Page 1

HOTDOC. H AAH0EIA OnOI EINAI / H AHMOIIOrPAOIA Onfll FlREflE! NA EINAI

TEYXOI20 B 1 IANOYAPIOY 2013 TIMH 2,5€

20

AflO TOV KCOOTCI

9 " 7 7 2 2 4 1 "24 3003 11

0 BENIZEAOS


TZOI

PAIAN

NIK

EMA

MI1POAIN IKDEAINTK NOATE CTOOYN

oyMIKI KOEN

I

^^

^^

1

r^

ANflNYMA. AnPOEIAOnOIHTA. AAIITAKTA.

24IANOYAPIOY nno THN v VILLAGE T VILLAGE


Td)v QvdanSwv lie apxaia Tpaywdia. Movo nou, ae uq

oz Qvdand£(; nsdaivouv £ni nq. STO TO)V

KOI aia 5£Aria £i5na£(ov. Kara jim Evvom TIEdaiVOUV Kdl

, aw lawpicu; nou avanapdyEi in fan wuq.

SEOYAAISTE THN AAHOEIA STO MYOO TO TTptOTO /3l|3AlO T6)V £K5oa£6)V

pandora books OTl\V Ttfil] TO)V 6,5

Ti]A. eniKOivwviaq 210 621 7990


°

M

I-.

f

f|.

t

P

o a

S3 o"Tg X p p

P m m> m fei X < p. G

LO 3 w w

=3

I I I

fo ro o

Hi 2,3-1

§ § c?

Q -TO

n S~ j~»i

3

_.

PI

D- o-

X

o . m

p^

o o

>e o

O ^

E c/> n -o

CD

n

o

G

? X p-

s

H O

^

P e-

ts o p- s H 2

'-' 5 p a

§ O J->

P -D X O

I"

TN p

ffi a *%

p

O

o c

Q 3 P" >• 3 Q

JD

H

LO

•o ^ m Ip~ >• O>

(D

n

hri*

!—•

"^9 a n.

<*

Q« ^ m ~ m

Ln ON

Ln vD

P 1-

R

I

o p p p X

Ig.

s1

1

LJ O

<H

0

i| 1°

^ w p m

24 lANOYAPIOY 2013 TEYXOZ 20

m

g. T!

n

a M

HOTDOC


HOTDOC KAOE AEYTEPH HEMRTH

TINETE IYNAPOMHTEI

KepSiars xpovo KOI

TnA. 210 621 7990 e-mail, hotdocum@gmail.com 6 MHNEI

; 12 MHNEI

27€ 48€ Bpeire TO r|A£KTpoviKO Hot Doc OTO www.hotdoc.gr

:


editorial TOU KWCFTCI

Aev oe parcnaa auio KaTEpiva va and Ta mo nETUxr^Eva avEKSoTa nou KUKAoefiopEi TO TsAEUTaio SidoTrma eivai auTO (ie TT|V KaTEpiva. Kdnoioq Tunoc, na£i OE Eva (inap, pAsnEi \iia KonsAa OTT|V pndpa Kai Ka9£Tai SinAa Tr]c;. riapayYEAvEi noTO Kai vupvdEi |i£ ucjjoc; npoq TO (j-Epoc; Tng. «Ti 9a Y^VEI, KaTEpiva, 9a Kdvou|as OE^ orj|i£pa;» TT| pcoTdei. Amr\i Ta ^idTia Kai dAo anopia TOU ana«Ma SEV |ie AEVE KaT£piva». |ie <t>uoiKOTriTa Tr|c; avTana«AEV OE pcoTTjoa auTO». AEV 9£Aco va unovorioco TinoTa Yia TOV EudvYEAo BEVI^EAO, aAAd o<)>£iAco va onoAoyrioco Tnv a|iapTia [iou. 'OTav TOV cucouYa OTTI BouAri va napaAnpsi yw TO ndoa npdoc{)£pe OTT] x^pa, Kai ndoo KaKoq Kai EHHOVIKOC; £i|iai an£vavTi TOU, THV copa nou EnpEnE va anavT^OEi anAd Kai ^EKaSapa Yia ooa TOV KaTtiyopouoav, uou EpxdTQV va TOU nco: «AEV OE puTT|oa amd, KaTepiva». H KaTEpiva-BEviJjEAoc;, r\v 9EAeTE o BEVi^EAoq nou TO nai^ei a9toa

r| 8i£n£i Tr|v Enix£ipr||J.aToXoyia Kai TT| Ypanp.r| avTioTaoric; TOU 'AKri TooxaT^onouAou. Kdnoioi 9EAouv Tt|v noAiTiKri TOU E^OVTWot| Kai OTr|vouv \i\.a nAEKTdvt|. Aev Eivai auToc, nou enaipve [iiJ;£q, npoi; GEOU. Av avapcoTiEOTE Twpa TI OXEOT] EXOUV o AKnq \i£ TOV Bevi^EAo, EKTOI; OTI Kupepvr|oav Eni SEKOETIEC; auTq Tr| X^pa, OTO 1610 Konna, |IE Tnv i6ia noAiTiKT|, o BeviJ;EAoq Eivai auToq nou a9cbcoo£ TOV AKTI oTnv E^£TaoTiKr| EniTpont] Tt|^ BouAnq, unooTnpi?;ovTa(; rtcoc; 01 Aoyapiaoi-ioi \i£ TK; offshore Eivai api6|j.oi Tr|AE<J)(ovcov. MeTd TTIV «a9wcoon» AKTI, anahriOE |idAioTa and doou(; TOV KaTTiyopouoav va !;nTiioouv ouyyvcbiiri and TOV TooxaT^dnouAo. Apa, T| TaKTiKri auTT| TOU avsKQI TT|C; Eni9£TiKr|c; TaKTiK^t; SEV Eivai npo'idv £u4>utaq B£vie;£Aou, aAAd naAidc; TOKTIKTIC;. Tdoo naAidq doo KQI o Kdo|aoq. ZTTJ pdoq Aomdv auTTjc; Tni; TOKTIKTIC;, o Bevt^Aoc; 8ev npEnei va anoAoyT]9£i yia TInoTa, yiaTi 01 KaTiiyopoi TOU Eivai

KaTEplVa, OUOTTIHttTlKd \ElTOUpyEl

£|I|IOVIKOI,

E

EXOUV pEVTETa

[iQ.Z,i

[ie EKEIVOV TOV naAaioKonnaTiKd TOU, 9£Aouv va TOV E^oAo9p£uTpdno nou £YKaividoTr|K£ and TOV oouv. npocfiavcoq Kai 6£v IOXUEI Mevio KouTodyicopYa Kai ayKd- TinoTa and dAa auTa. O AiaoE dAri TTJV noAiTiKT) ?cor^ Tnq p.nopei Kai HOVOC; tou va Xcopaq sni SEKaETiEC,. 'OTav ouA- Ao9p£UT£i, pixvovrac, OTOV AaupdvEoai «KA£nTa)v oncbpac,» lia^i |i£ TO OYKcb5£c; «EYU» TOU Kai avTioTp£(J)£ic; Ta 6iAnnnaTa, p.i- TOV noAiTiKO TOU x^po, TOU onoiAdq yia OKonip.oTriT£c,, yia \iivoc; ou ava|a.c)jipoAa Eivai o TEAEUTaioc; EVQVTIOV aou, yia PEVTETEC,, Y la apxnYO?- H 4)T||J.oAoYOU|iEvri EUno\iTiK£(; SICO^EIC,. AEV Eioai EOU <j>uta TOU TeAEUTafou apxriyou TOU o napapdrric,, 01 dAAoi Eivai nou nAZOK ec{)TaoE co<; TO on|j.Eio va 9eAouv va OE E^OVTQOOUV. H i6ia KavEi auTO nou dAoi (aKO|iT] Kai 01

avdriToi) Kavouv. Na KaTr]YOpf|oei auTouq nou TOV KaTnyopouv. TauTIOE TO HOT Doc \i£ evav noAmKo XQpo Kai E|a.£va |J.E |j.ia \])uxoAoyiKri ou|ineput>op(i Yia va napouoidoEi ooa EXOUV anoKaAucfi9£i QC; anoTEAEop.a npoowniKcov Kai noAiTiKcov avTinapa9£oecov. Eivai 6E60HEVO nwc, [IE TOV Bevi2;eAo SEV piaq xuP'?el tinoTE dAAo EKTOC; and auTd nou EXEI KavEi OE TTI x^pa. NojiiKa £KTpw|j.aTa, oun4>£pdvTwv ouYK£Kpip.£V(ov o^d6cov, noAiTiKEC, aAxnUEist; Kai KaTa5iKr| TT|<; xwpaq OE AlTOTT]Ta Kai KaTaOTpOCj)!^.

H

OUVEXHC; ava4>opd OTO npdownd TOU axETi^ETai pie TO yEYovdq OTI ppioKETai niou and oupnaei r| Sri^ooioYpac|3iKr| spEuva. IlavTOU undpxEi evaq Bevi^sAoq. Fia TOV EuaY. Bevi^eAo dAa auTa anoTeAouv £|j.|iovr|. H aAriSEia, T\i TTIC,, 6sv sivai £|i|j.ovf|. Eivai unoxpecooT] TOU SriuooioYpd<})ou. YnoxpEuori TOU noAiTiKou eivai va anavTaEi OTOV 6r||idoio eAEYXO. AKOUTI Kai av sivai dSiKoq. Eivai KaTi nou o Bsvi^sAoc; ouoTna 6sv KOVEI, npoTiHcovTaq TO nspipdAAov TWV OIKEIUV MEOCOV Evr||j.£p(0or|(;, Ta onoia TO noAu noAu va TOU anoScooouv eu9uvri IJ.EOCO TOU nponaTopiKou auapTr^iaToc,. TinoTE dAAo. Av emuEVEi COOTOOO va xapaKTr]spEuva |j.ou xapd va co. AAAd £ni|a£vco: «AEV OE pcoTroa auTO, KaTepiva».

HOTDOC. 6 • HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY 2013


DAngn3un siflnovoiiv uo sn uio

IV3HV1VCI J ,H5VV1»M - HiVuomr

"A '-I-

•'-

r

noAdno^jrlv OIDXOOIAI noiYnd)Di^ DrlADiopuv

••'OT3Y31 01D TD>I

OYD>I nyou 010 DQSrlDAD

urlrlodA uiusv / / \u

Dirl


EYAITEAOS BENIZEAOS flpiimv unoupyoi;, QTIQVTUVTQI; as epwmon Snviooioypaipou, 07/01/13

0 IYPIZA 5sv QeXe\a EniTpevpei omv EAXd5Q ya avanveuon KQ\Q anoKinoEi npoonmn, xupa nou EXCUSE cmoianoei Eva piaBspo KCU aatpaXEc; nXaioio avacpopaq. Autd \tt E Km fiev pnopci va oaq ouvavunnotei OE noooota o Baoitau; Atpevmt;

EYPiniAHS STYAIANIAHS Ynoupyoq EoratepiKiiiv, OE OUVEVIEU^H OTO «6EMA», 14/01/2013

/

««

ano TOV OAEA np£n£\Q unoanQoxoXsiiai 9£0£\ uonou va Alia unripxav Beoeu; 6ev 8n riiavt pcfiaia orov OAEA ANTQNHIIAMAPAZ

, oe ouvevteu^n

AAKHZrABAAAZ Emxeipnpcm'cK;, OE OUVEVTEU!;?! ma «NEA» ]i£oa ano m (puAarai, 13/01/2013

To KEAl' pou EXEI ma aKaTaoraoi'a. XiAidSEQ xapTid, SiKoypacpiEg, sva unoTuncoSEg pndvio. Eivai (puAaicn, m'oTEiyE HE. AnAaM KAaipE, ouvepxopaoTE, CavaxAainE. BEpaia OE dMEQ TTTEpUYEQ ?OUV 00V TQ TOVTlKia.

Koijiouvrai OTOUQ SiaSpopout;, ETOI; Ki £)ad(; TO KEAi pag Eivai via 5tk> Kai KOlpdpaOTE TEOOEplQ, ?£p£l(;».

AvnAaAouv 01 qiuAaKec

rs...."'""2013 »nnr»*P" \ruxQtrSnV-iv5uvoq Tnq

xopaq ?^n^Tnr npoona-

G£\Q(; view;


OODDqOU'M,

VINOIOdLJ VN3IAIHIOUO1IIU

AO0Y3dDil IDAJ3

3J.OllUgi.LO1

~

m 0OOOV8ON

JODDVaON


Tou rinvvn Bopouipdim

H aviooTTTca oinv K

i opicoq. H anoint] oil r\a ElOo6r||J.dTCOV [iETQ^U TCOV anO<J>OlTCOV

ITIC; 5 MapTiou 1997, o TOTE npoESpoq Tng KEVTPIKTU; TWV HIIA, Tng YvwoTrig Fed, o AAav rKpivonav, EIXE £K(ppdoEi

TCOV KaAcov navenioTrnj-Lcov KCU TCOV AUKEICOV, 11 TCOV ano4>oh:cov AUKEICOV Kat Tig KQTUBl OK£yf£ig O£ KQTQ0£Ori TOU OTO KOYKpEOO: oocov anETUxav va TO TsAsicoaouv, 8ev «napaTnpouii£ ilia oniiavTiKn auc;non TCOV spreads oct>£LA£Tai oTnv aaKou|j.£vr| noAiTLKfi Kai ElOOSnUQTWV (sic) nOU OCpEl'AETQl OTnv TEXVOAOYIQ vo|iio[iaTiKfi noAiTiKrj, aAAd o<J>£iA£Tai avTi9£Ta OTHV e^EAi^ri Tt|q TEXVoAoyiac; KQI OTnv naiSEi'a. H Siacpopd Eioo5n]iQTO(; VIETQ^U Kai OTO n£pi£x6|-i£vo Tnq naiSEiac; TCOV TUV anocpoiToov navEnioTniiiuv KQI EKEI'VOJV VECOV, 8£v Eivai TinoTE dAAo ano pua nou SEV KOTQcpspvouv va TEAEIOJOOUV napd TO AUKEIO, xaGuq 4>avTaoicoor| EVOC; KaTEOTri JJ.EVOU nou TOJV anocpoiTwv AUKEIOJV LIE oooug SEV KOTdcpspav Ev8ia4>£p£Tai noAu nEpioaoTEpo Yia TH 6iaTf]pr|or| TCOV npovo[iiwv TOU napa yia va TO TEAeiwoouv, evioxuETai. EPOKEITOI Yia |im £c;EAic;n yia Tnv onoia 5sv viwSa) KaGoAou OVETO. 'Ouojc., n vouiouaTiKn TT\V aAr|9£ia. npOKEiTai YLQ HiQ ct>avTaoicoor] TCOV noAiTiKn 5sv unopEi va avTiusTconioEi auTn Tnv KOTdoTaon. noAlTLKCOV, TCOV KOIVCOVIKCL lOXUpCOV, TCOV

nAouaicov, TCOV £mx£ipT)naTicov, nou OTOXO EXEI va 4>opTcoo£i TT)v TIKTI aviooTT|Ta OTOuq OTOUC; <j)TCOXOUc;, OTa OufiaTa Tqq KOLVCOviKr|<; Kai oiKOVO|j.iKr|c; SiaSiKaoiac; nou Y£wd 6Ao Kai nEyaAuTEpsq aviooTTiTsq. Tia TOV Aoyo auTO, npoKEiTai Yia EniKi'vSuvri cjjavTaoicoori snEiSii «npooTaT£U£i» Touq npovoniouxouc; ano TT|V aAr|9£ia nou KpupETai nioco ano Touq Aoyouc; yia TT|v au^av6|j.Evr| avtooTr|Ta. Eivai YEYOVOC; OTI TO Kparaq xPrH-iQT°£>oT£i Tnv naiSEia TCOV avioxupcov, OE Kdnoio Pa9^6. 'O|j.coc;, TO npaTTEi 6Ao Kai AiyoTEpo, KaScoc; r| unepxpEcoori TCOV KpaTcov [iac, AEITOUPYEI coq Tpoxon£6r| nou eni(3pa6uv£i TTI piovr| 6ia6iKaoia nou (jriopEi va avaTp£i|)£i aviooTT|T£q nou, TEAiKd, unovonEuouv TTI SuvaTOTnTa |j.iaq KOIVCOviKqq oiKovoiiiac; va avanapdy£Tai: Tr| SiaSiKaoia EvioxuoiT? TOV naiSicov TCOV avioxupcov ETOL COOTE va EXOUV KI auTa |aia EUKaipia va anoKTtioouv TO EIOO5r|na nou 6a £^ioopponf|OEi oAoKAripT] Tr|v oiKovo(iia. FiaTi &EV npsnEi va | aviooTnTa, OTOV 10 • HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY 2013

H KOTdoTaon auTn PPIOKETOI, ooov acpopd ELIEVO, E ano TO n£5i'o Spdong me, KEVTpiKng Tpdn£^aq». \ie TOUC; TO^IKOUC; KAdSouq TCOV XpT||iaTaYOpcov Kai TCOV aYopcov aKivr)TCOV), OE ouv8uao|i6 ndvTa |^E Ta dvioa anoTEAEopiaTa TOU nAri9copionou Kai TT|C; PTIOEK; TCOV npovojj-iouxcov. unovojiEuanc; TOU EAdxiOTOU H au^avonEvri aviooTnTa OTTJV vonrj TOU eiooSrinaToc;, |j.io6ou. Yopvd (i8icoq OTOV Kaipo Tnq Kpionc;), SEV AUTO. rJTav Ta nAf|YH<i"ca nou, QCJJOTOU eivai OUTE avan6cf)£UKTri OUTE nuoTr|pi- dcfinoav Ta ornidSia TOUC; OTIC; KOIVCOco6r|c; OUTE r] OKOTEIVTI nAEUpd GETIKCOV vfec; TT|C; Auonc;, KQI SEV (n.x. Tnq E^EAi^nq TCOV VECOV OTTIV n£p(o6o Tnq 6r|9EV ov). H au£|av6ji£vr| aviooTnTa (1996-2008), Evioxu9r|Kav xuSaia OTT) AuoT) o4)£iA£Tai, £8co Kai TpidvTa HEpioSo TT|q Kpionq nou aKoAou6r|0£. H Xpovia nEpinou, OE TO^IKEC; OIKOVO[II- aviooTr|Ta |inop£i, napa Ta AEYOM.EVQ KEq noAiTiKEc; nou Ec))apn6e;ovTai 6Aov TTiq KAEnTOKpaTiaq, va avTiOTpacpsi. Ki QUTO TOV Kaipo ouoTrinaTiKa, Kai 01 EXEI avTioTpac))£i OTO nap£A9ov onoTE onoiEc; EvioxuovTai Tcopa nou T) Kpiot) TO KaT£OTT|n£vo avaYKaoTr|K£, noAi£X£i «an£Aeu9£pcoo£i» TO KaT£OTn[j.£VO TiKd, va ano6£x9£i fiETpa nou TOU ano Ta xpriYM-aTa r]9iKcbv EvSoiaoncov nou ac()aipov)v Eva |j.£poc; TCOV npovo|i(cov Eixav ECOC; npoTivoq. Ta (3aoiKa aiTia TT|C; TOU. To paoiKO ojicoq npoanaiToup.£vo au^av6|i£vr|c; aviooTT|Tac; r|Tav ndvTOTE r\ r| vcox£AiKr| avdnTu^riTT|q TCOVavEpyiac; 6r||j.i- OE Ex9po Eivai r| avdSa^ri Nou|j.£po 'Eva, Ka9coc; KQI t| auv£i6r|TO|i£cov Tr)c; oiKovoniaq (OE OTI r\a SEV Eivai Eva Eva opio, evvuaTai TT)V aviKavorr|Ta [iiaq Koivcoviaq va «napaY£i» EnapKii c;f|Triori Yia Ta npo'iovTa nou napd-Youv 01


enoxri ing KAenioKpcmcK;

«4>uaiKO» cfiaivoLiEvo, aAAti anoppoia TT|c, EnLKpQTT|or|(; iliac; noAiTiKtiq QT^EvTac, nou (Bd^Ei npcoTri TT) Siarrjprior] TCGV npOVOLlLCOV TOU KQT£OTr|LIEVOU KQL

noAu nio xa|j.r|Ad TT|V napavcoYfj ayaOcov LIEOCO TT]C, anaax6Ar|ar|c; spYa^oiiEvcov. Ano Ta iiEoa rr]c; SEKaETi'ac; TOU 1970, lua oEipd ano noAiTLKEc; (iiaKpooLKoVOLILKEC; noAiTLK£(; nou acfopouv TTJV laoTiiua TCOV voiitOLiaTcov, voiiLoiiaTLKEC; noAiTiKEC, KAn.) Eixav TspdoTio avTiKTuno oTr|v KaTavoLiri TCOV iiioewv Kai £iao6r)[idTcov. Xcopi'c; va Aa|i(3dvouv un6ij)r| 6Ar| auTi^ TT]V «navonAia» noAiTiKWV nou napdyEi OUOTTI laaTiKd £Loo6r|LiaTiKfi avLOOTTjTa, 01 KufBepapKouvTai OE «voiioT£A£iaK£<;» :, auiicfxava LIE TIC; onoiEc, r|

oAoEva SioyKOUiiEvri £Lao6r)LiaTiKfj aviooTTiTa npOKunTEi, 6r|6£v, ano TIC; TEXvoAoyiKEc; E^EAL'^ELC;. AEq Kai OL LJ.1000L Kai TQ ElOO6l]lJ.aTa aVTlKQTOnTpl?OUV TT] OUV£lOCt)Opd TCOV £LOO8r|liaTlCOV OTT|V KOLVCOVl'a!

(a) Oi aviooTTiTEc; npoKaAouvTai ano TLC; TOFLKEC; OIKOVOLJ.IKEC; noAiTiKEc; nou EKEIVOI anaiTOuv ano TO KpaToc, COOTE va 6iaTr|pr|oouv TQ npovoiiid TOUC;, Kai (P) TO ysyovoc; ncoc; 01 noAAoi xdvouv ir\v npoopaoT] nou KanoTE Ei'xav OTT|V KaAr| Kai 6uoKoAr| YVCOOT] oct)£L'A£Tai OTO OTL

H piioT| TOU K. rKpivonav, LIE TTJV EKELVOl, 01 npOVOLllOUXOl onoia ^£Ki'vr|oa TO napov dpGpo, Eivai TEC;, naoxi'^ouv (SuoTUXCOC, avTinpooconEUTiKii TCOV KpoKoSEiAicov va 6iaKoi|)ouv Tnv npoopaor] TCOV noASaKpucov nou XUVEL TO KaT£OTT|Li£vo yia Acov OTI-| SuoKoAr] yvcoari, apvouiiEvoi TT|v napaTi-|pouii£VTi TO^IKTJ aviaoTr|Ta. va nAripcovouv LKOVOUC; c()6pouc; COOTE «AEV ((muiiE ELIEIC;. OTOI'VE 01 TEXvoAo- va xpTl|iaTo8oT£iTai r| 8T||j.6oLa naiSEi'a YLKEC, E^EAL^ELC; Kai TO OTI OL cfmoxoi SEV KQL EniiiEvovTac; OTI TJ naiSsia npsnei anoKTOuv TLC; anapaLTT]T£q 8£^i6TriT£c;». va Ei'vai Eva EiinopEuiia TO onoi'o 6a AuTd AEVE orouq EOUTOUC, TOUC; yia va ayopd<;ouv LJ.OVO 6001 nou 6a EXOUV Ta VLcoSouv KaAuTEpa. 'Oiicoc; r| Xpr||iaTa va KaTapdAouv TO avTiTiiio 6r|Aa6fi, 01 SIKOL TOUC; LIOVO yovoi. HD KOTT)Ta Ei'vai OTL:

HOTDOC. « 24 IANOYAPIOY 2013 • 11


mq AvaTijinan TOU eupw EVQVTI TOU SoAapiou aniaaivEi OTI. TQ EupwnaiKQ npoiovTQ auTou.aTa QKpi(3aivouv OTIQ SoAapidKEc; QYOpsg. Evco unoTiyinon TOU supw EVQVTI TOU SoAapfou onudivei, ntiAi dUTOu.dTd, OTI TQ eupwndiKd (pGnvdfvouv OTIC; SoAapiQKeq ayopec;.

KiV£j;LKa npo'iovTa. Aq o^iovTai Ta Liovia mi Ta npoYpd|j.[iaTa AiTOTnTaq. H r|Y£oia Tnq ti£TaKOH|j.ouvioTiKr|q Kivaq auTov QKpipcoq TOY aevao voiaianaiiKO |j.6Aiq Ta TEAEUTaia xpovia EXEI 8iaYVCori£pi|j.£vouv SiKaicoori (Sr|Aa6r|, OEI QUTOV TOY Kiv8uvo Kai i TT|q SoAapiaKriq Ti|af|q TCOV Eupco- an£vvcoo|a£va, [IE naiKcov pio(ir|x<iviK(ov npolovicov Aoyco onq Tnq p£UOTOTT)Taq, va TOVCOOEI Tnv TT\(; unoiiiJ.riar|(; TOU eupco evavn TOU EocoTEpiKri KaTavdAcoori . 6o\apiou). Kivr|Tr|pLoq 6uvanr| auTcbv 'Op.coq TO 6pa|ia TOU EUKoAou nAouTiTUV E^QYCOYLKCOV noAiTixuv Triq repnaviaq o|j.ou |i£oa and TO xpill-iaTioTripio Kai a\Xa KQI rr|c; unoAomriq pionrixaviKriq TT|V ayopd TOU real estate EXEI KaTaAdEupconr|(;, r| ava^conupcoori Kupicoq Tqq PEI Touq KivE^ouq. AEV KaTavaAcovouv yia va nai^ouv OTO xp1UQ'l:LO"l:nP10 TI Yia H ouvdpTTiori nou sAuvav |i£ va ayopdoouv aKivnTa nou cfiiAoSo^ouv TOU eupco 01 xpriM-QTaYOpec va EvoiKidoouv. AnoTEAEopia, r| EOQTEan\r\. H EAAd8a Kiv8uveu£L |J.£ piKr| KaTavdAcoori SEV E nia YIQTL r| EE SEV EXEI Tiq KaTaAAr)A£q Touq pu9|j.ouq nou £ni6u|j.ouo£ uno6o|i£q Kai 6£V EXEI ox£6ido£L EYKQL, va |j.£ico9ouv 01 pu9)ioi pcoi; Tiq KaidXA.r|\£q noAiTiKEc;. 'O|j.coq, . Er||j.£pa, Ta nEpioooTEpa and XpEOKonia Tqc; EAAdSac; OTHIQLVEI HEL^OV Ta aKivr|ra auTa SEV Eivai £VoiKiaop.£va np6p\Ti|j.Q OTTIV EupunaiKri 'HnEipo. Apa Kai 01 Tl|J.£q TCOV (IETOXCOV OTO XPTlHaTLoTrjpio Triq SayKariq SEV npooc|)£pouv Tt|J.ti(; TOU £UpW EVQVTl TCOV KUplOTEpCOV a^idAoya KEpSr). Oi Kiv£e;tK£q TpdnE^Eq avTaYcovioTcov TOU. AUTII 6(ico(; r| noXi- pAmouv HE aycovia Ta EVExupa nou EXOUV TIKT\U ETllAEYEL T| TIYEOLQ TT|q EE KCU va oTa iSiaiTEpa r\a SEcopEiTai ano ndpa ana^icovovTai. TauTdxpova xdBnKE noAunoAA.ou<; avaAuTEq KQI oiKovoiaoAoYOuq Ti|aoq xpovo1^ Yla au^r|ar| Triq AiaviKiiq coq |j.ia QKO[ia aiTia nou EniSEivcbvEi TT^V KaTavdAcoori q. Mf^ncoq EXOUV avaAonaYKOO|j.LQ Kpiar|. EiinpnoTri TTH; nayKO- YIOTEI 01 Kci9£ Aoyilq V£oct>iA£A£u9£poi o(iiaq oiKovoniac; TT|V anoKaAouv noAAoi ct>cooTf]p£q TI 0a oun(3£i OTTIV nayKoonia oiKovojiia (IE |j.ia |i£icoor| TOU pu6|iou avaXuTEq KQL OLKOVO|IO\OYOI. Aq nd|j.£ oTnv avTi9£Tr| nAEUpd TOU n\a- avanTU^riq Tnq Kivaq OTO 6% (KOTI nou vr|TTi. Aq (f)UYoun£ ano TT) pioiir|xaviKr| (inopEi va ou|ap£i aKO^a KQI c))£Toq); 'Oxi Auor| KQI aq (3a6ioou|j.e npoq TT]v ava- anAd avae;conupcoor| Tqq nayKooniaq Kp£nTuoo6(j.£vri AvaToAT]. EKEI (5pLOK£Tai or(q xp£ouq, aAAd Spa^aTiKri EniSEivcoon . TO eaupia Tnq avdnTU^nq, T\. Mia EKTiva^r| TCOV EniTOKicov 8aveio|iou KAn. TEpdoTia x^pa JJ.E £KaTOVTa8£q EKQ- Bpr|Ka(i£ Kai TOV dAAo EnnpnoTri Tr|q TO|j.|iupia 4)6r|vd spyaTLKa avanTuooETai TaxuTaTa ia EE Kai Kiva, naKpoanoTEAEOpiaTa inq xpovia. AvdnTu^r] nou (Jaoi^ETai ox£66v KaniTaAioTiKt]q 4>ouoKaq TCOV TsAsu anoKAsiOTtKa OTiq E^aycoYEq cf)9r|vcov npo- 30 ETCOV, ansiAouv [IE THV 'iovTcov npoq Tr| Auar| . 'O[j.coq Ta KaAd Ta nevr| KaTapp£uof| Touq Tr| xpovia EXOUV TEAsicooEi r| TEAEICOVOUV. OL oiKOVo|iia. Eivai 01 £(inpr|OT£q Tr|q 8uiLKOL SEV aYopd^ouv nAsov HD

O Eupcona'iKriq 8uva(ir|q TT]q FEppiaviaq and

L E^aycovLKEq noAruKEq Tr|q EE Kai

[idAlOTa TT]q KUpiapXTiq OtKOVOplLKQ


IIOIVIKEC EU0UVEC

N Mexpi npiv ano pepiKOUc; privec;, ei'xa Tnv dnoijm ntoc; o SnpoaiOYpdcpoc; 5ev npenei va Kdvei pnvuaeic; Kai aYc-ayec;. Txei Tnv neva TOU KOI tnv epeuvd TOU, toe; anoTeAeapaTiKd onAa yiQ va avTipSTconfoei KQI TO KUKO KOI oaa KOKO npOKunTOuv ano Tnv anoKdAuiirn TOU. Zuvexi^a) va moTEuco ae auTn Tn AeiTOUpYi'a TOU SnpoaiOYpdcpou. H anoTEAeaimnKOTma Tng SnpooioYpacpfac; anaiTEi cooToao va undpxei eAeuGepn SniiooioYpatpfa. Aq pnv ptaaTouv va nouv uepiKoi ncoc;, ano Tn OTiYJin nou jinopco va Ypdcpco oaa Ypdcpco, n SnuoaiOYpacpfa KOI n Yvcopn efvai eAeuSepec;. H eAeuGspia TOU Tunou 8ev opf^ETai ano Tn anYinaia aneiKovian piaq aAneeiac;, aAAd and Tnv aAnSeia cog YeviKri ava^mnon oTn 5npoaioYpacpia. AUTTI 5ev undpxei. AAnGeiec;, anoKaAuiyeic;, YEYOVOTQ, xdvovTai peoa ae pia 5npooioYpacpfa nou and aupcpepovTa, pe Tnv e^ouafa KOI TIC; nepiaaoTepec; epopee; avTiAappdveTai TOV eauTd Tnq coc; TO nio anpavTiKO KoppdTi Tnc;. Tou Kwaia Ba^tpdvn

riATIMHNYQ BENIZEAO KAI nAnAKQNZTANTINOY HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY 2013 • 13


£102 AOWVAONVI "

AOI 3Tl ADIAOillsXo noil DlDTlOAO Dldl DI

"noi pinD3 AOIO DioUdcorliiD isXsdDU noil orlpA

ADll13y3 D1OJV 111 9Ut) bCOll 3>[ligXl3gOllD

'3MU.10111O1A3 ADIO 'iDM '>IUHg

1DX VN 'dVWHV 'nOAllADlQAmDllDTJ

DAAsAnoioidx T>I pisrl ADIO, 'Iniodiiiia Akio DisTlDi p>tiiDd>i DI oiiD DidnrlrloiDxs lonndMDADodu i30Diono DA soliilii 310,0 DOT DrloApdDii socogs TTOZ noi oiynoi AOI 'lioliiliino DiA sAUu Ahi A3g Di<J>lictioi3yii boiouo o 'oysiiAsg AOI lypii 3oaodo<J)D Li>iiiliAd3f)n>i H 'bUynog blii Didpidno DID Uocoiiiidsii LiMiiUyxodii om H 'Diono^s 3A13T13 DictTOdAoxig H 'U.A0113TJ UdpAUdj LlSlliyoll Alll DlA D1OAA3 UlDWAAp Dili DsysAADois AOIO AnoosgDitoi DA i IDAIS Didmrtii H •«bDiUip>iiiDrlADiAno -IIAD» DTlcodp 13X3 boysiiAsg o s^Diictis ADXis Dioiyprl bnoi ong 10 ' IDM noAiiADioAPMDiiDii 'AcpAdnoiin ong noil DTlADiAas 01 oigi ox '(U.AUrtpiA3ii Ami liAngns LIADQIU ADOIUOIAS biyprl odsipAiy 01 IDAIS DirlseDJi noil logoAns Dic()DdAo>iig Ui Uynog liJUAUyys AUIQ ong) bUynog blii bnogpAn^ bsxirxoi Uopf) noidfjmrxo T£ buo ADyisios 'lOAsrlcosdX srt pyyD 'blicfiDdADdDii boApdX boxDiAoyod -oiin ADiU bmiip 'lAdpxADv braoiv bUi -srlLi iDisiido A3g no4>D 'OApdX S'T 30 ID>I Uoliioiioi^D url AUi DiA DAnsds ADAD>IS UrlpXD istJiDdADdDii DA isdoiirl pAdnoun 1010110 10 'bpysAADois io>iiTloAO>iio IQ ADA3 DlA 'DIApdX SZ-OZ 3D lD13<(>pdA -DdDll UliyOll ADA3 DlA nOli DTlU>IigD DA3, Ui •pAdnoiin ADAS DiA my( Uiiyoii ADAS DiA ' U4inyp>[Ano Li AroiprllDugD bUc()DdADdDii bnoApdX bno>tii U 3MUin3iDdioiii3 1013, 'AnoiitindM DA -3doct>Dig isiido AcpAdnoiin bLiAngns idsii 310.0 Anoc{)DdADdDu DA 3ino ADonod bOTlOA O '1OO1 31DDTll3 110 133y DTlADlAflS -oiirt A3g DiDTiLDiigD DX 'oysiiAsg AOI 01 cpA3 '3i3ii3yg "igsiioiDg 01 DiA AcpA 130P)O DA boADMi 3>tUepio A3g noysiiAsg -dnoiin Acpidi bsAnens bu DiA IDM 3AiAs borloA o bpinD ID>I UrloMD 'bcorlp oigi ox "is^DdADdDii AnoXs noi piDTlLoi -igD Ddsipooidsii DX 'DtlUdX odnDtl DiA bDiDiy bill Uoagpiin

3001011 •

pyyD 'boiAo>iUei3N LiDDjjpdDii mA 1X0 Usig 30 imsiirlsiiDdDU boynoiipiiDXoox o mx 31011 3>ilieLidoyrlii AS§ bpdo04)Dig DAUdnii O>IIOD{) srl 'bpdoe4)Dig DdmX DIT! 33 'bDioUdrarl -IID ID>[ bliAngns Ur1 borloA bDA3 IDAIS AroAdnoiin bUAngns idsu borloA o 'ioA -dnoiin bDA3 LiAnooiDXiv Uio iDiisAUgo bmii 01 isiido IDM (3ADM3 nou pyyoii DI put) DAS) oysiiAsg oysAApns AOI OUD 3>tLieLiAdnoirlLig noil DrlUAdnoiDdsi OMlTlOA DA3 DlA IDllSMpdTJ

'tOOZ/CfZli

orlpA AOI 3t1 OASTisgsgAno IDAIS 010110 01 'gg odedp 01 isXdpiin '1001 IDAIS bsAhyys, 10 loyp bcou i3iidoeD>i nou pinD 'bDgpyys blii DrIADiAns 013 o 3ino ODCTD AOI DA 3D3dourI AUi DA Ii030 3D 1DA13 ttOU

noucpdgAD noi Lose Ui OUT) 'Alano DiA boAnensiin pyyD 'blii bT)3(J)r>dADiD:>t bDA3 1DA13 A3V 'ISOLllDdXllIS DA DlA 13OllAOd(})

DA Aosyii i3ii3du 'DisgUyD A!II i3(J>pdA DA OAprl UocosdXoiin 13X3 Asg o^pdAoioorlUg bm noi pinD3 AOI iDi3Ap{)rlDyiiAD DA i3A3rlm3 noil boc()pdAoiooTlU.g o 'bsxLig -Ano bu bsinD 33 "iDiisAmADdisX DiDf]3f) 1DM IDIDIDIID^S 'iDlSiiyOlDADOOdllOllD bC013011AD '13A1D9DT1 A3V 'Dl(|5DdAoiO

-orlUg U IDAIS noil 'oXDrlrlno bin p>non(j) ONldoiOl AOI 130DX 13X3 D1AWA1OX H • «T)1O1V Lll 3Tl

Dili AprlD» pyyD '«iDiAnodwrlii Asg iiDiA» 1X0 DIACOAIOM U 1311 DA noil noisrluo noi 'AcoidDAso IDM noiyoiirloDinoM 30 'p>nrDr1lii0no 'DAsrlnsglii -1113 3>iUiipdiDi3Tl 'bororlLidX nodnDrl noi ID>I bb.AacJ)Digodo4) bill oXAsys AOIO AnodcoXodii A3g bi3oh.Ad3£Jn>i 10 iiDiA 01 'DrlUiUi pdD£Joo DA3, 'bsAngns 10 Anog -nXDig DA puoxo p>iigDAOTl srl bUonXAno DApMis Dirl isgUAdnoirlUg DA DiA '3WW ACOI oyoAno 01 OIID ADMUinsisXoig 'b3>tii -LiADyiiDdDii 'bsiDiopiinAD 'b3ido<t>odliyii bsgpxsv ' UonXAno Uio DOST) AnoguX DA 'ADXni3iiD ong DI ID>I ADIO ID>I 'DiAod3<}) -rlno DMinyoii srl AnoiounDi DA DisXsAno Uio 'Anoeroi^DiiD DA DOQ ion 01 OIID ADNUgct)ny -DMOIID DOO, 'DrlAisgpdDii O>Illn31iroOOdllllAD DA3 1DA13

«iAdp>iADv Diojv" Ltosgpiin

H


£102 AOIdVAONVI K • 300J.OH

« III DlA AroAdnoiin bliAnens idsii orloA

•>t noi UurloiiDdDii Url H» :bliiroigiADd>i boyLiDo 'noi bpynofjilnoosiionrl IDS 'Ay noi boyicj) boieUioms o Di3f)

AOI 3t1 ADSlie<t>l"l31lDdDll AllTl DA 13d

-OUT) boysiiAsg IDS noAiiADioArorroiiDij •bUiiyoii boioups IS^IOAD DA isiisdu broyiiD nou 'bDiUipTlirloA odnepdDii DA3 13X3 blictinypsAno blii boXioi o pdo<t> In Uiny '>IO3VII noi odgspdu AOIO boioiips isAciensiiD Alii DA DiA pyyD 'iiApA isSpid -IDI DirliodDii U noil DA ID>I •U.dnsosioA noi pyyD 'noso noi oypd AOI noi pinos AOIO sgigsiiD Asg pdocf> Ui Line bom •bUyaog blii DrlUf) 01 OIID Aroct>DAD '«Udn>iosioA AOI IDS DllDAD ' llict>3y>t AOI bO30 O DllDAv»

Uiiyou AOI Aoyvprl U AOX 1DA13

loyp broil AoioiXpynoi 1301311 bD 'boro0D IDAIS broil 13O13U DA isdoiirl A3g noc))v 'UrliDidroAADAD iDAp oigi AOI DiA nou bDi -Uiprliiioxo bLDtmyou blii «i>tpdni» 01 LirlroAA UAIOM Aliio bDiAOAig 'Diseliy13 A^1 i3Arodn>ro 'U()inyp>i LiJiiiiyoii Alii 'DiynoD AUi 'bnorlpA noi bnrotiiUyxodii bnoi OIID room boAsrloiXDdcoe •DiAod3c()rlno pxu -lyoii 3ri Ddp 'odroX p>iiiiyoii srl DOQ IOH 01 IDX noi piirooodii 01 DiA bisctinyDMoiiD bu isoiinDi DA ADiU Disepiioodu noi UypAsrl H 'Di30UyD Alii piiD A3g broil Arod3iodii ACOI MS broiDjjsj) 'Lignstti DiA 'Didron3>io DiA I.OH noi AOIIADAS bnodgnrl -ogA3(|)o>i3 DA bUynog blii DrlUj] 01 OIID 3oiiApdct> 'noi «piliiproeD» Alii DiA 130 -UAoyofjrlDidg Aidij "isoctirlsiiDdDii Alirl DA boysiiAsg o ADiU DtlosysioiiD 01 •«3TlnoSioDct)oiiD DA 'srlnoiiinyDxAno DA 'srlfioilOADdDii DA srlnodoiiTl silnooroo bDo DA noA3rli3>todii IDS b3dUiroo 10 3ioDrli3 bi3Tl3» 'UoiAAsoodii «U>uio -HDTiADdU» 0111 DlTl 1DAJ3 "ISTlOADdDU

DA IDS pdourl aou DdLuroo noi prloid -UiMDduX AOI bUi pinD3 AOIO isgigoiiD DIOUO ti 'bUoLiAd3{)nsAno bUi AroiUiorlm -oxo ATOI 'UiroigiADd^ •>[ noi UoDd4)>i3 Ucfirlos AUi piD>i '«noTlDDjjij)rlno noxii -iyoii» noi Dtlne 303113 Apiiioy DiseLiyD H 'KlS^ldUlD 30 DA bpiUi 010110 01 OIID boiDrlrlps bpA3 OAUXdD AOI bl311Tl31lDdDll DA 1DM bpAd3j|

-nsAno DA bisdoiirf ASV •fiorloDfJi£|rlno nosinyoii DrlosysioiiD ADiU

3Tl 3ODd<})353 DTl39 01 DlA

ufhnynHAno UMiuyoii u 3Huin3indi0iii3 1013, • Anoidmdn DA 3ino 'AnodindAndnii HA 3ino ADonodouri AOI 130010 OA toAUHl 3HUQD1D A3g

nov3^iA3g iorioA o IHM 5forio urionn iUl U03QOUA AU1S

Alii 'AD^dUiin noil bi3oliy>im3 bu U noy3iiA3g noi DiUiproeD Alii 3tl UosXo DirlDS 3X13 A3g blictinypsAno DIODS -igoig bliADcfioirodii U Uiny "pinD 3ino ADADS3 ASV 'bisoUAU^s 3Aig3 09 nou Uiiodims Dirl 30 broyiiv 'oidLiiODSig 3D AnooUAUgo AOI DA bi3ADS soUilii ASV •liosepun Dioiips 30 issDyiirls 3X13 Dg DrloAO 01 noioiio noi 'bUiiyoii bDAliyys siouligooioiio 3ADS3 DQ nou oinD LigDyUg ISADS DN 'Uosepiin Alii DiA isorog DA DiA UsiiidSDADodij AUio i DA ADsUeLiAdD UoLiAdsfjns Ahio noi lod -iDi3Ano 10 IDM boysiiAsg o 'bLwiinypsAnD psiAUso b3AD4>oirodii DAS ssUgliio 1013, •oysiiAsg AOID bsAnens sgigsuu Dic()DdAosig U UinD up IDAIS bmiDflsj) boApy o 'p4>nd>[ sAisrls 'UoUioiioi^D Lrl Alii DiA bsAnens ADiAogigoiiD noioiio noi roo3Tl 'bDi(()DdAosig bUi bodsrl psiDDf] ox 4 UoroioyyD DiA noAiiADioArosDiiDii o pgtj) -Ti311DdDll DA DSllODlf) ADOlllUi >IO3V1I


IIoiviKEq Eu9uvec

T|q ALOTQC;, xapT] OTOV Ia|iapd Kai TOV KOUPEATI, ElVQl COOTOOO

EK0ETOL yia LiEYaAo xpoviKO 6idoTr|Lia nov 8EV t]Tav unoupyoi. AEV KaAunTOVTQI 6r|Aa6f| and TT|V unoupyiKri LSioTTrta, dpa SEV anaLTELTai HpoavaKpiTiKTi TT|C; BouAf|c; KQI i|)r|(t>ocf>opiec;. And TLC; 21 MapTLOU 2012 o B£viJ;eAoc; £na\|)£ va ELVQL unoupyoq. 'Ecoq TIC; 3 OKTCoppi'ou, OTQV SnAaSri o LTOUpvdpaq anoKaAui|)£ LIE OUVEVTEU^TI TOU ncoq o BEVi^EAoq SEV TOU napEScoae ROTE Tr) AI'OTCI AayKapVT, o BEViejEAoc; KQTELXE

Eni7|iiiv£<;, o BEVU^AOC; Kpaiouac KpaTucti evYpatpu pcydAnc anpacriac;. NoiiiKO SnAaSri, £1XC KOVCl

5n|io0iou

TO USB LIE TQ QPXEL'Q Tnq AL'OTQC;. Trjv 6r|Lj.ooLOU £YYpdcj)ou. FLQ TT|V enoLiEvr] iispa avayKdoTnKE va TO QUTTI 6sv Eixav UTTOUPYLKTI «KdAui|)r|». napaScooEi OTO YpacpEio TOU npcoGunoup- El8LKQ \ia TOV BEVLJJEAO, QV Y^VEl you. AnAaSfi EHL 7 LITIVEC; o BEVL^sAoq KpQTOUOE KpQTLKd £YYpQC|>a |IEY<lAT|C;

;. NoLUKa SnAaSri ELXE KavEi r| SnLiooLOU EyYpdcfioii. OL L O X U p l O L I O l TOOO TOU IlanQKCOVOTQVTIVOU OOO KQI TOU BEVl^AoU OTI

SEV r\iav KpaTLKO EYYPitt10 aAAd av£nLor|Liri ALOTQ SEV ELVQL anoSEKTOi, oxi LIOVO 6niioaioYpac|HKci aAAd and TOUC; iSiouq Touq OIKOVOLIIKOUC; ELoaYYEAEic;. 'OTQV LidALOTa 01 KUPLOL risnovric; KQL Mou<;aKiTr|q anoSLSouv KaTriyopLEc; OTOV KansAEpri KQL TOV ALCOTT], Touq anoSiSouv «un£^QYCOYr| KQI vd0£uori STILIOOL'OU £YYP ( i4 )OU>> - 'Apa yia ir\v ELOQYY £A i a Ei'vai Ka0apd ncoq npoKELTaL yta 6r|LidOLO EYYPQ-'I'^ KQ.I 6\i av£nLOT]LiT"| AIOTQ. 'Oncoc; £nior|c; KQTa0£T£i r| ZLiapaySa IlLTEvri, ri onoi'a napEAaps TT| SEUTEPTI cfiopd TT| ALOTa and TLq YaAALK£c; apx£?, r| napaAapf| EYLVE LIE smanLia npcoTOKoAAa napaAapriq napaSooriq OTT)V iSia, r| onofa EHESEL^E E^ouoLoSoTnori TOU unoupYOu. AEEL ouYKEKpiiiEva: «To EV Adyco UALKO napa6d0r|K£ EVTOC; KAELOTOU c()aK£Aou SEOVTCOC; OCJJPQYLOLIEVOU and TO YQAALKO unoupYEio OIKOVOLILKCOV. ZnLiELCOTEov OTI KQ0' undSEL^T) Tnc; yaAALKTIC; apx^? napaSdenKE and Tnv sAAr|viKr| nAEupd eyypactiri s^ouoLoSdTT]or| TOU sAAriva unoupyou OLKOVOLILKCOV npoc; ELiEva Tnv [Sia yia Tnv napaAapri TOU coc; dvco uAiKou, yEyovdc; nou anoTEAEOE npound6£or| yia Tnv nEpaTcoori Tnv EAAriviKti avTinpoOTL o napa6o0£LC; 4)r|ct)iaKdq r|Tav navoLiOLOTunoc; LIE auTdv nou napa6d0riK£ OE naAaLOTEpo xpdvo KaL LIE Tnv iSia SLaSiKaoLa OE EAAnva SLnAuLiaTLKO £Knpdocono». H AL'OTQ AoLndv napaSdOnKE coc; £mor|iio Evypacfio OTO EAAnvLKo unoupYELO. AUTO ei'vai TO ouLinepaaiia ir\<; EioaYY£AiKf|c; EpEuvac; KaL LIE pdor| avir\; TT] SLani'oTcoori anoSLSovTQL KQTTIYOPLEC; OTQ |ir| noAiTLKQ npdocona Tnq undesonc;. nanQKCOVOTQVTIVOU KQL BEVL^EAoq OUVE-

ncoq KQTELxav TT| AioTa EVCO EIXQV nd\J)£L va ELvai unoupyoL. 'EKQVQV 16 • HOTDOC. • 24IANOYAPIOY 2013

T\l ricoc; r| AIOTQ SEV r|TQV vdiiLL

TO OTTOLO SEV LOXUEL), TOTE QHO6EX0T1KE KQI KpQTr|0£ OTrjV KQTOX11 TOU

npo'idvTQ £YKAr||j.QToq KQI KaT£OTr|O£ KQI TO HpcoeunoupYiKO rpacjjEio anoSEKTri npoidvTcov EYKAf^iiQTOc;. Iuij.cf>covQ LIE Tiq Sr|Acoo£Lc; TOU [SLOU TOU BEVL^eAou OTT| BouAi] , SEV KQTEIXE LIOVO TT) AIOTQ AQYKQPVT OTO OULTL TOU, QAAd KQL TQ QLiUVTLKQ OXESLQ TTJC; X^pQCJ.

