Page 1

Utøverhåndbok

1


© Antidoping Norge Mars 2013 Foto: Per-Åge Eriksen, Kristian Helgesen, EPA/Scanpix og iStockphoto

Antidoping Norge • Opprettet 3. juni 2003 av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) som en uavhengig stiftelse • Har myndighet til å gjennomføre dopingkontroller i norsk idrett og tar ca. 3000 dopingprøver i året • Hovedkontor i Oslo, har i tillegg foredragsholdere og kontrollpersonell som dekker hele landet • Antidoping Norges uavhengige påtalenemnd avgjør om saker skal anmeldes til NIFs domsutvalg • Har en egen medisinsk fagkomité, og en meldepliktskomité • Driver et omfattende forebyggende arbeid for en ren idrett og et dopingfritt samfunn


Sammen for en ren idrett! Stiftelsen Antidoping Norge arbeider for at norske idrettsutøvere skal delta i en ren og rettferdig idrett. I kampen mot doping spiller du som utøver en viktig rolle. En tydelig holdning mot doping bidrar til å påvirke lagkamerater, konkurrenter, yngre utøvere og omgivelsene for øvrig. For å bekjempe doping er vi helt avhengig av tydelige stemmer for en ren idrett, både på den nasjonale og den internasjonale arenaen. Ditt ansvar. Det er alltid du som utøver som har ansvaret for å vite hva som er doping og hva som er brudd på doping- bestemmelsene. Som utøver er det derfor viktig at du vet hvilke regler som gjelder. Det er viktig at du kjenner til både plikter og rettigheter. Gjennom denne håndboka ønsker vi også å gi deg kunnskap om hvordan en dopingkontroll foregår, informere om dopinglista og medisinsk fritak og gi deg grunnleggende informasjon om for eksempel biologiske profiler og utøverinformasjon. Ønsker innspill. Vi vil også benytte muligheten til å utfordre deg til å tenke over hva du kan bidra med i kampen mot doping, for eksempel i idrettslaget ditt, på skolen eller på treningssenteret. Har du forslag om hvordan vi kan gjøre antidopingarbeidet bedre, er vi takknemlige for alle innspill. Vi står sammen om en ren idrett. Lykke til i idretten din! Anders Solheim daglig leder Antidoping Norge

«For å bekjempe doping er vi helt avhengig av tydelige stemmer for en ren idrett.» 3


INNHOLD Hva er doping? 6 Regelverk 8 Dopingkontrollen 9 Analyse 14 Positiv prøve 15 Dopingsak 16 Saksgang ved positiv prøve 17 Sanksjoner 18 Utøverinformasjon 19 Dopinglisten 20 Legemiddellisten 21 Medisinsk fritak 22 Kosttilskudd 23 Doping i Norge 24 Forebyggende arbeid 25 Andre tilbud 29 Internasjonalt 30 4


Støtt opp om antidopingarbeidet! Antidoping Norge jobber for at norske utøvere skal få muligheten til å trene og konkurrere i et dopingfritt miljø. De jobber for å beskytte rene utøvere, både her i Norge og internasjonalt. Jeg vil oppfordre deg til å støtte opp om deres arbeid. De er der for deg. Det er viktig at du tar deg tid til å sette seg inn i dopingbestemmelsene som er beskrevet her i utøverhåndboka. Du må kjenne dine plikter og rettigheter. Du har alltid lov til å ha med deg en ledsager når du skal gjennomføre en dopingkontroll, men det er du som utøver som har det fulle ansvaret. Det er også du som får straffen dersom bestemmelsene blir brutt. Det hjelper lite å skylde på andre! Du må derfor kunne dette selv. Doping forekommer, og er dessverre en del av idretten. Vi må stå sammen for å bekjempe dette. Som utøver har du et spesielt ansvar. Du er en viktig rollemodell, og dine holdninger og meninger betyr noe for andre. Jeg vil oppfordre deg til å ta et tydelig standpunkt mot bruk av dopingmidler og annet juks, og kommuniser dette til de andre i ditt miljø. Lykke til!

