__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560


คุณธรรมสี่ประการ “...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ ประการแรก คือการรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะ ประพฤติปฏิบัติ แตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม ประการที่สอง คือการรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติ อยู ในความสัจ ความดีนั้น ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติ ลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด ประการที่สี่ คือการรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละ ประโยชนสวนนอยของตนเพ�อประโยชนสวนใหญของบานเมือง คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญ งอกงามขึน้ โดยทัว่ กันแลว จะชวยใหประเทศชาติบงั เกิดความสุข ความรมเย็น และมี โอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดังประสงค...” พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานแกประชาชนชาว ไทย คราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป และยังเปนสวนหนึ่งของพระราชดํารัสตอบแกพระบรมวงศานุวงศ องคมนตรี เลขาธิการพระราชวัง ราชเลขาธิการ สมาชิกราชสกุล สตรีผูมีบรรดาศักดิ์ ขาราชการ และพสกนิกร นับแสนที่เขาเฝาฯถวายพระพรชัยมงคล ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม เน�องในวโรกาส ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป เม�อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙


พระราชดํารัส สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร “ในปีทแี่ ลวบานเมืองของเรามีเหตุการณสาํ คัญเกิดขึน้ คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดเสด็จสวรรคตเมื่อเดือนตุลาคม กลาวไดวานําความโศกเศราอาดูร และนับเป็น ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญของชาวไทยทั้งประเทศ ขาพเจารูสึกตื้นตันและประทับใจที่ไดเห็นประชาชนทุกเพศ ทุกวัยถวนหนา มีจิตจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ พรั่งพรอมมาถวายสักการะพระบรมศพ อยางตอเนื่อง ขอขอบใจทุกทานทีร่ ว มมือรวมใจชวยงานพระบรมศพอยางพรอมเพียง ทําใหทกุ สิง่ ทุกอยางเป็นไป ดวยความเรียบรอย ขอนี้นาจะเป็นเครื่องยืนยันไดวาคนไทยนั้นเป็นคนจิตใจดี มีความกตัญูกตเวที มีความ เอือ้ อารีตอ กัน มีความรักชาติ รักแผนดิน เป็นคุณสมบัตปิ ระจําชาติและมีความรูค วามสามารถไมแพชนชาติอนื่ ใด ดังนั้นไมวาจะมีอุปสรรคปัญหาหรือเหตุไมปกติใดๆ เกิดขึ้นในบานเมืองของเรา ก็เชื่อไดวา ถาเราจะรวมกัน คิดอานและชวยกันปฏิบัติแกไขทุกสิ่งทุกอยางก็จะสามารถคลี่คลายและลุลวงไปไดดวยดีอยางแนนอน ในปี ใ หม นี้ ขอให ช าวไทยทุ ก คนตั้ ง ใจให แ น ว แน ที่ จ ะรั ก ษาคุ ณ สมบั ติ นี้ ใ ห เ หนี ย วแน น และทํ า ความคิดจิตใจใหแจมใสดวยปัญญาที่กระจาง พิจารณาทุกสิ่งที่เกิดมีขึ้นตามความเป็นจริงโดยปราศจากอคติ ใหมคี วามมุง มัน่ มีกาํ ลังใจในการทีจ่ ะรวมกัน ปฏิบตั สิ รรพกิจนอยใหญในภาระหนาทีต่ ามแนวพระบรมราโชบาย ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานไวใหงานทุกอยางสําเร็จ ผลเป็นดีความเจริญทั้งแกตนเอง แกสวนรวมและแกประเทศชาติ เป็นการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในการนี้ขาพเจาขอปฏิบัติหนาที่รวมกับประชาชนชาวไทยโดยเต็มกําลังความสามารถ เพื่อสืบสาน พระราชปณิธานเชนกัน ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของ ชาวไทย อีกทั้งพระบารมีของสมเด็จพระมหากษัตริยไทยในอดีต มีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตรเป็นอาทิ จงคุมครองรักษาทานทุกคนใหปราศจากทุกขปราศจากภัย ใหมีความสุข กายสุขใจและประสบแตสิ่งที่พึงปรารถนาตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน”.

พระราชดํารัส สมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานแกประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปใหม ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต


พระราชดํารัสของ สมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ““ผูที่ไดศึกษาเลาเรียนสําเร็จเป็นบัณฑิต ยอมตองมีคุณสมบัติ สําคัญคือมีปัญญาคําวาปัญญานั้น แปลวาความรูทั่ว หรือ รอบรู เชน รูในหลักวิชาที่ไดเลาเรียนมา กับรูดีรูชั่ว รูเหตุรูผล รูวาสิ่งใดควรทํา ไมควรทํา รูว า สิง่ ใดเป็นประโยชนไมเป็นประโยชน ตามธรรมดาเมือ่ บุคคล ไดสําเร็จการศึกษาอบรมในระดับสูง จนมีปัญญาความรูดังที่กลาว ก็จะ ไดรับยกยองวาเป็นบัณฑิตกันทุกคน แตความเป็นบัณฑิตจะมีมากนอย เพียงใด จะเรียกวาเป็นบัณฑิตแทไดหรือไม ยอมขึ้นอยูกับการประพฤติ ปฏิบัติของแตละคนดวยคนบางคนมีความรูทั่วทุกอยาง ทั้งความรูที่ กวางขวางลึกซึ้งในหลักวิชา และความรูชัดวาสิ่งใดดีสิ่งใดชั่ว แตเมื่อจะ นําความรูไปปฏิบัติใช ก็อาจนําไปใชในทางที่ผิด ที่เป็นโทษเสียหาย ที่เป็นดังนี้ ก็เพราะขาดคุณธรรมสําคัญ คือสติความรูตัว อันจะชวยให แตละคนมีความยั้งคิด ที่จะนําความรูไปใชแตในทางที่ถูกตอง ไมหลงผิด ทําพลาดดวยความประมาทพลัง้ เผลอ ดวยเหตุนกี้ ารมีปญ ั ญาเพียงอยาง เดียวจึงไมเพียงพอ ตองมีสติกํากับประคับประคองการใชปัญญาใหเป็น ไปในทางที่ถูกที่ควรดวย โบราณจึงเรียกรวมกันวา สติปัญญา”” พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาจาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙


พระเกียรติคุณ จารึกไวตราบนิรันดร

มองพระเมรุมาศแมน ชะลอเลื่อนลอยลงดิน รอรับพระภูบดินทร นํ้าตาไทยรินทวมหลา ดั่งดวงตะวันลับ โลกสูญสิ้นพระฤาสาย พระเกียรติคุณขจรขจาย สถิตสถาพรตราบเทา

เมืองอินทร จากฟา เสด็จสู สวรรคเฮย หลากลนลามสรวง เลือนหาย สุดเศรา จารึก ไวนา เทียบพื้นไผทไทย

กราบแทบเบื้องพระยุคลบาท ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได ขาพระพุทธเจา นายวิชาและนางนวลพรรณ มหาคุณ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐


คํานํา มูลนิธิตอตานการทุจริต ไดดําเนินการจัดโครงการ และกิจกรรมที่สงเสริมการปลูก และปลุกคานิยม คุณธรรม จริยธรรมใหกับคนในชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนใหเป็น คนดี มีความซือ่ สัตย สุจริต ตระหนักในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดแก โครงการ ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รูเทาทันการทุจริต คายเยาวชนชอสะอาด โครงการจัดทํา บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ดานการตอตานการทุจริต ระหวางมูลนิธติ อ ตาน การทุจริต กับสถาบันการศึกษาและองคกรแนวรวมตางๆ โครงการสงเสริมสนับสนุนการ จัดทําหมูบานชอสะอาด กิจกรรมศึกษาดูงานบทเรียนตานโกง (พิพิธภัณฑตานโกง) กิจกรรมอบรมเยาวชนชอสะอาด ““ปลูกคนดี เริม่ ทีใ่ จ”” โครงการประกวดเพลง ““ชอสะอาด ตานทุจริต”” โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําเยาวชนชอสะอาดเพื่อพัฒนาสังคม รวมกับ ศูนยผูนํายุวพุทธเพื่อพัฒนาสังคม มูลนิธิยุวพัฒนา โครงการบรรพชาสามเณรชอสะอาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการเสริมสราง การมีสว นรวมของเครือขายในการปองกันและปราบปรามการทุจริต และโครงการอุปสมบท เยาวชนช อ สะอาด ณ วั ด ไทยพุ ท ธคยา สาธารณรั ฐ อิ น เดี ย และสหพั น ธ ส าธารณรั ฐ ประชาธิปไตยเนปาล โดยไดรับความรวมมือและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานจาก หนวยงาน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน อยางดียิ่ง เชน สํานักงานสลากกินแบง รัฐบาล บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จํากัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ บริษัท ทรูคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และมูลนิธิครอบครัว พอเพียง เป็นตน มูลนิธติ อ ตานการทุจริต ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการมูลนิธติ อ ตานการทุจริต และ หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของในการใหความรวมมือ รวมแรง รวมใจกัน ปฏิบัติงานอยางเต็ม ความสามารถและดวยดีตลอดมา จนทําใหโครงการและกิจกรรมนัน้ บรรลุเปาหมายอยางมี คุณภาพ


สารบัญ    

ขอแสดงความยินดีแด ศาสตราจารยพิเศษ วิชา มหาคุณ ที่ไดรับพระกรุณาธิคุณอยางยิ่งจาก พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา ทรงพระราชทานแจกันดอกไม เปนกําลังใจในการทํางาน.................๑๒ มูลนิธิตอตานการทุจริตไดรับรางวัลตอบแทน หรือประโยชนอ�นใด ชั้นรางวัลเชิดชูเกียรติอันดับหนึ่ง ในงาน NACC AWARDS ครบรอบ ๑๘ ป สํานักงาน ป.ป.ช. ................................................................................๑๓ สัมภาษณรายการแผนดินไทยใสสะอาด ตอน “เครือขายชอสะอาด ปกธงตานโกงทั่วประเทศ” โดย ศาสตราจารยพิเศษ วิชา มหาคุณ .......................................................................................................................๑๔ ประมวลภาพกิจกรรมประจําป ๒๕๖๐..........................................................................................................................๒๓ - โครงการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ดานการตอตานการทุจริต............................................๒๔ - โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รูเทาทันการทุจริต คายเยาวชนชอสะอาด.........................................๓๓ - แบบประเมินโครงการฝกอบอบรมคุณธรรม.......................................................................................................๓๙ - กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี เริ่มที่ ใจ ๒๗ จังหวัด......................................................................................๔๑ - โครงการปลูกจิตสํานึกเยาวชนของชาติ และการจัดทําหมูบานชอสะอาด........................................................๗๖ - แบบการประเมินผลโครงการหมูบานชอสะอาด.................................................................................................๙๔ - โครงการบรรพชาสามเณรชอสะอาด ปที่ ๒ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐.............................................................................................๑๐๓ - โครงการอุปสมบท วัดไทยพุทธคยา อินเดีย.....................................................................................................๑๐๗ - กิจกรรมศึกษาดูงานตานโกง ๕๐ แหง................................................................................................................๑๑๑ - โครงการประกวดเพลง “ชอสะอาดตานทุจริต” ประจําป ๒๕๖๐....................................................................๑๑๓ - พิธีมอบรางวัลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ......................................................................................................๑๔๕ - โครงการเสริมสรางการมีสวนรวมของเครือขายในการปองกัน และปราบปรามการทุจริต..........................๑๕๘ - สรุปการสัมมนาทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริต.............๑๗๓ - สรุปงานสัมมนาหมูบานฯ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส กอลฟ รีสอรท..........................๑๘๓ - โครงการปลูกจิตสํานึกเยาวชนของชาติ ใหยึดมั่นในความซ�อสัตยสุจริต และโครงการจัดทําหมูบานชอสะอาด ประจําป ๒๕๖๑ ..................................................................................๑๘๗ - กัณฑเทศน สุจริตธรรมกถา................................................................................................................................๒๐๑ - ใบสําคัญการจดทะเบียน.....................................................................................................................................๒๑๐ - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและที่ปรึกษา........................................................................................................๒๑๑ - ส�อชอสะอาด.......................................................................................................................................................๒๑๓ - วิสัยทัศน (Vision) สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล.........................................................................................๒๑๕


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

ขอแสดงความยินดีแด ศาสตราจารยพิเศษ วิชา มหาคุณ ที่ ไดรับพระกรุณาธิคุณอยางยิ่งจากพระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา ทรงพระราชทานแจกันดอกไม เปนกําลังใจในการทํางานเพื่อสนองพระเดชพระคุณ แผนดินและสถาบันอันเปนที่รักยิ่งของคนไทยทั้งหลาย เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

12


มูลนิธิตอตานการทุจริตไดรับรางวัลตอบแทนหรือประโยชนอื่นใด ชั้นรางวัลเชิดชูเกียรติอันดับหนึ่งในงาน NACC AWARDS ครบรอบ ๑๘ ป สํานักงาน ป.ป.ช. ณ หองนนทบุรี ๑ สํานักงาน ป.ป.ช. (สนามบินนํ้า) เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ 13


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

สั มภาษณ์พิเศษ...รายการแผ่นดินไทยใสสะอาด ตอน...

เครือข่ายช่อสะอาด ปั กธงต้านโกงทั่วประเทศ ช่อง NBT โดยศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ผู้ดําเนินรายการ : นายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ ออกอากาศ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ วันพฤหัสบดี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

14


พิธีกร : หลักการของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เรามุ่ง หวังอะไร?

ศาสตราจารยพิเศษ วิชา มหาคุณ : คือเรา มองดู ที่ เ ราอยู  ใ นองค ก รต อ ต า นการทุ จ ริ ต (ป.ป.ช.) เปนการเนนปองกันปราบปราม แตก็ยังไมถึงประชาชน ที่เปนตนราก หรือเปนชุมชนจริงๆ เพราะฉะนั้น มูลนิธิ ตอตานการทุจริตนี้เกิดขึ้นมาเพราะวา เราตองการที่จะ แทรกเขาไปในจุดที่ยังบอดอยูหรือไมชัดเจน โดยเฉพาะ อยางยิ่ง ผมอยากจะยกคําของ เซอร คารเตอร ซึ่งเปน ประธานของ ป.ป.ช. ของฮองกงเปนคนที่กอตั้ง แลวมี ความคิดที่ชัดเจนมาก 

พิธีกร : เป็น Case Classic มากที่ทั่วโลกยกย่องว่า

ฮ่ องกงที่มีปัญหามากมายที่เขาบอกว่าไม่ไหว แต่สามารถ ทําได้ในช่วงเวลาแค่ไม่กี่ป? ี

ศาสตราจารยพิเศษ วิชา มหาคุณ : ใชครับ คือ เขาบอกวาคุณไมสามารถจะเอาชัยชนะเหนือการทุจริต ไดเลยถาไมเปลี่ยนแปลงทัศนคติ โดยผานทางชุมชน หมายความวา Community หรือ ชุมชน เปนเรื่องที่สําคัญมาก เพราะวาขาราชการมาแลวก็ ไป ทางนักการเมืองมาแลว ก็ ไป แตตัวที่เปนหลักจริงๆ ก็คือ ชุมชนหรือหมูบานตางๆ ซึ่งจะเปนรากฐานของรัฐ เขาบอกเลยวา รัฐ หรือ รัฐฐะ 

จะเจริญงอกงามไมไดเลย ถาหมูบานหรือชุมชนไมมีแนว ความคิดในสัมมาทิฐิ เหมือนอยางที่พระพุทธศาสนาวา มีความคิดที่ถูกตอง ไมเอา ไมรวมสมพงศดวย ไมคิดที่จะ โกงแมแตนิดเดียว ที่เขาเรียกวา “ไมทน” “ไมทนตอการ ทุจริต” พิธีกร : คือถ้าพู ดในแนวพุ ทธที่อาจารย์บอกสั มมาทิฐิที่ดี ต้องไม่ทน ต้องต่อต้านมัน (ขออนุญาตเปรียบเทียบ) ว่าถ้า มองแง่ ข องประชาธิ ป ไตย ก็ ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงจาก ประชาชนที่ด้อยสิ ทธิ์ของตัวเองเป็นพลเมืองที่มีสิทธิ์มี เสี ยง?  ศาสตราจารยพิเศษ

วิชา มหาคุณ : ถูกตองครับ

พิธีกร : ปกป้ องสิ ทธิ์ที่เป็นของตัวเอง?  ศาสตราจารยพิเศษ

วิชา มหาคุณ : ใชครับ แตเวลาทีป่ กปอง เรามักจะคิดวาของหลวง ของสาธารณะ มันไมใชของเรา เพราะฉะนั้นเราไมควรตองเขาไปดูแล หรือเกี่ยวของ อยางที่เวลาใครมาบุกรุกอุทยานแหงชาติ ซึ่งอยูใกลๆ บานเรา โอยปลอยมันไปเถอะ เราอยาไปยุง ทัง้ ๆ ทีน่ นั้ แหละคือของเรา เรามีสว นรวมในฐานะทีเ่ ราเปน พลเมือง อยางที่วาชุมชนคือตัวที่มีบทบาทสําคัญที่สุด เพราะวาอยูใกล ในพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ที่ถูกทําลาย ปาไมถูก

15


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 ทําลายไปแตละวันๆ เราก็นั่งดูเฉยๆ ไมไดรูสึกเลยวา มันเปนของสําคัญของเรา พิ ธีกร : อย่างนั้นสิ่ งแรกที่ผมถามอาจารย์ก่อนเข้ารายการ บางส่ วน คือ ไม่กล้า แต่เบื้องต้น คือ ให้ตระหนักก่อน?

ศาสตราจารยพเิ ศษ วิชา มหาคุณ : ตระหนัก กอน ตองรูสึกวาเปนหนาที่ของแตละบุคคล 

พิธีกร : หน้าที่ของแต่ละบุคคลยากไหม?  ศาสตราจารยพิเศษ

วิชา มหาคุณ : ยาก มากครับ แตวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ตรัสแบบที่ผมคิด วาเปนกุญแจสําคัญมาก ตองเขาใจ เขาถึง พัฒนา ซึ่งตองเขาใจชาวบานกอน อยาพัฒนาเอา มุมของคนเมืองไปดูถูกเขาไมได ตองจับเขาคุยกันเลย คุ ณ คิ ด อย า งไร แล ว เราก็ จ ะมี โ อกาสที่ จ ะแลกเปลี่ ย น ประสบการณ อ ะไรได ไ หม เพราะว า บางที เ ราเคยตั ว หมายความวา เราลงไปที่หมูบานแลวเราก็ตองงใหเปน วัตถุสิ่งของ ซึ่งไมเคยเลยที่จะใหเปนแนวทางที่เรียกไดวา เปนหลักการที่สําคัญที่คุณจะตองทําตอไปถึงลูกถึงหลาน ซึ่งเปลี่ยนแปลงไมไดหลักการนั้น เชน การพิทักษรักษา สาธารณสมบัติของแผนดิน มันเปลี่ยนไมได เปนตน

16

พิ ธี ก ร : ยากไหมครั บ อาจารย์ ใ นการเปลี่ ย นแปลง ทัศนคติคา่ นิยมแบบนี้ อย่างญีป ่ ่ ุนเขาสร้างค่านิยมต่อสู้ การมีวินัยหลังจากที่เขามีการแพ้สงคราม คือ คุณต้อง หวงแหนสิ่ งที่เป็นของๆ คุณใช่ไหมครับ?  ศาสตราจารยพิเศษ

วิชา มหาคุณ : ใชครับ

พิธีกร : อย่างนี้ไม่ง่ายนะครับอาจารย์?

ศาสตราจารยพิเศษ วิชา มหาคุณ : ไมงาย ครับ แตเราตองเขาใจกอน และตองเขาถึงเขาให ได คือ ในคณะกรรมการฯ บอกเขาเลยวามีบางทานไปคุยกับ หมูบานแลว เขา (หมูบาน) ถามวาแลวจะไดอะไรจากการ เขารวมโครงการ ซึ่งเปนความเคยชินของเขา แตเราก็จะ ไมโทษเขา เราจะบอกหรือยืนยันเลยวา เราก็จะไมไดอะไร จากเขา นอกเหนื อ จากจิ ต อั น เป น สาธารณะของท า น ตองอาสาตองมาใหแตไมได ใหกบั เรา และตองมีจติ ทีแ่ ยก ใหออกวาเรื่องสวนตัวกับเรื่องสวนรวม อยาเอาไปปะปนกัน สมมติวา เราไปบุกรุกที่ดินอันเปนปาสงวน แตเราก็จะ ไมไปชี้เขาวานี่มันเลวมันชั่วรายหรืออะไรตออะไร แตเรา ก็จะใหเขาตระหนักรูว า อาจจะเสียอะไรไป หากคุณบุกรุก ไดคนหนึ่ง คนอื่นก็เอาแบบอยางคุณนะ แลวผู ใหญบาน จะวาอยางไร “แบะๆ” เพราะวาเขาทํากันหมด ผู ใหญบา น จะทําอะไรไมได และที่สําคัญผู ใหญบานทําเองดวย ผู ใหญบาน กํานัน และเหนือไปกวานั้น คนที่เปนเจาหนาที่ระดับสูง เขามาเกี่ยวของดวย แนวทางเรา คือ เราตองทําความ 


เขาใจกอน เขาใจแลวก็ตองเขาถึง คือ เราไมไดดูหมูบาน แคเพียงผิวเผิน แตตองรูขอมูล ฐานขอมูลแตละที่ แตละ ที่ปญหาก็จะไมเหมือนกันเราก็จะพบวามีหมูบานอยู ๓ แบบ คือ ๑. หมูบานที่เปนชุมชนโบราณแทๆ ที่เปนชุมชน เกษตร เรียกไดวา ๑.๐ หรือ ระดับเกษตรแทๆ แตขอแข็ง ของเขาคือ ปกมากๆ มีความมั่นคง เปนญาติพี่นองกันที่ นัน่ เลย มีความผูกพันเหนีย่ วแนน และคุณอยาไปยุง กับเขานะ เขาไมไดเลยนะ ชวยเหลือเกื้อกูลกันแบบหนักแนนมาก สิง่ เหลานีเ้ รานํามามาเปนจุดแข็ง แตวา จุดออนของเขา คือ การทีจ่ ะเรียนรู ในเรือ่ งของเทคโนโลยีสมัยใหมหรือเรือ่ งอะไร เราก็ ไปเสริมตรงนี้ เพื่อใหเขารูวาหมูบานอื่นๆ กาวหนาถึงไหน แลว ซึ่งขอดีคือเติมปุบไดหมด ๒. หมูบา นเรียกวา กึง่ ๆ หมายความวา กึ่งเมือง กึ่งชนบท คือ มีถนนเขาไปหรืออะไรเขาไปพรอมเพรียง แตวายังรักษาสถานะของตัวเองได ก็คือ พวกชาติพันธุ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ยังรักษาได แตวา เริ่มมียาเสพติด มีปญหาพวกสถานบันเทิง คามนุษยเริ่ม เขาไปแลว เพราะเชื่อวา ซื่อ ใส บริสุทธิ์ อยางกรณี แมฮอ งสอนก็กงึ่ ๆ อยางนีเ้ ราก็ตอ งหาของดีนี้ใหเหนือกวา ของเลวที่เขามา คุณก็จะไดมีวัฒนธรรมที่เขมแข็ง คุณก็ ปฏิเสธไดวาไมเอา

พิ ธี ก ร : อาจารย์ ค รั บ เราก็ ส ามารถปฏิ เ สธได้ แ ละก็ ส่ งเสริมเขา?  ศาสตราจารยพิเศษ

วิชา มหาคุณ : ใชครับ

พิธก ี ร : พู ดตรงๆ ว่าเป็นหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีบ ่ า้ นเมือง?  ศาสตราจารยพิเศษ

วิชา มหาคุณ : ใชครับ ถูกตองครับ เราเขาไปสรางกรอบแลวก็ใหแนวความคิด ที่ถูกตอง วาเขาจะปฏิเสธอยางไร เชน เขาบอกวาไป ชวยกันตัดปาดีกวา เราก็ตองใหความรูเขาในดานพื้นที่ ชุมนํ้าเปนอยางไร ถานํ้าทวมเปนอยางไร ถาแหงแลง เปนอยางไร แลวในขณะเดียวกันเราก็ตองเสริมความ เลือ่ มลํา้ ทางเศรษฐกิจคืออะไร คือวาเขาขาดในเรือ่ งทีเ่ รา เรียกวา “เศรษฐกิจ พอเพียง” วาที่ดินนั้นควรทํายังไง แบงเปนกี่สวน แตสวนใหญผมยอมรับเลยวา เศรษฐกิจ พอเพียงไปเร็วแลว เพราะศาสตรพระราชาเขาไปถึงทุก หมูบานหรือทุกพื้นที่ แตเราตองใหศาสตรของพระราชาที่วา เศรษฐกิจพอเพียงกับการตอตานการทุจริต ตองนําเรื่อง ความรู หรือองคความรูเรื่องเหลานี้ ไปสอนเขา เชน อยากจะรูวาผิดนี้เปนอยางไร แลวกฎหมายเปนอยางไร และอะไรเปนอยางไร เราก็ตองใหความรูเขาดวยนะครับ

17


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

พิธีกร : อันนี้ต้องขอความรู้อาจารย์ก่อนครับ ก่อนที่จะ ไปแบบที่ ๓. คือ จะมีบางส่ วนที่ชาวบ้านเหมือนกึ่งๆ ถ้าจะทําแบบที่อาจารย์บอกว่า รักษาป่ า คอยดูแล เกื้อกูล ซึ่งกันและกัน ในขณะที่เพื่อนบ้านก็มาตัดเรื่อยๆ รวย เอาๆ แล้วผู้ใหญ่ก็หลับตาข้างหนึ่ง กํานันก็หลับตาข้าง หนึ่ง แล้วเราก็จะทนอยู่ได้อย่างไรครับ กลไกแบบนี้ บางทีแม้เราไม่ได้ใช้อํานาจรัฐ พอเราไปเจอแบบนี้เรา ทําอย่างอื่น เราจะไปส่ งเสริม แต่บางทีก็ไม่ไหวสู้ กับ พวกนี้?  ศาสตราจารยพิเศษ

วิชา มหาคุณ : ใชครับ เพราะวาเขาก็ ไมรหู นทางทีจ่ ะไปรองเรียน ไปหาผูม อี าํ นาจ หรือ คนที่ตรวจสอบเรื่องทุจริต นี่แหละที่เราจะดึงเอา เรามี ป.ป.ช. จังหวัด ทุกคนตองรับรูวาเรามีหมูบาน ชอสะอาด คือ ประสานกัน พอรูขอมูลอะไรก็สงตอขอมูล หรืออะไรกันไดซึ่งถือเปนขอมูลชั้นหนึ่งเลย เพราะวาเขา เปนเครือขายของเรา เปนพันธมิตรแลวมันมีชองแลวนะครับ การสอนในเรื่องของกฎหมายสหประชาชาติ บอกวาไมได สอนใหรูเฉพาะบุคคล แตสอนใหรูเปนพลังที่เรียกไดวา กฎหมายนั้นเปนทรัพยากรที่สําคัญเหมือนกับเราขุดแลว เจอนํ้ามัน เจอทองคําในพื้นที่ของเรา เราจะใช ใหเปน ประโยชนอยางไร ไมใชเอาเปนเรื่องของเฉพาะตัว พิธก ี ร : ต้องสอนแนวความคิดร่วมของชุมชน ของพื้นที่ ของทุกๆ อย่างที่ทุกคนมีส่วนที่จะผนึกกําลังกันใช่ไหม ครับ?  ทานอาจารยวช ิา

: ถูกตองครับ เราถือวาเรือ่ ง ที่จะตองทําอะไร ตองเปนการผนึกกําลังกันอยางที่คุณ 18

อภิรกั ษ (พิธกี ร) บอกถูกตองแลว คือ การผนึกกําลังไมใช เปนเรื่องที่ทําแคแบบขอไปที แตเอาจริงเอาจัง อยางเชน งานบุญบัง้ ไฟ ไปไหนไปกัน แตเรือ่ งแบบนัน้ เรามองไมเห็น ผมยกตัวอยาง จังหวัดศรีสะเกษ เปนชุมชนตนแบบแลวที่ คนไปดูงานทีห่ มูบ า นทาคอยนาง บุกรุกอันเปนทีส่ าธารณะ หมายความวา ทุกบานบุกรุกหมด คือ ลํา้ หมดจนถนนเหลือ นิดเดียว เขาก็มาคุยกันวา เราจะเปนหมูบานชอสะอาด หมูบ า นสุจริตแลว เรายังรุกหมูบ า น รุกทีส่ าธารณะ แมแตใน บานเราเอง แลวเราจะไมแกไดอยางไร ในทีส่ ดุ ประชุมกัน หลายครัง้ จนกระทัง่ ตกผลึกวาผมถอย โดยความสมัครใจ ที่ สุ ด แล ว ถอยหมดครั บ เป น หมู  บ  า นที่ มี ท างเข า เป น สาธารณะที่ใหญที่สุด พิธก ี ร : อาจารย์ครับ เมือ ่ สักครูอ ่ าจารย์ได้พูดถึงหมูบ ่ า้ น ที่รวมตัวกันและก็ทําให้ตัวเองต้องใสสะอาดโดยการ ถอยร่น มีทางสาธารณะ และเขาก็มงุ่ หน้าจะไปทําอย่าง อื่นและตั้งเป้ าว่าเขาจะเป็นหมู่บ้านช่อสะอาด อะไรที่ไม่ เข้าที่เข้าทางเขาต้องแก้ก่อน?  ศาสตราจารยพิเศษ

วิชา มหาคุณ : ใชครับ เขาตองแกกอ น เขาตองมองตัวเองกอนทีจ่ ะไปมองคนอืน่ ตองนึกถึงตัวเองกอนวา เราเคยผิดพลาดอะไรไวบา ง หรือ มีปญหาอะไรเกิดขึ้น เราตองลงตรงนี้กอน เราตองทําให สําเร็จ มีบางหมูบานอาจจะถอยรนแลวทําใหกลายเปน สาธารณะที่ใชประโยชนรว มกันจริงๆ เพราะวามีการบุกรุก และก็นึกวาเปนเรื่องธรรมดา ไมเห็นมี ใครเปนเจาของ เราตองสรางความเปนเจาของตรงนี้ ทีภ่ าษาอังกฤษเรียก วา “Owner” คือ ผูที่เปนพลเมืองทุกคนเปนเจาของ


แลวเราตองปรับสวนขาราชการของรัฐเปน Public Servant คือ ผูรับใชรัฐ ผูรับใชประชาชน ไมใชเปนนาย ถาเราไป เปลี่ ย นแนวความคิ ด แบบนี้ ค งไปไม ร อด เพราะฉะนั้น การทีเ่ ราจะใหแนวนีเ้ ราตองบอกวา การจะทําอะไรแบบนี้ จะทําคนเดียวเปนไปไมไดถา คุณจะทําใหสาํ เร็จตองรวมมือ รวมแรง รวมใจกันทํา แลวทําเปนโครงการแลวนําเสนอ เดี๋ยวนี้ผมเรียนเลยวา หมูบานตางๆ เขียนยุทธศาสตร ทํา SWOT ไดดีกวาพวกอยูในเมืองซะอีก ในเมืองยังทํา ไมเปนเลยครับ พิ ธีกร : ทีนี้ถ้าผมเป็นหนึ่งในหมู่บ้านจากทั่วประเทศ ผมได้ยินตรงนี้แล้วผมอยากจะเป็นส่ วนหนึ่งที่จะเข้าสู่ โครงการ ได้ไม่ได้ไม่รู้ แต่ขอลองก่อน ปีนี้ไม่ได้ แต่ปห ี น้า ต้องได้ ผมจะต้องทําอย่างไร?  ศาสตราจารยพิเศษ

วิชา มหาคุณ : เริ่มตน สามารถแจงเรามาไดเลย บอกวาอยากจะเขาโครงการนี้ และบอกวาจะเริม่ ตนอยางไร อะไร ยังไง ทานอาจจะยังไมไดอยู ในโครงการที่เราเรียกวาเราปก ธงไว ปกธงหมายความวา เรามองเปนเปาหมายกอน คือที่เรียกวา เปาหมาย ผมจะ บอกวา เราถือหมูบานที่ถือศีล ๕ กอนพื้นฐาน พิธีกร : ไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชัง?  ศาสตราจารยพเิ ศษ

วิชา มหาคุณ : ไมใชครับ

พิธีกร : แต่ว่าทุนของเขาที่เขามีศีล ๕ ที่ถือไว้ดีอยู่แล้ว เป็นตัวอย่างด้วยถ้าเขาทําได้?  ศาสตราจารย พิ เ ศษ

วิ ช า มหาคุ ณ : ใช คําวา ศีล ๕ เราก็มองวา เรื่องของศีลครบถวนใชไหม แตสิ่งที่มีความสําคัญที่สุด คือ ศีลขอ ๒ อทินนาทานา เวรมณี สิกขาปทังสมาธิยามิ คือ ไมโกง แตเราไมไดนกึ ถึง การโกงแผนดิน เรานึกถึงแตการโกงคนอื่น เราตองไม ลักทรัพย โกงของคนอื่น ซึ่งเปนบุคคล แตไมไดขยาย ขอบเขตวาการโกงแผนดินมันรายยิ่งกวาอีก พิ ธีกร : อาจารย์จะวัดอย่างไรว่าหมู่บ้านนี้ไม่ได้โกง แผ่นดิน?  ศาสตราจารยพิเศษ

วิชา มหาคุณ : อยาง หมูบานนูนตําบลนูนทําถนนสักปถึงสองป เดี๋ยวก็รวนซุย มักจะมีปญหาแบบนี้แสดงวาตองมีการโกงกิน แตวาก็ หลับตาขางหนึ่งวาคนนูนคนนี้ทํา พิธีกร : อันนี้แปลว่าอะไร คือ ผมปล่อยให้เขาโกง?  ศาสตราจารยพิเศษ

วิชา มหาคุณ : ใช

พิธีกร : อันนี้ผมจะไม่เข้าเกณฑ์?  ศาสตราจารยพิเศษ

วิชา มหาคุณ : ใช คือ ความเปนพลเมืองตองเขมแข็ง ทีนี้คุณอภิรักษ (พิธีกร)

19


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

ถามขอนีด้ มี ากเลย เพราะวาเดีย๋ วนีเ้ รามีโมเดล ตองภูมใิ จ อันหนึ่ง คือ ทานอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ทานไดสราง ทางเขาถนนทางเขาหมูบานตางๆ ทานเปนอดีตนักศึกษา นักบริหารยุทธศาสตรการปองกันปราบปรามการทุจริต ของ ป.ป.ช. ทานรับเอาไอเดียนี้เลย เพราะวามูลนิธิฯ นี้ เกิดขึ้นจากนักบริหารยุทธศาสตรการปองกันปราบปราม การทุจริต หลักสูตรนีข้ องลูกศิษยผมทุกรุน เขามาเห็นพอง ตรงกันวา นี้จะทําแบบลอยๆ ไมได ตองเอาของจริงแลว ทานอธิบดีก็เลยไปสอนหมูบานตางๆ โดยเราจะมีแบบ ฟอรม ทีเ่ ขาเรียกวา “Check List” ทานเขาไปเนีย่ หนึง่ จะ ตองเริม่ ตนจากอะไรทีท่ าํ ถนน สอนใหรเู ลยวามันตองมีอฐิ หิน ดิน ทราย เทาไหร มีสว นผสมปูน อะไรเทาไหรทจี่ ะเปน มาตรฐาน แลววางแผนวาถาจะเขาหมูบานตองตัดถนน ทางไหน ตองใชงบประมาณเทาไหร ตองใชถนนเสนทาง เทาไหร คือ ตองมีความรูทางดานเทคนิค ซึ่งเราไมรู ชาวบานไมเคยรูอะไรพวกนี้มากอน มันอยูในความรูของ ขาราชการกับพวกนักธุรกิจทีท่ าํ ถนน อยางนีก้ ต็ รวจไมเปน หรอก เพราะเชนนี้เราก็เหมือนจับมือกับอธิบดีเลยวา ตอไปนี้การสรางทางก็ขึ้นประกาศวาถนนชอสะอาดเลย พิธีกร : แบบนี้ก็ดีเลย ผมว่าถ้าผมเป็นชาวบ้านและเข้า ร่วมโครงการ ผมรู้ Know How ผมรู้วิธีการ ผมจะได้ของดี เพราะฉะนั้นผมเข้าร่วมโครงการผมมีสิทธิ์ที่จะได้รู้?  ศาสตราจารยพิเศษ

20

วิชา มหาคุณ : ใชครับ ดีเลย

พิธีกร : สนามเตะฟุ ตซอลผมจะต้องไม่ไร้มาตรฐาน?  ศาสตราจารยพิเศษ

วิชา มหาคุณ : ใชครับ เราก็จะพูดถึงเรือ่ งงบประมาณ สอนเรือ่ งการทําบัญชีหรือ อานบัญชีใหเปนวาตนทุน ดอกเบี้ย งบประมาณ เปนอยางไร ใหเขาไดรูนี่จะเปนสิ่งหนึ่งคือ Know How อยางที่วาให กาวไปสู ๔.๐ ไมวาจะ ๑ ถึง ๔ เสนยาดําเรื่องการทุจริต จะตองดึงออก ๓. เปนหมูบานแบบเจริญแลว เรียกวา ถนน เปนหลัก มีถนนอยูแลวอะไรอยูแลว และมีความเจริญ เขาไป หมูบานเหลานี้สิ่งที่เขามีเกือบจะสมบูรณทุกอยาง แตสิ่งที่ขาด คือ คุณธรรม เขาจะมองเรื่องประโยชน ปจเจกหรือสวนตัวเปนหลัก ตรงนี้เองที่เราจะดึงกลับมา หมายความวา อยางพวกถนนหรืออะไรทีร่ ฐั ให ไมใชวา ทาน คนเดียวที่จะดูแลรักษา แตตองเปนคนอื่นๆ รวมถึงคนใน ครอบครัวดวย เหมือนเปนเจาของ อยางที่ญี่ปุนเวลา เทศบาลมาปลูกตนไมดา นหนา เขาถือวาตนไมเปนของฉัน แลวนะ ฉันจะตองดูแลใหดีที่สุด ตายไมได พิธีกร : ทีนี้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีการอบรม แต่ว่า ตอนนี้มีนําร่องตามที่อาจารย์บอกอยู่ คือ ศีล ๕ พวกนี้ จะให้อะไรต่อนอกเหนือจากให้ความรู้ ขั้นตอน กติกา เกณฑ์ต่อๆ ไปจะเป็นอย่างไร?


 ศาสตราจารยพิเศษ

วิชา มหาคุณ : สําคัญ มากครับ เรื่องกติกา เกณฑการชี้วัด เราไมได ใหงายๆ มีการชี้วัดจากคณะกรรมการระดับชาติที่จะตองลงไปดู แตไมไดตัดสินกันดวยตา ตองใชตัวชี้วัดที่สําคัญ คือ ๑. เขามีสวนรวมจริงๆ รึเปลา เกณฑวัดที่สําคัญเราตองการ พลังทีม่ นั ยังขาดอยูท ตี่ า งคนตางอยู เขารวมมือกันจริงไหม เขาลงแรงอาสาหรือจิตอาสาจริงรึเปลา หรือ ทําขอไปที พอไดประโยชนแลวไมเอาแลว ๒. เรื่องแกนนํา แกนนํา ตองตอเนือ่ ง แลวตองมีแกนนําเยาวชน เราถือวาเยาวชน คนรุนใหมมีความสําคัญมาก หมูบานไหนจะมีผู ใหญดีแค ไหนแตขาดกลุมเยาวชนถือวาขาดสิ่งที่มีความสําคัญที่สุด คื อ คุ ณ จะเดิ น ต อ ไปหรื อ ต อ ยอดต อ ไปอย า งไร ถ า มี พลเมืองทีม่ แี ตคนแกไมมเี ด็กรุน ใหมทจี่ ะมารองรับมาเรียน รู  ในแนวทางนี้ เ ลย แต เ ราจะไม ป ล อ ยให ทํ า กั น เอง หมายความวา เราจะทําคายเยาวชนขึน้ มา นีผ่ มเพิง่ จะกลับ จากการเขาคายเยาวชนจาก ๑๘ หมูบ า น ซึง่ เราก็ ไมบงั คับ นะวาทุกหมูบานจะตองทํา บางหมูบานเขาบอกวา เขายัง ขาดแกนนํ า พวกนี้ น ะก็ จ ะไปสร า งกั น สิ่ ง เหล า นี้ เ ป น ตัวกระตุน พอเขาไปเขาคายเยาวชน มีการรวมมือ ซึ่งมี เครือขาย เขาก็บอกเลยวาทางผู ใหญประชุม ทางเด็กไป หากลุม แกนแลวก็มพี เี่ ลีย้ ง เสร็จแลวเขาจะเขียนโครงการ การเขียนโครงการไมใชการขอเพือ่ เอามาใหเยาวชนวาคุณ ไดรบั การศึกษา แตคณ ุ ตองเขียนโครงการวาคุณจะอบรม พวกคุณอยางไร เวลาขอเงินมาเพือ่ ใชประโยชนเรือ่ งสวน ตัวก็ ไมมีเลย ไมมีเขากระเปาใคร เพราะเราจะตองแสดง ใหเห็นวานีเ่ ปนของหลวง ของสวนรวม เปนงบประมาณที่ ถื อ ว า ทุ ก คนเป น ส ว นร ว มกั น แล ว ทุ ก คนก็ จ ะมี กํ า ลั ง ใจ คนหรือหมูบานไหนที่เขาใหความสนใจ รวมมืออยางดี แมวาจะเปนคนจน หมายความวาขาดแคลนมากเลย บานเขาไมมีฝาหรือฝนรั่ว ฯลฯ เราจะอนุมัติงบประมาณ หรือ ใหทางองคกรพวกอุปกรณ วัสดุ มาเสริมให แสดง ใหเห็นวาคนทําดีเรามีนาํ้ ใจให ซึง่ เปนการตอบแทนในความ ดีของเขา แตไมใชใหหมด พอถึงฤดูหนาวก็แจกผาหม คือ ไมใชการแจกแบบมีเงื่อนไข แตให ใจตอใจกัน เราก็จะ คัดเลือกคนเกาๆ ตอไป คัดเลือกหมูบานเขาคาย ผมเคย พูดเสมอวา ประเทศไทยเรามักจะกําหนดโดยมาตรฐาน ขั้ น ตํ่ า เกณฑ ม าตรฐานขั้ น ตํ่ า ผ า นแล ว คื อ ใช ไ ด แต มาตรฐานของเรา เราจะถือมาตรฐานขัน้ สูง แตคณ ุ จะไปถึง

หรือไมถึงนั้นอีกเรื่องหนึ่ง อุดมการณจริงเปนความคิดของ ที่สูงสุดวาจะไปถึงความดีใหได Best Practice หมายความ วา การทําความดีใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําดีได พิธีกร : ขออนุญาตอาจารย์ว่ามันไปยากเกินไป ปกติเขา จะมีมาตรฐานแบบนี้ ถ้าคุณขยับเข้ามาถึงคุณเอารางวัล ไป แต่วา่ อาจารย์มองว่า ถ้าคุณถึงมาตรฐานนีม ้ าอบรม กันต่อ คือ ไม่ใช่ถึงแล้วให้รางวัลไปบ่มเพาะต่อเนื่อง พอคุณถึงตรงนั้นปุ๊บคุณถึงจะได้รับรางวัลนั้นไป?  ศาสตราจารย พิ เ ศษ

วิ ช า มหาคุ ณ : ใช ไดเต็มๆ ครับ คุณจะภูมิใจมากๆ กับรางวัลที่คุณไดพรอม กั บ ได ค วามรู  ด  ว ย แต ล ะที่ ก็ มี ค วามรู  แ ตกต า งกั น ไป เราสังเกตแลววา ปที่ ๒ หมูบานนี้เรียนจากหมูบานนี้ คือ เราจะเรียนกันแบบสัญจร โดย มาเจอกันติดตอกัน เชน เดี๋ยวนี้เขาคุยกันทางไลน มี Social Media เราจะนําไลน มาใชกับ Public หรือ สาธารณชนให ได หมายความวา เราคนพบโครงการอะไรบางทีด่ ี เชน บวชสามเณรภาคฤดู รอนแลวตอยอดไปเดินธุดงค เขามองเห็นแลวนั่นแหละ ก็เอาบางสิอะไรแบบนี้ พิธีกร : แต่ถ้าเขาเซตกลุ่มแล้วไม่โต เจ้าหน้าที่ของเรา ก็ต้องไปกวนกลุ่ม?  ศาสตราจารยพิเศษ

วิชา มหาคุณ : ใชครับ ตองเขาไปชวยดูวาเขาขาดอะไร ตองยอมรับวาไมมีอะไร สมบูรณ ไปไดดว ยตนเอง ถาเขาสมบูรณ ไดดว ยตัวเองเขา คงไมมาเขารวมหรอกครับ ขณะเดียวกัน เราตองตองคิด วาเราตองเรียนรูกับเขาดวยเหมือนกัน ซึ่งสําคัญมาก บางที เ ราเข า ใจผิ ด เขาแย ทํ า ไมเขาถึ ง ไม เ อาไหนเลย ทําไมถึงไปอยางนัน้ อะไรแบบนี้ เชน บางหมูบ า นเนนเรือ่ ง การปฏิบัติธรรม เราจะบอกวาไมสนใจอะไรทั้งนั้นการ ปฏิบตั ธิ รรมเปนพืน้ ฐานคือสัมมาทิฐแิ ลว สวนทีถ่ กู ตองแลว เขาคิดดีคิดชอบแลว การที่เขาปฏิบัติธรรมดีหมายความ ว า เขาปฏิ เ สธการโกงด ว ยเหมื อ นกั น แต เ ราต อ งชี้ ว  า คุณปฏิบัติธรรมแลว แตมีคนมาตัดตนไมคุณตองลุกขึ้น จากการปฏิบัติธรรม แลวบอกวาขออภัยเถอะโยม คุณทํา แบบนี้ ไมไดนะ ขณะนี้ผมกําลังจะทําการปฏิรูปในเรื่อง ขาราชการ ทาง ก.พ. คิดอยูเ รือ่ งนีว้ า จะทําอยางไรใหพลัง ของขาราชการปกปองประชาชน ไมใชไปทําลายประชาชน 21


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

ผมพยายามพาคณะเขาไปวา หมูบานแบบนี้ๆ ขาราชการ ออนแออยางนีๆ้ มันซํา้ เติมชาวบาน เราจะแกปญ  หาใหมนั ลุลวงไปตองแกทั้งขางบนและขางลาง พิธีกร : เยาวชนจะเข้าร่วมโครงการยังไงได้บ้าง?  ศาสตราจารยพเิ ศษ

