Page 1

HOTDOC. H MH0EIA OnOZ EINAI / H AHMOIIOfPAOIA OnOI FlREflE! NA EINAI

TEYXO117 A' AEKEMBPIOY 2012 TIMH 2,5€

AflO TOV K(i)OTa Bd£;£|3ciVr|

«& ; - •--

-

P

r*J

n

-

I


•jjayg

Fresh Organic Cosmetics 1992

Fresh Beauty Bar xe^iponoiiiTfl via TO npoo"vono Kai TO o*vuua ue. TTvurlouvTai ue. TO

www.freshhne.gr


KOUTI TIJS Ylavbupaq


i «lOUO>lOplD>I»

nvo

.3 DidnrtrtoiD}i3

OTQ Aaondvepa

iiongxi uAi^ NVH3V

Mean AvaioAn H

a

T=;N m

||.

m 2

< ra

i'|

o >*

o

Ot

>

Q g •" ro w3

S P

fo

3 g. •o

o5

^M

O\n "O P"

M

3

rH

-0

o

1=1 O

Ln

-Q

CX *^'t

°* 3s^

~n

o

o" o>

5 l~l

•o

p~ 51

<x>

If

1 T± J-) X O X

H

P

Ln

•ac1

-n

H S

^

P

O3 P

D H O

-<

Ln

O

D

^ •c

c

O

rM

c; -o O

o

9, P ^

•e o o o - •*

13 AEKEMBPIOY 2012 TEYXOZ 1?

m X

a m

HOTDOC


HOT I I t € KAOE AEYTEPH HEMRTH

TINETE IYNAPOMHTEI

KcpSiare xpovo KOI xpjjji<rra TnA. 211 7008 014 e-mail, hotdocum@gmail.com 6 MHNEI

I 12 MHNEI

27€ 48€ Bpefie TO nXeKTpoviKO Hot Doc OTO www.hotdoc.gr


editorial Tou KUOTO

O

naTpicoTiou.de; EIVQI TO TEAEUTQLO KaTac|>UYio TCOV anaT£COVCOV», £\£Y£ O IdniOUEA Te;6voov. IlEpioaoTEpEc; ar\UXUEC; EXOUV f;£6inAcoe£i yia va $0-

VOUV Ol XEIPOTEPOI TCOV KOKCOV KaAOl,

napd \ia va ouiipoAioouv |iia i6£a. riEpioaoTEpa EupaTipia EXOUV TpaYou5t|9£i YII va KaAucf)9£i o TIXOC; Tr|c; KEVoTiiTac;, napa yia va avanTEpcoOOUV TO T]9lKO. TO E9VOC; KLV6UV£UEI

dnoTE Kiv8uv£uouv 01 iSiou H x<*>pa ouYKAOvi^ETai dnoTE KAovi^ovrai TO ouiicpEpovTa TOUC;. PL^TE \ua (laTid OTTIV IOTOp(a. METQ TOV B' naYKdouio ndA£u.o Ka9£ AoYTiq XIIE^ Kai TaY|iaTao<)>aAiT£c;, 01 op6e<; TUV ouvEpYaTcov TCOV FEpnavcbv, EYIVQV «naTpicoT£c;». Touc; TI avdyKri avTi|i£TunLor|(; TOU Kiv8uvou». Mnr|Kav OTIC; KupEpvrioEtc;, OTT| BouXii, OTO Ar||i6oio pspaia, anoTEAEoav TO KpaToc; Kai TOV opio^io TOU naTpicoTIO|J.OU. AUTOI OL

Kai KOUKOu\o<t>6poi, nou av9punou<; OTO anoondonaTa Kai Kuviivrioav x^pic; E^EOC; ooouc; -pTav npay^aTiKOi naTpicoTEc;. Kai o nanaednouAoc; UETO, oc; naTpitoTric;, aveoTEiAs TT| ArnioKpaTia, 4>uAaKioe 'E\Ar|V£c;, nap£8a>o£ TT] \iiof\o OTOUC; ToupKOUt;. Ol En6|i£voi art' auTov, 6001 OTa nAaioia TT]c; AniiOKpaTiac; £c|)Tia^av Eva odnio, iiEAaTEiaKO, 6i£4i9apn£vo KpaToc;, naTpiQTEc; EAEyav OTI Eivai, va KaTaKEpauvcooouv uc; avnou 6iacpwvouoav |i£ Tr|v noAiTiKTJ TOUC;. AEV EAsupav noTE 01 uaivEc; ^IE AEOVTTI AEV Asinouv pEpaia KOI or H xpiori, Aomov, YEWO Eva VEO EI8oc; «naTpicoTio[iou». Tia ^ia aKOur] cfopd, cfopEic; TOU Eivai 6001

TT]v naTp(6a \ie TOUC; EauTOUC; TOUC; xai Ta ouiic[>EpovTd TOUC;. Oopouvrai ncoc; 01 avaKaTaTafjEic; nou 9a cfspEi TI p(air| KaTdoTaor) nou KaTaoK£ud<;ouv ^inopEi OTO TeAoc; va TOUC; anEiATjoouv. Na TOUC; pYaAouv ano TO naixv(6i. H anaTEcovid 6£KaETICOV ij)dxv£i ndAi KaTacfuyio OTTI pr|Topia yia TO E9vo<; Kai TTJV naTpi6a. Tr| or||iaia auTou TOU «naTpicoTio(iou» OTIKCOVOUV Ta MEoa MO^IKTIC; Evr||i£p&)or|c;. METpdvE (IE TT] |i£^oupa TOU e9viKd anoSEKTOu nou 01 16101 EXOUV, |idvo nou &EV |inopouv nia va ^uyioouv |i£ TH J;uyapid nou KdnoTE £;uvii;av XP1!!-10- 'Exouv ducoc; TT]V Eni9£TiKOTr|Ta nou 9£&)pouv avaYKaia Y^a va KiVTiTonoiT]oouv Ta $0PIKO avravaKAaoTiKd TTI<; KOivuviac;. AUTOI nou £KA£i()av, nou avEgaoav 6i£cfi9apii£vouc; noAiTiKOUc; Kai KUftepviiOEic;, nou pouc|)r|^av TO 6r]|i6oio xpTltii, nou ^ind^cooav Tr|V EAAd8a |i£ TIC; ppomEc; KOI TO TOUIEVTO TOUC;, nou fjEnAuvav XP1!^11. nou T0 OTO EfJaHEpiKO, nou coc; xopKavovii;ouv ndoo 9a c()dv£ 01 i, Tcopa OTIKCOVOUV TO 6dXTuAo aic; EunaTpiSEc;. AuTa Ta MME nou avanapityaYav TT|V UnOKOUATOUpa TCOV iSlOKTTlTCOV

TOUC;, nou SiaoTpEpAcovav EiSTJOEic;, nou TIC; nouAouoav (ia?i |IE OEppiETEC; Kai DVD Yia va TIC; Kavouv 9EAKTIKEC;, Ttopa avaKaAunTOUV TOUC; «^ir| naTpiWT£c;». Eivai 6001 mAouv OTO E^coTEpiKO yia Tf\d nou undpx£i OTTIV EAAdSa, 6001 Ypdffouv Yia TO EpYtt Kai TIC; T|H£p£c; TOUC; OE £cpT]|i£pi6£c;, doot TOUC; cj>cococ; 6i£c|>6apn£vouc;. AvaiicpfpoAa npoTinouoav TTJV EIKOva TTI<; EAAdSac; npoc; Ta E^co va TT|V Siaiiopcficovouv 01 16101. E|icf>avi^o-

'EAAT|V£c; avTi Yi 6a E^ouofac;. A£Ka6£c; 6T||iooi£U^aTa OTOV ^EVO Tuno ypdcfouv TTJV aAr]9£ia Yia TTI 6i£cj>9ap|i£VT] E^ouoia TOUC;, Ta ndpTi nou EOTr]aav, TTI 6ianXoKTi TODC;, TOV EvaYKaAiO(io TOUC; |1£ TO Pp6|llKO XPTlllI KQl TT|V aKOUT]

nio ppdniKT] noAiTiKT]. Kai ncoc; anaVTavE; AEVE ncoc; dooi Ta ypdcfiouv auTd 6EV Eivai naTpicoTEc;. QEAouv va XTunf|oouv TT| x^pa, TT|V EmxEipri^aTiKOTT]Ta, TIC; 6o|i£C; TTJC;. 'Onoioc; anEiAEi Ta ouncpEpovTa TOUC; anEiAEi TO E9voc;, TO KpaTOc;, facoc; Kai TTJV av9panoTT|Ta. npiv ano (lEpiKOUc; LITIVEC; TO REUTERS EKavE \ua EpEuva yia TIC; EAAriviKEq TpdnE^Ec;. Tr|v EpEuva nou 6£V EKavav noTE Ta EAAriviKd MME. Oi TpdnE^Ec; nou EnpEnE va anavrrioouv OTIC; anoKaAuii>£ic; QUTEC; TauTioav TO 6i£6v£<; npaiccopEio ^E TO Tr|c; oiKOvo[iiac; TT|<; xupac;. TOU 6T||iooiOYpdct)OU (ano napaKoAou9r|or| [idAioTa) PYTIKav OTQ xPWitoSoTOuiiEva blogs |1E AE^dvTEc; nou TOV £|ic(>avi2;ouv va uAonoiEi Eva OUVCO^OTIKO ox£6io KOTO TTJC; xcopac;. H (6ia loTopia EnavaAaupdvETai Kai Tcopa. To REUTERS avaKOivcooE ncoc; KOVEI OTTIV EAAd6a \ua EPEUVQ \ia TQ Msoa EvT|ii£pcooTic; KQI TT] 6ianAoKTi. Kai Ta £AAr|viKd Msoa andvTTjoav npoKaTapoAiKa \ie TOV 1610 Tpono. AnoKaAcovTac; TOV 6ri|j.ooiOYpdct>o TOU REUTERS unox9dvio, npaKTOpa, £niKiv6uvo Yia TT]V EAAd6a. Kai va OKE0TEI KavEi'c; ncoc; 9a (inopouoav anACOc; va anavrtioouv OTa EpWTT]|iaTa nou TOUC; 9ETEI. Tia ooouc; 6EV KaTaAdpaTE, apKETEc; 4>op£c; o Eni9avdTioc; pdvxoc; |ioid?EI [IE ouunrcona ?UT)C;. AAAd Eivai anAcoc; Eni9avaTioc; pdyxoc;.

HOTDOC. 6 • HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012


P- o


ANTONIXOmONZ HOonoioc;, OE SnAtoori TOU avcupEpoyiwcx; ata 'Oarap, 27/11/2012

I

ACT 6a (jnAriaw TO oraoQia Kavevoc; ano Touq loxupouq TOU XoXiyouvT Y\ va HE ppapeuaouv.

too

otv*

I..-*

ut»«» vav

AMn pcOpSoi; aurn. £tnv EA\d5a tptXdvE TO

SS^!?."*10i

flTQV VQ 5\OpfoD

°U'

no Mouorio AKponoXnc,

ocncopoc;.

.wtfS: —- ' ,oi^Si<SS

5*S5» itt* j ;£«** <tt»

0 *«»


wdo3 £'9 AWI Iniii Aliw s>jooq ejopued

01 00AW 01Z VI30HVV NHl 31ZIVVA4>3S

Ul

nou bnidoioi 010 'ndsnuo l»Ji AnOAWQ3U D10AA3 Dirt plD)I •Am3DUQ13

DID

OHAAD1 Ami

1113 DlADll * j AnOAlDQ311

10

3rt U03Q11AD

3D 'noil OAOJM •DigmAodi DIDXdD 3l1


Tour AEUKuAiwvoc;

K6Aaan=Y(p£on 2013 T Tnv impede Aomov in 56an, ag SOUJIE icopa nOU QCpOpOUV QUTTl

mv nepiponin Soon. Qg YVWOTO, o 5id(3oAo(; ong Av pexpi iwpa OTO KaSapinpio, TO 2013 6a ppsSouviE omv KoAaon.

o ouvoAo Tr|c; 56ar\c, ELVQL 43,7 6iq Eupco. Ano QUTQ TQ xpwaia, TI ir| 660T| ELVQI 34,4 6iq eupco, nou 9a EpSouv oiT|v xcopa piEid nq 13 A£K£|a.(3piou. 0a KQTQV£LiT]6ouv 8e coq e^q. Ta 23,8 611; eupcb Yia Tnv avaKEcpaAaio-

PEPQLO OTL Qa aAAd^Ei em TO SUOLIEVEoTepo r| loxuouoa Yia TO 2013 cjjopoAoYiQ nou 9Q KAt|9ouv VQ KaAu\()ouv 01 noALTEC;. H £AAr|viKTi noAiTELQ EXEL LiaKpd napd6ooT| OTr|v smpoAri EKTQKTCOV

nOLT]Or| TCOV Tpan££;COV. IlEpLOOEUOUV

KQI EKEL ELVQL TO EnLLiQXo or|Li£io nou

10,6 6iq Eupcb Yio- nAnpcoiiEq EVTOKCOV YpaiiLiaTicov Kal oiioAoYcov EVToq PSI, Ka9coq KCU Yia avaYKEq TOU npounoAoYioiiou. YnoAoYi^etQL 611, an' QUTQ la 10,6 6iq Eupco, 6a 6iaT£9ouv nEpinou 3,5 6iq YIO- Ka9uaT£pr|LJ.£V£q nAnpcoiiEq TOU KpaTouq npoq npoiir]9£UT£q (cfdpiiaKa, LQTpiKEc; anoipsq, dAAoi nponr|9£UT£c; TOU 6t|nooLOU KAn.). Ta nEpioooTEpa

CflOpoAoYLKCOV LiCTpCOV.

KQ9LOTQ, LIE QnoAuTCOq QVTLKELLiEVlKOUq

opouq, TO iivr|LioviaK6 noALTiKO TO^O ava^LonLOTo KQL YLQ noAAouc; ^ev66ouAo. Ar|Acovouv onou OTQGOUV KQI onou Pp£6OUV OL liVriLIOVlQKOL noAlTLKOl OTI 6EV npOKELTQl VQ OUVQLVEOOUV OTr|V Ertl-

poAr| VECOV LiETpcov. AEVE ev VVCOOEL TOUC; \|)EL1QTQ. TlQTL EXOUV Tl6r| OUVQLVEOEL KQL \|)T|Cf)lO£L TT|V EnipoAl^ TOU QUTOLiQ-

TOU LiTixivLOLiou, o onoi'oq empdAAEi VEQ TCOV 6av£ioTcov, KQL EAdxioia Y^a TTJV EAAriviKrj OIKOVOHIQ. Ta unoAoina 9,3 611; eupco 9a 6o6ouv TO Q' Tpl|IT|VO TOU 2O13, ECflOOOV OL KU(3sp-

vt]TiK£q £nL86o£iq Triq (}HAo|ivr||ioviaKfjc; Ku(3£pvr|or|q ZQ|j.Qpd EIVQI Evioq TCOV OTOXCOV TOU jivrinoviou. 'OTQV Kai d[iQ 8o9ouv, 9a 6ou|j.£ TOTE avaAuTiKQ nou 9a ndv£. EIJ.ELC; EIUQOTE oiYoupoi OTI ndAi OL {jsvoi 6av£ioT£q Qa ndpouv

QUOTT)pOT£pa |J.£TpQ OTQV OL L1VT|L10VLQKOL

OTOXOL 6sv EniT£ux9ouv. TL oocfuoLia Qa xprioLLionoitioouv 01 Livr|LIOVLQKOL noALTLKOi OTQv enipAr|9ouv QUTOLJ.QTQ TQ VEQ QUOTTlpOTEpQ LIETpQ,

8ev TO YvcopLe;ou|j.£. Kdnoia QVOTIOLQ KQL l|)£Lia 0Q ECflEUpEL f| EXEL f|6r| £C[)£U-

VOLIOOX£6lOU £X£L ^r|CflLO£L TT)V E^QpLiOYT]

PEL r| |avr|LioviQKr| nponQYQvSa. ELVQL TO nAsov OLYOUPO. 'Oncoc; EI'VQL Entoric; ox£66v OLYOUPO OTL T| uc|)£or| 9a SiaAuoEL 6Ao TOV IJ.VTHJ.OVLQKO OXE6LQOLJ.6. 'O,Ti 8r|Aa6Ti EYLVE Kai ia nporiYouLisva xpovia, QUTO 9a YWEL KQI TO 2013. TQ npcoTQ SEL'YUCITQ YLO. ir\v eni-

TQ TIEplOOOTEpQ. IlpOOE^TE E6c6 TO KplOllIO OT|tI£lO. H

£AAr|viKf| BouAi] OTQ nAaioiQ TOU noAuEvoq LirixQVLOLiou o onoioq AEITOUPYEI

KELLJ.EVT) TO 2O13 UCpEOr] EXOUV r|6T) Y^'vEl

QUTOL1QTQ KQl EITE sAQCppUVEl TO LlVT|LiOVL-

OpQTQ. TO Y' Tp[|ITlVO TOU 2O12 T\|

QKO npoypaiiLia, EQV 01 8r|LiooLovop.LKOL

EXE I 4>TQO£l OTO 7,2% TOU AEH.

OTOXOl unEpKQAunTOVTQl, SITE Eni(3dAA£L

npOOE^TE, OTO Y' TpLLiTlVO ElVQL OL

QKOJJ.Q QUOTr|pOTEpa LlETpQ, £CJ)6oOV Ol

LITIVEC; louAioq-AuYouoToq-EenTELippioq. AriAaSTi 01 KQAoKaipivoi LifivEq, nou o

8T|LJ.OOLOVO|J.IKOL OTOXOl TOU LJ.VT||IOVLQKOU

TOUplO|J.6q SlVEl LiLQ QVQnTU^LQK^ QVQOQ

AUTO Eivai npayLJ-QTiKO 6£6o|j.£vo. OTIOTE

KQL EnmAeov PEUOTOTTJTQ. nap' 6Aa QUTQ,

YlQTl LIlAdllE KQL QOXOAOULJ-QOTE LIE TO

T) UCpeOTI QU^n9T]K£.

TTEplEXOllEVO KpLOLLiCOV YLQ TT| £;COq LIQq OnOLO ELVQL OX£86v OLYOUpO OTL 6EV 9Q

TL 6a ounpsi TO 8' TpiLir|vo, ST]AQ6ii Touq enoLievouc; \ir\vec, OKTcbppio-NoeLippLOAeKELippio, nou r| EKTOC; opicov QVEPYLQ

VOLJ.OOXE6LCOV, oncoq TO 4>opoAoYiKO, TO LOXUOEL OUTE OTO Q|I£OO LIEAAOV; TLQTL 9a

KQL T) QVUnQpKTTI pEUOTOTTITQ 9Q OUppl-

OULijBELUUTO;

KVCOOOUV O£ npCOTOCJ)QV£Lq pu9liOUC; TT)V

TLaTL EQV npOKU\j)£l T| TlAEOV ni9QVT| E^E-

EAAriviKfi OIKOVOLIIQ; AnAcoc; r| ucf)£ori

Ai^r), 8r|AQ6ti QV SEV EnLT£ux6ouv 01

6a OUVTphj)£L TO |aVT||J.6vLO, tl QKOLJ.Q niO

LO.VTUJ.OViaKOL OTOXOL, TOTE ElVQL

anAd KoAaori ='Ycfi£or| 2013. HD


Tni; AAirnic BeyJpn

OiKovojiia Koivoi TOTTOI H Av KQ1 TO KdAoOKECpTEVTE,

n OiKOvoiua Kdi n 3>uoiKri EXOUV Kdnoia PQOIKQ onjiEid KOivd. Tooo n npwTTT oio ouvoAo ing, 600 KQI n 5£UT£pn OE Kdnoiouq onudVTiKouc; TRC; KAdSouc;, ppfoKoviai dVTlU-ETWTTEQ

JIE TO npdpAnu-d TOU nuc; 0a TTEpiYpdiyouv OTO napov KQI nwq 6a npo(3A£i|;ouv OTO ji£AAov TTI ouimEpupopd Kdl Tit; iSlOTTYUEQ EVOg

ouvoAou avGpdmcov nou ouvaAAdooovTQi, OTH uid TTEpinTtoOTT, KQI Evog ouvoAou QTOiicav n jiopuov nou KIVOUVTQI, OTTTV dAAn.

OuoiKii, LIE TO. Ma9nLiaTLKd and Si'nAa, KaianidoTriKe LIE TO npdpAniia r|6ri ano ia jisoa TOU igou aiwva, oTav to 1859 o T^EI^U; Md^youeA GeneAicove TOV npcoTo vono Tnq OTaTiotiKiiq Hr|xaviKf|q nou eixe noTe 8iaTunco9ei, o onoioc; atfopouoE Tnv napaycoYil naKpoOKoniKOJv |j.eYe9cov, oncoq r| nieori Kai r) 0ep|j.oKpaoia, ano Tnv KaTavofifi |j.tKpoOKoniKcov noooTi^Tcov, oncoi; OL TaxuTHTEq Evot; LiEYaAou aptGLiou aToiicovfi Liopicov. IlEpav TOU OTI Liac; dcf>r|0£ KAnpovoLj-id Tiq (SaoiKEc; E^iacooEiq TOU r|A£KrpoLj.aYvr|TLOLiou, nou 4>£pouv T' 6vo|j.d TOU, o Md^youEA ouv£(3aA£, iia^i LIE TOV MnoAtoiiav, Kai orr\I OTaTiotLKfi Maxwell-Boltzmann, r| onoLQ £(j)apii6-

Oi npouno9£0£ic, nou EGETE o OTO LIOVTEAO TOU r|Tav r| «ioopponia», r| «av£^apTnoi'a» TCOV unoKEiiiEvcov, o «aTOLiLKLO|j.d(;», r| «Li£YioTonoir|ori Tnq co4>£A£iac.», r| «£A£u6£pr| aYOpd» K.d., Evvoisq 01 onoiEq, nspa ano TT| ouvd4>£id Touq LIE TOUC, iSsoAoYiKOuq nuAcovEq TOU 9dAAovTO(; KaTa Tnv nspioSo auTf] KaniTaAioTiKou Tpdnou napaYuyri";, anAonoiouoav TauTOXpova KaTa noAu TT| ua9r||j.aTiKri avanapdoTaor] TOU LUKPOOIKOVOLILKOU Yi'YV£C|6QL- OOTOOO, o Map!;, ouYKaipivoq KQL EV LiEpEi ouvroniTnq TCOV nponyouLiEvcov, EL'XE uio9£Ttio£L dAAr| YpaiiLif|, x^P1'? va XP£iiol:£L' VQ ?£naTiKCOOEL Kanoia OTOiX£ico8r| 4>uoiKfj Gscopia. O T^spovc;, iia^i LJ.E Touq BaApdq Kai napETO, 9£(op£iTai o EioriYnTtiq TCOV VEOJ;£TaL EKTOTE OE L8aVLKa aEpLa KOVTd OTT] KAaoiKcov OLKOVOLILKCOV, |iiaq 9£copiaq, 0£piio6uvaLj.LKf| LoopponLa. Qq iSavLKa r) onLiaoi'a Tnq onoiaq (fi^vE10-1 ano T0 6£copouvTai TQ ocoLiaTL6La EKEiva nou OTI, ExovTaq (fiTaoEi LiEXpi Tiq KLVOUVTQL £A£u9£pa Kai q, Ka9opi^£i o' oAoKAnpo ox£8dv nLfipouv, napd iiovdxa IT\, KQTQ Tnv onoLa avTaAAdooouv TOV KOOLiO TT] X^P"1?1! LIOVO OpLir| KOL KLVriTLKT] EVEpYELa.

Aq nd|j.£ Tcopa KQL oTnv dAAr] LiEpLd, OTnv CuKOvoLiia. 'OTav GEAnoE v' ava(3a9|iLOTEL Kai va nETa^EL ano ndvco TTJC; TT) «pEToivid» Tnq KOIVCOVLKTIC; enioTfiiinq, OTpd4>r|K£, nou aAAou, OTT| OUOLKT], r| onoi'a ano naAid EI'XE Li£8o8o, Ta LiaenLiaTiKa oTa SdxTuAa, Kai E LiEYdAnq EKTiLinonq Y L> auTO. Aev Yvcop(e;co av o TouiAiaLi T?£|3ovq, oiKovoLioAoYoq KaL AoyiKoq cfiiAooo, ELXE £p9Ei noTE OE Enacfiti LIE TOV (av Kai KavoviKa 9a EnpEns, Kai aLj.4>6T£poi E^rjoav Tnv ifiia n£pio6o, r\iav |idAioTa Kai KovToxcopiavoi, ano TO Ai(3£pnouA o npwToc;, ano TO E8iiipoupYo o SEUTEpoq), aAAd OTav TO 1862 o Te^povc; STILIOOLEUOE TO dp9po «A General Mathematical Theory of Political Economy» fJTav 4>av£p6 OTL ELXE nEpiAdpa OTI] 9£copi'a TOU noAAEc; and TIC; paoiKEC. i6££q Tnq OTaTiOTiKriq TOU MaY^ouEA, 8n|j.ooi£ULi£vn(; Tpi'a LioAic, xpdvia npiv.

Trl?

OlKOVOLlLKliq

noAiTiKtiq TCOV KpaTcov, Kai TOU 8iKou Liac, pEpaicoq. Ei'vai Ev6iact)£pov va SEI KavEiq ncoq SuvaTO 9£copi£C., EOTCO Kai npco, nou an£u9uvovTai r| ilia OE Kai r\E CUJJUXEC. OVTO, va EXOUV 9£Li£Aico9Ei oTiq iSisq navco-KaTco paoiKEq apxsq, HE Tnv OLKOvo|iiKf| va napapAEnEi TOV KOLVCOVIKO napdyovTa Kai Tnv av9pconivr| \|)uxoAoYia Kai ouLmEpicfiopci. 'EKTOTE, pEpaia, KuAnoE noAu vspd OT' auAdKi, aAAd ooov acfiopd TT| VEOKAaoiKf] 9£copia, napa Tiq nEpiTExvsq Lia9nLiaTLK£q anocfiuoEiq nou anEKTnoE OTOV xpovo, Aiyo anoLiaKpuv9nK£ and Tiq paoiKEq apx£c. nou Av Aomov SianioTcovETE KaTi Tiq TO ac|>uoiKo Kai andv9pcono oTiq Tcopivsq OLKOVOLUKEC, noAiTiKsq, Tcopa YvcopiTnv nriYil Touq. 'Eva ouvoAo and , iSaviKd aToiia Ei'xav OTOV vou Touq, Kai dxi av9pconouq. HD HOTDOC • 13 AEKEMBPIOY 2012 • 11


Tou ntivvn Bapoinptiiai

•'**•

H TO)V

TTTtoxeuoewv

'Exouv nepdoei noAAa xpovia ano mv nviepa nou o cpi'Aoq jiou o Ktocrrcu;, TOTE nou £ouaa ornv AuoipaAia, vupioE ani'ii avaoTQTtoviEvoq, KOJII^OVTQC; TRY EiSnan on n ETaipia uijmAri(; TExvoAovfaq ornv onoia Epva^oiav cpaAi'piae. Tig nou QKoAouSnoav KQl U.EOOU EKE1VOU Kl EYW, U-E TnV Ta^lKOTUTQ

TOU voiiiKOU nAaiofou daov acpopd inv 5ia5iKaafa.

nepLTTTCoor], TO 6iKaTT|(;

STaipiaq, LIE evToAr^ va Tr|q Kai va tic, u OTI EirpoKELTO yia TTTCOXEUOT), TQ

OTOLXELa

ETaipiac, 8sv

aKOLir) Tf|V

LlETd TT|

TTUTEVTCOV, OL o(f)£iA£q. OnoTE, rj ocfiEiAcov ouoiaoTiKd npoa6i6pie;£ otJJEiAfi 6a anonAripuvoTav Kai noia o EuLi(J)cova LIE TOV VOLIO, o 8iax£ipioTtiq TOU npcor|v epYo6oTr| TOU KCOOTO npoo6iopio£ OTl ETTpETTE Va alTOTTAr|pCOeoUV KttTd OElpd

npoT£paioTr|Taq: oiTpdriE^EqnpcoTEc;, TO 6£UT£po (anAripcoTOL cfopoi), 01 TEq TPITOI, Kai 01 EpYae;oLi£voi TEAEUTQIOI

Kttl

K a T a i 6 p C O LIE VO I .

npo4>avwc,, o KcooTaq Kai 01 ouvd.6£A(J>oi TOU SEV Ei6av 6£Kdpa OUTE yia TOUC; LiioGouc;, aAAd OUTE Kai yia TIC; aocfiaAiO VOLIOC; 9a LinopouoE, BEBaia, va Eivai 6iacf>op£TiK6c;. n.x. r| ispdpxriori va ^EKivd LIE Touq EpYa^OLisvouc; Kai va TEAEIQVEI LIE Touq TpaTTE^iTeq. noioi OLLCOC; VOLII^ETE 6Ti aoKouv LiEYaAuTEpr] Enippofj OTT| voLioSETiKTi 8ia6iKaoia; Oi TpanE^iTEi; r\1 £pYae;6Li£voi; Oi TpanEJ;ITEC; pEBaia, OL onoioi £^onAi'e;ouv TOUC; cf>iAa Tipoc, QUTOUC; ITPOOKEILIEVOUC; BouAeuTEq LIE «aKpd8avTa» £nix£ipr|LiaTa Tunou «av 01 TpdnE^sq SEV BpioKovTai ispapxiKa npcoTEC, OTT|V nTcox£UtiKii 8ia6iKaoia, TOTE 6a (fiuAdyovTai noAu nepioooTEpo OTav TOUC; <;r|Touv Sdvsia 01 EniX£ipr|O£ic;, Ta EniTOKia SavsioLiou 6a au^r|9ouv Kai, ETOI, 9a SriLnoupyouvTai

12 • HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012

9£O£iq Epyaoiaq ano TIC; eniKAn., KAn.». 'Oncoc; AEVE 01 o SidBoAoq ^£p£i TIC; KaAuTEpEc; Li£A08i£c;... H AE^TJ nraxEuori sivai 4>opTioLi£vr| LIE iSiaiTEpa apvn,TiKfj £V£pY£ia. TauTie;£Tai LIE Tr|v OTpocfiri, TT|v anoTuxia, TOV TT|V KaTappsuor]. Ki OLiuq. Av o KanruaKaTacf)£p£ va avaSu0£i KaTd TOV


ET • £IOZ AOIdaWmV ei • DOdXOH

OH 'srlnoi bsiouo buo ACplACOAlOX ACOI (bDllilOSl^Ol IDS) bDllll bD10D£J bill liODVSDADlAD LyilD

isysioiiD 'ninrlne urliAprl DI IDAIS 1O IDS lOrlDAfigD 1O 'loX 10 '!OA3Tlpit>Ad3 10 'ACOlDdS

AcosonsXcoiii ACOI IDS oop AcosonsXcoiu AcpsidiDi3 ACTI Uoroiiiidsu AUio 0001 'broil liolidliiDdDii H 'DiODSigDig LisiinsXcoiii Alii piDS Aroyi3<t>o UoliXdpdsi U iDisiid -oigoodu nou oiipdi AOIO iDi3Acpiy3rl30 bDiono^s blisirloAosio IDS blisuiyou bUi bodsrl DAsrl up b3AD4>odii Apiiioy IDAIH jmipdii IDS s^Ddiis pint) bcpjjidsD Dsipdi U. 'D13011AV tsiocoyyp SDnodourl D0 bcpii -noi Uroi Uuioypiin Alii DiA peoirl odsipyLiTlDX IDS oyp 3tt boAsrlpiDAds 'isy -p^JDiDS DI DA UorosdXoun Alii 'noypiiod pig 'Dioro>i AOIO bDiAoyyp{)iii3 'Dion^j noi Didit)i3 Alii DiA UsdX DSA sonsdcpo -ono A3g bDidiDis bDirl bUioidisXDig o 'radsirodsn 'DiiDdsomsys DiiipiA3 Ala 3rl DIODAdSAOD laODAD 30 IDS AflOSOg Ol D1DS

orlpA o4>DdAp 'bin psig AOI 35Dii(J>3 DSI -pdi U 'DiseilAv 'liynog lii OIID isopdsii 3X13 'bmsDS U bmyos 'nou norlpA bpA3 DrlripdA 01 sonoenoyosD bliioidisXDig o bUi blionsXroiu blii Uomiiiidsii ibrorlp b3do4)Dig bsypAsrl ong sw •UsiiDidliiSDdDX IDAIS bDiocp>i o snsy -nog Diouo Aliio bDidiDis bliAsrlnsXcoiii blti UioidisXDig noi AOAISSS srl Dsipdi U SDliAdnoiisy noil noupdi noi DiUipiorlo H •iiys DiDrlndgi psiinsgiDiiss DID 'DisrlosoooA DID 'bnoyliyyDiin bnoioprllig bnoio 'bnoXnoi^DiAno bnoio b3yi3(|3O b3A3TlLlXD31in bll 'DlXdDd31

Aliio coips-roips 'IDS bisolidisXms bssiAliyys 3D bsyiscjio bu pisrl 'bssiA -Uyys buo Di3Apg DI AIUOIDS 'b

bssiADTldsAoyyDA buo bnoipds nosiAliyys noi Di3Apg DI Dyp ,IID Dindu bDiAooopi -DIDS 'noioorllig nosiAliyys noi b3yi3(J>o bu soliXdpdsi broosrlv :DIOCOX noi bDid -IDIS blii bliioidisXDig o bomp 3sliiopAd3 Dsipdi li '(bDrl 10 Anojjnds 01 bD is 'DiAprlliArl Ddo4>pig Dl ADAlDtlLlO OinD UDlA) OTOZ Ol '3OQ3X

-com oioprllig psiAliyys 01 ADIO '1013, ' Uc|l3y£)pdll D10131

DirlDS Drl 'DirlDS isXdpiin A3g liAcpicodns Aliio '(Acpiiyoii ACOI dsiin bliolisioigoinD blisDisnyoii IDS blismoi AcprloiADAdo ACOAsrlnsXroiu ACOI bsiosdliun bsioiXpys !3iiyD<J)OD^3 DIOIIO U) Acorllig IDS AWISI -lyoii blionsXroiii DioDsigDig LiAsrloiAoysy Dirl isXdpiin viIH ino COAS •Imrodna Aliio cogs AoioiXpynoi 'loinsipioodiiD bcod -1311D AnoAsrlDdDii 'noi «b3iliisoigi» 10 IDS IDAIS up iDiseiioun nou 'noi bsiiyoii 10 :bnoipds noi noigi noi blionsXroiu Uocoiiiidsu 30 isnXoi A3g 010131 ups '(CQADII om norl noyic)) noi liocoiiiidsii Alii 3ii30Urlne) bsiiSsiiDdi bnoi Ug IDS 'bsiiDrllidisXms bnoi psirloA isnsiDio -odii DiDDSigDig UsunsXroiii U brorlp WAS

AOI DiA UoDyps U up prloiyDiuiDS AOI DiA IDAIS DioDsigDig UsunsXroiii U IDS lioaaXcpiu U 'DirloiAno A3 '(noi 3113 U U 3v li oissnoy i3ypj) ADIO 111110 01 Anodpii noi DO A3g up 'X'u) UonsXroiii Dirl isocpirllii AOI D0 noil broa DA 'lionsXroiii Alii OIID iDisnsi -Dioodii DA bDiiDrllidisXms o siocp oosrl psirloA DAS 1DA13 tbDidiDi3 blirlnAcpAv bill U 'bliAnena bliA3rloidoid3Tj bDidiDis blu D1OAA3 U 1DA13 oyyp ix 'blionsXroiii blii D1OAA3 Alii UAdoiO llADcflOirodU 3rl 30Diy

-psAD s^isgsAD nou Drlliiono psuiyoii Ol 11O O1O lT>13y]3<}>0 OinD '(l3C()3dlODlDS

illllillDdDUD DSllSdlD^S

DA DrlpAno IDS isAdnoirllig DA DilupADSi UyyirlpdDiit) srl) blisirlDAng blunsioiiiD

pyyD 'Ltiosdpong nyou :prloiADiioidX

DTllllOnD OSirlOAOSlO DA3 bm DAC01D O6T


uoi Aoidaw3)HV ei • DOQIOH • 'DTIOAO isAsyms boA3rlod3(j)DigA3 o "«Dyp IDAIS pyiiD 0091 "oyyp AOIOIIDM so 13X -U.AD 3i3y39 nou boidiDis blii orloAp 01 bmiiLiTl isgXAsys DA UgDyliv "buidiDis blii boiDTlpAo noi noXAsys noi IDAIS DIODM -igDig UiseAfiD om Li bcou 3ii3i(J>3>iQ DM •mdns ooS-T OILD SADAIMS^ DA isdoiirl noil DDOIL IDM bsdsrl b3>tid3Tl Anosdy "UyuD

bcou Anou bDo DQ 'Acpidrais -dnoirllig UID iDiAonsMigis nou Dis4>DdA DMidoAliMig DI OUD DioupM sisoliicod AV IbsidiDis bu bsinD AnoAsyius DrlUdX AnoXs loop IIDIJ 'DiDy -D(})3>1 AnoXs ACOOO bSldlDlS 1O 1DA13 Ddy,

•DiDyp(|)3>i DI AnoAra pinD Dyp ,dDU pyyu 'ATOldlDlS ACOI DlUlOAO13Tl 111 AflOySlOUD

bcou bsAD(J>rl3 IDAIH "noinoyu noirlopMADu DioDMignig U» 'AroidiDis ACOIOISI DiAdno noi %fr 01 AnoXsiDM IDM bcpAesig AcoiDy -irlUg Uio bnoA3rln3>ngi3 bnoi OUD bDA3 -DCJ33M ACOI %OS Ol AflOAlMDig ' 31113 bDTl p>nioidlii>iDdDX bcoiio, 'bsgpiyiX AOI oyp so AnoXdpun bsidiDis bsMidsrl bu DAdsus^ AwinD AnXoidsu ACOI DidnrlrloiD>t3 psidsrl bcou bprlDneliyii o DIADUS 'bDicJiDdArosA blii •AcpidiDis AcoiiJipdsun bsdgs 10 IDAIJ !bsi bnosiiDADt)) nyou bnoi DiA IDM Lirlp^D -itjsuDdi loisjjys 10 IDS IODO DtlLidX 01 bsiocoAAp bsXoidsu bsMidsrl IDM p>iiALidi3 srl iDiAO3gAno nou Udsrl DiocoAAp DI 1DA13 DldlD13 DllMDdSlin DITl bl3ADM DA DlA

AO1O

Ll LiMlfllDdDX AlllD plDllA DSldStl

DinD Dyp 1DA13 D10U "bOMlD^ 1DM b>ld31

IDAIS ACpidiDis ACOI AroinD bsdgs, 'DiA -oyodocj) UgDyUg - boiDTtlidX bsisycpuD bsioiXpys bu IDM DisenrlsXs IDM DirlnA -COAD AnoiiyDtfiDD^s 'boiopx oypAarl bidcoX 'DdoAUdA nyou Ddpu

looUjsi 'ipdsoiAoy\ 'isoAdssj 'DUTlnody 'DyinosAAv "liiLiADyu noi Udsrl DiocoAAp oiu DI AnoACOAS boiDtlUdX noi bUoliAiJi bin bsrlrlDdA 10 'bDiis^jya bin IADDIDXJ 01 IDX UxdpA D3N Ui srl OAigAoy 01 AnosgAno AcpiiDrlUdisXius ACOI Disdou Alii AnoAcpuniouD nou bsrirlDdA 10 COAS 'LudpX

•bD)lDdMO13Ct)DdA U(tll3yy3 Alll 3

-3X0 A3g bnoi Di^iysns U pyyv IDAIS aiotisjjo 10 ' piny 'DiyunDA li IDAIS bcoup AnoXs A3g bsiouo 10 bsiliipidliioDdg DiA bmidnx Anod3(t)rlnD ra>t bssiiDrlosy IDM bsixiysns bmyuu IDAIS nou pidiDis bogis DAS IDAIS bsino bsidrois 10

ADAS 3D COADU bOlDTllldX TOM ACOllDTlLldlsX -1U3 UollAlS U 13(t)DdADlDM DA DlSODUDOdU U yjax/wvu,

Dirl isAiA AV •Lixiico^s IDAIS DdnoAio ID^ 'DicfiDdAcosA noi LiMig Ui IDM 13X3 'LiMieli noi LiMig Ui OUD Ddsu 'DrlUdX o

•bnoysAAo OUD pyyr) 'bDinoAoxiQ iuiteAorliDgpuo ixo iDiAnoysiouD oiyudm AUI uyo 30 looisgpdou loxiAoyodoc!) tfi 10 3101 'IO13 IDA13 Ay •IDlAn.OlOUOAOlt -IDS btpXDX 1DX DtllldX 01 ID113A1X

DA ioiiodi 5DA3 5royuD -idsrt AAOU 09- bsidi IQ 'uAncbouDodocI) uyiiD DiA 3113 'Acoxmyou ortoiiDtludx DiA 3113 'boiDrtudx Dtlnyusb, DiA 3113 'Aomi -coxdDA oidoutls DiA iDiisxodu 3113 •oioioyu oxirtoA DAS DUD iDiisAoyo -mxig IDX iDisyYPd^su sioiiuguo oxigu bco i3ADd) DA DisgpiiDodii Dltl OUD Oyyp 310U11 IDA13 A3g 53ld

-mis aioqsjjo IQ 'DHI^SY DID odo AOl 13DldO DA DldlDXnS AUI 3DDX3

ioAdnoun Aumdu o 1013, '((OXIQU IDX 1DA13 OrllltOA IDA13 ll'0» 3U13

aioqsjjo Mio 5oA3itod3tf)DAD boiouo o 'uxpdDAynog noAdcpij noi uopdd) uxidoiDi AUI Aidu nyou ADxuiApdA 'ugoyug aionsjjo '«Didioi3 DUX -pdsun» odo AOI AnonyDAD nou pxi^sy pxirtoAOxio 01

1

DiDPi)i noi

osmvvdvii

0>IIJOVOd04> N0133NVU IQWONVdVU 10


8i£9v£iq ouiicfiGMEc; n£pi SmAtiq 4>opoAoYiac., Tnv ano6oxti 6r|Aa6rj ncoq EVQ £io66r|p.Q |inop£i VQ c()opoAoYr|9£i |j.6vo nia cjjopd OTTI x^pa nou 6r|Ac6vETQL Kai OXL ?avd aAAou, Ta EooSa uiaq unEpaictiac, ETaipiaq 4>opoAoYOTJvraL Xa|ir|Ad OTnv £6pa TT|q ETaipiaq KQL LIOVO, QVTL JJ.E ui))r|Aouq OUVTEAEOTEC; OTT| x^pa TOU KaToxou TTjq ETaLpiac;. H AELTOupYi'a LiLaq offshore £Taip[aq 8£V LldTCOV, VQ OUVaiVEOOUV 01 apXEC, TCOV Xcopcov onou ppiaKETai r| ESpa inq ETQI- ELVOL napd Evaq VOLIILIOC; Tponoq Yia va |ir|v nAripcovEic; cf>6pouq. To nooo anopiac.. 'EVQ KpaTl6lO-4>dvTaOLia VQ ScOOEl Tnv d8ELQ yiQ VQ anoKaAucf>9£i EVQC, iSi- TEAEOLlaTLKQ YIVETQI T\O KQTQ nOOO 9a OKT^TTiq-(()dvTQO|j.Q. npaYLiQ nou EIVQI ouYKaAunTEL dvo|i£q EVEPYELEC;, EIVQL anAcoc, 9siia 6LKT|YOpwv KQL OXL TOGO npQKTlKQ Q6UVQTO. TO (8lO TO £AAr|VlK6 KpQToq EXEL STIIJ.OOIEUOEI OTTIV E<J)T||i£pi8Q rieiKfiq. IlQL^ovTac; LIE TOUC; VOLJ.OUC,, r| TT|<; Ku|3£pvr|or|q KQTQAOYO LIE 47 Kpdrri, iocoq LIE TIC; AE^ELC,, OL offshore KQTQTQ onoia xapQKTripi^ovrai coc; «|j.r| ouvEp- TQoaovTai OTIC; ETQLPLEC; IIE Tiq onoiEc; YQOL|IQ» 0£ KQnoLOc; LinopEL va cf>opoQnoct)UY£i, va yALTCooEi 6r)Aa8Ti voiiiLia c()6pou(;, EVCO Ano ti] <J>opoano<|>UYii napdvoiio 9a r\iav va c()opo6iQc{)UY£i, va Pp£L 8r|Aa6r| napdvoLiouq Tponouc; yiQ OTT| <t>opo6ia<t>uYil va unv nAripcooEL 4>6pouq. 'ETOL Aoinov Ta PQOIKQ KiVr|Tpa yia ir\a uiaq offshore EIVQL r| QVCOVUUIQ nou E^Q- Kanoioq'EAArivaq LIE offshore ETQLPL'Q, ocf)QAL^£i KQL TI XQHT]Ar| (j)opoAoYT|ar| . OL o onoioq EXEL KEP&LOEL 10 EKaTOLiiiu4>opoAoYiKoi napaSEiooi TCOV offshore pLa Eupco Kai cfiopoAoYELTai |i£ ^L'xouAa 8lVOUV Tr| SUVQTOTTITQ 01 ETQlplEC, nOU OTa vnoid KsiLiav, SEV Eivai napdvoEXOUV £6pa EKEI va (fopoAoYouvTai |i£ LIOI;, aAAa ELVQL Kanoioq TapEpvidpriq nood nou 4>Tavouv KQI OTO 3% TCOV K£p- nou 6£v EKOi|)E an68£i^r| TCOV 5 Eupco. Scov nou 8r]AcovovTaL. 'ETOI, U.E pdor| TIC; 'Oncoq AEEL XQpaKTr|pioTLKQ Evaq LIETP

KQVEL LUQ iSpuTLKri npd^ri TT|C; ETaipiac;, KQTI oav KaTQOTaTiKO, nou ouvriecoc, nEpiAaiipdvEi Ta ndvia CDC, enixeiprniaTiKri SpaornpiorriTa, Kai op(e;£i evav avTinpoocono OTTI x^pQ onou PPLOKETQL r| ESpa. KavEvac, SEV ^ep£i noioc, ei'vai moot ano QUTO TOV avrinpoocono-piTpi'va. Tia va pp£0ouv 01 iSioiariTEc; TTJC; ETaipiac, npETTei, OE n£pinTcoar| aKour| mi aSiKTi-

TCOV offshore ETQipicov OTHV Kunpo, «6£v Eivai napavoiiLa, aAAd Evac; SiacpopETLKOC; c(>opOT£XViK6q ox£8Lao|i6c;». Oi offshore ETaipiEC, ano JIOVEC; Touq SEV 6a iinopouoav va Enipicooouv, av 8sv urnipxE £va EUVOLKO VOLO.IKO nAaioio AsiToupYiac; OTIC; X"P£<; nou SpaoTnpionoiouvTai. EKavSaAcoSEiq pu9iJ.LOEiq nou EUVOOUV TIC; unEpdKTiEc; ETaipiEC; undpxouv OE noAAd KpaTT] Kai pspaia OTnv EAAdSa. To EniXEiprikii Eivai ncoq ETOI EuvoouvTai 01 EnsvSuoEic; KQL r| LIETQCJJOpd OUVaAAQYUQTOC.. Ol lIEplKEq

SEKQSEC; offshore ndvrcoq nou anoKaAu4)6nKav Ta TEAsuTaia xpdvia coq ETaipisq [iQUpou xpflM-aToc; Kai Ei'onpa^nq OTT| x^pa SEV avr|Kav OE Kaiiia ano

HE dppcooxa KoAna Oi 4>opoAoYiKOi napdSEiooi SEV ^QV SaiiiovEc; av 01 nEpioooTEpEc; Sev TOUC; anoSEXovTav oav ayiouq TT|q OiKOVoiiiaq. Oi un£paKTi£<; ETQipisq anoAaiipdvouv ilia OEipd npovoixicov nou SEV EXOUV dAAEc; ETaipiEq. Mia offshore LinopEi VQ EXEI O,TI nspiouoiaKQ OTOIX£ia 9EAEI X U P^ KQVEVQ sAEyxo TOU noGEV £OXE<;. Oi |j.£Tapipdo£ic; TCOV » HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012 • 15


Offshore (1ETOXCOV f| icov nEpiouoiaKcov Tnq OTOIXEICOV Tnq ETaipiaq OE dAAa npdocona Ytvoviai x^P'? Kav ou|j.poAaioYpacfHKEq npd£;£iq KQI 4>opoAoYi£q. ME jiia KaTaYpacpfi Tnq tiETapipaonq mi |j.dvo. MnopEi onoio8f|noTE npdocono (IE |J.£TOX£q TT]q ETQl-

piaq va EKAaupdvETai coq 8iKaiouxoq. MnopEi Eva nspiouoiaKo OTOIXEIO niaq offshore va UETapipaaTEi OE npoocona TTOU 6£v 0a nd9£i noi£ TO EAAnviKO KpaToq. MEXPI np6o(t>aia o <J>dpoq yia TO real estate icov unEpdKTicov r\nav udAiq 3% OTnv EAAd8a Kai av£(3nK£ OTa 15%. Mia unEpaKTia [inopEi va 6av£io6oTT]o£i (iia dAAr| ETaipia KQL va ouYK£VTpco9ouv 01 TOKOI OE Kpdiri |jj|8£viKr|q cjjopoAdYrionq. To TI or||iai'vouv npaKTiKd dAa auid 4>av£pd , £K6oT£q, oxT||J.oi 01 onoioi 8sv unopouoav va TQ nEpiouoiam iouq , ia £|acf>dvie;av coq nEpiouoia [lux; offshore Kai oiri ouvEXEia ia votKia<;av [ia xaiinAd Ti|ir||j.aTa. BiAEc;, 9aAa(j.r|YOL, nspiouoiEc;, nou 0a £0£Tav (fopoAoYiKa 0£(j.aTa noGEV EOXEC;, Kpu|3ovTai £8co Kai xpovia niou ano offshore. Oi i8ioKir|T£(; |j.iac; offshore 6EV 9a YLVOUV nois VVCOOTOL COOTE va 4>av£i o TTapdvoiioq nAounonoq TOUC;, napd |iovo OE E^aipEiiKEq nEpinrcooEiq. Evcb Aoinov coq Kivnipo Y L Q tK offshore £(i4)avie;eTai ox£66v «a6coa» r| 4>opoano4>uYii , TI onoia EOICO Eivai vofiinn, one; nEpioooiEpEq nEpircicbOEK; TO npaYliaiiKO Kivnipo Eivai r| avcovu[iia. Kai r| avcovu|j.La Eivai avaYKaia Kai noAuTijj.r| oiav undpxouv napavop.i£<;. noAAsc; Aoinov offshore anoiEAouv lautoxpova Kai KaAuT|)r| O napdvo|ioq 8ua inq unEpaKTiac;.

To ?enAu|.ia xai T|... Aeuxavari TY|V £noxr| ir|<; noiartaYOpEuariq otnv Auspiicri, r| iiaAiKJi |j.a(f>ia EIXE avaAdpsi TT| 6iaKLVT|OT| Tou napdvo(iou aAKOoA. Ta K£p6r| arco auisq TIC; napdvop-Et; EnixEipipac; r^iav TEpdoria Kai OL apxnY°i "niq Ha<})iaq r|Tav noAu mSavo va ouAAr|(|)9ouv, Ka9coc; 6iax£ipiJ;ovTav nood nou 6£v |inopouoav va 6iKaioAovr|oouv v6(ii|ia. Oi AoYLOTEq TT|c; |j.acf)ia(; av£Aa(5av Aoinov va ia K£p6r|. Kai TO 16 • HOTDOC • 13 AEKEMBPIOY 2012

EKavav ornvovraq £nix£ipr|O£iq (J.E nAuVTrjpia-KaeapiaTrjpia, ia onoia Ei'xav Xa|j.r|Ari (jsopoAovriori Kai dxav ODW|9coq i8ioiar|T£q aoidiEq (iruavdoTEq. 'Eioi JIEOCO icov nAuvrripicov ia xprmata E|j.cfiavi?;ovTav IJ.E |iia niKpn 4>opoA6vr]or| Kai [lEYoAa K£p8n, ia onoia 6sv imopouoav va £A£yX0ouv. 'Eioi EiTiKpdTriOE o opoq r| «nAuvrr|pio» napdvo|icov EooScov. Ta cjuvxpova nAuvrr|pia xpiliiaToq Eivai 01 d TOV B' ITaYKOanio noA£|io, \i£ npcoTopouAia TOU avyAiKou niorcoTiKou Toq, ora w|oid ppsraviKEq anoi. H ypr\OT\; 6|j.coq £n£Krd9nK£ |i£oco TCOV £AAr|vcov EcfionAiorcov, 01 onoioi repaoav OE offshore Eraipfec; Ta Kapdpia Touq, OT|Kc6vovTaq orinaiEq EUKaipiaq yia va |inv nAnpcovouv cfiopouq. Ef|iJ.Epa TO 6iKTuo TCOV offshore ^EKivaEi ano KOUKI6£q OTOV xdpTT| Kai KauaAr|Y£i ora EApsriKd enoaupocfiuAdKia . MEXPI orinEpa §EV EXEI anoKoAuc()9£i n£pintcoori £KT£Ta|a£vou ^EnAu|j.aToq [laupou XpT)|j.aToq orr|v onoia va [inv ou|j.|j.£T£iXav unEpaKTiEq ETaipiEq. Oi offshore XpT)oi|j.oTioiouvTai Ta TEAsuTaia xpovia ano TO noAiTiKo ouorrina yia va Siaxivouvrai Kai va Kpupovrai £oo6a and ni^Eq rj «£VLOXUO£iq».