Med vennlig hilsen Utøverkomiteen v/ Kjartan Haugen utoverkomiteen@olympiatoppen.no

«du er en viktig rollemodell, og dine holdninger og meninger betyr noe for andre.» 5


Hva er doping? Definisjonen av doping innenfor idretten er gitt i det internasjonale regelverket, World Anti-Doping Code (WADC). Vi finner den samme definisjonen i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités (NIFs) lov, kapittel 12. NIFs lov § 12-2: (1) Følgende forhold anses som regelbrudd: a. Tilstedeværelsen av et forbudt stoff, dets metabolitter eller markører i utøvers dopingprøve. b. Bruk av et forbudt stoff eller metode. c. Å unnlate å møte til pålagt dopingkontroll, nekte å avgi dopingprøve eller å unndra seg dopingkontroll på annen måte. d. Å bryte retningslinjer om utøverinformasjon gitt av Idrettsstyret. e. Å forfalske, forbytte, eller å ødelegge dopingprøve, avgi falsk forklaring eller å gi uriktige eller villedende opplysninger. f. Å besitte forbudt stoff eller metode. g. Å tilvirke, innføre, utføre, selge, distribuere, erverve, sende eller overdra et forbudt stoff eller metode. h. Å forskrive eller gi et forbudt stoff eller metode. i. Å bryte ilagt utelukkelse.

World Anti-Doping Code (WADC) er utarbeidet av Verdens antidopingbyrå (WADA). WADC trådte første gang i kraft 1. januar 2004, og en revidert utgave ble tatt i bruk 1. januar 2009. WADC er nå under revidering. WADA ble opprettet i november 1999. Byrået har hovedkontor i Montreal, Canada.

6


7


Regelverk Mü jeg forholde meg til flere sett med antidopingregler? Det overordnede regelverket finner vi i idrettens internasjonale regelverk, World Anti-Doping Code (WADC). Dette regelverket skal etterleves av internasjonale og nasjonale idrettsorganisasjoner. NIFs lov er skrevet slik at den er i overensstemmelse med World Anti-Doping Code. Praktiseringen av regelverket kan variere noe, spesielt kan det vÌre mindre forskjeller mellom nasjonal og internasjonal praksis. Det kan for eksempel dreie seg om ulike krav til fritaksdokumentasjon. I forbindelse med større internasjonale mesterskap kan det i tillegg vÌre egne regler.

Dopingbestemmelsene finner du i NIFs lov, kapittel 12.

8


Dopingkontrollen Hvorfor har vi dopingkontroller? Dopingkontroller gjennomføres for å avsløre dem som jukser, slik at idrettsutøvere skal få konkurrere på like vilkår i en sunn og ren idrett. Derfor blir kontroller planlagt og gjennomført uten at utøverne er varslet på forhånd, og det tas prøver både i og utenfor konkurranse. Men kontrollene har også andre formål. De skal avskrekke utøvere fra å dope seg, og de skal forebygge dopingmisbruk i organisert idrett. Må jeg stille på dopingkontroll? Utøvere som blir innkalt til dopingkontroll, må avgi prøve(r) i henhold til innkallingen. Det kan være en urin-, blod- eller pusteprøve. De som nekter, risikerer å bli utestengt for brudd på dopingbestemmelsene. Kan jeg bli testet i utlandet? Norske utøvere som trener eller konkurrerer i utlandet, kan bli dopingtestet også der. Antidoping Norge har inngått avtaler om gjensidig testing med en rekke land. Det innebærer at norske dopingkontrollører kan teste utøvere fra andre nasjoner, og dopingkontrollører fra andre land kan teste norske utøvere. Dopingkontrolløren skal alltid ha egen legitimasjon som viser gyldig autorisasjon som dopingkontrollør. Husk at en utøver alltid har rett til å kommentere hendelser eller utrygge forhold som skjer under dopingkontrollen, på dopingkontrollskjemaet. Antidoping Norge kan innkalle alle utøvere som • er medlem av idrettslag tilsluttet NIF (også hvis du er i utlandet) • deltar på lag som representerer et organisasjonsledd i NIF (som representasjonslag) • deltar på et stevne eller idrettsarrangement som arrangeres av et organisasjonsledd innenfor NIF • har meldt seg ut av NIF for mindre enn ett år siden

Også internasjonale særforbund og WADA har jurisdiksjon til å gjennomføre kontroller. I tillegg kan utøver testes i konkurranse av den som har jurisdiksjon der.

9


Hva skjer på en dopingkontroll? Innkalling. Dopingkontrolløren skal identifisere seg og vil fortelle deg at du er innkalt til dopingkontroll. Han eller hun vil informere deg om dine rettigheter og plikter (se s.12) og forvisse seg om at du har forstått dem. Underskrift. Dopingkontrolløren vil be deg om å signere en skriftlig innkalling. Deretter får du en kopi av denne innkallingen. Innkallingen kan også skje muntlig. Da vil du senere få kopi av en skriftlig innkalling. Den muntlige innkallingen er like bindende. Under oppsyn! Du vil være under kontinuerlig oppsyn fra innkallingen og til du er ferdig med kontrollen, det vil si når du har signert dopingkontrollprotokollen. URINPRØVER Velg urinbeger. Du skal velge ett av flere forseglede urinbeger. Kontroller at forseglingen på urinbegeret ikke er brutt, og at utstyret er rent. Urinprøve. Du skal avgi urinprøve under tilsyn av en kontrollør/ assistent av samme kjønn som deg. Du må ha urinprøven under kontinuerlig tilsyn til urinen er forseglet. Velg utstyr. Du skal velge ett av flere forseglingssett, som består av to flasker. Du må påse at forseglingen på utstyret du velger, ikke er brutt, at utstyret er rent og ikke ødelagt, og at alle kodenummer er identiske.