วิชา มหาคุณ : โรงเรียน อาจคัดเลือกบุคลากร ถาเขาพรอมทุนเขาพอมี หมายความวา เรามีวิทยากรอยู ก็แจงเรามาไดวาประสงคที่จะมีการ อบรมใหกี่โรงเรียนก็วา ไปเลย มาคุยกันใหลงตัววามันเปน ความตองการของทานเอง เชน ทานจะเปดหอประชุม ทานมีวันวาง นํ้า ขนม ที่เหลือโทรศัพทมาบอก ทีมงาน พรอม เราไป ไมนาเบื่อ รับรองผลไดดวย มีการละลาย พฤติกรรม และไปศึกษาดูงานหมูบานที่เขาพรอมหรือมี ความสําเร็จสวนหนึ่งแลว เราจะใหดูแลวเปรียบเทียบเลย ว า หมู  บ  า นคุ ณ เป น อย า งไร แล ว หมู  บ  า นที่ จ ะไปดู เ ป น อยางไร ใหเยาวชนคิดเอง ซึ่งมีตัวแบบแลววาภาคนี้ดู ที่ ไหน คือ ทางเรามีการวางแผนไวลวงหนา ซึ่งเปนการ ทํางานที่มีความตองการตรงกัน

22

พิธก ี ร : สุดท้ายอยากให้ทา่ นอาจารย์พูดถึงมูลนิธต ิ อ่ ต้าน การทุจริตครับ  ศาสตราจารยพิเศษ

วิชา มหาคุณ : อันนี้ ถือวาเปนสิ่งใหม โดยกอนหนานี้ทานนายกเคยถามวา เอาจริงรึเปลา ทําทัว่ ไปหรือเปนพิธี ผมไดตอบไปวาจะตอง ทําใหเกิดขึ้นไมใชทําแลวหายไป เชน เรื่องหมูบานชุมชนที่ คิดมานานแลว เยาวชนคนรุนใหมตองบมเพาะทําปลูก และปลุก ปลูก คือ การสรางใหม ปลุก คือ คนที่หลับใหล ไมเอาใจใสก็ตองลุกขึ้นมา ขณะเดียวกันตองนําเครือขาย จริงๆ ไม ใชเทียมๆ แบบเจอกันมากินขาวกัน รูจักกัน เพื่อนกันให ได ตองเอาจริงเอาจัง ตองมีโครงการ ทาน ตองมียุทธศาสตร ตองวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของ หมูบาน รวมถึงโรงเรียน หรือ บานหรือครอบครัวดวย เหมือนกัน ดังนั้น บาน วัด โรงเรียน มีความสําคัญมาก เราหวั ง ว า เราจะสร า งพื้ น ฐานตรงนี้ ใ ห เ ข ม แข็ ง และ เปนการเปลี่ยนแปลงประเทศชาติของเราใสสะอาดตาม แนวทางของเรา หรือ รัฐบาลตองการ ขณะเดียวกันเราก็ ไมหยุดยั้ง แลวเราจะทํา ๓ ป ใหเห็นอยางชัดเจน


ประมวลภาพกิจกรรม ประจําปี ๒๕๖๐


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

โครงการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริตระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษา องค์กรคุณธรรมต่างๆ และการเสวนาทางวิชาการด้านการต่อต้านการทุจริต การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ดานการตอตานการทุจริตระหวางมูลนิธิตอตานการทุจริตกับ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และองคกรคุณธรรมตางๆ โดยไดมีความเห็นชอบรวมกันในความรวมมือที่จะสงเสริม สนับสนุน เผยแพร และประสาน ในการเสริมสรางทัศนคติ คานิยมในความซือ่ สัตยสจุ ริตใหกบั คณาจารย บุคลากร นิสิต นักศึกษา และนักเรียนของสถาบันการศึกษาในสังกัด เพื่อใหการศึกษาของสถาบันการศึกษา มีสวนสําคัญ ในการสงเสริม สนับสนุนใหสังคมไทยมีทัศนคติ คานิยมในความซื่อสัตยสุจริต ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมชิ อบทุกรูปแบบ ตลอดจนการรวมกันพัฒนาการศึกษาวิจยั การสรางงานดานวิชาการ ดานการเสริม สรางคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริตใหกับเยาวชน และประชาชน ๑. วัตถุประสงค ๑.๑ เพื่อสงเสริม สนับสนุน เผยแพร และประสาน ใหเกิดความรวมมือในการเสริมสรางทัศนคติ คานิยม ในความซื่อสัตยสุจริตในมหาวิทยาลัย ในภาคประชาชน และในชุมชน ๑.๒ เพื่อสรางเครือขายการปองกันและปราบ ปรามการทุจริตในกลุม คณาจารย บุคลากร นิสติ นักศึกษา ตลอดจนนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด และเสริมสราง บทบาทในการเฝาระวัง และมีสวนรวมในการปองกันและ ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ ๑.๓ เพื่อใหการสนับสนุนและสงเสริมการจัด หลักสูตรการศึกษาและกิจกรรมในการปลูกฝงคานิยม คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรมให กั บ คนในชาติ โดยเฉพาะ เยาวชนใหเปนคนดี มีความซื่อสัตยสุจริต และมีความ จงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ๑.๔ เพื่ อ ให ก ารส ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นา บุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมี ความรู ความเขาใจในดานการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรม ๑.๕ เพื่อใหการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ๑.๖ เพื่ อ ยกย อ งและเผยแพร เ กี ย รติ คุ ณ ของ หนวยงาน และบุคคลดีเดนในดานการตอตานการทุจริต ๑.๗ เพื่อใหการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจาก การสนับสนุน การปองกัน และปราบปรามการทุจริต 24

๒. แนวทางการดําเนินการและกิจกรรมความรวมมือ ๒.๑ ประสานงาน และใหความรวมมือในการ ดําเนินงานดานการปองกันและตอตานการทุจริต ๒.๒ รวมมือจัดการศึกษาวิจยั รวบรวมองคความ รูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในระบบการ ศึกษาระดับอุดมศึกษา และเผยแพร ใหหนวยงานและ ประชาชนไดรับรู ๒.๓ รวมกันจัดทําชองทางการสื่อสาร เผยแพร และประชาสัมพันธ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในฐานะ เครือขายความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตแหงชาติ ๒.๔ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรหรือกิจกรรมที่จะ ชวยใหนิสิต นักศึกษา และนักเรียน ของสถานศึกษาใน สังกัด มีทศั นคติคา นิยมในความซือ่ สัตยสจุ ริต และมีความ รูความเขาใจถึงผลกระทบจากการทุจริตที่สงผลเสียหาย ตอประเทศ สังคม และประชาชน ๒.๕ รวมกันดําเนินการอื่นใดตามที่มูลนิธิตอตาน การทุจริต และสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย เห็น สมควร ๓. สถานที่ดําเนินการ ในป ๒๕๖๐ ไดมีการจัดทําบันทึกขอตกลง ความรวมมือ (MOU) ดานการตอตานการทุจริต และการ เสวนาทางวิชาการ ณ หองประชุมของมหาวิทยาลัย ทีเ่ ปน เจาภาพสถานที่ โดยกําหนดขัน้ ตนในพืน้ ทีข่ องจังหวัดตางๆ ดังตอไปนี้


๓.๑ การจัดกิจกรรมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมทั้งสิ้น ๑๐ สถาบัน ไดแก ๑. สถาบันการพลศึกษา ๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ๗. มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ๘. วิทยาลัยนานาชาติเซนตเทเรซา ๙. มูลนิธิยุวพทธพัฒนา ๓.๒ การจัดกิจกรรมครัง้ ที่ ๒ เมือ่ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหิดลรวมทัง้ สิน้ ๑๒ สถาบัน ไดแก ๑. มหาวิทยาลัยมหิดล ๒. มหาวิทยาลัยศิลปากร ๓. มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๔. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ๗. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ ทหารลาดกระบัง ๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ๙. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๑๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๑๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ๑๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ๓.๓ การจัดกิจกรรมครัง้ ที่ ๓ เมือ่ วันที่ ๒๗ มิถนุ ายน พ.ศ .๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยขอนแกนรวมทั้งสิ้น ๑๕ สถาบัน ไดแก ๑. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๓. มหาวิทยาลัยราชธานี ๔. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๕. มหาวิทยาลัยนครพนม ๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ๗. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

๑๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ๑๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ๑๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ๑๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ๑๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ๑๕. สมาคมตอตานการทุจริตภาคประชาชน อุบลราชธานี ๓.๔ การจัดกิจกรรมครัง้ ที่ ๔ เมือ่ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมทั้งสิ้น ๑๒ สถาบัน ไดแก ๑. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ๒. มหาวิทยาลัยทักษิณ ๓. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ๔. มหาวิทยาลัยหาดใหญ ๕. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ๑๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ๑๑. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต ๑๒. วิทยาลัยชุมชนระนอง ๓.๕ การจัดกิจกรรมครัง้ ที่ ๕ เมือ่ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมทั้งสิ้น ๑๒ สถาบัน ไดแก ๑. มหาวิทยาลัยแมโจ ๒. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ๓. มหาวิทยาลัยพายัพ ๔. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ๕. มหาวิทยาลัยพะเยา ๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ๑๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ๑๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ๑๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

25


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ดานการตอตานการทุจริต และการเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ 26


การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ดานการตอตานการทุจริต และการเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

27


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ดานการตอตานการทุจริต และการเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๓ ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ 28


การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ดานการตอตานการทุจริต และการเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๔ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

29


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ดานการตอตานการทุจริต และการเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๕ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 30


การสัมมนาทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต ณ หอง Tipawan Ballroom ชั้นล็อบบี้ โรงแรมริชมอนด ถ.รัตนาธิเบศร จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ (๑)

31


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

การสัมมนาทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต ณ หอง Tipawan Ballroom ชั้นล็อบบี้ โรงแรมริชมอนด ถ.รัตนาธิเบศร จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ (๒) 32


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต การสรางคานิยมในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต รักความเที่ยงธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบ โตไปไมโกงการรู เทาทันการทุจริตในมิติตางๆ ถือเปนเรื่องสําคัญที่เยาวชนในฐานะที่จะเติบโตเปนอนาคตของชาติตองเรียนรู และ ฝกอบรมจิตใจใหรักความสุจริตอยูเปนนิจ ดังนั้น จึงควรหันมาพัฒนาคนและพัฒนาจิตใจใหมากขึ้น เพื่อพัฒนา คนไทยใหเปนมนุษยทสี่ มบูรณทงั้ รางกาย จิตใจ มีสติปญ  ญา ความรู ควบคูก นั ไปทัง้ ดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับ การดํารงชีวติ ใหสามารถอยูร ว มกับผูอ นื่ ไดอยางมีความสุขโดยบาน วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษา ตลอดจนสถาบัน ตางๆ ที่เกี่ยวของตองใหความรวมมือในการจัดอบรม ใหความรูที่ถูกตอง สรางความเชื่อและความเห็นใหตรง ตลอดจนติดตาม เฝาระวังภัยสังคมตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเยาวชนอยูทุกขณะ ๑. วัตถุประสงค ๑.๑ เพื่อใหความรูแกเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย ๑.๒ เพื่อใหเยาวชนไดนอมนําหลักธรรมคําสอน ทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลีย่ นใช ในการดําเนินชีวติ ให เปนไปอยางถูกตอง ๑.๓ เพือ่ เปนการสงเสริม พัฒนาเยาวชน ใหมคี วาม พรอมและรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน ๑.๔ เพือ่ สรางความตระหนักในการสรางสุขภาวะ ทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ หรือปญญา โดยใชหลักธรรมเปนเครื่องมือในการพัฒนา คุณภาพชีวิต ๑.๕ ปลูกจิตสํานึกเยาวชน ใหทาํ ความดี ไมเกีย่ วของ กับอบายมุข และสิ่งเสพติด สรางพลังในการ ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งหลาย ๑.๖ ปลูกจิตสํานึกเยาวชนใหมีคานิยมในเรื่อง ความซื่อสัตยสุจริต รักความเที่ยงธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบ โตไปไมโกง รูเทาทันการทุจริตในทุกมิติ ๑.๗ เพื่ อ สร า งเครื อ ข า ยเยาวชนให เ ข ม แข็ ง เพื่อเปนสวนหนึ่งในการตอตานการทุจริต ๑.๘ เพื่อสรางความโปรงใสในระบบการทํางาน ใหเกิดขึน้ แกสงั คม การเฝาระวังการทุจริต อาทิ การมีสว น รวมในการตรวจทานการทํางานในสังคม โครงการหมาเฝา บาน (Watch Dog) เปนตน

๒. เยาวชนกลุมเปาหมาย ๒.๑ อายุ ๑๒-๑๘ ป ระดับมัธยมศึกษา เนน ม.๑-ม.๒ และ ม.๔-ม.๕ ๒.๒ อายุ ๑๙ ปขึ้นไป ระดับอุดมศึกษา ๓. จํานวนผูเขาอบรม เยาวชนจากสถาบันการศึกษาที่เขารวมโครงการ ครั้งละ ๑๐๐ คน จํานวน ๕ ครั้ง รวมปละ ๕๐๐ คน ๔. ระยะเวลาการอบรม ครั้งที่ ๑ : วันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ : วันที่ ๒๒-๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ : วันที่ ๔-๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔ : วันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๕ : วันที่ ๒๘-๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕. กําหนดการฝกอบรม วันแรก : พิธีเปด ผูจัดโครงการกลาวรายงาน ประธานในพิธีจะกลาวให โอวาท และกลาวเปดโครงการ พรอมนํารายชื่อนักเรียนมอบถวายแดพระวิทยากร พิธีมอบตัวเปนศิษย : ปฐมนิเทศ/ทักทายวัยใส เปดใจใฝธรรม/แนะนําพระวิทยากร แจงระเบียบการอยู คาย จากนั้นเปลี่ยนชุดขาว ทําการเจริญจิตภาวนา/แผ เมตตา ธรรมบรรยาย “หลักชาวพุทธ ศีล ๕” ธรรมจาก สื่อ “กฎแหงกรรม” สวดมนตทําวัตรเย็น/เจริญจิตภาวนา ธรรมนันทนาการ พิธีจุดเทียนปญญาสดุดีมหาราชา วันทีส่ อง : สวดมนตทาํ วัตรเชา/เจริญจิตภาวนา, เดินจงกรมฝกสติ, ธรรมนันทนาการ, ธรรมะจากสือ่ เรือ่ ง “ยาเสพติด”, ธรรมะจากสือ่ เรือ่ ง “รักในวัยเรียน”, ธรรมะ บรรยายตามฐาน ๓ ฐาน, กิจกรรม “คนสําคัญในชีวิต” 33


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

วันทีส่ าม : สวดมนตทาํ วัตรเชา/เจริญจิตภาวนา, ประมวลภาพกิจกรรม, กิจกรรมเพื่อนสนิทมิตรแท ๖. สถานทีอ่ บรม : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการดําเนินการ มู ล นิ ธิ ต  อ ต า นการทุ จ ริ ต มหาวิ ท ยาลั ย มหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ไดรวมกันจัดโครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รูเทา

ทันการทุจริต คายเยาวชนชอสะอาด รุน ที่ ๑ – ๕ ระหวาง เดือน มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัพระนครศรีอยุธยา โดยมีเยาวชนจาก ๑๙ โรงเรียน เขารวมโครงการ จํานวน ๕๐๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๔๐ ของเปาหมาย และมี คุณครูจํานวน ๓๑ คน รวมเปนผูเขาอบรมทั้งสิ้น ๕๓๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๖.๓๐ ของเปาหมาย

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม รูเทาทันการทุจริต ครั้งที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

34


การอบรมคุณธรรม จริยธรรม รูเทาทันการทุจริต ครั้งที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๒-๒๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

35


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม รูเทาทันการทุจริต ครั้งที่ ๓ ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๔-๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

36


การอบรมคุณธรรม จริยธรรม รูเทาทันการทุจริต ครั้งที่ ๔ ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

37


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม รูเทาทันการทุจริต ครั้งที่ ๕ ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

38


แบบประเมินความเห็น โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต “ค่ายเยาวชนช่อสะอาด” รุ่นที่ ๑-๕/๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผูตอบแบบประเมินความเห็นจํานวน ๔๔๐ คน คิดเปนรอยละ ๘๘ ของผูเขารับการอบรม สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป ๑.๑ สถานศึกษา จํานวน ๑๙ โรงเรียน ๑.๒ นักเรียนตอบแบบประเมินความเห็นจํานวน ๔๔๐ คน จากผูเขาอบรม จํานวน ๕๐๒ คน สวนที่ ๒ ความเห็นที่มีตอการดําเนินการฝกอบรม ๒.๑ การนําเสนอเนื้อหา สาระ ความรู เกี่ยวกับ เรื่องที่บรรยาย ๒.๑.๑ ประโยชนในการนําไปใช คิดเปนรอย ละ ๘๗.๗๐ ๒.๒ การดําเนินการฝกอบรม ๒.๒.๑ สถานที่จัดอบรม คิดเปนรอยละ ๘๗.๗๐ ๒.๒.๒ การลงทะเบี ย นและรั บ เอกสาร คิดเปนรอยละ ๙๕.๖๓ ๒.๒.๓ วิธีการจัดอบรม คิดเปนรอยละ ๙๖.๖๒ ๒.๒.๔ ระยะเวลาการจัดอบรม คิดเปนรอยละ ๙๓.๗๒ ๒.๒.๕ อาหารและเครื่องดื่ม คิดเปนรอยละ ๙๑.๒๓ ๒.๒.๖ ที่พัก คิดเปนรอยละ ๘๐.๘๕ ๒.๒.๗ ขอคิดเห็นอื่น สวนที่ ๓ ความเห็นที่มีตอกิจกรรม ๓.๑ ความเห็นตอการจัดกิจกรรม ๓.๑.๑ เทศนาธรรม โดย พระมหาหรรษาฯ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๓.๑.๒ ธรรมบรรยาย “หลักชาวพุทธ ศีล ๕” คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๓.๑.๓ ธรรมจากสือ่ “กฎแหงกรรม” คิดเปน รอยละ ๑๐๐

๓.๑.๔ ธรรมจากสื่อ “ ยาเสพติด ” คิดเปน รอยละ ๙๙.๔๐ ๓.๑.๕ ธรรมจากสื่อ “ รักในวัยเรียน ” คิด เปนรอยละ ๙๙.๑๐ ๓.๑.๖ ธรรมะบรรยาย ตามฐาน ๓ ฐาน คิด เปนรอยละ ๙๘.๓๑ ๓.๑.๗ กิจกรรม “คนสําคัญในชีวิต” คิดเปน รอยละ ๙๙.๑๐ ๓.๑.๘ บรรยาย เรือ่ ง การตอตานการทุจริต คิดเปนรอยละ ๙๘.๔๑ ๓.๑.๙ สวดมนต ทํ า วั ต รเช า ทํ า วั ต รเย็ น เจริญจิตภาวนา คิดเปนรอยละ ๙๙.๔๐ ๓.๑.๑๐ กิจกรรมเพื่อนสนิทมิตรแท คิดเปน รอยละ ๙๘.๑๖ ๓.๒ สิ่งที่ประทับใจตอการจัดการฝกอบรมครั้งนี้ - ไดฝกสมาธิ - ไดรับความรู - ไดเพื่อนใหม - ไดทํางานเปนทีม - ประทับใจพระอาจารยวิทยากร - ฝกระเบียบวินัย - ฝกการตรงตอเวลา เนนการทําเพือ่ สวนรวม มากกวาสวนตัว - การระดมความคิดโครงการเพื่อนําไปใช - อาหารอรอย - ฝกความอดทน - การสวดมนต ทําวัตรเชา เย็น - มีความสุข - กิจกรรมเพื่อนมิตรแท - มีมารยาทในการรับประทานอาหาร 39


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 - มีความสามัคคีในการทํางานโครงการ - เดินจงกลม - ไดรูอะไรมากมายทั้งการไหว การกราบ การตรง ตอเวลา และยังมีกิจกรรมสนุกๆ ใหไดทําและมีคติสอน ใจมากมาย - ไดสรางมิตรภาพของเพือ่ นตางหองตางโรงเรียน - ไดรับสิ่งใหมๆ เขามาในชีวิต - ไดรูหลักในการใชชีวิตที่ดี - ไดรูจักเพื่อนใหม มีเวลาใหกับตัวเอง ฝกระเบียบ วินัย - ไดรูจักคุณคาของคน รูคุณคาของพอแม - ชอบกิจกรรมเดินจงกลมในตอนเชา - ชอบนั่งสมาธิ - ชอบตอนรับประทานอาหารแบบนี้ ไมเคยทํา - ชอบกิจกรรมไดชวยเหลือกัน - กิจกรรมคนสําคัญในชีวิต - กิจกรรมเพื่อนสนิทมิตรแท - การพูดเรื่องพอแมและบุคคลสําคัญในชีวิต - ไดหลักคิดการแกปญหามาใช ในชีวิตประจําวัน และการทุจริตวาอันไหนเปนสิ่งไมดี - อาหารอรอย - พระอาจารยสอนเขาใจงาย - ไดประสบการณในการใชชีวิตปลูกฝงจิตสํานึก - การนอนสมาธิ - การเดินจงกลม - การนั่งสมาธิ - การสวดมนต - ฝกความสามัคคี - ฝกการเขาสังคม - ไดเพื่อนใหม - การไหวอยางถูกวิธี - ไดเรียนรูธรรมมากขึ้น - พระอาจารยใหความรูสนุกสนานไมเครียด - มีความสุขในการอบรม - กิจกรรมรวมกันเก็บขยะ - หองนํ้าสะอาด - แตละกิจกรรมนําไปใช ในชีวิตจริงได - ไดฟงธรรมรูสึกสบายใจ - มีระเบียบวินัย 40

- การทํางานเปนทีม การแบงหนาที่ ที่ ไดรับมอบ หมายอยางเต็มที่ - การแลกเปลี่ยนประสบการณ - ประทับใจในกิจกรรมที่ทําใหมีเพื่อนมากขึ้น ได เรียนรูเพื่อนแตละคน - ประทับใจทีมงานวิทยากร - พระอาจารยสอนดี มีกิจกรรมสนุก - ไดความรูมีคุณธรรมนํามาปรับใช ในชีวิตประจําวันได - เขาใจหลักธรรมทางพุทธศาสนามากขึ้น - ประทับใจในการทํางานรวมกับคณะเพื่อนเปนกลุม และชวยระดมความคิด - ไดความสามัคคี - ฝกความเปนระเบียบวินัยมากขึ้น - อาหารอรอย - มีความสุขและไดรับความรูมากยิ่งขึ้น ๓.๓ ขอเสนอแนะอื่น ๆ - อยากนอนหองมีแอรบาง - ที่นอนยุงเยอะมาก ควรมีการไลยุงหรือมีมุงกาง - อยากใหมีพัดลมเยอะกวานี้ หองนํ้าลื่น - พระอาจารยดุ ขอใหลดลงนิดหนึ่ง สรุปภาพรวม ความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินความพึง พอใจจากผลการประเมินความพึงพอใจ ผูเขารับการ อบรมเยาวชนชอสะอาด “โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รูเ ทาทันการทุจริต” ปรากฏวาในการจัดอบรม จํานวน ๕ ครั้ง มีผูเขาการอบรม จํานวน ๕๐๒ คน คิด เป น ร อ ยละ ๑๐๐ ของเป า หมาย โดยมี ผู  ต อบแบบ ประเมินความพึงพอใจ จํานวน ๔๔๐ คน คิดเปนรอยละ ๘๘ ของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งผูตอบแบบประเมิน ความพึงพอใจสวนใหญ มีความพึงพอใจในระดับมาก ทีส่ ดุ ถึงมากในหัวขอเกีย่ วกับหลักชาวพุทธ กฎแหงกรรม ยาเสพติด รักในวัยเรียน และการตอตานการทุจริต สามารถพัฒนาตอยอดในการดําเนินชีวติ การเรียน รูเ ทา ทันการทุจริตคอรรัปชัน


กิจกรรมอบรมเยาวชน “ปลูกคนดี เริม ่ ทีใ่ จ” การพัฒนาหมูบ า นใหปลอดจากการทุจริต ยอมสงผลโดยตรงตอการพัฒนาสังคมและประเทศ ใหมีความมั่นคงยั่งยืน เริ่มตั้งแตระดับครอบครัว ใหมีความซื่อสัตยสุจริตทางกาย พฤติกรรม จิตใจ และปญญา เกิดการตระหนักรู เกิดความละอายชั่วและเกรงกลัวตอการทุจริต เมื่อคนในหมูบานเกิด การตระหนักรู จะเปนคนมีความประพฤติปฏิบัติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ชวยปกปองรักษาผล ประโยชนของหมูบาน ชวยกันรักษาทรัพยากรของชุมชน พลัง “บวร” จึงเปนภูมิคุมกันที่สําคัญตอ การปองกันการทุจริตในหมูบาน ใหเปนหมูบานชอสะอาด จากพระราชดํ า รั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ ที่ พ ระราชทาน ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมือ่ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ “ความซื่อสัตยสุจริต เปนพื้นฐานของความดี ทุกอยาง จึงตองฝกฝนอบรมใหเกิดในตัวเอง เพื่อ จักไดเปนคนดีมีประโยชนและมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญ มัน่ คง” ความซือ่ สัตยสจุ ริต นอกจากจะเปนพืน้ ฐานของ ความดีทุกอยางแลว ยังสงผลใหชีวิตมนุษย มีความ สะอาด บุคคลใดที่ดําเนินชีวิตดวยความซื่อสัตยสุจริต ชีวติ ของบุคคลนัน้ ยอมถือวา “สะอาดและเจริญมัน่ คง” ดวยเหตุนี้ มูลนิธติ อ ตานการทุจริต จึงไดรว มมือ กับมูลนิธคิ รอบครัวพอเพียง เพือ่ การขับเคลือ่ นกิจกรรม การอบรมเยาวชน “ปลูกคนดี ชอสะอาด เริ่มที่ ใจ” โดยในป ๒๕๖๐ จะดําเนินโครงการ ๒๗ หมูบาน เพื่อ การสรางตนแบบ “หมูบานชอสะอาด” ตอไป ๑. วัตถุประสงค ๑.๑ มีความรู ความเขาใจ หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ๑.๒ สื บ สานพระราชปณิ ธ านน อ มนํ า หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ การต อ ต า นทุ จ ริ ต คอรรัปชัน ๑.๓ มีจติ สํานึกสาธารณะ รวมถึงมีภาวะผูน าํ ผูตามที่ดี ๑.๔ เปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนชุมชน เห็นถึงความสําคัญของการมีจิตสาธารณะ ๒. ระยะเวลาการอบรม ๒.๑ ดําเนินการอบรม เดือนเมษายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๐

๒.๒ ติดตามประเมินผล เดือนสิงหาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๐ ๓. สถานที่ โรงเรียน วัด สถานทีร่ าชการ คายกิจกรรม อืน่ ๆ ในหมูบาน หรือ อําเภอ หรือ ตําบล ในพื้นที่ ๔. การดําเนินการ ดํ า เนิ น การอบรมในพื้ น ที่ ๒๗ หมู  บ  า น ๒๗ จังหวัด ดังนี้ ๑. วันที่ ๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอง ประชุม รร.หนองปลามัน ตําบลหวยทราย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ๒. วันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลา อเนกประสงควัดหวยพุด ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ๓. วันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอง ประชุม องคการบริหารสวนตําบลพระพุทธ ตําบลพระพุทธ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ๔. วันที่ ๓-๔ มิถุยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนยเรียนรู บานโสก หมูบานโสก อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ๕. วันที่ ๓-๔ มิถุยายน ๒๕๖๐ ณ อาคารศูนย เรียนรู บานมาบชาง-วังไทร ตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก ๖. วันที่ ๑๐-๑๑ มิถยุ ายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุม เทศบาลตําบลโพสะ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ๗. วันที่ ๑๐-๑๑ มิถุยายน ๒๕๖๐ ณ วัดปาจัน ทวนารม ตําบลหองแซง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๘. วันที่ ๑๗-๑๘ มิถุยายน ๒๕๖๐ ณ ศาลา การเปรียญวัดละมุด ตําบลปากจั่น อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 41


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 ๙. วันที่ ๑๗-๑๘ มิถุยายน ๒๕๖๐ ณ วัดหนองยอ หมูบานหนองยอ ตําบลจิกดู อําเภอหัวตะพาน จังหวัด อํานาญเจริญ ๑๐. วันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนยเรียน รูหมูบานปลายคลอง ๑๘ หมูที่ ๑๑ ตําบลหมอนทอง อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๑. วั น ที่ ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วั ด ศาลาแดงเหนือ ตําบลเชียงรากนอย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ๑๒. วันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลา วัดเลิศอารุณ ตําบลทับทัน อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ๑๓. วันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดบาน โนนมะเขื อ ตํ า บลกาบิ น อํ า เภอกุ ด ข า วปุ  น จั ง หวั ด อุบลราชธานี ๑๔. วันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอง ประชุ ม อบต.บางนํ้ า ผึ้ ง หมู  บ  า นบางนํ้ า ผึ้ ง ตํ า บล บางนํ้าผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๕. วันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียน วัดหนองเมือง หมูบานหนองเมือง ตําบลหนองเมือง อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี ๑๖. วันที่ ๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียน ชําฆอพิทยาคม บานหนองปลาไหล ตําบลชําฆอ อําเภอ เขาชะเมา จังหวัดระยอง ๑๗. วันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนยเรียนรู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บานคลองอาราง ตําบลบาน แกง อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว ๑๘. วันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัด ทากระบือ หมูบานทากระบือ หมู ๕ ตําบล บางยาง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ๑๙. วันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลา การเปรียญ วัดบอนํา้ จืด ตําบลดอนขอย อําเภอแพงแสน จังหวัดนครปฐม ๒๐. วันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลา การเปรียญ วัดบางเลน หมูบานบางเลน ตําบลกฤษณา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ๒๑. วันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียน วัดหวยทราย ตําบลหวยทราย อําเภอหนองแค จังหวัด สระบุรี ๒๒. วันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียน วัดใหมผดุงเขต หมูบานศาลากลาง ตําบลศาลากลาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 42

๒๓. วันที่ ๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียน บานคู (คุรุศิษยวิทยาคาร) ตําบลบานคู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย ๒๔. วันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียน สะพานเลือกวิทยาคม ตําบลทุงเบญจา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ๒๕. วันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียน อาวใหญพิทยาคาร ตําบลอาวใหญ อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๖. วันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียน วัดคูลําพัน ตําบลคูลําพัน อําเภอศรีมโหสถ จังหวัด ปราจีนบุรี ๒๗. วันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียน บานมาบกรูด ตําบลบานบึง อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีขนั้ ตอนการดําเนินการและหัวขอวิชา ดังนี้ ๑. พิธกี ราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยใหผูเขาอบรม ชมวิดีทัศน ซึ่งแสดงเรื่องราวตั้งแตยังทรงพระเยาว พระราชกรณียกิจ และกิจกรรมทีห่ นวยงาน ราชการ เอกชน และประชาชน จัดทําถวายเพื่อเปนการรําลึกในพระ มหากรุณาธิคณ ุ และกราบภาพพระบรมโกศพรอมกัน จาก นั้นรวมกันนั่งสมาธิถวายเปนพระราชกุศล เปนเวลา ๑ นาที ๒. ผู  เ ข า อบรมร ว มกั น กล า วคํ า ปฏิ ญ าณตน โดยการนําของประธานในพิธี เพือ่ พัฒนาหมูบ า นของตน เปนหมูบานชอสะอาด โดยตั้งปณิธานวา จะประพฤติปฏิบัติตน ดวยความซื่อสัตย สุจริต อยู ในกรอบของศีลธรรม กฎหมาย วินัย และจารีตประเพณีอันดีงาม รวมทั้งจะรวมมือกันในการปองกัน แก ไข และสงเสริม ใหหมูบานของตนเปนหมูบานชอสะอาด เพื่อความผาสุก ความเจริญของหมูบาน และประเทศสืบไป ๓. ผูเขาอบรมทําแบบทดสอบกอนการอบรม ๔. ดําเนินการอบรม เรื่องหลักการทรงงาน ทศพิธราชธรรม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการนอมนํา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชกับ ความ ซื่อสัตย สุจริต การเรียน การทํางาน การออม ความรัก


ความสามัคคี และแนวทางการพัฒนาสูหมูบานชอสะอาด โดยใช ๔ เสาหลั ก ได แ ก กายสะอาด ใจสะอาด พฤติกรรม สะอาด ปญญาสะอาด และนอมนําปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงสู ๔ เสาหลักของหมูบานชอ สะอาด โดยใชวิธีการบรรยาย ชมวิดีทัศน แบงกลุมทํา กิจกรรมที่สอดคลองกับหัวขอที่บรรยาย และนําเสนอ รวมทั้ ง มี กิ จ กรรมตางๆ ที่กระตุนใหผูอ บรมกล า คิ ด กลาแสดงความคิดเห็น กลาทํา ซึ่งสงผลใหผูอบรมมี สวนรวม ทําใหรสู กึ สนุกสนาน และเขาใจเนือ้ เรือ่ งในการ เรียนการสอนไดงายขึ้น ขณะเดียวกันไดมีการสงเสริมเรื่องคุณธรรม อยางเปนรูปธรรม โดยใหผูเขาการอบรมศึกษาหนังสือ “นิทานคุณธรรม สอนใจ” ของสํานักงาน ป.ป.ช. ที่ ไดจัด ทําขึ้นเนื่องจากการประกวดนิทานคุณธรรม สอนใจ ประจําป ๒๕๕๒ ของสํานักงาน ป.ป.ช. โดยมีผูสงนิทาน เขารับการคัดเลือกจํานวนถึง ๑,๕๓๘ เรื่อง และไดรับ รางวัล จํานวน ๘ เรื่อง นํามาจัดเปนรูปเลมพรอมภาพ ประกอบ เพื่อถายทอดใหเยาวชนไดศึกษา อันจะนําไปสู การประพฤติปฏิบัติอยูในความซื่อสัตย สุจริต เมื่อผู อบรมไดศึกษาหนังสือ “นิทานคุณธรรม สอนใจ” แลว ใหนํามาถายทอดในลักษณะการแสดงละคร ซึ่งจะทําให ผูอบรมไดรับความรู ความเขาใจ จนสามารถถายทอด ออกมาไดดวยความรูสึกสนุกสนาน ทั้งผูแสดงและผูชม การแสดง จนสามารถนําสูการปฏิบัติจนถึงขั้นพัฒนา ตอยอดได ๕. มอบหมายงาน “เรื่องเลาเชานี้” ใหผูเขา อบรมนําความรูที่ ไดรับในวันแรกของการอบรมไปรอย เรียงเปนเรื่องราว และนําเสนอ ในเชาวันที่ ๒ ของการอบรม ๖. สัญญาใจประกาศตนเปนหมูบานชอสะอาด โดยผูเขาอบรมเขียนความตั้งใจของตนเองบนกระดาษ รูปหัวใจ วาตนจะเปนคนดีเดินตามรอยเทาพอดวยการ ทําความดีเพื่อตนเอง เพื่อชุมชน และเพื่อประเทศชาติ อยางไร นําไปติดรอบพระบรมฉายาลักษณ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และมอบพระบรมฉายาลักษณดงั กลาวใหแกหมูบ า นหรือ โรงเรียนที่สงเยาวชนเขารวมกิจกรรม ๗. ผูเขาอบรมทําแบบประเมินความพึงพอใจ และแบบทดสอบหลังการอบรม เพือ่ เปรียบเทียบวาเมือ่ ผานการอบรมแลว ผูเขารับการอบรมมีความรูมากขึ้น เพียงไร ผลการดําเนินการดําเนินการจัดอบรมเยาวชน ชอสะอาด ปลูกคนดี เริ่มที่ใจ จํานวน ๒๗ หมูบาน ๒๗

จังหวัด ครบถวนตามเปาหมายที่กําหนด มีผูเขารับการ อบรม จํานวน ๒,๑๖๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของ ๕. เปาหมายผลที่ ไดรับ ๕.๑ เยาวชนมีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิตร และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ไปใช ในการดําเนินชีวิตได ๕.๒ เยาวชนมีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕.๓ เยาวชนไดเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาหมูบาน ชอสะอาด ตามแนวทางที่กําหนด ๔ ประการ คือ กายสะอาด พฤติกรรมสะอาด จิตใจสะอาด และปญญาสะอาด ๕.๔ เยาวชนมีความรู ความเขาใจ การทํางาน ดวยจิตสาธารณะ ทําใหเกิดประโยชนแกตนเอง ครอบครัว โรงเรียน หมูบาน สังคม ประเทศชาติไดมากขึ้น สรุปภาพรวม ความพึงพอใจของผูต อบแบบประเมินความพึง พอใจ จากผลการประเมินความพึงพอใจ ผูเขารับการ อบรมเยาวชนชอสะอาด “ปลูกคนดี เริม่ ที่ใจ” ปรากฏวา ในการจัดอบรม ๒๗ ครั้ง ในพื้นที่ ๒๗ หมูบาน ๒๗ จังหวัด มีผเู ขาอบรม จํานวน ๒,๑๖๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมาย โดยมีผูตอบแบบประเมินความ พึงพอใจ จํานวน ๑,๙๗๙ คน คิดเปนรอยละ ๙๑.๖๒ ของผูเขาอบรม ซึ่งผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ สวนใหญ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดถึงมาก ใน หัวขอเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย สามารถเรียนรู เขาใจ เขาถึง และเชื่อมโยงเขากับการ พัฒนาหมูบานใหเปน หมูบานชอสะอาด ดวยการเชื่อม โยงเขากับ ๔ เสาหลักของหมูบาน ชอสะอาด ไดแก ปญญาสะอาด ใจสะอาด กายสะอาด และพฤติกรรม สะอาด สามารถพัฒนาตอยอดในการดําเนินชีวิต การ เรียนการรูเทาทันการทุจริตคอรรัปชัน และมีความเห็น ว า เป น สิ่ ง ที่ ส ามารถนํ า ไปสู  ก ารปฏิ บั ติ ไ ด จ ริ ง ขณะ เดี ย วกั น ก็ มี ค วามพึ ง พอใจในกิ จ กรรมน อ มรํ า ลึ ก ใน พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเปนแบบอยาง ในการอุทิศตนเพื่อประโยชนสุขของผูอื่น อันจะเสริม สรางใหเยาวชนมีจิตสํานึก และมีพฤติกรรมในการเปน คนที่มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ จิตอาสา อันเปนคุณลักษณะ ที่พึงประสงค ที่สังคมกําลังแสวงหา โดยมีรายละเอียด คิดเปนรอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 43


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

จังหวัด

ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด

ร้อยละ

๑ เชียงใหม่

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอนกับความ ซื่อสัตย์ สุจริต

๘๘.๒๓

- กิจกรรมน้อมร�าลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร - คณะวิทยากร

๘๕.๒๙

๒ สงขลา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอน

๘๕.๐๐

กิจกรรมน้อมร�าลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๗๕.๐๐

๓ นครราชสีมา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอน - กิจกรรมน้อมร�าลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร - หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอนกับแนวทาง พัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด ๔ เสาหลัก ได้แก่ ปัญญาสะอาด กายสะอาด ใจสะอาด และพฤติกรรมสะอาด

๗๒.๙๑

ความซื่อสัตย์ สุจริตและคณะ วิทยากร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอน

๖๒.๕๐

- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอน - การท�างานร่วมกับผู้อื่นและความ ซื่อสัตย์ สุจริต กิจกรรมน้อมร�าลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๖๕.๒๒

๔ นครนายก

๕ ชัยภูมิ

- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอนกับความ ซื่อสัตย์ สุจริต

๘๖.๙๕

๖ อ่างทอง

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอนกับความ ซื่อสัตย์ สุจริต

๘๗.๘๔

๗ ยโสธร

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอนกับความ ซื่อสัตย์ สุจริต

๘๗.๕๐

44

8

๗๙.๗๑

ระดับความพึงพอใจรองลงมา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอน

ร้อยละ

๗๒.๔๖

๘๓.๗๘

๘๖.๒๕


๘ พระนครศรีอยุธยา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอนกับการเรียน ความรัก ความสามัคคี

๙๐.๐๐

- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอนกับความ ซื่อสัตย์ สุจริต -หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอนกับแนวทาง พัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด ๔ เสาหลัก ปัญญาสะอาด กายสะอาด ใจสะอาด พฤติกรรมสะอาด - ความสามัคคีในการท�างานร่วมกัน - คณะวิทยากร

๘๗.๐๐

๙ อ�านาจเจริญ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอน

๗๗.๙๑

เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ๕ ค�า ๕ข้อที่พ่อสอนกับ การด�ารงชีวิตและการออม

๗๓.๒๖

๑๐ ฉะเชิงเทรา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอน

๘๘.๐๐

เรื่อง กิจกรรมน้อมร�าลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๘๔.๐๐

๑๑ ปทุมธานี

กิจกรรมน้อมร�าลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๙๕.๐๐ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอนกับ ความซื่อสัตย์ สุจริต

๘๕.๐๐

๑๒ สุรินทร์

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอน

๘๒.๑๙

๗๖.๗๑

๑๓ อุบลราชธานี

กิจกรรมน้อมร�าลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๘๙.๘๗

๑๔ สมุทรปราการ

กิจกรรมน้อมร�าลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๘๓.๗๘

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอนกับ ความซื่อสัตย์ สุจริต - หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอนกับแนวทาง พัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด ๔ เสา หลัก ปัญญาสะอาด กายสะอาด ใจสะอาด พฤติกรรมสะอาด - คณะวิทยากร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอนกับความ ซื่อสัตย์ สุจริต

๘๗.๓๔

๗๗.๐๓

45

ANTI - CORRUPTION FOUNDATION

9


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 ๑๕ ลพบุรี

๑๖ ระยอง

๑๗ สระแก้ว

๑๘ สมุทรสาคร

๑๙ นครปฐม

๒๐ สุพรรณบุรี ๒๑ สระบุรี

๒๒ นนทบุรี

๒๓ บุรีรัมย์

46

กิจกรรมน้อมร�าลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอนกับความ ซื่อสัตย์ สุจริต หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอนกับแนวทาง พัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด ๔ เสา ปัญญาสะอาด กายสะอาด ใจ สะอาด พฤติกรรมสะอาด กิจกรรมน้อมร�าลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๘๔.๕๑

- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอน

๘๓.๑๐

๗๔.๓๒

- คณะวิทยากร

๗๑.๖๒

๗๒.๗๓

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอนกับความ ซื่อสัตย์ สุจริต

๗๑.๒๑

๘๘.๑๖

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอน

๘๕.๕๓

กิจกรรมน้อมร�าลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอนกับความ ซื่อสัตย์ สุจริต กิจกรรมน้อมร�าลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอนกับการเรียน ความรัก ความสามัคคี

๘๙.๗๗

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอนกับความ ซื่อสัตย์ สุจริต

๘๕.๒๓

๗๔.๑๖

คณะวิทยากร

๗๑.๙๑

๘๗.๘๔

กิจกรรมน้อมร�าลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙

๘๓.๗๘

๘๔.๒๑

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอน

๗๖.๓๑

๙๐.๐๐

- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอนกับ ความซื่อสัตย์ สุจริต - หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอนกับ แนวทางพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด ๔ เสา ปัญญาสะอาด กายสะอาด ใจสะอาด พฤติกรรมสะอาด, ความ สามัคคีในการท�างานร่วมกัน และ - คณะวิทยากร

๘๗.๕๐


๒๔ จันทบุรี

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอน

๙๐.๒๘

- กิจกรรมน้อมร�าลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร - หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอนกับความ ซื่อสัตย์ สุจริต

๘๖.๑๑

๒๕ ตราด

กิจกรรมน้อมร�าลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ,หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอน และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อ ที่พ่อสอนกับความซื่อสัตย์ สุจริต

๗๔.๓๒

- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอนกับการเรียน ความรัก ความสามัคคี - คณะวิทยากร

๖๗.๕๗

๒๖ ปราจีนบุรี

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอนกับความ ซื่อสัตย์ สุจริต

๗๖.๙๒

กิจกรรมน้อมร�าลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๖๗.๓๑

๒๗ ชลบุรี

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอน

๘๘.๑๖

กิจกรรมน้อมร�าลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๘๕.๕๓

๔. ข้อเสนอแนะ ขอเสนอแนะ

เห็นวามีความรูค วามสามารถในการถายทอดความรูไดดี

ผู้ตอบแบบประเมิ นความพึ งพอใจงได้ ให้ข้อได มูลใในช่ วามพึ มิใจที่ได้นเข้ผลมี าร่วขมกิอจเสนอ กรรม ผูตอบแบบประเมิ นความพึ พอใจ หขออมูงข้ลอเสนอแนะ เขาใจงว่าายมีคเป นกันงพอใจ เอง ผูและภาคภู ตอบแบบประเมิ เยาวชนช่ อสะอาด “ปลูกคนดี ที่ใจ”งท�พอใจ าให้ได้และภาคภู รับความรู้เมรืิใ่อจงศาสตร์แนะ พระราชา ในชองข อเสนอแนะ วา มีเริค่มวามพึ ดังนี้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความซื่อสัตย์ สุจทีริต่ ไ ดความมี นัย ได้ข้อคิดดีๆอ สะอาด และได้แนวทางการพั ่บ้านช่อสะอาด นว่ากิาจงนีกรรมดั กล่ดาว เ ข า รรวะเบี มกิ จยบวิ กรรมเยาวชนช “ปลู ก คนดีฒนาหมู่บ้านให้เ๑)ป็นตหมูองการให มีการจัดและเห็ อบรมอย ้ทุกจัง่งหวั ช่วยสร้ ดาลใจ างสิ่งดีเๆรื่อให้งศาสตร แก่ชุมชนด้ วยการใช้หลั ข้อกมูลจริงและต ในชุมชนมาท� าโครงการพั ฒนาชุ ่วิทยากร เริ่มทีางแรงบั ่ใจ” ทํนาให ไดรับสร้ความรู พระราชา องการให จดั อบรมแก รนุ มนชน อง ตามแนวทางที โดยจัดในวันธรรมดา สอนปรัและก� าหนดให้แต่ละชุจมพอเพี ชนต้อยงน� โครงการนั ห็นว่าสิ่ม่งทีเวลา ่ได้เรียเพินรู่ม้สกิามารถน� าไปใช้ในชีวิตจริงได้ านี้ ชญาของเศรษฐกิ ง าความซื ่อสั้นตไปท� ย สุาจริ จริงตท�าให้เและเพิ จกรรมในการอบรมมากกว ในส่รวะเบี นของวิ ้ความสามารถในการถ่ เข้าใจง่ายมีกเป็ารจั นกัดนอบรมในลั เอง ความมี ยบวิทนยากร ัย ไดเห็ขอนว่คิาดมีดีคๆวามรู และได แนวทางการ ายทอดความรู ๒)้ได้ตดอี งการให กษณะนี้ กับ

