Page 1

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól

Antal Bálint Kiss Bertram Tamás Nagy Szilárd Szabó Tamás 2011. október 19. Környezetgazdaságtan II.


Hatályba lépés ideje: •

2003. január 1. napján lép hatályba. A nem e rendeletnek megfelelően előállított termékeket és csomagolásokat 2004. január 1-jéig a forgalomból ki kell vonni.

E rendelet 8-9.paragrafusai és 11-12. § paragrafusai 2002. szeptember 15-én lépnek hatályba. – 8 paragrafus: Koordináló szervezetek (hulladék újrahasznosítását lebonyolító szervezet) működésének engedélyezése – 9 paragrafus: Nyilvántartás vezetés a koordináló szervezetekről illetve gyártókról – 11 paragrafus: Csomagolás hasznosítási díjának megállapítása – 12 paragrafus: Csomagolással és csomagolási hulladékkal kapcsolatos információs rendszer

2011.10.19.

Környezetgazdaságtan II.

2


A szabályozás céljai: •

csomagolás előállítására és jelölésére vonatkozó követelmények

csomagolási hulladék kezelése (6. § (1) A csomagolási hulladék - más hulladéktól elkülönített - visszavételét, valamint hasznosítását a gyártónak kell biztosítania.)

Koordináló szervezetekkel kapcsolatos szabályozások

Hasznosítási díjak megállapítása

Csomagolással és csomagolási hulladékkal kapcsolatos információrendszer biztosítása

Hatóságok kijelölése (pl: államigazgatási szerv)

2011.10.19.

Környezetgazdaságtan II.

3


Tárgyi hatálya •

Személyi hatálya:

az ország területén forgalmazott termék csomagolására és a

csomagolási hulladékra •

azokra a természetes illetve jogi személyekre, gazdálkodó

Nem terjed ki radioaktív anyagok csomagolására és

szervezetekre akiknél a

hajózási,közúti, légi vasúti

csomagolások előállítása

szállításra

történik,csomagolási hulladék keletkezik, vagy csomagolási hulladékkal kapcsolatos tevékenységet végeznek

2011.10.19.

Környezetgazdaságtan II.

4


Eszközei •

szabályozás normával történik

ha a kötelezett nem tesz eleget a rendeletben megfogalmazottaknak, akkor bírság megfizetésére kötelezik (a kötelezett – gyártó és koordináló szerv - a 10. paragrafus szerint, ha a bírság nem kerül teljesítésre, először újra kiírásra kerül, és ha ez sem nem jár eredménnyel, akkor a Felügyelőség, az eredménytelenség megállapítását követő 90 napon belül a szervezet engedélyét bevonja és törli a nyilvántartásból)

2011.10.19.

Környezetgazdaságtan II.

5


Környezetgazdasági elméletbe illeszthetősége •

emissziót és imissziót is szabályoz – emisszió: a csomagolás összetételével, a kötelezettek a hulladék kezelésének szabályozásával (visszavétel, valamint hasznosítás) – imisszió: 6. paragrafus (5 ) pont: „ A Hgt. 8. §-a szerinti visszavételi kötelezettség alapján 2012. december 31. napjáig el kell érni, hogy a hulladékká vált csomagolóanyagok tömegének legalább 60%-a hasznosításra vagy hulladékégető műben energiahasznosítás mellett elégetésre kerüljön, valamint legalább 55%-a, de legfeljebb 80%-a anyagában kerüljön hasznosításra, úgy hogy ez az arány a hulladékot alkotó egyes anyagok tekintetében legalább a következő legyen.” Ennek megfelelően csökken az egyes szennyezés típusok szennyezési koncentrációja.

2011.10.19.

Környezetgazdaságtan II.

6


Érthetősége 1/2 •

Alapvetően a kormányrendelet jól értelmezhető, a mellékletekben részletes példákkal, definiáló módon mutatja be az egyes szabályok alá tartozó kategóriákat. Pl.:

a csomagolás összetételére és gyártására vonatkozó követelmények (1. sz. melléklet)

a csomagolás újrahasználható jellegére vonatkozó követelmények (1. sz. melléklet)

a csomagolás hasznosítható jellegére vonatkozó követelmények (1. sz. melléklet)

referenciaszabványok (1. sz. melléklet)

csomagolóanyagok azonosítási rendszere (2-3. sz. melléklet)

beszámolási kötelezettséget segítő táblázatok (4. sz. melléklet)

2011.10.19.