10


A- og B-prøve. Du skal selv fordele urinen på to flasker, en A- og en B-prøve. Flaskene skal deretter forsegles etter anvisning fra dopingkontrolløren. Måling av spesifikk vekt. Urinprøvens spesifikke vekt blir målt. For at prøven skal være mulig å analysere, må verdien være innenfor bestemte grenser. Hvis du avgir for lite urin eller den målte spesifikke vekten er utenfor fastsatte grenseverdier, må du avgi ny prøve. BLODPRØVER Velg utstyr. Du skal selv velge det utstyret som skal brukes. Du må påse at forseglingen på utstyret ikke er brutt, at utstyret er rent og ikke ødelagt, og at alle kodenummer er like. Avgivelse av blodprøve. Blodprøver skal tas av kvalifisert helsepersonell, og prøven(e) skal forsegles i henhold til prosedyren. PUSTEPRØVER (alkoholprøver) Alkohol er forbudt i enkelte idretter. Ved pusteprøver blåser utøver inn i et instrument for å måle promille i blodet. Dersom resultatet viser mer enn 0,10 promille, vil du måtte avlegge en blodprøve.

11


etter avlagt prøve Fyll ut protokollen. Du skal oppgi alt du har brukt av legemidler, vitaminer/proteiner, naturlegemidler og kosttilskudd de siste sju dagene. Denne informasjonen kan også gis i en lukket konvolutt. Ved blodprøvetakingen blir du også bedt om å oppgi noe mer informasjon, som er nødvendig for å analysere prøveresultatet. Du kan også gi kommentarer i merknadsfeltet dersom det er noe du er misfornøyd med eller har følt deg utrygg på. Det er viktig at du kontrollerer at all informasjon, herunder også personopplysninger og prøven(e)s kodenummer(e) er korrekt skrevet i protokollen. Protokollen skal signeres av deg, den du eventuelt har med deg, og dopingkontrolløren. Du får med deg en kopi av protokollen. Utøverens plikter • Utøveren skal avgi en eller flere dopingprøver i henhold til Antidoping Norges prosedyrer. • Utøveren skal forevise ID om nødvendig. • Utøveren skal melde seg på kontrollstasjonen så raskt som mulig. • Utøveren skal forbli under kontinuerlig oppsyn av en anvist og autorisert person inntil dopingkontrollen er avsluttet. Utøverens rettigheter • Utøveren kan ha med seg en ledsager, unntatt når han eller hun avgir prøven (representant kan være til stede ved blodprøvetaking). • Utøveren kan ha ledsager med også når han eller hun avgir prøve dersom utøveren er mindreårig (under 18 år) og selv ønsker ledsager til stede. • Utøveren kan ha med seg en ledsager dersom han eller hun har en funksjons- hemning. Er funksjonshemningen av en slik karakter at utøveren ikke kan avgjøre behovet, skal avgjørelsen tas av dopingkontrolløren. • Utøveren kan be om å få vente med å møte på dopingkontrollstasjonen, men årsaken må være velbegrunnet. Slike anmodninger skal uansett godkjennes av dopingkontrolløren. • Utøveren kan be om tilpasninger til eventuelle funksjonshemninger, men bare slik at prøvens beskaffenhet ikke forringes. Alle tilpasninger skal godkjennes av dopingkontrolløren. • Utøveren kan gi medikamentopplysninger i lukket konvolutt, om ønskelig.

12


Analyse Hvordan analyseres dopingprøven? Den forseglede dopingprøven sendes til et WADA-godkjent laboratorium. Laboratoriet analyserer prøven for stoffer og metoder som står oppført på dopinglisten.

Norges laboratorium for dopinganalyse i Oslo er et av omtrent 36 WADAakkrediterte laboratorier i verden.

Det internasjonale regelverket åpner for at alle pålitelige bevis kan benyttes i en dopingsak, også indirekte bevis, for eksempel en unormal blodprofil.

www

Mer informasjon om blodprofilprogram, sjekk antidoping.no.

