Page 1

Dopingregler Bestemmelser om doping og ulovlig medisinering for hest

1


© Antidoping Norge Mai 2011 Foto: iStockphoto, Berlinger og Norges Rytterforbund

Innledning Med denne brosjyren ønsker Norges Rytterforbund (NRYF) og Antidoping Norge å bevisstgjøre ansvarlige personer definert i konkurransereglement til NRYF. Det er vesentlig at alle får en forståelse for «Bestemmelser om doping og ulovlig medisinering for hest» gjeldende fra 1. januar 2011, og at bestemmelsene blir etterfulgt og hestens velferd fremmes ved å bidra til dyrevern. Bestemmelsene er også avgjørende for at ryttere skal kunne delta i en rettferdig konkurranse. Bestemmelsene med tilhørende retningslinjer regulerer alle forhold rundt antidopingarbeidet for hest innen NRYF.

www

Se rytter.no for link til ”Bestemmelser om doping og ulovlig medisinering for hest” i sin helhet.

Kjære ryttervenner! Norges Rytterforbund (NRYF) • Stiftet 10. desember 1915. • I henhold til formålsparagrafen skal NRYF fremme ridesporten i Norge og representere ridesporten internasjonalt. Med ridesport forstås de aktiviteter som knytter seg til NRYFs virksomhetsområde. Dette omfatter åtte ulike grener: distanse, dressur, feltritt, funksjonshemmede, islandshest, kjøring, sprang og voltige. • Arbeidet i NRYF skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdiene idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet og dyrevelferd. Antidoping Norge • Opprettet 3. juni 2003 av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) som en uavhengig stiftelse. • Har myndighet til å gjennomføre dopingkontroller i norsk idrett og tar ca. 3000 dopingprøver i året. • Hovedkontor i Oslo. Har i tillegg regionskoordinatorer, foredragsholdere og dopingkontrollpersonell spredt rundt i landet. • Har en uavhengige påtalenemnd der veterinær innkalles ved behov. Påtalenemnda avgjør om saker skal anmeldes til NIFs domsutvalg. • Har en egen medisinsk fagkomité, en forskningskomité, en veterinærkomité og et meldepliktsråd. • Driver et omfattende forebyggende arbeid for en ren idrett. • Bidrar til forskning og er en internasjonal pådriver i antidopingarbeidet. • Påtar seg antidopingoppdrag utenfor idretten.

En ren idrett – også for hesten! Dette handler om hestevelferd og rettferdig konkurranse, og vi i Norges Rytterforbund er glade for å samarbeide med Antidoping Norge. Antidoping Norge vil forestå prøvetaking, oppfølging av positive prøver, informasjonsmateriale og opplæring – dette siste er viktig da innsatsen mot doping og ulovlig medisinering handler om bevisstgjøring, holdninger og verdier. Kathinka Moen Generalsekretær Norges Rytterforbund

«innsatsen mot doping og ulovlig medisinering handler om bevisstgjøring, holdninger og verdier.» 3


Hvem gjelder bestemmelsene for? Norges Rytterforbunds «Bestemmelser om doping og ulovlig medisinering for hest» gjelder for: • alle hester som deltar i konkurranser og trening i regi av organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) • ethvert medlem av idrettslag tilknyttet NIF • ansvarlig person slik det til enhver tid er definert konkurransereglement til NRYF • enhver utøver som deltar på lag som representerer organisasjonsledd i NIF • ethvert medlem som oppholder seg og trener/konkurrerer i utlandet • hest eiet eller disponert av personer omfattet av punktene ovenfor

Ansvarlig persons ansvarsområde. Den ansvarlige person bærer under stevnet det fulle ansvar i henhold til konkurransereglement til NRYF for påmeldt hest. Ansvarlig person må kjenne til «Bestemmelser om doping og ulovlig medisinering for hest», ha nødvendig kunnskap om hesten og være tilstede på stevneplassen under ekvipasjens start og forberedelse til start, samt ved alle kontroller av hesten. Som for eksempel ved dopingkontroll. Ansvarlig person, som skal delta i nasjonale eller internasjonale stevner, har ansvar for at hesten ikke har blitt behandlet med ulovlige preparater eller metoder før start i konkurranse.