พัฒนาหมูบ า นใหเปนหมูบ า นชอสะอาด และเห็นวากิจกรรม หัวขอวิชาอื่นๆ บาง นผลมี ข้อเสนอแนะ ดังกลผูา้ตวอบแบบประเมิ ชวยสรางแรงบั นดาลใจ สรางสิ่งดัดีงๆนี้ ใหแกชุมชน ๓) ตองการใหมีการจัดอบรมที่เขมขนขึ้น โดย ๑) ต้องการให้ ีการจั ดอบรมอย่ างนีา้ทโครงการพั ุกจังหวัด และต้ รุ่นน้อลงะหมู โดยจั นธรรมดา และเพิ่มวเวลา ดวยการใช ขอมูลมจริ งในชุ มชนมาทํ ฒนาองการให้ เลืจอัดกผูอบรมแก่ แทนจากแต บาดนในวั ๕-๑๐ คน มาอบรมร มกัน เพิ่มชุกิมจชน กรรมในการอบรมมากกว่ านี้ และกําหนดใหแตละ ตามแนวทางทีว่ ทิ ยากรสอน ๔) ตองการใหกลับมาอบรมเพิ่มเติมใหเยาวชน ๒) อต้องนํงการให้ มีการจั้นดไปทํ อบรมในลั ชุมชนต าโครงการนั าจริง กทํษณะนี าใหเห็้ กันบวหัาสิวข้่งทีอวิ่ ไดชาอื่นๆบ้กลุางมเดิม เรียนรู ในชีดอบรมที วติ จริงได ๓)ส ต้ามารถนํ องการให้าไปใช มีการจั ่เข้มในส ข้นขึว้นนของวิ โดยเลืทอยากร กผู้แทนจากแต่ละหมู่บ้าน ๕-๑๐ คน มาอบรมร่วมกัน ๔) ต้องการให้กลับมาอบรมเพิ่มเติมให้เยาวชนกลุ่มเดิม

47


๖. อยากให้มีเวลาเพิ่มกว่านี้ ๓ วัน ๒ คืน

จากแต่ละหมู่บ้าน ๆ ละ ๕-๑๐ คน มาอบรมร่วมกัน

รายงานผลการดําเนินสรุงาน ปแบบทดสอบก่อน –หลัง การฝึกอบรม ประจําปี 2560 โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด “ปลูกคนดี เริ่มที่ใจ”

หมู่บ้านหนองปลามัน ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จ�านวน ๖๘ คน

คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ รวม

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๔๒ ๖๑.๗๖ ๑๘ ๒๖.๔๗ ๔ ๕.๘๘ ๒ ๒.๙๔ ๖๘ ๑๐๐

หลังอบรม คน ร้อยละ ๖๖ ๙๗.๐๖ ๒ ๒.๙๔ ๖๘ ๑๐๐

หมายเหตุ หลังการ อบรมมีผู้ได้ รับคะแนน สูงขึ้นร้อย ละ ๓๘.๒๔

วันที่ ๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม รร.หนองปลามัน ตําบลหวย ทราย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

ANTI - CORRUPTION FOUNDATION

_2.indd 19

48

19 26/2/2561 13:17:13


๓. ป้ามุกสอนเข้าใจดี ๕. เสื้อสวย

๔. ร้อน

สรุปแบบทดสอบก่อน –หลัง การฝึกอบร โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด “ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่ม หมู่บ้านร�าแดง ต.ร�าแดง อ.สิงหนคร จ.สง คะแนน

วันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาอเนกประสงควัดหวยพุด ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๓๕ ๔๓.๗๕ ๒๐ ๒๕.๐๐ ๕ ๖.๒๕ ๑๐ ๑๒.๕๐ ๕ ๖.๒๕ ๕ ๖.๒๕ ๘๐ ๑๐๐

หลังอบรม คน ร้อยละ ๕๙ ๗๓.๗๕ ๒๐ ๒๕.๐๐ ๑ ๑.๒๕ ๘๐ ๑๐๐

หมายเหตุ หลังการ อบรมมีผู้ได้ รับคะแนน สูงขึ้นร้อยละ ๕๖.๒๕

ANTI - C

_2.indd 21

49


จากการตอบแบบสอบถาม จะเห็นว่าผู้เข้ารับการอบรมมีพึงพอใจมากที่สุดเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๑ รองลงมา เรื่อง ความซื่อสัตย์ สุจริตและคณะวิทยากร คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 สรุปแบบทดสอบก่อน –หลัง การฝึกอบรม

โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด “ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ” หมู่บ้านกันผม ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา.จ�านวน ๙๖ คน

คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๓๐ ๓๑.๒๕ ๒๔ ๒๕.๐๐ ๑๕ ๑๕.๖๒ ๑๐ ๑๐.๔๒ ๕ ๕.๒๑ ๑๒ ๑๒.๕๐ ๙๖ ๑๐๐

หลังอบรม คน ร้อยละ ๘๒ ๘๕.๔๒ ๖ ๖.๒๕ ๗ ๗.๒๙ ๑ ๑.๐๔ ๙๖ ๑๐๐

หมายเหตุ หลังการ อบรมมีผู้ได้ รับคะแนน สูงขึ้นร้อย ละ ๖๘.๗๕

วันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม องคการบริหารสวน ตําบลพระพุทธ ตําบลพระพุทธ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ANTI - CORRUPTION FOUNDATION

_2.indd 23

50

23 26/2/2561 13:17:16


๒. มีความสุข สนุก ๓. ขอบคุณคณะวิทยากร

สรุปแบบทดสอบก่อน –หลัง การฝึกอ โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด “ปลูกคน หมู่บ้านบ้านโสก ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภ คะแนน

วันที่ ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนยเรียนรูบานโสก หมูบานโสก อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ

๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๓๐ ๖๕.๒๒ ๘ ๑๗.๓๙ ๕ ๑๐.๘๗ ๑ ๒.๑๗ ๑ ๒.๑๗ ๑ ๒.๑๗ ๔๖ ๑๐๐

หลังอบรม หมายเหตุ คน ร้อยละ ๔๕ ๙๗.๘๓ ๑ ๒.๑๗ หลังการ อบรมมีผู้ได้ รับคะแนน สูงขึ้นร้อย ละ ๓๔.๗๘ ๔๖ ๑๐๐

ANTI

_2.indd 25

51


๑. ความรู้ความพอเพียง ๕. ให้เพิ่มเวลาอบรม ๒. อาหารอร่อย เยอะ ๓. ท�าดี คิดดี รายงานผลการดํ าเนินงาน ๖. สนุก

๗. ขอบคุณวิทยากร เป็นกันเอง ๘. ภูมิใจที่ได้ร่วมกิจกรรมช่อสะอาด ๙. ชอบการท�างานทีม งานกลุ่ม

ประจําปี 2560 สรุปแบบทดสอบก่อน –หลัง การฝึกอบรม

โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด “ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ” หมู่บ้านบ้านวังไทร ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก. จ�านวน ๖๙ คน

คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๑๔ ๒๐.๒๙ ๒๑ ๓๐.๔๓ ๒๓ ๓๓.๓๓ ๖ ๘.๖๙ ๔ ๕.๗๙ ๑ ๑.๔๕ ๖๙ ๑๐๐

หลังอบรม หมายเหตุ คน ร้อยละ ๖๖ ๙๕.๖๕ หลังการ ๓ ๔.๓๕ อบรมมีผู้ได้ รับคะแนน สูงขึ้นร้อย ละ ๗๙.๗๑ ๖๙ ๑๐๐

วันที่ ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคารศูนยเรียนรู บานมาบชาง-วังไทร ตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก

ANTI - CORRUPTION FOUNDATION

_2.indd 27

52

27 26/2/2561 13:17:20


๒. อาหารอร่อย เยอะ ๓. ท�าดี คิดดี

๕. ให้เพิ่มเวลาอบรม ๖. สนุก

สรุปแบบทดสอบก่อน –หลัง การฝ โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด “ปลูกคนดี ช หมู่บ้านบ้านวังไทร ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครน คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

วันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมเทศบาลตําบลโพสะ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๑๔ ๒๐.๒๙ ๒๑ ๓๐.๔๓ ๒๓ ๓๓.๓๓ ๖ ๘.๖๙ ๔ ๕.๗๙ ๑ ๑.๔๕ ๖๙ ๑๐๐

หลังอบรม หมายเหตุ คน ร้อยละ ๖๖ ๙๕.๖๕ หลังการ ๓ ๔.๓๕ อบรมมีผู้ได้ รับคะแนน สูงขึ้นร้อย ละ ๗๙.๗๑ ๖๙ ๑๐๐

ANT

_2.indd 27

53


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เป็นโครงการดีมาก ให้มีต่อไป ชอบมาก เด็กรุ่นใหม่ควรเรียนรู้ มีความรู้ ความสามัคคี สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

รายงานผลการดํ นงาน จพอเพียง โครงการนี้สร้างแรงบันดาลใจและสร้างความดีต่อชุมชน จนไปถึ งได้แนวหลักคิดหลักปรัาชเนิ ญาของเศรษฐกิ ประจําปี 2560

สรุปแบบทดสอบก่อน –หลัง การฝึกอบรม โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด “ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ” ณ วัดป่าจันทาวนาราม ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร. จ�านวน ๘๐ คน

คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ รวม

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๔๐ ๕๐.๐๐ ๒๑ ๒๖.๒๕ ๑๓ ๑๖.๒๕ ๖ ๗.๕๐ ๘๐ ๑๐๐

หลังอบรม คน ร้อยละ ๘๐ ๑๐๐

๘๐

๑๐๐

หมายเหตุ หลังการ อบรมมีผู้ได้ รับคะแนน สูงขึ้นร้อยละ ๕๐.๐๐

วันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วัดปาจันทวนารม ตําบลหองแซง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ANTI - CORRUPTION FOUNDATION

_2.indd 31

54

31 26/2/2561 13:17:22


๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอนกับความซื่อสัตย์ สุจริต คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๔ รองลงมา เ รัชกาลที่ ๙ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗๘

สรุปแบบทดสอบก่อน –หลัง การฝึก โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด “ปลูกคนดี ช ณ ศาลาการเปรียนวัดละมุด หมู่บ้านสกัดน�้ามันใต้ จ. พระนครศรีอยุธยา จ�านวน ๘๐ วันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศาลาการเปรียญวัดละมุด ตําบลปากจั่น อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ รวม

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๔๐ ๕๐.๐๐ ๒๑ ๒๖.๒๕ ๑๓ ๑๖.๒๕ ๖ ๗.๕๐ ๘๐ ๑๐๐

หลังอบรม คน ร้อยละ ๘๐ ๑๐๐ ๘๐ ๑๐๐

หมายเหตุ หลังการ อบรมมีผู้ได้ รับคะแนน สูงขึ้นร้อย ละ ๕๐.๐๐

ANT

_2.indd 33

55


ประจ�าวันได้ รักษาและปฏิบัติตามศีล ๕ สร้างจิตอาสาท�าความดีต่อชุมชน

สรุปแบบทดสอบก่อน –หลัง การฝึกอบรม รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีโครงการอบรมเยาวชนช่ 2560 อสะอาด “ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ”

ณ วัดหนองยอ หมู่บ้านหนองยอ ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อ�านาจเจริญ จ�านวน ๘๖ คน

คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๓๕ ๓๙.๕๓ ๒๓ ๒๖.๗๔ ๑๓ ๑๕.๑๒ ๑๐ ๑๑.๖๓ ๔ ๔.๖๕ ๑ ๑.๑๖ ๘๖ ๑๐๐

หลังอบรม หมายเหตุ คน ร้อยละ ๗๖ ๘๘.๓๗ หลังการ ๑๐ ๑๑.๖๓ อบรมมีผู้ได้ รับคะแนน สูงขึ้นร้อย ละ ๖๐.๔๗ ๘๖ ๑๐๐

วันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วัดหนองยอ หมูบานหนองยอ ตําบลจิกดู อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ

ANTI - CORRUPTION FOUNDATION

_2.indd 35

56

35 26/2/2561 13:17:26


ชอบกิจกรรมอบรมนี้ มีความสุข วิทยากรสอนเข้าใจดี ง่าย มีความรู้เพิ่มขึ้น ชอบท�าให้จิตส�านึกเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่โกง

สรุปแบบทดสอบก่อน –หลัง การฝึก โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด “ปลูกคนดี ช่อ ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านปลายคลอง ๑๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.หมอนทอง จ�านวน ๕๐ คน คะแนน

วันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนยเรียนรูหมูบานปลายคลอง ๑๘ หมูที่ ๑๑ ตําบลหมอนทอง อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๐ ๙ ๘ ๗ รวม

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๒๕ ๕๐.๐๐ ๑๐ ๒๐.๐๐ ๑๐ ๒๐.๐๐ ๕ ๑๐.๐๐ ๕๐ ๑๐๐

หลังอบรม หมายเหตุ คน ร้อยละ ๕๐ ๑๐๐ หลังการ อบรมมีผู้ได้ รับคะแนน -สูงขึ้นร้อย ละ ๕๐.๐๐ ๕๐ ๑๐๐

ANTI

_2.indd 37

57


จากการตอบแบบสอบถาม จะเห็ น ว่ า ผู ้ เข้ า รั บ การอบรมมี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ด เรื่ อ ง กิ จ กรรมน้ อ มร� า ลึ ก ใน พระมหากรุ ณาธิคุณรัชกาลทีา่ ๙เนิคิน ดเป็งาน นร้อยละ ๙๕.๐๐ รองลงมา เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอน รายงานผลการดํ กับความซืประจํ ่อสัตย์ สุาจริปีต คิ2560 ดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐

สรุปแบบทดสอบก่อน –หลัง การฝึกอบรม โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด “ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ” ณ วัดศาลาแดงเหนือ ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี จ�านวน ๖๐ คน คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ รวม

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๓๐ ๕๐.๐๐ ๑๓ ๒๑.๖๙ ๑๐ ๑๖.๖๗ ๗ ๑๑.๖๗ ๖๐ ๑๐๐

หลังอบรม คน ร้อยละ ๖๐ ๑๐๐ ๖๐ ๑๐๐

หมายเหตุ หลังการ อบรมมี ผู้ได้รับ คะแนนสูง ขึ้นร้อยละ ๕๐.๐๐

วันที่ ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดศาลาแดงเหนือ ตําบลเชียงรากนอย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ANTI - CORRUPTION FOUNDATION

_2.indd 39

58

39 26/2/2561 13:17:32


ชอบกิจกรรมอบรมนี้ มีความสุข วิทยากรสอนเข้าใจดี ง่าย มีความรู้เพิ่มขึ้น อย ชอบ ท�าให้จิตส�านึกเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่โกง

สรุปแบบทดสอบก่อน –หลัง การฝึกอบ โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด “ปลูกคนดี ช่อส ณ โรงเรียนเลิศอรุณ หมู่บ้านข้ามพัฒนา ต.ทับทัน อ.สังขะ จ คะแนน

วันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาวัดเลิศอารุณ ตําบลทับทัน อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร

๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ รวม

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๓๐ ๔๑.๑๐ ๑๖ ๒๑.๙๒ ๑๓ ๑๗.๘๑ ๗ ๙.๕๙ ๗ ๙.๕๙ ๗๓ ๑๐๐

หลังอบรม คน ร้อยละ ๗๓ ๑๐๐ ๗๓ ๑๐๐

หมายเหตุ หลังการ อบรมมีผู้ได้ รับคะแนน สูงขึ้นร้อย ละ ๕๘.๙๐

ANTI -

_2.indd 41

59


แนวทางพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด ๔ เสา ปัญญาสะอาด กายสะอาด ใจสะอาด พฤติกรรมสะอาด และคณะวิทยากร คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๔ รายงานผลการดําเนินงาน

ประจําปี 2560 สรุปแบบทดสอบก่อน –หลัง การฝึกอบรม

โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด “ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ” ณ วัดบ้านโนนมะเขือ ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี จ�านวน ๗๙ คน

คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ รวม

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๔๐ ๕๐.๖๓ ๑๖ ๒๐.๒๕ ๑๓ ๑๖.๓๕ ๔ ๕.๐๖ ๖ ๗.๕๙ ๗๙ ๑๐๐

หลังอบรม คน ร้อยละ ๗๙ ๑๐๐ ๗๙ ๑๐๐

หมายเหตุ หลังการ อบรมมี ผู้ได้รับ คะแนนสูง ขึ้นร้อยละ ๔๙.๓๗

วันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดบานโนนมะเขือ ตําบลกาบิน อําเภอกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี

ANTI - CORRUPTION FOUNDATION

_2.indd 43

60

43 26/2/2561 13:17:35


สรุปแบบทดสอบก่อน –หลัง การฝึกอบร โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด “ปลูกคนดี ช่อสะอ ณ ห้องประชุม อบต.บางน�้าผึ้ง หมู่บ้านบางน�้าผึ้ง ต.บางน�้าผึ้ง อ.พ จ�านวน ๗๔ คน วันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม อบต.บางนํ้าผึ้ง หมูบานบางนํ้าผึ้ง ตําบลบางนํ้าผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ รวม

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๔๔ ๕๙.๔๖ ๑๖ ๒๑.๖๒ ๑๐ ๒๒.๗๓ ๔ ๕.๔๐ ๗๔ ๑๐๐

หลังอบรม คน ร้อยละ ๗๔ ๑๐๐ ๗๔ ๑๐๐

หมายเหตุ หลังการ อบรมมีผู้ได้ รับคะแนน สูงขึ้นร้อย ละ ๔๐.๕๔

ANTI - CO

_2.indd 45

61


ได้แนวหลักคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการนี้สร้างแรงบันดาลใจและสร้างความดีต่อชุมชน

รายงานผลการดําเนินงาน สรุปแบบทดสอบก่อน –หลัง การฝึกอบรม ประจําปีโครงการอบรมเยาวชนช่ 2560 อสะอาด “ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ”

ณ โรงเรียนวัดหนองเมือง หมู่บ้านหนองเมือง ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี จ�านวน ๗๑ คน

คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ รวม

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๔๔ ๖๑.๙๗ ๑๖ ๒๒.๕๓ ๖ ๘.๔๕ ๕ ๗.๐๔ ๗๑ ๑๐๐

หลังอบรม คน ร้อยละ ๗๑ ๑๐๐ ๗๑ ๑๐๐

หมายเหตุ หลังการ อบรมมีผู้ได้ รับคะแนน สูงขึ้นร้อย ละ ๓๘.๐๓

วันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดหนองเมือง หมูบานหนองเมือง ตําบลหนองเมือง อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี

ANTI - CORRUPTION FOUNDATION

_2.indd 47

62

47 26/2/2561 13:17:38


ให้มาอีก

สรุปแบบทดสอบก่อน –หลัง การฝึกอบ โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด “ปลูกคนดี ช่อส ณ โรงเรียนช�าฆ้อพิทยาคม หมู่ที่๘ บ้านหนองปลาไหล ต.ช�า จ�านวน ๗๔ คน คะแนน

วันที่ ๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนชําฆอพิทยาคม บานหนองปลาไหล ตําบลชําฆอ อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

๑๐ ๙ ๘ ๗ รวม

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๔๔ ๕๙.๔๖ ๑๖ ๒๑.๖๒ ๕ ๖.๗๖ ๙ ๑๒.๑๖ ๗๔ ๑๐๐

หลังอบรม หมายเหตุ คน ร้อยละ ๗๔ ๑๐๐ หลังการ อบรมมีผู้ได้ รับคะแนน สูงขึ้นร้อย ละ ๔๐.๕๔ ๗๔ ๑๐๐

ANTI -

_2.indd 49

63


สรุปแบบทดสอบก่อน –หลัง การฝึกอบรม

รายงานผลการดําเนินงาน โครงการอบรมเยาวชนช่ อสะอาด “ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ” ประจําปี 2560

ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองอาราง ต.บ้างแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว จ�านวน ๖๖ คน

คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ รวม

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๓๐ ๔๕.๔๕ ๑๖ ๒๔.๒๔ ๙ ๑๓.๖๔ ๗ ๑๐.๖๑ ๖๖ ๑๐๐

หลังอบรม คน ร้อยละ ๖๖ ๑๐๐ ๖๖ ๑๐๐

หมายเหตุ หลังการ อบรมมีผู้ได้ รับคะแนน สูงขึ้นร้อย ละ ๕๔.๕๕

วันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนยเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บานคลองอาราง ตําบลบานแกง อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว

ANTI - CORRUPTION FOUNDATION

_2.indd 51

64

51 26/2/2561 13:17:40


สรุปแบบทดสอบก่อน –หลัง การฝึกอบ โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด “ปลูกคนดี ช่อสะ ณ โรงเรียนวัดท่ากระบือ หมู่บ้านท่ากระบือ ม.๕ ต.บางยาง อ.ก จ�านวน ๗๖ คน คะแนน

วันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดทากระบือ หมูบานทากระบือ หมู ๕ ตําบลบางยาง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร

๑๐ ๙ ๘ ๗ รวม

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๔๐ ๕๒.๖๓ ๑๖ ๒๑.๐๕ ๙ ๑๑.๘๔ ๗ ๙.๒๑ ๗๖ ๑๐๐

หลังอบรม คน ร้อยละ ๗๖ ๑๐๐ ๗๖ ๑๐๐

หมายเหตุ หลังการ อบรมมีผู้ได้ รับคะแนน สูงขึ้นร้อย ละ ๔๗.๓๗

ANTI - C

_2.indd 53

65


ได้แนวหลักคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการนี้สร้างแรงบันดาลใจและสร้างความดีต่อชุมชน

ปแบบทดสอบก่อน –หลัง การฝึกอบรม รายงานผลการดําเนินสรุ งาน ประจําปี 2560 โครงการอบรมเยาวชนช่ อสะอาด “ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ”

ณ ศาลาการเปรียณ วัดบ่อน�้าจืด ต.ดอนข่อย อ.ก�าแพงแสน จ.นครปฐม จ�านวน ๘๘ คน

คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๔๐ ๔๕.๔๕ ๑๖ ๑๘.๑๘ ๙ ๑๐.๒๓ ๗ ๗.๙๕ ๙ ๑๐.๒๓ ๗ ๗.๙๕ ๘๘ ๑๐๐

หลังอบรม คน ร้อยละ ๘๘ ๑๐๐ ๘๘ ๑๐๐

หมายเหตุ หลังการ อบรมมีผู้ได้ รับคะแนน สูงขึ้นร้อย ละ ๕๔.๕๕

วันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาการเปรียญ วัดบอนํ้าจืด ตําบลดอนขอย อําเภอแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ANTI - CORRUPTION FOUNDATION

_2.indd 55

66

55 26/2/2561 13:17:44


สรุปแบบทดสอบก่อน –หลัง การฝึกอบ โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด “ปลูกคนดี ช่อส ณ ศาลาการเปรียณ วัดบางเลน หมู่บ้านบางเลน ต.กฤษณา อ จ�านวน ๘๙ คน คะแนน

วันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางเลน หมูบานบางเลน ตําบลกฤษณา อําเภอ บางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๔๐ ๔๔.๙๔ ๑๖ ๑๗.๙๘ ๙ ๑๐.๑๑ ๗ ๗.๘๖ ๑๐ ๑๑.๒๓ ๗ ๗.๘๖ ๘๙ ๑๐๐

หลังอบรม คน ร้อยละ ๘๙ ๑๐๐ ๘๙ ๑๐๐

หมายเหตุ หลังการ อบรมมี ผู้ได้รับ คะแนนสูง ขึ้นร้อยละ ๕๕.๐๖

ANTI -

_2.indd 57

67


รัชกาลที่ ๙ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗๘

สรุปแบบทดสอบก่อน –หลัง การฝึกอบรม รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 โครงการอบรมเยาวชนช่ อสะอาด “ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ”

ณ โรงเรียนวัดห้วยทราย ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี จ�านวน ๗๔ คน

คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๔๐ ๕๔.๐๕ ๑๐ ๑๓.๕๑ ๙ ๑๒.๑๖ ๕ ๖.๗๖ ๖ ๘.๑๑ ๔ ๕.๔๐ ๗๔ ๑๐๐

หลังอบรม หมายเหตุ คน ร้อยละ ๗๔ ๑๐๐ หลังการ อบรมมีผู้ได้ รับคะแนน สูงขึ้นร้อย ละ ๔๕.๙๕ ๗๔ ๑๐๐

วันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดหวยทราย ตําบลหวยทราย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ANTI - CORRUPTION FOUNDATION

_2.indd 59

68

59 26/2/2561 13:17:46


ได้แนวหลักคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการนี้สร้างแรงบันดาลใจ

สรุปแบบทดสอบก่อน –หลัง การฝึกอบ โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด “ปลูกคนดี ช่อส โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต หมู่บ้านศาลากลาง ต.ศาลากลาง อ.บางกร คะแนน

วันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดใหมผดุงเขต หมูบานศาลากลาง ตําบลศาลากลาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๔๐ ๕๒.๖๓ ๑๑ ๑๔.๔๗ ๑๐ ๑๓.๑๖ ๕๕ ๖.๗๖ ๖ ๗.๘๙ ๔ ๕.๒๖ ๗๖ ๑๐๐

หลังอบรม คน ร้อยละ ๗๖ ๑๐๐ ๗๖ ๑๐๐

หมายเหตุ หลังการ อบรมมีผู้ได้ รับคะแนน สูงขึ้นร้อย ละ ๔๗.๓๗

ANTI -

_2.indd 61

69


ประจ�าวันได้ รักษาและปฎิบัติตามศีล ๕ สร้างจิตอาสาท�าความดีต่อชุมชน

รายงานผลการดําเนินงาน สรุปแบบทดสอบก่อน –หลัง การฝึกอบรม ประจําปีโครงการอบรมเยาวชนช่ 2560 อสะอาด “ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ”

ณ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ จ�านวน ๘๐ คน

คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ รวม

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๔๐ ๕๐.๐๐ ๑๑ ๑๓.๗๕ ๑๐ ๑๒.๕๐ ๕ ๖.๒๕ ๘ ๑๐.๐๐ ๖ ๗.๕๐ ๘๐ ๑๐๐

หลังอบรม คน ร้อยละ ๘๐ ๑๐๐ ๘๐ ๑๐๐

หมายเหตุ หลังการ อบรมมีผู้ได้ รับคะแนน สูงขึ้นร้อย ละ ๕๐.๐๐

วันที่ ๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบานคู (คุรุศิษยวิทยาคาร) ตําบลบานคู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย

ANTI - CORRUPTION FOUNDATION

_2.indd 63

70

63 26/2/2561 13:17:48


สนุก ภูมิใจมากที่ได้มาอบรมกิจกรรมนี้ ให้มีการอบรมเยาวชนทุกจังหวัด อยาก ท�าเสนอในการท�างานร่วมกันสนุกสนานมาก อาหารอร่อย มีความสุข ได้ความรู้ความเป็น

สรุปแบบทดสอบก่อน –หลัง การฝึกอ โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด “ปลูกคนดี ช่อส ณ โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ คะแนน

วันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม ตําบลทุงเบญจา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี

๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ รวม

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๔๐ ๕๕.๕๕ ๑๑ ๑๓.๗๕ ๑๐ ๑๓.๘๘ ๕ ๖.๙๔ ๖ ๘.๓๓ ๗๒ ๑๐๐ ๘๐ ๑๐๐

หลังอบรม คน ร้อยละ ๗๒ ๑๐๐ ๗๒ ๑๐๐ ๘๐ ๑๐๐

หมายเหตุ หลังการ อบรมมีผู้ได้ รับคะแนน สูงขึ้นร้อย ละ ๔๔.๔๕

ANTI -

_2.indd 65

71


พระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอนกับความซื่อสัตย์ สุจริต คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๒ รองลงมา เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้รายงานผลการดํ อที่พ่อสอนกับการเรียน ความรั าเนิกนความสามั งาน คคีและคณะวิทยากร คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๗

ประจําปี 2560 สรุปแบบทดสอบก่อน –หลัง การฝึกอบรม

โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด “ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ” ณ โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร ต�าบลอ่าวใหญ่ อ�าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จ�านวน ๗๔ คน คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ รวม

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๔๐ ๕๔.๐๕ ๑๑ ๑๔.๘๖ ๑๐ ๑๓.๕๑ ๗ ๙.๔๖ ๖ ๘.๑๑ ๗๔ ๑๐๐

หลังอบรม คน ร้อยละ ๗๔ ๑๐๐ ๗๔ ๑๐๐

หมายเหตุ หลังการ อบรมมีผู้ได้ รับคะแนน สูงขึ้นร้อยละ ๔๕.๙๕

วันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอาวใหญพิทยาคาร ตําบลอาวใหญ อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ANTI - CORRUPTION FOUNDATION

_2.indd 67

72

67 26/2/2561 13:17:54


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

อยากให้มีการอบรมอีกทั่วประเทศ ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานของในหล งานจิตอาสาในหมู่บ้าน

สรุปแบบทดสอบก่อน –หลัง การฝึกอ โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด “ปลูกคนดี ช่อส ณ โรงเรียนคู้ล�าพัน ต.คู้ล�าพัน อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีน คะแนน

วันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดคูลําพัน ตําบลคูลําพัน อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ รวม

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๔๐ ๕๔.๐๕ ๓๐ ๕๗.๖๙ ๑๑ ๒๐.๑๕ ๖ ๑๑.๕๔ ๕ ๙.๖๑ ๕๒ ๑๐๐

หลังอบรม คน ร้อยละ ๕๒ ๑๐๐ ๕๒ ๑๐๐

หมายเหตุ หลังการ อบรมมีผู้ได้ รับคะแนน สูงขึ้นร้อย ละ ๔๕.๙๕

ANTI -

_2.indd 69

73


พอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อที่พ่อสอน ได้วางแผนการท�างานจิตอาสาชุมชน โรงเรียน บ้าน

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 สรุปแบบทดสอบก่อน –หลัง การฝึกอบรม

โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด “ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ” โรงเรียนบ้านมาบกรูด ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี จ�านวน ๗๖ คน

คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ รวม

ก่อนอบรม คน ร้อยละ ๔๐ ๕๒.๖๓ ๒๐ ๒๖.๓๑ ๑๓ ๑๗.๑๐ ๓ ๙.๔๖ ๗๖ ๑๐๐

หลังอบรม หมายเหตุ คน ร้อยละ ๗๖ ๑๐๐ หลังการ อบรมมีผู้ได้ รับคะแนน สูงขึ้นร้อย ละ ๔๗.๓๗ ๗๖ ๑๐๐

วันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบานมาบกรูด ตําบลบานบึง อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี

ANTI - CORRUPTION FOUNDATION

_2.indd 71

74

71 26/2/2561 13:17:59


ตอนที่ ๑. ข้อมูลทั่วไป มีผู้ตอบแบบประเมิน จ�านวน ๖๘ คน คิดเป็น ๑๐๐ ของผู้ตอบแบบประเมิน ๑ เพศ ชาย จ�านวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๘ ของผู้ตอบแบบประเมิน หญิง จ�านวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๒ ของผู้ตอบแบบประเมิน ๒ สถานภาพ นักเรียน จ�านวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๙ ของผู้ตอบแบบประเมิน นักศึกษา จ�านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๐ ของผู้ตอบแบบประเมิน ตอนที่ ๒. ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินโครงการฯ รายการประเมิน ๑. กิจกรรมน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙ ๒. หลักการทรงงาน ทศพิธราชธรรม ๓. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อ ที่พ่อสอน ๔. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อ ที่พ่อสอนกับความซื่อสัตย์ สุจริต ๕. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อ ที่พ่อสอนกับการด�ารงชีวิตและการออม ๖. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อ ที่พ่อสอนกับแนวทางพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด ๔ เสา ปัญญาสะอาด กายสะอาด ใจสะอาด พฤติกรรมสะอาด ๗. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ค�า ๕ ข้อ ที่พ่อสอนกับการเรียน ความรัก ความสามัคคี ๘. กลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ ๙. สัญญาใจประกาศตัวเป็นเยาวชนหมู่บ้านช่อสะอาด ๑๐. ความสามัคคีในการท�างานร่วมกัน ๑๑. การท�างานร่วมกับผู้อื่น ๑๒. การใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ ๑๓. ความซื่อสัตย์ สุจริต ๑๔. การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ๑๕. คณะวิทยากร ๑๖. เอกสารประกอบการอบรม ๑๗. ระยะเวลา ๑๘. สถานที่อบรม/อาหาร

18

มากที่สุด ๘๕.๒๙ ๒๙.๔๑

ระดับความพึงพอใจ (หน่วย : ร้อยละ) มาก ปานกลาง น้อย ๑๔.๗๐ ๕๘.๘๒ ๑๑.๗๖

๕๘.๘๒

๔๑.๑๘

๘๘.๒๓

๑๑.๗๖

๑๐.๒๙

๘๕.๒๙

๔๑.๑๘

๕๘.๘๒

๕๑.๔๗

๔๑.๑๘

๗.๓๔

๑๔.๗๐ ๕๘.๘๒ ๒๙.๔๑ ๔๑.๑๘ ๑๔.๗๐ ๕๘.๘๒ ๕๘.๘๒ ๘๕.๒๙ ๒๖.๔๗ ๒๖.๔๗ ๔๑.๑๘

๕๘.๘๒ ๔๑.๑๘ ๒๙.๔๑ ๕๑.๔๗ ๕๘.๘๒ ๔๑.๑๘ ๔๑.๑๘ ๑๔.๗๐ ๕๘.๘๒ ๑๔.๗๐ ๕๘.๘๒

๒๖.๔๗ ๑๔.๗๐ ๔๑.๑๘ ๗.๓๔ ๒๖.๔๗ ๑๔.๗๐

น้อยที่สุด

๔.๔๑

๑๔.๗๐ ๕๘.๘๒

มู ล นิ ธิ ต  อ ต า นการทุ จ ริ ต

_2.indd 18

75

26/


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

โครงการปลูกจิตสํ านึกเยาวชนของชาติ ให้ยึดมั่นในความซือ ่ สั ตย์สุจริตและจัดทําหมู่บ้านช่อสะอาด มูลนิธิตอตานการทุจริต เปนหลักในการบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยจะรวมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีสํานักงานคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดทุกจังหวัดเปนหนวยงานที่มีบทบาทภารกิจในดานการปองกันและ ปราบปรามการทุจริตแหงชาติในการกํากับดูแล และใหการสนับสนุนในการพัฒนาหมูบ า น รวมทัง้ หนวยงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของโดยอาศัยหมูบานศีลหา ซึ่งมีสมาชิกอยูทั่วประเทศ รวมกันสนับสนุน มีการสรางวิทยากรตัวคูณ เพื่อบูรณาการองคความรูดานการตอตานการทุจริต และการสรางความตระหนักรูและปลุกจิตสํานึกให ประชาชนในหมูบานเปนคนดี มีคุณธรรม และจริยธรรม มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย มีความเสียสละคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน สําหรับหมูบานชอสะอาดที่ ดําเนินการจะใชเปนตนแบบในการขยายผลเพื่อพัฒนาหมูบานชอสะอาดในพื้นที่อื่นๆ ภายในแตละจังหวัดตอไป ๑. วัตถุประสงคของโครงการ ๑.๑ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมในการ ปลูกฝงคานิยม คุณธรรม และจริยธรรม ใหกับเยาวชนของ ชาติใหเปนคนดีมีความซื่อสัตยสุจริต และเปนกําลังสําคัญ ในการตอตานการทุจริต ตลอดจนการปลุกจิตสํานึกและ ปลู ก ฝ ง อุ ด มการณ ใ ห มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต  อ สถาบั น ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย มีความเสียสละคํานึงถึง ประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน ๑.๒ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนและ หมูบานทั่วทุกภาคของประเทศ ใหเปนชุมชนและหมูบานชอ สะอาดที่มีการบริหารจัดการตามระบบธรรมาภิบาลอยาง เขมแข็ง ดวยการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงและนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช ในการดําเนิน ชีวิต อยางมีความสันติสุข ๑.๓ เพือ่ ยกยองเชิดชูและเผยแพรเกียรติคณ ุ ของ บุคคล/หมูบานที่ดีเดนในดานการตอตานการทุจริต ตลอดจน การใหการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจาการสนับสนุนการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตดวย ๒. เปาหมายและพื้นที่ดําเนินการ การดําเนินงานโครงการฯ ไดจดั ทําเปนโครงการ ตอเนื่อง ๓ ป ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๒ โดยแบง พื้นที่การดําเนินโครงการนอกเหนือจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนพื้นที่หลักในการดําเนินโครงการแลวกระจายพื้นที่ ทั่วทุกภาคของประเทศ อีกจํานวน ๗๕ จังหวัด โดยในพื้นที่ โครงการงบประมาณ มีดังนี้ 76

๒.๑ พื้นที่งบประมาณป ๒๕๖๐ จํานวน ๒๕ จังหวัด คือ ๒.๑.๑ จังหวัดปริมณฑล จํานวน ๕ จังหวัด ไดแก จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรปราการ ๒.๑.๒ ภาคกลาง-ภาคตะวันออก จํานวน ๑๑ จังหวัด ไดแก จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด ชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแกว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดระยอง จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี ๒.๑.๓ ภาคกลาง-ภาคตะวันตก จํานวน ๒ จังหวัด ไดแก จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอางทอง ๒.๑.๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จํานวน ๗ จังหวัด ไดแก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดสุรินทร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด อํานาจเจริญ และจังหวัดยโสธร ๒.๒ พื้นที่งบประมาณป ๒๕๖๑ จํานวน ๒๕ จังหวัด คือ ๒.๒.๑ ภาคเหนือตอนลาง จํานวน ๕ จังหวัด ไดแก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ ๒.๒.๒ ภาคเหนือตอนบน จํานวน ๘ จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําพูน จังหวัดลําปาง จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดพะเยา จังหวัด แพร และจังหวัดนาน


๒.๒.๓ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน จํ า นวน ๑๒ จั ง หวั ด ได แ ก จั ง หวั ด อุ ด รธานี จั ง หวั ด หนองบั ว ลํ า ภู จั ง หวั ด หนองคาย จั ง หวั ด เลย จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร จั ง หวั ด สกลนคร จั ง หวั ด นครพนม จั ง หวั ด กาฬสินธุ จังหวัดขอนแกน จังหวัดมหาสารคาม จังหวัด รอยเอ็ด และจังหวัดบึงกาฬ ๒.๓ พื้นที่งบประมาณป ๒๕๖๒ จํานวน ๒๕ จังหวัด ไดแก ๒.๓.๑ ภาคเหนือตอนลาง จํานวน ๔ จังหวัด ได แ ก จั ง หวั ด นครสวรรค จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี จั ง หวั ด กําแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร

๒.๓.๒ ภาคกลาง-ภาคตะวั น ตก จํ า นวน ๗ จังหวัด ไดแก จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงหบุรี จังหวัด กาญจนบุ รี จั ง หวั ด ราชบุ รี จั ง หวั ด เพชรบุ รี จั ง หวั ด สมุทรสงคราม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ ๒.๓.๓ ภาคใตตอนบน จํานวน ๗ จังหวัด ไดแก จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัด พังงา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ ๒.๓.๔ ภาคใตตอนลาง จํานวน ๗ จังหวัด ไดแก จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดปตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา

การปลูกจิตสํานึกเยาวชนของชาติใหยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต และจัดทําหมูบานชอสะอาด ในพื้นที่งบประมาณป ๒๕๖๐ 77


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

รวมพิธีเปดปายหมูบานชอสะอาด และมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบานโคกสั้น หมูที่ ๑๑ บานรัชดาปาจิก ตําบลหนองกี่ อําเภอกบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

78


กิจกรรมคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลหมูบานชอสะอาด

เมื่อวันที่๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ไดมีการตรวจเยี่ยมหมูบานชอสะอาด ณ บานบางเลน หมูที่ ๑ ต.กฤษณา อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี พรอมกับการเยี่ยมคายเยาวชน ที่คณะกรรมการประทับใจกับความพอเพียงของการ บริหารจัดการทั้งดานเกษตรกรรม และเศรษฐกิจ ที่เปนตัวอยางของการออมที่นาชม คือ สถาบันการจัดการเงินทุน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สามารถปลดหนี้นอกระบบใหสมาชิก ที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกูสูงถึงรอยละ ๓ ตอ เดือน ไดอยางเด็ดขาด นอกจากนี้ขอขอบคุณวิทยากรจากมูลนิธิครอบครัวพอเพียงที่ทําใหการอบรมเยาวชนเปนไป ดวยความคึกคักสนุกสนาน และนาประทับใจ ศาสตราจารยพิเศษ วิชา มหาคุณ 79


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

ตรวจเยี่ยมหมูบานชอสะอาด ณ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

80


ตรวจเยี่ยมหมูบานชอสะอาด ณ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๑-๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

81


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

ตรวจเยี่ยมหมูบานชอสะอาด ณ บานหนองปลามัน ตําบลหวยแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

82


เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ไดมีการตรวจเยี่ยมหมูบานชอสะอาด และรวมบันทึกเทปเพื่อถายทํา รายการโทรทัศน ในการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานของมูลนิธิตอตานการทุจริตและหมูบาน ชอสะอาด ณ ตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ กับ นายก รองนายกอบต. ผู ใหญบาน และกรรมการ หมูบานชอสะอาด หมูที่ ๓ บางนํ้าผึ้ง โดยมี อาจารยอรจิตต บํารุงสกุลสวัสดิ์ เปนพิธีกร ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ เปนการเดินทางไปเยี่ยมเยียนชุมชนที่มีคุณคามหาศาล และเปนประโยชนที่จะตอยอดโครงการตอไป รายการ จะออกอากาศทางโทรทัศนสถานี Kuru Television รายการ “ชุมชนทองถิน่ ไมทอดทิง้ กัน” ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ศาสตราจารยพิเศษ วิชา มหาคุณ 83


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

ติดตามประเมินผล หมูบานบางนํ้าผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

84


ติดตามประเมินผล หมูบานชอสะอาด ตําบลสวาย จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

85


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

ติดตามประเมินผล หมูบานทาคอยนาง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

86


ติดตามประเมินผล หมูบานหองแซง จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

87


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

ติดตามประเมินผล หมูบานชอสะอาดหนองยอ จังหวัดอํานาจเจริญ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

88


ติดตามประเมินผล หมูบานปลายคลอง ๑๘ หมู ๑๑ อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๑

89


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

ติดตามประเมินผล หมูบานหนองปลามัน อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๑

90


ติดตามประเมินผล หมูบานวัดนก จังหวัดอางทอง เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๑

91


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

ติดตามประเมินผล หมูบานชอสะอาด บานโสก จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๑

92


ติดตามประเมินผล หมูบาน ชอสะอาด บานรําแดง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๑

93


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

การประเมินผลโครงการหมู่บ้านช่อสะอาดปี ๒๕๖๐

การดําเนินงานและบริหารจัดการโครงการหมูบานชอสะอาดป ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการ หรือคณะทํางานโครงการหมูบานชอสะอาด จะประสบความสําเร็จหรือสามารถเผยแพรผลงาน ตอประชาชนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของได ตองมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของตนเอง อยางตอเนื่องและมีองคกรภายนอกมาประเมินมูลนิธิตอตานการทุจริต จึงกําหนดใหมีการติดตาม ประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลหมูบานชอสะอาด ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะติดตามประเมินผลจะไดยึดถือกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลนี้ ไวเปนขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค ใหเกิดการพัฒนาการดําเนินงานและบริหารจัดการหมูบานชอสะอาด ใหมี ประสิทธิภาพอยางยั่งยืนตอไป การประเมินผลโครงการ เปนการประเมิน กระบวนการบริ ห ารจั ด การของคณะกรรมการ หรือคณะทํางานโครงการเพื่อใหคณะกรรมการหรือ คณะทํางานประเมินตนเองและผูเกี่ยวของประเมิน โครงการ ซึ่ ง จะช ว ยตรวจสอบการดํ า เนิ น งาน กิจกรรมวามีความครบถวนถูกตองและควรจะพัฒนา งานดานใดบาง โดยกําหนดเกณฑการประเมินไว ๓ หมวด คือ หมวด ๑ การบริ ห ารจั ด การโครงการ (๓๕ คะแนน) ๔ ประเด็น หมวด ๒ การมีสวนรวม (๓๕ คะแนน) ๓ ประเด็น หมวด ๓ ผลลั พ ธ ก ารดํ า เนิ น งานหรื อ นวัตกรรมที่เกิด (๓๐ คะแนน) ๖ ประเด็น คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน ทั้งนี้ ไดแบงระดับการประเมิน เปน ๓ ระดับ ไดแก

94

ระดับ ๑ ๓๕ คะแนนขึ้นไป เปนหมูบานที่มีศักยภาพดีสามารถเปน ศูนยการเรียนรูได ระดับ ๒ ๕๐-๗๔ คะแนน เปนหมูบานที่มีศักยภาพพอใช ระดับ ๓ ๒๕-๔๙ คะแนน เปนหมูบานที่ควรปรับปรุงพัฒนาตอไป ระดับ ๔ ตํ่ากวา ๒๕ คะแนน เปนหมูบานที่ตองเรงเสริมความพรอม มิ ติ ก ารประเมิ น และองค ป ระกอบของ ผูประเมิน ๑. การประเมิ น ตนเอง ประเมิ น โดย คณะกรรมการ/คณะทํ า งานโครงการหมู  บ  า น ชอสะอาดทุกคน ๒. การประเมินจากคณะติดตามผลประเมิน ประเมิ น โดยคณะติ ด ตามประเมิ น ผลหมู  บ  า น ชอสะอาดที่แตงตั้งขึ้น โดยมูลนิธิตอตานการทุจริต


แบบประเมินการดําเนินงาน และบริหารจัดการโครงการหมูบานชอสะอาดป ๒๕๖๐ ชื่อโครงการ...................................................................................................................................................................................... หมูบาน ............................................................................................................................................................................................. ตําบล.................................................................................................................................................................................................... อําเภอ.................................................................................................................................................................................................. จังหวัด ............................................................................................................................................................................................... วันที่ประเมิน.......................................................เดือน..........................................................พ.ศ. ...............................................