14

Laboratoriet sender analyseresultatet til den organisasjonen som har initiert kontrollen, og legger resultatet inn i ADAMS, WADAs internasjonale utøverdatabase. Prøveresultatet vil være tilgjengelig for det respektive internasjonale særforbundet, den nasjonale antidopingorganisasjonen i det landet utøveren kommer fra, og WADA. Dersom prøven er positiv, blir utøveren orientert om dette. Antidoping Norge informerer ikke om negative analyseresultat, men utøveren har rett til å få vite resultatet hvis vedkommende ønsker det. Gjenoppta prøver. Antidoping Norge kan be laboratoriet om å analysere prøver på nytt når det utvikles nye analyse- metoder. Regelverket åpner for retesting av opptil åtte år gamle prøver. Antidoping Norge tror dette har en avskrekkende effekt overfor dem som vurderer å jukse. De seneste årene har vi internasjonalt sett stadig flere eksempler på at prøver er blitt analysert på nytt, og utøvere er blitt utestengt. Biologiske profiler. Avgitt urin- og/eller blodprøve kan brukes til å opprette individuelle profiler. Kunnskap om utøvernes variasjoner i ulike blodverdier, testosteronverdier eller andre biologiske profiler gir større mulighet for å avsløre dopede utøvere. Antidoping Norge gjør en vurdering med tanke på risiko for dopingmisbruk. Denne risikovurderingen av idretter og utøveres nivå avgjør hvilke utøvere det etableres individuelle profiler på. Utøverne har rett til innsyn i resultatene fra egne blod- og urinprøver.


Positiv prøve Ved en positiv prøve undersøkes det om det positive analyseresultatet kan skyldes legemiddelbruk. De fleste positive prøver skyldes legitim bruk av medisiner. Da er det ingen dopingsak.

15


Dopingsak Ved en positiv prøve som ikke skyldes tillatt legemiddelbruk, eller ved andre forhold der dopingbestemmelsene er brutt (se side 7), blir utøveren orientert. I tillegg blir særforbundet, det internasjonale særforbundet og WADA informert. Utøveren blir informert om rettigheter og plikter, herunder at han eller hun har rett til å kommentere saken og har mulighet til å legge fram bevis for sin uskyld. Utøveren kan også be om at B-prøven skal analyseres. Utøveren vil automatisk miste plasseringen sin dersom en positiv prøve som blir dopingsak, er avgitt ved en konkurranse. Administrasjonen i Antidoping Norge innhenter relevant og tilgjengelig informasjon om saken og legger den fram for den frittstående påtalenemnden som er opprettet av Antidoping Norge. Uavhengig påtalenemnd. Den uavhengige påtalenemnden vurderer om det skal innhentes ytterligere informasjon, og avgjør om det skal sendes en påtalebegjæring til NIFs domsutvalg, eller om saken skal henlegges. En dopingsak blir vanligvis gjort offentlig tilgjengelig når det foreligger en påtalebegjæring. Domsutvalget dømmer. Domsutvalget skriver til utøver og gir utøver nok en mulighet til å komme med ytterligere forklaringer. Deretter vurderer de påtalebegjæringen og all innhentet informasjon i saken. I noen tilfeller innkaller domsutvalget til muntlig høring. Domsutvalget frifinner eller dømmer utøveren på grunnlag av de fakta som foreligger, vurdert opp mot NIFs lov. Avgjørelsen skal være begrunnet.

www

Den internasjonale voldgiftsretten for sport (CAS) ble opprettet i 1984 og har sitt hovedkvarter i Lausanne. Hjemmeside: tas-cas.org

16

Anke. Avgjørelsen i NIFs domsutvalg kan ankes til NIFs appellutvalg. Saken kan ankes av utøveren, Antidoping Norge, WADA, det internasjonale særforbundet og den nasjonale antidopingorganisasjonen i landet der utøveren bor. En avgjørelse i appellutvalget kan i tillegg ankes til CAS (Idrettens voldgiftsdomstol) etter spesielle regler.


saksgang ved positiv prøve Positiv A-prøve uten medisinsk fritak. Annet brudd på dopingbestemmelsene

Utøveren blir bedt om å gi forklaring. Særforbundet blir informert

Administrasjonen i Antidoping Norge innhenter relevant og tilgjengelig informasjon, herunder utøverens forklaring og evt. analyse av B-prøve Henleggelse Saksframlegg Antidoping Norges uavhengige påtalenemnd vurderer saken opp mot NIFs lov Henleggelse Påtalebegjæring NIFs domsutvalg vurderer saken opp mot NIFs lov

Frifinnelse

Dom Dom/frifinnelse kan ankes

NIFs appellutvalg vurderer saken opp mot NIFs lov

Frifinnelse

Dom

For prioriterte utøvere gjelder egne tilleggs- regler for ankebehandling etter avgjørelsen i appellutvalget.