0 nupf|vaq tr|q EAAnviKti Taq nEpiTpivupi^Erai ano f offshore. 'Evaq |j.6vo tiaq, nou sAEVXCTai auTT| TT)V nspio6o ano TO IAOE, £ncfiavi<;£Tai va EXEI orr|v Kauoxn TOU ndvco and 600 TEroiEq Eraipfeq, 01 onofec; aAAr|Ao6ianA£KovTai Kai Kpupouv TT| 6ia6po|ir| TOU xprinaToq. AK.6[ir\I av 01 orouq iSioKrnrEc; TCOV offshore, auTo 6a Oi unspaKTiEq 6iaKivouv Kai Kpupouv anoTEAEonariKd TO ypr\[ia Kai TOV Kdraxd TOU. To novo ^r|TJ||j.a nou np£n£i va EniAu9si OE auTEq Tiq nEpinrcooEiq Eivai TO ncbq TO EniorpEcfiEi OTOV KaToxo vd[ii|j.a. , Yia napd8EiYtia, Kanoioq noAiTiKoq, o onoioq xpTl^it^E11!^ I^EOCO )j.iaq unEpdKTiaq OTO E^coTEpiKO, pinopEi va ndpEi |J.E aocfidAEia TQ xpilnara Kai noAu nEpioooTEpo va cfiEpEi Ta AECfiTa TOU ornv EAAd8a. Yndpxouv ndpa noAAoi Tponoi. A<; 6ou(iE ptpiKovc, tponouc XP'ioiK TWV offshore xai &nK6\ia,Toc,, <popo5ia<puyij<; Kai ifopoanoifvytic;.

H ivai T\o anAf| n£9o6oq. Mia offshore ETaipia OTnv Kunpo EXEI 6T||iioupYTl9£i yia va xpnuaTiOTEi Kanoioq TI Yia va 8iox£T£UT£i napdvono XPTI^Q. To n60£v EoxEq Kai Ta nspiouoiaKa OTOIX£ia auTTiq Tnq ETaipi'aq SEV EAEVXOVTQI. Mia offshore JIE KECbdAaio 1.500 Eupco UnopEi va EXEI nEpiouoiaKa OTOixsia EKaT0ti|iupicov. O xpTitiaTi^dnEVoq |j.nop£i va ndsi coq Tnv Kunpo, KAEivovTaq [idAioTa Eva cfiTnvo TOUPIOTIKO naKETO TCOV 200 Eupcb, Kai va £nioTpa|)£i and Tnv Kunpo |j.£ |j.ia paAiToa |i£ xpfinaTa. H H£0o6oq auTT] xpnoiuonoir|9TiKE orr|v und9£or| AKTI

E

oTa, dncoq AEYETai, Kunpio unoupYo. ME TOV Tpdno auTo finopouv va (j.£Tacf>£p9ouv Aa nood. IIAoia Tnq YpamJ.rjq aAAd

H TCOV rep|iavcv

Y

ndpXEi Kai r) |i£0o6oq nou noir]0nK£ EKTETapiEva ano

TT\S OTnv

ETaipiaq OTT)V EAAd6a, OE ouvEpyaoia IJ.E TpanE<;iKOuq, Evrdni^av'EAAriVEq nou fj 9sAav va pydAouv xpwaTa OTO Xcopiq va nEpdoouv and Tnv TOU Tpan£?iKOu ouoTT||j.aToq o(iaTcov, HE Kiv8uvo Kanoia oTiykiil va £A£YX0ouv. Oi dv9pconoi auToi Aomdv nap£6i6av Ta xprj^aTa OTa ai£Xiyr\q SIEMENS, Ta onoia xpf|°ll^on;olllooljv yia va Kavouv |j.aupEq nAnpco|j.£q OE noAiuq, 8n|j.ooioYpdc[)ouq r\q uq. ZTT) ouvEXEia |iia offshore ETaipia iSiOKTnoi'aq Tnq SIEMENS avaAd|j.pavE va avoi^Ei Aoyapiaond OTnv EApETia OTO dvopia auTOU nou napsScooE

«KaneAa» unepaKTia

O

i offshore xpnoi|ionoiouvTai and ElinopiKsq ETaipiEq yia va 4)OpoAoYn9si TO npo'idv Touq |J.£ |j.iKpd auvTEAsoTrj, aAAd 01 i8i£q va pdAouv |j.EYaAo «Kan£Ao». Av, Yio- napdSEiYM-Q-, M-iQ ETaipia cfiEpsi and aoiaTiKfj x^pa npo'idvTa a^iaq 10.000 Eupco Kai Ta nouAr|O£i EvavTi 100.000 Eupco, TOTE 9a cf>opoAoYr|9£i \ie


Offshore KCU Kai KOTEpa xpnoi|ionoiouvTai ouxva yia TETOIEC; £mx£ipr|0£ic;. YndpXEi d|acoq Kai TJ mo anAr| |j.£9o8oc; Tnq KapTac; avaAfj\))£COV. H offshore ETaipia avoiyEi |j.£piKOUc; TpanE^iKouc; AoYapiaonouc; OE Sidcpopsc; Tpdn£<;E(;, TOUC; onoiouc; ouvSEEi [i£ KapTEq avaArn|}£cov. AUTEC; TIC; cash cards napaSi'SEi orri ouvsxEia OTOV Xpr||J.aTie;d[i£VO, oonoioq unopEi oraSiaKa va KavEi avoAruJjEiq and 6idc{)0pa ATM. Av Ta nood 8sv Eivai nEydAa Kai yivovrai and 6idcf)0pa ATM, Eivai a6uvaTO va EvromOTEI o xpr||J.aTi2;6ii£voq. H |j.E9o6oc; aurn Eivai avriYpac[>r| TOU Tpdnou xpnHaTiO|j.ou nou EXEI £c()£Up£9£i Yia KpaTiKOuq unaAArjAouc; and EnixEiprniaTiEc;. Touq 6ivouv |aia KapTa avaAf]i()£COV, [J.EOCO Tnq onoiac; Aa[ipdvouv Ta xpilM-aTa.

TO XPWQ OTa OTEAEXTI Tnq SIEMENS OTnv EAAd6a. 'ETOI Ta xpr||J.aTa TOU Ev6ia4)£pd|i£vou Epyaivav OTO E^COTEPIKO |J.£ aoc))dA£ia, OE Evav AoYapiao|id nou ffiav aSuvaTo va ouv8£9£i \ie TOUC; auYK£Kpi[i£vouq xpimaTia|j.ouc. Mia dAAT] YEPIiaviKf] ti£9o6oc; nou xpT1oi(ionoif|9nK£ OTnv ayopd TCOV unoppuxicov r|Tav 01 offshore ETaipiEcj-ounpouAoi. YnEpaKTiEc; ETaipiEc; npooAap.(5dvovTav and rn Y£pM-aviKfi ETaipia TCOV uno(3puxicov coq oun|3ouAoi nou EKTEAouoav avunapKTa Epya Kai Enaipfj. Oi ETaipisc; auTEq ffcav OTT|V nTa ETaipiEc; nou 8n|a.ioupYr|9nKav yia va Eionpax9£i [iit,a. ITT] ouvEXEia auTEc; 01 offshore (i£T£ct>£pav TO XPHI-ia OE dAAEq offshore nou avr|Kav orouc;

OWTEAEOTT] 25% Yla TO KEpSoc; TCOV 9O.OOO

supco. Ar|Aa8f| 9a nAr)pcoo£i cfidpouc; 22.500 EUpco. Av r| i8ia ETaipia 6n|j.ioupvr|O£i ^ia offshore nou 9a £|j.(|)avi^£Tai coc; EvSida napdSEiYM-a OTHV Kunpo, |J.E ri cfopoAoYiaq 10%, Kai |j.£ranouAa£i orr| |j.r|TpiKr| sraipia TO npo'idv Evavri 90.000 supco, TOTE r| offshore 9a nAnpcooEi

Oi E|i<t>avi^ovrai va EXOUV

ata real estate. H SuvaTOTtvta nou EXOUV va iSiOKTrjoia nepiouoiQKtov OTOIXEUOV x<>>pig va to ava<J>Epouv oc uno6nKo<j>u\aK£ia n au|apoAaiOYpd<|>ou<; i UE ao<j>dAeia

. Mia offshore ETaipia, via TO ndOEV EOXE? SEV eAEYXetai Sid vojiou, QYOpdjjei Eva aKi'vr|TO OTTIV EAAdSa HEYaAr|C a^i'ac;. ZTH OUVEXEIO cured TO aKi'vnro |anopei va iiETupipaoxei OE dAAr) offshore Kai va KQTaArj^ei ora \ipia, yia Tiapd8eiY|.ia, EVO<; noAiTiKou, o onoioc ep4>avi'^eTai va TO aYopd^Ei OE noAu (iiicpii xinn Ka| udAiora EVTIIIOM; u£oc>> SavEiou. £E dAAr| nepiTrtwar) Eva aKivnro offshore unopEi va (ieTan(oAi]0Ei OE dAAn offshore OE TtoAu OE aUTO TO OKlVnTO

Yivovrai EpYaai'ec nou unepKoaToAoYouvrai TinoAoYiwv KI ETOI TO

ota \ipia nou anaiTEiTai £V(b EX£I E|I<t>aVIOT£l OTl

£X£i 8anavri8Ei.

cfidpo 8.000 supco (80.000 KEpSoc; EUI 10%) Kai r| EAAnviKti 2.500 supco (10.000 K£pSoc; Eni 25%). ZuvoAiKa 8nAa6f|, JJ.EOCO TOU T£xvdo|j.aToq, r| ETaipia 9a nAripcooEi 10.500 Eupco c()6po, avTi Yia 22.500 Eupco. npdoc{)QTa TO HOT Doc anoKaAu\j)£ ncoq r| EYn npo|j.r|e£UTnK£ ouaTn|j.a napaKoAou9rja£COV, TO onoio 6a KOOTI^E 2,5

Offshore KQI TO naixvi6i oDn(a.£T£ixav Kai 01 Tpdns-

Z

?£(;, Mia offshore Eiaipi'a nou va (])£pEi AEctrua OTT|V EAAdSa, aKivr|TO. ZTf| cruvEXEia ^TITODOE 6dv£io ano |j.ia TpdnE^a JJ.E UTio9r|Kr| TO QKIVHTO. H TpdTTE^a £6lV£ TO SaVElO, KalTO (J-ETpnTO XPlllia,

TO onoi'o nAsov EIXE TOV xapaKTnpiojio OTI npOEpXETai ano 6dv£io, 6iox£T£UOTav KaTa nEpinrcoor) . H mo av^Oua] 6[icoq xP'lor) TOW offshore EYIVE and TIC; i6i£q TIC; Tpdn£<;£c;. Oi TpdnE^Eq KaTa KaipoDq Eiicfavi^ovTai va 6av£io6oTouv offshore ETaipiEq n£pa ano Kd0£ voninoTTiTa Kai E^aocfidAiori TCOV opcov 8av£io5oTr|OT]c;. Ta 6dv£ia aDTa EXOUV Xpnoi(j.onoir|9£i and Touq i8iouq TOUC; TpanEO npcoToq Eivai yia va KOVODV au^nori [J.ETOXIKOU K£ct>aAaiOD OE dAAr| Tpdn£J;a. AnAaSf] 0 Evac; Tpan£!;iTr|q 6av£i^£rai HEOCO offshore and Kanoiov dAAo TpanE^iTr] Kai £|j4>avi£;£TUI va KdvEi au^nor] IIETOXIKOD KEcpaAaiou. ITT] ouvEXEia o dAAoc; Tpans<;iTr|c; JIEOCO dAArjc; offshore ETaipiac; 6av£io8oT£i TOV npcoTo TpanE^iTTi, o onoioc; Ejicfiavi^ETai va KavEi Kai aDTOc; aD^r|or| P.ETOXIKOU K£0aAaiou. MEOCO DnEpdicncov ETaipicov, 8r|Aa6fi, Xcopic; npayM-aTiKO xpfina, £|j.cfiavi<;ouv TIC; Tpdns^Eq va EXOUV XPTJM-a nou 6EV EXOUV. ZTr|v dAAri nEpinrcoori offshore ETaipisq nou avr|Kouv OE HETOXOUC; Tpan£<;a)v 5av£io8oTouvrai and Tnv TpdnE^a Kai OTTI auvEXEia 01 offshore Eiicfiavi^ovrai va |j.nv |j.nopouv va anonAnpcooouv Ta Sdvsia. Oi ETaipiEc; SEV EXOUV KavEva nEpiouoiaKo OTOIXEIO KI ETOT Ta 6dv£ia EYVpacfovrai air\ ir\c, TpdnE^aq. O |i£YaAo|i£Toxoc; EXEI ndpEi Ta A£c{)Td OE pdpoq TCOV IIIKPO^ETOXCOV. Tia TTI Xpnori auTf| TCOV offshore and TIC; TpdnE^Eq, TO HOT Doc EXEI KavEi Enav£iAn|j.|j.£va anoKaAuxj)£ic. |j.£ ovd(iaTa Kai ri EpEUva SEV EYIVE.

£KaTO|j.iJ.upia av r| nponr|9£L TOU Tav an£u9£iac; and Tr|v KaTaoKEuaoTiKfi ETaipia. H npo[ir|9£ia OTOIXIOE 5 EKaTOH|iupia napanavco, yiaTi n£OoAd(3r|oav \iia KunpiaKr] ETaipia Kai \iia offshore TCOV iSlCOV OU|l(J>£pOVTCOV, Ol OnOlEC; [i£

f] Ti|j.oAoYTior| avEpaoav TO KOOTOC;. » HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012 • 17


18 • HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012


QKEANIA

Ayanniievoi

Nriacn KOUK Nioue Nriaoi MapaaA. Naoupou Bavouaiou

«napd5£iooi HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012 • 19


Offshore

Kai TT| poyAa

Offshore KQI

H

[i£Tacf>opd [laupou xpT]!-1010? unop£i VQ YIVEI EUKoAa (J.EOW offshore OTT]V EAAd8a. To Qi\ia eivai va TQ 8iKaioAoYrjoEL auToc; nou TQ EionpdnEi. H unEpdKTia Aomov 4>£pv£i TO Xpr||J.a, KavEi JJ.IQ En£v8uaT|, Kai to pidvo nou JJ.EVEL Eivai o TEAIKOC; ano6£KTr|c; va vo|j.i|j.onoifia£i TO XPT1M-Q- AUTO [inopEL va yi'vEi EUKoAa \i£ 6£ATi'a TOU OIIAn. MnopEi Kanoioc; VQ QYOpaOEl TQ K£p8lO|J.£Va 8EATIQ TOU OIIAn nOU OUYKEVTpCOVOVTQl OTQ npQKTOpEia KQl OTTl OUVEXELQ VQ E|acJ>aVlOT£l

o iSioc; coc; K£p6io|i£voq, dpa H.E

TOU VO|1OU Xpf||J.Q. TO l'6lO |inOp£l VQ YIVEI KQl U£ TQ

. MnaivEic; OE EVQ KQJ;IVO, KQVEIC; onoio nooo SEC; ano TO |iaupo Xpr||-iQ KQI IJ.ETQ ano copEc; KQVEIC; aKpipcoc; TT|V Qvdno6r| SiaSiKaaia. METQTpEnEit; Tiq [idpKEc; ae XPH^iTi. naipvovTQc; \iia p£(3Qicoor] najc; npoEpxovTQi ano KQ<;LVO. Tov 1610 £^QYvio|j.6 napEXEi to xptinaTioTT|pio. Kanoioq |j.nop£i va ayopdoEi HETOXEt; ano offshore ETaipia aKO[ir| Kai JJ.E ?n|j.id, aejsou OTT| ouYK£Kpi|j.£vr| n£pinTcooT| TO ^r|Tou[j.£vo 6sv Eivai r| £H4)dvior| KEpScov aAAd TO «Ka9dpioiiQ», TOU

Ta vapK(OTiKa TCOV offshore Yia VQ KaAu\|)ouv TO E^nopio vapKCOTIKWV, TO onoio Ta TsAsuiaia xpdvia yiVETai ano O|j.d6£(; scponAioTCOV nou

«AAi Moxd|iEVT» and TO ITaKiOTav, o onoioc;, £ni6£iKvuovTaq TT)V TQUTOTT]Td TOU, ayopaoE TT\V offshore ETaipia TOU E([)onAioTTi. Av T\; TCOV vapKWTiKcov E

EXOUV KQTQppEUOEl O I K O V O H I K Q KQl

avaJ;r|Touv Eoo8a ano TO £|inopio vap- 8EV undpxei np6pArm.a. Av OHCOC; anoKCOTIKCOV. O £c{)onAioTf|(;, o onoioc; EXEI KaAu(J)9£i T) £nix£ipr|or|, KQL JIEOCO Tnq TO nAoio TOU OE [iia offshore Eiai- offshore 4>Taaouv OE auTov, TOTE o pia, cfmaxvEi JJ.EOCO TOU 6iKr)Y6pou TOU Ecf>onAioTtiq Eni8£iKVU£i Ta iyypatya OTOV «AAi Moxd|j.£VT».Oi 6icoEYYpa.<f>ci |J.£Ta|3i'j3aor|(; ir\E Kanoiov aAAoSano. ; O apx£<; ava^nTouv Kanoiov «AAi nioTonoisi not; OTO Ypa4>£io TOU nport, o onoioc; EXEI 6r|Ac6o£i |j.ia OT]A9£, Y^a napdSEiYHd, o aAAoSanoc; 8i£u6uvor| Kanou OTO naKiordv.

4nAav9p(ome<; KQI dAAoi

T

a cf>iAav9pconiKd oco(iaT£ia KQI 01 MT\; OpyavcooEiq EIVQI apKETEc; cfopEc; TO avayKaio ounnAi]PCOHQ OTO f;EnAu|j.a |j.aupou nou KQVOUV offshore ETaipiEq. ME TOV v6|j.o, 01 MKO, TQ oco(iQT£ia KQI Ta i6pu|iaTa |j.nopouv va SEXOVTQI ScopEsc; aKO|j.r| KQI QVCOVUHEC;. 'ETOI |j.ia offshore ETaipia |anop£i va «6copio£i» OE \iia MKO Eva HEYaAo nooo, TO onoio, acfiou vopiiHonoieiTai ETOI, OTT) ouvsxEia na£i OTOV ano6£KTr|, QC()OU CflOUOKCOOOUV TQ 6lOl-

KT)TiKa E^o6a Triq opYavcoonq. Tia Ta 20 • HOTDOC. • 13 iEKEMBPIOY 2012

auTa 6£V Ei'vai dAAcooTE anapaiTirra Ta napaoTaTiKa. ZTIC; 10 MapTtou 2011, TO 'I6pu|ia Kapa|j.avAri SEXTTIKE 6cop£a 2 EKaTOH^upicov Eupco IIEOCO Tnc; offshore Nordea Trust Company. To i8pu|j.a apvT]9r)KE va SCOOEI Ta napaOTaTiKa nou ano6£iKVuouv noioc; Eivai o 8copr|Trjq, AsYOVTac; [idAioTa ncoc; ETOI svoxonoiEiTai o Ka9£ 5copr|Tric;. Eivai KAaoiKT) nEpi'nTcooT), nou 6iKaicov£Tai Kai [idAioTa an' TOV noAiTiKO TOU x^po o BouAyapaKTic; (J.E TOV xapaKTripio|j.6 TOU vd[ii|j.ou coq n9iKou.

To £en\v>Lia TOVJ (laupou Xpiinaxoc; Yivetai Kai |ie Til aunpaAii TOU eAAi]viKot) Kpdxou^. ME xo eniXEi'piiiia TOU enavanttTpia|iou Kecj)aAaiwv ano TO e^wTepiKo, KQTQ Kaipou^ ij)n<j>ii;ovTai v6|ioi nou eniTpenouv TOV enavartaTpiono Ke<t>aAai'(dv |ie |iiKpo TOKO KQI Xwpi? cAtYX0 TOU noOev eoxe?. AUTO 6ia<t>ii|ii^£Tai <o<; nia OUVCTI] ii nou c£ao<t>aAi'^ei . To Oena 6n«<; eivai nw<; ano Aoyapiaoiioui; offshore etaipitov noAAoi euvoou|ievoi |i£Ta(|>epouv TO naupo XPHUa ornv EAAdSa toe: npooconiKO nia KOI xwpi? Ka|iia noiviKq euOuvT|. 'Exei anoKa\u<t>8£i nco^ Tnv nepioSo TCOV xpimaTio|icov ano Tr| SIEMENS TO oreAexo? offshore art\v EAAdSa Kai Ta vo^ii|ionoinoe \ie TOKO poAi<; 5%. To epcoTnua pepai'cog eivai av 01 offshore £K|ieTaAA£uovrai tu;

offshore Kai TO naupo xpi'ina.

Oi offshore Eraipfec; Kai r| 6r||jioupYiKTi AoYioTiKti Touq 6EV 6a urnpxav En£i8ri undpxouv cfopoAoYiKoi napdSEiooi Kai |j.6vo. Oi Kup£pvr|O£ic; nap£xouv OTIC; offshore |j.ia osipd ano cfopoanaAAayEq TT|v Kivriar] TOU xpruiaTOc;. EvK£4)aAoi dAAcooTE trie; unEpdiaiac; Enix£iprinaTiKOTJiTaq T)Tav r\i Bpsravia Kai 01HIIA. Av Ti9£Aav va xrunT]oouv TT| cf>opo6iacf>uvr| navKoo|j.icoc;, TO Eixav KavEi. npoocfaTa o KOC; Guardian anoKciAu4>£ ncoq 21.500 sraipiEc; OTIC; ppETaviKEq napGEvouq Nrioouq Kai dAAouc; cpopoAoYiKouc; napa8£ioouc; EXOUV coc; 5iEu6uvr£c;-avTinpooconouq 28 [jdAiq QTO|j.a. Oi 16101 SEV ^Epouv Kav TI Eivai auro TO onoio unoTiGErai ncoq 6i£u9uvouv. Eivai anAcoq 01 Tpoxov6|j.oi TOU xpilHaToc; Kai ndAiora, yia va ^r|v Y£Ai6|iaoT£ [IE TQ n£pi EmxEipTpaTiKOTrrcac; Kai ayopcov, TOU HD


Ta «oupf TOU K£(paAaiou» Aeuiepag ae eva OKOTEIVO OTEVO TOU KoAcovaiuou. H papid nopia VVCOOTOU SiKnyopiKou ypcupeiou avoiYEi KQI jieaa ae Aiya Aentd ouvepvainq TOU HOT Doc o5nY£vcai OTOV npcoTO opocpo TOU vEOKAaoiKOu KTipiou, anEvavn and Evav KaAopaAuEvo SiKnyopo. «0i EvaAAaiaiKEc; nou EXETE Yia va OUOTIIOETE Tnv ETaipfa EI'VQI TPEIQ. Mnopouiie va npoxupriOOUU.E OTH auoTaan iliac; EITE, nou Eivai ina SuaKivmn iiopcpn ETaipiag aAAti anaiTEi jiiKpd KscpdAaio KQI SiaocpaAi'c^Ei TOUC; ETaipouq me; xcopi'g va GETEI OE Kiv5uvo Tnv npoauniKn TOUC; nspiouai'a. Mia 5euT£pn EvaAAaKTiKri si'vai n AE, n onoia Eivai apKETd mo EUEAnan, aAAd anaiTsf sAdxiaTO KEipdAaio 60.000 Eupco. Eya) npoauniKd 6a aaq npdTEiva va OKECPTEITE Tnv Tpvun Auan, nou SEV ei'vai dAAn ano Tn auoTaon Tnq ETaipiac; oag OTnv Kunpo n Tn BouAyapia VIE sAdxiaTa xpn]iaTa, nioco ana Tnv onoia 0a cpTid^oupE pia offshore via va vAiTuaETE Tn SuopdoTaxTn (popoAoyia Tng sAAnviKng npavpaTiKOTnTaq. 'ETOI pnopsiTE va opvavaiaETE aAAicbg TO nAdva oag yia. Tn piooaiuoTnTa apxiKd KUI EV auvEXEi'a Tnv KspSocpopfa Tng EnixEi'pnanc; aac;». Tou NIKOU AvSpionouAou

E

laaiia nou eeAsi va napaKd|j.\j;£i IK; EvoxAriitKec; (J)opoeionpQKTiKeq apxeq inq X^paq TOU, ia 47 cjjopoAoYLKa \IT\Q Kpdir| 8iKQico(; anoKaXouviQi o Tiapd6£iooq TCOV Kpucfcov KaiaSeoewv. npoocfiopo sSacfjoi;, V£KpiKr| KQL anoAuir] 8iao4)QAior| OE laaiiEc; ava TOV KOOIJ.O, TTOU 0£Aouv va HEVOUV oiTiv a4)dv£La, npooEAKUouv KQ0E XpOVO £KaTOVld8£C; 8lO£KaTOmJ.UpLa

Eupco, SIQKIVCOVTQC; (J.EOCO offshore Eiaipicov TO aoTpovoniKO nooooio 50% TOU nayKooiiiou nAouiou. nspioooTEpa ano ia |j.iod and auid Ta xpwara. anoTEAouv npo'iov napdvo|j.cov 6paoTnpioTr|Ta)v Kai

jinopEL va Eivai Evaq unoAoYiatfjc; Kai Tinoia nEpioooTEpo! To Y£Yovo? SEV ELVQI Tuxaio, KaGcoq E^aiTiaq Tn? aocfidAEiac;, Tri? (luoTLKOTritaq Kai TCOV SiEUKoAuvOECOV auTcov nou napsxovTai OTOUI; KaiaeETEq-EnixEipriM-Q-TfE';, Ta Kpdrn auTa nETUxaivouv a^iooripiEicoiri Eupidpsia us ox£66v avunapKTEq 4>opoAoYiK£q Eni(3apuvo£iq yia Touq KaToiKoug Touq. OuoiaoTiKd, oAoKAr|pT| r| picooiiiOTtiTa Kai r| oiKovopiia TETOIUV KpaTuv OTripi?£Tai OTT| 4>dunpiKa TCOV offshore Eiaipicov. Yndpxouv anAcoc; yia va £^unr|p£Touv TETOIOU ElSoUC; OUH(()£pOVTa».

Tr|v npcoTOKa9£6pia OTIC; npoTiufioEic; ETaipicov Kai (fuoiKcov npooconcov nou 0£Aouv va E^aocfiaAioouv y^a Tr|v nEpiouoia TOUC; nAnprj cfopoAoYiKri aouAia EXOUV TO vnoid TodvEA. ripoKEiTai yia Eva ouunAEYM-a 9 vrioicov 150.000 KWV aTn SdAaooa in? Mayxn?. TCOV onoicov Kai TO n£pic|>nno T^epoel, OTa onoia T| (fopoAoyia TCOV £mx£ipr|O£cov aYY^? £L HETQ piaq Kai uno npounoSEOEIC;, (i£Ta Kai Tiq TsAsuTaisq aAAayEc; Triq Ku(3£pvnor|c;, TO 5%. EVSEIKTIKO Eivai TO YEYOVO? oil aia vnoid TodvEA, [lEoco Kai inc; MEYdAriq Bpstaviac;, «avanauovTaii) \i£ aocfidAEia nspi Ta 1,9 Tpiq Eupco, TO 38% TCOV onoi'cov npoepXETai ano EniXEipn.M-0-TiKri aAAd Kai £YKAr||J.aTIKTI 8paoTT|pi6Tr|Ta Eupconai'cov. E^EXouoa 6£ori OTIC; Ta^Eic; TCOV naYKOojaicov cfiopoAoYiKcov napadsiocov EXEI Kai TO |j.iKpo Aou^£|i(3oupYO, TO onoio OUYKETTpd^ECOV, Ta OTTOia [J.£Oa vipcovEi ndvco ano 1,6 Tpic; Eupco, ano TQ ano Eva KaAooTrniEvo naYKOonio nAu- onoia T| ouvTpmTiKi] nAEiovoTriTa TOU VTripio «^EnA£vovTai» \ia va PYOUV Kai 83% npospxETai and xr|v Eupconr]. 'Eva ndAi vo^nia OTHV ayopd. Kai 6Aa auTa 20% TCOV goo 6iq Eupco nou EXOUV |3p£i tr| HE EVQ anAo TTiAECpcovniia n Eva e-mail. c()opoAoYiKn TOUC; I9aKT| Touq OTOV cfiiAiKO ApKouv OL paoiKEt; YVCOOEK; XPTIOTK T01J cpopoAoYiKa nava(id Kai niKpa vr|oid IVTEPVET Y^a va 4>Tidf;£i KavEi'q Tr| SLKTI Tn<; Kapa'i(3iKr|c; npoEpxovTai and emTOU offshore. XEipnM-aTiKEq 8paoTT]pidTr|TEc; EVTOC; inc; XapaKTriptoTiicn Eivai r| napaSoxn OTO EupconaiKr|q'Evcoor|c;. Tn OKUidAr] nai'pHOT Doc SiKnYOpou nou OUVEPYQ^E- vouv OTI~] ouvexEia n ZiyKanoupn Kai TO Tai \i£ ETaipiEc; iSpuariq offshore OE XovyK KOVYK Kai TO vnoid I<£i|j.av, UE TO 15% TCOV Tpan£j;iKc6v TOUC; KaTaGE«To va i8puo£iq |j.ia unEpcuctia Eiaipia OECOV va KpupovTai nioco and unEpcbaiEc; OE auTa Ta KpaTiSia anoTsAEi piia ouvr|- ETaipiEt;, OTOV pdAo |j.£Tdxcov-piTpiva SLOUEVTI 6ia6iKaoia, oav va nnYO-ivsic; Eupcona'iKcov ou|j.ct)£pdvTcov, |j.£ Ta undOTO ATM Yta avdAn^ri xpnuaTcov. APKEL Aoma |in ouvEpYa^dpiEva cfiopoAoYiKa va avaAoYioTEi KavEiq OTL |j.ia offshore KpaTT] va aKoAoueouvKaTandSac;. HD HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012 • 21


Offshore

H TH THI EIIAITEAIAZ STHN EAAAAA H EAAdSa EuaSs OE uEYdAo Pa9ud Tig offshore ueaa and Tnv IOTOpia TOU Axn TooxaT^onouAou. 0 Spduog nou xtipafe o Axng Yia Tig unoYEisg KOI OKOTEivsg po£g TOU uaupou xpriuarog UEOO) unspdKTitov ETaipicov exEi anoKTrioei noAAoug uninTsg. sAAnveg EmxEipnuaTi'sg EmAsYouv va «e!;acpaviaouv» Tig o£ig Toug KPUUUEVOI niao) ano ETaipiEg-cpavTdauaTa. AvOpamoi TOU KOIVOU noiviKou SiKai'ou nou EXOUV anoKOpi'oEi EKaTOupupia Eupco ano EYKAnuaTiKEg SpaaTnpioTmeg pYd^ouv Ta eppdapaTd Toug OTO E^coTEpiKd OTO ovoua napopoiuv ETaipicov, Yia va OKoAouSnoouv UETO TO opYavajpsvo SI'KTUO Tou NIKOU AvSpionouAou

E

niopKoi STUIOOIOI AeLTOUpyoi nou pdpuvav TO eAAnviKO

picov PPLOKOUV KaTacfiuyi-O oe nupap.i8ec; unepdKTiwv ETaipicov nou TOUC; napexouv |iia ao(J>aAfj aoni8a npooTaoiaq, 5T]nioupYcbvTac; YLQ eauTouq TOUC; Eva sni'nAaoTo anu. ZE napo^ioia AOYLKT] Kai noAAoi |i£yaAoi6tOKTTiT£(; QKIVI^TCOV, 01 onoiOL, TT|V nouAdvE Tnv iSioKTnoia Touq OE offshore, ni'oco ano TL^ onoteq (3pioKovrai... 01 18101. Ev6£lKTLKO TOU ndpTl nOU £X£L

OTT|V EAAdSa ^E TLQ unEpaKTieq ELVQI OTI ano 789 EVEpyEt; TO 2010, oav cfiEToq ouvoAiKa Tiq 829.

22 • HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012

QKivr|Ta nEpaoav oTa xspia unEpaiaicov ETaipicov, nioco ano TLC; onoiEc; (3pioKOVTai 01 npOKaTOXOi TOUQ, OE Liia npoondBEia 'OTav TO 2006 Evac; opKcoToc; KaT£(3aiv£ ano TO nAoio OTT| ZaKUvGo, voLioTunTjc; 4>opoanocbUYT|c;. SevoSoxEi'a, TO OIKOVOLUKO LIEAAOV TOU VT|OIOU Enp6- Ta onoia KQTaoK£udoTT|Kav EV Liia VUKTI KEITO va aAAd^si pi^iKa. Enix£ipr]LiaTi£c; and YiayiaSEc; LJ.E ouvTa^Eic; OFA, TCOV TOU VT|OIOU, ^Evo8dxoi aAAd Kai noAAoi onoi'cov Ta naiSid EVTsAcoc; ouLinTcoiiaTiKd Eni'opKoi 8T|(iooioi AEITOUPYOI' E|ia6av Ei'vai STILJ.OOIOI AEITOUPYOI OE vEupaAyiKa TT|v Ewoia TT|C; offshore. O AOYIOTTJC;, o nooTa TCOV ToniKcbv apxcov Kai Tuyxavsi onoi'oq £(()Tao£ OTO VTJOI TOU loviou yia va ppi'oKOVTai OTO OTOxaoTpo TOU IAOE, AoYapiaoLio nEAdrr] TOU, EniSdGTiKE OE Kpuct>TT|Kav nioco ano ovopaTa OUYY£pia npoondGsia va Li£TaAa|j.na8£uo£i vcov Kai LiaKpivEc; anpdoconsc; ETaipi'sc; Tiq Yvc°o£iq TOU yia TIC; TpiycoviKEc; ouv- [IE £8pa cfiopoAoYiKouc; napaSEi'oouc; SiaAAayEc; Kai TT| STmioupYiK^ AOYIOTIKT] ava TOV KOOLJ.O. ISiatapo EvSiacpEpov OE KaGE ev8iact)£pdLi£vo nou avai;n.- Yia TT] ouoTaoT] unspaKTicov ETaipicov ESEi^av, ouLicfxava LIE nAT)po({)Opi'£c; TOU TOUOE Tponouq va Kpu\|)£i T\a i HOT Doc, dvGpwnoi TOU unoKOOiiou TT|C; ZaKUvGou, 01 onoioi KaTa TO napEAGov TOU HOT Doc, SEV T|Tav Atyoi EKEIVOI nou EXOUV KaTT)YopT|6Ei Yia unoGEOSic; ELinoavTanoKpL6T|Kav GeTiKa OTO KaAEO^ia TOU piac; vapKCOTiKcov KUI npooTaoiac; OE vuxTEpivd L OpKUTOU AOYLOTT|.

To 4>iope TOU AepdvTE |ia6ciivei TI^ offshore


unEpaKTLCov £TaipLcov», TOVL^OUV avcoano TO Eva a6i£^o6o OTO dAAo. A£Ka6£q TaTa OTEAEXTI TOU IAOE, [iiAcovTaq OTO TL KOIVO unopEi va EXEI r| |J.iKpf| ndArj 6iKr|Ydpoi, VOULKOI EKnpooconoi un£pd- HOT Doc, EVCO Kdvouv AOYO Ym «ndpTi TT|C; ApYoAiSac; \i£ TO MovaKO, Tiq (5p£- KTLCOV ETaipicov nou 6paoTr|pLonoiouvTaL cf>opoanocf)UYri<; £KaTop.nupicov nou EXEI TaviKEc; napSEVEc; VTIOOUC;, Tiq E^COTLKEC; EmxEiprujnTiKci OTHV n£pioxr| KQL Eucfia- oTr|9£i oTr|v nEpioxt] E^aiTiaq EI'TE tnq MnaxduEt; KQL TQ anouaKpuo|j.£va vr|oid vie;ovTai coq i6ioKTf|T£c; TCOV QKivr|TCOV, KaTa Kaipouq unooT£A£xcoor|q Tr|q apuoI<£i|j.av, nou EAdxiOTOi Yvcopij;ouv nou EXOVTQC; £6pa oe oAouc; Touq 4>opo- Siaq AOY, EITE TCOV EAAmcov EAsYX^v nou axpifScoc; (SpiaicovTai OTOV naYK6o|iio AoYiKOuq napaSEioouc; TOU KOOHOU, SisvEpYouvTav KQTQ n£pi66ouq ano Tiq XapTT); n£pioooT£p£(; and 180 offshore apvouvTai n£io|j.aTiKd va 6cooouv OTOI- ap|j.68L£c; apx£t;». EnicfavEic; £nix£ipr||J-aETaipisq (IE £6p£<; OE naYKOo^iouc; cf>opo- X£ia \fia TIC; TQUTOTTITEC; TCOV [IETOXCOV, TiEq ano 6Ar| Tnv EAAdSa, 01 rtEpioooTEpoi AoYiKouq napaSEioouq (3pr|Kav npdocpopo acfiou auTO TO 6iKaicoua TOUC; napsxETai EK TCOV onoicov dvGpconoi Tnc; u\J)r|Ar|c; ano THV KEijiEvri vo|j.o9£OLa. AYPOTEC; Kai Koivcoviaq Kai YVCOOTOI OTO nav£AAf|vio, T K EJinopiKEq KQL £nix£Lpr|; TOUC; 6paoTripi6Tr|T£q. O x°po<; |j.iKpoKaAAi£pYTiT£c; THC; apYoAiiaic; Y1? Kpu(3ovTai nioco ano a6iact>avr| vopiiKa TCOV £KQTO|j.nupicov OTO KpaviSt ^EKivr|O£ napouoid^ovTai coq c()OpoAoYiKOi QVTI- npoocona, KaTacfiEUYOVTac; OTTIV n£naTr|va anoKaAumsTai OTav unEpnoAuTEAEic; npooconoi noAAcov ETaipicov |J.£ aidvr|Ta (J.EVT) TCOV unEpdiccicov ETaiptcbv |i£ oKono £Vo6ox£iaK£c; |iovd8£c; TT|C; £KaTO[j.jiupicov OTO Kpavi8i, TO IIopTO TT| «vo[iLnonoir||j.£vr| 4>opo6ta4>uYr|». ; dpxioav va (3d^ouv EvoiKiaaiTi- X£Ai, ir\v T8pa KQI TIC; ZnETOEc;, Y^a TQ Ar||iioupYOUV Eva noAuSaiSaAo nupa^ipia OE lOTOO£Al8£C; TOU E^COTEplKOU. 8o£i8£c; 8iKTUo EniXEiprioEcov |J.E £6pa OE onoia ano6£6ouv cfiopouc; \()iAiKaT^fi. «To KputjJTO \IE TIC; offshore OTO KpaviSi [lia and TIC; 47 (jj| ouv£pYae;6u£V£c; cpopoTO Y£VLK£U(1£VO 4>aLv6lJ.£VO KLVT|O£ TT|V n£pi£pY£ia TCOV 8icoKTiKcov apxcov, 01 AoYLKa xcopEc;. Tr| |j.£pi8a TOU AEOVTOC; OTO onoiEc; OTTIV npoondGEia SiaoTaupcooriq TOU Tponou 8paoTr|pLonoir|or|c; TCOV aVTlK£L|J.£VO TCOV EniX£Lpr||J.aTLKCbv TOUC; »

Kpavi'6i, i] TO EV EAAd5i vr|oid TodveA

TCOV OTOIXELWV TCOV l6lOKTT|TCOV £n£C()TaV

HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012 • 23


Offshore

SpaoTTipioTfjicov KciTEXE! TO real estate. AyopancoAr]oi£c; QKIVTITWV EKQTOLILIUpicov XUP1'? ox£86v KaLiia 4>opoAoyiKTi Empdpuvori, artaAAaYLiEVEq OE opioLiEVEC; nEpinrcooEic; QKOLIQ Kai ano TOV cfidpo LL£Ta(3i(3aor|q, anoTEAouv Eva loxupd SsAsap Yia mToxouc; r\; ayopaoTEq 8£Ka6cov aKivr|Tcov TEpdoTiac; ai;iac;, 01 onoioi EmSicoKOUv SiaKacoc; va napaKaLu|)ouv TIC; SandvEc; npoq dc[>£Aoc; TOU STJLIOOIOU. Af;ioor|Li£icoTO Eivai TO nood nou nAripcooav ouvoAiKa 01 187 offshore and TO 2003 Euq KQI TO 2009 yia LIETO.PIpdaEic; aKLVT]Tcov, nou SEV ^EnEpvouoav TQ 50.000 Eupco ETT|oicoq, exovTQq E^aOC|>aAlO£l CflOpoAOYlKO OUVTEAEOTT) TT|q

OTO dvoLia Tr|<; 4>opoano<}>UYTic; EIVQI TQ TEXVQOLlQTa nOU OKap4>l0Tr|KaV OplOLlEVOl

and TOUC; EV Adyto £mx£ipr|LiaTi£c;, und TO SIXTU aa4>aA£iac; TCOV offshore. Tia va SiraiouTai 4>opoanaAAaYfi LUQ unEpaKTia ETUlplQ nOU EIVQI l6lOKTT!TplQ aKlVTlTWV,

np£n£i ouLi4>cdva M-£ TOV v. 3842 VQ Eivai ElOriYLLEVT) OTO XpTjLLQTlOTrjplO, VQ £X£L

Tr|v £6pa Tr|q EVToq Tnq EE r| VQ Qvr|K£i OE VQUTiAiQKTi, r\Q xpr|oiLionoi£i TO ouyKEKpiLiEvo aKivr|TO yiQ TIC; EnixsipriLiaTiKEq THC; 8paoTr|pidTriTEq. napdAAriAa, QnapatTTiTri npoundSsori Y^Q VQ s^aocbaAIOEI |a.ia unEpdKTiQ 4>opOQnQAAayTi EI'VQI

Oi 187 off shore nAripwaav auvoAiKO ano TO 2003 UK KOI TO 2009 , nou 5ev ^Encpvouaav TO 50.000 cupca ETnoiai^)

(popoAoyiKO ouvTEAeorri 3% 24 • HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012

ETaipiac;, OTTIV onoia LIETEXOUV yvcooTTic; EnixeiptiLiaTiKriq OIKOYEVEIQC;. EKTOC; QUTOU, OTT)V und9£or| TCOV xpuoocj)dpcov ETaipicov TT|C; Eu(3oiac; EXOUV ELinAaKEi ovdLiaTa noAiiiKcov, aKOLia Kai npcor|v unoupvou, o onoi'oq LIE avaKoiVCOOTI TOU SIE^EUOE onoia6r|noT£ OXEOTI TOU LIE TIC; EV Adyco offshore. IE EpcoTTior] nou KaTQT£6r|K£ air\i yia TT| 8pQOTT)pionoi'r|or| Evdq TOOO LIEYQAou api9|j.ou unEpaKTicov ETaipicov oir\v KULLTI, o ucfunoupYdq OIKOVOLIIKCOV, Ticopyoq Maupayavric;, ioxupioTT)K£ ncoq 01 EV Adyco ETQipiEq ppioKOVTai VOLllLlOnolOUVTaV. Ev8£lKTlKf| TTiq CbOpO- OTO OTOxaoipo TOU EcoLiaToq Aico^c; ano4>uyr|c; nou nETuxaivav LIE auidv TOV OIKOVOLIIKOU EyKAT]LiaToc; Kai OUYKEKPITpdno 01 offshore Eivai n 6iacj)opd ox£8dv LlEVa OTT|V Il£plCt)£p£iaKTl Al£U9uVOT| TOU 2,5 EKQT. Eupco Yia TTJV ayopd oiKonESou EAOE ZTEpEac; EAAdSaq. QOTOOO, u4>r|Ad lOTaLLEva OTEAsxri TOU EAOE, LuAcovTaq KQI noAuTEAouc; piAaq. u, 01 EAEyxoi nou EXEI 8ia- OTO HOT Doc, Kavouv Adyo yia Kivr|ori TO unoupyEi'o OIKOVOLLIKCOV SEV EVTuncooiaoLiou, Ka0c6q «TO anoTEAEOLia nou0£vd TCOV EAsyxcov Eivai YVCOOTO as dAouq and H apuoSia AOY NaunAiou npiv Kav ^£Kivf|oouv. 'Onoia KIVTIOT) EXEI EYYpacfio OTO OIKOVOLIIKO EniTEAsio, yivsi npoc; auTrj TT|V KaT£u9uvoT] nscfiTEi ouLLcficovQ LIE TO onoi'o aSuvQTEi va TIC; OTO 1810 aKpi^cbq a6i£^o6o». EuLicpcova EAsy^Ei. AnoT£A£0|ia Eivai va EAAoxeuEi LidAioTa LIE nAripocfiopiEq TOU HOT Doc, oopapdc; KivSuvoq napaYpQ4>r|c; a8iKr|Lid- T| T]Y£oia TOU unoupyEiou OIKOVOLIIKCOV TCOV nou EXOUV 6ianpax0£i and 161 and npdocfiaTa EOTEIAE OTIC; KQTQ Tonouq AOY Tiq unEpaKTiEq ETaipiEq nou 8paoTT|pio, LIE TTIV onoia ?r|Touo£ TT|v anonoiouvrai OTTIV n£pioxr|. ri OTOIXEICOV Yia ir\| offshore OTT]V nepioyj\; H Kunn KQI i] TOUC;. Ecf>opiaKOi KaTayyEAAouv OTO HOT TOU UTTOUpYeiOU OlKOVO|IlKO)V 'Eva dAAo dvTpo offshore OTT)V EAAn- Doc OTI r| ouyKEKpiLiEVT] KivnoT) anoTEAsi npooxr||iaTiKr| npd^i] TOU OIKOVOLIIKOU V1KT] EniKpOTElQ EVTOni^ETQl OTT]V KULIT] Eupoiac;. 'Eva napaAiaxd xcopid LIE AiyEc; sniTsAEiou TTiq KupspvTiOTiq, Ka9coc; TapEpvEc; Kai AiyoTEpa and 10 £evo- «anoT£A£i KOIVO LIUOTIKO OTI SEV undp8ox£ia anoTEAEi TO n£6io Spdonc; 24 X£i TI TExvoYvcooia Kai Ta Lisoa yia TTJV unspdKTicov ETQipicov. ETnv i8ioKTr|oi'a KaTaypacfiri TOUC;. O AOYOC; nou EOTaAri TOUC; cfispovTai va QVTIKOUV EKQTOVTQSEC; auTo TO £YYpac}>o Eivai Yia va AdpEi TO QKIVTITQ Li£YaAr|c; a^i'ac;, EVCO aaacf>r|c; unoupyEio npooxESiaoLiEVEc; anavTTinapaLiEVEi r| npaY|J.aTiKr| npoEAEUOT) o£iq, ouoiaoTiKa napExovTac; aLivr|OTia TCOV xpflLicitcov nou 6anavr|9r|Kav Y L I OTOV EauTO TOU. 'ExovTac; 6r|Aa8Ti OTQ TT]V anoKTrjOTi TOUC;. XEpia TOU anavTTioEic; nou avacj)£pouv OTI IE LIIQ LidAioTa and auTEq TIC; offshore Hia TETOia KaTaypacJ)Ti SEV Eivai EcfuKTfj, avT]K£i nAsov Kai T\, EVQ TO unoupyEio LinopEi va TIC; EniKaAEOTEi and Ta LLEYQAUTEPQ i6iOKTT|TQ sAAriviKa dnoTE xpeiaaTEi, lOXUpi^oLisvo OTI 01 vrioid, LIE EKTQOT] n£pi Ta 4.000 T.LL, anaiTouLiEvsc; EVEPYEIEC; and TTIV nAEUpa TO onoio ppioKETai voTia Tnc; iKupou. TOU unoupysiou EXOUV r|6r| yivEi Kai tr|v EuLicficova LIE nAr|po4>opi£<; nou EXOUV SEI EuGuvri yia Tnv avs^sAEyKTri Spaori TCOV TO cficoc; THC; 6nLLooidTr|Tac;, TO EV Adyco offshore cfspouv 01 KaTa Tdnouc; "avEvrioi nspaoE OTTIV i6ioKTT]oia KunpiaKric; napKEi'q" AOY». HD

va EXEI PydAEi EAAriviKO AOM. DOTOOO, noAAsq and QUTEC; ELicpavi^ovTai va £(3YaAav EKnpdGEOLia AOM, LIETQ Tnv ir| lavouapiou 2010, yEyovdq nou SEV Tiq KaOiOTQ SIKQIOUXOUC; Yia Tiq EV AOYCO anaAAayEc;, (3do£i TOU dpOpou 12 TOU v. 3842/2010. ZE dAAEc; nspinTCOoEic; 01 EV Adyco £Taipi£<; aydpaoav TQ QKIVTITQ LLE ouvaAAayLta, OE TILITI noAu xQ|^TiAdT£pr| and Tf|v avTiKEILIEVIKTI TOUC; aJjia, LIE anoTEAEOLia VQ 6r|LiioupY£iTQi EVQ x<ico8£c; KEVO nou nEpvouoE coq ctiopoanQAAayrj, AOYCO TT)q Eioaycoyrjc; ouvaAAd-YLiaToc;, Evci) TO XprJLiQ QYVcooTT|q npo£A£uor|c; auTOLidTcog


Tpitivtn

Mnopef 01 offshore ETaipfec va aKouyovTai cog KOTI e^ampaYiianKo yio. TOV anAo noAvrn, 5ev laxuei opuc TO 1610 LIE TO EY^PIO noAvriKO KQI emxsipnpaTiKO OTQP ai'aTEu.. Koputpaim unoupYoi, Emx£ipnu.aTi£c., Tpane^uec., aKojm KQI paoocpopoi jiovaxoi U.E emx£ipnu.aTiK£c. SpaoTnpiOTmec nou 0a c^riAeuav Koputpafoi jidvaT^pc., ejicpavi'^ovTai va Yvcopi^ouv apiOTQ TO naixvi'Si Tnc. Siaiuvnanc, xpnjidicov iieoco offshore ETaipicov. Aiaic TooxaT^onouAoq, AaupEVTnc AaupEvndSnc., ricbpYOc, BouAyapaKnc;, lepd Movn BaTone5iou, Tpdns^a neipaudc, MIG, Energa, dvm povo uepiKQ ano TO «£na>vuu.a» ovouaTa nou anaoxoAnaav TO cpcoTa Tnc; 5nu.oaioTnTac, yia TIC, nepi'cpnusc; ouvaAAaysc; Toug iieoco offshore ETaipicov.

01 OFFSHORE

TON EimNYMGN KAI TA EYPHMATA THE AIZTAZ AAFKAPNT AKHS TIOXATZOnOYAOL

H

TTEpmicoari TOU AKTI TiouAou Eivai locoq ano Tiq nAsov TpavTQXTEi;. MEOCO evoe; SLKTUOU 6£Ka6cov offshore eiaipiuv cfipovn^E va vopinonoiEL TO |j.aupo noAiiiKO XPT)M^ a > TO onoio TTpospxovTav ano M.LJJEC; EKaTO|J.|J.Upi(OV EUpO), YLQ TQ UTTO|3pUXLa Kai

TQ TOR-Mi. Mia ano TU; ETaipieq eivai Kai t] Torcaso Investments Limited, r\a i8pu9r|KE TO 1999 ^e e6pa ir\v Kunpo. H TsAsuTaia Ep.({)avL^£Tai va npoXcopd OE ayopancoAnoLEq aKivT|Ta)v |j.e TO BaTon£6i, vopiiiionoicovTai; |J.E auTO TOV Tpono TT| pori |j.aupou xpnpaToq ano TIC; lii'e;£q. EuyKEKpiHEva, TO 2007, r\d Movn BaTonESiou (1MB) ayopd^Ei ano TnvTorcaso 8uo aKivrjTa. To npuTO (3piOKETQI £m Tn<; o6ou Ko^iva TpaKa Kai TO 8£UT£po £n( TTJC; o8ou Knc))ioiac; 7 OTnv AGnva. MEOCO piaq aAAn? offshore, Tnc; Nobilis Int. LLC, anoiar]9T]K£ Kai TO n£picfiT||io oiKTi^a Eni TT|C; o6ou Aiovuoiou AEponayiTou OTTIV nAdKa. LTiq 29/01/2001 rj Torcaso, nouAd TO aKi'vr|TO OTTI Nobilis. Mia ncoAr|or| nou

OTa xipTid, Ka9coq Aiyo |i£Ta TO aKivr|To 0a nspdoEi OTT|V iSioKTnoia Tn<; ou^uyou TOU K. TooxaT^onouAou, ITLC, ayopancoArioiEq aKivriTcov TEIXE Kai T| ETaipeia BlueBell SA, HE £8pa Tn Movpo(3ia TT)<; AipEpiaq, 6iax£ipioTr|c; ir\t; onoiaq £(j.ct)avi^£Tai o ^a6£Acf>oc. TOU npcbriv unoupyou NIKOC, Zr|Ypa.<;. H ETOIpia npo(3aiv£i, TOV louvio TOU 1998, ayopd (i£J;ov£Tac; 402 T.H. ano OTO KoACDVaKl, OTT|V 066 AElVOKpdTOUC.