95


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

๑. เกณฑการประเมินโครงการ หมวดการ ประเมิน ก. การบริหาร จัดการ โครงการ (๓๕ คะแนน)

96

ขอ

ประเด็นประเมิน

คะแนน คะแนน ที่ ใหจาก การ เต็ม ประเมิน

แนวทาง การประเมิน

ศักยภาพของคณะกรรมการ/ คณะทํางานโครงการ

๑๑

พิจารณาความรูความ เขาใจของ คณะ กก.ตอเปาหมาย วั ต ถุ ป ระสงค ข อง โครงการและอํานาจ หนาที่ รวมทั้งไดผาน การพัฒนาการบริหาร จัดการโครงการแลว หรือไม

กระบวนการใชจา ยงบประมาณ

๑๐

พิจารณาวามีระเบียบ การใชจายเงินสดและ ต ร ง ต า ม กิ จ ก ร ร ม โครงการหรือไม

ระบบควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลดานการเงิน

พิ จ ารณาว า มี ร ะบบ การควบคุมตรวจสอบ การเงินของโครงการ ที่รัดกุม โปรงใส หรือไม

ระบบควบคุ ม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ดาน การดําเนินงานโครงการ

พิ จ ารณาว า มี ร ะบบ การควบคุ ม ตรวจ สอบการดํ า เนิ น งาน โ ค ร ง ก า ร ที่ รั ด กุ ม โปรงใสหรือไม


หมวดการ ประเมิน ข. การมี สวนรวม (๓๕ คะแนน)

ค. ผลลัพธการ ดําเนินงาน/ นวัตกรรม (๓๐ คะแนน)

ขอ

ประเด็นประเมิน

คะแนน คะแนน ที่ ใหจาก การ เต็ม ประเมิน

แนวทาง การประเมิน

การคัดเลือกกรรมการโครงการ และมีสว นรวมของคณะกรรมการ/ คณะทํางาน

๑๕

พิจารณากระบวนการ คั ด เลื อ กกรรมการ โครงการที่โปรงใส มี สวนรวมเปนที่ยอมรับ หรือไม

การสรางการรับรู ความเขาใจ การมีสวนรวมและความสนใจ ของหมูบาน/ชุมชน ตอบทบาท ภารกิจ และผลงานของโครงการ

๑๐

พิจารณาความรูความ เขาใจ การมีสวนรวม ของคนในหมู  บ  า น/ ชุมชนที่มีตอโครงการ

การสรางเครือขายกับหมูบาน/ ชุมชนอื่นๆ/ตามหลักคิด/แนวทาง บวร

๑๐

พิ จ ารณามี ก ารขยาย ผลความร ว มมื อ เป น เครือขายกับหมูบาน/ ชุ ม ชนอื่ น ตามหลั ก การ บวร หรือไม

การใชจายงบประมาณโครงการ อยางคุมคา

พิจารณามีการใชจาย งบประมาณโครงการ ทีส่ มเหตุสมผล ประหยัด ไม เ กิ น วงเงิ น ที่ ไ ด รั บ และอาจมี ง บสมทบ จากแหลงอื่นดวย

การดําเนินกิจกรรมโครงการ เพื่อแกไขปญหาของชุมชน

พิ จ ารณาการดํ า เนิ น โครงการที่ชวยแก ไข ป ญ หาของชุ ม ชนได อยางชัดเจนหรือไม

97


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

หมวดการ ประเมิน

ขอ

ประเด็นประเมิน

98

แนวทาง การประเมิน

๑๐

มี กิ จ กรรมที่ ส อดคล อ งกั บ นโยบายระดั บ ประเทศและ นโยบายชอสะอาด

พิ จ า ร ณ า กิ จ ก ร ร ม โครงการที่สอดคลอง กั บ นโยบายประเทศ และนโยบายชอสะอาด ที่กําหนดหรือไม

๑๑

ความสอดคลองของแผนงาน ป ร ะ จํ า ป  ข อ ง ห มู  บ  า น กั บ โครงการที่ ไดรับสนับสนุน

พิ จ ารณาโครงการ ชอสะอาดทีด่ าํ เนินการ มีความสอดคลองกับ แผนงานประจําปของ หมูบานหรือไม

๑๒

การนํ า เสนอรายงานผลของ โครงการทีป่ ระชุมคณะกรรมการ หมูบาน หรือ อบต. หรือเทศบาล หรือองคกรอื่นๆ ในหมูบาน

พิ จ ารณาว า มี ก ารนํ า เสนอส ง รายงานผล ของโครงการต อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ก . หมู  บ  า นหรื อ อบต. ห รื อ เ ท ศ บ า ล ห รื อ องคกรอื่นในหมูบาน หรือไม

๑๓

การสรางนวัตกรรมแกโครงการ หมูบานชอสะอาดโดยรวม

พิจารณาวาการดําเนิน โครงการได ส ร า ง นวั ต กรรมเกิ ด ขึ้ น ต อ หมูบ า น/ชุมชนและตอ โ ค ร ง ก า ร ห มู  บ  า น ช อ สะอาดโดยรวม หรือไม

๑๐๐

รวมคะแนน ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ

คะแนน คะแนน ที่ ใหจาก การ เต็ม ประเมิน

๑ ๒ ๓ ๔

๓๕ คะแนนขึ้นไป ๕๐-๗๔ คะแนน ๒๕-๔๙ คะแนน ตํ่ากวา ๒๕ คะแนน

เปนหมูบานที่มีศักยภาพดีสามารถเปนศูนยการเรียนรูได เปนหมูบานที่ีมีศักยภาพพอใช เปนหมูบานที่ควรปรับปรุงพัฒนาตอไป เปนหมูบานที่ตองเรงเสริมความพรอม


๒. ผลการประเมินตนเองโดยคณะกรรมการ/คณะทํางานโครงการหมูบานชอสะอาดทุกคน ........................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................... ๓. ความเห็นเพิ่มเติมของคณะติดตามประเมินผล ........................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................... ผูประเมิน ลงชื่อ.......................................................................... ( ) ลงชื่อ.......................................................................... ( ) ลงชื่อ.......................................................................... ( ) ลงชื่อ.......................................................................... ( ) ลงชื่อ.......................................................................... ( ) วันที่..............................เดือน........................................พ.ศ................................................... ตัวแทนคณะกรรมการ/คณะทํางานโครงการรับทราบผลการประเมิน ลงชื่อ.......................................................................... ( ) วันที่..............................เดือน........................................พ.ศ................................................... 99


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

งานสัมมนาสรุปผลการดําเนินงาน และพัฒนาจัดทําโครงการหมูบานชอสะอาด ณ หอง Diamond โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส กอลฟ รีสอรท ศาลายา จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑) 100


งานสัมมนาสรุปผลการดําเนินงาน และพัฒนาจัดทําโครงการหมูบานชอสะอาด ณ หอง Diamond โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส กอลฟ รีสอรท ศาลายา จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒) 101


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

หมูบานชอสะอาด ชุมชนสะอาด สะอาดกาย สะอาดจิต สะอาดคิด สะอาดพฤติกรรม นําสุขสันต เปนเสาหลัก แหงชุมชน พนทุกขครัน พื้นฐานนั้น คือสัตยซื่อ ถือมั่นคง หลังคานั้น คือบวร คําสอนเกา บาน วัด โรงเรียน เราเฝาเสริมสง รวมพลัง รวมกันสราง อยางบรรจง ธรรมจักยง อยูยั้ง ยั่งยืนเอย วิชา มหาคุณ

102


โครงการบรรพชาสามเณรช่อสะอาด ปีที่ ๒ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ปญหายาเสพติดและอบายมุขตางๆ ที่มีผลกระทบตอเยาวชน นั้นเปนเรื่องที่เยาวชนจะรับรูและ ซึมซับสิ่งตางๆ ทางสังคม และสิ่งแวดลอมอยางรวดเร็ว ซึ่งหากไดรับการฝกฝนอบรมทางดานจิตใจและ สติปญญา ก็จะสามารถพัฒนาตนเองดํารงตนเปนคนดี ในสังคมหรือหางไกลจากยาเสพติดได ดวยเหตุนี้ มูลนิธติ อ ตานการทุจริตรวมกับหลักสูตรสาขาวิชาสันติศกึ ษา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดทาคอยนาง หนวยงาน องคกร ภาครัฐและเอกชน พอคา ประชาชน และภาคีเครือขายในอําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ ไดตระหนักถึงถึงเรือ่ งดังกลาว จึงดําเนิน การจัดโครงการบรรพชาสามเณรชอสะอาดตอเนือ่ งเปนปที่ ๒ โดยมุง เนนเด็กและเยาวชนในอําเภอปรางคกู และอําเภอใกลเคียงจังหวัดศรีสะเกษ สํ า หรั บ ป ๒๕๖๐ นี้ จั ด ขึ้ น เพื่ อ เป น การ เฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารี และสนองนโยบายรัฐบาลในการ พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม แกเด็กและเยาวชน เปนการใชวัฒนธรรมเปนเครื่องมือในการสงเสริม การศึกษากลอมเกลาจิตใจ ยกระดับจิตใจใหสะอาด ออนโยน และพัฒนาในสังคมใหมคี ณ ุ ธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ในทุ ก มิ ติ ทั้ ง กาย พฤติกรรม จิตใจ และปญญา ๑. วัตถุประสงค ๑.๑ เพือ่ เปนการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส วันคลายวันพระราชสมภพ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ๑.๒ เพื่อสรางภูมิคุมกันใหเด็กและเยาวชน ไดเปนผูมีจิตใจที่สะอาดมีความออนโยนหางไกลจาก ยาเสพติดและอบายมุข ๑.๓ เพื่อสงเสริมใหบาน วัด และโรงเรียน/ หนวยงาน (บวร) ไดมีปฏิสัมพันธกันมากขึ้น

๑.๔ เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนได ศึกษาเรียนรูพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม และความเปนผูนําดานความกตัญูกตเวที เปนผูมี หิรโิ อตตัปปะ หางไกลยาเสพติดดวยการบรรพชาเปน สามเณรภาคฤดูรอน ๒. ลักษณะกิจกรรม เปนกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ น ซึง่ เปนกิจกรรมทีด่ าํ เนินไปดวยหลักธรรมะ ทีส่ ง เสริม ใหเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม และได ใกลชิด พระพุทธศาสนา นําพาชีวิตหางไกลยาเสพติด มีชีวิต ที่สะอาดบริสุทธิ์ และเปนการแสดงความเคารพ นับถือ ความกตัญูตอ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ๓. ระยะเวลาในการดําเนินงาน ระหวางวันที่ ๒๘ มีนาคม-๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ รวม ๑๘ วัน ๔. สถานที่ดําเนินโครงการ - วัดทาคอยนาง หมูที่ ๕ ตําบลสวาย อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ - เขตอําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ และอําเภอใกลเคียง 103


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

บรรพชาสามเณรชอสะอาดเย็นยิ้ม ณ วัดทาคอยนาง หมูที่ ๕ ตําบลสวาย อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันศุกรที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ 104


การบรรพชาสามเณร ตามรอยพอ ตอรอยธรรม ยุวชนชอสะอาด ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอาทิตยที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

105


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

การอุปสมบทเยาวชนชอสะอาด ถวายเปนพระราชกุศล ณ วัดบางขวาง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 106


โครงการอุปสมบทเยาวชนช่อสะอาด ณ วัดไทยพุ ทธคยา สาธารณรัฐอินเดียและสหพั นธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ๑. หลักการและเหตุผล การทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่เกิดขึ้น ในสังคมไทยมาอยางตอเนื่อง ซึ่งเกิดจากการขาด คุณธรรม ความซือ่ สัตยสจุ ริต ความละอายหรือเกรง กลัวตอบาป และความกตัญูกตเวที ผูที่มีคานิยมที่ ผิดเห็นวาการทุจริตเปนเรือ่ งปกติธรรมดา ซึง่ อาจสง ผลใหเยาวชนมีพฤติกรรมในทางที่จะสนับสนุนการ ทุจริตคอรรัปชัน ดังนัน้ ทุกภาคสวนจําเปนตองรวมมือกัน อยางจริงจังเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปชัน โดยใชกลไกทางศาสนา ชวยปองกันและ แก ไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน เนื่องจากมีหนาที่ ปลูกจิตสํานึกและสัง่ สอนใหศาสนิกชนเปนคนซือ่ สัตย สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และใหมีการเชิดชู บุคคลตนแบบที่มีความซื่อสัตยสุจริต หากสังคมไทย เต็มไปดวยคนตนแบบแหงความซือ่ สัตยและทําความ ดี โดยมีการสนับสนุนยกยอง สังคมไทยจะเต็มไปดวย คนเลียนแบบในการทําความดีตอไป ๒. วัตถุประสงค ๒.๑ เพือ่ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และ เสริมสรางคานิยมความซื่อสัตยสุจริตใหกับเยาวชน ๒.๒ เพือ่ ใหเยาวชนมีความรู ความเขาใจ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีจิตสํานึกที่ดีงาม โดยมีหลักธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ๒.๓ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนเผยแพร การเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ๒.๔ เพือ่ ใหเยาวชนนําหลักธรรมมาใชเปน แนวทางปฏิบัติในชีวิตประจําวันได

๓. กลุมเปาหมาย เยาวชนชอสะอาด ประกอบดวย ผูแทน เยาวชนจากมู ล นิ ธิ ต  อ ต า นการทุ จ ริ ต หมู  บ  า นช อ สะอาด โดยมี อ ายุ ตั้ ง แต ๑๖-๒๒ ป การศึ ก ษา ไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๒๕ คน และผูดูแลเยาวชน จํานวน ๕ คน ๔. ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน-๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๕. สถานที่ดําเนินการ ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศสาธารณรัฐ อินเดีย ๖. หลักสูตรโครงการ ๖.๑ การเขารับการบรรพชา และอุปสมบท ๖.๒ การถือศีล ปฏิบัติธรรม

107


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

108


109


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

110


กิจกรรมศึกษาดูงานบทเรียนต้านโกง (พิ พิธภัณฑ์ต้านโกง) มูลนิธติ อ ตานการทุจริตและมูลนิธคิ รอบครัวพอเพียง ตระหนักถึงความสําคัญของปญหาการทุจริต คอรรปั ชัน จึงไดมงุ เนนการปลูกจิตสํานึกเสริมสรางทัศนคติ คานิยม ใหประชาชนโดยเฉพาะอยางยิง่ เยาวชน ใหเปนคนดี มีคณ ุ ธรรมจริยธรรม มีความจงรักภักดีตอ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย โดยดําเนินการ ในรูปแบบตางๆ ซึง่ การศึกษาดูงานบทเรียนตานโกง เปนกิจกรรมหนึง่ ในการปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนไดเห็น ถึง พิษภัยของการทุจริตคอรรัปชัน ที่จะทําใหเยาวชนมีความรังเกียจและไมยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบที่ เกิดขึ้นในสังคม ขณะเดียวกัน ทําใหเห็นความสําคัญของการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน เห็นแบบอยาง ของการทําความดี ซึ่งจะเปนการสราง แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังคุณธรรมในการขับเคลื่อนสังคมตอไป ๑. วัตถุประสงค ๑.๑ เพื่อใหเยาวชนไดรับรูถึงภัยของการ ทุจริตคอรรปั ชันทีม่ ผี ลรายตอประเทศชาติและประชาชน ซึ่งจะทําใหเยาวชนมีความรังเกียจและไมยอมรับการ ทุจริตทุกรูปแบบ ๑.๒ เพื่อใหเยาวชนตระหนักถึงปญหาการ ทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทย และไดเรียนรูเรื่องการ ปองกัน ปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน เพื่อสงเสริม สังคมไทยใหเปนสังคมแหงความสุจริตและโปรงใส ๑.๓ เพื่ อ ส ง เสริ ม สถาบั น การศึ ก ษาและ เยาวชนมาเปนแนวรวมในการตอตานการทุจริต และ สอดสองการทุจริตทุกรูปแบบในสังคม ๒. เปาหมาย นักเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน ๕๐ รุนๆ ละ ๑๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ คน ๓. ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐

๔. สถานที่ พิพิธภัณฑตานโกง สํานักงาน ป.ป.ช. ถนน พิษณุโลก กรุงเทพมหานคร ๕. การดําเนินการ ๕.๑ ติดตอประสานงานกับโรงเรียน ในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๕.๒ จัดนักเรียนเปนกลุมๆ ละ ๑๐๐ คน จํานวน ๕๐ ครั้ง ๕.๓ นํานักเรียนศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง ณ สํานักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร เปนระยะเวลากลุมละ ๓ ชั่วโมง โดยแบงเปน ๒ รอบ ระหวาง ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๕.๔ หลังจากชมพิพธิ ภัณฑในแตละสวนแลว ได ใหนักเรียนเขียนใบงานเพื่อใหขอมูล เกี่ยวกับความ ประทับใจ ความรูสึก การเรียนรู การนําไปใชประโยชน และคุณธรรมที่ ไดรับ

111


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

สรุ ปศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ๕๐ รอบ ครั้ง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

86112 มู ล นิ ธิ ต  อ ต า นการทุ จ ริ ต

โรงเรียน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ โรงเรียนปทุมคงคา โรงเรียนปทุมคงคา อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

จ�านวน นักเรียน ๙๒ ๙๖ ๑๑๐ ๙๓ ๘๖ ๑๐๐ ๑๐๗ ๗๙ ๑๐๗ ๑๑๒ ๑๐๔ ๑๑๐ ๙๘ ๙๖ ๙๒ ๑๐๘ ๙๙ ๙๗ ๙๕ ๘๙ ๙๕ ๑๑๔ ๑๒๒ ๑๐๖ ๙๒ ๗๙ ๑๐๙ ๙๓ ๑๐๕ ๘๗ ๑๐๖

ครู ๔

๓ ๔ ๔ ๔ ๔

๒ ๓ ๓ ๓ ๓ ๔ ๓ ๖ ๔ ๒ ๒ ๔

รวม


๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ รวม

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กรกฏาคม๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๑๙ กรกาคม กรกฏาคม๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๑๙ กรกาคม ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

โรงเรียนวัดราชาธิวาส อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนปัญญาวรคุณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โรงเรียนปัญญาวรคุณ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนปัญญาวรคุณ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

๑๒๖ ๙๗ ๑๓๒ ๗๗ ๙๕ ๗๖ ๙๒ ๑๒๔ ๑๒๐ ๑๐๔ ๘๘ ๘๔ ๑๑๕ ๑๐๕ ๑๐๕ ๑๐๓ ๙๓ ๑๓๐ ๑๐๖ ๕๐๕๐

๔ ๓ ๓ ๖ ๔ ๔ ๖ ๖ ๗ ๑๐ ๓ ๔ ๔ ๘ ๓ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑๔๙

๕๑๙๙

เป้าหมายผลการดําเนินการ

๓. ไดเรียนรูแ ละรูจ กั ป.ป.ช. มากขึน้ รูว า ป.ป.ช. เนินการนํงาเทพมหานครและปริ นักเรียนมาศึกษาดูมงณฑล านบทเรี ยน๕๐ รุ่นทํๆาหน ที่อะไร รูวิธ้งีกสิ้นารโกงในรู ปแบบต างๆ ทําใหรูทัน ) นักเรีดํยานในเขตกรุ จ�านวน ละ า๑๐๐ คน ได รวมทั ๕,๐๐๐ คน (ถัวเฉลี ่ยในภาพรวมได้ ตานโกง ณ พิพิธภัณฑตานโกง สํานักงาน ป.ป.ช. ถนน เลเหลี่ยมการโกงและหาวิธีการตอตานการโกง และ พิษณุโลก กรุาเนิ งเทพมหานคร ระยะเวลาด� นการ จํานวน ๕๐ ครั้ง มีนักเรียน สิ่งที่ ไดเรียนรูมากที่สุด คือ การรวมกันเปนหูเปนตา เขารวเดืมกิ จํานวน ๕,๐๕๐๒๕๖๐ คน คิดเปนรอยละ การแจงเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบของคนโกง อนจกรรม พฤษภาคม – สิงหาคม ๑๐๑.๐๑ ของเปาหมาย และคุณครูจํานวน ๑๔๙ คน รวม ๔. สามารถนําไปใช ในชีวติ ประจําวันได ไมวา จะ ทัง้ สิน้ ๕,๑๙๙ คิดเปนรอยละ ๑๐๓.๙๘ ของเปาหมาย ทําอะไร ทั้งในเรื่องการเรียน การดําเนินชีวิตประจําวัน ผลการด� าเนินคนการ ด เห็ นง านบทเรี ผลปรากฏว า ณการประกอบอาชี พ ตองคํ ถึงความซื อ่ ตรง ไมคษดโกง ด� า เนิจากแบบสํ น การน� า นัากรวจความคิ เรี ย นมาศึ ก ษาดู ย นต้ า นโกง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ต ้ า นโกง ส� าานันึกงงาน ป.ป.ช. ถนนพิ ณุ โ ลก นั ก เรี ย นส ว นใหญ ม ค ี วามคิ ด เห็ น ดั ง นี ้ ผูอื่น๕,๐๕๐ เปนสําคน คัญคิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๐๑ ของเป้าหมาย และ กรุงเทพมหานคร จ�านวน ๕๐ ครั้ง มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๑. ประทั ใจ ขอมู้งลสิที้น่ ได๕,๑๙๙ รับรู รวมถึ ละ ๑๐๓.๙๘ ของเป้ ๕. คุาหมาย ณธรรมที่ ไดจากการศึกษาดูงานครั้งนี้ คือ คุณครูจ�านวน ๑๔๙ บคนรวมทั คน งคิอุดปเป็กรณ นร้อแยละ สื่อในการนําเสนอ ที่ทําใหเพลิดเพลินและเขาใจเนื้อหาไดงาย ความซือ่ สัตยสจุ ริต ทัง้ ตอตนเองและตอผูอ นื่ ไมเห็นแก รวมทัจากแบบส� ้ง สามารถดึารวจความคิ งดูดเยาวชนรุ ใหสนใจไดมา ากขึ ตัว มไมีคเวามคิ อาเปรีดเห็ ยบผู ดเห็นนใหมผลปรากฏว่ นักเรี้น ยนส่วนใหญ่ น ดัองื่นนี้ และใชชีวิตอยางพอเพียง รูจัก รูส บกึ ใจ สนุกข้สนานกั กษาดูงอุงปานกรณ์ เนือ่และสื งจาก่อในการน� ประมาณตน ๑. ๒. ประทั อมูลที่ได้บรการศึ ับรู้ รวมถึ าเสนอ ที่ท�าให้เพลิดเพลินและเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย รวมทั้ง มี ก ารนํ า เสนอและสอดแทรกความรู  ใ นรู ป แบบต า งๆ รวม สามารถดึงดูดเยาวชนรุ่นใหม่ให้สนใจได้มากขึ้น ทั้งมีการทํากิจกรรมในแตละโซน ANTI - CORRUPTION FOUNDATION

113

87


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง เชา ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง บาย ครั้งที่ ๓

114


วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง บาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส ครั้งที่ ๔

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง เชา โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ครั้งที่ ๕

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง บาย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ครั้งที่ ๖

115


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง เชา โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ครั้งที่ ๗

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง บาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส ครั้งที่ ๘

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง บาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส ครั้งที่ ๙

116


วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง เชา โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ครั้งที่ ๑๐

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง บาย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ครั้งที่ ๑๑

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง เชา โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ครั้งที่ ๑๒

117


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง บาย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ครั้งที่ ๑๓

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง เชา โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ครั้งที่ ๑๔

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง บาย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ครั้งที่ ๑๕

118


วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง บาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส ครั้งที่ ๑๖

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง เชา โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ครั้งที่ ๑๗

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง บาย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ครั้งที่ ๑๘

119


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง เชา โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ครั้งที่ ๑๙

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง บาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส ครั้งที่ ๒๐

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง บาย โรงเรียนบดินทรเดชา สิงห สิงหเสนี ๒ ครั้งที่ ๒๑

120


วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง เชา โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ครั้งที่ ๒๒

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง บาย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ครั้งที่ ๒๓

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง บาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส ครั้งที่ ๒๔

121


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง บาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส ครั้งที่ ๒๕

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง บาย โรงเรียนบดินทรเดชาฯ ๒ ครั้งที่ ๒๖

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง เชา โรงเรียนปทุมคงคา ครั้งที่ ๒๗

122


วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง บาย โรงเรียนปทุมคงคา ครั้งที่ ๒๘

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง เชา โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๙

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง บาย โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๓๐

123


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง เชา โรงเรียนรัตนาธิเบศร ครั้งที่ ๓๑

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง บาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส ครั้งที่ ๓๒

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง เชา โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๓๓

124


วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง บาย โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง เชา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๓๕

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง บาย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๓๖ 125


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง บาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส ครั้งที่ ๓๗

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง บาย โรงเรียนปญญาวรคุณ ครั้งที่ ๓๘

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง เชา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๓๙ 126


วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง บาย โรงเรียนฤทธิ์ณรงครอน ครั้งที่ ๔๑

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง บาย โรงเรียนปญญาวรคุณ ครั้งที่ ๔๑

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง บาย โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒

127


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง บาย โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง บาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส ครั้งที่ ๔๔

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง บาย โรงเรียนปญญาวรคุณ ครั้งที่ ๔๕

128


วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง เชา โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๔๖

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง บาย โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๔๗

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง เชา โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๔๘

129


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง บาย โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๔๙

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง เชา โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๕๐

130


และหาวิธีการต่อต้านการโกง และสิ่งที่ได้เรียนรู้มากที่สุด คือ การร่วมกันเป็นหูเป็นตา การแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ ของคนโกง ๔. สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ ไม่ว่าจะท�าอะไร ทั้งในเรื่องการเรียน การด�าเนินชีวิตประจ�าวัน การประกอบอาชีพ ต้องค�านึงถึงความซื่อตรง ไม่คดโกงผู้อื่น เป็นส�าคัญ ๕. คุณธรรมที่ได้จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบ ผู้อื่น และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักประมาณตน

ปผลการประเมินนการตอบค� การตอบคําาถาม งจากนั กเรียกนได รียนรูเรีพยิพนรู ิธภั้พณิพฑิธตภัานโกง นี้ ดังนี้ สรุสรุปผลการประเมิ ถาม๕ ๕ขอข้หลัอหลั งจากนั เรียเนได้ ณฑ์ตดั้างนโกง หัวข้อ ๑ ประทับใจอะไร

๒. รู้สึกอย่างไร

๓. เรียนรู้อะไร

88

ค�าตอบ

ร้อยละของนักเรียน ที่ตอบแบบสอบถาม

-สถานที่ เดินทางมาง่าย โซนการเรียนรู้ต่างๆ น่าสนใจ การออกแบบกิจกรรมยอดเยี่ยม แปลกตาน่าสนใจ -วิทยากรบรรยาย ชัดเจนทั้งการให้ความรู้ และการตอบค�าถาม และทีมงานน่ารัก -สื่อการเรียนรู้ วิธีการน�าเสนอเข้าใจง่าย จ�าลองสถานการณ์ และเกมต่างๆได้น่าสนใจ

๙๕

-มีความสุข สนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมและสื่อต่างๆ -อยากมาอีก -ได้ความรู้ สาระดีๆ เกี่ยวกับการโกงและการป้องกัน ที่ไม่เคยรับรู้มาก่อน -ภูมิใจที่ประเทศไทย มีพิพิธภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับการต้านโกงเพื่อให้ประชาชนได้ เรียนรู้ -ประทับใจการดูแลของวิทยากรและทีมงาน -เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดีมาก

๙๗ ๘๐ ๑๐๐ ๘๕

-จุดเริ่มต้นของกลโกงมาจากค�าว่า “ไม่เป็นไร” -ผลของการโกง -การต่อต้านการโกง -การโกงเป็นสิ่งไม่ดี -ไม่ท�าตัวเป็นคนโกง -วิธีป้องกันตนเองจากคนโกง -รูปแบบของการโกง -บุคคลที่เป็นแบบอย่างความซื่อสัตย์

๘๖ ๙๘ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๕ ๗๙ ๑๐๐ ๑๐๐

๘๘ ๘๖

๙๐ ๘๗

มู ล นิ ธิ ต  อ ต า นการทุ จ ริ ต

_2.indd 88

131

26/2/2561


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 ๔. น�าไปใช้อย่างไร

-ท�างานด้วยความซื่อสัตย์ -ใช้กับการด�ารงชีวิต ไม่เป็นคนโกง -ใช้ในการเรียน -รณรงค์ให้คนไม่โกง พูดต่อให้คนอื่นรู้ เช่น เพื่อน พ่อแม่ ญาติ -ไม่สนับสนุนคนโกง -ต่อต้านตนโกง คนโกง -เห็นแก่ส่วนรวม -ไม่ส่งเสริมคนโกง และบอกต่อผู้อื่นเรื่องของการโกง -ไม่ลอกการบ้านเพื่อน -ไม่ติดสินบน -โตไปไม่โกง -ไม่เอาเปรียบคนอื่น -มีความเพียรเพื่อหาเงินอย่างซื่อสัตย์สุจริต -ท�าประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน -ไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่น

๙๗ ๑๐๐ ๘๐ ๘๕ ๙๒ ๙๘ ๘๐ ๘๕ ๘๒ ๘๖ ๙๐ ๘๖ ๘๔ ๙๖ ๘๖

๕. คุณธรรมที่ได้

-ความซื่อสัตย์ สุจริต ซื่อตรง -มีสัจจะ -ไม่โลภ มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ -ช่วยเหลือสังคม -มีความรับผิดชอบ -พอเพียง -เป็นคนดี -มีวินัย -มีความยุติธรรมไม่เอาเปรียบใคร -ไม่เห็นแก่ตัว

๑๐๐ ๙๘ ๙๖ ๘๗ ๙๕ ๘๗ ๙๖ ๘๕ ๙๗ ๘๙

พอใจสวนใหญ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดถึง สรุปภาพรวม สรุ ปภาพรวม มาก ประทับใจอะไรสถานที่เดินทาง มางาย โซนการ ความพึง้ตพอใจของผู ตอบแบบประเมิ ความพึงพอใจของผู อบแบบประเมิ นความพึงพอใจนความ เรียนรูตยนต้ างๆานโกง นาสนใจ พึงพอใจจากผลการประเมิ นความพึ เขารักบษาดูงานบทเรี จากผลการประเมิ นความพึ งพอใจ งผูพอใจผู ้เข้ารับการศึ พิพิธ ภัการออกแบบกิ ณฑ์ต้านโกง ส� าจนักรรมยอด กงาน ป.ป.ช. ถนนพิ ษณุกโลก งเทพมหานคร งาน จ�านวน มีผาู้เงไรได ข้าศึกษาดู งาน จ�สาระดี านวน ๆ๕,๐๒๓ คิดเป็น เยี่ย๕๐ ม รูครั สึก้งอย ความรู เกี่ยวกัคนบการ การศึ ษาดูกรุงานบทเรี ยนตาปรากฏว่ นโกง พิาพในการศึ ิธภัณฑกตษาดู านโกง ร้อยละ ู้ตอบแบบประเมิ นความพึงพอใจ จ�านวน ๔,๘๕๔ เป็นบร้รูอมยละ โกงและการป องกันคน ที่ ไมคิเดคยรั ากอ๙๖.๖๓ น เรียนรูของผู อ ะไร้ตอบ สํานัก๑๐๐ งาน ของเป้ ป.ป.ช.าหมาย ถนนพิโดยมี ษณุผโลก กรุงเทพมหานคร แบบสอบถาม ซึ่งผู้ตอบแบบประเมิ บมากที ุดถึงมาก ประทับใจอะไรสถานที การตงพอใจในระดั อตานการโกง รูป่สแบบของการโกง นําไปใช ่ ปรากฏวาในการศึ กษาดูงาน จํนาความพึ นวน ๕๐งพอใจส่ ครั้ง วมีนใหญ่ ผูเขา มีความพึ เดินทาง มาง่าย โซนการเรียนรู้ต่างๆ น่าสนใจ การออกแบบกิจกรรมยอดเยี ้สึกอย่างไรได้ ๆ เกี่ยวกั ารงชีคววามรู ิต ไม้ สาระดี เปนคนโกง ตอบตการโกง าน ศึกษาดูงาน จํานวน ๕,๐๒๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ อยางไร ่ยใชม กรูารการดํ และการป้องกัน ที่ไม่เคยรับรู้มาก่อน เรียนรู้อะไรการต่อต้านการโกง รูปแบบของการโกง น�าไปใช้อย่างไร ใช้การการด�ารงชีวิต ของเปาหมาย โดยมีผูตอบแบบประเมินความพึง คนโกง คุณธรรมที่ ได ความซื่อสัตย สุจริต ซื่อตรง ไม่เป็นคนโกง ต่อต้านคนโกง คุณธรรมที่ได้ วามซื่อสัตย์ สุจริต ซื่อตรง มีสัจจะ ไม่โลภ มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อันเป็นคุณลักษณะ จํานวน ๔,๘๕๔ คน คิดเปนรอยละ ๙๖.๖๓ ของ มี สั จ จะ ไม โ ลภ มี จิ ต ใจเอื้ อ เฟ  อ เผื่ อ แผ อั น เป น ที่พพอใจ ึงประสงค์ ที่สังคมก� าลังแสวงหา ผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งผูตอบแบบประเมินความพึง คุณลักษณะที่พึงประสงค ที่สังคมกําลังแสวงหา 132

ANTI - CORRUPTION FOUNDATION

89


โครงการประกวดเพลง ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’ ประจําปี ๒๕๖๐ มูลนิธิตอตานการทุจริต จัดโครงการประกวดเพลง ‘ชอสะอาดตานทุจริต’ ดวยการสนับสนุนจาก เครือเจริญโภคภัณฑ ทรู คอรปอเรชั่น สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนโครงการประกวดเพลงที่มีเนื้อหาในการรณรงคตอตานการทุจริตใน ทุกวงการและทุกรูปแบบ โดยเปดโอกาสใหนกั เรียน นิสติ นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป ไดประพันธเพลง สงเขาประกวด ไมวาจะเปนเพลงลีลาใด ประเภทไหน ลูกทุง ลูกกรุง ปอป ร็อก อินดี้ ฮิบฮอป เพลง เพื่อชีวิต ฯลฯ โดยผูประพันธเพลงสามารถสงบทเพลงเขาประกวดได ไมจํากัดรูปแบบไดตั้งแตบัดนี้ จนถึง วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชิงถวยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัลรวมกวา ๘๐๐,๐๐๐ บาท ๑. วัตถุประสงค ๑.๑ เพื่อเผยแพรและรณรงคตอตานการ ทุจริต ผานบทเพลงที่สรางสรรคขึ้นมาใหม ๑.๒ เพือ่ สรางแรงกระตุน ใหประชาชนหันมา ตระหนักถึงภัยของการทุจริตคอรรปั ชัน ทีส่ ง ผลกระ ทบตอสังคม และประเทศชาติ ๑.๓ เพื่อนําเสนอและเผยแพรผลงานเพลง ตอตานการทุจริตที่ ไดสรางสรรคขนึ้ จากการประกวด ไปสูส าธารณชนทัง้ สือ่ ทีวี วิทยุ และสือ่ สังคมออนไลน เพื่อสรางสังคมไทยให ใสสะอาดปราศจากการทุจริต คอรรัปชันตอไปในอนาคต ๑.๔ เพื่อสรางนักแตงเพลงหนาใหมทั้งใน ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อปูทางสูวงการวิชาชีพตอไป ๒. ประเภทที่ประกวด จะสมัครเดี่ยวหรือเปนทีมก็ ได โดยสมาชิก ในทีมตองไมเกิน ๓ คน โดยการประกวดแบงเปน ๒ ประเภท คือ ๒.๑ ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ๒.๒ ประเภทบุคคลทั่วไป

๓. บทเพลงที่ ใชประกวด ๓.๑ ตองเปนบทเพลงที่ ไดแตงขึ้นใหม (ทั้ง เนื้อรองและทํานอง) โดยไมเคยเผยแพรที่ใดมากอน และไมไดลอกเลียนแบบมาจากผลงานของผูอ นื่ หาก คณะกรรมการพบวาทําผิดกติกาใหถือวาเปนโมฆะ และจะตัดสิทธิอ์ อกจาการประกวดโดยไมตอ งแจงให ทราบลวงหนา ๓.๒ ในกรณีทตี่ รวจสอบพบการกระทําความ ผิดใดๆ ที่เขาขายทุจริตหรือผิดเงื่อนไขการประกวด ผูดําเนินโครงการฯ จะไมมีสวนรวมรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ ผูส มัครทีท่ าํ ผิดกติกาและผิดกฎหมาย จะตอง เปนผูรับผิดชอบมูลคาความเสียหายจากการกระทํา อันผิดกฎหมายทั้งหมด ๓.๓ เปดรับบทเพลงทุกชนิด ทุกลีลา และ ทุกรูปแบบ โดยนําเสนอความคิดสรางสรรคและ จิ น ตนาการได อ ย า งเต็ ม ที่ โดยผู  ป ระพั น ธ เ พลง สามารถสงผลงานกี่ชิ้นก็ ได ๓.๔ ความยาวเพลงไมเกิน ๔ นาที บันทึก เสี ย งร อ งพร อ มดนตรี ม าในรู ป แบบ MP3 หรื อ WAVE FILE มีเนื้อหาปลุกใจ รณรงค ตอตานการ

133


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

ทุจริตทุกรูปแบบ โดยการเรียบเรียงดนตรี จะเลน กีตารตัวเดียวหรือเปยโนตัวเดียว หรือ จะทําดนตรี มาครบเต็มรูปแบบก็ ได ๓.๕ บทเพลงที่ ไ ด ผ  า นการคั ด เลื อ กเป น ลิขสิทธิ์ของมูลนิธิตอตานการทุจริต และผูดําเนิน โครงการฯ โดยสามารถนําบทเพลงที่ ไดรับรางวัล ไปเผยแพร ผ  า นสื่ อ ต า งๆ ดั ด แปลงหรื อ ทํ า ซํ้ า ได โดยชอบดวยกฎหมาย ๓.๖ การส ง บทเพลงเข า ประกวด ถื อ ว า ยอมรับกติกาและวิธีดําเนินการของผูดําเนินโครง การฯ ซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ๔. การสงผลงานเพลง สามารถสงได ๒ ชองทาง คือ ๔.๑ สงผลงานผานทาง E-mail มาไดที่ ppyactivities@trueplookpanya.com ๔.๒ สงผลงานดวยตนเองผานไปรษณีย สงมาที่ โครงการประกวดเพลง ‘ชอสะอาด ต า นทุ จ ริ ต ’ ฝ า ยกิ จ กรรมองค ก รเพื่ อ สั ง คม ทรู คอรปอเรชัน่ ชัน้ ๑๘ เลขที่ ๑๘ อาคาร ทรู ทาวเวอร ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แขวงห ว ยขวาง เขตห ว ยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โดยแนบเอกสารประกอบ ดังนี้ - ใบสมัคร - สําเนาหลักฐานของตัวทาน เชน สําเนาบัตร ประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ หรือ สําเนา บัตรนักเรียน นักศึกษา พรอมลายเซ็นสําเนาถูกตอง สแกนเปน .PDF หรือ .JPG - ผลงานเดโมเพลงในรูปแบบ .MP3 หรือ .WAVE FILE - เนือ้ เพลงและคอรดกีตารในไฟล Microsoft Word สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ๐๒-๗๖๔๙๗๕๑

134

ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ Facebook Fanpage ชอสะอาดตานทุจริต www.acf.or.th, www.true plookpanya.com ๕. หลักเกณฑ ในการคัดเลือก การคัดเลือก (ประกอบดวยการพิจารณา จํานวน ๔ รอบ ดังนี้) รอบแรก (๑๐๐ เพลง) คณะกรรมการผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ะพิ จ ารณา คัดเลือกเพลงที่สงประกวดทั้งหมดตามกําหนดเวลา ระหวางวันที่ ๗-๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ใหเหลือ ๑๐๐ เพลง โดยพิจารณาคัดเลือกจากหลักเกณฑตางๆ ดังนี้ - เนือ้ เพลงตองตอบโจทยการรณรงคตอ ตาน การทุจริต - ทํานองเพลงมีความไพเราะ สอดคลอง กลมกลืน - การใชภาษา ลีลาการแตง - ความคิดสรางสรรค รอบสอง (คัด ๒๐ เพลง) คณะกรรมการผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ะพิ จ ารณา คั ด เลื อ กจากเพลงที่ ผ  า นการคั ด เลื อ กรอบแรก ระหวางวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ โดยพิจารณา คัดเลือกจากหลักเกณฑตางๆ ดังนี้ - เนือ้ เพลงตองตอบโจทยการรณรงคตอ ตาน การทุจริต - ทํานองเพลงมีความไพเราะ สอดคลอง กลมกลืน - การใชภาษา ลีลาการแตง - ความคิดสรางสรรค รอบรองชนะเลิศ ผูผ า นเขารอบ ๒๐ บทเพลง ประเภทนักเรียน และนิสิต นักศึกษา จํานวน ๑๐ เพลง และประชาชน ทัว่ ไป ๑๐ เพลง จะไดรบั เงินรางวัลเพลงละ ๕,๐๐๐ บาท


พรอมเกียรติบัตรจากมูลนิธิตอตานการทุจริต และ ไดสทิ ธิเ์ ขารวมกิจกรรม Workshop กับนักแตงเพลง และนั ก ดนตรี ชั้ น นํ า ของเมื อ งไทย ในวั น ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หองฟอรจนู ๑-๒ โรงแรมแกรนด เมอรเคียว ฟอรจูน ถนนรัชดาภิเษก จากนั้ น คณะกรรมการผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ จะให ผูผานเขารอบทั้ง ๒๐ เพลง นําผลงานเพลงกลับไป ปรับปรุงแก ไขอีกครั้ง โดยนําผลงานเพลงสงเขา ประกวดในรอบชิงชนะเลิศภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะพิจารณา ตัดสินใหเหลือ ๑๐ เพลงสุดทาย (ประเภทละ ๕ เพลง) ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ รอบชิงชนะเลิศ ๑. ผูผานเขารอบ ๑๐ เพลงสุดทาย คือ ประเภทนักเรียนและนิสิต นักศึกษา จํานวน ๕ เพลง และประชาชนทั่วไป จํานวน ๕ เพลง จะไดรับเงิน รางวัลอีกเพลงละ ๑๐,๐๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร จากมูลนิธิตอตานการทุจริต ๒. บทเพลงที่ เ ข า รอบชิ ง ชนะเลิ ศ ทั้ ง ๑๐ เพลง จะถูกนําไปเรียบเรียงเสียงประสานโดยศิลปน มืออาชีพ สําหรับวงบิ๊กแบนด ซึ่งคาใชจายในการ เรียบเรียงเสียงประสาน คณะกรรมการจะเปนผูด แู ล ๓. หากผูเ ขาประกวดสามารถหาผูเ รียบเรียง เสียงประสานสําหรับวงบิ๊กแบนดที่ตนชื่นชอบไดเอง ก็สามารถทําได แตผูเขาประกวดจะตองเปนผูรับผิด ชอบคาใชจายในการเรียบเรียงเสียงประสานเอง ๔. นักรองที่ขับรองผลงานเพลงในรอบชิง ชนะเลิศทั้ง ๑๐ เพลง ไดแก ศิลปน True Academy Fantasia หรือ The Voice คณะกรรมการจะจัดศิลปน ที่เหมาะสมกับแนวเพลงมาให โดยผูเขาประกวดจะ ตองจับฉลากเลือกศิลปนที่จะมาขับรองเพลงของ ตนเองดวยตัวเอง ๕. ในกรณี ที่ ผู  เ ข า ประกวดมี นั ก ร อ งของ ตนเอง คณะกรรมการอนุญาตใหนํามารองเพลง

ประกวดในรอบชิงชนะเลิศได โดยทีผ่ เู ขาประกวดจะ ตองดูแลคาใชจายในการซอม การเดินทาง การแตง กาย การแตงหนาแตงผมของนักรองเอง และตอง สง Final Master ใหคณะกรรมการดวย ๖. คณะกรรมการตัดสินเปนผูท รงคุณวุฒทิ าง วิชาการ นักแตงเพลง นักดนตรี นักรอง โปรดิวเซอร สื่อมวลชน และองคกรผูรวมจัด โดยจะพิจารณา ตัดสินจาก เนื้อรอง และทํานองเปนหลัก ๗. การประกวดรอบสุดทายจัดขึ้น ณ หอง ประชุม อาคาร ๑๕ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนน แจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ๖. รางวัลรอบชิงชนะเลิศ ประเภทนักเรียน นิสติ นักศึกษา ประกอบดวย - รางวัลที่ ๑ ไดรบั เงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท พรอมถวยรางวัลชนะเลิศ จากศาสตราจารยพิเศษ วิชา มหาคุณ และเกียรติบัตร - รางวัลที่ ๒ ไดรับเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล และเกียรติบัตร - รางวัลที่ ๓ ไดรับเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล และเกียรติบัตร - รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ไดรับเงินรางวัล คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ประเภทประชาชนทั่วไป ประกอบดวย - รางวัลที่ ๑ ไดรบั เงินรางวัล ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร อ มถ ว ยรางวั ล จากฯพณฯ นายกรั ฐ มนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา และเกียรติบัตร - รางวัลที่ ๒ ไดรบั เงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล และเกียรติบัตร - รางวัลที่ ๓ ไดรับเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล และเกียรติบัตร - รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ไดรับเงินรางวัล คนละ ๒๐,๐๐๐ บาท

135


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

ประวัติยุวทูตช่อสะอาดต้านทุจริต ๒๕๖๐ นางสาวธัญลักษณ โชคธนเดช (พลอยใส)

จบการศึกษาเกียรตินยิ มอันดับ ๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะ มนุษยศาสตร เอก Voice Classic Opera ดวยมีความฝนและใจที่รัก เสียงเพลง จึงไดเขารวมประกวดและเปน ๑ ใน ๑๒ คนสุดทายของ รายการรองเพลง (True Academy Fantasia AF 12)  ผลงานที่รวมกับทาง ป.ป.ช. - ยุวทูตชอสะอาดตานทุจริต ป ๒๕๖๐ - รองเพลงและรวมเสวนาในหัวขอ ตัวแทนศิลปนและเยาวชนกับบทเรียนตานโกง ในพิธีลงนามบันทึกขอ ตกลงความรวมมือของมูลนิธติ อ ตานการทุจริตและมหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ - รองเพลงงานตอตานการคอรรัปชันสากล - รองเพลงรณรงคประกวดแตงเพลงชอสะอาดตานทุจริต - ภาพยนตรสั้นของ GMM 25 เรื่อง โตไปไมโกง ป ๒๕๕๖ - ละครสั้นบันทึกลับวัยราย (ตอน ตามรอยพอป.ป.ช.)