17


Sanksjoner Brudd på dopingbestemmelsene sanksjoneres som regel med utestengelse fra konkurranser og organisert trening. Lengden på utestengelsen avhenger av flere forhold, blant annet hvilket stoff det er snakk om, type forseelse og i hvilken grad utøveren har skyld i det som har skjedd.

www

Les strafferammene i NIFs lov, kapittel 12: idrett.no. Oversikt over dommer, se antidoping.no eller lovdata.no

Utøvere som dømmes for bruk av anabole stoffer og blod- doping, blir vanligvis utestengt i to år, mens stoffer som cannabis gir grunnlag for lavere straff. Ved andre gangs dom risikerer de utestengelse på livstid. En utøver kan dømmes til tap av premier, plasseringer i mesterskap og/eller rekorder. Utøvere kan også miste stipend og sponsorinntekter dersom de blir dømt for doping.

For de fleste er det en svært tøff psykisk belastning når omgivelser, trenings- kamerater, venner og familie får vite om dopingdommen. En utestengelse fra idretten fører til at enkelte mister et viktig sosialt nettverk og treningsmiljø.

18


Utøverinformasjon Hva er utøverinformasjon? I henhold til de internasjonale reglene må toppidrettsutøvere som er satt i en organisasjons «Registered testing pool» (prioritert utøverliste), rapportere utøverinformasjon. Organisasjonen kan for eksempel være et internasjonalt særforbund eller Antidoping Norge. Utøvere som skal rapportere utøverinformasjon, må gi opplysninger om • postadresse – der utøveren mottar post eller andre kan motta post på utøverens vegne • bostedsadresse – for alle steder utøveren bor (hjemme, hotell, både når utøveren er hjemme og når han eller hun er på samling/konkurranser) • treningsinformasjon (tid, sted og adresse) • andre faste adresser og tider • konkurranseinformasjon (sted og dato for konkurranse) • garantitid – informasjon om en adresse og en oppgitt time mellom 06.00 og 23.00 hver dag hvor utøveren skal være tilgjengelig for uanmeldt dopingkontroll

Hvorfor utøverinformasjon? Et effektivt antidopingprogram er avhengig av uanmeldte kontroller utenfor konkurranse. Enkelte dopingmidler kan bare spores i kort tid, og for å avsløre doping er det derfor helt nødvendig å kunne kontrollere utøverne på riktig tidspunkt. Regelverket skal gi deg som dopingfri utøver større trygghet for at de du konkurrerer med, også er rene. Ingen utøver skal ha mulighet til å «gjemme seg bort» i perioder for å gjøre seg utilgjengelig for dopingkontroll. Utøverne som blir satt på Antidoping Norges prioriterte utøverliste, får skriftlig beskjed om det. Dersom reglene om rapportering ikke blir fulgt, risikerer utøveren å bli utestengt for å ha brutt dopingbestemmelsene. Tre advarsler i løpet av 18 måneder kan føre til en påtalebegjæring.

Antidoping Norge har opprettet en meldepliktskomité som vurderer og vedtar utstedelse av advarsler til utøvere for brudd på NIFs “Forskrift om plikt til å gi informasjon for planlegging og gjennomføring av dopingkontroller”.

19


Dopinglisten Det er World AntiDoping Agency (WADA) som utgir dopinglisten. Ny liste gjelder fra 1. januar hvert år.

I Stoffer og metoder som er forbudt både i og utenfor konkurranse Forbudte stoffer i og utenfor konkurranse • • • • • •

«ikke-godkjente stoffer», det vil si stoffer som ikke inngår i noen av de andre gruppene på dopinglisten, og som ikke er godkjent for markedsføring og salg av legemiddelmyndigheter i noe land. anabole stoffer (f.eks. «russere», «deca», clenbuterol, testosteron) peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser (f.eks. EPO, veksthormon, insulin) beta-2-agonister (f.eks. inneholder mange astmamedisiner slike stoffer) hormon- og metabolske modulatorer (f.eks. antiøstrogene stoffer som clomifen, tamoxifen og fulvestrant, og dessuten myostatin-modulatorer, som øker muskelveksten) diuretika (vanndrivende midler) og andre maskeringsmidler

Forbudte metoder i og utenfor konkurranse • • •

manipulering av blod og blodkomponenter f.eks. bloddoping kjemisk og fysisk manipulasjon (f.eks. falsk dopingprøve, tilsetning av stoffer som ødelegger prøven eller påvirker analysemetodene) gendoping

II Stoffer og metoder som er forbudt bare i konkurranse • • • •

stimulerende midler (f.eks. efedrin, amfetamin, kokain, kat) narkotika (f.eks. heroin, morfin, metadon) cannabis (f.eks. hasj og marihuana) glukokortikoider (f.eks. allergisprøyter)

III Stoffer som er forbudt innenfor enkelte idretter

• alkohol (f.eks. i motorsport, karate og luftsport) • betablokkere (ofte brukt av hjertepasienter, forbudt i f.eks. skyting og bueskyting og noen andre idretter med store krav til presisjon)

www

Dopinglisten på norsk finnes som en egen app i Appstore.

www

På antidoping.no finner du en norsk oversettelse av dopinglisten.