KpQTiKQ andppriTQ KQI 6LQpQ9LUOLi£va EYYP14"1- TO aSLKTILIQ QUTO SEV ELVQL

LIOVO unE^QYCoyil £YYP<i4)ou, aAAd LinopEL VQ OUVIOTQ KQI nQpapLQOT] TCOV JIUOTLKCOV

TLQ VQ ppEOouv OL npcor|v UTIOUPYOL QVTLLIETCOTTOl LIE TT| AlKQLOOUVT] \ia QUTQ TQ Q6lKr|LIQTQ (j)QLV£Tai OTI QHQLTELTQL

EVQC; eAAriVQc; noALTT|c; va KQVEI |ir|vuor|. Anocfidoioa va EI'IKU syco. ELVQL npocfaveq ircoq SEV AELTOUPYCO LIE TT|V i6ioTT|Ta TOU 6r|LiooLOYpd4)ou, aAAd TOU noAnTi. Tou noAiTT) nou YVCOPL^EL E^QLTLQC; TTIC; SqiiooLOYpQ(t)iKr|q AELTOUPYLQC; KQL oct>£iAEL auTri nr\d oxi va unoYpd\j)£i sva pEnopTaJ;, aAAd TT|V EAQXLOTTI KLvr|ori YLQ VQ OTQLiaTflOEl T| aTLLICOpr|Oia.

rvupLJ;u nuq KaL ndAL 6a emoTpaTEUTOuv EniX£Lpr|LiQTQ n£p[ ELILIOVCOV, ripoondSEIQC; va KaTQOTpac()£L TO IIAIOK KQL aAAa nap£Licfi£pf|. 'Oncoq EXCO ^avaypdipei, EXU EIILIOVTJ LIE Tr|v aAf|eELa. Av QUTO EVVOOUV, EXOUV 6LKLO. To I1AZOK SEV EXCO KavEva Aoyo va 0£Aco va TO KaTQOTp£\|)co. AAAcooTE, ortcoc; ELVQL ma EiicpavEc;, o Kupioq B£vie;£Aoq Ta KaTacfiepvEi KOL Lidvoq TOU. YF. EE Eva and TQ VOLUKCL EKTpdJLiaTa TOU o BEVL^EAOC; npopAETTEi LiEydAEq ano<;r|LiL(ao£Lq YLa aYcoyec; nou acfopouv ouKOct)avTiKTi 6uo4>rniLor]. O npOESpoc; TOU nAZOK LIE ouKO<J>avTr)0£ and TO ptilia Tnq BouAriq, ELK^QVL'^OVTQC; tie coc; oKEUcopd, sneLSri Eypa^a Tnv aAfj0£iQ. AEV $£pco QKOLIT] av 0a TOU Kavco QYCOYfi. Av TOU KQVCO ndvTcoq, Ta xpTJM-aTa 0a Ta 6La0£oco yia va nAnpco6ouv 01 anAr|pcoToi Epya^OLiEVoi OTO HAIOK. 0a Li£LC00ouv KQT' eAaxLOTo 01 QOTPOVOLILKOL KOL TOU AoyapiaoLiOL. HD


ALIUVQC; OE EnLTEALKEc; GEOELC; KQL Eix npoo(?aon OE chcpcoc; anoppr|TQ avac|3£pouv OTL 6EV undpxEi nEpfnTUori o

EniKivSuvn

onOLOO6fjnOT£ Va £^OUOLO6OTT|9£l, OUTE

avTi'Anijm H SriAcoon TOU npoeSpou TOU HAZOK and TO priu_a Tng BouArig on OTUV KQTOxn TOU nmqnaKn cpcoTonmia TCOV QUUVTIKCOV oxeSicov Tng xcopag ndYcooe TO QKpoaTiipio. XTUV npoandGeid TOU va SiKaioAoYnaei o EudyYeAog Bevi^eAog TO yeYovdg OTI ei'xe OTUV KQTOXII TOU Tn AIOTQ AayKdpvT xcopi'g va ei'vai unoupydg, uneneae KOI as. dAAo aTdnnua. Oi e^nYnoeig nou aKoAouBnoav Adyco TCOV EVTOVCOV SiauapTupicov TCOV pouAeuTcov Tng avTinoAvteuong 5ev ^£Ka9dpiaav Tnv undBean, aAAd dcpnoav nepiaadTepa eptoTriuaTa avandvTnTa. EmnAeov n xioupopioTiim anooTpocpri nepi npa^iKonniiaTog 5ev £uno5ia£ Tnv a£icouaTn<ri avTinoAvreuan va SnAcooei OTI avauevn Tnv dueon KOI auTendyyeATn napeufSaan TCOV Apxcov, nou ei'vai apud5ieg via Tnv npooTaoi'a TOU oTpaTicoTiKou anoppmou.

o EKaoTOTE unoupYOc; EGvLKTJq 'ALiuvaq, va anoxcop^oEL ano rr\v nvkt] TOU unoupYELOU KoupaAwvTaq LIQ^L TOU TETOLOU 1- EKTOC; TCOV aKpcoc; anopundpxouv TQ aKpcoc; anoppnTQ EiSLKOu xeip^M-Ou KQI Ta ETNA aKpcoc; anoppT|Ta (ui))ioTT]c; aa<t>aAsiaq), oncoc; ELVQL Ta ox£6La d|iuvac; Tnc; Xcopaq nou (J)uAdooovTaL OE LIUOTLKO unoYELQ TOU UnOUpyELOU OTO E6VLKO KEVTpO

Emx£Lpf]a£cov, onou PPLOKETQL KaL TI atoouoa TOU noAELiLKOU IULJ.POU\LOU. IlpoKEiTai YLCI unoyEio aocfiaAELaq, OTO onoi'o yia va Kdnoioc; nou 6La9£TEL npEnEL va nspdosL ano 6uo 6La6oxLKEC; 9copaKLO(j.£V£c; £Lo66ouq LIE 5inA6 ouoTnM-a ouvayEpHOU, TO onoio cfiuAdoOETai £m 24copou ano siSLKO a^LCOLiQTLKO. H EVT|Li£pCOOn TOU EKQOTOTE UnOUpYOU

Tou MiyKEA ZapoBpdxn

0

coq unoupYoq OIKOVOHIKCOV

AI'OTQ AayKapvT KQI KQTOTTIV 6ev Tnv nap£6coo£ toe; ocpeiXe OTOV 6idSoxo TOU, aAAa TTIV KpaTnoe Y^ ETTTQ |!T]V£q OTO npOOUTTLKO TOU

va £vnM.£pcoo£i KQVEVQV. H 1610vTiAn^Ti nou EHESEI^E OTTJV "tn? AioTaq AayKapvi ETTEKTa9nK£ nAEOv KQI OTO QJIUVTIKO 8oY|ia AEV ELVQI povo o VOJIIKOC; Koojioq nou 9£UpEi OTL T| KaTOxn aKpcoc; anoppr]TUV £YYpa4>wv ELVQL napQvo|iri xupt? £^ouoio6oTT|or|, aAAa Kai KuicAoi TT|<; OTpaTLUTLKTiq 6LKaiOOUVT]C; OXOAlQ^OUV OTL 01 8T|AcOO£iq TOU K. BEVI^EAOU ELVaL

«av£^rJYT|T£(;», KaScoq n KaTOxn anoppT)Tcov OTpaiLUTiKcov ano QVQPLJ.66LO «8£v EnLTp£n£Tai».

doouq OLICOC; 0£copnoouv TIC; SnAcooEic; TOU npOESpou TOU ITAZOK, dncoq o i6ioc; sniLiEVEi, TOTE undpxouv oiyoupa SiEUKpivioEic; nou npEnsi va 8o9ouv. TL £i'8ouq E1 KaToxn TOU o IToia QKpipcoc; 6Lapd9iiion EXOUV, Kai av Eivai aKpcoc; andppT|Ta, 6ia9£T£L E^OUOLO-

YLa TQ dKpcoq anoppnTa oxsSLa and £^ouoLo6oTr||i£v nou ouvTJ9co<; Kparauv OTIIIEICOOELI;, EVCO n E^oSoc; TETOLCOV £YYpd4)cov and TOV xup° nou cfiuAdooovTQL QKoAou9£LTaL and sva noAu auoTnpd npcoTOKoAAo. YndpxEL Ei6LKo PL^ALO xp£coonc; TCOV £yv.pa<$>u>v , onou KQTQYpdcfjETaL OXL anAcoc; n LiEpa KaL n copa, aAAd QKOLITI KQL TO AEnTO nou o TO OXE6LO. AC()OU TO (1£A£TT|O£L |1£ 0-Kpa

LiuoTiKOTT|Ta OTO Ypacf)£io TOU Kai xwpf? va EXEL 8uvaTOTT|Ta va TO cf>coTOTum]O£i TJ va TO avTiYpa^EL LIE onoLovSfjnoTE Tpdno, TO napa8L8£L EK VEOU yia cfiuAa^n- To npcoTOKoAAo aKoAou0£iTai LIE EuAdpEia,

SdTnOT] Va TQ £X£L ttKOLin O^V KQTOXT1

npOKELLiEVOU VQ LinOpEL VQ Y^VEL O EVTO-

TOU LIETQ Tnv anoiiaKpuvon TOU and TO unoupYEio E0viKT|c; A|iuvaq; Ta dp9pa TOU noLviKou KcoSiKa 146 Kai 147 ava4>£povTai oTn napapiaoTi MUOTLKCOV Tnq IIoAiTEiac;. AEV 9a EnpEnE r\n va 6i£p£uvrjo£i KQL |i£ EmonLio Tpdno va anavTnoEL av TL9£Tai 9£iia napapfaonc; MuoTiKcov, ELTE and aiiEAsia EITE and npd0£OT|, dncoc; Z,T\Ta Eniiiova T\-

nioiidq onoLQoSTJnoTE 6iappoT|c;. Onoia6T]noT£ EnE^Epyaoia TI aAAayn n 6iaKi'vnor| TETOLCOV aKpcoc; anoppT|TCOV £VYpd(J)cov YLVETQL ndvTa £V YVCOOEL

TIKT| QVTinoAlTEUOT];

TCOV EvdnAcov SUVCLUECOV nou • EpyaoTEi OTO unoupYELO

£^OUOLO6OTT)|l£VCOV

ndvra usoa OTO unoupYEio. ETNA (n oniiELCooEic; QUTCOV) PEUETQL va E^sASouv and TO unoupyELO, KI av Kdnoioc; EVTonioTEi va Ta KQTEX£i EKTOC; unoupYELOU ouAAaiipdvETai diiEoa YLa KaTaoKonEia, OULICJJCOVQ LIE TOV ETpaTLCOTLKO noLViKO KcbSim. HD HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY 2013 • 17


noAniKOu avSpoc; ITO BiOYpacpiKd TOU o EudYYEAog Bsvi^sAog Eucpavi^ETQI tog Evag noAvriKdg VIE Ypnvopn e^sAi^n KQI anpavriKd O. H aAn0£ia EIVQI ntog o BEvi^eAog EXEI npaYpapia EVTuncoaiaKTi EnaYY£ApaTiKri KOI noAvciKri , nou pdAAov Ei'vai aauvriQioTn Yta noAAoug g. Ilepa and Tnv aoTpamaia e^EAi^n TOU OTig navemornpiaKEg BaSpiSsg, TO i'5io TO vopncd TOU EPYO OE daa ndoTa unnpETnas cog unoupYdg Eivai EVTuntoaiaKd. 0 Bevic^Aog 9a UEIVEI npaYpamd a^Exaorog Yia vopoBETripaTa nou TOV ouvSEOuv VIE Tig mo EiapcopauKEg aAAaYEg amv sAAnviKri vopiKri Kai noAiTiKn

. niato and dAa -^EKivtovTog and TOV O vdvio TOU XuvTaYparag Yia Tnv QTIpupnoi'a Ttov unoupYtov pexpi Kai TO avTiauvTOYpaTiKd xapdTOi nou BdcpTias aocpdAioTpo Kivmpou- undpxsi svag Bsvi^EAog. TsAiKd, iidAAov EIXE 5iKio o «npuTavng» TCOV auvTaYViQToAoYcov, ApioTdBouAog Mdvsang, OTOV EYpacpe YIO. TOV K. Bsvi^EAo: «To Y£Y°vo^ OTl unnp^E ViaGmng pou ps EKOVE va EAm'^to OTI 0a pnopouoa va avapEivco EK pspoug TOU nEpioadTEpo pETpo ornv nponETEia Kai oAiYOTEpn pETpukma OTO vopiKd TOU». I5ou pEpiKd and IQ mo EucpdvraoTa eniTEUYpaTd TOU.

Tn^ Eua^ MavwAapdKii

0 tivSpamoq nou aB(0(oa£ TOV 'Aun 'Otav T\i Ennponri rr|c; BouArn;, TO 2005, SI'XE 4>idoeL noAu Kovtd OTOV AKT| TooxQT^onouAo, EVToni^oviac; ipaUE^IKOUI; AoYdpiao|j.oiJ<; trig Drumilam, offshore Etaipiaq r\a r|Tav IJ.TTAEYpEvr) Kai OTOUI; puoiKOuq nupauAouq TOR-Mi, o B£VL2;£Aoc; KaTaKEpauvcovE Touq nd\rt£q, unooinpi^ovraq TOV npcoriv UTTOupyo. To iiEydAo navnvupi oirieriKE OTiq 25 O£|3pouapiou 2005 oir|v OAo(i£A£ia ir\c, BouAric;, oiav Etor|x6Tl Tipoq ou<;r|Tnori TO nopiofia Tt|<; E^EiaoiiKrn;. O EudvYeAoc; BEvi^eAoc; 8i£ppn?£ ta ipaTid iou yia TT|V aQcooiriTa TOU Tooxai^onouAou. «H unoGEori auir| ^EKivnoE coq EVQ TEpdOTIO noAlTLKO KQl £V6£XO|J.£VCOC; nolVLKO

OKQvSaAo KQL o^pEpa (25/2/2005) T] unoGEor) auir| EXEI E^aipioTEi. (...) Maq AEEI r\A OTI undpx£i unonir] 6iaKi'vr|OTi XpTiiidicov LIE 8r|9£v napaAfinT£<;, onoioi LJTlOpEL VQ ElVQl Kai noAlTLKa TTpOOCOTia.

AEV undpXEi iino-ua anoAuico(;!», £A£y£ TOTE o EudvYeAoq BEVi^EAoq Kai £^T|YOUOE nuq 8£V EnpOKEiio Y^a apiepouc; ipan£<;iKcov AoYQpiaoLicov, aAAd yia. api9Liouq TnAEcficovcov. «EY&> nqpa inA£(tKOVO Kai PYHKE o Zn:r]AicoT6nouAo<;», 18 • HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY 2013

Eva ox£6io E^ayopdc; noAiTiKcov npooconcov Kai KpaTiKcov unaAAr|Atov. AefioTOU dvoi^E n 8iKOYpa<f' a TOU Movaxou Yia Ta uno(3puxia, TO EAAriviKO EAOE EKavE EAEYXOUC; OTa vaunr|Ye£Q Kai 6ianioTcoo£ ncoq TQ nEpioooTEpa avrioTa9LiLOTiKd ocf)£Ar| 6sv Ei'xav uAonoiKTQVT|». «A£V npOKUUTEL KUVEVQ OTOIXELO ni9avf|(; TEAsoriq noiviKOU a6iKr|LiaToc; n9£i ano TOUC; TEpiiavouc;. '£TOL T) ETaipia ano Touq Kupiouq TooxaTJ;6nouAo Kai 6c(>£iA£ va nAnpcooEi pr|Tp£q OTnv EAAnnanavTcovi'ou (...), nou EITI pr|V£c; npo- VIKT\. O K. BEVi^EAoi; opcoq, O£(3Af|9r|oav Kai 6iaoup9riKav a6iKcoq». LIE TOV VOLIO 3885/2010, «Ka9dpiO£» Ta To pvn|J.£ic66£c; auTO KEL^EVO KOOIIEI vaunnY£L<i Kai Touq Tsppavouc; ano Ka9s aKoiia Kai or|ii£pa r| unoYpacf>r| TOU Eudy. unoxpEcoon LIE Tn 6iKaioAoYi'a ncoq KLVBEVi^EAou. O npO£6poc; TOU riAZOK 6uv£uav 01 £pYaJ;6Li£voL va xdoouv TIC; £(f)Tao£ pdAioia OTO on|i£io va KaAEi 9£O£i<; Touq. '£TOL TO sAAnviKO Snpooio ano TO (3tjiia Triq BouAfiq va e;nTfio£i r| napaiTEiTai ano Ka9£ anaiTnori pr|Tpaq NA ouvvcoiiri ano TOV K. TooxaT^onouAo Kai 8iKaicoLidTcov nou anoppsouv ano ou|apdo£iq. H ETaipi'a aiavn6iOTi TOV «TaAaincop£i». AUOTUX&X; Y LQ i cfiopoAoYiKa TOV npOESpo TOU TIAZOK, Ta ypanTa psvouv, LIE anoTEAEOiia Ta ooa Eyivav 6ivovTai OTOV va TOV £K9£Touv av£navop9coTa of||i£pa.

TOTE coq ouviiYopoq unEpaonioEcoc; TOU AKT| TooxaT^onouAou, EVU napdAAnAa EOTEAVE niSavov EIIIIEOO li^vupa OTr| NA. TOTE, Yia TOV EudYY£Ao BEVi^EAo 01 KainYOpiEq KaTa TOU AKT) TooxaTJ;6n;ouAou Yia M.I'?E<; ano ia E^onAioiiKd qTav «nA£-

0 EpyaTonaTCpa^

0 unoupyoq TOU «The Mall»

To 2005, EtfTaoE OTI~|V EAAdSa ano TO Movaxo T| 6iKOYpac{)ia nou a^opouoE Tnv npoiif|6£ia TCOV uno(3puxicov, OULI4>cova LJ.E Tnv onoia npoEKunTE ncoq TI YEpiiaviKt] ETaipia HDW KaTd(()£p£ va npoirr|9£uo£L Tnv EAAd6a LIE 3 uno(3puXia 8214 Kai Tpi'a 8209, E(()app62;ovTaq

O Mi8aq O,TI dyY^e TO EKave XP u °o, TT| LO.u9oAoYi'a. O EudyYEAoq , and Tnv aAAT|, O,TI nidvEi TO voiiipo. Kdncoq ETOL EYLVE Kai LIE TT|V uno9£on TOU pEyaAuTEpou au9aiPETOU Triq Eupconriq, TOU ELinopiKou KEVTpou The Mall OTO Mapouoi, TO


OTOIO XtlOTT|K£ KQL AElTOUpYEl M-E TO ITpO-

oxr|p.a TCOV OAuLtmaKcov AYCOVCOV. To Mall THC, ASi^vaq SEV EIVQL dAAo and TO Xcopid Tunou TCOV OAuLimaKCOV AYCOVCOV, TO OnOlO LldAlOTa £YKQlVldOTr|K£ EVa

Xpdvo LIETQ TOUC; OAuiimaKouc,! OUOIQOTIKQ, T) OUli4>COVl'a HOU £\IV£

LIETQ^U TT]C; Lamda Development, ETQLpiaq TOU OiiiAou AQTOTI , Kai TOU KpaTOuq T]Tav T) £^r|c;: H Lamda 6a EcfmaxvE KQL Oa voiKiae;£ OTOV «A6tiva 2OO4» KQTOLKL'EC, npoK£i|i£Vou 1.600 ^EVOL 6r||j.ooiOYpdct>oi VQ EXOUV nou va LIELVOUV TIC; 15 iiEpEq TCOV OAuiiniaKcbv. EE avTaAAayna TO KpaToc, 6a voLj.o9£TOuo£ COOTE r| Lamda VQ XTIOEL EVQ KTl'plO 75.OOO TETpayCOVLKCOV, O£ 43

oTp£|i|j.aTa TOU OEK, LIE Tpono nou OULJ.cjjcova LIE TO ET£ anaYopEUEi TO EUVTQYIIQ. To 2001, o TOTE unoupYOC, IIEXOAE, K. AaAicoTT|c;, OUVTQOOEL TOV VOLIO 2947/2001 nEpi OAu|j.niaKf|c; OiAo^EVLac,, o onoioc; npo(3A£n£i OTO Xcopio Tunou TT| KOU K£VTpOU» |1£ OUVT£AEOTr|

aAAd^ovraq ETOI TTJ xpiior] Yn? nou r\iav a|iLYOuc; KQTOLKiaq. To ET£, OLICOC;, (i£ ir\v anoc()Qor| 1528/2003 KPLVEL QVTLOUVTQYliaTLKO TOV v6|io AaAicoTTi Kai 6iaTde;£i Va OTQLlQTr|O£l TO

O EvayyeXcx; B£vi<;£Aoc; OLJ.COC; EI'VQL QUTOC; nou UC^QLVEL TOV VOLJ.O 3207/2003 nEpi OAuLintaKriq IIpoEToiLiQoiac;, HE TOV onoio vo|j.L|ionoi£L TO au6aip£TO. MEICOVEI TOV 0.8. ano 2,0 OE 1,9, aAAd

uno EAEYXO Y1Q une^aipEOEtc;. ME (?dor| diicoc; TOV VOLIO 2362/95 (voLIOC, nou £YIV£ aKpipcoc; YLQ va |inv unapxouv SaAa KOOKCOTQ), Sev EniTpsnoTav TI xpT||iaTo6dTr|or|, Y£YOVO? nou £nioc|)pQ-

EUEKTEIVEL TT| XP1!01! YPa4>£'WV

Yl'OTT|K£ (J.£ TT|V EniOToAr| TCOV OTEAEXCOV

KQL O£

TOU TEVIKOU AoYioTripiou TOU KpaTOuq, OTTIV onoia avacf>£poTav ncoc; auTO Eivai EniTpEUEL TO Xtioi^O 121. OOO T|l OTO Xcopio. O voLj.o0eTr|q BEVI^EAOC; nQipvsi napdvoiio. O K. BEVi^sAoc; LIE voiiiKd Ta iiETpQ TOU, KQVovraq \i\.a sniKivSuvri KoAna aKupcovEi TTJV EnioToAt], ri naTevra: O voiioq EXEI TOV x<ipa- ncoc; «r]Tav napdvo(ir| yia oiKoSoiiiKriq d-Ssiac, KQL ETOL SEV TTJKE OE £cf>r|Li£pi'6a» KQi npoxcopr|O£ OE Eva dAAo «vo|io6£TT||j.a» yia va KaAuipEi TT|V napavoiii'a TOU. EE dox£TO VOLIO, TOV TTJV Ec()ap(iOYTJ TOU. EKonoc, TOU TEXVQ4002/2011, npdoGEOE dpQpo nou opi;;£L OLlQTOq f|TQV T| E^OUSETEpCOOT] TOU ETE, TO onoio Exei TO SiKQicoiia va aKupco- ncoc;, av npOKEiiai yia SEiiaTa OUOTTIIJ.IOEL ilia «£KT£A£OTr| 6ioiKr|TiKr| npd^r|», Kf^q EUOTdSEiaq TCOV TpanE^cov, EXEI TO aAAd oxi £va VOLIO. 'ETOI, TuniKa r| aSsia SiKaicoLia o EKQOTOTE unoupydc; va Ad(5Ei OLKo6oLjJ]c; nou 866T|K£ OTO Mall, En£i6r| anocjjdoEic; xpTi|aaTo6dTr|or|q TCOV TpansanoTEAouoE p.£poq TOU VOLJ.OU, SEV \mo- e;cov. MdAioTa o ouYKEKpiLievoq vdiioq cfipovT^Ei va aLivr|OT£uoEi Touq unouppouoE va aKUpcoGEL and TO ET£. YOUC; OiKovoLuac, and TO 1997. dAAo OLKOSOLILKO TETpdyCOVO. EUVoAlKQ

Proton 01 cpiAiEc; Tov louAio TOU 2011 r\a EA£u6£pOTuniQ QnoKdAui))£ ncoq 666r|KQV, |i£ an60Qor| TOU K. B£Vi?;£Aou, 1OO £KQTOllLJ.UplQ and TQ QSldGETQ TOU

Srijiooiou OTT|V Tpdn£j;a Proton TOU K. AaupEVTidSri. Tr|v Enoxt] £K£ivr| o K. AaupEVTidSriq KQL r| TpdnE^d TOU rJTav

Nopoq nepi MH eufluvnq unoupycov O ouvTaYliaToAoYoq KQT' EnavdArnJ)r| unoupYoq cfipdvTLOE, OTO dpOpo 86 TOU EuvraY^iaToq (yia TO onoio EXEI £K6o8et o EKTEAsoTiKoc; VOLJ.OC; 3126/2003), va 9£OLJ.Oe£TriO£L TO QKaTaSlCOKTO Kai »

HOTDOC • 24 IANOYAPIOY 2013 • 19


TTJV npQKTLKTi aTLLj-Copnoia TCOV unoupYCOV. O vdiioq LidAioTa EXEI TOY EipcoviKO YLQ T1~|V KOlVr| AOYLKH TITAo «N6llOq TIEpl

£u9uvr|q unoupYcov», KQL oacjxoq nEpiYpdcfiETQL ncoq OL unoupYoi, QV KQL (aoi LIE Touq dAAouq noAiTEq, 6EV TiLicopouvTai. OuoiaaTiKQ o 8iaL36nToq vdiioq nepi (Mr|) £u9uvnq unoupycbv, o onoi'oq E XQpQKTT|pLOT£l QTIO 8ldcf>OpOUq

coq «avf)9iKo yia va E^aacfiaAioTEi TI QTLLicopr|oia Ttov unoupYcov. O voiioq opi'^EL ncoq T| dSELa yta TT|V £vap£;r| Sia6iKaoi'aq QvaKpioTjq r| Si'cofjriq unoupyou SL'VETQI and Tr| BouAri KQL LJ.OVO, EVQ KQL r\; TTiq napaYpQc^riq TCOV TCOV UnOUpYCOV 8eV

QKOAOU0£L

TCOV anAcov noAiTcov KQI SEV sivai r|Li£poAoYLQKT|. To a^ionoLvo TCOV npd^Ecov (3ouAEUTCOV £^QA£LCj)£TQL LIETQ QUO 6uO

auvoSouc; Tr|q BouAqq. AriAQSr) r\ YpQ<})Tl |ITIOp£L VQ YLVEL KQL O£ 1,5 XP OVO >

QV undp^ouv EKAoyEc; KQI vea BouAt] OTO 8idoTr]|j.QQUT6. O KGTanTuoToc; voLioq £4>apLi6oTr|K£ IJ.ETQ KQL TLLifjq air\v nEpLnTcooT] TT|C; BaTonESLou. TpEic; unoupyoL (AouKac;, MnaoLQKOc;, KOVTOC;), YLQTOIX; OTIOIOUC; H QVQKplOr| EIXE OUYKEVTpCOOEL OQC))!] OTOIXELQ YLQ TT) 8LQTTpa^r| Q5LKT|Lld-

TCOV, 6£V o8r|YTl9riKQV OE SL'KTI Y^itt. M-£ TO EonEuoLiEvo KAELOLLio Tr|c; BouAfiq ano Tr|VKup£pvr|ori KapaiiavAri , KQV Ta a8LKrJLiaTQ Touq.

IIAE KQI ^£p

JJ.QVO npoocopivn d8£ia Yia VQ AeiTOUpyrioouv. ME QUTO TOV Tpono EKavE OTOuq KavaAdpxeq KQL Touq £PYQA£ Tri 8uoKoAri 9£ori TOU EAeyxou COOTE VQ ndpouv Tnv dSsia. H a6Eoii£UTT| Kai EAEuespri 6r)|j.oaLOYpa4>i'a aAAr)Ao8ianAEKETQi KQI Ka9iOTaTQi 6id VOLJ.OU £^apTco|j.£vr| and TQ KECfua Tnq noAiTiKT^q, 6r||j.LOUpYCovTaq ilia KQTQOTaori onou KQvaAdpxsq KQI Kui3epvr|O£iq iinopouv VQ aAAnAoEKpid^ovTQi Kai va «QUTOppU9LJ.LJ;OVTQl».

KQl or|ll£pa TO lOTOplKO KTl'plO nQpQ|I£-

VEL axpnoiLionoir|TO. H uno9£OT] TOU «AKpon6A» lidAioTQ 9£piio Kup£pvr|TiK OTQV o 0. nd-YKaAoq dcfinoE Qix^e? Y La Touq XELpioiiouq TOU npoKQTdxou TOU. O K. BEvi^EAoq ndvTcoq SEV OTaiidTnos ir\i TOU npoq TOV MnaT TO «AKpon6A», Ka9coq EXEI 9£onio£i f| nEipd^Ei vdiiouq nou EXOUV ox£or| LIE TO noSoocfiaipo KQI Tt| pu9|j.iori TCOV xp£cov TCOV IIAE, EVCO KQTa Kaipouq npooEcfiEpe IJ.EOCO onAn Y£vvQi£q xopnyiEq OTOV AiK£4>QAo TOU Boppd.

TWV Axpo(v)-noA

O EuQYYEAoq BEVi^EAoq coq

H OTripi^ri TOU E. BEVi^EAou npoq TO npoo4>aLpLKa. ME (3dori TOV VOLIO 2947/2001 ocono TOU r. MnaTQTOu8r| OCJJPQYL'OTTIKE n£pL pu9[iior|q TCOV xpecov TCOV I1AE, o TOV <I>£ppoudpio TOU 1999, OTQV o unouponoi'oq £ii4>QVLOTTiK£ LIE TO npooxiliiQ va Yoq noAiTioiiou EnaipvE TO xpuod KA£i6i ocoSEi TO noSoocfaLpo, oco9riKav Liepi- TOU ^Evo8ox£iou «AKpon6A» Tnq o6ou KOL ano Touq mo YVCooTOuq napaYOVTEq IlQTTioicov and TQ X£P La TOU npoEfipou TOU eAArivLKOu no8oocf)QLpou nou Tnq IIAE IIAOK TicopYOU MnQTQTOu6n. a0f|O£L xp£T] OTO 6r]Lj.6oLO ndvco EE piia KpioiLiT| (jjdori Tnq EniXELpniiQTLKrjq SO EKQT. EupCO. nopEiaq TOU, o MnaTaTou8r|q KQTact>£pVEL x^piq i8iaiT£po Kono va nouArjoEi TO ^Evo6oxei'o OTO unoupYEio noAiTioiiou v]ioi LIE ilia ouiicficovL'a nou, oncoq OTO TnAEOnTLKO TOnLO 9£Ar)0£ va (3dA£i o EUQ.Y. B£VLt;£Aoq, o onoi'oq pioTnKE ano TOV B£vi;;£Ao, sctma^E TOV VOLJ.O 2328/1995, |i£ (3dor| «OTT|V EVTUnCOOLQKQ OU(J.(})£pOUOQ TOV onoio 01 pa8ioTnA£onTiKoi OTa9- TCOV 4,5 8iq 6px.», EK TCOV onoi'cov 1,8 6iq |ioi TTjq x^paq SEV xp£Lae;ovTQi napd 6px. 669r)KQV coq HoALTLOLlOU VOLlo6ETr|O£ KQL YLQ 10. TTO6o-

20 • HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY

2013

TOU IIOIVIKOU H nio oopapri un69£or) nAaoTOYpa(})iaq OTT|v lOTOpia Trjq EAAd8aq nr|p£ odpKa Kai OOTQ Tnv n£pio8o nou o K. B£vi<;£Aoq HTQV unoupydq AiKaioouvnq. And TO 1989 Ecoq TO 1991, naiSid 400 EncovuLicov Tr|q 0£ooaAovLKr|q nou EYYpacfovTav OE nav£nioTf||j.ia TOU E^COTEpiKou (riouYKOoAapia, Poupiavia KAn.) Enaipvav LiETaYpacfiEq OE navEmoTniiia Tnq EAAd6aq napouoid^ovTaq IJJEUTLK£q pEpaicoosiq yia oopapEq ao9£V£i£q. Oi EUYEVEiq YOVOI Tnq 0£ooaAoviKnq Enaoxav ^acpviKa ano KapKivo, Asuxai|ai£q KQL dAAa oopapd vooriiiaTa nou


anaTECOVEq YlatP°1'- 'OTQV anoKaAuc?>9r|K£ r| unoGEOT], 6td({)opoi navETtiOTrniLQKOi £mx£ipr|oav va TTJV KOUKOuAwoouv, apvou|i£voi va Scooouv Ta OTOiXEia TCOV uETaYpacfcov. Auo avaKpniq ETTI 6uo xpovia EpEUvqoav auTf| TTJV unoGEori, oxTliaaTi'^ovTaq SIKOYpacjna nou SEV xcopouoE OE Eva Sajidno. AoKfj0r|Kav SLQ^EIC; OE 400 dTO|j.a. Oi nEpioooTEpoi 9a £(j.naivav ^uAaKrj, acfiou OL KaTT]YOpl£q TJTaV OTOlX£lO9£Tr|(l£V£q.

Kai TOTE o EudYY^Aoq B£viJ;£Aoq vo|j.o9£Tr]0£ TT\V aAAayri TOU noiviKOU KcoSiKa oia oUYKEKpipiEva dpSpa. Ta KaKOupYr||iaTCL Touq Eyivav nATjuuEAripiaTa Kai napaYpdct>r|Kav. OL cjjaKEAoi EKAEIoav Kai 6£Ka8£q encovu|j.oi anaT£cov£q, sAEuGepoi ma, ouvEXioav va KaSopi?ouv TQ noAiTLKd npayiiaTa. APKETOI ano TOUC; <fon:r|T£c; nou rtr|pav |i£TaYpa4>£c; |j.£ Tiq 4)Eu8£i'q pEpaicooEtq oxi M.OVO 8sv Ti|icopfi6r|Kav, aAAd ofjjiEpa Kavouv

4>IE-AAAATINH Tov AnpiAio TOU 2003 o B£viJ;£Aoc;, ano TT| SEOTJ TOU unoupYOU IIoALTio|j.ou, un£Ypai))£ unoupYiKEc; anoefidoEic; [is TIC; onoiEc; anoxapaKTT)pi^ovTav ano loTopiKd Mvr|U£La 8uo (

0£ooaAovLKT)q. Ta EpYOOTaoia d>IE Kai AAAATINH. Kai Ta 6uo OE nEpioxsc; Tqc; 0£ooaAoviKT]c; |J.E |j.£YaAr| aJ;ia Yl?- Ot iSioKT^TEt; TOUC; 8r|Aa6fj, 01 onoi'oi r|6ri ano?r||j.icoe£i yia To o|j.ouq, 9a YivovTav OKavSaAcoSuc; nio nAouoiot. Eivai xapaKTripioTiKO ncoc; 01 iSioKTfiTEC; TOU AAAATINH Eixav ndpEi 6iKaito|j.a |i£Tacf>opd<; OUVTEAEOTTI 86|j.rior]c; yia 110.000 TETpaycoviKd piETpa. nap' 6Aa auTa, o unoupyoc; anoxapaKTr|piO£ T|iri|j.aTa TOU |j.vr||j.£iou Y^a va oiKo6our|O£i r| iSioKTriTpia ETaipi'a 5 £^aupo(J)£c; oiKo8o|j.£c;, i n£VTacopocf>r| , i |j.ovoKQToiKia Kai 400 SEOEIC; ndpKivyK. Auo xpovia M-ETa, TO 2005, TO E' T|ir||ia TOU Zu|i(3ouAi'ou Tnc; EniKpaTEiac; EKpiVE ncoc; 01 anoxapaKTT|pio(j.oi Eivai napdvo(ioi. EniKaAEOTnKE |j.dAioTa TO apSpo 24 TOU IuvTaY|J.aTOc;, UE (3dor| TO onoio o ouvT£A£OTr|c; 86|irioric; 4,2 v.ia Ta spya auTa r|Tav n£pa ano Kd0E Evvoia IOOTT)Taq, Ka0co<; OTT|V nEpioxti o r|Tav |j.6Aic; 2,2.

Aixpwpo op66 ApKETa xpovia vcopiTEpa Kai mo Kpipieva oTiq 29 MapTi'ou 1985, Kaid TT| 6idpK£ia Tr|c; npoESpiKfic; EKAoyric; TOU Xpr|OTOU EapTj;£TdKTi , npo£KUi|)av

apKETa 8£|j.aTa Kai 4>uoiKa tJTav npcoTaYcovioTr|c; Kai o ouvTaYliaToAoyoc; Bsvi^EAoq. H \()r|4)O()3Opia EXE i |i£iv£i lOTOpiKt] oxi \iovo Aoyco TTJC; 6ia|idxTlc; nou npoKdAEOE TO av o Tiavvric; AAEUpdc; EIXE -coq aoKCOV npoeSpou TT]q ArnioKpaTiac xpficfiou, ooo Y^a Ta n£pi(36r|Ta ^>r|(f>o8£ATia £ni TCOV onoicov avaypdcf>Tr)K£ TO 6vo|j.a TOU Xp. ZapTe;£TdKT]. Tia TTJV \|jr|ct)oc{)opia xpr|oiuonoirjer|Kav iJ)ricbo6£ATLa 6iact>op£TiKOU xpcopiaToq Yla Ka0£ uno\|)T](fiio, KO.TI nou r| TOTE a^icor] (NEa Ar||j.oKpaTia) uq anonEipa aKuptoonc; TOU IJ.UOTIKOU xapaKTqpa TTIC; \pr|cf)o4)Opiaq, EnsiSri, oncoqunooTTipi^E, Toxpco|iaTou Ka9£ i|;T]ct)o8£ATiou SiaKpivoTav ano TOV TitiiSiacbavTi cpaKEAo. AsyETai (idAioTa OTI o iSioc; o Av. IlanavSpEOu EScoos va Tono0£TT|e£i navco ano TT)V loxupq Ad|ina, npoK£i|j.£vou va «EKTI9£VTai» 6001 TUXOV EnsAsyav Tr| AeuKfj Kai oxi TT| YdAd^ia ij)r|ct)o, yeyovoi; nou KaTaYY£A0r|K£ coq co|j.r| napa(3iaor) TTjq (J.UOTlKOTr|Taq TT|q \|;T]Cf>OU.

O K. EuaYYsAoc; BEvie;£Aoq, coq ouviaY|j.aToA6Yoq, fJTav E^ auTcov nou voui[ionoij]oav Ta noAuxpcojia \J)r]cf)o6£ATia OTT)V EKAoYti TOU Xp. lapT^ETaKT] coq npOESpou TT]q EAAr|viKTiq Ar||iOKpaTiaq.

BpdfiiKO '89... aMd oxi napanofinn 'OTav ^EonaoE TO OKavSaAo KooKWTa Kai T£9r]K£ TO <;r|Tr|na unEpdomoriq TOU Av8p£a IIanav8p£ou, o EuaYY£Aoq oTd9r|K£ OTO nAEUpo TOU. O EuaYY£Aoq Bsvi^EAoq ir\| TOU Av6psa nanav6p£ou OTO EiSiKO AiKaoTfipio. AuTq rJTav Kai r\) |j.£YaAr| E|j.(})dvioTi TOU K. BsviejEAou OTTJV noAiTiKri 2;corj. AvsAafiE TT|V unEpdoniori TOU AvSpEa IlanavSpEOU OE \j.ia n£p£060 nou o TOTE npoESpoq TOU nASOK (3aAAoTav and navTOu, Kai oxi piovo SEV «Kdr|K£», aAAd ^EKIVTIOE |j.i noAiTiKt] OTa6io8po|j.ia. HD HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY 2013 • 21


Eutiv. BeviZeAoc

O

i8iocf)ur|q K. Bevi^eAoq \zvvr\9T|K£ OTT] Q£OOaAoVLKT| TO 1957. TO 1974 £LOf|X9T| OTT) NOLUKT] ExoAr| TOU A p l O T O T E A E l O U

navEmoTTiLu'ou OsaoaAovLKTic;. Oc; onou6aoif|(; 4>povTi?£ ndvTOTE va ^EXWpijjei. H [laKpid Kai KaAooi6£pco|i£VT| KaLinapvTiva nou cf opouoE Kai TO cfipEOKoJ;upio|i£vo naxouAo TOU npoocono, EpXOVTQV 0£ nAT|pT| aVTl'9£OT| LIE TO pEULiQ Ol OU|l(t>OLTT|T£C; TOU 9UL1OUVTQL TOV

XOVTpouAi"| <}>oiTT|TT| Tnq Noia.LKT|q va i |i£ ndGoc; oia navs. npoKEiLiEvou va unooTTipL^EL Tiq 9eo£ic; TOU. OL i6£oAOYIKEC; TOU nsnoi9T|o£tq anEixav noAu ano auTEc; nou np£o(3£U£ TO VEOOUOTQTO nAZOK TOU Av8p£a nanavSpEOU. O EU<|>uT|c; K. B£vii;£Aoc; SEV £(3A£n£ |i£A-

EFENETO IIAIAI-0AYMA! Fia oaouc; cpiAoTexvouv TO pioypacpiKO TOU K. Bevic^eAou, auaTnLiiKd MME, auAoKdAaKec; KQI laxupoi cpi'Aoi nou OTO npdacond TOU exouv Ppei TOV TeAeio auviuaxo, o apxnydc; TOU HAEOK eivai evag dvSpconoc; euipunc;. Mia eucpu'i'a Tnv onoia o K. Bevic^eAoc; pinopei va em5eiKvuei yie euKoAfa ueaa ae TnAeonTiKd OTOUVTIO exovTac; anevavn TOU SnyioaiOYpdcpouc; nou TOV xaTSeuouv KQT' evToAn TCOV acpevTiKcbv, n and TO Pnua Tng BouAnc;, pydc^ovTac; nupivouc; Adyouc; anevavTi ae Kevd eSpava. Mia eucpu'i'a n onoia TOU envupenei va ueTaTpenei TO ZuvTayua ae KoupeAoxapTO lie vdiiouc; dncoc; auTdc; nepi euSuvnc; unoupYcov, n va Pu6i£ei eva icTopiKO Kdyi]ia dncoc; TO nAZOK ae Tdao xaunAd enineSa nou npoKaAouv opyn KOI OTOV mo opKiauevo ona5d TOU KdjiuaToc;.

AOV OTOV OOOlaAlOLlO LiQp^LOTlKOU TUTOU

nou EUQVYEAL^OTQV TO TIAEOK OTO. npcoTa

Tou BayyeAn Tpidvm

TOU (3r|LiaTQ. TO nEpLEXOLlEVO TOU npOKQ-

AOUOE avTLna9£La, yi' QUTO KQL KLVouTav OTOV xcopo Tnq oooLQASnuoKpQTLac;. Auo SEKQETLEC; OLICOC; apyoTepa 9a aonaoTEL TLC; apxa; TOU KLVTiiiaToq. O xpovoq, TJ LidAAov ri 8L\pa Y^a e^ouoia, coc; TO TEAELO (fiapLiaKO YICI TTJ lKavo<; Y IQ KaTd TT| 6idpK£LQ TCOV onouScov TOU npoonQ9ouo£ ouxvd va anoond Tnv npoooxil TCOV Ka9r|YT|Tcbv TOU LIE Ka9s

Kai OLICOC;. H iSLOcfiu'La TOU K. £iX£ va KavEi LIE Liia 8LdTa^T) TOU vop.ou XLaKEc; onouSEc; OTO nav£nLOTT|Liio 1268/1985. IIpoKELTaL YLa TOV n£pic))r||io TOU napLOLOU II, KaL TO 1980 avaKT|- VOLIO TTIC; KupEpvrioTiq TT|q AAAaytiq, nou aAAayEc;LUOU OTa nav£PUX0T|K£ 8l6dKTCOp OTT| NOlllKT| Zyp\T\U A£n£cf>£p£ p L O T O T E AoapcoTLKEq E L O U IlaVEniOTTl moTriLua, TOOO OTOV Tpono AELTOUPYLQC; 0£ooaAovLKT|c;. EuvdSEAc^OL TOU OLICOC; TOUC; 600 KQL OTLC; Pa9|ii6£(; TTiq QKaSnNOL1LKT| TO 1978. EULKfCOVa LIE TO EniOT|LiO TOU »

9UL10UVTai OTI nOTE KQVELC; 8SV TOV ELXE

O VOLIOC; T|Tav KO|i|iEVoq KaL pa|i|i£QKOUOEI va LiLAd yaAALKCL. voq OTa |i£Tpa nEptnTcooEcov oncoq TOU TponO. MEydAo TOU Ll£LOV£KTT|lia, TO H yvcopLLiLa TOU LIE TOV a£L|ivT|OTO K. BEVL^EAOU. 'AAACOOTE O LlQKQpLTT|q YEYOVOC; OTI dAAaJ;£ ouxvd ano\|)£tq, nLinTpLO ToaToo AniiT|Tpr|c; TOQTOOC; SEV unfip^E noTE SEIXVOVTQC; EVQV dv9pcono nou AELToupKaTaAuTiKq. 'OooL KaTd KQLpouq YOUOE oav x<i|i<iLA£OVTac; npoKELLiEvou EXOUV SLapdoEL KanoLEq ano Ttq SEKCL- ayvcbLicov LIE ooouq Eixav unrip£Tf|O£L va EnipdAAsTaL OTOUC; Yupco TOU, Sixcoc; 6£q «aYLOYpac|)L£q» TOU nou EXOUV SEI TO KaTa KaLpouc; nAdL TOU. KdnoiOL iinopouoav va iiETannSrioouv Tiq oTa9£poTriTa ano\|)£cov. cjscoc; TTJC; STiLiooLOTnTac;, pAsnouv TOV K. Sia4>op£c; pa9LiL'6£(; SLXCOC; TT|V anaiTOUTo nEpioTaTLKo LIE TOV SdoKaAo TOU KQL TodTOO COq TOV LiEVTOpa TOU K. B£VLJ;£AOU. Li£vr| xpoviKii 8idpK£La 5L6aoKaA(a(; nou , ApioTopouAo MQVEOT|, opi^E o v6|ioq Yld Touq KOLVOUC; 9vnTouq. va ELvai npoc])TiTiK6. O 4>OLTnTfi(; KQL ncoq va Linv ELVQL dAAcooTE. ZuYK£Kpi|i£va, OTO dpGpo 14 napdvpaBEVL^EAoq unooTT|pi<;£ LIE nd9oq KO.I LOXU4>oc; 6 TOU VOLIOU 1628/1982 avacfiEpETai poTaTa £nLX£Lpi]iiaTa LILQ aKa6T] LiaLKT] Ka6r)YT|Tii(; oc xpovo p£Kop 9£OT| TEAsicoc; avTL9£TTi ano EKEIVT) nou ZE avTL9soT| IIE noAAoue; dAAouq ouva- OTL: «EE £f;aLp£TLK£c; nEpLnTcoosLq nou TO SEAcfiouq TOU, o K. BevL^sAoq EpEUVTlTLKO Kai YEVLKOTEpO EniOTr||lO£LX£ UnOOTTlpL^EL |i£pLK£<; LlEpEC; npLV. Ta OKaAid Tr|<; aKa6n|J.aiKf|c; VLKO spyo EVOC; unoiJ)T|ct)L'ou ELVQL u\J)r)AT|q «lKavoTaTot; o cf>OLTriTT|c; oac;», napaTT|pT]O£ svaq ouvd8£Ac()oq TOU K. Mdv£OT|, OE XPOVO pEKOp. IE OUVTOLiO XPOVLKO OTa9LiTic; KaL 5i£9vco<; avavvcopiOLiEVO T| o YLa va ndpEL TT\V anavTrioq: «npaY|J.aTL, 6LaoTTiLia 9a avappLxr|9ei OTT| pa9LiL6a uno\|)f]c|Hoc; EL'VOL r\E KaenYnTrn; TOU Ka9nYT|Tf| . 'Oncoi; dAAcooTE ap|i6c;£L AEI Tnc; Xc°Pa? TJ oiiOTaYOUc; TOU E^COTEEi'vai LKavoq Y^a 6Aa». O Q£i[j.vT|aTOc; ouvTQYLiaToAoYot; 6sv ELXE OE Liia L5io4>uta, OE Eva naL8L-9au|j.a, PLKOU, ELvaL 8uvaTT| r\I T| e^£Ai^T| TIC; nporiYouiiEVEc; napaYpdc()ouc; n£0£L E^CO. O K. BEVL^EAOC; TEAELCOOE TT| 9a OKEcfiTouv noAAoL. 22 • HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY 2013


eiOS AOMVAONVI VZ • DOOAOH QH '«Dyp DlAbpADXl 1DA13

'UDrlApdii» lApgysdDii 01 OIID LiAcocf) ADO AnoXU Uo3Apw aoioliATlpt) noi DiApy DI -i3g D0 up 3A3rlid3ii boiDrlrlpM nol bpgDiio boAsrIoixdo om o IDX 3ino noil pinD ADS 'pyurlDX pxidisrlodDfj ADADIIIS Dg boiDrlrlpx noi pioooou DI noi Arod -3rlU ACOI iiis noil boinD IDAIS DA syysrls boysiiAsg 'x blmct>oigi o 'ACOApdX aoi Ao»tiiuiioc|) Ami Disxdpig Ui DIDM 3imd -liMoirD noil boiDrlrlpM noi bpAUXdD i3AiA DA UrlAuo DIOUDX 3d34>3 AOI Ddiorl H •bniXdDdsi bLDNprlUgt»iD bUi bsgirleDf] bu Diyoxns sri pgliiiDisrl DA 01 broiio ApinD ,iA oyoxns oigi 01 ADiU DrIADiAns 01 oidDXoysdnox 30 i3ii3diDi3rl DA 01 •AroAdnoiin bLiAnens idsii borloA o bcoiip 'DlDTlopn3>[ODlD>I DXllSeOTlOA 3D 13DUA

-dnoyDAsrl DA 3d3(J>piD>i oyDnrl pAisicocJ) 01 'AroiinriUdisXiiis Acr>A3rlid>t3>iAno dsiin bis^piDig IDM bnorlpA bno>nc|)DdAoicocti odno DAS 30 noi Dincf>n3 Alii isoUyiAD^s D0 boysiiAsg '>i o bDioiio bill Di3>idpig 111 DIDX 'bDirlodgoigDio noi -lyoii bUi UXdD U ADIH, ' D13d3(t)ld3n ,V AlllD b01(t>Ll(|lOUa

">i o pisrl DiApdX

-DrILiAis noi bliindgi o '«bco AOIIADAS bDidronsxo bUi lioiumisrliiAD Alii DiA boiDrlLiAra noi Uosepig Lao ID>I boo liose -pig liio norl pinD3 AOI coose DA coy30 'boy3iiA3g boysAApng bUiliALieDX •bDO DisA 'sdgspdii 3idn>p> 'Li -lyoii AUio IDX nosdgADiiDTj Aoyypfjidsii

AfQSlhOIlD

'fioi codnA inoio

010 «3omiindi» noi prlliAcpct)3yUi DA3 3Tl boysiiAsg boysAApng o 'bDdsidDX noi bLDniiyoii bUi UrlAuo UdsioyoMong Ui bcooi snA3ig boioiio o 'nosdgADiiDTj D3dgAV '>IOZVU noi Uindgi IDX pAUXdD AOI isopioliyii Dg 6361 01 Urlodgoig li -0113 blii DrlUiono 01 oigi 01 bnoop DiA IDX pyyD 'bi3n4>n3 t>iA OAOT! 1X0 oyoxns OigSTJ 'pdoc()00dll UXIACOAIOX Alll 1DM DllllpMlllCOOOdll AUI 'bO0U 010 3MUeUyiA

-D^3 Dinc|)n3 LixiisdiD^s H '«pdo(()oodii noi LDNACOAIOX U IDX noi(J)Li((ioiin noi DiuipjniimQodii U 'boeLi pxiiDdMorlUg 01 'b3iliiiO(|> bnoi OIID noAds no>tii>[Dgig noi UouApyoi^D U 1DA13 IJHV bliose blii 3DnoAdnoii3y noil LictiUypiDX AUi DiA UoidM Alii DIDM Ddsi -roigi TOiAmrtiiMSAno DIOIIO DI Di3Xioio» OllCOdQAD ADA3 up bUoiiis iDi3d3c))DAD norloA noigi noi L odedp 013 'DiLiip>iiA3Tli3>ioiin nyoii isX -3id3iirl3 noil bodp IDAIS 'oopioco 'oAds DAXflO pMiAorlUioms blirlepio bLiylittin 01 110 50AOA3A 01 •«bUiiodiiii3 blixiiLiALiois bill UoDipdii * * DltUlH3AOl3ri liAsrlmidurtoi OIID pisrl bDdjsii btaunsg -1DUM3 Li bDiyDMODgig noApdX noioiXpys noi oypA3 w noAsrlnoiiDiiD noi orloidoidsii AOI bidcoX

1D13\^D]|1113 DA nOA3lll3NOdU ^DlAOSyiDllDX ADO

>


TA TOY IIPOEAPOY n, vdpKiaoo, aAa^ova. AAAd aq pnv pnoupE 0 Aou6o(3iKoq IA' sins: «To KpdTog, Ei'pai EYCO» (L'Etat, c'est moi). 0 EUQYYEAOC; Bsvi^EAoc; 5sv sins OTH oqmipa Tnq lyuxoAoYiaq. Ac; ava^nTnooupE noTE OTI Eivm TO Kpcrtoq, EXEI nsi dpuc; cm EI'VQI 6Aa anAcoc; nooa «EYCI)» EXEI pia ouvn9iop£vn ouvopiTQ «£YU>» nOU OUVGETOUV TO KpQTOC;. To VQ EVTOniAi'a TOU BEVI^EAOU pe TOUC; Yupu TOU. HoAAd, ndpa o£ig Tn AE^U «EYU>» OTIC; qjpdoEic; TOU EudYY^Aou noAAd, OE onoia TonoGeTnon TOU KOI av pETpnoETE. BEVI^EAOU Ei'vai oav va pixvsic; Evav Kou(3d OTn MEYaAuTEpn opcoc; onpaoi'a and TOV apiGpd TCOV GdAaooa lydxvovTac; YIO. v£pd. To «EYU» oTig npoTd- «£Ya>» EXEI TO nou TonoGETEi TO «EYOJ» TOU. navTOu g, AEVE 01 n/uxoAoYoi, npooSiopi'^Ei TOV EYUIOTTI, onou GstopEi' OTI undpxEi KOTI anpavTiKO. To onoio TOV EYUKEVTpiKO, TOV £Ya)AaTpn, TOV KOI npotpavcot; nioTEUEi OTI Tni; Euaq MavcuAapOKn

3/10/2012 Euv£VT£ul;n am MEGA (TPEMH - HPETENTEPHS - TEIMAS)

«Kai eneiSn eyw 5sv avExopai n noAueia va Siaoupeiai, KOI va SnjiioupYeiTai OTOV Aao n evTuncoon on Kpu(3ouji£ oioixei'a n on a5pavou|i£»

«EYO) cog unoupyog OIKOVOUIKCOV THV Ti£pio6o £K£ivn £ixa npoT£paiOTnT£t;, nou acpopouaav Tn otoTnpfa Tng xa)pag»

«0 povoc; nou 5ev niafa) ano TO SdxTuAo TOU

«Ey(o 5ev di£K5imaa va einai apxnyoq £voq Komiawq yzan 5ev eixa n dMo va KOVd), TO 24 • HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY 2013

8/11/11

20/9/07

E&pxon£vo<; ano m BovAri

Meid inv snideon JIE Kaipi ano wv &. PtMo

q ]1£A\OVT1KOC;

va

ymi npenei va

Toug TaAamtopouc; avGpconoug, TOUC; £ nou YIVOVTQI

Ki6Aa(;...»

o£ a6AiOTnTa...»

17/1/13

And TO Giifta rn<;BovAnq

«EY(O £iviai o iiovog nou TO 5i£oa)aa KQI eiuai EKEivog nou efna ndpTe TO, ud0£T£ Tnv aAn9£ia! Kai QVTI va UE £naivouv, OKEUCOpouv EvavTiov uou»

Kaxainoa £(piKTi Tnv £peuva»


7/3/12

7/7/12 And TO Biifia rnf BoiMrif

«Ey(o GeAo) ]i£i(oon TOU Snymcnou xpeouq Km oxi iiopaiopiouii, oncog ^niti o K. Tompag, pia 0ean nou TRY ppi'oKco ouvTnpnTiKn»

awv XarZnviKOAaov

TO auji(p£pov auTri in otiviin TIN; TTdTpiScK; JICH;»

10/11/12

«EYO) 9a ndo) TO HAZOK OTK;

27/05/2012 «

12/7/12 Euvevreufr aiov «REAL FM»

TIW opyn,

TnvKpltnaiw

4/5/11

eruv£VT£i/?n awvTitapyo TpdyKO.

xGeoivoc;

«EYW jinnKQ Gin BouAri KQI qinv TeAeuiaia Ku(3£(Dvnon TOU AvSpea rianavSpeou TO 1993, apxiKa cog Kupepv £Knpooa)no(;» va and inv avTinoAiT£van mi

16/6/12 <<Eyw oac; Aew 6xi»

Suvevrsv^n aw «Hpuw Oi\ia»

«EYW piAdca VIE KoGapouq opoug KQI 5ev exw Kpuij/ei noie on ppioKoiaai oinv noAiTiKn eiq TO ovovia iwv nenoiQnoecbv pou KQI TCOV J10U»

15/6/12 SvvEvrev^n amv EKnoftnn «Koiv<avia <apa Mega»

«E\(i) exd) TO //zAwvrac roue va wuc; no) "edv ne £ixaT£ aKOua£i ae aura nou aaq Km av 5£v eixaie d)q Euptinn ra n65ia, T(opa da mav n mTaaman «EYW unriKa oio OIKOVOVIIKWV TOV louvio TOU 2011 ano ai'oGnon Ka0riKovTO<;»

14/6/12

SvvEVTEU^n aw enikos.gr

«EYCO oag AECJ on undpxouv KQI KaAoi KQl KaKOl'»

Aew Aomov eyw on QUTQ efvai xu5ai6inieg»

vojiiKtbv» anavia) \i£ £iAiKpiv£ia anoAuin, np£n£i va aaq «EYO) oav Bevi^eAoc; vie mom noAiTiKfi 5ia5popn...» «EYW exw avaAdpei KaSnKOVTQ SuaKoAa KQI EuGuvec; vt£YQ^£(; nou SEV pou avaAoYOuoav npooconiKd» HOTDOC. « 24 lANOYAPIOY 2013 • 25


Xavievoc; onq... «Tpia npaYuata 5ev imopEi'g va Kdvsig ainv noAvciKri. AEV unoxupsig, 6ev avaKaAeic; Km SEV napa5ex£aai TQ Ad9n oou». Oi xpuaof Kavdveg TOU NanoAeovia, nou sfiAenE mv noAmKri oav evav noAejio TaKTiKrig, sfvai SiaxpoviKOl KCtl aUVaVTCOVTai QKOpQ KQl

on^iepa ae 6Aeq oxe56v Tig EKtpdvasig Tng. 0 EudvveAog BEvic^Aog, moTog OTH vanoAeovTEia avriAnurn ing noAmKrig, SEV avaKoAei, 5ev unoxtopd KQI ouvexi^ei va unv napaSexeTai TQ Ad0n TOU avatpopiKd lie TU Siaxeipion Tng Aiorag KQI TU iin EKiieTdAAeuon Trig. QaToao, dncog ae KdGe iidxn, 01 OTpaTnyoi unoninTouv oe Ad9n. EpuTniia napavievei COOTOOO noia and auTd yivovTai EK napaSpoiing KOI noia Ei'vai Tou NIKOU AvfipionouAou

4) va KtVT]6o6v aniauti <>i ftiaSiKaala; CTeiyovtoi; cpopoXoyiKoxi •tow Tipoocunotv Ttou TtcpitaitifitivovTai OTOD^ nivaKeq. •"•••",-.'....

- V3

O K. BEVU;EA.OQ nou yia ti]v un60£oi] TII? AioTa? AaYKapvt KQI Til (II) Ut'lOTTOl'qOll 1T|<; OTI TOU VQ SlVEl EVTOAEi; OTO £AOF., SlVEl EVTOAll OTOV K. AUDIT) Va HpOXCOpT]O£l

OE eA

O OPYQVO». napdAATiAQ OE QVQ-

TO 2OO9. npOKElTQL YLQ SACLXLOTQ QTTO TQ

KOLVCOOf| TOU TO IIAEOK TOVL^EL OTL O K.

54.OOO OVOLLQTQ 4>UOLKcbv KQL VOL1LKCOV

BEViEjsAoc; «anAco(; Evr)Li£pcb0riK£, npo-

TTpooconcov TTOU spyQAav XPTIM-I^Q OTO

4>OplKQ KQL YEVLKQ, (1£ KQ6uOT£pr|Ori KQL

E^COTEplKO KQTQ TT|V TT£pLO6o 2OO9-2O11

EK TCdV UOT£pCOV», ETTLOTpEtfjOVTQC; TT]V

KQI nOU PplOKOVTQL OTa X£P La tCOV OLKO-

UTTOYELOI; n6A£|ioq

KQUTT| HQTQTQ TCOV EUGUVCOV KQI TldAL

VOLHKCDV apxtov. ETO OXETIKO EYYPQ0Q

TOU npconv Ei8LKou

O K. BEVL^EAoc; QVQ<t>£p£L XdpQKTTlpL-

TEQ TOU ZAOE, ICOQVVn

OTOV npCOTlV ElOQVYSAEQ. ZuYXuori COOTOOO npoKuriTEL yia TO

KQL TOU npO£6pOU TOV) IIAEOK,

EUpoq TCOV Qp|lo6lOTllTCOV TOU UTTOUpYOU

EUQYYEAOU BevL^EAou, LIE ac))opLir| TT|

OLKOVOLLLKCOV KQL TLC; «YEVLKEC; KQL KQTEU9uvTf|pi£q oSriY^?", QTIO TO yeyovot; OTL ALYOUC; LLrivsq LIETQ TT\V ava\r\tyr\ KOVTCOV QUO TOV EudYYeAo B£VLJ;£Ao, o [8Loq OTLC; 18/10/2011 EScooE £VToAf| OTOV K. ALCOTTI KQI TO EAOE VQ 6L£V£pYr|0£L ETTELYCOV cfiopoAoYiKO EAEYXO OE

OL SLQSLKQOIEC; EnELyovToq cfjopoAoYLKOU EAEYXOU oAcov TCOV npooconcov nou n£piAQp.(3dvovTQL OTOuq nivaK£c;». ALYEC; r|Li£p£c; apYOTEpa, OTIC; 11/11/2011, o K. SLVEL VEQ £VToAf| |ie OTOV K. ALCOTTI, va noLTieEL EnLnAeov EAsvxoc; ym eiipQOLiQTQ

O

AlOTQ AQYKQpVT, AQLl|3dv£L KQ9r|Ll£pLVQ aVE^EAEyKTEC; SlQOTQOELi;. TT]V TTOU 0 K. AlCOTT|q 8LQLir|VU£L OTL 5EV

Lua EVToAr| yiQ Q^Lonoinori Tn<; ALOTQC;, «ri onoiQ QTTOTEAEL npo'iov TioLvriq npd^nq», PQOIKO npcorjv unoupYou OLKOVOLILKUV VEL OTL 8£V QOXoArl6r|K£ LIE TTiq ALOTQI; viaii «6£v ELVCU QpLio5LTOU unoupYou, nou SEV EIVQL 26 • HOTDOC. • 24IANOYAPIOY 2013

75O

OVOL1QTQ TTOU TTEplAQLipQVOVTQL

OE TTLVQKEq TT|C; TEVlKTiq TpQLlLIQTEL'Qq

SUOTTILIQTCOV, OXETLKQ Tl nOOCOV OTO E^COTEpLKO YLQ

OTLKQ «nQpQKQAcb VQ KLVTlQOUV QLiEOCOq

aVCO TCOV 1OO.OOO EUpcb OE QKOLLQ 743

(J)uoLKa npoocona, nou acfiopouv TO ETOC; 2010, LIE Tnv unoor|LiEL'coor| OL VQ npQYLiQTonoLTieouv d|ieoQ, and TQ |i£YQAuT£pa nood.


O eiSiKO? \pa\i\iaiiai; TOU £AOE t,r\ia KH AHMOKPATJA

cio OIKOHOMIMN mHHI O I K O N O N I K O Y ATOE(I.a.O.£.)

1

,, s;

KOIVOTIOI1]H£VO OTOV unoupyo 8l£UKplVlO£l<; yia va unopEaouv va OUVEXI'OOUV TU; EpEUVE?. fiOTOOO, ano T.K: g MapTi'ou 2012 nOU OTUA0TJKE JJ^XP 1 KOI TIIV ano|uiKpuvaii TOU I. AUOTI], TO unoupyeio 6EV npoE(3ii OE Kajiia anavrnoi).

BANK (6' OXETIKO), TO npoaamo nou avacpepovrai OTO P' OXETIKO oac; EYYpaipo uc; EVTOAE'IC; Eupaoparcov, SEV oxEriCovrai - OUVOEOVTOI (Jt TO npoaoona THC; TEAEuroiac, orr|Arn «ZTOix£io EVTOAEO ME BOOTI To

EppaoMO*, TH.C,

avoAUTiKnc; KOTaoraonc; EMpaopaTuv (OE popqjii excel).

£ SHI^r^7^"^'»in

Opcxpovax; rj KcvrpiKn Ynqpeoio TOU Ynoupyeiou OixovopiKWv nou oroixao, KOTO Trjv tnt^tpyooio TOUC; 6i£Ypoi|/t ir\v Efiwvupio nou f) Tpont^o i OUXJCJ KOI Tpv OVTIKflTECTTnOE pt TO OVOpO nOU OVTIOTOIXoOat OTO A<t>M,

P£ TT Sirai nn; (Jdon, 6e6optva)v..» Ai£u8uvor| OopoAoYiKCOV E({)6oov 01 QpLio8ioTr|T£q TOU OIKOVOLIIKCOV nepiopi^ovTQi OE «YEVL- KQI Eionpa^r|c; AHLIOOICOV Eo66cov, TO nou xoAXiioe TOU? EAEYXOU?. K£q KQl KQT£U0UVTT)pl£(; \fpa\J.[li(;» , 0 onoio KoivonoiEiTai KQI OTOV unoupyo K. Bevi^eAoc; LIEVEI LIE 8uo OIKOVOLIIKCOV, EudYYsAo BEvi^EAo, LIE 9ELIQ «Al£UKplVlO£iq Eni ELlpaOLlQTCOV 'H va napQ8£X0£i un£p(3QOT| E^coT£piKou». ZTO EniLiaxo EYYPQcpo o OTO KEVO, LIE THV HYEOIQ TOU VQ LIT] 6lV£l KOVTOC;, £(J)6oOV lOXUpl'^ETQl OTl &EV andvTrior|. ZuLicpcova LIE TO unoi apLio6ioTr|Ta VQ 8iv£i EVTOAEC; \ia ^^QT£a? EniKaAEiTai Tr|v KQTESEOE OTOuq oiKovoLiiKouq avavTioToixiac; Tr|q uno C;, rj VQ QVQipEOEi TQ n£p( QpLioSIOTTITCOV TOU. ALicfiOTEpsc; oi EmAoYEc; £AEYX° A.O., r] onoia cfiepoTav va EIXE £ioavY£A£i'q o K. AicoTnc;, OTIC; 10/8/2012, COOTOOO npouno0£Touv THV oSuvnpT] PYaAa OTO E^coTEpiKO nEpioooTEpa ano 42 OE ouoK£4>r| nou npaYLiaTonoir|eT|K£ OTO YLQ TOV K. BEVI^EAO anonoiY|or] TOU... £KaT. Eupco, andvTnori Tnq Alpha Bank unoupYEio OIKOVOLIIKCOV, o £8ioq evr|LiEpcooE TOV riavvT) ZToupvdpa Yia ta QnapQ^QTOU TplTOU XpUOOU KQVOVQ TOU OTT]V OnOlQ QVQCf)£p£TQl OTl «npOCf>QVCOq T| KEVTpiKT) YnrjpEoi'a TOU unoupyeiou npopAr||iaTa nou EXOUV npOKui|)£i vanoAEovTEiou OIKOVOLIIKCOV nou napEAapE TQ OTOIXEIQ, EniLiaxouq EAEYXOUC;, LIE i] dAAo eva tpiK KQTQ Tnv Ens^EpYQoia TOUC; 6i£Ypa^£ va SCOOEI evToAi] Y La d.Li£or| 6iapi(3aor| OTO IAOE TOU nAtipouq KQTaAoYOU LIE Tnv encovuLiia nou t\a EIXE SCOOEI lie ti| Aiota TOJV aoxetuv; IloAAd avanavTHTQ EpcoTT]LLQTa KQI Kai Tnv avTiKaT£OTr|0£ LIE TO ovoLia nou TQ OVOLIQTQ nOU El'xE OTT| 6ld9£OT) TOU OKOTEivd or|Li£iQ npOKumouv COOTOOO QVTIOTOIXOUOE OTO A$M, OULlCfCOVQ LIE TT] TO unoupYEio. H oiconf] nou T^PTJOE r| noAiTiKr^ r|Y£ofo. KQl an6 TT)V EKpaOT] TCOV EpEUVCOV, Tig 6lKT) TT)C; PdOT] 6£60LLEVCOV». onoieq o Ei6iKog ypa\i\i.a.T£a(; TOU ZAOE To HOT Doc EniKoivcovr|O£ LIE THV oTpa- TOU unoupYEiou YIQ £?i oAoicAripouc; (ifivEq TLCOTIKO A.O., r| onoia EmpEpaicooe TO EPXETQI oe nAripri avTi8eor| LIE TIC; evro^EKIVTIOE VQ EKHOVEl KQ6' Un68£l^T| KQl £VToAr| TOU K. Bevi<;£Aou. Oi n£pi<J)£peiQ- Ad0oc; nou EI'XE Y^vel an° TT1V nAEupd AEC; yia «QLi£or| 8i£p£uvr|or|» TCOV EV Aoyco KEC; Ai£U0uvo£ig TOU EuLiaToq TOU unoupYEiou OIKOVOLIIKCOV. MdAioTQ, nEpinTcooecov, LIE anoTEAEOLia TOU EAOE VQ KQVOUV AOYO yioOIKOVOLIIKOU EYKATILIQTOC; nou OULlcf)COVQ LIE TQ OOQ T\Q LiaTiKf| npELioupa TOU unoupYeiou. Av PQV Touq EAEYXOUC; r|p6av r| £|inAoKf| Tnc; OTHV unoSsori LIE TO napdSo^o noAAd Qno TQ AOM 6sv TT)v EvenAs^E OE Liia noAuETfj nepmE- fjesAav npQYLiQTiKa va sAsYxSouv Ta npoq eAEYXo VQ Linv QVTIOTOIXOUV OTO. TEIQ, aAAd TO IAOE atiEocoq QVTiAr|c(ier]K£ npoocona QUTU, 9a EIXQV porieriaEi OTTJV cfuoiKQ npoo0na nou cpEpoviav VQ TO Adeoq Kai inq napaxcoprios £YYpO-<t)0 un£pnr|8rioTi TCOV £Lino8icov nou npOEKUEXOUV OTElAEl TQ £Ll|3doLiaTQ OTO E^COTEnou avac()£p£i OTI EK napaSpoLiric; EVE- i))av. OOTOOO, T) 8iQOTaupcoori LIE TTI pdor] 8£8oLi£vcov TOU unoupyEiou OIKOVOLIIKCOV PIKO. AnoTEAEOLia Tnq ouYXuorl? TJTQV nAdKT) TO ovoLia Tnq OTT)V uno9£or|! KQI Tiq 21 Os(3pouapiou 2012 oi eAE- ZTO 1610 EYYpacfio TOU K. AICOTT] avacfiE- nou EniKaAEiTQi T] Alpha Bank acjrnvEi Eg nou EIXQV QvaAdpsi Tqv unoGEor] poviai noAAsc; QKOLIQ nEpmTCOOEic; nou QVOIXTO TO EvSexoLiEvo OE 8uo niSavd oi £A£YX°L 5ev Linopouv va OUVEXIOTOUV OEvdpia: Tia Kanoio Aoyo OTTJV 086 NiKr)q VQ OTElAoUV £YYP at t )O TCPO? TOV El6lKO YpQLiLiQTEa !;riTUVTac; 6i£UKpivio£ic; KQI E^aiTiaq napoLioicov avavTioToixicov. Linep6£UTr|Kav, pdj;ovTag £Lin66ia OTOUC; nEpaiTEpco oToix£ia Y^Q va LinopEoouv va EvTuncooT] npOKaAsi COOTOOO TO Y£Y°- iSiouc; TOUC; EAeyKTEq nou Epsuvouoav TIC; voc; OTI onoiEq Kpouoeic; KQL av eyivav KaToniv EVToAcov Touq, ri SEV npoxcoprioouv Tiq EpsuvEq. T£ npayLiaTiKri pouAr|ori yia. VQ AiyEc; THJ.EPEC; LIETQ, OTIC; g MapTi'ou, o OTO unoupYeio Y^CI 6i£UKpivi'o£ic;, COOTE EV Aoyco ovoLiaTa... HD va oAoKAnpcoSouv oi £AeYX°L, £n£oav K. AicoTTiq OTEAvEi EYYpa't'0 OTT1 HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY 2013

• 27


Masque. Tou Oavtion KctpTEpou

HAia (paeivoTEpov Av ii£TCi(pepaii£ OTO neSi'o mq noAvriKric; TOY TirAo TOU golden boy, 5ev undpxei aiKpipoAia OTI via. in Xpuori Auyn TOUAdxiOTOV

6a TOV KepSi^e o HAmq KaoiSidpng. Xpuoo naiSf ji£oa OE TOOO xpuoo nepipdAAov TOOO xpuoou KojijiciToq KQI va <;ex(opi££i - KQTaAa(3aiv£i Kavefg yia noaa xapdTe (ouvYvwu-n, KapdTia...) KQI TI Adiuyn u.iAdji£.

M

iaAaLn|)r| LidAioTanouELXEtonpoVOLILO va anoAQUOEi TO navEAArivio TOGO HE TT|V n£pinoir|or| nou o EV Aoyco POUAEUTTIC; Eni(f>uAa^£ otr) Aoupou Kai oTT)v KavEAAr) 600 Kai LIE dAAsc; E^IOOU avSpEiEc; npd^Eic; nou ct>coTi;;ouv Tr| 6ia6potif| TOU Kai TTI pioypacfiia TOU. AvSpeiEc; - EK TOU av6poq. O Kaoi8idpr|<; Eivai npcoTi'oTcoi; avSpac;. Qq TETOioq HaAioTQ, av niOTEiJjEi KQVEII; ooa ypacfiovTai OTa t|AEKTpoviKa IJ.EOQ KOIVCOVIKHC; 6iKTucooT|c;, npoKaAei TOV oudou-£v6ouoiQO|j.6 OUK oAiyuv npay|iaTIKCOV EAAriviScov. Kai ajq TETOIOC; KQL unr|p£TT|O£ EuSoKiLiwi; OTIC; Suvd^Eic;, Kai 6i6doK£i noAELUKEc; TEXVEC; OTOUC; OLioiSEaTEC; TOU, KQI KQTriyopEiTai yia ouv^pYEia OE ATJOTEIQ, anpoKAr|Tri £niKi'v6uvr| ocoLiaTiKri pAdpr|, napdvop.r| onAo({)opia Kai onAoxpr|oi'a, Kai f;r|YT]0r|K£ oncoq EnpsnE npiv AiyEq |i£p£q nmiAr|. EVTOC; Tr|<; BouAfiq 4>opci: «KaTO£ Eioai ndAi;». EUTUXCOC; T] pouAsuTiva Tr|c; NA TT] Kai oiEYvrj KQI xuP^ va 4>a£i Ta iinouKETQ Triq - va OKEC^TEI'TE OTL ouYKpaTr|o£ TOV aoTpdc(>TovTa KQI ppovrcovTQ HAi'a o ouvTpo4>6c; TOU OTa £9viKa Kai oriLiaiocfiopoc; Tr|q x°UVTac; TTIC; Ilandq. Ano6£i'xTr|K£ OLICOC; Y (iia cfiopd, |j.£Ta ir\v nspinTiaori KavEAAr]Aoupou, OTI o Kaoi8idpri(; Eivai ETOiLioq va pi'^Ei Kai KQVEVQ xaoTOUKi OTiq pou4>idv£q, aiia PYQ^OUV YAtoooa. Kai en' auTou Sev KOVEI noAiTiKEc; SiaKpioEic;. OTiyiiric; ESEI^E noioc; Eivai OE Liia YUVQI'KQ TOU KKE, LIIQ YUVQIKQ TOU 2YPIZA KQI Liia YUvaiKa TT]C; NA. AEinouv and TT| ouAAoyi] TOU LIIQ Trie; AHMAP KQI Ilia TCOV Av-EA, aAAa LinopouLiE va EiiiaOTE PEPQIOL OTI Ka|iia SEV npoKELTai va LiEiVEi napanov£Li£vr|. Yndpxsi

'OAo LIE YUVQLKEC; Ta pd^Ei auioc;, iinopsi va OKECJ3TEL Kanoioc;. Kai va apxi'oEi va avapcoTiETQi TL oriiiai'vEi QUTO Yia svav dv8pa -Kai TL dv6pa!- dncoc; o Kaoi8idpr|c;. Kai av anoTeAEi EvSei^r] naAiKaptdq va SEPVEIC; Tnv KavEAAr] Kai va oKuAoTT|V niniAfj, yia Tr| Aoupou 6sv Eiia, Eva noTripaKi v£pd TT|C; :. AUTOC; o Tpdnoc; aK£i|)r|c; diicoc; Ei'vai oKOUpiaoiiEVOc; - KaiO-id ox£or| LIE Ta xpuod iSaviKa TOU xpuoou naiSiou TTiq Xpuoriq Auyiiq. ALOTL TI ndsi va TTEL YuvaiKa, r\i nai6i aKoiia; 'EKavav 01 noAiTLKoi npOYQVOL TOU HAi'a TEToisq SiaKpi'oEic;; ELITE noTE o XiTAEp iir|v nsipd^ETE TIC; yuvaiKEc; TCOV Eppaicov, r\a naiSid TCOV Pcoocov; XapioTr|K£ OE OOEC; TQ EpaAav LIE TOV va^ioiid snEiSri 4>opouoav cfiouoTavia; 'Ox1 P^Paia. OcfEi'AouiiE va TO KQTaAdpouLiE ouvsncoc; OTL o HAi'ac; ELVQL OKAripdc; LIE ouyKEKpiLIEVEC; YuvaiKEq OXL EnsiSrj TOV cfiopi;;£i QUTO nou Kpupsi TO cfiouoTavi TOUC;, oncoc; ouiipai'vEi OE dAAEc; nEpinTcooEic; Luooyuvr)8cov, aAAd QUTO nou KpupEi TO K£(J)dAi TOUC;. Kai auTo SL'VEL va^ioTLKri Adinpri OE npd^Eic; TOU nou SiacfiopETiKa 9a iinopouoE va TIC; xapiKTripioEi Kavsic; OXL QnAwc; pdppapEc;, aAAd KQI and £nioTr|(ioviKriq andi))£coq OKOTELVEC;. Oc; EK TOUTOU, TO YiaTi o ouYKEKpiLj-Evoc; pouAEUTrjc; LIE TO ouYKEKpiiiEvo TaLinEpaiiEVTO Kai TIC; OUYKEKPLLIEVEC; npd^Eic;, LinopEi va XQPQKTripioTEi xpuoo naiSi THC; Xpuaf|c; Auyfiq Eivai HAia cfiQEivoTEpov... HD


'Si/a

ni)ai/i£rai

ni/ui

fm - w w w . s t o k o k k i n o . g r - E1D 3E17777


AioTd AavKdpvT

aAa Kapi mi 5uo Afoieg

ndvco and 8 copse;, OE 6uo Y ia va avTiYpaT|)£i Ta apx£ia. H auTri Eivai noAu niSavdv va Eivai EKEIVT] OTT|V onoia 6sv avTiypdcpTTiKav Ta Tpia snipaxa ovd|iaTa TCOV OUYY£VCOV TOU IlanaKcovoTQVTivou.

TT| AI'OTQ dvoi^ri 2010

Tia ndvco and Sudpiai xpdvia npoandBnoav va spcpavi'oouv Tn AIOTU AaYKdpvT cog Tn Aiora Tng napavopi'ag. METO Tn SnpooiEuari Tng and TO HOT Doc, npoandGnaav va Tnv Epcpaviaouv nEpmou cog pia Aiora TOU super market. Kai pdvo n npoond6£ia nou EYIVE Yin va unv anoSoGouv EuGuvsg Yia Tn pn a£ionoinari Tng, pa^f p£ Ta urspaTa Yia daa npaYpama YEYOVOTO anoKaAunTOVTai, Ei'vai anoSsiKTiKd £vdg xai pdvo npoYpaTog, ITcog ainv npaYpamdTnTa aYvooups TI aKpificog unrip^e n Aioia AaYKdpvT. Ti unnp^E nspa and dGpoiopa KOTaGETtov OE £A(3£TiKn TpdiiEfri, aAAd KOI noAvriKcov Kai oiKOVopiKcov EKpiaapcov; H snipsAEia p£ Tnv onoia KpufETai n aKpi(3rig npspopnvia napaAaprig Tng AioTag and Tig YflAAiKEg apxsg, dncog Kai n npoandGsia anovopiponoinarig Tng, SEIXVOUV ncog KOTCO and Tn AIOTO unapxouv Ai'aTEg ps napaoKnviaKEg g. Iloioi auppETEixav; ME noio axond; Tou Kwotn Ba^Epdvn

u|icf>cova |IE TOV T i c o p Y O nanaKcovoTavTivou, n AlOTa AayKapvT napaAr|ct>0nK£ and TOV 1610 OTa |i£oa OKTcoppiou TOU 2010, ondTE Kai ^£Kivr|0£ n nspinETEia nou TOV <f>£pv£i nAEov avTi(i£Tcono HE Tnv IIpoavaKpiTiKTi EniTponn Tn? BouAnq. riEpiEpYCoq, o npcoTjv unoupydq 6sv 6u|j.dTai aKpipcoc; TTJV nnspoiinvia. Enianq nEpiEpycoq, 8uo aKO|in dv9pconoi nou oxeTioTT]Kav \ie Tnv napaAa^n Tn?, o YEVIKO? YPiPM-itEi? TOU unoupYEIOU, aAAd Kai o npsopn? Tn? EAAaSa? OTO Ilapioi KcovoTavTivo? XaAaoTavn?, 8sv 6u[iouvTai EniOT)? |iia TOOO OT]M-Q~ VTIKTI OTiYM-n nou K i v n T o n o i n o E Kai YQ-AAiKE? apx£?. AEV TO Kav oniiEwooEi OE Kanoio nM- £ " D. TOTE, OTa |i£oa OKTcoppiou, o IlanaKcovoTavTivou 8T)|iioupY£i and TO CD nou napEAaps and Tn TaAAfa Eva apxEio USB Kai |i£Ta xdvETai TO CD. O HanaKcovTavoTivou unooTnpi<;£i nco? : Eva USB, avTiYpacfio TOU onoiou 30 • HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY

2013

ELVQL OTT|V KaTOXn TOU nEploSlKOU. 'OTQV

napaScooajiE TO 8iKO piaq avTiypacfio USB Yta EpyaoTTipiaKO EAEYXO, ava?T|Tf|oa(j.£ av unapxouv OTOLXEia OE QUTO Y^I TO noTE 6riliioupYr|9T]K£ and TO CD TO «4>AaodKi nanaK(ovoTavTivou». O EpYaoTTipiaKde; £A£YX°? ESEL^E ncoq 6Ti|j.LoupYT|er|K£ EVQ USB and CD, oncoc; aKpijScoi; unooTTipt£;EL o ricopyoc; IlanaKcovoTavTivou, OTII; 4 Kai 5 AUYOUOTOU 2010. Ai"|Aa6f| 6uo |ir|V£(; npiv and TT|V T)|i£po|iT|vfQ nou o IlanaKcovoTavTivou npooSiopi'^Ei TTJV QVTiYpacJ)r|. To OT||-iavTiKdT£po dpcoq Eivai ncoq TTJV snoxn EKEIVTI o npcoT|v unoupYdc; unooTT|pi^£i ncoq 8£V EIXE Kav TT| AlOTa OTT|V KaTOXn TOU.

AUTOC; nou |i£T£Tpaj)£ TO CD OE 4>Aaoci.Ki 8EV EKavE |iia anAq avTiYpacfT], aAAd Tpononoir|on. Evu (inopouoE 8nAa6r| va avTiYpd\J)£i TO CD OE |i£piKa AEnTa, dvoi^E TO ouvoAo TCOV 2.062 apxEicov Kai Ta EOCOOE EVQ npoi; Eva. nap£|i£VE OTO Ka6£va and auTa Ta apx£i'a and 15 ECOC; 50 SsuTspdAEnTa. ZuvoAiKa xp£idoTr|K£

To anoTsAEopia TOU EpYaoTT|piaKou EAEyXou and TO HOT Doc EGETE TO oo(3apd EpcoTnua noTE TEAuca napaAf)ct)0nK£ n AlOTa. H npaY|iaTOYVCo|ioouvr| 8sv a£,ionoifiSTiKE and Tiq EioaYY£AiK£q apXEt;, 01 onoiEi; 8iap((3aoav TT| 6iKOYpac()La OTT] BouATJ. O EpYaoTTipiaKoc; EAEYXOt; OTO USB EVIOXUOE TIC; nAripoc^opiEc; nou £iXa|i£ ncoc; r\Q EIXE napaAT]4)6£i npiv and TT)v n^£popr|via nou npooSiopi^Ei o FicopYOc; IlanaKcovoTavTivou, r\O Eva aAAo avTiYpacfio Tn? AiOTaq. H £ni(3£paicoon TCOV nAnpocfiopicov 8EV np0£ and Kanoia SiKid |iac; m]Yn. aAAd and TOV 1810 TOV Eudy. B£Vi2;£Ao. EvnpEpcovovTac; TTJV EniTponri 0£O|icov Kai AiacfidvEiaq, OTIC; 8 A£K£|i|3piou 2012, Yia Tn AI'OTQ AayKapvT o BEVi^EAoq YPa~ 4>£i: «En£i8T| n EniTponn 9£0|icov Kai AiacpdvEiaq EXEI T]6n £niAn4)9£i -Kai opGcoc;- TOU ^ntn^i10? nou £X £l npoKUl()£l |J.£ TO nAEKTpOVlKO uAlKO nOU

EIXE 8o0£i aTuncoq Tnv dvoi^n TOU 2010 and Tn TaAAia OTnv EAAd8a Yia. KaTa6£OEIC; EAAnvcov OE pia £A(3£TiKr| TpdnE^a, 9£copco cm Eivai xpnoi|in Yla T0 £PY° '^n? EniTponnc; n £vn|i£pcoofi rr|c; an£u6£i'ac; and £H£va». O B£vi£;£Aoc; OE avunonTO xpdvo, Aomdv, npiv and ir\d jiaq 6i"]|J.ooi£uon, piAd YLQ AlOTa nou £4>Taa£ and TT| TaAAia Tnv dvoi^n TOU 2010. 'Oncoq Enionc; npoKunTEi and Tnv npayliaTovvconoouvTi TOU HOT Doc, OTO USB 4>aiV£Tai ncoc; Ta apXEia nou Eivai vvcooTa coc; «AioTa AayKdpVT EAAd6aq» Snpiv dvoi^n TOU 2009. Err] auTa Ta apx£ia 13 OKTCO|3pi'ou 2009. H |i£vn npEpoM-Tlvii TUYxdvEi va Eivai nM-£po(iT)via aAAayilc; nY£°ia(; OTnv EYn KQI avdAr|\(>nc; ir\<; SioiKnonc; Tn<; and TOV KcooTa MniKa, dv9pcono TTI? £|iniOTOOUVTIC; TOU TicopYou ITanavSpEou. Tov

I


AuyouoTO ma TOU 2010 EVU USB LIE

tip-*

Ei\av Acipei TTJ Ai'ota npiv 8o6ei enioima H napaAa(3ti ir|q ALOTQ^ AayKapyr TOV OKTCoppio TOU 2010 m6av6v va Eivai Liia SeuTepri napaAa(3r| AiOTaq, iieoa and TOV emonLio Spdiio. npor]Yr|9r|Ke T| npcoTTi avEmonLjJ] napaAapfj, ELTE and YQ-AAiKouc; napdvovTEc; ELTE and TIC; iiuoTLKsq unnpeoi'ec; Tnq FaAAiac. SITE and TT]V «£A£u9£pr|» ayopd, Sr|AaSr| and av9pojnouq nou TT|V nouAouoav O£ KU|3£pVflO£l<;.

Oq mGavdc; npoiiT|9£UTf|c; Tnc; AiOTaq Tnv npcoTT) cpopd, avEmoniia, iinopEi va Eivai EITE r| i6La r| AaYKapvT EITE o ETpoq Kav, o onot'oq SLaTnpouos enac))£q LIE TOV KUKAo HanavSpEou. Oi sAAnvLKEt; LiuoTiKEc; unr|p£OL£(; ELXHV £p9£L enLoric; oe £nacf)fi LIE TLC; YaAALKEq LIE QVTLKEIL1EVO TT| ALOTa LIE TOUq KaTa9£T£(; OTT|V

.

ere£i6rt t\n QEOUUW KOI Aia<t>dveia<; iypi r\dr\0 and tn /cMtoLgTgvJXMfia yia kaiaQtoeu; EAAiivujTo« - xai

t nri

' "'""'•—•1*^sss5^22:i

i-. VI] HEpCOVO VTQ^

"

KOI Aiu<f>dvEia<;, OTI^ 8 A£K£|ipplOU

TOU 2012, yia Tn Ai'ora AavKapvr o BEVI^EAOQ Ypd()>£i «£n£iSii i] EniTponi] Otantov KOI Aiai)>dv£iac £X" 1]8l] EniAI]<t>6£l -KOI Op6<5<;- TOU ?!]-[]](IClTOg

nou EXEI npoKui|)£i HE TO 1]A£KTpOVIKO t)AlKO

£A(3£TLKfi HSBC.

H npOLir|6£La Tnq AioTaq and Kdnoiov nou Tnv nouAouoE ELVOL EnLonq eva oo(3apd £v6£xd|i£vo. Tov AnpfALO TOU 2010 o YEVLKOC; YpaLiLiaTEaq OopoAoyLaq, Ar||ir|Tpriq TEcopYaKonouAoq, OE OUVEVTEU^T] TOU OTO «BHMA FM» anoKaAu\|;£ ncoi; and TOV MdpTio r| EAArivLKT) KU^Epvr|OT| f^Tav oe enacfiTi LIE Kdnoiov nou i^Tav OE 9£or) va npo(j.T|9£uo£t OTnv sAAnVLKTI Ku(3£pvr]or| CD LIE ovdLiaTa eAArivuv KaTa9£TCOV OE £A|3£TLKr| ouYKEKpLiiEva: «'OA£q 01 TCOV EAA^vcov OTT|V EA(3£TLa SLVOVTQL o£ eva CD, Kai £X£i? OVOLIQ, Encovuiio, 8L£u9uvor|. nou AEVE KaL TL KaTa9£OT| o Ka9evaq». E[vaL £LKt>av£c; ncoq o . Tnv 8LanpaYiidT£UOT| auTf| LiLAwvTaq OTnv EnLTponr) GEOLIUV KaL AiacjjdvELac; Tnq BouAriq Kai o TLCOPYOC; DanaKcovoTavTivou. To TLLjj||j.a YL' auTfj Tnv ayopd npooSiopL^dTav Yupco oTa 4 Lie 6 eKaTOLiiiupLa, aAAd o npconv unoupYoq unooTfjpL^E ncoq SEV npoxc6pr|oav noTE OTnv ayopd. ZuLicfxava OLicoq LIE Ta oTOixei'a nou exeL anoKaAui|)EL TO HOT Doc (TEUXOC; 14), OTLC; 23 MapTiou 2010 o u^unoupydq OLKOVOLJ.IKCOV <!>.

nou EIXE 6o9Ei aTuncac Tnv dvoi^i] TOU 2010 ano TII FaAAi'a oxi]v E\AdSa yia OE |iia EApETIKl]

TpdnE!;o, eEtoptd OTI Ei'vat xpn01^11) Yla To Epyo Ti]<r EniTpomi<; aneuBEiat; ano £^£va>

i

va eKTaLiLeuTEi TO nooo TCDV 10 LiupLcov Eupco and Ta ixuoTim Kov8uALa or|Lio uALKO. AriAaSq XUP'? npcoTOKoAAa TOU unoupYEiou OLKOVOLILKCOV. 'OAa auTd KaL ivYpatya.. 'ETOL OKT]vo0£Tr|9r|Ke Liia ouLipafvouv Tnv dvoL^ri nou ouLKjxova Lie avenionLiT] napaAa(3r| napdvoLiou Kai [U] TOV BevL^sAo YWETai T| avenLOT|Lir| napd6ooTi Tnq ALOTaq. Ta USB nou 6r|LiLoupYTi9r|Kav air\And TOV ZsnTELippio TOU 2010 cfiaLVETaL X£La (JsaLVETaL va EXOUV 6niiLoupYri9£i OTI fjeiavouv OL 6La8LKaoL£q Yla TT1V £TT^ and TO npcoTO CD nou 6d9r|K£ avenLoniiri napaSoor] Tnq AioTaq. EuLKficova oniia. AndSei^ri Ei'vaL ncoq r| ovoLiaoia LIE nAnpocfiopLEc;, TO e;nToutj.£vo OTTI TCOV apxeLcov nou exeL r] ELoaYY£^£a aM.a 8EUTEPT) napdSoori r|Tav va £Li<t>avL- Kai TO HOT Doc ei'vai 6iact>op£TiKr| and OTEI coq napdSoori napdvoiiou uAiKou EKEivr) TCOV apxEicov nou nap£Aa(3£ r| nou SEV LinopouoE va a^LonoLnGeu TpiiiEpfiq sniTponii Ta XpiOTOUYEwa AUTOL nou OKT|vo9eTouoav TT| napa- TOU 2012 and TO napkn. Evco Ta apxeia 8oor| yvcopi^av r|6r| TL nepiELXE T] ALOTO. nou Ecfjiaoav OTnv A9f|va enioniia TT] Yi))r|Adpa9Lio oTeAexoc; TOU unoupyELOU 6£UT£pT| C()Opd EXOUV OVOlia ll£ Tpia OLKOVOLILKCOV sSaioE o8nYL£q OTnv np£- YpdiiiiaTa (BUP) Kai SEKa api9iiouq, Ta 1610vaapxEia TCOV USB cpspouv ovoiiaoia op£ia OTO IlapLOL va YWEI r\q ALOTaq, aAAd xeipiotouv LIE Eva YpdiiLia (LIOVO B) Kai Touq 6£Ka OUVEXELa TO UALKO KQTa TT\; TOU OTnv EAAaSa coq av£n[ni9avdv npOEpxovTai » HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY 2013 '31


"'•"«' ...WHOM*1"10' IY(UUOO»«*'

AIOTQ AavKdpvT

Zxu; 23 Mapxi'ou TOU 2010, o u<t>unoupYO<;

-,..,«.-.—. •;,;,

••

SnAaSri and Suo CD, napoTi EIVQL iSia

Vl'

'', r':,>X"''-' '''- •v:Y.^,*o'^^-"

,^ I '^^-----

TO TIOOO ta>v 10

'^^^^s^^^^3^""^"

OE

napti5oaT|, Ai'crca To USB nou EXEL air\| TOU TO HOT Doc, dncoc; KQI auTO nou nQpsSuoE o B£viJ;£Aoc; OTO npcoSunoupyiKO ypafyEio, ni9avoTQTQ npospxovTQL ano Tnv avEnior||jj| TrapaAa(3r| tou CD. AUTOC; nou ELSE

eupco, ano TO (.IDOXIKO KovSuXia TOU YnoupyEi'ou OlKOVO|ilKb)V, 'OAa QUTd ounfiaivouv

(IE TOV Yi'vETai T| avEnionnii napdSoor) Tilt; Aioxoc;

TO n£pl£XOLl£VO £KQV£ EVQ QVTLYpQ(t>0

OE USB, napQAEinovTQq VQ avTiypQ\()£l TQ TpLQ OTOIXELQ TCOV OUYY£VCOV TOU

rianQKCovoTavTivou. ni6avr| r|Li£po|jj|via EI'VCU t| 4t| Kai TI sri AuyouoTou TOU 2010. ETT| OUVEXEIQ oKnvo9£Tr]9nK£ ri iir| EULar]|jj| napaAQ(3r| TOU [u\U uAiKou. 'ETOI OTTI OUVEXEIQ 6iKQioAoYr|9r|KE r\) I Tt|? AlOTQC, acflOlJ TO uAlKO

VQ r|TQV napdvoLio. H npQYLiQTLKOTT|Ta (3£(5aiQ Eivai ncoq r| napdSoori TT|C; AIOTQC. TT)V nspioSo nou AEEL o IlQnaKcovoTQVTivou 2010) EYIVE £nior|Li(oq and TTI nAEUpd. AUTO dAAcooTE QnoSsxETQi KQL r| EioaYYe^Q. ^TO KQTt|Yopr|Tr|pid Touq EVQVTLOV TOU TiQwr) KQnsAEpri KQI I, Touq ano6(6ouv £u6uvt|

TTI AlOTQ, KQTQOTp£C))OVTQq EVQ WpQLO OEVQplO UnOKpLTlKfiq VOLiLLldTnTQq.

Ta napa^uOia

arnvEiai p£ vopma cmxEipnpaTa, Km 6\ 6a niav pia xapd av TO Hot Doc SEV 5n|iovi£U£ tn Aicrra, Eva fctpaio aevdpio

OTOLXEIQ nOU EXOUV OTT| SlQ6£OT] TOUq 9£(OpOUV TTI AlOTa VOLULiri KQl QpQ KpQTlKO EVYpQtfO. Et]LiQVTlKr| ELVQl T] LiapTUpLQ TCOV LlEAcOV

YELO OlKOVOLlLKCOV. ItlLlElCOTEOV OTl KQ6'

undSEi^T] Tnq Ya^AlKT1? ipxiiq napaSd0r|K£ and Tnv EAAnviKTi nAEupa EYYpQ't'Ti £^ouoio6oTnot| TOU EAAnvQ unoupYOU OiKOVOLiiKcov npoq ELIEVQ Tnv i6iQ YIQ TT)v nQpQAQ(3r| TOU coq dvco uAiKou, YEYOVOI; nou anoTEAEOE npoundSEori YIQ Tnv nepaTCDori Tnq SLQSIKQOIQI;. H YaAAiKT| nAEUpd 8iap£(3aicoo£ Tnv EAAnVLKTI avTinpoaconELQ OTI o 32 • HOTDOC. • 24IANOYAPIOY

2013

TLKTl E^OUOLQ TO 0£|IQ Tnq AlOTaq, Q(f>OU

QnonoiTi9r|KQv Tiq Eu9uv£q YLI TOV EQUTO TOUC;, OTO TEAoi; QnsScooQv Tnv £u9uvri OTO IAOE YLQ Tt| LIT] af;ionoinar| Tnq AioTQq. Acfiov) EXQOQV CD KQL ppr|KQV USB nou SEV ELXQV napaScoosi, emav ncoq TO IAOE 9a iinopouoE VQ a^ionoLr|OEl TO UALKO QKOLltl KQL QV SeV f|TQV

napdvoLio. ETO nQpQ|j.u9i ir\c, AioTQq AQYKQPVT PPNKQV Aomov TOV 8pdKO TOU EAOE. ELVQL aAr|9EiQ ncoc; OL SICOKTLKEC; KQL TO IAOE 9Q LinopouoQV VQ

nQpd(5Qor| TOU dpGpou 242 IIK, napdYpacfioc; 2». Apa 01 ziaayyzXeic, ano TQ

ir\c, TpiLiEAouc; sniTponriq nou nap£Aa(3s and TO ITapioi EK VEOU ir\Q YLQ VQ TT|V napaScooEL OTOV EIOQYY£" AEQ TpriYdpri ri£ndvT|. H IIiTEVT], LisAoq QUTTiq Tnq KQTQSETEL: «To EV AOYCO UALKO napaSo9T|KE EVTOC; KAELOTOU cfaKsAou SEOVTCOC; ocfipQYioLiEvou and TO YQAAiKO unoup-

KOI o 6paKog TOU EAOE FlanQKCOvoTavTivou KQI B£Vij;£Aoc, 01 6uo 6nAQ6ri nou XELPLOTTIKQV coq noAi-

YT10OUV TQ OTOLXELQ QUTQ, QAAd OuSsnOTE

dq SIOKOC; f|TQV LIE QUTOV nou nQpa6d0r|K£ OE

TOUC; 6d9r|KQV. OUTE KQL EvroAri spEuvaq.

T£pO XPOVO KQl LIE TT]V l6lQ 6lQ8lKQOlQ

npoioTQLiEVou A' TLif|LiQToq Ai£u9uvor|q EAEvxuv TOU unoupYEi'ou OIKOVOLILKCOV,

OE EAAnvQ SinAcoiiQTLKd £Knpdocono». To 1810 KQTQ6ETEI KQI TO LisAoq Tnc; anooToAfic; GdScopoc; OAwpdToq. H yQAT] nAsupd napEScooE TQ OTOIXELQ OE npdocono, 'EAAnva, npcoTOKoAAo LIE KQ6E VOLHLIOTt|TQ. STT) OUVEXEIQ o Enioniioq Spdiioq

ElVQl QnOKQAunTLKT] r| KQTQ9EOT) TOU

XpT)OTOU A9QVQO(OU,

KQl TQ EniOnilQ OTOIXEIQ LIETQTpEnOVTai

riEnovr) KQL Mou£;QKiTn. To TOU unoupYEi'ou OLKOVOLUKCOV KQTQ9ETEL nuq and TQ T£At| TOU 2010 nou unripxav nAnpo4>opi£c; YIQ Tq AIOTQ OQATOIQVL ^nTouoQv Eniiiova TQ OTOLXELQ YLQ VQ SLEq, aAAd OL noALTLKOL

OE QVEnioniio Spdiio KQL napdvoiiQ OTOLXEIQ. AEV YLVETQI KQLJ.IQ Q^ionoinoT) inq

TETOLQ AlOTQ. 'E(f)TQOQV LldAlOTQ OTO

AlOTQq, KQL TO £niX£lpT]LlQ ELVQl nCOq T)

EAAdSa EivQi EVQq espiidc; onQ8dq TT)q voLiiLidTr|TQq. H ouYKaAui))r| OTJIVETQI LIE VOLILKQ EnLX£Lpr|iJ.QTQ, KQL oAa Qa r\iav LILQ XQpd QV TO HOT Doc SEV 6r||j.ooL£U£

npOLOTQ|J.£VOL QpVOUVTQV OTl KQTEXOUV

at|Li£io VQ ^T)Tr|oouv TT| 6iaLi£ooAdpr|or| TOU Kpiq riiYKaA, EKnpoocbnou TOU ANT, npoKELLiEvou VQ Q^ionoLn9£i r| AL'OTQ. OuSEnoTE TOUC; 6d9nK£, r| EYLVE napaSoxn najq undpxEL TETOLO QPXELO. AEEL


OUYKEKplllEVQ OTOUC, ElOaYYEAEiq: «H OUYKEKpLLlEVT) AlOTQ ElVQl Q^lonolT]OlLlTl

anoAuTa, LIE TOV Tpono nou npoavEcpEpa, KQL 6£V enr|p£d^£l KQ06AOU TO a^LOnOL-

TIOTLIO QUTT]c; o EvSExOLiEvcoc; EmAT]ijHLJ.oc; TpOnOC, LIE TOV OTTOIO TT|V an£KTT|O£ 0 C&aATOLQVl. TOUTO 6£ KdOOOOV T] XPT|OLLLOTT)Ta KQL TO 0.f;lOTT.01TlOLLlO TT|C, AlOTaC,

OTT]V nAr|poct>opia nou auTT] i coc, npoq Ta avacpspoiiEva npoocoTta Kai TQ xpniiaTiKa TTOOQ auTCOV, T| onoia nAripocfiopi'a 9a a^ionoineEi npoc, TT|V KQT£U0UVOT| Tr|C, SlEVEpYEiaC, CJ>OpOAOYIKOU EAEVXOU. Zr|Ll£LCOT£OV OTl, OOOV a4>0pd TOV XPOVO TtOU anaiTELTai VIOL TT|V EUE^EpYaOia Tr|C, OUYKEKpLLlEVTlC,

AioTaq, av QUTT) nEpiExei Suo xiAidSEC, nepinou ovoLiQTa, KaTaGETCo TO SLLITIVO ElVai UTT£papK£T6» .

IE Suo M.TIVEC;, av SIVOTQV £VToAr| OTIC, UnTlpEOLEC, TOU UnOUpYElOU OlKOVOLUKCOV,

r\, QKOLLT| KQL av T\TOV napdvoiiT], 6a ELXE EpEuvnGEi. O K BEVL^EAOC, 6a LinopouoE, E^dAAou, av 6£copouo£ ncoq o £AAT]VLKO<; VOLIOC; Ei'vaL anayopEUTLKoq Yia TT|V a^ionoLT]or| TT|q Aiotac,, va TOV L, ontoq TOOOUC; rat TOOOUC, VOLIOUC,

nou

r| nLispoLirivia nou Kanoioq EKQVE Eva avTLYpa<})0 TOU USB. To ct>AaaaKi auTO ano TO nEpiEXQLiEVO TT](; 6iKOYpa())iac; 4)QLV£TaL va EYLVE OTLC; 8 IouA[ou 2011, OTLq 14:02. H avTLYpcicjxri KpaTr|O£ EAdXLOTa AsnTa, npayLia nou or||j.aiv£i n0c; r|Tav a6uvaTO va YI'VEL aAAoicoori KaTd TTJV avTLYpae{)f| . To Ev8Lacf)epov OLJ.COC; Ei'vaL ncoc, EKELVTI TT)v T||a£pa o rLavvr|c, ALUTTiq, o onoLoc; cp£p£Tai va avT£Ypai|)£ TO USB, EL'XE ouvdvTT|OT| LIE TOV BEVL^sAo KOL TOV TLCOPYO nanav6p£ou air] BouAT% To avTLKEiLiEvo Tr|c; ouvavTHoriq r|Tav r| cf>opo8La(})UYr|. ELVQL aSuvarav, LIE (3aor| Tnv anAfj AOYLKTI, OE Liia TETOLa ouvdvTriorj LIE auTO TO avTLKEiLiEvo va Linv EYLVE avacfopd OTO PQOLKO VTOKOULJ.EVTO O B£VL2;£Aoc,, o onoi'oq EXEL ncoc, nap£Aa(3£ TT| AIOTQ AayKdp-vr ano TOV ALCOTT) TOV AuyouoTO, 6L£\J)£UO£ ncoq EKELVT] Tf|V T|LLEpa TOU lOUALOU nf|p£ TT| ALOTQ. O L'SLOC, o AicoTriq,

Touq OTOUI; OLKOVOLJ.LKOUC; npoo8Lop[<;£L Tr|v napaSoor] OTOV noAruiKO TOU npoLOTQLiEvo oTa T£Ar| louAtou LIE apxsc; AUYOUOTOU. EivaL OLICOC; £v8Lacf)£pov ncoc; Eva TETOLO OTOLXEL'O, oncoc; T| avTLYpacfiTi TTIC, AioTaq

To USB nsnovT) Kai xa <J>pouTQ

EKEIVT] TT)V Tl|a£pa, aVTlLl£TCOnLOTr|K£

Tqv r||j.£pa nou 6riLiooi£uoaLiE Ta anoTEAEOLiaTa TOU EpYaoiipLaicou EAEVXOU nou sGETav TO EpcoTnLia noTE TEALKa nap£Aa(3£ r| EAAriVLKrj nAEupd TT\, TO ouvoAo TCOV MME 6nLiooL£uo£ TT|v nAqpocfiopLa ncoc, TO USB nou napa666r|K£ OTTIV EioavYsALa EL'XE 6T||j.LoupYTie£L OTLC, 8 louAL'ou 2011. H T))j.£po|j.riVLa auTT] EnLLiEAcoc, napouoLaoTnKE coc, T| r||j.£po|j.T|via nou EYLVE T| aAAo(coor| TCOV apXELCOV. Ti r\iav auTT] T) r|Li£po|j.T|VLa; 'HTav anAcoc;

ano Ta MME co<; ina ouiinTcooT| . Ta L6ia MEoa EvT|ii£pcoor|c;, iiETa TOV EpYaoTr]piaKO EAsyxo nou EKavs TO HOT Doc OTO USB KaL TI~|V avaKoi'vcooT| ncoc; r| aAAoicoori mGavov va EYLVE oTiq 4 KaL 5 AUYOUOTOU 2010, 8£copT|oav ae facto ncoc; TOTE r| ALOTa SEV r|Tav OE £AAT|viKd x^pii- OUTE Evaq 6EV avapcoTT|er|K£ Lirincoc; fJTav, napd Ta ooa AEYOVTQV. TL E^aocfidAioE TO EAAqvLKO KpaToc, ano Tr| XpTior| Tnq ALOTac, AayKdpvT; To Liova6iKO £0080 nou EIXE, oncoc; AEEL Kanoioq

15 AnpiAiou 2009 Ar|LHOUpYOUVTQl

TQ apxEia excel.

20O9 EKTuncovoviai TQ apxEia excel.

4>iAoc;, ELvai r| sionpa^ri OITA ano TTJV nc6Ar|or| TOU HOT Doc nou STILIOOLEUOE Tr| AiOTa. Tt'noTE dAAo. Ki OLICOC; QUTO TO anAo ouiinEpaoLia Y£Aoionoir|OT|c; TOU noALTLKOU OUOTTlLiaTOq EXEL LIETaOXTlLlQ-

TLOTEL OE 6£Ka6£i; dAAa £pcoTfjp.aTa Kai 8iAf|LiiiaTa, iiEoa ano Ta onoia TI npayLiaTiKri £u0uvri yia ooa Eyivav iioid^Ei anAcoc; LIE TT|V acf>£Tr|piQ EVOC; noAunAoKou OEvapiou nou r|Tav iioipaio va ^ExaoTEi. noioc; euiiaTai or||j.£pa TIC; 6£copi£c; Kai Ta OEvdpia Yia Ta 600 napandvco ovoiiaTa nou STISEV nspiEixE TJ ALOTQ, TI TOUC, \J)i8upouq Y La TO noiouc, nEpisixs; KavEvaq. EIOLoq GuiidTai auTouc, nou Ta EYpaijjav; ndAi KavEvac,. Oi 16101 OEvapiOYpdcfiOL OUVEXL^OUV va onEpvouv «nAr|po4)opi£q» Kai va 6£piJ;ouv OUYXDOT]. Kai (3£|3aia va GETOUV TO «paoiKO» EpcoTTjiia: «IIoioc; £8coo£ TT) AioTa;» AAqGELa, aAAd^Ei KQTL av TT| AioTa TT|V £8coo£ o B£vi<;£Aoc; Kai oxi o IlanaKcovoTavTivou, o KansAEpriq Kai oxi o AicoTnc,; AAAd^Ei KaTi ano Tnv ncoc; 2.062 'EAAr|V£C, LIE OTO E^coTEpiKO SEV EAEYX^TIKav ECOC; Tcopa; ncoc; auTTi r| Ai'oTa ELIEIVE ava^ionoir|TT| En£i8f| n£piAaii|3dvEL TO 1610 TO noAiTiKO ouoTTina; npocfjavcbc; Kai oxi. MTincoc, OLICOI; r| SriiiooiEuoT] EL'XE oKono va nAf|^£L TT|V Ku|3£pvr|ori npoq 6<})£Aoq dAAcov KoiiiidTcov; Eivai oav va AELIE 6nAa8r| ncoc; r| anoKaAuipr] TOU TOUOTEP TKEIT ano TT|V Washington Post, TO 1972, SEV T]Tav ilia coct>£AiLJ.T) 8r|LiooLOYpa(})iKfi anoKdAuTjjT), aAAd ilia npoondSEia yia va nEOEi o Ni^ov. Ei'vai npoc{)av£c; ncoq QUTO TO £mx£i'pr|LJ.a cf>A£pTdpEi LIE TT| Y£AoioTr|Ta. AAAd SEV Eivai KaGoAou YEAoi'o OTL r| aTiiicoprioia KpoTr|6r|K£ coc; SriiioKpaTiKo liEoa OTTIV £AAr|VLKr| BouAr). Tia ilia aKOLJ.r| c[)opd. HD

4-5 AUYOUOTOU 2010

8 louMou 2011

Eni 8uo Lispec. Kanoioc; QVOIYEL EVQ-EVQ Ta excel Kai ano9T|K£U£i ae USB tri AI'OTQ AayKdpyT. H Tpononoir|OT| YIVETQL \ie TT| 6iQ6LKQoia TOU «open and save as».

To USB QVTLYpdct)£TQi

oe veo USB.

HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY 2013 • 33


AIOTQ AavKdpvi 1

'

-

I

SV - yav- > ,,

SYFKPINAME TA AYO USB

• >-. •.

n

AnoSsiKvuouiie noie ' n aMxn'toon aipvovTaq Ta OTOLXEIQ nou 6i£pp£uoav ano TT| SiKoypa4>ia KQI ac[>opouv TO USB nou

8 louAiou 2011. TII 6ide£oii \ia<; EVO USB, ndvto OTO onoi'o e

OTQ X£P LQ TO" ° OIKOVO-

o ELinEipoYvcoLiovac; KQI moTonoir|Li£voc; E^£TaoTf|c; \|)ri4>iaKcov n£ioTT|picav,

va nou|i£ LIE aocfxiAeia Kanoia . Ei'vai 1810 TO nepiExoTWV 6uo ^EXWPIOTWV USB;

EpLLT|V£uovrac; TTJ cficoTOYpacfiiQ TOU STILIOoiEULiaToc,, r\a Eivai 4>coTOYpacf>LQ TOU TO HOT Doc. METO. ano auTr| TT\) L1EAETT], O K.KQI I<QpQ9aVaOT|q nou undpXEi OTTI 6iKOYpa<}>ia KQI T| onoiQ KQTa TQ AEYOLLEVQ TOU STILIOOIEU-

r|Li£po|iTivia 6T|p.LOUpYiQc; (8 louAiou 2011) OTO onTLKO LIEOO nou EXEI TI EioaYY^AiQ OTQ yffiia Triq, LIE pdori TTIV ELKOVQ nou nap£X£TQi, Ei'vai OTI TI avTiYpQcfiT) SEV EXEI OXEOTI LIE TT] SIKIQ p.ac; TiLi£poLiT]via Srniioupyiac;, 6r|AQ8f| QVTiYpQ4)"nc; OTO SIKO LIQC; LIEOO, SIOTI oncoc; C^QIVETQI, \ia

riCOpYOC; Kapa9avdaT|C,, TQ OUVEKplVE LIE

TQ apXELQ TOU USB

ElYLlQ OTT)V ElKOVQ QUTTl, EXEl Y^vel

20 apx£icov LIEOQ OE

nOU EXEl OTT| KQTOXT1

OTO OTI TO USB nou EXOULIE £LlCf>aVlJ;£l KQGapd COC; T]Ll£pOLir|Via

LIQTOC; npOEpXETQl Qn6 TT) SlKOYPQC^iQ,

£n£-

OUYKplVOVTQC; EVSEIKTIKQ TO npCOTO QpXElO

^EpyaoiQc; KQI m6avf|(; aAAoicoor]c; TT|V 4T| Kai sn AUYOUOTOU, noAu vcopirEpa 6r]AQ6f| ano TOTE nou 4>aiV£Tai va TO napaAaLipdvouv cTuar|Lia oTnv EAAd8Q. To USB TTJC; EioaYYEAiQq, EVCO £Lict>avi<;£i TIC; 4 KQI 5 AUYOUOTOU coc; T)LL£poLir|VLEq aviiYpQct>Tic; TOU Qpxeiou, SELXVEI -s^aiTiac; TOU nou

TT|c; KQTQOTaoriq nou napouoid^ETQi, (3A£nOULl£ OTL EXEl T|Li£pOLir|VLQ 6T|LllOUp-

YIQC; 8 louAiou 2011. To (610 Qpxeio EXEI T|Li£poLiriviQ TEAEUTQIQC; TpononoirioT|c; 4 KQI 5 AUYOUOTOU 2010. EuLicficovEi anoAUTQ, Aomov, LIE Tqv TpononoiY|OT| nou EXOULIE KQl ELIEIC; Y«l TO l6lO QpXELO OTO

EYLVE T| QVTLYpQCf>Tl- OTI QUTT] ElVQl KQl T\Q QAAoiCOOTiq, TO ELKjjQVl^El 8r|A.Q8f| SIKO LIQC; QnoGriKEUTiKO LIEOO.

coc; anAf| QVTiYpac[)ri. EuvEncoc; PYQ^OULIE TO ouLinEpQOLia ncoc; KQI OTQ 8uo USB nEplEXOVTQl TQ l8lQ QpXElQ, LIE Tl~| 6lQC[)Opd

ncoc; o' QUTO nou EXEI TO HOT Doc anoSEiKVUETQI noTE EyiVE T\| , EVCO ano TO USB TOU TJEnovri cfiaivETai anAcoq noTE

MiAdiie 5t|Aa6ii via to i'5io api'o, TO onoio ano xdnoio IIEOO avriYpa4>£i OE Eva dAXo USB KOI £<t>TaO£ OTQ X^P1" "COU OIKO-

34 • HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY 2013

va ni0avoAoYi]oouj.ie r\a nouuE tie aafyaAEia OTI KOTO TT| auTou TOU apxEiou SEV nap£|i|3aor), aAAd uniip^E copy; MnopouLiE VQ niSavoAoYTioouLiE LIE pdori Ti EPEUVQ Kai oAEc; TIC; ; nou LinopouLiE VQ ndpouLLE SITE yia TT|V copa TOU [irixavfiLiaToc; nou YIVETQL T! EPYQOIQ EITE KQl YIQ "CT|V OnOlQ-

6r|noT£ napELipaori nou Linopsi VQ KO.VEI Kanoioq XP11O1:T1C;» °Tl ia apx£ta QUTQ, TT)V 8/7/11 nou avac[)£p£Tai coc; r|ii£poLiT|via SrinioupYiac; OTO LIEOO, 6ev EXOUV Kdnoio OTOLXEIO TpononoiT|oric;-QAAoi-

voniKou EIOOYYEAEQ K. IlEnovii.

COOT|C; TOU nEpLEXOLlEVOU TT)V l6lQ LlEpa.

AKpi|3coq. To 1610 LIEOO Aomov Kai OTQ 8uo -otr)v anEiKoviori nou EXOULIE ano

Apa, av T) copa KQL T| LiEpa Eivai npayLiaTiKEq Kai SEV EXEI Y^ V£l ETEpoxpoviOLioq KQL SEV EXEL napELi^Ei Kanoioc; xpr|OTr|c;

TT) 5lKOYpQ<})lQ KQl OTO 8lKO LIQC; E^ETQ-

8iappeuoei ano TTJV EioayyeAia OTI TO USB nou exei ota \epia TT|^, KQI npoiiAOe ano TT|V Katdeeorj TOU OTO npfa>8unoupO Ypati>eio,

EVQ

o9EV nEioTTipio- cfiQivsTQi ncoq EXEI TTJV iSia T|Li£poLir|viQ apxiK-qc; SriLiioupYiac;: 15 AnpiAiou 2009. Apa ouLicficovEi KQI OE auio TOV (3a9Li6. KQTL dAAo nou jj.nopOU|I£ VQ nQpQTT]pT]OOULJ.£ OXETIKQ LIE TT)V

iSiaiTEpCOV VVCOOECOV, TOTE LllAQLlE yiQ LllQ

anATi avTiYpac[)r| OE dAAo QnoGTjKEUTiKO LIEOO OTIC; 8 louAiou 2011. 'EXOULIE Aomov EVQ avTiYpacfo nou EYLVE OTiq 8 louAiou KQTa ndoa

• * -•


' - - .- • . . •' * i

LIE TT| Li£9o8o TOU copy-paste . Apa SEV ELinEplEXEl TpOnOnOiriOTl. Ol LlOVdSlKEC;

TpononoiTiOEic; Y La tic, onolEc; LinopouLiE VQ LllATlOOULlE KaL EXOUV aVLXVEUTEL

ELvaL EKELVEI; nou avac()£povTQL OTIC, 4 KQL 5 AUYOUOTOU 2O1O,

To apxEio nou ppioKETdi ora x£pia TOU OIKOVOplKOU

OL OTTOLEC; E

KQTQYpa<t'£L KQL OTT] 6lKld [I

TOYVULioouvr|. EpyaoiEc; Tpononoi'rionc; KQL EvSEXOLiEVuq aAAoi'uonc; EXOUV YI'VEL OTIC; 4-5 AUYOUOTOU 2010 KQL 6ir|pK£oav nspi'nou 8 wpEC,. TOTE o xpiloTnq QVOLYE TO UEplEXOllEVO OE EVQ Qno6r|K£UTLK6 L1EOO, TO OnOLO LITlOpEL VQ ELVQL E^UTE-

aujicp wv£i anoAuia ]ic inv Tpononoinon nou CXOUU.E KOI epcic Y»« TO f5io apxEio OTO SIKO ua^ anoBnKEUTiKO peao

OKAripoc; SIOKOC;, CD, USB, KQL TO OE EVQ dAAo LIEOO, i npoq i eni 8 cbp£<;. KQTL nou SEV |inop£L va E^QO^Q- VQ Linco oTnv E^ETQOTI Touq, aAAd Linopu ALOEL aAAd OUTE KQL va anoTp£\p£i TTJV VQ aac; nco OTL, QV TO OUOTTILIQ OTO onoto EYLVE auTf| T) 6iaSiKaoia nou QVQ())£pco nL9avoTT|Ta rr\<; Tponono[r|ori(;. OTT|V EK9EOTJ L10U ELXE T)|J.£pO|J.nVL£q OL

Acj>ou Kavajie epeuva KOI ni9av£<; 'OxL SEV ppsenKE KOTL dAAo OTT|V OTTlptaKr| EpEUVQ. 'O,TL KQTQYpdcfir|K£

onoLEq T^TQV ouLi(3QT£c; LIE TOV npayL1QTIKO XPOVO KQl 6EV EXEL Yl'v£l KQLiLQ

nQp£pi(3Qori ano Kdnoio xpiloTH LSLQLTEpcov Yvuoecov, TOTE r| 6iQ6iKQOiQ QUTT| EYive OTIC; 4 KQI 5 AUYOUOTOU 2010. TQ unoAoma eivai

OTT]V EKGEOT] HOVO. TQ QpXElQ QUTQ KQTQ-

YpdtfriKav and TO EVQ ano6r|K£UTLKO LIEOO OE EVQ dAAo anoOriKEUTLKO LJ.EOO OTIC; 4 KQL 5 AUYOUOTOU 2010. O K. nanaKwvoxavTi'vou AEEI OTI TOTE SEV EI'XE TO CD OTd XEPIQ TOD...

ELVQL 8£6oLa.£va QVQKPLTLKOU xQpQKrfipQ QUTQ nou |iou avacfiEpETE. AEV [inopco

riaxi E\OUHE KQI Eva E 4>o nou nioTonoiEi nco^ THV QVOI^TJ eyive 11 napaAapq. onoTE |idAAov EUVOEI QUTII Tf\. KOTI nou npenei va ava<t>£pou|i£; AEV EXCO KQTL dAAo va avact>£pco, Ta avs((>£pa 6Aa Kai OTTI OUVEVTEU^TI nou aac, napaxcopnoa OTO npor|YouLi£vo

aAAd KQL OTTJV EK9EOT1 11OU. G

ntoq QUTO TO apxEi'o nou ELiEiq YVWP1'^OULIE coc; «£AAnvLKr| AiOTa AaYKapVT» £X£i 8riLiioupYTi9£i, ano TQ OTOLXEL'Q nou EXOULJ.E OTT| Sia9£or| LIQC;, OTLI; 15 AnplAlOU 2OO9, KQL (fQlVETQL KQI OTQ

6uo USB. ZTO SIKO LIQC; cpaivETai najq EXEL Yl/vel l-LLa EKTUnCJOri TOV OKTC/bppLO

TOU 2009 LIE 6uo Tponouc;, Kdnoia apXEia LIE TO iir|xdvr|Lia Kai Kdnoia LIE TO npoYpaLi|ia Microsoft Excel 1997-2003. 3>a(v£Tai Kai OTQ 6uo ncoq unrip^E LILQ ano9f|KEUor| OTIC; 4 Kai 5 AUYOUOTOU 2010, OLKOC; o' Eiidq cftai'vETai ncoc, auTr| sivai niiEpoLinvLQ Tpononoinoriq, OTI TauToxpovr] Tpononoinori aAAd n OTO apXLKo LIEOO. Em 6uo Kai YLQ ouvoAiKa 8 copEc;, OE 2.059 , YLVOTQV JJ.LQ EnonTLKT] 6ia8iKQOLQ I ocooiLiaToc; OE VEO apxsi'o OE Eva dAAo Qno9r|K£UTiK6 LIEOO. AUTO 8EV CJ5QLVETQL OTO QVQKplTLKO L1EOO, aAAd

cfiai'vETaL r| copa Tpononoi'nonc;. Eivai noAu niBavo Aoinov va LuAaLiE \ia TQ [6LQ apxaa. TsAoq, EXOULIE QUTO nou ^QLVETQI OTO USB avTLYpacfio Tnq avQKpianc; Kai 6EV (jsaLVETaL o' ELidt;, OTL EVQ QVTi'Ypact>o EXEL YL'VEL OTLC; 8 louAiou 2011. AUTO nou Linopsi va 4>av£i ano Tnv EiKova nou i ano TT| 6iKOYpa(()ia eivai OTL 8 louAiou 2011 Ta apxsi'a QUTQ Ypd(})TnKaV OTO OUYKEKplLlEVO ano9r|K£UTLKO

LIEOO, OTO USB nou EXEI OTQ X^pLa TT)q r| L r| BouAr] nAsov. HD HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY 2013 • 35


Ai'dTd AavKdpvi

ToWepa

To ijf EJICI

WOTE Vfl npUTOKOAAElTai EVa CD OTflV flUTO Ilflpfl-

O npwijv unoupydc OIKOVOJJIKCOV ioxuptar?]K£ OTI «ro CD SEV TO £i'5fl, TO £'5ioafl an£ufl£iac OE f'vav EHIIIOTO ouvfpyaTij pou Kai TOU Ei'iia va £VTom'o£i TO ^EyaAuTEpfl nooa. T.tt\ va on oz noiov avjjKouv Kai va JJE EvqfiEpaioEi OE 6uo fi£p£p>. 'OTav

AflfipflVETfli and \iia 5rni6oia umjpEoifl.

p6)TI]fll]K£ flV EfJUlOTEUOTflV TOV OUVEpyflTIJ TOU Vfl Otl Tfl OVOftflTfl

KflTfl TT] 5lflpK£lfl TOOO TIJC OUVEVTEUflJC HOU TTflpa-

X«piJa£: 0*1 NET dao KOI TIJC o^iAiac TOU OTIJ BouAi] Efrjyijaf on 5ev EXEI npojSAetpfla Ka(iia SiaSiKfloia

TWV KflTflflETWV, £K£lVOq SlEUKpIVIOE OTl £'/}A£H£ (JOVO Tfl XPWa~

H aAriGeia

a nooa, Kai (idvo OTOV Ta nooa ijtav (<£yaAa 5ia/3a?£ Kai TOV

ria TouAdxiaTov nia SEKOETUI ano TOTE nou EKavav Ta CD TTJV E(ict>dvioT) TOUC; OTnv ayopd r| EAAr|viKf| AoTuvonia npcoTOKoAAsi Ta CD EITE \ie ia hash value TOU apx£iou ELTE unoypdc()ovTaq ndvu OTOV ano6T]K£UTLK6 X^pO (CD)

KQL £V OUVEXELa

6ia6£T£i £vav aAyopi6(io x()r|4)LaKtiq TauTonoinoriq TOU n£pL£XO(i£vou. ZTT|V nspinTcooT] TCOV apx£icov TT|t; AioTac; AayKapvT o aAyopiSnoq Eivai 16 OEAiSa;, 01 onoiEc; EXOUV TT| 6uvaTOTT]TQ EKTuncooric; Kai npcoTOKoAAqoT](; TOUC;. O ouyK£Kpi|j.£voq aAyopieiioq Eivai T) TauTOTriTa TOU Kai Eivai |iova6iKT). ZTT)V nEpimuori nou -TpononoineEi TO apXE^o, TpononoiEiTai Kai o aAy6pi9|j.oq. AUTO E^aocfiaAi2;£i TTJ p.ova6iKOTnTa Kai TTIV auSEVTiKOTriTa TOU apxEiou nou npcoTOKoAAEiTat. H SsuTEpr] 6ia8iKaoia npcoTOKoAAnoriq acfopd OTT] 4)UTOYpd4)ior| TOU CD. H EAAnviKri AoTUVOjiia, OTav npsnEi va npcoTOKoAAr|O£i sva CD coq n£ioTr|pio, unoypd())£i ndvu OTTIV EmcfidvEia TOU CD Kai a|j.£o<a<; i. ZTI"| ouv£X£ia TO nspvaEi ano i. ME Aiya Aoyia, 6ia6iKaoia npcoToKoAAr|oric; npo^AsnETai Kai yia CD.

H aAriGsia H SiaSiKaoia nou av£(})£p£ o npconv unoupyoc;, IT\V onoia aKOAou9no£ o EpiniOTOc; ouvEpvdTnq tou, EXEI KEvd. Ol KapTEAEq Aoyapiaa[iou TCOV nEAaTUV Tnq HSBC, nou ppiOKOVTai OTT] AiOTa AayKapVT, [i£ TO dvoiy|j.d Touq E^cfiavi^ouv OTnv i'6ia O£Ai5a TOOO TOV KaTaSETT) 600 Kai Ta xpn^aTiKa noaa, KaGcoc; Kai Touq ouv6iKaiouxou<;, oncoc; Kai Tnv Kivnon Aoyapiao|j.ou.

To ijiepia

'Onwc ioxupi?£Tfli o riwpyoc nanaKuvaravTivou, ayov EfjiriOTEUTIJKE TOV ouvEpyaTij TOU Ki EKEivoc (i£Ta and zrmtpo eAEyxo TijcAroracKflTEAjjfE ora 20 ^EyaAuTEpfl nooa-KaTaflETEi;, aji£'owc fiETfl o TOTE unoupyoc OiKovofiiKaJv irapE'SwoE auTa Ta 20 ovdfiaTa OTOV npw/jv EHiKEfpaAijc TOU ZAOE Tidwr\a rrEpaiTEpw E'AEyxo. ZuyKEKpif nooa r\iav SnAwjiEva CTTTIV £<popia.

H aAn6eia Tov ioxupio(i6 TOU IlanaKwvoTavTivou KaTappi'nTEi o EniK£(J)aKi\c, TOU EAOE Tiawnc; KansAspTiq. ZTT^V KaTaOEOTi TOU 6nAwv£i OTI r\a JJ.E Ta ov6(j.aTa nou nap£Aa(B£ ano TOV unoupyo OlKOVOUlKCOV TTEplEIXE 1O Kai 0X1 2O Ov6[iaTa.

36 • HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY

2013


* '31 1' EnmoAaiog n rjjEihnc;; Kai 01 6uo xapaianpiauoi pnopouv va ano6o8ouv IIE EUKoAfa OTOV uv U.E Tnv Tnv i'5ia toia EUKOAIO nptinv unoupvo OIKOVOUIKUJV ritopyo IlanaKwvaTavTivou, nou toao oe OUVEVTEU^EK; TOU 600 KOI ornv KOTdOean TOU OTHV EniTponri GEOJIUV KOI AiacpdvEiac;, aAAd KOI cnnv ouiAia TOU OTn BouAri, unEneaE OE avoKpipEiEt;, anoSEiKvuovTaq ETCH yta axoua uia tpopd OTI n 6ia5pojiri Tnt; AI'OTO^ AayKdpvT KaSpapnaE Tn 5i£<p0apuivn AEITOUPYI'O TOU KPOTOUI;. ZTK; 7 lavouapi'ou o npamv unoupvoq OiKovou-iKwv napaxwPEI auvsvTEU^n OTU NET. To ucpog KOI n OTdon TOU K. nanaKcovoTOVTi'vou (TO avnAappavoTav axopa at Kdnoioc; nou irtav pnEpSEpEvog avduEaa OE npEpopnviEQ, OTIKOKIO KOI EKOTOppupia) ESivav Tnv VTunuan svog noAvriKou nou jinopouaE va n£i TO ndvTa, apKEi va pnv EnupioTEi Tnv £u8uvn yia Tnv aopatn £nf 3 xpovia AIOTO AayKdpvT. Ei'nE TOOO lifEUOTa, UOTE TO Tonfo va YIVEI aKOpa mo 0oA6. STIC; ' ' navEAapE avaKpipeiEq, aadcpEiEq KOI i^EuaTa.

To

To ijiepa

. nanaKtovoravtivou avcupepEi OTI 5tv dvpchai TIOTE OKpi^q nop£Aa/j£ to CD. 2uyK£Kpifi£va ioxupi?£Tai OTI «KOIIOT£ TOV Oiaw/Jpi} TOO 20io» iifTaoE r\ ora x^'pifl TOU, xwpfc va TOV poijfla ij fiviifJij tou yia TO now ficpa aKpi^coc TO CD nipaae TIJV ndpTa TOO unoupyiKou ypaipdov.

O TOTE imoupyoc OJKOVOJJIKUV, acpov emtefe tot; mo aatpaXic; anoflnKEUTiKO fi£oo TO USB, ^rra E'SWOE yia (poAflfij TO CD Kai nAfov ayvoti TIJV TUXIJ TOU. «ZijT7joa and owEpyaTTj jioo va KaTaypai|j£i TOUC (icyaAuupouc KaTaflmc. Mou avetpcpe OTI TO auvoAiKO rrood dflpoi?£ ia 2 6iq 5ohdpia Kai 01 nepiaaoTEpoi SrjAtovav pn5£VIKE'C KaTadeaEiq. O ouvEpyaTijc pou ftou ioutot 20 mpinov ovdfiaTa KOI ftou ETIE'OTPEIJJE TO CD. 'ESwoa TO CD va (poAax^EJ, XWP'C va £vi){i£pwoa) yia TO ircpi£XO(/£vo». np(5T?j tpopd napa6£xdtjK£ nun; ayvotinov ppioKETai TO JipwTOTimo CD OTIJV EmTponj] 0£O(iwv Kai Aiatpdvtiac,.

H aAiiOeia TO YEYOV0(; OTL O TOTE UTTOUPYOC, OLKOVOL1LKCOV 6EV yVCOpL-

?EL ROTE TtapEAapE Tr| ALOTQ npoKaAei ii£Y<iAa EpUTTJuaTa, KaGcoc, oncoq avifyeps. xapQKTripLOTiKd OTT| BouAri: «EYCO <;riTr|oa ir| ALOTQ and TIC; YoAALKEC, apxec; KQL EYCO TT]V nap£Aapa». To LJ.OVO nou TOU EXEI SLQC^UYEL EI'VQL TO TTOTE, KQTL (3£|3aLa nou EXEI 6ia4>uY£L and dAouq dooi TT|V napsAafBav LIEXPL va KaTaAri^Ei OTO X£p [ a TOU TicopYou nanaKcovoTavTLvou. Tdoo o np£o(3r|c; KCOVOTOYTLVOC; XaAaoTavT|q, TTOU 4>£p£TaL va nap£Aa(3£ and TIC; yaAALKEc; apXEc; TO CD, doo Kai o YEVLKOC; Ypa|J.LiaT£ac; TOU unoupYEI'OU OLKOVOLILKCOV HAi'aq DAaoKopLTric; 6£v GuiiouvTai i r)iiEpoLir|VLQ.

To i|f£)ia

H aAnBEia napa6£X£TaL AoLndv ncoq nap£6coo£ Y^a cf>uAaf;ri TO CD LIE TT| AioTa AayKapvT OE EVQV ouvEpYaTT] TOU Kai Loxupi'e;£TaL ncoq nAsov 6£v Yvcopi'<;£i nou 4>uAdoo£TaL. AnAaSri Evac, npo'LOTaLiEVOc; EScoos OE svav u<J>ioTaLi£vd TOU ELinLOTEUTiKO EYYpacpo KQL Tcopa OXL M.OVO 6sv EXEI npdopaoT] OE auTO, aAAd EvanoKELTai OTT] 6id6£ori TOU u<|3iOTaLi£VOU TOU va anoKaAuijJEL TT| LIUOTLKT) Kpu^cava TOU £YYP<i<t>ou!

O r. nairaKuvoTflVTivou onuq mi (oxupi?ovrai mot; r\ napaAi](p3nK£ aTOna. Ar\Xa6r\ r\n npeofida nap£\ap£ evav <paK£Ao xwpi'c va

To

yva>pi'?£i TI napaAafj^dvEi, yi' auTO TOV Adyo SEV

H aAiiBeia ZTiq 24 AEKELippi'ou 2012 TO OTsAEXOc; TOU ZAOE 0£d8copoc; OAcopaToq KaT£0£O£ OTL «OTO ap|j.d8io Ypa4)£LO TOU YaAAiKOU unoupY£Lou OLKOVOLILKCOV 6iaTr|p£LTai 4>aK£Aoc; KOL Yia TT]V npot|YOULi£vr| napd8oor| TOU i napa6o9£L OTOV £AAr|va np£opr| KAr|».

ITIJV KOTaSEoij TOU o Tiwpyoc nareaKUVoravTivou avaqipti: «M£T£ip£ipa TO CD OE USB wq aoq>ah£OT£po

H aAii0£ia O.TLSfjnoTE sivai YpaiiLiEvo OE CD SEV TpononoiEiTaL, 8ev aAAoLcovETaL. AVTLSETCOC; Ta apxsia nou ano9r]K£uovTai OE USB iinopouv va TpononoiT)9ouv, KaGcoc; TO USB Ei'vai EYYpai()i|J.o uAiKO. HD

HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY 2013 • 37


Oecopfec Tnq Lady Lilith

Ta jiuaTripia TOU Y£py-aviKOu xpuaou ndps TOV xpuao KQI ipexa ei'vai TO auvGnua nou ESwoE n Bundesbank, veupiKii <JTiq KEVTplKEQ

TWV HI1A raAAiat;, EVW oaovouna) TQ TiuaAcpri Tng anoaupEi KQI n OAAavSfa. Ta 5i£6vri KEVTPQ Tig TEAEUTQIEC; U£p£(;

aoxoAouvTai UE Tnv anocpaan Tng Bundesbank va Tnv KQVEI LIE sAacppd nnSnuQTQKia KQl LIE TOV XpUOO (JTO OTOUQ

ano Tiq KEVTPIKEC; TpdnE^Et; TUV HHA KOI Tng TaMfaq.

38 • HOTDOC. • 24 1ANOYAPIOY 2013

TOuq avr|Aiayouq 6ia6pououq KQI TQ Z uno4>coTiou£va 6couaTia r| creme de la creme TCOV ouvcoiiooioAoycov EXEI pdA£i

Auo UTIVEC; UETQ T) Bundesbank EKQVE OTpOcfrj ISO llOlpCOV KQl 11E VEQ Tnq QVQ-

Koivcoori napouoiaoE Tnv anocfiaofi Tnc; va Enavanpoo8iopio£i TT| OTpaTriyiKfj TTJC; ooov ac[)opd TQ Qno9£p.aTQ xpuoou Tnq EKQVE TOTa donpo Xcopaq, onoiaunupo, Eivai 3.391 TOVOI a^iaq ox£86v 140 8io£KaTOU|iupicov Eupco, ano£K6i'6ovTQq 8uo EK 6iau£Tpou QVTIGETEC; GEjiaTiKo (lEyaAuTEpo Kai ano QUTO TOU avQKOivcooEic;. Ai£6vouq NouioiiaTiKOU Tausi'ou Kai Tov Nosiippio TOU 2012 r\k iiiKpoTEpo uovo ano EKEI'VO TCOV HI1A! 6EXOTQV OKAnpT) KplTlKT] yiQTl £n£|l£V£ 'ETOI, OTa iiEoa lavouapiou QVQKOI'VCOOE va 8iQicoviJ;£i TIC; «Qo6£V£i£c;» TOU ^Fuxpou OTI JlEXPl TO 2O2° 6°- £niOTp£l|>OUV OTT) noAEuou nou unayopEuoav, Tr| SEKQE- xcopa 6Aa TQ ano9£uaTa xpuoou nou [5piTia TOU 1950, oTnv TOTE OiioonovSiaKfj OKOVTQI OTO napi'oi (acf)ou ETOI Ki aAAicoq AntioKpaTia Tnc; Tspiiaviaq va OTEI- EXOUV TO 1810 vouiona), aAAa Kai EVQ AEI TO iiEyaAuTEpo (ispoc; TOU xpuoou UEpoq EKEi'vcov nou 4>uAdooovTai OTT| NEQ TT|c;, yia Aoyouc; Qoc^aAEiac;, OTiq KEVTpi- YopKn. ZuyKEKpiiiEva, TQ anoeEuaTa Ksq TpdnE^Eq TCOV HITA, Tnc; BpETaviaq nou c()uAdooovTai OTnv OiioonovSiaKfj KQI Tnc; TaAAiac;. TpdnE^a TCOV HIIA OTT| NEQ YopKT) 9a H 6ioiKnor| THC; KEVTPIKTJC; rEpjiaviKfjc; |i£ico9ouv OE npcoTT] c[)dor| OTO 37%, ano TpdnE^ac; andvTnoE OTiq sniSEOEic; nou 45% nou EIVQI afjiiEpa, EVCO avTi'SsTa 6EXOTQV (is avaKoivcooT), oTnv onoia E^n- 6a 8iaTnpn6£i OTT) BpETavia TO 13% TCOV YOUOE yiQTi AEN np£n£i va EHIOTPE^EI o ano9£|iaTCov. Xpuooc; OTQ naTpia ESdcpT). ZTQ EKIXEI- M£Td IT\a 9£|ia £niOTpocf>fiq TCOV pfjiiaTQ nou napouotaoE EnioTijiaivE OTI anoGEiiaTcov xpuoou dpxtoE va TI'GETQI SEV undpx£i Kain'a a(i4>i(3oAi'a yia Tnv KQI OTT)v OAAavSia. To ouv6r||ia £6coo£ aocfidAEia TCOV anoGsiiaTcov xpuoou, evco TO XpioTiavoSnuoKpaTiKO Koiiua (CDA), r| 8iaTrjpr|OTi Touq OTO SiEOvfj KEVTpa TO onoi'o ^T]Tr|O£ TOV EnavanaTpioiio TCOV Eiinopi'ou Tnc; ei;ao4>aAi$£i nAEOvEKTniia ano8£|iaTcov. H OAAavSia 9£cop£iTai OTI OE n£pi'o6o Kpionq. TIQTI EQV cfiTaoouiiE PpiOKETQi oTiq npcoTEq 6£Ka X"p£q ooov OTU opia, E^nyouoav, 0a EXOUIIE d|i£OQ a4>opd OTQ ano9£iiaTa xpuoou, IIE Kdnou OTTI 6id9£orj iiaq PEUOTO OE f;£vo voiiioiia, 615 Tovouq, aAAa UE iioAiq TO 10% OTO Q^ionoicovTac; TO anoOsiiaTiKO TiEpiouoia- Eyxcopio enoaupoc()uAdKio. To 90% TCOV KO |iac; OT01XE1O TO OUVTOllOTEpO 6UVQTO. ano6£|j.dTcov cpuAdoaETai OTO iiEyaAuTEpo Edv TQ Qno9£|iaTa xpuoou ct>uAdooovTai iiEpoq TOU OTTJV O|ioonov6iaKT) TpdnE^a oiicoq OTO «oniTi», 6£V EI'VQI SUVQTO va TCOV HDA Kai TO unoAomo OE KavaSa 6o8ouv dii£oa coq £vvuT|or| OE nEpinTcoor] Kai BpETavia. nou xpsiQOTEi ^EVO voiiioiia. Ti ouv£|3r| KQI UEOQ OE 8idoTnua 6uo H Bundesbank £(f>£pv£ (idAioTQ KQI iinvcov r| c()iAoooc(>iQ Tnq KEVTpiKfjq yepouyK£Kpi(i£vo napd6£iy|ia, oTr|piyii£vo OTOV PQOIKO poAo nou 6ia6paiiaTi^£i TO KQI TI onuaTo6oT£i TO aiTniia TOU 6oAdpio coc; anoSEiiaTiKo voiiioiia OTO XpioTiavoSniiOKpaTiKou Koiiiiaraq Tnq nayKoouio xpniiaTonioTcoTiKO ouoTnua. OAAavSiaq yia EnioTpocfir| Kai TCOV oAAavO yEpiiaviKoc; xpuooc; nou undpx£i OTnv SIKCOV ano9£iidTcov xpuoou; KEVTpiKfj TpdnE^a TCOV HFIA |inop£t OE Mtjncoq 01 KEVTpiKEq TpdnE^sq SEV Eiini|iia Kpi'ori va SEOIIEUTEI ano TT| FED, npo- OTEUovTai nAEov Tiq dAAsq KEVTpiKEq K£l|l£VOU VQ E^QOCpaAlOTEl p£UOTOTT)TQ TpdnsejEq; Ki av vai, yiaTi; H OUVEXEIQ OE SoAdpia. OE EnoiiEva EnEiooSia. HD OTO iiiKpooKomo Tnv aujjvi'Sia ano<J>aor| TCOV rspiiavcov KQI npoona0£i va £i;r]vr]OEI yia noio Aoyo iieoa ae 6uo ur|V£c; r\k


To ypti(pco award; To Xf<o oaxjTd; floia kdOti Kdvo) OTOV Xoyo Kai TTOX; va ra ano^uyto; To Pip/lio, TOD SmKSKpij^svou cpiXoXoyou rcpdaijiou MapKavTcovdiou, civai a7rapaiir]TO Por]9r||aa yia oaoDq Kai oaeg OsXouv va TOV Xoyo Kai ir\v ypa^r) TOD<;

AlSoTOU 37, A6r|va,T.K. 106 80, THA.: 36 42 003, www.dardanosnet.gr

(Butembeng EKAOIEIZ • BIBAIOnQAEIO


H KQl 0 £KTTTO)TO(; Tic; jiO-cpidq'iKEc; u.£9d5ouc; nou xpnoiuonoiouv TQ KUKAtouaTQ me; VUXTQC; KQI TOU unoKdauou yiQ va TpouoKpamoouv avunonriaoTOuc; noAiiEc; KQI TOV nEpiEpyo poAo Tnc; QOTUVOUIQC; £K9£T£i n OYKtoSnc; 8iKOYpacpi'a nou oxnviaTioTnKE ^ETQ and SixaoTiKn nap£u.paon, inv Epsuva me; Ynnpsoiaq EotOTEpiKiov Yno9£0£0)V Tnc; EA.AS. Kai Tnv dpon TOU inAEtpcoVIKOU anoppmou YIQ Tnv und9Eon TOU £unpnau.ou Kai Tnc; EmAEKTiKnc; KaT£5dcpionc; napaAiaKcov KTiouditov, TOV $A£pdpn KOI TOV MapTn TOU 2010 avTioToixa, OTnv «auapTO)An» nspioxn me; Zaxdpeoc; HAEiac;. Tou Mann NoStipou

M

EOQ oTLq

KCU nXiov nou

YIQ KQTQXpT)OTl E^OUOLQC; KQTQ TOU TOTE

6ioLKr|Tr| TOU TomKOu AOTUVOLILKOU Tiir|Lj.QToq KQL 6uo QKOLJTI aoTUvoLiiKOuq HXeiac; nou EVEnAQKTioav OTHV unoSEOT), KQScoc; TCOV IJ.EOQ and Tnv dpori TOU rr|A£ct>coviKOu nou HE Qnoppf|Tou SianLOTCoGnKE OTI OL QvcoTspco, p.£068ouq apxiKa £Ka\J)QV KQI [IETQ KQTE- Tnv EnfuQxri xP°vLKf| nEpLoSo, EITE 6ev 8d<))ioQv ia napaAiaKQ onina noXncov, EnpQ^QV TQ VOLUllQ EITE OUVOLJ.LAOUOQV KLVOU|J.£VOl EKSlKniLKd KQL Q(f>r|VOLIE TOV EKnTCOTO Aoyco Tnq napapQTLKr|q viaq QvenQ(J)a aXXa, OL iSioKiriTEq TCOV TOU ouLj.n£pLct>opcic; 6r|LiQpxo Tnq Zaxdpcoc;, onoicov OXETI^OVTQV LIE TOUC; TTQVtoSu- IlQVTQ<;ri XpovonouAo. Uq TOTE QlpETOUq EKHpOOCOHOUq TOU

ITOV TEAEUTQLO QOKT|0r|K£ nOLVlKT] 6LCO^r|

OE (3Q6LJ.6 KQKoupYriM-QToq y^Q r|9LKfi 0AL|3£p6q TiQpQTripriTTiq oXcov QUTCOV auToupYLQ oe 8iQK£KpLij.£vr| nEpmTcoori TCOV \ie\ov6iav ELVQI T| ToniKf| QOTU- cfiBopdc; ^Evnc; iSLOKTnoLQc; QVTLKELLIEVCOV VOL1LQ, T| OTtOLd OXL LJ.OVO 8£V EVTOniOE LieYdAri a^LQq KQTQ ouppori KQL nGiKri TTOTE TOUC; SpdoTEc; TCOV napQVOiiicbv, OXL QUTOUPYLQ OE KQTQXpriori s^ouoiQq. LJ.OVO 6ev npooTQT£\))£ TOUC; no\LT£q nou IloLVLKri 8ico?r| oe paGLid KQKOUPYT|ELXQV npOELSonOLTJOEL YLQ TO EnEpXOLIEVO LIQTOC; YIQ andnELpQ Qv6pconoKToviaq Liac^Lo^LKO xTunnLiQ, a\Xa OUYKQAU^E LIE EVSEXOLIEVO S6AO KQI -OULiCflCOVQ LIE TLq KQTQVYEAlEC; KQL Tiq YPdnEpinTcoori cfi9opdq mEc; KQTa9£O£Lq TCOV noALTcov- EKELVOU^ OLQC; QVTLKEiLiEvcov LieYQAr|c; Q^LQC; nou npo£(5rioQV OTIC; napavoLiiEc;, EUPL- ouppori aoKf|6r|Ke KQL OTOV TOTE QVTi6f|LiQpxo InupfScovQ MnnALCovn. OKOLiEVTl LidAlOTQ O£ «QVOLXTr| YPQM-^l1» |i£ TOV EKnTcoTO 8ii|j.Qpxo Tnc; noAqq. npLv and LispLKEc; £|36oLid6£q dAa TQ QVcoTepco npoocona KAf|8nKQv VQ anoAoYr|6ouv OTHV QVQKPLTPLQ riupyou KQL KOI yia aoxuvoniKouc; LIETQ TLq QnoAoyiEq Touq Qc()£9r|KQV dAoL ME (3dor| TQ OTOIXELQ nou eAeuGspoi X^piq nepLOpiOTLKOuq dpouq. Qn6 TT| SLKQOTlKfl EpEUVQ, 0 EvToq TCOV enoLievcov £(36oLiQScov avaATHILieAELOSlKCOV HAEIQC;,

LiEVETQL VQ QnOCflQOlOEL TO EU|J.|3oUALO

MElSavnc;, doKrioE noLVL- IlAr|LiiJ.£Aeio8iKcov HAsiaq LIE BouAeuiia OE (3a6Li6 KQKOUpYT|iiQToq YLQ Tnv napanoLinfi Touq f| OXL oe 40 • HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY 2013

To napdSo^o Tnq unoSeonq EL'VQI OTL r| EAE nou 6LevfipYT|oe ri AOTUVOLUKTI ALEU8UVOT] HAELQq «PYQ?EL A.d6i» TOUC; KQTTlYOpOULiEVOUq QOTUVOLILKOUq, KQ0COq

6sv EVTomoE n£L0apxiKeq eu0uv£q. Ma<t>ia H LOTOpia TT)q und0£onq LIOIQ^EI VQ ELVQL KupioAeKTLKQ (3YQALi£vr| and OEvdpio QOTUvoLiLKfiq TQLViuq Lj.e npcoTQYCOVLOTEq

OLidSEq

LIQCfJlO^COV KQL

QVunoi|)iQOTOuq noAiTEq. TOV <J>A£|3QpTl TOU 2O1O

QVVCOOTOL SpdoTEq

YALOTpOUV OQV TQ CJ)QVTdOLiQTa LIEOU OTT] VUXTQ KQI, X W P^ VQ Yf vouv QVTLArinTOL,

napapid^ouv TEooEpLq and TLq napaAiaKeq KQTOLKieq, eLoepxovTQL oe arnsq KQL PQJ;OUV 4>coTLa, xpT|OLLionoicovTQq dyvcoOTT) EucpAeKTri uAr]. H nupoop£OTLKr| YnnpEOLQ nou £mTnq und0£onq KQVEL AOYO nLX£ipT|or| £Lj.npnop.ou, KQ0coq OL nEpLcfipd^Eiq TCOV 6uo EK TCOV TEOOQpCOV KO.TOLKLCOV PpLOKO-

VTQI nQpapLQOLisveq. 'E^co and TQ omTLQ nou napQ6d0T|KQV OTiq cfiAdYeq OTQIIQTOUV TQ pr|LiaTQ TCOV QYVCOOTCOV SpQOTCOV.

EvTonL^ovTai emonq L'XVTI and TO dxruia nou Touq LiETecfjepE o~tr\v n£pLoxT|. OL KQTOIKOL KQTQYYE^^OUV OTL OL EV AOYCO

KQTOLKLEq ELxav iinEL npiv and iiepLKOuq Hqveq OTO OTOXQOTPO Tnq SniioTiKriq apxnq Zaxdpcoq, r\Q KQI npoondenos


£102 IQIdVAONVI n • OOdlOH

« bcoosTlu AaoAmd3TlUA3 Acoiprloirx Am DTlliXp odp4>oADd3A bsdro bsAirodii bsimdii -•DiyDcltm ACOI bsiUixoigi 10 iorlodiA3, bii 'UoliipgodiMsyli U iT)i3iiip>ii3ig lux •boynoiipiylius •>[ o H3V bin Acpi3yD(t>ot> oiicpfjix 01 imsSpif) DOQ IOH 010 i33y 'wbpdoAti^s nrlm -DdBii ao4>v 'blii oAds 01 i3Arodliy>ioyo -iroug IDS bcpQDM 'oidiix 010 UXoiDX 1DM UXoidSll AlllO pAD^ 13AlT>£)D13Tl bllX orlpA AOI put) liAsrlonsiDioodii ira -oidsii bill r)ict)Drl U oioz noiidnw 8 bus coXs 'udsrlUo idXsrl ITJI Diimo DI AooirladxA IDM Ol AD<|lOX3, btnoiio bill bgXoi U. 'bliAUdy aoi3>tigoAlidi3 noi UQr>(|>put> Tooz/gfr 'bo£|pyoAd3 br>A3 IBM loX Alii Uopfj sw 'traioiDM norl LongTJAorl U ADIH, ' kcoi U norl liyp At>ili 111110 01 pinv» -dDrlligiiAt>-ioyno£|rlnD irotuorllig Alicpdii •oiDApe AOI UrlAiio Dininsysi IBM ADA pi4>3 'boyaoiipAodx bliiniADn Alii isAwiiyA 'boynoupiyliiis bliy>rodH o 'boXdurllig Alicpdii bpdoctndsiirlno noi 'AcpiatJ $3 buA3, 'loucodeAp AuiU bsinu bli>tiiri£)ridr)ii bill coApy boicoiiixs o 3D T1D3TI AT) Ol DlA bT)lA<T)dOC()r)igr) 'b31>t 'blirlpiivv boiAdcpsj 'boisyH bmdpXDZ blii norllig aoi boXdrrrllig AQA o 'bpdogc)) b3ODAi3rloiir>A3 bii Uocomid3ii liAsrhdxsxTng so btiiA -daoiau bli>iieli IDM Uoddao DIDX bni^D bliypAsrl T>d3iiDigi AcoAsrlisMiiAt) bnio bpdoe<t> bliASTlidxsMnig bliOBflpduii blii bsidoA irlOAaiDD ACTldl A(01 t)lDX bii 3rl 'bnisyn oi3>tigoi3y3rlrlliyTj ACTAUev Aroi3<t>3 aoiyaojjrins 010 bs>iig bisdi 30 iniAoinl 001 Diiaaynog 01 IDS aoiUddoun aoxiA(n(t>3YUi iliodp -3iiDdr>u liXdu Uxiiorllig 3101 Alii OIID UY01A3 Alll DlA OdO<|>DAD H AroMDiyT)dT)ii ACOI blioi^pg £ blii bsisepiioodii •A<03D3e011A AP)Xld31COOH b3A3TlnoAUodu bii DiA up l DlD3dllllA Alll pllD 5oiAOMliet>x D3Y3AADO13 AOID 5oi<)>ndAoxig

.

1

: " . . .... 1

-• . .

- • » n ,., -.

UYUIDOIIH U IDX lu>UiApuo H

"

•zvva iin -

run

DlO3dllllA AlllO OAO3d3 DlA D3V3AADD13 CIO1 Uy01A3 H

»7S

BVH» .

<" ' .

U

* • -: •

:^> -nrnUwnl O -'.MWmti!\;(ll>»

*

^

-mAO>tllQnN -\lOn^TttlT11t Hll in* ("*{'\\~ l > l Hl i < 1 | h ~'Mut..... .. :uuUJ7.uii>^ rVu inuriUv.i/.j m M\oi3QOuXioii> TJIUUO to 'imu •v.^iMvmOnK ux-* ri.rpdi; m/. ~mo^dla:(\I rm Mu ,\ttv/_Uyyni:i\D IB-* ?mJi>7.n/ in twuorovAii:'^ ItvNnilvi .vox 01:11 "Tin ,\oii;i'>A.i la.vmy-.'.v.iniM ^HiuU.vuO'.tiL' i\o.\3i1i3XoJi: uuni:?:: UMii.\i i iUit,NoJ^ - ••*—...> 7 < - ^ ';nl,uv, T W )Jin,

-O.UI

i[

\; v '^n -t»vin(1 ao h.v\i«'i|

53x19 'odmX oioprllig 30 AaoxliAT) aou DiDrloiix DisdiDont) bco isoiTladMA bii DA bcpXanusAT) 3101


OE pdpoq TOU SIOIKTITTI TOU AT KQI dAAcov aoTuvo|j.iKcov unaAAf|Acov: «ria npd^Eiq Kai napaAr]\|)£ic; 01 OnolEq OTOIXE100ETOUV TQ £YKAr|-

H KAiioT) OE anoAoyia KQI TO KQTTjYOpriT1]plO

TOU XpovonouAou.

TTJV aoTuvonia. STO Tono TOU nEpioTaTIKOU, ou|ict)cova |i£ Touq KatoiKouq, |i£Tapaiv£i o aoTUVopiiKoq X.K. TOU AT Zaxdpcoq, nou Siairipsi ouvYEViKEq OXEOEiq [IE TOV EKmcoTo 6f||j.apxo. Ki EVCO 01 KdToiKoi TOU uno6£iKvuouv TTI 6ia8ponr| nou aKoAou9r|a£ TI |j.nouAvT02;a Kai TOV npoTpEnouv va KaT£u9uv9£i npoq Ta EKEI, auToq, avTi va npoona9rio£i va TTIV EVTOniOEl, |J.£ICOV£L TaXUT^Ta OTO n£pl-

noAiKO TOU, EYKaTaAsinEi TOV Tono TOU ou(i|3dvToq Kai ii£Ta[3aiv£i OTT| Zaxdpco Yia va [lETacfiEpEi OTTIV nspioxri TOV TOTE

nepioSouc TOIV OTIIV nopaAia tnc; ZaxapuH;, o fiioiKirnu; TOU ToniKou AT KOI EVIU; axopn aaTuvopiKOt; ouvofnAouoav nepiEpYwt; |i£ TOV EKTTTWTO 5n|iapxo

Tnq KaTaxprioriq E^ouoiaq KCU Tnq Ka9riKOVToq». To Eu|j.fiouAio E4)£Tcov AGnvcov, ^E TO un. Api9|i. 2048/2010 BouA£U(id TOU, TT|v dpor| anopprjTOU TQV OUV6£0£COV aOTUVOHlKCOV Kai QlpETCOV

Tqc; ToniKric; AuTo8ioiKnor|q Zaxdptoq Kai anooTEAAEi OXETIKTI EVToAri npoq 6A£q Tiq ETaipi£<; KivriTTiq TrjAEcficoviaq. H YrnpEoia EocoTEpiKcbv Yno9£0£cov Tnq EA.AI., |i£ (3dori Ta oToixeia nou EXEI oTf] 6id9£on TTiq, oxTll^Q"ci?£L 8iKOYpa4>ia 320 o£Ai6cov, Triv onoia Kai anooT£AA£i, OTIC; 17 A£K£|ippiou 2010, OTOV AEa np(OTo6iKCOV HAeiaq |J.E Tr|V «E|J.niOT£UTlK6».

ZE auTT|v anoKaAunTETai OTI, KaTa Tiq £ni[iax£q XP OVIK ^ nEpiorepioiKoi KQTaYYEAAouv OTI auAAr]\|)f| Tqq 6ouq TCOV Y£YOV6TUV OTT|V napaAia Trjq Eivai EKSiKnriKTi Kai OTI EYIVE |j.£Ta ano Zaxdpcoq, o 8ioiKriTTiq TOU ToniKou AT 8lOlKT|Tf| TOU AT. m,v £VToAT| TOU K. XpovonouAou npoq Kai svaq aKOjiri aoTUvo|j.iK6q ouvo|j.iAouTO aoTUVoniKO opYavo. KaTaYYe^AOUV oav n£pi£pYcoq H£ TOV EKnTCOTo 8f|napxo riEpinou eva P.TIVQ p.£Ta, oTiq 8.4.2010, snioriq OTI Ka9' 6AT| TTJ 6ia6iKaoia TCOV Tnq Zaxdpcoq. r| ouj;uYoq TOU HpaKAri Enr|Ai6nouAou, KaT£8acj)iO£cov Kai TT|q ouAArix))T|q TT|q r\Ki- 'Oncoq KaTaYY£AAouv 01 iSiOKTtiTEq TCOV Mapia Znr|AioTTOuAou, (i£Ta(3aiv£i OTO Kico|i£vr|q, o QOTUVOHIKOC; 6ioiKT|Tr|q TOU napaAiaKcov KTiondTCOV, nEpiEpYcoq YKp£|j.io|j.£vo TTIC; oniTi npoKEi^Evou va AT Zaxdpcoq ppioKOTav OE TriAE4)coviKr| TO TOTTIKO aoTUVO|_iiKO T|j.f|(iQ, napd ava^T|Tr|O£i ^isoa OTa xa.Ado|j.aTa Kdnoia ouv£wor]or] HE TOV 6r||j.apxo Zaxdpcoq. Tiq anoKaAui|;£iq Kai Ta 5r||iooi£Uyvpatya TOU OUJ;UYOU TT|q. |iaTa, ouSEnoTE Eixe £A£Y?£i TOV K. XpovonouAo Yii TTlv au9aip£Tr| ^EVOI copa \i£ia, |i£ (3doT| Tiq |j.apTupiK£q 'Apor| KaTa9£O£iq Tqq i8iaq Kai dAAcov ounno- ME acf>op|ir| Tiq ouYK£Kpi|i£V£q 6ox£iaKf| TOU novdSa nou EXEI KTIOEI AiTcov Triq, ouAAaupdvETai [is £vroAf| TOU YEAisq, o EioavyEAEaq nAriniJ.£A£io6iKcbv IJ.E nAaoTEq oiKoSoniKsq dSEisq TOTE 6n.|j.dpxou IIavTa^T| XpovonouAou HAEiaq EavaYicoTTiq M£'i8dvr|q, OTiq 21 OTO npooTUTEUonEv ano TOV QOTUVOHIKO Z.K. |j.£ TTIV Karri - AnpiAiou 2010, HE TO Aio/iSss Evypact'O TOU Ka'idc))a. napavoiiia yia TTIV onoia Yopia OTI npoond9Tio£ va Tono9£Tf]O£i TOU npoq TTJV YnTipEOia Eo0T£piKcbv TO un.api9|i. 57/2011 BouA£U|j.a TOU naoodAouq n£pi|i£TpiKd TT|q YKp£|-u- Yno9£O£cov TT|q EA.AS., Zftia ir\HAEiaq. O|j.£vriq oiKidq TT|q. H iSia oncoq Kai 01 Y£ia KaTEnEiyouoaq IIpoKaTapKTiKfiq 42 • HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY 2013


T

if A T H T O P O Y W e r « v >

**fe ,3frJ;~ —^SS^P

£_, '**°^.-?7;$ &*<&'' *-

To tr)A£<j>b>vi]iiata nou KCU'VE Zu|ic|)cova UE TO un.api9|i. AD 3O2i/8/8os-AoT «E|imoT£UTiKd» Evypacpo Tr|q Ai£U0uvonq EocoTEpiKcov Yno9£O£cov Tufijia Ep£uvc6v KQI Aico^c. tiK EA. AS. , nou 5ia(3i(3doTT]K£ OTT]V EiaayyEAia HpcoToSiKcov HAEi'aq, TO onoi'o EXEI oir| SidSEofj TOU TO HOT Doc, avacfiopiKa |i£ TTJV dpar] TT]A£(t>coviKou anoppr)Tou KQI oup-cficova |a£ Tiq anavTT]O£iq TCOV ETQIpicav KrvrjTiiq TnA£<}>coviaq, npoKurrrouv u£Tai;u TCOV KArjoEcov 6idct>opQ OTOIXEIQ nou 8EIXVOUV TTIV enacffj TOU TOTE 6ioiKTiTfj TOU AT Zaxdpcoq KQI dAAcov QOTUVO(IIKCOV U£ TOV

W***0 "^^J^ ona«tni*

i«v i/i/itf _-e,^ A , >•'(/• TIIU iou uTtavrnoe "" ^,««*A*J^ Sii_ , r ' =•->••;--:.•..,•,-:•' !;.-, •-

s&sSS&6t 2SSStfiS^S3^» va ^E TQ onoia ouvyu eiTai o' om

TOU nou 8a unopdMei E andoei^n

nSmaiouracHEEvypacprioiTTiot^f'' :i >V)06(OUf

H KAqaii o£ anoAoyia KOI TO KtlTl)YOpl|T11plO

; 7/3/2010 KQI copa 12:12:25 o QOTUOI; uno6i£u6uvTri A.X. Kai TOTE 6ioiKTiTfiq TOU AT Zaxdpcoq 6ex9TlK£ OTO TnA£c))covo TT)q oue;uyou TOU KAfjorj and TOV navTae;fj XpovdnouAo. Tnv i6ia rinEpa, OTIC; 23:25:31, o unapXicfiuAaKaq K.X. KaAEOE TOV riQVTae;r| XpovdrtouAo ***(!. Z: MspiKEc; copEc; apydTepa, OTIC; 2.30 TO npcoi OTiq 8/3/2010, rj uuoTnpico6r|c; unouAvrd^Q KQTe8dcf>iOE TQ oniTia OTHV napaAi'a xwpi'c; TTOTE va EVTOnioTEi and Tr|v QOTUVOUI'Q.) LTIC; 8/4/2010 KQI copa 20:07:21 o 6101TOU aoTuvo|aiKou TurjuaToq A.X. 5EX011KE KAi^ori and TOV navTaejfj XpovdnouAo. Tr|v i6ia r||a£pa, OTiq 20:22:47, o QOTUVOUIKOC; X.A. KdAEOE TOV IlavTa^fj XpovdnouAo. ***( Z.I: ETU; 8/4/2010, OTIC; 19:30, T] aaTuvouia ouv£Aa(3e TT| ou^uyo TOU K. InTjAidnouAou ndvco OTO Tt)c; yKpsiiiouevric; KQTOIq, dncoc; KaTrjyyEiAE r| i'6ia Kai 01 YEI'TOVEC;, Ka0' und6£i^r| TOU ITavTacn XpovdnouAou |J.E TO i|)£u6£c; amoAoyiKO OTI Tono6£Touo£ naoodAouq).

Tia TIC; TT)A£(f>coviK£c; Touq Enacpec; |j£ TOV EKnTCOTO 6T](iapxo Tnc Zaxdptoc. navTQ^rj XpovdnouAo Tiq £ni'[iaxe? copEC. TCOV yEyovoTcov 8nAcovouv: O aoTUvoniKoc; X.K., nou KQTriyopEiTai and TOUC; KaToiKOuq OTL OTIC; 8/3/2010 6£v nEpiuvnoE va KaT£u9uv6ei lie TO nspinoAiKO TOU EyKQipa npoc; TT]V HnouAvTO<;a nou YKp£p:io£ napdvo|aa Ta oniTia Touq, avacfi£p£i OTI: «O navTa^rjq XpovdnouAoc; Ei'vai auyyEvrii; uou KQI ouyKEKpi^Eva GEIOC; p,ou Kai npuToc, ^d8£Acf>oc; Tnq |ar|T£paq LIOU. H ouyKEKPHIEVTI KAfjoT) npay|j.aTonoifj9r|K£ oTa nAaioia Tnq ouyyEVEiaq nou EXCUSE Kai yia dox£Touq Adyouq, Kai UE TO ouyKEKpiUEVO aTOUO (iiAco KaOnuEpivd)) 0 QOTUVOUiKoq Z.K., nou KQTnyopeiTUI OTI ouv£Aa(3£ Tnv K. ZnnAionouAou (i£Ta and und6£i^r| TOU EKmcoTou 6ri|j.apXou Tnq Zaxdpcoq, avacpEpEi OTI dAEq TOU Ti Aeve 01 KnTiiyopouiievoi aatu- 01 £V£py£i£q fJTav vduijiEq Kai ar|(i£icdvo|iiKOi Kai 01 5uo oipexoi VEI (lETa^u dAAcov OTI and TO onuEio TOU ZTIC; Qvco(aoTi E^riyfjoEic; nou £5cooav au|a(3dvToq nEpaas o K. XpovdnouAoq, OTr|v YnipEoi'a EocoTEpiKcov YnoeEOEcov aAAd 6EV TOU an£u9uv£ TOV Adyo. 'Oticoq 01 TpEiq KQTT|YOpOUU£VOl QOTUVOUIKOI o K. XpovdnouAoq TOV 6iai|)£uS£i \J.E Tnv TOU AT Zaxdpcoq 6r|Acovouv KaTnyopn|iQ- KaTa9£Ofj TOU OTOV avaKpiTfj, Ka9coq TIKQ OTI EIVQI aGcooi Kai avac})£pouv OTI avac[)£p£i |j.£Ta^u dAAcov: «STOV 6s QOTUTQ doa Enpa^av rjoav |aeaa OTQ nAaioia vo|iiKO 6£v Eina TinoTa, napd |idvo va KQVEl TO KQ9TJKOV TOU...»

•.'•"• ::'•"-'•' ""-"

ifisssges^g^

^^•J^T^^^^W

O aaTUVO|UiKoq uno8i£u9uvTrjq A.X., npconv 6ioiKnTTJq TOU AT Zaxdpcoq Kai vuv OTEAEXoq TOU EniTeAeiou Tnq AoTUVOUiKrjq Ai£u9uvor|q HAEi'aq, avacf>£pei OTI: «ZTQ nAaioia Tnq ayaOTfjq ouvEpYaoiaq U£ TOV S^iaapxo K. XpovdnouAo undpx£i KQI TnAEcficoviKri EniKOivcovia. Tia Tiq ouyK£Kpiu£V£q KArjaEiq nou 6£x9nKa and TOV 6f|uapxo Kai auTfj nou TOV KaAEoa Eyco 8£v 9unduai TI £inco9nK£ Kai av (iou av£cf>£p£ KQTI OXETIKO yia Tnv EV Adyco und9£or| Tnq K. ZnnAionouAou». O navTa<;T)q XpovdnouAoq Kai o Inupi'5cov MnnAicovnq, OTiq ypanTEq £^nyfjoEiq Touq npoq TOV avaKpiTT) nupyou, OTiq 29 N0£|i3pi'ou 2012, apvouvrai KQTT)yopnuaTiKQ Tiq ano6i6d|j.£V£q oe auTOuq KQTnyopiEq KQI 6nAcovouv OTI £npa^av Ta vd(iiua x^pf? va EXOUV Kajii'a EUnAoKfj aTiq napdvouEq KaT£6a<}>io£iq KQI Tnv |anouAvTo<;Q OTTJV napaAi'a Tnq Zaxdpcoq. HD HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY 2013 • 43

* 'f l -


£102 AOHVAONVIK • DOQXOH

ijjidUio DA niA ui3A3Ai(i>] Uyvp -"><"> 3XUlODlOae 'odlDX IDX CT93 l3<tmYDHOUD

13X3 aoa JOH 015310110 ill IDX «ioi30pion3 iUxn1UiDn0» 5Ul UdpX niA niliioioorllix) liio 300193 A39 31011 pYY" ilXDYYOU 3XUl03YDXlU3 013Y311U3

pxirloAOXio 01 S31OUO 5n 'xpo^ppEia 5Ul IDX n^iJsiEMf •% zajBAjv iUl 513030X3 5ii 3rl DA<9<)>rlno 'oidliinsirlDx pxirfodgnXnx orlioroij) IDX SsiAo ox

o>rirlodgnXr>i IDM bsiAn 01 pdo(f> Lii Uinv "o^rloi oxii -coiomoirirlLidX AOID «LiDAt)iAn53» r>3A La pisrl bsdarlU bsAiy miAoXds bisctmyra -OIID 10 "Dyyps UypXiw AOID <6UyD>t» bin DtloidpX 01 IDX bD^supdx bliMiiodAv iUi orliopiiD 01 srl bmiDdisii Disupdx Aliio bDdpAdaoi^ bliAApij o IDM bUoUAdsfjnx bLi>iiit)rlrlo>ndi bill opysiius p>tirloAO>iio 01 isXopdDU DA soiiAodc)) aou IMIA -DJI3g 01 DlA DlsXlOlO D3A !)DlLllOlOOl1Ll§

blii bcoc|> 010 i3Ad3c|) ooa I.OH ox ••'DiDrlUiono p>n53iiDdi LiAa iDiAOAiA bDi3A3Ai(J5i oyod 3D Uct>aA ' lionsd -dpiDM Alii srl Anodpid3y4> nou bsisupdi nodurlDA aoi oypd AOI IDX boipdx OXIA -Uyys 01 i3Apj|TlDyDAD DAprlsgliJt aoi oyod AOI Atao, Tixiodii Dirl 5lL<t>nA -o>iio U i3oiyuc))OD$3 aoi DA

noynoiundgAV noMi^j noi «ud30ri3Y3Yi(J)» ui DISXSAHO UID AnoouxDD DA DiA Drludx 01 «inod3i3iiu» bnoio DA Dl39pUDOdll UlDAAg 3Qm 13Y 010110 01 '5oimiD30DX nOA3t1dD0(J)

-3ig noduooA 5pA3 uxogxs Dirl 13Y3101ID A3g 110 13D131I DA 130D110

-odu iDiriAnYsgjj pisrl nou ioipdx oigi 01 iDAij "'inoiDdx noi idsx 01 notlDiiD^jrlsdDii «nod 5UXIAUYY3

oiUeoiinyoii 01 1311 DA DlA Uoseoii -nodu LulirrodDiro ApeysdDii 01

I

iui DirtoAoxio ud30ri3Y3Yi(J) ui DlA DdnOXD Dl IDlAOXdS AD1Q,

uypxi]/\ noi Diiprl DI 5DiuiortiDmi[j idsii DdDAdnoij i3A3riuuoM03dx IQ

DlA «Dl>UOdLl» •••5ovjd) '5pifimAA IDA13 buAmAoiiD Aoiioip 5i3 5ui pig buixsgoiiD ipAD0m 5od3i3 o •oiopriuy oifl 'mdn3 -10x3 tyg 30 ADipxdsAD 010110 01 'HJ.V ^ul ioiDriiDiavx noi raApY iDiAoArino imi uDiii30D AUI OUD 'bpAoAsA pxumiom 01 isomido* DA od3i -priuodu 1DA13 up AOUIOY 3Aidx3, -5noA3rinoAoYodod) bnoi - uixsgouo orliApit AOID ixpYDiiri 01 i3^pi3u DA pxiAoY 3Dudm30 bogpYYS ^>ui D^aupdi H 'ADDUI! -pdgo^oY "<5uDD{)i{)Di3ri Di3dou AUI DIDX 'noAngAix DriDir[0pioiiAD im dewis DA3 IDX AOlOdU OA3riurlOg DA3 3D 3IV ^Ul UDngA3U3 Dlfo[ "TOgS AflOlDdDlfl A3g

iraiDdiaij ^>ui udpx DiA OASilnoAoYodod) DAUYY? AOI AnoAanrtu^ nou ii3flpd)oiiD 10 IDX :>3iduiY3{JD 10 oopiDy -DOQ 10H oi boiuipiDoriug 5ui bm* 010 i3Ad3(J) DA i35)X3Ano 53iouo Mi 'DYYPS UYPXIJ\ noi orlndgi pxumiDiiioiDitudx 01 DiA -UYUXS 53i3xdo 3{jndx3 buxuodAv iui Anidnririoioxsoig oixpYnd)oidox oj. -bs M30pd)ouD 10 ADXuinsgogsri bsioiio 5u OUD mipx 53xugAno bu DiA 5uDuiu{JD -id>rlD Didmgidsu AnoAud)D A3g DOQ XOH 01 OUD Dfl3rl bDiuipiooilug 5ui bmd) 01 i3g Anoxs nou Di3xioiD DJ, -oiduin3itiDX pxiriodgnxoi 0131! IDX uouAd3{)nx u bsdsriu toAjY OUD Aidu 3OU0noYOXD bDi3A3Aid)i 5ui UAsriuinusu AUJ, -bwiDdisij uxirluiDnD u i30xiduio DA i3U3du up ADAidx3 noi3Y3im3 noxiitoAoxio noi bsiA 10 ugi3U3 'iuxodi noixoAiu UADA3 oiduiDDiong OID 3xu0uAugo 3j,v H

in u

DOQIOH


TO

T

ouLicfcova LIE TLC; EK9£O£ic; TT|c; Alvarez &. Marshall mi Tnq BlackRock, TIC OTOL'EC; TO OLKOVOtiLKO EniTEAELO EniKaA£OTr|K£

noAAdKic; aAAd noTE &EV E6coo£ OTT] SrpooioTnTa Y^Q- X^pTl Tqq «ouoTniiiKfjc; EuoTd9£Lac;» KaL TLq onoLEq TO HOT Doc 46 • HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY 2013

anoKoAuipei E6co KQL Kaipo, 9uoid- p£UOTOnOLr|O£L XC°Pl'c va oTr|K£ coc; dAAr] IcjHYEVEia Yia va oTt|pi^£i avaTapaxEC OTHV TLLirj 6LanpayLidTEUor|q Xp£OKonn|j.£V£c; Tpdns^Ec;. Tr|c; EV AOYCO LiETOxnc; and Ev6Exd|iEvo Kd9£ £iar|YLi£vr| ETaipia, ouiKficova LIE TT|V KEl'llEVT] VO|1O9£OIQ, ElVai UTIOH nopEia TTJC; anoSELKVua OTI yia Tnv Xp£co|ievr| va 6n|j.ooionoi£i dAEt; TIC; IlELpaLcoc; dAa KuAr|oav KOI' £uxr|v, dncoq ouvaAAayEc; THC; OTO XpTUKmoTfjpio txav ox£6LaoT£L. Zn|i£pa r] KO.L TIC; aYOpancoAnoiEC; LIETOXCOV. Mia TOU OTE 8LanpaY|iaT£U£TaL OTO EvSEAsxtlc; [lEAETri TCOV ouvaAAaYCOV Tnc; XprniaTioTnpiaKO TaLinAd LIE Tnv Tiiiri THC IlEipaicoq, Aomov, OTIC £AAr|viK£i; QYOpsg ox£6dv va ayyi^EL Ta 6 Eupco. ME TLC; nio EmpspaicovEL |iia ano TIC noAAsq KcruriYO- ouvTnpr|TiKEq npo(3A£\))£LC, KOL (IE Tnv PLEC, HOD 8£XTr|K£ TO XPr|l-laTOTTLCn:col:LKO TiLifj TT^C und ncoAr|OT] LIETOXTIC; va unoAoi6pu|j.a, TO oiKOvojiiKo sniTsAEio ir|c, yi?£TaL KaTd npooEYYidTi OTa 4,5 Eupco, KU(5£pvr|oriq, aAAd Kai o npOKa0r||a£VOC, T) Tpdns^a HEipaLcoc;, EXOVTOC; ^EtfopTcoTr|q TpdnE^ac; Trjc; EAAd6oc;, ano8£iKVU- GEL and TO xapTO<{>uAciKLO THC; TIC; LIETOXEC; ovTaq OTL \J)£u6ovTav ouAAr|(36riv. 'OTav TOU OTE, 9a EXEL KaTatfiEpEL va Eionpd^EL o K. npo(36nouAoc; icxupi^oTav ncoc, r\| TT]qKaTi «KaAf|q» ATE OTT|Vand nEipaicoc, nEpLoooTEpo 20 £KaTOLi|iupia Eupco! MEXPL OTLYLITIC EXOUV nouAr|9£i SEV r|TQV |iia EUVOLKT] TrapaxcopriOT), aAAd ox£6dv 1,8 £KaTO|i|iupLa L^ETOXEC;. ti KaT<iAr|£T] TOU onaoiiiaToq Tr|q ZTLC; JIETOXEC; auTEc; nou aYopdoTT|Kav ;, a0ou Kaiiia dAAr) UEoa and TO deal YLO Tnv ATE np£n£L va 6EV £^£({)paO£ £v8iaC()£pOV, ouvunoAoYLOEL KavsLc; KQI Ta undAoina LiEAcoq va ava<j)£p£L TI ou|in£pLAaLJ.(3dv£i «npoLKLa» nou snecfiuAaooE r| Ku(3£pr| UYITIC, ATE... Vr|OT| KaL TO OLKOVOjllKO EnLTEAELO yiCl ZuiKficova LIE Ta £nior][ia OTOIXEL'Q, Ta Tnv IlEipaLcoq. ZE auTa ou|in£piAaLi(3(ionoia ri i'6ia r| IlEipaiuq EXEL 6coo£i OTT| vovraL TO 10% TOU JIETOXLKOU KEcpaAaiou SrniooLOTTiTa, [is TT|V E^ayopd Tr|c, ATE, Tnc; EYAAn, TO 7,5% Tnc; Folie Folie, TO Evavti 95 EKQT. Eupco, n£pLr|A9av OTriv npaY|iaTLKO XPWi TCOV KaTaGETCOV TTJC; KaTOxn TIT;, EKTOC, Tcov dAAwv, nspLOAypoTiKfic;, nou av£pX£Tai OE nEpioooTEpEC, and 4,1 £mT. (IETOXEC, TOU OTE. odTEpa and 14 6ic; supco, KaL cfiuoLKa Yn£v9uLiL£;£Tai OTL TT|V riiiEpa |i£Ta|3L(3anapdAAr|Aa E^aocfiaAL^Ei avaKECfiaAaiooric; Trie; AYPOTLKT^C; T| LIETOXTI TOU OTE SLOEKaTOLiLiupLcov, Ko(3ovTaq ELXE KAeLOEi OTQ 3,86 supco. And TOTE TO npcoTT] TO vfjua Tnq avaKEcfiaXprniaToniOTCOTiKO i8puLia ox£6dv K.aQr\(lEpivd npopaLVEL OE ncoAr|O£ic; 10.000 AaLonoLnonc;, a<}>ou EXEL npoxcopf|O£L OE ECOC, KaL 150.000 IIETOXCOV, OE |iia npo- ouYXcovEuon. 'Oncoc; ELXE anoKaAu\J)£L TO ond6£ta va TIC; ^£<}>opTCo9£L, nL9avoTaTa HOT Doc OE naAaioTEpo 8r||iooL£U|id TOU LIE TLTAo «AYOpaoav TT|V ATE 600 Eva KTL|1£ OTOXO Va pEUOTOTIOLTJOEl OTaSLQKa TQ nspiouoLaKa oTOLXEia nou E^aydpaoE. pid Tr|q», TI a£;i'a TOU LiEydAou i6LOKTr|TOU aKLvr|TOu Tnq AYPOTLK^C; OTO KaoTpL unoEUYKEKpLLlEVa, EV6ELKTLKQ ElVaL Ta OTOlX£ia nou LinopEi va |3p£L KavEi'c; OTIC; AoYi'<;£TaL OTa 75 EKaT. Eupco KaL TO CAIR KivrjoELc; Tnc; IlELpaicoq. Tnv i'8La T]LiEpa OTT] Pd6o anoTLLj.dTaL OTa 30 EKOT. supco. Tnq Li£Ta(3Lpaonq TCOV 4.161.140 LJ.ETOXCOV lTOLX£ico6£Lc; vvcooEiq npdoGEonc; apKouv TOU OTE r] 8LoiKnor| TTJC; ElEipaicoc; ^EKL- Yia va avTLAr|cf)6£L KavsLc; OTI TQ 95 EKaT. vr|O£ va TLC; nouAd, pEUOTonoicovTac; Ta nou KAri9nK£ va nAr|pcoo£i r| IlELpaLCoq npcoTa 20.000 KOLiLiaTLa EvavTi 75.485 -napaLiEVEi dyvcooTO av KaL noTE Ta Eupco. MEXPL KaL TT| ouYYpa4>Ti TOU napd- KaT£(3aA£- 4>avTa^ouv ij)LxouAa LinpoVTOC; r) ncoAnori xpEoypdcfcov TOU OTE and OTd OTa ava(j.£vd|i£va d|i£oa K£p6r| . O TT|V IlELpaLCOC; (3pLOK£TaL OXESOV O£ r|Ll£- YaLioc; AoLndv 6£v EI'XE Kavsva AOYO va pr|oia 8iaTa^T|. 'Av9pconoi Tf|q ayopdc;, Linv n£Tux£L. Ei8iKd av Ad(3£L Kavsic; LiLAcbvTac; OTO HOT Doc, Kavouv AOYO undij)r| OTI Kouiindpoi f^Tav o unoupYdc; yia Lua npooEKTLKa |i£A£TTi|i£vri KLvnori, OlKOVOliLKUV KOI O KEVTplKOC; Tpan£^LTr|q LIE oKond va KaTop9c6o£L r\a va Tricxcopac;... HD


Znjafcoaav TO 5n|i6oio yia va janv xpecoaouv mv Tpane^a

0

1 £u9uv£<; TT]C; TiE coq enoTTieuouoac; apxfK eivai papuiarec;. AVTI va 6ia<}>uAd£J£i Ta ouncf>epovia TOU £AAr|viKou 6r]poaiou,

ME 84 EKQT. eupco (pai'vEtai OTI ^npia)6nK£ TO eMnviKO 5n|iooio riag Tng enevSuanq ano Tnv nAeupd Tng AYPOTIKIIC; Tpdne^ai; (ATE) OE auvGera 5o|in|i£vo npo'iov KQI TOU AOUKETOU Tng npiv and TH An^n TOU. npOKeuai yia swap pe Tnv ovoviaafa snowball, ETTEAE^E VQ npOOTaTE(|)£l Ta OUpCflEpOVTa TO onoio npaviiaTonoinGnKe enf TCOV npepcov TOU npainv eniKecpaArK; irjq Tpdn£J;ac, TlEipaicoc;. H TsAEUTaia Tnq ATE Anpmpn MnAiQKOu KQI ouvexioTnKE em' TCOV npepcov TOU cfiaivEiat OTI Kapnco0r|K£ K£p8r| EKQOeoScjpou HavTaAdKn. Toppupicov Eupco PEOCO iriq anoKTT|or|c. OIJ.OA.OYUV ovopaoTiKf]c. a^taq and TO xapTO(J)uAdKio Tr|c. ATE, |i£ TO oravSaAo TT|c; E^ayopdq va ct>avrd<;£i QKOUT] nEyaAuTEpo. TO 2OO7 T| TOTE 6lOLKT|OT| TT|(; ATE,

Tou

n Tpidvin

|J.£

9a EnpETiE va KaTa(3dAA£L coq ano<;r||j.LcooTj ouyKEKpipEvo ndoo, pe (3dori TQ doa npospAEnE r| ou^wvLa. To ondoipo Triq oup^coviaq npor|A0£ TEAiKa and TO KAeioipo TTiq ATE. H lancoviKT] Nomura E^£Aa(3s TT| ou(j.(()covi'a coq nioTcotiKO yEyovdc; a0£Tr|oriq TCOV unoxpEtooEcov Tr|q ou|j4>covi'ac;, Kai TO EAAriviKO Sripdoio £mpapuv6r]K£

TOGO TO ncoc; p£9o8£UTTiK£ TO ^£nouAr||ia Tr|c; ATE OTr|v Tpdn£<;a TtEipaicoc; EvaVTI nivaKiou cbaxric; doo Kai TO oEvdpio rr]c. Sidonaoric; Tr|q ATE OE «KaA^» Kai «KaKT^» TpdnE^a, TO onoio anoTEAouoE KOLVO HUOTIKO OTi]v ayopd. Qc; appdSia EnonTsuouoa apxtl r\£ 9a l^nopouoE va SiacfiuAd^Ei Ta ou|j.(fi£povTa 8UO£ n£p( TQ 2OO EKttT. EUpCO, EVCO dAAa TOU EAAr|viKou Sripootou, KdvovTac; KaTi 55,7 EKXIT. EUpCO ETIEVSUOE OTr|V Q|J.£pLKa|J.£ 84 EKaT. EUpCO. noAu anAd: Mia avanpooapnoyri TQV viKfi snEvSuTiKfj Carlyle Group. To snowball rpav |J.ta |J.op4)^ swap KO.I To 9£|j.a COOTOOO SEV EXEI va rava TOOO [is dpcov Triq oupcpcoviac; ps TTIV lancoviKT] Nomura KOI TT|V avdArnj)r| Tnq EnEVELXE OUVQC()9£L |J.£ TT|V ETtEVSUTlKTl Tpd- TTIV a8£Tr|OT| Tr|q ou|j.4)covLa<;, aAAd p£ TIC; Ti£!;a Merryll Lynch, coq avTioTde(j.io|j.a EuSuvEq Tf|q TrE avacfjopiKa |0£ TOV nArm.- 6uor|c; and TOV VEO ayopaoT^ TTIC, ATE, KivSuvou. H apxiKTJ ou|j.<|>CDVia TT|q EHEV- |i£Ar| Tpdno nou AELTOupyr|O£. Kan nou pEXpi TTI A^r) TOU swap. 6uor|(; nEpiEi'xE «cash collateral». nio EVTaooETai OTa nAaioia TOU YEVLKOTEPOU QOTOOO KUTl TETOLO 8EV EyiVE rtOTE. H anAd, OE rtEpinTuori nou |iia and Tiq 6uo ^EnouAripaToq rr|c; ATE, |J.E TIC; EuAoyisq TT£ npOTipr|0£ va pr]v EmpapuvEi TOV nAsupEi; a9£Touo£ TT| ouncfxcvia vcopiTEpa TOU noAiTiKOU ouoTti|j.aToq. To HOT Doc VEO ayopaoTTi Kai (popiuiac ia and TO xpoviKo dpio nou npo|3A£ndTav, £iX£ anoKaAut))£L OE naAaiOTEpo TEUXOC Triq a0£TT|OTic; TCOV dpcov TOU swap. TOV K. ArKirJTpri Mr|AiaKO, OE |j.ia pixj;oKLv8v)VT|, YL(I TQ 6£6o|j.£va KpaTiKr|<; Tpdn£e;ac;, ETIEV6uor|. npoKELTai yia. Eva £161x6 npo'idv, TO onoi'o £(])£p£ Tqv ovo|j.aoLa snowball, r\a OTa eAAr|viKd. ITO npo'idv auid r\| TOU K. MrjAidKou ETTEV-

HOTDOC. « 24 IANOYAPIOY 2013 • 47


_':,;;;•;_•--_ '••,.-••,',"^"-.•V.-.V'"*;,'»•-••-•

:'"-i-x^v::;Lv;l.^' •^1':.>„..:•- .. AId

'*" L*:V"'4'S;;;

^

H Tpdne^a neipcuux; OTl

LIE IT) Citibank. EVCO EVQ xpovo LIETQ, oTLq 27 MapTiou 2012, r| Merrill Lynch 6a KAELOEL Ti"| ouvaAAaYn . ZTO LIETQ^U r|

_... islnilStA -, a :;.M.;^I : lj :- i

' - - - - - -

--

uncpa^ia noMtov

I' i -X1

H ondvrr|OT| TTJ? Tpdne^a? Tr]? FAAdSoc; yia TO snowball swap itou ordAOiiKE OTH BOOAll EHEITQ QUO ep(OTT)OT) TOU

an TO xapiotpuAdKio TIM; ATE Tvcopi^av via TOV KIVOUVO To Y£Y°vo? oil TO £AAi"|VLKO 8r||j.6oio Kiv8uv£U£ va z;T)(iLco9£i (IE noAAd EKaTOUlIUpLQ EUpCO TJTaV KQTt ITOU aTTQVTEC;

Yvcopi£;av. To 2009 r\E npoxcopT|OE OE 6uo ouvaAAayEq |JT|5£VLKOu ILE TTJV LancoviKTi Nomura, VQ QVTLOTa9(J.LO£l TOV KLV6UVO an6 TfjV

H AsiioupYia ir|c, coc; srtOTTTEUOuoai; apXTJq unr|p^£ yia aKO|iT| M-LQ cpopd nATHi|j.eATiq, npoq 6(J)£Aoq TCOV KCU oxi TCOV oujj-cfepovTcov TOU KOU Aaou. Oi euSuvec; TOU 6ioiicr|Tr| ir\<; TT£ ricopyou npo|36nouAou cog 9eo|j.LKOu EKnpooconou EIVQL [3apuTaT£c,. To HOT Doc emKOivcavriOE HE Tt|v TrE, SETOVTaq

dvo6o TOU EUpco. Eivai xapaKTripioTLKO OTL, OTTCOC; ava(f)£p£i T| TTE OE andvTT|OT| TT]C; EpcoTTioriq TOU POUAEUTTI TT|q NA AScovi r£0pYLQ6r|, «r| npcoTr] ouvaAAaYTi n£piAd(i(3av£ TOUC; aKpipcoi; avTi'OETouc, opouc, LIE auTouc, TOU coc, dvco npo'iovToq TTOU EL'XE ouvac()6£L LIE ir\v Merrill Lynch oikcoc. COOTE va avnotaetj.(i;eTai r| apXLKTi ouvaAAaYfl». AUO XPOVLQ LiETQ, OTLC; 15 NOELlppLOU

OUYK£KpL|i£VQ EpCOTTllIQTQ, COOTOOO 8EV

2011, T] ATE 6a npopEi OE ouvaAAayri

£Aa(3£ noTE KQM.LQ Eniori|j.Ti anavrricrn-

QVTLOTQ9L1LOT|C; EniTOKiaKOU KIV6UVOU

48 • HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY 2013

8LKaOTT|plQ KQTQ TT)(; ATE, «TTpOK£lli£-

vou va PEPQLC09EL OTL T| Merill Lynch SEV c))£p£i KQLILQ Eu9uvr| \ia ir\, ouYK£KpiLJ,£vr|c; ouvaAAayfn; EK Lispouq Tr)c, ATE Kai va ano^uyEi TUXOV LiEAAoVTLKEq 6L£K8LKT10£Lq QHO TT|V TpaTT£<;a».

H ATE 9a ava9£O£L OE SLKriyopLKO Ypa(J)£io TOU Aov6i'vou TOV X£^P'o|id ^S uno9£OT|c. H aLiOLpTi TCOV 6LKr|YOpcov «9a KQTapAri9£L LJ.OVO OE nEpLTTTcoori nou auTTi uTTEpKaAuiTTETaL and TOV TUXOV OULJ.PLPao|i6 nou 0a ETTLTUXOUV LIE TO avTL'8LKO Li£poq», avact>£p£L r| ouLKfcovLa. QOTOOO, nAr|poc()OpL£c TOU HOT Doc KCLVOUV Aoyo Yia naxuAT] aiiOLpfi, Tr|v onoLa KUTEpaAAs T) ATE KQL T) onoLa av£px£TaL OE XiALa8£q ayvALKEC AipEC. AL'YO LiETd, OTLC; 31 IouA[ou 2012, r| TTE ATE Kai 9a TT) GEOEL OE KaGsoTcoc; ELSiKTiq EKKaOdpLoric. H Nomura 9a EV£pyonoLr|OEL TOV TEpuaTLOiio ii\c, ouvaAAaYr|c; Kai 9a 9Ecopfio£i TT| xpEOKonia coc; TTLOTCOTIKO yEYovoc a9£Tr|or|q TCOV unoxpEcooEcov TTJC. ZTLC; 22 AUYOUOTOU 2012, LIE EYYPIC^O Tqc npoq TOV £KKa9apLOTfj TT|q ATE, YVCOOTOTTOLEL OTL EVEpyOTTOlEL TLC; 6ia6lKaOL£C

yLa TOV TEpLiaTiouo TT|C ouvaAAaYr|c. 'H aAALcbc yia Tr|v £ionpa^r| Tr|q anoe;riLitcoor|c nou npopAEnEL r| ouLicpcovLa. And


Tnv nAsupd Tnq r] und £KKa0dpior| ATE 6a anooTEi'AEi EmoToAfi, oir|v onoi'a

O VEOC; SLOLKHTTIC; AaiifSavEL |j.La oiioAOYOULIEVCOC; pL^)OKiv6uvr| andcfiaori avac|>£p£l «OTL £ni(f>uAdaO£TaL TCOV 6LKQL- yia Ta 6E8ou£va KpaTLKfjq Tpdn£<;ac;. coLidTcov Tnq doov acfopd TOV TEpiiaTioiid AnocfiaoiJ;£L va £n£v8uo£L and Ta 6La6£Tt]q ouvaAAavriq Adyco moTcoTLKou yEyovd- oL|aa Tnc; ATE nspi'nou 750 EKaT. Eupco OE Toq», Ka0coq enioriq KO.L «TOV unoAoyioiid ouvSETa 8o|ir|LiEva npoIdvTa. 'Evaq dpoc; OE O,TL cu(>opQ IQ noad e^ anoiLnrjoEcoq nou ELiEAAs va anoTEAEOEL TOV £4>idATr| KQI ta Aoind £^o6a». To KQKO diicoq EL'XE Tnc; Kup£pvrioT)c; KapauavAr), dncoc; £myiVEi, LJ.E 0ULia TO £AAr|VLKd 6r)Ljdoio. or|c; Kai o dpoc; «Kouiindpoi». To nood auTO acpopouoE TO 15% TCOV owoAiKcov Ynepa^ia 6ia0£OLiicov TTiq ATE, EVU TO undAoino 85% r|Tav Tono6£TnLi£vo OE oiidAoYa TOU Yia trjv To oKQvSaAo ducoq LO.E TO £;EnouAr|ua TT]q sAAnvLKOU 6n|j.ooiou Kai OE iiETpnTa. Oi ATE Kai Tiq napdnAEupEq ancoAEisq 8ev En£v6uo£ic; npaYiaaTonoiouvTai EVTOC; oTa|iaTQ £8co. H TpdnE^a ITEipaicoq 4>ai- Tnq EndiiEvnc; SiETi'ag Kai ouyKEKpiiiEva VETQI OTI Kapnc60r|K£ un£paf;ia noAAcov and Tiq 27-12-2004 ECOC; Kai TIC; 10-10EKaTOLJ-LiUplCOV EUpCO LIE TT|V anOKTnOl"| 2006, Kai acfiopouv 6ouT]La.£va oLj-dAoya KpaTiKCOv OLJoAdycov ovoiiaoTiKriq af;iaq Kai hedge funds. AvaAuTiKOTEpa, and u4>ouq 1,72 6iq Eupco, and TO uyiEq xaP~ Ta 750 EKaT. Eupco, TO 241 acfiopouv OE TocfiuAdKio Tnq ATE. Ta oiidAoya QUTQ 6oLJ.niJ.Eva npoidvTa EYYUTILJEVOU K£(()aanoTiufi0T|Kav OE 276 EKQT. Eupco UE Aai'ou, evco nEpi'nou 445 EKaT. Eupco TT|V TOTE TpEXOUOa TL|J.T1. H OU|J.- Tono9£Touvrai OE hedge funds. Oi TonoTr|q Tpdn£<;aq nEipaicoq OTO 0£Tr|0£ic; npoKaAouv odAo, KaGcoc; Eni'onc; npdvpa|j.|iQ Ertavayopaq TCOV oiioAoycov Kai Tnv opyr| TTIC; TOTE a^icoiJaTiKric; avTiELXE COC; OUVETTEIQ va QVEpOUV Ol Tl|J.£q noAiTEUonc;. BouAEUTEq TOU IIAEOK TCOV oiioAdycov, IJ.E anoT£A£0|j.a va mp- KaTa0£Touv liTJvuon, TO 2007, KaTa TOU TTC00EL unEpa^i'a uijjouq 300 EKO.T. supco. 6iOLKT|Tr| Tnc; ATE, mi r| und6£or| nr\yai'Ooo KQL TO nood nou 9a npEnsi va VEI OTr) AiKaioouvT). £Tr| |j.f]vuot^ TOUC; OL KQTapdAAouv OL IIETOXOI TT)q Tpdn£<;a(; (3ouA£UT£c; 0a Kavouv Adyo yia ?T)iiLd IlELpaiCOC; npOKELLIEVOU VQ KpaTTJOOUV noAAcov £KaToiJ|j.upicov nou un£OTr| r| TO management, IIETQ KQL TIC; unoxps- TpdnE^a Adyco TCOV En£v6uo£cov auTcov, COTLKEq aU^OELC; (IETOX1KOU K TIC; onoi'ec; 8a xapaKTnpi'oouv coq oKdvOTIC; onoiEq unoxp£OuvTai Ta SaAo, EVCO napdAAnAa 0a Kavouv Adyo moTCOTLKd i6pu|j.aTa, oTa nAaioia TT|C; yia a6iac|)av£i'q 8ia6iKaoLEq. H und0£or| snav dtjcoq 9a T£0£i OTO apx£i'o. H iSia r| TTE coq apiidSia EnonTLKf] apxri 0a npo(3£i OE iJETpa EnonTiKfj <})uoriq KaTa Tnq ATE, EnEiTa and EniTonio EAsyxo nou OE 6onr||.iEva npoiovxa OL Tono8£Tf]o£Lc; TT]C; ATE OE ouv- npayijaTonoinoE, dncoq avacf>Ep£i oTnv 0ETa 8oLj.T)Li£va npoidvTa 6£v Ei'vai |j.ia anavTnori Tf|q npoq TOV POUAEUTTI TT|q KaLVOupYLa UTT09EOT1 . To 2004 r| NA ava- NA A6covi r£copyid6r|. Aa(i(3dv£L TT) 6LaKU(3£pvr|ori TT|C; xwpac;. «Avacf>opiKd LJ.E Tiq TonoeETf^osiq TT]q Adcpupo OTa KO|j.|KiTa E^ouoLaq £6co KaL AypoTiKtiq Tpdns^aq OE ouv6£Ta xpnnoAAd xpdvLa, r\a EL'XE onaTaAr|iiaTooiKOVOiiLKd npo'idvTa OTT| MeydAr] OEL dAa Ta KEcfidAaLa TCOV EiTEvSuoEcov Tr|<; BpETavia KaTa TT|V n£pi'o8o 2005-2006, r| ir)v n£pLo8o 2002-2003 npoKELLiEvou va TpdnE^a Tnq EAAdSoq npoEpri OE snipoATi OTnpL^EL TIC; (5ouA£q Tnq TOTE KU(3Epvnor|c; iJETpcov EnonTLKrjq cfiuonq OTnv AypoTiKfj TOD K. Ir|LJ.LTT|. O KcooTaq Kapa|j.avAf|c; Tpdns;;a, KaToniv Ei6iKou EniToniou anocjjaoL^EL va £|j.moTEi)T£L TO TLIIOVL EAeyxou nou npayijaTonoirioE Kai and Tnc; ATE OE svav OTEVO TOU cpi'Ao KaL KOU- TOV onoi'o 6ianLOTc60r|K£ OTL 6sv undpo: Tov OLKovouoAoYo, unoSioiKHTfj 0r|Kav paaiKEq 6ia6iKaoi£q E Tnq ATE Kai OTEAEXOC; Tnc; TpdnE^ac; EnL LJETpnonq, napaKoAou6nonq Kai 6iax£ipionq Kiv8uvcov 01 onoi'oi an£pp£av and o£Lpd ETCOV, Ar|Lir|Tpr|

HOTDOC.

LmiuyhlKE QTO Ti^v 00CIT1071 n); (TOjiVTtuvKl.- i i f .tf^maojt'fi™ nTO 100 deal, cttfwi. Han i| TiE So' cpoiti;;^ LK v.uv .Tp.itiipuv va iipflcl oc 011(19^™ H£ ^1

laopouoc vu Qvaldpel tov Kivouvo n; CSCI-OIXTTI; 11 Tpu^E^a ncipauk; xiao apjil 5rv t-v:«.s'ot ,;?.IUIIIFA(O.: ri-1 ufliiviivra n);, at papo; '

r]apaKn?.ou[i£ via TI]V a-uvrr]oii aa; TO

po Suvarov (IE deadline in Acuitpn

To HOT Doc aniii36uv£ Tpdnt^a EAAdSo;, (dOTOOO 6CV E^ttpE

andvTT|Ot).

Tiq EV Adyco Tono0£TTia£Lq», unoypaiiiii$£i r\E OTTJV andvTnor| Tnq. iTiq 2/07/2009 OL pouAEUTEq TOU IIAIOK rpr)ydpr|q NicoTriq, MdpKoq MndAapriq, ricopyoq Il£TaAcoTr|q, AniiriTpriq Toipcovriq, XpfjoToq AnSdvnq Kai MixdAnq KapxiiidKnq 0a EnavEASouv LJE vsa iinvuTrjpia avacfiopd. 'Oncoq 0a unooTnpi^ouv, r| J;r||j.ia yia Tf|v ATE LIEOCO TCOV En£V6uO£COV U^nAoU pLOKOU OE OUV-

0£Ta 8o|j.r|LiEva npo'idvTa 0a ayyi^Ei Ta 336 EKaT. EUpco. To aKpipEq nood Tnq ^niJiaq Tnq ATE and Tiq Tono0£Tfjo£iq ameq Ei'vai KO.II nou KavEi'q SEV E|j.a0£ noTE. KaAd nAnpocfiopr|Lj.£V£q nny£q TOU HOT Doc, ndvTcoq, or|ij.£icbvouv OTI r| J;T~|Liid rJTav KaTa noAu LiiKpoTEpri and avnr\u Ta OTEAsxri TOU IIAEOK Kai 6£v Ta 14 EKaT. Eupco. nood nou 0a KaTa noAu UEyaAuTEpo Eav T\E ELX Tono0£Tr|0£i OE xpilpiaTa Tr|q OE oiidAoya TOU sAAnviKOu 6r|Liooiou, TOU KOupsiiaToq. HD HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY 2013 • 49


EIOZ AOWVAONVIK • 30Q10H • OS

QH "Didoioi oyyp Dirl IDAIS srlniiis OIOD pyyn 'loyod Anonsynog uyo IDM DiyaodDZ Uyicj) bsiyirlo aqnxnoA Uio isipg •pisdiniA 01 bUi UAOT! 3MUd{J pMiysx •ayoii 0111 soroipdDrl lyaoii IDM linrl b3Y9 codas ooS'z socodUyii iyv •ItMidDoiDM SADADM Ui omv 'oAoyoMiDAoA 30 303113 IDM bsyDgAnrlD DiA ispii 3X13 'isrIXv 01 'oyi(t> DAS, "oAoyoigdDM -pAno noil 9dsXni nyou iyv ' oagTOMiA3io 1? iyv syDjjs bodiuiA DMiysx 'bl3ADM A3g D131OD OA9T1 '001DM 13M3 Kjjpdn^ 3Tl DTlOMOOOA UdlAoX b3113y{)3

Drip iiDiA '3oroyao{j Ui pyyn 'DIIIII niA DdswAiy isoopg 13X3 TOisiiMdo iyv "ortox -OOOA Ul 31113 '«OMldDOOM UA3 OApW"

SApdocJ) 'lorloMoooA bsAUyys 01 13ADM SAnoXs Uo3dn3ct)3 oypAsvv moDyii 1DA13 133y IDM COO111 3O(Og3 Ul OTlOMOOON

•bUioAorl co^s lypu 3MUA{) pinD pyyD 'orloMoooA Ui Uii3oi Uio oMidpooM Ui A9iiioY 3yD{J3, •pdno 010 piDodiirl isopdsu DA DiA Uyi4> ADIU noil pdiDiA Uio OMidpooM Dirl Uyyp isocog 31113 Ui 'pdno 3X13 Ugi3ii3 pyyD 'DIAOA -13113 UlO AD130n31DM 3AUll Ul OTI9MOOON

•OMidpooM Ui sorogs IDM DADIDIN UgiDy 01 sMUoUrlng 'DiOAoAsA Ui soirlgpio iyv "oApyo^so 013n3d3TlU(J)3 -OMOOOA boepy 3D 3d3(t>3 Ul U9 133y IDM

•iyv Ui picvDiiD isoidn^ syseUTOMUdiAoX oAUgo Ui sedU 3191 pyyD 'sonoMAofj bmii nyoii nrloMoooA oyyp DAS IBM 30dH, 3ADM3 IDM OgiodOM Ul 3ADM3 bCOtl9 lyv •piyDU 0111 piin VZWA3 Tidcpi •«oyDM 01 DiA 1013 OMidpooM lux ^OSVII ADiU piyuii nou pditnA Ui DA3ADM b30 Drip noi ,ocov 'noi DiMpgiDii 3U13 '«t>]3An oioprlUg 01 nyp ,IID coApii» DI 13OU5 DA 13X3 A3g IDM peoirl oi noinD •lAplOlMTlTJ 01

IM ADt(lOM3 noi 'blSADM 01 DA 11 PYYV -bpA

OAiin^s 01 lypu 31113 'wtnoprlUg IDAIS -Ugo o 3d3<J)3 30 DdoAUdA 00911 bsgi3» oisrloMoooA Ui irot v'HI 13^3 iyv DW" :i33y Ui IDM •U0D£JTl3ii3 Ui Aro3om3dX oAoy lyV Ul O13do4> 3Tl 3iD{J31DM orl9MOOON -piiDM pyyt> 'nidnonii oAoypiroi ADiU A3g •QisrloMoooA Uio loyo ADiU £T IDM S 9inn no iyv 30UAU^3TOMsonysA 9diDij •oyodp>i UgiDy Ui ADO isnsynog A3g ' «TS\O3 isdad odiiy nirl TOM nou lynoii srl bisi DA pdDii DADIDIN UgiDy pidni bidsooai biDAiA nirl nos 3yi3AApdmi» 01 ADO orlpdg Uio bisgcoioMO DdsinyD^ Ui !33y '«iyv t»droi is^pnoM DA ix» •DiDdco nyoii ADiU IDM Drldsi Uio •oAoypiDM nirl UMDADlMD(t)3 UlON Ul 11A-1O IDM 13yD{) 3X)3 TDM 9dit)iA Ui i33y '«r>itido» •UAIMMOM srl DidpAD(J) •«i3y3e -Drip UoUiipAOMooyoMTOMISADS Ul Dyo 3ADAd311 IDM DAlldlSO Ol 3yD{)3 'iyv Ui jynoii 01 sdiniA pyra i3AiA urlv," 'UoDiopiDM Ui DiUi9dD{)oo 01 bcoosrlD 'nOyoet»! 13O3A011 A3g i33y iimA 'T>rlUc()pdAoiAri())3io DIT! TOM 3{JDypiDM 'bUi liDrl ADiU oAUgo bopXnina •bUi prlrlisypig Ui SADMS IM dDiirl Uio 13ADM isyse bmiiUrl iyv soUicpd oditnA oinD IM ADiU oyi(J> 01 sMUgUrlng iyv '«pi9 TOM '-D101111 3^13g3 A3g T3TlU())pdAoigdD>I •bmosrlr) bi3oop(J)dT)M 01TOMbmi Url UiDcpAABAD oyic)) aos pyyn 'm\aodvz 010 r>y9 i3AU4>v 'DTlUApXUTl 91113 3AiuA{)3 noil r>rlU4>pdAoigdt>M Ui pun 00111 bUi UMUe -Dig 01 scfiDdAsTOMnyoii sMUeUjjoc)) iyv "iyv 010 i3sy '«!iynoii 01 13 Ami -DdDriTOMnoo pigdDM AUi srl DrlUyfjpdu 3yi4) bisXs bmiiUvv" 'UypAsrl om IDM oyUth 0111 '9diDiA Uyyp Dirl ADiU Dyiiig booXning

•13AD9311 3(tl31ApM iyv

«iDMUlD3X CpAH»

Uio cpdns bsiDDyu DiA DtlUApXUrl UAsrl -COlDTlCOOAS 3Tl DDlrlDMnOlI DlAdnOAlDM

OApitynoonort iioiA 'ottnx SAIIIS IDX dourl Dirl 3D ADIU bsixodu iyv

IDM od9<t>OA39OD Ul OAOO(J)3yUl ISAdlDTJ

•b3113Ol

oy)4>

13A111 13ADX A3Q IDX

3d» :i33y IDM pyDM iyv ispiios orlpMoooN •S bu sgdU od9<})OA -39OD 'icodii Ui £ ADiU Ddn ox 'isApesii iiDiA DdoAUdA isdpii Anoeds ioinD issy

UACOADO13 13ADM DA 13113dll DinV

•13X3DAD10U11

3tl DIQAD^ DA3

AD100DX noi oy}(ft IDX )YV UADA3UV 'omg odnoAio 3x13 oioyiyDj IDJI oiDAng nyou ADildpurt 01 3^Dii(f)3 bcotio ortnx

-AD^ U inOD MOA 3yDA{)3 3D 'DOllyD(J)nOM

' UiiodiA oypAsyv 'o-S :ApioiMDTj-DigUno3 •nyoii snsynog A3g iyv Ui igisyM A3yp Ui pyyv 'iyv Ui iiiito Uio pMiysi sgdU IDM UoUAoyorldDAno 010 ODD ADiU K'UoUApyorldDAno isysg IDM V3>II OIID Ui(()3deDM UypAsrl IDM upfjsdM Uyiiig DIT! 3dUii iyv IIDIJ» «!bpicodiiDij» «!iDoi3 DigUnos 01 piiv 'DMUiosx aoo Di3j»

3MUd{) A3g pMiysi pyyD 'OMidpiAUASii Dirl Uyyp IM sdUii 'orlAacJjo sdUu 'iyv Ui DrliD sdUjj -9YDM nyoii ADiU odiDiA Ux

i3pii

noil OlDDld© UlO 3AD11 13113dll IDM O13T1

ouridnouu )YV nox

«'.no3 'ooa iOH Uio otJipdA -r » -oioorlUg IDAIS IDM iyv 3A3y 01 iyv o J_j

30UlD(OddD

)WO


Ai£u6uvor|: IcoKparouq & KouvTOupicarou 2V, HaAaio OdArtpo, T.K.:17 563 ir)A.: 2109888410 • @ passport@on.gr • www.passport2knowledge.gr


ArcOvn Tnq Pevac; AKpm'Sou

Odvaioc; OTO KOUpClO TTJV wpa nou o npdsSpoc TTJC TouflTEjadAa, 'OTO IIspE? MoAiva, i VOUOE 5idyy£A(ifl yia TOV £va xpdvo TOU oit]v Efouoffl Kai unoypd^i(ji?£ TTJV alOTOplKlj (lEl'wOTJ TTJC f!|'ap>

mid 10%, 6uo dvSpEC yd<;wvav (JE o<paip£C TOV 39xpovo KdpAoc Kaori'yio AlEvrpdvo. 0 6l){japxoc Trji; ndArjc XouTidna (BpioxoTav JIEOO OE KOUpEl'o OTflV SfyujKi

la

ITUpd

TWV ayvdJorwv. Trfj i'6m jispa rj aoruvoui'a EPEUVOUOE rouq ipdvouc TEOoapwv yuvaiKuv, 01 aopoi TWV onoi'uv ppE'flrjKav OE yEiTovia TTJI; npwTsuouoac. Avo and la flufiara

OIKOVOH1KUV TOU Afli'KOU KOH(iflTOC TIK

tonavi'ac SiQTtjpouoE nspi'nou 22 acaapiaand £A(3£Ti-

rJTflV KOplTOQKla -E^l Kfll 12 ETWV-,

ipopouoav niTSduEi; Kai Eij(flv npoipavti orjudSifl orpayyaAionou.

fll £A£yX£ ETOlpfec TOU

ZuH<pWVa (JE Tfl OTOlXEi'fl TfflV T£-

Xpdvwv TOU OHE, orrj KflTaypdipovrai Ta ui|)nAdT£pa noooora EyKAr|(jaTwv nayKooui'wc. To 2010 TO noooord 100.000 KaTOIKOUC. Kfll (JETfl^U TWV

flufjdTwv rJTav 600 yuvafec, apKETE'C £f auTuv OE repiorflTiKa £v6ooiKoyEVEiaicrjc (3i'ac. Oordoo mow and Ta rapioooTEpa EyKArifiaTa OTTJ X^pa (3pi'oKovrai loxupo; oujajaopiEC

TQ TTOaOOTQ

TO 2010, TO KapTE'A VflpKUTlKWV TOU ,

dnwc 01 Zerac. Ta Ki'vrjTpa TUV 5oAo<pdvuv TOU STjjjdpxou TTJC XouTidna 5ej E'yivav yvfflord. Suuipwva (IE TO BBC, o a6£A<pd<; TOU, npwrjv (3ouA£UTTJc, EKTI'EI noivrj ipuAdKiOTjf; yia TOUC; (pdvoui; Tpiwv noAiTiKuv and TO ytiToviKdEAZflApaSdp.

nooooxo 6oAo<t>ovicov £IX£ |l£TpT|6£l

a£ 40 avd 100.000 KGLTOIKOUC;

ijrav KflTay£ypa(j(i£V£q OE ipopoAoyiKOuq napfl5£i'oou(;. Ta OTOIXEW yia TOV Aouic Mndp6£vac npO£Kuij)flv ora nAai'oia s'pEuvat; yia TO OKav5aAo rxioupreA, dnou EfmAacovrai KQI dAAoi uijJTjAdpafljioi a^iwtiaTOUXoi TOU ffiiou Kdti[jflTO<;. H E^EAI^TI npo£Kui|i£ fl<pou orflA6i]K£ and TOV SiKflonj ndfinAo Pou6 Eni'or^o afama OTIC EAfteTIKEC apx£'c ylfl nAtipoipopfec. 'Orav TO dvoua TOU MndpflEVfli; EvenAflKT] ortjv undflEOT] DcioupTEA, TO 2009, o npwiiv yEpouoiflonji; anE'aupE nood and TOV Aoyapiaofjo Kfll Tfl (lEropspE OE dAAov, OTO dvo^ia ETflipi'ac JIE TTJV Enuvufii'a Tedesul. O apxiKoq Aoyapiflo^dc PpioxoTav OE unoKflTdcrni(ja trie Tpant'£n.C 4p£'o6l]e, OTT| r£V£UT], OTO dvOfifl

TIJC navflUfli'iaic ETflipi'ac Sinecjuanon, ir\v onoi'fl £A£yx£ o Mndpflsvac. TeArj

0 npairjv eniTponoc YyEi'ac yia TTJV n£pi(p£p£ia TIIC MaSpfujQ, Xovdv XOOE TKOUE'^EC, napaiTTJflnKE and TO SlOlKHTlKd

OU(4(3ouAlO

T?]C

ETaipl'flC

Unilabs Espanfl. atpou npo£icui()£ OTI, EVOOW KffEEixE Tt] 5r]ndoia flEoti, TO Sidoninfl 2008-2010, EnspAETC TO 2009 TTJV nopa'a i6ia)TiKonoft]anc TUV unnp£oitov iflTpnaft flvdAuoi]!; OE E£I voooKO(i£i'a trje lonaviiaji; nptoc. XTO nAEupd TOU D<ou£V£(; owrtjptiTiKdc n£pi<p£p£idpxt](; lyvdflio DcovfldAEfl, o onoi'oc £ni'ot]C flVTl(4£TWm'?£Tfll (J£ KflXUnOljJl'fl

ym trjv ayopd noAuTEAouc KflTOiKiac 500 T(J, a^i'ai; 770.000 £upw, art] Alap^inEAa. O ncovfidAEfl flEupei nuc 6uo xpdvia Ei'vai apKcrd ym E'VQV npwtjv fl£iu(iflTouxo TOU Srjjjooi'ou va an£X£i and spyaoi'a OE iSiwTnaj Eraipi'a OE T0(j£fl nou Eix£ mrpoawnrjoa ujv KU(3£'pvt]OT]. 0 ncous'tiEi; (jdAiora on] paflia TOU nEnoifltjarj

TOU 2007, TJTflV KflTaT£fl£l(J£Vfl 22 £Kfl-

T1KOU TO(J£fl Kfll fl£Wp£l OTI £KflV£ TT]

Tonnupia, nou E'reoav TOV OKTuflpio TOU 2009 ora n,8.

SouAEid TOU KaAfl, and «n.8(Ki]<; KQI

EGviKonoinan: Mia avayKafa, «5uadp£OTn» MspKEA ?rjTfl pi^iKT] aAAay?] OE O,TI atpopd OTO SlKTUO 6lflVOHl]C 7]A£KTp(KOU p£U(JflTOC Kfll OUyK£Kpl(J£VQ ^EplKlj EflVlTOnOflJOTJ TOU.

H'lA^E Ai'yKVEp £(jipflvi'oTt]K£ unE'pnaxoc auTiiq Tiiq i5£ai;, Tr;v wpa nou anaiTE/Tfli sn£iydvTuc EnEKTflorj TWV SIKTUUV jinaipopdc pEUHfltOC UlJlllAlfc TflOlJC OE dAtl Tl) r£p(Jfl-

via, Kfll TO Kpi'oi^o auTd E'pyo unoSo^i; E'XEI i. H AiyKVEp, unoupydc KaTavaAionpooTfloioc, HEAoc Trji; XpiOTiavoKoivwviKfji; 'Evwotjq -a6£A(pou KojijjflTOi; TWV OTn. Bauapi'n52 • HOTDOC. • 24IANOYAPIOY 2013

va avanopipwfl£i nArjpwq, Adya TTJI; noAiTiKrjc nou avaKoi'vuoE TO BspoAi'vo. METO TT\V Kaiatnpotpr] OTIJ $ouVfl SlflOlpflAlOTEl" T] KflTflOKEUt] UEydAwV ypa(j(juv, nou anaiTOUvTfli yia TT] utiaipopd Kouoipia, r| rspfwvi'a SEO^EUTIIKE yw E^dAEinpdaivT\c, £V£py£ioc and napaKTiEi; [lovd&ec, ijjr; dAuv TWV nupijviKwv spyooTaoiwv HE'XPI aioAiKijq EVEpysmi; TOU poppa as nEpioxEi; TO 2022 Kai 6iao<pdAior] nwc JJEXPI TO 2050 TO TIJI; voTiac TEpnaviai; nou EXOUV (3apid pio- 80% TT]C napoxrjc t]A£KTpio(jou OTTJ xwpa 8fl pirixavia. Kai dAAoi EiSiKOi' and TOV xwpo TWV npOEpxETfli and Kaflapi] EVEpysia. Mia Ki'vrjEmxEipfjoEwv Kai rr\c, noAiTiKrjc flEwpouv OTI or\; da OUVIOTOUUE, yia noA8a rJTflv KaAuTEpo yia TT] TEpjiavi'a £va Eflvi- Aouc, Sidpflworj £vdc KdSovc, nou flEwpouv KO SI'KTUO nou avrjKEi (jfpiKuc rj aKOjirj Kai lOTopiKd: Trjv nuAnorj SIKTUWV nAERTpiapou, nArjpffli; OTIJV KufiE'pvrjor], £(6iKd OE \ua ns- Ta onoi'a KBTEXOUV (jeyaAEi; ETaipiEi; EVE'Ppio6o nou r\] ayopd r]A£KTpio>iou y£iac dnwc ij RWE, rj Vattenfall Kai ij E.On. HE TO Spiegel, jispiKij EflviKonoirjorj TOU rjAEKTpiKou SIKTUOU, npoK£i(j£vou


Ouaia ainv eAcuGepfa inc; nAnpotpopiag Z(po5pc(; avTiSpdaeiq petd inv QUTOKTOVIQ TOU xdKcp axTipiaTii Aapov Spaptc; «Me TOUC; unoAoyioTEc; iinopefc, va XTI'OEIC Koapouc.)), EAEYE o vsapoc. Aapov IpapTC. OTIC 12 lOuAlOU, 0£ OUVEVTEU^Tl TOU OTO

warfortheweb.com. «Na piArioEic. Yia BEIIOTO KOI unoSEOEic. nou pnopEi va pnv moTEUEic, aMd pSpioKEic EvSiatpspovTa. Na SnpooionomoEic. VTOKOUPEVTO. nou KpaTOUV PUOTIKO. H Kupspvnon SEV pnopei va TO oTapOTrioEi. Oi unoAoYiOTEg SEV EXOUV OKEijm. Eivai avTiYpacpiKEC, pnxavEc;. Noiioi Yia TO nepiExoiievo AOYOU SEV pnopouv vg ECpappOOTOUV 0£ KOliniOUT£p». 0 Z PPE0HKE VEKpOQ npO nilEpCJV pEOO

SiaiiEpioiia nou poipa^oTav p£ ipiAn TOU, TdpEV, OTO MnpouxAiv. AuTOKTOvnoE 61' anaYxoviopou. Tn<; Pcva<; AKpitiSou

ieiotfurji; 26xpovoq aycovac; TOU yLa KoivwviKrj 6LKQioouvr] QKTipioirjq SEV QVTE^E ir|v fJTav aKaTanauoToq. «Na unap^EL \JLIO. npooniiKTi piac; ssEtouq T\L soeiouq KQIEAm'e;co VQ YL'VEL oapcoTiKfjcfiuAdKioriq TponoAoyL'a. acfiopLiri a4)UTiVLori(; yia Tr|v syKAriLiQTiKrj noivfji; u^oui; £<aq KQL 4 6iKaLoouvr|. To OUOTTIIIQ EL'VQL pa0uSoAapi'tov. TY]v TQTQ d6iKO Kat e^aiTiaq auTou dvGpconoi Tai'a SIETLQ TJTQV ouv£xco<; UnOC|5£pOUV», TOVLOE. yia TIC; papuiaisq KairiyopiEc; nou TOU anavYEAGei, EnEiSTi EI'XE KQTEauoxr||ia 4 EKUTOLiLiUpia VTOKOU|J.EVTa O ouvfjyopoq TOU 'Aapov anoKaAuiJ)£ OTL and TO MIT (IVOTLTOUTO TExvoAoytQc; si'xe npo£i6onoir|O£L Touq otioortov6Latru; MaoaxouoEiric;) KQL TO Jstor, Eva Kouq EioaYYEAEic; TT)C, MaaaxouoETTiq OTL £nLOTT|LJ.OVLKa)V TTEploSlKCOV KQL o TT£AaTT|q TOU EL'XE TQOEK; auTOKToviaq. KQL outicficova LIE TO AP, T\j Touq «AEV esAco va ELIIQL EUTUXLOLISVOC;, 9sAco fJTav: «BdAT£ TOV cpuAaKfi, EKEL 8a EL'VOL va aAAa^co TOV Koopo», EAeye OTT] aoi})aATic;». Ap9po OTO Atlantic Wire ouvTpoc()0 Kai ouvEpydTTi TOU, Tdpsv, 9ULILOE TTJV QUTOKTOVL'Q KL Evoq dAAou o 'Aapov IpapTq. H L'SLQ, piAcovTac; XdKEp, o onoi'oi; EL'XE opiwc EVTEAUC. 6iaOTO Democracy Now, E^TIYOUOE OTL o (fiopETLKa KLvr|Tpa ano TOV EpapTc;. O

O

T;;6va9av T^ELLIC EL'XE ELinAaKEi OTT| L AuTepri KAonfj npoouniKcov OTT|V LOTOpLa - aplSLlOUC. niOTOJTLKCOV

KapTciv KAn. ME Tr|v unoGeafi TOU EL'XE aaxoAr)9£i' o L'Sioq ponSoq EioavyEAsa, o DTI'PEV XsiLiav, nou niEOE yia anayyEXia KaTriyopiwv OTOV Aapov. TivETai 6Ao KQL nLo f;£Ka9apo OTL OL O|ioonov6iaKEC; oiiaSEC. SL'CO^TIC; Kuvriyouv 6Ao Kai mo Em9£TiKa Touq xdKepq. Xcopi'q 6iaKPL'OELC; n£pi KaAou r| MKOU OKonou Kai va unoAoyf^ouv TO KoaToq. M.ac,, LIE onAo VOLJ.OUC; TT|<; TOU 'So nou Ei'xav 9£onioT£i yia oopapd EyKAfJLiaTa, r\] eioayyEAEac; KdpLiEv OPTL';; EVEKPLVE TT)V KaKOUpyTlLlaTLKT) SlCO^T] KQL ?r|TOUO£ 35ETT1 EyKAELOLJ.6 TOU. «O lOXUpLOLiOq TT|C

OPTL'J;, OTL r| KAonrj EL'vai KAonr], Ei'vai » HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY 2013 • 53


AKTlBlOJlOq OTO AiaSlKTUO

«Aev GcAw va ci|iai cuTuxiopevoC) BcAai va aMd^ai TOV KO<FUO», eAeyc arn ouvipoqio KOI auvcpyiiTn TOU, Tdpev, o 'Aapov Zpap-u;

6idipriTr| . TIQTI av KA£T|)co eva \ir\\o mi TO e))dco TO ur|Ao 8ev 0a undpxEi ma, aAAd av EXCO M-ia i8£a Kai TT)V ndpaq, OUVEXI£;CO va EXCO TT)v i8ea. Oi i8e£q E^anAcovovTai. Oi KaAsq i6££q EfJanAcovovTai oav TT\d - EKToq KL av nEpiopioTouv and

TEXvr|T£q 8uvdu£iq. Koivcovisq nou (ioipdj;ovTai nAr|po4>opi£q eni6£iKvuouv nEpioooTEpri KaivoToiJ.ia, TEXVO\OYIKTI Kai unpiKTi npdo6o, avanTuoooviai 6ia6iKTUO TaxuTEpa Kai 6ia9£Touv nepioooTEpn eur||i£pia. AAAd OTav 8iv£Tai noAAri AKTi(3ioT£q TOU SiaSiKTUou Kai EpEuvnTEq E^ouoia OTiq ETaipfeq yia va KAsiScovouv (J.ETEXOUV £6(0 Kai |J.£p£q OE |Iia EKOTpanv£UM.aTiKT) i8iOKTr|oia HE naTEVTEq Kai TEia and6oor|q Ti|j.Tiq OTr) |j.vri|a.ri TOU copyright, UE (JnAiKd SiKaoTTipia Kai JJ.E Aapov I(3apTq Kai OTOV aycbva TOU Y^a EAsuespri npoo(3aori OIT\V nAripocfiopia, nAripcouEvouq noAmKouq, r| npdoSoq av£(3d<;ovTaq OE |iop(J)r| PDF OTO twitter, snippaSuvETai. H EioavYeAsaq KaAuTEpa EpEuvriTiKa dp9pa nou npooTaTEuovTai va EHEVE OTO "ouSEV oxdAio". AEV Eivai ano copyright. nou SEV pAsnsi KaTi KaKO OTO H EupEia KOivoTTiTa TWV XaK£pq aKTi|3i. Oi loxupoi onavicoq |3A.£nouv OTCOV (f aivETai va EVToni^Ei Ta aiTia Trjq TTIV E^ouoia Touq coq auTOKTOviaq TOU E^apTq OTOV oxoAiaoav avaAuTEq. YIKO noAe(io nou un£OTr| TQ 6uo xpovia Kai va anoppurtEi ouvconooioAoYiKou xapaiaripa £pwTr]|j.aTa, oncoc. O AAs^ ZTd[a.oc; Eivai o EiSiKoq ao^aAsiaq «ncoq Eivai SuvaTOV svaq QKTL|3iOTr|q va TOU [VTEPVET nou f|Tav npoypa|j.iJ.aTioiJ.£vo M.TIV d({)r|0£ Kanoio orniEicona, EOTCO yia va KaTaSsoEi coq |j.dpTupaq unEpdoni- va avaSsi^Ei T^V und0£or| Yia TT|V onoia oriq OTTI SiKT] TOU E(3apTq TOV AnpiAio. aY<avi^6Tav». Enioriq, unoYpa|j.|j.ie;£Tai £E dp6po TOU HE TiTAo «H aAr|6£ia yia iSiaiTEpa r| npaKTiKt] cfiincooriq aKTi(3iTO "£YKAr||j.a" TOU Aapov L(3apT(;», OTO OTWV TTiq £A£u9£pr|q nAripocjjopiaq, (IEOCO unhandled.com, o Ztd|ioq avafyi- KOOTo(36pcov 8iKaoTiKcov iiaxuv, nou p£i HETa^u dAAcov: «Av ancJ)t(3dA£T£ yia npoKaAouv Tr|v oiKovo|j.iKf| TT]v a|j.£poArn|)ia M.OU, £TiiTp£\j)T£ |iou va oaq napouoidow Ta 6ianioT£UTfipid |j.ou. 'H^iouv ETiiKEcfaAfiq EPEUVCOV yia 8£Ka6£q r]A£KTpoviKci £YKAr|ta.aTa, ano XaKEpq nou £K(3iaJ;av xpimaTioTri £ni0£O£iq HE Tt|v unooTfipi^r) Triq KIVEe;iKT|q Ku(3£pvrior|q EvavTiov 8£Kd6cov a|j.£piKaviKcov EniXEipriOEcov. 'Exw £p£uvr|0£i and iiiKpsq napa(3ido£iq ETaipiKriq £XP[ KAonri £KaTovTa6cov 6oAapiuv Kai napa(3ido£ic, OE KoivcoviKa SiKTua, ETaipisc, Kai UEydAsq Tpdn££;£q. Avavvcopi^co [iia £YKAri|j.aTiKr| npa^r] xaKivyK OTav TT| 6co. Kai SriAcovco ncoq, OTI o 'Aapov KaT£(3ao£ dp9pa |j.£oa and [iia ^EKAEiScoTT) VTOUAdna, 8sv Eivai a8iKr||j.a nou anaiTouoE i TOU Yia 35 xpdvia» . 54 • HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY 2013

TCOV £[J.nA£KO|J.£VCOV.

ME Kaxuno\))ia Kai [idAAov a avTi|j.£TconioTr|Kav ndvTuq KanoiEq avapTr|o£iq TOU wikileaks, dnou avac()£pdTav ncoq o Z(3apTq r|Tav ouvEpydTriq, bcoq Kai nAr|poc))opio86Triq TOU. IE dAAEq avapTi]o£iq TO wikileaks napEnspjiE OE dp9pa nou ouv6£ouv Tiq 8ico^£iq nou unEOTt) o ZpapTq |i£ 8ia8iKTuaKf| SpaaTripioTTTtd TOU,

TOV A£K£|iPplO TOU 2O1O, npOKEl-

IJ.EVOU va y£vouv YVCOOTEq 01 ouv9r|K£q KpaTTioriq TOU (3aoiKou nAr|po(()opio6dTri TOU wikileaks, Avrpiou MdvivyK.

Tia TOV 'Aapov Av o 9dvaToq TOU (3u9io£ 9auuaoT£q Kai ouvEpyaTEq TOU OTO n£v9oq, EVEPYOnoir|O£ Kai Tr|v opYTl Touq. riapoAo nou 01 AOYOI TT|q auTOKToviaq Eivai ava(j.cf>ipoAa

noAAoi, lauq Eivai o mo npoocjjaToq 9dvaToq yia sva noAiTiKo Kivr]p.a. O noA rKpsia|i, nou unf|p^£ [lEVTOpaq Yia noAAEq Y£vi£q E^unvcov nai8icov OTT] Silicon Valley, avit^tpe as. £K6eor| TOU Touq xaKspq Kai TOV pdAo nou Enai^av u^ri Tr|q TExvoAoyiaq, OTI «oi XaKEpq Eivai aTaKTOi. AuTr| Eivai r| ouoia TOU xaKiVYK». O EpapTq, Eypa^E o Ti(i Ai OTO blog TOU Forbes, SEV r|Tav uno|j.oVETiKoq avSpunoq. ME TEpdoTio TaAsvTO Kai SuvaTa nd9r|, EIXE Tr|v Taori va EniTi0£Tai oTa npopAr^|j.aTa KaTd |i£Tcono, aYvocovTaq av f|Tav anapaiTr|To, E^OUofeq Kai ou|j.pdo£iq. Tia ndvco and |j.ia Tia, auTti r| npooEvyiori noAAsq and Tiq n£noi9r|O£iq TOU Aapov, ppioKovTai OTOV nupf|va a^icov TT|q KOIvoTr|taq TCOV xaKEp. noAAoi aKTipioTEq exouv £nix£ipr|o£i va ansAEuGEpcboouv nAr|pocJ)opi£q, va noA£|ir|oouv ir\c()9opd, va npoKaAsoouv rr|v E^ouoia COOTE va AoyoSoTriOEi, |J.E noAAsq |iop(t>£q. H r|9iKii Touq |j.nop£i va uoide;£i napd^Evr) oTOuq «£KTdq». AAAd nriyd£;EI and Pa9id nioTr] oTriv £A£u0Epia, OTT) SiKaioouvr|. Adyco amtov TCOV a^icov Kai n£noi9r|O£cov, noAAoi ppioKovTai avTi|j.£Tconoi IO.E ouoTf||j.aTa e^ouoiaq nou EHHEVOUV OTO Ypd|i|ia TOU vdVou Kai aYvoouv EUpuTspEq apx£q. AAAd 01 nspioooTEpoi Spouv OE YKpi^Eq ^covEq, npoona9ouv va Eivai 01 ouyxpovoi |iaxT|T£q Tr|q £A£u9£piaq. £TTIV andnEipa TOU Aapov va an£A£u9£pcoo£i TO uAiKo TOU Jstor xpiloi[a.onoiobvTaq TO SIKTUO TOU MIT, o|j.oonov6iaKOi npdKTOpEq ppriKav snapKEiq EvSEi^Eiq COOTE va TOV (jJEpOUV OE SlKT], ETOl COOTE Va

TOV xpno^ono^oouv ^ napd6£iYlia, KaTa6iKaj;ovTdq TOV npiv aKO|j.r| apxiosi r| 8iKr). 'OAa yia Tr|v EniSsi^r] 6iKaioouvr|q. lTr)v nEpinTcoofi TOU, 01 dv9pconoi Tr|q s^ouoiaq TOV xpr|oi|K>noir|oav, EnavaTono0£TUVTaq TO nAaioio Tqq 8pdor|q TOU, coq Evdq KaKOU xaKEp, TOU onoiou 01 Tpojj.oKpaTiK£q 8paoTr|pidTr|T£q oTOXEuav KaTaoTpocfiri Triq SrinoKpaTiaq. OTI TOU npoo£((>£pav Tr| SuvaTOTT|Ta oupKfuviaq yia c()uAaKf| |J.dvo E^I |jr]va>v, aAAd |j.dvo av SriAcovE Evoxoq oe


, . •;!,

\iia oeipd KaKoupyr|uaTiKcov KaTriyopicov, evco o iSioc, SEV aioeavoiav EVOXOC,). riaii npETisi va oac. voide;£i; EiSiKa av 8ev vvcopie;aT£ TOV Aapov ipapiq, 8ev ElOTE XO-KEP, fj mOTEUETE Oil 6Ad QUTQ

Oa pnopouoc va ^nv£i dvEia KOI va yivci nAouc10? aKoAoufl WVTCK; ovcipa

8ev EXOUV KQ|j.ta OXEOTI u1 Eodc,; EnEiSfj 6Ao TO <;fJTr|ua niac; 6r|noKpaTiac, nou AEIToupVEi ei'vai va Q^(f)ia(3r|T£iq OUVEXCOC. TIC, XpnaEic. Kai napa(3ida£iq THC, E^ouoiac., COOTE va 6iaa<t>aAie;£Tai r| anoTponfj auraKpaiopiKTiq Tupavviac,. 'Oiav o Aapov opvdvuoE 6ia|iapTupiec,, oncoc, OTnv n£pinTCoari SOPA/PIPA, TTETUXE E^aipETiKa anoiEAsouaTa OE £m'rt£6o ouAAoyiKOTriTaq. AUTO nou TOV KaTa5uoK£ [IEXPL TEAouq fJTav 01 ouvETTEiEq |j.iaq novaxiKtic. npa^q. AUTO TO KOUUCTU TOV KaTEOTTjOE i6iaiT£pa EudAcoTo. OE avTL9£or| \i£ TO Jstor, va TOV OKOTCOOE. O PQLQV EivyKEA, nou KaAunTE yia TO OUTE auTo oiicoq LOXUEI. H E^ouoia OKOWired 6£p.aTa TtEipaTEiaq, OTO dpSpo TCOOE TOV Aapov EpapTC.. H E^OUOI'Q SEV TOU «O Aapov ZpapTc; Kai Ta 6uo npo- Ei'vai acf>r|pr||j.£vr| ewoia. 'EXEI KaToxouc;, ocona TTJC, £^ouoi'ac,» unoYpa(i|iL<;£i unrjpETEq. Mnopsi va ayopaoTEi Kai va OTl O AapOV El'xE E^OPYIOEL TT|V E^OU- nouAnSEi IJ.E xp^a, aKEpaiOTnTa, XQ-P£? oia. OnoonovSiaKof ELoaYYe^Ei? TTOU Kai ai'^a Suoiaq. AEV Eivai KaAo va Ei'oai av£Aa(3av TTJV un60£ati TOU TOV KQTriYO- OTT] AdGoc, nAsupd, OE O,TI acpopd TT|V prioav OTI ox£6ia^£ va SrmooiEuoEi 6Aa E^ouoia. AvTi9£Tcoq, Eivai KaAo va |3piTa dpepa nou KaT£(3ao£, yeyovoc; nou OKEoai OTHV KaAf) Tr|q nAEUpa. PcoTr|CiTE 9a ofjuaivE napapiaori TOU v6|iou nepi Kai Ta «nai6id» Tnq HSBC, nou Ta Enscopyright. «H KAonfj Eivai KAorcrj», sn£- nAn^av Y'a ^snAu(ia xpTlUQ-Tcov TCOV UELVE TO Ypa(j)£LO TT]C. ELOaYY^^EWC,. 0a H£^iKaviKcov KapTEA vapKCOTiKcov, xwpi? jinopouos va TIEI KOVELC; OTI TO copyright va anaYY£^6e^ EOTCO |j.i'a eni'orniri KaTnOKOTCOOE TOV Aapov. 'Onu? KI auTO 6£V yopia. Kai r\a YAITCOOE p.£ Eva Eivai anoAuTwq OCOOTO. 'H, oncoq unooTq- npooTiuo (TJ Kupspvnori, pA£n£T£, 8sv pi^e r| oiKoyEVEid TOU, OTI TOV OKOTwaav r)6£A£ va Tapd^si TIC, ayopEC.). TEAiKa, r| OL EioaYYEAsic,. Ki auTO 6£ixv£i noAu E^ouoia, oncoc, locoq unonTEUEOTE, Eivai EUKoAo. 'loox; r| £ni|iovfi Trie. 6i£ueuvonc; UE TO (lEpoc, Triq s^ouoiac,. H E^ouoi'a SEV TOU MIT va unv anooupEi Tiq KaTnYoptEt;, 6r|Ac6v£i TIOTE E

ojiwi; anotpdaiac INK n ?wn TOU niav aMou: STOV aywvci yia nAnpotpopiac

, KAtlpOVO|4ld

H KAnpovop-ia nou acfitivei o napd Ta Aiya xpovia Tnq ^corjc, TOU, Eivai |a£ydAr|. ZTO navicpEOTO TOU, Guerilla Open Access Manifesto, nou Snuooionoirj6r|K£ TOV louAio TOU 2008, |j.iAd yia «6Ar| Tnv £nioTr||aoviKr| Kai noAiTiOTIKTI KAr|povo|j.id» nou «\()r|c{)ionoi£iTai Kai KA£i6c6v£Tai ano pua xoucpTa i6icoTIKCOV £Taipic6v» Kai KaAEi doouc, EXOUV npoopaori OE TEioia yvcoari va Tnv KaTaOTTJOOUV 6ia6£oi(jj). O Aapov 9a unopouoE va J;rjo£i avETa Kai va YIVEI nAouoioc, aKoAouGcovTac, ovEipa TT|c; Silicon Valley, oncoc, anocfidoioE ntoq T] ^cor] TOU fJTav aAAou: STOV aycova yia an£A£u9£pcoor| Tnq nAnpocfiopiaq, yia n£pi'9aA\))ri oToug Ap.£piKavouq nou SEV (inopouv va nAr|pc6oouv, yia KaTanoAEunor| inc. 6iac|)9opdc, Tnc, Wall Street Kai TOU xpiiuaToc. OTr)v noAiTiKrj. Zuv£pya?6pi£voq |i£ TOV £c))£up£Tr| TOU 6ia6iKTUOU, Ti|i Mn£pv£p<;-Ai, OTO MIT, porj9T)O£ va avanTuxSouv Kai va 6ia8o9ouv KavovEc; yia Tr|v KOivoKTn|J.oouvr| 6s5o|j.£vcov OTOV nayKoouio IOTO. H £4>apuoyTi TOU, RSS i.o, xpTloinonoiEiTai or)u£pa EUpECoc, yia Tr| 6nuooi£uor| EiSnoEoypacfiiKcov 9£|iaTcov. To 2007 nyfj8r|K£ Tnq Snpiioupyi'ac; TOU Open Library (AvoixTrj BipAio9f|Kr|), nou (j)iAo8o^£i va ouyKEVTpcooEi nAnpoc()opi£(; yia Kd9£ pipAi'o nou 6r)uooi£UTriK£ noTE. H avaAuati TOU «TIoioc; ypdc()£i Tr| wikipedia;» 9£cop£iTai opoor|(io. HD HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY 2013 • 55


I) - ' • • .-

01 nOAITlKOI ZEXNOYN )

akakis Diaier Gea TIA ILOIO AO: THKA


Mm au^rrcnan UE TOY Didier Georgakakis EXEI noAu EvSmcpEpov, ElSlKOTEpd OE ]ild

nEpfoSo nou o ZTOV Kwota IlAidKO

«XTun£i KOKKIVO». noAiTiKiic; £maTriung am £op(36vn, dAAwv, KaGnvnTric; OTO KoAEyio inq Eupumm; KQI UEAoq TOU IVOTITOUTOU

ing TaAAiag, o K. npoocpcrra OTRV EAAdSa, KaAsoiiEvoc; TOU FaAAiKOu IVOTITOUTOU, uia avoiXTn au£rn:non JJ TTT 6idKup£pvnon KQI Tnv eupamaiKri noAiTiKri oAoKAripwon. 0 Didier Georgakakis iriAnoE OTO HOT Doc «EupcoKpT£(;», TOUQ EupwnaiKouc; 9£0|ioug KQI Tnv OXEOn JlETQ^U £9VIKU)V

KQI EupconaiKng

, 8ev VOLILJ;CO OTL r| xapaCnq trig noALTLKriq Tnq EE Ei'vai noAtTLKti LJ.E dpouq ApiOTEpdqOTIIV EAAd6a. AE^idc; KTA. To npdL3Ar|(j.a EL'VOL ncoq va OTI Oa ep0£i to t£\o<; SLanpayLiaTeuTouv |J.a^L oAE<; 01 x^P2? TOU KOO|1OU; (FsAia) 'Oxi P£(3aia. AUTTJ Et'vai r| 6r|iio- Kai va KaTaAtj^ouv o£ anocfidoEic; yia Tiq KpaTi'a. B£(3aia ^EPETE, OTO nAaioto Tr|<; onoiEq Ljjtopouv va SEOLIEUTOUV. METd Eupcona'iKrjq 'Evcooriq 8£V eivai EUKoAo 6a npsnEi va OKEC()TOUV ot Ku(3epvf]o£Li;, va QOKTIOEI Kav£Lq TtoAiTiKti ETOL anAd. EVTOC; auTou TOU nAaioiou, TL Linopouv Yndpxouv 27 xwps<; |ieAr|, Evaq LiEyd- va Kdvouv. Aoc; Lj.r|xavio|adq OTiq Bpu^£AA£<;, OTO YndpXEi LiEYdAr] 8Lacf>opa LiETa^u TOU va Eioai OTrjv Ku(3£pvr|or| Kai OTnv avTinoZTpaopoupyo Kai OTTJ OpavK(})oupTr| . AUTOC; o 8iaxcopLOLj.6(; ApioTEpdq-AE^Lai; ALTEUOT), Kai TO npdpAr|Lia Ei'vai TO 1810 6EV Ei'vai TOOO ^EKaSapo Tt or]Liafv£i Kai Yia TT|v ApioTEpd Kai yia TT| AE^LQ. EVTO<; TOU nAaioi'ou TT|I; Eupcona'iKr|c; BAsnETE OTI OE noAAec; xwpEi; OL noAiTi'Evworic;. Tia napaSEiY^a, QUTOL nou Aevs KEq 0EOEK; Evdg KoiiLiaToq aAAd^ouv OTQV sp0Ei aTr|v KU(3£pvr|ar|. OTl El'vai OTT)V AplOTEpd OTT| BpETGVl'a eivai OTTJV ouoia mo SE^IOI, Kdnoioi 'Eva dAAo £pcoTr|Lj.a Ei'vai YIITL Ta KoiiiiaTa nou unoTi'OETai OTI EI'VQI OTT) Ae^id OTT] TT]C; ApioTEpaq, Ta ooaiaA5r|LiOKpaTiKa, FaAAia eivai mo apioTEpoi. Oi noAiTtKEt; SuoKoAEUovrai va napaiiEi'vouv moTa oriq npoTaoEiq ei'vai anoTEAEOiia ouLi(3L(3a- 0£O£ic; Touq OTOV EpxovTai OTT]V OLIOU nou LinopEi va npaY|iaTonoir|0£L vr|or| Kai (lETaKivouvTai npoq Ta OTO EupconaiKo nAai'oio. AEV ^Epco Aoi- 'Evaq and Touq Adyouc; KQTO TT| yvcoiir] LIOU nov av (inopouLiE va p-iAd|j.£ Yia ilia VEa Eivai OTI TO auoTr||j.a, dncoi; Ei'vai SOLJ.!]ApioTEpd. ME dpouq noAiTiKfjq EniOTti- LIEVO, Kavei aKd|ar| Kai auToug nou npiv ur|c; Ei'vai noAu 6uoKoAo va KQVOULIE TOV nioTEuav OTL iinopouv va aAAd^ouv KaTi OE auTeq TIC; 6uo LiEydAE^ va ^EXVOUV yia noio Adyo EKAEXTTIKOV. ;, yiati o noAiTiKoc; Adyoq 5ia- AAAd auTo Ei'vai KAaoiKO npd(3Ar|Lia TTH; 4>£p£i and xupa noAiTiKfjc; KoivcovioAoYiac;. » Eivai niBavo va cxou|ic

HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY 2013 • 57


EIOJ AOIdVAONVI VZ « 30QXOH • 8S QH 'DTlO3y310UD 13d3(t>

DA isdourl «DiiDd>icodn3» nodp noi Uoli. -OADIDX Udsinyux U itcx UoaypAD U 119 consioiu bcpyuD IDX UoUgoiD aorl Uxm -cooodii U IDAIS 'AcpisAU Acoinucodns ACOI bisonsrorlADduDig buo OAST! Ol 1DM 1DA13 DA 13U3dU D0 O1QV

•baoi blicoi bUi bsxligAno bu DiA IDX baoi bnoDy baoi DiATOisnsfjnxDigu 01 DiA bsxirxsoodu nyou IDAIS DA isusdu bisoUAdsfjnx IQ 'i3c|\sy£Jodu DA pd -ourl A3g bDASADx consioiu DdsrIUa IDX 1O13 '1DA13 bCOUO 1013 ADlU D0 DdSflUO

UoDiopira U 119 isctisysjodu DA sonod

bisosXooiin bu pdocJ>D AOOO pid>tDrl nyou AnoAiDAU.il 'Diono^s AUi AnooigdsM DA U Diono^s AUio AnogUiDd)! DA noAsrlisModii 'Dioiio DI 'DiDTlTlps Di Dyp pAXno Anoi -iiicoisrliiAD noil DtlUydpdii DAS IDAIH •jiDrl ioy9 iDiAonsrotlADdirmg ADIO UMii3do4)Dig IDX bnoi DdroX Uio Anoyiil ADW DoocpyA LoNi3do<j>Dig Anoioiiortio -UdX DA bnoMiuyoii bnoi srlnoiisyf) 1013, •Diono^s Uxinyou bro isXdpun DdiDcjjo U>ii -Diicodns U 119 srlnods^ DiA9dX DiApidi ID>I cogs bcoTio, 'orlopM AOI Ano^pyyD DO 119 isnsiom 'iiys bs>tiiiyou bsMiAgs bu isnsiom boDy o pxiono "DdcpX sgpM so

-OlITl A3g bDASADX DIApdX Dldl 911D Aldll

bcouo, 'iSAiA DA isdourl u srlnods^ ASV t31Dp00<j> OX

lorllirtogoxio 01 oant) i30a3ddt>iDX 09 A3g odoAUdA U pAdo '33 Alii Aaooirl DA lOiouodaH 10 o\3i\ho DAS 30 3rinoopi<|> AO 'uw •3i34>pdAid3u noil 91CVD 1DA13 DTloSySlOllD 01 1D>[ 'l3n31OlU

bnoi bor1o9>i o 'wisyypfjms 01 Uucodng U 'Dioiiii srlnoADM DA STlnodoiirl A3g» orlops 010 3A3y IDX bi3ohAd3{)n>t 10 iDiAoXdn, •no^itmcodns noi ID>I noi 'AmdiD<t>o APBtuiyoii ong l UosXo U UdD0p>i35 IDAIS A3g upig bnoi Uxig IDAIS no consiom omD ,iA ID>I "liDrl ioyo, 'loigi 10 IOIOD IDAIS ' ' ' LDunyoii AUi UinD isyp^jms nou Imcpdna U IDAIS Asg IIDIJ •ACOXII -lyoii ACOI LiAngns IDAIS 9inD 119 coiirloA ID>I 'Dgpyy3 Aliio oAprl 1X9 Uiicpdna Ahi Uyo 30 isnXoi 9inD IDS 'DTlliiUS p DAS 1DA13 119 IDTlOADfjllDyllAD '1 OQOAD AlllO

. 110 tux Alii Uiao Aaooirl 53AliYY3,iooir1 10 no dpYD1D51 313^3, '91000011 01 oiao od3iayoA3i1 IDAIS VQ 5aoMid3rl 30 IDX wdas aoi O1OX 1DA13 ACTAllYY3 ATO1 %S£ OX 'DIAldxA 13Ad3<|> O13Xroi<|> U 1OM

UXo)i(t> om 1D13A1A

inoi ii3D3Xfioiin Mi ndodin AOOO nidMnri ayou AaoAinAuii DlOnO^S AUI AflOOl$d3M DA U OlOnO^3 AUlfi

AnoeuindH HA noA3iii3Modii moiio DI 'ninriiioH DI ayo DAXAO M

M

oioiio DAS iDAia *i£nii ioyo iDiAon3iDriADdiiDig AUIO UMii3dodiDig Anoioiioriioudx DA ^noHiuyoii inoi 3rinoii3 va

'noiADii 'iDiAoXopiin 'sApyiyv " U>tiDucodn3 U isXdpiin AUrl DA ADO IDIA -oictisMD ID>I Anodg bisoLiAd3f]n>[ 10 IDM bsiiyoii 10 up IDAIS -oiyfjif) norl OIDI -nsysi 010 iDTlonsiDtlADdii nou IDAIS pinD iD>t- DtlUyflpdu 01 "33 bUi DAuAdp p>nrlo3e DI IDAIS «DiiDd>tcodn3» cpyDMOUD nou piny •«AmiDd>icodn3» ACOI DdiD<i>o U 1DM AC03oUAd3{)n>t ACp>IlAe3 ACOI DdlD(J)O

H '1013 srlnoyDMouD bu DA srlnodourl AD 'bsdiDcjjo bsxinyou ong IDAIS D1OUO DI 'DlynO^jOAlOJI DI Dyp

pUD sxUioieJjU/jx "DAsgnou 01 OUD sedU Asg bDAp^JDoiv bUi U^UeAns H •lOAsrIAsyxs p>tiiDd>iorlUg Apuioy IDAIS ioyo, 'DA3rlA3y>i3 pMiiDdsorlUg IDAIS Uysrl DI Dyp noiouo noi 'oiyno£|oAio>icodn3 01 OUD bUi pdiso Ui srI isgidxAs isXs DIOUO U 'Uuodnus U>ipucodn3 AUi OUD peidxAs bUoius 13X3 nou 'bsAsrl IDAIS ACOIOUO ACOI 10 Uysrt UipdM DI puD IDI -3iiidDUD nou UXdD LiMinyou Dirl 9UD boAsrlyDiosuD bLuoidisXDig bDAS isXdpujc. 'pinD OUD cooiu oMiXdDinD DAS isXdpun ASV ioyo, 'noi UoUiseouoi AUio 3oUAcpcJ>Dig Asg oiynofjoAioMcodns 01 119 isAiDrlUo nou 'AnoAcocj)Tlno Uysrl bsdcpX 10 bsy9 up iSAiDrlUo non 'bisopc}) -OUD i3AD{)TlDy nou DrIUiono DAS OUD rags iDisxoidjj DA UyoiA3 AUi 3dUu iiDiA IDAIS '-p>tiiADTlUo nyou udpu IDAIS pinD IDX- cogs iDi3xoid{) AV 'DAsgnou 01 OUD sgdU Asg 3isy nou bpinD '

i3iiiiddouD U i3AidxA3 nou 5ogprlo» oiiodiiu3 Aliio 119 3i3d3= (Diysj) 'isAiDflTtno pinD UgU 3101 '«LMiXdDinyouD» pinD IDAIS AV '3l30p<|>OllD 1O 53Y9 IDlAOAdlOll O9 nOllO 13M3

Uio 5iio 3Tl llOO)A3

UxiXdoinyouo om Urloxo oirl ACOI pdo(J)id3iirlno U pyyo 'blii LiAprl 9110 DdiD(J)o LDtitmcodns U iDAis Asg DTlUy^dii oi A9iiioy udy, 'bnoi

1OA13 OigplO OA3rlO!13 OX

tliop)A3,UxiouCTdn3 U 5Ui oyxnx AOI 3ocodUyxoyo


6S • EIOZ AOWVAONVI

OOdJLOH

n •' "noMnylie bnoAsA boiodsi nojngAi no>ii(t>DdAorlUg noi bodg -spdu U IDAIS bD i>[ -pidnxoxioA pMigAi pXroic)) Di DiA «Digidt>fj Dilirln0iu3AD» bro AOioiXpynoi AnoAmyDAsrl -AnooUS -1113 AD- DioiidoM DI noup 'DdnoiynoM LonioinogAi LonXdDidiDu Alii 3T\X Dirl 30

bsgpiyiX DI OIID DAS IDAIS oj3doc|)W3y 3O 3A1D{)3A3113 COA3 3>tUeLl1OUO>tD>[ Q011

bUgAi bUdD3A blii DiAoctioyog-borlDDid bo>ti>DTl o 'bDidiUnocf) bliAodXEz bill oiDApe AOI pisrl bpdoiJiDisrl bliMiiDrl DD3rl DID IDX baorlpdg baoio ArorloA -niOD AWXlDAflA ACOl prlQldll AOI 13Ol^J(TD

IDA ismsrlosg 13X3 UoUAdsfja^ LongAi H

novnoiiooDADov 5odiuriuy

•noxnyug 5noAsA IDAIS AD 13X3 um"2 uAmmdgAD H :AO)iiD3y3iod3i Amxmniorligs AcorlionsiDrlADdiiDig url IDX notloDAdo noxiADxurioiy noA3dd)35 noi bodsi oxiAodAoitug 01 DiA j 1DA13 DA3, :«5urD^ 5ui oidmgid3ii» 010 odnAidsu OMIACOAIOM IDM DisAsA -oxio OUD 53iuyyoiiD-53iDido53 AfionoiDx bsdux 10 IDX uAApj noi tegxo buo UDCOdd)310UD AUI 3Tl IDlS^JYDdlOD^S UXAlfl bill DldlllOO DlAOllD U 'DlxdDAD AUI

srl isxdpunAno oiuiodsi u nouo AniAOixoynd) Amyuucoio Ami 'nortoox noi budsinyDAstt 5ui 'bDigAj iui oucooodu pAiguyo 011DA13 oiojj

ISV HVVV UHX3 HUZ HIVNAJ H VIVNI

:

HV0130UV

"bnoi idpo DTlmdXayoii DI srl aorloisyJtoiiD 01191 oioorlUg orlmdXAs ADAS bDiAoiiiDrlUXo '-bsMiDAnA bsyoioAs Anon3111O113 D1O110 Dl- «AC03yU9 DlAOADf)» DID OdslOOOldsil DASOyO TOlAOAXcpTlldlO

b3»DAaA DiXioioo^DrlD liAsrl UiurlDio DIT! 3D 'DytiyyodDTj "iDiAnodcoiti ApgsXo aoii pirldo>[ DI isiiynogdnoj) bUXdprlgDio o WAS 'b3c()odo TDM bsidpu 'DdngpdDii 3D bsXtttfl b3A3TlODTl3d>I b3Tl0ldpdl311T) 3Tl liDTl DlllinXDl 13ODQ111DAD OA3dl OX 'pAdD A3g lt>>! '13Opd31135 Alll D0 QOL1 bDAO>I13 LlA3Tlpll3 bill llODlDDlDXAs

Alii idXsrl li(fx3>[D Li i3Ami3Xioi0 'UiUyX -pA3AD iDisiiXsAao UcoS U pdnApyo WAS 'iXysy no3^ noi norlgDio go>tn1 -odgodligio noi bUosTlD 'i3iiinyD>[ AOI noil noiAoiA3o noi boiiiD^s noyncf) noioidoig -OOdllD 'nodNSA bOA3 DAON13

H


eioz AOHVAONVI n • OOOLOH • 09 UioiAsrl li iDA)3» 'Ucoi Uio sino 'urlcpdX 010 DrlcoiD>ng AnoXs Asy 'iduo pxnsy IDS uiyu(j>3>[ uAsrloidn^ 3tl oriodg AOIO b3A -srlrlisyuiDMAs IUM pyyu Diiprlcog pd>m1 30 bsA3rlAD£)ioio 'bsdUX oocrSr OUD bsd -sipooidsu AnoxioiDX bcou iDisiiAoyoun 'AraioiDX ooo'ZS Uypu Dirt 'AUjjudiAig 013 'AcpdUX ATOI Uypii U 'ApjJDdiAig 01 ini3>ioid{) pid>rorl ndisrlpiyiX uAiy biypy\ •bliiipAv bill pr>N AOI 'ypXuyv ir>x 01 ISA -s^oyicj) noil Uypii Alii 'ud>tAv, Alii idXsrl uononsicodu UMIQAI Alii puu burl 010 burl piMQ-oucodQAp AOI oidfDi AOI uiA bcouo, °9T r>i piiu Aidii IUIA -onsdiADii odo oosrl piu^i bsxirjAnA 10 nou DdroX uirl so oisgiiAU 01 sonoAoyo -irjMig Asg bnrl uraiyli H 'pigroii pi3>idu Ugh 13AUM 3rluXi3 Be bp3ii wyi uiApdX lux rogs isinsdiAuii srlnXp t>0 bcou oilipAomrj AuiU bnoyp uij -Lict)rjii3 30 AuiourlpXds loop ADAnenlmu burl noil urlUicods oAXno om 01 AUIH, '«I313X3 pigrou uopii b)3O3» 'bnoi noAnino noi oiuApo AOI uiA bsAnensiin ira urlouirl irjiAnod -cose bsdUX 10 IDS ui3£|li(t>3 AUio Anourl Aidii b3(J)nA iDiAOAniA pigimi t>x "Urlio -nsiurlAnduuig ITJAIS A3g bngpysAu blii uiUiodsi U WAS 'udiAp AOI pirn odsipAiy isSi^u rotiuAnA H 'bisoagiiAD bsjngnrl boi -prlsA borlooM bodliysoyo buA31D13A131M3

AcoiprtUiodMAno AcpMiAtiXlirloijI ATOM -lAesnyoii AminionoosA Acouopdsi Ami rex AcosypiinoxADduii ACOI n^uisw •bsiodnerwD bii IDX uiDrln3>indr»i ui piiu Anigcodnrl Awdiuipduii urlpdji DAS iDisnguAD noiip ,uu 'b3i3yrinoi ire usdo IDM b3AiSno>i bsigsXooinu bsideiuiin bsyyp 'bUAr>irj>i rDiAOAroyim noil bsisiprl -Tidii bsrlmdXnyou 30 nosrlpAv 'bnopX noi bUosrtuiroi budsrlU bill piUAuc)) 01 isctisd -isAurl UA uiA pumcj) IS^UATJ roiiDAoA Dirl bLiOAiiuAU Uouiopiiu 30 roA3 'udsrludriu boioiip>i 'norlop>t noNiing noi srl irjiAoiiinui Asg noApdX noi irM nodroX noi 'buihipdu0t»t bill UIOAAS H 'UA U>iigAi Aliio ui^u Uyyp 13X3 nou Ucoi U uXAorl ooioro TDAIS ASV o iox 993 'UODY9M U OT93

•i33yburl ' nouni bpA3Ar»[ 3iou Uiosun A3g boiurl -Uiono noMigAi noi bpi>t3 u>iiUAnA bo "iXysy osjst 010 luisipAds iu>i isi niouo U 'Daizv AJ 'bUoudpsyUi bUi mdiidMouuiAU 'buXpd uy UAV, U 3OQ J.OH 010 i3d3(])DAr) '«r>rlUeprl DAS Anoomg bUi DA ADyseU 'uirloAniou AUio ADU13 loigi 10 bcouo, "buidiUi -ioct> bliAodXEz bUi ioAp4>oyog bsiouij]

10 bcouo, 'ud>ip DID AnoApi4> •AnooUdcorlii bii UA Anoyse nou oopi isyXoAS bnox "AnoinsdiAuu ue AOIOU AnoAsyms UA IDM bsAprl Anodoc|)oy>in>i DA Anoyse nou 'oupdi pxung srl IDIA -oAniA nou 'orlops pMUiouAds AOIO Uoufjopdu AnoXs nou bs>iiDAnA bsi -Uldp^SAD bll AflOOXsAD DA AflOdourl

A3g bsdiAp io» tAmxiuAnA ACOI AOIIA -UA3 DI^| Urlco U oooiom imisAU^s bcpu 'Acpxinyoij AcoioprlUy noinoiuoAi noxiAGH noi bUiUAUguji lux bU^niupAU uiuriUiUi DID COADU bnodra bnoAesig bUi -UAnsds bpgAi '33ljatprnw iiuy o DOQ IOH DID isAU^s ' «bSMiDAnA bii uiA iu>t bsdiAU bnoi uiA oigi IUAIS Asg oAsrlcodusu 01 'isnXoi isdsrl AS AD ID>J 'UoUeiousu Uiiiing AUXo^siuii Dirl IUAIS oA3rlrodu3U 010 UIAO uAsrlcoiyictirlno bro AcpgAi ACOI uAO>ti3 H» :bs>iiuAnA buo UIIADAS DIJ) Urlm Ui srl 'bnoi OAsrlrodusu 01 srl ACOA -srlmiyicj)rlno uiooidsu 'AcpgAi AtoXnoUyicJ) ACOI oucoopdu 01 iDAis oiufjrlno 00911 •«u>i]DAnA Dirl isXdpun noup uiuo 010 isxiolux bps0 o» o bcou UoUgiousu U I3iud>iiu3 udnoiynox UsuoinogAi AUio upduu 'bsdm 1n 3ep>t Uoseius nouni noiiyuno^so Dirl iu>i bsdco 8"[ 30p>[ bprloDi£| bDAS udcpX i Aliio 'Dgg noi uisXioio srl


) OE^LO^IOU. Ei'vai jaia and TIC, mo EncoSuvEc; avTKfjdoac, auTTig TT)C, xwpac;. Oi Adyoi Ei'vai oiKovopiiKoi, aAAd KaAunTovTai and TT| epnoma. Eyu o£(3o|j.ai TOV iv8ouio|j.d, aAAd ouxvd Epi-invEUETai Adeog. Oi xnP£C, SEV EXOUV SiKai'co(ia va £avact>op£0ouv TOTE Ta noAuxpco|ia adpi TOUq. ITpEUEl va KOUp£T|)OUV TQ |KlA-

Aid TOUC, KQI va anaAAayouv and Ka9£ Kdo|j.r|[ia. Asv EXOUV aAAd^ei noAu ia and THV IvSia TOU 1938, nou , napouoiaoE OTO 4>iA|i Tnq r| NTina . H dnoia aAAayri Aan(3dv£i x^pa IJ.ovd.xa OTK; M-EydAEq ndAEiq. EKEI 01 yuvaiKEC, EXOUV KdnoiEc; cftopEc; TT| 6uvaTOTr|Ta va EpyaoTouv mi onavidTEpa va ^avanavTp£UTOuv» , |j.ac, E^TIYEI T| 'Ava ra|j.npi£AaPdxaq.

Ta nmSid VTUVOVTCH vucpEc; npiv pnouv ornv Eipnpeia KOI 01 xripec; Oewpouvim |iiao|ia KOI UHEU0UVCC

yia TO SavaTO TOU au^uyou TOUC

yia va KoAunnfjaouv OTQ i£pd VEpd TOU noTa|j.ou rdvyri fj va f;£i|)uxTioouv OTiq OXOEI; TOU, KaToiKO£6p£U£i |iia TOU A<fiCl OTO Bapavdoi ensiTa and £va aKOjia KoivoTr)Ta x^P^v. iscopo Ta^i'8i |J.E TO TPEVO |j.£oa OE |iia ITK; dx8£c; TOU rdvyr| Ta nTcojiaTa OIYOOTEVT] HOUVTTI KOUKETQ, HE nviynprj KaiYovTai TuAiYpisva OE AEUKO OEVTOVI aT|j.do<()aipa nou avafAuejEi nupu6i£<; Kai oAdyupa piupi'^Ei Ka|i£vr| odpKa. TpO(f)i|j.cov KQI i6pa>Ta Kai KaTW and TO And Tr| 6ia8iKaoia anoTEcfipcooriq £^aiSiEpEuvnTiKO aoiyaoTO (3A£|i(ia TCOV Amd- pouviai 01 AEnpoi, dooi 6aYKCo6riKav and oapKGiv VTomow ouvra^iSicoTcov fiaq, JIE 4>i'6i KQI 01 av£YYLXTOL- Hap' dAo nou o Ta loxvd X£PLQ KQ^ TO Kap(3ouva-|aaTia... noTa|ioc, cpiAo^EVEi OTa V£pd TOU £KaTO(j.STHV mo iepr\j ndAn, dnou moToi [aupia (5aKTT|pi6ia, EXEI TQUTIOTEI JJ.E TTJV KaTa4>6dvouv an' dAEq TIC, yawec, TOU andAuTTi lEpdTnTa. 'Eva ouvov0uA£U|j.a

a8ianpay|j.aT£UTr]<; Tprjc; aYvoiag (i£TQTpEn£i Ta [ioXvo\iiva VEpd OE lapiaiiKa OTnv ivSiKrj KOIVT) ouvEi'Snon. To f;n(i£pco|j.a 01 dx9£<; TOU nAn|j.piupic;ouv and YIWIIKEC, nou nA£vouv, EVQ 6iapKcoq KQTac()0dvouv moToi KoAup.(3nT£q. H 6uor| TOU 'HAiou ouvo6£U£Tai and TEAETEC, niOTCOV nOU EK0ETOUV OU|J.(3oAa

6pnoK£iaq Kai JJ.OUOIKEC;. MEoa and |iia pdpKa yivdjaaoTE napaTnpr|T£(; xai

Taq, EKEivnq nou Tp£(()£i TT|V I|)UXTI, aAAd Kai EKEivriq nou Ka8t]Ac6vEi TauTdxpova iv6ouioT£<; Kai (louoouApidvouq OTnv anoAuTr) aKivnoia TCOV KaoTcov. 2Tnv Kap8id TOU Bapavdoi Kai npcor|v MnspvapEq, OTTJ Y£itovid TCOV MOYYOAcov, navco OTO uypd 8dn£8a TCOV uc[)ao(idTcov, a|aouoTaKa ayopia Kai Kopaoia 6ouAEUOUV TO vux6r||j.£pdv OTOUC; apvaAsiouc,, EVCO OTIC; EvSoTEpsc, aiGouosc; TCOV PIOTEXVICOV, avd^eoa OE nuysq Kai anAcopiEva ucfidoiaaTa, Tiq an£ipdpi9|j.£c; Mac; KEpvouv Todi HE ydAa |3ou(5aAiou nou Kou(3aAouv Ka9r|H£pivd OE oaKouAEc; and Tr| p.ia dKpr] Tr|q ndAnc; OTT|V dAAr), Kai TO avaToAiTiKO na^dpi HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY 2013 -61


and TO TpinTuxo nou ouvTpocf)£U£i TOUC; vroniouc; o6r|YOuq OTouq axavEi'q Enapxi|q «po$ npcot£uouoaq» TOU aKOUc; 8pduouq, dnou EXOUV KaTapYTi0£i , dnou |i£oa OE OKOTEIVOUC; TO cfiAac; EV ovoLtaTi TOU £KKCo4>avTiKou 9aAaLiouc; J;£6inAc6vovTai OEIPEC; ano Kai a8idKonou rix°u tr|<; Kdpvaq nou OLiapdYSia 6iac|)Op£TiKrjc; ra9apdTr|Tac, opie;£i TIC; npoonEpdoEiq. To LIOTO «Blow KQI Li£Y£9ouc;. «£TO T2;ainoup undpxouv horn please», nou avaYpdc[)£Tai OTO napdAAr|Aa 3.500.000 TEXVITEC; nou nioco LIEPOC; LiiKpcov Kai LiEYdAuv cfiopTriYcov, EmpdAAEi Liia vea Ta^r| LiEoa TpECJJOUV TTIV V£OYVlKf| OIKOVOLLia 6ld LIEOCO Tnq ox£6dv SouAiKriq EpYaoiac.», OTO npcoTo4)av£c; O&IKO x<io?- £u<; o6ouq TaxEiaq KUKAoc()opiaq, dnou EXOUV KaTap8L£UKplVl^£l 0 KaLlEC; TdAYOUp, TOUplOTlKOC; npaKTopaq nou EPYQ^ETQI yia Tnv Yn0££ 01 Acopi8£q, TO noAu(3ouo nAr|9oc; ivStKTi Kup£pvr|or|. Oi TILLED TCOV noAuTi- ndvco OE 6uo, Tpsic; f| TEOospic; TpoLICOV nETpcov YivovTai OVTIKEILIEVO Liiaq Xouc; KiVEiTai ouxvd KOVTpa OTO pEULia aTEpLiovriq 6ianpayLidT£Uor|c; u£Taf;u Kai T] LiETconiKti ouYKpouor] 4>avTa^£i ELindpcov Kai nEAaicov. Todi Kai yAuKi- avandc|)£UKTr| . OAoKAr|p£c; OIKOYEVEIEC; oiiaTa ouvoSEuouv ouxvd TO avaToAruiKO OTpiLicoxvovTai ndvco OE Eva SIKUaAiopEpi'oi. 'E^co ano Ta KooLinLiaTonco- KAO, EVCO OTiq OpOC[)£C; TCOV A£CO(()Op£lCOV i SEKaSsc; EnipdTEc;. Asia OL KaToucoi 2;ouv Kai EpydJ;ovTai ndvco OTO TOIIIEVTO, nEpiopioiiEvoi OE AIYOOTQ TETpaYcoviKa nou oTEyd^ouv oAdKAr|pr| TI~| J;cofj TOUC; Kai TIC; npaiiaTEisc; ano TT|V Kouvia TOUC;. Mnaxdpia, Ka9s AOYTK 4>pouTa Ta A£CO(t>op£i'a 9£COpouvTai ma KQI AaxaviKa, iiETaAAa Kai ucfiavTa sivai ESacpoq YW vuvaiKEc;, EnEiTa and Ta Kpouiioviiicoc; anAco|j.£va OTO uypo £6acf>oq OLurua coLiriq Pi'ac;. «0avaTr|ct)6po LiEpoc; Kai avaLHYVUovTai ouxvd LIE aKaGapoiEc; yia Ta LiiKpd KopiToia». AUTO TOV TiTAo vTponnc; sixav anoTioEi oTnv Iv8ia Ta ^cocov Kai avSpconcov. ZTO iv8iKO oSiKO SIKTUO, onou ouvu- HvcoLiEva 'E9vr| , s^aiTiaq TCOV oiconriAcov ndpxouv AiLioue;iv£q, rickshaws 4)uAoKTOvicov, TCOV xiAid6cov avE^ixvia(napa6ooiaKd TpiKUKAa Ta^i), no6ii- OTCOV E^acjjaviOEcov Kai TT|C; LIEIOVEKTIKTIC; AaTa Kai navToq £i6ouc; ^covTava, Ta IX 9£oriq TCOV 9r]A£cov. «lTnv IvSi'a 01 yuvaiLioide;ouv va unaKououv OE an' dAAou KEC; EiuaoTE 9u|iaTa KaKonoir|or|c; and Tnv cj)EpLiEVouq VOLIOUC;. «KaAr| Kopva, KaAd Kouvia H£xpi TOV Tac()o». H ct>paor| tiTav cfipEva Kai KaAr| TUXT|», SEV eivai dAAo YpatiLiEvri OE Eva and Ta nAaKaT SiaSriAcoTpicov. Kai SEV Eivai un£ppoAr|. H £A£uor| Tr|q Koprjc; £(vai ouxvd OUVCOVULITI TTJC; Kaidpaq. «To va LiEYaAcovEic; K0pr| Eivai oav va noTi^Eic; TOV Kr|no TOU Y£frova», AEEI TO ivSiKO PTJTO. Movaxa T| £A£uor| TOU Oi eiKdvec and cpppua yiou 9Ecop£iTai EuAoYi'a. 'ETOI E^nYOUvrai 01 E^acfiaviOEiq TCOV QVEOE Kd6ou<; niSuLiriTcov 9uYaT£pcov. Oi EIKOVEC; and ELippua |i£oa OE Ka6ouq anoppiLiLidTcov fi nAaoTiKEc; oaKouAEq, oTpaYYQ^LO|i£va Kai nviY|J.£va, EITE 6r|Ar|Tr|piaoLL£va and TO^iKa cf)UTd, ouoTf|vouv Tr| ouYXP°vrl KOI nvivficva, ie iv6iKf| npaYLiaTiKOTr|Ta. Yndpxouv Kai 01 YuvaiKEq nou SEV Yevvr|9nKav SnAmnpiaapEva and E^aiTi'aq TCOV EniAEKTiKcov Y£vvf|To^iud tpuid auarnvouv noT£ OECOV - nooooTO nou £Tr|oicoq ^EnEpvd Ta 500.000 aYEvvnTa KopiToia. 'Oncoc; mv ouyxpovn ivSmri unapxouv nia Kai Ta KopiToia nou LLETOuopcf)co9r|Kav aic)>vr|c; OE aydpia LIEOCO TCOV O XPovoc; TOU SUTIKOU nspiriYTiTri OTQ-

LIQTQ COOTOOO OTQ XPUOOXOEIQ TOU

62 • HOTDOC. « 24 IANOYAPIOY

2013

aAAaYr|c; (J>uAou, OTIC; onoieq 01 Iv8oi EXOUV apxioEi va unopdAAouv Tiq 9uYaT£p£q TOUC;, Li£Taoxr|LiaTi'e;ovTac; ptaia TOOO TO aoxrinaTioTO KopLii TOUC. doo Kai TO LiEAAov TOUC;. 'Ooo Yia ta KopiToia nou EniJ;ouv; EITE navTpEuovTai E^aipETiKa vcopiq, av r| oiKOYEVEia Eivai apKETa £UKaTaoTaTr| COOTE Va Tlq npOlK06oTf|O£l, EITE LIETE-

^EAi'ooovTai OE spyaTpiEq TOU vaou OTO dvo|ia THC; GEac; Yelamma, OTO nAaioio TOU ouoTrJLiaTOc; Devadasi. IlpoKEiTai Yia TIC; 6ouA£C, TOU 9£ou nou £?£Ai'x9r|Kav OE lEpdSouAsq LIE Tiq EuAoyiEc; TCOV cfiTCOXcov oiKOYEVEicov TOUC;, Ka9coc; EiSav TO ouoTr|Lia Devadasi coc; TOV |iova8iKd Tpdno YLa va anaAAaYouv and TIC; GuyaTEpsc; TOUC;. Zuxvd npospxovTai and THV KaoTa TCOV avi^i^iKiv. Eivai £LLc[)av£q ncoq r| iv8ouioTiKf| napd8oor| SEV EXEI npopA£\))£i Liia 9£or| Yia dAouc;. H £niSpaor| TOU ouoTf|LiaToc; KaoTcov Lia^i LIE Ta anousivdpia TTIC; Pp£TaviKn.c; anoiKioKpaTiac; anoTuncovETai OTIC; ouvxpovEc; TCIOEIC. SouAEtaq Kai unoTaYfic;, Eva nEpiEpyo nia KpaLia 9spLif|c; c()iAo^£viaq Kai To nspipdnTo Kai aTEpLiova EnavaAaLi«Yes Ma'am» ouvoSsuEi Kd9s TCOV Ivficov nou EpYde;ovTai OTO Xcopo TCOV unripsoicov. «IIpdK£iTai yia |iia ^ExcopioTti KaoTa nou undpx£i yia va npooc()£pEi LIE a<})ooicoor| TIC; unripsoiEc; Triq Kai OTr|pi'e;£iTr|v ivSiKrj OIKOVOLIIO. O paoiKoq Liio9dq Eivai LidAiq 20.000 pouni£c;», Liaq E^TIYEI o KaLiEq TdAyouap. ZTT) x^pa LIE Ta x^Aia npoocona Kai TIC; dAAsc; TOOEC; EKSoxsc; TOU Kapu, r| AELIOvd6a LiaodAa OTO noAus9viKo KaTdoTr|Lia TT)c; Pizza Hut 8(v£i Liia vcha E^COTIOLIOU aKOLia Kai OTO aiiEpiKaviKo delivery. AcfirivouLiE nioco Liac; TOV UYPO KauTO QVELIO Kai TIC; Papi£q LiupcoSiEc; nou noTi^ouv TO Sspiia Kai Ta pouxa. EnioTpoc^fj OTOV 8uTiKo KOOLIO Kai EnavanpooSiopiOLidq EVOC; ouvdAou EWOICOV Kai a^icov nou ECOC; Tcopa dpi^av TT|V unap^rj Liac;. EKEL nou SEV undpxouv vcoxsAiKEq ayEAdSsq oTaLiaTHLiEVEq OTa (favdpia avaLisoa OE TpiKUKAa, KaLifiAEq, EAscpavrEq Kai 0copaKioLiEva oxrJLiaTa. EKEI nou 01 YUVOIKEC; SEV Eivai AEII))£C; av SEV EXOUV Evav dvrpa nAdi Touq. HD


Evexupa

H EAAAAA... ETA ENEXYPOAANEIZTHPIA

ZEIIOYAIETAI!

A

no TO 2011 EXEL Y^ V£l napaSeKTO and TOV TOTE |3ouA£UTti TOU nAEOK ricopyo OpaYYL'5T| , nou EL'XE |i£ £pcoir|or| TOU OTT] BouAf] avaS£Lf;£L TO GELIO, OTI noAAd ano

TO. EVEXUpoSaVElOTfjpLQ AsiTOUpYOUV KQl

coq napQTpdn£J;£c;. Oi KQTQYYsAiEq Y LQ £Kp£TdAA£uor) TCOV SavELoAnnrcov Eivai aLi£Tpr|T£c;. XiAtd8£q Ei'vai OL KQTQYYEAiEc; Yia £K(3iao^iouq KQL ; and Linpdpouq KQL KUKAULIQTQ vuxTaq nou ouvepYa^ovTai LIE , OL £K(3tQO|aoL, r| onAoKQTOxr|, r| ouv6£OT] noAAcov EVEXupoSavEioTwv M.E dAAa KUKAu(j.QTQ napavo|iLaq, dncoq nou ncoAouv npootaoLQ, ouvesTouv TO s^iijjuxo Suva^lKO TCOV £V£XUpo8QV£LOTT]pLCOV.

npdocjjaTa anoKaAuc(ieT]K£, yia napd8£LY|aa, r| ouv8£or| Evdq LSLOKTTITTI TETOLOU KQTQOTfiplQTOC; OTQ ICOQWLVQ |J.£ KUKAtOplQ £|J.nOpLQ(; VapKCOTLKCOV.

H mo £UKoAr| KQI avuSuvT] £|anAoicn KanoLOU IJ.E TO KUKAcona TCOV EVEXupoSaVELOTTlpLCOV ElVQL T| nuAr|Or| KOO[J.r||lQTWV

YLQ ALYQ Eupco. YndpxeL d(icoc; KQL r] nEpfnTcoor) va EVEXupidoEi KanoLoc; KOOHTIIJ.QTQ r| QOTILIIKQ a^iac; yia va SQVELOTEL XPWQTQ. SE QUTEC; TLC; nEpLnTcooEic; TO EniTOKLO ouxvd KULIQIVETQL LIETQ^U 2O-3O%.

EE noAAEc; nEpinTcooELc;, avacfiEpEi r|

Ta evExupoSaveiainpia (TQ npconv aapapxa, 5nAa5ri) c^ecpuTptovouv oe Kd6e Y^vid Tng xcopac; aav laavudpm, eKcppaon nou eixe xpnoi^onomoei ano TO 2011 pouAeuing ae epuTnon TOU npoc; TOV TOTE unoupyo HpooTaoiag TOU noAvrn, XpnoTO nanouTon. Ano TOTE iiexpi an^iepa, 5uo xpovm peTti, nou viafveTQi n mo oSuvnpn facoc; oiKovopiKn Kpfon OTUV EAAtiSa xai acpou 2.500 dvGpconoi exouv xdaei Tn c^con TOUC; evKAtopiayievoi oe OIKOVOIIIKO KOI KoivtoviKO a5ie?o5o, acpou TO aaTuvoviiKO 5eAn'o ecpepe OTO cpcog atopefa napafitioeiov KOI EYKAnpaTCOV nou oxeTi^ovTai pe TQ iSicoTiKd EVExupoSaveiOTnpia, TO ZAOE exei ^EKIVITOEI Kdnoiouc; sAEyxouc;, SnAtovovTac; OTI TO 50% and TO EvexupoSaveiaTnpia axETi'c^ovTai pe Kdnoiac; popcpnc;

£K9£OT| TOU ZAOE, OL OUVQAAQyEC; YWOVTQL X^P1'^ KQVEVQ nQpaOTaTIKO, LIE

uAT| nou »

Tnq Apidvaq NiKiupopiSou HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY 2013 • 63


£IO£ AOIdVAONVI W • DOdlOH • 179

• UDOOAIOMDAD lonisXo

bU>nAp)Aio>[ bliMUDDionow LUCID Diosdliun H 'UdsipdisX UrlosD IDAIS UDDIDDIDM U -iiLAd3A3 noi bodsrl odsinyDAsrl 01 IDX DdsrILiD up isnAJiisgouD piiDrl Ud3ip>iu>i bsiUipidUiDDdg bpniDrlUdisXius bisiAn -soodu Diw 's^Dyyp A3g siouii DdsrlUo bcos fr£6T 01 OUD up iDisnASisgouv 'noi bu 'AcorprlUioDiDM onixig 01 ' bLiondgi bin OMUUSMD DID iDisdsefiDAD -D1DM A051 OyOAflD Ol 3fl bcoup '«Aco4>nyAoMoi DidsX DID oiDrtds psirlodgnXDx 03N» 01 iDisdscfiDisrl iDiAOAiA bliDidx -bUxirloAOMio coApy oiouo DID '(D>npdi -y£|) bDiUipdseDis bUMiiroioiuoiDTlUdx oprlDi 01 DUD IDI nou Acoiprlrodio AcoxiDy ACOI blioi())noM -siidogDM IDM pyoe isAsrlDdDU n aoi -DAD odisrl bco» fr£6i noid{jcoi>to IT bu noidUioisADgodnX3A3 noi Aoyysrl 01 OUD pAdnoiisy noidliinsirlDi noMirlodg noi oidUiDi3AugodnX3A3 01 bcoiApu bsAlrrl i^s bnoAsrlpus bnoi DIJ •bnoi p>nc|>DondX DI odnXsAs •bUi3yi3cj)o o pgUiouogis DA 'bnodp bnronoAns 3Tl ADiAoi bidroX 'jj. noi UAnens srl prloDidUioisyu bnoi Li^DiAno Li iseogxs DA idXsrl 3D AnoAiDAf) odnX3A3 DiA ADMUepg noil nou 'AcoyUyyDun AcoioorlLig IDM DiDrlUrlooM DI '3>tUcj>pdAoun nou IIDDJ) '.T.T, noi AcpiDysu 'Disusduoi^D srl -rlno U>nXdD Alii OUD bsAUrl i^s 30 DOST! oiSApg 01peUytJJO^s A3g noil Uocoiuidsu oAiy Aidu idXsrl nou AroucpdgAD bisocpiu 30 'up iDAis oidlunsirlDi pxirlodgnXDi -id3u bu pdnct)DyA boigi o istfipdAidsu 3X13 3ipi 'noidliioi3ADgodnX3A3 «no>iUDd>[» 01 OIID isoliyiAD DA bisADM isdourl nou noi oypd OMIACOAIOM AOI IDX DiAdnonsy DidocJ>odUyu Donod3()>DigA3 Uyyp DIVV Ui 3WW DI OUD 3iiTlLict>Dig ADIO 'bsd .T.T. noi ogiAud<|>o In 3rl 5i30UioiiXH -srlli bsAiy OUD Aidu idXsrl srlDds^ 01 bcoup 'noidliinsirlDi noxirlodgnXDi •oidUioisADgodnX3A3 «p:m noi bodgspdu Alicpdu o 'boynoupgDUDTj -Ddx» 01 OUD bDidiuliyoisADg pdo<}>DAD AC03y>i o IDM 3X13 Uctxoup nouidsu Digi Alii 3Tl DAC04>TlnO '«bDi3UDdl bDIDyDU bill riCM

3D 1D13A1DT1UO1U3 '«b3AUrl bl3dl 3D DD3T1

CO(tl3dlDlU3 DA 3U3dU3 D1OUO Dl 'mdnS

EZ'glrS'T oi3Apg D^JDys IDM noidUinsirlDi noMirlodgnXDi noi oidUioisADgodnXsAS DID codns i.L'a'z bDi^D 3iyo>i ong Dorog3,» ibnoi pgo^sigD DID bUAoyms bU>ni>iDyyDA3 bDioupM U^dDun AUi DiA bsiDsdUun bsigprldD bu OUD AoioiXpynoi iDiAnodo(J)odUyu A3g 'AmADMiodi ACOI bisoUiiDUD biiiDM LtoUAd3£(nx U -idi Alii pdo()>D nou Disdsrloiusy DiA iDiAOAcodsrlliAS Dyyp DI DIDM nou 'bsiiyou 10 oApy AOIOU DIJ isADdp IIDIJ •Didoc|)odliyu LiAsrIADyncti pyD>i Dirl boAiipdu idXsrl ADiU 'noo piliA -ixoinD 01 IDX UrlpjtD U noo piDrlUrlDOJi DI o d n X s A S bDiAoipf) %g O I M O I -1U3 3rl b]3iDi3ADg DA bsofiodourl no, •DdsipylirlDX brocfiDo IDAIS I3d34>oodu nou norloisADg Drapiius DI up IDAIS CIOIADU AnoAdnonsy nou DidUioi3ADgodnX3A3 p^itJinyAoMoi DI sri .T.T. noi noidhioisAug -odnX3A3 noi pdoc()Dig bpiouogis DiDjjsg •Disupdi U>tiia3igi Dirl IDAIS oidliinsirlDi p>tirlodgnXDi 01 upig 'LiMiiDdM s^dUun A3g '.T.T. noi ioucoopduM310 bsdsrlli bsAiy OUD Aidu idXsrl ADiiApi bcoup '«bli>iinyou

'H3V bin bnorlDDidDAoy bnoi AnoDcpdUyu DA noAsrhsModii Did -Lnoi3ADgodnX3A3 3D AnoAUyDiDX nou bnoXnoi^DiAno bnoAsrloiuysuD DiA oApy AnoADM noypg noi UXoidsu Alii OUD ipi -dousd cpA3 'bLoniiv bin UXoidsu ALiio AWfjiorlDdnAdD bisoUdisXius Z6 IDM Did -UlD13ADgodnX3A3 D3A SZ zioz noi bsAUrl bnoAidse bnoio •DldUl013ADgodnX3A3

ong AnoAioAD isAisys nou DrlliiopiDM p>tidourl3 sepM DiA up IDAIS bUiUd>i bUi pMUMisgAa 'noiADU

DldlllD13A1)$OdnX3A3 OC19 AAOAlOAD 13A13YH

noil nituionioN OMldOllltS 3QDH OlA 110 IDA13 iUllld)!

noisyMiidH AOI uxoidsii AUID OM11M13SA3

AOI DiA Uc|)DdADlD>I UAoyDAD lD>t 13X

-dpun A3g 3i0coyyp bcoup ' DA OlDAfigD 1DA13 DlsXlOlO D

t>l "bsgpiyiX IDAIS Dgpyya ALUD AnoA -dnonsy nou DidUioi3ADgodnX3A3 DI OldllX013AD§Oda\3A3 OOO'OT

•AcoidUioi3ADgodnXsA3 ACOI bniAdnonsy oupdi AOI srl pjuisXo orlpA DiAoXdpun AOI IS^pyyD DA OA3ripXsgA3 Ol 13e4>3MO

DA IDS 'bisocpiDiuDig pdoc() UrloMD Dirl DiA ISADS DA AcpsirloAOMio oisAdnoun 01 DA3Tllld310neD>[ 39dU ')31Dd>[lU3 010UO 01

bopX 01 IDX DdcpX i3£)py UgU AnoXs DOO DI pisrl '1013, 'bis^iys^s bu OUD mom isXsdi boipdx pMiAiiyys 01 pdo<}> Urip>[D Dirl DIJ • • 'Acos^isgouD blioog>i3 Url bin U. 'Acogp^s Acogpos Acoiy{)i{) bliDUdUi Url bin 'bDisgp blirlirlpA Url bUi pinD IDAIS DA isSpiorl DrlcoiupdDU odsipd>nrl 01 Did -UioisADgodnXsAS DI srl iDiAosgAno nou ACpirtOADdDU ACOI DlDiy DldMDTl Ul UinD 33

'DiUipidUioDdg Uiuoun -n3(J>DiD>i AUrl DA bsiiyou bnoio UouyMxs srl aioqsjjo bsidiDis 30 iDiAo^syurls Did iSAfignsuD 13X3 pdiDM IDM cogs bluLid>i -Uioi3ADgodnX3A3 OUD room ioucod0Ap D10UO Dl 'DldUlD13ADgodnX3A3 DID AQOA

AC01COyDADlD>I bDlODlOOdTJ LlDCOAH, H 'OOS'fr AD^IOAD

blSDCOlUldsU b31OUD>t 3D COA3 'bOlDll

-UyxAs DiApiodu IDAIS DiDrlUrlDOM DI (LigDyUg 'noiAorlliArl noi ogoidsu Alii) OUD pyyoyj •prsndsico^s DID DrloApdDu AOI IDX pondX AOI AnoAcpiy DiApdX ong DiDinsysi DI OAOT! WAS DI AnoAcpdiA3>iAno nou ACOI 'DdcpX Lu Uyp 3D ooS'6 3D AnoiiAoyoun Dl 101OUD^[ •DrlOADdDU 3113 DflirlpA 3113 -pricoysnit bisopdg IDM i30UdUicdDU 'Dgpyya Aluo AnoAdnonsy nou Acoidliio AnoXs bisocpiuidsu b3ioup>i 30 WAS 'b bUypAsrl brodsiiDigi IDAIS DA i -i3ADgodnX3A3 ACOI prleidu p

DOAX3A3


0£?tO) KI eytb Jim d6eia, Zu|j.cf>cova HE TT]V un. ap. 5/17.6 1996 andcbaar], Yia va avoi^Ei Kanoioc; EVEXUpoSavEiornpio 6a np£n£i va EXEI d5£ia and TT| Ai£u9uv0r| Aocf>aA£iac; via Tny ATTIKT) KQL Tf| GEOOaAoVlKr], EVCO O£

dAAsq nEpimcooEic; [iiKpoTEpuv ndAscov r\) d8£ia xopr|Y£iTai ano TO «OIKEIO aoTuvoniKO T|if||j.a». 'Ooo \ia Ta anaiTOU|i£va SiKaioAoyTlTiKd, sSto (fiaivETai ncoq Yia TOUC; ouYXPOVOuq oapd<$>r|6£c; r| SiaSiKaoia Eivai noAu anAr|, TT] OTiYM-il nou T) ypacpEioKpaTta KupioAEKTiKa nviYEI dAouc; dooi SEAouv va avoi'^ouv \iia dAAr| Enix£i'pT|or|. O iSioKTTJTrn; TOU £V£Xupo8av£ioTT|piou 6a npsnEi va unv EXEI KataSiraoTEi yia anaTsc; r\, KO.TI nou nap' 6Aa auTa SEV |inop£i va moTonoiri9£i EUKoAa, acfiou r| urixavopYdvuor) oTa npuTo8iK£ia SEV EXEI EvonoiriSEi. ME TOV loxuovTa v6|ao 2428/8.1.1998 (yia Tr|v aKpi'(3£ia IlpoESpiKo nou a4>opd TIC; ou[ipdo£ic; SavEiou), o TOKOC; SEV npsnEi va ^EnEpvd TO 25%. AUTO locoq IOXUEI OTiq ouvaAAaY£<; [IE TO KpaTIKO EVEXUpoSaVElOTfjplO,

aAAa ansxsi ano ir|v nou ouvTTipouv Ta iSiamicd VEioTripia. Oi SaveioTEc; e;riTouv aKO|j.a Kai 250% TOKO (4>uaiKa undpxouv 6u|j.aTa nou cf>o(3ouvTai va niAr|oouv KQI £8woav aKO|j.a |i£YaAuT£pouc; TOKOUC;), EVCO OE dAAEq nEpinTUOEic; xpTioiu.onoiouv (3ia Yia va icA£\|)ouv ir\v nEpiouoia avSpconwv nou EXOUV avaYKT).

Xtopic Pitpiva To TEAsuTai'o 6idoTr](ia T] Ki'vr|or| OTa «E|j.nopiKa KaTaotri|iaTa» auTou TOU Tunou EXEI TETpanAaoiaoTEi. H avdYKT| yia PEUOTO KavEi Tr) 8ia6iKaoia nio EUKoAri, COOTOOO xa |j.ETpa nou Aa|j.pdvovTai and Touq i6iouc; TOUC; 161OKTT]T£c; Kai TOUC; EpYaJ;6|i£vouc; OE auTa Eivai 8paKovT£ia. ndvTwt; 01 AEYO^IEVEC; SiKAEiSsc; aotfaAEi'aq Y La IOU(; anEAnionEv P p f o K O V T a i i^dAAov OE . H Eni'oK£\|)T] OE OTO KEVTpo TT)q A9r|vac; f|Tav EV8EIKTIKTJ. H T^a|j.apia nou KaAunTEi Ka9£ KaTaoTT||ia anoKA£i£i onoia6r|noT£

NEXYPOAANEH,THP1C

AfOPAZONTAI & nftAOYNTA! <PYZA & AUHMENIA KOHMHMAT/ «To ^EnouArina K£i|j.r|Aicov, XpuoacbiKcov, aKdn-T] Kai xpuotov Aipcov anoTEAouv TTJV TEAEUTaia npoond9£ia T\V uoTair) EAniSa yia va KaAu\j)£i Kdnoioq unoxpEtooEic; nou npoKuntouv and |j.ia ^acf)viKf| ao9£V£ia rj aKO|ir| KI Eva xpe°?. Ynfip^E nEpinTtoot) |idvaq nou nouAr)o£ O,TI EIXE Kai SEV EIXE yia va yAiTcooEi TOV nA£ioTf|piao|j.d, aAAd Kai |iiaq oiKoyEVEiaq nou SavEiTOTE QVOiyEl HE EOCOTEplKO HT|XaVlO|J.6 T\a KainEpinTcoor) o nEAaTrjc; jinaivEi OTO £v66OTT)K£ \i£ auto TOV Tpdno xpniiaTa Yia va TEpa. ZuvT]9coq 01 ouvaAAayEc; YIVOVTOI TEAEICOOEI TO novaxonaiSi TTJC; TIC; onou|i£ TauTOTT)Ta, aAAa KavEiq SEV |j.nop£i SEC; TOU», AEEI o IcoarJ4> IlanaSdnouAoc;, va ^£p£i OE noiov npaynaTiKd avfJKOuv nou EpYaoTT)K£ Y L Q Eva Ta Koo|if||j.aTa. Oi nEpioooTspEc; ouvaA- OE AayEc; aifopouv naAr|O£ic; Oi Ev5iacf>£p6|j.£voi Aaii(3dvouv 'OTav T] TEVIKTI Fpa(i|j.aT£ia KaTavaAcoTf] avdAoYa [is. TTJV iiiif\u opii;£i o EKTIp.r|TTJq. Oi nsTpEc; £KTi|icovTai ^ExwpioTa, EKSiSEi oSriYi'sc; npooTaoisc; yia Touq 6|j.coq KI sSco undpxEi (J-ia yKpi^a ?(bvr), KQTavaAcoTEc; nou avaYKa<;ovTai va Ka9coc; OTIC; nEpioooTEpEc; nEpinTcoosic; OL nouArjoouv noAuTip.a avTiK£iu.£va Ev6iacf)Ep6|j.£VOi ncoAr|T£c; SianioTCOVOUV Kai Koo|ar|(j.aTa, TOTE r\u va |iT|v KaTaoTOUV eupurua on r\] nsTpa nou KOOJJ.OUOE TO SaxTuAi'Si TOUC; |idvo noAuTi|j.ri SEV r|Tav, aAAa SEV EXOUV OUTE TOV xpdvo OUTE anaTT)q, 01 noAiTEc; np£n£i va npopaivouv avTiKEipiEViKa TT) SuvaTOTrjTa va ava- ladvoi TOUC; OE |J.ia apxiKi], avE^dpTTiTr) e;r)Tf|oouv dAAov ayopaoTTi. H Ti|ir| TOU £KTi|j.r|or| TTJC; a^iaq TCOV KOO|iriu.dTtov xpuoou au^o|i£icov£Tai avdAoya [IE TT|V TOUC;, ^UYi'^ovTac; Ta OTO oniTi TI an£u9uTi(ir| TT|C; rnj-Epac;, avdAoya U.E Ta Kapd- vdpiEvoi OE syKupouc; £KTi(inT£q». MaAioTa r\a npoTpEnEi TOUC; Tia TOU KOO|ir^|iaTOc;. «Ta noAiTEq va npoocfiEUYOuv OTO EAAriviKO E£;a4>avioT£i' and TT|V ayopd. iSdpia, ojicoc; 01 nspioooTEpEc; ouvaAAa- KEVTpo ApYUpoxpuooxotaq, unr)p£Oia YEC; Yi'vovTai |J.E i4dpia KoojirniaTa Kai nou undyETai OTO unoupYEio AvdnTu^c;. (j-dAioTa TQ KapaTia Sev Eivai OUTE Tooa. IlapdAAr|Aa OTO TTjAscficoviKd KEVTpo 'ETOI o ncoAr)Tfic; C})£UY£I HE AiyoTEpa xpil- Ttiq OIKOVOJJ.IKTJC; AoTuvo|j.iac; 11012 Kai HQTa and auTa nou EIXE unoAoYioEi, aAAd OTT]V r)A£KTpOVlKTl 6l£U9UVOTl 11O12@ £|j.Eic; SEV ct>Tai|j.£ o' auTo», AEEI £vaq ano hellenicpolice.gr EXEI 6r||j.ioupYr|9£i' ri KaTaYYEAicov. HD TOUC; iSlOKTrJTEC; £V£XUpo6aV£lOTT]plOU.

ri npdo(3aori OTOV x^po. 'OTav o EAaTrjc; |in£i |i£oa OTO KQTQ, KaSETai OE svav [iiKpo X^po rjq. Oi Kd|i£p£c; EXOUV KaTaypd^Ei TTJV KIVT|OT|. O EVExupoSavEioitic;, npooTaT£U|a£Voc; \iiaa OE EiSiKO x<^po, |aiAd |i£ TOV unoij;Ti(()io nsAaTri ano sva nixpo dvoiYP-a. 'OTav 6ianioTCo9£i OTI OVTCOC; npoKEiTai yia £v6£xdn£vr| ouvaAAayri,

HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY 2013 • 65


@nina_kap

QKOAOuBdOTE

'Ooo KOI va YKpivid^ETE.n KuBspvnon exei Scoaei oacpEic; oSnyiEc;: oiav KpucovouuE noAu, va KOI'IIE Aiyo a^ionpeneia

OTO twitter

@hotdoc_mag

(ffisonicable

Oi noAitiKoi OTav Sev unopouv

BIS l^lQp va KoiunSouv ueipavE npoBaxa nou TOUC; lyncpioav

n

(S>loukritia_sin

Eyto ndvicoc; av nuouv Enev5uan Kai dKouya TOV Zauapd, 9a nnyaiva va napa5o0co uovn uou OTO YnoupYEio (vszaralikos

MEGA: H 5nuo0iOYpacpia Sev 6a nspdasi

@dimitrischrid

Fia Gepuavon OTO oxoAei'a 566nKav 20 uupia. STO MEGA 98 uupia.. KaTdAaBeg iiaAdKa 'EAAnva?

(aiRartesios

1

IlanaKcovoTavTivou: «Ei'uai oe xeipOTepn oiKOvouiKn KaTdoTaan ano OTI npiv iinco OTnv noAiTiKn». Eiieig va SEIC; ntot; eiuaaTE ano TOTe nou unrkEc;

(3_andinoos

n eAAn Kdvei TOVTPIKO oe^. SEV acpnvei noTe TOV dAAov va oAoKAnpuaei

f

@Lilasta

TEI'VCO va nioTeii/co OTI npiv apxioei n EKnounn TOU EuavY£A.dTou Sivouv xaoTOUKia OTnv KaAoYsponouAou, va OUUCOOEI.

n

IT

(aKrinostoKtinos

0 nanaKcovoTavTivou OTU YeveOAia TOU oBnvei

@I_Cynical

'ExovTaq pi£ei uia iiaTid TodvTa, eiuai nA£ov aiyoupog ncog TO TOOVTQKI TOU Sport Billy mav Tm; udvae; TOU.

(aitheodoulos

Mnv ^Exdoco, npiv napaScooto TOV KOOTIO 0Ta naiSid iiou, va naTnaco delete history

@a_olimpia

Qa iinopouoaiiE va nuaoTav Kai KaAuTspoi, av Sev nioTEuauE ncoc; o KaAdg eivai uaAdKaq K o KOKOI;

(SYannisAlrnpanis

H Xpuon Auyn KOTaSiKaoe TU Bia. Tcopa jievei va KOTaSiKdoei Kai o TIC; TOOVTCQ.


oxoAii<6 (3or|9r)J-ia reooypcicpiaq

ics

I?

, -'.

HANOZ KQNETANTOnOYAOZ

www.grammabooks.gr

ramma THA.: 2107299745


1994

Xpovo Tou Anpriipn MopouAn

13 IANOYAPIOY HXHTIKO OTIYIIIOTUTTO, nou QnoTunco9T|KE OTO XQpTi, Qnd TO TioAiTiKO oxoAio TOU 8r||j.ooioYpd4>ou Bdoou Ma9i6nouAou, OTT|V eAAriviKti EKno(inii TOU paSiocficovou TT\<; Deutsche Welle: «H SlKTQTOplQ 6EV KQTEAUOE ^OVO TLC. 6r||iOKpQTlKEq EA£U9£plE(;. AIEAUOE TT|V 6\T] KOlVCOVlKfl

6idp0pcoor|. To Ka9£OTO>c. TOU nanaSdnouAou (IE TQ Tt£lpdp.QTQ TOU Q8QOUC; MQKQpE^OU o8f|YHOE TT]V OlKOVO|aiQ OE OOpQpOTQTT| KplOT). IIOU

EXEI 4>9do£i ofi|i£pa npoo8idpio£ air\I Tr|A£dpaor|, TT|V nEpaapiEvri EpSondSa, EiSiKoq an£OTQA|j.£VO(; Tnq OTnv A9r|VQ: o nAn9copiondc; £<t>TQOE TQ 45%. KQI Tnv oAoicAf| pcoor] 9Q 4>£pouv TQ VEQ HETpQ TCOV TI£plOplO|J.UV TOU t]A£KTplKOU

p£U|j.aToq nou E^QYY£A9riKQV npox9£q. 'Oncoq SEV EIVQI [j-dvo n 8i£6vr|c; Kpiori £V£pY£iQ<; nou TQ EnspQAE, QAAd KQI T| KQTQonQTdAr]ori KQTQ Tt|v E^QETIQ TOU ouvaAAQYUQTiKou ano9£|aQ-

23 IANOYAPIOY «EAAd8Q-Eupc6nTi». Ei6iKr| EKSoor] Trie, £Ct>r||i£pi6Qc; «H KA0HMEPINH» \i£ a$op[ir\v doKTioTi Tnc; npOESpiac; TT)C, EupconaiKfjc/Evcooric. and Tt| xcopQ HQC,, OTO Q' E^dllTlVO TOU 1994.

EniUEAElQ

a<(>i£pc6ia.aToc,: Ivco Ac(>£VTouAr|. ZUVEVT£uf;iae;d|i£voc,, o TOTE npco9unoupYOC, AvSpEQC, IlanavSpEOU, QV£C|)£p£, |1£TQ-

?u dAAcov: «H avEpyiQ, OTO E^QIPETIKQ HaAiOTQ £TTiKi'v8uvo EninESo nou EXEI

TOC, THC; XWPQ<; EK HEpOUq TCOV OUVEpYQTCOV TOU

1974

Tupavvou IlanQSonouAou, nou SEV EIXQV npdYpantiQ KQI ouvqnTQV KQTQ QV£u9uvo Tpdno E^coTEpiKQ SQVEIQ |i£ SuopdoTaxTOuq opouq, QvapdAAovTQc; |j.dvo XPOVIKQ -YIQ VQ KEpSi^ouv 0116101 xpdvo- TIC; avanoTpEnTEc; ouv£n£i£c;».

Ct>9da£l, npETIEl VQ Q1TOTEAEI npCOTQpX1KO OTOXO KQTQ TT) 8lQ(a.6p4>COOr| TT]C,

HQKpooiKovo(j.iKiic; laaq noAiTiKrjq. £TnV aVTl9£TT) nEplTtTCDOT] 9Q dVTL|l£-

Tconioou|i£ OJ[UTQTQ npo(BAr|HQTQ and TT]V QnOOTQ9£pOnOll"|Or| TOU KOIVCOV1KOU P.QC, IOTOU KQl TQV 6r||10KpaTlKCOV

Haq 9£O|j.cbv. H npdocfiQTr| E|in£ipiQ EXEI SEI^EI OTI r\i TOU KOIVUVIKOU KpaTouq, dnou QUTI] Enix£ipr|9TiK£, SEV £ix£ TIC; avQ|J.Ev6|a£V£q EninTcooEic; OTO EmiTESo TTiq anaoxoAr]OTi(;. 'EXEI Enior]<; QnoSEixSEi OTTIV npd^ri OTI o cat; ovriKivnTpo yia Tnv avdArn))r| 9£0£cov EpYQOlQq KQl TO QnOTEAEOHQ TOU ElVai T] 6lQTTlpT10T| 1T\<; QVEpYlQt;, KQ9COC. KQ1

TOU KOOTOUC; eniSoTrjoric; Triq, OTQ (8ia EniHESQ. H QVTQYCOV1OT1KOTT1TQ TIOU OTr|pi?£TQl QHOKAEIOTIKQ OTOV TTClpQYOVTQ "KOOTOq" KQ1 HOU ETUpplTTTEl TO KOOTOq QUTO OTT|V EpyQOlQ QlTQOXOAEl

r|8ri EVTOVQ TK; nEpioooTEpsq eupconQiKEC; KuBEpvrjOEiq. H QVQ<;rJTr|aT| Auonq OTO AEYO^EVO KOIVCOVIKO dumping 6sv QHOTEAEl HOVOV OlKOVO|IlKf| ETUTQYTl. AVT19ETQ, XPEIQ^ETQI VQ 9ECOpr|9El CDC; T|

EAdxioTri ou^poArj TOU QVQTTTUYHEVOU KOO|J.OU, TT]i; EUpO)nQlKr|(; KUplWq KOIVCO-

viaq, unoYpQ|i|J.i?ovTQ(; TO ysyovot; OTI r| oiKovo|aiKr| |j.£Y£9uvoT| SEV unopei napd VQ OTT|pl<;£TQl OTT|V EVlOXUOr) TT|(; K01VQ-

VIKTIC; ouvoxric; KQI Tnq aAAr|A£YYUTi<;». 68 • HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY 2013

AEKEMBPIOY , ouvoSEudiiEvri and cfxaToavTiYpQcf'Q, OTT| oEAiSQ 3 Tnc; KUPIQKQTIKTIC; E$T\; «TO nAPON»: «Ti YLVETQI OTnv TpdnE^Q Tnq EAAdSoc;; MdAAov TO. .. |i£YQAo 4>QYonoTi! O6r|YOc; 6i£u9uvTr| npooconiKOU nQipVEi ox£6dv dAAa TOOQ doa Eivai 01 TQKTIKEC; TOU anoSoxsc; OE unspcoptEq. ISou 01 QnoSEi^Eic;: Mrivac; EEmEuppioc; 2006: TQKTIKEC QnoSoxEc; 2.982,44 Eupco. AvaSponiKsc KQI EKTQKTEC QnoSoxEc; 4.892,44 Eupco! AAAo napdSEiYHQ: Mr|VQc; No£|ippioc. 2006: TQKTIKEC; anoSoxEc;, TO 1610 gEpQiQ, 2.982,44 Eupco. 'EKTQKTEI; QnoSoxEc, 3.096,12 Eupco! HOTE Tiq KQVEI dAEc; QUTEC; Tiq unspcopiEc;; ROTE Koi|adTQi, noTE pAEnEi TOUC; cf>iAouc,, noTE TPCOEI, noTE ^EKOUPQ^ETQI, nou AEEI o AOYOC,; AouAEUEi KQI ZdppQTQ KOI KupiaKEq dAr| M.EPQ; MdAAov o 6i£u9uvTr|c; TOU np£n£i VQ EIVQI Tspaq spYQTiKOTriTQc; KCU QVQYKQOTIKQ KOupaAaEi KQI TOV oSriYO na^i TOU. Ki an'Tnv dAAn, o TKQPYKQVQC; PYQIVEI dnoTE TO 9u|j.ri9£i' KQI c))covd^£i yta nEpiKonEc. |iio9cov, M.EICOori SQVEICOV KQI nioTcoTiKcov KQPTCOV, unspxpEcooEic; VOIKOKUPICOV KQI TETOIQ copaia. AUTQ pAEnouv 01 TpQnE^oundAAnAoi TCOV 800 Eupco KQI M.E QnEpyiEc; npoonQ9ouv VQ cfispouv OTQ IOIQ TO EiodSrmd TOUC;».


13 lANOYAPIOY AEDTEpa. .. ZTO OTd6io «NiKoq rKouiiaq» 2-0 (43' NiKoAatSnq, 67' KooTT]q) TOV OAu|imaKO TOD NTODOQV MndyEprtq TTOD |i£ TT|V KOKKIVTI 4>dp|ia ETIEaTp£cf>£ Yia npoTT| 4>opd oq avTi'naAoq OTTJ NEQ <I>iAa8£A<J>£ia. O aYcovaq npay|j.QTonoifier|K£ OE |^ia aKpoq T£TQ|j.£vr| aTjidacfiaipa, Ka9oq r\i TCOV 4>iAcov Tnq 'Evoariq yia tov o£ppo£AAr|va TEXVIKO (;£X£iAi2;£. NEpdVT<;ia, nopTOKaAia, yiaoupTia, apyd, uppiaTocd auv9f||-iQTa KQI navo, ano6oKiia.aoi£q aAAd Kai TEpdoTia nEVTOxiAiapa ITOD avTi yia TOV KoAoKOTpovr] anEiKOVi2;av TO npdoono TOU LIE TT| AE^T| «npo6oTT|(;» (9£Aovrac; va 5£i'^ODv OTI dcf)r|O£ TT|V O|ad8a TODq Y LQ Ta xpTJtiata TOU Z. KoKKaAn), auv£9£Tav TO 6Ao OKTIVIKO EKELVIT; TT|c; (3pa6idq. METa TO TEAoq TOU \irnc; 01 un£u9uvoi TOV o^idScov Eni6d9r|Kav OE noAEjio avaKOivcooEcav, JIE Touq EpU9pdA£DKOUq VQ 9£OpOUV ODVEVOXT1 TT|V EIAE AEK OTO

«ai'oxoq» KQI TODq i0uvovTEq TOD AiK£4>aAoD VQ QTTQVTOUV OTl «KQTQ8lKd^ODV TQ YeYOVOIQ>>-

17 lANOYAPIOY

11&12 lANOYAPIOY KataKAuo|a.iafeq (BpoxEq ^ETa n6Ar| Tr|q Ko)j.OTT|vr|q Kai Ta yupco xwpid OE Ai|j.vr|, \i£ TpaYiKO QTTOAOYIOHO 2 VEKpouq, 10 Tpau|iaTi£q,nepinou 5.000 doTEyouq Kai TEpdoTlEc; uAiKEq e;r|iiiEq. 'Eva naxDppEUOTO oTpoiaa Adonriq KdAu\|)£ ax£8ov TQ itdvTa OTT|V n6Ar|, EKaTOvTdSsq oniTia KQTEppEuoav, EVO and TT] IJ.QVIQ TCOV X£i|idppcov napaoup9r]Kav > EKToq and ^uAivsq KQI oi6r|po6po|iiK£c; q KQI oi8r|poTpoxi£q. H |i£i KQKOKQlplQ EKEIVOV TOV T|H£pOV

EiX£ nA^Ei oAoKAripr| TT]V EAAd8a, KUpioq d(ioq TT] GpaKT|, onou EKTOC; and Tnv KonoTnvrj Eixav nAniiiiupioEi KQI 01 Sav0r|c; KQI TOU Ai6u|ioT£ixou.

. Z£Ai6a 6, Il£pio5iKO «ANTI». oTfiAri ANTI-0EZEIZ: « TOV vEpavT^iov nioco and TO KayKEAdcfipaXTO TOU METOOJBEIOU KaTa TCOV Suvd^EOv TT]q Ta^Eoq dpxioE T| "E^EYEPOT] TOU NOEJIppn", EKEIVO TO |i£onn£pi Tnq T£TapTr]q 14 No£(a.ppiou, OKOTEIVOU ETOuq 1973. Kaipd noAu |j.£Td 9u[iri0t Ka9coq SiapdoaiiE OTOV Tuno nou auv£pr|oav c()£Toq, OTiq 6 lavouapiou 1986, KQTa TT]V "TEAETTI TOU ETaupou" OTOV nEipaid. ZuYKEKpijiEva, KUpiEq Kai KUpioi Tn,q Nsaq AT]|ioKpaTiaq £Ti|aT|aav 8£OVTcoq Tnv napd5oor| Tnq VEpavT?opoAf|q Kai Tr|q |_iouvTi;aq, |J.E napaArjnTEq QUTTI TT| cfiopd TOV rtpoGunoupYO KQI dAAa, napioTd|a£va KOTO TTJV TEAETIl, OTEAEXT] TT]q KUp£pVr|O£-

coq. HnapdoTaori, pEpaioq, SEV EIXE Ti'noTE va ^T|A£\|)£i and Tiq avoi^idriKEq npOEKAoYiK£q ava|_i£Tpr]o£iq KQI ouppd^Eiq TOV npdaivov IJ.E Touq [inAE Kai, dnoq TOTE ETOI KQI Tcopa, ri noAiTiKTi pouAt|OT| Ev8u9riK£ TO ii9oq Kai TO u<(>oq TOU aAAaAd<;ovToq dxAou, KOivcoq KQcppcov. Na, d|j.oq, nou o K. Mr|TooTaKT|q, un£p9£|iQTi^ovTaq Tiq £K8r|Acoo£iq auTEq TOV onaSov TOU, £81^AOOE OTl Ol KQCflpOl |1£ TQ VEpQVT^ia ElVQl

noAiTEq nou EKSrjAcovouv TQ ( Touq. Na n£pi|i£vou|i£ TO SEUTEPO ZTiq 6ri|-toTiK£q;»...