นายกิตติคุณ คําเพราะ (โฟกัส)

ปจจุบันศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะรัฐศาสตร ชอบรองเพลงตั้งแตเด็ก มีความฝนการเปนนักรอง จึงไดประกวด รองเพลง เปน ๑ ใน To Be Number One Idol รุนที่ ๓ ระดับ ประเทศ และไดเขารวมประกวด และเปน ๑ ใน ๑๒ คนสุดทาย ของรายการรองเพลง (True Academy Fantasia AF 12)  ผลงานรวมกับทางป.ป.ช. - ยุวทูตชอสะอาดตานทุจริต ป ๒๕๖๐ - ขับรองเพลงโจรผูกไทด - รองเพลงและรวมเสวนาในพิธลี งนามบันทึกขอตกลงความ รวมมือของมูลนิธิตอตาน - ละครสั้นบันทึกลับวัยราย (ตอน ตามรอยพอป.ป.ช.) - รองเพลงงานมูลนิธิตอตานการทุจริต ป ๒๕๖๐

136


ประวัติยุวทูตช่อสะอาดต้านทุจริต ๒๕๖๑

นางสาวจันษกร กิตติวัฒนากร (หงหยก)

จบการศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย กรุงเทพ วิทยาลัยนานาชาติ (True Academy Fantasia Season 10) ผลงานที่รวมกับทางป.ป.ช. - ยุวฑูตชอสะอาดป ๒๕๕๗ - รองเพลงงานประกาศรางวัลชอสะอาด ๒๕๕๗, ๒๕๕๙ - รองเพลงงานลงนาม MOU ป ๒๕๖๐ - รวมเสวนาตานโกงป ๒๕๖๐ - รวมงานเปดมูลนิธิตอตานการทุจริตป ๒๕๕๘ - รวมงาน Do Cheat Don’t Cheat ป ๒๕๕๘

นายภูมิสิทธิ์ วงศสมบูรณ (พูม)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ภาคภาษาอังกฤษ (BJM) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ True Academy Fantasia Season 11 ผลงานที่รวมกับทางป.ป.ช. - ขับรองเพลงเมืองไทยเมืองทอง - รวมรองเพลง และรวมเสวนาในหัวขอเยาวชนกับ บทเรียนตานโกง ในพิธีลงนามบันทึก ขอตกลงความรวมมือ ของมูลนิธิตอตานการทุจริตและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผลงานเพลง - พื้นที่ความจํา (Album : AF 11 มันสคาง) - แลวเราจะรักกันอยางไร (Album : 12 songs 12artist) - มีกันและกัน (Album : รวมศิลปน Truefantasia & I am ) - คนสําคัญที่ ไมสําคัญ (Album : Love Status Project)

137


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

ประวัตินักแต่งเพลง และโปรดิวเซอร์ สุทธิพงษ สมบัติจินดา (บั๋ง)

Executive Producer ฝ  า ย ธุ ร กิ จ เ พ ล ง บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)  ผลงานการประพันธคํารองบทเพลงที่ ได รับความนิยม - เขียนถึงคนบนฟา - พิง ลําพระเพลิง (โครตรักเอ็งเลย) - แชแวบ (ไมอยากเปนพระ) - แดน วรเวช (แสบสนิทศิษยสายหนา) - ตบมือขางเดียว - ปาน ธนพร - 3 คน 2 ทาง - ปาน ธนพร - ผูหญิงทุกคนเอาแตใจ - ปาน ธนพร

ธนพล มหธร (แตบ) Music

Producer - ผูเขาแขงขัน Academy Fantasia Season 5 - The Voice Season 5 ทีมโจอี้ ศิลปนที่เคยรวมงานในฐานะโปรดิวเซอร - ตน ธนษิต - ซานิ - กอลฟ ฟกกลิ้งฮีโร - พี่ตงเหนง รัดเกลา - เพชร, ปงปอง จากไดอารี่ตุดซี่ - ซีดี เดอะสตาร - มุก วรนิษฐ - โจอี้ บอย ฯลฯ

138

คุณศรัณย วงศนอย (แม็ค)

2013 2009 2003 2002

Songwriter, Executive Producer  ผ ล ง า น เ พ ล ง (อัลบัม) เพลง Tonight ft. MJ เพลงนํ้าตาสุดทาย ft. ETC เพลง Crazy on You ft. Boom Boom Cash อัลบัม am.pm. (Lovemaker 2) 2008 อัลบัม am.pm. (Lovemaker) อัลบัม A Cappella 7 (Big Daddy) อัลบัม A Cappella 7 (A Cappella) ฯลฯ

คุณอคิร วงษเซ็ง (วานไฉ)

 S o n g w r i t e r ,

Music Producer  ผลงาน นักรองนัก แตงเพลง - 123Soul Album Walk of Soul - วาน ธนกฤต Album Alonevera - แปงโกะ Album Pango - พัดชา อเนกอายุวัฒน (Single) - ไบรท วิชเวช (Single) - เตา เศรษฐพงศ (Single) - คชา นนทนันท (Single) - ตุย เกียรติกมล (Single) - มาชา วัฒนพาณิชย (เพลงประกอบละคร)


เปดตัวโครงการประกวดเพลง ‘ชอสะอาดตานทุจริต’ ป ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

139


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

กิจกรรมนัดพบนักแตงเพลง ‘ชอสะอาดตานทุจริต’ ป ๒๕๖๐ ณ หองออดิทอเรี่ยม ชั้น ๕ อาคารทิปโก ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

140


ประชุมกอนการคัดเลือกผลงานเพลงในรอบตางๆ ณ ตึกทรูทาวเวอร ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 141


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

การคัดเลือกผลงานเพลงรอบสอง ณ หองประชุม ชั้น ๑๕ อาคารทิปโก ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 142


ประชุมสรุปภาพรวมและเตรียมความพรอมรอบชิงชนะเลิศ หองประชุม ๓ ชั้น ๒๑ ตึกทรูทาวเวอร ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ 143


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

ประชุมทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมความพรอมกอนการจัดการประกวดเพลง ‘ชอสะอาดตานทุจริต’ รอบชิงชนะเลิศ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

144


การประกวดรอบชิงชนะเลิศและพิ ธีมอบรางวัล ณ ห้องประชุม อาคาร ๑๕ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมือ ่ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ทานไดมอบหมายใหผมมามอบรางวัลเมือ่ เชานี้ ทานเพิง่ ทราบวา ทานมีภารกิจเรงดวน และในการมอบหมายทานกําชับวา ทานได ให ความสําคัญกับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในชวงบายวันนี้ ประหนึ่งจะบอกวา หามปฏิเสธ ตองมาให ได เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญจริงๆ ครับ แม ใคร จะมองวาเปนกิจกรรมเล็กๆ แตผมถือวา ผลกระทบของมันในวงกวาง เพราะกิจกรรมหองเล็กๆ ที่จัดในวันนี้ ที่นี่ อีกหนอยจะกระหึ่มไปทั่ว ราชอาณาจักรดวยเสียงเพลงที่จะนําไปเผยแพร และอาจจะอยูกับเราไป นานแสนนาน โดยเฉพาะบางประโยค บางวลี ในเพลง นาจะติดคําคน ไปไดนาน เมื่อกี้ผมคลอตามเพลง ทั้งที่ ไดยินเปนครั้งแรก ในการมอบหมายผูม าปฏิบตั ภิ ารกิจแทนในวันนี้ ทานนายกรัฐมนตรี ขอใหผมนําขอความ ๓ ประการ มาแจงตอที่ประชุมแหงนี้ ประการแรก คือ ขอใหนําความยินดีจากทานนายกรัฐมนตรีมาที่ผูที่ ไดรับรางวัลทั้งสอง ประเภท คือ ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป แตละประเภทนั้นมีผูที่ ไดรับรางวัล ๕ ลําดับดวยกัน รางวัลชนะเลิศ รางวัล ที่ ๒ รางวัลที่ ๓ รางวัลชมเฉย เพราะฉะนัน้ ขอแสดงความยินดี ชืน่ ชมมายัง ผูที่ ไดรับรางวัลทั้ง ๑๐ ทาน ประการที่สอง คือ ทานนายกรัฐมนตรีขอใหผม นําความขอบพระคุณมายังผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดงาน ไมวาจะเปน ผูท อี่ ปุ การะในสวนของรางวัล ผูท เี่ ปนคณะกรรมการตัดสิน และผูท เี่ ขารวม กิจกรรมการประกวดเพลง ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประการ ทีส่ าม ทานนายกไดกาํ ชับมาเปนพิเศษวา ตองขอขอบพระคุณมูลนิธติ อ ตาน การทุ จ ริ ต ขอบคุ ณ ตั้ ง แต เ มื่ อ ท า นเริ่ ม คิ ด จดทะเบี ย นมู ล นิ ธิ นี้ ขึ้ น และ ขอบพระคุณที่ ไดจัดกิจกรรมจนมาถึงกิจกรรมนี้ และหวังวาจะมีกิจกรรม อีกตอไปในภายภาคหนา

ทีส่ าํ คัญ คือ สรางพลังขับเคลือ่ นอันเปนแรงกระตุน ใหประชาชนทั้งหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมของ เด็กหรือเยาวชนตั้งแตรุนที่เรียกวาเปนวัยที่เล็กมาก ซึ่งเราคาดไมถึงเลยวาเขาจะมีจิตสํานึกที่สูงขนาดนี้ เพี ย งสิ บ กว า ขวบ เพลงประเภทนั ก เรี ย น นิ สิ ต นักศึกษา และเพลงประเภทประชาชนทั่วไป ลวนได ผ า นการคั ด เลื อ กจากผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นด า นการ แตงเพลง ดานการรองเพลงทั้งสิ้น ผมขอขอบคุ ณ ทางคณะกรรมการทุ ก ๆ ทานนะครับ โดยเฉพาะสื่อมวลชน ที่ถือไดวามีสวน สําคัญที่เปนแรงกระตุนใหเกิดพลังศรัทธา ที่ทําให ศาสตราจารยกิตติคุณดร.วิษณุ เครืองาม ประชาชนมารวมจนเปนผลสําเร็จมาจนวันนี้ โดย เรียนทานผูบริหารหนวยงานโดยเฉพาะ ทางทรูคอรปอเรชั่น แบงเปน ๕ เพลงของประชาชนทั่วไป และอีก ๕ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ เพลงของนักเรียน นิสติ นักศึกษา ทัง้ ๑๐ เพลงนีจ้ ะ และสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ทานคณะกรรมการมูลนิธิตอตาน ประกอบขึน้ เปนอัลบัมเพือ่ เราจะนําไปเผยแพรตอ ไป นอกจากนี้ ทางมูลนิธิตอตานการทุจริตได การทุจริต สื่อมวลชน และศิลปนที่เคารพทุกทานครับ มูลนิธิตอตาน การทุจริตเปนองคกรการกุศล เปนองคกรเพื่อประโยชนของสาธารณะ ดําเนินการสรางหมูบานชอสะอาดขึ้นทุกจังหวัด ผม เปนองคกรที่ ไมหวังผลตอบแทนหรือผลกําไร ซึ่งการตอตานการทุจริต คิดวา พลังตรงนีจ้ ะเชือ่ มโยง ๗๖ จังหวัดเขาดวยกัน หรื อ การป อ งกั น การทุ จ ริ ต นั้ น มิ ใ ช ภ าระหน า ที่ ข องหน ว ยงานภาครั ฐ ดวยเสียงเพลงการตอตานการทุจริตนี้ จิตสํานึกและ ภาคเอกชน หรือ หนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง แตเปน ภาระหนาที่ของ วิญญาณของการยอมแพตอการทุจริตใหเกิดขึ้น ประชาชนคนไทยทุกคนทีจ่ ะตองรวมมือ รวมแรง รวมใจ รวมพลังในการตอตาน อยางทัว่ ถึง และในปหนาเราก็จะดําเนินการตอเนือ่ ง และขจัดปญหาการทุจริต มูลนิธติ อ ตานการทุจริต จึงไดจดั ใหมกี ารประกวด ตอไป ไมมีหยุดแตเพียงเทานี้ การแตงเพลง ที่เรียกวา “ชอสะอาดตานทุจริต” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค ศาสตราจารยพิเศษ วิชา มหาคุณ 145


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

การประกวดรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัล ณ หองประชุม อาคาร ๑๕ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (๑) 146


การประกวดรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัล ณ หองประชุม อาคาร ๑๕ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (๒)

147


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพลง ‘เด็กไทยโตไปไม่โกง’ คํารอง/ทํานอง เรียบเรียงเสียงประสาน โปรดิวเซอร ขับรอง

: ด.ช.ปณตพล ตรีมาศ (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม กรุงเทพฯ) : อคิร วงษเซ็ง : อคิร วงษเซ็ง : นองเอเจ - ปุณณะภัทร ตรีมาศ

ทุจริต และคอรรัปชัน มันลวน เปนสิ่งที่ ไมดี พวกหนู ไมชอบแบบนี้ สิ่งที่มี อาจหมดไปในไมนาน จากถนน จนเครื่องบิน โกงกิน กันแทบจะทุกงาน วันนี้ ตองมาชวยกัน ตอตานคนเหลานั้นอยาใหได โกง อยาโกง อยาโกง อยาโกง โปรดอยาได โกง อยาโกง อยาโกง อยาโกง อยาโกง อยาโกง โปรดอยาได โกง อยาโกง อยาโกง ทุก ๆ คน ก็ยอมรูดี การโกง เปนสิ่งไมควรตาม พวกหนู อยากไดคนนํา ที่ทําใหประเทศเจริญ ก็คนโกง มีมากมาย ถาหายบางคงไมยากเกิน เพื่อเมืองไทย จะไดกาวเดิน อยากเชิญ เด็กไทยโตไปไมโกง อยาโกง อยาโกง อยาโกง โปรดอยาได โกง อยาโกง อยาโกง อยาโกง อยาโกง อยาโกง โปรดอยาได โกง อยาโกง อยาโกง อยาโกง............. อยาโกง................ อยาโกง.................... เด็กไทยโตไปไมโกง อยาโกง อยาโกง อยาโกง โปรดอยาได โกง อยาโกง อยาโกง อยาโกง อยาโกง อยาโกง โปรดอยาได โกง อยาโกง อยาโกง อยาโกง อยาโกง อยาโกง โปรดอยาได โกง อยาโกง อยาโกง อยาโกง อยาโกง อยาโกง โปรดอยาได โกง อยาโกง อยาโกง

148


ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพลง ‘คนไทยหัวใจไม่โกง’ คํารอง ทํานอง เรียบเรียงเสียงประสาน โปรดิวเซอร ขับรอง

: ด.ญ.ชิดชนก ผานจังหาร, ด.ญ.สุชัญญา แกวมะไฟ : ด.ญ.ปญจรัตน เทพบุตร (ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด) : ระวี กังสนารักษ : ธนพล มหธร : ใบหมอน - พิมพวลัญช ศรีเมือง, นองตังสตอง, นองครีม, นองเชล

เราคือคนไทย เราคือดอกไม ชูชอสะอาด แตงแตมเติมวาด คุณธรรมซื่อสัตย คัดคานคนโกง ปลูกจิตสํานึก ลงในสวนลึก ฝกความซื่อตรง ไมใหไหลหลง พาใจเสื่อมลง คงคุณธรรม เราคือแกนนํา หลอมรวมพลัง สรางชาติพัฒนา ดวยใจหาญกลา สรางแรงศรัทธา พาใจนอมนํา ปรัชญาพอเพียง เที่ยงตรงโปรงใส จิตใจงดงาม เปยมคุณธรรม นําชาติเจริญ เดินทางสายกลาง คนไทย หัวใจไมโกง ชาติไทยมั่นคง เพราะมือเราสราง คานิยม สังคมกาวยาง พาเดินถูกทาง ปลูกฝงลงในใจคน เราคือคนไทย เปนดังดอกไม หัวใจเบงบาน รวมอุดมการณ เพื่อเมืองเพื่อบาน ปฏิญาณตน เปนชอสะอาด ตานทุจริต คิดมีเหตุผล หยุดเห็นแกตน หยุดรับสินบน หยุดคอรรัปชัน ไมเบียดเบียน บดบัง หวังผลประโยชน รูบาปบุญคุณโทษ กตัญูแผนดิน ใครรักบานก็หมั่นปดกวาด ใครรักชาติก็หยุดโกงกิน ยกมือขึ้นหากใครไดยิน คนกังฉินใหหมดสิ้นไป ชอสะอาดมอบเปนของขวัญ ปกแจกันลงประเทศไทย มอบความรัก หลอเลี้ยงดวงใจ ใหสดใส คนไทยไมโกง คนไทย หัวใจไมโกง ชาติไทยมั่นคง เพราะมือเราสราง คานิยม สังคมกาวยาง พาเดินถูกทาง ปลูกฝงลงในใจคน เราคือคนไทย เปนดังดอกไม หัวใจเบงบาน รวมอุดมการณ เพื่อเมืองเพื่อบาน ปฏิญาณตน เปนชอสะอาด ตานทุจริต คิดมีเหตุผล หยุดเห็นแกตน หยุดรับสินบน หยุดคอรรัปชัน

149


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพลง ‘ฉันจะไม่ทน...’ คํารอง/ทํานอง เรียบเรียงเสียงประสาน โปรดิวเซอร ขับรอง

: น.ส.ดวงกมล วัฒนสังสุทธิ์ (ชัน้ ปที่ 2 คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย กรุงเทพฯ) : MAC ศรัณย : MAC ศรัณย : ซานิ - นิภาภรณ ฐิติธนการ

อิ่มไหม?? ตอบฉันที ถาอิ่มแลว อยากใหทบทวนดี ๆ วาสิ่งที่คุณไดมา นั้นมาจากไหน มาจากผืนแผนดินไทย หรือเปลา อายไหม?? ตอบฉันที ทําแลว ชีวิตคงสบายดี ไมไดเห็น แกตัว แคเห็น แกตน ใครจะจนชางมัน ฉันสบายพอ บานเมืองถูกโกงกิน ทรัพยสินถูกทําลาย ความเจริญดับหาย เพราะใครไมกี่คน จากนี้ขอสัญญา วาฉันจะไมทน คนที่มาโกงกิน บานเกิดเมืองนอน อายไหม?? ตอบฉันที วาทําแลว ชีวิตคงสบายดี ไมไดเห็น แกตัว แคเห็น แกตน ใครจะจนชางมัน ฉันสบายพอ บานเมืองถูกโกงกิน ทรัพยสินถูกทําลาย ความเจริญดับหาย เพราะใครไมกี่คน จากนี้ขอสัญญา วาฉันจะไมทน คนที่มาโกงกิน บานเกิดเมืองนอน อยาเอาหู ไปนา เอาตา ไปไร อยาบอกวาไมเปนไร อยาบอกวาไมเปนไร (ฮา...) บานเมืองจะถูกโกงกิน ทรัพยสินจะถูกทําลาย ความเจริญดับหาย เพราะใครไมกี่คน จากนี้ขอสัญญา วาฉันจะไมทน คนที่มาโกงกิน บานเกิดเมืองนอน คนที่มาโกงกิน บานเกิดเมือง นอน...

150


ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพลง ‘สาบานกับฟ้า สั ญญากับใจ’ คํารอง/ทํานอง เรียบเรียงเสียงประสาน โปรดิวเซอร ขับรอง

: น.ส.เพียงพอ เรืองภูมิ (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนธัญรัตน จังหวัดปทุมธานี) : คีรินทร คุมรักษ : สุทธิพงษ สมบัติจินดา : แอน - ณัฏฐณัชชา นําเจริญสมบัติ

สาบานกับฟา สัญญากับใจ ตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไทย โตไปจะไมใฝโกง เพื่อชาติบานเมือง รุงเรืองรวมกันจรรโลง สานความสุจริตเชื่อมโยง เปนโคงรุงทองสองไทย บานเมืองวันนี้ มากมีเรื่องมา พายุทุจริตพัดพา ใหเกิดปญหาโยงใย ฉอราษฎรบังหลวง ตักตวงกันตามชอบใจ วันหนาโตเปนผู ใหญ จะไมประพฤติเชนนี้ วอน พระสยามเทวาธิราช ดลใจใหผู โกงชาติ หวั่นหวาดกฎหมายที่มี คุมสุจริตชน ใหสุขบน ‘โดมความดี’ คุมบานคุมเมืองไทยนี้ ใหมีแตมิ่งมงคล สาบานกับฟา สัญญากับดิน โตไปจะไมโกงกิน ตอบแทนภูมินทรเบื้องบน ชูชอสะอาด ประกาศปฏิญาณตน พวกเราเหลาเยาวชน จะเปนคนดีของแผนดิน วอน พระสยามเทวาธิราช ดลใจใหผู โกงชาติ หวั่นหวาดกฎหมายที่มี คุมสุจริตชน ใหสุขบน ‘โดมความดี’ คุมบานคุมเมืองไทยนี้ ใหมีแตมิ่งมงคล สาบานกับฟา สัญญากับดิน โตไปจะไมโกงกิน ตอบแทนภูมินทรเบื้องบน ชูชอสะอาด ประกาศปฏิญาณตน พวกเราเหลาเยาวชน จะเปนคนดี ของ แผนดิน 151


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพลง ‘ปลวก’ คํารอง/ทํานอง เรียบเรียงเสียงประสาน โปรดิวเซอร ขับรอง

: นายธนภัทร เหลืองธาตุทอง : อคิร วงษเซ็ง : อคิร วงษเซ็ง : โอม - นวพล รอดสมจิตต

เคยดูสารคดี ที่ผานตา ตามชองทีวี เรื่องชีวิตของปลวก พอไดดูแลวยังแอบกลัว มันทําใหบานเราพัง มองดูในสังคมเรา ก็มีคนที่เปนเหมือนปลวก สรางปญหามากมาย กอความเดือดรอนเหมือนตัวราย ทําไมจึงตองทําอยางนั้น กัดกลืนกิน ทรัพยสินขางใน ปดอําพราง ซอนไว อยากจะลองตั้งคําถามสักที นั่นเปนมนุษย หรือเปนปลวกราย ขอใหชวยกัน ชวยดูแลบานเมืองของเรา ใหมั่นคง แข็งแรง ไมให ใครแทรกแซงทั้งนั้น ชวยกันจับตา ปองกัน พวกที่โกงกินเหลานั้น อยาใหบานเมือง ตองพัง เพราะปลวกตัวราย บางคนไมรูทําไม โดนปลวกกัดกินความดีหรือไง ไมมีความซื่อสัตย ยิ่งนานยิ่งเห็นไดเดนชัด วาเปนปลวกในรางของคน กัดกลืนกิน ภาษีของคนไทย ปดอําพราง ซอนไว อยากจะลองตั้งคําถามสักที นั่นเปนมนุษย หรือเปนปลวกราย ขอใหชวยกัน ชวยดูแลบานเมืองของเรา ใหมั่นคง แข็งแรง ไมให ใครแทรกแซงทั้งนั้น ชวยกันจับตา ปองกัน พวกที่โกงกินเหลานั้น อยาใหบานเมือง ตองพัง เพราะปลวกตัวราย ปลวกกัดกินการศึกษา ปลวกกัดกินการพัฒนา ปลวกกัดกินถนนหนทาง ปลวกกัดกินอนาคตชาติ ขอใหชวยกัน ชวยดูแลบานเมืองของเรา ใหมั่นคง แข็งแรง ไมให ใครแทรกแซงทั้งนั้น ชวยกันจับตา ปองกัน พวกที่โกงกินเหลานั้น อยาใหบานเมือง ตองพัง เพราะปลวกตัวราย 152


ประเภทประชาชน เพลง ‘กาล...โกง’ คํารอง ทํานอง เรียบเรียงเสียงประสาน โปรดิวเซอร ขับรอง

: นายชาญ รุงเรืองเดชวัฒนา (ผูกํากับภาพยนตร โฆษณา) นางศกุนตลา รุงเรืองเดชวัฒนา (Make Up Artist) : นายชาญ รุงเรืองเดชวัฒนา : ระวี กังสนารักษ : ธนพล มหธร : ตุย-เกียรติกมล ลาทา

กาลครั้งหนึ่งยังเปนเด็กนอย มีคนคอยโกงเกมสเสมอ กาลครั้งนั้นโกงจริงนะเออ หากใครเผลอโดนโกงทันใด กาลครั้งหนึ่งโตเปนหนุมนอย มีเพื่อนคอยลอกขอสอบมา กาลครั้งนั้นโกงทุกวิชา อยากรูวาโกงไปทําไม เด็ก : โกง…แลวไดอะไร ผู ใหญ : โกงไดกรรมมาใช เด็ก : โกง…แลวเปนยังไง ผู ใหญ : โกงแลวอึดอัดใจ เด็ก : โกง…แลวไดอะไร ผู ใหญ : โกงแลวไดอับอาย เด็ก : โกง…แลวเปนยังไง ผู ใหญ : โกงติดตัวจนตาย กาลครั้งหนึ่งสูวัยกลางคน เจอะบางคนแอบมีเงินทอน กาลครั้งนั้นโกงกินทุกตอน เขาหลับนอนสบายยังไง กาลครั้งหนึ่งโกงกรรมโกงเกวียน กรรมวายเวียนสูคนโกงไป กาลครั้งนี้คนโกงละอาย หมดสิ้นลายจิตใจคนโกง เด็ก : โกง…แลวไดอะไร ผู ใหญ : โดนตํารวจจับไง เด็ก : โกง…แลวเปนยังไง ผู ใหญ : นอนในคุกยาวไป เด็ก : โกง…แลวไดอะไร ผู ใหญ : คนที่บานอับอาย เด็ก : โกง…แลวเปนยังไง ผู ใหญ : โกงแลวไปใชกรรม เด็ก : โกง…แลวไดอะไร ผู ใหญ : โกงแลวไดวอดวาย เด็ก : โกง…แลวเปนยังไง ผู ใหญ : เปนขี้คุกนี่งัย เด็ก : โกง…เมื่อใดหมดไป ผู ใหญ : มันขึ้นอยูที่ใจ ผู ใหญ : อยาก…ใหเปนยังไง เด็ก : อยากใหคนไทยไมโกง 153


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

ประเภทประชาชน เพลง ‘ใจสะอาด’ คํารอง/ทํานอง : นายยศพันธ อนันตพิทยานนท (นักแตงเพลง, นักดนตรีอิสระ) เรียบเรียงเสียงประสาน/โปรดิวเซอร : นายสิทธิพร สิงห ไทยสงค (นักแตงเพลง, นักดนตรีอิสระ) ขับรอง : ตุย-ยศพันธ อนันตพิทยานนท

สรางความดีเพื่ออนาคต ในวันขางหนา รวมมือกันดวยแรงศรัทธา อยางตั้งใจ ไมประพฤติสิ่งไมชอบธรรม ไมคดโกงไมเบียดเบียนใคร เพื่อบานเมือง เพื่อคนไทย จากหนึ่ง จากสิบเปนรอย ขอเพียงซื่อตรงไมหวั่นไหว ไมวาชาติไหน ก็ ไมมีทางสูชาติเรา ให ใจเราเปนสวนนอย เรียงรอยพลังจนเปนลาน ตอตานพวกคนที่โกงชาติ และดึงใหบานเมืองลงตํ่า หากลานใจรวมเปนหนึ่งเเลว ขวานไทยของเรา จะคงมั่น ขอเพียงแครวมทําดีตอกัน ดวยใจสะอาด จากหนึ่ง จากสิบเปนรอย ขอเพียงซื่อตรงไมหวั่นไหว ไมวาชาติไหน ก็ ไมมีทางสูชาติเรา ให ใจเราเปนสวนนอย เรียงรอยพลังจนเปนลาน ตอตานพวกคนที่โกงชาติ และดึงใหบานเมืองลงตํ่า หากลานใจรวมเปนหนึ่งเเลว ขวานไทยของเรา จะคงมั่น ขอเพียงแครวมทําดีตอกัน ดวยใจสะอาด ใหรุงเรืองประเทืองไปทั่วเเดนไกล ใหเรืองรอง ใหผองใส ไชโย ให ใจเราเปนสวนนอย เรียงรอยพลังจนเปนลาน ตอตานพวกคนที่โกงชาติ และดึงใหบานเมืองลงตํ่า หากลานใจรวมเปนหนึ่งเเลว ขวานไทยของเรา จะคงมั่น ขอเพียงแครวมทําดีตอกัน ดวยใจสะอาด หากลานใจรวมเปนหนึ่งเเลว ขวานไทยของเราจะคงมั่น ขอเพียงเเครวมทําดีตอกัน ดวยใจสะอาด

154


ประเภทประชาชน เพลง ‘ช่อสะอาด...ต้านทุจริต’ คํารอง/ทํานอง เรียบเรียงเสียงประสาน โปรดิวเซอร ขับรอง

: นายเทพนม สุวรรณะบุณย (นักแตงเพลงอิสระ) : นายศราวุธ ฤทธิ์นันท (นักแตงเพลงอิสระ) : MAC ศรัณย : กอง-กองเกียรติ ทาวงศ

มาชวยกันปลูกความดี ไวที่หัวใจ ปลูกจิตสํานึกไว ใหเยาวชนของเรา ปลูกศักดิ์ศรี คุณธรรมทุกหมูเหลา ปลูกฝงลงในใจเราตองไมโกง เริ่มวันใหม รองเพลงชาติไทยอยางภาคภูมิ เชิดชูธงไตรรงคใหสูงสุดเสียดฟา ระลึกถึงบรรพชนผูหาญกลา สละชีพมา รวมเลือดเนื้อเปนชาติเชื้อไทย หนาที่เราชอสะอาด ตองสืบสาน บอกลูกหลาน เดินตามรอยดํารงไว ชาติและศาสนกษัตริย อยูเหนือสิ่งอื่นใด เอกลักษณความเปนคนไทย อยาใหลบเลือน มุงมั่นและยืนหยัด ซื่อสัตยตอแผนดิน คอรัปชั่นจะตองสูญสิ้น จากแผนดินไทย มาชวยกันปลูกความดี ไวที่หัวใจ ปลูกจิตสํานึกไว ใหเยาวชนของเรา ปลูกศักดิ์ศรีคุณธรรมทุกหมูเหลา ปลูกฝงลงในใจเรา ตองไมโกง หนาที่เราชอสะอาดตองตอตาน ทุก ๆ วงการที่ทุจริต ผิดกฎหมาย ปกปองคนดี ชี้ชัดคนชั่ว ทําชาติวอดวาย พวกบอนทําลายอยามีที่ยืนอยูในสังคม มุงมั่นและยืนหยัด ซื่อสัตยตอแผนดิน คอรัปชั่นจะตองสูญสิ้น จากแผนดินไทย มาชวยกันปลูกความดี ไวที่หัวใจ ปลูกจิตสํานึกไว ใหเยาวชนของเรา ปลูกศักดิ์ศรีคุณธรรมทุกหมูเหลา ปลูกฝงลงในใจเราตองไมโกง ปลูกความดี ไวที่หัวใจ ปลูกจิตสํานึกไว ใหเยาวชนของเรา ปลูกศักดิ์ศรี คุณธรรมทุกหมูเหลา ปลูกฝงลงในใจเราตองไมโกง ตนกลาของคุณความดีตองมีไว ชูชอสรางความเปนไทยใหยั่งยืน ใหยั่งยืน... 155


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

ประเภทประชาชน เพลง ‘ต้นกล้าความดี’ คํารอง/ทํานอง

เรียบเรียงเสียงประสาน โปรดิวเซอร ขับรอง

: นายภาสกร บาลไธสง (คุณครูวิชาภาษาไทย ร.ร.พุทไธสง จ.บุรีรัมย) : นายไวทยา โสมอินทร (นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 ร.ร.พุทไธสง จ.บุรรี มั ย) : นางสาวศิรินทิพย พิมพวง (ประกอบอาชีพสวนตัว) : จักรี อบมา, สมพร รัตนไพร : สุทธิพงษ สมบัติจินดา : นํ้า-ศิรินทิพย พิมพวง

เพาะบมตนกลาความดี ลงบนแผนที่ประเทศไทย ใสกระถางหัวใจ เยาวชนดอกผลของชาติ รดดวยความรัก ศรัทธา หวังตนกลาเปนชอสะอาด เติบโตเปนรมเงาของชาติ แข็งแกรงมั่นคง ซื่อตรงในความดี จะภาคไหนบนแผนดินทอง หากพี่นองรักสามัคคี รวมพลังที่มี สรางลูกหลานใหมีภูมิคุมภัย แมสิ่งชั่วราย โหมนํา พายุอธรรมจูโจมเพียงใด มือสีขาวจะกอดกุมหัวใจ สรางธรรมนําไทย ชนรุนใหมยืนยง เธอคือ ตนกลาสีขาว เยาวชนของชาติ เธอคือชอสะอาด ชอใหม โตไปไมโกง และเธอคือหนึ่งความหวัง มวลพลังสุจริตมั่นคง ปกปองไทยใตรมไตรรงค ชวยปราบโกง ทุจริตกินเมือง เจอะปญหาเราอยาไดทอ สงตอ ปปช.รับเรื่อง แกวิกฤตขุนเคือง คอรัปชั่นหมักหมมถมใจ สงคืนรอยยิ้ม พิมพรัก ไปสลักกลางหัวใจไทย เมืองสีขาวคนศิวิไลซ ดอกสุขบานไสว เพราะบมตนกลาความดี เธอคือ ตนกลาสีขาว เยาวชนของชาติ เธอคือชอสะอาด ชอใหมโตไปไมโกง และเธอคือหนึ่งความหวัง มวลพลังสุจริตมั่นคง ปกปองไทยใตรมไตรรงค ชวยปราบโกง ทุจริตกินเมือง สงคืนรอยยิ้ม พิมพรัก ไปสลักกลางหัวใจไทย เมืองสีขาวคนศิวิไลซ ดอกสุขบานไสว แผนดินไทยไร โกง

156


ประเภทประชาชน เพลง ‘ทุจริตอย่าติดว้าว’ คํารอง/ทํานอง เรียบเรียงเสียงประสาน โปรดิวเซอร ขับรอง

: นายนราธิป ปานแร (โปรดิวเซอรเพลง, เจาของโรงเรียนสอนรองเพลง) : Yakoolza, Tong Apollo : MAC ศรัณย : หนิม-คนึงพิมพ ธนพิชชากรณ

กิน กิน กิน กินอยูไดสินบน โกง โกง โกง ชอบฉอฉล ไปทั่ว ทํา ทํา ทํา แบบบาปกรรมก็ ไมกลัว สักวันคุก คุก คุก จะถามหา เอา เอา เอา เอาอยูไดเงินทอง กอง กอง กอง จนรํ่ารวยหนักหนา ทํา ทํา ไม ยังไมถึงเวลา จะพอเพียง เพียงพอ กันซักที สวรรคในอก นรกในใจ เคยไดยินไหมคุณพี่ โกงสง โกงสอบ ใต โตะ สงสวย โกงเลข โกงหวย โกงที่ กินนิด กินหนอย กินนอย กินหนัก ระวังกระอัก บางสิ โกงตั้งแตเด็ก โกงเล็ก โกงใหญ มันก็คือโกงอยูดี จับมันโยน โยนไปใหไกล จับมันยัดใสตะรางใหที โอยยยย เห็นใครทุจริต อยาไปติดวาว ไมตองเกี่ยวตองดอง อยาใหเขาได ใจ โกงครั้งหนึ่ง ก็ดึงประเทศไทย ใหดิ่งลงเหว เห็นใครไมสุจริต อยาไปติดวาว ชวยสอดสองชวยแชร ชี้เปาคนเลว ใหสังคม รุมมันใหเฟล ใหมันแหลกเหลว เพื่อบานเมืองของเรา ไป ไป ๆ เลยปะ ไป ๆ เลยปะ ไปเลยไปเขาวัด ใครยังโกงยังกิน ยังกอบยังโกย โกยมันขึ้นบรรทุก ไป ไป ๆ เลยปะ ไป ๆ เลยปะ ไปเลยไปฟงพระ วอน ๆ กันจริง ๆ ยังโกงยังกิน บอกเลย วอนนอนคุก กิน กิน กิน กินอยูไดสินบน ทํา ทํา ทํา แบบบาปกรรมก็ ไมกลัว

โกง โกง โกง ชอบฉอฉล ไปทั่ว สักวันคุก คุก คุก จะถามหา

เอา เอา เอา เอาอยูไดเงินทอง กอง กอง กอง จนรํ่ารวยหนักหนา ทํา ทํา ไม ยังไมถึงเวลา จะพอเพียง เพียงพอ กันซักที สวรรคในอก นรกในใจ เคยไดยินไหมคุณพี่ โกงสง โกงสอบ ใต โตะ สงสวย โกงเลข โกงหวย โกงที่ กินนิด กินหนอย กินนอย กินหนัก ระวังกระอัก บางสิ โกงตั้งแตเด็ก โกงเล็ก โกงใหญ มันก็คือโกงอยูดี จับมันโยน โยนไปใหไกล จับมันยัดใสตะรางใหที โอยยยย เห็นใครทุจริต อยาไปติดวาว ไมตองเกี่ยวตองดอง อยาใหเขาได ใจ โกงครั้งหนึ่ง ก็ดึงประเทศไทย ใหดิ่งลงเหว เห็นใครไมสุจริต อยาไปติดวาว ชวยสอดสองชวยแชร ชี้เปาคนเลว ใหสังคม รุมมันใหเฟล ใหมันแหลกเหลว เพื่อบานเมืองของเรา ไป ไป ๆ เลยปะ ไป ๆ เลยปะ ไปเลยไปเขาวัด ใครยังโกงยังกิน ยังกอบยังโกย โกยมันขึ้นบรรทุก ไป ไป ๆ เลยปะ ไป ๆ เลยปะ ไปเลยไปฟงพระ อน ๆ กันจริง ๆ ยังโกงยังกิน บอกเลย วอนนอนคุก 157


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริต ถึงแมวา รัฐบาลจะมีนโยบายผลักดันใหการตอตานการทุจริตคอรรปั ชันเปนวาระแหงชาติแตปญ  หา การทุจริตยังคงมีอยู ในสวนราชการตางๆ จากที่มีการรองเรียนหนวยงานที่เกี่ยวของ และปรากฏตาม สื่อตางๆ ในสวนของภาคประชาชน ก็ควรที่จะมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยรวม กันเขามาทํางานในลักษณะของเครือขาย ที่มีความเขมแข็ง รวมกันปลุกจิตสํานึกใหเกิดความตระหนัก รวมสรางกลไกการปองกันการทุจริต มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จึงดําเนินการโครงการใหความรูปลุก จิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหกับเครือขายตอตานการทุจริตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค หลักเพื่อสราง “เครือขายภาคประชาชนตอตานการทุจริต” เพื่อผนึกกําลังในการตรวจสอบการทุจริต ในภาครัฐและเอกชน ๑. วัตถุประสงค ๑.๑ เพื่อรับทราบความคิดเห็นของประธาน คณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการและ จังหวัดเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร ไทย มาตรา ๖๓ ฉบับที่ ๒๐ พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อ เสนอตอรัฐบาล ๑.๒ เพื่ อ เน น ความสํ า คั ญ ของกรรมการ จริยธรรมประจําสวนราชการและจังหวัด ๑.๓ เชิญชวนรวมเปนอาสาเฝาไทยใสสะอาด ๒. กลุมเปาหมาย ๒.๑ รุน ที่ ๑ ประธานคณะกรรมการจริยธรรม ประจําสวนราชการ รับจํานวนจํากัด (ตามลําดับ แสดงเจตนารมณกอน-หลัง) จํานวนรวม ๕๐ คน ๒.๒ รุ  น ที่ ๒ ประธานคณะกรรมการ จริยธรรมจังหวัด รับจํานวนจํากัด (ตามลําดับแสดง เจตนารมณกอน-หลัง) จํานวน ๕๐ คน

158

๓. วิธีดําเนินการ จัดสัมมนาการเสริมสรางการมีสวนรวมของ เครือขายในการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยรูปแบบ ๑.) การอภิปรายใหความรู ๒.) การทํากระบวนการกลุม ๓.) ระดมความคิดเห็น ๔. ระยะเวลาดํ า เนิ น การ และสถานที่ จั ด สัมมนา - รุนที่ ๑ วันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมใหญ ชัน้ ๓ พิพธิ ภัณฑตา นโกง สํานักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก - รุนที่ ๒ สัปดาหที่ ๑ ของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนนายรอย จปร. จ.นครนายก


159


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

- การประชุมสามัญ ประจําป ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ - การประชุมวิสามัญ จํานวน ๗ ครั้ง ไดแก ๑. เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ๒. เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ๓. เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ๔. เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๕. เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๖. เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ๗. เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

160


การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาหมูบานชอสะอาด และการสัมมนายุทธศาสตรการพัฒนาหมูบานชอสะอาดแบบยั่งยืน ณ หองนนทบุรี ๑ สํานักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

161


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

การจัดงานประชาสัมพันธมูลนิธิตอตานการทุจริต ณ สํานักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

162


เขาเฝาสมเด็จพระสังฆราชองคที่ ๒๐ ในรัชกาลที่ ๑๐ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

163


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

พิธีทําบุญวันสถาปนามูลนิธิตอตานการทุจริต ครบรอบ ๒ ป ณ สํานักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

164


บันทึกเทปอาเศียรวาท ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สถานี โทรทัศน NBT ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

165


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

บทอาเศียรวาท นอมเกลานอมกระหมอมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๏ พระแมของทวยราษฎร ปวงชนชื่นชีวี

ไทยทั้งชาติมุงภักดี ดวยบารมี ธ คุมครอง

๏ แปดสิบหาปีทรงสถิต ราชินีทั่วทั้งผอง

“ สิริกิติ์ ” เกียรติเกริกกอง มิเทียมเทียบเปรียบพระนาม

๏ เลิศลํ้าดวยนํ้าจิต สรางฝันอันแวววาม

ชุบชีวิตทุกเขตคาม ใหงดงามเป็นความจริง

๏ โอบเอื้อศิลปาชีพ ดํารงไทยไมทอดทิ้ง

ดั่งประทีปไดพึ่งพิง กลับใหญยิ่งลํ้าโลกา

๏ สิบสองสิงหาคม เฉลิมชนมพรรษา

กราบบังคมเทิดบูชา คุมประชาผาสุกเทอญ ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา ศาสตราจารยพิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิตอตานการทุจริต และคณะกรรมการ

166


ประชุมกับสํานักทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ณ หองประชุม ๖ สํานักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

167


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

ประธานกรรมการและคณะกรรมการมูลนิธิตอตานการทุจริตชมวัดราชนัดดาราม และอาคารนิทรรศนรัตนโกสินทร เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ สํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริยน อกจากดําเนินภารกิจหลักดานการบริหารอสังหาริมทรัพยและพัฒนาชุมชน บนพื้นที่ของสํานักงานฯ แลว ยังทําหนาที่เปนพลเมืองดีของประเทศ ดําเนินภารกิจดานสังคมมาเปนเวลากวาสิบป ในวันนี้ จึงเปนโอกาสดีที่คณะผูบริหารมูลนิธิตอตานการทุจริตไดมาเยี่ยมชมสถานที่ภายใตการดูแลของสํานักงานทรัพยสินฯ ไดแก โครงการบูรณปฏิสังขรณพระอารามหลวง วัดราชนัดดารามวรวิหาร และโครงการพัฒนาอาคารอนุรักษเปนแหลงเรียนรู ประวัติศาสตรยุครัตนโกสินทรดวยเทคโนโลยีสมัยใหม ณ อาคารนิทรรศนรัตนโกสินทร ทานอาจารยวชิ า ไดเห็นคุณคาและประโยชนจากการดูงานทีจ่ ะเกิดความรวมมือในการดําเนินงานตอตานการทุจริต คงจะไดมอบหมายใหคณะกรรมการไดบรู ณาการกิจกรรมและโครงการมูลนิธริ ว มกับสํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริยต อ ไป ณัฏฐญา / เสาวนีย สรุป 168


169


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

การประชุมเรื่องการจัดทําพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ (๑) 170


การประชุมเรื่องการจัดทําพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ (๒)

171


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

มูลนิธิตอตานการทุจริตรวมกิจกรรมออกบูธในงานวันตอตานคอรรัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ หองแกรนด ไดมอนด บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 172


สรุปการสั มมนาทางวิชาการ ในการพั ฒนาหลักสู ตรและกิจกรรมการ ป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ

ท า นเลขาธิ ก ารมู ล นิ ธิ ต  อ ต า นการทุ จ ริ ต ทานคณะกรรมการมูลนิธิตอตานการทุจริต ทาน ผูบริหารสถาบันการศึกษา ทานคณาจารย ที่เขารวม กิจกรรมที่เปนประโยชนตอประเทศชาติอยางยิ่งใน วันนี้ กราบนมัสการพระคุณเจาที่มาเขารวมในฐานะ ผูบริหารที่มาเขาพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สงฆ ด  ว ยนะครั บ ทางมู ล นิ ธิ ต  อ ต า นการทุ จ ริ ต มี วัตถุประสงค ใหญที่สําคัญมากในเรื่องของปลูกและ ปลุกจิตสํานึกของทุกภาคสวนในสังคมใหเกิดการ ตื่นตัวที่จะไมทนตอการทุจริต สิ่งหนึ่งที่มีความรูมาก คือ การสรางองคความรู ใหเกิดขึ้นทางสังคม โดย เฉพาะอยางยิ่งในกลุมของเยาวชน นั่นเปนสิ่งที่เรา ตองการทีส่ ดุ เพราะวาเยาวชนเปนคนรุน ใหมทจี่ ะรับ ชวงของคนที่อยูในปจจุบันนี้ที่นับจะรอวันรวงโรยไป หากไมมีเยาวชนที่เปนแกนนําที่ดีงามที่จะเปนกําลัง สําคัญของประเทศชาติแลว อนาคตของชาติอาจจะ ลมเหลวในการบริหารราชการแผนดินตอไป เพราะ ฉะนัน้ สิง่ ทีม่ ลู นิธติ อ ตานการทุจริตกระทําโดยตลอด นั่นคือ การลงนามบันทึกขอตกลงรวมกันระหวาง มูลนิธิตอตานการทุจริตและสถาบันการศึกษา และ