20


Legemiddelsøk Hvordan vite om et legemiddel inneholder forbudte stoffer? Det er viktig å undersøke om du bruker legemidler som inneholder stoffer som står på dopinglisten. For at du enkelt skal finne ut av det, har Antidoping Norge i samarbeid med Felleskatalogen etablert et legemiddelsøk. Søket bygger på Felleskatalogens base for preparater, og oppdateres når nye legemidler lanseres på det norske markedet eller dersom WADA kommer med endringer på dopinglisten (normalt 1. januar hvert år ). Etter at du har gjort et søk vil du få opp legemiddelet merket med rødt, gult eller grønt: > Forbudt iht. WADAs dopingliste (Med lenke til dopinggruppe) > Forbudt iht. WADAs dopingliste, men med visse unntak/ restriksjoner (Med lenke til dopinggruppe) > Står ikke på WADAs dopingliste Det er viktig å understreke at søket bare inneholder legemidler som nå er godkjent for salg i Norge. Som utøver oppfordres du derfor til å være særlig aktsom i forhold til legemidler kjøpt i utlandet. Sjekk da om legemiddelet inneholder virkestoffer som står på WADAs dopingliste. Varsling: Du kan få en e-post-varsling når det skjer opp- dateringer med legemidler som inneholder forbudte stoffer. Send en e-post til post@antidoping.no hvis du ønsker slik varsling. Husk, det er alltid utøvers ansvar å påse at ethvert lege- middel kontrolleres før bruk.

21


Medisinsk fritak For at også de som trenger medisinsk behandling skal ha mulighet til å delta i idrett, er det laget regler for medisinsk fritak. Følger du reglene om medisinsk fritak, er det i enkelte tilfeller forutsatt medisinsk godkjenning, tillatt å bruke nødvendige legemidler, selv om de skulle inneholde stoffer på dopinglista. Bruken må kunne dokumenteres og/eller godkjennes i henhold til fastsatte regler. Hva slags fritaksdokumentasjon utøveren skal sende inn, og hvor denne dokumentasjonen skal sendes, avhenger av utøverens idrettslige nivå. Søknad behandles normalt ikke uten at medisinsk informasjon med underliggende dokumentasjon som bekrefter diagnose er vedlagt. Dokumentasjon inkluderer medisinsk historikk, resultater fra supplerende undersøkelser, analysesvar og rapporter/attester. For svært mange utøvere er det tilstrekkelig å sørge for at legemiddelbruken dokumenteres i legejournalen. Utøvere under 15 år gis et generelt fritak for medisinsk bruk av legemidler, med unntak for deltakelse i internasjonale konkurranser. På forespørsel må utøvere under 15 år kunne dokumentere medisinsk behandling. Internasjonale topputøvere, uansett alder, må følge fritaksreglene i sitt internasjonale særforbund. Under OL og andre store konkurranser kan det være egne regler, og kravene til medisinsk dokumentasjon kan være strengere.

www

For mer informasjon og kriterier for medisinsk fritak, se antidoping.no

22


Kosttilskudd Hva er risikoen ved å bruke kosttilskudd og naturpreparater? Idrettsutøvere er blitt utestengt og dømt for doping etter å ha brukt kosttilskudd som viste seg å inneholde dopingmidler. Det er en risiko for at kosttilskudd og naturpreparater kan inneholde virkestoffer som står på dopinglisten, selv om det ikke går fram av preparatets innholdsdeklarasjon. Kosttilskudd, naturmidler og naturpreparater er ikke legemidler og reguleres av matlovgivningen. Det er ingen offentlig kvalitetskontroll før disse produktene kommer på markedet. Det er derfor større risiko for at de kan inneholde forbudte stoffer. Naturlegemidler godkjennes av Statens legemiddelverk og selges både i apotek og utenom apotek (dagligvarehandel, helsekostforretninger). Godkjenningen bygger på at midlet har vært i bruk i folkemedisinen i minst 30 år. Kravene til vitenskapelige dokumentasjon av selve virkningen er mindre enn for vanlige legemidler, men kravene til kvalitet (mengden av innholdsstoffer m.v.) er de samme som for vanlige legemidler. Kosthold. Idrettsutøvere har stor nytte av et skikkelig kosthold. Det er viktig å spise variert og få i seg nok mat til å dekke energibehovet. Med et variert og sunt kosthold får du som regel i deg det kroppen trenger for å prestere optimalt.