22 lANOYAPIOY O Aiovuonq ZappdnouAoq, ^E VEO OTIA, EXEI ^EKIVTIOEI Tiq E|icf>aviO£iq TOU OTO «Zou|i» Tnq o8ou Ku8Q9nvQiov KQI o FicopYoq NoTapdq YpacpEi ornv £c()T|ii£p(8a «TO BHMA»: «O TOU VEOU npOYpd|i|j.QToq Eivai "ME TO Koup£|j.a!" Kai paoi^ETai O'EVQ anAd AicjmvYK nou EnspaAs o Aiovuonq OTOV EauTO TOU, KdpovTaq Ta ^aAAiQ KQI ?upi^ovTaq TQ yEvia TOU. Tia ^Eva, AEEI, TO Koup£|ia anoTEAEi LiEpoq niaq TEAETOUPYIaq Kai EXEI TpEiq on|iaoi£q: npOTOv, Tnq 8iQnd|j.n£Uor|q. AEUTEPOV, Tn.q OTpaTEUon.q. KaiTpiTOV, niaq v£aq |j.dSaq. Kap.£ noAu OTOV EOUTO iiaq. EYIVE, YLa M^aq, icupia EniSfo^n., EVO, yupO-YUpO, TT]V l8ia OTIYHT), QnAcOVOTQVTO

VEO "dpafia" TT|q Eu^coiaq. 'Exco avdyKTi va ^avappo Kanoiouq av0ponouq and TO nap£A9dv, nou EXCO XQOEI. QEAco va HOIQOO \i'auTouq. GeAco va£avae;fjoo Yia Touq dAAouq. looq oaq <f>av£i nEpiEpYo, aAAd ouxvd avapoTi£|aai TI anEYivav Tpfa PQOIKQ, yia |i£va, oTOixEiatriq £AAnviKf|q KOivoviaq. O nandq, o SdoKaAoq Kai o oTpQTioTnq. TXOUV £^act)avioT£i!» HOTDOC. • 24 lANOYAPIOY 2013 • 69


M

LQ oAoKAnpn YEvid r\d TOU '40, iiia LlEVn OlKOVOLlia Kl EVac; Aaoq OE KaiaoioAfi, T\\£LiovEuovTav ano ALYOOTEC; noAiTiKsc; cfiaTpiEc; nou iioipa£;ovTav e^ouoia Kai nAouTO Kai auv£pYdoTT]Kav \fia Tnv enipoAn Tn<; TaiJn? ti£ npcor|v EKTEAEOTEC; TCOV rEpiiavcbv. AnsvavTi TOUC; Eva KoiiiiaTi TOU Aaou orapcfiaAcoLiEVO oia pouvd KQL apyoTEpa OTIC; cfiuAaKEc; KQL ia $£povr|OLQ, nou Ka9o8T|YOUViav ETTLOTH; ano ina aiiiooTaYn r|Y£oia, av9pcomva nEprupiiiuaTa, oncoq TOUC; anoKaAEOE npiv ano Afya XP°VIQ £vac; an° TOUC; lOTOpucouc; nY£t£<; triq apiOTEpdc;. AUTEC; 01 avci0£O£iq, auTEc; 01 aiuxEOTaTEC; EmAoYEc; noAruKou npooconiKou, nou EmpdAAovTav ano TO YEVIKO £TTin£6o TOU Aaou, 01 nap£Lj.(3ao£ic; TOU naAaTiou KQI TOU ^EVOU napdYQVTa, o ijjuxpoq noAELioq nou 9£p(j.aiv£ 6ia.w<; TO. K£(j)dAia TCOV

E6viKr|i; Opoupaq KQI TTJC; EAAYK. O npo£6poc; MaKapioq LioAiq nou np6Aa|3£ va PYEL ano TT|V niaco nopTa Kai KaTEuSuv9riK£ npoq TO Tpoo6oq. ETaGiiEUOE YII Aiyo OTTI novr| KUKKOU Kai KaToniv orr)v ndcfo. Ano EKEI 6i£c()UY£ iieoco TCOV (3p£TaviKcov (3do£cov Kai LIE nap£|j.|3aar| TCOV HVCOLIEVCOV E9VCOV OTO AOV8lVO Kai OTT|

NEO YopKr|. To npa^iKonr|Lia nou TOV EKSI'CO^E ELXE opYavco0£i ano Ta opYava Triq xouvTac; TCOV A0r|vcov OTO vrioi Kai 4)aLV£Tai va EL'XE 8iaTax6£i ano TOV 1810 TOV aopaTO SiKTaTopa Icoavvi'6r|. O riq TOU npa^iKonr||j.aToc; ric; 6EV KaTacfiEpE va (5p£i Kdnoiov ano ir\a Icoaw£6r| yia va opKioTEi VEOC; npo£8poc;. Bpf|K£ OLO.COI; OTOUC; 6ia8poiiouq TO NI'KO Eain|)cov, Evav aKpo8£^i6 8r|LiooLOYpd4)o, LIE noiKiAr] 6pdor| KaTa TCOV AYY^UV Kai TCOV ToupKcov Ta nporiYOU|j.£va xpovia. Tou

anoTponti TT|C; £n£ii(3aoriq. To cfiriLia nEptoSEUOE OTa iiaTia 6iact>6pcov noAiTiKcov avTindAcov Triq xouvTac;, aAAd SEV EcfiTaoE noTE OTOV Icoavvi5r|. iTiq 19 louAiou avaii£Ta6i6ovTai 8r]LiooiEuiiaTa TCOV Times Tnc; NEaq YopKnc;, Tf|c; nporiYOULiEvnc; riiiEpac;, eAa<}>pcbc; napaiiopcjjcoLiEva nou Enixii'pouv Y^a Tnv nTcoori TOU «KdoTpo Tnc; M£OOYELOU», oncoc; xipciKTfipie;av TOV MaKapio Kai acj^vouv va £vvor|6£i OTI r\v KAsiVEi LidAAov npoc; TOV VEO £6po. H KaTaoTaor] i^Tav uno £A£YX°H EAAd6a SEV avnouxouoE Kai o Aaoq 8EV avT£8pao£. 'Eva LiEYdAo OKavSaAo LJ.E «po? LinaA£Ta» EIXE ^EondoEi OTT|V AiYunTo, EVCO LiEYaAri EVTuncoori EKELVEC; TIC; riHEpEc; ELXE KavEi T] liETaYpacpti TOU ppa^iAiavou dooou TKOUEpivo OTOV IIAOK. 5r|Li£pcoLiaTa TT|q 2OT|(; louAiou o ToupKOI; npcoGunoupYOc; MnouAEVT ETO£(3iT

To xpoviKO in<; McTanoAiT£uanq Mepoc; A - AiiiAag I KQI xouvia EmaKEiJnriKE TOV uc()unoupY6 E^coTEpiKcov TCOV HI1A, TJ;6^£cfi ZLOKO, OTO ^EvoSoxEi'o TOU OTnv AyKUpa. Tou avaKOi'vcooE ToupKiKf| ano(3aTLKTi EVEpyEia OTnv Kunpo. O ELOKO, KaTa Ta AEYoiiEva TOU, npoond9r|0£ va Tnv avapdAAEi x^P^ EniTux^. 4:45 nil ToupKoi nE^ovauTEq Kai TCOTioTEc; eixav ano|3ipaoT£L OTiq p6p£i£q aKTEq Tnc; Kunpou. Tooo o Eaiii))cov 600 Kai 01 EV EAAdSi ndrpcovEc; TOU SEV avTiAf|(|39nKav TO niSavoTEpo OEvdpio nou or|Li£pa npoKpivEi n LOTOpiKf] EpEUva. O KioivyKEp TOUC; ^EYsAaoE. E: «nriY<iiv£ <})6p£0£ AnonpooavaToAioiiEVEc; and TO npa^iKoEAa va oe opKi'oouiiE npo£6po». nnna, oi oTpaTicoTiKEc; SuvdiiEiq OTO vnoi To npa^iKonriM-Q EL'XE aKoiia ui|)nAoT£pr| avTESpaoav avaiiiiKa OTnv anopaTiKfj oTi]pi^r|. O IcoavviSnc; ni9avoTaTa EVEpYEia, X^pt? OXESLO, XUP1'? nvsoia LIE OTEAEXn ~tT}S CIA TT|V Kai X W P^ n9iKO. 6.000 ToupKoi oTpar). AicfiopouiiEvoc; Ei'vai o poAoc; TOU TicoTEq KaTa4)£pav va SniiioupYnoouv U E^COTEplKCOV TCOV HIIA XEVpl npOY£4)up0LJ.a yia Tiq TOupKiKEc; EVLOXUKioiVYK£p. YnoTi0ETai OTL o np£o(3£U- OEIC;. H VEa KunpiaKfi KupEpvnori, napd Tnc; TOU OTnv A9r|va, XEvpi TdoKa, 20 Tiq naTpicoTLKEc; KOpcovEc; Kai Tiq 4>opnn£p£c; npiv ano TO npa^iKonniia ava- TLOLIEVEC; avaKOivcooEic;, r|Tav aviKavr] ?r|Touo£ TOV Icoawi'Sr] (IE TnAEYpacfinLia va opYavcoosi oTpaTiayuicrj avT£ni9£an KOI n£pi'ii£V£ TH pof|9£ia Tnc; EAAdSac;, TOU KlOLVYKEp OTa X£P la TOU Y I Q TTIV

Mia oAoxAnpn yevid xaiievn, n yevid TOU ' 40, jna pniiayvievn OIKOVOVIIQ, KI evag Aaoc; oe KaiaaToAn, nyevioveuovTav ano AIYOOTEC; noAmKec; cpaipiec; nou iioipd^ovtav ec;ouoia KOI nAouTO Kai auvepvaamKav yia inv eni(3oAii mq Tdc^nt; |ie npconv EKTEAeoTeq TCOV Fep^avcov. AnevavTi TOUC; eva KOiiiidTi TOU Aaou aKapcpaAcojievo OTO (Bouvd KOI apyoTepa OTIC; tpuAaKet; Kai TO c^epovnaia, nou KaSoSnvouvTav enianc; ano ma auaooTavn nyeofa, avBpioniva nepvupiu-jiaTa, oncot; Tout; anoKdAeoe npiv ano Aiya xpovia evac; ano TOUC; nyeTec; Tng apiorepdc;. Tou navnyiwiri Ilaona Aidpn EAArjvcov, o6f|Yi~|oav OTO ano ilia ouiiiiopia oTpaTicoTiKCOV |i£ napdAuTT] OK£i))r|, iSsoAoYia, LKavoTnTa Kai aio9r|TLKr|. TTOL 5o|jT|9r|Kav 01 nyETLKEC; oiidSEc; OTHV EAAdSa, auTf) T]Tav T| noioTr|Td TOUC; Kai avanocfiEUKTEc; r|Tav 01 ou 9a aKoAou9ouoav.

15 louAiou 1974, 8:15 TO npcoi. To npo£6plKO LiEYapO TT](; KunpOU 8£XTT|K£

0<t>o6pr| £ni'9£or| ano 8uvd(j.£i<; Tnc; 70 • HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY 2013


ET02 AOIdVAONVI K • DOdlOH

:o/\3rtpii3 012

bnosdnox bnoi OIID pioDfjso 3AiAs bcoy IDS bodnDW 'J 'bDicpyoz 'H 'b 'II 10 blioiiis ADNLiesdfJDdDii Ii(ti3>tono -pgno Drloi())U(ti ox 'Di3Ad3A3 LisiicoiiDdio OH •«Uon3iiyouDi3rl» ADup liis 'noisysims noAsrlcoAs noi IDX bDid UdsrloAorl Usisdnoi AUi Alii bnoi pidUAouomox Usuiyou Alii srf -oiiodsD bin 'no>iiinDA noi 'noiodio noi noil Df1oicJ>Ucti sXnisii UA03, DID bUfjosdii bDAUyys o 'OAigAov 01 IDS nou 'Uoco0dpAiyDU UrpAiurlDdDX Dirl bnoALiXdD bnoi srl 'Dfjp AoisAiopno AUi 'udnsAv, AUiD bUo30ii[3 DiA oii3spdu3 'bnoADrldsj bnoi pUD 'I 'LiAiisMdDW odnus ' Uocod30n3y3UD Alii pisrl oupi AGIO DII OADcJ)3i2 'oynoiipyysAD^ UICOIADADTJ bnoA bUsisdnoi bUi bsiAOAngi 10 isyypfj -DdsorlUg LiAodXAno Dirl Anoondgi0DxA3 -dnounecodii AUcpdu bnoi srl 3>tUicj)3>[Dno -1113 ADXis nou noiprldnoD UAio Ui IDS bDdcp pdor{)Dig lii DA isXniouD ADXp ciou bsAisss bisrlDAng bUMiiraj o idsrlUosrl 01 noiynoj £e bus •D>topx AOI OIID 10 bsdliicoo bco AD0dli 'ISOCISAU DA blioco ADMUinsdoADiin noi DA bsino bistlisMO 10 -3ADAD bill borlSAD 0 11AD '3On3dd31DS 'bDissdpig bpdsDrl orlic))pdi oAsrlpXsgAS 01 IDS DiApii isXdpiiA 'DdcoX DiAnoX ll AD1O 'AOlllOy DlSn3C])pUDAV 30ps bDiAcpyiAD^s 'issdprl dsiinoa 3101 'OXVN 01° iLu liJjtJiAS I-1 DdcpX Uio Ui DiA DirlUims ADiU DQ DiDrlApdii piooAiy DI IDS DisycoiioiADii DID ADrlDdg 3n3dpADiin noil oAds psuoiAnorlTloxuAD DID noi bDsdDii bUi IDS noigi noi bDio -3113 'bnosdnox bnoio Ano03iiii3 noiodu -nodDii bUi UoiXsAno U sioiiUgocouo Ol 13OlX3AnO DA DlA D130D1OD UslliyOU 'bsAUyys, 10 'odiin>i AUi OIID ADiAodno Alii 3sUin3YYDi3rlx3 nou 'bUoUAdsfjns IDX DiXpdfj DID bnoADXidsrlv bnoi OUD -OIID A3g losdnox 10 AD Acpdco gfr bpiA3 -Dig bpi^sg bill 01X30 Dirl DiA oii3spdu3 131XD1311 3Xl3 'bDlAnoX bUi D13dg3CJ>3 noidoesrl bUsisdnoioAUyys bUi Uyofjo •noiipi noi bi3oliAd3{]ns bsAsrlnoAUodu DiDinsysi U 'bligiAADcoi o up 3xU04>Uy -odii 3t1 3okyi3iiD bUoiiis Dgpyy3 H 'ioUA bu OUD DiAnoX Ui AnoSidcoXs^ A3g DID -HAD '«bDiiDdMorlUv bUsiAUyy3» bUi 010 AcosrlpAng AcpsmdiinsoAUyys IDS ACOS -lyprl ioioup;>i 'U^niupAD USIIOD Aliio bodgspdii 'bUsiiisj Acogpo bpAUindio -lAliyyS ACOI UD3011131AD DIDlOOOyOS IDS 'DirloAosio Aliio 'UoUxioig DioprlUg Uio O 'oiipdi orlUoms Aosyii AOI srl bi30 Acosdnox ACOI DIDS bssiA bssuiiidiAno -nSCflDig Ol DA 1DA13 lips bl3OCplDfJ3{)lll3 ADyisAAUAD noiynoi bUTZ bUi bsgidsrlUctis 'pDy AOIO noi DrlAiio 01 i3oU4>D 3X13 DA DiA bpgo UrloiAno om U Dgpyy3 AUis 10 'bUonsipdioms bUi Drliys 010 bsioijj •Uo30A3dDu UyiiD Dirl bco moidlirsDdDX •Dgpyyg AUio AcoiprlADdu Acosuiyoii ACOI •odun>i AUi DiA bsgmys bsdsipdsirl srl DA DiA oypAsrl ADiU DrlliiDpig 01 'bsALirl £ UADyyD OH3S1113 up AcoAcpcJ)oigDd ACOAS^J IDS noi UD30 Ui i3ocpo DA Aoyyprl 0X910 1DM DlAOdX / DlA 1303>ldDig 3Xl3 DlAfloX H bisoUgis 3gn3tti3ig DiAnoX U n^Disrl 013 3tl Uon3ipdioui3 s^Disi UocoedoAiyoii H •noioUA noi %OT 01 Din sXpiDS UrlDAng O 'Drlpdg bUi psig 01 sonoS Usisdnoi U nocJ)D IDS norlsyoii noi UAncJ) U. bUi pdnsyii AUi OUD iiDiA pinD 13 •bDdcpX bUi -OIID bodii 'noisyioDg noAsrlcoAH noi IDX •pdDfjoo DID sdLui Asg DIAL DI isjJpyDAD DA iD>t Dgpyys Aliio 139 VIIH ACOI bsisAdsAS 3rl noiynoi zz buo b)3ADS bcOlADU nOU UOCOA3 D1W ' UOCOA3 -Y3AD113 DA UyADrlDdD^ AOI O11D 3oUlLli 3sU0Xn3im3 bpdnii noi UonDiipiDS U IDS UiU0punyou AUi s^ndUs DIOUO AUi srl o ngpdf) 01 pAdv ' LiyADrlDdD>i : AOI 'pMlllVOU £g6T Ol pllD

loidDTj OID oioidp^soinD IDM pAdnoiine -COdll AUmdll AOI ADAlSlOdll DA 1D13A1D(J)

IDM Uttioiip U>iii3doct)Dig ADXis lOADMidsrly 10 DrlliiLii 01 pinD so IDM bcorlo, •noynoiipyy3AD>[ UICOIADADTJ noi oil coo -pdii OID ADipiiyoiDADOodii bloniiMj o •noDy noi UAoyius ADiU A3g lioDioidsii Urlioidx AUiD bDdcpX bUi bsXni bu 3AD{)rlpyDAD DO nou noiicodeAD noi UAoyiiis U IDM Drlpsy 'bUAoyynoidsii U blioLapd>tAnoDAD DidiDMns Dirlnx poy AOIO ADocogs A3g 'bliDDdgiiAD bLuiiALiyys DirlDAngD Ahi IDM [10391113 LiMradnoi Alii OUD i30TOc))dorlDig ADXp bcoiip 'noifj no>t -inyoii noi bsxLieAno bsdsipMiAsA 10 IDS ACpAoyxs li^ndLiModii Url li 'lictisMono Uio ADXi3i3rlrlno noil Diicoopdu DX •bUoliAd3£|n>[ bUxiuyoii bprloiiDrlLiXo 0 3>lUl010DCt>OllV '


HOT Doc Ano TOW; KwvaTavrivo

H Ayia Itodvva TCOV Zcpayeicov OKOTELVOUC; Kaipouc; Tr|c; dypiac; ouYX UOT K, T1K opYavcoiiEvric; QTQ^iaq, TT|<; oiiEvric; auOaipeoiac;, Ttiq andv9pwnr|c; av9pcondTT|Taq», T\a NTQPK, nou au|i|i£T£X£i DTI") 9pr|aK£UTiKr| opYdvcooT| «MaupQ Kan£Aa», YVcopi^Ei and rtpcoTO x£pi TT| OKAr|poTr|Ta KQL Tt|V anAr|OTia TCOV av9pconcov TOU KEc^aAaiou... ETO 9£aTpo AKpondA o NIKOC; MaoTOpdKi"]c; avEpd^Ei TO EPYO TOU MnspToAt MnpexT «H Ayia Icodwa TCOV Z(f>QY£icov» (1929), X U PK va £nL8icb^£L va oTpoYYuA£\|)£i ri va AEidvei TO 6r|KTIKO Aoyo TOU YEptiavou SpanaToupYOU. AVTLSETQ (idAAov, o avTLKaniTaAioTiKOc; TOvoc; unoYpaLj.|iie;eTai, TO avTi6pr(aK£UTiK6 (levoq ano9Ecbv£Tai, r| npoTpora^ yia Ta^iKf| ndAT) Kai avaTponri unEpSELiaTi^ETai, r| avaSEi^T] TT|c; KOLVCOVIKTIC; pfac; un£pToviz;£TaL. 'Apria oKt]vod£oia, veuTEpiicij oKt]voypatpia, (mpEjfiiKa; epptpKiei; (i6iahepa and TOV Aifii'Aio XeiAaraj Kfll TOV MlXflAlJ OlKOVOHOU), y£WH£IplKTJ KlVtlOloAoyi'o, UHO(3AT]TIKlj {iOUOlKlj.

AivKoAv Ol TEAEUTQIEC; E|38o|id6£c; Tr|c; ^corjc; TOU npOE8pOU TCOV HVCOLIEVCOV rioAlTElCOV KQL

o aYCOvac; nou EScooE npoKEinsvou TO KOYKPEOO va 4>r|(f>ioEi TTI iB1! Tpononoirior| TOU IUVTQYIIQTOC; yia Tnv KaTapYTiori TTH; SouAsiac;... O STi(3£v EniA^nEpYK KaTanidvETai LIE |iia E|a(3Ari|iaTiKTi npooconiKOTr|Ta Tr|<; a|ieptKaviKr|c; lOTOpiac;, ETiiXEipcovTaq va 6iaTuncoo£i £pcoTf|LiaTa avacpopiKa LIE TT) SiaSiKaota ouyKpoTr|OT]q EVOC; £9vouc; KQL TTJV ouoia Tr)q Srn-ioKpaTiac;. 'Oiicoq, SEV Eivai OUTE AL^EVOTQIV OUTE rKput>i9, aAAd Evac; «napaiiu9dc;» \i£ |iova6iKf| iKavoTriTa va 8iT|YEiTai lOTOpiEc; YLQ p.£YaAa Kai d naiSid. TeAiKd T| aio9riori nou

Django o Tipcopoq

Pieta NEQpoq EionpQKTOpac; yia AoYapiaoiio TOKOYAucfKov anoTEAEi TOV (fdpo Kai TOV Tpdiio

(pucou puOLiou Taivia, nou oiYOUpa 9a anaoxoAr|0£t TOUC; OTaTioTtKoAoYouc; TCOV 'OoKap LIE TIC; 12 uno\|n-|4>L6Tr|T£q nou EAafE, EIVQL r\| YEUOTI EVOC; aofj|iavTou SpaLiaTOc;. XuyKAoviaiiKOC o NtavifA NTEI Aiovu;, anoAfluoriKoc o TOJU Ai

Afyo npiv and TO ^Eonaoiia TOU VIKOU E|icj)uALOu, o acJjpoaLiEpLKavoc; 8ouAoc; Django aneA£u9£pcov£Tai and KUVT|YO £niKnpuY(i£vcov Kai |ia^i fjEKivouv EVQ Ta^i6i OTO VOTO. O KOUEVTIV TapavTivo piXVEi OTO KivnuaTOYpatjnKO TOU Lii^Ep TO |ioTi(3o TT)c; £K8iKT]OTic; and Ta onaYY£TL YOUEOTEPV, TO dvoiia TOU SpuAiKOu ripcoa Trjq TQiviaq TOU HspT^io KopiinouToi, Django, Yin va KQTQOKEudoEi Eva cf>Auapo iKo un£p9Ea|j.a.

ADO TIZ 24IANOYAPIOY

AHO TI£ 17 IANOYAPIOY

AHO TI£ 17 IANOYAPIOY

El OTT| pd9U|10U KlVT|LiaTOYpa-

72 • HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY 2013

TCOV O4>£lAETCOV. 'OTaV pplOKEl IT) lltlTEpa TOU,

TTOU TOV EIXE £YKaTaA£l>|)£l TpiaVTQ XpO-

via npiv, dAa aAAd^ouv... O Ki|i Ki NTOUK napaKoAou9£( |i£ 9Au|)T| TTJV dvapxn doo Kai oapcoTLKfi avdnTu^ii TOU KaniTaAioiiou. YioSccuvroc ti] ipopiia ft]i; TpayiKijc £f lAaooiic, o KopEaiiji; Siuuoopyoi; xri?£i M lfl noAuemire5r\ yia va anavrifaEi aio Epuxrina av 17 aydm] AuipwvEi.


MORE

HOT Docs PLEASE NiKoAaog Tu^nq 0 MEydAot; Zcoypdcpo^ MEXPI TIE 3 *EBPOYAPIOY IAPYMA B. & M. OEOXAPAKH

H acpLEpcoiiEvn OTOV NiKoAao EK9EOT], onou napouoLQ^ovTQi ar||j.aVTLKEC; £AQLOYPQ<J)L£C; KQL OnQVLQ EAQLOYpQCtHKQ OXESlQ, Y^UnTQ KQL Q<(>LO£<;

naiazi

enavaraon

0 KaAoq 'AvGptonog TOU ZETCOUdv 23IANOYAPIOY-10 *EBPOYAPIOY ETEFH TPAMMATBN & TEXNQN

EFKAINIA ETIS 27 IANOYAPIOY TEXNOnOAIZ AHHOY A8HNAIQN

Tnv enouEVT] <t>opd nou 8a HOTE OTO FKajjoxwpi Y la ^oVToi. "OTO n Kafyi, xdvTE uia aTaoT) OTIJV TEXvonoAi] TOU 6i^|aou AOrjvaiwv. ITI^ 27 lavouapiou avoiYEi TI? nuA£<; TOU OTO KOIVO TO BioiiTixaviKO MOUOEIO Owtaepiou TII<; AOiiva?. To EPYOOTQOIO 4>wTaEpi'ou, ano TO 1857 nou npcoToAeiTOUpyiioE, HTQV ua?i HE TO 8inAavo u£Ta€oupYEi'o AoupouTrj o PQOIKO^ nuAwva? Tug OIKOVOHIKIK avdnTU^Ti? TTI? noArig. H fiio|j.]]xaviK7] EnavdoTQOT| unopEi va ap\i\o£ va (J>Tao£i atriv EAAdfta, a A Ad OE auTouc; TOU^ x^PouC

TOU KOpucfiQLOu £AAr|VQ e;wYpdc|>ou TOU igou Qicbva.

[iniiKav TO OeneAia TIJ? VEQ<; \ia TTJV Enoxn EVEpYEia?. ETOV Kupio OYKO TO)V KTlplQKMV EYKaTQOTaOECOV nOU

EIIEIVE av£na<]>o^ aKonn Kai UETQ TO 1984, OTav OTa|iaTT|0E va AeiToupYti TO epYoatdoio KQI KnpuxTiiKE IOTOPIKO 6iaTnpnT£o, Oa ^covTavEipEi T| toTOpia TI^C; nepioxifc ueoeo PIVTEOnpopoAwv, EKOEong <J>(<)TOYpa<t>ia^ KQI auOevxiKWv avTiK£iU£v(ov (oa>oxE8ov 6Ao^ o UTixivoAoyiKO^ ). ME dAAa Aoyia, Oa 510VTOVElpEl T| l

H KQTEPLVQ EuaYYS^dTOU Qvepd^EL MnpEXT oTr| £TEYT| rpQLiiiQTcov KQI TEXVCOV LIE TTI ZT£c()avLa rouALWTri OTOV poAo LJ.LQC; Evdpsiric; nopvriq nou naAEUEL KovTpa OTTIV KQKL'Q TOU KOOLIOU. Ol Kaipoi anaiTOW EVQV, 8uo, Tpeic;... dnEipouc; MnpEXT OTLC; 9£QTpiKE<; OKT|V£C;.

Ray Gelato & o The Gelato Giants 25-26 IANOYAPIOY, GAZARTE

To Gazarte unoSEXETQi OTL<; 25 KQL OTIC; 26 lavouapmu, YLQ 8uo ouvQuAiEq, TO 9puALKO «vovo TOU swing» Ray Gelato & Lj.a^L TOU TOUC; The Gelato Giants, LILQ KQUTq live LinQVTQ, EVQ £Kpl"|KTlK6

'Eva ia£,i5i jieaa ano rov (paw TOU AVTOVIOVI 5-13 4>EBPOYAPIOY, IAPYHA «HIXAAH£

MOUOIKI'IC;, onou o KdpAo VTI KapAo,

KAKOriANNH£» • MEFAPO MOYXIKHS

O OT|UaVTIKO^ ITOA6? OKTlVOOETn^,

TO iTaAlKO Mop<t>(OTlKO IVOTITOUTO,

ae ouvepYaoi'a JIE TO Megaron Plus KOI To'I8puua «MixdAnq KaKOYidvvn?», SiopyaveovEi jiEYaAo a<|>i£pa>jia OTOV AVTOVIOVI, UE a4>opuii TII ouunAiipcoor) EKQTO xpovcov ano TT|

TPITH 5 *EBPOYAPIOY

H pETpoonEKTipa ^EKIVO Tnv Tpi'tij 5 3>eppovapiov, CITK; 19:00, OTO Meyapo

ioTopiKog KOI KpitiKog KivnuaTOYpd<J>ou, ouvoniAei UE TOV Tiavvii MnaKOYiavvonouAo OXETIKO UE TOV AVTOVIOVI, EVCO OTT) OUVEXEIO OKoAouOei r| npopoAii ri]c; xaivi'ag «H nepin£teia».

swing group.

01 XEiuEpivoi KoAuupnTEg OTO Gagarin 26 IANOYAPIOY, GAGARIN

TLQ HL'Q LIOVO |3pa8LQ, OTIC; 26 IQVOUQPLOU, OL XEILIEPIVOL KoAuLipr|TEq 9a £Li4>avioTouv OTO Gagarin 205. Trj (3pa8id 9a i

o 0ato Badminton

TETAPTH 7 *EBPOYAPIOY

4 *EBPOYAPIOY, OEATPO BADMINTON

ETI<; 20:00, oTO'I8puua «MixdAn^ KaKOYidvvfi^» o KdpAo VTI KdpAo ouvavrd TOV MioeA AnuonouAo KOI axoAouOei rj npopoAi] TOU VTOKIUOVTEP «Antonioni su Antonioni».

YQAQKQKri OULinpQTTOUV O£ EVQ 9£Q|J.a TOOO E^COOTpECflEC; nOU, niOTEUOULlE,

O WapavTcovric; KQL r| op.d6Q EKcfipaorjc; Kpr|TLKc6v xopcov FLQVvr| &.ILCOPYOU MESEV TQipide;£L OTr|v i|juxoouv9£or| TOU KpriTiKou AupQpr).


BiBAumpOTdanq

Mnopei va K TO V£p6; noioc; sine on TQ jiuOioiopniiaTa KaiaSiKdainKav ano inv Kpian; Iloioc; erne OTI TQ apAeKiv iae xovipo Ec;a)(puA\ nou naodpovTQi oav AoYotexvia SEV EXOUV avifnaAo; Iloioc; erne on n eMnvixn AoyoTEXvia nvfynKe oxav o (3u96(; npog ta Kdia), OTQV va emnAeuaei oe vepd nou 5ev mav ma pnxd; H Kpi'on ponGnae va pvouije ndAi OTO ij.rd^u.0 yia £va vdnija. Oi c^coec; Tng oiKOveveiac; noAim aKaAioTnKav, 01 evoxec; enavnA9av yiQ va SniuoupYriaouv vea TExvn. Aiapd^ouijE TO veo OTOpnu.a TOU Kai npcoT' ano 6Aa pcoTdiie ncog TiiAog. Tou Flavaviwin IIaona\idpn

Mnopeu; va KAdi|>£[<; pe<; OTO vepo; H cppdari unsiospxETai EVTEAcoc; avartavTEXQ OTO BiBAio KQI o LIT] «urcn|nQOLIEVOC;» QvaYVcboTT|c; 6uoKoAa 9a KQVEI QLlEOQTOVOUVElpLld. QOTOOO, OUVO^l^El

EVQ SinoAo nou OUOIQOTIKQ avTavaKAa TT|V i6ia Tr|v ouoia TOU BiBAiou: Tr|v KQ0apar]-AuTpcoor| and TO napEASdv aAAd KQI TO «Kpuc))d KAQLIQ» (EVQ KAaLia nou ouvTeAeiTQi OE dAAo OTOIXELO KQI LIOVQXLKQ) YLI TOV ucpepnovTQ cjsdBo TOU OT]Liepa. To EpcoTT|LiQ BeBaia ELVQI av LiTtopouLie va ava6u9ouLi£ ^avd OTT|V Enic[)dv£iQ aKEpaioi Kai xwpic; EVOXEC;. Av OXl, TOTE lOCOC; T| e;COf| VQ BplOKETQl OTQ

LIQTIQ EVOC; EpnEiou, oe LUQ LIEOUOLLEVTI KQTOQpiSQ, n OE Kdnoiov apLid SIQOTOAqq. ZTOixsia nou 6a OUVQVTTJOEI Kaveiq oir|VQcf>r|YTior|... To (3i(3Aio ei'vai |iu6iOT6pn|ja \l£ TT|V H£-

IIoAixT|. o Evag yia TOV QAAo f[ Ilia |iaupi] xpuna nou anoppoc^d Til ^wTiKOTnta xwv iieAwv Tiiq; npOKEiTai Yia Eva BiBAio xapaKTf|pcov Lie noAu 8ouA£id ndvco OTQ npoocona. 'Eva LiuGioToprnia nou Qva6i30T|KE LIE Bdor) Tnv anAfi i8sa LIIQC; 4>aivoLi£viKd cfiAriouxTic; aoTiKr|c; oiKoyEVEiac;, TT|C; dnoiaq OLICOC; Kd0£ LiEAoq KpuBEi ano EVQ LiiKpd, LieydAo f| Kai TEPQOTIO LIUOTIKO, LIE TT|V nAOKTl VQ LIQC; 8lV£l TT]V QIO6T1OT]

TICOC; Kpuc{)QKOULi£ Touq QV0pcbnouc; Triq 6inAavT]q Liaq nopTQc;. Ti ouLiBaivEi nioco ano TOTJC; Toixouq TOUC; YE^OVQ; Ti 4>aiVETQI and QUTOV q TI a4>f|V£i EKEI'VOC; VQ cfiavEi; UTO SiBAio TinoTQ 8ev EIVQI EKEIVO nou cpQiveTQi. EIVQI [owe; LIIQ ouYYpa(J)lKr| ELILIOVT], LIIQ OUV0TJKT) TOU 8l£n£l TQ

MnopEig va OTO vepo; luyypacpeac: ExSoint;: Kaavavitimu; ISBN: 978-960-035-511-6 EeL 388 / Tiiiri: 17,04 € 74 • HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY 2013

nEpioooTEpa BiBAia LIOU. 'locoq EIVQI QUTO TO «show, not tell» (6£i^£, LIT|V E^TIYEIC;) nou AECO OTQ oeLiivdpia 6T|LiioupYiiaic; YpQc()r|c; nou KQVCO OTO KoAEyio ASrivcov^UXIKOU KQI OTO Mouoeio HpQKA£i8cov. E6co ndvTcoc;, OE Eva nspiBdAAov E^COTEplKQ Elpr|VlKd KQl t|OUXO, TQ [ii\T\q

OIKOYEVEIQC; EIVQI KIVOULIEVEC; SOLIBEC;, n LidAAov vdpKEq ^EXQOLiEvsq ano TOV Xpdvo T] TOV ndAELio...

AuTopiOYpa<t>iKO to teAeuTcuo oou (juBioTopima; H Kpiar) nou PICOVOUIIE oAoi KQI r\) nou OE KQTanovnoE TOV TEAEUTQIO KQipo epyaAav nepioooTEpri 6uva^n; ncoq npoEKUipE TO H Kpior| npooconiKQ LIE noAAanAcoc;, LIIQ KQI Entnpoo0£Tcoq KI EVQ LIUOOKEAETIKO 0£Lia uyeiQc; nou LIETQ and noAuLir|VT] 0£pan£i'a uToBiOYpacfiiKd; AEV i;£pco... Oi ripcoec; KIVOUVTQI OTO oT]Li£pivd KOIVCOVIKO nEpiBdAAov. O ouv£i6T]TonoiTILIEVOC; Op£OTr|c;, svaq dv0pconoq nou nspQOE ano OTd8iQ dncoc; C^UYTI, onouSEc;, auTovoLiiQ, QVTLE^ouoiaoiiKTi 8pdor|, OULlBlBQOLlO, aTOLllKOTTITa- T) £U0paU-

OTT| AYYEAIKTI- r| &UVQTTI KQI pEaAioTpia Mapiva- T) QVQo4>aAr|c; Kopr| Tnc; AWQ- 01 KQ0apoi KQI LIE £VTiLiT| 8pdor| MixdAr|c; KQI BaoiAiKTi. Oi oxEOEiq TOUC; BPIOKOVTQI oe opiaKT) looppoma, act>ou TIC; XQPQKTT)pie;£i nia ouvexnc; LieTQ0eor| eu0uvcov, sniGuLiiuv KQI npd^scov. H OIKOYEVEIQ, o EPCOTQC;, TI (J)iAiQ, o iSEQAiOLidc;, T) vvcoori, r| eniTUXiQ, T| KOIVCOVIKTI dvo6oc; 6ev anoTEAouv TIC; EVVOIEC; KAsiSid yiQ LIOVILIOTT|TQ KQl EUTUXIQ OTT) <;COr|. O ^COTlKOq

LiuSoc; nou KPQTQ oe OUVOXTI Yla Qicovec; Tiq KOIVCOVLEC; LLQC; e6co QLictiioBnTeitQL. AECO «|iu0oq», yia.T\. QocjsdAEiQ 6sv undpX£i OTi"| cfiuori. «To "0£Aco VQ EILIQI aocf>QAf|c; KQI EUTUXIOLIEVOC;" OTILIQIVEI "KOpOl8£UCO TOV EQUTO LlOU". ElVQl LIIQ

ano Tiq nio KoivoTonEq ^COTIKEC; i))£u6aio0r|O£ic; TOU EAAoyou 6ino6ou. 'Ooo mo OUVTOLIQ QnaAAayEic; and QUTEC; TIC; TOOO mo noAu 0Q anoAauoEic; oT] oou. TinoTQ 8ev eivai 8£6oLi£vo. AVTEXOULIE noAu mo noAAd an' OOQ VOLII'^OULIE. E^ou KQI r| cf>pdor|: «0££ LIOU LIT] V-OU 6cooeiq OOQ Linopco v' METQ TT|V «KupiaKr|», TO npcoTO AOYOTEXVIKO pipAio nou n£pi6idBae;£ TT|V Kpiori OTTJV EAAdSa, npiv QKOLIT] QUTT) Y L VEI npaYM-QTLKOTriTa, T)0sAQ va Ypdi|)co eva Liu0iOTopT|LiQ YpTiyopcov evaAAQYCOv KQI KQTQIYIOTIKCOV anoKaAux|)ecov, LIEOQ and LIIQ Qc()TiYTior| nou LiupiJ;£i BpaSuKauoTO 4>uTiAi, dncoc; dAAcooTE KQI r| eAAr|viKT) KoivcoviQor|Li£pa. HD


Ta EMnviKd Comics

0 TEAEUTCU'OC; 'EMnvac; c;: Jfaaraviwrnc ISBN: 978-960-03-5477-5 £sA. 428 1 Titiri: 19,17€

c: dn/irirpnc Ilanaxpnanc; c;: Tonoq ISBN: 978-960-499-058-0 SeA. 188 1 Ti]in: 13,90 €

c-' So/oup : Tonoi; ISBN: 978-960-499-048-1 ZeA. 4U I Tiiiri: 28,90 €

O TEAEUTQioq'EAArivac;, o

Oi npcoe^ TOU PipAi'ou {;OUVE,

ndvra nioTEUQ OTI Ta comics 6r)LiioupYouvTQv QTTO av9punouq nou «papidvTouoQv» va nouv LIE Aoyia QUTO nou r|9£Aav va nouv. Aiyo o E^EXCOV KaAAiTExvioiioq Touq KQI AIYO r| Qn£x9£id Touq YLa Tr)v KaOapti AoyoTEXvia T\O 6oKi'iiio, TOUC; avaYKQ^QV va ^coYpQ<f^ouv ipcoEc; KQI VQ ac()r|vouv £AEu9£pr| Tr| (})QVTQoia TOUC;. Oai'vETQi nwc; SEV Eivai ETOI aKpipcoq. O AvTcovnc; NiKoAonouAoq f| Soloup Liaq SL'VEL IILQ AsnTOiiEpti a tr]v £AAr|VLKti grj ] (3aoLoii£vr| OE £p£uva. MnopEi va iir\, r| TOV SuperMan KQL TOV

eptOTEUOVTQl, TI£<t)TOUV KQl VQ

npaYM-QTlKOTnTQ TOU |a£T£[J.4>uALaKOU

£AAr)viKou KPQTOUC; KQL VQ £YKaTQOTa9£i orr| £our]8ia. O aypoiriq iriq MQKESOVL'QC; TTOU npoonaeEL va Evoa)|j.aTco9£L OE JIIQ 8Lacf>op£TiKfi EupamaiKri KOLVCOVL'Q KQL KUpLtoq va £ni(3icoa£L. KLvrnrjpia Swap.!] KQI o Epanxic;, nou 9a TOU enrjpEQOEi ir\E SETIKQ KQL dAAoTE KaTaaTpocfHKQ. To (5ipAi'o iiiAd [J.E YAcoooa AupiKT] YLQ TT)V OLKOYEVELQ, TT| CflLAlQ, TT|

VOOTQAYL'Q KQL Trjv auTanQTr| nou IT] OUV08EUEL OUXVQ. TpailLlEVO (IE

noAAd auTO(3LOYpacf>LKQ OTOLXELQ, 6£l'xV£l TT| OUYKpOUOT) 6uO 6La4>Op£TLKCOV noALTLO|J.COV, KQL LJ.EOQ

ano Tr]v oiKoyEVELaKri IOTOPLQ TOU

ariKcovovrai OTIIV £^ A9i]va tou 2008. Oi T| veaviKi] opyil nou KaTeXa(3£

o KQI TI £Ani8a yia EKQVE VQ 8OUV TTl ^COT) |1E QAAQ

(idtia, va GEAouv va aAAa^ouv TTJV Ka0T|H£piv6TTita nou piwvav |i£Xpi or)|iEpa KOI va < Eva KaAutEpo [jEAAov. 'Eva iiu9ioToprina UE noiT|tiKTi T), yia tr|v EAAa8a TT)<; , TO avandvTExa tr|^ KOI to ncoq ppioKOU[i£ TTJ 8uva|iT| va npoxcoprioou|iE KOI va oTa9ou(i£ oxa n68ia |ia^. Kupi'wc; nco<; np£n£i va moTEtyounE otriv ouxonia yia va tr|v KavoujiE KanotE

Mickey Mouse, aAAd QUTTJ r| X^>pQ 6LQ9ETEL TaAEVTO OTLq l8££q KQl OTT|V

anoTuncoori Touq. Av 8LE9ETE Kai KaAAiEpYrnJ-Evouq noAiTEc;, SEV 9a

fjpUQ pAsnOULlE Tf|V npQYLJ-QTLKT]

nETLOUVTQV OTT)V QVEpyia TOOOl KQL

np0TQY&)VLOTpiQ TOU pipAi'ou: Tr|

TOOOL KQAOL KOpllOT£<;

LiETQVdoTeUOr| KQL Tl

nOU 8LQ9£TOU|J.£.

YLQ TOV dv9pcono.

HOTDOC. • 24 IANOYAPIOY 2013

• 75


AIIO

MATA

Tns MUTIVO? IlanaxpioTOuSn

To Kpdioq ]iaq KQI iEaw EPT!

Z

TOV n p o u n o A o Y i 0116 Tnq EPT AE Yia TO 2013 undpXEi mnou OTO TEAoq TCOV nivaKcov o KcoSiKoq «ano0£[mTiKO yia paSioTnAEomiKO np6ypaiJ.ua>>. EniTEAouq, OK£(}>T£oai, T) KpaTLKr] pa6ioTT)A£6paor| , EOTCO KQL JJ.E TT|V oAoKAnpcoTiKfi no6ny£Tnor| Tnq and Tr|v Kup£pvnTiKr| E^ouoia, 4>povTi£;£i yia Touq TnA£6£aT£q, OKOTTEUEL Va E^Q-

Ail SE. To nooo TCOV 23.481.930 EUpCO aVqKEl OTT|V KUpEpVnOn.

Fia TOV ox£8iao|i6 TOU c()6vou Tr|q 6n|i6oiaq pa6ioTr|A£6paonq Tr|q EPT 8sv LiiAd KavEiq Kai 01 LJ.O.XEC; noAiTiKd r| ouvSiKaAioTiKa ^Eonouv yia TIC; 9£O£iq EpYaoiaq, Touq liioSouq T\q KpaTiKsc; Ei6f|oeic;. H £<|)apii6e;£i TO avaAoyiKO ouoTniia yia Tig npooAr]x|)£u; EiSiKCOV ouiipouAcov. AUTOI EXOUV KaTaKAuoEi KaTa 6£Kd8£q TO pa8ioii£Yapo IIE Ka0£ ni9avii Kai ani0avr| «avd0£or| £u9uvr|<;». HEnEpvavs TOUC; 30 01 KaAonAr|pco|j.£voi «ou(ipouAoi» coc; npooconiKO EiSiKcov

HPOAABE, METABIBAZE, EEA4»ANIZTHKE O ouvETaipoq TOU Aaup£VTf| AaupEVTidSr), IlETpoq KupiaKi'6r|q rr|q NEII, sivai 6iKoq. 'ETOi ^spouiiE. ITpoAapE va TOV TiTAo Trjq Espresso OTOV r. OiAmnaKr] Tnq AniioKpaTiaq Kai TO Sport TV OTOV A. navayicoTdKn, dAAoTE ouvEpYaTri TOU EudvyEAou Bsvi^sAou. npiv nEpfnou TpEiq |j.f|V£q avaKOivcooE ncoq i6pu£i £6pa KoAEyiou Yia cf>ap|j.aK£UTiK£q EpsuvEq OTT) Pouiiavia. SE EKEivn Tr|v £K6tiAcoor| nou ii£Ta660nK£ an£u0£iaq ano TO Sunny Channel -TO ETEpo KavdAi TOU ouyKpoTtiiiaToq- OUIIIIETEIXE nAsid6a YVCOOTCOV noAiTiKtov. 'Oncoq o Av8p£aq Aop£p8oq, o Eiiioq K£8iKoyAou, o A. rscopYidSnq, r| E. KouvTOUpd. 'Ooa MME SEV npoAapE va iiETapipdOEI, napanai'ouv f| 0a OUVEXI'OOUV va EKnEiinouv (n.x. Flash) [is TT|V noAiTiKr] pot]0£ia KaTa0£OT|q TponoAoYicov. Kai r\a (NEn) IIE 0pdooq 6nAcoVEI oTr|v Eni0£copr|OTi Epyaoiaq ncoq «6£v EyiVE Kaiiia |i£Tapipaon», anAcoq r| ETaipia EpaAE AouKETO. 'Oiiopcfia cf)TiaYH£Voq Koouoq TCOV MME oTa noAiTiKd |j.£Tpa Touq.

ripoKErrai Yia TO nooo rrjq 0EOECOV, 6AOI TOUq OTOA[1£VOI £Tf]oiaq ucjjapnayrjq nooo- ano KOiiiiaTiKd Ypacf)£ia TCOV OTOU 25%, TO onoi'o orr| ijruxpa Tpicov Tnq ouyKupEpvnonq. KAE^ETai ano TO avTano6o- TO EniKOlVCOViaKO EniTEAELO TIKO TEAoq TCOV 4,24 EUpCO TOV TOU AVTCOVT) Eaiiapd EnmAsov irnva orouq AoYapiaououq Tnq EAEYXEI nAf|pcoq TOV ToiiEa STO IAOE 01 AHMOZIOrPA«I»OI AEH, nooo nou nAnpcovouv Tnq EvniiEpcooriq. To EniTETa EAAnvucd voiKOKupid npoq AEI'O TOU EudyYEAou BEVi^sAou 0a apxi'oouv va oTEvd^ouv Ta oupTapia TOU IAOE avran66oor| pa6LOTnA£OTniKcov «<})UT£U£i» Touq n|i£T£pouq and KaTaYYeAisq yia Touq £K6oT£q. ApxiKa npoypaiiiiaTcov. KaTEuGuvsrat TOU Kai EAEYXEI noiEq EKHOKai npocfiavcoq KaTaxcovidoTnKE EKTOTE, r| 6E OTO xp£OKonn|i£vo KpariKO iinsq iinopEi va PY°UV Ol:ov yEAia TCOV EpYa^oiiEvcov Tnq «AnoY£UiiaTiVTiq» yia cfiopEa Tnq AAFHE npoq ano- aspa Tnq NET. Kai TO sniEyYpact)a Kai anoAEO0£VTa EKaroiiiiupia TOU EK66TT) nAnpcoiifi TCOV xp£wv Tr|c; orouc; TEAELO TOU OCOTTI KOUp£Ar| KcooTa ZapavTonouAou. ITpiv AiyEq |i£p£q npooTEL6LCOTEC; TIK npdoivriq EVEP- YKpivid<;£L Kai npoona0£i va 0nK£ T| KaTaYYE^iQ Tnq EZHEA yia TOV AniirJTpr| Y£iaq. Mia noAmicn npd^r| EnipdAAEi Ta SiKd TOU npoPIJ;O Kai 7,5 EKOT. Eupco £^ac[)avioij.£va ano Tiq 6idTnq TpiKOii|iaTiKfiq KU^EP- ocona OE SiEuOuvosiq. 4>op£q iiETapipdoEiq. O IIEV npcoToq £K6oTnq 6iaY£i vnor|c; LJ.E Tnv unoYpac()f| TOU Kai Ta npOYpdiJ-iiaTa; Ol noAuTEAri PIO X^piq KQVEva np6pAn|j.a, o 5£ A. Pi<;oq apii68iou EKnoiinEq; ©a pcoTouoE 8ia())r|iJ.iJ;£Tai coq anoAcoAo npopaTo nou £n£OTp£\J)E TCOV MME, ZLLIOU Kanoioq. H unoxp£coor| Tnq OTTI iiEYaAt] 8£^id napdia^r] Kai Tnv EcftniiEpiSa Tnq, nou Eni(3An0r|K£ x^pit; va avoi- EPT va npooc[)£p£i npoTOV «EAEU0£po Tuno». ^£1 POUSOUVI, OUT£ EVTOq OUTE Ypaiiiia Kai va EXEI poAo EKTOC; EPT. OTEpd KdvEi Aoi- EvavTi TCOV i6icoTiKCOV Kavanov r| npooiiovri ncoq r| KpaTiKTi AlCOV EXEI EKAElljJEl £8cb Kai pa8LOTnA£6paor| 9a napd- |ir|V£q. 'OAa Ei'vai a<t>n|j.Eva HPAEEIZ AHOKAEISMOY OTnv Tuxri Touq. Ano8£i?r| yia TO KOIVO. To avrioToixo OTI EYKpivovTai EKnoiinEq r\i 6iaYcovioiioi rj avaKov6uAi Yta pa6ioTnA£onriKa Av£^apTr|Tcoq TOU 8n(j.ooioypa4)iKou noAsiiou nou npOYpdiiiiaTa TO 2013 KaTa- 0£O£iq OTav Ta OTEAExr] Tnq EXEL ^EondoEi Yupco ano Tnv £nav£K6oor| Tnq Kp£oupvfier|K£. Ano 85 EKQT. EPT 6sv iinopow va KO.VOUV «EA£U0£poTuniaq», Eivai i8iaiT£pa TO 2O12, 6lVOVTat 21 EKttT. EUpcb. aAAicoq. An66£i^T) dAAr|, O,TI 01 KaTavy£Ai£q TOU VEOU IIETOXOU Tnq E^LOOU KOUTOOUpEUEVO ElVai TO r| EKnoiinf] TO «KOUTI Tnq ETaipEiaq Xdpr| OiKovononouAou yia Tiq EKTuncoKOvSuAi Yia uc, snEvSuoEiq os nav6copaq» £yKpi0r|K£ EK TlKEq llOVdSsq TCOV EK6OTIKCOV OUyKpOTr||J.dTCOV, OTI Aiouo OE ava- VEOU, avaKoivco0nK£, Kai E6paoav oav oAiyoncoAio anoKAEioiiou Tnq £cj)n(i£EKTOTE |J.nTlK£ OTO Pa01j OKOpi'8aq. 'ETOi E^nyouvTai Kai 01 ouvavTfiOEiq ZTaupou Ano 10 EKaT., £VYpdct>r|Kav TEIVO oupTapi Tnq noAiTiKtiq Wuxdpr) nou EI'XE ano6£x0£i apxiKa va EKTuncovEi EYKpionq ano Tnv KupEpynon. T. Eupco. r| 'Ipi6a Tnv £({)r||j.£pi8a IIE TOV OCOTTJ MnoiinoAa.

Ano OAironnAio


'Hrav TO KOHJIOUVUTTIKO i5£a>5£<; avfipaTo fi£ Ti]v pcoaiKi] Koivcovia; H ODyypacpeag 7tspiypa9ei TT] piaiT] 67tipo>.f| Kai Kpooapjioyii tr|<; apxiKi'i<; i5eaig OTII po^oiKr) TipaynaTiKOTiixa. 'Eva Tteipajaa, Ttou KaieXqqs ae Ka0eoiftx; SeoTtoieiat; Kai TpofiOKpatiat;, iSiaixspa Kara TT]V 25811^ orl T'l? X^P0? a7Io TOV Ooieq 01 ameq Tr|q TeXiKrn; aTtOTUxiaq TOU Ttsip^aTOt; UUTOU, Ttou r) e^ouoia Kai KaTeXr|£;8 oe 7tavTo5uva|jia evog KOI jiovov avGptoTtou, Kai crtr|v TtXipri TtapdXuoii Tr)<; KOivoovia<;, evcb, TO TpayiKOTepo, e 8KaTO|.i(.iupia a9cbs<; avGpcoTtiveq

Ai66TOU 37, A9riva,T.K. 106 80, THA.: 36 42 003, www.dardanosnet.gr

EKAOEEIZ • BIBAIOFIQAEIO


MEWS

,,,npoKEiTA\A BPllKETAl H TU2M1TA1MEPKEA, ME KA©£ STil EAAVW62 APXE2.

KAtMOfO IE

KA-

E10XOTATH KAfKEAAPlo! KAl HEPlAAM&ANEt TA ONOMATA HPEHEl HA METABIBA-

MtiAXTE MAX T2HIA!

M,A»oTi To EPfo TM1 AENl 1A1 TA KAl

MONO ZAS 1TEANE1


www.koutipandoras.gr

ATOniT HAI3F13 IAMI3 M3A

zono

IAT3MIACD


«AEV da Unopouaa va aw lapaiiA auio TO 6i6Aio. AEV maTEua) on ra 6i6Aia unopouv va aAAdfruv TOV Koano, aAAd orav o Koanoq apxiaEi va ava^md 5m(pop£TiKd 6i6Aia». SHLOMO SAND

ata an pandora books

Hot doc τευχος 20  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you