องคกรภาครัฐและเอกชน แตสถาบันการศึกษาซึ่ง เป น ผู  ผ ลิ ต เยาวชนและมี ค รู - อาจารย ที่ เ ป น องค ประกอบของความสํ า คั ญ ที่ ดี ง ามจะต อ งช ว ยกั น สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดความรวมกันอยางเขมแข็ง เราไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงไปแลวประมาณ ๘๐ สถาบัน ซึ่งถือไดวามากอยางยิ่ง โดยเฉพาะปที่ ผานมาลงนามบันทึกขอตกลงกวา ๖๐ สถาบัน เรา คิดวาจะตองทําขอตกลงทั่วประเทศใหจนได แม ขณะนี้ ไดลงนามบันทึกขอตกลงภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต แตก็ยังไมครบถวน มีสถาบันและ องคกรอีกหลายแหงยังไมไดลงนามบันทึกขอตกลง สําหรับที่เราไดลงนามบันทึกขอตกลงไว จะมีทั้งการ ฝกอบรม การสรางหลักสูตรของสถาบันการศึกษา ทั้งปริญญาตรี โท เอก และหลักสูตรเฉพาะดานใน เรื่องของการตอตานการทุจริต รวมทั้งในกรณีของ การทํากิจกรรมรวมกัน ถือไดวา เปนกิจกรรมทีอ่ งคกร นักศึกษาจะตองรับไปดําเนินการ ซึ่งมีมหาวิทยาลัย บางแห ง เริ่ ม ดํ า เนิ น การไปแล ว แต ยั ง ไม ม ากพอ ฉะนั้น เราจึงมีความประสงคที่จะผลักดันหรือขับ เคลื่อนใหเกิดสวนของชมรมที่ปรากฏเปนจริงไมใช เพียงการเรียนการสอน แตตอ งมีการประพฤติปฏิบตั ิ การดําเนินการที่ใหเห็นเปนรูปธรรม อีกสวนทีม่ คี วาม สําคัญ คือ การทีม่ หาวิทยาลัยเปนผูน าํ ชุมชน เปนผูน าํ ในสั ง คม เพราะฉะนั้ น จะเชื่ อ มโยงกั บ หมู  บ  า น ชอสะอาด หมูบานสุจริต ที่มูลนิธิตอตานการทุจริต ไดจัดตั้งขึ้น เรามีความประสงคในแผนการ คือ การ 173


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

จัดตัง้ หมูบ า นชอสะอาดทุกจังหวัด ทัง้ ๗๖ จังหวัดให ครบถวน ปนเี้ ราไดจดั ตัง้ ขึน้ แลว ๒๘ หมูบ า น จังหวัด ละ ๑ หมูบ า น แตมหี ลายแหงทีข่ ยายขอบเขตไป ๒-๓ หมูบานในจังหวัดเดียว ฉะนั้น ในปหนาถึงปถัดไปเรา จะขยายจาก ๑ หมูบาน เปน ๒ ๓ ๔ ๕ คือ ในปที่ ๒ จะมี ๒๕ หมูบานเปนอยางนอย เปนหมูบานตัวอยาง ที่เรียกวา Low Model ของการรวมตัวกันระหวาง บาน วัด โรงเรียน โดยมีพื้นฐานของความสุจริต สุจริต ๔ ดาน คือ สุจริตกาย สุจริตใจ สุจริตดาน ความประพฤติ และสุจริตดานปญญา จุดสุดทาย เราเรียกวา กายสะอาด จิตสะอาด พฤติกรรมสะอาด ปญญาสะอาด นั่นคือ ความสุจริต นั่นเอง ความ สะอาดแทนคําวา สุจริต ทําใหประชาชนลุกขึ้นรวม มือ รวมแรง รวมใจกัน มีพลังที่สําคัญในการรวมกัน เพราะฉะนัน้ เราอยากใหมหาวิทยาลัยลงไปสัมผัสกับ ความขั บ เคลื่ อ น กั บ ความแข็ ง แกร ง ขององค ก ร จะทําใหปรากฏเปนจริง หมายความวา องคความรู ทั้งจากขางบนลงไปสัมผัสขางลาง และจากขางลาง ขึน้ สูข า งบน ประชาชนตองการอยางไร ประชาชนเขา เห็นอยางไร ประชาชนเขาคิดถึงสถาบันการศึกษาใน

174

รูปแบบใด อยางไรที่จะทําใหเขาไดมีองคความรูเพิ่ม เติม สวนสําคัญที่สุด คือ ขณะนี้เราไดมีบทบัญญัติที่ สําคัญอยูในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๖๐ แลว ไดแก มาตรา ๖๓ คือ รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแก ประชาชนในอั น ตรายที่ เ กิ ด จากการทุ จ ริ ต และ ประพฤติมชิ อบ ทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชน และจัด ใหมีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกัน และจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดังกลาวอยาง เขมงวด รวมทั้งกลไกในการสงเสริมใหประชาชนรวม ตัวกันเพือ่ มีสว นรวมในการรณรงค ใหความรูต อ ตาน หรือชี้เบาะแสความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมาย บัญญัติ เราจะเห็นไดวาแนวทางนี้จะตองสรางองค ความรู องคความรูนั้น ไมใชองคความรูที่รูเฉพาะ ว า การทุ จ ริ ต เป น อย า งไร แต จ ะต อ งรู  เ ฉพาะว า อันตรายอะไรที่เกิดจากการทุจริต ตรงนี้เปนสิ่งที่จะ ตองปรากฏในองคความรูของมหาวิทยาลัย จะตอง ไมแคแสดง ตองสําแดงออกใหชัดเจนวาอันตรายที่ เกิ ด จากการทุ จ ริ ต นั้ น เป น อย า งไร และจะทํ า ให ประชาชนไมทนตอการทุจริต ซึง่ เปนสิง่ ทีเ่ ราไดถา ยทอด ไปสูหมูบานขณะนี้ เพราะฉะนั้น เมื่อถายทอดไปขาง


ลางแลว ขางบนจะตองดําเนินการดวย เพื่อมาสอด รับ สอดประสานกัน ดวยเหตุนี้เอง ถือวาวาระนี้เปน วาระสําคัญ คือ ทางมูลนิธิตอตานการทุจริต โดย คณะกรรมการเห็นตรงกันวา สมควรที่จะเรียนเชิญ ท า นผู  แ ทนของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ดํ า เนิ น การในด า น หลักสูตรการตอตานการทุจริต ทุกมหาวิทยาลัยทีเ่ รา ไดทําการตกลงกันไว ไดมารวมมือ รวมแรง รวมใจ กัน ผนึกกําลังกันเพื่อนําความคิดที่วาเราจะทําอะไร หรือ ทีเ่ ราไดทาํ ไปแลว ลงมาสูก ารระดมสมอง ระดม ความคิด ระดมสติปญญา ใหเกิดสิ่งที่อาจเรียกไดวา เปนโมเดลในหลักสูตรและเปนกระบวนวิธกี ารในการ เรียนการสอน ที่สุดก็มีกระบวนการที่เกิดขึ้นจริงจัง คือ การที่มหาวิทยาลัยอาจกําหนดเปนหลักสูตรวา นักศึกษาทั้งหลายจะตองผานหลักสูตรนี้ ตั้งแตเริ่ม ตนก็ดี หรือสอดแทรกประจําที่ดําเนินการ หรือจะ ดําเนินการในการฝกอบรมเพื่อใหนักศึกษาทั้งหลาย รวมทั้ ง ครู -อาจารย ไดรับ รูแ ละรวมมือ รว มแรง ร ว มใจกั น ในการช ว ยกั น แก ไ ขป ญ หาการทุ จ ริ ต ของประเทศชาติอันเปนสวนรวม ดวยเหตุนี้เอง วันนี้จึงเปนวันเปดตัวที่ผมจะ แสดงใหเห็นวา มูลนิธิตอตานการทุจริตไมไดนิ่งเฉย ดานการจัดทําหลักสูตร ปจจุบนั นีผ้ มไดรบั การแตงตัง้ จากสถาบันการตอตานการทุจริตระหวางประเทศที่ อยู  ก รุ ง เวี ย นนา ซึ่ ง เป น สถาบั น ขององค ก าร สหประชาชาติ ใหเปนกรรมการอาวุโสที่ปรึกษาของ สถาบันแหงนี้ จึงไดรับเอาแนวทางของสถาบันการ ทุจริตระหวางประเทศมาเปนแนวทางของมูลนิธิตอ ตานการทุจริต คือ การจัดตั้งสถาบันประเทศไทยตอตาน ทุจริต หรือ Thailand Anti-Corruption Academy ขณะนี้ ไดอาศัยสถานทีม่ หาวิทยาลัยรังสิต ซึง่ ผมเปน คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิตอยูในขณะนี้ เพื่อจําลองใหทานเห็นวาแตละมหาวิทยาลัยสามารถ สรางสถาบันเชนนี้ ได ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ก็ ไ ด ส ร า งสถาบั น ขึ้ น เรี ย กว า สถาบั น สั ญ ญาธรรมศั ก ดิ์

ใหเห็นวาเรามีสถานบันที่ตอตานการทุจริตอยางเขม แข็งและมีประสิทธิภาพ สถาบันใดที่ตองการจะจัดตั้งขึ้น มีแนวทาง ดังนี้ มหาวิทยาลัยจะตองมีคณะหรือฐานที่ชัดเจนวา จะใหคณะไหนเปนผูรับผิดชอบ อยางที่มหาวิทยาลัย รังสิตใหคณะนิติศาสตรเปนฐาน มูลนิธิตอตานการ ทุจริตจะใหการสนับสนุน คือ การดูแลดานหลักสูตร หรือการจัดกิจกรรมตางๆ สวนองคกรที่เปนองคกร หลักของโลก คือ สถาบันการตอตานการทุจริต หรือ ICAC ซึง่ ผมจะตองไปรายงานตอองคกรนี้ ในวันที่ ๔ จะเดินทางไปที่เวียนนา เพื่อใหเห็น ภาพชัดเจนวา ประเทศไทยไมไดนงิ่ ดูดาย ประเทศไทยจะขับเคลือ่ น ในดานการตอตานการทุจริตใหถึงระดับโลก สถาบัน การตอตานการทุจริตจะมีองคคณะมาจากผูนําใน เรื่องการบริหารราชการแผนดินในระดับโลก จาก ประเทศตางๆ ที่รวมเปนสมาชิกทั้งหมดกวา ๗๐ ประเทศทีเ่ ขารวมสถาบันการตอตานการทุจริต ฉะนัน้ หมายความวาสถาบันที่จะจัดตั้งขึ้น ผมขอใหสถาบัน ประเทศไทยตอตานทุจริตเปนสถาบันกลางไปพลางๆ ซึ่งทานทั้งหลายจะเปนสมาชิกของสถาบันนี้ดวยใน ประเทศไทย ประกอบดวยองคกรระหวางประเทศ องค ก รภาครั ฐ ภาคเอกชน สถาบั น การศึ ก ษา

“ด้วยเหตุนเี้ อง วันนีจ ้ งึ เป็น วันเปิดตัวทีผ ่ มจะแสดงให้เห็นว่า มูลนิธิต่อต้านการทุจริตไม่ได้น่ิง เฉยด้านของการจัดทําหลักสู ตร ปั จจุบันนี้ผมได้รับการแต่งตั้งจาก สถาบั น การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ระหว่างประเทศทีอ่ ยูก ่ รุงเวียนนา เป็นสถาบันองค์การสหประชาชาติ ให้เป็นกรรมการอาวุโสที่ปรึกษา ของสถาบันแห่งนี้” 175


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

และองค ก รของรั ฐ ที่ จ ะพั ฒ นา ผนึ ก กํ า ลั ง กั น ทุ ก ศาสตรและทุกสาขาวิชา ผมขอเรียนวา กระบวนการ ในการจั ด ทํ า หลั ก สู ต รไม ใ ช ห ลั ก สู ต รในการทํ า กฎหมาย ไม ใ ช ห ลั ก สู ต รด า นรั ฐ ศาสตร แต เ ป น หลักสูตรสหสาขาวิชา คือ สาขาวิชาทุกสาขาตองมา ผนึกกําลังกันอยางเขมแข็ง จะเห็นไดวาเจตนารมณ แนวทาง หรือ วัตถุประสงคเรามี ๔ ดาน คือ ระหวาง ประเทศ สหวิ ท ยาการ ระหว า งองค ก รในสั ง คม การบูรณาการ และสุดทายอันดับที่ ๕ คือ ความยัง่ ยืน ในดานระหวางประเทศ กระบวนการในการจัด ทํ า หลักสูตรหรือในองคความรูจ ะตองคนควาแนวทางที่ หลากหลายของภูมิภาคจากทุกมุมโลก ไมใชเฉพาะ ประเทศไทยวาเรามีการทุจริตอะไร อยางไร เราตอง รู  ว  า เอเชี ย เป น อย า งไร ในอาเซี ย นเป น อย า งไร ในภูมิภาคของตะวันตกเปนอยางไร ภูมิภาคตางๆ เปนอยางไร เพราะวาขณะนี้เปนเรื่องของโลกที่มา สัมผัสวาการทุจริตนั้นมีความแตกตางกันในดานของ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี เพื่อทําให สามารถจัดหลักสูตร หรือ จัดการเรื่องของความรูที่ 176

กวางและไกลที่สุด ไมใชมองแตประเทศของเราที่ ทุจริตทุกยอมหญา แตถาเรามองประเทศอื่นก็มีการ ทุจริตเหมือนกัน แตเขาพยายามที่จะหาแนวทางใน การแกปญหา สวนที่สองที่วาดวยสหวิทยาการ คือ ตองกําหนดองคความรูแ ละความชํานาญการจากการ ศึกษาทัง้ ในและนอกสถาบันหลากหลายทุกสาขา เชน การทุจริตในการกอสรางจะตองเปนวิศวกร ตองมี องคความรูดานวิศวกร การสรางถนน สรางสะพาน ที่มีการทุจริต เราตองมีความรูที่ดี ที่ถูกตองในการ สราง แมแตอาคารเราจะเห็นไดวาพังทลายเพราะ วาการทุจริต มีการยักยอกงบประมาณไปทําใหการ สรางไมมีประสิทธิภาพ ทั้งสถาปนิกและองคกรทุก องคกรที่เกี่ยวของ รวมถึงวิชาชีพที่เกี่ยวของจะตอง เขามารวมในกระบวนการ เรือ่ งองคความรูเ หลานีจ้ ะ เขาถึงไดจะตองมีผูที่มีความรูจริงในดานนั้นๆ เขามา เลาใหฟง วา การรูจ ะรูอ ยางไร และจะปองกันอยางไร อยางกรณีการจัดทําบัญชี หากไมมีการตรวจสอบ บัญชี หรือ กรมสรรพากรนําเจาหนาที่ ไปแนะนําสิง่ ทีผ่ ดิ เปนตน อยางนีเ้ พือ่ จะใหนกั ศึกษาของเราไดไปศึกษา


คนควาตอ แลวกลับมาแสดงใหเราเห็นชัดเจนวาเขา สามารถนําเอาองคความรู ไปแก ไขปญหาการทุจริต ในองคกรตนเองไดอยางไร ขณะนี้ประเทศตางๆ ไดกําหนดวิชาความรู เหลานี้ขึ้นมา คือ วิชาความรูที่วาดวยการเดินตาม แนวทางของกฎหมายหรือระเบียบที่รัฐไดออกแบบ ขึน้ เพือ่ จะปองกันการทุจริต เชน รูเ รือ่ งหลักการของ การประมูลจัดซือ้ จัดจาง เราไมเคยกําหนดใหผทู เี่ ปน นักศึกษาการบริหารธุรกิจ เรื่องของผูเปนวิศวกร ผูเ ปนแพทย ไดไปเรียนรูว ชิ าการจัดซือ้ จัดจางจะตอง ทําอยางไร ในที่สุดแลวจะตองนําเอาความรูนี้มา กําหนดเปนสาขาวิชานักกฎหมายก็มีความจําเปน สําคัญ ซึง่ ตองมีองคความรูเ หลานีด้ ว ย คือ เปนองค ความรูท ผี่ นึกกัน ขณะนีม้ บี ริษทั มาพบผมหลายบริษทั แลวบอกวา สิ่งที่เขาตองการ คือ การอบรมใหความ รูกับเจาหนาที่ของเขาที่จะไปเปนผูดูแล แตวาเขา ขาดแคลน เพราะวาทางดานของตางประเทศสั่ง บริษทั ทีม่ าอยูในประเทศไทยวา จะรับนักศึกษาทีเ่ รียน จบตอเมื่อมีการฝกอบรมดานนี้เรียบรอยแลว ถามิ ฉะนั้นจะไมรับเลย เพราะฉะนั้นจึงเปนวิชาชีพที่มี ความสําคัญมากในปจจุบนั คือ ผูท จี่ ะตองปฏิบตั ติ าม ธรรมาภิบาล หลักจริยธรรม หลักกฎหมายเรื่องของ การตอตานการทุจริต ฉะนั้น สถาบันจึงเตรียมการที่ จะเปดหลักสูตรตัวนี้สําหรับการอบรม คลายๆ กับ หลักสูตรของการอบรมวิชาชีพทนายความ นักบัญชี ฯลฯ แตตรงนี้เราจะพูดวาเปนนักการตอตานการ ทุจริต บริษัทตองการมากขณะนี้ ในภาคเอกชน ผมคิดวาภาครัฐตองการมากเชนเดียวกัน ตอ ไปตองเกิดสาขาวิชานี้ขึ้นมา การเกิดสาขาวิชานี้ขึ้น มาเพราะวามีการทุจริตทุกหยอมหญาทั่วโลก ดังนั้น สิง่ ทีจ่ ะสกัดกัน้ ไดอยางสําคัญ คือ การสรางบุคลากร ที่มีความรูที่ชัดเจน แจมแจง เพียงพอที่จะเรียนรูวา จะปองกันไมใหเกิดการทุจริตในบริษทั หรือองคกรเขา ไดอยางไร สิ่งที่มีความสําคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ การ

ที่จะตองเปนผูสรางมาตรการที่เขมแข็งในดานการ ปองกันปราบปรามการทุจริต เพราะกฎหมาย ป.ป.ช. ที่ใชอยูในทุกวันนี้ ไดกาํ หนดให ป.ป.ช. ตองดําเนินการ เพือ่ แสวงหาขอเท็จจริง และไตสวนในดานการทุจริต ที่ใหสนิ บน กรณีการใหสนิ บนกับภาครัฐ คนที่ใหสนิ บน กับภาครัฐคือภาคเอกชน เพราะฉะนั้น ถาบริษัทไมมี มาตรการเพียงพอผูบ ริหารบริษทั ตองติดคุก สิง่ เหลา นี้เปนสิ่งที่มีความสําคัญ ดังนั้น เราตองสรางหลักสูตร รองรับไววา ผูนําในการที่จะไปจัดตั้งบริษัทขึ้นตองมี หนวยหรือมีสวนที่มีความสําคัญที่จะดูแลเรื่องของ มาตรการในการปองกันปราบปรามการทุจริตของ บริษัททั้งหลาย ตอไปจะมีความสําคัญยิ่งขึ้น เพราะ ฉะนัน้ จึงตองมีการจัดบริการใหเขาถึงไดทกุ ภาคสวน ในสังคม หมายความวา เราใหความรูกับประชาชน กับนักศึกษา เสร็จแลวเวลาทีจ่ ะเกิดองคกรขึน้ มา เชน จดทะเบียนบริษัท บริษัทจะตองรูวาตนเองจะไม ทุจริตอยางไร ตองสรางมาตรการอยางไร เสร็จแลว องคกรภาครัฐตองดูแลในสวนของตัวเอง เราจะ เห็นไดวาในภาครัฐนั้นกําหนดไว ในพระราชบัญญัติท่ี วาดวยการประมูลจัดซื้อจัดจางในภาครัฐวา จะตอง มีการทําเรื่องขอตกลงในสัญญาคุณธรรมระหวาง องคกรภาครัฐและภาคเอกชนที่จะไมมีการทุจริต

“ขณะนีป้ ระเทศต่างๆ ได้กาํ หนด วิชาความรูเ้ หล่านีข้ ้ นึ มา คือ วิชาความรู้ ที่ ว่ า ด้ ว ยการเดิ น ตามแนวทางของ กฎหมายหรือระเบียบที่รัฐได้ออกแบบ ขึ้นเพื่อจะป้ องกันการทุจริต เช่น รูเ้ รือ่ ง หลักการของการประมูลจัดซื้อจัดจ้าง เราไม่เคยกําหนดให้ผู้ที่เป็นนักศึ กษา การบริหารธุรกิจ ได้ไปเรียนรู้วิชาการ จัดซื้อจัดจ้าง” 177


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

และมีผูสังเกตการณ ซึ่งขณะนี้เราไดมีองคความรูนี้ เกิดขึ้นแลว คือ คุณทศพร เปนกรรมการคนหนึ่ง ของเราและกรรมการทานอื่นดวย ที่ ไดไปจัดอบรม และใหความรู ในดานนี้ ทานนําเอาความรูด า นทีจ่ ะฝก คนใหเปนผูสังเกตการณที่ดีไดอยางไร การฝกคนให เปนผูส งั เกตการณที่ดไี มใชอยูด ๆี ก็ ไปจับฝกขึน้ มาใน ตอนที่เปนผูบริหารแลว ซึ่งจะเปนไปไมได เพราะ ฉะนั้น ตองจับขึ้นในชวงระดับปริญญาตรี โท เอก อยางทีผ่ มไดบอกทานทัง้ หลายวา สรางพืน้ ฐานขึน้ มา ตอไปเมื่อเขาไปประกอบอาชีพ ประกอบธุรกิจตางๆ แลว เขาพรอมที่จะเปนผูสังเกตการณ (Observer) ของกฎหมายประมูลจัดซื้อจัดจางในภาครัฐ สวนที่ ๔ เราจะพูดถึงเรื่องบูรณาการหมายถึง เราตองผสมผสานกันระหวางภาคทฤษฎีและภาค ปฏิบตั ิ โดยเสนอแนวความรู ใหม พรอมกลไกทีจ่ ะขับ เคลื่ อ นการป อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต ให มี ประสิทธิภาพ ไมใชเอาแตภาคทฤษฎี เรารูอยูแลววา ภาคทฤษฎีมีอยูในตํารามากมาย แตไมมีภาคปฏิบัติ การทีเ่ ราจะมีองคความรู ในภาคปฏิบตั ไิ ด จะตองเอา คนที่รู คนที่เคยเผชิญหนากับการทุจริตมาสรางองค ความรู ใหมๆ ที่จะผสมผสานกัน โดยการผสมผสาน กันระหวางนักวิชาการ (Academy หรือ Academic) กับดานผูป ฏิบตั ิ (Professional) สุดทายก็จะเกิดความ ยัง่ ยืน นัน่ คือ ความมุง มัน่ ทีจ่ ะดําเนินการแกไขปญหา

“มหาวิทยาลัยต่างๆ ภาครัฐ และภาคเอกชนจะต้องสร้างองค์ ความรู้ ที่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารกั บ สั งคมได้ ไม่ใช่บริการเฉพาะนิสิต ้ นักศึกษา และครู-อาจารย์ เท่านัน แต่จะต้องให้บริการไปถึงประชาชน ต้องจัดลําดับการให้บริการว่า เรา จะเผยแพร่ ค วามรู้ เ หล่ า นี้ ไ ปถึ ง ประชาชนได้อย่างไร” 178

และเราตองพรอมที่จะใหบริการ ผมขอเรียนวามหาวิทยาลัยตางๆ ภาครัฐและ ภาคเอกชนจะตองสรางองคความรูที่สามารถให บริการกับสังคมได ไมใชบริการเฉพาะนิสติ นักศึกษา และครู-อาจารย เทานั้น แตจะตองใหบริการไปถึง ประชาชน ตองจัดลําดับการใหบริการวา เราจะเผย แพรความรูเหลานี้ ไปถึงประชาชนไดอยางไร ซึ่งเรา มีโมเดลอยูแลว คือ หมูบานชอสะอาด ถึงจะไมใช หมูบ า นทีเ่ ขามาในหมูบ า นชอสะอาดทานก็สามารถให ความรูเหลานี้ ได ซึ่งทาง ดร.อุทิศ ที่ปรึกษาของ มูลนิธิตอตานการทุจริต และตองไปเปนกรรมการ ทานหนึ่งของสถาบันนี้ จะชวยใหแนวความคิดตรง นี้ที่จะใหบริการอยางไรกับหมูบานหรือชุมชน เพราะ วาทานไปสรางโมเดลนี้ขึ้นที่ราชภัฏพิษณุโลก ทานให แนวความคิ ด ตรงนี้ กั บ พวกเราว า การให บ ริ ก าร อยางไรจึงจะยั่งยืนไม ใชทําเพีย งชั่ว ครั้ง ชั่วคราว อยางเชน กรณีการออกกฎหมายประมูลการจัดซื้อ จัดจางภาครัฐ เราจะทําอยางไรใหบริบูรณ สมบูรณ และครบถวนทุกภาคสวน อยางที่ผมบอก ถาเราไม ใหการอบรมกับผูสังเกตการณ ใหกับผูนําในชุมชน หรื อ ผู  ที่ มี วิ ช าชี พ ต า งๆ ให เ ป น ผู  สั ง เกตการณ ทั่ ว ประเทศ ไมมที างสําเร็จ ตามพระราชบัญญัตทิ วี่ า ดวย การประมู ล จั ด ซื้ อ จั ด จ า งในภาครั ฐ เพราะฉะนั้ น กฎหมายตางๆ จึงมีประโยชน ในการที่เราจะมาจัด ระบบใหเห็นชัดเจนในเรื่องของหลักสูตร ดวยเหตุนี้ เอง สถาบันประเทศไทยตอตานทุจริตจึงตองการที่ จะใหเปนศูนยกลางถึงความเปนเลิศในองคความรู ดานการตอตานการทุจริต ซึ่งถือวาเปนองคความรู ใหม ไมใชองคความรูดั้งเดิมตอไป ความรูด งั้ เดิม คือ ใหความรูท างดานการตอ ตานการทุจริตวาการทุจริตเปนอยางไร มีการโกง อะไรอยางไร จะทําเฉยๆ เชนนั้นถือวาไมใช แตจะ ตองใหความรู ในดานเปนองครวม เปนองคความรูที่ เรียกวา เราไดรูการบูรณาการที่เราไดพูดกัน มันลง


ลึกในดานลางขึน้ ไปขางบนในขอบเขตดานลาง ขางๆ จนครบหมดทุกดาน ทุกสาขาวิชา อยางเปนมืออาชีพ ในดานของการตอตานการทุจริต ไมวาจะเปนดาน ของการศึกษา หรือ ดานการวิจัย ซึ่งเราจะพูดถึง ดานการดําเนินการวิจัยอยางไร เพราะวาเปนปที่ กําหนดไว ในมูลนิธิตอตานการทุจริต วาจะสนับสนุน สงเสริมใหเกิดการวิจัยที่ชัดเจนแนนอน โดยเฉพาะ อยางยิง่ การวิจยั วาหมูบ า นของเราทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป สูการเปนหมูบานชอสะอาดนั้นดีอยางเดิมหรือไม อยางไร นีจ่ ะตองเปนสิง่ หนึง่ ทีป่ รากฏในงานวิจยั รวม ทั้งที่ใหทานมาลงนามในขอตกลง เปนองครวมทั้ง หลายเปนองคความรูที่สําคัญ เราจะสรางสิ่งที่เกิด ขึน้ ทีว่ า จะเกิดกระแสสังคมทีม่ คี วามเปลีย่ นแปลงได อยางไร ตรงนัน้ จะเปนสวนของงานวิจยั เพราะฉะนัน้ จะเกิดขึน้ ก็ตอ เมือ่ มีการแสวงหาความรวมมือจากทุก ภาคสวน ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค ประชาสังคม และในสวนของระหวางประเทศ เรา ถือวาลวนแลวแตมีความสําคัญ และที่สําคัญ คือ ตองไดรับความรวมมือจากภาคการศึกษา เพราะ ฉะนัน้ ผมจึงขอขอบคุณผูแ ทนขององคกรตางๆ รวม

ทั้งสถาบันการศึกษา ที่วันนี้ ไดรับเกียรติจากทาน ทั้งหลาย มูลนิธิตอตานการทุจริตไดเล็งเห็นและขอ ขอบคุณ ไมวาทานจะมาในนามตัวแทนสถาบันการ ศึกษา หรือ สวนตัว ที่ทานเล็งเห็นถึงความสําคัญ และมีจติ ทีบ่ ริสทุ ธิว์ า จะตองมารวมงานในการตอตาน การทุจริต สวนทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ คือ เจตนารมณของเรา ต อ งการที่ จ ะเห็ น ประเทศไทยที่ ใ สสะอาด เจริ ญ กาวหนา ยั่งยืน ไมทนตอการทุจริตตอไป ทานอาจารยและผูทรงคุณวุฒิที่มาเขารวม การสัมมนา ถือไดวาเปนสิ่งที่ดีงามสําหรับแผนดิน ของเรา ทีต่ อ งอาศัยผูท มี่ คี วามรู ความคิด และมีองค ประกอบที่พรอมจะชวยเหลือเกื้อกูลแผนดินของเรา ใหดีขึ้น ผมในนามของคณะกรรมการมูลนิธิตอตาน การทุจริต มีความคาดหวังอยางสูง แตที่จริงแลวมี คนเคยบอกวาจะทําอะไรอยาไปคาดหวัง เดี๋ยวจะ ผิดหวัง แตผมมักจะตัง้ ความหวังไวสงู สุดเสมอ เวลา ทําอะไรตองการใหประสบความสําเร็จ เพราะฉะนั้น ถาเราไมตั้งเปาหมายไวสูงสุด ก็ ไมมีอุดมการณ แลว การทํางานของเราก็ ไมสามารถที่จะประเมินเราเอง ไดวา เราทําสําเร็จหรือไมสําเร็จ และยังขาดอีกเทา 179


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

ไหร ในสวนของสถาบันการศึกษาที่เราจะปูพรม คือ เราไดแจงไปตามจังหวัดตางๆ สถาบันหรือมหาวิทยาลัย ตางๆ ทีเ่ กีย่ วของวายินดีทจี่ ะมารวมเปนเครือขายกับ เราหรือไม นัน่ คือ การลงนามในขอตกลงเพือ่ ทีจ่ ะทํา กิจกรรมรวมกัน ผมเขาใจไดดีในการทํา MOU เรา ทํ าอย างกว างๆ วาเราจะเสริมสรางความรูดาน ซื่อสัตยสุจริต ดานการตอตานการทุจริตใหมีขึ้นใน สถาบันการศึกษาซึ่งตองสัมผัสกับเด็กโดยเฉพาะ นิสิต นักศึกษา และครู-อาจารย ผูที่จะไปสอนเขา หรือ เจาหนาทีข่ องมหาวิทยาลัย แตในสวนตางๆ นัน้ เรายังไมไดลงรายละเอียด เพียงแตพูดวาเราก็มี หลักสูตร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยตางๆ ไดคิดขึ้น หรือ เปนผูนําในดานการคิดวาจะสอนเด็กอยางไรใหเรียน รู ในเรื่องการตอตานการทุจริตหรือไมทนตอการ ทุจริตซึ่งตรงนี้เปนปญหา เมือ่ สักครูผ สู อื่ ขาวไดถามผมวา มีมหาวิทยาลัย ประมาณกีม่ หาวิทยาลัยทีเ่ ขาสูก ระบวนการและไดนาํ ไปปฏิบัติแลว ผมบอกวา มีอยู ๓ กลุมที่สําคัญ คือ ๑. กลุม ทีพ่ จิ ารณา ตกลงเรือ่ งหลักสูตรไปแลว เริม่ ทํา มีการเรียนการสอนแลว กลุมนี้อาจจะไมมาก แตไม เปนไร เพราะยังมี ๒. กลุมที่พยายามจะทําหลักสูตร อาจจะยังกระจายอยูตามคณะตางๆ ที่คิดวาตอง เสริมดานการตอตานการทุจริต แตไมมีวิชาที่วาดวย

“การลงนามในข้ อ ตกลง เพื่ อที่จะทํากิจกรรมร่วมกัน ผม เข้าใจได้ดีในการทํา MOU เราทํา อย่างกว้างๆ ว่าเราจะเสริมสร้าง ความรู้ ด้ า นซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ด้ า น การต่อต้านการทุจริตให้มีข้ ึ นใน สถาบันการศึ กษาซึ่งต้องสั มผัส กับเด็ก” 180

การต อต านการทุ จริ ต โดยเฉพาะ ยัง พยายามจะ ขยับเขยือ้ นแตยงั ไมถงึ เปาหมายแบบทีห่ นึง่ แตดตี รง ทีม่ คี วามคิดอยูแ ลววาจะทํา ๓. กลุม ทีค่ ดิ วาจะทําหรือ ไมทําดี ทําใหเปนรากฐาน หรือเรียกวา ใหนิสิต นักศึกษาไดเรียนรูรวมกันเปนหลักสูตรพื้นฐาน หรือ เปนหลักสูตรเฉพาะแตละคณะ ยังลังเลใจ ไมแนใจ แตอยางนอยยังมีการทํากิจกรรมอยูบาง แมจะยัง ขาดตอนไปบาง อยางราชมงคลหรือเทคโนโลยี ที่มี ความรูสึกวาเปนวิชาที่ตองสอนนักศึกษาดวยหรือ เพราะฉันเปนพวกชางนะ แคสอนเด็กใหสรางถนน สะพาน อาคาร ก็จะไมไหวอยูแลว มีภารกิจมากมาย อยู  แ ล ว และทํ า ไมยั ง ต อ งมาเคี่ ย วเข็ ญ เรื่ อ งการ ตอตานการทุจริต ซึ่งบางมหาวิทยาลัยคิดวาเปน หลักสูตรสวนเกิน แตจริงๆ แลวคิดวามันดีแลว แต เอาไวทีหลังไดไหม จริงๆ แลวไมจําเปนตองไปปกธง แตเอาแคเริ่มตน ผมขอเรียนวาบางมหาวิทยาลัยได เริ่ ม ต น ยั ง ไม มี ห ลั ก สู ต ร มี ลั ก ษณะเป น วิ ช าเลื อ ก สามารถเรียนหรือไมเรียนก็ ได และยังบอกวาเปนวิชา ที่อยูบางคณะเทานั้น แลวคอยๆ ขยับเขยื้อนจนเปน หลักสูตรพืน้ ฐาน หมายความวา นิสติ นักศึกษาทุกคน ตองเขามาเรียน เพื่อที่จะเรียนรูรวมกัน การเรียนรู ร ว มกั น เพื่ อ ที่ จ ะให เ กิ ด พลั ง เช น ฮ อ งกงจะเป น หลักสูตรที่ทุกโรงเรียน ทุกมหาวิทยาลัยจะตองมี แตไมไดบังคับวาทุกคนจะตองเรียนหรือไม แตการ ออกขอสอบจะตองมี คนที่คิดหลักสูตรของฮองกง เปนศาสตราจารยชั้นยอดของประเทศทั้งนั้น มาระดม ความคิดกัน เพื่อที่จะออกหลักสูตรสําหรับเด็กระดับ ชั้นอนุบาล พอถึ ง ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย เด็ ก ที่ เ ข า มา ออกแบบ มาศึกษา ออกแบบความคิดตัวเอง ออกแบบ นิทานที่จะเลาใหเด็กทํา เมื่อ ๒๐ ปที่แลว ความคิด ของคนฮองกงตองจํายอมทนตอการทุจริต ปลอยให มีการทุจริตทุกหยอมหญา จนกระทัง่ บอกวาไมมอี ะไร จะใหแลว จนทุกคนลุกขึ้นบอกวา จะไมยอมจายเงิน


ใหทา นอีกตอไป จะไมยอมทนตอการทุจริตตอไปแลว ซึ่งคนฮองกงปกครองดวยคนอังกฤษ แลวรัฐบาล อังกฤษอายมาก เพราะอังกฤษแคคิด หรือ โกงเล็ก นอยก็ ไมไดเลย แลวคนฮองกงยอมที่จะเลือกคนรุน ใหมขึ้นมาซาบซึ้งถึงการทุจริตวาไมดีงามอยางไร ไมทนตอการทุจริต เริ่มตนตั้งแตเด็กอนุบาล เพราะ ฉะนั้น จึงเกิดหลักสูตรที่เรียกวา หลักสูตรที่วาดวย การศึกษาจริยธรรมและการปองกัน ปองกันนัน้ ไมใช ปองกันในการทุจริต แตเปนปองกันไม ใหตัวเอง ลมเหลวในการสรางจริยธรรม ตรงนัน้ มีความสําคัญ มาก เพราะเขาเห็นวาจริยธรรม คือ สวนที่มีความ สําคัญสูงสุดของแผนดิน ของคุณคา ซึ่งขาดไมได เมื่อไดรูสึกและเห็นวาคือความดีงาม เปน สิ่งที่เขาจะตองดูแล เชน กระตายที่สามารถยืนหยัด และตอสูกับความเจาเลหของสุนัขจิ้งจอกได จะยืน หยัดในแผนดินนี้ ได เริ่มตนตั้งแตการสอนครอบครัว ของกระตายวา จะสอนลูกอยางไร เริม่ จากเด็กๆ เปน ขั้นพื้นฐาน วาตองระวังสุนัขจิ้งจอก เพราะสุนัขจิ้งจอก นั้นเจาเลห ชักชวนเราใหไปโกง พอขยับมาชั้นมัธยม กระตายตองไมมผี ลประโยชนทบั ซอน ถาทานซือ่ สัตย สุจริต แตวาเวลาทานคิดอะไรวาจะไดผลประโยชน อะไร เขาบอกเลยวา คิดอยางสุนขั จิง้ จอก แตถา เมือ่ ไหรเขาคิดถึงสวนรวม คิดถึงแตสังคม ดูแลชุมชน เขาคือกระตายที่ดี ณ ตอนนี้ ไดมีตําราผลิตขึ้นมา มากมาย และคนเราสนุกสนานมากกับการผลิตแอน นิเมชัน ฯลฯ ที่เขากับสังคม กับชุมชน กับยุคใหมๆ แตการเปนกระตายนั้นตองมีการสื่อสาร การติดตอ สัมพันธกับคนอื่น มองหนาคนอื่น ไมใชเปนแตสังคม กมหนา ถาเราเรียนรูแ บบนี้ในสังคม เรากระตุน เตือน เด็กตั้งแตเล็กๆ ใหชวยเหลือคนอื่น สังคมนั้นจะดีขึ้น แนนอน เพราะวาเปนจริยธรรมพื้นฐาน ขอสอบของ ชัน้ มัธยมและมหาวิทยาลัย รวมถึงเขาทํางานจะตอง มีเรื่องของ Conflict of Interest เชน ขอสอบการ เขาทํางานขององคกรหนึ่งบอกวา ถาคุณไดรับการ

แตงตั้งใหเปนหัวหนาของหนวยงาน แลวหนวยงาน นั้นตองตัดเสื้อทีมใหกับลูกนองทุกคน ปรากฏวา คุ ณ มี ญ าติ ที่ มี ร  า นตั ด เสื้ อ คุ ณ จะเอาลุ ง ของคุ ณ มาอํานวยความสะดวกใหกบั คุณเพือ่ เปดรับตัดเสือ้ นี้ ของคุณหรือไม ถาคุณตอบวาใช เทากับวาคุณสอบตก เพราะคุณไมไดเปดโอกาสใหมีการแขงขัน ไมเปด โอกาสที่ดีที่สุดใหกับลูกนองของคุณ คุณคิดแบบนี้ หมายถึงวาคุณคิดถึงแตประโยชนสวนตัวเปนหลัก หรือเปนใหญ พูดงายๆ วาตรงนี้เปนการทุจริตไม โดยตรง แตเปนสีเทา เราไมเคยสอนพื้นฐานใหเด็ก ของเรามีการทุจริต มีการแยกแยะวาเรื่องไหนสวน ตัว เรื่องไหนสวนรวม การตั้ ง พื้ น ฐานในจิ ต ใจของเราเหมื อ นกั บ กระดุมเม็ดแรก ตองกลัดเม็ดแรกใหถกู กอน คือ การ มีสัมมาทิฐิ เพราะฉะนั้นเรื่องของหลักสูตรผมพูดได เลยวา ถาผานกระบวนการอยางทีฮ่ อ งกงจัดมา และ ผมไปดูงาน ไปสัมผัสกับเขา ผมจึงไดคิดวา คิดเห็น อยางไรกับสถาบันการศึกษาของเรา จึงไดเกิด MOU ขึน้ มา แตเราจะไมบงั คับทาน เพราะทานมีเทคโนโลยี องคความรูมากมาย เรียกวา ระดับสุดยอด ซึ่งทาน สามารถคิดไดเอง เพียงแตทา นมีจดุ บกพรอง จุดโหว เราสามารถจะเติมเต็มใหทานไดดวยประสบการณ อีกประเทศหนึง่ ทีป่ ระสบความสําเร็จ คือ อินโดนีเซีย เมือ่ กอนตามหลัง ปทแี่ ลวแซงหนาเราไปเปน ๓๘ เรา ยังเทาๆ กับฟลิปปนส แตอินโดนีเซียแซงหนาเราไป เรา ๓๕ เปนประเทศที่มีเกาะมหาศาลเปนหมื่นเกาะ แลวไดมกี ารสอบถามวา คุณตอตานหรือปองกันการ ทุจริตไดอยางไร เขาบอกวา การตอตานหรือปองกัน การทุจริตไดผลเพราะเครือขาย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่อยูตามเกาะตางๆ รับเอาทัศนคติ สิง่ ทีด่ งี าม สวนทีเ่ ราตองผนึกกําลังกันใหเขมแข็ง เขา รับไปดําเนินการในมหาวิทยาลัย เวลาทีม่ กี ารนําเสนอ และไมวาจะทําอะไรมหาวิทยาลัยจะนําหนา แลวมี ความคิดเห็นตรงกัน คือ ใครจะมาทําลายองคกรตอ 181


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

ตานการทุจริตของประเทศไมไดเด็ดขาด เพราะเขารู วาการรวมมือ รวมแรง รวมใจกันนั้นมีความสําคัญ เนื่องจากเมื่อองคกรตอตานการทุจริตจะทําอะไร ก็ตามจะเชิญทางมหาวิทยาลัยเขามากอนเปนอันดับ แรก บอกวา คุณในฐานะที่เปนองคความรูที่ดีที่สุด คุณจะมาชวยเราไดอยางไร ซึ่งเปนการใหเกียรติ อยางยิง่ ทุกครัง้ ทีผ่ มไปประชุมกับองคกรตอตานการ ทุจริต มหาวิทยาลัยจะรับหนาทีเ่ ปนเจาภาพทัง้ นัน้ ไม วาจะเปน บาหลี จาการตา และมหาวิทยาลัยดังๆ ลวนแลวแตออกหนาในการสนับสนุนเงิน สถานที่ สําหรับการตอตานการทุจริต จาการตาเขาได ใหความ สําคัญมากในเรื่องนี้ และไดบอกวา ถาลูกศิษยเขา ออกไปทํางานแลวถูกจับวาโกง เขาจะรูสึกขายหนาที่สุด เขาจะออกมาขอโทษ ขออภัย ที่เขาสอนลูกศิษย ไมดี ผมไดไปสัมผัสคนที่จบมาจากราชมงคลหรือ จบจากเทคโนโลยีนั้นทํางานไดดี แตอาจถูกหลอกได งายจากคนโกง ซึ่งปจจุบันนี้ โกงไดอยางแนบเนียน คือ คนฉลาดไดเอาคนที่ซื่อสัตยอยางมาก แตไม ตระหนักรู ระมัดระวัง คนฮองกงบอกวา ไมมตี น แบบ ของคนที่มีความซื่อตรง (Integrity) มีทั้งหมด ๔ อยางคือ ๑. การทํางานตองมีความรอบรู รูอยางลึก ซึ้งในสิ่งที่ตัวเองเรียนรู ถาทานจะสอนลูกศิษยเรื่อง การทุจริตตองสอนอยางรูล กึ ซึง้ รูย งิ่ กวาทีเ่ ห็น เรียก วา Awareness ๒. ตองมีความกลาหาญ หากไมมอี ยู จะไมสามารถยืนหยัดได ถาเขามาหลอกอะไรก็เชื่อ ฉะนั้น ตองปลุกใหเขามีความกลาหาญ เรียกวา Professional Collage คือ มีความกลาในวิชาชีพ เชน คนสวนมากจะกลาในสิ่งที่เราไมรู แตเมื่อถามวาคุณ ลองดูทบี่ ญ ั ชีนนี้ ะวามีการโกงเงินอะไรรึเปลา ผมไมรู ผมไมไดเรียนมา เลยไมสามารถที่จะตรวจสอบบัญชี วามีการโกงรึเปลา ฉะนั้น ความรูตัวนี้จะตองมีทันที และตองบอกคนทีเ่ กีย่ วของไดวา นี่ใชไมได ในการทํา บัญชีแบบนี้ ตองมีความกลาหาญเพียงพอ ๓. มีความ พอประมาณ คือ รูก าลเทศะ ถากลาเกินไปจะดูวา บา 182

บิ่น ดังนั้น จะตองรูจังหวะที่จะกลาวาจะพูดกับเจา นายเมื่อไหร พูดกับใตผูบังคับบัญชาเมื่อไหร พูดกับ ลูกนองเมื่อไหร พูดกับคนรอบขางเมื่อไหร วาอยาง นี้ ไมไดแลวนะ ไมถูกตอง พอพูดไปแลวอยาพูดมาก เพราะบางคนก็จะมาขอโทษทีหลัง นัน้ เรียกวา ความ ไมพอประมาณ เปนการขาดกาลเทศะ ซึ่งในการ แสดงความกลาหาญเรื่องของเวลา สถานที่ ตองถูก ดวย สุดทายปราชญบอกวาตองมีความยุตธิ รรมเวลา ที่จะเลือกคนเขาทํางาน ๑. มี Integrity ๒. กระตือ รือรนในการทํางาน ๓. มีความรู มีปญ  ญา แตสองสิง่ หลังจะไรความหมายสิน้ เชิงหรืออาจทําใหทที่ าํ งานคน พินาศ คือ การไมมี Integrity ความซือ่ ตรง (Integrity) นัน้ เปนหัวใจสูงสุดของหลักสูตรการตอตานการทุจริต และถาในปหนามีมหาวิทยาลัยทําได เราจะใชชื่อวา “มหาวิ ท ยาลั ย ช อ สะอาด” ซึ่ ง เหมื อ นกั บ หมู  บ  า น ชอสะอาดที่เขารวมมือ รวมแรง รวมใจกัน แลวเราจะแจง ชื่อหมูบานทุกหมูบานใหกับมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัย ใหทา นเลือกวาทานจะไปทํางานกับเขาอยางไร ถาเรา สามารถสรางเด็กขึ้นมาจากสิ่งเหลานี้ รับรองวาเขา จะไมทนตอการทุจริตเด็ดขาด เพราะฉะนั้น หัวใจ สําคัญทีเ่ ราจะยืนหยัดในสังคม คือ เรารวมผนึกกําลัง กันในการใหเกิด Integrity ขึ้นในแผนดินนี้ จริยธรรมนั้นเป็นพื้ นฐานทีจ ่ ะทําให้รู้ ว่ามีความยั่งยืนได้อย่างไร ผมเชื่อในพลัง ของท่านทั้งหลายว่าไม่เกินฝีมอ ื เพี ยงแต่เรา มีจิตสํ านึกสาธารณะก็เพี ยงพอแล้ว ดังนั้น ถ้าท่านมีพื้นฐานแบบนีแ ้ ละมีจิตจํานงที่เข้ม แข็ง ทีเ่ รียกว่า มีแรงจูงใจแล้ว ท่านจะต้อง ไปสร้างโอกาสขึ้นในส่ วนที่ท่านต้องรับผิด ชอบ ทําเท่าที่จะทําได้ เพราะเราจะไม่ไป บังคับ เราจะต้องทํางานแบบยั่งยืนต่อไป ตามแนวทางขององค์ พ ระบาทสมเด็ จ พ ร ะ ป ร มิ น ท ร ม ห า ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช มหิ ต ลาธิ เ บศรรามาธิ บ ดี จั ก รี น ฤบดิ น ทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิ ตร ขอบคุณ ครับ ขอบคุณสํ าหรับความร่วมมือ