www

Konkrete kostholdsanbefalinger for utøvere og veiledning om kosttilskudd, se olympiatoppen.no

NB! I løpet av kort tid har en rekke norske utøvere testet positivt – og blitt dømt – på det stimulerende middelet metylheksanamin. Stoffet er også kjent under en rekke andre navn, blant annet dimetylpentylamin og geranium. Se mer info på antidoping.no

23


Doping i Norge Dopingsaker. At vi har relativt få dopingsaker i norsk toppidrett, skyldes trolig at det har vært drevet et godt holdningsskapende antidopingarbeid i Norge i over 30 år. Men det forekommer også at norske utøvere blir dømt for brudd på dopingbestemmelsene. Normalt har vi mellom 10 og 15 dopingsaker i året. Kroppskultur. Antidoping Norge er bekymret for den økende bruken av doping utenfor den organiserte idretten. I Norge i dag er det mange unge menn som bruker anabole stoffer for raskt å kunne øke muskelveksten og få den kroppen de ønsker seg. Sentralstimulerende midler, for eksempel efedrin, benyttes av både kvinner og menn, blant annet for å gå ned i vekt. Kokain, amfetamin og cannabis. Kokain, amfetamin og cannabis er stoffer som ofte blir brukt for å oppnå rus. Disse stoffene står på dopinglisten. De siste årene er flere utøvere blitt utestengt for bruk av disse rusmidlene. Cannabis kan spores i en dopingprøve lenge etter inntak.

www

Oversikt over dopingsaker, se antidoping.no eller lovdata.no

24


Vis standpunkt! Antidoping Norge bygger sitt forebyggende og holdningsskapende arbeid omkring R-konseptet, der R står for «ren». Som utøver er du en viktig deltaker i antidopingarbeidet. Foredrag, stand, informasjonsmateriell. Ta initiativ til at klubben eller idrettslaget ditt inviterer Antidoping Norge til å holde foredrag. Aktuelle tema: Rent Idrettslag, dopinglisten, dopingkontrollen og helsekonsekvenser ved bruk av dopingmidler. Foredragene er vanligvis gratis for NIF-medlemmer og organisasjonsledd i NIF. Antidoping Norge kan også sende plakater, faktabrosjyrer og annet materiell på forespørsel. Antidoping Norge stiller gjerne med stand på større idrettsarrangementer. Si fra! Har du mistanker eller ser ting du ikke liker, si fra! Det kan være både i og utenfor landets grenser. Mest av alt skader doperne seg selv, og vi har et felles ansvar for å fremme en ren og rettferdig idrett. Det er ingen vennetjeneste å la noen få lov til å dope seg i fred. Det er mulig å henvende seg anonymt til Antidoping Norge, både for å søke råd i en sak, for å gi et tips, eller for å informere om ting som du reagerer på.

25


Ren UtøveR

nner du plikter og dopingregler? Kje ing op tid an disinsk fritak? om du n Hva ka ll? Hvordan søke me tro on gk pin do en d ve og rettigheter derne måte. g på en morsom og mo med interaktive rin plæ op ing op tid an Ren Utøver gir r du blir utfordret gjennom moduler de sykkel (UCI), Programmet tar deg ale særforbund som jon as ern int av s ke bru r øve Ut oppgaver. Ren yting (IBU). friidrett (IAAF) og skisk

Test hva du kan – gå

inn på renutover.no

du også!

rge iklet av Antidoping No E-læringsprogram utv og Transform AS duler nnomføre samtlige mo Tar en drøy time å gje fullført Sertifikat når du har

Stif

65 ntidoping.no » tlf 097 renutover.no » post@a INGFRITT samfunn. DOP et og tt idre REN ge jobber for en telsen Antidoping Nor

«Suverent arbeid! Du lærer om seriøse ting på en morsom måte.»

Kommentar hentet fra brukerforumet.

26


«norsk idrett er svært tydelige på hvor

viktig en klar holdning mot doping er blant utøvere og idrettslag på alle nivå. De holdningene som uttrykkes i norsk idrett er konsekvenser av en målrettet, tydelig, gjennomgripende og langsiktig

Inge Andersen, generalsekretær i NIF

politikk.»

Rent IdRett

slag

Hva gjør idrett sl Hvordan vise aget ditt for å skape sunn e verdier blan r klubben sin t ba ho dere rammes av en dopingsa ldning til doping? Og hva gj rn og unge? ør dere hvis k? Idrettslag og -k lu foreldre og loka bber har en viktig funksjon so lm å sette fokus på iljøet for øvrig. Rent Idretts m verdiformidler overfor ut øv lag er en enke verdiarbeid og l måte for idre ere, antidoping. ttslaget

Vis nulltolera

nse til doping

– gjennomfør

Rent Idrettslag

Samarbeidsp rosjekt mello m NIF og Antid Gir idrettslag oping Norge hjelp til å lage en antidopingp Antidoping N olicy orge stiller gj erne (kostnadsfritt) for å bistå med med foredragsholder prosessen

rentidrettslag.n o » post@antid oping Norge job oping.no » tlf ber for en REN 09765 idrett og et DO PINGFRITT sa mfunn.

Stiftelsen Antid

dere også!


28


Andre tilbud Idrettsmedisinsk seminar. Antidoping Norge arrangerer årlig et dagskurs for leger, fysioterapeuter og annet støttepersonell. Seminaret er obligatorisk for alle som vil bli autorisert som idrettslege eller idrettsfysioterapeut. E-læring-programmet Ren Utøver kreves gjennomført for å få kursbevis. Kurset tar for seg blant annet dopinglisten, dopingkontrollen, helsekonsekvenser og lover og regler. Ren Skole. Renskole.no er en egen skoleportal som bygger på e-læringsprogrammet Ren Utøver. Ren Skole er spesielt laget for bruk i den videregående skolen, og med særlig tanke på idrettsfaglig fordypning. Gjennom interaktive oppgaver og presentasjoner gir Ren Skole et spennende og morsomt undervisningsopplegg. Det er laget egne undervisningsplaner tilpasset Ren Skole. Informasjon til trenere. Trenerne har en nøkkelrolle når det gjelder å utvikle sunne idrettsholdninger hos utøverne. Antidoping Norge holder gjerne kurs på trenerseminar/samlinger og har egne kurs tilpasset trenerne. Rent Senter. Trener du og idrettslaget ditt på et treningssenter? Har dette senteret en avtale med Antidoping Norge om et antidopingprogram? Antidoping Norge tilbyr et skreddersydd opplegg som kalles Rent Senter. Dette programmet inneholder både opplæring og kontrollvirksomhet. Velg et treningssenter som har et antidopingprogram, da vet du at de arbeider aktivt mot doping!

29


Internasjonal pådriver Stiftelsen Antidoping Norge har i dag en sterk posisjon i det globale antidopingarbeidet og samarbeider tett med WADA, nasjonale antidopingorganisasjoner og internasjonale særforbund. Antidoping Norge blir ofte spurt til råds, deltar i ulike sentrale fora og utfordres til å påta seg internasjonale verv og seminarer. Antidoping Norge har i dag samarbeidsavtaler med flere land og internasjonale organisasjoner. Russland-samarbeid. Russlands antidopingbyrå (RUSADA), WADA og Antidoping Norge har siden 2009 hatt et samarbeid. Mens Antidoping Norges rolle er å komme med veiledning og råd, skal WADA påse at internasjonale regler og standarder følges. Det norske utenriksdepartementet støtter prosjektet. Kina-samarbeid. Antidoping Norge har gjennom en årrekke hatt et vellykket samarbeid med Kina. Samarbeidet bidro til etablering av en nasjonal antidopingorganisasjon i Kina, CHINADA, før OL i Beijing i 2008. Samarbeid om kontroller. Antidoping Norge har avtale med flere land om gjensidig dopingtesting. Det innebærer at landets opprettede antidopingorganisasjon kan gjennomføre dopingkontroller på norske utøvere i det aktuelle landet. Antidoping Norge kan gjennomføre kontroll på disse landenes utøvere i Norge.

30


«I jakten på suksess må du vite hva du er villig til, ikke være hensynsløs i kampen om medaljer» FRODE ESTIL

Holdningskampanjen «ærlig talt» er et samarbeid mellom NIF og Antidoping Norge. Kampanjen består av et lekkert magasin, kortfilmer, brosjyrer, markedsmateriell og foredrag. Ønsker du å benytte noe av dette i ditt nærmiljø, ta kontakt på post@antidoping.no eller les mer på renidrett.no


32

Stiftelsen Antidoping Norge jobber for en REN idrett og et DOPINGFRITT samfunn. Sognsveien 77 A N-0855 Oslo | E-post: post@antidoping.no | antidoping.no | Tlf: 09765 Følg oss pü Facebook: facebook.no/antidopingnorge | facebook.no/renidrett

Adn utøverhåndbok  
Adn utøverhåndbok  
Advertisement