4

5


Doping

Dopingliste for hest

Følgende forhold ansees som regelbrudd og er dermed doping av hest:

De stoffer som er forbudt fremgår av en dopingliste fastsatt av Det Internasjonale Rytterforbundet (FEI), og består av en liste over dopingmidler og en liste over forbudte legemidler ved bruk under konkurranse. Denne dopinglista kan spesifisere stoffer (særskilte stoffer) som ved positiv prøve eller besittelse kan gi redusert utelukkelse. NRYF har også fastsatt en karenstidsliste de benytter.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tilstedeværelsen av et forbudt stoff eller dets metabolitter i hestens dopingprøve Bruk eller forsøk på bruk av et forbudt stoff eller en forbudt metode Å unnlate å møte til pålagt dopingkontroll, nekte å avgi dopingprøve eller å unndra hesten dopingkontroll på annen måte Å forfalske, forbytte eller å ødelegge dopingprøve Å besitte stoff eller metode som anses som dopingmiddel Det er forbudt å tilvirke, innføre, utføre, selge, distribuere, erverve, sende eller overdra et forbudt stoff eller en forbudt metode Å forskrive eller gi et forbudt stoff til hest eller person for andre enn den hesten eller personen som er angitt på resepten

Ulovlig medisinering Følgende forhold ansees som regelbrudd og dermed ulovlig medisinering av hest: 1. 2. 3. 4. 5.

Tilstedeværelsen av et forbudt stoff eller dets metabolitter i hestens dopingprøve Bruk eller forsøk på bruk av et forbudt stoff eller en forbudt metode Å unnlate å møte til pålagt dopingkontroll, nekte å avgi dopingprøve eller å unndra hesten dopingkontroll på annen måte Å forfalske, forbytte eller å ødelegge dopingprøve Å forskrive eller gi et forbudt stoff eller metode eller forsøk på dette. Å gi eller overlate forbudt stoff til hest eller person for andre enn den hest eller person som er angitt på resepten

Karenstidslista omfatter karenstiden for ulike legemiddel og behandlinger. Det vil si den tid som kreves etter avsluttet behandling, før hesten skal kunne starte i konkurranser igjen.

www

Dopingliste og karenstidsliste finner du til enhver tid på rytter.no

Dopinglista til FEI er tilgjengelig som applikasjon for iPhone og Android-telefoner.

Kan jeg behandle hesten i forkant av en konkurranse? Dersom hesten behøver medisinsk behandling kort tid i forkant av planlagt deltakelse i konkurranse er det viktig å rådføre seg med veterinær. Eventuell behandling skal skje i samråd med og av veterinær. Ulike legemiddel kan være sporbare i ulike tidsperioder i hestens system. Ved bruk av flere typer legemidler samtidig kan det være vanskelig å avgjøre hvor lang tid effekten varer. All behandling skal journalføres av veterinær. I journalen skal det stå hvilke virkestoff og mengde som er benyttet. Eventuelle behandlinger må sees opp i mot NRYF gjeldende karenstidsliste og dopinglista fastsatt av FEI. FEI ble etablert i 1921. Stifterne var Norge, Sverige, Danmark, Frankrike, Japan, Belgia, USA og Italia.

6

7


Dopingkontrollen Gjennomføring av dopingkontroll på hest. Antidoping Norge kan innkalle hest til dopingkontroll uten varsel både i og utenfor konkurranse. Prøvetakning under stevner kan bli foretatt fra én time før første start eller hestebesiktning, og til etter protestfristens utløp. Dopingbestemmelsene finner du i NIFs lov, kapittel 12.

Hvorfor ble din hest plukket ut til å avgi dopingprøve? Antidoping Norge bestemmer hvilke hester som skal avgi dopingprøve. Hesten kan eksempelvis bli valgt ut på bakgrunn av kriterier som: 1. Plassering i stevnet 2. Tilfeldig utvalg 3. Tips/mistanke om bruk av ulovlige preparater

At din hest blir valgt ut til å gjennomføre dopingkontroll betyr med andre ord ikke at noen nødvendigvis mistenker deg for brudd på bestemmelsene. Hvilke prøver tas av hesten? Hesten avgir under dopingkontrollen urinprøve og/eller blodprøve. Blodprøven tas av en veterinær, mens urinprøven kan tas av personell autorisert av Antidoping Norge. Både ved avlevering av urin- og blodprøve blir prøven delt i en A- og B-prøve. Hver prøve blir merket med en unik kode. Prøvene blir fraktet i forseglede pakninger til et akkreditert laboratorium for analyse.