60, Evavri 98 EKaT. 8pax|J.ci)V. 'Eva xpovo |j.ETa TO oniTi voiKidi;£Tai ano TOU npconv unoupYou, r| onoia TO VEI coq oiKia Tnc;. Tov louvio TOU 2005 n Bluebell ncoAEi Tr|v oiKia OTOV npo£8po Kai 8i£u6uvovTa ounj3ouAo ir\<; TEXVIKTIC; ETaipEiac; ARCON, AoTEpio OiKOVO|j.i6n, EvavTi 559.845 Eupco. 'Eva xpovo [i£Ta, TOV louvio TOU 2006, r| KaToiKia nuAeiTai ano Tnv ARCON OTTIV ApeTt] TooxaT^onouAou Evavri 627.942 eupco. iTn pon tiaupou xPWaTO^ £|-i4>avi^oVTai 6|j.coq KQI dAAEt; ETaipiEc;. Mia ano

V

I

auTEC. Eivai Kai r\| unEpaKTia ETaipia P&A Investement. MEOCO auTnc., ou|icj)cova HE TO EioaYYE^iKO nopiopia TT|c; EuYEViac; Ku(3£Aou Kai Tnc; E\£vn<; EIOKOU, £K666nKav ano TOV Aijiavs^o AX T^ayidvT OoudvT E^I ouvoAiKnc, a^iac; 16.200.000 OTO YPQCfiEio TOU AKn TooxaT<;6nouAou undpxsi Kai TO ovojia (iiac; aKO|ia AipEpiavnc; unEpaKTiac; ETaipiac;. IlpoKEiTai Yia Tnv Beeston Management SA, OE SiaTayn Ti~|c; onoiac; EK869r|Kav ano TOV Ai|3av£e;o AA T^ayidvT OoudvT EninAEOv TpEiq EniTayEc;, 2.845.000, 1.665.OOO KQl 1. 2OO.OOO EAPETIKCOV

cppaYKCov. Mia aKO|xr] ETaipia |J.£ £6pa TIC; nap9£V£C. vnoouq Eivai Kai T) Drumilan International, r| onoia OUVSEETQI |j.£ TO OKavSaAo TCOV TOR-Mi. H ETaipia SiaTnpouoe unoKaTaoTriM-d Kai OTTIV EAAd8a Kai Tnv Kunpo, EVCO npOESpoq Tn? 9uYaTpiKt]q TTJC; OTT|V EAAd8a Eivai ano TO 2000 Kai |i£Ta o AipavE^oc; AA T<;aYidvT OouavT. ^ HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012 • 25


Offshore

AAYPENTIAAHE KAI TPAIIEZA HEIPAIOZ

MIC KAI BATOHEAI

ia ano TIC nAEOv TpavTaxTEc n£pinTcooEic offshore ETaipicbv Ei'vai Kai auTfj TOU AaupEVTfi Aaup£VTid8r| UE TT|V Tpdn£?a nsipaicbc;. Tov lavoudpio TOU 2011 r| Tpdne^a nEipaicoc; anoct>aoi<;£i va npoxcopf]o£i oe uia YiYQVTiaia auf;r|oT| TOU UETOXIKOU THC; KEcfjaAai'ou, ouvoAiKou mjjouc 807 EKaT. Eupcb. O AaupEVTidSnc anocjmoi'^Ei va ouuu£Taox£i UEOCO THC; Proton Bank OTr|v au^or] auTfj, UE Eva nooo nou ay\iz,ci ia 81,4 EKaT. Eupcb. To napd^Evo oucoc; &EV Eivai r| OUUUETOXT] auTrj KaGauTT] OTT)V au^r|or| TOU UETOXIKOU K£C|>aAaiou, aAAd r\a UE TTJV onoia EYIVE, KaGcbc OTT]V unoGsori auTT] OUUUETEXOUV HEpi TIC. 19 offshore ETaipiEc, us ESpsc. oTa vrioid Ksiuav, TOV navaud Kai TT|V Kunpo.

M

M

Kail nou KavEic; SEV £|ia9e noTE, napd TO YEYOvoq OTI T| i8ia r| TT£ TO ^r|Tr|O£ EYYpQ<{)coq. To novo nou YVCOOTonoifi6r|K£ Eivai OTL r] EnEvSuTiKfi ouii(3ouAoq TCOV Tpicov ETaipicbv Eivai r| Hellenic Alternative Management, fund nou 8iax£Lpi<;£Tai T) Sciens Capital Management, OTHV onoia OUUJJ.ETEXEI U£ 63,3% o Icodvvriq Priyaq Kai administrator r\s Institutional Services. lUYKEKplUEVa, TOV lErtTEuPplO TOU 2O1O Afyo npiv ano TT) Ar|i)jr| TOU SavEiou 01 ouaTrjvovTai TPEIC; rtaipfeq [i£ £8pa Ta TpEic. ETaipiEq npoxcopr|oav OTTJ SidAuoT) vrioid KEitiav. Aiyouq \ir\vec; \i£ia Kai Kai EvocoudTcoori 28.743.154 UETOXCOV OUYK£KpL|l£Va TOV A£K£|J.(3pLO Ol ETQLnou KaTEixav dAAEc; 12 offshore GuyaTpipi£q auiEq apx£<;ouv va AEITOUPYOUV coq KEC; Touq. npOKEiTai yia TIC. BCL Broud mutual funds Kai OTO xapTo4>uAdKi6 Consulting Ltd Kunpou, Emagin Touq KaTEXOUv anoKAELOTLKa TO 8,54% Investments Kunpou, Hadus Limited TCOV UETOXCOV Triq tpdnE^aq rtEipaicoq. Kunpou, Workland Enterprises Ltd npoKELTai Yia tit; ETaipiEc; Ausum 2010, Kunpou, Isato Finance Investments Aurifex Kai Trapezium. Oi £T.aipi£<; navaud, Island Enterprises ilavaud, auTEc; Aaupdvouv Savsio ano TT]V Proton Covanta Investments Inc navaiid, Bank npoK£i|j.£vou va Kapac Investments Inc navaud, Nesfield OTiq 8ia8iKaoi£q au^T)or|q TOU Investments Inc navaud, BelGlobal Inc KOU KEcfiaAaiou TTJC; Tpdnse;aq IlEipaicoq. navaud, Bratzano Limited Kunpou Kai Ta Sdveia £YKpi6r|Kav HE £on£uo[j.£V£q Kroke-World Investment navaud. To iiEoa OE 6uo |j.6Aic; noioi ouuiiETEXouv nioco ano auTEc; Eivai c;, OTIC; 20 Kai 21 lavouapiou 2011. Kan nou Enioriq SEV EuaGs KavEi'q, us Tiq To noia cf>uoiKa npoowna (3pioKOVTai 4>f]uec; yia EunAoKTi OTEAEXCOV TOU AE TT|C, ni'oco ano Tiq TpEic; QUTEI; ETaipisq sivai TpdnE^aq HEipaicoc; va opyide;ouv.

ia ano TIC; nAeov EVTuncooiaKEC; lOTopiEq 6av£io6oTr]0£(ov, offshore ETaipicov Kai au^oEcov [J.ETOXIKOU KEcfiaAai'ou Ei'vai Kai autr) TOU o|J.iAou Marfin Investment Group Kai TOU BaTon£6iou. 'Oncoq npoKunTEi ano TO nopio(ia tr|q TT£, r| Marfin xpti|iaTo66TT)0£ TT) |j.ovr| BaTonESiou [IE 156,9 EKaT. Eupco ano TK; 30 louviou 2006 ECOC; Kai TK; 8 AUYOUOTOU 2008. To napd^Evo COOTOOO SEV EXEI va KavEi TOOO [IE Ti"| XP1! M.aTo8oTT)or| , 600 |i£ Tiq Tono9£Tr|O£iq TCOV SavEicov. Kai auTO SIOTI ano Ta nEpinou 157 EKaT. Eupco rr|c; 6av£io6oTr|or|q, Ta 115 SivovTai Y^a TTIV ayopd ^ETOXUV TUV ETaipicov TOU oui'Aou MIG. nio anAd, 01 Tpdn£e;£(; TOU o|iiAou MIG Xpr|uaTo6oTouv TO BaTonESi, Kai Ta U KEcfiaAaiou. H |iovf| BaTonESiou Aau|3dv£i Ta SavEia UE £YYur|TT) ir\v KunpiaKf| offshore Rassadel. napd TO YEY°" voq OTL SiaOETEi UETOXIKO K£())dAaio jioAiq i.ooo Aipcov Kunpou, EVTOUTOK; EYYuaTai TT) SavEioSornar] 175 £KaTO|i|j.upi(av. Tia Ta 40 EKQT. Eupco, ano Ta 157 TOU SavEiou, r\] (3d^£i coq uno6rJKr| aKivr|Ta a^iaq 40 EKaT. Eupco, £va> yia Ta unoAoma 117 EKOT. Eupw unaivouv coq unoGriKri 01 i6i£q 01 |

OI «AriEL» OFFSHORE no TIC; AI'YEC; nEpmTcooEic; nou lococ; UETa^u Touq ouvSEovTai. H n£pi8a enpEnE va SiSaoKOVTai coc; OEUIETaipi'a AN0EMIAI AE Eivai vdpio OE sniSo^ouq i8iOKrr|T£q offshore uia and auTEc;. npoKEiTai Yia TTJV ETaiETaipicbv Eivai Kai auTf] TTJC; lEpdc; pia TOU ASavdoiou IldnioTa, r| onoia BaTonESiou. 'Oncoc. EIXE anoKa- ayopaoE ano TOV r|YOU[i£vo Ecf>pai|j. 64 naAiOTEpa TO TT)A£onTiKO «KOUTI oiKon£6a TOU Ar|uooiou. ETO UETOXIKO Tr)(; nav6copac,» Kai TO HOT Doc, 01 Tr|q KEcfidAaio OUUIJ.ETEXOUV r) Kunpiapaooc(>6poi £ni6£iKvuouv a^io^rjAEUTri Kr| offshore ETaipia Rassadel Ltd TOU EnixEipriuaTiKi] 6paoTr|pioTr|Ta. 'AGou KoIpavi8T|, r| onoia 6iaxsipi?6Oi ETaipiEc; OTK; onoiEq OUUUETEI'XE r\) BaTonESiou Tav Kai EnEvSuE Eivai Ta TEOOEPIC., xptiuaTaKQI Tnq Movf]q BaTon£6iou OE nooooTO 30%, Kai r|

A

26 • HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012


o nnproL

OI OFFSHORE THE AIETAL AAFKAPNT

BOYArAPAKHE

E

KTOC, OLICOC; ano TO e;euYOC. BouAYapaKT], orr| AL'OTQ

AQYKQpVT CfHYOUpdpOUV KQl dAAa

T

o KaAoKQi'pi TOU 2008 r| TOTE vr|or| I<QpQUQvAr|

OU6EL1EAQ. AT|L100l£ULJ.QTa £LICf)QVL^OUV

TOV TOTE unoupYQ NauTLAiQc;, TicopYO , VQ QOKEL £mx£Lpr||j.aTLKfi LiEoco offshore ETQLpl'ac;. npOKELTQl YIQ TT|V ETQlpLQ AoTLKf|

EKLJ.ETQAAEUOTI AKLVTITCOV EIIE, r| onoLQ L8pu9riK£ OTLq 13 EsnTELippLou 2000 Lieoco Tnq ETQLpiat; Lentmar Holdings Ltd, LIE £6pQ TT|V Kunpo. EKnpooconoc; Triq ETQipiaq EUCJJQVI^ETQL o npcor|v unoupyoc;. Auo XPOVLQ LIETQ KQL OUYKEKplLiEVQ OTLi; 29 lOUVLOU 2OO2 T) AOTLKq

ri SpaoTripLOTTiTQ o npc6r|v unoupYoq, 6£V ELVQI KQI r| iiovaSiKfi. MQ£;I LIE TT] OU?;UYO TOU ELK^QVL^OVTQL VQ 6LQTr|pOUV KOIVO AoyaplQCLIO OTT|V

EApsTLKf] Tpdn£j;Q HSBC, oncoq ELXE QnoKaAu\t>£i TO HOT Doc OTO EKTQKTO TEUXOC; Triq 6rna.ooLonoLr|or|(; TCOV OVOLJ.QTCOV \r\c, AL'OTQC; AQYKQPVT. Koivoq ouv6LQX£ipiOTf|c; TOU AOYQPLQOLIOU TOU ^Euyouq Eiicfiavi^ETQI r| offshore ETQipLQ Dellogo LIE e6pa TT] ALpEpLQ. ETT|V KQpTEAQ TOU KOLVOU

AoYQpLQOLiou, oncoc; ELXE anoKQAu\J)£i TO HOT Doc, r| ETQLPLQ ELKfQVL^ETQL VQ EXEI

EnsKTaor] EKUETQAAEUOTI AKLVTITCOV EHE L QTTO Tr|v offshore TOU K. OTOV (SLO KQI TT| OU^UYO TOU. OOTOOO r| ouYKEKpLLiEvri offshore, LJ.EOCO Triq onoLQq ELK^QVL^ETQI VQ QOKEL

anOKTT]O£l £6pQ OTr|V A9f|VQ, OTT)V O86

Etaipia HAniZTAE EYMMETOXIKH AKINHTON OE TTOOOOTO 70%. H ANGEMIAE AE 6r||j.ioupYr|9T|K£ TO 2006. 'Eva xpdvo (J.ETQ 6r||j.ioupYTl9r|KQV dAAEq 6uo ETQlplEc;. H CAPITAL HOLDING REAL ESTATE LTD HE £6pa TTIV Kunpo, TI onoia 6iax£Lpi!;£Tai TQ TIEPIOUOIQKQ oToixsia TT|q Movriq BaTone8iou OTO vrioi, KQL r| AETIKH ANAHTY3H AKINHTQN AE, SuYQtpiKri TT|(; nporiYOULiEvriq. H madeus Ltd EI'VQI r\|

eTQipiQ nou 6iarr|p£i xiptocfiuAQKLo 30

nanQTOcopri 8. Ee LILQ 6i£u9uvor], OTTIV onoia OTEYQ^ETQL TO SiKriYOpiKO Ypa(flELO TOU AlOVUOTl riEAEKTl, n£9£pOU TOU

TPQVTQXTQ OVOLIQTQ, TQ onoia va SLQKLVOUV XPT)IIQTQ OTT|V LiEoco offshore Eiaipicov. OL ouvaAAaYEc; npaYHQTonoiouvTai ox£66v HE navoiioioTuno Tpono. ETOV AoYapiQOiio En^avi^eiai EVQC; 6iax£ipLOTr|c; KQI 8idcf>opoi ouv8iKaiouxoi. Oi KivrioEiq TCOV AoYapiaoiicov Yivoviai OE TQKTQ XpoviKQ 6iaoif|HQTa LJ.EOCO 6iacfiopcov offshore Eiaipicov LIE e8pa TIC; nap9£V£c. Ai(3£pia KQI dAAouq Kouq napa8£iooui;. AVQ^EOQ oia ov6|j.QTa rtou En^avi^ovcai va 6iQKivoi3v nood IIEOCO offshore ETQipicbv ouYKaTaAEYoviai TpaVTQXTQ ovo^iaia. MEia^u aurav o ETuxEiprii-LaTiac; Gcondq Aavapaq, r| O I K O Y E V E L Q MrconnoAa, o Aaup£Vir|c; AaupEVTidSri Kat o oiEvoq (f^°? "c7!? OLKOYEVEiaq nanavSpsou, GEo e;. To av 01 IJ.EOCO offshore Eiaipicov OUVIOTOUV |j.aioq |iaupou xpfjiiaioq ELVQL mil TO onoio TO HOT Doc 8£v |inop£i va TIEI M.E aKpi|3£iQ, aAAd 9a np£rt£i va Epsuvrioouv OL Apxe?. HD

K.

ETUK£Cf>QAf|C; KQI KQTOXOq TOU OUVoAoU

LIETEXOUV OL ETQlpLEC; nAIIIETAE EYMMETOXIKH AKINHTON OE noooOTO jo% KQL r| ETQLPLQ Rassadel Ltd OE nooooTO 30%. ETOV OLILAO ndnLOTQ OULJ.-

TCOV LIETOXWV Trig Madeus ELK^QVL^ETQL KQL ndAL o AGcoq KoipQvi'6r|c;, OLKOVOLJ.LKOC; 6LQX£LpioTf|(; KQL ou|i|3ouAo<; iT[C, \iovr\c, BQTon£8LOu, QAAd KQL LiEAoq TOU AE Triq AN0EMIAE AE. H HADIETAE EYMMETOXIKH AE L6pu6r]K£ TO 2005. ETO LIETOXLKO KEifdAaio Tr|<; ANGEMIAE

Papistas trading LTD OTQ TEAri TOU 2004 KQI r| SP Capital Holding Real Estate LTD TO 2007. H 6£UT£pr| ELVQL TI ETQipiQ 8LQX£LpLor|q TCOV TTEPLOUOIQKCOV OTOLXELCOV Trie; Movriq BQTOTTESLOU OTTIV Kunpo KQL OTTTV

EKQT. EUpCO KQL OUOTQ8T]K£ 8uO OX£-

66v XPOVLQ LJ.ETQ TTi Rassadel Co Ltd.

LiETEXOUV 14 ETQLplEq. METQ^U QUTCOV f|

HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012 • 27


Ap9po4 avTaXXayf] 7tXr|pCKpopubv

KaTdpynoav vovio nou offshore Tou

Tiq 23 louvi'ou 2005, r| TOTE £AAr|viKfj Ku(3£pvnori npoxcopnoE OTT) auva\|)r| au|j.ct>covLac; [IETQ^U inc; EAAdSac; KQL Tnq AruiOKpaTiac; Tr|c; AvYKOUiAaq. LKonoc; TJTQV, oncoc; ava-

Z

4>£p£l TO OXETIKO OEK |J.£ Qp. CJJUAAoU 155,

r| «auTO|j.aTr| avTaAAavrj nAi~|poct>opicov oaov Q4)opd TQ £oo6a ano anoTa|iiEuoeiq uno TT| M-OP't17! TOKCOV». ME TOV Tpono QUTO r| sAAT|viKr| KupEpvnor] 9a UnopouoE va Aa)i|3dv£i nAripo^opisq avd E^d|iT|vo ano Tnv KU(3£pvr|ar| TT]C; AvYKOuiAac;, avacfopiKa |J.E anoTa|j.iEUOEK; EAArivcov KaTa9£Tcov OTO KpaTiSio. Tia TO 8£|j.a auTO EIXE £K8o6£i Kai OXETIKTI KOIVOTIKTI O6r|YKi M-£ api8|j.6 2003/487 EK, r| onoia TaoooTav un£p TT\C, 4>opoAOYTIOTH; anoTa|iL£UO£COV uno TOKXOV. H AvyKOUiAa o avd^iEoa OTOUC; cjjopoAoYiKOuq napaSEioouq nayKoonicoc;. To VOUOSETLKO Tr|(; nAai'oio Kai ysviKd r| noAiTLKri nou aKOAouOEi SiaxpoviKa OE auTO TO ^TiTr||j.a EUVOEL ooouq KaTa9£T£q EniGu^iouv va TonoeETipouv Ta xpilnaTa Touq EKEI. IIpiv ano Aiyouq |ir|V£q, r] TOTE Ku(3£pvr|or| EAa^E [iia nepiEpYT), av oxi OKav8aAu8ri an6ct>aor|. ZuYKEKpipiEva, OTK; 12 MapTi'ou 2012 iJ)r|ct>i^£TaL o vojioq 4056/2012, o onoioq acfopd «pu6nio£iq yia TT|V KTrivoTpocpia Kai TIC; KTT|voTpo4>iKEC; EYKaTaoTaoELt; KQL dAAEi; 6i.aTd^£Lq». O v6|ioc; pu6|aie;£ 8idcJ)opa 9£|j.aTa nou dmovTav IT\<; AEiToupyiaq TCOV

vm

Mnopei sva vo^oaxeSio Yia Tnv KinvoTpoepia va euvoef in SnynoupYia offshore eiaipicbv am AnuoKpaiia ing AvYKOui'Aag; <I>aivoviEviKd oxi, aAAd amv nepinTuan ing EAAdSaq, TOU EudvYeAou Bevi^eAou KQI dAAcov unoupYcov 6Aa efvai niGavd. EiSiKoiepa, OTQV ano auin in puGpian euvoouviai pepixec; SeKdSeg n EKaTovidSeg enixeipniiaTicov nou us QUTO TOV ipdno unopouv va anocpuYouv in (popoAdYnan noAAcov EKaTOuuupioov eupu.

, OTO dp6po 19, TO onoio acpopd «KaTapYOU|-i£V£c: SIQTQ^ELC;», KaTapYEL TO dp9po 4 TOU v6|j.ou 3399/2005, TO onoio acfiopouos ir\v auTO|iaTT) avTaAAayri nAripocfiopiuv piETa^u Ti]c; EAAdSai; Kai Tr|<; AvYKOuiAac;. nio anAd, OE Eva vop.oox£6io Y^Q TT]V KTT]voTpot))La r| £AAr|viKr| Ku(3£pvr|ori KaTTipYT|O£ \j.ia SiaTa^T) nou a4>opouo£ TT)v KaTanoA£|ir|or| Tn<; 4>opo8iac()UYri(; [iiaKi offshore ETaiptcov OTnv AvyKOuiAa. To £ni|iaxo vo|_ioox£6io fyipei |idAiOTa TLC; unoYpac{)£q oAuv TCOV |j.£Acov TT)C; Ku(3£pvrioTii; nana8r||j.ou. METa^u auTcov, o EuaYY £ Aoi; B£vii;£Ao(; co<; unoupyoq OIKOVO^IIKWV, r| Avva Aia|j.avTonouAou we; u n o u p y o q

Kai NauTiAiac;, o MaKT)q BopiSrn; coq unoupYoq M£Tact>opcov, o TicopYoq FlanaKcovoTavTivou coq unoupydt; nspipdAAovTO^ EvEpYEtaq Kai KAi|j.aTiKf|(; AAAavrjc;, o AvaoTaoioq riavviTor|(; coc; unoupYoq EOCOTEPIKCOV, o Av8p£aq Ao(3£p6oq coq unoupyoq YyEiai; Kai Q O T O O O T O VO|J.OOX£6lO n £ p l £ X £ l KoivcoviKfjq AAAr|A£YYUTiq, o MixdAriq Eva or||i£io nou nspaos OTO Kpucfid. Xpuooxot8ni; wq unoupYoq ITpooTaoiac;

28 • HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012

TOU noAiTTi, o IlauAoq TEpouAdvoc; coc; unoupYoq IIoAiTio|j.ou Kai Toupio|j.ou, o KCOOTQC; lKav6aAi6r|q coc; unoupyoq AYPOTIKTIC; AvdnTu£|r|c; Kai Tpocf)i|j.(ov, o Arin.f|Tpnc; Appa^ionouAoc; wq unoupYoq EeviKrjc; Apuvac;, o MiATid8r|c; nanaicodvou coc; unoupyoq AiKaioouvnc; Kai o TicopYoc; Mna|j.nivicoTr|c; coc; unoupyoc; IIai6£iac;. H anocpaor] auTT] npoKaAEi TO Aa'iKO . Tr)v copa nou r\E Kup£pvr|or| OTO £AAr|viKO KOivo(3ouAio Eva ano Ta OKArjpoTEpa naKETa OIKOVOIJ.IKCOV |J.£TpCOV T0V TEAEUTaiCOV ETCOV, (})p6vTlO£

va SIEUKOAUVEI EV KpunTco TT) cfiopoSia4>UYr| EXOVTCOV KOI KaTEXOVTCOV. KaAd nAr|pocf)opr||j.£V£c; nr|Y£<; nou yvcopi^ouv dpioTa Ta n£pi offshore ETaipicov OTKIEIcovav OTO HOT Doc OTL r\) TOU OUYKEKPIIIEVOU dpSpou npoKEiTai KaGapd yia cf>coTOYpact)iKf| SiaTa^T). Av a KaTi TETOIO avTanoKpivETai OTnv , TOTE 01 apn.66i£c; apXEc; o<})£iAouv va 8i£p£uvr|oouv TO TI aKpipcoc; ou|j.|3aiv£i Kai noioi EXOUV £uvon9£i ano QUTO. HD


Masque. Ton Ouvtion Kapiepou

'Oiav £ o XpioTopac; Na Saxpu^ei OE aneuGeiac; jieidSoon evag npoeSpot; ing AnjiOKpcm'cK; 5ev Eivai KQTI ouvn0ia]i£vo. 'Oiav auioq o ElVCll

em

ae axAnpouc; , TOTE TQ 6QKpUQ

TOU Ei'vai rail napanavu ano npoiov avGpamivnq

E

i'vai r| avavYEAia TOU TEAouq £voq ovEipou, OTI Eivai aSuvaTO aKO[JT| KL svac; KO|a[j.ouvioTr|c; va npd^Ei KOTL ano ooa 6a f|8eA£ Kai 6a niOTEUE yia TO KaAo TOU Aaou nou TOV E^EAE^E, oiav OL opoi TOU naiyviSiou KaSopi^ovTai ano TIC; naviaxupEc; 6uvd|j.£i<; Tnq ayopac; Kai Touq v6(iouc; TOU OUYXP O V O U aYpiou KaniTaAiojiou. Ano TT|V dno\J)ri auTrj, Ta SaKpua TOU An^riTpri XpioTOcfHa, oTav avtiYYe^£ OTnv nayKunpia EpyaTiKri O^oonovSia TT|v unoypacfiri TOU unoSouAomicou \ivr\P.OVIOU «ocoTripiac;», anoTEAouv Kai £va noAiTiKo nf|VU|j.a. Ilou dAAoi 6£XinKav Kai spnr|veuoav (IE ouoTn(iiKri XaipEKQKia -opioTE, aKOUT) KI Evaq Komj.ouvioTr|c; SEV unopei va aAAd^Ei TinoTE, dpa Kai Ta 6iKa jiac; |j.vrui6via r|Tav |J.ov66po|j.oc;- Kai dAAoi [IE 8id6£ori npopAr||j.aTiO[iou -O,TI i6££c; Kai va £X£i<;, av 8£v npox<apr|o£iq JJ.E 9dppoq OE pi^iKEC; aAAayEc; Kai jiETappuGnioEic; yia va aAAd^Eic; TOUC; opouq TOU naiYVi6iou, 9a 4>d.£i r\a Kai osva KI EKEIVOUC; nou OE E|j.nioT£UTriKav. O ArinfiTpnq XpioTOcfuaq, yia ooouc; 8£v TO yvcopi^ouv, £X£i nsvr|VTa KQI ndvco xpovia 6ia6po|j.fic; OTO KO^HOUVLOTIKO KO(i|j.a Tf|q Kunpou - OTO AKEA. TT|V KO|J.|J.OUVlOTlKti TOU

ano |ia6nTr|c; 14 ETCOV, Ypa|j-iJ.aT£ac; Tnq EAON, Tnq opYdvcoonc; vsoAaiac; TOU KopniaToq, Kai EV ouvEXEia av£(3nK£ 6Ar| Tnv KAi^aKa inq KO(j.(j.aTiKfic; lEpapxiaq [i£xpi TTI GEOTI TOU TEVIKOU Fpa|j.|j.aT£a. IloAiTiKO TEKVO TOU EJ;£Kia nanaicodvvou, riY^Tl TO1J AKEA ano Tr|v £nox"n TTJC; npooconoAaTpiac; TOU IidAiv Kai TOU Zaxapid6n, onou6ao£ OTO IVOTITOUTO KoivcoviKCOV EnioTn^cov Tnq ESZA, TTJV npunv KOYTB, Kai OTdenKE ndvTa cbiAoq Tnq Zo(3i£TiKr|c; 'Evtoor|c; Kai 9iaocoTr]c; TOU

nou anaiTouoE Tnv un£pdonior| TCOV Xcopcov TOU unapKTou oooiaAiofj.ou. To AKEA Eni Tnq nYEoiac; TOU r|Tav «a8£A<J)6 Kenyan TOU SIKOU |iaq KKE, \i£ TO OTTOIO ouvo|_ioAoYouo£ Tnv iSia nioTT] OTOV liap^io |j.6-A£vivio|j.6. H noAiTiKfi noioTnTa TOU cfdvnKE OTav, |i£Ta Tnv KaTdppEUori TOU unapKTou oooiaAiofiou, KaTacbEps va nspdoEi TO K0(i|j.a TOU OTTI vsa SuoKoAri Enoxri XUP^ ancoAEiEq Kai HE av£na<t>r| Tnv noAiTiKf| Kai EKAoYiKri TOU snippori. ME vvco|j.ova |j.dAioTa Tr| Auor| TOU KunpiaKou, oTripi^s TOV Tdooo riana86nouAo OTnv nposSpia TT)c; An(iOKpaTiac; Kai ouv£(3aAE anocbaoiOTiKa -av Kai TaAavT£UTT|K£ yia iva 8idoTn|j.a- OTnv anoppi^r] TOU ox£6iou Avdv ano TOV KunpiaKo Aao [IE 6niio^rjcbiona. Tia va aKoAouerjoEi, napa TTI OKAnpT) aVTlKO|10UVlOTlKfi EKOTpa-

TEia TCOV avrindAcov TOU, r| avaSa^ri TOU OTT| esori TOU npo£8pou Tnq KunpiaKriq; An(j.oKpaTiaq. 'Hiav Eva SuoKoAo Kai pi\))OKiv6uvo £YXeipT1l^a K QL npsnEi va nioTco9£i OTOV XpioTocbia TO noAiTiKo TOU 9dppoc;. AAAd r\| SEV unf|p^£ Ka9oAou EUTUXTIC;. O KO|j.nouvioTr|c;, nou 6Ar| TOU TT| ^cor| unooTf|pi?£ TO ou|j.cf>£pov TCOV £pyae;o|j.Evcov, EcbTaoE va unoypa^Ei Eva oKAripo |ivn[i6vio EvavTi'ov Touq Yla VQ acooa Tiq a6r|(f>dY£c; Tpdn£J;£c;. Kai Tf| X^pQ ~ ov\icf)cova |IE TT| 6ia(3£|3aict)ori TOU. Tia va ano6£iXT£i OTI 01 KaAEc; npo9£O£ic; 8£V apKOUV - n' auTEc; Eivai OTpco|i£voq o 6po|ioq npoc; Tnv KoAaor). Ano Tnv dno\|)r| auTti, Ta SaKpua TOU XpioTocbia unopEi va Eivai xpipitia OE ooouc; £8co Kai aAAou ava<;r|Touv Eva 6p6|io Siacbuyric; ano TIC; andv9pcon£c; noAiTiKEc; TCOV nvr]|j.ovicov. Kai KaTl TEAEUTaio, aAAd oxi aorniavTO, Yia ooouq Enixaipouv: TouAdxioTov o XpioTOcbiaq 8aKpuo£... HD HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012 • 29


noAu KaAoq qriAoc; ouvnGf^ei va KQVEI eva anAd Teoi oe onmov Aeei moc; 5ev efvai avTiaTvuvrnc;, aAAd Beupei ncoc; vie TOV eva n dAAo Tpono nioca an1 6Aa ei'vai 01 Eppaioi. «ria 6Aa, cpiAe jiou, cpTaive 01 Eppafoi KOI 01 noSnAdTeq», TOU Aeei. Kai OTOV o ouvovnAnTTiq TOU anavTriaei axeSdv vinxaviKd «Kai YIQTI cpTai've 01 no5nAdTe<;;» YeAdei avTiaTpetpovTaq TO eparrnua «KQI <pTaiveoiEppaioi;»

Tou

H

Ba^epavn

YEVIKEUOT] EMU 0 niO EUKOAoq Tpdnoq va anoScooEiq Eu9uv£q Kai (3£(3aia va |ir|v EXEiq EOU Kauia. O EudvyEAoq B£vie;£Aoq coq ouvTaynaToAoyoq Ei'vai aiYOupo ncoq yvupi^si auTf| Tr] ysviKri apxfi nou an£x9dvovTai 01 6n.uoKpaTi£q Kai AaTpEua o cfiaaioudq. 'Oiav ducoq OTiq 11 OKTCo(3piou (3p£9r|K£ oTn.v Enrtponr| TT|q BouAriq £puTW|j.£Voq niEOTiKa yia TO TI anEyivE r\O AayKapvT, andvTn.o£ \i£ Tpono nou d^TjOE TOUC; navrEq dvau6ou<;. O KUpioq B£vi?;eAo(; SEV EIXE 6£i Tr) AioTa, aAAd TauTOXpova r\iav aiyovpo<; nuc; SEV EIXE |i£oa TinoTa oo[5ap6 Kai ncoq 01 TPEIC; npcoToi tiiav Eppaioi. O B£Vie;£Ao<; 6ev Eivai avTiorniiTriq. 'Exei OT' aAf|6£ia (fiAouq E|3paiouq, TOUC; onoiouq |idAioTa EXEI E^unripETI^OEI JJ.E 6idct)Opa vo|io9£Tfi|j.aTa OTr| 0£ooaAoviKr| . npoq TI Aomov r] aoTOXi'a Tqc; 8rjAcoor|c;; "H |j.r|nco(; 6ev fjiav ; Tr|v KupiaKri 2 A£K£|i|3pLou,

8uo £(|>r||j.£piS£c; nou EKavav Aoyo yia EnnAoKrj MapyapiTaq Ilanav6p£ou AayKapvr. H IIanav6p£ou SEV Eivai nou9£vd OTT| AioTa, aAAd unooTr|pie;av ncoq E(inA£K£Tai OTOV Aoyapiaono TOJV 550 EKaTonM-Upicov 6oAapicov, nioco [idAioTa ano TO dvo|ia «Mapia navT£Ati». H £HnAoKf| 6£v nTav TinoTE dAAo and KOUTOO|inoAid OE [iia ouoK£i|)ri ZAOE, Ta onoi'a o YEVIKOC; OopoAoyiaq ETEAioc; ZTaoivonouAoc; 9£copr|O£ KaAo va KaTa9£O£i OTOV EioavyEAEa OiKOVO|iiKou EyKAfinaToq. H KaTa9Eor| TOU ETaoivonouAou OTTI ouvexEia EiiifaVIOTTIKE we; avac[)opd OTOIXEICOV and TIC; £4>r||j.£pi8£c;, yia va ^EKIVTIOEI Evac; aKOnn yupoc; OEvapioAoyiac;. Eni 6uo xpdvia r| EAAaSa J;OUOE [IE Ta oEvdpia yia TO noioc; Eivai orr] AioTa. Tcopa Kanoioi 8r|puoupYouv oEvdpia yia TO noioi sivai nioco and TT|V AioTa, avTi va YIVEI TO |j.ova6iKO npay^a nou npEnsi va YIVEI: Na EAEyxSEi r\. EE Evav TpiTO Yupco nou |j.dAic; dpxios, TO noAiTiKo ouoTTi|j.a anAcoc; 6u(idTai TOV sauTO TOU. ArmioupYEi (i£9o8iKa SpaKOUc;, yia va c[)Tid^£i Eva aKd|j.r| napauu9i nou 9a avTinapa6£O£i OTT)V npaY|iaTiKOTr|Ta. And Ta oToiXEia nou anoKaAuxpauE yia TTI AioTa npoKunTEi ncoq undpxouv unoupyoi, npco9unoupYIKOI (JsiAoi, EKSoTEq, Tpans^iTEq, nou KOOUOUV TT|V naviSa Tf|q SianAoKi^q OTr| AioTa AaYKapvT. Ka[iid £cj>r||j.£pi8a SEV EKavE £p£uva yi' auTa Ta ovdp.aTa. KavEva HEOO £vri|j.£pcoor|q 6EV £9£O£ EpcoTTinaTa. ncoq 9a |j.nopouoav dAAcoOTE; Ol iSioKTi^TEq Touq Eivai OE auTT| Kai OE dAAsq AiOTEq Kai anAcoc; ava?r|TOUV TOV Tpdno UE TOV onoio 9a anoTp£\))ouv svav . H nio KaAq |i£9o6oq Ei'vai TT|q Kai TOU napa^u9iou.

i Aomov va ac()f|oouv TTIV KaAf| KOTr|Ta va Touq xa^aoel I-1111 8iKr| Touq lOTOpia; AnsvavTi Aomov OTTIV |iiaq Ku|3£pvr|OTiq nou SEV EKavs OUTE ir|v napa|HKpr| 6r|Acoori yia TT| AioTa, TCOV SicoKTiKcov apxcov nou KOITOUV a|if|xava noia 9a Eivai Ta noAiTiKd npooTay|iaTa, Kai TCOV npcoTaYcovioTwv nou ouYKdAumav Eni xpdvia TT\V aAtieEia, r| KaAuT£pr| |i£6o6oq Eivai r| apEva. ETf|v apsva TCOV MME 6£v naTcovouv Yia TT|V aAr|9£ia. Mnopouv va E^aocpaAioouv ailia pixvovTaq Tpoc[>n OTO AiovTapia ir|q \Jji9upoAoyiaq. BacfiviKa Ta npcoTOO£At6a YEfiLoav HE cJ)COTOYpacJ)iaq TOU £mx£ipr||j.aTia Ed|inu Micovti, UE TTJV £nior|uavor| P£(5aicoq cm Eivai E(3paioq. Ev8£X£Tai va Eivai o nio vd|j.i|j.oq TT|q AioTaq, EvSsxETai aKour] OTOuq AoYapiaououq TOU va Eivai Kai o i8ioq o £K6oTr|q TT|q Ec()r||j.£pi6aq, aAAd auTO 6£v EXEI Kauia orinaoia. «H TOU Micovr|» UOIQ^EI va t ' TO iSio xspi OE do£q £cpr|. AAAd SEV Ypac|rcTiK£ Yia KavEvav dAAo. OUTE YI' auTouq nou EUKpivcoq EXOUV KAEipEi. Kai (3£|3aia TT|V Ypdcfiouv auToi nou £|ic[)dvi^av TT| Sr|uoaionoir|ori TT|q AiOTaq AayKdpVT coq napapiaori npooconiKcov 6£6o|j.£vcov npOKEiTai y(.a unoKpioia; 'Oxi, npdKEiTai YiQ [MO- aKO[ir\a TOU ouoTnuaToq va ouYKaAu4)£i, va KAEIOEI TO uovaSiKO napd9upo aAti9£iaq nou dvoi^E. Kai TI nio anoTEAsoiiaTiKO an' TO va TO KdvEi UE Ta avayvcopionEva uAiKa TT|q ouvcouooioAoYiaq, TOU £iunvr||j.aToq TCOV Tunonoirinsvcov avTavaKAaoTiKcbv Kai TOU Aa'iKiouou. Fia dAa Aomov cfiTaivs 01 Eppaioi. OUTE o B£vi<;£Aoq, OUTE o HanaKcovoTavTivou, OUTE 01 Ar)OTapxoi Kai AioTapxoi. AVTE Kai r| uriTEpa TOU no6r]AaTr| HanavSpEOU. HD HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012 • 31


Offshore 'Oiav Snjioaionoiriaavie in Aiaia AayKdpvT SieuKpivioaiie 5uo npdYJiaia nou Gecopnaajie anapaiTma. To npcoio mav ncoc; oaoi nepiexoviav am Afaia 5ev Eivai anapaiTma napdvojioi, aAAd npenei ai'voupa va eAevxGouv. To Seuiepo ncog SEV EXOUV iSiaiTepn onjiaoia TQ noati OTOUC; AoYapiaajiout;. Kanoiog nou Ejicpav^oTav JIE poAic; 100.000 SoAdpia as KOTaGeaeig, 6a iinopouoe va EXEI SiaKivriaEi EKOTOvidSEc; EKaTOjijiupia Aivo npiv. Ano Tnv dAAn, Kdnoioq \LE peydAeQ KaiaGeaeig 6a jinopouos va ei'vai anoAuTug SiKaioAovniievoc; E^artiac; ing SouAeidg TOU. 'Eioi TO jiovo ouaiaoTiKo Gejia mav va i n AIOTO.

E

KQtovTaSec; offshore TI KaTaSsieq \i£ Kco6iKo 6vo|j.a sivai 01 QYVCOOTOI iriq Ai'oiai; nou ouvoSeuouv ia YVQOTQ OVOP.QTQ. npOKEiiai yia. noAuiKOuq, \fia avSpconouq nou ^enAevouv naupo xptlk"1. Yla emxELprniaTLEc; nou 4>opo8iact)EUYouv; Movo T) Eniorinri EPEUVQ ano nq Enion.IJ.EC; apx£? unopEi va TO anoKaAuT|)£i. Ta MEOQ Evr||j.£pcoor|q |j.nopouv va nai^ouv TOV 8iKO Touq poAo, anoKaAuniovrac; TIC; E|i(])avE((; avavTioioixiEc; KaiaeEicov Kai Tinoia ano ~ua 6uo 6£V EXEL VIVEI. H Ku|3£pvr|or| oiconr|O£. 'Oao yia TOV unoupyo OLKOVOIIIKUV, 6r|Acoo£ nco<; napTiYY£i^E TTJ Aioia ^avd ano ir| TaAAia. AUTO naAi ormaivEi Tpia npdynaTa. 'H ncoc; ITanaKCOvaTavTivou napanoi'n.oav Tr| Ai'oTa nou napa669n.K£ OTOV ElEnovri, fi npoonaGEi va K£p6LO£i xpov°, A 0£A£i va aKupcooEi TT| or||j.aoia TCOV oocov anoKaAunTEi r] AioTa KI En£i6r| SEV ToA|id va TT]v a|j.<tHo(3T]Tr|0£i a(t>r|V£i va £vvon.e£L ncoq Tcopa 0a £p9£L r\i AiOTa». ME 6Ar| auTti TTJ oiconriAri anoxti ano TT| Auor| TOU npo(3Ar|iiaToc;, yia |iia QKOUT] 4>opa EntxEipELTai r] ouYKaAu\|)r| . H OUYXUOTI Eivai o aocfiaAEOTEpoc; Tponoq YIQ TTI ouYKaAu\|jr| . Kai oncoc; npiv anoKaAucfiGEL r| AioTa KaTac()£pv£ va \n\v ano6i8ovTai EU0uv£q, ETOI KQI Tcopa nou EXEL anoKaAu4>6£i c|)povTie;£i va 8r|iiioupYEL SaiLiovEc;. AAAa OXL unEuSuvouc; nou 6a Linouv c|)uAaKr|. ITT| 8£or| 974 Triq AiOTaq Eivai TO 6vo|j.a IlavTsAri Mapi'a. 32 • HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012

lEVtipld,

ouvwjjooieg KCU noAiTiKti naixvi'Sia \ie (povio 550 £K. TOU KUHJTCI

H navTEAri 4)ai'v£TaL va Eivai TO npoacono Enaefnc; LIE TT|V Tpdn£J;a HSBC yLa TT) 8iax£Lpiar| 550 EKaTOiiLiupLUV 6oAapicov. To nooo TCOV 550 EKaTOLiLiupicov Eivai enEvSuoEic; OE aiioi(5aia KEcpaAaia Triq ETaipiaq CMA. AisuGuvcov OULJ.POUAoc; TTjc; ETaipiac;, sivai o Ediinu Micovf|c;. O AoYapiaoiioc; npocjjavcoq SEV avrJKEi OTT|V riavTEAfj, ilia anAr| undAAT]Ao TTjq CMA, aAAd OTT)V ETaipia. npoKEiTai Yia Evav ano Touq nio iiEYdAouq AoYapiaoiiouc; KaTaOsoscov, LidAAov OLICOC; ano Touq nio KaGapouq. MsydAEq ETaipi'sq, nioTcoTiKa iSpuiiaTa, YVCOOTOI Enix£ipn.LiaTi'£q cpaivETai va EXOUV EnsvSuoEi OTa aiioipaia KEcfidAaia Tn.q ETaipi'aq. Evaiiiori iiriva LIETQ TT| SrinooionoiTiOTi Tr|q Ai'oTaq ano TO HOT Doc, KavEvaq AoYapiaoiioq TT]q AiOTaq 8sv EXEI £p£uvn.0£i ano Ta MME. OUTE KQV auToi nou Euc^avi^ouv voiKOKUpEq LIE KaTaGEOEiq OTTIV EApETia. AvTiGETcoq o AoYapiaoiioq TCOV 550 EKaTOLj-iiupicov OUYKEVTpCOVEL YUpCO TOU OEVdpltt Kai 0ECO-

pi£q ouvcoiiooiaq.

O Mn6|inoAa<; KaTaweAAei TOV 5iax£ipioTi] TOU 'Eva and Ta nx^P*! ovouaTa Ta onoia nEpiEXOVTai OTTi AioTa Eivai oiyoupa auTO TT)q oiKOYEVEiaq MnoiinoAa. H oiKOYevEia, nspa ano Touq ETaipiKouq aAAd Kai npooconiKouq AoYapiaoiiouq, £X£i EnEvSuoEi Kai OE aiioi(3aia KEcJsdAaia 8iacf)6pcov ETaipiwv. Mia ano auTEq si'vai Kai r| ETaipi'a CMA TOU Zdiinu Micovrj. O OcoTriq MnoiinoAaq, LJ.ETOXOC;

TT)q £cfir||j.£pL'6aq E0NOZ Kai TOU Mega, En£v6u£i OTTIV CMA TECHNOLOGY VENTURE apKETd EKaToij.ij.upia SoAdpia, nou ouii<f>cova LIE nAripocfiopiEq acfopouoav OE ilia En£v8uoT] OTO lopatiA. Tr|v KupiaKTi 9 A£K£ii(3piou, r) £c[)Tiii£piSa EONOZ ELXE npcoTooEAiSo psnopTa^ HE TiTAo «H z;coT)-iiuoTf|pio TOU Zdiinu Micovr|. Ano TO KoAEYio AGrivcov OTTJ AIOTQ AayKapVT LJEOCO TEA Api(3». ETO pEnopTa;; r\a acpispcovEi Tpsiq OEAiSsq YL(i va nEpiypd^Ei TT| ?cori TOU s|3paiou EniX£ipT|LiaTLa, acf)r|vovTaq Sidcfiopa unovoou|j£va Yia TOV «KUVLoiio» TOU aAAd Kai 6r|ii6oi£q 6r|Ac6o£iq nou «ouKO(fiavTouv TT|V EAAd6a». H ouKocpavTia TT)q EAAd6aq, ouLi(t>cova (IE Tn.v Ecf)r|Li£pi6a, EYKEITOL OE dp9pa OTa onoia o Micovriq avacpspETai OTr|v EKTETaiiEvri 6ia({)9opd nou undpxEi oir\. «Asv imopEi'c; va napsiq d8£ia oiKo6oLir]c; OTTIV EAAd6a av SEV Aa6coo£iq TT|V noA£o6oiiia», YP at t>£L o Micovriq OTO dpGpo TOU, npayiia nou AEVE dAAcooTE Kai noAAoi 'EAAr|V£c;. Tia TT|V EC^TIIJEp(8a 6|j.coq Ei'vai ouKO(J)avTia ano TOV «LJUOTTlpLO» MlCOVT].

AKOija KOI av unoGEOEi Kdnoioq ncoq auTT] Eivai ilia a^ioAoYiKti Kpior) Tr)q £ct>T|H£pi6aq, TO psnopTa^ Eivai apKETa Kai iidAAov unonTa EAAinEq. AEV avac()£p£i nouGsvd ncoq paoiKoq 6iax£ipioTTiq TOU Micovi] r|Tav r\a rj EcpriuEpiSa E0NOE KQl TO EK8OTLKO OUYKpOTr||J.a

Tr|q oiKOYEvsiaq MnoiinoAa, oncoc; Kai noAAd iiEAri TCOV 6ioiKT|TiKCOV ou|j.pouAi'cov TCOV £niX£ipr|O£cov Tn.q


EneAaon OTIS AEKO —

aim npconv /JouAturtsS KOI Kfll no/tourcs nofal£{Jl£S

^2"j^. ' ^^^H| mLar*

MM

KiipitiKCfTiKn

finpoKpatia

l' 'ilviiH-ii -:-/;' TT:-

O LiuoTTipLoc; Aoinov IdLinu Micovr|c; EIVQI Evac; OUVEPYQTTIC, TCOV £mx£Lpr|0£cov KCU TTIC; oiKOyEVEiaq MnoimoAa, T\a npo(j)avc6q KQL SEV KQVEL 6r|LiooL£ULj.a YIQ TT| 8iKid TT|q ouLiiiETOxr] OTT] ALOTQ AQYKQpVT KQl TIC; SlKEC, TT]C, KaTQGEOELC,

OTT]vHSBC. IY|v L'SLQ LiEpa ri £4>r|Li£piSa «ArnioKpaTLa» TOU ridvvri OiAinndKT] STJLIOOIEUEL £va QVTIOTOIXO pEnOpTQ^ LJ.E TT) J;(OT| TOU EUlXEl-

pr|Lj.aTia, r| onoi'a KQI ndAi xQpQKrripi^ETai Liuorripia. ri£piYpdct>£Tai ncoc; KIVEITQI LiETQ^U A0TJVQC, KQl TEA A(3l'P LIE TO TIpO-

aconiKO TOU aEponAdvo, ncoc; SEIXVEI Tnv npOTl'|JJ|Or| TOU OTT| SEUTEpT] nQTpl'Sa TOU,

TO Iapar|A, £Kc[>pd<;ovTac; LIOALOTQ QKPQLEC; oicovioTLKEc; QVTiArniiac,. 'Eva QITO Ta 2.059 ovoLicrua Trie; ALOTQC; ^EOKOVL^ETQL xwpf? VQ ELVQL OUTE TO UIO ETTCOVULJ.O OUTE QTTQpQLTr]TQ TO TILO UTTOTTUO OTT1 AlOTQ, QCj)OU ELVQl YVUOTO TQ TEAEUTQIQ XPOVIQ TTCOq QVf)K£L

OTiq mo \|)r|A£c; SEOEK; TUV EnEvSuTWV OTOV

KQL MQKT] BopL'Sr]. Ynfip^av KQL OL 6uo Touq LiQ9T|T£(; OTO KOAEYLO AGrivcbv. O ZQLITIU Micovriq EXEL £nav£LAri|j.|j.£VQ LiiAr|-

Koivf| AoYiKT] TK; 6r|Acoo£Lc; BEvi^EAou nwq 6sv ^EpEi noioq ELVQL OTT| ALOTQ, QAAd OL npcoTOL ELVQI E(3paioi. 'locoq 6[iux; TO KOLVO OTOLXELO ELVQIKQL oAAo: O MaKriq Bop(6r|q.

'Otav o La\mv yvtopioe TOV MaKii H £(t>r||j.EpL8a E0NOZ EXEL EKTETQLIEVO pETiopTde; YLQ THV KOVTpa ZQLITTU MLCOVTI

Oxi ria

TOV Bopi'Sri caq TO LiEAoq QKpoSE^idq opydvcooriq nou TpoiioKpaTouoE TOV (610 KQL

Kai n Y10^ Mapvapha r(Viiiou nr w xt\tu IHI'KX >-

a.V\t>v, mini mnv A\iinu!<<> Kiti TodficOnpcv

T1"|V O L K O Y E V E L Q TOU, (fHQVOVTQC, OTO

.^.:

OT]1J.£LO VQ QTIELAEl TT]A£(t)COVLKd TT\V OLKO-

YEVELQ TOU. 'OTQV o Bopi'Sric; npooxcopr|0£ OTTl NA KQl EyiVE QpYOTEpa UTIOUPYOC,, O

Miavriq ap6pOYpdct)Tio£ EvavTiov TOU KQI xapiKTripiOE TT|V avd6£i^n TOU OTQ Q^iuiiaTQ Tf|q X^paq coc; iiaupri OTLYM-ti YIQ TT] Ar|LiOKpQTi'a. O Micovf|c; GULIIOE LidAiOTQ OE 6i£9vr| LIEOQ £vr||j.£pcooric; ncoc; o Bopi6ric; r|Tav OUYKQTOIKOC; TOU MixaAoAiQKOU OTTI XOUVT1KT1 EIIEN, nou TO xpfoM- a an° TOV l'Sio TOV Topa nanQ66nouAo KQL SECopouoE coc; EKcfipaor] Tr|<; noAiTiKfic; TIC; Eni6poLi£q LIE TO TOEKOUpl OTQ E^dpXELQ.

noAAoi 9£copouv ncoc; o Micovric, KQT£|3aA£ ncoq OUVEPYQTEI; TOU Miuvri unqp^QV 01 npoondesiEq Y La va VW ^avaunoupYonoiriSEi o Bopi'8r|q, QcpfivovTac; va niO YVQOTOL £niX£LpT]LlQTL£i; OTT| X<^pQ KQl XprioiLionoLr|OQv Tiq ETaipiEq TOU yia va EWOT10EL ncoc; LILQ TEToia Kivr|or| 6a TQ 6UO pEITOpTQ^ CfQLVETQl VQ EXOUV MC,

TOo-EeEAONTi! E8EAONT, 0«pUCTl Q <(puampih)Sns Sdpra»

OEL YLQ TQ XPOVIQ EKELVQ, TTQpOUOlQj;OVTQq

KOOL10. Kai OTQ 6UO pEnOpTQ^ 8lQCt)£UY£L

EUEVSUOOUV.

To htpaia r J.T . a ..-— l*f-^m.'.:. IIM; nupiti in<;miiri-a.tittfttft,

Oi oxEOEiq TOU BopiSr) LIE TO ouYKpOTr||a.a MnoiinoAa SEV SisnovTai ano (fiAia, aAAd o npconv unoupYOc; TTIC; KupEpvTioric; nanaSTinou iKavonoir|O£ TQ aiTfjiiaTa TOU oiiiAou MnoiinoAa, SLVOVTQC; OTIC; KQTQOKEUQOTLKEC; TOU ETaipiEc, SsKaSEc; EKaTOLiLIUpia EUpCO. H KaTQOKEUaOTpia

EAAd8aq aAAd KUL TTIC; Eupconric; ansva-

ETQipia TOU MnoiinoAa EI'XE avaAdpsi TT] 8idvoi^T| OTIPQYYO.? TOU OLE OTO opoq KaAAiSpoiio. To nopioiia TCOV EmeEcopTiTCOV YLCL TO EPYO EIXE coq ouiinEpaoLiQ ncoc;

VTL OTOV l8lO TOV HQLIQpQ.

T! KQTQOKEUaOTLKri ETQlpLQ nAr|pC09T)K£

OL OXEOEIC; TOU MQKTI Bopi8r| LIE Tiq 6uo nou c{HAoi;£vr|oav Ta pEnop-

Epya TQ onoLQ SEV EL'XE KQVEI. 'OTQV o BopLSric; avEAaps unoupyoc; METacpopcov, avTL via EAsYXQ £6coo£ £vroAr| va 6o6ouv

ECflEpVE TTJV £(3pQLKT] KOLVOTnTQ Tr|C;

|J.UOTT1PLC08T1 ^COT] TOU MlCOVT]»

ELVQI KQTI napandvco ano KaAsq. O ridvvric, OiAinndKriq urnip^E ouia.Lia6r|Tr|c; TOU Bopi8r| OTO KoAEYio KaScoc; Kai LiEAoc, TTIC; opYdvcooric; «EA£u9£poi MQxnt£<;» "cou BopiSri, EVCO napaiiEVEi <t>iAoc;.

QKOIIT] 40

EKOTOLILO-UpLa OTT|V ETQL-

pfa. PuGiiLOE Enioric; voiiiKa LIE TOV v. 4070/2012 6Aa Ta aiTT)|j.aTa TCOV ETQLPLCOV EKLJ-ETaAAsuoric; TCOV 6io6Lcov, 6T|Aa8r| TCOV ETaipicbv TOU MnoLinoAa. To EKavE » HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012 • 33


Offshore

YUVQLKQC; OTTl ALOTQ LIE 5OO

EKQTOLi-

LiupLa. Eyco, KavovTac; TOV acJ)£Ar|, TOU ELna: "AEV AEq TO ovoiia, va Liac; cfiuyEi q nEpLEpYELa;" TOTE o K. AEKKaq av£4>£p£ TO 6vo|ia TTJC; Kupiac; MapYapirac; IlanavSpEou. 'AAAo TinoTE SEV EXCO va npoo6£oco». AEKa LiEpsc; LIETCL TO OTsAExoq TOU ZAOE BaYYE^K KapaLidvoq pcoTTiSriKE and TOV ELoaYYE^sa riEnovri av £Lnco9r|Kav ooa av£cf>£p£ o YEViKoq vpa\j.\icn:ia<; OTT] - -- :•i : - -: ouoK£\j)T) Kai £ni(3£(3aicoo£ ncoq unr|px£ avn,auxia OTO ZAOE yLQ TLC; KarnYOpi'sc; nou an£6i6£ r| KOLvq vvc6(ir| YLQ TTI AioTa, TIC; onoLEc; E^EcfpaoE LIE TOV Tpono QUTO 0 NLKOC; AEKKQC; OTT] ouoKEipri. O iSioc; o od« BUP\s conce BOBOIAS (BOMPOLAS) AsKKaq SLEIJJEUOE ncoq unrip^E onoiaSrj•*•"..« .*,MY" CMA TECHNOLOGY VENTURE PARTNERS LIMITED « noTE unripEoiaKT] £ni'or|Lir| avacfiopd OTO dvoLia Tr|c; MapyapiTac; nanavSpsou fj OTOLXEL'Q and EpEUva. OL E(|)r|Li£pL6£c; COOTOOO £Licf>QVLoav psnopide; nou LuAouaav Y IQ ELinAoKfi TTJC; IlanavSpEou, npoKaAcovTac; TLC; SLQT()£UTpEic; LispEc; npiv and TIC; EKAOYEC;. TOU KOOLiou, o onoioq TOUC; ano8i8£L npo- OELC; TOOO Tnc; oiKOYEVEiaq IlanavSpEou KI QV uno9£oouLi£ ncoc; TQ EKSOTLKQ ondSELEq ouYKaAu\|)r|c;, nioTEUOVTaq doo Kai TOU iSiou TOU Zdiinu MLCOVT] YLa OUYKpOTr| LlttTQ OTf|V EAAdSa EIVQI aVELidALOTa ncoq OTq ALOTa unapxouv noAL- ox£or| Tf|c; LIE TOUC; AoYapiaoiiouc; Tr|c; nnpEaoTa and ouLict>£povTa, OL EKSOTEC; TLKQ npoocona. «KuKAo(J)opouv 6LQ())opa», ETaipiac; TOU OTr| Aioia. TOUC; EXOUV KaSe SiKaicoiia VQ ou|j.na9ouv ELnE xipiKTnpLOTiKd, «na)(; undpxeL TOV MaKT| BopiSri. Kai Liia M.n. OTT] ALOTCI nou EL'VQL r\a nanav8p£ou». 01 6paKoi 9eAouv va 4>dv£ TTJV aAi]0£ia Ma5a>vxa<; ti\a Tnv EnoLiEvri nLiEpa o ZTaoivonouAoq, ZTa npcoTOOEAiSa TCOV £(f)r|Li£pL6cov, AUO aKOLH"| EK6OTLKQ 0UYKpOTT]LiaTa KaTaGETOVTaq OTOV IlEnovri, neT£cf>£p£ EKEI an' dnou npoKAnTiKd anouoia«£TIQlJ;aV» LIE TQ 55O EKaTOLlLlUpia TT]C; TT) ouvoLiiALa OTT| ouoKEipT) AsYovTac;: j;av Ta psnopTa^ Y IQ Trl ALOTQ AayKapvT AI'OTQC; ELinAEKOVTac; TT] MapyapiTa «Zf|Tr]aa npo4>opLKa ano TOUC; SLEU- KQL TLC; npoond8£i£c; ouYKaAu\))r|c; and nanavSpEou. Xpnoiiionoi'rioav (idAioiQ 9UVT£q TOU ZAOE, K. AEKKtt KQL K. 8uo unoupyouc; Kai TpEic; KU(3£pVTiO£Lq, TT]V A£^T| «£LinA£K£TaL» KQl TT]V OUVEnavaYicoTonouAo, TLC; npcoTsq LIEPEC; mi ndAi OEvdpia. To VEO 8EOQV [IE TOV Aoyapiaono ir|q MQPLQC; L1ETQ TT)V avdATH|JT| TCOV KaSriKOVTCOV L1OU Eivai TO «noioc; ELVQL nioco and nr\. Zav va Linv E IlavTEAfj. H «E[inAoKfi» TT|<; nanav6p£ou KQL AOYCO TOU OXETLKOU 9opu(3ou va Liou 8£v TJTQV napd T] avQcJ)Opd iqc; OE Eni- nouv av YvcopL<;ouv KOTL yia TT) AioTa Eivai LinpooTa r\a TQ oToixEi'a YIQ n£6o KOUToonnoAiou OE HIQ OUOKE^TI auTrj. AUTOL LIE SLapEfiaLcooav OTL SEV va £p£uvr|9ouv. noAiTLKQ KQI EniXEipTiOTO ZAOE, aAAd 01 E(])r||j.£pL6£c; sn£|j.£- YvcopL^ouv. 'EnELTa ano LiEpiKEq TILIE- LiaTLKa OULiCflEpOVTQ ^EKQ9apl<;OUV TOUC; vav TKOC; EHHAEKETQI. Tr|v copa nou TO PEC;, OTav EYIVE ouoKE\))r| LIE oAouq Touq AoYapiaoLiouc; TOUC;, aAAd SEV avYi'?ouv EKQVQV Yvcopi?;QV QKpi|3coq TL av£4>£pav 6L£u9uvT£q Kai avanAnpcoTEq, EnavE- Tnv aAr|9£ia. AvTi9£Tcoq ST|LILOUPYOUV 01 KQTQGEOEiq TCOV OTEAEXCOV TOU ZAOE 4>Epa TO 6ELia Kai 6Aoi LIOU anavTTioav apKETOuc; SpdKouc; yia va TT|V cfidvE Kai OTOV EIOQYYEAEQ Il£n6vr|, aAAd dcfir|OQV OTL SEV vvcopi'^ouv. va TTjv KaTaniouv. ApKETa OEvdpia Yia va va unovoEiTQi ox£ori LIE TOV AOYQPLQOLIO. KQTQ Tr| x"csoivr| ouoK£t))ri oiicoq, nou 6r|LiioupYTioouv OUYXUOTI, . 'Oncoc; aKpipcoc; ZTiq 2 OKTCO(3pLOU, OE Llia OUOK£\))r| ndAi pcoTrioa Touq Kupi'ouc; SLEUSUVTEC; OTIC; 9£<apL£<; ouvcoiiooiac;, Kanoioc; cf>TaL£i OTEAEXCOV TOU ZAOE, TO OTEAEXOq TOU av vvcopi^ouv KatL, o K. AEKKaq, npo'i- YEVIKCOC; KQI aopioTcoq Kai ELVQI noAu ZuLiaToc; NLKOI; AEKKOC; E^scfipaoE OTOV oTaLiEvoc; TTjq AiEueuvanc; Zx£6iaoLiou napaiiu9£vioq Y LQ VQ 4)Tai£L. Kanoioc; YEVLKO ypa[i\j.a.Tia iTQOLvonouAo TO KOL ZUVTOVLOLIOU EAEVXcov Tr|c; KsvrpiKric; E^coyriLvoc;, EAoxiV r| N£cf)£AiLi. AAAd SEV napdnovo TOU yiaii o KOOLIOC; an;o8L- YnnpEoiac;, OTT) ou;;r|Trior| nou KQVQLIE 4>Tai£i noTE QUTOC; nou npayLiaTiKd (J)Tai£i 6si EuSuvsq OTO IAOE yia IT\. Liaq £i'n£, napouofa oAcov TCOV 6i£u9u- Kai Eivai Linpooid |iaq. AKOLITI KI av TOV METECflEpE OTT] OUOK£lJ)r| T1"|V aYavaKTT]OTl VTCOV, OTL aKOuyETaL ncoc; undpxsi OVOLIQ YpdcfiEi r| AioTa. HD 34 • HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012


EAMIIY MIQNHI

MS

r

vcopioa TOV Zdpnu Micovri TOY xEiucova TOU 1999 OE pia EKSriAcoan OTOV BdAo. H Yvojpipia uag mav udAAov ensiooSmKn. 'Hjiouv ovuAmng OE u.ia eKSriAcoan nou acpopouoE Tiq OXEOEIC; naAmoTivng KQI lopanA. Ano Tn UEpia pou TonoSeTnGnKQ nug TO FlaAaioTiviaKO sivai EVQ npd(3Anua KaTOxng KQI QUTO YEVVQ 6Aa TQ 5£ivd. 0 Edunu nTav OTO aKpoaTnpio, anKcoGnKE KQI Tono9eTn0nK£

Tou Ktooia ouq lopanAivouq. H Tono6ETnan TOU nTav evTuncoomKd Koapia KI EYCO QYVOOuaa ncoq o vEapoq nou npoana9ouoE va JIE n£ia£i mav Evag and TOUC; nio avEpxousvouq Kai nAouaiouq OTO EupconaiKO OIKOVOUIKO OTEpsooua. H ou^iiTnon uac; OUVEXIaTnKE EVTOva Kai psTd Tnv EKSnAcoon. AEV Eixa ^avaKouoEi Eppafo va uiAdEi TOOO auYKOTapaTiKd YII to IlaAaioTiviaKd. AUTO ducog nou us

EVTunuoiaoE nTav ncoq o Iciunu udAic; eixe nepdasi uia jiEYdAn nEpmETEia UYeiag. EIXE laopponnOEI UETO^U ^ojng KOI 9avdTou Kai EKAEIVE npog Tn ^cori ue TO (3dpoq, dnojc; nioTEus, jiiag dAAnc; cpiAooocpiag. «0a OTauaTirooj va SouAsuco TOOO KOI va KuvnYda) AscpTd, eivai xfuaipa auTO TO npdYiia KOI voui'^co nax; Tupa KaTaAapai'vu TI anuai'vsi n HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012 « 35


Offshore

0 Edjinu Micovrig, KaTaYcoY11?. Y£wri9nK£ axnv ASriva. XapaKinpi^Eiai cog Evag and raug 50 loxupdTEpoug En£v5uT£g TCOV TEAEUTaicov ETCOV naYKoaiiicog. H avsAif;ri

nnpn

TOU OTOV XCOpO TO)V

EmxEiprioEcov xai TCOV £TT£V5UT1KUV KECpaAai'tOV

paySma. To 1988, HUA yia va anouSdoEi OiKOvopixd IIE unoTpocpia KQI, TO 1992, OE iifa ano Tig u£Y<iA£g Tpdn£?£g am BoaTcovn. To 1997, i5puo£ Tnv ETaipia SiaxEi'piang auoipaicov KEcpaAaicov CMA, UE Ypacpsia a£ TsvEun, NEQ Yopicn KQI BspuouSEg. AiYQ xpdvia apYOTEpa, TOY $£ppoudpio TOU 2006, n ETaipia TOU E^aYopaoTiiKE and TOV opiAo AdTan xai Tnv EianY)i£vn Tpdns^a EFG International, KaButq 8£copn9nK£ cog jiia ano Tig nAEOv EnuuxniiEVEg ETaipiEg OTOV TOUEO Tng. METQ Tnv ncoAnon Tng ETaipiag TOU, TO i'5io ETog, o Idpnu Micovng UETOKOIHOE and Tn TEvsun OTO TsA AfSip, dnou KOI i5puo£ TO cpiAavSptoniKO (5puna Israeli Center for Better Childhood. Ev ouvExsi'a Scopias EVQ 6£paneuTiKo KEVTPO Yia naiSid p£ xapKi'vo OTO TEA Apip, dnou E0EOE cog dpo nai5id and Tnv EAAdSa va unopouv va voonAEuovTai HE iSmiTEpa UEICOUEVO KOOTog. MEOW TOU iSpupaTog TOU npoacpspEi unoTpocpisg OTnv EAAdSa KOI EXEI PpapEUTEi yia Tnv npoocpopd TOU and Tnv EAAnviKn ETaipia SnaoTiKtov.

36 • HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012

CMA GLOBAL HEDGE PCC LIMITED

I

II

E TOV Ed|j.nu (3p£9r|KaLi£ noAAsg cftopsq QKOLiT) KQI. 6£v nioTEipa HOTE ncoq ELVQI. Evag Kpoi'aog. 'HTav Evag dvGpconog LIE TOV onoio ouu(ficovouoau£ OE noAAa, aAAd 6iQ(t)covouoa|iE OE 6uo paoiKa: ITO naAaioTivtaKO KQL OTOV poAo TOU xpfjiiaTog. 'HTQV Evag dvSpconog TCOV QYopcov, nioiEUE OE auTEg, KL EYCO f)ij.ouv aKpipcog an£va\m. O Ed|inu nouAr|O£ TTIV

M

E 8TitiooLOYpdct)oug Kai QvaiKa SEV iinopouoa va TO nioTEipco. To 2010, TOV EL'Sa OTTIV Tr|A£opaor| va unEpaoni^ETaL ir\v £ru9£ar| TCOV Iopar]ALvcbv OTG nAoia nou nriyaivav OTT| rde;a. Tov nrpa TT|A£cf>covo, PpLOTTlKQLIE, TOU Etna «£LOaL OLCOVLOTTigw

Kai iiou andvTr|O£ «vai, ELLiaL, aAAd oxi oncog TO EWOELg. H naTpiSa |iou Ei'vai T) EAAd6a, aAAd Eivai Kai TO laparjA. 0a unEpaonioTco Kai Tig 8uo naTpiSEg iiou ETQLpLQ TOU, CMA, OTT]V EFC TOU AQTOT|. av Kpivco OTL Kiv6uv£uouv» . ZTO oupi(36Aaio EpaAE opo va iir|v ano- To 2012, ELJ.EAE TO ovoiia TOU Ediinu AuSEi KQVEvag YLa 5 XPOVLa, OUTE va TOU va Eivai TO npcoTO nou £i'5a OTav nfjpa YLVEl |J.£LCOOT| [J.LO00U. AnaLTT|O£ QKOplT) VQ TTJV AL'OTQ AaYKapvT OTa X£pla M-OU. Tov \ir\v undpXEL Kco6LKag vTuoLiaaTog OTT|V nr|pa TTjAEcficovo Kai TOU Ei'na «£ioai OTT) ETQLpi'a. Mnopouoe o onoLOo8fjnoT£ ano AioTa AaYKdpvT». «OuoiKd Kai £Liiai», Toug £pyae;6|j.£voug va naEL aKO|j.ri Kai \ie l-iou andvTT|O£. «Zdu.nu auTt^ TT] <popa P£p|aou5a. 'Ec))UY£ ano ir\v EAAd8a KO.I OE naipvco yia va anavTT]O£ig £nior|ij.a. H£TaKO|j.LO£ OTO loparjA ano rnv EApETi'a. Eioai avTLK£iLi£vo Trig Epsuvdg iiou». O ©EcopouoE ncog TO vor||ia TT|g ?cofig TOU ICILJ.TTU andvTT|O£ ncog TO xp'll-lQ"l:a nou fJTav va pon.9f|0£i |j.La xupa, TT| 6iax£ipi?OTav r|Tav vouiiia. tlTav o npconpOYOvcov TOU, nou avTLp.£Tcome;£ Tog nou andvTTiaE x^pig nEpioTpocjjEg yia TT| Ai'oTa. IE auTo TO TEuxog SEXTTIKE va A£g. 'EYLVE 8copr)Tr|g OE L6pu| c|)LAav9pconL£g, voooKO[j.£L'a, KUL £8iv£ 8coo£i OUVEVTEU^TI cog «o dv9pconog ni'oco A£cf>Ta OTav nioTEUE ncog auTO nou KOVEL and Ta 550 £KaToniiupia». EivaL oruaavTiKO, TOOO OTTIV EAAdSa, 600 KaL OTO loparjA. To 2008, TOV ouvdvTr|oa OTO loparjA, KaTa TI"| SLdpKELa TOU noAEiiou OTT| rd^a. Mou avaKOLVCOOE ncog r|Tav EKnpooconog TOU LoparjAivou OTpaTOU YLa Touq

Eioai o «55O TII^ AioTQ<; AayKapyx. «Ta 550 EKaTOiiiiupia 6EV Ei'vai 6iKa LJ.OU. Ei'vai aij-Oipaio KEcfdAaio. Na


Si£u6uvoTi Eivai aAr|9r|. B£|3aLwq oi]Li£pQ QKOLJ.a Kai LIEOCO TOU IVTEpVET LinOpEiq VQ

TQ EAEY^EIC; 6Aa QUTQ, TI SouAEtd KQVEI, noioq EIVQI KTA. AAAd QUTO nou YIVETQL -En£i6r| oncoc; AEC; 6EV ELVQI ndvTa EUKoAoQUTO TO onoi'o OTO 99% TCOV nEpinTCOOEcov YLVETQL, Eivai ncoc; OL EYYPQ4'£|i °' QUTQ Ta auoipaia KECfidAQia YL'VOVTQL LISOCO dAAcov TpQn£<;iKCOV i6puiidTCOV -6r|Aa5r] 01 nEAaTEc; Eivai TpanE^iKa i6puiiaTa, TQ onoia f|6ri EXOUV EAEY^EL touq nsAdTEq TOUC; LJ.EOCO TOU SLKOUC; Touq «KYC» ouoTf|iiQToq. OnoTE EIVQI nio 8uoKoAo Kanoioc; va £n£v8vJO£i o1 EVQ TETOLO aiioiPaio K£(|)dAaio QV TQ xpriiiQTa SEV Eivai KaSapd. H spcoTriar] oou EIVQI QV ELVQI v6|j.L|j.a TI cf>opoAoYTi|J.£VQ OTTJ nnYrj TOUC;. TIQTI av Kanoioc; EXEI ilia OUIILIETOXTI o' EVQ QllOLpaiO K£C()QAQLO, QCt>OU OTElAEl

npcoTa ncoc; AsuoupYEi EVQ npoq TOUC; LiEpL6Louxouq. Enioric; r] aiioipaio KECbdAaio OTO EfJcoTEpiKO. 'Eva SouAElQ TOU EIVQI -KQ1 ElVQl HOAu or|L!Q-

6Aa Ta anapaiTTiTQ xaptid KQL unoYpd4>£i KanoiEC; YPaTT"t£c; 6r|Acoo£ic; OTOV administrator OTI EL'VQI voiiiiia KTA. KOI SEOLIEUTEI, o administrator KdvEi EVQV EAEYXO. Av pdAsic; EVQ OVOLIQ OTO IVTEPVET

QLJ-OlpaiO K£4>dAQlO OTO E^COTEpLKO EXEL

VTIKO QUTO- VQ QKOAOUGEL QUTO TTOU

KQI PYOUV 3.00O ETQlplEC; KQL ELVQL EVaC;

noAAEc; OLIOIOTTITEC; QAAd KQL SiacfiopEC, H' Eva QLioL(3aio K£4)dAaLO OTTIV EAAdSa.

AELIE «kyc» KQL OTILIQLVEI «know your clients. IIpQKTiKQ QUTO OTHJ.QLVEL OTL o administrator, nou ELVQI QVE^QPTTITO opyavo, 6sv EXEL 6r|Aa6r| KQLILQ OXEOT] JJ.E

LiEYaAoq EniXEipn^O-Tiaq KQI EXEL KQVEI ui'a EVYpacfiri OTO KECfidAQio YLQ 500.000, EivaL auTanoSELKTO OTL QUTOC; o dvSpconoc; LinopEL VQ EXEI QUTd TQ xpTlM-Q-ta. Av £uct>aviOT£Lc; EOU o K. Ba^Epdvriq mi IILQ EYYPQ1!17! 100.000 Eupco 9a i, QV EiicfavioTEiq OQV 6r|LiooioYpdcfioq Kai KavEiq EVYpacfifj YLQ lo° £KaT. Eupco SEV 9a nEpdoEi. Oi EAEYX0^ Y'vo-

H OliOLOTT]TQ EIVQI OTl npOKElTQL YIQ £VQ

OXTHIQ ouAAoYiKCOV EnsvSuoEcov, OTO onoi'o iinopouv va EnEvSuouv GEOLILKOL EnEvSuTEc; aAAd KQL iSicbTEc; EnsvSuTEC.. KQL auTO TO oxriM-Q EnsvSuEi OE 6idc[>opa XpT]LJ.QTOOLKOVOLJ.LKQ npOLOVTQ, LinOp£L VQ ELVQL LIETOXE?... LinOpEl VQ ELVQl

ouoAoYQ... OTiSfjnoTE. MnopEi va Eivai LIEXPL KQL QKLVr|TQ KTA., ELJ.EIC; QOXOAOUL1QOTQV 11OVO [IE XpT]LiaTOOLKOVOULKd.

H Siacpopd ELVQI ncoc; OTO E^coTEpiKO TQ QLlOlpaiQ KECpdAaiQ EAEYXOVTQV TIOAU TTEpLOOOTEpO QUO 8lQ(J)Op£q EnOnTLKEC;

apX£<;, QUOTE SEV ELinAEKETai LIOVO o SrmioupYoc, TOU QLiOL(3aLOU K£(J)aAaLou. Ar|Aa6fj QUTO or|uaiv£i nco(; EiiEL'q SEV

TT|V ETQlpLQ, ELVQL UTTOXpECOLlEVO QRO TOUC;

ToniKOuc; voLiouq, OTTIV EKaoTOTE xwpa onoiQ AELTOUPYOUV -atr) OUYKEnEpLnTcoor) o administrator TJTQV |iia ETaipLQ nou AEYETQL «custom house group», r| OTTOLQ AELTOUPYEL OTr|v VTQl OTO LlETpO TOU 6UVQTOU. A£V pdj;OUV IpAQv6£a, OTO AoupAL'vo. OTTOTE QUTOI private investigator va EAEY^EI Ka6£ EAEYXOVTQI and Tiq apxsc; Triq IpAavSiac; OVOIIQ nou KQVEL £yvf>a.($>r\. Av Kanoioc; KQI ELVQI unoxpEcoiiEvoi VQ EAsvxouv ncoc; Eiicbavi^ETQi coc; Kupioq LIETOXOC; iiiaq Ta xpilM-QTa nou EPXOVTQL EIVQI KQ9apd. ETQipiaq nou EXEI a^ia OTO xpT|LiaTiOTr|pLO Ar|Aa8f| TQ xpriM-QTa nou Epxovrai SEV 6a ZOO EKQT. EUpCO KQL KQVE1 L1LQ £VYPQC{)r| npOEpxovrai ano Q^ionoiVEc; npd^siq, 6EV TCOV 5OO XlAldSCOV O' EVQ QLiOlpaiO K£Cf)Q6a ELVQL xpriM-QTa noAiTiKcov. Aaio, 9£cop£iTai ncoc; EIVQL VOLIILIO».

Oi eAeyxoi nou 6ev E^ao<f)aAi^ouv TCJV 550 £Kaxo|i^upi(ov Aomov, OTOV KCOOTQ, OTOV Fiawr] K.Q., KQL va OTI TO xpiUltlta eivai «Ka6apd» Kai TJ Mapio IlavTeAii. «O AoYQpiaoLioq TCOV 550 EKQT. SEV Eivai ' xpTlM-aTa- ria va (t>"ciaxT£l' £va onb)o5iinoT£. AnA(oq \mopci K£(J)dAaLO xp£^de;£TQi EVQ av£- va 6EiXouv now; o EAEYXOHEVOC; o LiovaStKOc; AoYQpiaoiioc; nou EI'XQLIE LIE opYQVo, TO onoio OVOLIQ^ETQI EXEi SiKaioXoyilnevTi eni<t>av£ia. Tr|v HSBC. TiaTi SEV ELXQUE sva aiioipaio administrator KQL r| SouAEid TOU ELVQL «ZrJLj.£pQ 01 EAEYXOI ELVQL noAu nio EUKO- K£({)dAaio. AEV undpxsi AoYapiaoiioc; OTO VQ EK6L&EL TQ LlEpLSlQ TOU QLJ.OLPQLOU Aoi, J;r|Tdv£ EndYY £ ^M- a » 8i£u6uvor|, OVOLIQ navTsAf] MapiQ. O AoYQpiQOiioc; KECfiaAQLOu OTOUC; LiEpiSiouxouc; KQL VQ avTLYpacfio AoYQpiaoiiou riA£KTpo86TT|OT]q EIVQI OTO OVOLIQ SlQCflOpCOV funds KQI T| KQVEl Tiq E^QYOpEi; aUTEq TCOV LiEplSLCOV Yia va EnipEpaicooouv OTI TO ovoiia Kai r| Mapia Eivai oav contact » LinOpOUOQLJ.£ Va (J)TLd^OULl£ EVQ QUOlfSaiO

K£()3QAaLO KQL VQ ndliE VQ TO nOuAfJDOULIE

HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012 • 37


person, anoKAsiETai va EIVQI SIKQLOUXOC; TOU AoYapiQOLiou. ELVQL aiioipaLO KEcpdAaLO, QnOKAELETQL VQ £Ll<))aVlJ;£TaL OQV ; T| naVTEAfj Mapia».

Eu|iH£T£xouv OTCI ov6|aaxa avi]K£i 6r|Aa6ii [lepoq Ttov 550 Yndp\£i KQI TO 6vo|ia Mn6|anoA.a<;. Fia TTJV |i£A<ov TT|<; oiKoyEVEia^. «ria ir\] n£pinTwor| nou QVECflEpEC;, 6£V

^EpCO TL EXELC; llTIpOOTQ

OOU, QV TQ ELXQ 9a O' TQ £^T]YOUOQ KaAu-

TEpa. Ztri ouYKEKpLLiEvri nEpinTCoor) r| ETQipia Pigasos Interactive, T) T]TQV £LOT]YM-£Vr| OTO

PLO, TITQV En£v6uTr|c, o' EVQ KECfldAaiO TO OnOLO £TT£V8U£ O£ ETQlpLEC, TEXVOAOYLQC, . MOVO ETOL LlTTOpEl VQ OXE~ Tl'^OVTQl QUTQ TTOU L1OU AEC,. 'HTQV L1LQ ETQLpLQ £LOT)Y|l£Vri , KOU T1TQV O LJ.£pL8LOU-

Xoq. O Li£pL8Louxoc,r|Tavri ETQLPLQ, dAAo av OL EKnpoounoL TIIQV 4>uaLKd npoocona. ELVQL ndpa noAu mSavo va unoYpQ4>ouv 6AoL auioL TTOU H.OD AEC,. Av TTQEI Kanoioc, KQI KOLTQ^EL TQ financial statements Triq Pigasos Interactive, 4>avTdj;oLiQi EKEL nou AEEL En£v6uo£Lq 9a Pp£i auir| TT|V £TT£V6UOT1».

va anoppu|)£i KanoLov En£v8uTr|. OUTE va OTELAEL xpr||iQTa, OUTE VQ KQVEI E^ayopEi;, OUTE va KQVEL £YYPact|ec.- EYYpQ'I'EC. KQVEL o administrator OTTT.V IpAav6La. To OTL YLVOVTQL 6Aa ocooTa TQ £A£VX£t ° opKUToc. AoYLOTriq, Kai TQ xpnuaTQ ELVQL ano9riKEULiEVQ OTOV 9£LiQTO(t)uAaKa. H SOUAELQ

uaq Etidq ELvai va 8iax£ipi?;6uaaT£ QUTQ TQ K£([)dAaiQ, 6ev LinopouuE va TQ QKOULinr|oouii£. AEV LinopEL va LIE ndp£L o KCOOTQC, KQl VQ UOU TTEL QTTO TT|V ETTEVSuori

nou EXGJ pydAE 10.000 Eupco, 8£v EXOULIE Kanoia £na(t>r| LJ.' auTa Ta xprinaTa, QUTTJ TT| SouAEia npenEi va TTIV KdvEi LIEOCO Tt|q TpQn£2;dq TOU. O EAEYKTIKOC, poAoq ELVQL TOU administrator, TOU custodian KQI TOU opKUTou AoYioTTi,. Yndpxouv noAAd layers. ZTT) OUYKEKPIIIEVTI nspinicoori En£i6ri ELIEIC, SiaxEipt^oiiQOTQV XpriUQTa aiioipaicov KECj^aAaiov, 0£O|j.iKCOV en£v8uTtbv Kai 8n QXI EAArivcov. O LiEYaAuTEpoc. nsAaTtiq (laq r|Tav Banco Espirito Santo IIopTOYaAiac., KQL EL'XQIIE TT|v General! Insurance ITQALQC,, TTJQV TETOLOU ElSOUq OL nEAQTEC, LKK;. AUTOl

YLQ VQ EnsvSuoouv npsnei TO aiioipaio KEcfaAaio VQ Eivai triple A. Ti' auTO KQL T)TQV £IOT1Y|1EVO OTO XpTlHaTlOTTlplO Tf|C,

IpAavSiac,, yta va EXEI TT] oopapoTriTQ Kai TT| papuTT|Ta nou xpsia^ETai yiQ va snEV6UOOUV aUTOL 01 9£OIIIKOI EnEVSUTEC, O'

QUTO TO aiioipaio K£ct>dAaLo».

ELvai d^Lo oxoAiaoLiou, Eivai ndpa noAu TpEAo. AUTQ Etvai TpEAd npdYLiQTQ, SEV TQ KaTQAa(3QLVO). EUELiEVQV VQ LIE n£L-

8ev unopef^ va £Yvv>T|6£i<; nto^ OOOl OUHHETEXOUV, OU|lll£T£-

Xouv ne «Ka6apo» XPHI10«To fund EXEL TOV administrator TTOU OiyOUpEUEL OTL TQ XpTlM-Qta ELVQL KQ0apQ.

'EXEL TOV 9£LiQTO())uAQKa. Kd9£ QUOI(3ai'o K£4>dAaLo ELVQL unoxpsuLiEvo va

H MapyapiTa KQI o nopTOKaAi

oouv OTI Ypa't'tTlKE QUTO TO npayuan. Kaio nanaoxaupou, o ounpouAo^ TOU Eaiiapd; «O FlanaoTaupou SLQXELPLOTTIKE coc, SLKTJyopoc, |iou SLKQ LIOU xpTlM-QTQ, oxi SLKQ

TOU. M£Ta<$>£p0T|KaV Ta XPTIM-QTQ QUTQ Sxa 5T||ioai£U|jaTa SEV OTOV ETaipiKO iiou AoYapLao|a.6, noAu undpxouv ava<J>op£^ OTT|V npiv ano TT| Aq^ri ir\q ouvspYaoiac, LJ.QC;. Exaipia, aAAd OE 6uo yuvaiK£<; npooTQiEuovTai TQ xpnuaTa. Zir\Yndpxouv Kai Ta KaTa9£Tr|piQ. Mnopco |iUOTi]pio. TTJV IlavTEAii KQI TT| KpLLl£VT| TTEpLTTTCOOri r|TQV r| HSBS OTT| VQTQ OT£lAcO». MapyapiTa nanavSpEOU. TEVEUri. AUTO OUU(3QLV£l 0£ KQ6E aLiOL(3aio KEtfidAaLo. AUTO YLVETQL yiQ noAAouq «H CMA SEV u4>LOTQTai nAEov, Aoyouq: TLQTI npsnEL va UPOOTQTEUTEL o EXEL acf)O|j.oiu9£L nAtipcoc, ano TTJV Tpd- noia eivai T| dnoipij oou \ia EnEvSuTfjq, KQL npOOTQTEUETQL (3d^OVTQq n££;a EEC International. E^aYOpdoTTiKE TIJV un60Eoii «Aioxa AayKdpVTw; KdnoLa layers OTOV En£v6uTTi, KQI pd^o- TOV OEppOUdpLO TOU '06 KQl L1EOQ OTO «H AioTa AaYKapvT... AEV LIOU KQVEL vraq Kanoia layers OTL SEV ErtEvSuovTai nEpaoLia TCOV ETMV £voconaTa>0r|K£ EVTuncooT), Linopco va 4>avTaoTcb ncoc, LiQUpa XPT1M-QTQ. H ETaLpLQ 6iQX£ipior|c; nAfipcoc,. H Mapia navTEAq TITQV back undpxouv £AAr]V£C, KaTQ0£T£C, KQL dAAoi QLIOLpaiUV K£())QAQ(COV ELVQL T\Q TTOU office. H KonsAa EKQVE Tr| SOUAELQ TTIC.. EupamaioL KaTaGETEC, a' EAPETLKEC, Tpd8iax£Lpi?£TQi TQ xpr|UQTa. AEV EXEI SLKQL- H MapYaprca Ilanav6p£ou ELVQL oav va nE^sq. 'OTL ELXE KAanEi QUTTI r| AIOTQ ULiQ VQ EYKpLVEL KQTTOLOV EnEVSUTT) , OUTE uou AEC, o nopTOKaAi sAEcfiavTaq. AEV f|Tav YVCOOTO, TO ^EpaLiE noAAd xpovia, EXEl 9£|J.QTO(t)uAQKQ ULQ TpQUE^Q YIQ VQ

38 • HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012


«£tnv EMdSa npcna va pin xcapa Eivai auvETtnpHTpoc KM av apxiaoupE oAoi va KAcpouus and TOV ouvcTaipiafid,

QUTO SEV Eivai £AA£ix|)r| TOTE Tl £lVai...»

BpioKEoai ^ovaSiKoq ioax; ano TTJ Aioxa, xai iidAioxa \i£ TOV npooSiopia\io OTI Eioai Eppafo<; Kai «|iuoTnpia>8r|^». «Ano O,TI (faiVETai o avTior|HiTiap.6q nouAdsi KaAd. Eyco noTE SEV EKpuipa on £i|j.ai noAu nEpfic^avoq TTOU £i|j.ai 'EAAnvac;, Eppaioq KOI lopanAivoc;. OL noAiTio|ioi |i£oa OTOUC; onoiouc; \ieyaAcooa |iou EScooav noAAd TTpdyi^aTa. 'OTi Kanoioi xpT]oinonoiouv Tr| 9pr)OK£i'a KQL TT| 6inAr| |iou unnKOOTnTa yia EVTUXp£OKonr|O£L. To npcoTapxiKo Eivai va E 0Ai(3Ei, yimi. (3A£nco nooo KaTaAd(3oup.£ auTo TO o avTion(a.iTio|j.6c; aKO|j.a i. B£(5aicoq niOTEUCO OTI o cfiaoiO|id6a TO>V avBpcoonoc; OTTIV EAAdSa TEAiKa SEV 9a nspdoEi, ncov nou i^xav 01 J.IOVCH nou 9a £ni(3icbo£i r| EAAdSa, 9a nEyaAoup6u|i6Tav o Bevi^E\o<; OTI aviiytioEi ndAi, Kai ncoc; 6Aa ooa pAsnou|j.£ KOUV OTT) Al'oTCl. Ol EppQlOl. Eivai 01 TEAsuTaisq npoond9£i£q Evoq «'OTav aKOUoa auTo TO npaypia £^£p6i£cf)0ap|j.£vou KaTEOTTiiiEVOU va payTiv, Y L a t£ 9£copr|oa ncoe; auTo TO OEI TT| 6uva|j.r| . AUTO nou SEV oxoAio f|Tav anapd8£KTO as Ka9£ ETUva KaTaAd(3£i Tooa xpdvia Eivai OTI OTav n£8o. AnAaSri 9scopco TTCOI; oToxonoiEi |j.ia O|j.d6a av9pconcov, 9£copco ncoc; Eivai KaTaoTpEcfiEiq nia X^pQ- |3ouAid^£iq Kai paTOiOTiKO oxoAio. Eivai anapdSEKTO EOU |ia^i Tnq. AUTOI nou Kavouv auTa Ta oxoAio Kai SEV KaTaAa[5aivw ncoc; Evac; npavM-aTa EXOUV dAAou EiSouc; ou^cfiEpoano TO 2006-07, KQL EIXE yivei 4>aivo[i£viKd E^unvoc; dvepconoq oncoc; o vTa. AEV 9a nd\j)co va AECO TT|V aAi]9£ia 9£|ia OTnv EA(3£tta. 'Ooov acfiopd 6Aa BEvi^EAoq EKavE Eva TETOIO oxoAio. To yiaTi 9a pydAouv 5 Sn|j.oaieunaTa yia |i£va 11 AEVE \ia Touq Eppaiouc;. O nanooa syivav, EXEI va KQVEL |a.e noAiTiKa 9£copco anapd8£KTO» . nouc; |j.ou 6oAoct>ovTi9r|K£ OTO 'Aouo(3iTc; naixviSia Kai 6sv |j.nA£KO|aai UE TQ noAir|Tav E(3paio<;. AEV 9a KcoAcooco TLKQ YiQTi 6gv Eipiai noAiTLKOc; Kai 8£V O BEvi^eAoq 8ev Efiwoe TII Aiota ri 5 cf>aoioT£c; TOU KaT£OTn|a.£HEVCO OTnv EAAdSa ano 10 1988. 0£copco oute oxr| 8ii|iooi6TT|Ta OUTE vou nou KaTappEEi nou Kavouv Eni9£ori on npo({)av£oiaia 6Ao QUID TO npdyna yia va EpEuvn6Ei. KQI Ypdcpouv Eva ocopo v()£iiaTa. AuTa 0a Kanoioc; SEV TO xsipioTnKE KaAd, aAAa npEnEi va Ta anoSEi^ouv Evcomov TT|C; 8£v Eiuai EVCO un£u9uvoq va Kpivco Kai noia Eivai T| anoiprj oou; va TO KaTa8iKdoco. GEcopco ncoc; OE dAAEc; «0£copco OTI, ETOI oncoq TO EKOVEC; EOU, AiKaioouvnc;. Ei|j.ai nepricfiavoc; nou |i£ Tpdns^Ec; undpxouv noAAanAdoia auTou TO EKavEc; n9iKd, yiaTi SEV KaTrivopnoEq XTunavE 01 cfiaoiOTEc; mi Eijiai oiyouTOD api9|j.ou ov6|j.aTa ano auTa nou pyti- KavEvav. Annooionoir]O£c; |j.ia AioTa. To poc; OTI o nannouq nou, | KUV OTO cfcoq. <t>avta£;op.ai ncoc; Kanoia npo(5Arina ELVQI ncoc; auToi nou r]p9av ano \v unoupyonouiori Bopi5n. Ei'vai <J>opoAoYn|j.£va Kai Kanoia 8ev |j.£Ta ano osva £ni866r]Kav o' Eva KUVI^Y^ Eivai. np£n£i Kanoioc; va TO \J)d£J£i sva 4>avTao|j.dTCOV. 'EypaxlJE o Ka9£vaq TO Eva, 8£v [anopEi va Ta pdAsi OTO 1610 |j.aKpu TOU Kai TO KOVTO TOU. 0£copco TTCOC; ypdipei OKAnpa apBpa KaAd.01. AEV Eivai SIKO \iov 6i[ia auTo, noAAoi npoond9r|oav va napanoir|oouv yi' auTov. aAAa TTIOTEUU ncoq OTTIV EAAd6a npenei Kai va EKpiETaAAEUTOUV ir\va KaTaAdpoufis ncoq [lia xwpa Eivai Evaq Ypa4>iKf| oou EniTUXia. Eyco SEV Eixa «OK, TITQV unoupyoq, Kai TO OTI Eivai oq, Kai av apxioou(a.£ oAoi va va cfioj3ri9co KaTi an' auTo. Ta noAiTiKQ Kdnoioc; unoupyoc; SEV or||j.aiv£i ncoq ano TOV ouv£Taipio|j.6, auToq naixviSia nou nai^ovTai orr]v EAAdSa SEV Eivai Kai aKpaioq. Gscopcb OTI OTav 0a KaTaoTpacfEi. 0£copu ncoq auTo EYIVE. 0£copc6 ncoq Eivai yEAoia OTHV KaTaoTaor] o BopiSriq EYIVE unoupyoc; r\iav TO nio Xa|j.r|A6 or||j.£io ir\(; noAiTiKr|c; ^corjq». HD Av oAoi KAs(3ouv TT] xupa Touq, auTT) 9a nou ppiOKEiai r\- Qscopco ncoq av HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012 • 39


EKATOMMYPIA EYPQ ITA AAZnONEPA TOY AIMANIOY

YnepBdaeic; TUV apxiKiov npounoAoyiaptw oe Stdcpopa epya uijfoug EKQTOjiiiupioov eupco, auaTnpaTiKn KaTaaTpaTTvynan TCOV datov npoBAenei n vopoGeoia KQI TO EAeyKTiKd ZuveSpio, sfvai iidvo pepiKd and oaa auiiBafvouv OTOV Opyaviopd Aipevoc; neipauog (OAIT), yia TQ onoia exei evnpepu)9ei TOOO n Airaioouvn dao KOI TO npooSunoupyiKO Ypatpeio. Tnv f5ia copa, aujicpcova pe KaTavYeAieq, OTOV opyaviapd napeAauvouv orpaTieq aup|3ouAcov evavTi aSpac; auoiBng, evco aJ;ioanpeia)TO efvai TO yeyovdc; on o OAII efvai pfa and TIQ sAdxiaTeg AEKO nou 5ev Snjioaieuoirv Tig anocpdoeic; TOUC; OTO Aiairyeia.

H apxLKT| ou|j.(3aoTi TOU spyou QVEPXOTQV OE 1.222.OOO EUpCO. OOTOOO OTO UnT|p^£ KQL OULinATlpCOLiaTLKTl

uipouq 615.000 supco. MdAioTa, OULIcficovQ LIE KaTaYY £ AL£c; nou EXEL OTT] 8Ld9£OTi TOU TO HOT Doc, ano TO EPYO (j)£p£TQL VQ EXEI ?r]LilC06£l ° OpYQVLOLlOC;

napanoinLi£Vcov OUVTEAEOTCOV.

To EAEYKTIKO Zuve8pio I8iaLTEpT| EVTUncOOT) OllCOq npOKQAEL KQL 0

Tou BaweAn Tpidvm

Tponoq LIE TOV onoLo KQTQOTPQTTIYOUVTQL OL ano<{)do£iq TOU EAEYKTIKOTJ Zuv£8pLOU. H OXETLKT] VOLJ.O0EOLQ npo(3A£n£L OTL OTQ

T

a oaa avacf>£p£L oir|V TOU TO npconv OTEAEXOC; TOU OAn NLKOC; MouoTaKTiq yia EpYoAdpouc;, npo|j.r|0£UT£(;, nAaonaTLKEq ap.oi(3£(; KQI ouv6iotKnor| JJ.E

nou LinopEL VQ npoKuiJjouv. STQ Epya QUTQ, ouLicficovQ |j.£ KQTQYYE^iEc;, napaTT|p£LTai EVQ opyio npoq 6c()£Aoq OUYKEKPLLIEVCOV PCOV, u>J)ouc; EKaToiiLiupicov Eupco. ME TOV

OT|(; QTTO TLC; Qp|i66i£<; ITOV OpYaVLO|i6 Cf)£p£TQl Va £X£L OTT]6£L

OTL |i£ TOV Tpono auTo EXOUV uAonoiT|0£L TT)V TEAEUTaia 6£KQ£Tia Epya a^iaq dvto

1ILQ (f)d|inpLKQ KQTQTTdTr|OTlC; TCOV VO|iUV

TCOV /O EKUT. EUpcb.

KQL TCOV anocfidoEcov TOU EAEYKTLKOU Zuv£8pi'ou, LIEOCO TCOV AEYOJJ.EVCOV «ono-

XapQKTTlpLOTLKO napdSELYLIQ, TO £PYO

K. MOUOTQKT| VQ EKTlLiQ OTT|V £K6£Or| TOU

paSlKCOV £pYCOV» TOU OAII. npOKELTQl

YLQ EPYQ TQ onoiQ Yt'vovTQi OTOV OATl, QvacfiopiKa LIE 8iQcf)Op£c; avdyKEq nou npoKunTouv, |i£ TT| Li£6o6o TTJC; £pYoAQ(3iac;. nio QnAd, o ETiiAEYEi evav EpyoAdpo o onoioc; KQL avQAQ|j.|3dv£L oAEc; TLC; nLBQVEc; QVQYKEC; 40 •HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY2012

«I!nopa6LK£c; BEATicooEiq ALLIEVLKCOV 'EpYcov», TO onoLO avaT£0T|K£ OTTJV ETaipLQ AOMOZnOPT, OULiCJ)£p6vTCOV

TOU YVCOOTOU EpyoAdpou TOU IlELpaLa KAsapxou POUTOT]. O TEAEUTQL'OC; ELicpavL^ETaL £8co Kai xpdvia va avaAa|iPQVEL spya TOU opYavLoiiou ox£66v KQT' anOKA£LOTLKOTT|Ta.

EPYQ SEV Linopouv va YL'VOUV au^OLiEicoOELC;, and o|id8a EPYQOLCOV OE dAAT) OLidSa, OE nooooTO LiEYaAuTEpo TOU 20%, Kai OE nEpinTcooT] VECOV EpYaoicov SEV Linopouv KQ0dAou va avTiKQTaoT^oouv EpyaoLEc; ano TLC; oiid8£q EpYaoLcov, napd jidvo ano Ta anpd(3A£nTa fj ouvdnrovTac; v£a ouii|3QOT|. ZTLC; 25 O£|3pouapLou 2012 TO AZ TOU OAn ouv£8pLai;E npOK£LLi£VOU Va EYKpLVEl OUYK£KpL(l£VO EpYO, TO

onoio Ei'xav avaAdpEL uno TTJ liopcprj KOLvonpa^i'ac; OL ETQLPL'EC; AOMOZHOPT AE KUL EAEPFO AE. To EPYO ^EKL'VTIOE apxiKQ |i£ ouLipaoT| 2.360.000 Eupco. 'OTav oTaA0n.K£ OTO EAEYKTLKO ZuvESpLO yia va eYKpi0£i ou|inAn,pcoLiaTLKTi OULIPQOTI uipouc; 747.000 supco, TO EAEYKTLKO

ZuVESpLO EKpLVE «OTl 6EV ELVQL VOL11L1T1 T\] Tr|q EnL'jiQX1!?

KT]<; ouLJ.paoi"|c;», Y^QTL EKTOC; TCOV dAAcov


TiapQ[3id^ovTQV TQ npopAEnoLisva ano

6T)Aa6fi oxi LIE avoLXTrj SLaSiKaota. Oi OTO HOT Doc a4>opouv Tr| Ki EVCO o OAn OTT)v an6(J>aor| TOU ava4>£coc. napdvoLiT| aAAayil TT|C; p£i OTL 9Q ou(i[j.op4>co9£i' LIE Tnv Qno4>aor| jj.opc[)rii; TOU Epyou, aAAd KaL TOU avTiTOU EAEYKTIKOU ZUVESplOU, OTO QllEOCOC; KeLLievou TT)(; epyoAapLac. EnOLJ-EVO 9ELJ.Q OUJ;T]Tf|9r|K£ KQl T| TUX1 To £pyo ^EKLvnoe apxiKd coq avaKaevoq dAAou Epyou, LIE TiTAo «Inopa8iK£c; OiKo6oLUK£c; EpYaoieq OE AidcfopEc. KCU OpLOTT|K£ nspioxEc; TOU OAn». To Epyo napapi- avd6oxoq r\a nPOET AE, LIE aJJE, OULlCpWVa LIE KaTQYYEAlEC; OTO HOT 6andvT| 2.969.236,87 Eupu, q onoLQ Doc, OTQ iSia or|LiEiQ TOV VOLIO, EYKPI- e8cooe TO spyo OTOV unepyoAdpo POUTOT] . 9riK£ OLicoq KavoviKa ano TOV OAII. KQI £TT|V nopsta OLJ.O)(;, avTL avaKQTaoK£ur|c, QUTO SLOTL TO OUYKEKPLLIEVO spyo 8ev T] ano9r|Kri KaTe6a<|)LOTr|K£ oAoox£pcoq, Xp£iaj;6Tav VQ nepdoEL ano TO EAEYKTLKO KaTi yia TO onoio 9a EnpsnE va npoEuvESpio, Kaecoc; r| Sandvr] TOU Sev KT|pux9£L EK VEOU SiaycovLOLioc;, Ka9cb(; ijEnspvd TO i EKaT. Eupco, nou opi'j;£i dAAa^E TEAELCOq TO aVTLK£LLJ.£VO TT)<; T| VO|K>9£Oia. apxLKrjq au|i(5aoric. TEpdoTLa £u9uvr| cj)£p£i emar|c. KQL TO Oi KaTayyEAiEc; £(})Taoav OTQ TEXVLKO rvcoiioSoTiKO Zu|i(3ouAio, LIE TT| vuv 8ioiKT|or|c; TO 2009. O K.

TT] VOLIO6EOLQ.

OULILiETOXTl TOU VOLILKOU OULJ.|3OUAOU TOU

8lV£L EVToAq OTOV TOTE yEVLKO 6l£U9u-

OAn, OL vvcoiio8oTT]OEL<; TOU onoLou xpi-

VTf| Kai vuv QvanAripcoTri 8ieu9uvovTa ouLi(3ouAo navayicoTri neTpouAr| va npoXcopTioEL oe AioiKT]TiKfj E^eTaor) yici TO 9£|aa. H E^ETaor] oAoKAr|pcov£Tai KQL ano4>aiv£Tai OTI uAonoir|9riK£ EVToq TWV opi'cov Tnq voiiiLioTTiTaq Kai OTI 8£V

H TQ napanavco epya OLICOC; Sev ELvai KOL TQ LiovaSiKa YLQ TQ onoi'a exouv SLQTunco9£L KaTaYY£Ate<; Y La napaTuniEc. 'Eva ano Ta KaTayYEAAoLiEva Epya ELvai KQL ri «AvaKQTQOK£ur| TpLcopo^nq ano9r^KT)c; FS-g-io TOU OAn OTO ALLiEva HpaKAeouq». To epyo ^EKLVTIOC en[ TCOV ruiepcov Tf|c; npOTiyouLiEvriq SioiKrioric; TOU OAn, NLKOU AvaoTaoonouAou, KQL XapQKTT]pLOTr|K£ COq «£l8LKr|C; Cf)UOT|C;»,

napaAapriq OTL napaAaiipdvEi TT|V avaKaTaoKEuri Tf|q ano9r|KT|c, OTav r\) £X£i KaTESacfiioTEi LiEpiKoui; |J.r|ve(; npiv.

H nej;oYe<l)Upa OTOV Oeipaid EKTOC; OLICOC; ano TO ouyKeKpiiiEVO Epyo, KaTayyEAiEc; unapxouv Kai yia Tt|v KaTaOK£ur| THC. ns^oyEcfiupac; EvavTi TOU OTaSLiou TOU HZAn OTOV HEipaid, TO onoio EYLVE Eni TCOV r||j.£pcov TOU K. AvaoTaoonouAou. To epyo rjTQV va avaAdpouv ano KOLVOU o OAn, o HEAn Kai o 6r||j.o<; nEipaid, LIE TT]V apxiKri LieAeTT] va Kdvei Aoyo Yia KOOToq nou avepxeTai oe i eKaT. eupco. Kai oe auTity rr\v nEpinTcoori TO epyo xapa.KTr|pioTr|Ke coq «ei8iKfic; 4>uor|c;» Kai ^ia TOV Aoyo auTO 6ev npoKTipux9r|K£ QVOLXTOC; SIQYCOVLOLJ.OC;. TeAiKa, TO epyo 6r|LionpaTf|9r|Ke oTa 3 EKaT. eupco. O SiiLioq nsipaid Kai o HLAn 6sv ou|j.|j.£T£ixav OTT|V ano KOIVOU avaArnl'Tl "cou KOOTOUC, LIE anoTeAeo|.ia va enipapuv9ei ef, oAoKAr|pou o OAn. Qq LiEloSOTpia ETaipLQ QVa6£LX9TlK£ KQl QUTT]

£(3AQ1))£ TQ OULKfiepOVTQ TOU OpyaVLOLiOU.

Tr| 4>opQ ri ETQipia IIPOET AE, nou sScooE TO EPYO Kai ndAi OTOV K. PouTor|. H KaTaoKEuri TOU Epyou npoxcoprioE

Hio anAd, OTL r| voiioQeoia Lxnopei va edv KaTi TCTOIO ' npoc; TO ouLwfepov TOU opyavioLiou. EvTuncoor] npoKaAei enior|c; TO yeyovoc; OTI r| eniTponr] napaAap^c; TOU OAn yia TO epyo, T| onoiQ KQI napEAapE TO OUYKEKpiLiEvo Epyo, avac()£p£L OTO npcoTOKoAAo

Ta 3,45 EKaT. supco. To QV r| KQTaoK£ur| TOU EPYOU KOOTIOE xpuaacjn, eivai KaTi Yia TO onoio TO HOT Doc 6sv LinopEi va nsi LIE aKpipEia. EvTuncoarj navTcoq npoKaAEi TO yeyovot; OTI npoocfiaTa r| T£ViKr| TpaiiLiaTEia Ar|LiooLcov'EpYcov »

KaVOVlKd, LIE TO TEAlKO KOOTOq VQ QYYL^El

HOTDOC • 13 AEKEMBPIOY 2012 • 41


not Aoidaw333v ex • OOQIOH* bcoiio, 'DisXsAno IDS AnoXs uyyu '<?93 AnoiDTlDio A3g bcorlp uAs^pdtm ni

i3AP>dUyu UolDiioig AQA H bin 01 pun isiiinsodu bcoiio 'bligiiiDdAv 'S o psuoidliisDdDX isdscj)

•UiniAoiAno noMiA03 iw aoi oAds 01 DiA Dgprlo aoi Uxiia3Yao(|Tlao Ua mx oyn ouoo niDOAv '» AOIO rod<i3 ooo'o/ UYO(|DIDM U 1013AldxA3 D10UO ALl 3rl 'IIVO noi 3V aoi Uoo4>out> H

-DAT) 3Xl3 '«liO3Tl UlO UinD 130UA1SD13T1

DA U DdniJisA Udsinsg ID>I 13A]A DA UsApAD I3])dpiin D0 pinD oApY AOI uiA IDS oprllio 01 gi 010 DIAOS AnoAiysAno D0 DOST) DI Dyp 'piDdiSTj bodu norlodgpdligio no>t -uiiODidsu aoi IDS rlDdx fioi 'pdisw noi UoDiS3ii3 DiA 3VUX3IJ noAdaoiia noi bsiysAAD^s 10 AnoeliiouoYn noil Uocom -idsii 33» •bligiiiDdAv boioUdx piDdisTj boXdDrlUg 3191 o '9002 noiidDy\ 02 buo 'iiVO noi 3v noi blioDidgsAno bUi

Ami3AUiinDN Ami ioiDril^YElodu noi UDnyiJij AUi DiA norloiAOi/vno noi noi ArnADiiDO Ami Urhnvpx AUi DiA VLJ3) AO?yn } OOO'O/ nooou

D13Sdpig Ul D1DS 13ADS 3Xl3 UinD LlOADTl

-U.O1U3 Alii 'isisdliun^s D0 A3g Ddn())3A ll 'ADlOAlDCjlDig 31O1 911D bCJllO 'DlDdlSTJ AO10

TlDdl 01 1DS pdl3W 01 130D1S3113

noil LtDwiiiid3ii 30 upig 9inD ID^; "UXdD Alll pllD 13A)A DA ]31DD13dX oAd3 OA3T1

-idsssAno 01 brooi 119 bpAoAsA 01 IDAIS 13101AO1 DA blioiiis I3ii3du D0 noil pinv •bnoioos nosiXdD noi IIADAS bi3ocpiiiS3 IDS Ano^dpiin D0 'oAds DI Ano0liiDdii -OTlUg D0 ADlp 110 13A1DTlllO rtOll 11D>I

•bsrlu bsAidsrllio srl DioiYprl IDS cpdns •1DS3 TT DI isiiAAo noil boiops osiXdD 3rl 'bLisuiv bin oigsuoADSSY 010 ArodneJ) Z UnssoDiDS Alii SOWAIOSDAD

^UMlllOAOMlO IQD3II A3 illjJlOltl) ipdgu UADA3

inoi i3iD3duiin in Anoxsdnii 1010110 10 3. *• "!tn C, •" U.-.-H3 WVHtfMl (.— k-WV M ruttbl, nutnitlUiBS t]«V

iy*.«to; L-^oca'-1'")-*'1.'^'"•!-'•*-•--^--•»-« —^.-^njr-i •• '-^-,-^-'f1 !*>t&l '-i.r^f,i X. W.-iii^- a >o*not a)i»Mptfj LKi t»- uTirfu.iM »a. V-JW *r*aa«*c*tj orMXv

i3iindiD AnoAno\3duii no iDi3Aind> ortoiAuAdo

-•».- •:•iwSiS^tTSt'S.'!?1!: ^"tJ":"1,.~™. "~ -*.-.^

— <•.'« v> •"»».«• ^b-we/J-i loyn<»»iowtiol.-' w""oifj>oj'^•.<•_.

^s.>rt

ioi.iDi-jioJ^tii i--.i*=.-i'j)j}:t-i

j


H AHANTHZH TOY OAH

HOTDOC.

SXETIKQ p£ TQ EpCOTlTUaTQ, TQ 0EOQTE £K VEOU npOC; TO YpCKfElO VIOU,

oag oTEAvco TQ aKoAouBa axoAia. To A.Z. TOU OAn A.E. anocpdoiOE ano Tig apxEc; TOU 2012 va SiEpEuvnoEi dAa

avact>£p0r]K£ OTO npor|You|j.£vo o K. AvaaTaoonouAoc. op(oTr|K£ and TOV (810 TOV npcoOurtoupYO, AvTCovrj Lafiapd, we; £9viKoq ouvTOViaTrjq Y La IT1V er[tAuor| TOU npopAtinaToq TCOV NaunriyEtcov. npoT£paioTr|Td TOU ELVQL r\i £iar|Yr|or|c, OTT|V Ku(3£pvr|ori, COOTE TO Qi[ia va avTijiETConiOTEi OE ouvEpyaoia

TQ EKTEAEO9EVTQ Epya THC; TEAEUTQ1QC; SEKQETl'aq. FlQ TO OKOHO QUTO 01 EAE-

YKTIKOI u.nxaviau.01 TOU Opyaviopou KQl £l5lKn EAEYKTlKri ETQlpid EAEYXOUV KdBE EVQ EPYO XCOplOTO. TQ OnOlQ

apvnTiKd Eupiiu.aTQ acpopouv unaAAriAouc; napanspnovTai OTQ nEiBapxiKd a, EVCO TO auvoAo TCUV uno0£OECOV napanEunovTai ornv TQKTIKII 5iKQioouvn. METQ TOV sXeyxo KQI TOU

\i£ TT]V EUpCOTTQLKri ETTlTpOnTJ KQl OAOUC.

Touq E|j.TTA£K6iJ.£vouq, EVCO 01 unT|p£oi£q TOU 9a Eivai QuioGi. ME TT] p.6vT| 8LQct>opd OTI, oncoc, npo-

aUYKEKpUlEVOU EPYOU, OTO OTlOfo QVQ-

KUHTE1 QTTO OXETLKf] dTIOCtmOr] TOU

OAn, T\a unoYpd4>£Tai and TOV K. AvconEpLTr), OL uirnpEOiEC. 6£v 9a Eivai Q|-iio9L. ME anoctiaori TOU AZ TOU OAII, OTIC. 24 EEITTELIPPLOU 2O12, EYKplVETaL T]

CpEpEOTE, 0 OAII A.E. KQTQAOYIOE 6AO To HOT Doc E8EOE ai»YK£KpinE va

cprdTi'maxa npo<; TOV npoeSpo TOU OAn riwpvo AvionepiTi] KOI EAa^E andvTT)or| TT]V onoia KQI napa6£Tou|i£ auTouoia 6£^id.

KdAui()r| TOU KOOTOUC. Trie; ouiipouAEuTLKT|c; oiidSac; TOU K. AvaoTaadnouAou, EvTuncooT] Eni'onc; npOKaAsi' TO TO onoto avspXETai OE 70.000 Eupco, yici vdc; OTL o OAII EI'VQL Locoq and TIC; AI'YEC, ia r) onoia Ga 6iQpK£O£i rt£pi TOUC; AEKO nou 8sv QvapTOUV TLq QnocjjdoELc; |j.f|V£c;. H ounpouAEUTLKr| OLj.d6a Touq OTO ALQUYELQ. napd TO yEyovdc; OTL and 3 ii£AT|, EVCO unooTt|npOKELTQL YLQ AEKO nou EI'VQL ELOT|Ypic;£TaL KQI and rr| 8iKT)YopiKr| ETQLPL'Q (J.EVT1 OTO Xpt|LIQTlOTf]pLO, KQl O KO.6E

LlLKpOEnEvSuTfit; SlKaiOUTQL VQ YVCOplC;. Zr||IQVTLKll A£nTO|J.£p£LQ:

^£L YIQ- TO n£pl£XOLi£VO TCOV QnOCpQOECOV.

Auo EK TCOV Tpicov (lEAcov Tr|c; oun.(3ou- ZE QVTL'GEOTI LIE TOV OPYQVLOLIO ALLIEVCOV AEUTLKTJC op.d8Qc; anoTEAouoav npcoriv GEOOQAOVL'KTIC; (OA0) KQL dAAouq 10 aunpouAouc. TOU K. AvaoiaodnouAou ALLIEVEC; und TT| M-Opcpii AE, nou avapTT|V nEpi'oSo £K£ivr| nou PPLOKOTQV OTO TOUV KQVOVIKQ Tiq Qnocfidosiq TOUC; Ti|iovL TOU opYdViotiou. H Qndc|)Qor| OTO ALQUYELQ. QUTTJ npoKaAEOE OUK oAiyEC QVTLSpdosic;. ELVQL xapQKTripLOTLKO OTI 01 ouvSLKQAiOTEC; SEV TT|v ^ncpiOQV KQL T) O(ioonov6LQ TO npcoGunoupyiKO Ypa<J>eio YnaAAfiAcov AHIQVICOV EAAdSoc; (OMYAE) NQ OT|ll£LC09£L OTL YIQ "CQ OOQ OU|J.pQLVOUV £(3YaA£ avQKoivcoori OTOV opYQVioiid £vfj|j.£pr| SEV ELVQL lidvo T| AiKQioouvri, aAAd KQL TO (Sio TO npco9unoupYiKO YpQ(f> £ t°- M£ EniOToAr} TOU -H OTOV OPYQVLO|IO cpaLVETQi npoc; TOV AVTCOVTI Eaiiapd, o npoioTdLieOTL napEAauvouv OTPQTLEC; ouLipouAcov, voq GaAaooicov 'Epycov TOU opYQvioiiou, OL OTTOL'OI napsxouv TIC; unnpEoiec; TOUC; Icoavvnc; ETQiinoArjc;, £VT|ii£pcoo£ TOV EVQVTL a6pdq aLiOLpric; EV LIEOCO OLKOVO- npcoGunoupYo yia to n£pi£xd(i£vo TCOV LilKtlC; KpLOT|(;. ZULlCflCOVQ LIE TQ ETTLOT1L1Q KQTQYYE^cov "cou. To npcoGunoupYLKO OlKOVOLilKQ OTOLXELQ TOU OAII,

YpQ<t>£LO QnEOTElAE TT|V UndGEOT] COC;

6ioiKr|or|c; au^r|9TiKQV TO npcoTO

OCflElAE OTT| AlKQlOOUVTl, KQL TT|V Und-

TOU 2O12 KQTQ 1,5 EKQT. EUpCO OE

GEOTI EXEL QvaAdpEi r] ELOQYYE^IQ nEipaid.

\1£ TO QVTLOTOLXO XpOVLKO 8LQOTT|L1Q TOU

Yn£V6ULIl?;£TQl OTL O K. ZTQLJJloAtic; EXEI

2011. SuYKEKpiLiEVQ, and 13-937.326 nou

KQTQ9EOEL LinVUTripLQ QVQCf)OpQ OTOV

f|TQV TO 2O11,

OIKOVOLILKO ELOQYYEAEQ rpr|Yopr| nEnovT],

QU^f|6T|KQV OE 15.399-737

YLQ 4>£Toq. KL EVCO TQ E^oSa \ia QLIOLPE^ npoaconLKou EXOUV iisicoGsi KQTQ

TCOV 2O EKQT. EUpCO. O Cf>QK£AoC, «OAn»

5 EKQT. EUpCO.

TCOPQQVOL'YEI. HD

TO noad, TO onoi'o npoEKUi^E and TIC; Siacpopsc; TCOV EAEYXUV. AnapEYKAiTQ, o OAII A.E. Yia KdBE EPYO xcopiOTQ avacjvud KQI anaiTEi TO auvoAo Tnc; TUXOV oiKOvouiKiic; Siacpopdc; EVTOKUC; KQI ]i£ <I>.n.A. KQTnYOpnpaTiKd KQI naYicoc; n 5ia5iKQoi'a Ttov onopaSiKuv EPYCOV EXEI KpiBEi voiiiiin ano TO EAEYKTIKO ZureSpio. H 5s EKTEAEon QUTCOV 5£v onoKAlvEi ano Tn ouvn6n 5ia5iKaaia nou QKoAouBEiTai Yia Ta Aomd Snuooia Epya nou o OAn TnpEi nioTd. STOV OAn A.E. and TO 2003 P-E AnocpdaEic; TOU A.S. npopAEnoVTQl OUYKEKplHEVEC; 8EOE1C; ElSlKWV

ZuiipouAcov KQI ZuupouAcov Aioknonc;, p£ KOBOplOllEVEC; ElSlKOTnTEC;, £U6U-

VEC; KQI EnioTniioviKOuc; TvuAouc;. ITO TpacpEio TOU nposSpou unnpETOUV 6 aunpouAoi, OTHV AocpdAaa TOU OAn 3 oiivipouAoi rai OTIC; OIKOVOIIIKEC; unnp£oi£g 2 ouppouAoi. Oi liEiKTEg anoSoxEc; TOUC; KU)iai'vovTai ano 1.900€ ECOC; 3.000€ KQI n 5idpKEid TOUC; Ei'vai E^dpnvn. H AioiKnon TOU Opyaviouou EniSEIKVUEI au^npEvn EuaioBnofa OTH 5nuooionoinon TCOV anocpdoEcov KQI EVEPYEICOV Tnc;, U.E Tnv £K5oon CE KaBnuEpivn pdan, avaAuTiKcov 5EATI'COV Tunou. 'OAEc; 01 SiQKnpu^Eic;, npOKnpu^Eic;, auupdaEiq K.A.n. avapTCOVTai OTO SiaSlKTUO, OTOV SlKTUaKO

Tdno TOU OAn A.E. Yn£v9uiii?£Tai OTI OTOV OAn A.E. ano TO 2009 u£xpi ori)iEpa napdn anoxcopnoav 493 undAAnAoi TOU, ou5£uia v£a npdoAniim EYIVE.

ruopYog Avu>|iepitn<;

YLQ QTQ09QAl£<; OTOV OpYQVLOlld QVCO

HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012 • 43


TXLadyLilith

H e^iowan TOU evoq H

1+0=1riO; Mnv fhdOTElTE

va anavTrioETE, YlQTl KQl TQ 5UO anOT£A£O]IQTQ

Ei'vai OWOTQ, avdAoya |i£ Tig EiSiKEQ napau-ETpouc; Tng apiGvnrriKrig npd^ng. Fia napdSEiYUQ, TO aiyoupo ElVQl OTl 1+0 = 0, OTQV

npOKEiTQi Yia TRY eiaioman TRC; 5nu.6aiag nspiouaiag. Kai 5ev Eivai xaGoAou TUXQIO OTl 01 SlEGVEl'g

ouvwiiooioAoYoi nai^ouv TQ PEOTQ Toug novTapovTag OTO jinSev sig TO nnAiKov, raGwg napaKoAouGouv Tig SiaSiKdai'eg EKxajpnang Tng 5nu.6oiag nspiouoi'ag JIEOCO TOU TQLIEIOU Ac;ionoinong Tng ISiarciKrig IlEpiouaiag TOU Anyiooiou (TAinEA).

•if .

• • • • . ' ' -

..

•:.:/• '

44 • HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012

aAr^9£iaEi'vai, pESaia, OTioinaAiEc; KapaBdveq Tr|<; syxupiaq ayopdc;, nou ^Epouv oav TT|V Tosnri Touq Tiq SiaSiKaoiEc; TCOV Siaycovioficov yia Epya, npo|j.r|e£i£q Kai 6r)|j.6oia oia, SEV EXOUV avdyKr| TOUC; 6i£0V£ic; ouvconooioAovouc; yia va Kavouv (J.ia anArj np6o6£OT| . ESco Kai noAAd xpovia EXOUV, dAAcooTE, |iia anapdpaTTi apxrj . «Mia npoocfiopd toov Kania», AEVE UE TT| Y^waoa TT|C; nidToac;, nEpiypdcfiovTaq HE TEOOEPIC; ; ncoq np£n£i va KIVEITQI, KaTa TTJ |C; 6ri|j.6oiac; nepiouoiac;, onoioc; Eivai npaynaTi ooSap6<; Kai SEV ^EnouAd Y^a uia Tuponma Snuooia YTI Kai unnpEofec;. Kai auTSc; 01 naAisc; KapaBdvEc; unouEi8iouv KaScoc; SianioTcovouv OTI, OTIC; r||j.£p£c; Tnq uvn(ioviaKr|q So^aq nou J;EI TI x^pa, npocf>£oop£q 6£copouvTai oaoi Yvcopi<;ouv Tnv api9|j.r|TiKTi Tnq npcoTriq STIUOTIKOU Kai naipvouv anoc()do£ic; nou SEOUEUOUV ir\a \[ia ia 100 Kai nAEOv xpovia, iia 6£UT£pr] OKEI|)T] yia TTJ TOU Msxpi OTiYHTiq OTiq 8i£9v£iq SiaycoviOTLKeq 8ia6iKaoi£c; TOU TAinEA r| «E^iocoor| TOU £voq» exei E|i4)avioT£i OE 6uo nEpmTcooEic;. H npcoTTi f|Tav OTOV 6i£6vfi 6iaYCDViO[i6 Yia TT| u£TaSi(3aor| TOU anoKAEioTiKOU 6iKaicofiaTOc; napaYCOYtjc;, AEiToupYiaq, KUKAocfopiaq, npocoGnonq Kai 8iax£ipioric; TCOV KpaTiKcov AaxEicov Y la 12 ETT|. Ano TOUC; Tpeic; o|ii'Aouq nou Eixav npo£niA£Y£i Y L a IT}V unoBoAri TCOV 8eo|j.£UTiKcov OIKOVOIIIKCOV npoocfopcov, TEXVIKO cpaKEAo unEpaAE TEAiKa Evac; ouiAoc; ETaipicov, KI ETOI uovo QUTOC; o ouiAoq anEKTnoE TO 8iKaico|aa va unoBdAAEi SeonEUTiK^ OIKOVOUIKTI npoocfiopd YiQva anoKTtioEi Tnv £K|i£TaAA£uar] TCOV KpaTiKcov AaxEicov.

H 6£UT£pr| n£pinT(oor| Eivai Tnq AEZOA (AiaxEipioTrjc; EGviKOU ZuoTrinaToc; OUOIKOU AEpi'ou), onou OTO TAinEA KaTaT£9r|K£ uia Kai uovr] UT| 8EOUEUTIKT1 npooc|)Opd ano uia Koivonpa^i'a ETaipicov. Tia va TO KavouuE nio Aiavd, TO sAAnVIKO 8r)uooio OTIC; 6uo auTEc; nEpmTCOOEic; ia, AEEOA- 6a unoxpscoSEi va oTT|v TI\IT\u SsAEi o Evaq Kai uova8iKoc; EnEvSuTfjc; nou sv6iac[)£p9r|K£. 'Oncoc; onuEicovouv dvGpconoi nou Yvcopi2;ouv npoocona Kai npayuaTa, us TOV Tpono auTO KGTapYEiTai o 8i£9vr|q SiaYcoviouoc;, UE anoTEAfioua TO £AAr)viKO Snuooio va unv nouAd OTHV ui);r|A6T£pri SuvaTf] TIUTI TT|V nEpiouoi'a TOU, aAAa OTT| uova8iKri Tiuf| nou 8ivsi o uovaSiKoc; ev6iac|)£p6u£voc;. H £ucf>aviar| TOU cf>aivou£vou EXEI npoBAnuaTioEi KUI Ta OTEAEXT) TOU TAII1EA, nou pAEnouv KOTQ Tnv npcoTr) <$>aar\V Siaycovioucov Ta KovoopToiouu va nnYaivouv Kai va EpxovTai Kai UETa coc; 6id uaYEiac; va E^acfiavi^ovTai... Kai TO EpcoTT|ua Eivai Eav 9a ouuBsi TO 1610 Kai UE TO Sapid xapTid Tnq 8r|u6oiac; nEpiouoiaq, oncoc; r| AEIIA, TO EAAnviKO, r] AEH, Ta EAAnvim IlETpEAaia KAn. TiaTi Eav T\U VTE Aa Kpsu oiaq naixTEi us Evav Kai uovo EnsvSurn nou 0a TpsxEi uovoq TOU..., TOTE 6a npen£i va 4>af;ouv, oncoc; AEEI T| ayopd, va Bpouv Aayouui va Kpucfaouv. ZTnv nidToa -Kai oxi uovo OTBV pia- Asyovrai Kai aAAa noAAd ouvcouooioAoYiKa. Tia napaSeiyua, AEVE OTI 01 ETaipiEc; OE cpiAiKa oouape UETa^u cfipdouAac; Kai oaundviac; EXOUV Kavsi TO KouudvTO TOUC; Kai EXOUV ^£Ka9apiO£i noia ETaipia Kai noio cfiiAETO £v6ia({)£psi noiov, Yia va ur|v BdAouv Ba9id TO X£pi OTnv TOEnr] Kai yia va unv avoi^ouv UUTEC; a6iKCO<;... Na EXOUV SIKIO dpayE; H 2;cor| 9a SCOOEI Tnv andvTnon... HD


Ziyn TO «9au|ia» «0aujia» ainv kapia

Oi anoKaAuiifEig TOU nponvoupevou TEUXOUC; yia TO «6aupa» trie; iKapiag, oxi TOOO via TTIV TExvoAoyiKri TOU apTioTma KQI npcoTonopfa oao via in SIOYKUOTI TOU ouppaTIKOU Tipripcrroc; pe avaGecopnoEK; KQI Tn vsa auppaan JIE aneuGsiag avaGean-KansAo eKaToppupftov, EXEI oTSpriasi TOV unvo OE apKETd uiynAopaGu-a OTeAexn Tnc; AEH Km Tng AEH Avavecooipet;. rioAAoi dvGpunoi, oupqicova pe aocpaAefi; nAnpoipopiec;, ^unvouv a^npepcoTa KQI Tpexouv OTQ vpatpeia Trig AEHAN yia auvavTnoeic; OTig 6 KQI Tig 7 TO npcof, 600 QKOpn KaAunTovTai ano TO aKOTdSi... 'OAa QUTQ Afyo npiv pnei n unoGean OTO piKpooKomo Tng AiKaioouvng.

0

:=.-jr.rrci^-"^^"-^

Tou St£(pavou rctdpyiou

n no pa 6 101 iBtOKTiit(C>i, 6nut; amififimtn '

•-'

va finnv til; lit'i nn;, TIC OTIOJfC 1 B

Itvcixt!

:::;

apd TO Y£Yovo<; OTL TO 6E|ia Tr|q iKapiaq BETEL opiOLJ.EVO Kai'pia Epo)TT|LiQTa avacfiopiKa LIE noAAEq «A£nTop£p£L£q» TOU EV AOYU Epyou KQL npoKELTQL va QnaoxoAipEL OUVTOLIQ TT| ALKQLOOUVTI, QYVCOOTO napapEVEi av 01 npo 8£KQnEver|LJ.£pou anoKaAu\()£Lc; TOU HOT Doc EXOUV KivriTonoLrioei Touq EAEYKTLKOuq Linxaviopouq Tnq AEH KQL ouYKEKpLpsva Tr[ ALEuSuvori EocoTEpiKou EAsyxou Tnq EmxELpnoric:. To Evauopa yia Touq £A£vxou<; np£n£L va SWOEL o npoESpoq Tnc; AEH, EV npOK£LLi£vco o ApGoupoq ZEp(3oc,. I8iaLT£po £v6Lac))£pov napouoLde;ouv Ta OTOLXEIQ TOU pEnopTai; nou (fiEpVEi EK VEOU TO HOT Doc, ouLicfxBva |i£ "ca onoia o a6£p<})6c; TOU npO£6pou ir\<; AEH, EuoTaSLoq Zsppoq, OTO nap£A9ov SLanpouoE snaYYE^paTLKEi; OXEOELC; LIE Tnv avdSoxo TOU Epyou Tt]c; iKapLaq, ENET. To yEyovoq ano |iovo TOU 5£V OUVIOTQ KoAdoipr| npd^n, OUTE onpai'vEi OTL Ta xpriM-QTa auTa ELVQL npo'iov napdvoLiriq SpaoTnpioTnTaq. AVTLGETCOI;, nLSavoTaTa va npOKELTQL yia pia KaG' 6Aa VOLULJTI EnaYYE^I^QTLKri ouvEpyaoLa. GETEL COOTOOO EpcoTr|[j.aTa yia TO nGLKO Tnq ansuGEiaq avdesonq TOU Epyou Tnc; sninpooGETnc; o6onoLLaq (ouLipaori IKH IN) OTnv i8La ETQLPL'Q, aAAd KOL via tLq onpavTLKEc; anoicAiOELq nou EXEL napouOLdosi TO uppiSLKO Epyo (ou|j.|3aor| IKH i) OE OXEOTI LIE TO apxiKo OULi(3aTLKO TLLJT|[J.a. LupC()COVa LIE Ttt OTOLXELa TOU HOT DOC,

0

a6£p(J)6q TOU ApGoupou ZEp|3ou E|i4)avi^£TaL va ELonparcEL, \ia » HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012 • 45


HOTDOC.

QPKETEC; xpoviEc; HETQC;U TOU OIKOVOLUKOU ETOUq 2OO3 ECOC; KQl TO 2O1O, 8l6AoU

£UKaTa<}>pdvr)Ta nood and TTT.V ETQIpia «Ev£pY£iQKQ HAEKTpOLLrixavoAoYiKQ 'EpYa» LIE SiQKpiTiKO TiTAo «ENET». ZE £YYpa<J>r| £pcoTr|or| nou un£paA£ LIE i TO nspioSiKO Yia TO KQTQ ndoo GELIQ T)9iKou QOULipipaaTou, AOYCO Tqq ouvEpYQoiac; TOU a6£pcf>ou TOU LLE TT|V ETQipiQ nou QVEAapE TO uppiSiKO TT|q SEV AdpaLiE KQLLIQ EYYpacfiT| I and TO Ypa't'efo tou nposSpou TTJC; AEH, nQpd LIOVO TIC; SiapEpaicooEiq

. a i ] '-:">!• • : . . ' : • ' • . i •.'.. "* ~. i. .;.•:'..•:- ,, • .. . . . Ilpiwv.ra YW mi^fu I K I I I N

"; nu-.; Km (lv vul in,:. ' rv-i' .'•; .h^V

OUV£pYQTT| TOU OTl «npOK£lTQl YlQ 1^10-

naAid lOTOpia KQI TQ £pcoTr|LiaTd OQC; 9a anavTr|9ouv».

: £va eniSotounEvo epyo •"1

TOU npoESpou TII<; AEH, Apfloijpou Zep|}ou, Yia TO KOTO nooo xiOtxui 6£|ia aoi>H|Hi[3uaToij ava<}>opiKci

], o onoioq anEVTa^s TO Epyo and TO EZIIA. nAr]po(t>opi£<; Lieoa and Touq KuicAout; TOU unoupYEiou aAAd KQI TTJC; AEH KQVOUV Adyo YiQ ELinAoKTi OTTIV undeEOT] TT|q EupunaiKTiq YnripEoiac; I<QTanoA£Lir|0r|c; Triq AndTriq Eiq pdpoc; TCOV KOIVOTIKCOV OULlcflEpOVTaJV, Y vu ~

oTTiq KQI wq OLAF, r| OTTOIQ cf>£p£Tai VQ o8r|YriO£ TOV Y-Y- OTT|V dpori Tnq TOU

H... aau|i(t>opT| Ixapia ptijjo <t>(OTid OTO AS TI]<; AEH TOV MdlO TOU 2O1O Ll£TQpl|3QOTr|K£ TO

EPYO and TT) AEH OTTI AEHAN, Y£Y°voq nou, dncoc; anoKaAuij)£ TO HOT Doc, ouvEnayoTav VEQ a6£io6oTiKr| 6ia6iKQOIQ, KQSioTcovTQq Tiq dnoisi; EPYQOIEI; EKTEAOUVTQV Qnd TT| Ll£TQpl(3QOr| TT)<; KUplOTTITQC; TOU EpyOU KQl LIETQ nQpd-

To uppiSiKO Tr|q VOLIEC;, KQ6c6c; OTEpouvrav Q6£icbv dAcov oc()aAio£i Eni8oTr|ori and TO 2003 nou

(IE TO u[ipl5lKO EpYO, ££aiTl'a<;

Ti]<; ouvepyaoi'ai; nou EIXE HE Tnv avd8oxo ENET o adepc|>6c; TO o r EuoTdOioc; ZE:p(jo<;.

QVTIOTOIXOUOE OTO 30% TOU OULLpQTIKOU

KOOTouq, r|TOi nspinou 6 EKQTOLILIUPIQ Eupco. QOTOOO, o c()op£ac; nou Eixe avaAdPEI TT|V KQTapoAri TOU 30% TOU KOOTOUC; TOU EPYOU anEoupE apYOTEpa TT|V Eni6oTr|or|, KaToniv npcoTopouAiac; TOU TEVIKOU rpaLiLiaTEa TOU YIIEKA, KCOOTO H oAAi]Ac>Ypacj)ia Tnc; AEHAN ne TOV 5r\\io Ixapiac;, ornv onoi'a i «Kupio<;»

AvaveojOLUEt; A E

(IKH iN), EWO 6iio xpovia vupiTEpa xapQKTiipnt. TO EPYO npoanaiTou|i£vo Y'« TIIV IKH i, 6T|\a6ii TO U|ipl6lKO, CdOTE

TCOV Qpnd6icov 6nLidaicov (})Op£cov. ZTU; 19/9/2011 PYTIKE an° TH Pu9|j.ioTLKfi Apxf] EVEPYEIQC; (PAE) T| VEQ d8£ia napaYUYTIC; un' Qpi9. 1147/2011 OTO OVOLIQ TT|C; AEHAN. QOTOOO, YIQ 6Ao QUTO TO xpoVLKO 6idoTr|LiQ o EpYoAdpoc; sniKQAsiTO -SiKaicoc;- TT|V avunQp^ia aSEicov, AOYCO Triq EV E^EAi^Ei VEQC; a8£io5oTiKTii; 8ia8iKQOiaq. 'A^io anopiac; EIVQI yiQ noio Adyo r| AEH nQpQxcopT|O£ TTJV KUpioTr|Ta TOU Epyou OTT| AEHAN, Ecfidoov Yvcopi^E OTI LIE TT|V Kivrior] QUTTI 0Q anQiTr|9ouv v££c; d8£i£c; nQpaycoYTK, nEpipaAAovTiKcbv dpcov KQI £YKQTdoTaor|c;, YEYOVOC; nou 9a KQ9UOT£pOUO£ OTlLiaVTlKQ TT| SlEKnE-

paicoori TOU, EnipapuvovTQc; LIE ocopsia QVQ9£COpr|0£COV TQ TQLIEIQ TT|q iSlQC; TT|C;

avdSoxo ENET.

.- c.v-; 751 ;Ci 0: ;

i)E QUT11V npO(06£ITQl

:: c •: rr. :B7;^a -; :

£nix£iprior|c;, acj)ou r| unaiTioTT|TQ ELVQI 4>av£pd ncoc; ELVQI 6iKT] TT)C;. NCOplTEpQ, TO 2OO8, Kl £VCO TO EpyO Ppl-

tr\<; Eu9uvii<; ano TOV Yia Tnv avunap^ia TCOV anaiTou|i£vcov TEXVIKWV KQI

OKOTQV OE E^EAl^r], dA\Qc;£ O VOLIOCJ YlQ TQ upplSlKQ KQl QVTLLlETCOni^OTQV nAEOV

TO Kd9£ EPYO OUOIQOTIKQ dncoc; LIIQ ELITIOplKT] ETQlplQ, EnipapUVOVTQq Or|LLQVTlKQ Onux; yvwpi^ETE, n AEH ANANEQIIMEI A.E., Tipot iKQVonoiricn EyypQ't'ujv aiTrmaiujv TOU TEiijt; Ariuou Poyijtv Ipcapia^ f « a » OXEIIKO) ptai TI^ TEIIJC, NA J d ^ o u («P" KOI M y » OXETIKQ) KOI OE OUV^XEIO TOO «or» oxeriKoO, KaTaoKEuaCEi

V EQ

6nu.oTiKr] o6onoiia, arc Tijripa «K6ti[ioc; FEpeXia npoc,

6ti o Aiinot iKapiat Eivai o Kupioc Tnc ouyKEKpiiitvqc; 6riijoTiKnc; o6onoita(;, oac VOUIIE OE 6uo (2) avriypaii>a OE Evrunn nop^r^ (43 OXE61Q EK 6t7rAoiiv), Ka6wc K a i a£ EVQ (1) r iK6

avrtypaifo (CD), TQ ox^oia KOI T^V TEXVIKO EKBEOH THQ TEAiKric, we nvw MEAErric

«ai napaKoAouiJE yia TIC OXETIK^C EvEpyciEc; oac yia Tqv EyKpioq Tqc, apMoSiwq. • - ' ' • -' '' ; "' J

- ...• c.j -r; '"» nf'"^ ('•'-^ ^'- u-'-^i^'-'1•

r:-* ,,-.. ?.->.:! ca:. Tr^ lox^-J"

46 • HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012

TT] cfiopoAoYiQ TOU. EE QUTO TO OTILLEIO <;£i va YI'VEI i6iaiT£pri LIVEIQ OTO OKEO TOU EV AOYCO EPYOU. 'OTQV EnsoE OTO Tpan£c;i r| apxiKT] i6£Q TOU uppiSlKOU OTT1V iKQplQ, OKOnOC; r|TQV VQ

niAoTO, KQI OE nepinTcoar] ; TOU, VQ LinopEOEi VQ Ec()apLioOTEI Kai OE dAAa LisyaAuTEpa vr|oid yia


TOUC; KQI anELinAoKTi, tr|q AEH ano TO auJJiiiEVO KOOTOC; TOU nETpEAai'ou AOYCO

VEQ 6r|LioTiKr| oSonoiiQ [...] auvoALKOU LITIKOUC; 7,2 x^l-1- nepinou KQL TuniKT]c; 8iQTOLif|c; o8ou nAdTouc; 7,5 |i£Tpcov»,

TCOV Ll£Ta<}>OplKCOV.

EVCO nQpQKQTCO OTr|V [6lQ £niOToAf|

Me Ta vea 6£8o[i£va KQL TO Kaivoupyio vo|io9£TiKO nAaioio, TO KOOTOC; nou 9a £LX£ TI AEH KI EV OUVEXEI'Q TI AEHAN yia TT) AEiToupYi'a TOU Epyou £v8£XOLi£VCOc; va

cf)£pEL OTI «o Ar|Lioc; iKapiac; ELVQL o KupLoc; TT]c; ouYKEKpLLiEvnq 6nLiOTLKr|c; o6onoLLaq». NcopiTEpa COOTOOO, OTTIV Qn6c[)Qar| TOU SLOLKTITLKOU ouiipouALou THC; AEHAN TO 2010, OTT|V onoLQ EYKPL9r|KE T| QnEuGELQc; Qvd6£or| TTiq IKH iN, 8r]Aa8Ti Tr|c; £nLnp6o9£TT]c; oSonoLLQc;,

ELVQL QKOLITI |I£YaAUT£pO an6

TO KOOTOq

TT|C; £V£pY£LQKr|c; KdAu^r|c; TOU vr|oiou LIE TT| XPnorl nETpEAaiOU. QoTOOO T\-

LiaTo8oTr|OTi TOU OUVEXL'OTTIKE KavoviKa «yia EVQ nouKQLuoo a6£iavo», napd TO yEyovdc; OTL nAEov TJTQV aouiicfiopo \ia TT| AEHAN KQt EIXE TE0EL £K TCOV npaYLIQTCOV

EKToq TOU apxiKOU ox£6iaoLiou KQL TCOV aVTlKELLIEVLKCOV TOU OTOXCOV.

EvTuncoori npoKaAEi TO Y£Y OV °? °Tl TO uppLSucd rr|c; iKapiaq anoTEAEi TO iiovaSiKO EPYO nou xpTUiaTo6oT£LTai avEAAincoc; KQL |idAioTa an£u9£iac; ano TT| AEH. H £TUX£Lpr|OT] 8EV nap£n£n4)£ OE Kanoia TpdTi£e;a yia 6dvsio TT\, oncoq EIXE Y'V£I O£ (TT.X. EWEa aioAiKa ndpKa OTO OTicoq EIXE anoKaAuijjEi TO HOT Doc), aAAd QVTi0£TCoq OUVEXI^EI va TiAT|pc6vEL TO EPYO KQI TIC; ava6£copr|O£ic;, AOYCO Ka9uOTEpr|OECOV LIE 8LKr| TT|C; UnQLTLOTTlTU. OL

QVQ-

YLVETQL AOYOC; YLQ EYKplOT) TT|C; ECJ3QPLIO-

YTK TCOV npopA£i))£COV TOU KavovioLiou 'EPYCOV, IlpOLiri9£icov KQL YnnpEOLUV Tnc; AEH AE, OTO onoLO npopAsnETai OTL sniTpEnETQL «TI avd9£ori OTOV [810 avdSoxo ouLinAqpcoLiQTiKcov EPYCOV f| unTjpEOLCOV nou SEV n£piAQLi(3dvovTQi OTTIV apxiKQ ouvac{)9£Loa oujipQori, aAAd TQ onoLQ, AOYCO [ir\v TTEPIOTQOECOV, EXOUV KQTQOTEL QnapQLTnTQ YLQ TT|V £KT£-

AEOTJ TT)q ouu(3Qor|q: OTQV TQ EV AOYCO OULinAripCOLlQTlKQ EpyQ T|

TEXVLKQ T! OLKOVOLILKQ Qn6 TT|V KUpia OU|I-

(3aor| x u P^ VQ 6r||iLOUpYr|9ouv LIEI'J;OVQ npo(3Af|LiaTa OTTIV EnLX£i'pT|or| f| OTQV TQ EV AOYCO EpYQ, aV KttL LITTOpOUV VQ SLQXCOplOTOUV Qn6 TT|V EKTEAEOT] TT|C;

AE, |I£ OpLO|I£Va (lEAT) TOU VQ £K4>pd-

Af|LIO iKQpLQq, O OnOLOC; CflEpETQL, OULI-

j;ouv a|ic|)LpoAL£c; YLa TO KOTO, nooo npEnEL TOU,

(fcova LIE TT)v EnioToATJ TT|q AiEuGuvoric; MLKpcov Y8pOT|A£KTpiKcov 'Epycov, VQ

QCpOU TEAlKQ 6Q ELVQL KQL QXpr|OTO KQI

^r)TT10£ Tf|V KQTaOK£uf| TOU SpOLIOU,

navciKpipo OE OXEOT] LIE QUTO nou Ba npo-

CpOpLKd LIE TT)V EnLnpOOSETTl OULl|3QaT]

KaL ano TT|V dAAr| XQpQKTr|piJ;£i OE dAAo £YYPa4>o Trl^ TO £ninpoo9£TO Epyo (IKH iN) ouLinAripcoLiaTLKO Kai anapai'Tr|To Yia TT|V uAonoinoT) TOU apxiKou spyou, 6r|Aa6r| TOU uppi6LKOu. To Liova6iKO AOYLKO ouLinspaoLia 6r|Aa8Ti ano QUTTI TT|v avTLc()Qor| ELVQL TO napaSo^o o Af||ioc; iKapLaq va £v8La4>£p9r]K£ va 6LOp9coo£L napa(3A£i);£Lq TI napaAEL^ELc; Tf|c; AEHAN YLQ TTI OCOOTTI SiEKnEpaicoori TOU Epyou.

(IE QnEUSELQq aVQGEOT] TOU IKH IN,

Yn£V9ULIl^£TQL COOTOOO OTI TO U(3pL8LKO

QVQC|)£p£TQL OTI «KQTQOK£UQc;£l, npOCJ LKQ-

OTnv apx^KT] TOU ouLi(3aor| n£pi£LX£ TO anaLTOULiEva Epya oSonoiLaq, Ta onoi'a LidALOTa 6L£9£Tav oAEc; TIC; TEXVLKEC; KaL

0({)£p£L, EL6LKQ QV Ad|3£L KQVELC; un6\()T| OTL

TI apXLKri ouAArix()r| TITQV r| TIOpCOV

«Xa[.i£voi 0XT| AEHAN KQI EE EnLOToAr] TT|C; AEHAN npoc; TOV 6ri|iQpxo iKQpLQq, OTIC; 22/3/2012, QVQ-

vonoLT|ori EYYP'i't'WV QLTT|LIQTCOV TOU TECOC; PQXCOV KQL TI~|C; TECOC; NA EQLIOU,

IrrxxX, KaSfijc ra To ^wpova w> oi^jtWipuuffUKQ oracrtjc nou iyicfl*T&wov (in' ap6l^ nputi. P*£ I-6«7«/05.03 MOB, M3607&'12 4 lull TP-OlOtS)).

unripEoiEq SEV (inopouv va SiaxcopioTouv

EYKPLOELC; Yia TLC; EKTQLiLEUoEiq yivovTai apXLKr|c; ou|j.(3aoTiq, ELVQL anoAuTCoq anaano TO [SLO TO SIOIKTTUKO ou|i(3ouALo TTH; PQLTTITQ YLQ TT|V oAoKArjpcoor| TTiq». AEH, EVCO auLic[>CDva LIE nAr)po4>opL£c; 'EPXETQL ETOL r| AEHAN ano |iovr| tr|q dpoAr| 6£or| VQ anoKaAunTEL OTI OL TOU HOT Doc TO unipOYKO KOOToq nou ; Kanou xcoAai'vouv. Ano TT| £X£L aYY^st TO EV AOYCO EPYO EXEL apxiOEL va npomAa' TpLYLiouq Kai EVTOC; TOU |ILQ XQpQKTr|pLJ;£L KUplO TOU EpyOU TOV

VQ OUVEXIOTEL T\|

21. Tnv<irTni7iTTKeT(i(xia^<AEMAuavEuc«£i;M> vniEn^ean TTH; 6600; nopmwx ano uCp6«6

H Tpononoiiioi] TIK PAE yia TII H£ta<|>opd TH? d8Eia(; napaywyiic: OTO 6vo[ia TIJC; AEH Avavewai[it\ KiiToniv 8iKou Tin aiTi'uiaTO(;t nou nupoSoTi^oE ocopeia uva6etoptio£&>v tnip TI]V l'8ia TI] AEII,

n£pi(3aAAovTLK£q dSELEq Kai r|Tav ETOiLia npoq uAonoinor]. E^eTd^ovTaq TO ^f|Tr|Lia and |iia dAAri OKOnid, E K T O U nOVTlpOU OKEnTOLIEVOC;,

9a LinopouoE va loxupioTEi Kanoioc; OTL EnixEipEiTai va (|)OpTCo9£i TO spyo OTnv ToniKfj auToSioiKTiari, yiQ va avaAafSEi r| TsAEUTaia va 6i£Kn£paicoo£i 6Ar| Tqv aSEioSoTiKrj SiaSLKaoLa, npayiia nou OCf)£LA£ VQ EXEl KQVEL T| L6ia T] AEHAN, £(}>6OOV XQpQKTT]plO£ TO EpyO «OULmAT)-

pcoLiaTLKO Kai npoanaiTouiiEvo yia it]v oAoKAr|pcoor| TOU uppi6iKOU Epyou (OULI(3aor| IKHi)», COOTE va SiKaioAoYTieEi r| an£u9Ei'ac; avd6£or| OTTIV ENET. HD HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012 • 47


Tou AM Mnoupima

A

no OTQV EYIVE npcoeunoupyo TO yio rr\a MapYapha, EXEI p.a^Ei))ei [i6vo ii5,34£Upcoan6 pnoupunoudp. KavoviKa EXEi |iae;£i|)£L 119,34 Eupco, aAAd KO AAacj>ou^o ip0£ ndAi OTT| (laya^i KCU AAi ou|j.nAfip<3a£ ir\o ano TO TO£TTT| TOU.

AAi exei [iia |i£Y<iAr| 6v£ipo KQI KOOTL^EI 20.000 Eupa). Tcopa TT| A.£inouv 11.53O,4O EUpCO.

ME TK; |a.aAaKL£(; nou \)jr|4>£?ouv TTJ 'EAAr|vec; 6a n£pi|j.ev£i va yivsi npcoTa TT] Tompa npcoGunoupyo, |i£Ta TO MnaKOYiavvT), Tt| MLXO-AoAiQKO, TT] KupiaKO MriTOOTaKT), TT\O Tr| KapajiavArl , TT\o TTI AVTPEQ KQI TT| |j.EY<iAr| YLO ir\, Kai 0a EX noAu apyci! Ti' auTo AAi dvot^e KQL aAAo KOUjinapd ano [inoupunoudp nou TTJ SLVOUV Kupi£q nou TLC; KAELVEi TT| pidTi OTO |j.aYa^i. 8ivouv (inoupunoudp, aAAd IT\;

AAi £ix£ ndei uia cpopd liia nanouioi y\a undAwua. To TQKOUVQC; ojiax; irrav Xpuari Auyri KI OVTI yia undAwua in Epi^E eva poxdAa KOI tn eSwoe mow. Auiri in nanouioi AAi 5ev in neia^E. Tn Kpaidei ua£i ]ie TO KdAtoa ano in jindaxET OTH oniii in YEvcova Yia va in neTd^ei oia uouipa in TAI1, OTOV in 5si ]inpooTd TOU. Fiaii uExpi va YI'VEI ainri in Konavo npwGunoupYd, AAi EI'XE ua^EiyEi 8.354,26 EupGo ano unoupiinoudp. KavoviKd eixs PY°A£I 8.354,20 Eupoo, aAAd uia uspa EIXE Ep6£i KO AAacpou^o am uaYa^i KOI d(pno£ in undAoma. 48 • HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012

auTo AAi TIC; npOTi|j.d. ME TT) Ka|j.aKi TOU EXEI Tpunr|O£i mo noAu Ainoq ano 6Aa Tr| 4>aAaivo0ripiKd oTriv EipriviKo QKEUVO. 'ETOL )ide;£\()£ TT| A£((>TCI, £(3YaA£ EIOITTIpta Kai Tcopa oai; Ypdc()£i ano [iia oaAE OTTI EA(3£Tia. Eivai (3pd6u, TT] T^dKi Kaisi, (lia noTripi OULOKI Ei'vai 6inAa ir\, [iia AouKdVIKO xwp^dTiKO \J)r|V£TaL OTO cj)COTid, Kai TO ^av9o Ka0apiOTpia Tri oaAE 8oKi|id^EI Aiyo Kai KQLY£T:ai. AAi 6£ |j.iAd£i yia TT| AoUKaVLKO OTO C))COTld...

npcoTr) |j.£pa oi^iispa OTO AAnEic; Kat ano TT] npui TO AAi nr|Y£ YLa OKL - "^dpEOE Tri donpa pouxa, £(3aA£ TT| donpa n£8iAa Kai TT| donpri oKoucfio, £(3aA£ Kai TT| 6iaoTT]donpEq yvaXiic; Kai rJTav oa |j.ia KOUpaSiToa (isq OTT) xiovi. 'OAa r|Tav copaiEq Kai noAu YouoTaPEI AAi, aAAd Kai TETOia Kpuo OUTE TT| o((>aYHEva npo(3aTa |j.£oa OTO KaTdT))u^r| 6£V £X£l VlQOEl.

onoio EUTE on OTTI noAu TT| Kpuo \i oou Eivai noAu ifi£UTr| r| noAu naAdm. EKTOC; nou 8£v KavEi SouAaa £X£i Kai xdAia YEUOT]. Anopco [IE 4>iA£q nou ac{)f|vouv TETOIEC; [inoup|j.noudp OTT| AAi. To KaTd(3aor| 6EV r|Tav 8uoKoAr| , Kai noAu AiYOTEpo Tr| oAdAo|j., yiati AAi EonaoE TTI n66i TOU 5 |i£Tpa ano TO EKK(VT|OT|. Tr| nf|Yav OTT| voooKO|j.£io Kai ir\v yuipo, Eva voooKO|ia 6^iop(J)ri tnv npoo£|3aA£ Kai rr| £in£ EOU 8£v Eioai noAu KaAoq oKiEp.

AAi andvTTiOE OTI auTo Eivai aAAd TouAdxioTo Eivai noAu KaAo S;£OKi£p, av Ev6iacj)£p6Tav TO 4>iAT|. TEAim EcfiUYE YPHYOpa, Ymti til Ppd6u EIXE ndpTi OE |j.iadAAri oaAE. <t>6p£0£ Aomov |iia OHOKIV Kai nr|Y£ ^£ TO naTEpiTOEc; va [in£i |i£oa. Auo 4>iAoi oa vTouAdnEq and ?uAo oour|6iKr| parurioav av eivai AAi [iiaa OTO AioTa TTI ndpn. AAi Eine OXL.., aAAd sivai piEoa OTO AioTa AayKapvT. To oour|6iKoi VTouAdnEq anoauvapnoAoYTi6T|Kav oav va r|Tav IKEA Kai 6Ev i^epav TI va Kavouv. PcoTnoav ano THV aoup[iaTO Kai |j.ETd 30 SsuTEpoAsnTa PYTIKE TO i6io TO Zopoq OTO nopTa Kai (J.di (f>pi£VT, xdou iq VTOUIVYK?» AAi fjniE 12 oap.ndvi£c; Kai 6idA£^£ TTJ mo r) Kai daxT]|ir| 4>£Ar|, HE OTOXO va i TTI E^o8a TOU EnioTocfirii;. AUTO TO [laAaKa TO Zopoq, 6|j(oc;, f|p9£ ndAi ndvco TT|q (is 50 6ivouv TO XOVTPEC;, Y^' (fiiAEc; nou r|Tav KI aviTEc; OTO AioTa AaYKapvr Kai ri0£A£ va VVCOpLOTOlJ|J.£.

UTav EKEi Kupia KiKti ano ZKu6pa (J.E nevf|VTa £KaTO|i|j.upia, nou E£X£ £nix£ipr|ori |j.£ yAuKd |3£piKOKO nou TT| nouAayE OTTI iVTEpVET.

'HTQV Ka EouAa, ouvTa^iouxo TT| OFA and TO IlEpaia 0£ooaAoviKT), Kai KO STaupo, ouvra^iouxo KI auTo, naAid Eionpaicropa OTTI A£a3(f>op£ia TT| KTEA. 'Eva 8iKT|Yopo noAu YVCOOTO TT\q E£XE naAid Pva^£L Wa Yv^010 TT1? unoYpa4>r|q Yia p.£YdAo EnEvSuTTi OTT| KEII BouAaq Kai |aia dAAT] 4>iAr| <}>orr.r|Tpia OTTI oSovriaTpiKf| nou SouAEUEi KaSapioTpia Kapiid 4>opd OTT] oaAe nou JJ.EVEI AAi. AEV npoo£X£i 6|icoc; Kai noAu TTI AouKaVIKO Kai 9a Ka£i TT) aTi[io. AAi OTinEpa TT| ppdSu EXEI |J.d0Ei noAAd Yia TO AioTa Kai EXEI va Kavsi sva £niorino npoTaori OTTI <t>^° unoupyo Ka ZTOUpvdpa. A(j)ou TT| npoocona auTEt; nou Eivai |j.£oa OTO AioTa Eivai auTEq nou EXOUV TT| AsefiTa, va PYQ^£L I1'0- v6|j.o Kai va TIC; n£i f| nAripcovETE TT) cfopo 50% r| naTE c|)v)AaKr| 50 xpovia. TOTE cf)iAoi 6a vpd^ouv va TT| ppouv TTJ As(})Td KI EnEiSrj 9a EXOUV ^EXQOEI Tr| KioSiKoi 9a OTEi'Aouv Ypd[ina OTT| XOT VTOK Kai 4>(Ao Ba^£pdvr| va pdAEi [J.EOO OTTI noAiTiKoi va ppouv auToi TIC; KcoSiKoi, ppioKouv Kai \|)uAAo OTTI dxupa.

ioavYE^Ea \ir\ yiau Qa TIC; YianpooconiKEc; SESopiEVEc;. HD


Mi nrOPH AND fffil 20 €

AMEIH

IZXYEIEOZ 31/12/2012

TI$ ayopi<; aa$ avui ruiv 20€, riPOZQEPOYME 1€ ITHN "KIBGTO TOY KOZMOY"

Aeuxpopoc; Kuirpou 4, FleplOTepi, (AiTiAa arc METRO Af. ANTONIOY) .: 210 5710802, www: combo.gr


AicBvri Tin; PEVCU; AKpm'Sou

«EA£u6epfa» KQI 5ia(p6opd OUV£pYQTT|q

TOU

nounnAucdvou KupEpvpTT) TOU TOUIOKOVOIV, EKOT TouoKEp, KaTQ8lKQOTT|K£ OE SlETTJ <t>UAQ-

Kior| Yia Siaond9iar| xiAidScov SoAapicov ano TO TQIIEIO «EmXEipnoT] EA£u9£pia». O KE^IV Kdpavo, urtoxpEOUTQi £niar|q, VQ eniorpEipEi 51.200 SoAdpiQ. To Ta(i£io SiopydvcovE

Snd^oviaq ta tajmou MnouAvTO^a Kara Ad6oq...' O npcoriv npO£6poc; TCOV HIIA

ETTIOICOC, OTO ^COOAoyiKO KfjnO

TOU MiAyouoKi £K6r|Acoo£ic, EUYvconoauvric; yia OIKOYEVEIEC, oTpaTicoTWV nou unr|p£TOuv OE IpQK KQl A<J)yQVlOTQV. ApXlKQ,

MniA KAivrov napQ6£xrr|K£ ncoq o noAEiioc; KQTQ TT)C;

TTIV «Emx£i'pr|OT] EA£u9£p£a»

VapKCOTlKCOV Qn6 TT|V

6lT|U9UV£ 0 TOUOKEp, EVOOCO r|TQV OTEAEXOt; TT|C; nEplCflEpEiaC;

«6£v AEiToupvrioE». H napaSo-

MiAyouoKi, oAAd ano8£x9r|K£ voniKfj outipouAfj ncoc, EHPETIE VQ 6i£u8uv£TQi QUO <f>iAav9pwniKrj opydvcoori. O 62xpovoc; Kdpavo r|TQv ano TO 2006 ECOC; TO 2010

TOU EQU Mnpdvaov «Znde;ovTac; TQ TQ|inou», nou npaYHQTEUETQi tnv QnoTUXia TOU naYK6o|j.iou

TJ|C; ZTpQTICOTlKTI

nop4)upr|(; KapSidq, 9pconiKtiq opydvwoT|(; SIQOUV6Eii£vriq |is Tpv «EniX£ipr]OT| EA£U9£plQ».

'Evat; oAAoq OUVEPYQTTIC; TOU TOUOKEP, nou EiinAeKOTav

Xn KEplEXETQl OTO VTOKl|iaVT£p

nOAEJlOU KQTQ TCOV VQpKCOTlKUV.

To Ta]i£io 5lOpYQVCi)V£

GTO Kiino TOU MiAyouoKi

Qn6 TO 2OO2 ECOq TO 2O2O, 6EV

YT1TT|C;, MOpYKQV <t>pl|aQV, QVQCflEpEl [lETQ^U OAACOV OTl «Ol HI1A ^OOE\|JQV SlOEKQTOHHUplQ 80-

Adpia YiQ VQ xPWQTO§OTfjaouv

OTT1V l6lQ EpEUVQ, 6t]ACOOE EVO-

Xoq TOV NoE^ppio yw SIOXETEUori nooou dvco TCOV 21.000 SoAapicov OE npooconiKO TOU AoYQpiao|ao. KQTQ TOU TouoKEp, nou lynav OTEAEXOC; TT]C; n£picj)£pEiQ<; TOU MiAyouoKi

To 4>iAn, OTO onoio VTQI KQI dAAoi npcoriv [i£TQ^u TCOV onoicov KQI o Ti;i|ii KdpTEp, npopATi9r|Ke rtpo T||i£pcov CTTQ KEvrpiKQ ypatyeia TT|<; Google oTTi NEQ Yopicri. O Qcjjn-

OTpQTlCOTlKEC; EniX£lpTlOElC;» OTT|V

OIKOYEVEIEC; OTpailWTWV

nou unnpEiouv QE IpQK KQl

EXEI aoicr|9ei SIQ^TI.

KoAop.piQ. To vTOKHiavrsp 6r||aioupvT)9T|K£ npiv OUQOIYKTOV KQI KoAopdvro ;|)T|4)iaouv vo|aiTT]C: iiapixoudvQc; yia Aoyouc, - |i£ Tr)v onoia SfjAcooE avri9ETri r\YOC; E^coTEpiKciv, XiAapi KAivrov.

6r|Acov£i o pcoooc; £mx£ipT||j-aTiaq NT^iTpi ETpOOKlV H£TQ TT|V KQT£8d({)l-

ori YI^AIKOU nupYou TOU i8ou aicovQ, nou PPIOKOTQV HEOQ OE QlinEAcovEc; TOU MnopVTO, TOV onoio EIXE QyopdoEi. Oi ToniKEC; apXEt; ^EKlVnOQV EpEUVQ

YIQ TO Ad9oc; noAcoviKnc; KQTQoK£uaoTiKT|c; ETQipiQc;, TI onoia, QVTI VQ OTEiAsi Tiq iinouAvTO^Ec; TT|C; OE nQpQKElllEVO IJ-lKpO KTl-

OIJ.Q, KQTESdcfiioe TOV nupyo. O ETpooKiv, nou 8iEu9uv£i OTIIIQVTIKEC; EniXEipTiaEic; orr|v IIoAcoviQ, SqAcooE OE 6r|jioaioYpcic|>ouc; OTI KQTQVOEI Tnv OpYTl TCOV KOTOIKCOV TOU IPpQK,

aAAd SEV oKonEuei VQ |ir|vuo£i Touq EPYQTEC;, KQQcoc; «r| ?r||aid £yiv£». Eivai (idAioTQ ETOI(ioc; va xTi°el nioTO QVTI'YPQ$0 TOU nupYou. O 8ii|j.Qpxoc; TOU IppaK, ndvrcoq, SIETQ^E VQ OTQJ1QT11OEI KQ0E EpyQClQ

p.EXpi va oAoKAr|pco8£i EpEuva yia TO Ad9oc;...

Avnauxoi Highlanders Tnv Kpiori TQUTOTTITQC; TCOV «lTaAcov nou niAouv YEpl^iviKd Kai 9sAouv VQ Eivai AuoTpiQKOi» avESEi^E pEnopTa^ TOU BBC Yia TOUC, KQTOI'KOUC; TOU aAmKOU VOTIOU TipoAo, TT|q nAouoiOTEpriq iTaAiKfjc; Enapxiaq. ETIC; SEKOETIEC; '20 KQI '30 o MouooAivi Ev9dppuve iTaAouq TOU VOTOU Va

|J.£TOlKfjOOUV EKEl.

Ta

Y£p|iaviKa anaYopEUTnKQV OE oxoAfiia, oiKaoTripia, STIHOOIEC; unnpEoiEq, KQI Toncovu(iia iTaAiKonoin9r]Kav. H evTaOTl aU^f(9T|K£ TO 1939,

OTQV XlT\Ep Kai

50 -HOTDOC « 13 AEKEMBPIOY 2012

MouooAivi ouiic()cbvr|OQv va Scooouv TOU '70, OTOV 669T|K£ auTovonia OTO voOTOUC; YepHttvocticovouc; EniAoYil va HEI- TIO TipoAo, PQOEI inc, onoiac; TO 90% TCOV vouv OTO TipoAo Kai va £vocoiiaTco9ouv 4>6pcov nou ouAAeyovTai piEvouv OTT|V OTTJV ITaAlKT] yAcOOOQ KQl KOUATOUpQ, r] H TcopiVT] oiKOvopiiKti Kpion, VQ HETQVaOTEUOOUV OTO YEpHQVlKO PdlXEVIOXUEI TIC; EVTQOEIC;, KQI ME TO ^Eonaoiia TO B' naYKoojiiou no- Xaponoisi iSiaiTEpa TOUC; AE^OU r| ouncf>covia £ct>ap|i6oTr|K£ EV ^IE- OTEq TT|C; Suedtiroler Schuetzenbund, p£i. «Av EIIEVEC;, OE AEyavE upoSoTn, av nou opYavcovouv nopsiEc; (IE TipoAEEcfiEuyEi;, OE 9£copouoav va^i», d^AcovE J;IKEC; 4>opEai£c; Kai KansAa |a£ cjjTEpd. \iia YuvaiKQ ano TO MnoA^dvo. Oi OXE- «'Ooo Eni8£ivcovETQi r| oiKovopiia, TOOO OEIC; YEPtiavd<|)covcov KQI iTaA6(()(ovcov TO KaAuTEpo», 6f|AcovE o tiYETnc; Tnc;, dpxioav va pEATtcbvovTai OTT| SEKaETia 'EA|iap GdAEp.


Sin Anjmipa ABavaoonouAou

rOAFOOA 0 4POMO

riA

I

AHMOKPATIA

0 MdpKo rKaaiiv -evag YdA\o<; apxiTEKTOvaq nou jiETajiopqHiGnKE ae £A\- ?EI KQI EPYQ^ETQI ornv ABriva sSco KQI 34 xpdvia, K jiaTOYpaipwvTaQ tnv npaYJicmKomta ji^w avQpunoAoYiKwv viOKipavTEp. «IIp£n£i va SEXTOUVIE Touq xavdyEg TojffiraixviSiou. 'Oxi yumi TO EmpdAAEi Kdnoiog ^Evog KOTaKTHTrw;. To KpaToq SEV sivai Ex9pdq. TEAEICOOE, SEV undpxsi nia TOupKOKpaTi'a. To*KpdTO(; PYOIVEI ano E|id(;, EIJIOOTE £]i£i'g. Eudg ijinqii^oupE. Av SEV TOUC; GEAoujiE, TOUQ aAAd^oujiE. 'E^w dAoi! AAAd^oujiE KOI Touq Kavov£g», anotpaiVETai o dvOpwnog nou «ndA£yrE \\a va YIVEI 'EAAnvaq».

k


Suvevieufn

O

sidKEKpiuevoq KivnpaTOYpaqnaTrig, nou TO 2004 aneanaae TO KpaTiKO Bpapeio OTO <I>eaTipdA KivnpaTOYpdcpou QeoaaAovkng ue TO noAuppapeuuevo vTOKiuavTep «MaaaaAi'a, paKpivri Kopn» Kai nirye ong Kdweg ue Ta eAAnviKd SiKaaTripia (Ppapeupevo VTOKIUOVTep «6epig», nou eGi^e Tn SiKouavi'a TOU auYxpovou 'EAAnva), enioTpe<pei cmg ai'Qouaeg pe TO nparuo TOU noAiTiKo vTOKipavTep: «AnpoKpaTia, o Spopog TOU OTaupou». 'Eva nSoYpdcpnpa Tng auYxpovng eAAnvumg noAiTiKrig pe evav mAo AoYonaivvio, onug Aeei KOI o i'5iog. «0 Spopog TOU OTaupou ei'vai KOI o Spopog Yia TOV roAYo6d». TouAdxiaTov Yia toug KaBoAiKOug. 'Oao Yia. Toug nparraYcoviaTeg TOU tpiAp TOU «KivnpaTOYpacpiOTri Tng YaAAncrig 5iaanopdg»; Tidwng PaYKOuang y\a TO I1AZOK, Nkog KcoaTonouAog yia Tn Nea AnpOKpaTi'a, Peva Aoupou y\a TOV Zupi^a, KOI HAfag HavaYicoTapog Yia Tn Xpuan

IKo<; pAenei Evaq

EIOTE 'EAArjva^. Iloia eivai r\; \ia TT|V

H X^pa PpioKETai OE |iia Pa9id Kpior|. 'Eiisiva ESto YiaTi r| A9f|va r|Tav yia peva KaTQppsEi o noAiTLKoq AoYoq KQL OTT| iiia n6Ar| ouvapnaoiiKri. IIAeov opuq ot 9eor| TOU EPXOVTQL dAAoL xetpOTEpOL. oiKovoLiiKoi Lj-EiavdoTeq EIVQI TO iiEydAo Ano anXr\a psxpi TL? mo doxn9£|iQ oTipspa OTHV EAAdSa KQL ei'vai To EnLKLvSuvo si'vai ma QnapaSsKTo TO yeyovot; ncoq 6ev untipKQTQppEEl (J.LQ KOLVCOVLKT| OUVOXT| . Xouv vopOL VQ Touq npooTQTEuouv. Eyco ELLJ.QL TTpOVOLJ-LOUXOi;, YlaTf £L|1QL FdAAoq.

'Eva dAAo GEpQ -xapaKTripLOTLKO Tnq EAAdSaq- ELVQL ncoq ouxvd TJ HOALTLKTI EL'VQL EVQ KA.npovo|iLK6 £L'6oq. 'Onuq KQL TO OTL £8(0 KpLTLKQpOUpE TOUq noAtTLKOUq,

aAAd OXL ir|v KOLVUVL'Q. EQV va LIT|V cfiTQiEL OE TLHOTQ o noAi'Tnt; nou TQ Enaipve, oAAd TTLQ 8fiV TQ HQLpVEL. TO £ATTL8o4>6pO ELVQl

naiq KQTQ TT| SLQPKELQ TOU VTOKLLIQVTEP EL'SQ Y'd npcoTT| (fopd VQ YI'VETQL npayLJ-QTLKTl nO\LTLKT| OTQ OQAoVLQ TCOV noAlTCOV,

KQTL nou SEV TO (3A£nouLi£ OTQ KQVQALQ. ITooo e\£i aAAd^ei r\ \ieid ano 34 xpovia; 'OOO KQl LllQ OXEOT1 LIE |lia naALQ EpCOLiEVn.

To TQ^i'8L EyiVE EpUTaq KQL o EpuTaq EYLVE oxeoT] <;cofjc;, ouLi(3(cooT| KQL Ydnoq. 'ETOL TT|V QYQTTdq KQL TT|V LILOELq TQUTOXPOVQ,

aAAd OUVEXL^EIC; va LiEVEiq pae;t Tn?. 0a T]pouv ano Touq TeAEUTQiouq nou 9a EYKQTEAELnaV TO KQpdfSL. El6LKQ TWpQ.

52 • HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012

KQTQppEEL TO nOALTLKO OUOTT|L1Q, KQL

QUTO EIVQI noAu EmKivSuvo YLQ TT\KpQTlQ. IV QUTO KQL Yta TO VTOKLpQVTEp

SLQAE^Q TOV TiTAo «AT|LIOKPQTIQ, o 6popoi; TOU oTQupou». noie<; ei'vai 01

ano eva

Ti dAAo

TI EAAdSa

Yia va « ue Kanoiov nou «nd\£i|)E Yia va yivEi'EAAiiva^w,

n£i OE XpELQ^ETQl £VQ KOLVCOVLKO AEV (j)Tdv£l TO OTL Y£VVT|ef|Kap£ OTT|V

(SLQ x^pa KQL nLOT£uou|i£ OTTJV (6ia 9pT|OKEIQ. npEnEL Va 8£XTOULi£ TOUq KQVOVEq

TOU naLXViSLOu. 'OXL YlaTi TO Eni KdnoLoq ^Evoe; KQTQKTriTnc;. To 6£v Eivai ExSpoq. TEAELCOOE, SEV undpxEL ma ToupKOKpaTi'a. To KpaToq PYQLVEL and epdq, ELpaoTE Epeiq. ELisiq ^ncf>L^oup£. Av SEV TOUC; 9eAoup£, Touq QAAd<;oup£. 'E^co 6AoL! AAAde;ouLi£ KQL TOUC; KQVOVEC;. AAAd OXL va KCUJJOULIE ir\. IIpsnEi VQ undp^Et sva EL'SOC; EnavdoTaoTiq, aAAd QUTO Sev OTILIQIVEI VQ TQ KQTQOTp£i))oup£ 6Aa. To EpcoTnpa ELVQL ncoc; 9a YI'VEL LILQ EnavdoTaoT) x^pic; va \ivzi £pc[)uALoq KaL xwpfc; va c()£p£i KO.TI x£ipoT£po. AAAd QUTO ELVQl TO ^T|TT]pa TT)C; EnOXT|C; Y£Vl-

KOTEPQ. AEV EXCO AUOELC;. 0a i\eya ncoq onpavTiKoq EIVQL o «avaYKaioc; ouTomopoc;» Kai ncoq o Ka9£vac; ^ExcopioTQ 9a np£n£i va AEITOUPYEI KQL ouAAoYiKd Kai va OKEct)T£Tai TO 6r)pooio oupcfiEpov. Na ^EnEpaoTouv 01 EYcoiopoi. AUTO TT|V EAAdSa, o Av tnv EAAd8a xnv O £Y<OlOtl6q, Tl TT|^ SlVEl

TO 4>iAi TII<; CWT'II;; 0a anavrTJoco ps pia LOTOpia. 'OTQV T|p9a OTTJV EAAdSa n^epa ncoc; EIVQL OEiopiKT] Xcopa. AUTO p£ c()6(3L^£, yiaTi avapamopouv TI 9a YiVEi OE sva osiopo p£ TT] XaoTiKT| AEiTOUpYi'a TT|q EAAdSac;. Ano TOV Tpono nou naTOuv OL dvGpconoi o Evac; TOV dAAo LIEOQ OE EVQ A£cocJ)op£io. ME TO oEiopo TOU '81, E^aiTiac; auTou TOU c()6pou, TO npcoTO npdypa nou nfipa ano

onctx; T| roAAi'a; ZTT|V EAAdSa SEV ExoupE QVTQVQKA-QOTLKd onuc; OTT| FQAAiQ. Asv undpxsL TI EVVOLQ TOU 8T|Li6oLou xwpou KQI TOU ouvoAou. BEJBQLQ OTQV EL'PQL OTO Flapioi VOOTQAYCO Tnv apeooTTiTQ KQL TT| TO SiapEpLOpQ p£OQ OTOV nQVLKO f|TQV 9epp6TnTa TCOV OXEOECOV oTnv EAAdSa. TO yaAAiKO pou SiapaTT^pio... TEA-iKa AAAd OL FlapL^LavoL OTOV 8popo ELVQL nto opcoc; EYLVE TO QKpipcoc; avTi'9eTO. Mia QVOLXTOL. 0a Pyouv 6AoL PQC;L OTQV undp- aAAT)A£YYUT| dvsu nponvoupEvou. TLQ XEL npo(3AT|pQ. EninAsov moTEuco ncoc; napdSEiYpa, dv9pconoi Enai^av TOV poAo KQAEC; ELVQL OL L6LO)TLK£q npcoTo(3ouAi£<; TOU Tpoxovopou YIQ va pdAouv Ta^T| . And OTHV EAAdSa, aAAd 9a npEna va undp^EL Tnv dAAn, OTQV SEV undpxsi Kpi'on, SEV KI £6co KpQToc; npovoLQq, TO onoLO noTE undpxsi aio9nor| ouvoAou. TLQ napd6svunT|pJ;£. , pevco OE EVQ aSis^oSo, SEV TO


o KAnpovd|j.o(;. PEva Aoupou, r| oupu;aia |j.E Aa'iKTi KaTaycoYil aAAd \IE noAiTiKfi c))iv£Taa. HAiaq navaYicoTapoc;, |j.ovoSidoTaToc; xapaKTf|paq, KapiKaTOUpa,

Ka6api<;ei o Srnioq. 'Ex« napsi ir| OKOuna yia va KaSapioco. KavEic; SEV TO KavEi. Kai [IE KOLTa<;ouv EmnAsov oav va £i(iai o pAdraq nou TO KQVCO yia dAouq. Emoxp£i|>ax£ oxi<; ai6ouo£<; ji£ eva aouvqOioxo yia code; vxoKi|iavTep, aaq Yvcopioaiie xa>v [lexavaoTcov. Eivai va Kavou|j.£ JJ.LQ r|9oYpacf>ia Trie; noAiTiKT]c; OE |iia snoxil nou o KaQivac, AEEI O,TI GEAa and Tny nAeupd TOU. EHEIC; 6£Aou|a£ va KaTaGEaoupiE TT\d liac, \iovo \iiaa ano TO npcoTapxiKo uAiKo, Xcopiq oxdAio. Kai x<*>pic; ouvEVTEuiJEic; TCOV noAruKcov. Xcopiq Ep[iT|V£i£c;. 0£Aoun£ va avaSEi^ounE £pa>TTJ|j.aTa, dxi va SCOOOUIJ.E anavrr|O£Lq. IIapaAAr|Aa sivai Eva Ei8oc; nopTpETOU Tnq Kptoriq, a(}>ou aKoAou6wvraq HE TT|V Kd|j.£pa TOV noAiTiKO navTou, TOV pAEUEiq va iinaivEi OE EVQ Ta^i KUI va aKOUEi, yi.a napd8£iYM-a, ^ aYCOVL£<; Kai Tr| 8uoap£OK£ia TOU w^ KdTaAq^axE oxa |ieva xeooepa KO|i|iaxa; AvaYKdoTTiKa va SiaAE^co TEOOEpa ano Ta EnTa K6p.iJ.aia aviinETConL^ovTaq Ta co<; «c()aiv6|i£va», Y^TI SEV QVTEXQ OLKOvo|iiKd va Kavco \iia (lEYaAuTEpr) Taivia onui; apxiKa r|6£Aa. Ta 6uo LOTOpiKa KO|j.|j.aTa ppioKovTav OE 9£pr| nTuon. Eivat Eva ({jaivonEvo nou SEV unopEi va avvofioEt KavEiq. 'Ensrra TlTav OL 8uo QKpaiEq SuvaLisiq nou and TO nspLGcopLo Pyaivouv OTT| oKnvr|. AEV LinopouoaiiE va aYvof|aou|a£ OUTE auTa Ta c))aiv6|j.£va. 'Eva apioTEpd KOLiLia nou undpx£i £8co Kai 6£Ka£Ti£(; x^piq va LinopEi va ^EnEpdoEi TO 4% Kai ^acfiviKa 6EUTEpri 8uvaiir| OTiq npcoTEc; E? Kai napaAiyo va YIVEI Ku(3£pvn.oT] . Ano Tt|v dAAr) , Eva VEOva^ioTiKO K0|i|j.a nou 01 8r|nooKonr|O£ic; TO £(5ae;av OTTI BouAr| . noia i]xav xa Kpixijpia xcav ouYKpi|i£vwv oxwv-noAixiKwv; To mo (3aoiKO KpiTfipio r|Tav va TEOOEpiq 8ia({)Op£TiKOUc; Tpdnouq va aoxoAr|eou|j.E HE TH.V noAiTiKf|. Tia TOV

!a, o 8p6[!o<; TOU OTaupou»

Evav r^Tav ri npcoTT] <$>opa nou aoxoAsiTO [it TTIV noAiTiKrj, aAAd EIXE OIKOYEVEIQKO noAiTiKO napEAGdv. O dAAoi; r)Tav £vaq EnaYYE^l^atfac; TT|C; noAiTiKT^q Kai Ev6£XO(i£Vwq VEOC; n.Y£TT|q. 'EnsiTa Suo aKpEq TOU noAiTiKOU 4>don.aToc;, Suo oTpaTEUIJ.EVOI. Mia yuvaiKa nou SEV T)Tav and Ta LOTOpiKa npdocona TOU KO|j.|j.aToq, aAAd av£pr|K£ noAu yiaii TTJV r|6£Aav Ta media. Ki snELTa o TETapToc; tiTav anAcoq o |a.ova6iKoq and Tt| Xpuor| AuyTi nou EixajjE npdo(3aori, yiaTi 4>uoiKa SEV XTunrioapiE Tnv ndpTa KavEvdq KdnpaToq Yia va £;TVtr|OOU|j.£ «Kanoiov uno\J)f|4>io». Av f^Tav (j.ia KaGapd noAiTiKri TQIVI'Q 6a T\iav anapdSEKTO va ac|)TivaiJ.£ Kanoio

MEXQ ano rr\v ano XT|V Kd[i£pd oaq, |inop£iXE va KOVEXE Eva

xou<;

xov Ka9£va; PayKouoric;, unEpdvco KQI T^EVTAE(O.av inc; noAiTiKriq. NiKoq KcooTonouAoi;,

Av 01 xapaKxnpio|ioi avaSEiKvuouv XT] 8iacj)opexiK6XT|xd xout;, o <j)QKO^ aa<; EvxonioE xanoia o|ioioxnxa jiExa^u xwv noAixiKwv; Nai. To OTI KavEvac; SEV fJTav TEAiKa OTTI GEOTI TOU. TouAdxioTOV 01 Tpeig and TOUC; Tsooepic; |j.ou d^noav auTfj TT|V aioGnari. Fia TOV PaYKOUOT) anoS£ixTr|K£ f|6r|, acfiou £(()UY£ and TO ITAIOK. O NiKoq KwoTonouAoq E^onoAoYilSnKE ncoc; KaTaAape piEoa and TO VTOKii-iavTEp nuq KUKAo(()op£i OE Evav x^po mo ouviripn.TIKO an' O,TI sivai o iSioq. Koivd OTKIEIO Eivai Eni'oriq Kai r| novaxiKOTT]Ta. EIVQI |j.ovaxiKoi |J.£ Kdnoiov Tpdno, napdAo nou OE Kanoiouc; SEV 4>ai'v£Tai. 2K£4>xiiKaxe noxE av Eva XEXOIO vxoKi|iavx£p, nou EKSEXEI xnv avQpcanivT) nAeupd xwv unoi|)n<t>i'cdv, Ba \mopovae va KQVEI KtiAo OE eva VEOva^ioxixo Koj-i^ia: AvapcoTr^8r|Ka av EKava ocooTa Tr| SouAsia |j.ou. Av, YLa napdS£iYM.a, undpXEi o KivSuvoq va KO.VCO KaAd OTTI Xpuor) Auyil . 'Oncoc; EAEyav Y^a pia Taivia yia TOV XiTAEp naAioTspa. . . IIIOTEUCO TEAiKa opax; ncoq, oTav SEIXVOU^E TTJV avOpcomvr) nAsupd EVOC; TEpaTOc;, ytvETai aKopa mo TEpaTcoSsq. Qa £uxd[iouv va |ir|v Eixav KO[i[ia. Ki d|j.ax; EXOUV. TiaTi pnopEL va Eivai XQ?°f 01 16101, aAAd aKOAou0r)oav Eva noAu s^unvo oxESio, nou anavTa OTTIV avayKri yia |iiooq. ISiaiTEpa OE Kaipd Kpi'oriq. To [iiooq Eivai sniKivSuvo. Kai Touq va^i Touq KIVEI TO niooq. AEV Spouv OTO dvopa Kaniaq iSsaq. Ei|jai EvavTiov TCOV GECopicov nou AEVE ncoq Ta Suo aKpa Eivai TO 1610. Tia napaSEiypia o iTaAiv Kai o Mao EKavav 4>piKTa EYKAripiaTa. Touq onaSouc; TOUC; dpcoc; SEV TOUC; KIVOUOE TO niooc;. HD HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012 • 53


Mean AvatoAn

Tloioc; cpopdiai in Zupia; H ToupKia nripe Tnv d5eia TOU NATO va EYKaTaoTnosi avTiaeponopiKd auoTriuaTa Patriot OTQ ouvopa ue Tn Zupfa. 0 ToupKiKdg OTpaTog KQI n aeponopia anavTouv oxe56v KaSnuepivd, OTQV Kdnoia aupiaKn pouKeTa neoei oe TOUPKIKO eSacpoq. To i5io erave npoocpaTa KQI TO lapariA, OTOV xTunriQnKav TQ ui^rcouaTa TOU TKoAdv. H uia UCTQ Tnv dAAn 01 ^eveq Suvdueic; avavvcopi^ouv Tn aupiaKn avTinoAiTEuon, Tnv topa nou TO KaOeoTax; TOU AOQVT 5ev Aeei va KQTaSeaei TO dnAa KOI o i'5iog SnAcovei OTI 0a ne9dvei aTnv naTpiSa TOU. 'OAa auTd Guui^ouv naAidTepa aevdpia Afyo npiv ano Tnv eiopoAri oe dAAeg xcopec;, ontoc; OTO IpdK KQI OTn Aipun, udvo nou Tcopa TOV npuTQYCovioTiKO poAo 6ev (paiveTai va exouv TOOO 01 SuTiKec; Suvdueig, aAAd n ToupKia, TO lapanA, o Aipavoq, TO Ipav KOI n Puoia. Tou Iletpou TKOT^ia

E

tvai aAf|9£ia ncoq r\a [J.OLPQ^ETQI 900 xiAioneipa ouvopcov lie ir| Eup[a, KQI OL ToupKoi nou j;ouv oe auiec; TLC; nepioxe^ KIVSUVEUOUV ano tic; aSsoTioieq o(j)QLpec; KCU ia (3Afi|j.QTa. OL Suvd^eiq TOU Ka6£OTUTOI;, oiT|V npoondesid Touq va nvi^ouv OTO ai[j.a tr|v E^evepori, ocfiupoKonouv TIC; SsoEiq TCOV avTapTtov, ue anoT£Aeo|j.Q noAAei; pouKETEq va TTEC^TOUV OE TOUPKIKO £6a(()oq. Tov n£pao|i£vo OKTuppio Eva oupiQKO pA.r||j.a TTOU EUEOE OE TOUPKIKO

va npo(3dAouv ELKOVEC; |J.E OLKoyevEiEq va OTIKCOVOUV Ta oup[iaTonA£Y|iaTa \ia va nspdoouv OE aocf>aAec; £6acf>oq. 'EnEiTa dpx>.o£ va (j.£TaKiv£i TOV TOUPKIKO nAriGuojio -OTTIV nAEiovoTTiTd TOUC; KoupSoi- nou ^EI OTa ouvopa, [IE TTI 6iKaioAoYTa OTI Kiv8uv£uouv, Kai P^paia ouYK£VTpcov£i 6Ao Kai nepioooTepo OTpaTO Kai dp|j.aTa evco oe EToiiioTriTa napai-ievouv PEC; jj-oipeq po|j.pap8ioTiKCOv. Ilpiv ano AIYE<; rinepeq evaq OniTl OTO AKOQKaAE ^£KAf|plO£ |J.La OIKOo ToupKoq YEVEia HEVTE aTO|a.wv. Kai IJ.ETP -oncoc; Eivai r| EUKaipia TTOU ^r|TOuoav 01 pi?;£Tai ano noAAouqToupKoi via va avaAajSouv npaytaYwvi- 8iTTAwnaTia(;, avaKoivcoos OTI TO NATO OTIKO poAo. O Tayin EpyToydv KQTdefiEpE eKavE TeAiKa SCKTO TO arnica nou va e^ao<t>aAio£i ir\v unooTf|pi^r| TOU Geosi e6&) Kai noAu Kaipo r| NATO, EiSiKd Tcopa nou, HETCI rr\, Kupepvr|OT|: TTIV avdnTu^T] ou KQJILQ 8UTLKT1 X<^pa 8EV 8ELXVEI TTp69U|J.Tl Patriot OTO eSacfioc; Tqq ToupKiaq. Baoei va EiinAaKEi OE uia noAu6dnavri Eni6£or| TOU (Siou oxeSiou, |iovd6Eq ano oun|j.aEVQVTIOV TTH; Zupiaq. XIKEC; xwpe<; npoKEiTai va KQTaejjTdoouv npWTT] KivT|or| Triq AyKupaq r|Tav va avoi- OTQ voTioavaToAiKa Tr|t; x^P0-^. Y LQ va ^EI TQ ouvopa TTiq OTOUC; npoo^uvEc;, |J.£ TT|v unepaoTiioTouv OE nEpinTcoor) nou anoTEAEona x^AidSEq d|iaxoi va (3p[oKO- napapiaoTEi r| ESatfiKri aKepaiOTT|Td TT|q. VTQL r|6ri oe TOUPKIKOUC; KaTauAioiiouq. Movo nou OTTIV KaTaoTaori nou ppioKeTa ToupKiKa 8iKTua (f)povTie;ouv |j.dAioTa Tai TO oupiaKo KaGeoTcoc;, 8ev anoTeAEi 54 . HOTDOC • 13 AEKEMBPIOY 2012

an£iAf| Yia TTJ \Ehova x^pa. H AyKupa 6ia9£T£i r|8n ouoTTinaTa Hawk KQI Rapier, Ta onoia eivai anoAuTa iKavd va npooTaTEUoouv TOV TOUPKIKO EvaEpio x<^po. npcoToq o Yepl^Q-viKoq Tunoi; EHEormavE ncoc; r\a 6ia0£T£i TOV 6euT£po OE |i£Y£9oq, iiETa Tiq HIIA, OTpaTO OTO NATO Kai ncoq TO ahrina yia Tt|v EYKaTdoTaori TCOV nupauAcov EXEI coq OTOXO TTI 8i£9vonoiTior| ir\<; Kpioric;, EVCO r| avdnTu^n TCOV VQTOIKCOV SuvdpiEcov SEV £X£i dAAo poAo ano TTIV npo£Toi(j.aoia Yia (iia £v8£x6|i£vri xepoaia £n£|j.paor| OTT| lUplQ.

Ta avTiaEponopiKa ouoTr||iaTa npOKEiTQI va anooTeiAouv r| rep^avia KQL 01 HvcoiiEveq IToAiTEieq, EVCO nevdAo evSia4>£pov ESEI^E KQI T\. OOTOOO OTO BEpoAivo Ta npaY^iaTa SEV Eivai Kai TOOO EUKoAa. napd TO yeYovoq OTI TOOO o unoupyoq E^coTEpiKcbv TKIVTO BEOTeppEAs 600 Kai o unoupYoq A|j.uvaq Topiac; VTE ME^IEP EXOUV OTTIPI^EL TO OXETIKO aiTT)|j.a TTIC; ToupKiaq Yia anooToAri YEpl^avcov oTpaTicoTcov |ia£;i |J.£ TOUC; nupauAouq OTTIV nEpioxn, n anocjjaori 6a npsnsi va Aricf>9ei scoq TOV


ano TO YspnaviKO KoivofSouAio. EuLict>cova LidAioTa LIE TO n£pio8LK6 Der Spiegel, npoc; TO napov 6ev SiacfaivETai m9avr| ii£Taf;u TCOV (3ouA£UTcov. 6ri(iooK6nr|or| TOU Y£pnaviKOU IVOTITOUTOU Infratest-Dimap, yia

MeyaAo poAo ornv unoBcan nai^Ei KOI n Paioia, n onoia ornpi^Ei

81KQLOU QVQCt)£p£TaL L8iaLT£pa OTl KQVEVa

KpaToq 6EV npEHEi va opYQvcooEi, va por|0r|0£L KQL va xpnnaTo6oTr|O£L evoEVEpYELEq nou EXOUV OTOXO TT| avaTpon^ TOU KaSEOTCdTOc; EVOC; dAAou KpdTOuq». Enior|Licoq noAAsc; xupec; napExouv OTOuq AOYaplaOLiO TOU KpaTLKOU TT|A£OnTLKOU TO KOdEOTCrtC 'ACFtlVT avTapTEc; LIT) OTPQTICOTIKO uAiKO, OLJ.COC; r| SiKTuou ARD, £LicJ>avie;£i OTI TO 59% TCOV TO AaLiaoKoq EXEL KaTriYOpfjOEi Enav£iAr|iiJ/EpLiaVcbv 0£COp£L OTL L1LQ TETOLQ KlVr|Ori LiEva TTJV ToupKia KOL TLC; apapLKEc; xwp£<; 9a i^Tav Adeoq, EVCO LioAiq EVQ 36% TT|V OTL TOUC; napEXouv ouyxpovo onAioLio. 9£cop£i op9r| . auptpEpovTa H pcooiKfi £c()r|Li£pi'8a Pravda unooTT|MEydAo poAo OTT|V un66£or| nai2;£L KQL p[e;£L, ano Tf|v dAAri, ncoq r| oupiaKri r| Pcooi'a, r| OTTOL'Q OTf|pL'e;£L TO Ka6£OTCoq H avaKOLVcoori EYIVE naAL ano TOV 1610 avTLnoALTEuor] SEV avTinpooconsuEi 6Ao AoavT Yicm E^UTTTIPETEL Ta 6LKa TT|C; YECO- TOV NTapouToyAou, OTTJ 6idpK£ia trie; TOV oupiaKO Aao, oncoc; ioxupLJ;ovTai 01 noALTLKQ OULlCflEpOVTQ. TO KpELiALVO ouv66ou TOU OpyavioLiou XcbpEc; TTOU TTJV avQYVCopLoav, 6r|Aa8fi AOLTIOV ELVaL aVTlSETO OTTJV EYKaTaOTaOTl ZuvEpYaoiaq: «0£copouLj.£ TOV H TaAALa, TI ToupKia Kai 01 x^pe? TOU TCOV Patriot KCU unooTr|pLJ;£L OTL KQTL E9VLKO SuvaonioLio coc; TOV LiovaSiKO Apa(3LKou KoAnou. EniKaAELTai Lj.dAiTETOIO LIOVO OTQ9£pOTriTQ 6£V 0Q VOlILLiO EKnpOOCOTTO TOU OUpLdKOU AaOU. oTa 6r|Lio\i)Ti(t)ioLj.a (!) nou EYLVE TOV H oupLQKr| EnavdoTaoT) Kai o oupLaKOc; O£|3poudpio Kai TO onoi'o SEL'XVEL OTI TO Aaoq 6£v xp£ide;ovTai nEpLoooTEpa Lirivu- 89% TCOV lupcov £ni0uii£L aAAaYH TOU TOUpKlQ LIQTQ ouLind9£iac; KUL UTIOOXEOELC;, aAAd ZuvTaYHaTOc;, ii£Tappu9iiio£iq Kai TO |iia... nepmAoK LILQ npayLiciTiKri Auor|». TEAOC; TOU LiOVOKOLlliaTlOLIOU. TO 55% ZTQ LJ.EOQ NOELJ.PPLOU T| AyKupa npo- ALIEOTI TJTQV r| artdvTr|OTi TOU EKnpo- EniGuiiEi va napa|i£i'v£L OTTI 9£or| TOU oT£9r|K£ OTOV KaTaAoYO TCOV xcopcov TTOU ocbnou TOU pcooLKou unoupYEi'ou o npO£8poq AoavT. METacpspEi LidAioTa avayvcopi^ouv nAsov avoiXTa TOV ouvaKai 8r|Acoo£Lc; TOU SLOLKTITTI TCOV avrapTCOV onLojj.6 TT|q oupiaKfjc; avTLnoAiTEUor|c;. | 6LQKTipu^r| TCOV apxcov TOU 8L£6vouc; OTO XaAEni: «To 70% TCOV KaToiKcov » HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012

• 55


Mean AvaioAn

0 Epvrovdv idx8nK£ unep tin AnuoKpariac KQI apxixd iidAiora npoanaOn(y£ va Tieia£i TOV Aaavt va £YKata Adiy £i tnv cfruaia, OTOV 6|iux; aneruxe, orpdipnicE avoiXTd £vavriov TOU

va naipvEi OTTIV KaToxi] ir\c, ir\v nspioxT) £YKQTaA£ll|)£l TT|V E^OUOla, OTQV OLICOq TOU XQTQI. an£Tux£, OTpdcpriKE avoiXTd EVQVTLOV TOU. To dAAo iiEydAo npopAriiia Eivai Ta ano- 'Oncoq oxoAidi;£L n. Washington Post, r\i OTTI Eupia, Ta VEpOU. TY] 6EKQETLQ TOU '70 T)

IOE va 4>Tidxv£i cfipdyiiaTa OTOV TiYpT| Kai TOV Euc[>pdTn., nou nr\\[a' ano EKEL, SEAovTac; va £ni6£i^£i TTT, Tnq, npoKaAcbvTQc; ETOI TEpdoTia npopAr|iiaTa OTT) Zupia KQL TO IpaK. IE andvTnori, o Xacj)£^ AA-'Aoavr £6coo£ KQTacpuYLo oTOuq Koup6ouc; £9viKiOT£q, 01 onoioi napaiiEvouv unooTripiKTEc; TOU Ka9£OTcoToc;, napd TO Y£YOV°? oil T\; £n£Tp£\))£ ~vr\) TOU riYETr) TOUC;, AiinvTouAdx OToaAdv, iiETa and niEOEic; ir\<; ToupKiac;. H Kivr|or| auTTi o6r|YTio£ OTT) PEATI-

Xpovia, anoTsAEi Eva LiEYaAo TEOT o onoi'oc; EXEL KaTacfEpei va o8r|Yf|0£i Tr|v ToupKia OTOV Spoiio TT\C, avamu^ric;. Ano TT|V dAAr| , O TOUpKlKOq OTpQTOq 8£V EXEl

KQVEL ^avd xspoaia EiopoAri Kai KQTOXTI ano TO 1974 OTTIV Kunpo. To napdSo^o Eivai ncoq Eupia Kai ToupKia EXOUV iiia Koivr) 6£or|. IIapouoide;ovTai coq unepaanioTEq TCOV naAaioTivicov Evavri TCOV lopanAivcov. AUTTI ir\d OLICOC;, OTT| 6idpK£ia TCOV np6oc()QTCov £^QKOAOU9£1 VQ 'AOQVT po|ipap6ioiicov EVQVTIOV TT|C; Xaiidq OTTI KQl ETOl yiVOTQV ndvTOT£ COOT] TCOV OXEOECOV TCOV 6UO X W PWV, OL Acopi8a TTiq rd?;ac;, r| Eupia SEV iinoonoiEq pEATi69riKav aKoiiri nEpiooopouo£ va opOcboei TO avdaTT|Lia TTJC; oncoc; KCU TEpo TO 2003, OTav EYIVE r| EiopoAr] OTO OTO napEAGov, avTi9£Tcoq T| ToupKia i] exOpoi KQI (jnAoi; IpaK, KaQcbc; o 'AoavT c{)opr|eT|K£ OTI Qa nrips EVEpyd iiEpoq OTOV 8inAco|iaTiK6 £upia KQI ToupKia iinopEi VQ ELVQL yei- YLVOTQV EIOPOAT] KQL OTT] 8lKTT, TOU ] nupETO nou aKoAou6r|OE KQI TOVEC;, amo 8ev or|iiaiv£L oiicoc; OTI KQI ava£;TiTr|0£ ouiiiiaxiEc; OTOUC; E(XQV ndvTOTE KQL TIC; KaAuTEpec; OXE- veq, avdiiEod Touq KQL r\. 'Eva Yndpxsi COOTOOO Kai iiia dAAri napdiiEoEiq. H KaTQOTaoT| EYIVE XELpOTEpTi, Xpdvo LIETQ EYIVE KQI o npcoTOc; oupoq Tpoc;. 'Ooo SiapKouoav 01 Eni9£O£ic; OTTI riYETTiq nou £nioK£ct)Tr|K£ TT|V ToupKia, LIETQ Tr|V ApapiKTi, 'Avoi£r|. H lOTopia Kai dpxiOE o 8idAoYoc; LIE OTOXO va Y£<t>u- rd^a, 01 ouYKpouoEiq OTTI Eupia n£pTCOV 6UO X^pCOV XQVETQl OTf|V KUploAEvouoav OE SEUTEPTI iiofpa. H Kpior) f,ia OTOUC; aicovsq, ano TTJV ETIOXTI TTT,C; pcoeouv 01 5ia<t>op£c; ETCOV Kai ETCOV. £n£OTp£\))£ OTa npcoToosAiSa TCOV c<$>r\Ta ouvopa dvoi^av, o Kooiioq dpxioE O6COLJ.QVLKr|(; AUTOKpQTOpLQC;. Ol va Ta^i6EU£i EAEUSEpa Kai TO Eiinopio ii£pi8cov LIE TT|v anoc^aoTi yia TOUC; Touq E^AEnav coq KQTaKTrjTEq. ITO Patriot Kai an' 6, TI tfaivETai 9a napa^EKlVr|O£. Ol KaTOLKOl TCOV 8UO XUPWV TOU A' IlQYKOoijiou noA£|j.ou OL ToupKoi avaKdAuijjav OTI EXOUV nspioooTEpa iieivEi YICL noAu aKoiir) . AuTrj ir\d Eo4>a£jav EKQiovrddEq Zupouq nou ELXQV KOivd an' ooa nioTsuav. oiicoc;, oncoc; oxoAide;ouv noAAoi avaAuE^EYEpeEl EVQVTLOV TOUq, KQl T\T£q, ri oTaor| TOU EpvTOYdv anEvavri OTTI AuTT| r\a QYdnr|c;» OLICOC; TEAEicoOTQOT| napELO-ELVE TETQLJ.£Vri Kai OTQ OE d6o^a LIE TTIV ApapiKT] 'Avoi^r|. O Zupia Kai TO Iopaf|A iinopEi va o6t|Yr|EnoiiEVQ xpovLQ, QKoiiri KQL ETII npo£- EpvTOYdv Tax6r|K£ aiiEococ; un£p TTJC; OEI Kai OTHV EupconaiKTJ anoiiovcoofi TOU, 8p[ai; TOU XaepEJ; AA-AoQVT, naTEpa TOU AniioKpaTiac; Kai apxiKa iidAioTa npo- EnEiST] 6EV EXEI Tr)v U TIpO£8pOU, LIE TT)V TOUpKlQ va nELOEi TOV 'AoavT va TT|c; AuoTic;. HD 56 • HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY

2012


Maupn AiaTa

IflTB

?r

Streath; i Labor

^^^^

"^HB^B

Bv^^l

TV" 'flk »sKit

"It^ffr^

SOUTHERN i REGION

Tnq PEVCK; AKpm'Sou napd TCI lifting and TOY 206 OTOV 21o aicova, TO npoauno TOU PPETQVIKOU enuYYeAviaTiKOU xaipiESiajiou auvexi^ei va npo(3dA£i anoKpouoiiKO. ricoq anoKdAucpSnKE n Piojinxavi'a Adonnq KQI e^ovicoonc; as auvSiKaAiOTCOV KQI nou ^mouaav a^ionpeneiq KQI aacpaAeu; auvGnKEc; spYaoiag; H SmnAoKn TUV «viaupoAiaTd5cov» ps Kpataieg eTmpieg aAAd KQI unnpeoieg KQI 01 KQTEZ,u>£<; TUV

H

Eniiponri Ynoeeoscov EKOTiaq KQASOE npiv piepec; TOV Kupio «Maupri ALOTQ», 'lav Kep, 6ieu9uvTr| Triq Consulting Association, va anavirioei oe epcoiT^oeic; yia. TOV poAo TOU OTOV [IQKpOXpOVIO anOKA£lO|J.6 OUv8lKQ-

3.200 ovopaTQ) KQI anoouvEpycioiaq Triq ETCUpi'ac, p.£ TTEplOOOTEpEC; QUO 40

KaTdOKEUaOTl-

K£q ETaipiEq. 'Evac; EK TCOV toxupoTspcov nEAaTcov TT|q C.A. t^Tav o lEp P6[in£pT MaKAArav, )i£Aoq TCOV ZuvrripriTiKtov Kai 6copr|Tr|c, TCOV OAunniaKcov AYCOVCOV TOU

AlOTCOV QTIO Tf| (3lO|ir|X<lVLQ KaTQOK£UCOV.

2O12,

Mia ec))o6o(; nou eixe Yl'VEl OIa YPa" ct>eia ir|c, ETQipiaq TO 2009, |J.£ £VToAr| TOU BPETQVOU EniTponou nA.r]pO(J3Opicov, ecjjepe OTO 4>coq OTOixsia TTOU ano8£iKVUQV ooa KaTi]YY£:LAa.v ETIL xpovia ouvSiKaAioTEq, aAAd avTL|a£TUTiLJ;ovTQV coq 4>avTaot6nAr|KToi SiaocoTEc; 9£copicov q: BQOEIC; 8£6o|j.£vcov p.£ nAr|-

dAAcov, Kai r| KcrtaoKEuri TOU OTa8iou TCOV OAuiiniaKcov TOU 2012, aAAd Kai TOU OTQ6iou E(iLpaTCOV Triq 'ApoEvaA. KxruaSETOVTac. OTT|V EniTponri nou KAr|-

OTOV OTTOLO £IX£ dVOTEGEl', |J.£TQ^U

TEUOE EK VEOU TOV K E p , O Y - Y - t1!?

'Evcooric; EpYa?o|i£vcov OTIC; KaraoKEUEc; Ucatt, ZTi|3 M£pcf)i, anoKdAu\))£ OTI, KQTd TOV TEAEUTQIO XPOVO AElTOUpYLQC;

TT|c; C.A., o MaK'AAmv ELXE nAripcooEL » HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012 • 57


Maupn Aioia

OTOUC; «ouii|3ouAouc;» 26.842,20 AipEc; uovo ii£Taf;u IouAi'ou-E£nT£Li(3piou 2008 12.839,29 AipEc; yia va TOU EAEY^OUV 5.836 £pYaz;6i4.£vouc;, r|Toi, 63 TT| iispa. Sia usaa OKTCo(3p(ou ri Morning Star £Ypacf>£ OTI r| Maupr] AIOTQ TOU K£p unopEi va r|Tav Kai 20 4>op£c; UEYO.AUTEpr] an' O,TI Eiica^oTav uexpi TOTE. O NT£i(3iVT KAdvoi, 6ieu6uvTtiq EpEuvcov TOU EniTponou nAn,po<$iopicDV, anoKaAuipE OTI, KaTa TT|v ect>o6o TOU 2009, 01 apuoSioi Triq unripsoiac; Eixav ndpEi |j.6vo nEpinou 5% TCOV <J>aK£Acov Triq C.A. 0 M£p<t>i EKTiiid OTI o api9u6q TCOV 4>aK£ACOUEVWV lacoc; va £J£n£pvd Touq 60.000.

Exov «|iaupomvaKa» KCU o nAT|po<t>opio6oTr|<; ETIC; apx£q No£u|3pi'ou, o nAipocfopioSoTT|<; TIOU £(3aA£ OE Kivn.or| TIC; anoKaAuiJiEiq yia Tiq ^aupEc; AIOTEC; Kai unoxp£uo£ TT| ppETaviKT] KUJJepvriori va 8pdo£i KXITESETE snioriq OTT|V sniTportfi. O 48xpovoc; o^iiEpa AAav ToueivpaiT EIXE spyaoTEi OE GuyaTpiKEt; TCOV KaTaoKEuaoTiKCov ETaipicov Carillion KQI Balfour Beauty, coc; opyavcoTtiq npooAf|\t)£cov. ETEAEXTI ir\c, Carillion TOU Eixav ?r]Tr|o£i va OTE^VEI TIC; aiTt|O£iq yia SouAeid OTOV 'lav K£p. «AioT£q UE ovouaTa epya^ouEVUV OTEAvovTav apxiKd |ie fyaf, OTOV K£p. METQ OTEAvovTav OTa KevTpiKa Tf|q Carillion. Av 5sv Epxorav andvTr|or|, Ta aTOua npooAau(3dvovTav». KaTa TOV TouEivpa'iT, r| Carillion Eixe Kai 6iKr| Trig AiOTa. Ki auTo yiaTi, «yia va a^ 9£i uia aiTr|ori, OTOIX^E TOTE 50 rceveq TO 6voua», EIRE OTa UEAq Tt|c; £TiiTponr|q. Tov Mdio TOU 2009, 6riuooi£uua TOU Observer n£pi£ix£ AenTou£p£i£c; yia Tiq £vaycovi£q npoond9si£q TOU TouEivpaiT, va OTauaTnoEi r| XP1!01! ^c, tlauPTl(; AioTaq. To 2000, o rouavpan Epya^oTav OTr|v KaTQOKEuaoTiKri Drake and Scull. 01 8i£u9uvT£q TOU TOU EOTEiAav AiOTa HE ovouaTa 500 spyaTcov, ^E TOUC; api9uouc; TT\<; KoivcoviKi^c; Touq ao4>dAioriq, nou eixav AdpEi ano TOV avTaycoviOTf| Touq, Balfour Beatty. Oi epydTec; TOU KaTaAoyou Eixav anaoxoAr|9£i oe Tpia p-eydAa KaTaoKEuaoTiKa Epya, onou Eixav yivei anepyiaKEc; Kivr|Tonoir|oeic;. O uaupoc; uoipaJ;6Tav OE 6i£u9uvT£q, 58 • HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012

ETOV'ICIV Kep Eni|iAi]6i)Ke npooxi^io 5.000 Aipwv, evco oao AEITOUPYOUOE r| «EnixEi'pilo'l» TOO, XPEWVE OTIC, ETuipift: ETi]oia ouvSpo^iii 3.000 \ipb>v Kai 2,20 Aipec; Via KOBE EAEYXO ovo|jaTO<;.

£KaTOVTa6cov Epya^oiiEvcov nou nioTsue OTI rjTav oTr| uaupri AioTa. Euv£pydoTr|K£ UE av9pconouc; nou aycovi^ovTav yia xpdvia va ano8Ei^ouv Tf|v aAqGeia. 'Eva OXETIKO dp9po OTOV Guardian, TOV yia va ur|v anaoxoAr|9ouv auToi 01 Epyd- louvio TOU 2008, Tpd(3r|^£ Tr|v npoooxT] TEC; onou6r|noT£. To |IEUO, nou EIXE TOU EniTponou IIAr|poct)opicov, PlToapvT r|U£pour]via AuyouoTOu TOU 2000, TOV Touaq. O onoi'oq 6i£Ta^£ TT|V £<t>o6o oup-pouAEUE va KpaT-qoEi TT|V nAnpoct)opia OTO apxriYEio TOU Ksp, onou pp£9r|Kav «EunioT£UTiKf|». To 2004, o TouEivpaiT 4>aK£Aoi UE ovouaTa, oua8onoinu£voi r|Tav oTEAExoq Triq Haden Young, 9uya- ouucfxava UE £nior|udvo£iq -«KO)a.uouTpiKriq Tqq Balfour Beatty. AianioTCOOE VIOTIKO Koiiiiaw, «T£|j.n£An.q, OTI TQ acf)£VTiKd TOU SEV r|9sAav va aKou- cj)aoapi£q», «ur|v ayyi^£T£»- r| oouv TO ou|j.n£paopid TOU OTI E^EAioooTav U£ ipAav8iK£q «avr|ouxi£q». uia anaTn. Anop.ovco9r|K£, E^nos Tqv mo \ie aotuvoiia ri n£pio6o rr|c; ^coriq TOU. EE EniTOU OTa KEVTpiKd Tnc; ETaipiac;, Kai |iuotiK£<; uTitipeoiEc; TOV louAio TOU 2005, Eypacfe: «H ETai- T o v n E p a o u E V o M d p T i o , dAAo pia EXEI [iia 6ia6iKaoia uaupnc; AioTac; 8r|iiooi£uua OTOV Guardian anoKdyia vEonpooAncfiGEVTec; Kai npooeAaps AunTE SianioTcioEiq TOU ypactsEiou TOU npooupiva aToua yia va EAsy^ouv TO EniTponou ITAr|poct>opicbv, OTI «r| aoTUnapEASov EpyaTcov, av Eixav AdpEi M-Epoc; voiiia f| 01 uuoTiKEq unripEoisq napEixav OE aycovEc;, av EKavav cf>aoapisc;». To nAr|pocJ>opiEq OE ETaipia nou KaTap2006, o TouEivpaiT napaar|9riK£. MEXPL TL^E uaupEq AioTEq, TOTE EIXE nEiOTEi OTL r|Tav Kai o i6ioc; ano Tiq ueyaAuTEpsq OE uaupri AiOTa. EIXE OTEI'AEI 150 arrr)- ETaipiEq, UE anoTeAsoLia va usivouv o£iq yia SouAsid, Kaveiq &EV unr|K£ OTOV EKToq ayopdq spyaoiaq xiAid6eq dv9pcoKono va TOU anavTrjoEi. TOTE EOTTIOE noi Tiq TeAsuTai'sq Tpsiq 8eKaeTi£q». To ioTooeA(6a onou avepaoE ovouaTa ypacfiEio £(f)Tao£ OTO ouunEpaoua OTI


riste on sites opiouEVEC. ano TIC, nAnpo4>opi£c; orouc, 4>aK£Aouc, SEV unopouoE napd va npoEpXOVTai ano Tt|v aoTuvouia fj Tnv Mis. IE pdpoc. EVOC, 46xpovou urixaviKOU, TOU NTEip Eui0, £LX Aoc, 36 OEAi6cov. O £ui9 EIXE £nav£iAr|uu£va EAAEUpsic; aoc[)aA£iac; OE EpYa onou EI'XE anaoxoAnOEi, TCDV onoi'cov Kai napouoia TOU vou uAiKou dopEOTOC.. ETO leftcom.org ava(J)£povTai Kai dAAa napa8£i'Y|iaTa. O rap XdvTAE'i spya^oTav OTHV Channel Tunnel Rail Link, OTav o EpyoSoTrn; TOU TOV KaTriYOpnoE Yia KAoni]. H KaTT|YOpia anooup0r|K£, aAAa o iSioq SEV ppr|K£ SouAEid yia TOuAdxioiov 4 xpdvia. O 4>aK£A6q TOU, 18 OEAi'Scov, av£(})£p£ OTI ELXE EKAEYEL coq opYQvo)Tr|q ouvSiKaAiOTLKCOV EVEPYEIUV Kai OTl TOV ElXttV 8£l

noAAdKic; UE niKETEc; SianapTupiac;, |aia 4)0pd OE avTicfiaoioTiKfi 6ia|iapTupi'a - nAr]po((>opia nou nioTEusiai OTI npoEpXOTQV ano apx£i'o rr\c, aoTuvoni'ai;. i8ia iDTOOEAiSa avac()£p£Tai OTI oTa 8£vxpTioi|j.onoir|0riK£ |aovo ano KxrraaKEuaoTiKEc;, aAAa Kai ano vauTiAiaKEq ETaipi£q, EVCO Kai npaKTOpEq nou napExouv nAripcouaTa 6iaTr|pouv

H aoTUvopia unnpcoic^ napsixav nAnpoqiopicc O£ ETUlpia nOU

xpn|iaTo5oTOU|i£vn and

va fieivoiiv EKTOC

O EpsuvnTfji; NTEipivT KAdvoi 8r|Acov£ OTI «T| OXEOTI [lETa^u Tnq Consulting Association pie TT]V aoTUvo|j.ia Kai TIC; [luoTiKEC, unr|p£Oi£<; cfiaivETai va dv0r|O£ OTav r| "ETaipia" auTfj £LX£ TO 6von_a Economic League, OE H L Q XP OVIKT 1 nepio8o nou TO PPETOVIKO KpdToq svSia4>£p6Tav va EXEI SEOIIOUC; |i£ [lEYaAEC. KaTaoKEuaoTiKEq ETaipist; yia va avaKaAunTEi ooo (inopouoE nEpioooTEpa oxETiKa |J.£ ipAavSouq oiKo66uou<;, AOY&) TOU (}>6pou yta Spdor] TOU IpAav8iKOU Ar|uoKpaTiKOU £TpaTou». O pouAEUTric; T^ov MaKVTOVEA, nou EI'XE EYEI'PEI TO 0£|ia Yia npcoTT| cfiopd npiv and [iia 6£KQ£Tia, SfjAcovE E^opYLojiEvoq Yia TT) ouoTr||iaTiKr| napapiaor] avGpconivcov SiKaicopiaTCOV. «AUTO, xpovo \i£ TOV Xpovo, KaT£OTp£t))£ av0pcomv£<; SCOEC., XcopioE oiKoyEVEiEq, 6iao(f)dAio£ OE noAAouq uovi|ir| avEpyia... KavEic; SEV aKouYE. Kaveiq 6£V r\8s.Xe va moT£i|)£i TTJV EKTaori Triq SianAoKtu; aoTuvo|j.iac,, unnpEoicov aocfiaAsiac; Kai ETaipicov. 'OAo QUTO acf)opoua£ OTr| 6uvaTOTr|Ta TCOV ETaipicov va £K|i£TaAA£uovTai EpYa<;6|i£vouc. Kai va KaTaoTp£c[)ouv onoiov8r]noT£ OTEKOTav E|in68io».

Era «|iaAaKa» o Kep H Consulting Association EKAEIOE, OTOV lav K£p EnipAr)0r|K£ npooTijio 5.000 Aipcov. MnopEi KavEiq va cfiavraoTEi nooo api£Ar|T£0 r|Tav TO npooTijio, OTav Yia ooo AEITOUPYOUOE r| «£nix£ipr|Ofj» TOU xpscovE OTLI; ETaipiEC, ETrjoia ouv6pO[j.r| 3.000 Aipcov Kai 2,20 AipEC. Yin Ka0£ EAEYXO ovojiaTOc;. Movo ano TETOIOUC; £A£YX°uc., TOV TEAEUTaio xpovo AEiTOUpYiaq TT]C,, r| C.A. EIXE K£p8iO£i, ouncjxava |j.£ VTOKOUHEVTa nou pp£0r|Kav OTa Ypac[)£ia ir\t;, 87.747,40 AipEC,. OUTE |j.ia KaTaoKEuaOTIKT] Sl(OX9r|K£...

xi AitiSet; dvSpbinoi

O Ksp EIXE apxioEi ir\| TOU coc; «ouAA£KTni; nAr]poct>opitbv» yia ouvSiKaAioTsq Kai apioTspouc. TT| SEKaETia TOU '70. IlapESiSE OTT]v Economic League - TT] [luoTiKt] 6£^id opYdvcoori nou SpouoE ano TO 1919 Kai 8i£0£T£ 4>aK£Aouq 45.000 av0pconcov nou 0£copouo£ «avaTp£nTiKouc;», «aKpoapioT£pouc;», «unoKivr|T£(; Tapaxcov». O MdiKA Noap, Y£viKoi;Si£u0uvTfi<;Tric;E.L. anoToig86 » HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012 • 59


Maupn Aioia

ECOC. TO 1989, EIXE 8nAcoo£i on o Ksp EIXE EPYQOTEI YIQ Tr|V opYdvcoori noAAd xpovia, 6i£io6uovTaq OE noAAd ouvSimTa,

riY£Tr|

«naponoio

IpAQV66 KOUHOUV1OTT|».

O£ noAlTlKEC; OUYKEVTpCOOElC,, KQTQYpd-

«AVQYEVV11OT|»

4>ovTaq ooa £tncb9nKav Kai naipvovTac, vTOKOU|j.£VTa Yia va £cj>o6ida£i ALOTEC.. H E.L. avTinETComoE OIKOVOHIKQ npopArV

Q(; «|J.IQ r|8iKr| KoivoTnTa av9pconivcov nopcov Y L Q EpyoSoTEq KQI EpYQ?6|j.£vouc;» QUTonpopdAAETai rj HR Blacklist, nou 6[icdC. -£?!<; X a< t> L £> SEUTEPQ cfuoiqKaTco Qno TO AoYOTuno Tnq EXEI TO ouv6r||j.a «AeYOVTac; Tnv QAfjOEiQ Y^a TOUC; unaAArJAouc;». iTnv ioTooeAi6Q Tnq, Y°nT£UTiKoi,

[J.QTQ Oir| 8£KQ£Tia TOU '8O, OTQV |I£Oa £Vn|J.£pCOOnc; KQl dKTlphoTEC, £^£0£TQV TIC,

napdvo[i£c; |i£966ouq TI~|C.. ETaipisc; EKOIJJQV TIC, ouvSponEq TOUC; OTQV npO£KU\|)£ OTI napEiXE |ar| QKpi(5£ic; cfiaKEAouc;, nou PQOL^OVTQV OTO «Kanovj QKOUoa», YIQ avGpconouc. nou sfyav aSiKCOc; OTEI and SouAEiEc;. To 1993 va AEITOUPYEI Kai nioTEUETai OTI TOTE o Ksp nr|p£ and EKEI <f>QK£Aouq nou 9£c6-

KaAoXT£VlO[I£VOl, «KQ0apOl» KOUOTOUM.QplOlJ.£VOl QppEVEq £U4>QVI?OVTQ1 VQ

E^TIYOUV Touq «$ AoYOuq \ia va xpnoi|j.onoir|O£T£ Tnv HR Blacklist". H EVTQ^r) OVOUQTOC; OTTI uaupri AIOTQ Scopsdv. 01 ^11001 unovpr|ct>ioi \J)£u6ovTai Eiaipisq KQI (SpuoE Tnv Consulting Association. ZTOUC, cfiQKEAoui; nou KQTQ- OTQ pioYpQct>iKQ nou napouoid^ouv. ox£6r|KQV TO 2009 unripxQv KQI OTOIXEIQ To va npoaAdpsiq AdGoc; QTOUO (ococ; KOOTIOEI Kai TOuAdxiOTOV 3O ETCOV, TQUTOOnilQ [IE THC. E.L. npiv rnv KQTdppEuori Tnq. EE rpr|Yopr| Kai EUKoAr] Epsuva Kdnoiouq (fiQKEAouq nou £i6av EpEuvn- KCOV: BPEITE TI Exouv n£i dAAoi £pYo8oT£q TEq TOU Guardian, Evaq oiKo66[io(; TOU Yia TOV unoi|)r|cf>io. EVQV undAAriAo r| EAEY^TE Ai(3£pnouA KQTQYpQcfoTQV coq «noAi| TOU. TIKQ QOTQ0r|(;», «QKpQioq». 'AAAoq, OTO TouiKEVxapt TOU AovSivou EIXE ano- H p.ovT£pva nQpouoiaor] EAdxiOTQ KaAunTEi TO Y£Y°voq OTI r| npaKTiKq Tnq HR AU0EI OTQV T| E.L. TOV KQTEYpQlpE COC; Eivai TOOO (5p6|j.iKr| 600 KQI Tcov npoKaToxcov Tnc., Economic League Kai Consulting Association. O MQLK Xioue;, ouYYPQCt)£a? TOU Pi(5Aiou «KaTaoKonoi OTr| AouA£id» (nou acfiopd Tr|v IOTOpia Kai 6paar] Tnq Economic League, IJ.UOTIKIIC; opYdvcooric; OTO QKpo6£^io cfidoua Tnc; pp£TaviKf|q noAiTiKriq) TITAoc})OpouoE dp6po TOU OTO Darker Net «H avaYEwnoT] Tnq naupnc; AioTac;». «H HR Blacklist oxi M.OVO npoocfiEpEi npoo(3Qor| OE AenTO(j.Ep£i£c; ifia TO noiov aTO(icov nou ^nTouv Epyaoia, aAAa Kai a|j.oi(3r| Evoq 8oAapiou OTOUC; "npaKTopEc; Tnq HR" KQ9E cjjopd nou Kanoioc; ouv6ponnTtiq KQVEI KAiK oTiq EvaAAaKTiKEc; TOUC; "n£piAr|^)£ic;"». IlapoAo nou r| ava^fiTr|or| ovopiaTcov o' auTti TT] J3dor| 6£6o|j.£vcov Eivai ScopEav, 01 AEnTO^Epsic; cfiaKEAoi SIQTIGEVTQI p.6vo OTOUC; ouv8po|j.nT£q. H VEQ opYdvcoori 4>aiv£Tai va EXEI ^EnEpdoEi Q8uva(ii£c; Tnc;... naAidc; TEXVOAOYIQC;. AiaSETEi business plan nou

EE udnoiouc; ipaKEAouq nou £i5av £p£uvni£<; TOU Guardian, TOU AiptpnouA

«noAiTiKd aoTa8ri(;», «aKpaioq»

60 • HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012

unopEi va SnuioupYtioEi pdor] 6£6ou£vcov, ^IE KQTaoTpo4)LK£c; nAnpocfiopiEc; yia noAAouq £pYQ?6|J.£vouc;, noAu Eivai ^£Ka9apo ncoc; napapid^Ei KOUC; Kavovio|j.ouq Yla ~H}V a aAAa TO YEY°VOC; ncoq r| HR Blacklist AEITOUPYEI ano \iia r|A£KTpoviKr^ 6i£u9uvor| OTnv Iv6ia (182.18.185.47) tnc; EniTpEnei va Spa. Kai Ta nEpioooTEpa KAiK OTr|v avae;r|Tnor| OVOUQTCOV acfiopouv noAiTEq TCOV HI1A Kai Tnc; BpETaviaq. ITO Solidaritymagazine.org, TO ouv6in£Ta4>opc6v RT KaAouoE OE 6pdor| q HR, KaTayYE^ovTaq OTI noAAoi QKTipioTEc; Kai |j.£Ar| inc., TCOV onoicov KQI o Y^viKo T£aq TOU ouv6iKa.Tou Mno|in TKpoou, £i'6av va cfHYoupdpEi TO 6vo[id Touq. O TKpoou ?nTQ va KAEIOEI TO site, oucoq o Xiou? 9£cop£i ncoc; auTO 9a f|Tav UTEAsoc^opo, oncoc; 8ianioTcoo£ Kai r| anEpiKavucf] KupEpvnor) OTav npoond9noE va KAEIOEI TO Wikileaks. ME TIC; V££q E^sAi^Eic; OTnv TEXVoAoyiQ |J.QUpnc; AIOTQC;, r| mo EniTUxr|c; npooEYY^or] 9a riTav ano vo|j.iK£q EVEPYEIEC; OE pdpoq oocov avEpd^ouv 6uo4>n|j.ioTiK£c; nAnpocpopiEq Y La piOYpQcfiiKQ KQI spYoSoTCOv nou avTanoKpivovTQi. Enionc;, EVQVTIOV onoiou6r|noT£ EVEXETQI OTnv KQTdpTiori Kai npoco9nor| Tnq HR Blacklist oTr| BPETQVIQ, EITE [IE TO EnixeipnuQ napapiaor|<; vo(io9£oiQc; TOU 1999 KQI TOU 2010 EITE COC; KQTQYY£AIQ EUpUTEpnC; KQl KQAd

opYavco|j.£vr|c; EYKATHJ.QTIKTIC; ouvcoi-iooiaq. «Evooco 6£v EXOUJJ.E QKO[ir| A£nTO|j.£p£i£c; YIQ TO noioi PPIOKOVTQI nioco ano TTJV opYavcoon, avancfipoAa Kanoia OTIYM.T! 9anpOKUi))ouvoTOix£ta. ZTO uETa^u, ano Tnc; HR Blacklist npoKunTouv 9£|aQTQ oncoq "M£TavdoT£Uor| OTIC; HriA: Ta onuQVTiKOTEpa A£8on£va". Ziyoupa 6iv£i [iia i8£Q ano nou va va v|)dxvouu£ KQI Entonc; nou r\R Blacklist OTI apx£?£L o apioTEpoc; TO 8nuooi£U|j.Q O FKpoou xapaiccripi^Ei TT\V HR OUVEXIOTT] Tnc; Consulting Association, nou rJTav ouv£xiOTf|c; Tnq Economic League. HD


EpvoAapiKri Epyaoia

'

NOIKIASE KIEIY ENAN

EPFAZOMENO

MHOPEII! npiv and uEpiKd xpdvia, TO 2009, TO GEUQ Tng EpYoAapiKng : ei5e TO cpax; Tng SnuoaidTmac; us TOV mo pfaio Tpdno. H ouvSiKaAi'oTpia KaGapioTpia K. KouvEpa SsxTmcE SoAotpoviKn emGsan UE prupidAi YIO.TI ouoiaoTiKd EI'XE npoonaGnoEi va avTiSpdaEi OTIQ avTEpYUTiKEg npaKTiK£q Tng epYoAapiKng ETaipiag KaGapiouou OTnv onoia EpYa^dTav. TOTE TO £irmua TQV EpYoAapiKcov EpYa^diiEvcov, nou OTnv nAeiovdTnTd TOUC; anaoxoAouvTav OE Tousi'q KaGapioTmag Kai cpuAa^ng, avaSEi'xGnKE and dAa Ta MME KOI Yia npcoTn lacog cpopd nnpav UEYdAn EKTaon 01 avTiSpdo£ig opYavcooEcov KOI cpopecov nou ^mouaav Tnv dusan KaTdpYnon TOU tpaivouEvou Tng EpYoAapiKng i Tn^ Apidvaq NiKnipopi'Sou


T

OTE, AEVE 6001 yvcopi^ouv KaAd TIC; EocoTEpiKEc; uno9£O£Lc; TOU APLOTOTEAEIOU navEmoTnLiiou 0£oaaAoviKr|c;, nou ofjiiEpa nvi'YETai OTa oKoumSia (aAAd KQI OTO a8i£^o8o Kai rr\v unoKpioia), unrip^e iiia Aaunpf| EUKaipi'a va YLVOUV 01 nsptoooTEpoi ano TOUC; EpyoAapiKouc; unaAAr|Aouq TOU nav£moTr]|j.iou LIOVLLIOI. H EUKQipia xdSnKE KCU TO npo|3Ar|UQ OTO ApiOTOTEAEio £navr|A0£ rai udAioTa 6piLiUTEpo. OL EpyoAapiKoi undAAriAoL, nou or|Li£pa anoTsAouv TT|V nA£Lovoir|TQ TCOV Epya2;oLi£vcov OTO nav£moTr|LJ.LO, QVTLSpouv OTIC; anoAuoEic; nou T\&T\V ^£KLvr|O£L, SiamoTcovovTac; OTL LIETQ ano

napaiiEvouv yia nEVTE LJ.TIVEC; anAripcoToi, OE noAAEc; nEpinTcooEic; YLVETOL Epavoc; yia va KaAu<}>eouv paoiKsq avdyKEc; Enipi'coor|q avGpconcov nou (3piOKOVTai OTa opia TTIC; r|6LKf|c; KQL ocoiiaTLKr|c; KaTappEuoqc;). Ta OTOixEia TT\<; spEuvac; ava<}>£povTai OE SEKaSEt; ETaipiEc; nou anaoxoAouv EpyoAa(3iKouc; EpYa^oiisvouc;. KaTaypdctiovTai napapidoEic; nou acj)0pouv Tnv KaiapoAri TCOV VOLILIICOV ano6oxcov, Ta copdpia spyaoi'ac;, TO n£6io KoivcoviKfic; aocjjdAioriq, TQ esLiaTa uyiEivric; Kai aocfiaAEiac; Tr|q Epyaoiac;, Tiq ouvSiKaAiOTiKEc; EAEU0Epi£q. BAanTLKsq LiETapoAEq OTOuq opouc; Epyaoiaq, noiKi'AEc; iiopcfisq niEoscov, EKpiaoiicov Kai napEVOxAfioECOV ppiOKO-

15 KQL 2O XPOVLQ SouAEldc; L1EOCO ETCLL-

VTQl OUVEXCOq OTO EniKEVTpO.

plCOV nOU TOUC; VOLKia^QV PplOKOVTai

Ei'vai Enioriq anoKaAunTLKf| r| noiKiAi'a iiEedScov nou xpr|oi|ionoiouvTai yia Tnv sniTEU^r] rr|c; KaTaoTpaTfiYr|or|q TCOV EpYaoiaKCOV SiKaicoiiaTcov, KaGcoq Kai TCOV npaKTiKcov napanAavnoric; TCOV EAEYKTCOV TTJC; Eni9£c6pr|oriq EpYaoiac;. ISiaiTEpa EVTOVEC; Eivai OL napapidoEic; nou ucfnoTavtaL 01 aAAoSanoi Epya^oiiEvoi, ovTac; nEpioooTEpo EudAcoToi Kai avaocfiaAEic;, OE ouvSuaoiio Kai LIE ir\v EAAinr^ yv&or] ir\c, £AAr|viKfic; yAcoooaq, avac[)OpiKd LIE TOUC; opouc; Epyaoiac; nou KaAouvTai va unoYpdiJiouv. Ta (jjaivoiiEva auTa avaSEIKVUOUV napdAAr|Aa Kai noAAanAcov TUXUTTITCO OTOUC; xwpouc; TOU iSicoTiKou Kai 6r||ioOL'OU TOLisa, onou EKXCopELTai Eva Lispoc; Tnq AEiTOUpYLKfic; 8paoTr|pi6Tr|Taq EniXEiprjoEcov Kai opYavioiicov uno Sniiooio sAEYX0 °E iSicoTEc; (is nEpiEXoiisvo spyaoiac; OXL anAcoc; unoSEEOTEpo, aAAd Kai LIE ouvGiiKEc; nou unoAsinovTai ano Ta v6|j.LLia loxuovTa YIQ TOUC; Epya^OLiEVOuc; Tr|c; 6£UTepr|c; auTriq TaxuTrjTac;, nou LiETaTpsnovTai EV TEAEI OE npooconiKO TpiTnc; Kai T£TapTr|c; KaTriYopiaq. AuTd ouvspaivav TO 2009 KQL ano TOTE 01 EvoiKiae;6|j.£VOL spYa^oiiEvoi OTTIV EAAaSa -napoAo nou SEV undpx£i Kaiiia Enioniiri KaTaYpacj)^- EXOUV cfiTdosi OXE86v TOUC; 100.000.

OTOV Spoiio. ZUVEVOXOL ano noAAEc; ano\|)£ic; Ei'vai 01 EKdcnoTE npuTavEic; TOU L6pu|j.aTOc;, nou a8pdvr|oav aAAd Kai ouv£(3aAav OTTI SIOYKCOOT] TOU 4>aLVOLi£vou YLQ noAAd xpovia. ZUVEVOXOL yia TH or]LJ.£pivr| oAoKAripcoTiKf] SLaAuari TCOV spYaoiaKCOV OXEOECOV KQI TOU KOLVCOVLKOU LOTOU Tr|c; x^paq Ei'vai OL noALTiKoi, 01 ouvSLKaALOTLKOL cpopELq KaL TQ ocoLiaTEia, Kai 6AoL £|i£ic; nou avExrqKa|i£ va an£|inoAfioou|j.£ Ka9£ SLKafcoLid iiaq svavTL nLvaKL'ou c[)aKr|c;... To 2009, nou 9a iinopouoE TO TOOUVCLLIL TCOV spYoAapLKCov EpYae;6|j.£vcdv f| TOU outsourcing (aKouyETaL nLO KOLI^IO ETOL KaL nio... LiovTEpvo) r| TCOV 8av£L{;6Li£vcov £pYa<;o|i£vcov (o opoc; TaL nspioooTEpo OTOV Tpan£j;LKo va avaxaLTioTEL, ^EKLvd Liia Epsuva TOU IVOTLTOUTOU EpyaoLaq Tr|q TZEE-AAEAY.

H ouvSiKoAiarpia KtiBapiaTpia K. Kouvepa SEXTHKE SoAotpoviKii eniBcon li£ pnpioAi YiOTi £ix£ aviiSpdaei npautiKEi; tn^ KaBapiopou ornv onoia

EUYK£Kpl|iEVa, EpEUVCOVTttL OL EpYaOiaKEC;

ox£0£iq nou 8Laiiopc[)covovTaL OTOV KAdSo tou KaGapLOLiou. OL ouvTEAEOTEq Tr|q EpEuvaq unonTsuovTai OTL Ta ooa YpdcjJOvraL OTOV x^po rr|c; EivaL anAcoc; r| Kopucftri TOU vou, KaL OTO EioaYCOYiKO Touq or|Li£LCOLia LiETa^u dAAcov OTILIELCOVOUV: «'OTav apxLJ;£L r| Epyaoia OE ETaLp L a K a G a p i o L i o u , OTaLiaTouv va AEITOUPYOUV aKO|a.r| KaL Ta nA£ov OTOiXELcoSri dpepa Triq EpYaTLKrjc; voLioesoiac;. AEV undpxouv ouiipdOELC;, LiLoSoL, Scopa, aocpdAiori, dSELEc;. ai auTTi r| i'8ia r| unooTaori TOU 62 • HOTDOC. « 13 AEKEMBPIOY 2012

avepconou-£pYaJ;6LiEvou [IE TOV nAsov pdvauoo Tpono». H EpEuva oTripixTr|K£ OE LiEYaAo (3a9L0.6 OE uAiKO (KaTaYY eA f £l ? Kai LiapTupiEc;) nou KaT£0£oav 01 KaeapioTpiEc; nou Eivai opYavcoLiEVEc; OTnv IIEKOn (riavaTTLKTi 'Evcoor) KaGapiOTpicov), Liia opYavcoori nou OUVEXL^EL LIEXPL oriLiEpa Trj ouv6iKaAioTLKfj 8pdor| Tqc; KaTaYYE^AovTac; Ta npo(3Af|LiaTa nou undpxouv OTOV KAdSo (noAAoi ano TOUC;

EvoiKiaori KQI epyoAapia ano TO 1990 «H EpYoAapiKri Epyaoia ^EKIVTIOE OTT]V EAAdSa ano TIC; apx£c; THC;


KQI EXEI TpLiiEpri (fuon: Tov VO, Tr|v ETQLPI iq r| onoia a|j.£L(3£L TOV

TOTJ '9O KCU LIETQ TO 2OO4 O QpL9lldq TCOV

Qv9pconcov nou Epyd^ovTQL LIE QUTO TO KaGEOTCoq auCn9r|K£ 9£QLiQTLKd», cnior|LiQLV£L o KQ9r|yr|Tr|q TOU ndvieiou navEmoTTiLHou ndwriq Kou^q, nou iyf.1 QOXoAT|9£L 6i£^o6iKa LIE TO 9ELIQ Tnq £pyoAapLKnq KQI £voiKLa<;dLi£vr|q Epyaaiaq. Oi EVOLKLQJJOLIEVOL EpyQ^OLiEVOL anoTEAouv nAEOv 8£8o|i£vo yia. dAsq Tiq TT]q Eupcona'iKr|q'EvcoaT|q. ETaipia nou SpQOTTipLonoLELTQL OTOV Xcopo, ri ISS, fjEKLvnoE Tnv nopELQ Tnq TO 1901 0TT] AQVLQ coq ETQLPIQ cj)uAQ£;r|q,

, KQL TT| «XpT1OTpia £TQLpLa» T|

onoia KQVEL XPT1OT1 twv unripEOLCOv nou npOO({)£p£l O £pYQ<;d|J.£VOq KQL QOKEl TO SLEUGUVTIKO SLKQtCOLia. O SaVElOLidq TOU

£pYQ?du£vou OTTI xpiloTpiQ ETQLPIQ and Tf|V ERA YLVETQl EVQVTL QLiOL(5fiq, LIE OULI-

Paor| TOU ELinopLKOu SLKQLOU». XL K£p6L^£L and QUTTI ir\| anaoxdAnoriq LILQ ETQLPIQ; OUOLKQ noAAd xpTliicua KQL noAu AtyoTEpEq EpyoSoTLKsq unoxp£toosiq: «H Xpilorl £pY<i?OLi£Vcov SLQLIEOOU ETQLPLCOV IIpoocopLvriq AnaoxdArioriq, avTi TT)q npooAri^riq VEOU npooconLKOu, ELVQL EniK£p8r|q, KQ9coq Qnocf>£UY£TQL TO KOOToq npooATi\j)£cov KQL anoAuo£cov».

TO 1965 En£KTQ9nK£ O£ 6\£C, TIC, X^pEq

rr|q Eupconriq KQI TO 1973 OE dAo TOV KOOLIO. And TOV Anpi'Aio TOU 2003 r| ISS Human Resources AE (SuyaTpiKri Tnq ISS Servisystem AE) aSsioSoTELTQi and TO unoupYEio Epyaoiaq KQI EIVQI r\ ETQipia Ilpoowpivriq AnaoxdArioriq, oncoc;

ME aUTO TO nELOTLKOTQTO £nLX£Lpr]LIQ YVCOOTf| ETUlpLQ TOU OUYKEKpLLIEVOU

Xcopou 8iQcf)r|LiLJ;£i Tiq unnpEOLEq Tnq.

EHLOnna QVQ({)£p£TQL OTOV lOTOTOTIO TT|q.

«noAAoi OUYXEOUV TO KaSEOTwq EVOIKLQUE Tiq £pYoAa.pL£c.», i o Ka9r|Yr|Tfi(; TOU ndvTEiou KQI EnioTntioviKoq ouv£pYQTr|<; TOU INE/TEEE-AAEAY, ridwriq Kou^fiq. 'Oncoq EniormaivEi, «9a np£n£i va 8i£UKpivi'oou|j.£ OTI 01 EpyoAa(3i£q ac[)opouv OTT)V avdAnxj)Ti |j.£pouq TOU ouvoAiKou Epyou r\q ouvoAiKT^q pTior|q and aAAr| . Tia napd6£iYM-Q, nia ETQIpia avaAaupdvEi TOV KaGapio^id Evdq KQL OE QUTT] Tnv aiq EpyoAdpoq Tiq

noMoi auyxeouv TO evoiKiaanc;

Oi au|ipdo£i^ KQI T| «KA(«)VOnoir|OT]

«'OTQV npOKnpuooETaL LIELOSOTLKOC; SLQYCOVLO|idq Yla ITJV Qvd9£or] TOU Epyou Tnq Ka9apioTr|TQq, OL ETQipLE KQVOUV OOO TO 6UVQTOV

5av£io|i6, £vvoou|i£

npooc()op£q TTPOKELLIEVOU v' avaAdpouv TO EpYO. ITT| OUVEXELQ OULinLE^OUV

Liio9ouq, OE noAAsq nEpLnTcooELq

-(puaiKwv npoawnwv-, Evw ornv fpyoAapia £xou|i£ 5av£iapo unnpeaiwv and £nix£ipnon

O 8av£io|j.dq rj r) svoiKiaori vuv uc()iOTQTai |j.£ 6uo EvvoiEq. KQL 01 6uo acfopouv EPYQ^OLIEVO, CJJUOLKO npdocono 6r|Aa8r|, KQL OXL VOLILKO npdoano, oncoq ELVQL UIQ EnLXEipnon. 'OTQV, YLQ napd8£LY|J.Q, EXOULIE SQVELOLIO, EWOOULJ.E ETQlpLCOV rtOU QVT|KOUV OTOV l'SLO OLJ.LAO SavELOLid EpYcu;oLj.£v<BV -(J)uoiK(6v npo- EniX£ipr|LiaTLKf|q 8paoTr|pidTr|Taq. AUTTI ouncov-, EVCO OTT~|V £pYoAa(3iQ EXOULIE ELVQL LiLQ npQKTLKfl nOU aKOAou9OUV TpdSavELOLid urnipEoiuv and £mx£L'pT]ori. n£?£q KQL QOCfiaALOTlKEq ETQLplEq. ZE d,Ti a())opd auTEq TLq 8uo |j.op<})£q 'Oncoc; avacf>£p£L r| EocfiLa AaLinouodKr], 6av£io|j.ou £pYdJ;OLi£vcDv, EXOULIE TOV ouvEpydiriq TOU INE/FZEE-AAEAY, «KQT' £naYY£^^Q 6av£LOLid», dnou UIQ «r| napoxT] EpyQOLaq IIEOW ETQipL'aq EnLX£Lpr|OT| SQVEL^EL npoocopLvd spYQ^dLisvouq Tnq OE LUQ dAAr| KQL a|j.£Lp£TaL npoocopLvriq AnQOxdArjoriq QTOTEAEL Liia YLQ TT|V npo|ari9£La TOU npooconiKou, KQI and Tiq QTunEq |iop4>£c; anaaxdAnoriq TOV «KQT' £nLX£ipr|or| 8av£LOLid», dnou JJ.E TT|V onoiQ EKSnAcOVETCU T| OUYXP°VT| L t) QnoonQTaL npooconLKO £AaoTLKOTr|TQ KQL EUEAL^LQ oTnv ayopd

KQL KQTCO QUO TO T|La.LOU TCOV

LIEVCOV, SLoyKcovovTaq TQ K£p6r| Touq O£ Pdpoq TCOV £PYQ?OLI£VCOV», QVQCflEpETQL LIETQ^U dAAcOV OTHV npCOTTl EpEUVQ

nou ELXE YL V£L T0 2009. TOTE r| KQTQYpact>r| nou ELXE YL'V£L £L/X£ QnoSEL^EL OTI ot LILO9OL noAAcov EPYQ^OLIEVCOV OUHTU£<;OVTQV OTQ soo-6oo Eupco XUP1'? aocfioAioTiKfi KdAu^Ti KQL au^OELq OTOuq LILO9OUq TOUq. TpLQ XPOVLQ LIETQ, OTT|

4>dor| Tr|q nio dypiaq KOLVCOVLKO-OLKOvoiiLKTiq Kptonq nou nAf]TT£i Tr| x^pQ, KQVEiq SEV ToAud VQ QVQAOYLOTEL noioq QKpipcoq ELVQI o |iio9dq TCOV EPYQ^OLIEvcov OTiq spyoAapLEq. To C^QLVOLIEVO Tr|q «KAcovonoLnor]q» Epya^oLiEvcov SEV r\iav QVVCOOTO oTouq EpEUVHTEq TOU IVOTLTOUTOU EpyQOLQq, OUTE (flUOLKQ KQL OTOUq E p y o A Q p L -

Kouq unaAAf|Aouq TOU APLOTOTEAEL'OU rTQVEmoTnLiiou 0£OoaAoviKriq, OTO onoio KQTQYpdcf>nKQv napoLioiQ » HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012 • 63


EpvoAaBiKri Epvaoia

Kpouonaia. 'Eioi, OTT] ou|j.(3aor| avdGEor|c; EPYOU nou unoYpd(t)£TQi |j.£Taf;u TD,q £pYoAapiKn,c; Eiaipiaq JIE cfopEiq r| dAAEc; EiaipiEq, npo|3Aen£TQi Evaq OUYKEKPII.IEVOC; api9ij.dc; £pyaj;o|j.£vcov nou np£n£i va anaoxoAouvTai oio auyK£Kpi|-i£vo Epyo Kai ouYK£KpiM-£V£<; copse; nou 6a EPYQOTOUV. QOTOOO KanoiEc; EiaipiEc; £|j.cj)Qvie;ouv KaiaoidoEic; |IE ovduaTa unaAAr|Acov nou EITE SEV anaoxoAouviai OTO EPY° EITE £|i4>avi£;ouv TQ i8ia aToua va anaoxoAouviai TP,V i6ia copa OE dAAa EpYa.

OE ?evo8oxeia - AEKO STOV Tpan£e;iKO to|j.ea TO npooconiKO ouaiacmicd npooAa|j.pdVEiai ano tiq euyaTpiKEc; Etaipiec; inc; Ka9£ ipdn£<;ac;, 01 OTTOIEC; AEITOUPYOUV coc; 6E^aii£V£c; napoxr]c; npooconiKou [IE |j.£ KaGEOTcoc; EvoiKiaonq E9VIKTJ Tpdns^a. «Mia ano TIC; ETaipieq nou Tpocf)o6oTouv [IETQ^U dAAcov Kai TT)V ETE eivai T| ICAP Outsourcing Solutions, EpYo6oTT)c; EKaTOVTaScov £pYae;o|j.£vcov, TOUC; onoiouc; unEvoiKid?£i OE EnixeiprioEiq OTTIV EAAd8a. 'Oncoc; KauxiETai OTO £nfari|j.o site TD,q, piovo u£aa OTO 2011 Kai EV IJ.EOCO OIKOVOHIKtiq Kpion,c;, r| ouyKEKpiH-Evri ETaipia or|U£icoo£ au^r|or| K£p6ouc; KaTa 5,2% Kai T^i'po 63 £KaTO|j.|-iupia Eupco, anaoxoAcovTac; 1.250 EpYa?o|i£vouq», oncoq avdpTT|oav OTO blog TOUC; \ii\r\U EuAAoYou Aav£i£;6|j.£vou IlpoaconiKou AiaTpan£j;iKou To|j.£a. EvoiKia^6(i£vo npooconiKO xpi"|oi|ionoiouv noAAsc; (av oxi 01 nspioooTEpEc;) £nix£ipr|0£ic; TOU 6r||j.6aiou T0[i£a, oncoc; Yia napaSEiytia o OTE r| Ta EATA, EVCO 01 EpYoAa(3iKOi EpYa^o|i£voi KaAunTouv nAEOv noAAEq 9£O£ic; OTQ noAuKaiaoTr]|j.aTa. EpyoAapiKoi Eivai nA£ov OTT|V nA£iovoTr|Ta Touq 6001 EpYd<;ovTai OE unn,p£oi£c; 4>uAa^r|c; Kai Ka9apioTT|Tac; OE oAouc; ox£86v TOUC; 6r||i6oiouc; Kai iSicoTiKOuq cfiopsic;. And Tiq apxEc; TP,q 8£Ka£Tiaq TOU 1990 HEXpi ar||j.£pa TO n£YE9oc; TOU KAdSou TCOV ETaipicov napoxtic; EvoiKia^dp.£vcov EXEI nEVTanAaoiaoTEi OTT| 64 • HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012

EpyoAapiKOi Eivai nAeov ornv nAeiovoTnid TOUC 0001 EpYti^OVTCU 0£

unnpcoic^ tpuAa^nc Km oxc56v OE

Tnv nopToyaAia, ir\a Kupicoq OTIC; unnp£oi£q. ZTO BEAYIO, TTI Aavia Kai Tnv iTaAi'a 01 evoiKia^dfiEVOi Eivai OTnv nA£iovoTr|Td Touq VEOI TCOV 25 ETCOV.

STII rspiJ.avia TO KaGEOTCoq TCOV EvoiKia?6|j.£vcov EpYa?6|j.£VCOV Eivai 8ia6£6o|j.£vo. r| TaAAia, r\a aAAd Kai r\ BpsTavia 01 EpYoAapiKoi £pYae;6|j.£voi ElVai KUplCOq E^ElSlKEUUEVOl

Km i5iuiTiKouc tpopeic

Kai TEXVIKOI.

O Oea^o^

Aavia, TTJV iTaAia, TTJV lonavia Kai ir\, EVCO EXEIADO SinAaoiaoTEi OTa unoOTO Aoma KpdTT|-|j.£Ar| TT]q EE. ZTr|v AuoTpia, TT| TaAAia, TD,V OAAavSia Kai Tnv nopTOYaAia 01 nEpioooTEpoi svoiKia^ouEvoi EpYa<;ovTai OTT| (3io|j.rixavia. ZTTIV lonavia, TD,V EAAdSa Kai

AioiKD,TiKoq undAAnAoc; EXEI va npooAD,cfi9£i |i£ v6|j.i|i£q 8ia6iKaoi£q OTO AII0 and TO 1983. And EKEIVT] TT|V Enoxn, o npuTavric; A. OaToupoq, Yla va avTioTa0|j.io£i TIC; £AA£ii))£iq 6ioiKr|TIKOU npooconiKou, nou TO Kpcrcoc; SEV


EupcopouAEUTri, 01 EpYoAQfkKOL undAAr|Aoi QpL0Liouoav nEpi'nou Touq 350, EVCO LiETQ Qn6 6UO 0T1TELEC; TOU npUTQVT| M.

nanaSonouAou KQL OTT| OUVEXELQ £ni SnTELQC; TOU QELLlvnOTOU npUTQVr| TLQWri

AvTcovonouAou o api0|j.6(; Qu^r|0r|K£ OE OX£66v 8OO QTOLJ.Q.

DuiicficovQ LJ.E TQ OTOLXEiQ nou r| (SiQ r| npuTQVELQ 6LVEL, 01 Q|IOlp£q TCOV EpyoAQplKCOV OTOLXL^OUV Ol^LIEpQ 16 EKQTOLlLJUpLQ EUpCO TOV XPOVO, OTQV O TQKTLKOq nEpLKOLILIE-

voc; npounoAoyioiJoc; TOU iSpULiQToc; EL'VQL 24-25 EKQTOLlLIUplQ, KQL unoAoyi^ETQL

ano TT| or]Li£pivr| npuTQVELQ OTL yia VQ AELtoupYTioEi TO nQV£nioTr|Lj.LO anaLTOuVTQL TO AlYOTEpO 31 EKQTOLJLJUpLQ EUpCO.

To 2009, OTQV TO OELIQ TT]c; EpyoAapLac; avQ8£LX0riK£ nQVEAAaSLKQ AOYCO TTJC; 6oAo4)oviKr|q EnL0£oric; nou SEXTTJKE r|

KOC we

OUvSlKQAlOTpLQ K. KOUVEPQ, TO OTEAs-

Xoq TOU IIAME EcoTTipric; ZapiavonouAoq av£(J)£p£ OTL TO An0 nAr|pcov£ yici TLq EpYoAapiEc; TO 25% TOU npounoAoYLOtiou TOU, EVCO EQV OL 6OO TOTE EpYQ?6|l£VOl

OTIC; EpyoAapfsq KQ0apioTr|Tac; TITQV LJOVLLJOL TO EAArjviKO 8rni6oLo 0Q K£pSie;£ 4 EKQTOLlLiUpLQ EUpCO.

«AouA£uou|i£ x^P1'? np6aXT]iJ)T|, LIE svor|LJa, X^P1'? va naLpvoujis nAripcoiicov, X U P L ? KQTQPTLOIIEVO npOYpQ|i|iQ EPYQOIQC;, x^pi'c; VQ 4>pOVTl2;e VQ KaAUTJJEL, TTpOoAdll|3QV£

MTIXQVLKCOV KQL MTIXOVLKCOV YnoAovioTcov

LIQC; 6LVOUV TT) OUAAOYLKTI OUlipQOn»,

TOVLJ;QV OL EpYQ<;6|i£VOL. TOTE o npoESpoc; TOU ICOLAQTELOU EpYoAapiKcov EPYQ^OLJEVCOV EiSEpTjc; KcovoTQVTLVL'6r|c; i\e\e: «EL'LIQOT£ ouvoALKa 770 EpyoAapiKoi KQL QVQAQLJ-

LiEoco EpyoAdpcov QTOLia yia ir\v Ka0a-

TOU

ptOTT|TQ TCOV X^pCOV TOU L6pULlQTOC; KQL

Topa TT)q noAuTExviKfjc; Ix0^1!? T°U

napavoLicoc; TQ Tono0£Touo£ OE OEOELC; 6ioLKr|TiKtov unaAArjAcov. AVTL AOLTTOV o TOTE npuTavric; VQ QEOEL Tt|v

AII0, 6r|LIOOl£UTriK£ TO 20O9 OTT)V

KU(5EpVT)OTl EVC01TLOV TCOV EU0UVCOV TT)C;,

TETQpTO TOU QLCOVQ, O£ EVQ naV£TIlOTr|LiL-

KQ0QPLOTTITQ, TT)V n£pLnOLr|Or| TCOV

ouyKaAunTE TO np6pAr|Lia, EVCO TQUTO-

QKO iSpULIQ nOU CpTlLJL^ETai yiQ TT| NOLILKT|

KTJnCOV KQL EVa OT1LJ.QVTLKO KOliLlQTL TCOV

XPOVQ EKQVE TO KOLJ.jJ.QTL TOU KQL EVLOXUE

TOU ZxoArj KQL TQ (jscoTELVQ LJuaAd nou

AFI0 KQl O r | L J £ p L V O U KOO|ir|-

£Cf)TlLi£pL8Q EA£U0£pOTUnLQ).

OL EpyoAapLEc; TOU An© LiETpouv EVQ

PdvOULJE KQTQ 1OO% TT) CpuAQ^n, THV

unaAAr|Acov Ypacf£fou». Tpfa xp° via LIETQ OL EpYoAapiKOL undAAriAoL EL'VQL 850 KQI ?T|TOUV VQ anoppocj)r|0ouv ano Tr|V ETQLPIQ A^LOTioLT)or|c; TOU AH0. AVTL yL' QUTO, LIETQ ano anEpyi'a 6uo [invcov, anoAuovTQL 316 EpyoAapLKOL, EVCO OOOL spYQ<;6|i£voi anEiiELvav, acjjou Xpnoi|ionoLr|0TiKQV coq LiETpo niEorn; npoc; OELC; EnL npUTQVELQC; A. TpQKQTEAAri, O nQVEnLOTnLiLQKO LSpUliQ npOO(()£pOVTQC; TO unoupY£i'o naiSELaq yLa ir\OnOLOq |1£ TIEpLOOT] 0paOUTT|TQ npOoAQLi- unnpEOLEq ano TOUC; EVOLKLQ^OLIEVOUC; 6oTnor] TOU iSpuLJaToq, OTOxonoLOuvTQL PQVE QnpOKaAunTQ TQ «6iKQ TOU TiQL8LQ» £pYa<;6Li£vouq nou 6i£0£TQV. ZTTJ OUVE- nA£ov coc; ouvun£U0uvoL YLQ TOV an£(TO KEL'LIEVO TOU N.I. MdpyapT), npo£- XELQ, Em npUTQVELQC; A. TpQKQTEAAT), pavTO oKoum8oTono OTOV onoLO

TO E^ouoLaoTLKO TOU npocfu'A. ELprjo0co EV napoSco OTL EKEL'VT] TT^V £noxr| avTLnpuTa- OL npcoTEc; EpyoAQfhKEC; VEiq SlETEAEOQV KQL OL KUpLOl I. KOUVIQCJ OELC; unoypdct)r|Kav OTQV npuTQVT)c; KQI r. XoupLJ.ou^La8r|c;. O T O A p L O T O T E A E L O IlQV£niOTr| LJLO 'OLJ.COC; TO cf>aiv6(j.£vo napdvoLir|c; npo- OEooQAovLKnc; T\T.CLV o Ar|iirJTpr|c; oArnJ)r|q unaAAf|Acov OTO AI10 LJ.EOCO OQToupoc;. TOTE 8£LAd-8£LAd QPXIOQV spyoAdpcov EAQ^E TEPQOTLEC; 6LQ0TQ- OpLOLiEVOl L6LCOTEC; VQ LinQLVOUV OTO

8pOU TOTE TOU TLITlLiQTOq HAEKTpoAoyCOV

O

OTIOLOC;

QKOAOU0T)O£

TTOpELQ

LlETQTpQnEL TO ApLOTOTEAELO. HD HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012 • 65


QKoAouGeioTE uac; OTO twitter

@hotdoc_mag

(cpthukidides -Mnaund, unapxEi Ai BaoiAnc;; -AEV undpXEi. -Tdao

@divine_act

Mnv nETdc; OTO ouwEcpa av 5sv EXEIC; uia AoyiKri oKEiyn yia aA££inTa>TO.

(SNanaPapadaki 'Exco urn nepiepYTi aioio5o?ia ariuEpa! 0a 8(0 £i6na£ic; va uou nEpdoEi...

(asokolatakis

XpEid^ouai Evav Epcoia va uou avaKOTEUEi TO uaAAid, oxi Tn £cori.

@Neverland_23

(S)elena_ant

To Ka6p£<pTdKi nou EXOUUE OTO aud^i Yia va TOEKdpouuE TO UEncan... Ana TO KdvEiq AIYO ndvco.. BAenEig T' auTOKivma nou Eivai nioco!!! AnioTEUTO;;;

@La_cookaracha

Mnv napKdpETE £6co AEEI 6a £p6£i oxnua Yia TO nETpEAaio. Qpaioq cpiAE Na BdAco KI Eyco un napKapETE TO EAiaiGpo o AYIOQ BaaiAng.

KaTdvTia, cpiAE jiou, Eivai va TI Eivai TO ocpadivT KQI va unv EXEIC; YKOUEVO va TO EKTiunaEi. (ai/Natalaki

-Pe ano Tn Bpiion u.ou TPEXEI v£po. -E Kai TI 9a EnpsnE va TPEXEI; -YnoAoYi7ovTac; TO AoYapiaajio Tng EYAAIl, AEUKO nuiYAuKO XaT^nuixdAn. @sonicable

'Exco Tnv EVTuntoon OTI n nAEKTpiKn OKOuna Tnq U-dvat; u.ou AEITOUPYEI viovo OTOV

@aplwsanthrwpos

<*•

EKKAnoia OTO P£0uvivo cppaxTn OTnv £10060 TOU vaou YIOTI £f EKEI KQTacpuYio daTEYOi. MdAAov Eiin65ic^av TO cpiAavGpconiKO EPYO TOU vaou.

(aidimSo

IldAi xdAaoE n KEpai'a Tnq TnAEdpaonq. ZTO TEAoc; 9a avaYKaoTco KOI va

(aiavraainakis

AEV Eivai n ayann 5uaKoAo npdyiia. AuaKoAo Eivai va unoAoYioEic; noon copa va KpaTiioEic; BouTnyiiEvo TO KouAoupaKi OTOV KacpE xcopiq va ondaEi.

@thinklikechris

SnuEpa SidBaoa KOTO AdGoc; KoouonoAiTav. Aupio 0a naco yia uruxavdAuan. AEV n^spa OTI Tooa xpovia TOV snai^a p£ AdGoc; Tpono.


TaEin <w ^6^° ™5

Aieuduvaq: IwKpdiouq & Kouvroupicorou 2f, FlaAaio OaArtpo, T.K.:17 563 rrjA.: 210 9888410 • @ passport@on.gr • www.passport2knowledge.gr


Xpovo

8 AEKEMBPIOY H KU(BEpVT|OT] TOU KWVOTQVTIVOU KapdLiaV-

Tou AnpnTpn MapouAn

Xr\i 8r||io\t>r|(|HOLia yia TT] iiop4>Ti TOU noAiTEuiiaioq. Oi £AAr|V£c; noAiTEc; KAr|9nKav VQ sniAE^ouv IIETQ^U BaoiAEUOL4.£VT]c; KQI ABaaiA£urr|(; ArnioKpcmac;, KQ9opi'e;ovTac; IIE THV \J>r|4>o TOUC; TOV Tpono avd6£i^r|c; TOU apxriyou TOU KpdTOUc;, oAAd

pizoiikiTHi IZTOPIKH NIKH TOY AHOY MHZ TO EEPIZflMfl THZ MOHflPXIflZ

KQl TO |1£AAOV TOU TEAEUTQIOU LJ-OVapXT) TT|C;

Xcopaq KwvoTavrivou FAii;LjJioupYK, o onoioc; ppiOKOTav EKTOC; EAAd6a<; ano TO 1967. TQ anoTEAEOUQTa TOU 8n^o^r|ct)LoiiQTOc;, oncoc; 8niiooi£UTr|KQV OTO 220 TEuxoq TOU nEpioSiKOU «IIoAiTiKd 0£iiQTa» AsKEiiBpiou 1974, TITQV TQ

TEAIKA 69,2o)o TA T E A I K A dno •tuv 12.518 (itXoym jouv we dKoXo06u

; tin

X»P«

(5* WftfiuV

I

6.K0.37S 4.7U.494 CATOX*! 24,So)o) 4.690.605 1.44S.8i7 («x>«n»30.«o)o) 3.244.74> [r-.MooT^ 69.2 0)0)

3 AEKEMBPIOY ZTrjv nAaTEiQ EUVTQYUQTOI;, IIE SIQTQYTI TOU QOTUVOIJ.IKOU 6i£u9uvTr| A9f]vQ(; AvyEAou 'EBEpT, EAAT|V£(; QOTUVOlllKOl KQl |J.EAT| «£9VIKCOV» KQl QVTlKOlailOUVLOTlKQV OpYQVCOOEUV

nupoBoAouv TOUC; OUIIIIETEXOVTEC; OTO -QnQYOpEUiiEvo QTO TT|V KU(5£pvr|or| TOU npco9unoupYOu TEUPYIOU nanQv6p£OU- ouAAaAr|TTipio, nou ELXE opYQvco9Ei ano TO EAM, EVQVTIQ OTOV LlOVOLJ.£pr| QCpOnAlOLJ.6 TtOV QplOTEpCOV QVTQpTlKQV OLldSwV KQl OTT|V QTl-

iicoprioia nou anoAdii(5QVQV 01 npunv ouvEpydTEq TWV TEPLJ.QVWV. O QnoAoYioiioq TT|(; £n(9EOTl(; r|TQV 28 VEKpOl KQl TTEplOOOTEpOl Qn6 1OO TpQULJ.QTl£(;.

-Ki EVW r| EAAdSQ unayoTQv OTOV x^po Trie; ppETQviKTiq Eu9uvr|(;- OE A9r|VQ KQL ^EonaoQv EvonAEc; OUYKPOUOEK; LIETQ^U TOU EAAE KQL TWV PPETQVIKWV KQI Ku(5£pvr|TLKCov 6UVQLJ.EQV, nou EAQJ3QV xupa Qno TOV A£K£|iBpio TOU 1944 EQI; TOV iQVoudpio TOU 1945 KQL EllElVQV YVCOOTEC; OTT]V LOTOplQ |i£ TOV OpO «A£K£Ll3plQVQ».

8 AEKEMBPIOY Fupco OTiq u TO BpdSu TT|C; 8t|(; AEKEiippi'ou 1980, o 4oxpovoc; T?;ov AEVOV, Ka9wi; LIE TT| ou^uyo TOU TlOKO 'OVO EnEOTpECflQV Qn6 OTOU-

VTLO r|xoYpd<f>r|or|c; OTO 8ia|a£pLO|iQ TOUC;, OTO DakoTa Building THC; NEaqYopKric;, SEXTTIKE anavwTouc; nupo(BoAio|j.ou(; Qno TOV 2sxpovo MdpK NT£i(BivT Todniiav. To 9puAlKO «OKQ9dpl» lI£TQ())£penK£

aiiEowc; OTO VOOOKOLJ.EIO Roosevelt, onou Aiyo apyoTEpa £nip£(3Qiu9r|K£ o 9dvaToq TOU. O TpavouSonoioc; T^ov AEVOV, iSpuTiKO iiEAoc; TCOV Beatles, nou KQT£KTr|a£ TOV KO-

1966.

nOU EKTEAOUOE TO 6pOLloA6YlO XQVLd-IlElpQl-

OL10 LIE TQ TpQYOUSlQ QAAd KQl TQ

dc;, pu9ioTT|KE Aoyw LiETQTonioric; cfiopTi'ou, LIE anoTEAEoiiQ VQ ppouv TOV 9dvaTO ndvco ano 200 EnipdTEc;. H puGiori TOU nAoiou, nou Aoyw napaAsupEwv OTOUC; opouc; QocfidAEiac; unr)p-

LinVULIQTQ TOU KO.TQ TOU noAElIOU

!;£ QKQplQlQ, oSriYTlOE TOUCJ QpLl66lOU<; OTT|

OTO BlETVQLl, TO QnOYEUllQ Tnq

6r|LiLOupYiQ TOU GaAdiiou Enix£ipr|OEWv EpEuvac; KQI Sidocooriq TOU unoupYEiou EiiitopiKr|c; NQUTiAiaq Kai OTTJ 9£oiio9£Tr|ori TOU anaYopEUTiKou anonAou yia Ta £mpaTr|Yd nAoia, EVW napdAAr|Aa EpaAE OTOUC; noAtec; tT|q Kpr|Tr|c; Tiq npcoTEc;

iSiac; TIIJ.EPQC: EIXE ndpEi ano TQ XEpia TOU SoAo4>6vou TOU -unoYpdcfiovTaq QUTOYpa4>o- TOV TEAEUTQLO npoowniKo SLOKO TOU, nou EL'XE KUicAocf>opriO£i 3 Ep8oiid6£(; vwpiTEpa, TO «Double Fantasy». 68 • HOTDOC « 13 AEKEMBPIOY 2012

8 AEKEMBPIOY

Tic; npwTEc; npcoivsc; cbpEc; EKEivnc; Tnc; T)LJ.Epaq, KOVTa OTT] ppaxovr]oiSa OaAKOVEpa (23 V.LI. popsioSuTiKQ Tnc; Mr|Aou), TO EnipaTTiYO oxT|LJ.aTQYWY6 nAofo «HpaKA£iov» Trie; ETQipi'ac; «ATiionAotQ AiYQiou» TWV a6£Ac|3wv TundASou,

l6££C; yiQ TT| 8r||llOUpYlQ VaUTlAlQKWV ETQlplWV

; pdor|c;.


HAAflfH 0 nAKABHNAIKB) i* tpupouq I I Hftonq Biomnimfte noivftc yi* «Aw Ho n.pi ooon«lpo«; »«yo»oitlo« itomrOn «oO '

8» fllETBTHI TB ffiniBT JM-IXJL -Xaipenae roug

;•::./.'""---'- 1 -

12 AEKEMBPIOY Me Tr|v \prjc)>o TOU ouvi6puTr| TOU OAu|imaKou, riupyou Av8piavonouAou, a9cocov£TaL, KaTdnA£Loi|>r|<t>ia, and TTIV apii66ia eniTponfi TTIC; EHO KQI anoct>£uv£i TOV unopipaOLio OTT] B' E9viKf| r| OLidSa TOU IIava9r|vaiKou. Oi «npaoivoi» Eixav KaTT|YopT|9£L yia anoneipa ScopoSoKiac; 6uo no6ooef>aipioTuv TOU HpaKAT] OTOV |i£Taf;u Tout; rmiTEAiKO avcova KunsAAou, nou ELXE 6LE^ax9£i OTIC; 28 Matou 1975. ZTLC; 19/02/2000, OE OUVEVTEU^ TOU OTT]V Ec(>r||i£pi8a «Ta Nea», o a8£Acj>6c; TOU r. Av6piav6nouAou, AEuviSaq, SfjAcovE yia TO yeyovot;: «AYanouoQ|a£ TOV nava9r|vaiK6 Kai o nava6r|vaLK6q elide;. Na 4>avTaoT£i'Te OTI Kanoia xpovia nou eixav [inA£^i|iaTQ KQI Enpene va v|>r|(t>ioou^e yia TO av 9a npenei va unopipaoTouv, o a6£A<}>6c; |iou ij)f|c()ioe KQTQ. AEXTI^KQIIE noAAEc; anEiAec; KQI ano8oKinaoi£(; ano 4>iAd9Aouq KQL Eyco \i£ rr\d |j.ou pcoTT|OQ TOV TtCOpYO yidtl EKQVE KQTl TETOIO. BEpETE TL L10U QHQVTT1OE; "PE AECO-

v(6Q, QV unopi(3aoTe( o riQva9r|VQiK6c;, (IE

6 AEKEMBPIOY Z£ T|AlKLQ 42 XPOVCOV X<1VEI TT|

LiQXT| Lie TT|V ripQivr] o IlQuAoc; ZLSriponouAoc;, dLOEyyovoq TOU ZopLind KQL Qvupioc; TTJC; 'EAArK AAe^'ou. O «npLyKinac;» TTIC; EAAr|viKr|c; poK OKTIVTIC; ^EKLVTIOE TTTV KQpLEpQ TOU TO 197O, 8T||1L-

oupycovTac; (IE TOV nQVT£Af| A£Ar|yiQWl6T| TO VTOUETO «AQ|iCOV KQL OlVTLQC;», OULlLlETElXe OTQ |1OUOL-

KQ oxr||iQTQ «Mnoup|inouALQ», «Znupi6ouAa», «£TQLPLQ KaAArreXvwv», «Moup|ioupQ» KQL «AnpoodpLlOOTOL», EVCX) OUV£pydoTr|KE

4 AEKEMBPIOY 57 ano TOUC; 108 POUAEUTEC; TTJC; NEQC; ATILIOKPQTIQC; TOU KciOTa KapQ|iavAr|, LIEOCO EpcoTr|OT]c; nou KaT£9£oav OTT| BouAf), eYKQAouoav Tnv KupEpvnori SLOTI «KQTQ TLC; TEAeuTafsc; EpSoLidSEc; napLOTQLi£9Q LidpTupec; LIIQC; pdvauor|c; KaL Qveu9uvr|c; npoKArjoecoq £9viKou SLXQOIIOU lie TTJV npopoAfi -LSLadepa TQV KUpepVr|TlKCOV TTlAsOnTLKCdV OTQ9|1COV- TOU PLOU KQL TTJC;

1997

noALTEiac; TOU 8Lapor|TOU KaneTQVLOu TOU EAAZ 'Apr| BeAOUXLCOTTI». METQ^U TCOV 57 POUAEUTWV nou uniYpa4>av TTIV spcoTTior] r|TQVOiB. MLxaAoAiQKOc;, r. Opcfiavoc;, Z. ZnriALWTonouAoc;, A. PEYKOU^QC;, An. AvSpEOuAaKoq, B. MQVYIVQC;, IT. KQLiLievoc;, K. Zr|Liaioct>opi6T|c;, M. TLawdKOU, A9. AapdKrjc;, Q. KQTOLKT]C;, E. MnQOLQKOt;, H. B£a6p£pdvr]c;, T. ZoupAaq, B. TiopavouSac;, r. KaAavT^q, n. OouvrouKLSou, n. WcoLiiddric;, r. SaAQYKOu6nc;, Xp. Bu2;opLTT|c;, r. KaAoc;, Z. ToLTOUp(8r|c;, r. KapaTJ;act>£pnc;.

LIE TOV TLavvri MQpKonouAo, TOV ZTeAio BQ(ipQKQpri, TOV AruiriTpT] nouALKQKO, TOV ZTQUpo AoyQptSri K.Q. Qc; Ti9onoLOc; npcoTQYCovfoTr]06 TO 1979 OTTIV KLVTl|lQTOYpQ(t)LKr|

TQLVIQ TOU AvSpea GcoiionouAou «O Aou|ip£paoToc;», ELicfiQviOTriKE oTt|v TTiAeopaori TO 1982 OTO oipiaA «OiKOY£veiQ Zapvrr|», nou OKr|vo9eTr|O£ yiQ THV EPT o KcoOTQC; Oeppric;, evw TO 1977 ou|iLJ.ETELXE, coc; «MnouAvTO^Qc;», OTO nQl6LKO EpYO «ZTO KOUp8LOTQV», nOU nQpOUOLQOTTlKE Qn6 TO QVTlKEIL1EV09EQTPO NT£V£K£6ounoAri

TTIC; EuyEvfac; OQKLVOU OTO 9£aTpo «KdpQ» Tr|q o8ou ZTa8iou.

6 AEKEMBPIOY O EiSiKOC ifpovpof Ttjc; EAAqviKifc aoruvofimi; Eita(i£i vo5v5ac KopKovsat; nou itEpinoAEi ora Efdpxaa (IE TOV ouvafifAipd TOU BaoiAq ZapaAicdii], (lErd and AEKTIKO dta^upio(id (IE o(ia£a veapiav, nupo/3oA£i Kai OKOTUVEI TOV SfKanEvrdxpovo AAE^avopo rpijyopdnouAo. MEOU TOU SiaSiKtuov KM taw MME i] £i'5i|cn| TOU davaTou TOU (jadirnj SiaSodijKt aptoa as 6Kr\v EAAafia, yeyovoc, nou oSijyijoE yiKiafcc,, icupiau; vsouf, noAtac va OUVKEvrpidvovrai Kai va ovyKpouovrai, yia apKsxic, inilpeq, (IE TIC aoTuvo(iiK£( 6uvn(i£ic OTO KEvrpo TIJC; Adijva; Kai TUV dAAuv (i£ydAa>v ndAEiav TIJC xwpac. £TIC 11 OKiwppi'ou 2010 TO (iitcro opKidrd diKaorijpio Tiie'AjKpiaaai; KaTaSiKaoE OE todfiia KadfipCi) Kai ipuAdKioi] 15 (iqvuv TOV En. KopKovf'a, EVid OTOV B.ZopaAiwTij EnE'paAE noivij IOETOUC K(iiJ£ip?!K, TIJV onoia SEV E^ETIOE, aipou OTII; 5/10/2011, EnncaAou(i£voc avEnavopduTi) /SAafij, (IE andtpaoq TOU EIPETEIOU Aafii'ac, ano<puAdKiori]K£, und TOV dpo va napa(lEiVEi OTOV vofid Aprifmc.

HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012 • 69


9 DAlldpX»

§3 noi UDDlDDdDll U)lldlD3g U1D

ZIOZ

•'31011 blSAWldOX A3Q IX

01

AOID 5DQPYY3 ^Ul UD3g U 3A3Tl3dDll DQ Digj, •lOllDlXlO lOMDIDOgDdDU IDlAODDfldUXDAD bl3Ypll 10

•«piyn>iQ DI ira AP£JI o» uomopdou AUID 'Acoynxo uysAo mil 3D udpx bnxopw iui bnotlodg bnoio noii igimi

3Y9 lt)x DAugv H '^>9PWH ^>ul Disituo DA3itTlo>iouD

01 1DAJ3

AflODU OA b3A3y3U3 OQ $0gi3 Ij;

0111 DID 1D51 iDlDDAdS il3D3Q 1DX UDmdlASXOllV

•mgi bisoudm m ag nou ong i»x ngpwsAUio 5i3%nwn nou vinrtAvdii any 'iggod omAmi OA3 5i3X£ 'bodsTt oimdu OID M3A3Y1113 -UDD1DDAD AUI D13rt 1DA13 UTOj UdSlflSy

turn} udsinsg nut 30 8

zroz iodio3Q 010 ba^muaAOj OA baosdouri A3g oidnn AD bi3Am ng miy3AApii3 ij, •13AWADlJ)31D iOAOU Q

udiutluy noi

•uuoxpigD uxprl H 'boAidsiiugDX iDAp SorlsYpu ioiodpD o "isxdpun A3y

uio noynxo noi OYpd AOij

•«nOD 01(1133 AOI 0110

80OZ

•oypd nyoii ADAS 30 '«Dllptl Dl 3Q13V>[» Ddl30 IDU11103YU1 AUID 13X313tlrtnj

£002

axdpiin A3y» 9 •UDUgiSARD UA3ltDlAUniJ)D 1DX DlAUfl^ 3ll DTlmX

OID u upjjsdx OID Dxnflu iDtlprtiox IDX miunvDxouD DX 'nott bodsimAD o s^Ddpx nou oripdg AOID lAfioAuu 01 pYuA srl mdmxodu IDX isomuodiDiDX mxs AUI uougiSAtiD ui iiDiA DXDTldpmoxnjfi DiA m/fisgoj DA i3U3du DA Mdmx noAStldDgiteig noi DTlmljD 01 DlADd)Ud3U IDX Ultll 3Tl CpA3 IX JHIOYJIIUS

lorioxsg IDX miunYDXouD DI ASV 'uougpAno ui mouumiD DA 3iom pxiiuiYgDiDxiiAD IDX pxiiDirisdu DiA DiDtludx nAiY mnsgoj IDX nott DYnoosg ui mpiodx IDX miunvDxouD DI A3y

•oiimopdii omiiyou OASrtdagfoig OA3 oiA ROD blJM3d3 bUl 013X1010 Ol

•«noit 01 IDO13» pdl3D UX11U03YU1 AUID

AOI

zooz

OA AttonsdoAoiin noo IDX 30VZ n01tyi*A3Y3loois •iogpY OID UAOttDdou H ioiudmxAnoo WA13 up badmsg u •norl uiDDnsxDDiox AOIS

IIDIJ 'noit 5oY)d) o IDAIS IIDIJ 'noit pisguof) u IDAJS IIDIJ 'iDisiunYtixouD nori IIDIJ "iogis pxunsdiDY IDrip IIDIJ 'nori 5uiDDn3XDDlDX 0 1DA13 11D1J

•1DD1 DA3 DiA DAd3U 'ilSDIDDQOUD DA IDX

u'O, 'igijoi 9YDX 'iisnsAngAi^ -inoi i^ori uroous 3D il3Qd3 DA lA3gnOU3 13U3du A3g IDX ilSAldXDig

bnoi DA OYOxns iDA}3 "bsAnodx isdgdDAp Ano^pAf] nou DiApgdox Dduop IDX i3Yn{)dD bsdnorl sri 'bnoAsriAiio 'inoY^DdDx oriodg AOID bisAnsmouo DA i3ii3dii 'isdsrl ong 9uo pisri AnoAumo 3D IDX AAOADIU 33 -DlldDX IDlAO^DlSdX A3y -blSAUlJlD

AUI Asg 'piSYnog iisdf] AV '5noY9 pdmx bori A3y "boiDDAds Msosg isAarioidoidsu sri ndmx udxm 'Drtiouiu^no bogpy DIDX DVYP 'Drioiouo oAiY IDAIS nou DidpxuYDu pvuA upx MsouiADAno og 'pdu^ OUD insopdsu DA bisoiDDifiour) AV •SsdixnoDi 5ii sxsopdu 'DdcApYnxo Anoxdpun A3y "U1032 DXU3XD IDA13 'DDSri M3D3U DA 131DD13dX

IDX bisgds DA DiA DDDDYpg ui M3^3Yiu3 nou uomimdsu AUIJ 'oriivx OYDX sri ogpYV3 u umdorio,

•mq3 AnoQd? OA Anoy3Q nou noo teimidiauTino bnow fey ij; •OQPYY3AU10 buiopAOi3rt 10013


AHMHTPHI 0. APBANITHI AHMHTPHI nAnAXPHITOI

Brn pori TWV vepwv KOI TWV KdlpWV lOTOpfeq, nou nAeouv ndvooKOTU OTOV Eu^oTKo, Sfxooq fxvoq voaTaAyi'aq yia Touq Tonouq nou aAAd^ouv KQI Tiq snoxeq nou xavovTai. O Ap^avfTnq ano Tnv naAid yE^upa Tnq XaAKf5aq OTeAvei TO psuua TCOV «TpeAojv vepcov» OTO SfauAo Tnq loTiafaq yia va TO napaAdpei KOI va TO enioTpEipei ni'aoj o HanaxprioToq.

Qramma M. KAPAOAH 69, 16121 A0HNA THA. 2107299745

www.grammabooks.gr


and TOV Ma)QLJ.£9 OE E^WTiKEq odoELq nou EyLvav n£8ia iiaxn1; Y^i tf|v EVCOOT) TCOV orripi$ouv OL aSaa'q. Ki diicoq (MATGAIOE 6:24) cfiuAcov Tr|q Apa|3Lac; KL EYLVE VOLIOC; yia EXEl ELJTLOTIOEL TG naVTCt. Tia dAEq Tiq KQTQKTriLO.EVEC; xcop£q TCOV ETTLTr|v npcoioKa6£6piQ TCOV SIKCOV Touq YOVCOV TOU. H AQTPEL'Q TOU MaLiiicovd VQ TT| OKOTCOOOULIE TTpETIEl VQ (3pOULl£ QECOV unooTfipi^QV KQL OL ciAAoL npo<()ti- £nav£KQ|j.T))£ coq avTLpponri TCOV nvEULiatl TT|V Y^VVd. ripsnEL VQ KOlTdf;OULJ.£ T£q EVaVTl TOU OUpLOU QVTL?T|AOU: TLKCOV Liovo9£LOLj.cov TOV 190 aLcova. 'Evaq oir|v KouATOupa |aaq, xpi~|oi|J.onoic6vTaq and TOUC; npo<|>r|T£c; TT]q EL'HE, TO 1838: Tf|v LOTOpia coq Ka9p£cfiTTi Tr|q ouAAoYi«ACOOT£ LJ.OU TT)V d6£ia VQ TUTTCOVCO KQL VQ Knq Liaq Ev6oaKonr|or|q. Kai |j.dAiq TO KUKAocfiopco TO XPTlHa £vdq £9vouq KQL KdvouiiE QUTO, 9a avaKaAui|>ouLj.£ iccoq KOI yuvfliKEi; Krjnouc ITOU KOTW TOUI; KuAouv la noid^ua, yia navroTivti TOUC Siafjowj, dfj 6£V LIE VOLQ2JEL HOLOL KQVOUV TOU? VOLlOUq OIL T) 6iacf>9opd napouoidjjEi navoLioidQUTOU TOU £0vouc;». fi£prj a£ Kijnouc aiwviac EuSaifJovm TUTTQ X<lpQKTT|plOTLKQ [IE TO 9pr|OK£UTLK6 AUTEP?] 6[iui; Ev5ai[iov(a eivai rj Xdpr] TOU KQL npdYLiQTL, 01 VOJJ.OL TCOV KPQTLKCOV 0uvaio9n.Lia. H 6iac()9opd EI'VQL |iia nXr\- AAAdx. Avifi eivai r] vnlpoxn viKr\». 60LJ.COV EKQTJJQV VQ Ev6LQC()£pOVTQl YLO. prjq KQI navroSuvaiiri 9pr|OK£ia. (AT-TAOYMHA 71-72) TLC; EnLKpQTOUOEC; 9pT)OK£L£q. KpdTT] KQL EKKArjoi'sq 6iaxcopiOTT|KQV OTiq nEpioodO e£ anoicaAui|>£(D<; 0eo^ 'Onoioq nioTEUEL OTOV GEO HLOTEUEL OTI T£p£q x^pEc; TOU KOOLIOU. Touc; vo|ao9£T£c; «Eyw EiLji' TO A KOI TO O, apxrj KOI TfAoc, 6£V 6a n£9dv£t. 'Onoioc; ULOTEUEI OTOV TTJC; v£aq £noxf|c; EAQXLOTQ TOUC; anaA£Y£( o Kupioc; o Ov KOI o Hv Kai o Epxo(J£voc, OTL 8£V 9a n£9dv£i r| OTT)pL^r| Tr|q Lj.ETa9avd.TLQc; iovoq. O 0£oq LJ.EOCO TT)q EnLKpdTT)or|q Liiac; (AnOKAAYWH i:8 Eivai r| anvTT)OT| YLH TQ EpcoT^iiaTa TT\C; 9pr|OK£Lac;. Kupicoc; TOUC; anaoxdAr|O£

H

8id(t>6op<i 6ev EIVUL OUTE oro ai'iia

dAAo da miaippovrjon. Aev ^mopeiie va unr}-

Liaq OUTE OTO DNA, dncoq uno-

p£T£IT£ TOV 0£0 KOI TOV Ma^JjJWvdw

H SiacpBopti ai^ avopoAoynTn qq EnLyELaq npoonTiKtiq TOU nAouTioLiou LIEOCO Tn.q 8i£UKoAuvH 5iaip9opti eivai TOGO 5ia5e5o^evn amv EAAtiSa nou aneiAei rnv i'5ia on.q Tn.q napaYCOY'n'; KaL T1K Ki'vn.or|q tnv unap^n TCOV EMnvcov. KupioAeKtiKa. Atpoppn yia in vieAein auin tnti- TCOV K£(|)aAaLcov. 0nK£ n lotopia mag e^dxpovng jiiKpnc; nou ecpuye amv AvvAi'a y\a va oa)6ei ITioco and TQ napan£TQO|j.aTa TCOV naAicov KI eKei evipoiioi 01 Yiatpoi SianfoTcoaav jiia aniaieuin anaidAn aKpipcov 9pn.oK£Lc6v £6paoav cpiAdeo^oL KI EVLOcpapudKtov Kai xnpeio9epaneic6v, anoAuicog OOXETCOV }ie mv aaGeveia TOU TE a6i'oTaKTOi dv9pconoL, LIE OTOXO TT]V noAunaSou Kopnaiou. au^n.oTi TOU noiLivLou, Tn.v opY<ivcoor| TOU, Tf| SLaTfipTiorj TOU. Ta LEpaTEia sn£(3aAav Tou navayiuttn naanaAidpn ouLipoAa KaL i£poT£A£OTL£q. Avsmu^av 9au|j.aToupY£q acf)n.YTiOE^ KUL (fiAooo4>iK£q Ens^riYiloELq r\. 'Expioav ayLouq KL spi^av £x9pouq Trjq nfoTriq OTT]V and Ka9£ 9prioK£La Kpu(3£TQL T\. E8co KQL 6uo £vdqxLAidSEc; XPIOTIQVOU xpdvLa r| £vdq r| LiouoouA- nupd. Ynfjp^av OL a6iac()LAovLKT|Toi TJYEIJ.QVOU, dncoq TO XPTJM-Q eivai n QndvTr|or| TEq 18 oAoKAr|pcov OLCOVCOV. nA£LOVOTT|Ta TCOV QV9pc6nCOV QVQYVCOpL£;£L YLQ TQ EpcoTtjiiQTQ TT)q i|)uxtiq Evdq SLE- riLoco and Ta napanETaoLiaTa TT)q 8Lacoq 9£OTTiTa TTI LiLa KaL LiovaSiKfi, QUTTI <J>9apLi£vou av9pconou. KQI TQ 6uo cf)9opdq ouoKEnTOVTai EmxEipn.LiaTi'Eq nou anoKQAuct)9r]K£ OTOuq npo4>rJT£q KQTQCfJEpVOUV VQ Y£M-L'?OUV KQ9T)|I£pLVd VVCOOTOL KOL aVVCOOTOl O' ELldq. riLOVEpOl Touq. KQI anoKQAu({)9r|K£ coq ocoTT)paq TO \j)uxoAoYiKO KEVO nou aLo9dvovTaL OL unrjp^av 01 npoTEOTavTiKtiq KaL KQL TiLicopoq Liiaq apxai'aq oupLOKriq 9£O- nEpioooTEpoi and ELidq. KTjq T]9iKiiq YiY QVT£< ^ TO Tr|Taq and TT|V onoi'a KivSuvEipE KanoTE AvEnTu^av TunLKa AaTpELaq (3aoiaLj.£va, o KOOLioq. ITpcoToq o Ir|oouq Tnq Ktipu^E AnooToAoi, apxiepeic; xai vaoi dncoq Kai 01 avTinaAsq 9pT)OK£i£q, OE TOvndAELio: O XpLOTLavLOLioq 6La6d9r|K£ and TOV av9pconiv£q avdyKEq Kai cfidpouq. H IlauAo oTiq ayopEq KQL OTa na<;dpLa Tf|q EpEuva TCOV £nioTr||j.dvcov TT|q xr\\ieia<; uKavzvac; 5sv \moptiva mr\p£.iti5vo Kupi'ouc, AvaToA^q KaL EYLVE voLioq TOU KpaTOuq (iovoncoATi9TiK£ oxsSdv and TT) cf>ap£U£i5n r\ ivav da yiorioei Kai wv dAAo da and TOV MEydAo KcovoTavTivo 6uo aico- iiaKEUTiKri (BiOLirixavia. IToioq o^iiEpa ayanr)i7£i. r) OTOV eva da irpoaKoAArjflEi'Kai TOV vsq apYOTEpa. O ioAa|j.io|j.dq 5La6o9n.K£ niOTEUEl OTL LinopEl Va VLKTIOEl Tiq 72 • HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012


O TIIOTOC; nouoouA^dvoc; unoxpECOTiKa npoo£UX£Tai |i£ Aoyia oav Ta napandvco 5 4>op£q TT|V ri^Epa. O ouvxpovoq noAiTriq TTIC; Auoric; nooEc; cpopEc; rr|v r||i£pa Kai EVTEAcoc; £9£AovTiKa SEV EUXETai va EXEI AEcfiTd, 6£V )j.aKapi?£i TOUC; Kai nAouoiouc; Kai SEV J;EI TOUC; EnaiTEc; Kai TOUC; KaKO|j.oi'pr|6£c;; H niOTTi Eivai KaTa fii'a Evvoia r| £8£AoVTiKrj TI t|)uxavaYKaoTiKTi KaTaniEOT] TCOV a|Kt>i(3oAicov. H cJJuAaKiori TOU nv£U[a.aTOC; EVTOC; |j.iac; onoiao8finoT£ AOYIKTIC; f| napdAoyTlc; Td^rjc;. To va KIOTEUELC; OTOV GEO r\V AAAdx or)|j.aiv£i OTL 6sv avapcoTiEoai HOTE ym Tf|v unap^ri TOUC; r\v SEV TTJV aiicfiopriTEic;. 'ETOL naSaivEiq va Lir|v aii^iopriTEic; Kai TO ayioYpacf>r||j.£vo r| TO EV ^COTI i£paTEI'O Touq. AvTioToixa OTr) AaTpEia TOU Maiiiicovd 8sv aiic))iopr|T£ic; TTOTE TT|V a^i'a Kai TTIV avaYKr] TOU nAouTioiiou. OUTE a(j.c))iopr|T£ic; TOUC; OTuAopdTsc; TOU nAouTou, LIE onoiov Tpono Kai av K£p6ioav TIC; nEpiouoiEc; TOUC;.

9pnoK£ia X ama KaL 0 £0ioii6c; EyiVE Kai auToq LJ.nie;va. Aiacf>r||iL£;ouv oTouq aSaEi'c; TTJ VIKOTI'VT] T\; OUOIEC; coc; ouvTi0£ia TCOV copai'cov Kai TCOV onouSai'cov, Kai (Jya^ouv £KaToii|j.upia. E8cb Kpu(3£Tai TI nrivn TT]C; SiacfiSopaq. Aia<(>9opd 6sv 6a um^pXE av 6£V £m9uiiouoav Kdnoioi va pyaAouv noAAd XprjiiaTa Kai va Efjouoid^ouv ano Ta napaoKT]via TOV KOOLIO. Ar|iuoupYouv iua nupaiioEiSfi lEpapxia ii£ Si£u9uVTEC;, unaAAfjAouq, avTinpooconouq Kai ncoAr|T£q r\. 'Oncoc; 01 9pr]OK£uTIKOI riYEtec; EXOUV apxiEpEi'q, lEpEi'q, SiaKovouq, avSpconouc; ir\<; £KKAr)o(ac;, Kai TOUC; otoAi^ouv |IE uAiKa r\AIKO. SidoTjua YiQ va npoTdooouv Tr|v ni'oTT| EVQVTI Tr|<; AoyiKriq, ETOI 01 pTi|j.aTLK£<; OEKTEq 6ivouv OTOuq TOUC; Kpu<J)d r\d [inovouc; va TipoTaooouv Tqv HIOTTI OTTIV EvavTi Tqc; EnioT^nriq, TT|C; r\« TOU KaSfiKovToc;. 01 Y^aTpoi £f;£Aix6T]Kav OE vTiAEpq TCOV cf)ap|j.aK£UTiKCOV, 01 8idoTr||ia r|Tav VTi'AEpq TCOV

TOU Kanvou Kai TOU aAKOoA, r| Tr|A£opaor| Kai 01 noAiTiKoi Eivai or|[iepa vTiAEpc; TCOV TpanE^iTcov. EE Afyo Kaipo 6Ar) r| KOIVCOvia 9a nioTEUEi OTTIV EniXEiprinaTiKTi i6£a, 600 TpEArj KI av Eivai auTti. 'EOTCO KI av Eva KpuoAoYriM.a pinopEi va n£pdoei (IE ^£Koupaor| Kai iiovocfiaYia, oncoq EAEYE o InnoKpaTT|c;, oAoi ofj(i£pa EXOUV Xania yia TO KpuoAoYT|p.a OTO oniTi TOUC;. 'Oncoc; aTa xpovia TTJC; EniKpdTT|oriq TOU XpioTiavionou oAoi Eixav KavTtiAia Kai EiKovio|j.aTa. Eri|i£pa TO nio ^lEydAa Kai Aa|inpd apxiT£KTOvr||iaTa Eivai Ta voooKO|a£ia Kai 01 TpdnE^Ec;. KOJIOTE TiTav 01 vaoi TTiq AaTpEiac; TOU GEOU r\U AAAdx.

Oi nioToi xai T| npooeuxt) Eaiva (jdvo AaiptuoujjE KI and a£va (jcivo z,r\ia^ t (3oijfl£ia O6rjyr]0£ [iac, crco award [lovondu To jjovonaTi auicov nou £uAoy?]6T]Kav and Eaiva 'Oxi auiwv nou 0£ Suaaparcqaav DXI auiwv nou Exaoav TOV npoaavaioAio^d TOUC

Op8o6o^ia KQI 5ia<t>0opd Ta 2/3 TCOV TIEplOOOTEpO SlECflGapliEVCOV KpaTCOV OTT] YT1 £X°UV lOTOplKO EVTOVTiq

eprjOKEUTiKOTTiTaq. Oi apapiKEq c;, oi Ka9oAiK£q x^pEc; TTIC; AaTiviKfjc; q, T| ToupKia Kai r) EAAdSa. H Eivai ouvT]9£ia |i£Ta6i66ij.£VTi ano Y£vid OE Y£vid avE^apTTiTcoq 0£ou. XTEC; AaTpEuaiiE TOV XpioTO, otinspa TOV Manncova LIE TT|V i8ia £VTaor|. Eninpoo9£Ta, undpxEi |J.ia EiSonoioq Siacfiopd OTO ncoq EHEIC; oi'EAAr|V£c; PICOVOULIE TTI 9prioK£UTiK6TT|Td |j.ac;. H Op9o6of;ia an£iAr|9TiK£ LIE acfiaviono TI EvocotidTcoori OTOV 6uTiKO nanioLio. E6c6 Kai 10 aicovsq aio0av6|J.aoT£ anEiAouiiEvoi. «KdAio oapiKi TOUPKIKO napa Tidpa naniKTi», EAEYQV Aiyo npiv TT|V AAcoor). 'Oxi OE iivr|Li6via Kai unoTaYil Tr|q VToniac; 8iacf>9opd(; OTTIV 8i£ct)6ap|j.£vr| Eupconri, AEVE OTlllEpa 01 VEOl av9£VCOTlKOl. npOTlllOULJ-E

va aAAd^ouiiE KontiaTa Kai TIYETEC; napa va aAAaf;ouLi£ EJJ.EIC;. Ar|Aa8ri va aAAd^oujiE TT|V nioTT) Liac;. Kai noooi ano Elide; nioTEUOULiE OE KaTi dAAo nEpa ano TO xPWa nou 6a 4>£P Kai TT|V EUTUxi'a; HD HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012 • 73


Fiawng MnaAdcpag

20 Xpovia XpntiamKav Ano TO l a r o p i K Q aieAexn TOU Zuvaanioiiou, o Fidvvnc; MnaAdtpag eivai Liia ano TIC; (puaiOYvcojn'ec; nou KaGopioav Tnv af;ionpenri noAuiKn TOU 4%, KQI afyoupa ano OUTOUC; nou Pon9noav wore va (pTdaei o Suvaaniapoc; Kai 01 ouiiuaxof TOU OTO 27%. npdacpOTa KUKAocpopnoe and TIC; eicSooeic; Nnaoc; TO pipAi'o TOU «20 xpovia xpeidoTnxav: To xpovixd TOU evxeipnijaToc; TOU Suvaomau.ou». H napouofaan TOU pipAi'ou peoa OTOV KaTdiieaTO and 900 dTOU,a KepapiKd nTav ijia euKaipfa yia avaoKdnnan, ndvTa anapaunTn, iSmiTepa OTOV GEC; Kdnou va nac;. Tou navayiuTn IlaonaAidpn

20 Xpovia XpEidamKav: To XpoviKO TOU TOU Euvaamaiiou EvYYpaipeai;: Fidvvin; MnaMipat; EK56mc;: JVriffOC ISBN: 978-960-953-549-6 IeL 598 1 Tiiai: 15, 00 € 74 • HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012

;. EE TEAEUTaia avdevo Auor| xwpi? auTov TOV KOOLIO Kai |iovo oxpovT| toTopa |J.E TOV KOOLIO TT|<; lOTOplKtjc; aplOTETOU Euvaomoiiou. Ilaig pdq SEV 6a LinopouoE va YI'VEI TO 4%, npoexutye autii 11 avdvKT] aaq; 27%. Na EiLiaoTE KaSapoi. Ano KEI Kai Eyco SEV EiLiai ouYYpa4>£<ic;, oui:e IOTOnEpa TO e;r)Tr|Lia Eivai 01 ISEEC;. AUTOC; o PLKOC;. AnAcoc; xdnoia OII\\IT\u npo£Kui|>£ r) avQYKT], auTO TO £YX£i'pT]|ia KOOLIOC; nou Tip9£ OE ELidc;, Ta TOU luvaomoLiou, TO onoi'o ^EKIVTIOE TO T] o anAoc; KOOLIOC;, 6ev TITQV 'gi-'g2, nou 6idvuo£ 20 xpovia, Kanou Lievoi, SEV eivai AaLioyia otriv TEpdoTia EnpETiE va anoTunco9£i. Kai auTo EXEL va nA£ioi))r|cfiia TOUC;. Eivai dv9pconoi oav KQVEL LIE TO OTi moTEua Kai moTEUCo ncoc; KI £|idc; nou moT£\(>av TO '74, TO '80, TO r| KOLVcovia EXEL avdyKTi, TT|V apioTEpd, '85 OTI LiEoa ano auTeq TIC SUVOLIEIC, TIC; SrjAaSTi evav cpopsa LIE (3aoiK£c; TOU apxEc; SuvaLiEic; TOU I1AEOK, oncoc; TLC; EKnpoTT|v eAEuSEpia Kai TTT.V iooTr|Ta navrpEiiE- oconr|oe o A. IIanav6p£ou Kai uoTEpa vec;, Kai Tamdxpova ilia apioTEpd nou o £T|LiiTriq LIE dAAov Tpono, ei'vai 8uvd0a un£p£|3aiv£ TLC; EKSOXEC; Tnq apioTE- IIELC; nou m'oT£\|)av OE |iia oooiaAioTLKTi pdq TOU nporiYouLiEvou aicova, SrjAaSTi avaY£wr|ori Tnc; xwpac;. AUTOC; o KOOLIOC; nioTEUEi OTL o ZYPIZA OTijispa 9a iinoTHV KUpiapXT) KOL1LJ.OUVLOTLKT1 KQl C£>UOLKa p£0£i va TOU SCOOEL KaTi yia Tnv i6ia TOU TT| TTI t,®A, avuo nou SEV iinopEi ofjiiEpa va TO SCOOEL o 6iKO|j.iiaTio|j.6c; |ie TLC; EniAo20 xpvia Tcopa, TI qxav auxo Y£<; nou KdvEi Kai TLC; TQ^IKE^ avacf)opEc. nou e|in68i^E tov £uvaonio|io

va ^e^uyei ano TO n%; Aev EIXE ep9ei aKOLia TI copa TOU. AEV VOLLI^CO OTI f|Tav Kupia KcinoiEc. aSuvaLiiEt; nou unTipxav, j;6pia TI 8iac()ope<; nou untipxav OTO EOCOTEPLKO TOU. H £AAr]viKTi KOivcovia voLiiLionoiouoe 6uo KOLiLiaTa nou EvaAAdooovTav OTnv E^OUOIQ, Ta onoia Linopouoav va vc\c, «8i'vouv». 'Oxi va Tnq 8ivouv LIE 8iKaio Tpono, OLiuq Linopouoav va KaAunTouv avdYK£<; EOTCO Kai [i£ oTpEpAo Tpono, EOTCO Kai LIE nEAaTEiaKO Tpono. Ano TT| Liia r\] TCOV TeAEUTai'cov 6uo xpdvcov Enai^E noAu LiEYdAo poAo Kai ano TTJV dAAr) KaTd(fi£p£ o EuvaomoLioc;, naTcovTac; OTT|V npoepyaoia q it] 8ia8poLiri TT|V npor|YOULi£vr| , nou SEV r^Tav OUTE Tuxaia OUTE a[i£Ar|T£a, va ava6£iXT£i OE (j.ia EvaAAaKTiKT] Kai a^ionioTT) Auor|.

IIoio eivai TO nou oTeAv£i TO (3i(JAi'o oat;

ota ni\i\U Euvaomo|iou;

To (3i(3Ai'o npoona9£i, LIE Tpono avTiKEiiiEviKO nioT£uco, va napouoidoEi Kai SuoKoAiEc; Kai eAAsiLiLiaTa Kai na6oY£VEisq auTou TOU xtopou. Av r\Qe\a K.cm va avaSEi^co LIE auTO, 9a EAEya TTJV avdyKr) ELiEi'c; 01 apioTEpoi, iSiaiTEpa OTIC; VEEC; ouv6f)K£c;, va npoTaooouiiE TO «£iiei'c;» evavri TOU «£YCO». TiaTi r\a apvT|TiKf] £iKova nou £^en£ij.n£ o Euvaonioiioc; opioiiEva xpovia SEV r\iav OTI Sev ELXE KaAEc; 0EOELC;. KaAEc; 9£oeic; EIXE. AEV T]Tav yiaTi untipxav OTO EOCOTEPLKO TOU noAiTLKEc; r\; Siacfopec;. 'HTa

AEC; cpopeq ndvco ano auTa EiinaivE r| npoaconiKti cfiiAoSo^ia, |iia KaKcoc; EVVOOULJ.EVTI Lidxri Yia ilia npo(3Ar)LiaTiKr| KoiiLiaTLKTi e^ouoia. YnTipxav npooconiAno TO 4% uq TO 27% uno5T|XioKEC; OTparriYiKEc;, oiiaSiKEc; OTpaTTiYiKsc; v£Tai |iia nopeia, oir\v onoia nou anEKAeivav ano Tnv anocfiaoioiiEvr] noAAd oTeAexT] KQI i|)n()>o<t>6poi Ti. AUTO OE LiEYaAo (3a9|j.6 TO TOU 5iKoii|iaTio|iou xai oxeSov Epdoei. HD anoxAeioTiKa TOU IIAEOK e\ouv ep0ei OTI^ Ta^ciq TOU Eupi^a. GEAco va EiLiai TEAEicoq Ka9ap6(;. npcoTOv, oAoc; auToq o KOOLLOC; Eivai


E^iowan OavdTou lyyypacpeac;.- Fiaaniva Xdvrpa EKSomq: Kaaraviiiniu; ISBN: 978-960-035-517-8 ZeL 3231 Tifiri: 15, 98€

O Soiacop KoupT Kpdouo|iav Epyd^ETai coc; YiaTpoq Kai ^a |iia t|p£iJ.r| Ka9r||j.£piv6Tr|Ta, M-EXP1 nou 6Aa aAAde;ouv. H YUVQIKQ TOU QUTOKTOVEI, KQI yia va ancoAeia, SEXETQI Tr|v 4>iAou Kai 4)£uy£i i |j.£ ioTioc))6po. To i nsipaTiKTi

Kai nidvETai coq oiiTipoc;. 'Oncoc; avacfi£p£i o i6ioc; o ripcoaq, Eva SEV EpXETai ROTE p.6vo. KaTa TT|V aixpiaAcoota TOU da yvcopioEi HIQ AfypiKf] nou o 8uTiKoq avSpconoc; SEV unonTEUETai OTI undpxsi. ZKAripii, a6uoconr|Tr|, (3£a Kai aGAioTTiT avGpconouq 8ia4>opETiKou(;, nou TEAiKa 9a aAAd^ouv KQI TOV 1610. Kai r| t,a>r\U 6a ndpEi |

TWVVEKpWV

H Maupn BipAot; tng Xpuonc; Auyn^

c: Oavaanq Kapiepoq q: Kaaraviiami; ISBN: 978-960-035-514-7 IeA. 276 1 Tifiri: 14, 91 €

/SBJV: 978-960-435-375-0 leA. 472 1 Tifiri: 18, 00 €

Oi aviftmopoi, 01 midSiKoi, 01 avritppovovvTEc; flewpouvrai and ma

Ee TI nioTEUEi T| Xpuorj Ei'vai o apxriyoq TTJC;; nan

aTUiroi VEKpoi. 'Evac 5i| jidmoi; uira'A At;Ao<; avaAa(i0av£t va TOUC eniKOpwae! we rtpnypflTiKa WKpovc;. Tt\v lOTOpia TOU o avyypaqiac; rtjv £qma& tie noAu ipavraaia KM at Kanoiet; (my pic,, onus auTij nou o npozdpoc; KOI SiEvSvvuv oufi/JouAoi;

'EAAr|V£q; MEXPI nou [inopEi va 4>Tao£i; Ta EpcoTrj|j.QTa auTa KQL noAAd dAAa anavTcovTat OTO (3i(3Aiou TOU «iou» Ar)|niTpr| ^appd. IE nou 01 'EAAr|V£(; EXOUV

TOU KfpSouc jwvinouAapEi TOUC unoupyoue TOU npoc iSiov otpthoc,, owapnaoTiicd EVipvui;. Oi ijpwfc TOU fiuflioropijfjatoc £vaq £vac, aavxu; yuvaiKEC TOU ZaAoyyou, 9a POUTJJ£OUV TpayouSuvrac orov \Kpt\i6 TOU noAiTiKa ano5£iKT£ou. E jjeVa 6n/ fi£ rrcipafc AUTO, dnwe SE v f JE nEi'paf £ TO «V for Vendetta* ij TO «7984». AvTidcrui; fj£ acavE va 5w uno aAAo

^atfVlKa TOOOL

; OTO OUOTT||J.a,

6£Aouv va OTripiXTouv OE KQITOLOV loxupo. Ta TQYtiaTa £(}>65ou KQTQ TaAamcopcov (lETavaoTcov SLVOUV Tf|v x|)eu6aio9r|or| auTrjc; Tr|c; 6uva|j.r|c;. H |j.6vr| £Ani8a nou EXEI o (J.EOOC; 'EAAr|vaq, 6u|j.a TOU TpannouiaKou Aoyou TT|C; X.A. , Eivai r) vvcoon, Kai Yi' auTo aKptpcoc; Ta VTOKOu|a£VTQ nou napouoL<ie;£i o I'appdc; yia TTJ ; QUTTJC; o|j.d6aq

6f|(joKpati'a crnjv oirof'a ?w.

To Pap5( TWV KaAiKdvt^apwv i;: neAayia QumnoMou | EK56mq:'Ian6o(; \ 978-960-681-471-6 \ 29 \ 10,00€

npd)ioivnr] KOI KahoavvT], o nAoutoc KOI laropia, iva noAaiKd av£'A[£r] eiVai e'vvoiec; nou yia TO iiy.rftia TOJV ovEipwv Kai ta trjv rjptoi'Sa va 5[flA£f£i rrou a\m\i£iiimit,ov{i£ cpuoijca va unooiEi' KOI TIC nopda ir]q t,ur\c,, evco H r\Qna\ 01 apyic, npo0nflflou[i£ va neTuxou^e trjc rjpui'Sflc; /3pi'oKouv anoSmec; OKOUOVI; [iac,. H £Af uflepi'a, TOUC; ^dvouc rtou pnopouv ma va

6ia(jopcpuoow affec, ta ouyxpovr; yAwaaa, dnuc dAa ia napa^uflia ite'AEi va [iac, 6i6af£i aAAa' Kai va [lac, Ta^i6£ij)£i a£

HOTDOC. • 13 AEKEMBPIOY 2012 • 75


Ano

MATA

Tnt; Marivac nanaxpi«rtou5n

H jiepa Tcav liaxaipwv aia media

n

oAu iSlOKTnoia KQL 6l£U9UVTlKfj O|ld6a TOU «'E9vouq» ano Ep(OTn|j.aToA6Yio TOU Reuters, TO onoi'o OTaASnKE OE 6Aa Ta liEydAa EVTuna. 0£|ia TOU, KQTQ nooo npocoGouv 01 £()>nii£piS£q Ta ou|icf>EpovTa Emx£ipn|iaTic6v, KaTa nooo Ta EVTuna £nnp£ae;ouv noAiTiKEq anocJmoEiq IIEOCO Tnq npoco9nonq OU(J.(t>£pdvTCOV. TO

ir\[io. Mnd|j.noAa OTO 6i£6v£q MEOO 6n|j.doia TTI 9£or| tou: «ME npdoxn|ia Tnv EpEuva Tnq 6ianAoKf]q EniTlGEOTE OTTl X^>Pa Kai TT|V

EmxEipri |j.aTiKOTnTa» . H andvTr|or] TOU Kopucfiaiou ouyKpoTnuaToq Tnq x<*>paq UE Emx£ipn|j.aTLK£q pA£\|)£iq OE M.£Y<iA£q SouAEisq nou avoi^E TI xp£OKonn,|j.Evri oiKovo|j.ia, dncoq Ta oKOumSia, r\Y£ia, TO v£po, moTonoiEi ncoq KaTi noAu IJ.EYQ.AO ounpaivEi. TiaTi oAoi Yvcopi'zjouv Kai 6Aoi

UOTOOO EXEL TT) o^payLSa TOU ^EnouAnjiaToq Tnq Xtt>P a ? nou Ta iSia Ta MEoa eni-

OEMA XPONOY TO AOYKETO 0£|ia lOTOpiKiiq EpEuvaq 9a Y^VEI TO ncoq cf>£p£ t] ouYKup£pvr|or| |j.£oa OE |j.6Aiq va xp£OKonf|0£i Tnv K£p6oc))dpa paon. Acfiou ucfidpna^E an£u9£iaq ano Ta Eoo6a TOU avTanoSoTiKou TEAouq TO 25%, npoxcopnoE OTT| SiaKonfj oAoKAnpcov |iovd6cov TnAEonTiKtiq £ IT1V EKXCopnar) TOU oiKon£6ou Tnq OTO unoupyEio Arindoiaq Td^nq. Ki EVCO a ouv£xi<;£i Tiq aSpoEq npooA^ipsiq n|i£TEpwv, npoypa|j.|j.aTiKd unopa9|j.i?£i Tnv TnAsonTiKti ! • A £ v Eivai Tuxaio ncoq r| ET-i EXEI nsoEi OTa ae^Tr|Ta JIE [iriSanivfi TnA£9£aor). 0a Eivai mo EUKoAo ETOI va KAEIOEI.

Touq noAiTEq |J.£ v£q 66o£tq XEipaYUYnonq, n£i9ouq. Tr| |j.naYK£Ta SEV KpaTouv ma 01 4>i'Aa npooKEiiiEvoi OTQ media TpanE^iTEq Kai noAiTIKOI, Tnv KpaTa an£u9£iaq TO Eupcona'iKO, Y£p|iaviKO K£(()dAaio. ZE auTO TOY Spa|iaTiKO oup.(fi£p6vTUV Ta |j.£YdAr| , noAu |iEYdAr| ^axaipicov oTa media Eivai opaTa aKour) Kai OE \n\q OTO naixviSi Tnq noAu-nAEKO|i£vr|q 6ianAoKf|q. To |iovT£Ao AEiTOUpYiaq TQV EAAnviKcov Meocov KivSuveuEi va nEOEi oav TpanouAoxapTO. 'ETOI (f>Tavou|j.£ va AEJIE ncoq EXEI aofSapo npo(3Ari|j.a T) npCOTT] OE KUKAo<|)Opia

KupiaKaTiKT] EcfirnispiSa, TO «npcoTO 0E|ia». O £K6oTr|q Tnq KaTTiYopEiTai Yia <]>opoKai Ta MME OTTJV 8iac))UYfi |i£Ta and 5 xpovia EAAaSa Eivai 8ianA£KO|i£va, £p£uvaq Kai KaTayvsAAei TO SiaAaAouv Ta i6ia |is Ka9£ ou|i4>£povTa nioco and Tnv EUKaipia. To anoSsiKvu- «£ni'9£on». To ouYKpoTT)na TOU AOA, oTQ|inapion£vo OUV |I£ TT| 9£OT| Kai TT| HE Tnv E^ouoia ncoq «avsTouq Ta Tpia TEAEUTaia via, 8ri|j.ooLOYpa(t)iKTi Evoxn TOY Kiv6uv£U£i \ie AOUKETO Aoyco p6Ao TOU |J.OEJ;iVTl TTjq TpOLKa- pEUOTOTnTaq. To Mega, TO npcoTO OE TnA£9£aori KavdAi, vfiq noAiTLKTiq OTTJ EKAmapEi yia Eva VEO SdvEio. Tnv Kpioiji EK6oT£q naAioi KQI VEOI avaKaidpp£uor|q ^nTouv |j.ia npdoKAnori OTO Kai Tnq ayopaq Tpan£{;i Tnq VEaq OIKOVOJJ.ITCOV media, 01 £K6oT£q £pYa- KT\C, Kai noAiTiKfiq E^ouoi'aq, Aav TO [laxaipi OTOV n6A£(j.o dxi M.OVO yia sm^^oouv, aAAd Tnq Eniptcoanq Y ia tnv £no- Kai yia va xavTaKcooouv Touq dAAoTE o|ioTpdn£^ouq Touq. IJ.EVT) |i£pa. H

WH4>IAKO XAOS ETiq 14 A£K£[ipp£ou opfjvEi TO avaAoYiKO TnAEOnTiKO oii|j.a OTO KEVTpo EKno^nTJq TOU XopTiaTn. H ©EooaAoviKri Kai £f;i aKO|j.Ti vonoi Tnq MaK£8oviaq 9a pAEnouv nA£ov pidvo i^ncfuaKri TnAEOpaon, x^piq fi avaAoyiKiiq TnAEdpaonq. H EAAd6a ansncoq [inopEi va npoxcopqoEi OTnv \|)n4>iaKn TnA£opaor| JJ.E TOV 1610 aKpipcoq xaoTiKO Tpdno TOU nap£A9ovToq. Xcopiq d8£i£q, X"Pi? KavdvEq, X^P^ 6iavo(n^ OUXVOTT^TCOV. ETT|V Ko|j.ioi6v napa8i6£i TO OTOIXEI'O ncoq undpxsi \l)r|ct>iaKr| TT]A£dpaor| OTO 55% Tnq x^paq (nAn9uo(iiaKa). Kai KavEvav, OUTE OTnv EE OUTE OTTI X^pa, 8EV EVOXAEI ncoq undpx£i m6avoTnTa va nEOEi naupo OTnv TV E^aiTiaq TOU (ir] OUVTOVIO|J.OU OUXVOTr|TCOV |J.£ Tiq

H rEAOIOTHTA TOY SHOW, TO SHOW THE rEAOIOTHTA! MEydAEq OTiYkiEq OTO noAiTiKO OKnviKO. H AHMAP avT£6pao£ OTnAiTEUovTaq TO navnyupaKi Tnq Eurovision, anaiTnoE va |ir|v |i£Taox£i TI EPT OE ou|ipouAicov Eni Kupspvnonq Kapa|j.avAfj , OTQV 9£|j.a r]Tav T| sniTuxfa Tnq EAAdSaq OTT| Eurovision. TY] NA Kai ir\P Tcopa Touq EvoxAnoE TO KOOToq Tnq Eurovision, TO onoio EnsoE oTiq 250.000 Eupco. AEV Touq svdxAnoE TO 1,2 EKUT. Eupco yia a^oipsq EiSiKcbv ou|j.pouAcov EpYaoiaq svdq ETOuq, Ta xa|J.sva Eoo6a and TT| 8iavonf| TT|A£orn:iKou or^iaToq pool OTQ 18100TiKa KavdAia, T| u^apnayTl 75 ZKO.I. Eupco and Ta EooSa Tnq EPT.


ORBIS LITERS GUTENBERG

22 xpovia -IS i<opv<p£c;

OAa sivai avuTrooTaia: naipiS&c,, TuspioDoisc;, qnAiKS<; f) Kai oiKoysvsiaKsg OXSGEK;, su,£k; 0118101 TTOD ypdcpoDus Kai 8ia(3d^oDue. Ti f|Tav oAa auid rcpiv cuxpaviaiow; Ti 0a clvai otav CKAC(\(/ODV; FiaTi va sivai Kan Ttbpa; O |3ioc;, 7raiyvi6i a5t(XKO7icov uetaPOACOV, GdAaoaa ripsuii r| Tapayjievr), ua<; KaAsi va aiaGcmue, va TrdpoDue 6ear|, va 8cbaoDue u^oaiaor|, v6r)(ia oia rtpdyuaia. Ti eivai auto TTOU 5sv aAAd^ei; Ti eivai auio TTOU 0a Ttapaueivei oiaOepo os x^iot rj as sva EKaiouuijpio xpovia; Ti sivai o dvGpojiot; Kai 7toio<; o poAo<; TOD OTK; |iSTa(3oAs<;; Dra aicbvia spcoirmaia o Kd0s ^oAinauog s5coas sjiTipaKia ir|v a;idvTr|afi TOD. Oi Kopucpaisc; aTiaVTriosii;, ia ormavtiKOTSpa spya TIOD dvxs^av OTOV Xpovo - TIOU 8sv "aKoijpiaaav" - ovoudotT]Kav KAaooiKd. O SDTIKO^ TcoAuiauo^ s8coos apKSid 5iaxpoviKd spya usaa arco tr|v TS^VTI, TTJV E7tioTr|UT], iri AoyoTExvia, tr) (piAoao^ia. H asipd ORBIS LITERS TCOV EK56ascov Gutenberg, oia 22 xpovia ^car|c; Tr|<;, aDvia^tSsusi us uspiKd arco xa Kopu(paia spya ir\q 6uTiKfi<; AoyoTSxviag: Mof.im-NriK, Tpi(npa/u Zdvri, To Znm /.IK TO. Ecprd Azub/iiaTa, o Qavatoq TOO ApOoopoo, O I(Dat](p TOD T6jia<; Mav, O Zoqtepot; OiKoq TOD NTIKSVC; Kai Ta TsAsDTaia Kai o 9pDAiKo<; Ap/uavreiL ADTd Ta spya TioAAd dAAa u,a<; (pcovd^ODv va SODJIS KaOapd Tr|v TtapoSiKOTriTa Kai va

EKAOZEIZ • BIBAIOnQAEIO

Al66lOU 37,

i, T.K. 1 06 80, THA.: 36 42 003, www.dardanosnet.gr

I


I

www.koutipandoras.gr

ATOF1IT HAI3F13 IAMI3 M3A

znno

IAT3MIAO

'


«Asv da Unopouaa va auvExiau va%b) OTO lapanA TO 6i6Aio. AEV maTEucj on ra BiGAia Unopouv va aMdfruv TOV mayo, aAAd OTOV o apxiasi va aAAdfri, ava^ma 5ia(pop£TiKd 6iGAia». SHLOMO SAND

and TIC £K56oeiq pandora books

Hot doc τευχος 17  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you