastavi­ ti svoj rad i borbu protiv korupcije u okviru četvrtog ocjenivačkog kruga.

Dušan Drakić, samostalni savjetnik

III KRUG EVALUACIJE ZA CRNU GORU

C

rna Gora prolazi kroz III krug evaluacije koji se odnosi na transparentnost finansiranja političkih partija i inkriminaciju. Po­ dsjećamo, u decembra 2010. godine, na plenarnom zasijedanju GRECO-a, usvojen je Izvještaj za Crnu Goru, ko­ jim je upućeno 14 preporuka u cilju unaprjeđenja crnogorskog zakono­ davstva u tim oblastima. Kad je u pitanju prvi dio Izvještaja o III evaluaciji, Crna Gora je dobila ukupno pet preporuka, radi potpunog uskla­ đivanja postojećih odredbi krivičnog zakonodavstva sa Krivično-pravnom

konvencijom protiv korupcije i njenim Protokolom. S tim u vezi, Ministarstvo pravde je iniciralo izmje­ne Krivičnog zakonika koji je Skupština usvojila 22. juna 2011. godine. U cilju ukupnog unaprjeđenja zako­ nodavnog i institucionalnog okvira za finansiranje političkih partija u Crnoj Gori, naročito na ispunjavanju de­ vet preporuka datih u drugom dijelu Izvje­štaja o III evaluaciji, pristupilo se izradi novog Zakona o finansiranju političkih partija, uz učešće civilnog sektora u radu radnih grupa i anga­ žovanje eksperta Savjeta Evrope u

ovoj oblasti. Ovaj zakon je stupio na snagu 1. januara 2012. godine. Izradu navedenog zakona je pratila i izrada pratećih podzakonskih akata. Uprava za antikorupcijsku inicijativu je, kao tijelo zaduženo za praćenje implementacije preporuka GRECO-a, u skladu sa procedurom GRECO-a Se­ kretarijatu proslijedila Izvještaj o ispu­ njenosti preporuka iz III evaluacije, 30. juna 2012. godine. Na plenarnom zasijedanju u decembru 2012. godi­ ne, GRECO će razmatrati Izvještaj o usaglašenosti za Crnu Goru kao i dati ocjene ispunjenosti datih preporuka. 9


Međunarodna saradnja

Edukacija

EVALUACIJA PRIMJENE UNCAC-A Evaluatori primjene UN Konvencije protiv korupcije (UNCAC) i predsta­ vnici Sekretarijata Kancelarije UN za borbu protiv narkotika i kriminala (UNODC) boravili su u trodnevnoj posjeti Crnoj Gori. Tokom posjete evaluatori iz Velike Britanije i Jerme­

nije razgovarali su sa predstavnici­ ma crnogorskih državnih insti­tucija i NVO sektora o primjeni poglavlja III (inkriminacija i primjena zakona) i pogla­vlja IV (međunarodna saradnja) UNCAC-a u Crnoj Gori.

Analizirani su pismeni prilozi koje je Crna Gora ranije poslala o tome kako su poglavlja III i IV UNCAC-a impleme­ ntirana u domaćem zakonodavstvu. Razgovaralo se i o naciona­lnom insti­ tucionalnom antikorupcijskom okvi­ ru i strateškim antikorupcijskim do­ kumentima. Podsjećamo, evaluacija primjene Ko­ nvencije u Crnoj Gori je počela u se­ ptembru prošle godine. Uprava za anti­korupcijsku inicijativu je popu­ njen Upitnik za samoevaluaciju pri­ mjene Konvencije, kao prvi korak u procesu ocjenjivanja, dostavila UNODC-u kao koordinatoru postu­ pka, koji ga je potom dostavio pre­ dstavnicima zemalja evaluatora za Crnu Goru – Jermeniji i Velikoj Brita­ niji. Upitnik su zajednički popunili nadležni crnogorski organi i instituci­ je: Vrhovni sud, Vrhovno državno tu­ žilaštvo, Ministarstvo pravde, Uprava policije i Uprava za antikorupcijsku inicijativu. Očekuje se da izvještaj o primjeni UNCAC-a u Crnoj Gori bude sačinjen do kraja ove godine. Posjeta evaluacionog tima za ocije­ njivanja primjene UNCAC-a u Crnoj Gori održana je od 23. do 25. maja u Podgorici. Posjetu je organizovao UNODC, uz podršku Uprave za anti­ korupcijsku inicijativu i Vrhovnog drža­vnog tužilaštva.

