Page 1


©AntCompany 2011

…. als een unieke en waardevolle mogelijkheid, waarbij waardevol is: “al dat wat wij onze kinderen willen nalaten, wat zij kunnen gebruiken en onderhouden in de toekomst.” Zo ontstaat er:


waar werelden elkaar gaan ontmoeten

ŠAntCompany 2011


©AntCompany 2011

….. onder ervaring verstaan wij beleving en spreken dus van een “belevingsmaatschappij”. Het fascinerende hierbij is dat wat zich in onze lerende beleving innerlijk en maatschappelijk normaal over een langere tijd voltrekt, wij door middel van techniek kunnen verkorten door mogelijkheden aan te bieden op:


waar beleving van start gaat

ŠAntCompany 2011


©AntCompany 2011

…. binnen het streven naar duurzame energievoorziening en leefomgeving is een nieuw fenomeen in opkomst: de lokale, duurzame energiebedrijven. Hét model voor de toekomstige energievoorziening waarin energie in de nabije omgeving zowel wordt opgewekt als geconsumeerd.


waar duurzaam in energie verandert

ŠAntCompany 2011


ŠAntCompany 2011

‌. in een klein land als Nederland is ruimte een schaars goed. Hoe schaarser de ruimte, des te moeilijker is het om de wensen van mensen en bedrijven te honoreren. Voor de kwalitatieve ontwikkeling van ruimte is het daarom belangrijk verder te kijken dan vandaag en te weten wat bij de mensen leeft. Kortom:


waar kwaliteit weer ruimte gaat worden

ŠAntCompany 2011


ŠAntCompany 2011

‌. hoe mensen omgeving ervaren, is afhankelijk van factoren. Bij een ontwikkeling is het essentieel om vooraf te weten wat er leeft bij de doelgroepen. Wat bepaalt de identiteit en welke mensen zullen het gebruiken. Wat ervaart men als negatief en wat als positief. Vorm een brug met de uiteindelijke gebruikers van de omgeving


waar omgeving wordt ervaren

ŠAntCompany 2011


©AntCompany 2011

Is “iedereen mag meebeslissen” een gevaar? Het is wel wat we er samen van willen of kunnen maken. Hierbij wordt maar al te vaak geleund op de meeste, zwaarste, belangrijkste, of zelf de luidste stemmen. Zelfs een plan waar vele jaren zorgvuldig aan is gewerkt, kan hierdoor in luttele minuten van tafel worden geveegd. Als we het eens kunnen worden, gaan we samen voor:


waar we denken, durven en doen

ŠAntCompany 2011


ŠAntCompany 2011

‌..waar innovatie meer wordt dan alleen een technische verbetering! Belangrijk hierbij is de interactie tussen gebruiker en product. Innovatie verschuift naar innovatie van ervaringsomgevingen, waarin consumenten (gemeenschappen) en (netwerken van) bedrijven samenwerken aan persoonlijke ervaringen van gebruikers. De rollen van bedrijven en consumenten komen daarom steeds dichter bij elkaar te liggen. Dit alles binnen:


waar innovaties “gezien” mogen worden

©AntCompany 2011


ŠAntCompany 2011

‌.Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een proces waarbij organisaties vrijwillig streven naar verbetering op bedrijfsmatig en maatschappelijk vlak door op een bepaalde manier economische, milieuen sociale overwegingen in de hele bedrijfsvoering op te nemen. De motivatie om op deze wijze te ondernemen kan versneld worden door het aanbieden van inspiratie op:


waar “zakelijk” aangenaam werken is

©AntCompany 2011


Denken, durven en doen “ervaar het op een plek”

Een idee van:

AntCompany BV. Postbus 54 7400 AB Deventer 0570 642233 info@antc.nl

Op onze producten, diensten of ideeën welke wij gericht delen met derden, is een altijd een Non-Disclosure Agreement van toepassing. Dit houdt in dat de partij aan wie wij het product, de dienst of het idee van AntCompany gericht voorleggen: a. de informatie als vertrouwelijk beschouwd dient te worden en dus strikt geheim is voor derden. b. de (rechts)persoon die het product, de dienst of het idee mondeling of schriftelijk toegelicht heeft gekregen, AntCompany schadeloos stelt als er op enige wijze inbreuk wordt gemaakt op eigenschappen van het toegelichte product, de dienst, of het idee.

 AntCompany BV, 2011 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudig en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van AntCompany BV. No part of this publication may be reproduced in any form by print, photo print, microfilm or any other means without written permission by AntCompany BV

Denken, durven en doen  
Denken, durven en doen  

een idee van AntCompany Deventer

Advertisement