8

9


Hva skjer ved en positiv prøve? Dersom hestens A-prøve er positiv, kan ansvarlig person be om at B-prøven skal analyseres. Vedkommende har rett til å være tilstede når B-prøven skal åpnes og analyseres sammen med en eventuell rådgiver innenfor frist satt av laboratoriet. Ansvarlig person kan be om at B-prøven analyseres ved et annet laboratorium utpekt av Antidoping Norge. Ved en positiv prøve utreder Antidoping Norge saken og legger beviset frem for en uavhengig påtalenemnd. Uavhengig påtalenemnd. Den uavhengige påtalenemnda vurderer om det skal innhentes ytterligere informasjon, og avgjør om saken skal anmeldes til NIFs domsutvalg eller henlegges. En dopingsak blir vanligvis gjort offentlig tilgjengelig når det foreligger en anmeldelse. Domsutvalget dømmer. Domsutvalget i NIF vurderer anmeldelsen og all annen innhentet informasjon i saken. De kan eventuelt be om mer informasjon. I noen tilfeller innkaller domsutvalget til en muntlig høring. Domsutvalget frifinner eller dømmer utøveren på grunnlag av de fakta som foreligger, vurdert opp mot NIFs lov. Avgjørelsen skal være begrunnet. Anke. Avgjørelsen i NIFs domsutvalg kan ankes til NIFs appellutvalg. Saken kan ankes av ansvarlig person, Antidoping Norge, WADA, FEI og den nasjonale antidopingorganisasjonen i landet der utøveren bor. En avgjørelse i appellutvalget kan i tillegg ankes til CAS (Idrettens voldgiftsdomstol) etter spesielle regler. Regelbrudd knyttet til et internasjonalt stevne under jurisdiksjon av FEI, IOC, IPC eller internasjonal stevneorganisasjon skal ankes til CAS. 10

saksgang ved positiv prøve Positiv A-prøve. Annet brudd på dopingbestemmelsene

Ansvarlig person blir bedt om å gi forklaring. Særforbundet blir informert

Administrasjonen i Antidoping Norge innhenter relevant og tilgjengelig informasjon, herunder ansvarlig persons forklaring og evt. analyse av B-prøve Henleggelse Saksframlegg Antidoping Norges uavhengige påtalenemnd vurderer saken opp mot NIFs lov Henleggelse Anmeldelse NIFs domsutvalg vurderer saken opp mot NIFs lov

Frifinnelse

Dom

Dom/frifinnelse kan bli stående eller ankes

NIFs appellutvalg vurderer saken opp mot NIFs lov

Frifinnelse

Dom

11


Sanksjoner Brudd på «Bestemmelser om doping og ulovlig medisinering for hest» kan sanksjoneres med utelukkelse fra konkurranser og organisert trening, retten til å inneha valgte og oppnevnte tillitsverv innen ryttersporten og ved å gi bøter. Lengden på utestengelsen avhenger av flere forhold, blant annet hvilket stoff det er snakk om, type forseelse og i hvilken grad vedkommende har skyld i det som har skjedd. Ved en positiv prøve eller bruk av forbudte metoder under konkurranser taper rytter og hest automatisk premie, mesterskap og resultat fra gjeldende konkurranse uten domsbehandling.

ANSVARLIG PERSON, SOM SKAL DELTA

I NASJONALE ELLER INTERNASJONALE STEVNER, HAR ANSVAR FOR AT HESTEN IKKE HAR BLITT BEHANDLET MED ELLER

ULOVLIGE PREPARATER METODER FØR START I KONKURRANSE.

«BESTEMMELSER OM DOPING OG ULOVLIG MEDISINERING FOR HEST» ER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2011 12


mer informasjon Mer informasjon om regelverk og bestemmelser for testing av hest finner du på hjemmesiden til Norges Rytterforbund, rytter.no. Der finner du «Bestemmelser om doping og ulovlig medisinering for hest» og til enhver tid oppdatert dopingliste og karenstidsliste. Se også informasjon på det internasjonale rytterforbundet (FEI) sine nettsider, hvor du finner det internasjonale regelverket: fei.org. Informasjon angående den praktiske testingen av hesten finner på nettsidene til Antidoping Norge, antidoping.no. Det er også utviklet en egen brosjyre om testing av hest. Ta kontakt med Antidoping Norge for å få den tilsendt.

antidoping.no

Sjekk nettsidene for mer informasjon. antidoping.no

RENT IDRETTSLAG

Et samarbeid med NIF og Norsk Tipping. rentidrettslag.no

REN UTØVER

E-læring i antidoping. renutover.no

REN SKOLE

Undervisningsopplegg i antidoping. renskole.no

INFORMASJON/MATERIELL

Brosjyrer, plakater, video, tekstiler, utstyr m.m. Ta kontakt!

NYHETSBREV

Sendes ut til over 20 000. Bli abonnent!

følg oss på facebook facebook.no/antidopingnorge

14

Norsk Tippings virksomhet finansierer Antidoping Norge og bidrar til fair play med en ren og ærlig idrett.

15


16

Stiftelsen Antidoping Norge jobber for en ren og rettferdig idrett. Sognsveien 75 A N-0855 Oslo | E-post: post@antidoping.no | antidoping.no | Tlf: 09765

Dopingregler for hest - håndbok  
Dopingregler for hest - håndbok  

Håndbok for dopingbestemmelser for hest

Advertisement