สรุปงานสั มมนาหมู่บ้านฯ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ กราบนมัสการพระคุณเจา พระมหาหรรษา ทานผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย และเปนผู ใหกาํ เนิดแนวความคิดในเรือ่ งของ หมูบ า นชอสะอาดตอนนีท้ า นไดกรุณาอยางมากที่ ไดมา เพื่ อ จะติ ด ตามประเมิ น ผลและให แ นวความคิ ด ที่ ตอเนื่อง กราบเรียนคณะกรรมการมูลนิธิ ทั้งมูลนิธิ ตอตานการทุจริต และมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ทาน ผูแทนหมูบานชอสะอาดทั้ง ๒๘ หมูบาน ไมวาจะเปน ผู  แ ทนทางด า นบ า น วั ด โรงเรี ย น กราบนมั ส การ พระคุณเจาที่มาในนามของวัด และขอขอบคุณทาง ผูจัดงานในวันนี้ดวยนะครับ คณะกรรมการที่ดูแลดานหมูบานชอสะอาด โดยเฉพาะกรรมการที่เปนกําลังหลักสําคัญตอหมูบาน คือ ทาน ดร.อุทิศ ขาวเธียร ทานจะติดตามงานของ พวกเราไปตลอด มีทีมงานคุณอรจิตตที่ชวยกันทําให หมูบานมีความเขมแข็ง กระผมมีความภูมิใจและยินดี อยางยิ่งที่วันนี้ ไดรวมทํากิจกรรมที่ถือไดวาเปนการ

ปดทายของป ๒๕๖๐เปนโอกาสอันเปนมงคลและเปน โอกาสที่ดีงามที่เราไดทํางานกันมาเกือบทั้งป ในเดือน มีนาคมเปนเดือนที่เราเริ่มการจัดโครงการหมูบาน ชอสะอาด ซึ่งไดรับการสนับสนุนเรื่องนโยบายดาน งบประมาณจากสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ตอง ขอขอบคุณผูที่สนับสนุนใหเราดําเนินงานในเรื่องของ การจั ด ทํ า โครงการหมู  บ  า นช อ สะอาดได สํ า เร็ จ ขอขอบคุณกรรมการมูลนิธิฯ ทั้งหลายที่มีความเขมแข็งมาก ในการสรางแนวทางที่ถือวาเปนกรอบที่ประสบผล อยางดียงิ่ ขณะนีผ้ มขอเรียนความคืบหนาของหมูบ า น ชอสะอาด เราไดผลักใหขับเคลื่อนเขาไปอยูในแผน ปฏิรปู ประเทศของประเทศไทยในดานการตอตานการ ทุจริตและการประพฤติมิชอบแลวนะครับดวยความ สามารถของทาน ดร.อุทิศ ขาวเธียร ปรากฏเปนครั้ง แรกของประวัตศิ าสตรของการปองกันและปราบปราม การทุ จ ริ ต มี ผ มร ว มเป น กรรมการปฏิ รู ป ประเทศ ด า นการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ ประพฤติมชิ อบรวมกับทาน ซึง่ เราพยามจะวางแนวทาง ที่ปรากฏอยูเปนหลัก เปนฐานในแผนและยุทธศาสตรตอไป ต อ ไปยุ ท ธศาสตร ข องประเทศจะขาดมิ ไ ด คื อ ต อ งมี แ นวทางหรื อ มาตรการที่ สํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่อนใหเกิดผลอยางจริงจัง ตลอดระยะเวลาที่ผาน มาในการดําเนินงานของกระบวนการรักษาแผนดินหรือ ในการปกครองประเทศ เรามักจะมองขามจุดเล็กๆ ทีเ่ ปน จุดที่มีความสําคัญมาก คือ ชุมชน หมูบา1หรือผูแทนของ ชุมชน ชุมชนประกอบไปดวย บาน วัด โรงเรียนอยาง ที่เราไดพูดกันมาโดยตลอดคือ “บวร” สิ่งอื่นๆ อาจจะ ถูกทําลายหรือถูกทําใหออนแอแตบาน วัด โรงเรียน หรือชุมชน หรือเรียกวาครอบครัวจะถูกทําลายไมได 183


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

เพราะเปนรากฐานของประเทศ เหมือนกับเปนเลือดที่ อยูในตัวเรา โดยเฉพาะเม็ดเลือดแดงกับเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดขาวเรามีนอ ยเราจึงออนแอ เราจึงไมสามารถ ต อ สู  ต  า นทานกั บ มหั น ตภั ย ร า ยแรงของการทุ จ ริ ต คอรรปั ชันได รางกายเราเมือ่ รับเชือ้ โรครายนีเ้ ขาไปถึง สวนตางๆ ของรางกายที่เปนองคาพยบอยางรวดเร็ว ไมมียาใดๆ ที่จะตานทานไดนอกจากทําใหรางกายของ เราแข็งแรง การทําใหรา งกายของเราแข็งแรงและสุขภาพ กาย ใจ จิต ที่สมบูรณแข็งแรงดวยพลังในตัวของเรา ที่ ไมยอมพายแพตอสิ่งเลวรายทั้งหลายที่เขามาใน องคาพยบของเรา ประเทศของเราเปรียบเปนองคาพยบ ในรางกายของเราทุกสวน ถาไมมีเม็ดเลือดซึ่งเปนไป ไมได เลือดหมดตัวเมื่อไหร ตาย เหือดแหง มีเฉพาะ เม็ดเลือดแดงอยางเดียวไมไดเลยที่สูบฉีด ตองมีเม็ด เลือดขาวที่คอยปองกันสิ่งที่ ไมดีทั้งหลายที่จะเขามา ตองขจัดออกไปใหได การตอสูชว งชิงพื้นที่ในดานของ สิ่งเลวรายเหลานี้ที่จะใหมันหมดไปไมใชของงายซึ่ง เหมือนเราดูแลรางกายของเรา สุขภาพใจ สุขภาพกาย ของเราที่ จ ะให เ ข ม แข็ ง ไม ง  า ยเลย เพราะเชื้ อ โรค เปลี่ยนตัว เปลี่ยนวิถีทางตลอดเวลาเราจะเห็นไดวามี เชื้อโรคใหมๆ เขามาในรางกายของเราตลอด บางคน เขาโรงพยาบาลหมอยังหาโรคไมเจอแตใกลจะตายแลว หมอบอกวารอกอนเพราะไมมียาที่จะมาสูกับมันได เชื้อโรคที่รายแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในทันทีที่รางกายเรา ออนแอ คือ มะเร็งราย ถารางกายเราทรุดโทรมไมแข็งแรง เมื่อไหร กินอาหารไมถูกสวนเมื่อไหร ไมไดรับอากาศ ที่บริสุทธิ์เมื่อไหร เราไมมีพลังที่จะตอตานมันๆ ก็ งอกงามขึ้นในตัวเราทันทีเหมือนกับคอรรัปชัน เปรียบไดดั่งคอรรัปชัน ทุจริต โกง เพราะ คอรรัปชันในประเทศไทยอยูใน DNA อยูในสายเลือด ของคนไทยตองตอบตัวเองวาขณะนี้เราพรอมที่จะ กําจัดมันออกไปจากตัวเราหรือยัง หรือยังยินดีทจี่ ะอยู กับมัน การยินดีที่จะอยูกับโรครายนี้คือเปดทางใหมัน เขามาใหมันเติบโตขึ้นในรางกายของเรา สิ่งที่จะทําให มันอยูไดมะเร็งรายอยูไดเพราะเราทานอาหารที่เปน ของทิพยของมัน เชน เนื้อสัตว อาหารตางๆ หรูหรา ไมมคี วามพอเพียงในการควบคุม มันจะงอกงามมากและ 184

เร็วมาก แตถา เมือ่ ไหรเรางดอาหารเหลานัน้ ลง มะเร็ง ก็จะคอยๆ สงบลงแตไมใชจะหมดไป ยังซอนอยูในตัว เราเหมือนกับการโกง การทุจริต จะงอกงามทันทีเมื่อ เรามีความยินดีมาก เมื่อเราใหกับสนับสนุน เราใหสินบน รวมมือรวมใจกับเขา เขาอยากไดอะไรเราใหเลยในทันที ก็เปนอาหารที่ดีของการบริโภคของมะเร็ง คํากลาวที่วา ทุจริตไมเปนไรขอใหเราไดประโยชนก็แลวกัน นี่ละครับคืออาหารที่สมบูรณที่สุดของมะเร็ง รายของคอรรปั ชัน ถาหมูบ า นและชุมชน ครอบครัวยัง ไมตระหนักถึงตรงนี้ ไปไมรอดครับ หมูบ า นทัง้ หลายคือ เม็ดเลือดแดงและขาวทีผ่ นึกกันเพือ่ ทีจ่ ะตอตานมะเร็ง รายคือการทุจริตคอรรัปชัน ทานที่เคารพ ถาชุมชน ไมเข็มแข็งไมไดเลย เพราะชุมชนเปนผูสรางรากฐาน ของเยาวชน แกนนําเยาวชนทีเ่ ขาเติบโตขึน้ มา เขาดูวา ผู ใหญเปนอยางไร ผู ใหญทําตัวอยางไร เขาก็เติบโต แบบนั้น ผู ใหญชอบการทุจริตเขาก็ดีใจชอบใจ ปลื้มใจ กับการทุจริตดวยเหมือนกันไมตอ งสงสัยวาทําไมเดีย๋ ว นี้การโกงขอสอบจึงแพรไปทุกโรงเรียน ทุกมหาวิทยาลัย ทุกจังหวัด เพราะไมไดสรางพื้นฐานมาตั้งแตการเลี้ยง ดูลูก ครอบครัวในชุมชน ไมเคยใหแนวความคิดวา สิ่งนี้คือสิ่งที่รับไมไดลูกอยาทํา ตอใหลูกสอบตก ลูกก็ ตองไมไปรวมมือรวมใจ ครอบครัวของเราตองภูมิใจ กับการสุจริต เราจะคลอยตามเพื่อใหมะเร็งมันเขามา กินในการทุจริตมากินประเทศเรา ตัวเรากัดกรอน ประเทศไทยในพินาศไปกับตาไดอยางไร ใครมาแลวก็ ไป ผูปกครองมาแลวก็ ไป พวกที่เขามาบริหารประเทศ เดี๋ยวก็เปลี่ยนคน


แตแผนดินนีเ้ ปนของพวกเรา ของพวกทานทัง้ หลาย ๒๘ หมูบาน และหมูบานอื่นๆ อีก ชี้ ไปบริเวณ ใดก็คือเจาของประเทศ ทานคือเจาของประเทศไมใช เพียงแคผูอาศัย ขอใหความสํานึกนี้เกิดขึ้นตลอดเวลา ที่เราตื่นเชาลืมตาขึ้นตอไปนี้เราคือเจาของประเทศ ประเทศนีเ้ ปนของฉัน การเปนเจาของหมายถึง ทุกคน ทีม่ าบริหารประเทศอยูในสายตาของฉัน คุณตองทําใน สิ่ ง ที่ ดี ง าม ที่ ฉั น ได เ ป น ผู  กํ า หนดเจ า ของประเทศ ถึงเรียกประชาชนที่เปนเจาของประเทศวาพลเมือง พละของเมือง พละคือกําลัง เมืองไมมกี าํ ลังไดอยางไร เมืองไมมกี าํ ลังก็คอื เมืองราง เพราะฉะนัน้ กําลังสําคัญ ที่สุดของประเทศก็คือทุกทานที่เปนผูแทนของหมูบาน ของชุมชนที่เรามารวมกันทําสิ่งที่ดีงาม ตองการที่จะ กําจัดภัยอันตรายที่รายแรง มะเร็งรายในทางทุจริต คอรรัปชันขององคาพยบของบานเมือง ซึ่งคือตัวเราเอง การรวมพลังกันเปนเรื่องของทุกคนเพราะ พลเมืองทุกคนมีฐานะเปนหุนสวนหนึ่งของประเทศ เปรียบเสมือนหุนสหกรณที่บุคคลที่ถือหุนคือเจาของ รวมกัน ทุกคนมีความตระหนักมิใชใหบุคคลอื่นมาโกง ประเทศไทยเปนประเทศเดียวในโลกที่รวมตัวกันเพื่อ สรางกิจกรรมอันมีประโยชนมหาชนแลวลมละลาย ลมละลายเพราะความโลภ ความโลภก็คือเชื้ออยาง หนึ่งที่แรงที่สุดของมะเร็งคอรรัปชันทุจริต ความโลภ คื อ ต น กํ า เนิ ด ของการคอร รั ป ชั น เพราะฉะนั้ น กระบวนการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนจึงเปนสิ่ง แรกของโครงการหมูบานชอสะอาด

ขอขอบคุณทุกๆ ทานที่ ได ใหความกรุณาอยางยิง่ ความมีจิตอาสาเปนสิ่งแรกของการตอตานการทุจริต และต อ งมี จิ ต สาธารณะ คื อ มี จิ ต ใจเพื่ อ ส ว นรวม หมูบ า นทุกหมูบ า นทีร่ ว มทําโครงการหมูบ า นชอสะอาด ลวนแตมีจิตอาสา ผมตั้งใจจะไปใหครบทุกหมูบาน ทุกหมูบานไมนิ่งดูดาย ไมเห็นแกประโยชนสวนตน เห็นความทุกขของแผนดินเปนเสมือนความทุกของตัวเอง เหมื อ นดั่ ง เมื่ อ ครั้ ง พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จสวรรคต เราทุกคนทุกขยาก แสนสาหัส เหมือนพอของแผนดินดับสูญ เราจึงนําเอา แนวทางของพระพุทธเจามาใช ที่พระองคตรัสกับ พระอานนทวา “เมื่อเราปรินิพานไปแลว สิ่งที่ยังเหลือ อยูและจะตกทอดไปสูคนรุนหลังคือพระธรรมคําสั่ง สอนของพระองค” จะมี ค วามหมายอะไร เมื่ อ เรามี ห ลั ก ธรรม คําสั่งสอนแตไมไดปฏิบัติ ชุมชนจะอยูไมไดถาขาดศีล ธรรมอันดีงามและตองมาปฏิบัติจริง ปฏิบัติดี ปฏิบัติ ชอบ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ ทรง มอบใหกบั เราคือ ศาสตรพระราชามาจากคําสัง่ สอนของ พระองค ดังนั้นหมูบานชอสะอาดตองผนึกกันระหวาง ปรัชญาหมูบานชอสะอาดกับปรัชญาศาสตรพระราชา ของรัชกาลที่ ๙ ผนึกกําลังกันเพือ่ ใหเกิดพลังทีจ่ ะนําไป สูความสําเร็จ ทุกหมูบานไดรับการคัดเลือกมาจาก หมูบ า นศีล ๕ แตเพียงศีล ๕ คงไมพอ เพราะถือศีลแตเพียง ปาก แนวทางที่เรายึดถือในการทําโครงการหมูบานชอ สะอาดมีอยู ๔ อยางคือ สะอาดกาย สะอาดพฤติกรรม สะอาดใจ และสะอาดปญญา สี่อยางนี้ตองทําใหเกิด 185


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

ผลอยางจริงจังผนวกกับศาสตรพระราชา ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงจะนําพาใหเราไปสูการปฏิบัติที่ถูก ตอง สามารถตอสูกับการทุจริตได โดยที่ทุกทานเปน แกนนําในการตอสูกับการทุจริตคอรรัปชัน การปรับทัศนคติเกี่ยวกับการคอรรัปชันใหม ให ไ ม ท นต อ การทุ จ ริ ต จะต อ งวางแนวทางใหม พระพุทธองคเรียกวา สัมมาทิฏฐิ คือความคิดเห็นที่ ถูกตองเห็นชอบ เราจึงตองตั้งโจทย ในทางที่ถูกตอง กอน เหมือนดั่งการติดกระดุมเม็ดแรก ตองติดใหถูก กอนจึงสามารถติดเม็ดตอไปถาเม็ดแรกติดผิดเม็ด ที่เหลือก็จะผิดตามไปดวย การทํางานของเรามาจาก การคิดถูกรวมกัน แตอาจจะปฏิบัติหรืออื่นๆ บกพรอง และยังมีขอ สงสัยตางๆ วากิจกรรมทีท่ าํ ถูกตองรึเปลา เพราะฉะนั้นจึงตองเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึง่ กันและกัน ในการศึกษาของพระพุทธองคมี ๓ อยาง ที่ตรัสไวไดแก ๑. ตองมีทฤษฏี ตองมีหลักการ มีทัศนคติที่ถูกตอง ๒. ปฏิบัติ ตองมีการทําจริง มีการทํางานรวมกัน ๓. ปฏิเวธ คือการทบทวน ติดตามประเมินผล วันนีค้ อื การปฏิเวธ คือการติดตามประเมินผล และวางแผนการทํางานในปตอๆ ไป ซึ่งตองดีกวาปที่ ผานมา ตองผนึกกําลังดานความคิดแลวนํากลับไป ปฏิบัติ ประชาธิปไตยเริ่มที่หลังคาบานไมไดเริ่มที่นอก บาน เริม่ ตนทีบ่ า น วัด โรงเรียน และตองไมลมื เยาวชน เพราะเราตองการสรางความเขมแข็งใหกับเยาวชนที่ จะเติบโตขึน้ มาเปนตนกลา เปนแกนนําทีจ่ ะตอสูก บั การ ทุจริตคอรรปั ชัน ผูน าํ ชุมชนก็มคี วามสําคัญทีต่ อ งสราง

186

แนวทางที่ถูกตอง สรางแกนนํารุนตอไป วางรากฐาน ใหกบั เยาวชนคลืน่ ลูกใหมทจี่ ะเจริญเติบโตขึน้ มา ซึง่ อยู ในแผนปฏิรูปประเทศ ประชาชนทุกคนตองมีสวนรวม กันใหการบริหารประเทศ ซึ่งอยูในหลักธรรมาภิบาล และไดบรรจุในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ วา ประชาชนตองมีสวนรวม มีองคความรู มีการผนึก กําลังกันที่เขมแข็งในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ และอยูในกฎหมายรัฐธรรมนูญวาดวยกฎหมายของ ป.ป.ช. จึ ง เกิ ด การทํ างานร ว มกั น มี ก องทุ นในการ ทํางานเพื่อชวยเหลือภาครัฐในการทํางาน ทั้ง ป.ป.ช. และประชาชนจะตองทํางานรวมกันอยางเขมแข็ง เรามี ทั้ ง กฎหมาย รั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญ แผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร ใน การปฏิรปู ประเทศ ในการตอสูก บั การทุจริตคอรรปั ชัน ทุกรูปแบบ การตอสูก บั การทุจริตนัน้ ตองเริม่ ทีช่ มุ ชนผนึก กําลังกันอยางเขมแข็งเพือ่ ตอสูก บั การทุจริต ไมทนตอ การโกงอีกตอไป ทางมูลนิธิฯและชุมชนจะรวมมือกัน ดําเนินการตอไปเพื่อขจัดปญหาคอรรัปชันใหหมดไป จากประเทศไทย


โครงการปลูกจิตสํ านึกเยาวชนของชาติ ให้ยึดมั่นในความซือ ่ สั ตย์สุจริต และโครงการจัดทําหมู่บ้านช่อสะอาด ประจําปี ๒๕๖๑ ความสําคัญของโครงการและแนวความคิดในการ จัดทําโครงการ ๑. ยึ ด ถื อ ดํ า เนิ น การตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราช อาณาจักรไทย ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่กําหนดไว หมวดที่ ๔ หนาที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา ๕๐ บุคคลมีหนาที่ ดังตอไปนี้ (๑๐) ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และ ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ หมวดที่ ๕ หนาที่ของรัฐ มาตรา ๖๓ รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และให ความรูแกประชาชนถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทุจริต และประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐและภาคประชาชน และจัดใหมีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ ปองกัน และขจัดการทุจริตและประพฤติมชิ อบดังกลาว อยางเขมงวด รวมทั้งกลไกในการสงเสริมใหประชาชน รวมตั ว กั น เพื่ อ มี ส  ว นร ว มในการรณรงค ใ ห ค วามรู  ตอตาน หรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ๒. มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร ชาติ ดังนี้ ๒.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ในเรือ่ ง ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ๒.๒ นโยบายของรัฐบาล : ขอ.๔ ศึกษาเรียนรู/ทํานุบํารุงศาสนา/ ศิลปวัฒนธรรม : ขอ.๑๐ ราชการมีธรรมาภิบาล/ปองกัน การทุจริต ๒.๓ ประเด็นปฏิรูป คสช. ๑๑ ดาน ในดาน การศึ ก ษา/การเรี ย นรู  / ภู มิ ป  ญ ญาและด า นพั ฒ นา คุณธรรม/จริยธรรม

๒.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในยุทธศาสตรที่ ๑ การ เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ๒.๕ ยุทธศาสตรวา ดวยการปองกันและปราบปราม การทุจริตแหงชาติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) - ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ ไมทน ตอการทุจริต - ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบปองกัน การทุจริตเชิงรุก - ยุทธศาสตรที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนี การรับรูก ารทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย ๑. หลักการและเหตุผล การทุจริตและประพฤติมิชอบเปนปญหาสําคัญ ที่มีมายาวนานและสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ เปนอยางยิ่ง ทําใหประเทศสูญเสียโอกาสในหลายดาน ทั้งกอใหเกิดความไมยุติธรรมขึ้นในสังคม ประสิทธิภาพ ของหนวยงานลดลง ประชาชนขาดความไววางใจรัฐบาล เกิดความสูญเปลาในทรัพยากรของประเทศ ขาดการ จูงใจในการลงทุนจากภาคเอกชนตางประเทศ ขาด เสถียรภาพทางการเมือง และเกิดขอจํากัดจากการนํา นโยบายไปใชเนือ่ งจากการทุจริตของขาราชการ ซึง่ แมวา ในชวงที่ผานมารัฐบาลชุดตางๆ ไดพยายามแกไขปญหา ดังกลาว โดยกําหนดใหปญหาการคอรรัปชันเปนวาระ แหงชาติ อยางไรก็ตามการแกไขปญหาการคอรรัปชันก็ ยังไมเกิดเปนรูปธรรมอยางแทจริง อีกทั้งยิ่งทวีความ รุนแรงและมีความซับซอนมากขึน้ รัฐบาลปจจุบนั มีนโยบาย ในการแกไขปญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบในทุก มิติ โดยใหทุกภาคสวนรวมมือกันรวมใจกันบูรณาการ 187


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 การปองกันและปราบปรามการทุจริตใหเปนรูปธรรม และใหการสนับสนุนการทํางานขององคกรอิสระ เพื่อ การปองกันและปราบปรามการทุจริต และปลุกจิตสํานึก ใหคนในชาติเกิดการตระหนักรูถึงปญหาตั้งแตระดับ ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ ใหเกิดการตอ ตานปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ มูลนิธิตอตานการทุจริต ไดรับการจดทะเบียนจัด ตั้ ง ขึ้ น จากกลุ  ม นั ก บริ ห ารซึ่ ง จบการอบรมหลั ก สู ต ร นักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตระดับสูง (นยปส.) จากสถาบันการปองกันและ ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ ของ สํานักงานคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตแหงชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุน และ สงเสริมกิจกรรมในการปลูกฝงคานิยม คุณธรรม และ จริยธรรม ใหกับคนในชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชน ใหเปนคนดี มีความซือ่ สัตยสจุ ริต และมีความจงรักภักดี ตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย สงเสริมการ วิจัยและการพัฒนาบุคลากรดานการปองกัน และปราบ ปรามการทุจริต ใหมีความรู ความเขาใจในดานการ ป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และมี คุ ณ ธรรม จริยธรรม ใหการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน และกิ จ กรรมของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ แ ละหอจดหมายเหตุ การปองกันและปราบปรามการทุจริต และการสนับสนุน และสงเสริมกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตตางๆ รวมทั้งยกยองและเผยแพรเกียรติคุณของ หนวยงานและบุคคลที่ดีเดน ในดานการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต และมีความซื่อสัตยสุจริต และ ใหการชวยเหลือผูไดรบั ผลกระทบจากการสนับสนุนการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนการดําเนิน การเพี่อสาธารณประโยชนและสาธารณกุศล หรือรวม มือกับองคกรการกุศลอื่นๆ เพี่อสาธารณประโยชนและ สาธารณกุศลตางๆ โดยไมเกี่ยวของกับการเมืองแต ประการใด มูลนิธิตอตานการทุจริต ไดพิจารณาเห็นความ สําคัญของการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงาน ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตใหเปนรูปธรรมมาก ยิง่ ขึน้ และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรในการปองกัน 188

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ระยะที่ ๓ มูลนิธิ ตอตานการทุจริตจึงไดจัดทําโครงการปลูกจิตสํานึก เยาวชนของชาติ ใ ห ยึ ด มั่ น ในความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต มี คุณธรรมและจริยธรรม และโครงการจัดทําหมูบานชอ สะอาดขึน้ เพือ่ ดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคใน การจัดตั้งมูลนิธิตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรมตอไป ๒. วัตถุประสงคขอโครงการ ๒.๑ เพื่อใหการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรม ในการปลูกฝงคานิยม คุณธรรม และจริยธรรมใหกับ เยาวชนของชาติ ใหเปนคนดี มีความซื่อสัตยสุจริตและ เปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริต ตลอดจนการ ปลุกจิตสํานึก และปลูกฝงอุดมการณ ใหมีความจงรัก ภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย มีความ เสียสละคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน ๒.๒ การใหความรูแ กเยาวชนในการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต และสงเสริมการจัดตั้งเครือขายใน การตอตานการทุจริต ใหเกิดขึ้นในทุกองคกรทั้งสถาบัน การศึกษา หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน โดยใหมีการสรางเครือขายแนวรวมการตอตานการ ทุจริต เพื่อใหมีการเฝาระวังและการแจงเบาะแสการ ทุจริต ในการสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตทั่วประเทศ ๒.๓ ใหการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนิน งานและกิจกรรมของพิพิธภัณฑ และหอจดหมายเหตุ การปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเนนใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา ไดศึกษาบทเรียนการตานโกง จะไดรู เทาทันกลโกงและรับรูอันตรายและผลเสียหายจากการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ทําใหเกิดความเสียหายกับ สังคม บานเมือง ทําลายชือ่ เสียงเกียรติยศของประเทศ และความมั่นคงของชาติ ๒.๔ เพือ่ สงเสริมและสนับสนุนใหหมูบ า นทัว่ ทุก ภาคของประเทศ มีความตื่นตัวในการตอตานการทุจริต โดยเขารวมโครงจัดทําหมูบ า นชอสะอาด เพือ่ สงเสริมให มีการบริหารจัดการตามระบบธรรมาภิบาลอยางเขมแข็ง มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช ในการอยูรวม กันอยางสันติสุข


๒.๕ เพื่อยกยองเชิดชูและเผยแพรเกียรติคุณ ของหนวยงานและบุคคลทีด่ เี ดน ในดานการตอตานการ ทุจริต ตลอดจนการใหการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ จากการสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการทุจริตดวย ๓. โครงการที่จะดําเนินการ ๓.๑ โครงการปลูกจิตสํานึกเยาวชนของชาติให ยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และมี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต  อ สถาบั น ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย จะไดเปนแนวรวมเครือขายในการ ต อ ต า นการทุ จริต ของชาติต อ ไป โดยมีโครงการจั ด กิจกรรมตางๆ ทีจ่ ะดําเนินการ จํานวน ๗ โครงการ ดังนี้ ๓.๑.๑ โครงการจัดทําบันทึกขอตกลงความ รวมมือ (MOU) ดานการตอตานการทุจริต ระหวาง มูลนิธิตอตานการทุจริต กับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และ โรงเรียนในระดับตางๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนองคกร แนวรวมการตอตานคอรรัปชันหรือตอตานการทุจริต ตางๆ เพือ่ รวมมือกันในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ใหมอี งคความรู ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต และการปลูกฝงคานิยมใหกบั นิสติ และนักศึกษา ซึง่ เปน เยาวชนของชาติในสถาบันการศึกษาทุกระดับ ใหเปน คนดีมคี วามซือ่ สัตยสจุ ริต มีคณ ุ ธรรมและจริยธรรมและ ความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหา กษัตริย ตลอดจนเปนแนวรวมสําคัญของเครือขายการ ตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน โดยมีการเฝาระวัง และแจง เบาะแส เพือ่ ขจัดการทุจริตใหหมดไปจากสังคมไทย และ เติบโตเปนผู ใหญทดี่ ีในวันหนา ทีจ่ ะรวมกันสรางสังคมให มีความโปรงใส และทําใหประเทศชาติเจริญรุงเรืองตอไป ๓.๑.๒ โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม รูเทาทันการทุจริต คายเยาวชนชอสะอาด โดยรวมมือ กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งทํา บันทึกขอตกลงความรวมมือในการตอตานการทุจริตกับ มูลนิธิตอ ตานการทุจริต โดยการคัดเลือกเยาวชนอาสา สมัครชายหญิงระดับชั้นมัธยมตนจนถึงระดับชั้นมัธยม ปลาย มาเขารับ การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม และ ใหความรู ในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต จะไดความรูเทาทันการทุจริต โดยนอมนําหลักธรรม คําสอนทางพระพุทธศาสนา มาปรับใช ในการดํารงชีวิต

ไดอยางถูกตอง จะไดเปนเยาวชนคนดีของชาติทมี่ คี ณ ุ ธรรม และจริยธรรม และเปนแกนนําแนวรวมกันตอตานการ ทุจริตในสถาบันการศึกษาที่จะเขารับการศึกษาในระดับตอไป ๓.๑.๓ โครงการปลุกจิตสํานึกเยาวชนของชาติ ให มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต  อ สถาบั น ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย โดยจัดใหมีกิจกรรมในการฝกอบรมตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ใหกับเยาวชนของชาติ ใน โรงเรียนระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนปละ ๕๐ โรงเรียน รับการอบรมใหมคี วามรูค วามเขาใจในการ ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเขา รับการอบรมปลูกฝงคุณธรรม และจริยธรรม และการ ใหความรู ในการตอตานการทุจริต ตลอดจนไดมีโอกาส ศึกษาเรียนรูบ ทเรียนจากการทุจริต ในพิพธิ ภัณฑตา นโกง และหอจดหมายเหตุการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบ ปรามการทุจริตแหงชาติอีกดวย ๓.๑.๔ โครงการจัดการฝกอบรมหลักสูตรการ ต อ ต า นการทุ จ ริ ต และการสนั บ สนุ น โครงการวิ จั ย ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยรวมกับ สถาบันประเทศไทยตอตานการทุจริต มหาวิทยาลัยรังสิต ในการสงเสริมการฝกอบรมหลักสูตรการตอตานการ ทุจริต ใหเปนรูปธรรมตามหลักสากลและการเชือ่ มเครือ ขายกับนานาชาติในอนาคต โดยเปนการจัดการอบรม เพื่อสรางองคความรู ในการตอตานการทุจริต ใหกับ บุคลากรของหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคกร ภาคเอกชนตางๆ ใหรวมกันขจัดการทุจริต คอรรัปชัน ใหลดนอยลงและหมดสิน้ ตอไป โดยรวมกันรณรงคสราง สังคมที่ ไมทนตอการทุจริต และเปนแนวรวมในการตอ ตานการทุจริตของสังคมและประเทศชาติตอไป ตลอดจน การสงเสริมสถาบันการศึกษาตางๆ ใหมีการศึกษาวิจัย ในการตอตานการทุจริตใหเปนรูปธรรมอีกดวย ๓.๑.๕ โครงการเจริญธรรมสรางผูน าํ ชอสะอาด โดยเปนโครงการรวมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย ในการจัดการฝกอบรมเยาวชนในโครงการ หมูบานชอสะอาด ใหเขาถึงหลักธรรมคําสั่งสอนของ 189


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 พุทธศาสนาอยางลึกซึ้งและจริงจัง โดยการจัดบรรพชา เยาวชนชายเปนสามเณรชอสะอาดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ จัดการบวชเยาวชนหญิงเปนเนกขัมมจารินีชอสะอาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เพือ่ ปลูกฝงธรรมคุณและจริยธรรม ใหฝงลงลึกในจิตใจเยาวชนอยางแทจริง ในการสราง ผูนําเยาวชนชอสะอาดอยางเปนรูปธรรมใหเกิดขึ้นใน หมูบานชอสะอาด ที่จะเปนกําลังสําคัญในการสราง หมูบานใหเปนหมูบานชอสะอาดอยางเปนรูปธรรม ยั่งยืน ตอไปในอนาคต ตลอดจนการจัดการอบรมพัฒนาผูนํา พระสงฆชอสะอาด ของหมูบานในโครงการหมูบาน ชอสะอาด เพื่อใหมีความรูความเขาใจในบทบาทของพระสงฆ ที่จะเปนผูนําพระสงฆ ในการอบรมสั่งสอนธรรมะ เพื่อ กลอมเกลาประชาชนใหเปนคนดีที่มีศีลธรรม และมี คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเปนสวนสําคัญในเสาหลักของ หมู  บ  า นและชุ ม ชน ตามหลั ก การ “บวร” (บ า น วั ด โรงเรียน) อันเปนหัวใจของการจัดทําหมูบานชอสะอาด ๓.๑.๖ การจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทผูน าํ เยาวชนและผูน าํ หมูบ า นชอสะอาด เพือ่ เดินทางไปปฏิบตั ธิ รรม ณ วัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และศึกษาสังเวชนีย สถาน ทั้ง ๔ อันเปนแหลงตนกําเนิดของพุทธศาสนา โดยคัดเลือกผูนําเยาวชนหรือผูนําหมูบานในโครงการ หมูบานชอสะอาด ที่มีความตั้งใจดีมีคุณธรรมจริยธรรม ดีเดน และเปนผูทุมเทเสียสละ โดยทางมูลนิธิฯ จะรวม กับหนวยงานที่เกี่ยวของคัดเลือกผูนําเยาวชนหรือผูนํา หมูบานชอสะอาด จํานวน ๒๖ คน และมูลนิธิตอตาน การทุจริต จัดเจาหนาที่ในการดูแล รวมจํานวนในโครงการ ทั้งสิ้น ๓๐ คน สงรายชื่อเขารวมโครงการบรรพชา/ อุปสมบทเยาวชนชอสะอาด เพื่อสรางแรงบันดาลใจใน การสร า งสั น ติ สุ ข แก สั ง คม โดยนํ า หลั ก ธรรมทาง พุทธศาสนาและประสบการณในการเดินทางไปปฏิบตั ธิ รรม ดังกลาว มาสรางสรรคสังคมหมูบานชอสะอาดตอไป ๓.๑.๗ โครงการประกวดมิวสิควิดโี อ “ชอสะอาด ตานทุจริต” ซึ่งเปนโครงการจัดการประกวดการจัดทํา มิวสิควิดีโอ เพลงที่ชนะการประกวดทั้ง ๑๐ เพลง ของ โครงการประกวดเพลง “ชอสะอาดตานทุจริต” เพื่อ 190

สรางสรรคบทละครสั้นในการรณรงคการตอตานการ ทุจริต ใหมีความสอดคลองกับบทเพลงรณรงคตอตาน การทุจริตที่ชนะการประกวดในปที่ผานมา โดยเปนบท การแสดงอยางหลากหลายที่เปนขอคิดสอนใจและเห็น ถึงผลรายของการทุจริตประพฤติมชิ อบ ในลักษณะตางๆ จะไดปลุกจิตสํานึกใหประชาชนและเยาวชนของชาติได ตระหนักรู และไมเขารวมหรือยุงเกี่ยวกับการทุจริต ทุกรูปแบบ ตลอดจนการนําผลงานประกวดมิวสิควิดีโอ ไปใช เ ป น ภาพประกอบเพลงและทํ า เนื้ อ ร อ งเป น คาราโอเกะ เพื่อใหเยาวชนและประชาชนนําไปฝกรอง จะไดเปนการปลุกจิตสํานึกใหเปนคนดีมีความซื่อสัตย สุจริต และจะไดรวมกันเปนเครือขายในการรณรงค ตอตานการทุจริตตอไป ๓.๒ โครงการจัดทําหมูบ า นชอสะอาด เปนการ พัฒนาแนวความคิดจากยุทธศาสตรของผูสําเร็จการ อบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและ ปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุนที่ ๕ เรื่อง “รู ป แบบการพั ฒ นาหมู  บ  า นช อ สะอาด” ณ หมู  บ  า น ทาคอยนาง ตําบลสวาย อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเปนหมูบานที่ประชาชนในชุมชนแตละคนดํารงตน อยู ในความซื่อสัตยสุจริต ดวยการทําความดี ไมโกง ไมทจุ ริตตอตนเอง ตอผูอ นื่ ตอชุมชน สังคม สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย มาใชเปนแนวทางในการ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและหมูบานใน จังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ ใหเปนชุมชนหรือหมูบาน ชอสะอาด ที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดีตามระบบธรรมาภิบาล โดยดําเนินการตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร รัชกาลที่ ๙ ในการเขาใจ เขาถึง และพัฒนา ดวยการ พัฒนาการมีสว นรวมขององคกรหลักในชุมชนใหเขมแข็ง และรวมมือกันในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง ไดแก บาน วัด และโรงเรียน หรือที่เรียกยอๆ วา “บวร” ทัง้ นี้ มูลนิธติ อ ตานการทุจริต จะเปนหลักในการบูรณการ ร ว มกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยจะร ว มมื อ กั บ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตแหงชาติ ประจําจังหวัดตางๆ ซึ่งเปนหนวยงานที่ มีบทบาทภารกิจในดานการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตโดยตรง ในการคัดเลือกหมูบานที่มีความพรอม


มากที่สุด เขามารวมโครงการเพื่อพัฒนาใหเปนหมูบาน ชอสะอาด โดยมูลนิธิตอตานการทุจริต ไดจัดทําบันทึก ขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการใหการสนับสนุน การจัดทําหมูบานชอสะอาด กับหนวยงานหลักภาครัฐ และภาคเอกชน ไวเรียบรอยแลว ไดแก กระทรวง มหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานสงเสริมการ ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงาน สถิ ติ แ ห ง ชาติ สํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห ง ชาติ กรมทางหลวงชนบท กรมประชาสัมพันธ กองบัญชาการ กองทัพไทย สมาคมรวมใจภักดิ์รักษปาไทย และสมาคม หนังสือพิมพสวนภูมิภาคแหงประเทศไทย โดยมูลนิธิ ตอตานการทุจริต จะสรางวิทยากรตัวคูณเพือ่ บูรณาการ องคความรูดานการตอตานการทุจริต เพื่อสรางและ ขยายเครือขายในการตอตานการทุจริต ตลอดจนการ รูจักการเฝาระวังและการแจงเบาะแส และการสราง ความตระหนักรู ในการปลุกจิตสํานึกใหประชาชนใน หมูบ า นชอสะอาด เปนคนดีมคี ณ ุ ธรรมและจริยธรรม มี ความซื่อสัตยสุจริต จงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย มีความเสียสละ คํานึงถึงประโยชน สวนรวมมากกวาสวนตน รูจักการดําเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยึดมั่นในหลักธรรม คําสัง่ สอนของพระพุทธศาสนา มาใชสรางสันติสขุ ในการ อยูร ว มกันของคนในหมูบ า น สําหรับหมูบ า นชอสะอาดที่ ดําเนินการผานเกณฑที่กําหนดจะไดรับการประกาศให เปนหมูบานชอสะอาด และใชเปนตนแบบในการขยาย ผลเพื่อพัฒนาหมูบานชอสะอาดอื่นๆ ในพื้นที่ของแตละ จังหวัดตอไป โดยมีรายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้ ๓.๒.๑ พื้นที่โครงการจัดทําหมูบานชอสะอาด การดําเนินงานโครงการไดจัดทําเปนโครงการ ๓ ป ตั้งแต ปงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ โดยแบงพืน้ ทีก่ ารดําเนิน โครงการพื้ น ที่ ทั่ ว ทุ ก ภาคของประเทศ จํ า นวน ๗๖ จังหวัด นอกเหนือจากพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ซึง่ เปนพืน้ ที่ ในการดําเนินโครงการของสํานักงาน ป.ป.ช. อยูแลว และไดแบงพื้นที่ในแตละปงบประมาณ เปน ๓ กลุม ดังนี้

๓.๒.๑.๑ พื้ น ที่ โ ครงการประจํ า ป งบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวน ๒๖ จังหวัด คือ - จังหวัดปริมณฑล จํานวน ๕ จังหวัด ไดแก จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรปราการ - ภาคกลาง–ภาคตะวันออก จํานวน ๑๑ จังหวัด ไดแก จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัด ปราจีนบุรี จังหวัดสระแกว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดระยอง จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี - ภาคกลางตะวันตก จํานวน ๒ จังหวัด ไดแก จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอางทอง - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จํานวน ๘ จังหวัด ไดแก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดสุรินทร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด อํานาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร ๓.๒.๑.๒ พื้นที่โครงการปงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน ๒๕ จังหวัด คือ - ภาคเหนือตอนลาง จํานวน ๕ จังหวัด ไดแก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ - ภาคเหนือตอนบน จํานวน ๘ จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําพูน จังหวัดลําปาง จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร และจังหวัดนาน - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จํานวน ๑๒ จังหวัด ไดแก จังหวัดอุดรธานี จังหวัด หนองบัวลําภู จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัด มุกดาหาร จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัด กาฬสินธุ จังหวัดขอนแกน จังหวัดมหาสารคาม จังหวัด รอยเอ็ด และจังหวัดบึงกาฬ ๓.๒.๑.๓ พื้นที่โครงการปงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๒๕ จังหวัด คือ - ภาคเหนือตอนลาง จํานวน ๔ จังหวัด ไดแก จังหวัดนครสวรรค จังหวัดอุทัยธานี จังหวัด กําแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร - ภาคกลาง-ภาคตะวั น ตก จํ า นวน ๗ จังหวัด ไดแก จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงหบุรี จังหวัด 191


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 กาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด สงขลา จังหวัดปตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา สมุทรสงคราม จังหวัดประจวบคีรีขันธ ๓.๒.๑.๔ รายชือ่ หมูบ า นที่ไดรบั การคัด - ภาคใตตอนบน จํานวน ๗ จังหวัด เลือกเขาโครงการหมูบานชอสะอาด ประจําป ๒๕๖๑ ได แ ก จั ง หวั ด ชุ ม พร จั ง หวั ด ระนอง จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ-านี๗ - สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจํา นวน น ดัดงนครศรี นี้ ธรรมราช จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตางๆ ตามพื้นที่โครงการป ๒๕๖๑ ไดคัดเลือก จัจํงาหวั ดพั๒๖ งงาหมูจับงาหวั ลํางดัหวั บ ดกระบี่ ชื่อหมูบาน ตําบล และสงรายชื่อหมูอํบาาเภอ และจั นที่มีความพรอมมากทีจั่สงหวั ุด ดเพื่อเขา - บภาคใต อนลนจําางปาจํานวน ๗ จังหวัแม ด สรวยร ว มโครงการจั ดแมทํสารวย หมู  บ  า นช อ สะอาด เชีจํยางราย นวน ๒๒ ๑. านชุมตชนสั ๗ ไดแก จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล จังหวัดทุงศรี หมูบาน ดังนี้ รองกวาง แพร จํานวน๒.๒๖ หมูบาน ดังนีบ้ านทุงศรี นสามขา เสือ ทะ าปาง ลําดั๓.บ ชืบ่อาหมู บาน ตํหัาวบล อําแมเภอ จังลํหวั ด ๔. บ า นเจดี ย  ข าว ริ ม ป ง เมื อ งลํ า พู น ลํ า พู ๑. บานชุมชนสันจําปา แมสรวย แมสรวย เชียงรายน นปงาศรีแดง ททุางวัศรีงทอง งพะเยา พะเยา ๒.๕. บบาานทุ รเมือองกวาง แพร านนาปง กิ่งอํแม าเภอภู าน ๓.๖. บาบนสามขา หัวนาป เสือง ทะ เพียง ลํานปาง บบาานหมอกจํ หมอกจํ เมืเมือองแม แมลําฮพูอนงสอน ๔.๗. นเจดียขาวาแป ริมปง าแป งลําฮพูอนงสอน ๕. ๖. ลํา๗.ดับ ๘. ๙. ๑๐. ลําดับ ๘.๑๑. ๙.๑๒. ๑๓. ๑๐. ๑๔. ๑๑. ๑๕. ๑๒. ๑๖. ๑๓. ๑๗. ๑๔. ๑๘. ๑๕. ๑๙. ๑๖. ๒๐. ๑๗. ๒๑. ๑๘. ๒๒. ๑๙. ๒๓. ๒๐. ๒๔. ๒๑. ๒๕. 192 ๒๒. ๒๖. ๒๓.