10

Edukativne aktivnosti UAI

SEMINARI O PROBLEMU KORUPCIJE U okviru seminara pod nazivom „Bo­rba protiv korupcije“, koji je organizovala Up­ rava za kadrove, direktor Uprave za an­ tikorupcijsku inicijativu dr Vesna Ratković održala je predavanja za državne službenike na temu „Šta je korupcija“. Dr Ratković je polaznike seminara upoznala sa pojmom korupcije i ne­

gativnim posljedicama te pojave. Go­ vorila je o zakonsko-institucionalnom antikorupcijskom okviru u Crnoj Gori i strateškim dokume­ntima: Strate­ giji i Inoviranom AP za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Direktorka Uprave je ukazala na značaj principa integriteta u suzbijanju korupcije i na

važnost etičkog i odgovornog oba­ vljanja službenih aktivnosti. Seminarima je prisustvovalo 25 drža­ vnih službenika iz više organa, kojima je podijeljen i info materijal iz kam­ panje “Prijavi korupciju–uvijek postoji način”.

Obuke za sprovođenje planova integriteta

INTEGRITET U LOKALNOJ SAMOUPRAVI Predstavnici Uprave za antikorupci­ jsku inicijativu održali su u Podgorici, Baru i Bijelom Polju seriju predavanja o sprovođenju principa integriteta i planovima integriteta za službenike lokalne samouprave. Predavanja su organizovana u saradnji sa Upravom za kadrove u okviru Programa obuke o borbi protiv korupcije i planovima integriteta. Direktor Uprave dr Vesna Ratković na predavanjima je govorila o principu integriteta, planovima integriteta i značaju njihovog uspostavljanja u lo­ kalnoj samoupravi. Šef opštih poslova u Upravi mr Mladen Tomović upo­ znao je polaznike sa metodologijom uspostavljanja planova integriteta, utvrđivanjem, mjerenjem i rangira­ njem oblasti rizičnih za pojavu ko­ rupcije. Takođe, govorio je i o procesu izvještavanja o sprovođenju planova integriteta. Na kraju teorijskog dijela, učesnici su praktično vježbali pisanje planova integriteta. Cilj obuka je bio upozna­ vanje službenika lokalnih samoupra­ va o važnosti sprovođenja principa

integriteta za efikasan i uspješan rad. Kroz obuke su se sticala teorijska i praktična znanja o važnosti procjene rizika od korupcije, izradi i donošenju planova integriteta, kao jednom od preventivnih sredstava u borbi protiv korupcije. Pohađanjem ove obuke službenici su upoznati i sa najvažnijim zaključcima i preporukama iz dokumenta „Procje­ na rizika od korupcije u oblastima

od posebnog rizika“, koji uključuje i oblast lokalne samouprave. Taj do­ kument je Uprava za antikorupcijsku inicijativu izradila, a Vlada Crne Gore usvojila u julu 2011. godine. Predavanjima je prisustvovalo 43 službenika iz 15 gradova Crne Gore. Na predavanjima je podijeljen i info materijal iz kampanje „Prijavi koru­ pciju – uvijek postoji način“. 11


Medjunarodna Međunarodna saradnja saradnja Grozdana Laković Aleksandra Vojinović Mirela Bakalbašić

Antikorupcijska radionica

PODRŠKA TAIEX-A U SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA Predstavnici državnih organa Crne Gore učestvovali su u anti­ korupcijskoj radionici “Sukob inte­ resa” za predstavnike zema­lja Za­ padnog Balkana, u organizaciji Odeljenja Gene­ralnog direktorata za proširenje Evro­pske komisije za tehničku pomoć i razmjenu informacija (TAIEX). U radionici, održanoj 21. i 22. februara u Briselu, učestvovali su i predstavnici javnih uprava Albanije, Bosne i Hercego­ vine, Kosova, Makedonije, Srbije i Turske. Svrha tog interaktivnog semi­ nara bila je razmjena iskustava u sprečavanju korupcije i sukoba interesa, a ciljevi su obuhvatali podizanje svijesti o korupciji i su­ kobu interesa, mjerama za njihovo sprečavanje na organizacijskom nivou, kao i upoznavanje sa meto­ dama za suzbijanje sukoba interesa sa aspekta disciplinskog, admini­ strativnog i krivičnog pristupa.

Kada su u pitanju discipli­nski postupci u javnoj upravi, istaknu­

to je da ih ne bi trebalo zane­ marivati kao efikasan preventivni mehanizam. Dok krivične istrage omogućava­ju oduzimanje neza­ konito stečene imovine, zatvara­nje počinilaca i uopšte ima­­ju snažan odvraćajući efekat, one su takođe i skupe, traju dugo i zahtijevaju opsežne resurse i visok standrad dokaza. S druge strane, disciplinski postupci su brzi, ne zahtijevaju ve­ lika finansijska sredstva, podrazu­ mjevaju niži standard dokaza, mogu rezultirati otpuštanjem iz date službe, odnosno željenim efektom – sprečavanjem korupcije i drugih neprimjerenih ponašanja

Predstavnik Hrvatske, šef Odjeljenja za borbu protiv korupcije u Ministarstvu pravde, Davor Dubravica predstavio je hrvatska iskustva u korišćenju TAIEX sredstava za aktivnosti posvećene suzbijanju sukoba interesa, ali i uopšteno putu Hrvatske ka EU. Prema njegovim riječima, hrvatsko iskustvo je pokazalo da je najteže bilo dostići zahtjeve za efikasno pravosuđe, saradnju sa Hagom, track records rezultata istrage, gonjenja i presuda u djelu korupcije i organizovanog kriminala, uključujući slučajeve visoke korupcije, sprovođenja finansijskih istraga i staranja o Predavači na seminaru bili su Laura Stefan, ekspert za oblast vladavine prava i antikoru­pcije u Eksperts­ kom forumu Rumunije i Tom Mc­ Goona, bivši načelnik Odjeljenja unutrašnje kontrole Carinske službe Velike Britanije.

Govoreći o pravnim i instituciona­ Organizatori su istakli da je tema lnim mehanizmima za sprečavanje sukoba interesa sama srž vlada­ i suzbijanje koru­pcije i sukoba vine prava, te da je radio­nica do­ interesa, rumu­nski i britanski bra prilika za razmjenu regionalnih eksperti po­dvukli su da efikasna iskustava na tu temu. Podvlačeći borba protiv korupcije zahtijeva da je bo­rba protiv korupcije pri­ političku volju, slobodne medije, oritet za Evropsku uniju u procesu NVO sektor i nezavisno su­dstvo. proširenja, oni su istakli da je TAIEX Potrebno je obezbijediti i nefina­ organizovao niz stručnih seminara nsijske instrumente odgo­vornosti: o borbi protiv koru­pcije, među ko­ slobodu informi­sanja i uključivanje jima mnoge i u Hrvatskoj, a koji su građana u postupke odlučivanja. ocijenjeni kao veoma uspješni. S druge strane, važno je osigu­ 12

mjeri prakse u Velikoj Britaniji, Španiji i Irskoj. U javnim instituci­ jama tih zemalja postoje interni sa­vjetnici koji edukuju zaposlene o sukobu interesa; disciplinske komisije, koje se bavi slučajevima sukoba interesa, kao i državne komisije za javnu upravu, koje kontrolišu rad internih savjetnika. Prilikom razmatranja krivičnog pristupa, i učesnici i eksperti usa­ glasili su se da njegov uspjeh zahtijeva čvrstu saradnju policije, tužilaštva i sudstva.

rati da političari prijave imovinu nadležnim organima i spriječiti da jedno lice obavlja istovremeno dvi­ je funkcije koje mogu imati uticaja jedna na drugu. Imovina najviših državnih zvaničnika, poslanika, sudija, tužilaca, starješina državnih insti­tucija, direktora preduzeća u vlasništvu države i državnih službenika mora biti obja­vljena u trenutku kada se oni ka­ndiduju za neku poziciju i nakon imenova­ nja. Postupci privatizacije, javnih nabavki i finansiranja političkih partija treba da budu transparentni i lako dostupni građanima. Predavači su govorili o potenci­ jalnom, vjerovatnom i stvarnom sukobu interesa, te načinima na koji se mogu tretirati. Kod admi­ nistrativnog pristupa, dati su pri­

u službi. Predu­slov za uspješno sprovođenje ovih postupaka je, prije svega, postojanje Kodeksa ponašanja ili etičkih kodeksa, koji obu­hvata pravila o sukobu interesa, rukovanju gotovim novcem, ličnim ophođenjem, povje­rljivosti infor­ macija, pristupu tim informacijama, poklonima, i sl. Svako odstupanje od tih pravila predstavlja nedolično ponašanje, za koje je potrebno pro­ pisati adekvatne sankcije. Radionica je sprovedena kroz praktične vježbe na osnovu studija slučajeva, te kroz stalnu interakciju polaznika i ekperata.

oduzetoj imovini, nezavisnost i profesionalizaciju policijskih snaga, prevenciju korupcije u organima za sprovođenje zakona. Kada je u pitanju edukacija u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, Dubravica je naveo primjer korišćenja TAIEX-a tokom 2010. i 2011. godine koji se odnosio na oblast suzbijanja korupcije i sukoba interesa, te oblast specijalnih istražnih mjera. Organizovane su specijalističke obuke za tužioce, sudije, policiju i carinu u četiri najveća grada u Hrvatskoj, a za oblast sukoba interesa obuke su organizovane u opštinama.

Cilj TAIEX-a je pružanje kratkoročne tehničke pomoći novim državama članicama EU, zemljama u procesu pristupanja EU, zemljama kandidatima za članstvo i administracijama zemalja zapadnog Balkana u skladu sa sveobuhvatnim ciljevima politike Evropske komisije u oblasti usklađivanja, primjene i sprovođenja zakonodavstva EU.

- baza podataka i informacioni proizvodi - prevođenje

Ciljnu grupu za finansiranje u okviru TAIEX-a čine državni službenici zaposleni u državnim i lokalnim administracijama, poslanici i državni službenici zaposleni u parlamentu, profesionalna i poslovna udruženja koja zastupaju socijalne partnere, predstavnici sindikata i udruženja poslodavaca, Program TAIEX pruža sljedeće vidove pomoći: sudstvo i policija, tumači, revizori i prevodioci - posjete eksperata zemljama korisnicima - studijske posjete koje omogućavaju zemljama zakonodavnih tekstova. korisnicima da se upoznaju sa načinom na koji se Budžet ovog programa nije preciziran, ali je zemlje članice EU bave praktičnim pitanjima - seminari i radionice radi prezentovanja i korisnicima omogućena besplatna tehnička pomoć nakon što Kancelarija TAIEX-a odobri zahtev za objašnjavanja pomenutih pitanja - obuka u cilju sticanja neophodnih stručnih pomoć. vještina - monitoring i analiza napretka

13


NVO sektor i antikorupcija

Međunarodna saradnja

Studijska posjeta Kancelariji za borbu protiv prevara u Kataloniji

Milica Milutinović

Učešće na Nacionalnoj konferenciji učenika srednjih škola o procesu evropskih integracija

EVROPSKE VRIJEDNOSTI ZA MLADE nciji učenika sre­dnjih škola o procesu evropskih integraci­ ja “Evropske vrijednosti za mlade”. Konferenciju, koja je održana 23-26. marta u Bud­ vi, organizovale su nevladine orga­nizacije Juventas, Centar za monitoring i Bonum.

mr Mladen Tomović

Predstavnik Uprave za antikoru­pcijsku inicijativu, šef opštih poslova i finansija mr Mladen Tomović učestvovao je na Nacionalnoj konfere­ Već nekoliko godina Uprava organizuje razna takmičenja srednjoškolaca u okviru Pro­ grama obilježavanja 9. de­ cembra, Međunarodnog da­­na borbe protiv korupci­je. Prošle godine, Uprava je orga­nizovala 14

Govoreći na konferenciji Tomović je istakao da je Upra­ va za anti­korupcijsku inici­ jativu državni organ nadležan za preventivno djelovanje, ohrabruje građane da pri­ jave korupciju, pomaže u izradi antikorupcijskih za­ izložbu crteža srednjoškolaca na temu „Stop korupciji“. Kra­ jem 2010. godine je organi­ zovano takmičenje u literarnim sa­stavima na temu „Zašto ko­ rupciji treba reći ne“, a godinu ranije izložba likovnih rado­

kona, obezbjeđuje primjenu međunarodnih standarda i sprovodi brojne kampanje u cilju jačanja svijesti građana o proble­mu korupcije. Predstavio je i rad Uprave kao Sekretarijata Nacionalne komisije, tijela zaduženog za praćenje sprovođenja Strate­ gije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Posebno je naglasio da Upra­ va posvećuje veliku pažnju upoznavanju srednjoškolaca sa problemom korupcije.

va srednjoškolaca na temu „Društvo bez korupcije“, na koju je pristiglo oko 300 ra­ dova srednjoškolaca. Uprava je nagradila učenike koji su pripremili najbolje radove.

RAZMJENA ISKUSTAVA Predstavnici Uprave za anti­ korupcijsku inicijativu bo­ ravili su u studijskoj posjeti Kancelariji za borbu protiv prevara u Kataloniji (AntiFraud Office of Catalonia) sa sjedištem u Barseloni, od 20. do 24. februara 2012. godine. Kroz više sastanaka i sesija predstavnici kata­ lonske Kancelarije informi­ sali su predstavnike UAI o svojim nadležnostima i akti­ vnostima, a razmijenjena su iskustva o radu u oblastima za koje su dvije institucije nadležne. Kancelarija za borbu pro­ tiv prevara u Kataloniji je nezavisna institucija koja unaprjeđuje integritet ja­ vnog sektora kroz preve­ nciju, ali i kroz istrage ko­ rupcije u slučajevima kao što su nezakonito korišćenje i raspodjela javnih fondova, ili bilo koja druga neregula­

rnost proizašla npr. iz ko­ nflikta interesa ili rada u javnom sektoru za sticanje lične koristi. Kancelarija je odgovorna Parlamentu Katalonije koji joj garantuje nezavisnost ra­da i stara se o efikasnom spr­ovođenju povjerenih za­ du­ženja. Direktora Kancela­ rije bira Parlament na ma­ ndat od devet godina. Kancelarija ima Odjeljenje za prevenciju, Odjeljenje za istrage i Odjeljenje za ana­ lize. Rad kancelarije je za­ snovan na: a) Prevenciji kroz ustanovlja­ vanje, razvijanje, impleme­ ntaciju i modifikaciju regula­ tornog okvira, promovisanje društvenih vrijednosti koje predstavljaju prepreku za nastanak i nekritičko pri­ hvatanje koruptivnih praksi, kao i prepreku ponašanju

suprotnom principu inte­ giteta u javnom, ali i priva­ tnom sektoru; b) Istragama kažnjivih sl­u­ čajeva korupcije kako bi se pr­ivukla pažnja nadležnih organa, tužilaštva ili su­dstva, u zavisnosti od situacije. Tokom posjete, predstavni­ ci UAI su posjetili i Školu državne uprave Katalonije. Škola postoji oko vijek i najstarija je institucija tog tipa u Kataloniji, a kroz svoj rad želi da uspostavi ku­ lturne vrijednosti i etičke standarde. Sarađuje sa različitim organima, insti­ tucijama zaduženim za bo­ rbu protiv korupcije, orga­ nizuje treninge za direktore i službenike, treninge za implementaciju određenih politika i tehnnologija, kao i osnovne treninge za civilni sektor. 15


Analize i istraživanja

Ispitivanje javnog mnjenja

POVEĆANA UPOZNATOST SA RADOM UAI Realizacija istraživanja o obi­mu, pojavnim oblici­ ma, uzrocima i mehani­ zmima nastanka korupcije je među na­jvažnijim se­ gmentima rada Uprave za antikorupcijsku inicijativu kao državnog orga­na koji preventivno djeluje u ci­ lju uspostavljanja društva netolerantnog na korupci­ ju. Ovo ispitivanje javnog

mjenja Upravi omogućuje da stekne detaljan uvid u to koliko javnost poznaje njen rad i ka­kva je svijest javnosti o nivou, oblicima i uzrocima pojave korupci­ je. Uprava za antikorupcijsku inicijativu je državni organ koji je tri puta realizovao ispitivanje koje pokazuje

stav građana o radu ovog organa, odnosno koliko građani imaju povjerenja u naše napore u prevenciji korupcije. Rezultati poslednjeg ispi­ ti­vanja, objavljenog po­če­ tkom 2012. godine po­ka­ zali su da je čak 78 odsto ispitanika čulo za Upravu za antikorupcijsku inicija­

Smanjila 40,1%

Baza: N= 1099 (100%)

Značajno je smanjena Djelimično je smanjena Ostala je na istom nivou

Korupcija je na istom nivou kao i prošle godine, stav je 42,1% ispitanika. U prošlogodišnjem istraživanju ovaj stav je zastupao svaki drugi ispitanik (49%).

Generalno uzevši, ispitanici smatraju da je nivo korupcije smanjen (40,1% u 2011, odnosno 30.9% u 2010. godine) dok u 2011. godini samo 8,9% ispitanika smatra da je došlo do povećanja korupcije. Isti stav je dijelilo 10.9% ispitanika u 2010. godini.

8,8% 6,6% 3,1%

Značajno je porasla

Da li ste čuli za Upravu za antikorupcijsku inicijativu? Da li znate čime se bavi? Godina 2010.

N=1095 (100%)

Da, znam čime se bavi

Godina 2011.

Da, znam čime se bavi

48%

Da, ali ne znam čime se bavi

N=1099 (100%)

22%

Da, ali ne znam čime se bavi 20%

58%

26% Ne

Ne

• U odnosu na prethodnu, 2010. godinu upoznatost sa UAI povećana je za 10%. U posmatranom periodu smanjen je broj onih koji su čuli za UAI ali ne znaju čime se bavi (6% manje ispitanika u 2011. godini). Neznatno je smanjen broj onih koji nijesu čuli za UAI i ne znaju čime se ona bavi (4% manje ispitanika u 2011. godini).

5,8% 33,6%

Djelimično je porasla

Porasla 8.9%

Ispitivanje je realizovano uz finansijsku podršku Mi­ sije OEBS-a u Crnoj Gori, dok je ispitivanje na tere­ nu sproveo CEED Consu­ lting.

26%

Kakvo je Vaše mišljenje o prisutnosti korupcije u Crnoj Gori danas u poređenju sa tim kakvo je stanje bilo prije godinu dana? Godina 2011.

je nivo korupcije u 2011. smanjen, dok 42 odsto ispitanih smatra da je ko­ rupcija na istom nivou kao i u 2010. godini. Samo 8,9 Važno je istaći i da, pre­ odsto ispitanika smatra da ma ispitivanju, oko 40 od­ je došlo do povećanja ko­ sto ispitanika smatra da rupcije. tivu, kao i da više od polo­ vine ispitanika prepoznaje njeno preventivno djelo­ vanje.

42,1%

Ne znam/bez odgovora

16

Ko je krivično odgovoran za primanje i davanje mita?

17


Medjunarodna Međunarodna saradnja saradnja Marko Škerović

Sa radionice u Ljubljani

NOVE TEHNOLOGIJE ZA EFIKASNIJU BORBU PROTIV KORUPCIJE Upotreba novih tehnologija je na više načina doprinijela napretku u borbi potiv korupcije. Između ostalog, korišćenjem punog po­ tencijala modernih tehnologija moguće je značajno povećati transparentnost i na taj način se efikasnije suprotstaviti korupciji. U cilju sticanja novih znanja kroz razmjenu iskustava, informacija i dobre prakse iz ove oblasti, u Ljubljani je u martu održana radi­ onica „Upotreba tehnologije i po­ dataka velikih razmjera u preve­ nciji korupcije i unapređenju ja­vne upra­ve“. Radionicu su organizovali Komisi­ ja za sprečavanje korupcije i Na­ cionalni istražni biro Slovenije, kao prvu radionicu radne grupe za prevenciju u okviru Evropske antikorupcijske obuke (European Anti-Corruption Training – EACT). Učesnici radionice su pripremili prezentacije o naprednoj upotre­ bi informacionih tehnologija za analizu podataka, kao i o pristupu, upotrebi i povezivanju postojećih zvaničnih baza podataka. Slovenački „Supervizor“ je jedan od programa koji su predstavljeni na radionici. Ova web aplikacija 18

pruža informacije o poslovnim transakcijama organa javnog se­ktora. Podaci se ažuriraju mjesečno i omogućavaju proa­ kti­vnu transparentnost kada je u pitanju trošenje sredstava ja­ vnog sektora. Aplikacija u go­ dišnjem prosjeku nadgleda 4,7 milijardi eura koje javni se­ktor potroši na robe i usluge. Su­ pervizor kombinuje relevantne podatke iz različitih izvora i predstavlja ih u preglednijem formatu. Unošenjem podataka o preduzeću dobija se pregled njegovog poslovanja sa državom, uključujući detaljne grafike svih

transakcija i listu svih institucija sa kojima je ono poslovalo. Na radionici su prezentovani i neki od korisnih slovenačkih ala­ ta za obradu i analizu podataka. Pre­dsta­vljena je aplikacija „Sea­ rchpo­int“ (http://searchpoint.ijs. si), koja omogućava napredniju pretragu podataka od običnih pretraživača. Prestavljen je i „En­ rycher“ (http://enrycher.ijs.si), na­ predni program koji prepoznaje djelove teksta u dokumentu, a zatim ih šematski prikazuje u za­ visnosti od njihove povezanosti. Postoji mogućnost izbora vrste

pojmova koji će se „izvući“ iz te­ ksta – to mogu biti imena ljudi, lokacija ili organizacija, datumi, procenti i novčani iznosi. Takođe, kod detaljnije obrade podataka, moguće je ove pojmove povezati sa postojećim bazama podataka na internetu. „Document Atlas“ (http://docatlas.ijs.si), softver za vizuelizovanje velike količine te­ kstualnih dokumenata prvo ide­ ntifikuje relevantnu semantiku iz dokumenata, a zatim stvara 2D mapu na kojoj su dokumenti vi­ zuelizovani, uz ključne riječi koje opisuju posebne oblasti identi­ fikovane u njima. Ovakav način obrade podataka omogućava da korisnik bolje razumije cjelo­ kupnu materiju. Konačno, prika­ zan je i „Archive Explorer“, sistem koji omogućava pretragu arhiva članaka i kombinuje istraživanje podataka (data mining) sa tehni­ kama za vizuelizaciju. Cilj apli­ kacije je napredna pretraga koja je fokusirana na preuzimanje i vizuelizaciju podataka i koja pokušava da članke iz arhive prikaže u odnosu na ostatak arhive. Na primjer, sistem može da pokaže kako se neki članak uklapa u širu priču koja se odvija duži vremenski period i koja se

javlja kao tema u velikom broju oko 58.000 ugovora u vrijednosti od 80 milijardi kuna, koji se odno­ članaka. se na više od 13.000 institucija. Slovenački urednik, novinar i Program omogućava korisniku da publicista koji je govorio o korpo­ prati i identifikuje „pobje­dnike“ u rativnim mrežama i riziku od oblasti javnih nabavki i da vrlo korupcije, predstavio je „Pajek“ lako uoči neobične situacije, npr. (Pauk), program za analizu velikih preduzeća koja posluju samo mreža koji je dostupan za preuzi­ sa jednim državnim organom, manje sa interneta i jednostavan preduzeća koja imaju ogromne za korišćenje. U okviru korpora­ promete a posluju samo sa vla­ tivnih mreža postoje djelovi koji dinim tijelima, ili preduzeća koja su posebno problematični – to su imaju neobično visoke stope tzv. ciklične strukture, gdje ljudi profita. ciklično kontrolišu jedni druge. Program omogućava korisniku U okviru panela posvećenog da razumije strukturu mreže, razmjeni dobre prakse, pre­ dobije uvid u centar mreže i u dstavnici Uprave za antikoru­ povezanost preduzeća i lica. pcijsku inicijativu predstavili su Ova aplikacija doprinosi većoj softversko rješenje posredstvom tra­nsparentnosti i predstavlja kojeg se izvještava o stepenu re­ značajan preventivni alat u borbi alizacije mjera definisanih Inovi­ ranim Akcionim planom za borbu protiv korupcije. protiv korupcije i organizovanog Predstavnik hrvatske asocijacije kriminala, kao i o primljenim pri­ „Vjetrenjača“ predstavio je inte­ javama korupcije. rnet projekat za javne nabavke (nabava.vjetrenjaca.org) koji Kao značajno preventivno sre­ omogućava prikaz i laku pre­ dstvo u borbi protiv korupcije u tragu svih podataka o javnim Crnoj Gori mogla bi da posluži nabavkama Vlade Hrvatske od aplikacija slična slovenačkom 1. jula 2009. godine. Projekat je „Supervizoru“, koji pruža detaljan poznat i pod nazivom „Hrvatski uvid u finansijske tokove između WikiLeaks“. U bazi podataka je državnog i privatnog sektora, ne samo medijima i stručnjacima, već i svim regulatornim i na­ dzornim organima. S obzirom na to da analize finansijskih tra­ nsakcija imaju vrlo važnu ulogu u procesu prikupljanja dokaza u istragama ekonomskog krimi­ nala i nezakonitog trošenja javnih sredstava, upotreba jedne ovakve aplikacije, koja objedinjava info­ rmacije o poslovnim transakci­ jama javnog sektora, kao i druge informacije koje se odnose na ko­ risnike državnih sredstava, može biti od ogromnog značaja.

19


Vlada Crne Gore Uprava za antikorupcijsku inicijativu Vlada Crne Vlada Crne Gore Gore Uprava za antikorupcijsku inicijativu Ministarstvo pravde i ljudskih prava Uprava za antikorupcijsku inicijativu

Prijavi koruPciju - UVIJEK POSTOJI NAČIN Prijavi koruPciju - UVIJEK POSTOJI NAČIN 020 234 396 020 234 396

Rimski trg 46 81000 Podgorica Tel: 020 234 396 Rimski trg 46 Fax : 020 234 082 81000 Podgorica e-mail: Tel:aci@daci.gov.me 020 234 396 web: www.antikorupcija.me Fax : 020 234 082 e-mail: aci@daci.gov.me web: www.antikorupcija.me

24 24

Bilten antikorupcija broj 13  
Bilten antikorupcija broj 13  
Advertisement