Környezetgazdaságtan II.

7


Érthetősége 2/2

A vonatkozó jogszabályi környezet egészen komplex, felöleli a Hgt, a Fgytv, és a Fttv különböző idevágó részeit, valamint egészen speciális esetekben (EGT-n kívüli államokban történő csomagolás, és csomagolásból származó hulladék újrahasznosítása) az érintett állam hulladékgazdálkodási törvényeivel is tisztában kell lennünk.

2011.10.19.

Környezetgazdaságtan II.

8


Megvalósíthatóság, gyakorlati alkalmazhatóság, hatékonyság •

• •

A rendelet 11. paragrafusában foglaltak szerint, évente, de legalább 2 évente a kötelezett cég adatszolgáltatás formájában megállapítja a különböző csomagolásfajtákra vonatkozó újrahasznosítási díjat. Ezeket továbbítania kell a megfelelő felügyeleti szervekhez. Ha nem tesz eleget eme kötelezettségének, a fentiekben már említett bírsággal, annak 90 napon belüli teljesítésének elmulasztása pedig működési engedély megvonásával jár. Az adatszolgáltatást a 4. mellékletben összegyűjtött táblázatok alapján kell elkészíteni. Ezek alapján a rendelet gyakorlati alkalmazhatósága működőképes, és megvalósítása lehetséges. Egyetlen hibája, hogy a gyártó cég (vagy első magyarországi forgalmazó) tényleges volumenét, és ezáltal a felhasznált tényleges csomagolóanyag mennyiséget nem tudja kontrollálni, csak azt a mennyiséget, amelyet értékesítette. Ezáltal a raktáron maradt, selejtes, vagy esetleg káresetet szenvedett készletek csomagolóanyag hulladékát nem tudja figyelembe venni.

2011.10.19.

Környezetgazdaságtan II.

9


Megfelelőség •

A cél jelen esetben a különböző vállalatok nagymennyiségű csomagolóanyag hulladékának visszajuttatása a gyártóhoz (vagy első forgalmazóhoz), és annak újrahasznosításának a kötelezővé tétele, a különböző csomagolóanyagoknak megfelelő tömegszázalék-arányos mértékében.

A kitűzött célok teljesítéséhez a rendelet paragrafusai a mellékletekben összefoglalt pontos leírásokat, műszaki paramétereket, és beszámolói táblázatokat rendeli. Ezek pontos használata a megfelelő eszköz, a hatályos eljáráshoz.

Szabályozása a nagy volumenű gyártók csomagolóanyagainak megfelelően hatékony használatára, gyártására, és azok környezetbarát feldolgozására, illetve elhelyezésére utal.

2011.10.19.

Környezetgazdaságtan II.

10


Gyakorlati példák •

BIOFILTER – alaptevékenysége a használt sütőolajok és sütőzsiradékok begyűjtése, újrahasznosítása. – Az összegyűjtött használt étolajat saját fejlesztésű technológiával kezelik, majd értékesítik.

ÖKO-Pannon Nonprofit Kft – a csomagolt termékek kibocsátói, valamint a csomagolóanyag és –eszköz gyártók, a csomagolásokkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeik együttes teljesítésére hozták létre. – országos szinten koordinálja a lakossági, az ipari, valamint a kereskedelmi szelektív hulladékgyűjtést és hulladékhasznosítást.

2011.10.19.

Környezetgazdaságtan II.

11


Összefoglalás – Meg kell vizsgálni a cégre vonatkozóan: 1. Tárgyi hatályt 2. Személyi hatályt

– Ismerni kell a vállalat: 1. Imisszióját 2. Emisszióját

– Értelmezéskategóriába sorolás – Újrahasznosítási díj megszabása, továbbítása – Segédletek pontos alkalmazása

2011.10.19.

Környezetgazdaságtan II.

12


Köszönjük a figyelmet! 

prezi  

qwe qwe qwe qwe

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you