บานปาแดง บานนาปง ่อหมูบาานแป บาชืนหมอกจํ บานหาดสองแคว แมกลองคี บานน้ําครั่ง ชื่อหมูบาน บานปนจั่น บานหาดสองแคว บแม านลาดบั กลองคีวขาว านวัําครั งชั่งย บาบนน้ นจอมแจ บบาานป นจั่น ง านหวยทราย บาบนลาดบั วขาว บบาานนาคํ นวังชัายนอย านบึงโนใน บบานจอมแจ ง บ า นสร า งคํ บานหวยทรายา านวังหน บบานนาคํ านอาผา ย บบานนาถ อ นเหนื านบึงโนใน อ บาานภู บานสร งคํา บบาานวั นหนองอี บุตร งหนาผา บานหนองช บานนาถ อนเหนืาอง บบานหนองฮี านภู บ า นนาอบอุตร บานหนองอี นรัชดา ปาางจิก บบาานหนองช

ทาวังทอง นาปง ตําบลาแป หมอกจํ หาดสองแคว โมโกร วังบาล ตําบล ยานยาว หาดสองแคว สมอแข โมโกร โนนชั วังบาลยศรี สีกาย ยานยาว โนนราษี สมอแข กุดยผึศรี้ง โนนชั สีโคกสี กาย วั งชมภู โนนราษี เสอเพลอ กุดผึ้ง นาถอน โคกสี านเปา วับงชมภู หนองอี เสอเพลอบุตร หนองช นาถ อน าง บดอนช านเปาาง นาอบอุตร หนองอี หนองกี หนองช าง ่

เมืองพะเยา กิ่งอําเภอภูเพียง อําเภอ เมืองแม ฮองสอน ตรอน อุงผาง หลมเกา อําเภอ สวรรคโลก ตรอน อง อุงเมืผาง หลโพนทอง มเกา เมืสวรรคโลก องหนองคาย เมืบรบื อง อ สุโพนทอง วรรณคูหา างแดนดิน เมือสวงหนองคาย พรเจริอ ญ บรบื กุมภวาป สุวรรณคู หา ธาตุ พ นม สวางแดนดิน หนองสู พรเจริ ญง วยผึ้ง กุมหภวาป ธาตุสามชั พนมย เมืองง หนองสู หเมืวอยผึงเลย ้ง กบิ นทรยบุรี สามชั

พะเยา นาน ด แมจัฮงอหวังสอน อุตรดิตถ ตาก เพชรบูรณ จังหวัด อุตสุรดิโขทัตถย พิตาก ษณุโลก รอยเอ็ เพชรบู รณด หนองคาย สุโขทัย มหาสารคาม พิษณุโลก หนองบั รอยเอ็วดลําภู สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ มหาสารคาม อุดรธานี หนองบั วลําภู นครพนม สกลนคร ดาหาร บึมุงกกาฬ อุกาฬสิ ดรธานีนธุ กาฬสินธุ นครพนม มุกขอนแก ดาหารน กาฬสิเลยนธุ ปราจีนนธุบุ รี กาฬสิ


๑๗. บานบึงโนใน ๑๘. บานสรางคํา ๑๙. บานวังหนาผา ๒๐. บานนาถอนเหนือ ๒๑. ๒๖ หมูบาน ดังนี้ บานภู จํานวน บาชืนหนองอี ลํ๒๒. าดับ ่อหมูบาบนุตร ๒๓. ๑. บาบนชุานหนองช มชนสันจําางปา ๒๔. บบาานหนองฮี ๒. นทุงศรี ๒๕. นนาออ ๓. บบาานสามขา ๒๖. บบานรั ชดายปขาาวจิก ๔. านเจดี

โคกสี วังชมภู เสอเพลอ - นาถ ๗ - อน บานเปา หนองอี ตําบลบุตร หนองช แมสรวยาง ดอนช ทุงศรีาง หันาอ วเสืออ หนองกี ริมปง ่

สวางแดนดิน พรเจริญ กุมภวาป ธาตุพนม หนองสูง หอําวเภอ ยผึ้ง สามชั ย แม สรวย อง รอเมืงกวาง เมืแมองเลย ทะ กบิอนงลํทราพูบนุรี เมื

สกลนคร บึงกาฬ อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร กาฬสิ จังหวันดธุ กาฬสิ นธุ เชียงราย ขอนแก แพร น ลํเลย าปาง ปราจี ลําพูนนบุรี

๕. บานปาแดง ทาวังทอง เมืองพะเยา พะเยา สรุป๖.จํานวน ๒๕ จังหวับาดนนาป จํานวน ๓.๒.๒.๓ ง ๒๖ หมูบาน นาปง กิ่งอําเภอภู เพียง การจั ด การอบรมเยาวชน นาน ๓.๒.๒บานหมอกจํ แผนงานโครงการจั ดทําหมูหมอกจํ บาน าแปชอสะอาด เมื สําอหรั ยนของโรงเรี ๗. าแป งแมบเยาวชนซึ ฮองสอน ง่ เปนนักเรีแม ฮองสอน ยน ชอสะอาด ประจําป ๒๕๖๑ ในพื้ น ที่ ที่ อ ยู  ใ นบริ เ วณใกล เ คี ย งและเยาวชนที่ อ ยู  ใ น ๓.๒.๒.๑ การปฐมนิเทศการจัด หมูบานโครงการที่จะจัดทําหมูบานชอสะอาดในแตละ ทําหมูบ า นชอสะอาด และการศึกษาดูงานการดําเนินงาน จั ง หวั ด จะได รั บ การอบรมตามหลั ก ปรั ช ญาของ ลําดับ บานตนแบบทีชื่ ไ่อดหมู ด ของหมู เขบาราวนมโครงการจัดทําหมูบตําานบล เศรษฐกิจพอเพีอํยางเภอตามแนวพระราชดําจัริงขหวัองพระบาท รดิตถ ตร ชอ๘. สะอาดมาแลว บเพืานหาดสองแคว อ่ ใหหมูบ า นที่ ไดรบั การเสนอชืหาดสองแคว อ่ เขา สมเด็จพระปรมินตรอน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอุตบรมนาถบพิ รวมโครงการจั ดทําหมูแมบกาลองคี นชอสะอาด ประจําป ๒๕๖๑ ๙. โมโกร รัชกาลที่ ๙ และการปลู อุงผาง กฝงคุณธรรมและจริ ตากยธรรมจาก ได๑๐. มีความรู ความเขาใจในหลั มีความซื บานน้ํากครัการจั ่ง ดทําหมูบานชอสะอาด วังบาล มูลนิธิตอตานการทุ หลมเกจริาต เพื่อใหเปนคนดี เพชรบู รณ ่อสัตย ขัน้ ๑๑. ตอนการจัดทําแผนงานโครงการในการจั ดทําหมูบ ยาานยาว น สุจริต จะเปนสวรรคโลก กําลังสําคัญในการขับเคลืสุ่อโขทั นการดํ บานปนจั่น ย าเนิน ชอ๑๒. สะอาด ตลอดจนการจั ทีจ่ ะดําเนินการในพื บานลาดบัดวการฝ ขาว กอบรมตางๆ ของ สมอแข งานของหมูบ า นชเมืออสะอาด ง พิษณุโลกน้ ทีแ่ ตละ มูลนิธิตอตานการทุจริต หมูบานและจะเปนแนวรวมเครือขายในการตอตานการ ๑๓. บานวังชัย โนนชัยศรี โพนทอง รอยเอ็ด ๓.๒.๒.๒ การพิจารณาสนับสนุน ทุจริตทั่วประเทศ ทั้ง ๗๖ จังหวัดตอไปดวย ๑๔. บานจอมแจง สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย งบประมาณใหแตละหมูบ า นทีเ่ ขารวมโครงการจัดทําหมูบ า น ๓.๒.๒.๔ การจัดการฝกอบรมพัฒนา ๑๕. บานหวยทราย โนนราษี บรบือ มหาสารคาม ชอสะอาด จัดทําโครงการเพือ่ ปลุกจิตสํานึกใหประชาชน ศักยภาพผูนําเยาวชนชอสะอาดเพื่อพัฒนาสังคม โดย ๑๖.  บ  า นยึ ด มั่ น ในความซื บานนาคํา่นออสัยต ย สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธรรม กุดผึ้ง รวมกับมูลนิธสุิยวุวรรณคู หนองบัวลํากภูยภาพ ในหมู พุทธพัหาฒนา เพื่อจัดการอบรมศั งโนในยสละ เห็นแกประโยชน โคกสี ผูนําเยาวชนชสวอาสะอาด งแดนดินของหมูบานในโครงการหมู สกลนคร บาน จริ๑๗. ยธรรม มีจติ อาสาบรูาจนบึกั การเสี บานสรสาว งคํนตน า ดําเนินชีวติ โดยยึดวัมังน่ ชมภู ชอสะอาด เพืพรเจริ ญ ่ยนแปลงทางสั บึงงกาฬ สว๑๘. นรวมมากกวาประโยชน ่อการเปลี คมดวยการ ๑๙. กปรัชญาของเศรษฐกิ บานวังหนจาพอเพี ผา ยง ตลอดจนนอเสอเพลอ อุดรธานี ตามหลั มนํา พั ฒ นาจิ ต ใจ กุเพืมภวาป ่ อ พั ฒ นาตนเองสู  ก ารพั ฒ นาเป น นั ก หลั๒๐. กธรรมคําสอนของพุ ทธศาสนามาใช วติ อน กิจกรรมพัฒนาสั และเรียนรูการ บานนาถ อนเหนือ ในการดําเนินชีนาถ ธาตุงพคมอย นม างมีคุณภาพ นครพนม อย๒๑. างสันติสขุ ดวยการนําบหลั กการดําเนินชีวติ ตามโครงการ พัฒนาทั เชิงสังคม านภู บานเปา สรางสรรคเพือ่ หนองสู ง กษะผานประสบการณ มุกดาหาร ชอ๒๒. สะอาดมาปฏิบัติ บไดาแนหนองอี ก กายสะอาด กรรม บุตรจากรูปแบบนวัตหกรรมเพื ที่ และการสร บุตร จิตสะอาด พฤติหนองอี วยผึ้ง อ่ สุขภาวะในพืน้ กาฬสิ นธุ าง สะอาด เปน าง กลไกในการบริสามชั ห ารจั น ๒๓. และปญญาสะอาด บานหนองชมาใช าง ในการพัฒนาใหหนองช ย ด การเชื่ อ มโยงการทํ กาฬสินาธุงานเป  หมูบานชอสะอาดตอไป องคกรเพื่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่หมูบานชอสะอาด ๒๔. บานหนองฮี ดอนชาง เมือง ขอนแกน และเป น ผู  นํ า แนวร ว มในการต อ ต า นการทุ จ ริ ต ของ ๒๕. บานนาออ นาออ เมืองเลย เลย หมูบานชอสะอาดทั่วประเทศตอไป ๒๖. บานรัชดา ปาจิก หนองกี่ กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

193


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 ๔. การดําเนินงานโครงการ ประจําป ๒๕๖๑ ๔.๑ โครงการปลุกจิตสํานึกเยาวชนของชาติใหเปนคนดีมีความซื่อสัตยสุจริต จํานวน ๗ โครงการ ลําดับ

โครงการ/แผนงาน

๑.

โครงการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ใน ดานการตอตานการทุจริต กับสถาบันการศึกษาฯ ๑.๑ การจัดบันทึกขอตกลงฯ (MOU) ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๑ ๑.๒ การจัดบันทึกขอตกลงฯ (MOU) ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ ๑.๓ การจัดบันทึกขอตกลงฯ (MOU) ครัง้ ที่ ๓/๒๕๖๑ ๑.๔ การจัดบันทึกขอตกลงฯ (MOU) ครัง้ ที่ ๔/๒๕๖๑ ๑.๕ การจัดบันทึกขอตกลงฯ (MOU) ครัง้ ที่ ๕/๒๕๖๑ ๑.๖ การจัดสัมมนาหลักสูตรการศึกษาและกิจกรรม การตอตานการทุจริตในสถาบันการศึกษา

๒.

๓.

194

โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รูเทาทันการ ทุจริต คายเยาวชนชอสะอาด ๒.๑ การจัดการฝกอบรมคุณธรรม ฯ รุน ที่ ๑/๒๕๖๑ ๒.๒ การจัดการฝกอบรมคุณธรรม ฯ รุน ที่ ๒/๒๕๖๑ ๒.๓ การจัดการฝกอบรมคุณธรรม ฯ รุน ที่ ๓/๒๕๖๑ ๒.๔ การจัดการฝกอบรมคุณธรรม ฯ รุน ที่ ๔/๒๕๖๑ ๒.๕ การจัดการฝกอบรมคุณธรรม ฯ รุน ที่ ๕/๒๕๖๑ โครงการปลุกจิตสํานึกเยาวชนจากบทเรียนตานโกง ๓.๑ จัดเยาวชน ศึกษาบทเรียนตานโกง ๕ โรงเรียน ๓.๒ จัดเยาวชน ศึกษาบทเรียนตานโกง ๕ โรงเรียน ๓.๓ จัดเยาวชน ศึกษาบทเรียนตานโกง ๕ โรงเรียน ๓.๔ จัดเยาวชน ศึกษาบทเรียนตานโกง ๕ โรงเรียน ๓.๕ จัดเยาวชน ศึกษาบทเรียนตานโกง ๕ โรงเรียน ๓.๖ จัดเยาวชน ศึกษาบทเรียนตานโกง ๕ โรงเรียน ๓.๗ จัดเยาวชน ศึกษาบทเรียนตานโกง ๕ โรงเรียน ๓.๘ จัดเยาวชน ศึกษาบทเรียนตานโกง ๕ โรงเรียน ๓.๙ จัดเยาวชน ศึกษาบทเรียนตานโกง ๕ โรงเรียน ๓.๑๐ จัดเยาวชน ศึกษาบทเรียนตานโกง ๕ โรงเรียน หวงเวลาและจํานวน ออนตัวได ตามทีโ่ รงเรียนสะดวก

หวงเวลา

สถานที่

หมายเหตุ

ก.พ.๖๑ พ.ค.๖๑ มิ.ย.๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑ พ.ย.๖๑

- มีมหาวิทยาลัยและ องคกรแนวรวมในการ ตอตานการทุจริต เขา จว.ชลบุรี รวมลงนามในบันทึก จว.กาญจนบุรี ข อ ตกลง ๑๐ - ๑๒ จว.พิษณุโลก จว.อุบลราชธานี สถาบัน/ครั้ง จว.สุราษฎรธานี - ป ล ะมากกว า ๕๐ กรุงเทพมหานคร สถาบัน

พ.ค.๖๑ มิ.ย.๖๑ มิ.ย.๖๑ ก.ค.๖๑ ส.ค.๖๑

- จั ด นั ก เรี ย นเข า รั บ การฝกอบรม ครั้งละ ไมตาํ่ กวา ๑๐๐ คน/รุน มจร.นครปฐม มจร.หนองคาย -รวมทั้งป ไมนอยกวา ๕๐๐ คน มจร.พิษณุโลก มจร.นครราชสีมา - ตองสรางเครือขาย หลังจบการฝกอบรม มจร.เชียงใหม

มี.ค.๖๑ เม.ย.๖๑ พ.ค.๖๑ มิ.ย.๖๑ ก.ค.๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑ ต.ค.๖๑ พ.ค.๖๑ ธ.ค.๖๑

พิพธิ ภัณฑตา นโกง พิพธิ ภัณฑตา นโกง พิพธิ ภัณฑตา นโกง พิพธิ ภัณฑตา นโกง พิพธิ ภัณฑตา นโกง พิพธิ ภัณฑตา นโกง พิพธิ ภัณฑตา นโกง พิพธิ ภัณฑตา นโกง พิพธิ ภัณฑตา นโกง พิพธิ ภัณฑตา นโกง

- ทํ า ข  อ ต ก ล ง กั บ มูลนิธิ ครอบครั ว พอเพี ย ง เ พื่ อ จั ด นั ก เ รี ย น โ ร ง เ รี ย น ใ น พื้ น ที่ กรุงเทพมหานคร เดิ น ทางมาศึ ก ษาดู งานที่พิพิธภัณฑตาน โกง - เดือนละ ๕ โรงเรียน มี นั ก เ รี ย น แ ล ะ ค รู ไมตํ่ากวา ๕๐๐ คน - ปละ ๕๐ โรงเรียน ไม ตํ่ า กว า ๕,๐๐๐ คน/ป


ลําดับ

โครงการ/แผนงาน

๔.

โครงการจัดการอบรมหลักสูตรการตอตานการทุจริต และการสนับสนุนการวิจัย ๔.๑ การจัดอบรมคณะกรรมการหมูบานชอสะอาด ๔.๒ การจัดอบรมอาจารยมหาวิทยาลัยที่ทํา MOU กับมูลนิธิตอตานการทุจริต ๔.๓ การจัดอบรมหลักสูตรครูลูกเสือชอสะอาด ๔.๔ การสนับสนุนการวิจัยดานการตอตานการทุจริต ใหสถาบันการศึกษาและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ ทํา MOU กับมูลนิธิตอตานการทุจริต

๕.

โครงการเจริญธรรมสรางผูนําชอสะอาด ๕.๑ การบรรพชาสามเณรชอสะอาด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๕.๒ โครงการพัฒนาผูน าํ พระสงฆชอ สะอาด จํานวน ๑๒๐ รูป ๕.๓ โครงการบวชเนกขัมมจารินีชอสะอาด เฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดทาคอยนาง

๖.

โครงการบรรพชาสามเณรชอสะอาด เดินทางไป ปฏิบัติธรรม ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล ๖.๑ การจัดทําแผนงานและหลักการคัดเลือก ๖.๒ การเปดรับสมัครเยาวชนเขารวมโครงการ ๖.๓ การคัดเลือกผูเขารวมโครงการ ๖.๔ การเตรียมการเดินทางและเขาคายอบรม ๖.๕ การเดินทางไปศึกษาพระธรรมวินัย ๖.๖ สรุปผลการเดินทางของผูเขารวมโครงการ

หวงเวลา

มิ.ย.๖๑ ก.ค.๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑

สถานที่

หมายเหตุ

- ส ถ า บั น ประเทศไทยตอ ต า นการทุ จ ริ ต มหาวิ ท ยาลั ย รังสิต - สถาบั น การ ศึ ก ษ า ที่ เ ป น ศูนยกลาง

- ม อบให ส ถ าบั น ประเทศไทยตอตาน ก า ร ทุ จ ริ ต จั ด ทํ า หลักสูตรการอบรม - จัดการอบรมไมตํ่า กวารุน ละ ๑๐๐ คน โดย - มู ล นิ ธิ ต  อ ต า นการ ทุ จ ริ ต สนั บ สนุ น งบ ประมาณตามที่ ไ ด รั บ การสนับสนุน

จัด ๖๔ รูป (เยาวชน มี.ค.- เม.ย.๖๑ ณ วัดทาคอยนาง ชาย ๒๖ หมู บ า นๆ (จํานวน ๒๑ วัน) ละ ๒ คน บานทาคอย ๑๖–๒๐ ก.ค.๖๑ ณ วัดทาคอยนาง นาง ๑๒ คน) - จากวั ด ๕๔ ใน ๒๕–๓๑ ก.ค.๖๑ ณ วัดทาคอยนาง หมูบาน ป ๖๐-๖๑ วัดละ ๒ รูป - จั ด ๖๗ รู ป (เป น เยาวชนหญิงจาก ๒๖ หมูบานๆ ละ ๒ รูป และบานทาคอยนาง ๑๕ รูป)

ก.พ.๖๑ มี.ค.-เม.ย.๖๑ พ.ค.๖๑ ก.ค.๖๑ ส.ค.๖๑ ต.ค.๖๑

-จัดบรรพชา ๒๖ รูป (เปนเยาวชนชายจาก สํานักงานมูลนิธิฯ ๒๖ หมูบานๆ ละ ๑ สํานักงานมูลนิธิฯ รูป และผูด แู ล ๔ ทาน สํานักงานมูลนิธิฯ มจร.วังนอย อินเดีย-เนปาล สํานักงานมูลนิธิฯ

195


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

ลําดับ

โครงการ/แผนงาน

๗.

โครงการจัดการประกวดมิวสิควิดีโอ เพลงรณรงคตอ ตานการทุจริต”ชอสะอาดตานทุจริต” ๗.๑ การจัดการประชุมจัดทําโครงการประกวด ๗.๒ การจัดการแถลงขาวและประชาสัมพันธ ๗.๓ การเปดรับสมัครสงเขาประกวดมิวสิควิดีโอ ๗.๔ การตัดสินการประกวดมิวสิควิดีโอ รอบแรก ๗.๕ การตัดสินการประกวดมิวสิควีดีโอ รอบรอง ๗.๖การตัดสินการประกวดมิวสิควีดีโอ รอบตัดสิน

หวงเวลา

ก.พ.๖๑ เม.ย.๖๑ พ.ค.๕๑ ก.ย.๖๑ ต.ค.๖๑ พ.ย.๖๑

สถานที่

หมายเหตุ

จัดประกวด ๒ ประเภท - ประเภทนั ก เรี ย น นิสิต นักศึกษา อาคารทรู โรงแรมฟอรจูน - ประเภทประชาชน ทั่วไป ทางสื่อตางๆ โรงแรมฟอรจูน - มีถวยรางวัล และ โรงแรมฟอรจูน เงินรางวัลผูชนะการ หอศิลปวัฒนธรรม ประกวดรวมมากกวา ๘๐๐,๐๐๐ บาท

๔.๒ โครงการพัฒนาจัดทําหมูบานชอสะอาด ประจําป ๒๕๖๑ ลําดับ ๑.

196

โครงการ/แผนงาน โครงการพัฒนาจัดทําหมูบานชอสะอาด ประจําป ๒๕๖๑ ๑.๑ การประชุมชี้แจงแผนงานโครงการจัดทํา หมูบานชอสะอาด ประจําป ๒๕๖๑ และ การจัดการเดินทางไปศึกษาการดําเนิน งานของหมูบานตนแบบและเรียนรูการ จัดทําโครงการ ๑.๒ การขอรับการสนับสนุนโครงการในการ พัฒนาหมูบานชอสะอาด ประมาณ หมูบานละ ๔ โครงการ ๑.๓ การพิจารณาใหการสนับสนุนงบประมาณ โครงการ ใหกับหมูบานชอสะอาด ประจําป ๒๕๖๑ ตามที่เสนอขอ ๑.๔ การจัดการอบรมใหความรูทางดาน กฎหมายชาวบานและการแกไขปญหาให สถาบันครอบครัวในหมูบาน ๑.๕ การสงเสริมและสนับสนุนจัดทํา โครงการ/แผนงานในการพัฒนาหมูบาน ของมหาวิทยาลัยหมูบานละ ๑-๒ โครงการ

หวงเวลา

มี.ค.๖๑

เม.ย.๖๑ พ.ค.๖๑ มิ.ย.๖๑ ก.ค.๖๑

สถานที่

หมายเหตุ

- จัดผูนํา ๒๖ หมูบานๆ ละ ๔ คน ผู แ ทน จังหวัดเชียงใหม หน ว ยงานปกครอง ของหมูบานที่เขารวม โครงการ - ป.ป.ช.ประจําจังหวัด - อาจารย ม.ราชภัฎที่ สํานักงานมูลนิธิฯ เขารวมโครงการ - ประมาณหมูบานละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท หมูบานโครงการ - โ ค ร ง ก า ร ล ะ ประมาณ ๕๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท หมูบานโครงการ - มหาวิทยาลัยที่รวม โครงการจัดวิทยากร ใ ห ค ว า ม รู แ ล ะ แ ก หมูบานโครงการ ปญหา - โครงการละ มหาวิทยาลัย ประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ในการเสริมสราง ความเขมแข็ง


ลําดับ

โครงการ/แผนงาน

๑.

๑.๖ การพิจารณาสนับสนุนโครงการใหผูนํา เยาวชนหมูบานและโรงเรียน ๑ โครงการ ๑.๗ การดําเนินงานตามโครงการพัฒนาของ หมูบานชอสะอาด ประจําป ๒๕๖๑ ๑.๘ การติดตามนิเทศรับฟงความคิดเห็นและ การประเมินความพึงพอใจ ๑.๙ การประเมินผลการดําเนินงานของหมูบาน เพื่อพิจารณาใหเปนหมูบานชอสะอาด

๒.

โครงการอบรมเยาวชนช อ สะอาด ปลู ก คนดี หมูบานชอสะอาด ๒.๑ บานทุงศรี ๒.๒ บานนาปง ๒.๓ บานหาดคลองแคว ๒.๔ บานกลองคี ๒.๕ บานลาดบัวขาว ๒.๖ บานสามขา ๒.๗ บานเจดียขาว ๒.๘ บานหมอกจําแป ๒.๙ บานนํ้าครั่ง ๒.๑๐ บานนาออ ๒.๑๑ บานนาคํานอย ๒.๑๒ บานจอมแจง ๒.๑๓ บานสรางคํา ๒.๑๔ บานหนองฮี ๒.๑๕ บานหนองขาง ๒.๑๖ บานหนองอีบุ ๒.๑๗ บานหวยทราย ๒.๑๘ บานวังชัย ๒.๑๙ บานชุมชนสันจําปา ๒.๒๐ บานปาแดง ๒.๒๑ บานปนจั่น ๒.๒๒ บานวังหนาผา ๒.๒๓ บานบึงโนใน ๒.๒๔ บานภู ๒.๒๕ บานนาถอนเหนือ ๒.๒๖ บานรัชดา ปาจิก

หวงเวลา

สถานที่

ก.ค.๖๑

หมูบ า นโครงการ/ โรงเรียน มิ.ย.- ก.ย.๖๑ หมูบานโครงการ ต.ค.-พ.ย.๖๑

หมูบานโครงการ

ต.ค.-พ.ย.๖๑

หมูบานโครงการ

มี.ค.๖๑ มี.ค.๖๑ มี.ค.๖๑ เม.ย.๖๑ เม.ย.๖๑ เม.ย.๖๑ เม.ย.๖๑ เม.ย.๖๑ พ.ค.๖๑ พ.ค.๖๑ พ.ค.๖๑ พ.ค.๖๑ พ.ค.๖๑ พ.ค.๖๑ มิ.ย.๖๑ มิ.ย.๖๑ ก.ค.๖๑ ก.ค.๖๑ ก.ค.๖๑ ก.ค.๖๑ ก.ค.๖๑ ส.ค.๖๑ ส.ค.๖๑ ส.ค.๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑

จังหวัดแพร จังหวัดนาน จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน จั ง หวั ด แม ฮ อ งสอน จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลําภู จั ง หวั ด หนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดขอนแกน จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา ขังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดปราจีนบุรี

หมายเหตุ - โครงการละประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท - คณะกรรมการ หมู บ า นและสมาชิ ก หมูบาน - โดยอาจารย แ ละ นักศึกษามหาวิทยาลัย - โดยคณะอนุกรรมการ มูลนิธติ อ ตานการทุจริต

- จั ด ก า ร อ บ ร ม เยาวชน ในหมูบาน ตามโครงการ หมูบานชอสะอาด ประจํ า ป ๒๕๖๑ ห มู บ า น ล ะ ๘ ๐ คน จั ด การอบรม จํานวน ๒ วัน ๑ คืน - จั ด อ า จ า ร ย แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ราชภั ฏ ในจั ง หวั ด เขารวมงานดวย - ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น การจั ด การอบรม โดยอาจารย แ ละ นักศึกษาที่เขารวม โครงการ

197


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

ลําดับ

โครงการ/แผนงาน

๓.

โครงการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผูนําเยาวชน หมูบานชอสะอาด เพื่อการพัฒนาสังคม ๓.๑ การจัดการประชุมเพื่อพัฒนาจัดกําหนดการ ๓.๒ การเตรียมการจัดการอบรม ๓.๓ การจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผูนําเยาวชน ๓.๔ การประเมินผลโครงการ

หวงเวลา

มี.ค.๖๑ เม.ย.๖๑ พ.ค.๖๑ มิ.ย.๖๑

สถานที่

หมายเหตุ

- มอบใหมูลนิธิยุวพุทธ พัฒนา รับผิดชอบในการ มูลนิธยิ วุ พุทธพัฒนา จัดการอบรม จํานวน ๕ มูลนิธยิ วุ พุทธพัฒนา วัน ๔ คืน จังหวัดอุบลราชธานี - มูลนิธิตอตานการทุจริต สนับสนุนคาใชจาย หมูบานโครงการ

๕. งบประมาณในการดําเนินงานโครงการ รายละเอียดความตองการงบประมาณในการดําเนินงานของมูลนิธิตอตานการทุจริต ประจําป ๒๕๖๑ ๕.๑ ขอรับการสนับสนุนโครงการจาก สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล จํานวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐. บาท (การ ดําเนินงาน มกราคม – กันยายน ๒๕๖๑ ) ๕.๒ ขอรับการสนับสนุนโครงการจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) จํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐. บาท (การดําเนินงาน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑ ) ๖. เกณฑตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ (KPI ) ลําดับ

โครงการ/แผนงาน

หมายเหตุ

๑.

โครงการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ใน ดานการตอตานการทุจริตกับสถาบันการศึกษาฯ

๑. จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในการตอตาน การทุจริต จํานวนไมตํ่ากวา ๕๐ สถาบัน/ป ๒. รอยละ ๘๐ ของสถาบันการศึกษาทีไ่ ดจดั ทําบันทึก ขอตกลงความรวมมือ (MOU) ดานการ ตอตานการ ทุจริต มีการดําเนินกิจกรรมตามบันทึกขอตกลงฯ ทีไ่ ด ทําไว โดยจะมีการสัมมนาหลักสูตรการศึกษา และ การรายงานผลการดํ า เนิ นงาน และพิ จารณามอบ รางวัลดีเดนใหกับสถาบันการศึกษาที่มีกิจกรรมดีเดน ประจําปดวย

๒.

โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รูเทาทันการทุจริต คายเยาวชนชอสะอาด

๑. เยาวชนเขารวมการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู เทาทันการทุจริต คายเยาวชนชอสะอาด มีจํานวนไม นอยกวา ๕๐๐ คน/ป ๒. เยาวชนที่เขารวมรับการฝกอบรมมีความรู ความ เขาใจ ในคุณธรรม จริยธรรม และรูเทาทันการทุจริต มากขึ้น และเขารวมเปนสมาชิกเครือขายการตอตาน การทุจริต ของมูลนิธิตอตานการทุจริต ไมนอยกวา รอยละ ๘๐ ของผูเขาอบรมทั้งหมด

198


ลําดับ

โครงการ/แผนงาน

หมายเหตุ

๓.

โครงการปลุกจิตสํานึกเยาวชนจากบทเรียนตานโกง

๑. ครูและนักเรียน ไดเดินทางดูงานที่พิพิธภัณฑตาน โกง และหอจดหมายเหตุการปองกันและปราบปราม การทุจริตไมนอยกวา ๕,๐๐๐ คน ๒. ครูและนักเรียน ไดรับการอบรมใหมีความรู ความ เขาใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนอยาง ดี และมีความรูความเขาใจในเรื่องการปองกันและ ปรามการทุจริตมากขึน้ และสามารถนํามาประยุกตใช ในการดําเนินชีวิต รอยละ ๗๐ ของผูเขารับการอบรม

๔.

โครงการจัดการอบรมหลักสูตรการตอตานการทุจริต และการสนับสนุนการวิจัย

๑. จัดการอบรมหลักสูตรเพื่อสรางเครือขายการตอ ตานการทุจริต ไมตํ่ากวา ๕๐๐ คน/ป ๒. มี ผ ลงานวิ จั ย ที่ ผ  า นเกณฑ ก ารพิ จ ารณาว า เป น ประโยชนตอสังคม และประเทศชาติ ไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง/ป

๕.

โครงการเจริญธรรมสรางผูนําชอสะอาด

๑. เยาวชนชายหญิงที่ผานการอบรมตามหลักสูตร สามารถเปนแกนนําของหมูบ า น ไดมากกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนเยาวชนที่เขาอบรม ๒. พระสงคที่ผานการอบรม มีการจัดกิจกรรมทาง ศาสนาใหกบั ชาวบานในหมูบ า นตามทีห่ ลักสูตรกําหนด ไดมากกวารอยละ ๘๐

๖.

โครงการบรรพชาสามเณรชอสะอาด เดินทางไปปฏิบตั ิ ธรรม ณ ประเทศ อินเดีย-เนปาล

๑. เยาวชนที่ผานการคัดเลือกตามโครงการ ควรเปน ผูนําเยาวชน จากหมูบานในโครงการประจําป ๒๕๖๑ ไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ ๒. เยาวชนที่ เ ดิ นทางไปปฏิ บัติ ต ามโครงการได นํ า ความรูประสบการณมาเผยแพร และทําประโยชนให หมูบานมากกวารอยละ ๘๐

๗.

โครงการจัดการประกวดมิวสิควิดีโอ เพลงรณรงคตอ ตานการทุจริต “ชอสะอาดตานทุจริต”

๑. มีผสู นใจเขารวมประกวดมิวสิควิดโี อ รณรงคตอ ตาน การทุจริตสงเขาประกวด ทั้ง ๒ ประเภท ไมนอยกวา ๑๐๐ เรื่อง ๒. ผลงานมิวสิควิดีโอที่ชนะการประกวด และไดรับ รางวัล ไดรับการตอบรับความพึงพอใจ ของเยาวชน นักเรียน นิสติ นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไปไมตาํ่ กวา รอยละ ๘๐ ของจํานวนผูที่ตอบแบบสอบถาม 199


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 ลําดับ

โครงการ/แผนงาน

๘.

โครงการพัฒนาจัดทําหมูบานชอสะอาด ประจําป ๒๕๖๑

๑. หมูบานที่เขารวมโครงการมีความพรอมที่สุด ตาม การพิจารณาของ สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัด เชน เปนหมูบานศีล ๕ หรือหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ๒. ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ผล จากคณะอาจารย มหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการประเมินผลมูลนิธิ ตอตานการทุจริต ไมตํ่ากวารอยละ ๘๐

๙.

โครงการอบรมเยาวชนชอสะอาด หมูบานชอสะอาด

๑. เยาวชนทีผ่ า นการอบรม มีความรูแ ละเขาใจในหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มากกวารอยละ ๘๐ ของเยาวชนที่เขาอบรม ๒. ผูปกครองของเยาวชนที่ผานการอบรมมีความพึง พอใจ และเห็นการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของเยาวชน ดีขึ้นกวาเดิมไมตํ่ากวารอยละ ๗๐

๑๐. โครงการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผูนําเยาวชน หมูบานชอสะอาด เพื่อการพัฒนาสังคม

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ ๗.๑ สถาบันการศึกษามีการตื่นตัวและใหความ สําคัญในการปรับหลักสูตรการศึกษา โดยมุงเนนการปลูก ฝงคานิยม คุณธรรมและจริยธรรม ใหเยาวชนในสถาบัน การศึกษาเปนคนดี มีความซื่อสัตย สุจริต และเปนกําลัง สําคัญในการตอตานการทุจริต นอกจากนั้นเยาวชนจะได รับการปลุกจิตสํานึกและอุดมการณ ใหมีความจงรักภักดี ตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย โดยไดรับ การสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม และประเทศชาติมากขึ้น ๗.๒ ประชาชนทั่วไปและประชาชนในชุมชนและ หมูบานที่เขารวมโครงการ มีความตื่นตัว และใหความ สําคัญ และมีความรูความเขาใจในการตอตานการทุจริต รับรูถึงผลเสียจากการทุจริต คอรรัปชัน ซึ่งมีผลกระทบ ตอตัวเอง ตอองคกร ตอสังคม และตอประเทศชาติ อย า งไร และพร อ มที่ จ ะเข า ร ว มเป น เครื อ ข า ยในการ ตอตานการทุจริตรวมกับมูลนิธิตอตานการทุจริตตอไป 200

หมายเหตุ

๑. เยาวชนชายหญิงที่ผานการอบรมตามหลักสูตร สามารถเปนแกนนําของหมูบ า น ไดมากกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนเยาวชนที่เขาอบรม ๒. เยาวชนมีแนวคิดในการพัฒนาสังคม สามารถจัดทํา โครงการ ผานการพิจารณาของมูลนิธติ อ ตานการทุจริต มากกวารอยละ ๖๐ ๗.๓ ชุมชนและหมูบานที่เขารวมโครงการเห็น ความสําคัญและตองการปรับรูปแบบการบริหารจัดการ อยางมีระเบียบและโปรงใสตามระบบธรรมาภิบาลและ สังคมมีการขยายตัวเปนสังคมที่ ไมทนตอการทุจริต มี ความเขมแข็ง จะทําใหสังคมมีความเปนอยูอยางสันติสุข ปราศจากการทุจริต คอรรัปชัน เพราะมีการตอตานการ ทุจริตที่เขมแข็ง ๗.๔ หน ว ยงานและบุ ค คลที่ มี ค วามตั้ ง ใจทํ า คุณงามความดี จะไดรับยกยองและเผยแพรเกียรติคุณ จะทําใหมีขวัญและกําลังใจมากขึ้น และเปนแบบอยางให เยาวชน ในการทําความดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมี ความซื่อสัตยสุจริต ตอไป ๗.๕ ประเทศไทยจะมีการทุจริตลดนอยลง ทําให สามารถพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาไดอยางรวดเร็ว ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังจะไดรับความไววางใจและยกยอง จากตางประเทศ และสงผลใหมิตรประเทศอยากเขามา รวมลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น


201


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

202


203


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

204


205


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

206


207


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

208


209


“สื่ อช่อสะอาด ซือ ่ สั ตย์ สุ จริต ถูกต้อง โปร่งใส เชือ ่ ถือได้” สมาคมสื่ อช่อสะอาด เครือขายวิทยุสื่อชอสะอาด ๔๒๑ สถานี ทั่วประเทศไทย ผานทางระบบอินเทอรเน็ต ครอบคลุม พื้นที่ ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงกรุงเทพมหานคร - สถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี - สมาคมสื่อชอสะอาด www.chorsaard.or.th ลิงคหลัก http://radio1.chorsaard.net:9999 ลิงคสํารอง http://radio.chorsaard.net:8888 ดาวน โหดรายการ http://www.chorsaard.or.th/content/17729/ สามารถติตามชมสื่อวิทยุชอสะอาด รายการ “คนไทยไมทนตอการทุจริต” ของทางมูลนิธิตอ ตานการทุจริต ไดทุกวันเสาร-วันอาทิตย เวลา ๑๘.๒๐น. – ๑๙.๐๐ น. เกี่ยวกับเรา พัฒนาตอเนื่อง สูเปาหมายที่ชัดเจน พ.ศ.๒๕๕๗ ผูไดรับอนุญาตทดลองประกอบ กิจการวิทยุกระจายเสียง จากสํานักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) รวมตัวกอตัง้ สมาคม สื่อชอสะอาดใหเปนองคกรสาธารณประโยชนเพื่อ สงเสริมการกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียง กิ จ การโทรทั ศ น เป น ผู  ป ระกอบกิ จ การสื่ อ ที่ ดี ใ น ทุกดาน รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคม สนับสนุน

ใหสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เติบโต พัฒนา และกาวหนาอยางมีเปาหมายทีช่ ดั เจน เหมาะสม สอดคลองกับการทําหนาที่สื่อมวลชน และจําเปนตองขยายขอบเขตใหมคี วามเปนมืออาชีพ เพิ่มมากขึ้น ตามกระแสความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โดยกําหนดเปนนโยบายให สถานี ท ดลองประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง สังกัดสมาคมสื่อชอสะอาด เปนสื่อมวลชนดานการ ตอตานทุจริตที่มีภารกิจมากขึ้นกวาการเปนสถานี ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงทั่วไป คือ 213


รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560

มุง เปาหมายการพัฒนาไปสูก ารเปนผูน าํ เพือ่ ยกระดับ คุ ณ ภาพทางด า นการสื่ อ สารที่ ดี แ ก สั ง คม ชุ ม ชน ทองถิ่น ซึ่งสะทอนผานวิสัยทัศน วัตถุประสงคพันธกิจ และภารกิจตางๆ การลงนามบั น ทึ ก ข อ ตกลงความร ว มมื อ ในการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระหวางสํานักงาน ป.ป.ช. กับ องคกร สมาคม มูลนิธิดานสื่อสารมวลชน เมื่ อ วั น จั น ทร ที่ ๒๑ มี น าคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ หองนนทบุรี ๒ อาคาร ๔ ชั้น ๓ สํานักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อําเภอเมือง จั ง หวั ด นนทบุ รี ได มี ก ารลงนามบั น ทึ ก ข อ ตกลง ความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมกับสํานักงาน ป.ป.ช. ไดแก สํานักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. กรมประชาสัมพันธ โดยนายจําลอง สิงโตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ องคกร ตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย) โดยนายประมนต สุธวี งศ ประธานองคกรตอตานคอรรปั ชัน (ประเทศไทย) สภาวิ ช าชี พ กิ จ การแพร ภ าพและกระจายเสี ย ง (ประเทศไทย) โดยรศ.อรุ ณี ป ระภา หอมเศรษฐี ประธานสภาวิชาชีพกิจการแพรภาพและกระจายเสียง (ประเทศไทย) สมาพันธสมาคมภาพยนตรแหงชาติ โดยนายวีระศักดิ์ โควสุรตั น เลขาธิการสมาพันธสมาคม ภาพยนตรแหงชาติ สมาพันธนักหนังสือพิมพแหง ประเทศไทย โดยนายเทพชัย หยอง ประธานสมาพันธ นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย มูลนิธเิ พือ่ “คนไทย” โดยนางสาวปยาวันทน ประยุกตศิลป ผูอํานวยการ มูลนิธเิ พือ่ “คนไทย” สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย โดยนายปารเมศร รัชไชยบุญ ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย สมาคมสือ่ ชอสะอาด โดยนายสุทนต กลาการขาย นายกสมาคมสือ่ ชอสะอาด

214

สมาคมผู  สื่ อ ข า วและช า งภาพอาชญากรรมแห ง ประเทศไทย โดยนายไพโรจน เทศนิยม นายกสมาคม ผูสื่อขาวและชางภาพอาชญากรรมแหงประเทศไทย สมาคมหนังสือพิมพสวนภูมิภาคแหงประเทศไทย โดยนายอนันต นิลมานนท นายกสมาคมหนังสือพิมพ สวนภูมิภาคแหงประเทศไทย สมาคมโทรทัศนระบบ ดิจิตอล (ประเทศไทย) โดยนายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมโทรทัศนระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) สมาคมผู  สื่ อ ข า วบั น เทิ ง แห ง ประเทศไทย โดย นายชาตรี ศรียาภัย นายกสมาคมผูส อื่ ขาวบันเทิงแหง ประเทศไทย สมาคมนักขาวชางภาพกีฬาแหงประเทศไทย โดยนายศิริ สาระผล อุปนายกสมาคมนักขาวชางภาพ กีฬาแหงประเทศไทย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนา สื่ อ มวลชนแห ง ประเทศไทย โดยนายประสงค เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผูอํานวยการบริหารสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแหงประเทศไทย โดยมีพล ตํารวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. และนางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. รวม เปนสักขีพยานในการลงนาม สมาชิกของสมาคมมี ๓ ประเภท คือ ๑. สมาชิ ก สามั ญ ได แ ก ผู  รั บ ใบอนุ ญ าต ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภท บริการธุรกิจ หรือ ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง ๒. สมาชิกวิสามัญ ไดแก ผูประกอบวิชาชีพ สื่อมวลชนไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับจากวัน ที่ยื่นสมัครเปนสมาชิกสมาคม ๓. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลผูท รงเกียรติ หรือ ทรงคุณวุฒิ หรือ ผูม อี ปุ การคุณแกสมาคม หรือ สื่อจิตอาสา หรือ ชองทางที่ใช ในการสื่อสารมวลชน เพื่อประโยชนสาธารณะ ซึ่งคณะกรรมการลงมติให เชิญเขาเปนสมาชิกของสมาคม


เกีย ่ วกับสํ านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นองค์กรสลากชั้นนําในระดับสากล บริหารงานด้วยความทันสมัย โปร่งใส อย่างมืออาชีพ” คํานิยาม -

เปน 1 ใน 10 ของรัฐวิสาหกิจชั้นนํา นําหลักการของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มาใช ในการดําเนินงาน มีกระบวนการทํางานที่ ไดมาตรฐานสากล ครอบคลุมทุกกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญ นําแนวทาง ISO 26001 มาใช ในการบริหารจัดการดาน CSR เปนองคกรชั้นนําดาน CSR สรางคุณคาใหกับสังคมและสิ่งแวดลอม ผลิตภัณฑและบริการ มีคุณภาพตามมาตรฐาน ตอบสนองความตองการ ความคาดหวังและความพึง พอใจของลูกคา บริหารงานดวยความทันสมัย โปรงใส อยางมืออาชีพ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีระบบ ความมั่นคงสอดคลองกับทิศทาง Thailand 4.0 มีสารสนเทศถูกตอง แมนยํา เชื่อถือได ทันกาล สะดวกและรวดเร็ว (Internet of Things) ลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสีย ใหความไววางใจ เชื่อมั่นในความโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และ ตรวจสอบได มีภาพลักษณที่ดี (Brand Image) เปนที่ยอมรับของสังคม บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ (Smart Officer)

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิต จําหนาย ออกรางวัล และจายรางวัล เพื่อเสริมรายไดรัฐ 2. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนเพื่อชวยเหลือสังคมอยางยั่งยืน 3. พัฒนาองคกร บุคลากร ผลิตภัณฑและบริการใหทันสมัย บริหารงานดวยความโปรงใส ตอบสนองความตองการ ของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย

คานิยมหลัก (Core Value) “CLEAR” ความดี 5 ประการ “ทีมดี ใฝดี สํานึกดี งานดี สัมพันธดี” Collaboration : ความรวมมือ รวมใจ (ทีมดี) หมายถึง ใหความรวมมือทีด่ กี บั หนวยงานตางๆ ทัง้ ภายใน และภายนอกองคกร Learning and growth : การเรียนรูและเติบโต (ใฝดี) หมายถึง แสวงหาโอกาสในการเรียนรูและพัฒนา ตนเองและองคกรใหมีความทันสมัย มีมาตรฐาน เชี่ยวชาญและกาวหนาอยูเสมอ Ethics : คุณธรรมและจริยธรรม (สํานึกดี) หมายถึง มีความซื่อสัตย สุจริต เปนธรรม โปรงใส ถูกตองและตรวจสอบได Accountability : ความรับผิดชอบ (งานดี) หมายถึง มุงมั่น ทุมเท ในงานใหสําเร็จตามเปาหมายและมี จิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม Relationship : สรางสัมพันธภาพที่ดี (สัมพันธดี) หมายถึง สรางและรักษาความสัมพันธที่ดี มีจิตใจ บริการ กับลูกคา คูคา และผูมีสวนไดสวนเสียอยางเปนเลิศ คําขวัญ

“ช่วยราษฎร์ เสริมรัฐ ยืนหยัดยุติธรรม”

สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล THE GOVERNMENT LOTTERY OFFICE สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตําบลทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228


Profile for anticf.pr2560

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560  

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded